Du er her

Byrådet - 09-03-2015

Byrådet - 09-03-2015

Dato: Mandag den 9. marts 2015 Tid: Kl. 19:00
Udvalg/Råd: Byrådet
Dokument: 42015.docx
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden for mødet den 9. marts 2015

  Beslutning i Byrådet den 09-03-2015

  Benny Christensen stillede forslag om, at punkt 9 skulle udgå af dagsordenen.

  Afstemning om dette:

  Medlemmer

  For

  Imod

  Undlod

  Henrik Hvidesten (HHV) V

   

  X

   

  Klaus Hansen (KH) V

   

  X

   

  Per Roos (PR)

   

  X

   

  Line Lynnerup (LL) V

  Ej til stede

  Timo Jensen (TJ) V

   

  X

   

  Rikke Hedegaard (RH) V

  Ej til stede

  Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V

   

  X

   

  Per Nørhave (PEN) O

   

  X

   

  Daniel Nørhave (DN) O

  Ej til stede

  Anders Weber (AW) O

   

  X

   

  Pia Fussing (PIF) O

   

  X

   

  Kisser Franciska Lehnert (KLF) I

  X

   

   

  Britta Nielsen (BN) F

   

  X

   

  Torben Lollike (TLO) B

   

  X

   

  Finn Andersen (FA) C

  X

   

   

  Jan Jakobsen (JJ) Ø

  X

   

   

  Per Flor (PEF) A

  Ej til stede

  Lisbeth Andersen (LA) A

  X

   

   

  Benny Christensen (BC) A

  X

   

   

  Mette Ahm (MAP) A

  X

   

   

  Sadik Topcu (ST) A

  X

   

   

   

  Herefter blev dagsordenen godkendt.

  Ej til stede: Per Flor, Rikke Hedegaard, Daniel Nørhave, Line Lynnerup

 • Punkt 2 Vederlag til medlemmer af Huslejenævnet (ØK)

  henvendelse_fra_huslejenaevnets_medlemmer.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Huslejenævnets to menige medlemmer har den 17. december 2014 ansøgt om at få deres vederlag forhøjet.  Ansøgningen fremlægges til Byrådets behandling.

  Beskrivelse af sagen

  I ansøgningen fremhæver medlemmerne, at Huslejenævnet afholder ca. 1 møde pr. måned og behandler 5-10 sager pr. møde, samt at arbejdet i Huslejenævnet ikke er noget, enhver kan varetage. Lejelovgivningen er i dag så specialiseret og retspraksis er så indviklet, at de menige medlemmer forudsættes at have en betydelig sagkundskab.  Medlemmerne foreslår, at vederlaget ændres fra mødediæt til månedligt honorar på 1.500 kr., alternativt at der udbetales dobbelt-mødediæt.  Ansøgningen er vedlagt som bilag.

   

  Huslejenævnet er et tvistenævn, som træffer afgørelser i sager, hvor der er tvist mellem udlejer og lejer i den private udlejning.  Nævnet består af tre medlemmer: en formand (som skal være jurist), en lejerrepræsentant og en udlejerrepræsentant. 

   

  Der er hidtil ydet et honorar til formanden, som p.t. udgør 42.600 kr. årligt. De øvrige medlemmer modtager mødediæter og befordringsgodtgørelse efter gældende regler. Diæterne udgør 400 kr. pr. dag. Hvis hvervet beslaglægger mere end 4 timer ydes det dobbelte.

   

  Byrådet godkendte den 7. april 2014 budgetter for råd og nævn.  Baggrunden var blandt andet et ønske om at harmonisere og skabe en sammenhængende praksis for vederlag for deltagelse i råd, nævn mv..  I den forbindelse opretholdtes diætordningen.

   

  I et bilag til sagen står om Huslejenævnet:

   

  ”Baggrunden for at der afsættes et honorar til formanden i dette nævn skyldes behovet for at tiltrække eksterne jurister til funktionen. For nuværende er der udpeget en ekstern jurist som formand for nævnet. Fremadrettet udbetales der ikke formandshonorar, såfremt formanden er ansat i Ringsted Kommune, idet det forudsættes at arbejdet håndteres indenfor rammerne af den normale arbejdstid.”

    

  Administrationen har undersøgt hvordan nabokommunerne honorerer deres huslejenævn.

   

   

  Indbygger

  Formand

  (årligt)

  Menige medlemmer

  (årligt – pr. medlem)

  Roskilde Kommune

  84.838

  88.035 kr.

  26.459 kr.

  Næstved Kommune

  81.611 

  57.800 kr.

  28.900 kr.

  Faxe Kommune

  35.147

  60.000 kr.

  15.000 kr.

  Ringsted Kommune

  (11 møder)

  33.471

  42.600 kr.

  4.400 kr.

   

  I november 2002 gav Byrådet afslag på ansøgning om forhøjelse af vederlæggelse af Huslejenævnets medlemmer.

  Høring

  Ingen

  Økonomi

  Forslaget fra de 2 medlemmer vil betyde:

   

   

  Formand

  (årligt)

  Menige medlemmer

  (årligt for 2 medlemmer)

  Månedligt honorar

  42.600 kr.

  36.000 kr.

  Dobbeltdiæter

  42.600 kr.

  17.600 kr.

   

   

   

  Nuværende

  42.600 kr.

  8.800 kr.

   

  Herudover udbetales befordringsgodtgørelse til alle nævnets medlemmer samlet omkring 12.000 kr. 

   

  Der er budgetteret som vedtaget af Byrådet i 2014 d.v.s. uden ændring af vederlaget.

  Vurdering

  I Ringsted Kommune fastsættes vederlaget for deltagelse i råd, nævn mv. med udgangspunkt i diætordningen.  Derved skabes blandt andet en direkte sammenhæng mellem arbejdets omfang og vederlagets størrelse.

   

  Der stilles ikke formelle krav om, at de menige medlemmer af Huslejenævnet skal besidde en særlig juridisk indsigt.  De varetager primært henholdsvis lejers og udlejers interesser, mens den juridiske sagkundskab varetages af formanden. 

   

  Set ud fra nabokommunerens honorering af huslejenævnsmedlemmer, er Ringsted Kommunes udbetaling af diæter ikke på højde med nabokommunernes honorering.

   

  Ringsted Kommunes honorering af huslejenævnsmedlemmer sker i henhold til Byrådets godkendelse af budgetter for råd og nævn, som er med til at harmonisere og skabe en sammenhængende praksis for vederlag for deltagelse i råd, nævn mv.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at der træffes beslutning om, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 27-01-2015

  Økonomiudvalget anbefaler, at der fremover gives dobbeltdiæter til menige medlemmer af Huslejenævnet.

  Beslutning i Byrådet den 02-02-2015

  Sendes tilbage til Økonomiudvalget til fornyet behandling.

   

  Ej til stede: Per Nørhave

  Supplerende sagsfremstilling

  Efter bestemmelsen er det frivillig for kommunen, om den vil tillægge formanden og de øvrige medlemmer vederlag for deres virksomhed og i hvilken form, der skal aflønnes.

   

  Aflønningsformen varierer en del fra kommune til kommune, således at man specielt i mindre kommuner har aflønnet i form af diæter, mens de større kommuner ofte yder et (noget større) fast vederlag.

   

  Ved rundspørgen til nabokommunerne vedr. honorering af Huslejenævnets medlemmer, oplyses det, at der ydes fast vederlag til medlemmerne og at der i to kommuner - Næstved og Roskilde Kommuner udbetales diæter til deres suppleanter. I Næstved Kommune yders der dobbeltdiæt til suppleanterne, dvs. dobbeltdiæt for 0 – 4 timer og til møder over 4 timer det dobbelte af dette.

   

  I lovgivningen er der er ikke taget udtrykkelig stilling til, hvorvidt der kan udbetales dobbelte diæter. Det nævnes dog direkte i bemærkningerne til loven, at det specielt i mindre kommuner er almindeligt, at der ydes dobbelte diæter. Denne bemærkning må tages som et udtryk for, at det ikke betragtes som ulovligt at yde dobbelte diæter.   

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2015

  Økonomiudvalgets beslutning fra den 27. januar 2015 anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Per Nørhave og Daniel Nørhave

  Beslutning i Byrådet den 09-03-2015

  Økonomiudvalgets anbefaling fra 27. januar 2015 blev godkendt.

   

  Ej til stede: Per Flor, Rikke Hedegaard, Daniel Nørhave, Line Lynnerup

 • Punkt 3 Valg til Folketinget i 2015 (ØK)

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Der er i 2015 valg til Folketinget. Byrådet skal udpege formænd til de 13 afstemningssteder (valgstyrere) samt et antal tilforordnede vælgere jfr. Lov om valg til Folketinget § 29.

  Udgangspunktet for udpegningen er den d´Hondtske metode på baggrund af den gruppeinddeling (partigruppe) der gælder i Byrådet i dag, hvor A har 5 medlemmer, V har 7 medlemmer, O har 4 medlemmer og F, B, C, I og Ø har hver ét medlem.  Man kan dog vælge at indgå valggruppeaftaler til brug for udpegningen ved hvert valg specifikt, eller man kan vælge at benytte den valggruppeaftale, der lå til grund for konstitueringen.

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted Kommune har 13 afstemningssteder. De 10 små afstemningssteder har hvert 1 valgbord. På de 3 store afstemningssteder, Dagmarskolen, Benløse Hallen og Ringsted Kongrescenter, forudsættes det, at vi er klar til at indføre digitale valglister, det betyder, at vælgerne frit kan gå til det valgbord de ønsker. 

   

  Der udpeges til hvert afstemningssted en formand og et antal tilforordnede vælgere, der alle deltager i afviklingen af valgdagen og optællingen. Til hvert afstemningssted deltager der herudover også en administrativt udpeget sekretær og på de 3 store afstemningssteder nogle afløsere. Som besluttet i Byrådet 8. september 2014 under punktet valgevaluering, deltager der afløserne i valget fra kl. 18 og til optællingen er færdig.

   

  Formænd og tilforordnede vælgere.
  Der skal udpeges 1 formand til hvert af kommunens 13 afstemningssteder.

   

  Der skal derudover udpeges 78 tilforordnede fra partierne, heraf er de 16 afløsere og deltager ikke hele dagen.

   

  Herudover skal der udpeges 45 fra administrationen til sekretærer, afløsning, pakning og valgsekretariat.

   

  Valgsekretariatet er på Rådhuset.

   

  Hvis der ikke er valggrupper giver den d´Hondtske metode følgende fordeling af de i alt 91 politisk udpegede.

   

  Parti

  Formænd

  Tilforordnet hele dagen

  Afløsere

  I alt

  A

  4

  13

  5

  22

  B

   

  4

   

  4

  C

   

  4

   

  4

  F

   

  4

   

  4

  I

   

  4

   

  4

  O

  3

  11

  4

  18

  V

  6

  18

  7

  31

  Ø

   

  4

   

  4

  I alt

  13

  62

  16

  91

   

  Høring

  Ingen

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller

  1. at der udpeges 13 formænd i henhold til ovenstående skema
  2. at de 13 formænd fordeles på valgsteder
  3. at der herudover udpeges 78 tilforordnede vælgere i henhold til ovenstående skema

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Per Nørhave og Daniel Nørhave

  Beslutning i Byrådet den 09-03-2015

  Godkendt

   

  Ej til stede: Per Flor, Rikke Hedegaard, Daniel Nørhave, Line Lynnerup

 • Punkt 4 Udpegning af brevstemmemodtagere til Folketingsvalg 2015 (ØK)

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal Byrådet udpege et antal brevstemmemodtagere til afvikling af brevstemmeafgivning til Folketingsvalget i 2015 på plejecentre, i borgernes eget hjem og på krisecentret.

  Beskrivelse af sagen

  Brevstemmemodtagere skal i henhold til Folketingsvalgloven § 55 udpeges af Byrådet ved forholdstalsvalg.

   

  I Ringsted plejer Byrådet at udpege 6 brevstemmemodtagere fra forskellige partier.

   

  Udgangspunktet for udpegningen er den d´Hondtske metode, foretaget på baggrund af den parti-inddeling, der er i Byrådet i dag. A har 5 medlemmer, V har 7 medlemmer, O har 4 medlemmer og F, B, C, I og Ø har hver ét medlem. Partierne kan vælge at indgå valggruppeaftaler til brug for udpegningen.

