Du er her

Byrådet - 07-09-2020

Byrådet - 07-09-2020

Dato: Mandag den 7. september 2020 Tid: Kl. 19:00
Udvalg/Råd: Byrådet
Dokument: 132020.pdf
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden for mødet den 7. september 2020

  SagsID/Sagsnummer: 17/24256
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Beslutning i Byrådet den 07-09-2020

  Godkendt.

 • Punkt 2 Borgerrådgiverens årsberetning 19/20 (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 20/12066
  Sagen afgøres i: Byrådet
  borgerraadgiverens_aarsberetning_1920.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

  X

  X

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag orienteres Økonomiudvalget og Byrådet om borgerrådgiverens årsberetning 19/20.

  Beskrivelse af sagen

  Ifølge funktionsbeskrivelsen for borgerrådgiverfunktionen udarbejder borgerrådgiveren hvert år en årsberetning, der har til formål at støtte byrådets i dets tilsyn med den kommunale forvaltning. Det er desuden formålet at give kommunens politikere og ledelsen viden om den del af den kommunale praksis, der ikke fungerer efter hensigten og komme med forslag til, hvordan sagsbehandlingen kan forbedres. Byrådet kan på baggrund af årsberetningen pålægge borgerrådgiveren at iværksætte en nærmere undersøgelse af relevante emner.

   

  I overensstemmelse med funktionsbeskrivelsen afgiver borgerrådgiveren hermed årsberetning for perioden 1. august 2019 – 31. juli 2020.

   

  I perioden har 114 borgere og brugere henvendt sig til borgerrådgiveren. Der er sket et fald på ca. 20% i antallet af henvendelser i forhold til sidste år.

   

  I perioden har borgerrådgiveren modtaget henvendelser om 245 klageforhold fra borgere og brugere af Ringsted Kommune. Der er sket en lille stigning i antallet af klageforhold i forhold til sidste år, hvor borgerne klagede over 242 forhold. Stigningen er dog relativ stor set i forhold til, at antallet af henvendelser fra borgere er faldet markant.

   

  Der er sket en fordobling i antallet af klager over lang sagsbehandlingstid og manglende svar, ligesom at der også ses en fordobling i antallet af klager over betjeningen af borgerne set i forhold til sidste år.

   

  Det ses, at der er sket et fald i antallet af klager på Social- og Sundhedscenterets område på 45% set i forhold til sidste år. Årsagen hertil kan ikke umiddelbart forklares.

   

  Der er sket en stigning på 113% i antallet af klager på Børnecenterets område set i forhold til sidste år. Stigningen kan skyldes, at flere borgere har klaget over opsigelser af leverandøraftaler på området.

   

  Erfaringer og anbefalinger:

  Borgerrådgiveren opsamler erfaringer fra sit virke og stiller disse til rådighed for Byrådet, ligesom at borgerrådgiveren fremsætter sine anbefalinger på baggrund heraf. Borgerrådgiverfunktionen ser en lille andel af det samlede antal sager i kommunen i løbet af et år, og de sager handler alle om noget, der ikke har fungeret.

   

  Der er tre hovederfaringer fra dette beretningsår, som har dannet baggrund for borgerrådgiverens anbefalinger.

   

  Borgerrådgiveren har i dette beretningsår modtaget en del henvendelser, der bærer præg af, at vi ikke lykkedes tilstrækkeligt med at sikre den tværgående vejledningspligt og en mere helhedsorienteret indsats i sagerne. Indtrykket er, at borgerne ofte sendes rundt i afdelingerne, fordi medarbejderne ikke har den fornødne kendskab til kommunens indretning og opgaveløsning. Efter borgernes beskrivelser af klagerne fremstår det som om, at medarbejderne ikke undersøger sagen, inden borgeren sendes videre.

   

  Borgerne har i højere grad klaget til borgerrådgiveren over lang sagsbehandlingstid og manglende svar i dette beretningsår. Borgerne fortæller om forskellige årsager til, at deres sag trækker ud, men henvendelserne efterlader et indtryk af, at der ikke er tilstrækkelige gode sagsrutiner og styring i disse sager. Borgerrådgiveren oplever i sin kontakt med centrene også, at der i nogle sager er lange svartider over for borgerrådgiveren, hvilket medfører et unødigt ressourcetræk i funktionen.

   

  Meget få borgere giver overfor borgerrådgiveren udtryk for, at de er bekymret for at gå videre med deres klage. Årsagerne til borgernes bekymringer er forskellige, men de udtaler alle, at de forventer negative konsekvenserne af at klage, hvilket afholder dem fra at gå videre med klagen. Borgerne giver således udtryk for at befinde sit i et krydsfelt mellem at føle sig uretfærdigt behandlet og frygten for at klage over det, så situationen forværres.

   

  Erfaringerne i denne årsberetning viser således, at det fortsat er nødvendigt at holde fokus på at udvikle kvaliteten af sagsbehandlingen og sikre god borgerbetjening.

   

  På baggrund af borgerrådgiverens erfaringer i dette beretningsår, er fremsat følgende anbefalinger for alle centre: 

   

  • At ledelsen sikrer, at medarbejderne har eller får den fornødne viden om organisationens sammensætning og opgavefordeling.
  • At ledelsen sikrer, at samarbejde og koordinering etableres i mellem centrene.
  • At ledelsen understøtter og sikrer medansvaret for den fælles opgaveløsning hos medarbejderne.
  • At ledelsen sikrer gode sagsrutiner og arbejdsgange til styring af sagerne.
  • At ledelsen sikrer fokus på borgeres ret til at klage, og at klager bruges løbende og konstruktivt til at skabe læring i afdelingen.

   

  Borgerrådgiveren vil senest følge op på disse anbefalinger ved afgivelsen af næste årsberetning forventeligt til september måned 2021.

   

  Opfølgning på sidste års anbefalinger:

  Ved afgivelsen af borgerrådgiverens årsberetning 18/19 anbefalede borgerrådgiveren, at Ringsted Kommune arbejder på at forbedre vores skriftlige svar til borgerne samt sikre medarbejdernes kendskab til databeskyttelsesreglerne.

   

  Status er, at der pt. afventes et overblik over de tiltag, som hvert center gennemfører på baggrund af anbefalingen om at forbedre de skriftlige svar. Ligeledes afventes en orientering om, hvornår den planlagte undervisning af medarbejderne i databeskyttelsesreglerne gennemføres. Det forventes, at der ved afgivelsen af borgerrådgiverens halvårsstatus til januar 2021 kan følges op på status i sagen igen.

   

  Opfølgning på anbefaling om ensretning af lydoptagelse af møder:
  Den 31. juli 2019 afgav borgerrådgiveren en generel udtalelse om myndighedsenhedens praksis for borgeres muligheder for at optage møder. Borgerrådgiveren anbefalede bl.a., at der blev udarbejdet et fælles og bindende regelsæt for, hvorledes vi i Ringsted Kommune behandler borgere, der ønsker at optage et møde. Borgerrådgiveren anbefalede desuden, at der orienteredes om dette regelsæt via kommunens hjemmeside.

   

  I juni måned 2020 blev borgerrådgiveren af borgmesteren bedt om at afgive et høringssvar til de retningslinjer, der skal forelægges for Byrådet til politisk behandling på mødet den 7. september 2020.

   

  Undersøgelsen af myndighedsenhedens praksis for borgeres mulighed for at optage møder forventes at kunne afsluttes med en endelig rapport til Byrådet og til Folketingets Ombudsmand, som følger sagen. Sagen forventes afsluttet i løbet af efteråret 2020.

  Inddragelse og høring

  Borgerrådgiverens årsberetning 19/20 har ikke været i høring.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er borgerrådgiverens vurdering, at faldet i antal henvendelser til borgerrådgiveren i dette beretningsår hovedsageligt skyldes hjemsendelsen af administrationen i foråret 2020.

  Indstilling

  Borgerrådgiveren indstiller, at borgerrådgiverens årsberetning 19/20 tages til efterretning.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 01-09-2020

  Taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Daniel Nørhave

  Beslutning i Byrådet den 07-09-2020

  Taget til efterretning.

 • Punkt 3 Ændring af vederlag til udvalgsmedlemmer og udvalgsformænd (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 20/8561
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Beskrivelse af de lovgivningsmæssige rammer og den gældende ordning for vederlag til borgmester, viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer i Ringsted Kommune, på baggrund af hensigtserklæringen i budgetaftalen for 2020-2023.

  Beskrivelse af sagen

  Af budgetaftalen for 2020-2023 fremgår det, at der primo 2020 skal forelægges en politisk sag med henblik på en drøftelse af ændring af honorar til udvalgsformænd og byrådsmedlemmer inden for den nuværende økonomiske ramme.

   

  Hvilke regler gælder for vederlag:

   

  Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmers vederlæggelse findes i styrelseslovens § 16 samt i vederlagsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1769 af 27. december 2018 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv). Der kan endvidere henvises til vejledning nr. 9017 af 7. januar 2019 (vederlagsvejledningen).

   

  For varetagelsen af hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem ydes medlemmet et fast vederlag samt et eventuelt tillægsvederlag for hjemmeboende børn under 10 år.

   

  Hertil kommer eventuelle udvalgsvederlag eller udvalgsformandsvederlag. Medlemmet har mulighed for at vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod en reduktion i det faste vederlag. Endelig har kommunalbestyrelsesmedlemmer ret til udgiftsgodtgørelse for befordring mv.

   

  Det faste beløb som alle medlemmer af Byrådet modtager fremgår af § 2 i vederlagsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1769 af 27. december 2017 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale hverv). Vederlaget er i 2020 på 96.378 kr. samt evt. tillæg for hjemmeboende børn.  

   

  Borgmesterens vederlag er fastsat i samme bekendtgørelses § 19. Borgmesterens vederlag er i 2020 på 954.149 kr.

   

  Byrådet beslutter selv, hvilket vederlag viceborgmesteren, udvalgsformændene og udvalgsmedlemmerne skal have for deres arbejde. Vederlagene til viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer fastsættes af Byrådet som en procentsats af vederlaget til borgmesteren.

   

  I Ringsted kommune kan det samlede vederlag til udvalgsmedlemmer, udvalgsformænd og formand og medlemmer af børn og unge-udvalget dog maksimalt udgøre 275 % af borgmesterens vederlag.

   

  Endvidere kan vederlaget til den enkelte udvalgsformand højst udgøre 40 % af vederlaget til borgmesteren. Dog kan vederlaget til formanden for børn og unge-udvalget højst udgøre 10 pct. af vederlaget til borgmesteren. Vederlaget til viceborgmestrene kan til sammen højst udgøre 10 % af vederlaget til borgmesteren. 

   

  Byrådets beslutning om fordeling af udvalgsvederlag mellem de enkelte udvalg skal efter bekendtgørelsens § 7, stk. 8, træffes forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen.

   

  Det beløb, som kommunalbestyrelsen efter de ovennævnte regler har fordelt til et udvalg, fordeles efter bekendtgørelsens § 7, stk. 9, ligeligt mellem de kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er medlemmer af udvalget. Ved fordelingen ses bort fra udvalgets formand og næstformand, hvis disse modtager vederlag for formands- henholdsvis næstformandshvervet. 

   

  Hvad har Byrådet besluttet i forhold til vederlag i Ringsted Kommune:

   

  På nuværende tidspunkt modtager udvalgsformændene 20 % af borgmesterens vederlag, medens formanden for børn og unge-udvalget modtager 5 % af samme vederlag jf. styrelsesvedtægtens § 20, stk. 1-7. Den andet medlem af børn- og ungeudvalget modtager også et vederlag, ca. 2,3 % af borgmesterens vederlag.

   

  Udvalgsmedlemmernes samlede vederlag udgør 94 % af borgmesterens vederlag og er fordelt mellem 44 udvalgspladser. Disse vederlag udgør 221 % af borgmesterens vederlag. 

   

  1. Viceborgmesteren modtager 10 % af borgmesterens vederlag. 2. viceborgmesteren modtager ikke vederlag.

   

  Tabel 1. Gældende ordning og de lovgivningsmæssige rammer for vederlag

  Vederlag

  Ringsted Kommunes nuværende vederlag i % af borgmestervederlaget for 2020

  Nuværende vederlag i kr.

  Det lovfastsatte maksimum i % af borgmestervederlaget

  Lovgrundlaget i kr.

  Udvalgsformænd

  20

  190.829,80 (pr. formand)

  1.145.572,80 (i alt)

  40

  381.659,60 (pr. formand)

  2.289.957,60 (i alt)

  Udvalgsmedlem

  94 (til deling mellem medlemmerne)

  20.384 (pr. udvalg)

  896.900 (i alt)

   

   

  Formand for Børn og Unge-udvalget

  5

  47.707,45

   

   

  Medlem af Børn og Unge-udvalget

  Ca. 2,3

  21.600

   

   

  Samlede udgifter til vederlag som tæller med i den samlede opgørelse

  221

  2.111.780,25

  275 af borgmesterens vederlag

  2.623.909,75

   

   

   

   

   

  Viceborgmester

  10

  95.414,90

   

   

   

  Økonomi

  Det gældende budget er baseret på den beslutning om vederlag, som Byrådet tidligere har truffet. Hvis Byrådet beslutter at forhøje nogle vederlag uden at reducere andre vederlag, skal der derfor findes midler til dette.

  Vurdering

  Det er byrådet som beslutter, hvordan vederlagene skal fordeles.

   

  Hvad er vigtigt at huske følgende lovgivningsmæssige begrænsninger:

  • Man kan ikke differentiere vederlaget for de menige medlemmer af et bestemt udvalg – alle menige medlemmer af samme udvalg skal modtage det samme.
  • Man kan ikke give udvalgsformænd mere end 40 % af borgmesterens vederlag.
  • Viceborgmesteren og formanden for Børn og Unge-udvalget kan ikke modtage mere end 10 % af borgmesterens vederlag.
  • Det samlede beløb for vederlagene (dog ikke viceborgmesterens vederlag) må ikke overskride 275 % af borgmesterens vederlag.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 01-09-2020

  Økonomiudvalget anbefaler, at sammensætningen af vederlag baseres på følgende principper

  • Forskellen mellem menige udvalgsmedlemmer og formænd skal mindskes
  • Den nye sammensætning træder i kraft 1. januar 2022
  • Det indgår i budgetforhandlingerne, om der afsættes midler hertil i budget 2022 og frem

   

  Ej til stede: Daniel Nørhave

  Beslutning i Byrådet den 07-09-2020

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

 • Punkt 4 Retningslinjer for borgeres lydoptagelse af møder i Ringsted Kommune (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 19/13490
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_retningslinjer_for_borgeres_ret_til_at_lydoptage_moeder_med_ringsted_kommune.pdf.pdf bilag_2_-_retningslinje_til_medarbejderne_om_borgeres_lydoptagelse_af_moeder_med_ringsted_kommune.pdf.pdf bilag_3_-_tekst_til_ringsted.dk.docx bilag_4_-_generel_udtalelse_om_myndighedsenhedens_praksis_for_optagelse_af_moeder_0.pdf.pdf bilag_5_-_borgerraadgiverens_hoeringssvar_af_21._august_2020.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag fremlægges retningslinjer for lydoptagelse i Ringsted Kommune til godkendelse.

  Beskrivelse af sagen

  Den 31. juli 2019 afgav borgerådgiveren en generel udtalelse om Myndighedsenhedens praksis for optagelse af møder (bilag 4). Borgerrådgiveren konkluderede, at Myndighedsenheden har en praksis for lydoptagelse, som administreres så der reelt er tale om et generelt forbud mod lydoptagelse. Borgerrådgiveren fandt endvidere, at det er uheldigt og uhensigtsmæssigt ud fra princippet om ligebehandling at kommunens praksis ikke var ensartet på tværs af kommunens centre.

   

  Borgerrådgiveren anbefalede på den baggrund følgende:

   

  • at der blev udarbejdet et fælles og bindende regelsæt for, hvordan man i Ringsted Kommune behandler borgere, der ønsker at optage et møde, og at kommunen i dette arbejde inddrog de problemstillinger, som borgerrådgiveren havde gennemgået i sin udtalelse og
  • at der blev orienteret om dette regelsæt via kommunens hjemmeside.

   

  Direktionen besluttede den 5. august 2019, at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle komme med et udkast til retningslinjer for optagelse af møder i Ringsted Kommune. 

   

  Borgerrådgiverens årsberetning blev behandlet på Byrådets møde den 9. september 2019 og det blev besluttet, at man på et kommende møde i Økonomiudvalget, ønskede en sag vedr. retningslinjer for optagelse af samtaler med borgere, som opfølgning på anbefaling fra Borgerrådgiveren.

   

  Arbejdsgruppen afsluttede sit arbejde med et notat af 8. oktober 2019, som skulle danne grundlag for udarbejdelse af egentlige retningslinjer. Arbejdsgruppens notat blev herefter behandlet på et direktionsmøde den 23. oktober 2019 og efterfølgende på koncernledelsesmøde den 13. november 2019. På koncernledelsesmødet blev det besluttet, at afdække om der juridisk var mulighed for, at kommunen også kunne optage møder med borgerne. Administrationen har på baggrund af denne afdækning, vurderet at Ringsted Kommune ikke har brug for, at kunne lydoptage møder med borgerne.

   

  Sagen blev den 31. januar 2020 drøftet på et møde i HMU. HMU besluttede, at de endelig retningslinjer, på baggrund af udvalgets drøftelser skulle udarbejdes af en arbejdsgruppe under HMU, som bestod af formanden for HMU, et medlem af HMU (medarbejderrepræsentant) og et medlem (chefjurist) fra Jura, Digitalisering og IT.

   

  Der blev herefter udarbejdet følgende materiale, som tilsammen udgør de foreslåede retningslinjerne for lydoptagelse i Ringsted Kommune:

  • Retningslinje for borgeres ret til at lydoptage møder med Ringsted Kommune (bilag 1).
  • Retningslinje til medarbejderne om borgeres lydoptagelse af møder med Ringsted Kommune (bilag 2).

   

  Der er ligeledes udarbejdet en tekst, som lægges direkte på www.ringsted.dk sammen med retningslinje for borgeres ret til at lydoptage møder med Ringsted Kommune under fanen sagsbehandling (https://ringsted.dk/kommunen/dialog-indflydelse/sagsbehandling) (bilag 3).

   

  Arbejdet med udarbejdelse af retningslinjerne gik i stå, da administrationen blev sendt hjem pga. Corona. Arbejdet er efterfølgende blevet genoptaget, desværre har sagens forløb været langvarig og præget af mange faglige overvejelser. 

   

  Borgmesteren har bedt borgerrådgiveren kommentere på retningslinjerne for lydoptagelse i Ringsted Kommune, som består af ”Retningslinje for borgeres ret til at lydoptage møder med Ringsted Kommune” (bilag 1) og ”Retningslinjer til medarbejderne om borgernes lydoptagelse af møder med Ringsted Kommune (bilag 2). Borgerrådgiverens bemærkninger fremgår af bilag 5.

  Inddragelse og høring

  Spørgsmålet om lydoptagelse har løbende været drøftet i HMU.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at retningslinjerne har en tidssvarende og imødekommende tilgang til borgernes ønske om - og behov for at lydoptage møder, de måtte have med Ringsted Kommune. Retningslinjerne er fuldt ud i overensstemmelse med de regler og den praksis, der er på dette område, herunder praksis fra Ombudsmanden og Det kommunale tilsyn. Administrationen har i forbindelse med udarbejdelsen inddraget de problemstillinger Borgerrådgiveren har gennemgået i sin generelle udtalelse.

   

  Samtidig er retningslinjerne et udtryk for en afvejning af hensynet til borgernes retssikkerhed over for hensynet til medarbejderne i Ringsted Kommune.

  Indstilling

  Direktion indstiller, at retningslinjerne for lydoptagelse af møder godkendes med følgende præciseringer, på baggrund af borgerrådgiverens udtalelse:

   

  1. Muligheden for at rette henvendelse til borgerrådgiveren skrives ind, hvor det er relevant.
  2. Det præciseres, at der er tale om en retningslinje for borgere og ikke en vejledning.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 01-09-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Daniel Nørhave

  Beslutning i Byrådet den 07-09-2020

  Ringstedlisten stillede forslag om, at sagen sendes tilbage til Økonomiudvalget

   

  Forslaget faldt efter afstemning.

   

   

   

  For

   

  Imod

   

  Undlod

   

  V

  Henrik Hvidesten

   

  X

   

  V

  Klaus Hansen

   

  X

   

  V

  Johnny Dahlgaard

   

  X

   

  V

  Line Lynnerup

   

  X

   

  V

  Mazlum Øz

   

  X

   

  V

  Timo Jensen

   

  X

   

  O

  Per Nørhave

   

  X

   

  O

  Daniel Nørhave

   

  X

   

  K

  Finn Andersen

   

   

  X

  C

  Andreas Karlsen

   

   

  X

  C

  Tina-Mia Eriksen

   

   

  X

  Ø

  Henrik Kjær

   

  X

   

  Ø

  Jan Jakobsen

   

  X

   

  R

  Lars Tegl Rasmussen

  X

   

   

  B

  Torben Lollike

   

  X

   

  F

  Britta Nielsen

   

  X

   

  A

  Lisbeth Andersen

   

  X

   

  A

  Sadik Topcu

   

  X

   

  A

  Benny Christensen

   

  X

   

  A

  Mette Ahm-Petersen

   

  X

   

  A

  Per Flor

   

  X

   

   

  Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt efter afstemning.

   

   

  For

   

  Imod

   

  Undlod

   

  V

  Henrik Hvidesten

  X

   

   

  V

  Klaus Hansen

  X

   

   

  V

  Johnny Dahlgaard

  X

   

   

  V

  Line Lynnerup

  X

   

   

  V

  Mazlum Øz

  X

   

   

  V

  Timo Jensen

  X

   

   

  O

  Per Nørhave

  X

   

   

  O

  Daniel Nørhave

  X

   

   

  K

  Finn Andersen

  X

   

   

  C

  Andreas Karlsen

  X

   

   

  C

  Tina-Mia Eriksen

  X

   

   

  Ø

  Henrik Kjær

  X

   

   

  Ø

  Jan Jakobsen

  X

   

   

  R

  Lars Tegl Rasmussen

   

  X

   

  B

  Torben Lollike

  X

   

   

  F

  Britta Nielsen

  X

   

   

  A

  Lisbeth Andersen

  X

   

   

  A

  Sadik Topcu

  X

   

   

  A

  Benny Christensen

  X

   

   

  A

  Mette Ahm-Petersen

  X

   

   

  A

  Per Flor

  X

   

   

   

  Ringstedlisten stemte imod med følgende begrundelse: Retningslinjer er ikke i overensstemmelse med Ombudsmandens udtalelser. Klagevejledningerne er fejlagtige.

   

 • Punkt 5 Ligestillingsredegørelse 2020 (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 19/20603
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_besvarelse_af_ligestillingsredegoerelse_2020.pdf bilag_2_vejledning_om_mangfoldighed_og_ligestilling.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  X

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal Ringsted Kommunes ligestillingsredegørelse for 2020 drøftes og godkendes.

  Beskrivelse af sagen

  Efter ligestillingslovens § 5 og 5a skal alle kommuner, regioner og staten indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelse i 2020. I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for perioden 1. november 2017 til 31. maj 2020.

   

  Formålet med ligestillingsredegørelsen er:

  • at monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
  • at synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
  • at indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling

   

  Spørgsmålene i ligestillingsredegørelsen 2020 omhandler henholdsvis personaleområdet, kommunens kerneydelser generelt og særligt tema om kommunens kerneydelser inden for beskæftigelsesindsatsen for indvandrerkvinder og -mænd fra ikke-vestlige lande.

   

  Ligestillingsredegørelsen for 2020 er vedlagt i bilag 1.

   

  Ringsted Kommune har jf. vejledning om fremme af mangfoldighed og ligestilling (bilag 2) det overordnede ønske at være en attraktiv arbejdsplads for både mandlige og kvindelige ansatte, hvilket blandt andet betyder, at der arbejdes på at tiltrække mænd til kommunens mange kvindedominerede arbejdspladser, og kvinder til de mandsdominerede arbejdspladser. Ringsted Kommune har ligeledes et ønske om at have en kønsblandet ledelse. Der skal derfor være opmærksomhed på at tilskynde både mænd og kvinder til at søge lederstillinger, og der skal arbejdes på at sikre ligelig fordeling af mænd og kvinder i ledelsen. Forhold, der direkte eller indirekte begrænser ligestillingen mellem kønnene, skal bearbejdes på den enkelte arbejdsplads med henblik på en ændring af disse forhold.

   

  I Ringsted Kommunes personalepolitik er det et specifikt mål at være et spejl af det øvrige samfund, hvad angår køn, alder, etnisk oprindelse, religion og handicap. Til alle leder og chefstillinger forsøges det, så vidt det er muligt, at indkalde såvel mænd som kvinder til første

  samtale med henblik på at sikre en ligelig kønsmæssig repræsentation i den endelige udvælgelsesproces. Derudover arbejdes der på at gøre udvælgelsen så kønsneutral som muligt gennem anvendelsen af objektive vurderingsredskaber i rekrutteringsprocessen.

   

  Ringsted Kommune har ikke yderligere konkrete målsætninger eller måltal for ligestilling af kvinder og mænd i ledelsen eller på personaleområdet generelt.

   

  Af ligestillingsredegørelsen fremgår det, at andelen af mandlige ansatte i Ringsted Kommune udgør 22 %, og andelen af kvindelige ansatte udgør 78 %. Den samlede kønsfordeling er uændret siden seneste redegørelse i 2017.

   

  Ringsted Kommune har en kønsfordeling blandt topchefer og chefer på 50/50. Derudover er Ringsted Kommune tættere på en 50/50 kønsfordeling blandt ledere og specialister, end hvad der gør sig gældende for resten af landets kommuner.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at de arbejdsgange og rekrutteringsværktøjer der anvendes til ansættelse af chefer og ledere har bidraget til, at Ringsted Kommune er tættere på en kønsblandet ledelse end gennemsnittet for landets kommuner. Det er samtidigt vurderingen, at der stadig forestår et arbejde med at skabe attraktive arbejdspladser, der appellerer lige meget til både kvinder og mænd.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Ringsted Kommunes ligestillingsredegørelse for 2020 godkendes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 01-09-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Daniel Nørhave

  Beslutning i Byrådet den 07-09-2020

  Godkendt.

 • Punkt 6 Bevilling af midler til projekt Implementering af indsatsmodel for nedbringelse af sygefravær i Ringsted Kommune (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 20/7565
  Sagen afgøres i: Byrådet
  ansoegning_sygefravaerspulje_052020.pdf tilsagnsbrev.docx.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Ringsted Kommune har modtaget tilsagn om kr. 1.525.000 fra Styrelsen for Arbejdsmarked og rekrutterings (STAR) pulje til ”Nedbringelse af sygefravær på offentlige arbejdspladser”.

  I denne sag skal der tages stilling til en indtægts- og en udgiftsbevilling på de 1.525.000 kr. som Ringsted Kommune har fået fra puljen til projekt ”Implementering af indsatsmodel for nedbringelse af sygefravær i Ringsted Kommune”.

  Beskrivelse af sagen

  På møde den 13. maj 2020 godkendte direktionen, at Ringsted Kommune ved HR, Løn og Politisk Service kunne sende en ansøgning om midler til at arbejde med at nedbringe sygefraværet i Ringsted Kommune. Hr, Løn og Politisk Service søgte herefter puljen til et projekt ” Implementering af indsatsmodel for nedbringelse af sygefravær i Ringsted Kommune” (bilag 1).

   

  Målet med projektet er at implementere STARs indsatsmodel, og derigennem nedbringe sygefraværet på Ringsted Kommunes Børne og Skoleområde.

  Projektet tager udgangspunkt i STARs retningslinjer for nedbringelse af sygefravær i det offentlige, og formålet er at få retningslinjernes forslag implementeret i praksis i Ringsted Kommune. STARs retningslinjer er udarbejdet på baggrund af input fra forskere, praktikere og organisationer, der arbejder med de arbejdsområder som indsatsen er målrettet til, og afspejler dermed den nyeste viden indenfor bekæmpelse af sygefravær i det offentlige.

   

  I STARs retningslinjer er der identificeret 5 kerneelementer

  1.Sygemelding

  2.Fokuseret forebyggelse

  3.Sygefraværskoordination

  4.Organisering

  5. Data

   

  I relation til sygemelding vil Ringsted Kommune i forbindelse med projektet arbejde for at sikre ensartethed på tværs af organisationen, således at det sikres at de eksisterende procedurer overholdes på alle arbejdsplader der falder under Børne og Skolecenter. Der vil desuden være fokus på at trivselssamtaler bliver gennemført løbende, således at de i fremtiden vil være have en forebyggende funktion. Sluttelig vil lederne modtage undervisning i ”den gode samtale” via e-læring, således at lederne er godt klædt på til at gennemføre trivsels og sygefraværssamtaler.

   

  Under paraplyen fokuseret forebyggelse vil der blive gennemført forløb for de institutioner og skoler, der i dag har udfordringer med stor andel af langtidssyge medarbejdere, klatvis fravær, APV´er med dårlig trivsel og hvor sygefraværet stiger. Forløbene vil være tilrettelagt i samarbejde med institutionen og vil tage udgangspunkt i STARs retningslinjer og vejledning. De erfaringer der gøres, vil blive indsamlet og delt med de institutioner der ikke modtager tilrettelagte forløb. Samtidig vil der være et øget fokus på onboarding understøttet af e-læring, da erfaring viser at nye medarbejdere er i en særlig risiko for at blive sygemeldte.

   

  For at sikre at retningslinjerne implementeres bedst muligt, ansættes der en sygefraværskoordinator, som vil have det daglige ansvar for arbejdet med retningslinjerne. Dette vil ske i tæt samarbejde med HR og kommunens ledelse.

  I forbindelse med projektet nedsættes der en styregruppe som vil følge implementeringen af retningslinjerne. Der vil i forlængelse af projektet blive lavet en kvartalsmæssige status, som vil blive forelagt Økonomiudvalget.

   

  Arbejdet med data i relation til sygefravær vil i store træk forblive uændret, da Ringsted Kommune allerede i dag opfylder retningslinjerne. Der vil dog i forbindelse med projektet blive indført mini APV´er, således at der indsamles data oftere, hvilket vil gøre det muligt at handle hurtigere, hvis der skulle ske en negativ udvikling på en given arbejdsplads.

   

  Der er endnu ikke fastsat endelige projektmål, da det er en del af projektmetoden at disse fastsættes i samarbejde med lokale-og Center MED udvalg, således at der sikres en stærk lokalforankring og medejerskab. Målafklaringsprocessen vil indbefatte et obligatorisk mål for sygefraværsprocenten, mens det vil være op til en lokal vurdering at fastsætte øvrige kvantitative mål omkring eksempelvis, langtidssygefravær, klatvise sygmeldinger og lignende. Derudover kan der fastsættes mål for progressioner for trivslen i Mini-APV’erne og/eller mere kvalitative mål for successen med at implementere de konkrete indsatser.

  Økonomi

  Tilsagn om puljemidler medfører, at der skal gives en indtægtsbevilling på 1.525.000 kr. samt en udgiftsbevilling på et tilsvarende beløb til HR, Løn og Politisk Service.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at projektets aktiviteter vil være med til at nedbringe sygefraværet på Børne og Skoleområdet i Ringsted Kommune.

   

  Det vurderes endvidere at det store fokus på medarbejderinddragelse i projektet, vil have en positiv effekt i forhold til at indsatsmodellen bliver implementeret i sin helhed.

   

  Det vurderes desuden at en nedbringelse af sygefraværet potentielt vil have en positiv økonomisk effekt, da det vil resultere i et mindsket forbrug af vikarer.  

   

  Samlet set vurderes det at indsatsen vil være med til at nedbringe sygefraværet i en sådan grad, at centrenes kerneleverancer vil blive styrket, til gavn for Ringsted Kommunes børn i daginstitutioner og på skoler.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der gives en indtægtsbevilling til projektet om en ”Nedbringelse af sygefravær på offentlig arbejdspladser” på 1.525.000 kr.
  2. at der gives en tilsvarende udgiftsbevilling, som anvendes til dækning af udgifter til gennemførelse af projekt ”Nedbringelse af sygefravær på offentlig arbejdspladser”

  Beslutning i Økonomiudvalget den 01-09-2020

  Anbefales godkendt, med bemærkning om at udvalget ønsker en evaluering medio 2021.

   

  Ej til stede: Daniel Nørhave

  Beslutning i Byrådet den 07-09-2020

  Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

 • Punkt 7 Revision af regnskabet for 2019 (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 19/16236
  Sagen afgøres i: Byrådet
  aarsberetning_2019.pdf regnskab_2019_-_revideret.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, har fremsendt beretning om revision af Kommunens regnskab for 2019. Beretningen er den 3. juli 2020 udsendt til Byrådets medlemmer via Byrådsportalen til orientering.

  Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

  Styrelseslovens § 45, stk. 2 foreskriver, at Byrådet i et møde træffer afgørelse med hensyn til revisionens eventuelle bemærkninger og godkender regnskabet endeligt.

  Beskrivelse af sagen

  Den fremsendte beretning og kommunens endelige regnskab for 2019 vedlægges som bilag til denne dagsorden.

   

  Selv om der ikke er egentlige revisionsbemærkninger, forekommer der i beretningen en kommentarer om en periodiseringsfejl der ikke er korrigeret i regnskabet, idet revisionen har konstateret, at en faktura vedrørende etablering af sundhedshuset på 4,1 mio. kr. er konteret på 2020 selv om arbejdet er udført i 2019.

   

  Administrationen er enig i at fakturaen burde have været medtaget i regnskabet 2019. Fakturaen er modtaget i januar 2020, men på grund af interne kontroller i forbindelse med betalinger af fakturaer, er den først betalt efter den 15. januar 2020, som er den frist kommunen har fastsat for medtage fakturaer i foregående regnskabsår. Administrationen vil fremover være opmærksom på, at fakturaer bliver medtaget i det regnskabsår de vedrører.

  Vurdering

  Administrationen tager revisionens kommentar til efterretning. Det vurderes, at forholdet ikke har væsentlig betydning for regnskabets resultat.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at beretningen tages til efterretning.
  2. at regnskabet for 2019 (bestående af Generelle bemærkninger, Specielle bemærkninger

  samt bilag) godkendes endeligt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 01-09-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Daniel Nørhave

  Beslutning i Byrådet den 07-09-2020

  Godkendt.

 • Punkt 8 Anlægsoversigt 2020 (ALLE)

  SagsID/Sagsnummer: 20/912
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_anlaegsoversigten_juni_2020.pdf.pdf bilag_2_-_pbu_-_anlaegsoversigten_juni_2020.pdf.pdf bilag_3_-_kmu_-_anlaegsoversigten_juni_2020.pdf.pdf bilag_4_-_buu_-_anlaegsoversigten_juni_2020.pdf.pdf bilag_5_-_kfu_-_anlaegsoversigten_juni_2020.pdf.pdf bilag_6_-_samu_-_anlaegsoversigten_juni_2020.pdf.pdf bilag_7_-_oek-by_-_anlaegsoversigten_juni_2020.pdf.pdf bilag_8_-_aegu_-_anlaegsoversigten_juni_2020.pdf.pdf bilag_1_anlaegsoversigten_juni_2020_totalrapport_korrekt_version.pdf.pdf bilag_2_pbu_anlaegsoversigten_juni_2020_-_korrekt_version_.pdf.pdf bilag_3_kmu_anlaegsoversigten_juni_2020_korrekt_version.pdf.pdf bilag_4_buu_anlaegsoversigten_juni_2020_korrekt_version.pdf.pdf bilag_5_kfu_anlaegsoversigten_juni_2020_korrekt_version.pdf.pdf bilag_6_samu_anlaegsoversigten_juni_2020_korrekt_version_.pdf.pdf bilag_7_oek-by_anlaegsoversigten_juni_korrekt_verion_.pdf.pdf bilag_8_aegu_anlaegsoversigten_juni_2020_korrekt_version_.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til en anlægsoversigt for 2020 over alle nye og tidligere vedtagne projekter.

   

  Beskrivelse af sagen

  Det fremgår af Kasse- og Regnskabsregulativet, at der skal fremlægges et administrativt forslag til en tidsplan for, hvornår de enkelte anlægsprojekter gennemføres og afsluttes. Samtidig besluttede Byrådet i forbindelse med genopretningsplanen for anlægsområdet den 25. juni 2019, pkt. 14, at senest tre måneder efter budgetvedtagelsen fremlægges en tidsplan for Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, som indeholder alle nye og tidligere vedtagne anlægsprojekter. Administrationen udarbejder derfor en anlægsoversigt til politisk behandling hvert kvartal. Her vil være en status på fremdriften, nye milepæle samt administrationens vurdering af økonomien i de enkelte projekter.

   

  Det fremgår af anlægsoversigten hvilke anlægssager der arbejdes på i 2020, se bilag 1 – Anlægsoversigten juni 2020 total. Anlægsprojekterne er ligeledes delt op i anlægsoversigter pr. udvalg, der kan ses i følgende bilag:

   

  • bilag 2 – Plan- og Boligudvalget
  • bilag 3 – Klima- og Miljøudvalget
  • bilag 4 – Børne- og Undervisningsudvalget
  • bilag 5 – Kultur- og Fritidsudvalget
  • bilag 6 – Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
  • bilag 7 – Økonomiudvalget og Byrådet
  • bilag 8 – Ældre- og Genoptræningsudvalget

   

  Anlægsoversigten dækker anlægssager, som er påbegyndt før 2020, men som der stadig arbejdes på i 2020. Anlægsoversigten dækker endvidere anlægssager som starter op i 2020 og færdiggøres i 2020, eller fortsætter efter år 2020.

   

  I anlægsoversigten er der markeret med krydser, i hvilke kvartaler i 2020 der arbejdes på anlægssagerne.

   

  Tidsangivelserne for anlægssagerne er vurderet ud fra den viden, der er til rådighed om de pågældende sager på nuværende tidspunkt, de administrative ressourcer, der er til rådighed og brugen af eksterne rådgivere.

   

  Anlæg, der etableres under en overordnet ramme (fx Cykelstier, Fortove, Genopretning af bygninger, Efterslæb af vedligehold på skoler), oprettes med særskilt anlægsnummer når sagen for det enkelte anlæg er fremlagt og godkendt i Byrådet. Anlægget fremgår herefter i anlægsoversigten med en selvstændig linje med eget rådighedsbeløb, og den overordnede ramme nedskrives samtidigt med et beløb, svarende til det godkendte. Herved vil der være overblik over hvor meget af rammen, der er disponeret, og hvordan status er i den pågældende sag.

   

  Anlægsoversigten er dynamisk, og der kan derfor ske justeringer i formen i de kommende behandlinger som følge af politiske eller administrative ønsker.

   

  Inddragelse og høring

  Ingen.

   

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

   

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at der med fremlæggelse af anlægsoversigten skabes et godt overblik over, hvilke anlægssager der er forventes at starte op i 2020, hvilke anlægssager der forventes gennemført og afsluttet i 2020 og hvilke anlægssager der fortsætter efter år 2020, samt hvad status er. 

   

  Med udgangspunkt i den viden der er til rådighed om de pågældende anlæg på nuværende tidspunkt og de administrative og eksterne ressourcer, der står til rådighed, vurderes det, at anlægsprojekterne kan gennemføres i henhold til den fremlagte anlægsplan.

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at anlægsoversigten for 2020 godkendes

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 17-08-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Tina-Mia Eriksen

   

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 17-08-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-08-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 19-08-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 20-08-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 24-08-2020

  Anbefales godkendt. Reviderede bilag tilføjes inden Økonomiudvalget.

  Supplerende sagsfremstilling

  Reviderede bilag er tilføjet.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 01-09-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Daniel Nørhave

  Beslutning i Byrådet den 07-09-2020

  Godkendt.

 • Punkt 9 Medlemmer til Billedkunstrådet (KFU)

  SagsID/Sagsnummer: 20/8368
  Sagen afgøres i: Byrådet
  kandidater_til_billedkunstraadet.pdf vedtaegter_for_billedkunstraadet.pdf.pdf forretningsorden_for_billedkunstraadet.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  X

   

   

   

   

  X

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet skal i forbindelse med etablering af et Billedkunstråd udpege medlemmer og stedfortrædere til rådet.

  Beskrivelse af sagen

  På møde d. 9. marts 2020 vedtog Byrådet Ringsted Kommunes nye kunststrategi og sammensætningen af et nyetableret billedkunstråd inkl. vedtægter og forretningsorden for billedkunstrådet (bilag 1 og 2).

   

  Det blev besluttet at billedkunstrådet består af seks medlemmer:
   

  • En repræsentant fra det professionelt arbejdende kunstmiljø i Ringsted Kommune
  • En repræsentant fra det professionelt arbejdende regionale kulturmiljø
  • En repræsentant fra det professionelt arbejdende nationale kunstmiljø
  • To repræsentanter for borgerne i Ringsted Kommune
  • En repræsentant fra kommunens administration

   

  Der udpeges personlige stedfortrædere for rådsmedlemmerne.

   

  Administrationen har efterfølgende sendt information ud i kunstmiljøet om muligheden for at indtræde i det nyetablerede billedkunstråd. Der er bl.a. skrevet direkte til Akademiraadet, BKF (Billedkunsternes Forbund) og til de kunstnere, administrationen er vidende om bor i Ringsted Kommune. Derudover er der blevet informeret på kommunens hjemmeside, på Facebook og annonceret i Lokalbladet bl.a. for at gøre interesserede borgere opmærksomme på muligheden for at blive repræsenteret i Ringsted Kommunes Billedkunstråd.

   

  Informationen har ført til følgende indstilling af kandidater i bilag 3. På denne baggrund har administrationen gennemgået kandidatlisten og foreslår at Ringsted Kommunes Billedkunstråd udpeges med følgende medlemme og stedfortrædere:

   

  1. Nanna Riis Andersen som medlem med Jonas Palm som stedfortræder fra det professionelt arbejdende kunstmiljø i Ringsted Kommune
  2. Johanne Skovbo Lasgaard som medlem med Mathilde Helnæs som stedfortræder fra det professionelt arbejdende regionale kulturmiljø
  3. Morten Kamper Jacobsen som medlem med Christine Overvad Hansen som stedfortræder fra det professionelt arbejdende nationale kunstmiljø
  4. Kai Brorson som medlem med Birthe Vogelsang som stedfortræder og Steffen Gray som medlem og Anders Rix som stedfortræder for borgerne i Ringsted Kommune
  5. Centerchefen for Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscentret Mads Stougård Kristiansen som medlem fra kommunens administration og centerchef for Vej og Ejendom Ivar Sande som stedfortræder.

   

  Billedkunstrådet sekretariatsbetjenes af kommunens administration

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at der med de indstillede medlemmer sikres en bred sammensætning af Billedkunstrådet og at det med denne sammensætning også vil være muligt at søge støtte til drift af Billedkunstrådet hos Statens Kunstfond.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at følgende personer udpeges som medlemmer og stedfortrædere af Billedkunstrådet.

   

  1. Nanna Riis Andersen som medlem med Jonas Palm som stedfortræder fra det professionelt arbejdende kunstmiljø i Ringsted Kommune
  2. Johanne Skovbo Lasgaard som medlem med Mathilde Helnæs som stedfortræder fra det professionelt arbejdende regionale kulturmiljø
  3. Morten Kamper Jacobsen som medlem med Christine Overvad Hansen som stedfortræder fra det professionelt arbejdende nationale kunstmiljø
  4. Kai Brorson som medlem med Birthe Vogelsang som stedfortræder og Steffen Gray som medlem og Anders Rix som stedfortræder for borgerne i Ringsted Kommune
  5. Centerchefen for Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscentret Mads Stougård Kristiansen som medlem fra kommunens administration og centerchef for Vej og Ejendom Ivar Sande som stedfortræder.

   

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-08-2020

  Anbefales godkendt. I pkt. fem fremgår alene titlen på de administrative medarbejdere.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 01-09-2020

  Anbefales godkendt med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkning.

   

  Ej til stede: Daniel Nørhave

  Beslutning i Byrådet den 07-09-2020

  Indstillingens punkt 1-4 blev godkendt.

   

  Afstemning om indstillingens punkt 5.

   

   

   

  For

   

  Imod

   

  Undlod

   

  V

  Henrik Hvidesten

  X

   

   

  V

  Klaus Hansen

  X

   

   

  V

  Johnny Dahlgaard

  X

   

   

  V

  Line Lynnerup

  X

   

   

  V

  Mazlum Øz

  X

   

   

  V

  Timo Jensen

  X

   

   

  O

  Per Nørhave

  X

   

   

  O

  Daniel Nørhave

  X

   

   

  K

  Finn Andersen

  X

   

   

  C

  Andreas Karlsen

  X

   

   

  C

  Tina-Mia Eriksen

  X

   

   

  Ø

  Henrik Kjær

  X

   

   

  Ø

  Jan Jakobsen

  X

   

   

  R

  Lars Tegl Rasmussen

   

  X

   

  B

  Torben Lollike

  X

   

   

  F

  Britta Nielsen

  X

   

   

  A

  Lisbeth Andersen

  X

   

   

  A

  Sadik Topcu

  X

   

   

  A

  Benny Christensen

  X

   

   

  A

  Mette Ahm-Petersen

  X

   

   

  A

  Per Flor

  X

   

   

   

   

 • Punkt 10 Udviklingsplan for udearealer Ringsted Sport Center (KFU)

  SagsID/Sagsnummer: 20/10451
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

  x

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Med henvisning til hensigtserklæring 17 i budgetaftale 2020-2023 fremlægges forslag til opstart af arbejdet med en udviklingsplan for udearealerne ved Ringsted Sport Center (RSC) til stillingtagen.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet har vedtaget en hensigtserklæring nr. 17 om udarbejdelsen af en langsigtet plan for udvikling af udearealerne ved RSC i forbindelse med budgetprocessen 2020-2023. Hensigtserklæringens præcise ordlyd under overskriften ”Udendørsfaciliteter ved sportscenteret” er:

   

  ”Der ønskes en langsigtet plan for udvikling af de udendørs faciliteter ved Sportscenteret. Planen skal være politisk godkendt inden arbejdet med ny belægning på kunstgræsbanerne påbebegyndes, forventeligt i 2021.”

   

  På baggrund af Byrådets formulering af hensigtserklæringen fremsætter administrationen i denne sag et forslag til en overordnet tids- og procesplan samt overordnede forslag, der skal danne udgangspunkt for en udviklingsplan for udendørsfaciliteterne.

   

  Udgangspunkt for udviklingsplanen

  Administrationen foreslår, at udviklingsplanen for udendørsfaciliteter ved RSC tager udgangspunkt i de politiske visioner for området, som er beskrevet i Ringsted Kommunes Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed. Afsættet i denne er, at der skal udvikles rammer og vilkår for både det organiserede og selvorganiserede fritidsliv. Hertil blandt andet plads til det sunde, det skæve, det sjove og det sublime. Antallet af- og kvaliteten i oplevelser og events skal udvikles til glæde for herboende borgere samt for at understøtte tiltrækningen af nye.

   

  Der er desuden udarbejdet en helhedsplan for udviklingen af indendørsfaciliteter for RSC, hvor etape 2 behandles politisk i forbindelse med budgetprocessen 2021-2024. Formålet i denne helhedsplan er at skabe bedre sammenhæng mellem de forskellige, eksisterende faciliteter. Administrationen anbefaler, at der udarbejdes en udviklingsplan for udearealerne, hvor der skabes sammenhæng til udviklingen indefaciliteterne, så det sikres, at der skabes et sammenhængende sportscenter – ude som inde, så der dermed opnås synergi i udviklingen og tilblivelsen af faciliteterne. Udviklingen skal kunne understøtte den fremtidige udvikling af RSC herunder drift, organisering, service, idrætternes udvikling og strømninger lokalt og nationalt samt et overordnet mål om, at flest mulige borgere skal kunne være aktive.

   

  Det anbefales desuden, at udviklingsplanen for udearealerne også forholder sig til anvendelsen af dele af udearealerne til fx til større events, sportslejre mv. Endeligt anbefaler administrationen, at udviklingsplanen for udearealerne ved RSC også vurderes i et byudviklingsperspektiv. Det betyder, at det i processen vurderes, om den nuværende, faktiske anvendelse og belægning sammenholdt med udviklingsmulighederne og deraf etablering af faciliteter for nye idrætter og bevægelsesformer står mål med det samlede m2 eller om dele af udearealerne kan få andre anvendelsesformer. 

   

  Organisering

  Projektgruppe: Administrationen anbefaler en projektorganisering med tilknytning af facilitator, som f.eks. kan være DGI Idrættens Arenaer. Hermed sikres viden om seneste udvikling inden for facilitetsområdet og idrætternes udvikling og potentialer lokalt og nationalt samt opdateret indsigt i drift og organisering af idrætsfaciliteter.

   

  Følgegruppe: I samarbejde med facilitator udarbejder RSC, som er projektejer, et tids- og procesoplæg til følgegruppen, som foreslås at være RSC’s bestyrelse.

   

  Advisory Board: Det anbefales, at der nedsættes et Advisory Board med deltagelse af personer fra idrætsfaciliteter, der har været banebrydende i udviklingen af faciliteter til dansk idræt, idrætsforbund, så idrætternes udvikling og potentialer kan bringes i spil, samt repræsentanter for selvorganiseret idræt.

   

  Politisk tids- og procesplan 

  • Udarbejdelsen af konkret tids- og procesplan forelægges til politisk beslutning (ultimo 2020).
  • Oplæg inkl. overordnet udviklingsplan danner grundlag forud for budgetproces 2022-2025 (medio 2021).
  • Politisk stillingtagen til udviklingsplan for udearealer i forbindelse med budgetproces 2022-2025.

  Inddragelse og høring

  Sportscentrets bestyrelse repræsenterer foreninger og råd, og vil være naturlig samarbejdspartner i arbejdet eksempelvis som arbejds- og følgegruppe, der er medskabende og høringspart i forbindelse med politiske indstillinger og orienteringer.

  Inddragelse af forenings- og brugeraktive vil ligeledes være naturligt i idefasen, ved milepæle samt forud for indstillinger til politisk beslutning.

  Milepæle trykprøves løbende af Advisory Boardet med henblik på at kvalificere arbejdet yderligere.

  Økonomi

  Der er ikke afsat midler til udarbejdelsen af udviklingsplanen for udearealerne i forbindelse med hensigtserklæringen fra budget 2020. Administrationen vurderer, at ovenstående proces vil indeholde udgifter i forbindelse med inddragelsesprocesser, mødeaktivitet, facilitator samt udarbejdelse af endeligt oplæg til politisk beslutning og at den økonomiske ramme til dette arbejde vil være kr. 200.000.

   

  Administrationen kan pege på, at udviklingsplanen for udearealer kan finansieres af overførte og endnu ikke disponerede midler på folkeoplysningsområdet (kr. 150.000) samt ikke-disponerede midler på området fritidsfaciliteter (kr. 50.000).

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at udarbejdelsen af en udviklingsplan for udearealer efter den skitserede proces, med det skitserede udgangspunkt samt organisering vil give et solidt grundlag for anvendelsen af fremtidens udearealer ved RSC for både organiserede og ikke-organiserede brugere og i et såvel idræts-, byudviklings- og eventperspektiv.

  Administrationen vurderer, at tilknytningen af ekstern facilitator vil være medvirkende til at gøre beslutningsgrundlaget så nutidsnært og retvisende som muligt. Herunder den nyeste udvikling inden for facilitetsområdet og idrætternes udvikling og potentialer lokalt og nationalt samt opdateret indsigt i drift og organisering af idrætsfaciliteter.

  Det anbefales endvidere, at det på et tidligt tidspunkt i opgaveprocessen afsøges, hvorvidt eksterne fonde vil kunne bidrage til både selve arbejdet med at skabe planen for udviklingen af udearealerne samt en grad af medfinansiering.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at

   

  1. Byrådet godkender administrationens oplæg til opstart af arbejdet med udviklingsplan for udearealerne ved Ringsted Sport Center
  2. udviklingsplanen finansieres med i alt kr. 200.000, hvoraf kr. 150.000 overføres fra Folkeoplysning til Ringsted Sport Center og kr. 50.000 overføres fra Fritidsfaciliteter til Ringsted Sport Center.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-08-2020

  Anbefales godkendt med bemærkning om, at følgegruppen består af to repræsentanter for Sportscentrets bestyrelse, to repræsentanter for Folkeoplysningsrådet og to repræsentanter for Ringsted Idrætsunion.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 01-09-2020

  Anbefales godkendt med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkning.

   

  Ej til stede: Daniel Nørhave

  Beslutning i Byrådet den 07-09-2020

  Socialistisk Folkeparti stillede forslag om, at sagen sendes tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget.

   

  Forslaget godkendt efter afstemning

   

   

   

  For

   

  Imod

   

  Undlod

   

  V

  Henrik Hvidesten

  X

   

   

  V

  Klaus Hansen

  X

   

   

  V

  Johnny Dahlgaard

  X

   

   

  V

  Line Lynnerup

  X

   

   

  V

  Mazlum Øz

  X

   

   

  V

  Timo Jensen

  X

   

   

  O

  Per Nørhave

  X

   

   

  O

  Daniel Nørhave

  X

   

   

  K

  Finn Andersen

  X

   

   

  C

  Andreas Karlsen

  X

   

   

  C

  Tina-Mia Eriksen

  X

   

   

  Ø

  Henrik Kjær

  X

   

   

  Ø

  Jan Jakobsen

  X

   

   

  R

  Lars Tegl Rasmussen

  X

   

   

  B

  Torben Lollike

   

  X

   

  F

  Britta Nielsen

  X

   

   

  A

  Lisbeth Andersen

  X

   

   

  A

  Sadik Topcu

  X

   

   

  A

  Benny Christensen

  X

   

   

  A

  Mette Ahm-Petersen

  X

   

   

  A

  Per Flor

  X

   

   

   

  Torben Lollike stemte imod med den begrundelse, at der med repræsentanter fra Dansk Idræt, vil være personer med indsigt i ældreidræt og handicapidræt, der er en integreret del af idrætslivet.

 • Punkt 11 Kvalitetsstandard for forældrebetaling i forbindelse med anbringelse af børn og unge (BUU, SAMU)

  SagsID/Sagsnummer: 20/4283
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_bek_nr._535_af_2._maj_2019.pdf bilag_2_-_dialoggruppens_hoeringssvar.pdf bilag_3_-_udkast_til_kvalitetsstandard_for_foraeldrebetaling_i_forbindelse_med_anbringelse_af_boern_og_unge.pdf bilag_4_-_handicapraadets_bemaerkninger_til_sagen_15.04.2020.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

  x

   

  x

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Sagen fremstilles på ny i revideret form, efter at have været udgået på Børne- og Undervisningsudvalget den 20. april 2020 og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 22. april 2022.

   

  Som et led i at implementere gældende lovgivning skal byrådet behandle administrationens forslag til kvalitetsstandard for forældrebetaling i forbindelse anbringelse af børn og unge i alderen 0 – 22 år.

  Beskrivelse af sagen

  Det fremgår af Børne- og Socialministeriet bekendtgørelse BEK nr. 535 af 2. maj 2019. (Bilag 1):

  • At forældre har pligt til at bidrage til udgifterne i forbindelse med anbringelse af børn og unge (under 18 år) uden for hjemmet, i forhold til indkomstgrundlaget.
  • At kommunen opkræver den unge (18-22 år) betaling for døgnophold og udslusningsophold.

   

  Administrationen skønner, at opkrævning af egenbetaling ikke sker i fuldt omfang. Således sker dette kun i 2 helårsanbringelser ud af potentielt ca. 84 for BFR og UE.

   

  Forslag til kvalitetsstandard

  • At der ved alle anbringelser skal træffes afgørelse om egenbetaling. Der skal også træffes afgørelse, hvis forældrene eller den unge ikke skal betale.
  • At kommunalbestyrelsen kun i ganske særlige tilfælde gør brug af muligheden for at fritage fra hovedreglen om, at der skal ske egenbetaling jf. § 7 i BEK nr. 535 af 2. maj 2019 (Bilag 1), under følgende kriterier:
    

  Med udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering:

  • At opholdet har et udpræget behandlingssigte og har afgørende betydning for barnet eller den unges fortsatte udvikling, sundhed eller trivsel.
  • At der må regnes med særlig store udgifter for forældrene i forbindelse med opretholdelsen af kontakten med barnet eller den unge.
  • At forældrene har flere børn i daginstitutioner, dagpleje eller anbringelsessteder for børn og unge.
  • At krav om forældrebetaling vil medføre at familien samlet set bringes i en mere udsat social position.
  • At krav om forældrebetaling vil virke kontraproduktivt i forhold til anbringelsens formål.

   

  Administrationens forslag til kvalitetsstandard tager udgangspunkt i BEK nr. 535 af 2. maj 2019 (Bilag 1) hvor §7 omhandler muligheden for i særlige tilfælde helt eller delvist at fritage for egenbetaling såfremt:

  • Opholdet har et udpræget behandlingssigte
  • Fritagelse for betaling i særlig grad er af betydning for at fremme forældrenes medvirken ved gennemførelsen af støtten.
  • Der må regnes med særlig store udgifter for forældrene i forbindelse med opretholdelsen af kontrakten med barnet eller den unge.
  • Den unge har tidligere med egen indtægt bidraget til sit og familiens underhold eller efter hjemmets forhold antageligt ville have gjort dette, hvis barnet eller den unge ikke havde fået ophold uden for hjemmet, eller
  • Forældrene har flere børn i daginstitutioner, dagpleje eller anbringelsessteder for børn og unge

   

  Der foreslås en overgangsperiode på 6 måneder i forbindelse med allerede igangsatte anbringelser.

   

  Procedure
  Procedure for egenbetaling vedrørende anbragte børn 0-18 år

  Nedenstående procedure forslås anvendt:

  • Rådgiver informerer forældrene om reglerne for egenbetaling
  • Rådgiver indhenter samtykke til indhentning af økonomiske oplysninger (indkomstgrundlang) til brug for beregningen.
   I tilfælde af at der ikke svares eller samtykkes, indhenter rådgiver de nødvendige økonomiske oplysninger uden samtykke. Forældrene bliver oplyst om, at oplysningerne indhentes.
  • Rådgiver får oplysning om forældrenes indtægter via Institutionskontoret.
  • Rådgiver foretager beregning, printer oversigten ud og journaliserer i ESDH systemet DUBU
  • Rådgiver træffer afgørelse om egenbetaling
  • Rådgiver skriver et afgørelsesbrev.
  • Opkrævning af egenbetaling påbegyndes.


  Beregningen af forældrebetalingen er indkomstafhængigt og beregnes via Schultz beregningsmodul. http://forbet.lovportaler.dk/


  Procedure for egenbetaling vedrørende unge i efterværn mellem 18-22 år

  Nedenstående procedure forslås anvendt:

  • Rådgiver informerer den unge om regler om egenbetaling
  • Rådgiver får økonomiske oplysninger fra den unge (kopi af lønseddel).
  • Rådgiver forholder sig til det rådighedsbeløb den unge må og bør have og eventuel opsparing.
  • Rådgiver skriver et afgørelsesbrev.
  • Opkrævning af egenbetaling påbegyndes.

   

  Beregningen af egenbetalingen skal foregå efter § 12 i Børne- og socialministeriet bekendtgørelse BEK nr. 535 af 2. maj 2019 (Bilag 1)

  Der bør tages udgangspunkt i, at den unge har et rådighedsbeløb svarende til S.U.

  Inddragelse og høring

  Ingen høring

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at kvalitetsstandarden ikke vil forringe anbringelsen for udsatte børn og unge, i det tilbuddet vil være det samme som tidligere.

  Administrationen vurderer, at implementeringen af kvalitetsstandarden vil medføre et besparelsespotentiale imellem 500.000 – 800.000 kr. årligt på alle anbringelser for udsatte børn- og unge 0-22 år.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at ”Kvalitetsstandard for forældrebetaling i forbindelse med anbringelse af børn og unge” sendes til høring hos Handicaprådet og Dialoggruppen i Ringsted Kommune.
  2. at sagen genoptages på mødet i august 2020.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 18-05-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 20-05-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Henrik Kjær

  Supplerende sagsfremstilling

  Handicaprådet har tidligere behandlet sagen på sit møde den 15. april 2020, hvor DH-siden af Handicaprådet har følgende bemærkninger:

  • Handicaprådet mener, at ”kun i ganske særlige tilfælde” er overflødig i nedenstående sætning og foreslår, at dette slettes:

   ”at kommunalbestyrelsen kun i ganske særlige tilfælde gør brug af muligheden for at fritage fra hovedreglen om, at der skal ske egenbetaling jf. § 7 i BEK nr. 535 af 2. maj 2019”
    
  • Handicaprådet ønsker, at det kun skal være gældende fremadrettet ved frivillige nyanbringelser.

   

  Administration skal beklage, at Handicapsrådet bemærkninger ved en fejl, ikke indgik i første version af denne sagsfremstilling. Handicaprådets bemærkninger er vedlagt i Bilag 4.  Der er i høringsperioden modtaget et høringssvar fra Dialoggruppen. Dialoggruppen består af 5 forældrerepræsentanter for forældre til børn med et handicap, der har en sag i Børne- og familierådgivningen. Børnecentret er i løbende dialog med Dialoggruppen omkring samarbejdet mellem Børnecentret og børn, unge og forældre.

   

  Dialoggruppens høringssvar omhandler følgende ændringsforslag:

  • At kvalitetsstandardens ordlyd ændres fra:
   ”At Kommunalbestyrelsen kun i ganske særlige tilfælde gør brug af muligheden for at fritage fra hovedreglen om, at der skal ske egenbetaling jf. §7 i BEK nr. 535 af 2. maj 2019 (Bilag 1), under følgende kriterier.”

   til følgende ordlyd:
   ”At Kommunalbestyrelsen, efter en konkret og individuel vurdering, gør brug af muligheden for at fritage fra hovedreglen om, at der skal ske egenbetaling jf. § 7 i BEK nr. 535 af 2. maj 2019”.
    
  • At kriterierne for dispensation skal have samme ordlyd som i bekendtgørelsen.
  • At reglerne for egenbetaling bør informeres både mundtligt og skriftligt via e-boks.

   

  Dialoggruppens høringssvar er vedhæftet som Bilag 2.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at kvalitetsstandardens ordlyd:

  ” At kommunalbestyrelsen kun i ganske særlige tilfælde gør brug af muligheden for at fritage fra hovedreglen om, at der skal ske egenbetaling jf. § 7 i BEK nr. 535 af 2. maj 2019 (Bilag 1), under følgende kriterier: …..

  sikrer at Ringsted Kommune efterlever lovgivningen på området. Det præciseres, at der skal træffes en afgørelse om forældrebetaling i alle anbringelsessager, og at der som hovedregel skal være forældrebetaling i forbindelse med anbringelse af børn og unge.

   

  Administrationen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at indarbejde Dialoggruppens forslag om, at kriterierne for dispensation fra hovedreglen om forældrebetaling skal have samme ordlyd som i bekendtgørelsens § 7 stk. 1-5.

   

  Administrationen vurderer fortsat, at kvalitetsstandarden ikke vil forringe anbringelsen for udsatte børn og unge, i det tilbuddet vil være det samme som tidligere.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at ”Kvalitetsstandard for forældrebetaling i forbindelse med anbringelse af børn og unge” med undtagelsesmulighederne for forældrebetaling formuleret som I BEK nr. 535 af 2. Maj 2019 §7 stk. 1-5 godkendes.

  Supplerende sagsfremstilling

  Der er tilføjet et nyt bilag – bilag 3 og høringssvar fra Handicaprådet - bilag 4

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 17-08-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 19-08-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Timo Jensen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 01-09-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Daniel Nørhave

  Beslutning i Byrådet den 07-09-2020

  Godkendt.

 • Punkt 12 Henvendelse fra Den Frie Børnehave vedr. om- og udbygning (BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/9667
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

  x

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til henvendelse fra Den Frie Børnehave og Andelsboligforeningen af 1941, idet om- og udbygning af Den Frie Børnehave bliver dyrere end Byrådets godkendelse til ombygning inden for en ramme på maksimalt 1,8 mio. fra september 2019.

  Beskrivelse af sagen

  Bestyrelsen for den selvejende daginstitution Den Frie Børnehave henvendte sig i 2019 med ønske om renovering og udvidelse af institutionen. Om- og udbygningen har dels til formål at opgradere personalefaciliteterne, så de lever op til nutidens lovgivning, og dels at skabe plads til ca 10 børnehavebørn eller 6 vuggestuebørn mere. Institutionen er på 208 m2 og den ønskede udbygning er på ca. 72 m2. Institutionen er beliggende på Prinsessevænget 2 i Ringsted og lejer bygningen af Andelsboligforeningen af 1941. Byrådet godkendte på møde d. 9. september 2019, at Ringsted Kommune arbejder videre med det af Den Frie Børnehave fremsendte forslag, inden for en ramme på max. 1,8 mio. kr. Den vedtagne ombygning medfører en årlig huslejestigning på 50.000 kr.

   

  ABF af 1941 (Andelsboligforeningen af 1941) har rettet henvendelse til Ringsted Kommune, da ombygningen af Den Frie Børnehave ikke kan gennemføres for det af Byrådet tidligere godkendte beløb på 1,8 mio.

   

  Der er desuden nye oplysninger i sagen, idet optagelse af lån til ombygning kræver udskillelse af institutionen fra de øvrige lejeboliger i Prinsessevænget, som en særlig afdeling, og at lejeforholdet mellem Den Frie Børnehave og ABF af 1941 ændres til at være uopsigeligt i lånets løbetid på 30 år.

   

  Ombygningen af Den Frie Børnehave kan således ikke gennemføres inden for de vedtagne rammer og da forudsætningerne tillige er ændret, må den nuværende godkendelse af det makimale beløb til ombygning på 1,8 mio. sættes i bero.

   

  Fakta om institutionen

  Institutionen er opført sammen med 99 familieboliger på Prinsessevænget 2, Ringsted og afdelingen (afdeling 012) gik i drift 1.3.1969. Den selvejende institution Den Frie Børnehave startede d. 1. september 1970.

   

  Arealet for institutionen er ifølge lejekontrakten på 208 m2, men jf. kommunens plantegning er bygningen på 229 m2. Lejen udgør i regnskab 2018 (det seneste offentliggjorte) 252.936 kr. (her skal husleje jf. regnskab for 2019 ind eller husleje for 2020).

   

  Den lejekontrakt, som Den Frie Børnehave har indgået med ABF af 1941, indeholder under henvisning til dagældende vedtægter en opsigelsesfrist på ½ år. Det må antages, at dette tilsidesætter opsigelsesvarslet i erhvervslejelovens § § 64, stk. 1, på 3 måneder

  (lovbekendtgørelse nr. 1218 af 11.10.2018).

   

  Den Frie Børnehave har fysiske rammer til maksimalt 50 børnehavebørn.

   

  Kommunen har indgået driftsaftale med Den Frie Børnehave og denne kan opsiges med 9 måneders varsel.

   

  Reglerne i almenboliglovgivningen om opførelse og drift af institutioner

  Institutioner, som er erhverv, kunne frem til den 1.1.1997, hvor ændringen om sideaktiviteter i almenboligloven trådte i kraft, opføres og drives som en del af en boligafdeling.

  Ved den nævnte lovændrings ikrafttræden blev der udsendt en bekendtgørelse og vejledning om sideaktiviteter.

  Fra lovændringen kunne institutioner ikke længere integreres i en almen boligafdeling, men skulle udgøre en selvstændig afdeling. Hvis der skal ændres på de eksisterende erhverv, herunder institutioner, i almene boligafdelinger, kræves en udskillelse af afdelingen som en selvstændig afdeling.

  For erhverv som institutioner kan det i øvrigt altid overvejes at udskille institutionen, fordi institutioner som selvstændige afdelinger af udlejer kan fritages for forpligtelsen til at indbetale til egen dispositionsfond, hvorved lejen kan nedsættes.

   

  Optagelse af lån og ændring af lejeforhold

  Hvis ABF af 1941 skal optage lån til ombygning og udvidelse af Den Frie Børnehave vil det kræve en udskillelse af institutionen som en særlig afdeling. Der ses ikke at være oprindelige støttede lån tilbage i ejendommen, hvorfor dette ikke må anses for et problem at foretage en udskillelse. Optagelse af et lån vil betyde, at lejeforholdet mellem De Frie Børnehave og boligorganisationen ændres til at være uopsigeligt i lånets løbetid. 

  En sådan ændring af opsigelsesvarslet og uopsigelighed i lånets løbetid vil sædvanligvis skulle fremgå af lejekontrakten, hvilket i praksis betyder, at denne skal ændres.

  Dette forhold har ikke været tilstrækkeligt belyst i Byrådssagen, hvor det blev godkendt at anvende de 1,8 mio. kr.

  Det må vurderes, at det kan have afgørende betydning for kommunen, at lejeforholdet også ændres, fordi kommunen i givet fald ”binder sig” til at drive børnehaven, med mindre man opsiger kontrakten i utide og tager det eventuelle erstatningskrav som kan følge med.

   

  Det bemærkes i øvrigt, at det ikke er usædvanligt ved renoveringen at kræve en forkøbsret til ejendommen som renoveres.

   

  Forretningsføreren for ABF af 1941 har fremsendt følgende udtalelse fra organisationsbestyrelsen efter deres møde d. 7. juli 2020 vedr. om- og udbygning af Den Frie Børnehave:

  ”En udvidelse af børnehaven, uden en kommunalgaranti til indfrielse for det realkreditlån, der skal optaget, hvis børnehaven ophører som børneinstitution, kan vi desværre ikke tilbyde.

  Vi kan som Organisationsbestyrelse ikke tilse, at de 99 lejere, der er i afdeling 12, gennem deres husleje, alene skal hæfte for realkreditlånet, hvis børnehaven nedlægges. Den husleje, der pålignes hver beboere ved en nedlæggelse af børnehaven som institution, vil have en sådan størrelse, for den enkelte, at den ikke står i rimelig forhold, til deres forpligtigelser som lejere. Den samme kommunalgaranti for realkreditlånet, vil også være gældende ved en udmatrikulering af børnehaven til en ny afdeling jævnfører Kapitel 12 sideaktivitet”.

   

  Vej- og Ejendomscentrets vurdering af Den Frie Børnehave

  Byg og Anlæg i VEC har inspiceret bygningen i juli 2020 og udtaler bekymring for bygningens generelle standard, herunder mistanke om skimmelsvamp.

   

  Nye priser på ombygning

  Bestyrelsen i Den Frie Børnehave ønsker fortsat en om- og udbygning af institutionen og ABF af 1941 har derfor fremsendt nye priskalkulationer på 2 versioner af ombygning af institutionen:

   

  1. Den store ombygning

  Ombygning af 27 m2 og udbygning med 73 m2 til nye personalefaciliteter og ca. 10 børnehavebørn eller 6 vuggestuebørn mere.

  Pris: 3.139.275 kr. inkl. honorar til landmåler og advokater for udmatrikuleringen af børnehaven fra afdelingen.

  Den årlige husleje vil stige med 135.939 kr. til 392.211 kr.

   

  1. Den lille ombygning

  Ombygning af 27 m2 og udbygning med 35 m2 til nye personalefaciliteter.

  Pris 2.126.469 kr. inkl. honorar til landmåler og advokater for udmatrikuleringen af børnehaven fra afdelingen.

  Den årlige husleje vil stige med 92.210,00 kr. til 348.482,00 kr.

   

  Med om-og udbygning af børnehaven vil den årlige husleje stige med enten 92.210 kr. eller 135.939 kr. over en 30-årig periode dvs. lånets løbetid. Udvidelsen med de ca. 73 m2 vil medføre afledte udgifter til el, vand, varme og rengøring.

   

  Hvis kommunen ikke ønsker at give tilsagn til en om- og udbygning af Den Frie Børnehave kan institutionen forsætte driftsaftalen uændret.

  Inddragelse og høring

  Ingen inddragelse og høring.

  Økonomi

  I henhold til reglerne om kommunernes låntagning vil den anlægsudgift, der er forbundet med en evt. udvidelse skulle henregnes til kommunens låntagning, idet udgiften kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Det betyder, at kommunen enten vil skulle reducere en eventuel låneoptagelse med et beløb svarende til anlægsudgiften eller deponere et tilsvarende beløb.

   

  Der forventes en deponeringsforpligtelse/reduktion i lånerammen på hhv. 2,2 mio. eller 3,2 mio. såfremt en af modellerne for om-og udbygning gennemføres.

   

  Med om-og udbygning af børnehaven vil den årlige husleje stige med enten 92.210 kr. eller 135.939 kr. over en 30-årig periode dvs. lånets løbetid.

   

  Der må påregnes afledte driftsudgifter for el, vand, varme og rengøring, som skal beregnes, såfremt institutionen skal udvides.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at institutionens bestyrelse skal anmodes om at iværksætte undersøgelse af, om der er skimmelsvamp og andre forhold i bygningen, der ikke overholder gældende lovgivning jf. Vej- og Ejendomscentrets inspektion af bygningen.

   

  Opgradering af indgangspartiet og personalefaciliteterne i Den Frie Børnehave er længe næret ønske fra personale og forældre i institutionen. Hvis institutionen udvides med den store løsning vil kapaciteten øges med 10 ekstra børnehavepladser.

  Inden for de kommende år vil der blive behov for mere kapacitet til 0-6 årige børn i midtbyen jf. den seneste COWI-rapport.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at det tidligere godkendte beløb på 1,8 mio. til ombygning af Den Frie Børnehave sættes i bero.
  2. at bestyrelsen i Den Frie Børnehave anmodes om at iværksætte de nødvendige undersøgelser af bygningens generelle tilstand, herunder mistanke om forekomst af skimmelsvamp.
  3. at sagen genoptages når kommunen har modtaget udfaldet af undersøgelserne vedr. bygningens tilstand.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 17-08-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 01-09-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Daniel Nørhave

  Beslutning i Byrådet den 07-09-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Johnny Dahlgaard

 • Punkt 13 Plan for evaluering af politiske mål for folkeskolen 2018-2020 og vedtagelse af mål for 2021-2022 (BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 20/9568
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_kvalitetsrapport_2018-2019_ringsted_kommune.pdf.pdf bilag_2_samlet_btu_for_alle_skoler_2020.pdf.pdf bilag_3_btu_ringsted_kommune_-_data_2018-2020docx.docx.pdf bilag_4_trivselsmaaling_-_ringsted_kommune_-_skolecenter.pdf.pdf bilag_5_oversigt_over_strategiske_aktiviteter_paa_skoleomraadet_2018-2020_2020-2022.docx.pdf bilag_6_samlet_dataoverblik.docx.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

  x

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg.

   

  I denne sag fremlægges der forslag til plan for evaluering af de nuværende politiske mål, som skal lede frem mod vedtagelsen af politiske mål for folkeskolen i Ringsted Kommune frem mod 2022.

  Beskrivelse af sagen

  De aktuelle politiske mål for folkeskolen, som blev vedtaget i Byrådet 26. juni 2018, er ved at udløbe. Derfor er der i denne sag udarbejdet et forslag til en plan for processen, som skal lede frem imod vedtagelsen af nye, justerede politiske mål for skoleområdet for 2020-2022.

   

  I det følgende vil status på resultater i forhold til de fire nuværende politiske mål samt de udviklingstiltag, der er blevet iværksat for at nå målene, kort blive beskrevet.

  Den korte gennemgang af resultater og indsatser skal give et overblik over foreløbige effekter af skolernes arbejde med de politiske mål samt danne baggrund for vedtagelsen af en plan for aktiviteter, der skal lede frem mod vedtagelsen af mål for den kommende periode. De nye, justerede mål for folkeskolen forventes fastsat af Børne- og Undervisningsudvalget i november 2020 og vedtaget af Byrådet januar 2021.

   

  Politiske mål 2018-2020

   

  De fire politiske mål for folkeskolen 2018-2020 lyder som følger:

   

  1. Elevernes faglige niveau skal hæves uanset faglige, sociale og personlige forudsætninger

   

  1. Elevernes trivsel skal øges uanset faglige, sociale og personlige forudsætninger

   

  1. Forældrenes tilvalg af folkeskolen og engagement i folkeskolen skal styrkes

   

  1. Lærere og pædagogers arbejdsmiljø skal styrkes vedvarende

   

   

  De nuværende mål er løbende blevet evalueret. Dels via skolefora i efteråret 2019 og dels via Kvalitetsrapporten (bilag 1), som blev godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget 30. marts 2020. Derudover gennem brugertilfredshedsundersøgelserne (BTU), som blev gennemført i 2018 og 2020 (bilag 2 & 3). Sidstnævnte blev forelagt Børne- og Undervisningsudvalget 17. februar 2020. De løbende evalueringer af proces- og resultatmål tjener det formål at kunne dokumentere effekter af indsatser over tid, og som udgangspunkt for at kunne justere mål og indsatser i den strategiske udvikling af skoleområdet fremadrettet.

   

  Som grundlag for godkendelse af planen præsenteres de aktuelle måltal i forhold til de nuværende politiske mål, så det tydeliggøres, hvor der kan spores fremgang og hvor der fortsat er udfordringer. Af sagsfremstillingen vil som nævnt således fremgå en redegørelse for aktuel status på måltal samt en redegørelse for de udviklingstiltag, der er iværksat for at opnå målene.

   

  Sammenfattende kan der siges, at der ses fremskridt i forhold til at øge andelen af elever, der opnår 02 i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve samtidig med, at 5 % flere går til prøve; at den generelle tilfredshed blandt forældre med det faglige udbytte i dansk og matematik er steget; at flere forældre vælger folkeskolen til, når deres barn skal i skole; at sygefraværet blandt medarbejdere på skoleområdet er reduceret, og at forældres tilfredshed med ledernes synlighed og profilering af skolerne er steget (for data se fig. 1). Der ses således en tydelig sammenhæng mellem de opstillede politiske mål, indsatserne og de opnåede resultater.

   

  Områder, der fortsat kalder på opmærksomhed er en beskeden og fortsat usikker fremgang vedrørende resultater på de bundne prøvefag, hvor det er resultaterne for den lavest præsterende andel af elever der er forbedret, uden at toppen og midten er fulgt med. Sammenholdt med en nedgang i resultaterne på de nationale trivselsmålinger, specifikt på indikatorerne ”faglig trivsel”, ”ro og orden” og ”støtte og inspiration”, tegner der sig et billede af, at fokus på elevernes faglige udbytte af undervisningen i fagene generelt bør fastholdes og styrkes.

  (For yderligere data på skoleområdet se bilag 6).

   

  Udviklingstiltag 2018-2020

   

  I det følgende gives en kort opsummering af de udviklingstiltag, der er iværksat i forhold til at opnå de fastsatte mål.

   

  I perioden 2018-2020 er der gennemført en række udviklingstiltag på de enkelte skoler og på skoleområdet generelt. Der gives et overblik, idet der gøres opmærksom på, at der foregår en vifte af forskelligartede udviklingstiltag på den enkelte skole, som ikke er medtaget i denne sammenhæng.

   

  Udvikling af undervisning

  Fælles planlægning af undervisning og pædagogisk praksis (Fælles Plan A og B); særlige indsatser for elever i læse- og skrivevanskeligheder; lokale udviklingsprojekter til løft af elevernes faglige niveau; inklusion af børn i udfordringer via implementering af udviklingsmetoden PAF samt andre inklusionsprojekter; den digitale dimension i undervisningen (Meebook, Teams og AULA); selvstændige politisk besluttede projekter på skolerne samt efter- og videreuddannelse af lærere og netværksaktiviteter på tværs af skoler, der understøtter kompetenceløft.

   

  Skoleledelse

  Fokus på formidlingsindsatsen over for forældre i skoledistriktets daginstitutioner i forbindelse med skolevalg, virksomhedsstrategiredskabet med fokus på ledelsens strategiske styring af progression i skolens elevresultater, lokal kapacitetsopbygning og skolekultur. Kompetenceudviklingsforløb med fokus på ledelse af fagprofessionelle i en politisk styret organisation, strategisk ressourceanvendelse, distribueret ledelse via vejledere og teamsamarbejde samt det personlige lederskab. Den enkelte skoleleder og ledelsesteamet har indgået i skolebaseret sparringsforløb for at styrke deres ledelsesprofession inden for strategisk ledelse, organisationsudvikling og medarbejderledelse.

  I perioden januar 2018 til juni 2020 er der rekrutteret 10 nye skoleledere samt fire nye konsulenter.

   

  Dialog og opfølgning

  Der er årligt afviklet fire skoleforummøder med dialog mellem de centrale aktører på skoleområdet om erfaringer, barrierer og samarbejdet i forhold til indfrielse af politiske mål.

  Der er afholdt temamøder mellem Børne- og Undervisningsudvalget, skolebestyrelsesformænd, skoleledergruppen. Skolecenterchefen har intensiveret den løbende opfølgning med skoleledere gennem 5-6 årlige en-til-en samtaler, teamudviklingssamtaler (GRUS), hvor både direktør og centerchef deltager samt ledelses- og faglig sparring via ledelses- og udviklingskonsulenter. Konsulentindsatser foregår i dag med direkte afsæt i skoleledelsens og skolens behov, mål og planer.

   

  Status på resultater

  Resultaterne fremgår af nedenstående figur med korte forklaringer i højre kolonne.

   

  Fig. 1 Overblik over resultater for de fire politiske mål på skoleområdet 2018-2020

   

   

   

  Se bilag 4 for yderligere uddybning

   

  I det følgende gives der en kort beskrivelse af foreløbige fokusområder for udviklingstiltag i en kommende to-årig periode. En række politisk besluttede udviklingstiltag i perioden 2018-20 herunder i løbet af foråret 2020, rækker ind i de kommende skoleår. Det drejer sig bl.a. om:

   

  Udvikling af undervisning

  Øget fokus på at udvikle kvaliteten i undervisningen (’Pejlemærker for kvalitet i undervisningen’), øget digitalisering af undervisning og kommunikation gennem en fælleskommunal digitaliserings-strategi, systematisk indsats for at skabe en mere varieret og motiverende skolegang via lokal handleplan for varieret undervisning. Desuden omorganiseres og kvalificeres specialområdet via mellemløsninger, pædagogisk taskforce, styrket visitering, faglige profiler for specialtilbud og ny ressourcetildelingsmodel. Selvstændige politisk besluttede projekter fortsætter og yderligere besluttede projekter iværksættes i skoleåret 2020/21.

  Skolecentret planlægger herudover at understøtte skolernes udvikling via udarbejdelse af en kommunal testplan og en kommunal dysleksihandleplan samt tilmelding af udskolingernes allerdygtigste elever til talentudviklingsprogram.

   

  Skoleledelse

  I 2020-22 forventes skoleledelserne at konsolidere og udbygge deres strategiske ledelse af skolerne med afsæt i skolens virksomhedsstrategi, hvilket bl.a. indebærer et øget fokus på ledelse af kvalitet i undervisning, herunder kompetenceudvikling af lærere og pædagoger.

  Den enkelte skoleleder og skolens ledelsesteam fortsætter med egen målrettede og praksisnære ledelsesudvikling gennem faglig sparring med ledelses- og udviklingskonsulenter.

   

  Dialog og opfølgning

  Børne- og Undervisningsudvalget har i 2020 drøftet erfaringerne med skoleforum og fælles temamøder for skoleområdets aktører. Der var enighed om at fastholde fokus på en løbende samtale mellem aktørerne og videreudvikle dialogformerne yderligere fremadrettet, herunder bl.a. styrke dialogen med skolebestyrelserne.

  I 2020-22 forventes den opfølgende og understøttende dialog med skoleledelserne konsolideret og udbygget. Det indebærer bl.a. et øget fokus på datainformeret ledelse og ledelse af medarbejdere med fokus på opfølgning i forhold til øget kvalitet i undervisningen. Desuden forventes en generel systematisering af undersøgelses- og evalueringspraksis styrket på skolerne, så den kontinuerlige opfølgning hen over skoleåret opbygges og understøttes i forhold til et fokus på elevernes læring.

   

  I nedenstående figur gives et skematisk overblik over de udviklingstiltag, som er under udvikling.

   

  Fig. 2 Overblik over udviklingsaktiviteter 2020-2022