Du er her

Byrådet - 08-10-2020

Byrådet - 08-10-2020

Dato: Torsdag den 8. oktober 2020 Tid: Kl. 19:00
Udvalg/Råd: Byrådet
Dokument: 152020.pdf
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden for mødet den 8. oktober 2020

  SagsID/Sagsnummer: 17/24256
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Beslutning i Byrådet den 08-10-2020

  Godkendt.

 • Punkt 2 2. behandling af forslag til budget 2021 (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 19/19887
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_generelle_bemaerkninger_til_teknisk_budgetforslag_2021.pdf bilag_2_-_specielle_bemaerkninger_til_teknisk_budgetforslag_2021.pdf bilag_4_-_specifikationer_til_teknisk_budgetforslag_2021.pdf bilag_5_-_finansieringsforslag_til_budget_2021.pdf bilag_6_-_oenskeforslag_til_budget_2021.pdf bilag_7_-_opsamling_af_forslag_fra_partierne.pdf bilag_8_-_forslag_fra_partierne_til_budget_2021_med_kvalificering_fra_administrationen_200820.pdf.pdf bilag_9_-_hoeringssvar_vedr._forslag_til_budget_2021-2024_290920.pdf.pdf bilag_10_-_budgetaftale_2021.pdf bilag_11_-_notat_om_budgettering_af_skatter_og_tilskud_i_2021.pdf bilag_12_-_forslag_til_udmoentning_af_lov-_og_cirkulaereprogram.pdf bilag_3_-_skatter_og_takster_2021.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet 1. behandlede det tekniske budgetforslag for 2021 og overslagsårene 2022-2024 den 31. august 2020.

    

  Det tekniske budgetforslag samt ændringsforslag hertil forelægges i denne sag til Byrådets 2. behandling og endelig vedtagelse.

  Beskrivelse af sagen

  Det tekniske budgetforslag tager afsæt i overslagsårene i det vedtagne budget for 2020, korrigeret for blandt andet pris- og lønregulering og tekniske ændringer, som følge af økonomiaftale med regeringen og udlignings- og finansieringsreformen, ny befolkningsprognose. Det tekniske budgetforslag består af følgende bilag:
   

  1. Generelle bemærkninger (Bilag 1)
  2. Specielle bemærkninger (Bilag 2)
  3. Skatter og takster (Bilag 3)
  4. Specifikationer til budget (Bilag 4)

   

  Der er indgået en budgetaftale mellem alle partier i Byrådet. (Bilag 10) Aftalen indeholder en række ændringsforslag til det tekniske budgetforslag for 2021.

   

  Budgetmæssige forudsætninger i aftalen

   

  I 2021 er der ikke balance mellem indtægter og udgifter i budgetaftalen. Aftalen forudsætter derfor et kassetræk i 2021.

   

  I tabellen nedenfor fremgår forslag til finansiering og kassetræk. Forslaget indebærer et kassetræk i 2021 på 19,6 mio.kr. samt reduktion af investerings- og effektiviseringspuljen samt udisponeret anlægsramme.

   

  (I hele 1.000 kr.)

  2021

  2022

  2023

  2024

  Råderum efter besluttet skattelettelse

  1.736

  27.764

  31.263

  39.627

   

   

   

   

   

  Drift

   

   

   

   

  Driftsønsker

  -23.102

  -22.550

  -20.705

  -21.083

  Finansieringsforslag

  2.982

  3.083

  3.083

  3.083

  I alt

  -20.120

  -19.467

  -17.622

  -18.000

   

   

   

   

   

  Anlæg

   

   

   

   

  Ændring i eksisterende anlæg

  30.250

  -20.750

  -20.750

  -38.800

  Anlægsønsker

  -35.748

  -13.830

  -12.110

  -9.600

  I alt

  -5.498

  -34.580

  -32.860

  -48.400

   

   

   

   

   

  Finansering

   

   

   

   

  Finansiering ved udisponeret anlægsramme

  2.000

  28.340

  30.850

  48.400

  Finansiering ved investeringspuljen

  2.271

  0

  0

  0

  I alt

  4.271

  28.340

  30.850

  48.400

   

   

   

   

   

  Kassevirkning

  -19.611

  2.057

  11.631

  21.627

   

   

  Budgettering af skatter, tilskud og udligning

   

  Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen skal selvbudgettere det skattegrundlag, der ligger til grund for budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning i 2021, eller om der skal vælges at anvende et statsgaranteret skattegrundlag.

   

  Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. Der er i det tekniske budget forudsat statsgaranteret skattegrundlag.

   

  Administrationen har udarbejdet notat med vurdering af de to valgmuligheder. (Bilag 11)

   

  Administrationen anbefaler, at der vælges det udmeldte statsgaranterede skattegrundlag på

  5.901,2 mio. kr., idet der på nuværende tidspunkt er en meget stor usikkerhed omkring

  konjunktursituationen.

   

  Lov- og cirkulæreprogram

   

  Kommunens statstilskud bliver reguleret, som følge af ændringer i kommunernes opgaver. Ændringerne er beskrevet i det såkaldte lov- og cirkulæreprogram, der er en del af udmøntningen af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen.

   

  Som følge af den tidlige behandling af det tekniske budgetforslag i Økonomiudvalget var det ikke tidsmæssigt muligt at udarbejde et forslag til udmøntning af de enkelte lovændringer på

  de berørte driftsområder i forbindelse med 1. behandlingen. Der blev derfor reserveret en pulje i det tekniske budgetforslag svarende til den forventede udmøntning.