   

  Hvis der ikke udpeges valggrupper fører anvendelsen af den d’Hondtske metode til, at V udpeger 3 brevstemmemodtagere, A udpeger 2 og O udpeger 1 brevstemmemodtager

   

  Der er nogle personer, der ikke kan udpeges til at varetage hvervet som stemmemodtager i vælgernes hjem:

  • kandidater til valget
  • personer, der er ansat i kommunen eller hos en af kommunen antaget privat leverandør til at yde personlig og praktisk hjælp m.v. i hjemmet,
  • hjemmesygeplejersker eller andre aktivt udøvende i hjemmesygeplejerskeordningen

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at der udpeges 6 brevstemmemodtagere. 3 fra V, 2 fra A og 1 fra O.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Per Nørhave og Daniel Nørhave

  Beslutning i Byrådet den 09-03-2015

  Godkendt

   

  Ej til stede: Per Flor, Rikke Hedegaard, Daniel Nørhave, Line Lynnerup

 • Punkt 5 Overførsel af rådighedsbeløb til anlæg fra 2014 til 2015 (ØK)

  overfoersel_af_uforbrugte_raadighedsbeloeb_paa_igangvaerende_projekter.xlsx

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  På grund af forsinkelser, senere betaling mv. udestår der betaling og afslutning af en række anlægsarbejder fra 2014. Der skal imidlertid både være afsat rådighedsbeløb og givet anlægsbevilling for at der er hjemmel til at afslutte arbejderne. Der skal tages stilling til, om en række uforbrugte rådighedsbeløb vedr. anlægsprojekter i 2014 derfor skal overføres til 2015.

  Beskrivelse af sagen

  I forbindelse med gennemførelse af kommunale anlægsprojekter skal der både være afsat et eller flere rådighedsbeløb i budgettet og være givet en anlægsbevilling. Anlægsbevillingen er flerårig, men rådighedsbeløbene gælder for de enkelte budgetår. Disse regler er fastsat i Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for det kommunale Budget- og Regnskabssystem.

   

  Anlægsbevillingen gives til den konkrete anlægsopgave og er Byrådets hjemmel til at administrationen sætter arbejdet i gang. Da anlægsbevillingen knytter sig til projektet som sådan, kan den godt være flerårig. Rådighedsbeløbet er den finansiering, Byrådet afsætter i de enkelte budgetår, så man kan gennemføre anlægsopgaven. Rådighedsbeløbet gælder kun for det år, det er afsat i.

   

  Hvis man fx påtænker at renovere en skolebygning for 12 mio. kr. i løbet af tre år, kan Byrådet i budgettet afsætte et rådighedsbeløb på 4 mio.kr. i de tre år, så der er finansiering til projektet. Før arbejderne skal sættes i gang, skal der så søges en anlægsbevilling. Byrådet kan godt give bevilling til det samlede anlæg på 12 mio. kr. – men i så fald må der ikke bruges mere end 4 mio. kr. pr. år uden Byrådets behandling af sagen. Alternativt kan Byrådet give bevilling til enkelte faser af projektet. I så fald skal Byrådet behandle sagen både for hver fase og i de tilfælde, hvor rådighedsbeløb eventuelt skal flyttes.

   

  Dette system gør det muligt for Byrådet at styre anlægsopgaverne meget tæt, for eksempel ved indledningsvis kun at give anlægsbevilling til projekteringen af en større opgaver og først derefter at give anlægsbevilling til gennemførelsen efter en udbudsforretning.

   

  Systemet sikrer også, at administrationen hyppigt rapporterer om anlægsopgavens forløb, bl.a. i forbindelse med kvartalsopfølgninger og regnskabsafslutninger.

   

  Det har tidligere i Ringsted Kommune været praksis, at uforbrugte rådighedsbeløb måtte forventes overført automatisk og at Byrådet først tog stilling til dem i forbindelse med regnskabsafslutningen. Denne praksis har imidlertid ikke været formaliseret i fx kommunens økonomiske politik eller i Kasse-/Regnskabsregulativ.

   

  Anlægsprojekter, hvor der er opstået forsinkelser i 2014, men hvor der ikke er afsat rådighedsbeløb i 2015, kan derfor ikke fortsættes, før evt. uforbrugte rådighedsbeløb er overført. Det vil i praksis medføre et stop for anlægsarbejderne. Det drejer sig om en samlet sum af uforbrugte rådighedsbeløb på 23,5 mio. kr.

   

  For at forhindre forsinkelser og at der påløber unødige omkostninger ved et midlertidigt anlægsstop, søges der overført uforbrugte rådighedsbeløb på igangværende anlægsopgaver, således at arbejdet kan fortsætte uhindret.

   

  Økonomi

  De uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 – i alt 23,5 mio. kr. jfr. bilag 1 – overføres til 2015.

  Vurdering

  Herværende sag håndterer behovet for at sikre at der ikke unødigt bliver forsinkelser i forbindelse med igangværende anlægssager i relation til manglende finansiering. I forbindelse med en kommende revidering af kasse- og regnskabsregulativet vil administrationen søge at løse problemstillingerne mere smidigt fremadrettet. 

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at de i bilaget anførte uforbrugte rådighedsbeløb vedr. anlægsbevillinger på i alt 23,5 mio. kr. overføres til 2015.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Per Nørhave og Daniel Nørhave

  Beslutning i Byrådet den 09-03-2015

  Godkendt

   

  Ej til stede: Per Flor, Rikke Hedegaard, Daniel Nørhave, Line Lynnerup

 • Punkt 6 Sammenlægning af beredskaber (ØK)

  bilag_1._forslag_til_aabningsbalance.docx.docx bilag_2._forslag_til_interessentskabskontrakt.docx.docx bilag_3._udkast_til_organisering_af_midt-_og_sydsjaellands_brand_og_redning.docx.docx bilag_4._forslag_til_korrigeret_budget.docx.docx

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til forslag om sammenlægningen af beredskaberne i Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner.

  Beskrivelse af sagen

  D. 6. oktober 2014 besluttede Ringsted Byråd følgende:

  ”At administrationen får mandat til at forhandle med øvrige kommuner på baggrund af anbefalingen fra KKR m.h.p. at forelægge et konkret forslag til sammenlægning snarest muligt”.

  Det fremgår af aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale enheder på beredskabsområdet senest 1. januar 2016 skal være etableret i op mod 20 beredskabsenheder. Det fremgår endvidere at:

   

  ”Regeringen og KL er enige om, at det kommunale bloktilskud nedreguleres med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem. Herudover er regeringen og KL enige om, at det vil være muligt at frigøre yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem.”

   

  For Ringsted kommunes vedkommende betyder det følgende:

  1.000 kr.

  2015

  2016 og frem

  Reduktion af bloktilskud

  296

  444

  Frigøres yderlige

  592

  592

  I alt

  888

  1.036

   

  Byrådet har med vedtagelsen af budget 2015 tilpasset budgettet til den nye situation.

  Sammenlægning af organisationer er en tidskrævende proces, og derfor har Kommune kontaktrådet for Region Sjælland (KKR) allerede d. 9. september 2014 behandlet et forslag til beredskabsstruktur indenfor regionen. Det fremgår af referatet, at KKR anbefaler en struktur, hvor Ringsted Kommune går sammen med Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner om et fælles beredskab.

   

  Styrelsesloven åbner mulighed for, at kommuner kan løse opgaver i fællesskab ved at danne et såkaldt § 60 – selskab, og Beredskabsloven giver mulighed for etablering af en fælles beredskabskommission for kommuner, som vælger at samordne deres beredskaber. 

  Arbejdet med at udforme grundlaget for selskabet er foregået i en styregruppe med den ansvarlige direktør fra hver kommune og Ringsteds kommunaldirektør som formand. Beredskabschefen i Næstved er udpeget som midlertidig chef for det nye selskab, indtil bestyrelsen kan foretage en formel ansættelse.

   

  For at stifte et § 60 selskab skal der som minimum være en åbningsbalance, som viser hvilke aktiver og passiver selskabet overtager fra kommunerne, samt en aftale mellem kommunerne om selskabet formål m.v. Denne fremgår af interessentskabskontrakten. Et § 60 selskab skal godkendes af Statsforvaltningen, så hvis Statsforvaltningen har bemærkninger til konstruktionen, kan det blive nødvendig efterfølgende at justere i forhold dertil.

   

  Forslag til åbningsbalance (Bilag 1)

  Det har været en udfordring i fastlæggelsen af den enkelte kommunes ejerandel, at kommunerne har haft meget forskellig praksis vedrørende leasing. Hvor Ringsted Kommune har købt redningskøretøjer over kommunens anlægsbudget, så har de øvrige kommuner i forskellig grad brugt leasing. Dette betyder at nettoaktiverne i det enkelte beredskab ikke på nogen måde afspejler kommunens størrelse. Det anbefales derfor, at Ringsted Kommune sælger sine beredskabskøretøjer, og at selskabet efterfølgende leaser dem, hvorved kommunens indskud af nettoaktiver nedbringes til et niveau, som er sammenligneligt med de øvrige tre kommuner. Dette betyder dog, at Ringsted Kommune efterfølgende får en højere driftsudgift til selskabet, som følge af, at de skal betales leasingafgift. Driftsbudgettet skal derfor justeres med et beløb svarende til leasingydelsen.

  Kommunernes ejerandele af selskabet anbefales fastlagt efter en model, hvor indbyggertal og areal vægter lige højt ud fra en vurdering af, at begge dele har betydning for dimensionering af beredskabet. Den fordeling, som derved fremkommer, har en rimelig sammenhæng med de faktiske budgetter, når der korrigeres for forskelle i brug af leasing. Imidlertid er der fortsat en mindre forskel i indskuddene set i forhold til ejerandele, hvorfor der foreslås en overgangsordning på 10 år efter følgende princip:

  Indskudsprocenterne (Næstved 48%; Ringsted 18%; Vordingborg 32%; Faxe 2%) fastholdes, som skitseret i åbningsbalancen. Ved udtræden indenfor 10 år efter stiftelsen får man aktiver med ud af selskabet svarende til disse indskudsprocenter. Efter 10 år kan man udtræde med aktiver svarende til de besluttede ejerandele.

  Begrundelsen herfor er, at aktiverne stort set vil være afskrevet efter 10 år, og at kommunerne derefter vil være ligestillet.

   

  Forslag til interessentskabskontrakt (Bilag 2)

  Aftalen sondrer mellem kerneopgaver, som vedrører de opgaver kommunerne skal varetage ifølge beredskabsloven m.fl. og serviceopgaver, som er andre opgaver, der kan varetages for den enkelte kommune på kommercielle vilkår.

  Der nedsættes en fælles beredskabskommission, som tillige er bestyrelse for selskabet. Hvis alle medarbejder-repræsentanter skal have stemmeret, hvilket er anbefalingen fra de fire borgmestre, skal der i henhold til lovgivningen udpeges tre medlemmer af beredskabskommissionen af hvert Byråd. Dette vil give en uforholdsmæssig stor bestyrelse, og der anbefales derfor kun udpeget to af hvert byråd i forventning om, at de drøftelser, der er mellem Regeringen og KL om emnet, vil føre til nye regler.

  Selskabet skal jf. forslag til kontrakt senest ved udgangen af 2016 have lavet et forslag til risikobasseret dimensionering for de fire kommuner, og sammen med andre tiltag forventes der opnået effektiviseringer gennem stordriftsfordele.

  Udkast til organisation (bilag 3) og forslag til korrigeret budget 2015 (bilag 4)

  Organiseringen af Midt- og Sydsjællands Brand & Redning som vist i bilag 3 skal opfattes som et øjebliksbillede, idet bestyrelsen til enhver tid kan vælge at tilpasse denne til det aktuelle behov.

  I forbindelse med overgangen til den nye organisation anvendes reglerne om virksomhedsoverdragelse, som betyder, at de medarbejdere, der er ansat ved de fire kommuners brandvæsner, følger med over i det nye § 60 selskab. Det nye § 60 selskab bliver således medarbejdernes nye arbejdsgiver, og medarbejderne overgår til det nye selskab med den anciennitet og på de vilkår, som de havde under deres ansættelse hos de fire brandvæsner. Det nye § 60 selskab skal efterfølgende tage stilling til hvilke vilkår, som medarbejderne skal være omfattet af fremadrettet. Det forventes, at alle nuværende medarbejdere i de fire kommuners brandvæsner vil være en del af den nye organisation pr. 1. april 2015.

  I 2015 arbejder selskabet efter de budgetter, som er vedtaget i de enkelte kommuner, idet selskabets regnskabsår starter med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2015, hvilket vurderes at være mest hensigtsmæssigt. Imidlertid vil det være nødvendigt at korrigere kommunernes budgetter for en række forhold, som er nærmere beskrevet i bilag 4. Dette skyldes, at selskabet skal opbygge en egen administration, som modsvares af en mindre aktivitetsniveau i kommunerne, ligesom selskabet skal leje bygninger af kommunerne, som til gengæld får en lejeindtægt, der modsvarer den øgede udgift og ikke mindst, at selskabet skal tegne egne forsikringer til afløsning for de forsikringer, som hver kommune har på området i dag.

  Der er forskellig praksis omkring diæter til kommissionsmedlemmer i de fire kommuner. For ikke at stille nuværende medlemmer ringere ved overgang til den nye kommission anbefales det, at der udbetales diæter til medlemmer, som ikke sidder i en af kommunernes byråd/kommunalbestyrelser og ikke er ansat i selskabet.

  Høring

  Sammenlægningen har været drøftet i HMU d. 26. januar 2015. HMU havde ikke bemærkninger til sammenlægningen.

  Beredskabskommissionen behandler sammenlægningen umiddelbart før Økonomiudvalgsmødet 2. marts 201

  Økonomi

  Salg af aktiver i forbindelse med leasing

  I forbindelse med overgangen til leasing for tre køretøjers vedkommen sælges disse til KommuneLeasing med henblik på efterfølgende leasing til selskabet. Køretøjerne er anskaffet på en anlægskonto i årene 2013 og 2014 og salgsindtægten skal derfor indgå her således at dette anlægsprojekt udlignes og efterfølgende kan afsluttes.

   

  Der skal derfor afsættes og frigives en indtægtsbevilling på anlæg til salgsindtægten på 6,054 mio. kr.

   

  Som det beskrives nedenfor vil der være nye driftsudgifter i 2015 på 582.000 kr. til leasingydelser og afskrivninger. Salgsindtægten kan finansiere disse udgifter i 2015 og restbeløbet på 5,472 mio. kr. foreslås tilført kassebeholdningen for efterfølgende at indgå i anlægsprioriteringerne ved budgetlægningen for 2016.

   

  Driftsbudget på Beredskabets område.

  Udgiftsbudgettet på Beredskabets område under Økonomiudvalget skal jfr. ovenstående sag forøges til dækning af afskrivninger og leasingydelse, husleje, samt til øgede forsikringsudgifter og administration med i alt 1.342.000 kr. årligt i 2015 og efterfølgende år.

   

  Afskrivninger og leasingydelse:       582.000 kr.

  Husleje:                                            472.000 kr.

  Forsikringer og administration:        288.000 kr.

  I alt:                                                1.342.000 kr.

   

  Denne driftsforøgelse finansieres på følgende måde:

   

  Afskrivninger og leasingydelse

  Hidtil har Ringsted Kommune finansieret anskaffelser af køretøjer mv. på beredskabets område ved at afsætte anlægsbudgetter hertil. Fremover vil dette som udgangspunkt blive erstattet af årlige driftsbudgetter til hhv. leasingydelser og afskrivninger på 582.000 kr.

   

  I 2015 foreslås udgiften på årligt 582.000 kr. finansieret af en del af salgsindtægten fra salget af køretøjer, mens den for 2016 og fremefter foreslås at indgå som en teknisk ændring ved den kommende budgetlægningen.

   

  Huslejeindtægt

  Ringsted Brand og Rednings nuværende bygninger vil overgå til Vej- og Ejendomscenteret under Plan- og Boligudvalgets bevilling. Fremover vil det fælleskommunale selskab leje de nødvendige bygninger/lokaler af Ringsted Kommune med en årlig husleje på 472.000 kr. og er dermed udgiftsneutralt. Der skal derfor gives en indtægtsbevilling til Plan- og Boligudvalget på 472.000 kr. årligt.

   

  Administration og forsikring

  Udskillelsen af beredskabet i et fælleskommunalt selskab vil alt andet lige medføre færre administrative opgaver i Ringsted Kommune. Ligeledes vil kommunens forsikringsrisiko reduceres. Derfor reduceres driftsbudgettet til administration mv. under Økonomiudvalgets område med 288.000 kr. årligt og finansierer dermed den tilsvarende udgift i det nye selskab.

   

  Bevillingsændringer i 2015:

  Nedenfor er vist en oversigt over de beskrevne udgifter og indtægter. Det kan ses, at der netto er en indtægt på 5,472 mio. kr. i 2015.

   

  Udgifter og indtægter 2015:

  Merudgift

  Mindreudgift/

  Indtægt

  Netto

  Salg af køretøjer

   

  -6.054.000

  -6.054.000

  Afskrivninger og leasing

  582.000

   

  582.000

  Husleje

  472.000

  -472.000

  0

  Forsikring og administration

  288.000

  -288.000

  0

  I alt

  1.342.000

  -6.814.000

  -5.472.000

   

  Vurdering

  Direktionen vurderer at der er skabt det nødvendige formelle grundlag for oprettelse af et § 60 selskab. De fire kommuner er dog blandt de første, som sammenlægger deres beredskaber som følge af regeringsaftalen om kommunernes økonomi for 2015, og det kan derfor ikke udelukkes, at der senere kommer nye regler, som kan betyde, at der skal ske justeringer af aftalegrundlaget.

  Direktionen vurderer endvidere, at selskabskonstruktionen vil være fuldt funktionsdygtig fra 1. april 2015, og at det vil være muligt hurtigt at igangsætte tiltag der sikrer, at potentielle synergieffekter ved sammenlægningen kan realiseres.

  Det vurderes endelig, at selskabet vil kunne levere den samme service til borgere og virksomheder i Ringsted Kommune som det nuværende beredskab.

  Indstilling

  Direktionen indstiller:

   

  1.    at Ringsted Kommune indgår i § 60 selskab med Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner om et fælles beredskab

  2.    at interessentskabskontrakten godkendes

  3.    at åbningsbalancen godkendes

  4.    at der udpeges to medlemmer til selskabets bestyrelse, som tillige er medlemmer af den fælles beredskabskommission

  5.    at der sælges tre køretøjer til Kommuneleasing med en salgspris på 6,054 mio. kr. og at der gives en tilsvarende indtægtsbevilling på anlæg med tilhørende frigivelse,

  6.    at udgiftsbevillingen til driften på beredskabsområdet under Økonomiudvalget forøges med i alt 1.342.000 kr. årligt finansieret som beskrevet i sagen,

  7.    at udgiftsbevillingen til administration under Økonomiudvalgets område reduceres med 288.000 kr. årligt til finansiering som beskrevet i sagen,

  8.    at indtægtsbudgettet til huslejer under Plan- og Boligudvalget forøges med 472.000 kr. til finansiering som beskrevet i sagen,

  9.    at driftsudgiften til afskrivninger og leasingydelse på årligt 582.000 kr. finansieres i 2015 af salgsindtægten, samt at den efterfølgende finansiering i 2016 og fremefter indgår som teknisk ændring ved budgetlægningen for 2016,

  10.  at den samlede nettoindtægt på 5.472.000 kr. i 2015 tilføres kassebeholdningen for efterfølgende at indgå i anlægsprioriteringerne ved budgetlægningen for 2016.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Per Nørhave og Daniel Nørhave

  Supplerende sagsfremstilling

  Punktet blev behandlet på Beredskabskommissionens møde den 2. marts 2015 med følgende indstilling:Beredskabschefen indstiller, at Beredskabskommissionen anbefaler Ringsted Kommune at indgå i § 60 selskab med Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner om et fælles beredskab som beskrevet.”

   

  Beredskabskommissionen godkendte indstillingen.

  Beslutning i Byrådet den 09-03-2015

  Godkendt – Tommy Mortensen og John Andersen er udpeget til selskabets bestyrelse.

   

  Ej til stede: Per Flor, Rikke Hedegaard, Daniel Nørhave, Line Lynnerup

 • Punkt 7 Bevilling af midler til projekt "Faglig ledelse og ledelsesinformation" (BUU,SAMU)

  tilsagnsbrev.docx tekst_til_ansoegning.docx revideret_budget_faglig_ledelse_og_ledelsesinformation.xls forklaring_til_revideret_budget.docx

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Ringsted Kommune har søgt midler i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds pulje om ”Faglig ledelse og ledelsesinformation”. Formålet med puljen er at afprøve og videreudvikle værktøjer og redskaber til faglig ledelse og ledelsesinformation på børn- og ungeområdet. Projektperioden er 1.marts 2015 til 31. december 2015.

   

  I forlængelse af ministeriets bevilling skal der gives en udgiftsbevilling til Børne- og Undervisningsudvalget samt en godkendelse af, at projektet sættes i gang.

  Beskrivelse af sagen

  Formålet med den udmeldte pulje under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold er at afprøve og videreudvikle redskaber til faglig ledelse og ledelsesinformation.

   

  De redskaber og værktøjer der stilles til rådighed i puljen understøtter Byrådets vision og den tværgående Ungestrategi. Redskaberne kan således bidrage i forhold til det arbejde, som er sat i gang på børne- og ungeområdet med det formål at styrke kvaliteten og organiseringen af sagsbehandlingen på tværs af de involverede centre (Børnecentret, Skolecentret, Arbejdsmarkedscentret og Socialcentret):

   

  Gennemgang af sager: Ringsted Kommune har inviteret Socialstyrelsens Task Force til at gennemgå sager fra Børne-/Familierådgivningen og fra Ungeenheden. Dette arbejde er afsluttet med en rapport, hvor Task Force kommer med en række anbefalinger på medarbejderniveau. Kommunen skal tage stilling til og handle på anbefalingerne og det forventes, at redskaber fra puljen kan være med til at sikre involvering af ledelsesniveauet og relevante politiske udvalg.

   

  Det Tværgående Myndighedsnetværk: Et toårigt projekt, som er igangsat af Byrådet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014. Myndighedsnetværket har til formål at skabe større fælles forståelsesramme, fælles standarder og ensartet serviceniveau i kommunens tre bevilligende myndighedsenheder på børne- og ungeområdet (Børne-/Familierådgivningen, Ungeenheden og Myndighedsenheden). Også her forventes en afprøvning af de redskaber der stilles til rådighed i puljen, at kunne være med til at sikre fokus på fælles standarder og ensartet serviceniveau som led i det tværgående arbejde. 

   

  Projekt ”Tidlig Indsats”: Børne-/Familierådgivningen har fået midler fra Socialstyrelsens pulje til projekt ”Tidlig Indsats”. Målet med projektet er at skabe en samlet indsats for tidlig opsporing, indledningsvis for børn fra 0-6 år. Et af midlerne er at udarbejde og tydeliggøre retningslinjer, procedurer og redskaber til brug for de fagprofessionelle medarbejdere på børneområdet. Det vil naturligvis være oplagt at se på, i hvilken udstrækning de redskaber, Socialstyrelsen stiller til rådighed for afprøvning, kan supplere dette arbejde.


  Andre initiativer: I foråret 2014 har konsulentbureauet MPloy lavet en analyse af de unge i Ringsted Kommune, som blandt andet viser udviklingen i uddannelses- og beskæftigelsesgrad. I tråd med et blik på livsforløbet for udsatte børn og unge, vil det give god mening at følge op på analysen ved at bruge redskaber/indikatorer for udvikling på lang sigt.

   

  Desuden vil kommunen kunne profitere af puljens redskaber i forhold til at arbejde med: et mere struktureret og bedre fagligt samarbejde mellem Børne-/Familierådgivningen og Ungeenheden, inddragelse af borgere, gennemsigtig sagsbehandling, procedurer og strukturer.

   

  Redskaber i projekt ”Faglig ledelse og ledelsesinformation”

  Socialstyrelsen peger på 9 kerneelementer, som kan styrke den faglige ledelse og ledelsesinformation. I forhold til de politisk prioriterede indsatser i Ringsted Kommune er 7 af elementerne særligt relevante. Nedenfor nævnes de 7 elementer med en vurdering af, hvordan de kan styrke kvaliteten i kommunens arbejde.

   

  Politisk styringsgrundlag: Ringsted Kommunes nye børne- og ungepolitik blev vedtaget i marts 2013, men de understøttende beskrivelser af serviceniveau og kvalitetstandarder er ikke færdige på alle områder. I forbindelse med at disse gennemarbejdes og færdiggøres, er det hensigten at se på, hvordan de kan blive ensartede for de tre myndighedsenheder på børne- og ungeområdet. Derudover er der på nuværende tidspunkt ikke systematisk ledelsesopfølgning, hvilket er nødvendigt for at understøtte samarbejdet om ens serviceniveau og standarder. Redskaberne i elementet ”Politisk styringsgrundlag” kan være med til, at styrke fokus og opfølgning på børn- og ungepolitikken som helhed samt indsatsen på området for udsatte børn og unge.

   

  Organisering: I Ringsted Kommune arbejdes med en omorganisering af arbejdet omkring udsatte børn og unge, sådan at kompetencerne udnyttes bedst muligt og indsatserne om det enkelte barn/unge koordineres bedst muligt. Der er dog flere udfordringer forbundet med dette. Eksempelvis er det grundlæggende fokus i kommunens børne- og ungepolitik på barnets og den unges netværk og andre nære relationer, hvor fokus i såvel lovgivning som faglig praksis sætter det enkelte barn i centrum. En anden udfordring er, at der er stor forskel på, hvordan arbejdet er tilrettelagt inden for forskellige områder. I Børne-/Familierådgivningen er der klare og ufravigelige retningslinjer, som de socialfaglige sagsbehandlere skal forholde sig til. I UPPR arbejder psykologerne ikke efter standarder, men med individuelt tilrettelagte forløb. Blandt medarbejderen er der nogen usikkerhed om ansvars- og kompetencefordeling, så der er behov for klare retningslinjer. Redskaberne under elementet ”Organisering” er relevante i arbejdet med en organisering, der kan indfri potentialerne i det tværfaglige samarbejde og skabe klare retningslinjer. Redskaberne forventes også, at kunne medvirke til at få de politiske visioner og den socialfaglige praksis til at mødes.

   

  Tilrettelæggelse af arbejdet: En familie kan have flere ’indgange’ til kommunen, uden at viden og indsatser koordineres. Derfor er der behov for systematisering af information mellem enhederne og for at styrke den tværgående ledelsesinformation. Derudover vil det være interessant at arbejde med procedure for inddragelse af barnet/den unge/familien. Blandt andet med fokus på forskellen mellem at involvere/inddrage og på at samskabe løsninger og med fokus på hvordan dialogen udføres i praksis, så alle ansvarliggøres. Redskaberne under elementet ”Tilrettelæggelse” er relevante for at understøtte dialogen mellem medarbejdere, arbejde med mødestruktur og overlevering af sager og for at støtte den tværgående ledelsesinformation og samarbejdet med borgeren.

   

  Opfølgning på arbejdet: I forlængelse af rapporten fra Task Force vil det være relevant for kommunen at afprøve redskaberne til opfølgning. Redskaberne kan anvendes til at fremme evalueringssynsvinklen i forhold til retningslinjer for gennemgang af sager herunder opfølgning på effekt. En større viden om effekten af de foranstaltninger der sættes i værk, kan være med til at sikre, at den rette indsats tilbydes både med blik for individuelle hensyn og økonomisk ansvarlighed. Det er et ønske, at hele barnets/den unges livsperspektiv inddrages på en sådan måde, at indsatserne ikke kun er rettet mod sociale foranstaltninger, men sammentænkes med mulighederne og potentialerne for uddannelse og beskæftigelse.

   

  Politisk prioritering og styring: Det er ønske fra politisk hold, at der skabes helhed og sammenhæng i de indsatser, der sættes i værk for børn og unge. Forudsætninger for dette er en sagsbehandling med glidende overgange og godt samarbejde. Det er samtidig et ønske, at der er et økonomisk helhedssyn. Redskaberne under ”Politisk prioritering og styring” er relevante i forhold til at fremme gennemsigtighed og sikre muligheden for budgetmæssige planlægning. Redskaberne forventes endvidere, at kunne være til nytte i forhold til at opstille indikatorer for den langsigtede udvikling.

   

  Administrativ og faglig styring: Det anses for oplagt, at sammenkæde redskaber til gennemsigtighed i administrativ ledelse med afprøvning af redskaber til politiske prioritering og styring. Redskaberne til administrativ og faglig styring skal gøre det gennemskueligt og enkelt for sagsbehandlerne at se, hvad der måles på, og hvordan den enkelte fagprofessionelle kan formidle sin viden til ledelse og politikere.

   

  Økonomisk styring og afrapportering: Det er en løbende opgave, at arbejde med at finde effektiviseringen uden, at kvaliteten kompromitteres. Sagsbehandlerne skal i stadig højere grad synliggøre/sandsynliggøre en sammenhæng mellem prisen på en given indsats og de forventede resultater. De redskaber der stilles til rådighed under elementet ”Økonomisk styring og afrapportering” kan være en hjælp Børne-/Familierådgivning og til dels Ungeenheden i forhold til at sikre god formidling om de faglige indsatser og den bagvedliggende økonomi til det politiske niveau.  

  Høring

  Ingen høring

  Økonomi

  De foreslåede indsatser finansieres ved de ansøgte midler. De bevillingsmæssige konsekvenser handler derfor om godkendelse af en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling.

  Vurdering

  Det vurderes, at de redskaber som stilles til rådighed i projektet i høj grad er relevante i forhold til de politiske prioriteter og ønsker på børne- og ungeområdet.

   

  Redskaberne vurderes, at kunne understøtte både medarbejdere og ledelse i forhold til at skabe større gennemsigtig og mere sammenhæng i indsatserne for både borgeren og på tværs af centre og afdelinger.

   

  Redskaberne forventes i høj grad, at kunne kvalificere det videre arbejde med anbefalinger fra Task Force. Ligesom de kan være et væsentligt bidrag til at skabe ensartethed på i de tre kommunale myndighedsenheder på området.

  Indstilling

  Direktionen indstiller:

  1. at der gives tilladelse til at projekt ”Faglig ledelse og ledelsesinformation” sættes i gang den 1. marts 2015 og stopper den 31. december 2015
  2. at der gives en udgiftsbevilling på kr. 500.000 til gennemførelse af projekt ”Faglig ledelse og ledelsesinformation”. Udgiftsbevillingen indstilles finansieret af de tildelte projektmidler fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-02-2015

  Anbefales godkendt

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 24-02-2015

  Anbefales godkendt med bemærkning om, at der i indledningen skal stå ”Børne- og Undervisningsudvalget” i stedet for ”Børne- og Ungeudvalget”.

   

  Ej til stede: Johnny Brown Lundberg Dahlgaard, Kisser Franciska Lehnert

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2015

  Anbefales godkendt med Børne- og Undervisningsudvalgets bemærkning.

   

  Ej til stede: Per Nørhave og Daniel Nørhave

  Beslutning i Byrådet den 09-03-2015

  Godkendt med Børne- og Undervisningsudvalgets bemærkning.

   

  Ej til stede: Per Flor, Rikke Hedegaard, Daniel Nørhave, Line Lynnerup

 • Punkt 8 Etablering af Erhversuddannelses (EUD) 10. klasse i Ringsted Kommune (BUU,SAMU)

  anbefalingsrapport_eud10ringsted.docx

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  x

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Den 24. februar 2014 traf folketinget beslutning om en ny reform i forhold til erhvervsuddannelserne. Aftalen indebærer bl.a. at alle kommuner er forpligtet til at udbyde Erhvervsuddannelse på 10. klassetrin (EUD 10).

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted Kommune er forpligtet til at oprette EUD 10 for elever, som kommer fra 9. klasse, der ikke kan optages direkte på en erhvervsuddannelse, fordi deres karakterer i dansk og matematik er under karakteren 2. Administrationen vurderer, at der vil være ca. 20 elever i den kommende EUD10.

   

  Organiseringen af 10. klassetilbuddet er op til den enkelte kommune inden for rammerne af lovgivningen. Men mindst 30 % af undervisningen i EUD10 skal gennemføres i samarbejde med en erhvervsskole, enten på erhvervsskolen eller på 10. klassecentret.  Heri indgår 6 ugers brobygning. Man kan også vælge at lægge hele forløbet i EUD10 på en erhvervsskole.

   

  Administrationen har, sammen med Zealand Business College (ZBC) og UU, nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet forslag til organisering af EUD10 i Ringsted Kommune (Bilag 1). De er fremkommet med følgende anbefalinger til EUD10:

  • EUD10 skal være endnu mere målrettet i forhold til erhvervsuddannelser end de ordinære 10. klasseforløb, som allerede eksisterer i Ringsted Kommune. Arbejdsgruppen anbefaler derfor, at EUD10 eleverne indgår på lige fod med andre 10. klasseelever, så målretningen ift. EUD10 ligger i niveaudelingen af de obligatoriske fag.
  • Arbejdsgruppen finder det vigtigt, at EUD10 opfattes og italesættes på linje med de øvrige 10. klasselinjer, så eleverne ikke stigmatiseres unødigt. Derfor anbefaler arbejdsgruppen, at EUD10 i nogle fag kører sammen med øvrige linjer på 10. klassecentret, og dermed fungerer som en temalinje som de øvrige linjer.
  • Arbejdsgruppen lægger vægt på, at eleverne på EUD10 tilbydes undervisning indenfor erhvervsfagene på Grundforløb 1 og uddannelsesspecifikke fag på GF 2 i mindst 12 uger på ZBC.
  • Tæt samarbejde mellem lærerne på EUD10 og ZBC, således at de indgår et ligeværdigt og kvalificerende samarbejde via aktionslæring, hvor de opnår de nødvendige kompetencer for arbejdet med læringsmålstyret undervisning.
  • Eleverne tildeles en kontaktperson, som understøtter den sociale og relationelle trivsel.
  • Hyppige elevsamtaler om læringsmål, læringsstrategier og uddannelsesforløb.
  • Dialog mellem skole og hjem, som sætter fokus på, hvordan forældrene i et samarbejde med skolen, kan medvirke til at styrke deres børns læring og trivsel.

   

  Konkret model

  Elever i EUD10 går på Campusskolen indtil jul – derefter fortsætter eleverne på ZBC i linjefagstimerne. I de obligatoriske fag (dansk, matematik, engelsk og fysik) fortsætter eleverne som hidtil på deres oprindelige hold på 10. Klassecenteret. De går ligeledes til eksamen på lige fod som de øvrige elever i de 10. klassecentret i de nævnte fag.

   

  Den Obligatoriske Selvvalgte Opgave tager udgangspunkt i elevernes uddannelsesplan – uge 5 og 6 er projektuger for alle linjer.

   

  Ved at eleverne efter jul har mange af deres timer på ZBC vil det skabe rammer for en glidende overgang til erhvervsuddannelse efter gennemførsel af EUD10.

   

  Fagene som eleverne skal undervises i på ZBC er praksisbaserede og anvendelsesorienterede fag. Fagene er fælles for alle hovedområder og fagretninger. Erhvervsfagene udgøres af en fagrække, der tilgodeser udvikling af generelle erhvervsfaglige kompetencer i en praksisbaseret og anvendelsesorienteret kontekst og udvikling af specifikke erhvervsfaglige kompetencer gennem undervisning i videns-, proces- og metodefag.

   

  Fagene skal tilrettelægges med fokus på elevens undersøgende, eksperimenterende, kollaboratøren og reflekterende praksis. Undervisningen skal støtte elevens læring på tværs af fag og understøtte elevens faglige nysgerrighed. Undervisningen skal medvirke til at udvikle elevens faglige og personlige identitet, og styrker dermed elevens afklaring af uddannelsesvalg.

   

  10. klassecentret får i budgettet kr. 44.532 til hver elev. Idet undervisningen på ZBC er lidt dyrere end undervisningen på 10. klassecentret vil hver elev i EUD10 koste ca. 9.000 kr. mere om året. Dette kan håndteres inden for det gældende budget for 10. klassecentret og der er derfor ikke ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige ændringer

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at den foreslåede model til EUD10 vil skabe gode rammer for, at eleverne kan få de nødvendige kompetencer til at begynde og til at gennemføre en erhvervsuddannelse.

   

  Administrationen vurderer også, at det er afgørende, at medarbejdere og ledere på ZBC og i 10. klassecentret arbejder tæt sammen om at løse denne opgave.

   

  Endelig vurderer administrationen, at den model der anvendes i kommende skoleår skal evalueres i løbet af skoleåret 2015/2016, således at eventuelle ændringer kan foretages til skoleåret 2016/2017.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,  

  1. at den foreslåede model til EUD10 godkendes
  2. at administrationen, inden for gældende budget, bemyndiges til at indgå aftale med ZBC om undervisning af elever på EUD10

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-02-2015

  Taget til efterretning

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 24-02-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Johnny Brown Lundberg Dahlgaard, Kisser Franciska Lehnert

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Per Nørhave og Daniel Nørhave

  Beslutning i Byrådet den 09-03-2015

  Godkendt

   

  Ej til stede: Per Flor, Rikke Hedegaard, Daniel Nørhave, Line Lynnerup

 • Punkt 9 Bjergvej, placering af ny cykelsti (KMU)

  bilag_1_notat.pdf bilag_2_bjergvej_borgermoede_referat.docx bilag_3_referat_af_moede_med_erik_larsen_08.12.2014.docx.docx bilag_5_bjergvej_oekonomi.docx bilag_6_fordele_og_ulemper_ved_de_forskellige_forslag_til_cykelsti_paa_bjergvej.docx bilag_7_tidsplan_for_de_forskellige_loesninger_paa_bjergvej.docx bilag_4_erstatning_bjergvej.pdf bilag_8_henvendelse_fra_erik_larsen_vedr._placering_af_cykelsti.docx

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal det besluttes på ny, hvor det manglende stykke cykelsti ved Bjergvej skal placeres.

  Beskrivelse af sagen

  En placering er tidligere besluttet i Klima- og Miljøudvalget (KMU) den 16. juni 2014. 

  Sagen ønskes behandlet igen, fordi der i forbindelse med sagsbehandling, herunder møde med lodsejerne er fremkommet nye oplysninger og argumenter til sagen.

   

  De nye oplysninger og argumenter gør, at der nu også er et 3. og 4. forslag. Disse forslag, som sammen med de 2 tidligere forslag indgår nu i beslutningsgrundlaget.

    

  Kortudsnit der viser de 4 forslag til placering af det manglende stykke cykelsti:

   

   

  Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: \\Rkesdhdok\AcadreShare_prod\AcadreMMTemplates\images\181767\0ad3c2da96e047e6aba52126a1e99ab4.jpg

   

   

  Forslag 1:

  Stiforløb, som indgår i Lokalplan 201, vedtaget maj 2007 hvor eksisterende cykelsti på Bjergvej forlænges over til eksisterende sti, som ligger parallelt med Nordbæksvej.

   

  Forslag 2:

  Eksisterende cykelsti på Bjergvej forlænges ned til punkt C.

  Det er vurderet, at forslaget fysisk ligger inden for gældende lokalplanområde.

  Forslaget indgår ikke i lokalplanen og der skal derfor udarbejdes en ny lokalplan, hvis nærværende forslag skal realiseres. Det er også undersøgt, om gældende lokalplan evt. kan aflyses eller om der kan laves et tillæg til lokalplanen. Det er ikke længere muligt at lave et tillæg til en lokalplan og en aflysning vil ikke give en kortere sagsbehandlingstid i forhold til at udarbejde en ny lokalplan.

   

  Forslag 3:

  Ny vej og cykelsti mellem Bjergvej og Værkevadsvej med placering nord for nyt udstykningsområde.

  Et andet alternativ er, at kun vejen blev udført, så vil Bjergvej blive mere trafiksikker og virke som cykelsti i sig selv. Evt. lukke den i begge ender, så kun bus og beboerkørsel er mulig, og gøre Bjergvej til en 2+1 vej.

   

  Forslag 4:

  Ny cykelsti placeret mellem punkt C og E, øst for boligområde på Bjergvej.

   

  Specielt for Forslag 1 og 2:

  Administration har tidligere fået udarbejdet en uvildig rapport om fordele og ulemper ved netop disse 2 forslag, se Bilag 1.

  Årsagen til at Forslag 3 og 4 ikke er med i rapport skyldes, at forslagene er kommet til efterfølgende.

   

  Vedr.: økonomi, se Bilag 5

   

  Fordele og ulemper ved de 4 forslag, se Bilag 6:

   

  Tidsplan for de forskellige forslag, se Bilag 7:

   

  Information af borgere og interessenter:

  Der har været afholdt 1 borgermøde, se Bilag 2 referat.

  Skole, nærmeste naboer, og fremmødte lodsejere blev til dette møde orienteret om, at der er planer om, at få etableret det manglende stykke cykelsti på Bjergvej.

  Derudover var der mulighed for at komme med forslag og tilkendegivelser.

  Der blev fra kommunens side givet tilsagn om, at der vil blive afholdt nyt borgermøde, når der er væsentlig nyt i sagen.

   

  Dialog med ejer/repræsentant af udstykningsareal:

  Der har senest været afholdt et møde den 8. december 2014, se Bilag 3 referat.

  Ejer/repræsentant har givet udtryk for, at en placering som Forslag 2, vil fra hans side udløse krav om erstatning.

  Dette krav er blevet forelagt den rådgivende landinspektør, som er tilknyttet til sagen. Landinspektøren er af den opfattelse, at der er tale om en ganske almindelig ekspropriationssag, hvor der skal afstås jord til en cykelsti (vejareal).

  Forslag 2 vil ikke forringe muligheden for en evt. udstykning af området, herunder antallet af mulige byggegrunde og størrelse på grunde kan bevares. Med baggrund i dette mener landinspektøren ikke, at der kan blive tale om erstatning, udover den der udløses i forbindelse med ekspropriation.

  Det kan nævnes, at der kun er fremlagt et forslag til udstykning og der ikke sket en udmatrikulering.

  Landinspektøren mener tillige, at anlæggelse af Forslag 2 vil være til fordel for en evt. udstykning, og dermed kan der blive tale om reduktion i ekspropriationserstatning til lodsejer.

  Høring

  Ingen

  Økonomi

  Ingen

  Vurdering

  Administrationen vurderer ud fra NOTAT fra Rådgivende Ingeniørfirma, se Bilag 1 og ud fra Borgerforeningens ønsker, at Forslag 2 vil være det forslag, der giver mest trafiksikkerhed og tryghed.

   

  Forslag 1 og 3 vil afføde nye trafikproblemer og vil ikke løse problemerne med ofte høj hastighed og manglende buslommer på den første del af Bjergvej.

  Forslag 2 omhandler, som det eneste forslag, hele strækningen fra Kværkebyvej og frem til der, hvor der er cykelsti i dag, og dermed vil der blive skabt sammenhæng i cykelstierne.

  Hvis der i fremtiden skulle blive et behov eller ønske om en ny vej og sti nord for udstykningsområdet, f.eks. i forbindelse med yderligere udstykning, så vurderes Forslag 2 stadig som et fornuftigt valg.

  En nordlig løsning kan ikke erstatte behovet for Forslag 2.

  Forslag 4 er et økonomisk usikkert projekt, grundet dårlige jordbundsforhold og høj vandstand i området. Derudover bliver der en trafikfarlig krydsning af Bjergvej ved punkt E.

  Det kan endvidere blive svært at få de nødvendige tilladelser til, at anlægge en sti i et særlig naturfølsomt område.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at der arbejdes videre med en placering af cykelsti som Forslag 2 angiver.

  Supplerende sagsfremstilling

  Der er tilføjet et nyt bilag – bilag 8

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-02-2015

  Indstillingen anbefales ikke godkendt efter afstemning.

   

   

  V
  Klaus Hansen (KH) V

  C
  Finn Andersen (FA) C

  V
  Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V

  A
  Benny Christensen (BC) A

  O
  Per Nørhave (PEN) O

  F
  Britta Nielsen (BN) F


  Jan Jakobsen (JJ) Ø

  For

   

   X

   

   

   

   

   

  Imod

   X

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ændringsforslag fra Klaus Hansen (V):

  Klima- og Miljøudvalget indstiller, at der arbejdes videre med en placering af cykelsti som forslag 1 angiver samt etablering af buslommer på Bjergvej.

   

   

  V
  Klaus Hansen (KH) V

  C
  Finn Andersen (FA) C

  V
  Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V

  A
  Benny Christensen (BC) A

  O
  Per Nørhave (PEN) O

  F
  Britta Nielsen (BN) F


  Jan Jakobsen (JJ) Ø

  For

   X

  Imod

   

   

   

   

   

   

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

  Ændringsforslaget anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2015

  Finn Andersen stillede forslag om, at der arbejdes videre med forslag 2.

  Afstemning om dette forslag:

   

  V
  Henrik Hvidesten

  A
  Sadik Topcu

  V
  Klaus Hansen

  A
  Lisbeth Andersen

  F
  Britta Nielsen

  B
  Torben Lollike

  C
  Finn Andersen

  For

   

   

   

   

   

   

   x

  Imod

   x

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ændringsforslag fra Klaus Hansen som fremsat på Klima- og Miljøudvalgets møde 19-02-2015 blev herefter sat til afstemning og blev anbefalet godkendt.

  Afstemning om dette forslag:

   

  V
  Henrik Hvidesten

  A
  Sadik Topcu

  V
  Klaus Hansen

  A
  Lisbeth Andersen

  F
  Britta Nielsen

  B
  Torben Lollike

  C
  Finn Andersen

  For

  x

  x

  x

  x

  x

  x

   

  Imod

   

   

   

   

   

   

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ej til stede: Per Nørhave og Daniel Nørhave

  Beslutning i Byrådet den 09-03-2015

  Finn Andersen stillede forslag om, at der arbejdes videre med forslag 2.

  Afstemning om dette:

  Medlemmer

  For

  Imod

  Undlod

  Henrik Hvidesten (HHV) V

   

  X

   

  Klaus Hansen (KH) V

   

  X

   

  Per Roos (PR)

   

  X

   

  Line Lynnerup (LL) V

  Ej til stede

  Timo Jensen (TJ) V

   

  X

   

  Rikke Hedegaard (RH) V

  Ej til stede

  Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V

   

  X

   

  Per Nørhave (PEN) O

   

  X

   

  Daniel Nørhave (DN) O

  Ej til stede

  Anders Weber (AW) O

   

  X

   

  Pia Fussing (PIF) O

   

  X

   

  Kisser Franciska Lehnert (KLF) I

   

   

  X

  Britta Nielsen (BN) F

   

  X

   

  Torben Lollike (TLO) B

   

  X

   

  Finn Andersen (FA) C

  X

   

   

  Jan Jakobsen (JJ) Ø

  X

   

   

  Per Flor (PEF) A

  Ej til stede

  Lisbeth Andersen (LA) A

  X

   

   

  Benny Christensen (BC) A

  X

   

   

  Mette Ahm (MAP) A

  X

   

   

  Sadik Topcu (ST) A

  X

   

   

   

  Ændringsforslag fra Klaus Hansen som fremsat på Klima- og Miljøudvalgets møde 19-02-2015 godkendt efter afstemning:

  Medlemmer

  For

  Imod

  Undlod

  Henrik Hvidesten (HHV) V

  X

   

   

  Klaus Hansen (KH) V

  X

   

   

  Per Roos (PR)

  X

   

   

  Line Lynnerup (LL) V

  Ej til stede

  Timo Jensen (TJ) V

  X

   

   

  Rikke Hedegaard (RH) V

  Ej til stede

  Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V

  X

   

   

  Per Nørhave (PEN) O

  X

   

   

  Daniel Nørhave (DN) O

  Ej til stede

  Anders Weber (AW) O

  X

   

   

  Pia Fussing (PIF) O

  X

   

   

  Kisser Franciska Lehnert (KLF) I

   

   

  X

  Britta Nielsen (BN) F

  X

   

   

  Torben Lollike (TLO) B

  X

   

   

  Finn Andersen (FA) C

   

   

  X

  Jan Jakobsen (JJ) Ø

  X

   

   

  Per Flor (PEF) A

  Ej til stede

  Lisbeth Andersen (LA) A

  X

   

   

  Benny Christensen (BC) A

  X

   

   

  Mette Ahm (MAP) A

  X

   

   

  Sadik Topcu (ST) A

  X

   

   

   

  Ej til stede: Per Flor, Rikke Hedegaard, Daniel Nørhave, Line Lynnerup

 • Punkt 10 Trappe Eilekiersvej / Fælleden, frigivelse af anlægsbevilling (KMU)

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag søges om frigivelse af anlægsbevilling til etablering af trappe ved Eilekiersvej / Fælleden.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet besluttede i mødet den 6. oktober 2014 i forbindelse med vedtagelse af budget for 2015, at der skulle afsættes penge til ovennævnte trappe.

   

  Som forholdene er i dag for de gående, så skal den meget lange rampe fra broen benyttes.

  Mange vælger dog at skyde genvej ned over skrænten mellem broen og Eilekiersvej, hvilket forholdene slet ikke er egnet til.

  Denne trafik ned over skrænten kan ikke stoppes, så derfor er det god fornuft, at få etableret en trappe som der er vist på skitseforslaget nedenfor.

  Med etableringen af trappen skabes der en sikker og naturlig forbindelse for de gående, og en del af den utilsigtet og farlige cykelkørsel ned ad skrænten vil ophøre. 

   

  Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: \\Rkesdhdok\AcadreShare_prod\AcadreMMTemplates\images\182623\995aed4e05054ed1a695bd754a0cfb62.jpg

   

  Trappen anlægges som en traditionel ”terræntrappe”, udført i beton.

  Trappen forsynes med gelænder i begge sider på det øverste stykke mod broen.

  Det nye trappegelænder og eksisterende gelænder ved broen vil blive tilpasset, så der skabes en sikker og tryg sammenhæng mellem trappen og stien.

   

  Der ikke regnet med særskilt belysning ved trappe. Hvis der mod forventning viser sig et behov for dette, så kan der efterfølgende opsættes 1 eller 2 lamper.

   

  Trappen udføres som den, der er anlagt ved overgangen fra ”Ringstedet” og op til Klosterparks Allé.

    

  Trappen anlægges på kommunalt ejet jord, og der er ikke behov for supplerende arealerhvervelse

   

  Tidsplan:

  Trappen forventes anlagt forår 2015.

  Høring

  Ingen

  Økonomi

  I budget 2015 er der afsat 0.15 mio. kr. til etablering af trappe.

  Bevillingsprogram nr. 200.

   

  Grundet sagen størrelse ønskes det samlede afsatte beløb frigivet, og grundet sagens størrelse er der ikke behov for en projekteringsbevilling.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at anlæggelse af en trappe mellem stibroen og Eilekiersvej / Fælleden vil forbedre adgangsforholdende for de gående.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på 0.15 mio. kr. finansieret af det på budget 2015 afsatte rådighedsbeløb.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-02-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Johnny Dahlgaard

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2015

  Anbefales godkendt og med bemærkning om, at Fælleden rettelig hedder Fælledvej.

   

  Ej til stede: Per Nørhave og Daniel Nørhave

  Beslutning i Byrådet den 09-03-2015

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Per Flor, Rikke Hedegaard, Daniel Nørhave, Line Lynnerup

 • Punkt 11 Bringstrupvej, cykelsti - fremlæggelse af ekspropriationsprojekt (KMU)

  bilag_1_-_bringstrup_ekspropriationsplan.pdf bilag_2_-_borgermoede_03_notat.docx bilag_3_-_bringstrupvej_borgermoede_referat.docx

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag fremlægges ekspropriationsprojekt til gennemførelse af dobbeltrettet cykelsti langs Bringstrupvej fra Sorøvej til Ringsted Ny Friskole.

  Beskrivelse af sagen

  Sagen har tidligere været behandlet i Byrådet den10. juni 2013 og den 13. januar 2014.

  Endvidere blev Klima- og Miljøudvalget orienteret om projektet den 18. august 2014.

   

  Placering af dobbeltrettet cykelsti er som nedenstående kortudsnit viser:

   

  Se endvidere ekspropriationsplan, Bilag 1

   

  Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: \\Rkesdhdok\AcadreShare_prod\AcadreMMTemplates\images\181915\ecef659a757c49eab655f5ab882f0717.jpg

   

  Angående broen over jernbane:

  Med nuværende brobredde er der ikke fysisk tilstrækkelig med plads til både 2 vejbaner og en dobbeltrettet cykelsti. Der har derfor været rettet henvendelse til Banedanmark, som er broejer, om evt. at få gjort broen bredere. Banedanmark har svaret tilbage, at de ikke ønsker at gøre broen bredere, og at der ikke er aktuelle planer derom. Banedanmark har til gengæld planer om, at skulle hæve broen ca. 0.4 meter inden for de næste 2 til 3 år, dette er dog endnu ikke besluttet.

   

  Når og hvis Banedanmark skal udføre arbejder ved broen, så vil de tilpasse deres projekt til ”cykelstiprojektet”, og afholde alle udgifter i den forbindelse.

   

  Det er prioriteret, at den dobbeltrettede cykelsti skal forløbe hen over broen og dermed bliver der kun en vejbane tilbage, som så til gengæld bliver gjort bredere end nuværende vejbane af hensyn til de brede landbrugskøretøjer. Vejbanebredde bliver ca. 4 meter.

   

  Ved broen bliver det nødvendigt at opsætte signalregulering for at kunne ensrette den motoriserede trafik. Signalreguleringen vil blive styret af den aktuelle trafik og ikke via tidsstyring.

   

  Ved Sorøvej:

  Skilte og afmærkning vil blive væsentlig forbedret.

  Det har været undersøgt om en løsning med ”intelligente” lysende skilte kunne anvendes, for at oplyse bilisterne om krydsende cyklister. Dette har det Rådgivende ingeniørfirma ikke fundet velegnet til denne sag.

   

  Vedr.: ekspropriation:

  Udsendelse af breve til berørte lodsejere er sket medio januar 2015.

  Selve åstedsforretningen er berammet til den 24. februar 2015.

  Efter åstedsforretning bliver der en 3 ugers høringsperiode, og derefter kan selve ekspropriationsbeslutningen tages.

   

  Information til borgerne:

  Der har i været afholdt 3 borgermøder.

  Se Bilag 2 og Bilag 3

   

  Borgermøde 02 var fremlæggelse og orientering af det endelige projekt, og der foreligger ikke referat fra dette møde.

  Høring

  Ingen

  Økonomi

  Ingen.

   

  Udgifter i forbindelse med ekspropriation afholdes inden for bevilling.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at anlæggelse af cykelstien vil fremme trafiksikkerheden og give øget tryghed.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at ekspropriationsplan Bilag 1 godkendes.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-02-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Johnny Dahlgaard

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Per Nørhave og Daniel Nørhave

  Beslutning i Byrådet den 09-03-2015

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Per Flor, Rikke Hedegaard, Daniel Nørhave, Line Lynnerup

 • Punkt 12 Ombygning af Bengerds Huse frigivelse af projekteringsbevilling (PBU,SAMU)

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  x

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Der er i anlægsbudget 2015 afsat 500.000 kr. til at der foretages ombygning af Bo- & Servicecentret, hus 22.

   

  Administrationen søger nu om frigivelse af projekteringsbevilling til gennemførelse af ombygning af Bengerds Huse, hus 22.

  Beskrivelse af sagen

  At udvide det eksisterende enkeltmands / aflastningstilbud, så tilbuddet bliver i stand til at servicere 2 borgere samtidig hver dag året rundt.

   

  Det omtalte hus har derfor behov for ombygning. Udskiftning af døre og vinduer samt indvendig istandsættelse.

  Derudover vil der være udgifter til at forbedre tilgængelighed.  

   

  Budget for renovering af hus 22

   

  Håndværkerudgifter

  240.000 kr.

  Loftlifte i 3 rum

  150.000 kr.

  Intern rådgivning

  60.000 kr.

  Uforudsigelige udgifter

  50.000 kr.

  Sum

  500.000 kr.

  Høring

  Ingen

  Økonomi

  Udgiften dækkes, af det på anlægsbudgettet afsatte beløb til ombygning aflastningstilbud på Bengerds Huse udvides (Hus22)

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at der ved frigivelse af en projekteringsbevilling på 60.000 kr. kan sættes i gang med planlægningsfasen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at der frigives en projekteringsbevilling på 60.000 kr.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-02-2015

  Anbefales godkendt

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 23-02-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Per Roos

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Per Nørhave og Daniel Nørhave

  Beslutning i Byrådet den 09-03-2015

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Per Flor, Rikke Hedegaard, Daniel Nørhave, Line Lynnerup

 • Punkt 13 Rådgivningscentret frigivelse af projekteringsbevilling (PBU,SAMU)

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  x

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Der er i anlægsbudget 2015 afsat 224.000 kr. til, at der foretages ombygning af Rådgivningscentrets medicinudlevering Nørregade 56.

   

  Administrationen søger nu om frigivelse af projekteringsbevilling til gennemførelse af ombygning af medicinudleveringen Nørregade 56.

  Beskrivelse af sagen

  Der ønskes ombygning/intern flytning af medicinudlevering til andet lokale i bygningen, for at kunne udvide åbningstider for ad hoc borgerhenvendelse, indenfor uændrede driftsudgifter.

  Det vil dog være nødvendigt at flytte en væg og etablere flugtvej, for kunne tilrettelægge medicinudlevering på en sikker og hensigtsmæssig måde.

    

  Budget for ombygning af medicinudlevering.

   

  Håndværkerudgifter

  177.408 kr.

  Intern rådgivning

  24.192 kr.

  Uforudsigelige udgifter

  22.400 kr.

  Sum

  224.000 kr.

  Høring

  Ingen

  Økonomi

  Udgiften dækkes af det på anlægsbudgettet afsatte beløb til ombygning af medicinudlevering på Rådgivningscentret Nørregade 56.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at der ved frigivelse af en projekteringsbevilling på 24.192 kr. kan sættes i gang med planlægningsfasen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at der frigives en projekteringsbevilling på 24.192 kr.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-02-2015

  Anbefales godkendt

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 23-02-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Per Roos

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Per Nørhave og Daniel Nørhave

  Beslutning i Byrådet den 09-03-2015

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Per Flor, Rikke Hedegaard, Daniel Nørhave, Line Lynnerup

 • Punkt 14 Bedre tilgængelighed på Dagmarskolen & Valdemarskolen (PBU, BUU)

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  x

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Der er i anlægsbudgettet for 2015 afsat 2.722.000 kr. til, at der foretages bedre tilgængelighed på Dagmarskolen og Valdemarskolen.

  Administrationen søger nu om frigivelse af projekteringsbevilling.

  Beskrivelse af sagen

  Der arbejdes med inklusion på skoleområdet i Ringsted, og her er det bl.a. vigtigt, at der ikke er fysiske barrierer i forhold til tilgængelighed.
  Tilgængeligheden skal være til glæde for både elever og forældre og betyder konkret, at der er tilgængelig adgang til alle rum for kørestolsbrugere. 

   

  Der er i anlægsbudgettet afsat midler til at arbejde med tilgængelighed på Dagmarskolen og Valdemarskolen. Ved frigivelsen af projekteringsmidler, kan vi få sat gang i undersøgelser af jordbundsforhold, bygningernes statik i forhold til placering og bestilling/reservering af de to nye elevatorer. Dette arbejde kræver eksterne rådgivere, der har erfaring fra ligene sager i tilgængelighed på skoler.

   

  Budget for bedre tilgængelighed på Dagmarskolen og Valdemarskolen:

   

  For at sikre bedre tilgængelighed skal der på Dagmarkolen etableres følgende foranstaltninger:

  • 1 elevator                                                                   970.000 kr.
  • 1 trappelift                                                                    70.000 kr.
  • 1 rampe                                                                        30.000 kr.

  For at sikre bedre tilgængelighed skal der på Valdemarskolen etableres følgende foranstaltninger:

  • 1 elevator                                                                    970.000 kr.
  • 3 trappelifte                                                                 210.000 kr.

  Til Rådgivning:

  • Ekstern rådgivning                                                      220.000 kr.
  • Intern rådgivning                                                           40.000 kr.
  • Uforudsigelige udgifter                                                212.000 kr.

                                                                                     Sum: 2.722.000 kr.

  Høring

  Ingen

  Økonomi

  Udgiften dækkes af det på anlægsbudgettet afsatte beløb til bedre tilgængelighed på Dagmarskolen og Valdemarskolen.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at der ved frigivelse af en projekteringsbevilling på 260.000 kr. kan sættes i gang med planlægningsfasen med de eksterne rådgivere og reservering af de 2 elevatorer, så man planlægningsmæssigt kan arbejde efter, at man opstiller dem i skolesommerferierne.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at der frigives en projekteringsbevilling på 260.000 kr.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 23-02-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Per Roos

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 24-02-2015

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Per Nørhave og Daniel Nørhave

  Beslutning i Byrådet den 09-03-2015

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Per Flor, Rikke Hedegaard, Daniel Nørhave, Line Lynnerup

 • Punkt 15 Genopretning af bygninger 2015 (PBU)

  kopi_af_genopretningsliste_2015_og_2016_rev_nr_04.xlsx

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Der er i driftsbudgettet for 2015 afsat 8 mio. kr. til genopretning af bygninger i 2015. Der søges om overførsel af beløbet til en anlægs-pulje og i den forbindelse søges endvidere om frigivelse (anlægsbevilling) til projekter under puljen.

  Beskrivelse af sagen

  Administrationen foretager løbende opdatering af driftsplanerne for kommunens ejendomme, herunder også behovet for beløb til genopretning af ejendommene.

   

  I 2015 er der afsat et beløb til genopretning af bygninger svarende til 8 mio. kr. Som det fremgår af bilag 1 er opgaverne prioriteret udført efter det behov, der ses primo 2015. Ved vedtagelsen af budgettet for 2015 besluttede Byrådet, at det i det tekniske budgetforslag afsatte rådighedsbeløb til anlæg i forbindelse med genopretning i 2015 i stedet skulle budgetteres som driftsmidler. Dette skete for at sikre overholdelse af den aftale, Kommunernes Landsforening og regeringen havde indgået om kommunernes økonomi i 2015.

   

  Der søges nu om anvendelse af midlerne, og for at sikre en bevillings- og regnskabsmæssig kontinuitet foreslås puljen flyttet fra drifts- til anlægsbudgettet.

   

  Genopretnings-arbejderne vil blive udført henover året, hvor der tages hensyn til vejrlig og ferieperioder. Administrationen har erfaring for, at der opstår akutopgaver, hvorfor opgaver for 2 mio. kr. først vil blive iværksat efter sommerferien. Der fremlægges senere en sag om frigivelse herfor.

   

  I bilag 1 er også opstillet prioriterede genopretningsopgaver for 2016 samt en liste over de kommende genopretningsopgaver. Listen er udarbejdet ud fra de tidligere udarbejdede driftsplaner for bygningerne, teamledernes observationer samt nyligt foretaget bygningsvurderinger.

  Høring

  Ingen

  Økonomi

  Der søges om afsættelse af rådighedsbeløb til genoprettelse af kommunale ejendomme på 8,0 mio. kr. i 2015, finansieret af de driftsmidler, der er afsat til samme formål i budgettet for 2015. Der søges i samme forbindelse om frigivelse af (anlægsbevilling på) 6,0 mio. kr., der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2015 til genopretning af bygninger.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at arbejderne bør igangsættes hurtigst muligt, så de kan være tilendebragt inden årets udgang.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der afsættes rådighedsbeløb på 8,0 mio. kr. til genopretning af bygninger, finansieret af driftsbevillingen til samme i 2015.
  2. at der gives en anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. finansieret af det afsatte beløb til genopretning af bygninger.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 23-02-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Per Roos

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Per Nørhave og Daniel Nørhave

  Beslutning i Byrådet den 09-03-2015

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Per Flor, Rikke Hedegaard, Daniel Nørhave, Line Lynnerup

 • Punkt 16 Acacievej 17A - Kondemnering af bolig (PBU)

  bilag_1_-_skimmelundersoegelse_acacievej_17a.pdf bilag_2_-_afsnit_4_af_pjecen_personers_ophold_i_bygninger_med_fugt_og_skimmelsvamp.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til påbud i henhold til byfornyelsesloven om fraflytning og istandsættelse af en bolig.

  Beskrivelse af sagen

  Administrationen har modtaget en henvendelse fra lejeren af boligen på ejendommen Acacievej 17A angående skimmelsvampe i boligen.

   

  Ejendommen er et dobbelthus og i henhold til BBR opført i 1959.

  Boligen bebos af to voksne med to større børn samt hund og kat.

   

  Administrationen har den 17. september 2014 besigtigelet boligen, og i forundersøgelsen vurderet, at der var en risiko for, at der kunne konstateres skimmelsvamp i boligen.

   

  Da ejeren ikke har reageret på forundersøgelsen, har administrationen, sammen med det rådgivne Ingeniørfirma Lotte Pia Uttrup (LPU), den 14. november 2014 foretaget en ny undersøgelse og samtidig udtaget en DNA prøve angående skimmel i boligen.

   

  Det vurderes på grundlag af undersøgelsen, at boligen er belastet af skimmelsvamp på niveau 1, hvilket betyder, at boligen er sundhedsskadelig og bør fraflyttes.  Årsagen er efter den udtagne prøve, fugt fra undergrunden. Formentlig fra en dårlig ventileret krybekælder.

   

  Boligen vil dog kunne renses for skimmel og efter istandsættelse igen kunne anvendes til beboelse.

   

  I henhold Byggeloven er kommunen forpligtet til at føre tilsyn med boliger og hvis der konstateres sundhedsfare, at påbyde afhjælpende foranstaltninger. Omfanget kan opdeles i 3 niveauer. Niveau 1 betyder, at boligen bør kondemneres (forbud mod beboelse). Niveau 2 betyder, at der kan være er nærliggende sundhedsfare. Niveau 3 betyder, at der kan forekomme mindre helbredsmæssige gener, hvis beboerne er disponeret herfor. 

   

  I henhold til Byfornyelsesloven skal kommunen sørge for genhusning enten ved midlertidig genhusning eller permanent genhusning, hvis ejendommen ikke kan istandsættes. Kommunen afholder omkostninger ved undersøgelse og genhusning.

  Høring

  Sagen har været sendt til høring i embedslægeinstitutionen, som har udtalt følgende:

   

  Det er Sundhedsstyrelsens umiddelbare vurdering, at der med henvisning til afsnit 4 i publikationen ”Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp” (bilag 2), er tale om ”Andre helbredsproblemer”. En nærmere vurdering af de helbredsmæssige forhold, herunder de tidsmæssige faktorer, afhænger blandt andet af en konkret sundhedsfaglig vurdering ved egen læge evt. suppleret med en undersøgelse på en miljø- og arbejdsmedicinsk klinik, men på baggrund af det oplyste i rapporterne, er det Sundhedsstyrelsens vurdering, ligeledes med henvisning afsnit 4 i omtalte publikation, at en periode på uger – få måneder uden genhusning vil være forsvarlig, idet man bør skærpe bolighygiejnen (jf. publikationens afsnit 3) og minimere brugen af de rum, hvor der er konstateret fugt/skimmelsvamp.  

   

  Sagen har været sendt i høring hos ejer og lejer.

  Ejer og lejer har modtaget rapport, og der har været afholdt møder med ejeren.

  Ringsted kommune har den 13. januar 2015 varslet kondemnering af boligen.

  Ejeren har i mail dateret 26. januar 2015 fremsendt følgende bemærkninger:

  Jeg har virkelig forsøgt at få en aftale med lejerne, men det er ikke nemt, når de ikke vil tale med mig.

   Jeg er ikke i stand til, til fulde, at forstå hverken rapporten fra LPU, eller mailen fra Embedslægen, men jeg finder det

  undrende, at det forhold, at der tilsyneladende er skimmelsvamp i krybekælderen, gør hele huset ubeboeligt.

  Som ejer af huset kan jeg selvfølgelig ikke være ligeglad med situationen, og jeg har derfor taget kontakt til Dansk Skimmelservice i Sorø,

  som har fået kopi af rapporten fra LPU, og som snarest vil besigtige ejendommen, med henblik på at kunne fremkomme med en plan.

  Jeg skal i den anledning bede Ringsted Kommune om at vente med at give påbud, indtil vi kender indholdet af denne plan (det økonomiske og det tidsmæssige perspektiv)

  .

   

  Økonomi

  Kommunen afholder omkostninger til undersøgelse af boligen og omkostninger til genhusning.

  Undersøgelsesomkostningerne er ca. 10.000 kr. pr bolig.

  Genhusning kan vare op til 6 mdr. og omkostningerne skønnes til ca. 50.000 kr.

  Staten refunderer 50% af kommunens udgifter efter  Byfornyelsesloven.

  Der søges om en anlægsbevilling på 60.000 kr. i udgifter og 30.000 kr. i indtægter, finansieret af det rådighedsbeløb, der i 2015 er afsat til genopretning af ejendomme. Det forudsættes i den forbindelse, at sagen om afsættelse af et sådant rådighedsbeløb (på denne dagsorden) vedtages.

  Vurdering

  Administrationen vurderer på grundlag rapporten fra konsulentfirmaet LPU og embedslægeudtalelsen, at boligen er belastet med skimmelsvamp på niveau 1 og kan istandsættes. Da kommunen skal afholde omkostninger ved genhusning, bør ejeren påbydes lejers fraflytning inden 2 måneder, samt fremsende forslag til afhjælpning af skimmelsvampen og istandsættelsen. Afhjælpningen skal ske inden 6 måneder.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der meddeles påbud i henhold til byfornyelsesloven om fraflytning inden 2 måneder,
  2. at der fremsendes projekt om istandsættelse inden 2 måneder og
  3. at istandsættelsen skal være udført inden 6 måneder.
  4. at der gives en anlægsbevilling på 0,060 mio. kr. i 2015 og en indtægtsbevilling på 0,030 mio. kr. 2015 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 til genopretning af ejendomme.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 23-02-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Per Roos

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Per Nørhave og Daniel Nørhave

  Beslutning i Byrådet den 09-03-2015

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Per Flor, Rikke Hedegaard, Daniel Nørhave, Line Lynnerup

 • Punkt 17 Søgade 9 - Kondemnering af bolig (PBU)

  bilag_1_-_skimmelundersoegelse_soegade_9.pdf bilag_2_-_afsnit_4_af_pjecen_personers_ophold_i_bygninger_med_fugt_og_skimmelsvamp.pdf_0.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  På baggrund af besigtigelse og undersøgelse af rådgivne ingeniørfirma (bilag 1), vurderes det, at boligen Søgade 9 tv. er uegnet til beboelse og derfor bør kondemneres.

  Beskrivelse af sagen

  Administrationen har modtaget en henvendelse fra lejeren af boligen på ejendommen Søvej 9 tv. angående skimmelsvampe i boligen.

   

  Ejendommen er bebygget med et dobbelthus og i henhold til BBR opført i 1890.

  Boligen bebos af en voksen med 2 børn på henholdsvis 12 og 14 år.

   

  Administrationen har den 22. september 2014 besigtigelet boligen, og i forundersøgelsen vurderet, at der var en væsentlig risiko for, at der kunne konstateres skimmelsvamp i boligen.

   

  Da ejeren ikke reagerede på forundersøgelsen, har administration sammen med det rådgivne Ingeniørfirma Lotte Pia Uttrup (LPU) foretaget en ny undersøgelse og samtidig udtaget en DNA prøve angående skimmel i boligen.

   

  Det vurderes på grundlag af undersøgelsen, at boligen er belastet af skimmelsvamp på niveau 1, hvilket betyder, at boligen er sundhedsskadelig og bør fraflyttes.  Årsagen er efter den udtagne DNA prøve, fugt fra undergrunden. Formentlig fra en ikke ventileret meget fugtig kælder, som ligger delvis under boligen og delvis under naboboligen

   

  Boligen vil dog kunne renses for skimmel og efter istandsættelse igen kan anvendes til beboelse.

   

  I henhold Byggeloven er kommunen forpligtet til at føre tilsyn med boliger, og hvis der konstateres sundhedsfare at påbyde afhjælpende foranstaltninger. Omfanget kan opdeles i 3 niveauer. Niveau 1 betyder, at boligen bør kondemneres (forbud mod beboelse). Niveau 2 betyder, at der kan være er nærliggende sundhedsfare. Niveau 3 betyder, at der kan korekomme mindre helbredsmæssige gener, hvis beboerne er disponeret herfor.

   

   

  I henhold til Byfornyelsesloven skal kommunen sørge for genhusning enten ved midlertidig genhusning eller permanent genhusning, hvis ejendommen ikke kan istandsættes. Kommunen afholder omkostninger ved undersøgelse og genhusning.

   

  Da ejendommen er et dobbelthus og årsagen til skimmel kommer fra undergrunden samt at samme fugtige kælder ligger under begge lejligheder, vil den tilstødende lejlighed Søgade 9 th. formentlig have samme problem. Denne lejlighed fraflyttes pr 28. februar 2015 og administrationen vil anmode om dokumentation for, at denne bolig ikke er sundhedsskadelig inden der sker ny indflytning.

  Høring

  Sagen har været sendt til høring i embedslægeinstitutionen, som har udtalt følgende:

   

  Det er Sundhedsstyrelsens umiddelbare vurdering, at der med henvisning til afsnit 4 i publikationen ”Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp” (bilag 2), er tale om ”Andre helbredsproblemer”. En nærmere vurdering af de helbredsmæssige forhold, herunder de tidsmæssige faktorer, afhænger blandt andet af en konkret sundhedsfaglig vurdering ved egen læge evt. suppleret med en undersøgelse på en miljø- og arbejdsmedicinsk klinik, men på baggrund af det oplyste i rapporterne, er det Sundhedsstyrelsens vurdering, ligeledes med henvisning afsnit 4 i omtalte publikation, at en periode på uger – få måneder uden genhusning vil være forsvarlig, idet man bør skærpe bolighygiejnen (jf. publikationens afsnit 3) og minimere brugen af de rum, hvor der er konstateret fugt/skimmelsvamp.

   

  Sagen har været sendt i høring til ejer og lejer.

  Ejer og lejer har modtaget rapport og der har været afholdt møder med ejeren.

  Kommunen har den 13.januar 2015 varslet kondemnering af boligen.

   

  Ejeren oplyser i mail dateret 13. januar 2015., at han vil istandsætte begge lejligheder. Først nabolejligheden, som fraflyttes med udgangen af februar 2015 og herefter denne lejlighed.

  Økonomi

  Kommunen afholder omkostninger til undersøgelse af boligen og omkostninger til genhusning.

  Undersøgelsesomkostningerne er ca. 10.000 pr bolig.

  Genhusning kan vare op til 6 mdr. og omkostningerne skønnes til ca. 50.000 kr.

  Staten refunderer 50% af kommunens udgifter efter  Byfornyelsesloven.

  Der søges en anlægsbevilling på 60.000 kr. i udgifter og 30.000 kr. i indtægter. Anlægsbevillingen finansieres af det rådighedsbeløb, der i 2015 er afsat til genopretning af ejendomme. Det forudsættes i den forbindelse, at sagen om afsættelse af et sådant rådighedsbeløb (på denne dagsorden) vedtages.

  Vurdering

  Administrationen vurderer på grundlag rapporten fra konsulentfirmaet LPU og embedslægeudtalelsen, at boligen er belastet med skimmelsvamp på niveau 1 og kan istandsættes. Da kommunen skal afholde omkostninger ved genhusning, bør ejeren påbydes lejers fraflytning inden 2 måneder, samt fremsende forslag til afhjælpning af skimmelsvampen og istandsættelsen. Afhjælpningen skal ske inden 6 måneder.

  Indstilling

  Direktionen indstiller:  

  1. at der meddeles påbud i henhold til byfornyelsesloven om fraflyning inden 2 måneder, fremsendelse af projekt til istandsættelse inden 2 måneder, og at istandsættelsen skal være udført inden 6 måneder.
  2. at der gives en anlægsbevilling på 0,060 mio. kr. i 2015 og en indtægtsbevilling på 0,030 mio. kr. 2015 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 til genopretning af ejendomme.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 23-02-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Per Roos

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Per Nørhave og Daniel Nørhave

  Beslutning i Byrådet den 09-03-2015

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Per Flor, Rikke Hedegaard, Daniel Nørhave, Line Lynnerup

 • Punkt 18 Endelig vedtagelse af Lokalplan 280 - Hjortemosen og tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 - 2025 (PBU)

  bilag_1_-_forslag_til_lokalplan_280_-_hjortemosen.pdf.pdf bilag_2_-_forslag_til_tillaeg_til_kommuneplan_2013-25.pdf.pdf bilag_3_-_kolonihaveforeningens_forespoergsel_vedr._udvidelsesmuligheder.pdf.pdf bilag_4_-_indsigelse_-_preben_nordbeck.pdf.pdf bilag_5_-_indsigelse_-_lena_og_peter_laugesen.pdf.pdf bilag_6_-_indsigelse_-_hjortemosen_h-f.pdf.pdf bilag_7_-_gennemgang_af_indsigelser_og_aendringsforslag.doc.doc bilag_8_-_tekniske_rettelser_og_aendringsforslag.doc.doc

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

   

  x

  Beslutning

   x

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og  Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Sagen fremlægges med henblik på endeligt at vedtage af Lokalplan 280 – Hjortemosen, og Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-25. (Bilag 1 og 2)

  Beskrivelse af sagen

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2009-20 og forslag til Lokalplan 280 blev godkendt af Byrådet den 8. september 2009 og var efterfølgende i offentlig høring fra den 30. september til den 25. november 2009. Da Kommuneplan 2013-25 er vedtaget i december 2014 bliver tillægget, ved vedtagelse, i stedet til tillæg nr. 1 til denne kommuneplan.  

   

  Plan- og Boligudvalget besluttede i møde den 19. marts 2013, at administrationen skulle igangsætte planarbejdet. Baggrunden var, at formanden for kolonihaveforeningen Hjortemosen i brev af den 9. januar 2013 ønskede nye udvidelsesmuligheder for de enkelte huse i kolonihaveforeningen. (Bilag 3)

   

  Forslag til Lokalplan 280 omfatter et areal på ca. 47.000 m². Lokalplanforslagets formål er, at åbne mulighed for, at området anvendes til koloni- og nyttehaver, hundeskov og fælles friarealer, samt at fastsætte bestemmelser for disse.

   

  Desuden giver lokalplanforslaget bl.a. mulighed for en senere etablering af en sti langs Fluebæksvej, og opsætning af én mikromølle pr. kolonihave/nyttehave.

   

  Lokalplanforslaget fastsætter bestemmelser for materialer, højder, beplantning og bygningsplacering.

   

  Plan- og Boligudvalget anbefalede den 19. august 2014 at udsende lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillægget i høring og Byrådet vedtog den 8. september 2014 udsendelse af planerne i offentlig høring.

  Høring

  Forslaget har været i offentlig høring fra den 30. september til den 25. november 2014. Der indkom i løbet af høringsperioden 3 høringssvar. (Bilag 4, 5 og 6)

   

  Indsigere er følgende:

   

  •       Preben Nordbeck

  •       Lena og Peter Laugesen

  •       Hjortemosen H/F ved formand Ebba Sørensen

   

  Preben Nordbeck har indgivet høringssvar vedr. eksisterende blikskure, som han ønsker at få lovliggjort i den nye lokalplan. En del beboere i området har denne type skur i området. Indsigers skur har ”trælook”, for at det bedre falder ind.

   

  Lena og Peter Laugesen har indgivet høringssvar vedr. muligheden for at opstille mikromøller i tilknytning til bebyggelsen i kolonihaveforeningen og disses maksimumhøjde, samt at disse ikke må give støjgener. Der spørges også ind til muligheden for at tilslutte haveforeningen til el-nettet.

   

  Hjortemosen H/F har indgivet høringssvar om hovedstien a-a og brugen af denne for køretøjer, samt de mulige artsvalg til hækkene i kolonihaveforeningen.

   

  Se yderligere gennemgang af indsigelser og ændringsforslag. (Bilag 7)

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen har gennemgået indsigelserne og har følgende bemærkninger:

   

  • Områdets beboere kan uagtet lokalplanens vedtagelse bevare eksisterende blikskure, da en lokalplan ikke kan medføre pligt til at ændre lovligt bestående forhold. En lokalplan kan kun regulere fremtidig bebyggelse og anvendelse. Det er altså kun ved opførsel af nye skure, at lokalplanens bestemmelser vedr. materialer er gældende.
  • I § 8.1 fremgår, at det er tilladt at bruge materialer, der imiterer træ i facadebeklædningen. Derfor vil det fortsat ikke være noget problem at opføre blikskure, hvis de i tilstrækkelig grad fremstår med ”trælook”.
  • Det bemærkes, at den maksimale højde på mikromøllerne er 4.5 m. fra jord til vingespids. Beplantningsbæltet må derfor forventes at være højere. Mikromøller skal altid godkendes af kommunen, før disse kan opsættes. Der er i kommuneplanen indført bestemmelser om, at gældende støjkrav altid skal overholdes ved opsættelse af mikromøller, hvorfor støjgener ikke bør forekomme. Evt. tilslutning til el-nettet kan ikke reguleres gennem en lokalplan.
  • Det har ikke været intentionen med bestemmelsen, at der skulle åbnes for indkørsel til hundeskoven, via kolonihaveforeningens hovedsti. Bestemmelsen kan misforstås og derfor omformuleres teksten, så dette fremgår tydeligt.
  • Da områdets hække i forvejen er af arten Navr (Acer campestre) og kolonihaveforeningen ønsker at bibeholde dette, anbefales det at fjerne listen med mulige arter, og i stedet indføre bestemmelse om at hække skal være ”levende”. Hjortemosen H/F kan herefter selv regulere artsvalget via egne vedtægter.

  Administrationen vurderer at lokalplanen, med de i rettelsesskemaet nævnte ændringer, kan vedtages, sammen med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-25. (Bilag 8)

  Indstilling

  Direktionen indstiller:

   

  • at tillæg 1 til Kommuneplan 2013-25 vedtages endeligt
  • at Lokalplan 280 - Hjortemosen vedtages endeligt, med de i rettelsesskemaet anførte ændringer.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 23-02-2015

  Per Flor deltog ikke i behandlingen af dette punkt pga. inhabilitet

   

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Per Roos og Per Flor

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Per Nørhave og Daniel Nørhave

  Beslutning i Byrådet den 09-03-2015

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Per Flor, Rikke Hedegaard, Daniel Nørhave, Line Lynnerup

 • Punkt 19 Disponering over kommunens arealer til Oplevelsesstien (PBU)

  bilag_1_-_kort_oplevelsessti_-_hele_straekningen.pdf

  Indledning

   Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I forbindelse med etablering af Ringsted Oplevelsessti, vil dele af det ca. 25 km lange stiforløb gå ind over og/eller berøre arealer tilhørende Ringsted Kommune. Der søges derfor en generel bemyndigelse til at disponere over de berørte kommunale arealer.

  Beskrivelse af sagen

  Det skitserede stiforløb til den ca. 25 km lange Oplevelsessti (Bilag 1) er ikke endeligt fastlagt, idet det bl.a. afhænger af tilsagn fra lodsejere i det berørte område.

  Nogle af de største lodsejere som Naturstyrelsen, Hovedstadens Forsyning og Vejdirektoratet har givet positive tilsagn om arealanvendelse til formålet.

  Ringsted Kommune ejer et større antal arealer – p.t. 26 matrikler - der planlægges berørt i forhold til Oplevelsesstiens skitserede forløb.  

  Oplevelsesstien er planlagt etableret successivt frem til ultimo 2017.

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at for at sikre en støt fremdrift i projektet, vil det optimere forløbet i både fleksibilitet og tid, såfremt der til administrationen gives en generel bemyndigelse til at disponere over de kommunale arealer (p.t. 26 matrikler), til etablering af Oplevelsesstien, i stedet for, at der skal søges tilladelse for de enkelte, berørte matrikler.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at administrationen tildeles en generel bemyndigelse til at disponere over de nødvendige kommunale arealer til brug for etablering af Oplevelsessti.  

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 23-02-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Per Roos

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Per Nørhave og Daniel Nørhave

  Beslutning i Byrådet den 09-03-2015

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Per Flor, Rikke Hedegaard, Daniel Nørhave, Line Lynnerup

 • Punkt 20 Frigivelse af midler til udvikling af landdistrikterne (ØK)

  bilag_1_lokaludviklingspuljen_-_25_02_2015.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Byrådet har afsat 1 mio. kr. på budget 2015 til udvikling af landdistrikterne. Sagen fremlægges med henblik på at frigive midler til gennemførsel af indsatser og projekter i helhedsplanerne. 

  Landsbyforum har fremsendt forslag til ansøgning af midler til udvikling af landdistrikterne kaldet ”Lokaludviklingspuljen”. Forslaget fremlægges med henblik på drøftelse.

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted Kommune er inddelt i 10 landområder med hvert sit lokalråd. De 10 lokalråd er organiseret i Landsbyforum.

   

  Lokalrådene har i samarbejde med Landsbyforum udarbejdet helhedsplaner for hvert lokalrådsområde. 

   

  Den 27. januar 2015 godkendte Økonomiudvalget, at der i forbindelse med arbejdet med helhedsplanerne skulle nedsættes en følgegruppe. I denne forbindelse bemærkede Økonomiudvalget følgende:

   

  ”Økonomiudvalget anser de udarbejdede helhedsplaner som et godt grundlag for det fremtidige arbejde med videreudvikling i Ringsted Kommunes lokalområder på landet og for implementeringen af intentionerne i den kommende landdistriktspolitik. Det anbefales derfor, at den i anlægsbudgettet for 2015 afsatte pulje til udvikling i landdistrikter på 1 mio. kr. snarest muligt frigives til gennemførslen af indsatser og projekter i helhedsplanerne. Økonomiudvalget ønsker på den baggrund, at der på næstkommende møde fremlægges en sag om retningslinjer for ansøgning til og bevilling af midler fra puljen”. 

   

  Sagen fremlægges med henblik på beslutning om at frigive den i anlægsbudgettet for 2015 afsatte pulje til udvikling i landdistrikter på 1 mio. kr.

   

  Landsbyforum har fremsendt et forslag kaldet ”Lokaludviklingspuljen” – bilag 1. Forslaget indeholder beskrivelse, rammer, retningslinjer, vejledning og materiale til ansøgning af midler.

   

  ”Lokaludviklingspuljen” arbejder bl.a. med begrebet ”Projektprioritering”. Projektprioritering indeholder fx punktet ”Fastholdelse og styrkelse af skole- og pasningsfaciliteter samt andre servicefaciliteter”. Dette og andre opmærksomhedspunkter lægger op til en drøftelse af sagen.

   

  Sagen fremlægges med henblik på en åben drøftelse af forslaget ”Lokaludviklingspuljen”.

   

  Byrådet vedtog den 7. april 2014, at frigive 1 mio. kr. til udarbejdelse af helhedsplaner. Tiloversblevne midler kunne bruges til iværksættelse af helhedsplanerne i 2014 og eventuelt tiloversblevne midler i 2014 kunne overføres til 2015 uden fradrag i de bevilgede midler for dette år.

  De uforbrugte midler for 2014 søges overført i forbindelse med regnskabsafslutningen

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Der er på investeringsoversigten til udvikling af landdistrikter afsat 1 mio. kr. årligt i hele budgetperioden 2014 – 2017, i alt 4 mio. kr.

  Vurdering

  De udarbejdede helhedsplaner skaber et godt grundlag for fremtidige indsatser og projekter til udvikling af landdistrikterne. Administrationen vurderer derfor, at den i anlægsbudgettet for 2015 afsatte pulje til udvikling i landdistrikterne på 1 mio. kr. kan frigives.   

  Administrationen vurderer endvidere, at forslaget ”Lokaludviklingspuljen” giver et grundlag for en afklarende drøftelse af de rammer der skal administreres efter.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

   

  1. at der gives en anlægsbevilling i 2015 på 1 mio. kr. finansieret af det på investeringsoversigten i 2015 afsatte rådighedsbeløb til samme formål til gennemførsel af indsatser og projekter i helhedsplanerne.
  2. at der foretages en drøftelse af forslaget ”Lokaludviklingspuljen”.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2015

  Økonomiudvalget anbefaler, at puljen til udvikling i kommunens landdistrikter udmøntes på følgende vis:

   

  • Landsbyforums bestyrelse bemyndiges til at fordele midlerne ud fra følgende principper:
   • Midlerne skal anvendes til at opfylde Ringsted Kommunes vision og landdistriktspolitik herunder til opfyldelse af målsætningerne med helhedsplanerne.
   • Midlerne skal komme alle kommunens 10 lokalråd til gode. Minimum 5 % af puljemidlerne uddeles derfor til hvert af lokalområderne over en periode på 4 år
   • Bevillinger der overstiger 100.000 kr. skal godkendes af Økonomiudvalget.
   • Projekter, der pålægger Ringsted Kommune driftsudgifter, skal godkendes af Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen.
   • Puljen skal primært betragtes som en del af en projektfinansiering, hvorfor projekter, der fremviser en medfinansiering vil blive foretrukket. Der kan medregnes værdien af frivillige timer i projektets medfinansiering til 100 kr. pr. time.
   • Hvor det lokale projekt og planlagte kommunale anlægs- og driftsprojekt spiller sammen, skal indsats og økonomi koordineres, uden at Lokaludviklingens midler påvirkes negativt.
   • Puljen uddeles tre gange årligt i hvert kalenderår, I 2015 er der ansøgningsfrister i april, august og november måned. I 2016 er der ansøgningsfrister i januar, maj og oktober. I årets første runde må maksimalt uddeles 50 % af årets pulje og efter årets anden uddeling, må maximalt 80 % af årets pulje være fordelt. Overførsel af midler følger den normale procedure for overførsel af anlægsmidler.
   • Inden udgangen af 2016 skal retningslinjerne evalueres af Landsbyforum og Byråd.

   

  Ringsted Kommune kan stille sekretariatsbistand til rådighed for arbejdet med at udmønte puljen i relation til anlægsprojekter. Honorering for sekretariatsbistanden håndteres som ved andre kommunale anlægsprojekter. Såfremt Landsbyforum ikke vælger at benytte bistand fra Ringsted Kommune aftales nærmere med administrationen hvordan formelle krav til dokumentation m.v. håndteres.

   

  Det anbefales tillige godkendt, at de afsatte økonomiske midler på 1.000.000 kr. for 2015 frigives.

   

  Ej til stede: Per Nørhave og Daniel Nørhave

  Beslutning i Byrådet den 09-03-2015

  Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

   

  Ej til stede: Per Flor, Rikke Hedegaard, Daniel Nørhave, Line Lynnerup

 • Punkt 21 Evt. salg af ejendom i bymidten (PBU)(Lukket)