   

  Der er nu udarbejdet forslag til udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet på de berørte driftsområder jfr. bilag 12.

   

  Takster

   

  Takst vedr. dagtilbud er konsekvensrettet på baggrund af budgetforliget. Forslag til takster er vedlagt i bilag 3.

   

  Skattefastsættelse for 2021

   

  I forbindelse med udligningsreformen er der givet mulighed for en tilpasning af indkomstskatten. Kommuner med tab i udligningsreformen får mulighed for at sætte indkomstskatten op svarende til tabet i udligningsreformen. Samtidig etableres to tilskudsordninger til skattenedsættelser for at understøtte, at indkomstskatten under ét holdes i ro.

   

  For perioden 2021-2025 etableres en generel tilskudsordning til kommuner, som gennemfører en nedsættelse af udskrivningsprocenten, uden forhøjelser af andre skatter. Tilskudsprocenten kan højst udgøre 90 pct. af provenutabet i første og andet år, 85 pct. i tredje år, 80 pct. i fjerde år og 75 pct. i femte år.

   

  Samtidig etableres en tilskudsordning til kommuner, der i 2020 har en udskrivningsprocent over 26,3 pct., som gennemfører en nedsættelse af udskrivningsprocenten i årene 2021-2025, uden forhøjelse af andre skatter. Tilskudsprocenten udgør varigt 100 pct. af provenutabet for skattenedsættelser ned til 26,3 pct.

   

  Ved Byrådets 1. behandling af det tekniske budgetforslag for 2021 blev det besluttet at ansøge Social- og Indenrigsministeriet om tilskud til skattenedsættelse på 0,6 % således, at skatten i Ringsted Kommune kan sættes ned fra 26,7 % til 26,1 %.

   

  Social- og Indenrigsministeriet har efterfølgende givet tilsagn om et varigt tilskud på 100 % til dækning af provenutabet ved skattenedsættelsen fra 26,7 % til 26,3 %. Herudover er der givet tilsagn om 90 % tilskud til dækning af provenutab ved nedsættelsen fra 26,3 % til 26,1 % i 2021 og 2022. Tilskuddet nedtrappes til 85 % i 2023, 80 % i 2024, 75 % i 2025 og bortfalder herefter.

   

  For så vidt angår kirkeskat, har provstiudvalget ønsket at fastholde kirkeskatteprocenten på de nuværende 0,95 % for 2021.

   

  Aftalte rammer

   

  Afventer eventuel udmelding fra KL vedr. den faseopdelte budgetlægning.

  Inddragelse og høring

  Det tekniske budgetforslag har været sendt i offentlig høring sammen med ændringsforslagene til

  budgettet.

   

  Budgetforslaget har været i høring hos MED-udvalg, HMU, råd og nævn samt bestyrelser samt offentligheden generelt. Der er indkommet 65 høringssvar. Høringssvar er vedlagt som bilag 9.

  Økonomi

  De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af vedlagte budgetmateriale.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at det vedtagne serviceniveau kan fastholdes inden for rammerne af forslag til budget 2021.

   

  Administrationen vurderer, at forslag til teknisk budget for 2021 overholder den vedtagne økonomiske politik.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,
   

  1. at teknisk budgetforslag for 2021 godkendes.
  2. at ændringer til det tekniske budgetforslag for 2021 jf. den indgåede budgetaftale for 2021 godkendes.
  3. at de kommunale takster godkendes jf. bilag 3.
  4. at forslag til udmøntning af lov- og cirkulæreprogram og øvrige ændringer godkendes, som foreslået i bilag 12.
  5. at investerings- og effektiviseringspuljen reduceres med 2,271 mio. kr. i 2021.
  6. at grundskyldspromillen fastsættes til 24,74 ‰.
  7. at dækningsafgift for offentlige ejendommes grundværdier fastsættes til 12,37 ‰ og for offentlige ejendommes forskelsværdi til 8,75 ‰.
  8. at der vælges det statsgaranterede skattegrundlag for 2021 på 5.901,2 mio. kr.     
  9. at den kommunale udskrivningsprocent på personskat i 2021 udgør 26,1 % og at kirkeskatteprocenten udgør 0,95 %.
  10. at den udisponerede anlægsramme reduceres med 2 mio. kr. i 2021, 28,34 mio. kr. i 2022, 30,85 mio. kr. i 2023 og 48,4 mio. kr. i 2024.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2020

  Indstillingen anbefales godkendt med følgende præciseringer

   

  • At tilskud til Café Dagmar på 400.000 kr. som Kirkens Korshær hvert år søger og modtager fra § 18 midlerne i Ringsted Kommune gøres varigt, således at varmestuen ikke hvert år skal søge midlerne, men forlods kan budgettere med tilskuddet.
  • At kommunens bidrag til anlæg af aktivitets- og naturhus i Vrangeskov på 2,5 mio. kr. maksimalt kan udgøre 50 pct. af den samlede anlægssum.
  • At midler til tilskud til kulturbio er afsat med henblik på at understøtte etablering og opstart af kulturbio i bymidten.
  • At pulje til aftenskoler i 2021 er afsat med henblik at undersøge potentialet for at udvide aftenskolerne eksisterende tilbud.
  • At etablering af afdeling af ”Frisk i naturen” sker i et samarbejde mellem Socialpsykiatrien i Ringsted og Grøn guide i Ringsted og evalueres inden udløbet af den to-årige projektperiode med henblik på eventuel videreførelse.

   

  Beslutning i Byrådet den 08-10-2020

  Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkninger.