Du er her

Byrådet - 09-03-2020

Byrådet - 09-03-2020

Dato: Mandag den 9. marts 2020 Tid: Kl. 19:00
Udvalg/Råd: Byrådet
Dokument: 32020_0.pdf
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden for mødet den 9. marts 2020

  SagsID/Sagsnummer: 17/24256
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Beslutning i Byrådet den 09-03-2020

  Godkendt med bemærkning om, at punkt 25 udgår.

 • Punkt 2 Sadik Topcu ønsker en sag på Byrådets møde vedr. bus 240 helt frem til Søholmskolen

  SagsID/Sagsnummer: 20/3989
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Sadik Topcu har brugt initiativretten til at få en sag på Byrådets dagsorden.

  Beskrivelse af sagen

  Af henvendelse fremgår:

   

  Bus 240 helt frem til Søholmskolen

  Jeg ønsker at sætte en sag på Byrådet. Det handler om at jeg har fået henvendelser om at få busrute 240 kørt forbi skolen. I dag er busstoppestedet 1,1 km og 17 min. fra skolen, og her i især vinterperioden hvor det er mørkt og dårligt vejr så bliver børn kørt i biler til skolen.

   

  Vi har en indskolingsskole hvor børnene er små og der er langt til skolen. Jeg er også sikker på at med dette tiltag vil vi få en endnu mere attraktiv folkeskole med dette tiltag.

  For mig giver det ingen mening at bussen ikke stopper ved skolen. Hvis vores folkeskoler skal kunne konkurrere med de frie skoler, så er en busbetjening i hvert fald et af de parameter vi kan skrue på.
  Jeg har fået oplyst at der er 2-6 elever i hver klasse der kan tage/bruge bussen, svarende til 25% af eleverne.

   

  Desuden får jeg også oplyst, at 8 elever ikke har mulighed for at køre med bus i skole. Det drejer sig om elever der bor på Søbjergvej, Møllebjergvej og Høedvej.

   

  Jeg ønsker at drøfte muligheden for:

  • at forlænge busrute 240 helt frem til Søholmskolen i morgen og eftermiddags tiderne tilpasset skolens skema
  • at undersøge muligheden for at få en busrute på Søbjergvej, Møllebjergvej og Høedvej tilpasset skoleskema


  Eksempel på en busrute:

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutning i Byrådet den 09-03-2020

  Efter afstemning oversendes sagen til Klima- og Miljøudvalget.

   

   

   

  For

   

  Imod

   

  Undlod

   

  V

  Henrik Hvidesten

   

  X

   

  V

  Klaus Hansen

   

  X

   

  V

  Johnny Dahlgaard

   

  X

   

  V

  Line Lynnerup

   

  X

   

  V

  Mazlum Øz

   

  X

   

  V

  Timo Jensen

   

  X

   

  O

  Per Nørhave

   

  X

   

  O

  Daniel Nørhave

   

  X

   

  O

  Tina-Mia Eriksen

   

  X

   

  K

  Finn Andersen

  X

   

   

  C

  Andreas Karlsen

  X

   

   

  Ø

  Henrik Kjær

  X

   

   

  Ø

  Berit Bruun

  X

   

   

  R

  Lars Tegl Rasmussen

  X

   

   

  B

  Torben Lollike

  X

   

   

  F

  Britta Nielsen

  X

   

   

  A

  Lisbeth Andersen

  X

   

   

  A

  Sadik Topcu

  X

   

   

  A

  Benny Christensen

  X

   

   

  A

  Mette Ahm-Petersen

  X

   

   

  A

  Per Flor

  X

   

   

   

   

 • Punkt 3 Garantistillelse for lån i Ringsted Forsyning A/S vedr. anlægsarbejder i 2019 (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 20/4003
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_referat_af_faelles_bestyrelsesmoede_den_26_feb_2020.pdf_0.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Ringsted Forsyning har på deres bestyrelsesmøde den 26. februar 2020 besluttet at ansøge Ringsted Kommune om kommunegaranti for tre lån på i alt 88,1 mio. kr. til anlægsarbejder udført i 2019, se bilag 1. Der skal i denne tages stilling til denne ansøgning.

  Beskrivelse af sagen

  På et fælles bestyrelsesmøde i Ringsted Forsyning den 26. februar 2020 blev det besluttet at Ringsted Vand A/S optager lån på 5,9 mio. kr., Ringsted Spildevand A/S optager lån på 57,2 mio. kr. og at Ringsted Fjernvarme A/S optager lån på 25,0 mio. kr. til finansiering af anlægsarbejder udført i 2019.

   

  Lånene ønskes optaget i KommuneKredit, som traditionelt er de billigste långivere på markedet for offentlige institutioner. For at forsyningsselskaber kan optage lån i KommuneKredit er det dog en forudsætning, at der stilles kommunegaranti for lånebeløbet. Derfor har bestyrelsen i Ringsted Forsyning ansøgt Ringsted Kommune om at stille garanti for de tre lån på i alt 88,1 mio. kr.

   

  Statsforvaltningen har i en udtalelse præciseret, at der skal opkræves garantiprovision, når en kommune stiller garanti for et forsyningsselskab og at det skal bero på en konkret vurdering.

   

  Byrådet besluttede den 11. november 2013 at opkræve garantiprovision løbende en gang om året og fastsatte ud fra en konkret vurdering garantiprovisionen til 0,5 % p.a. Det er

  administrationens vurdering, at en årlig garantiprovision på 0,5 % af restgælden fortsat svarer til markedsprisen.

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  En årlig provision på 0,5% af restgælden vil svare til ca. 432.000 kr. i 2020 og faldende i takt med den aktuelle restgæld på de tre lån i denne sag.

   

  Det foreslås, at der gives en indtægtsbevilling til Renter til provenuet fra garantiprovisionen på 432.000 kr. i 2020, og hhv. 419.000 kr., 406.000 kr. og 408.000 kr. i overslagsårene.

   

  Det kan bemærkes, at i følge lånebekendtgørelsen kan kommuner stille garanti for forsyningsselskabers lån til investeringer uden krav om kommunal deponering.

  Vurdering

  Ringsted Forsyning vurderer, at det er billigst at anvende KommuneKredit som långiver, hvilket kræver kommunal garantistillelse.

   

  Det anbefales derfor, at Ringsted Kommune stiller kommunegaranti for lånene på i alt 88,1 mio. kr.

   

  Samtidig anbefales det, at garantiprovisionen fastsættes til 0,5% p.a. af restgælden, da dette svarer til markedsprisen for den aktuelle garantistillelse.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der meddeles kommunegaranti til Ringsted Vand A/S på 5,9 mio. kr. for lånet beskrevet i sagen.
  2. at der meddeles kommunegaranti til Ringsted Spildevand A/S på 57,2 mio. kr. for lånet beskrevet i sagen.
  3. at der meddeles kommunegaranti til Ringsted Fjernvarme A/S på 25,04 mio. kr. for lånet beskrevet i sagen.
  4. at der gives en indtægtsbevilling til renter til provenuet fra garantiprovision på 432 t.kr. i 2020, 419 t.kr. i 2021, 406 t.kr. i 2022 og 408 t.kr. i 2023 som tilføjes kassebeholdningen.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 09-03-2020

  Godkendt.

 • Punkt 4 Anlægsoversigt 2020 (ALLE)

  SagsID/Sagsnummer: 20/912
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_-_anlaegsoversigt_2020_0.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

  X

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  X

   

  X

  X

  X

  X

  X

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til en anlægsoversigt for 2020 over alle nye og tidligere vedtagne projekter. Der er tale om en ny oversigt, som præsenteres for første gang.

  Beskrivelse af sagen

  Det fremgår af Kasse- og Regnskabsregulativet, at der skal fremlægges et administrativt forslag til en tidsplan for, hvornår de enkelte anlægsprojekter gennemføres og afsluttes. Samtidig besluttede Byrådet i forbindelse med genopretningsplanen for anlægsområdet den 25. juni 2019, pkt. 14, at senest tre måneder efter budgetvedtagelsen fremlægges en tidsplan for Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, som indeholder alle nye og tidligere vedtagne anlægsprojekter.

   

  Opfølgning på anlægsplanen vil være til politisk behandling hvert kvartal. Her vil være en status på fremdriften, nye milepæle samt administrationens vurdering af økonomien i de enkelte projekter.

   

  Det fremgår af anlægsoversigten, hvilke anlægssager, der arbejdes på i 2020, se bilag.

   

  Anlægsoversigten dækker anlægssager, som er påbegyndt før 2020, men som der stadig arbejdes på i 2020. Anlægsoversigten dækker endvidere anlægssager, som starter op i 2020 og færdiggøres i 2020 eller fortsætter efter år 2020.

   

  I anlægsoversigten er der markeret med krydser, i hvilke kvartaler i 2020 der arbejdes på anlægssagerne.

   

  Tidsangivelserne for anlægssagerne er vurderet ud fra den viden, der er til rådighed om de pågældende sager på nuværende tidspunkt, de administrative ressourcer der er til rådighed og brugen af eksterne rådgivere.

   

  Anlæg der etableres under en overordnet ramme (fx Cykelstier, Fortove, Genopretning af bygninger, Efterslæb af vedligehold på skoler) oprettes med særskilt anlægsnummer, når sagen for det enkelte anlæg er fremlagt og godkendt i Byrådet. Anlægget fremgår herefter i anlægsoversigten med en selvstændig linje med eget rådighedsbeløb, og den overordnede ramme nedskrives samtidigt med et beløb, svarende til det godkendte. Herved vil der være overblik over, hvor meget af rammen, der er disponeret, og hvordan status er i den pågældende sag.

   

  Anlægsoversigten er første fremlæggelse af en ny version og der kan derfor ske justeringer i formen i de kommende behandlinger, som følge af politiske eller administrative ønsker.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Sagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at der med fremlæggelse af den nye anlægsoversigt skabes et bedre overblik over, hvilke anlægssager der forventes at starte op i 2020, hvilke anlægssager der forventes gennemført og afsluttet i 2020 og hvilke anlægssager der fortsætter efter år 2020, samt hvad status er. 

   

  Med udgangspunkt i den viden der er til rådighed om de pågældende anlæg på nuværende tidspunkt og de administrative og eksterne ressourcer, der står til rådighed, vurderes det, at anlægsprojekterne kan gennemføres i henhold til den fremlagte anlægsplan.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til Ældre- og Genoptræningsudvalget, at orientering om anlægsoversigt 2020 tages til efterretning.

   

  Direktionen indstiller, at anlægsoversigten for 2020 godkendes.

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 17-02-2020

  Taget til efterretning.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 17-02-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-02-2020

  Anbefales godkendt. Udvalget foreslår, at oversigten fremadrettet opdeles udvalgsmæssigt.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 19-02-2020

  Anbefales godkendt med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkning.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 20-02-2020

  Anbefales godkendt med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkning.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 24-02-2020

  Anbefales godkendt med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkning.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-03-2020

  Anbefales godkendt med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkning.

  Beslutning i Byrådet den 09-03-2020

  Godkendt med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkning.

 • Punkt 5 Kunststrategi for Ringsted Kommune (KFU, PBU, KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 18/5262
  Sagen afgøres i: Byrådet
  opsamling_paa_gruppedroeftelser_borgermoedet_om_kunststrategi_sept_2019_0.pdf udkast_kunststrategi_0.pdf udkast_vedtaegter_for_ringsted_kommunes_billedkunstraad.docx_0.pdf udkast_forretningsorden_for_ringsted_kommunes_billedkunstraad.docx_0.pdf udkast_retningslinjer_anlaeg.docx_0.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

  x

  x

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

  x

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Med denne sag fremlægges forslag til kunststrategi, vedtægter og forretningsorden for billedkunstråd samt retningslinjer for kunst i anlægsprojekter.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet har med budget 2019 afsat kr. 250.000 årligt til kunst i det offentlige rum samt kr. 300.000 til kunst i anlægsbyggerier i Ringsted Kommune. Ringsted Kommune ansøgte og fik efterfølgende tildelt støtte fra Statens Kunstfond til udarbejdelse af en kunststrategi for Ringsted Kommune.

  Administrationen har gennemført samarbejdet med den kunstfaglige konsulent og processen for udarbejdelsen af kunststrategien, herunder en mindre kunstfestival som en del af Ringsted Natten samt borgermøde i september 2019 for at få input til udarbejdelsen af kunststrategien (se bilag 1 for overordnet opsamling).

   

  På denne baggrund foreligger der nu oplæg til

  1. Ringsted Kommunes kunststrategi (bilag 2)
  2. Vedtægter (bilag 3) og forretningsorden (bilag 4) for Ringsted Kommunes billedkunstråd
  3. Retningslinjer for kunst ved anlægsbyggerier (bilag 5)

   

  Kunststrategien

  Kunststrategien er udarbejdet i forlængelse af kommunens vision ”midt i mulighederne” samt kultur-, fritids- og frivillighedspolitikkens overskrift om at skabe ”puls, sjæl og samarbejde”.

   

  Kunststrategien indeholder formål og hovedprincipper for arbejdet med kunst i Ringsted Kommune og bærer overskriften ”Kom med på opdagelse i kunstens indflydelsesrum”. Hensigterne er overordnet formuleret, at:

   

  • Kunsten skal gøre, at offentlige rum er mere end kun fysiske rammer
  • Kunsten må godt ’larme’ og ’forstyrre’ øjet lidt
  • Kunsten skal være både event og værk

   

  Hovedprincipperne sætter rammerne for, hvad der skal tages i betragtning ved anskaffelse og etablering af kunst i det offentlige rum.

   

  Vedtægter og forretningsorden for Ringsted Kommunes billedkunstråd

  På det åbne borgermøde i september 2019 blev det angivet, at en ”styregruppe” eller lignende gerne måtte forestå det videre arbejde og udvælgelse af konkrete kunstværker og kunstaktiviteter.

   

  Administrationen foreslår på denne baggrund, at der nedsættes et uafhængigt billedkunstråd som i mange andre kommuner.

   

  Der er derfor udarbejdet vedtægter samt forretningsorden for et billedkunstråd. Vedtægterne indeholder bl.a. formål, kompetencer, sammensætning, valg og økonomi for billedkunstrådet. Det er angivet, at billedkunstrådet arbejder inden for en enhver tid gældende kunststrategi. Desuden er det meningen, at billedkunstrådet selvstændigt kan igangsætte og beslutte kunstneriske opgaver og projekter inden for det afsatte budget på kr. 250.000 årligt til kunst i det offentlige rum samt at driftsudgifterne til billedkunstrådet også håndteres af denne ramme.

   

  Administrationen vil søge støtte til billedkunstrådets arbejde hos Statens Kunstfond, men dette kan først ske fra 2020. Pt. kan der søges kr. 50.000 årligt i støtte til kommunale billedkunstråds arbejde, og forventningen er at denne ramme er mulig til drift af billedkunstrådet.

   

  Retningslinjer for kunst ved anlægsbyggerier

  Der er desuden udarbejdet retningslinjer for puljen på kr. 300.000 årligt til kunst ved anlægsbyggerier. Retningslinjerne angiver, at billedkunstrådet har en rådgivende funktion ift. kunst ved kommunale anlægsbyggerier, men at denne pulje administreres af Ringsted Kommune selv.

  Inddragelse og høring

  Der har været gennemført inddragelse bredt af borgerne omkring Ringsted Natten samt på borgermøde i september 2019.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at processen omkring udarbejdelsen af kunststrategi mv. med gennemførelsen af dels en mini-kunstfestival samt borgermødet har givet gode input til retning for det videre arbejde med kunst i det offentlige rum i Ringsted Kommune. Dette er søgt afspejlet i oplæggene i sagen i forhold til fx et bredere syn på kunst som både værk og event.

   

  Processen vurderes desuden at have givet nyttige erfaringer i forhold til gennemførelsen af kunstevents samt formidlingen af kunst, der kan anvendes i kommunens videre arbejde med udfoldelsen af en kunststrategi.

  Administrationen vurderer i forlængelse heraf, at oplæggene til kunststrategi, vedtægter og forretningsorden for billedkunstråd samt retningslinjer for kunstpulje ved anlægsbyggerier sætter retning for det fremtidige arbejde med kunst i Ringsted Kommune.

   

  Administrationen vurderer desuden, at nedsættelsen af et billedkunstråd vil skabe en fagprofessionel ramme og organisering omkring det videre arbejde der bl.a. også vil være fordelagtig i fremtidige ansøgninger om fx yderligere fondsstøtte til kunstprojekter i kommunen.

   

  Endeligt vurderes det, at retningslinjerne for kunst ved anlægsbyggerier skaber klarhed over rolle- og ansvarsfordeling omkring denne pulje.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at Kunststrategien godkendes
  2. at vedtægter og forretningsorden for billedkunstrådet godkendes
  3. at retningslinjer for puljen til kunst i anlægsbyggerier godkendes

   

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-11-2019

  Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler indstillingerne godkendt med den bemærkning, at billedkunstrådets sammensætning udvides med en borgerrepræsentant. Udvalget ønsker, at der udarbejdes en supplerende sagsfremstilling om, hvordan vedtægterne for billedkunstrådet kan tilpasses dette til Økonomiudvalgets møde.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler desuden, at indledningen ændres til ”Ringsted Kommunes Kunststrategi vil med kunst gøre offentlige rum til mere end kun fysiske rammer. Kunst kan være værker og events, og kunst godt må ’larme’ og ’forstyrre’ lidt og på den måde skabe eftertanke, inspirere og aktivere.

  Supplerende sagsfremstilling

  Administrationen foreslår, at vedtægterne for billedkunstrådet tilrettes i forlængelse af nedenstående:

   

  Billedkunstrådets sammensætning ændres fra fem medlemmer til seks medlemmer. Rådet udvides med en repræsentant for borgerne (bosiddende i kommunen), der indkaldes ved annoncering i dagspressen. I ansøgningen om pladsen som repræsentant for borgerne i Ringsted Kommune skal ansøger kort redegøre for sin interesse for/kendskab til billedkunst, og hvad vedkommende særligt er inspireret af i Ringsted Kommunes kunststrategi. Borgerrepræsentanten kan genvælges, dog ikke mere end to på hinanden følgende gange, dvs. 8 år i alt. Fraflytter borgerrepræsentanten Ringsted Kommune medfører det tab af medlemskab af Billedkunstrådet.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 21-11-2019

  Taget til efterretning

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 25-11-2019

  Taget til efterretning efter afstemning.

   

   

  A

  Per Flor

  A

  Lisbeth Andersen

  V

  Timo Jensen

  V

  Line Lynnerup

  O

  Daniel Nørhave

  R

  Lars Tegl Rasmussen

  Ø

  Henrik Kjær

  For

  X

  X

  X

  X

  X

   

   

  Imod

   

   

   

   

   

  X

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

  X

   

  Lars Tegl Rasmussen stemmer imod p.g.a. sammensætningen af billedkunstrådet, og at billedkunstrådets arbejdsområde er for snævert.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 26-11-2019

  Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 02-12-2019

  Sagen sendes tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på revurdering af Billedkunstrådets sammensætning.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-12-2019

  Sagen udsættes til februar 2020.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-02-2020

  Kultur- og Fritidsudvalget foreslår efter afstemning, at Billedkunstrådets sammensætning ændre til:

   

  §3 Billedkunstrådets sammensætning

  Billedkunstrådet består af seks medlemmer:

  • En repræsentant fra det professionelt arbejdende kunstmiljø i Ringsted Kommune
  • En repræsentant fra det professionelt arbejdende regionale kulturmiljø
  • En repræsentant fra det professionelt arbejdende nationale kunstmiljø
  • To repræsentanter for borgerne i Ringsted Kommune
  • En repræsentant fra kommunens administration

   

  Administrationen bemyndiges til at gennemføre konsekvensrettelser ift. øvrige paragraffer ift. bl.a. valg, udtræden mv. i forlængelse af ovenstående sammensætning af billedkunstrådet.

   

   

  O

  Daniel Nørhave

  V

  Line Lynnerup

  V

  Mazlum Øz

  A

  Sadik Topcu

  B

  Torben Lollike

  C

  Andreas Karlsen

  Ø

  Berit Bruun

  For

  x

  x

  x

  x

  x

   

  x

  Imod

   

   

   

   

   

  x

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

  Andreas Karlsen stemte imod med den begrundelse, at repræsentanten fra kommunens administration ikke skal have stemmeret.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler desuden, at kunststrategien evalueres ultimo 2021 sammen med Billedkunstrådet.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-03-2020

  Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 09-03-2020

  Andreas Karlsen stillede forslag om, at repræsentant fra administrationen ikke skal have stemmeret.

   

  Forslaget faldt efter afstemning.

   

   

   

  For

   

  Imod

   

  Undlod

   

  V

  Henrik Hvidesten

   

  X

   

  V

  Klaus Hansen

   

  X

   

  V

  Johnny Dahlgaard

   

  X

   

  V

  Line Lynnerup

   

  X

   

  V

  Mazlum Øz

   

  X

   

  V

  Timo Jensen

   

  X

   

  O

  Per Nørhave

   

  X

   

  O

  Daniel Nørhave

   

  X

   

  O

  Tina-Mia Eriksen

   

  X

   

  K

  Finn Andersen

   

  X

   

  C

  Andreas Karlsen

  X

   

   

  Ø

  Henrik Kjær

   

  X

   

  Ø

  Berit Bruun

   

  X

   

  R

  Lars Tegl Rasmussen

  X

   

   

  B

  Torben Lollike

   

  X

   

  F

  Britta Nielsen

   

  X

   

  A

  Lisbeth Andersen

   

  X

   

  A

  Sadik Topcu

   

  X

   

  A

  Benny Christensen

   

  X

   

  A

  Mette Ahm-Petersen

   

  X

   

  A

  Per Flor

   

  X

   

   

  Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling godkendt.

   

 • Punkt 6 Fremtiden for det mobile bibliotek - Mobibben (KFU)

  SagsID/Sagsnummer: 18/3676
  Sagen afgøres i: Byrådet
  mobib_sag_-_afsluttende_rapport.doc_0.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

  x

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Med denne sag fremlægges slutevaluering af projektet med det mobile bibliotek – Mobibben samt forskellige modeller for fremtidig drift af Mobibben i sammenhæng med eller uden de lokale bogbusruter.

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted Bibliotek fik i 2017 kr. 175.000 fra Slots- og Kulturstyrelsen til projekt ”Bib-to-go” – i daglige tale det mobile bibliotek - Mobibben. Som vedtaget af Byrådet i juni 2019 er Mobibben fortsat i drift som under projektperioden. Byrådet besluttede desuden, at sagen skule genoptages, når slutevaluering forelå. Det gør den nu (bilag 1).

   

  Mobibben er en 20-fods container til bibliotek, som blev leveret af en ekstern samarbejdspartner til en reduceret konceptudviklingspris. I container-biblioteket er der plads til udlån/aflevering, afhentning af bestilte materialer, formidling på skråhylder og/eller et lille udvalg af materialer på flade hylder og i små krybber. Der er ikke betjening med personale. Rammerne er indbydende, med vinduer og belysning både ude og inde.

   

  Mobibben er flytbart og placeres fire forskellige steder i kommunens landområder i en uge af gangen i et fast rul. Oprydning, udstillinger osv. passes af en kombination af bibliotekets personale og frivillige fra lokalområdet. De fire udvalgte steder er Nordrup, Bringstrup, Vetterslev og Ørslev, som også er en del af bogbusruten. Disse fire byer får ikke besøg af bogbussen så længe Mobibben er i funktion. Disse lokalområder er udvalgt på baggrund af drøftelser med Landsbyforum og lokalråd. Her er det blevet vurderet, hvilke områder der var bedst egnet i en samlet logistik- og samarbejdsvurdering.

   

  Formålet med projektet om Mobibben var at sammenligne tilbuddet med det eksisterende tilbud fra bogbussen.

   

  Evaluering

  Tallene viser, hvor mange besøgende henholdsvis bogbussen og Mobibben har i alt ved de fire udvalgte stoppesteder.

   

  Over 13 uger

  Mobib - antal borgere

  Bus - antal borgere

  Mobib-besøg i % af bogbus-besøg

  Nordrup (4 uger)

  221

  40

  552 %

  Bringstrup (3 uger)

  78

  15

  520 %

  Vetterslev (3 uger)

  24

  8

  300 %

  Ørslev (3 uger)

  150

  47

  319 %

  I alt

  473

  110

  430                    %

   

  Målingen viser, at der på alle stoppesteder er en væsentlig stigning i antal besøgende. Samlet set er der over 4 gange flere besøgende (430%) i Mobibben end i bogbussen.

   

  Projektet har i forhold til Slots- og Kulturstyrelsen haft 3 succeskriterier (se bilag 1 for uddybet slutevaluering):


  1. Ved afslutningen af projektet skal antallet af brugere, der har MoBibben som afhentningsfilial, være steget med 50% i forhold til det nuværende antal bogbusbrugere


  2. Ved afslutningen af projektet skal antallet af udlån i MoBibben være fordoblet i forhold til antal udlån i den nuværende bogbus


  3. Ved afslutningen af projektet skal en brugerundersøgelse blandt MoBibben-brugerne vise tilfredshed med tilbuddet og en følelse af øget service fra biblioteket


  Ad. 1
  1. oktober 2018 var der 19 brugere, der havde Bogbussen som afhentningsfilial (på de 4 stoppesteder som MoBibben skulle afløse).
  1. oktober 2019 var der 40 brugere, der havde MoBibben som afhentningsfilial.
  Altså lidt over en fordobling og dermed succeskriterie opfyldt.


  Ad. 2
  Bogbussens udlånstal skal tælles manuelt. Vi har talt i 13 uger fordelt med 9 uger i april/maj 2018 og 4 uger i september 2018. I de 13 uger har der været 207 udlån i Bogbussen.
  I MoBibben har der, i de tilsvarende uger i 2019 været 505 udlån.
  Altså mere end en fordobling og dermed succeskriterie opfyldt.


  Ad. 3
  49 brugere har besvaret en brugerundersøgelse, hvor 84% svarer at de er tilfredse med MoBibben og 81% oplever MoBibben som en forbedring af bibliotekets service.
  Succeskriterie opfyldt.

   

  Generelt kan Ringsted Kommune derfor også over for Slots- og Kulturstyrelsen konkludere, at projektet har været en succes, som både Ringsted Bibliotek og andre biblioteker kan arbejde videre ud fra.

   

  Modeller for drift og økonomi

  Den daglige driftsøkonomi er stort set ens, hvis man sammenligner bogbussen med Mobibben pr. stoppested, hvor bogbussen besøger hvert stop en gang om ugen, og hvor Mobibben står en uge hvert sted – hver 4. uge.

   

  Den samlede udgift til indkøb og indretning af en Mobib vurderes uden et konkret tilbud til ca. 400.000 for 1 stk. eller kr. 700.000 for 2 stk.

   

  Efter projektperiodens udløb, så er Ringsted Bibliotek stadig ejer af Mobibben, og spørgsmålet er, hvad der skal ske herefter. Skal projektet fortsætte ind i en almindelig drift med Mobibben i de fire landområder, skal der indkøbes yderligere Mobibber, så øvrige landområder kan dækkes, eller skal der ”skrues tilbage” til den tidligere bogbusrute i de fire landsbyer? 

   

  Bogbussen dækker i alt yderligere 6 lokalområder – Jystrup, Valsømagle, Fjellebro, Kværkeby, Vigersted og Høm.

   

  For at en Mobib kan fungere, skal den have et rul med 1 uge i hvert lokalområde hver 4. uge. Dette skyldes logistik ift. bl.a. reserveringer, udlånsperioder og mulighed for at aflevere rettidigt. Dette betyder, at en Mobib maksimalt kan dække 4 stoppesteder. Mobibben kan derfor heller ikke løbende skifte stoppesteder ud, og den kan derfor heller ikke over en periode dække 5 eller 6 stoppesteder.

   

  Forudsætningen for at etablere stoppesteder for Mobibben er, at lokalområderne bidrager til opsyn og oprydning ift. Mobibben. Desuden skal der være mulighed for en egnet placering ift. strøm, internetdækning, aflæsserplads og diverse godkendelser.

   

  Administrationen kan pege på følgende muligheder:

   

  1. Mobibben fortsætter sin funktion i stedet for bogbussen – på samme måde som i projektperioden. Samme økonomi som nu. (Denne model er besluttet af Byrådet i juni 2019)
  2. Mobibben stopper sin funktion i stedet for bogbussen, og bogbussen genoptager sin rute. Biblioteket finder anden anvendelse til Mobibben eller afhænder den. Samme økonomi som nu.
  3. Der indkøbes 1 stk. Mobib, som dækker 4 af de resterende 6 lokalområder. Bogbussen fortsætter sin drift på de to resterende stop. Ved dækning med bogbus af de sidste 2 stop vil der med tiden opstå et dilemma, når bogbussen p.g.a. slidtage ikke kan køre mere. Indkøb kr. 400.000 samt årlig merudgift til drift kr. 30.000
  4. Der indkøbes 1 stk. Mobib, som dækker 4 af de resterende 6 lokalområder. De to overskydende lokalområder nedlægges som stoppesteder. Indkøb kr. 400.000 samt årlig reducering af udgift til drift på kr. 30.000
  5. Der indkøbes 2 stk. Mobibber, som dækker de resterende 6 lokalområder. Den overskydende kapacitet kan anvendes til enkeltstående arrangementer, hvor en synlighed vil være ønskelig fx Ringsted Natten og Middelalderfestival. Indkøb kr. 700.000 samt årlig merudgift til drift kr. 85.000

  Inddragelse og høring

  Der har i projektperioden været et tæt samarbejde med Landsbyforum og de enkelte lokalråd, hvor involvering af frivillige og praktisk implementering har været i fokus. Dette samarbejde vil fortsætte i den efterfølgende ordinære driftssituation. Ved dækning af flere områder med Mobibben vil lignende samarbejder startes op med relevante parter i lokalområderne.

  Økonomi

  Driftsøkonomien forudsætter en samtidig nedlæggelse af bogbusruterne til de landområder, der nu er dækket af en Mobib. Økonomien for de forskellige muligheder er følgende:

   

  • Mulighed 1 har ingen økonomiske konsekvenser
  • Mulighed 2 har ingen økonomiske konsekvenser
  • Mulighed 3 giver følgende merudgift – engangsbeløb kr. 400.000 og årlig driftsudgift kr. 30.000
  • Mulighed 4 giver følgende merudgift – engangsbeløb kr. 400.000. Den årlig driftsudgift reduceres med kr. 30.000
  • Mulighed 5 giver følgende merudgift – engangsbeløb kr. 700.000 og årlig driftsudgift kr. 85.000

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at Mobibben har gjort biblioteket mere nærværende for flere brugere i deres lokalsamfund. Brugen af biblioteket er gjort nemmere og mindre afhængigt af planlægning og faste tidspunkter i brugernes hverdag. Dette ses også på det væsentligt øgede forbrug af tilbuddet i forhold til bogbussen. Erfaringerne er desuden, at Mobibben er blevet taget godt imod i de fire lokalområder, og at brugen af Mobibben er forløbet meget fint. Lokalområderne har passet godt på Mobibben, og der er givet positiv respons på forløbet. Flere lokalområder har desuden efterspurgt om de også kunne få en Mobib.

   

  Administrationen vurderer endeligt, at såfremt model 3, 4 eller 5 ønskes gennemført udarbejdes der forslag til budget 2021 om dette.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at der træffes beslutning om, hvilken model der skal være for Mobibben inkl. bogbus for fremtiden.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-02-2020

  Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at den eksisterende model (model 1) for Mobibben fortsætter.

   

  Udvalget ønsker et yderligere oplæg til biblioteksdækning i lokalområderne fx på det lokale skolebibliotek til budget 2021.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-03-2020

  Anbefales godkendt, således at den eksisterende model (model 1) for Mobibben fortsætter.

  Beslutning i Byrådet den 09-03-2020

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

 • Punkt 7 Oplæg til ændret ressourcetildeling til dagtilbud til børn i udsatte positioner (BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/20812
  Sagen afgøres i: Byrådet
  kora_sociooekonomiske_fordelingsmodeller.pdf_0.pdf bilag_2_historik_vedr._ressourcetildeling_0.pdf bilag_3_beregninger_paa_model_1_og_2_0.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

  x

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Styringsstrategien, som Byrådet godkendte i november 2018, peger på styrkelse af såvel faglige som økonomiske rammer til at understøtte arbejdet med børn i udsatte positioner.

   

  I denne sag, skal der tages stilling til at sende forslag i høring i dagtilbuddenes bestyrelser om ny socioøkonomisk ressourcetildeling på dagtilbudsområdet.

  Beskrivelse af sagen

  Én af udfordringerne på dagtilbudsområdet i dag er, at den nuværende ressourcetildelingsmodel ikke i tilstrækkelig grad kanaliserer midler til de områder/institutioner i kommunen med flest udsatte børn.

   

  I dag tildeles inklusionsmidler ligeligt til alle børn i daginstitutionerne, og det er disse midler, som foreslås omfordelt gennem en ændret tildelingsmodel baseret på socioøkonomiske principper, så institutioner med flest udsatte børn vil få flest midler.

   

  Målet med en ændret tildelingsmodel er at styrke indsatsen for børn i udsatte positioner i særligt udsatte områder/institutioner, så det pædagogiske personale får endnu bedre betingelser for at understøtte indsatserne, dér hvor børnene er.

   

  Denne udfordring er beskrevet i den bagvedliggende analyse til Styringsstrategien, hvor ét af temaerne der skal arbejdes med er:

  • Ændret budgettildeling til de institutioner, der ligger i særligt udsatte områder.

   

  En ændret ressourcetildeling til institutioner med mange udsatte børn skal ses i sammenhæng med sagen om ”Børn i udsatte positioner og mål for indsatser”, som er beskrevet i en anden sag i dette møde. 

   

  Socioøkonomisk ressourcetildeling på dagtilbudsområdet i andre kommuner

  Kommunerne har de senere år haft et stigende fokus på betydningen af socioøkonomisk ressourcetildeling på dagtilbudsområdet. I 2017 udgav KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og forskning) i samarbejde med BUPL rapporten ”Socioøkonomiske ressourcefordelingsmodeller på dagtilbudsområdet”. Pjecen ”Hvordan bruger kommunerne socioøkonomiske fordelingsmodeller på daginstitutionsområdet?” samler resultaterne og er vedlagt sagen som bilag 1.

   

  I 2017 anvendte ca. halvdelen af landets kommuner socioøkonomiske fordelingskriterier på dagtilbudsområdet. Kommunerne fordeler typisk omkring 5 % eller mindre efter socioøkonomiske kriterier. Den mest anvendte fordelingsmetode, sker ved at identificere antallet af udsatte eller socialt belastede børn i hver daginstitution ved hjælp af en eller flere socioøkonomiske indikatorer. På den baggrund beregnes den enkelte institutions ”relative belastning”, som grundlag for fordeling af midlerne.

   

  Kommunerne anvender enten data fra egne it-systemer og databaser eller anvender data fra Danmarks Statistik, som har mulighed for på institutionsniveau at opgøre, hvor mange børn, der opfylder udvalgte kriterier.

   

  Forslag til ny socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel i Ringsted Kommune

  Der er forskel på, hvor mange børn i udsatte positioner de enkelte dagtilbud har og intentionen med en ny socioøkonomisk tildelingsmodel er, at midlerne skal komme de mest udsatte og sårbare børn til gode. Inklusionsmidlerne er hidtil tildelt ligeligt i normeringerne til alle børn i kommunen og udfordringen er, at denne model ikke kanaliserer midler til de områder/institutioner i kommunen med flest udsatte børn og at der ikke i tilstrækkelig grad har været krav og forventninger til dagtilbuddenes indsatser.  

   

  I bilag 2 til sagen er en historisk oplistning af ressourcetildeling og udmøntning af midler over de senere år. 

   

  I forbindelse med iværksættelse af ny socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel skal der tages stilling til:

  1. Udligning af variabel pædagogtimeløn 
  2. Hvor mange midler skal i givet fald fordeles efter ny socioøkonomisk tildeling
  3. Hvilke socioøkonomiske datagrundlag skal i givet fald gælde for ny omfordeling
  4. Efter hvilke principper skal omfordelingen i givet fald ske 
  5. Tidspunkt for iværksættelse og hvor ofte omfordelingen skal finde sted

   

  Ad. 1 Udligning af variabel pædagogtimeløn

  Dagtilbuddene får i dag en socioøkonomisk tildeling, som beror på 15 år gamle data. I den nuværende model udmøntes dagtilbuddenes ressourcer med forskellig sats på gennemsnitslønnen pr. pædagogtime, afhængigt af hvor i kommunen institutionen ligger. Forskellen på den højeste og laveste gennemsnitsløn pr. pædagogtime er 1,75 kr.

   

  Inden en ny socioøkonomisk tildelingsmodel iværksættes, lægger administrationen op til, at den hidtidige model for socioøkonomisk fordeling justeres, så pædagogtimelønnen bliver ens i alle dagtilbud. Dermed vil en ny tildelingsmodel bero på samme afsæt for alle dagtilbud. Den nuværende socioøkonomiske fordeling via varieret gns. løn til pædagoger udgør knapt 400.000 kr.

   

  Ad. 2 Hvor mange midler skal i givet fald fordeles efter ny socioøkonomisk tildeling

  I forbindelse med nedlæggelse af støttepædagogkorpset blev budgettet omfordelt og fra januar 2013 blev 2,75 mio. indregnet i normeringerne pr. barn til lokale inklusionsindsatser. Pengene blev således ligeligt fordelt til alle børn i dagtilbud i kommunen, som et generelt løft af normeringerne. De indregnede midler svarer til, at en institution med 75 børn har ca. 125.000 kr. om året til lokale indsatser til udsatte børn eller børn med særlige behov.

  De oprindelige inklusionsmidler udgør i nutidskroner knapt 3 mio. Hvis det forudsættes, at det er et beløb på 3 mio., der skal omfordeles til institutioner med flest udsatte børn, svarer det til ca. 3 % af den samlede ramme til pædagogisk personale i daginstitutionerne. 

   

  Konkret betyder en ny omfordeling af de oprindelige inklusionsmidler, at normeringerne til vuggestue- og børnehavebørn tilsammen skal reduceres med et beløb svarende til de 3 mio. forud for en ny socioøkonomisk tildelingsmodel.

   

  Da inklusionsmidlerne blev indregnet i normeringerne i 2013, var beløbet ens til vuggestuebørn og børnehavebørn. Det betød, at normeringen til et børnehavebarn forholdsmæssigt blev hævet mere end til et vuggestuebarn, da normeringen til et børnehavebarn er lavere end til et vuggestuebarn. Den mest retfærdige måde institutionerne kan bidrage til omfordelingen af midler på, vil derfor være at trække ens beløb for hhv. et vuggestuebørn og et børnehavebarn ud af normeringerne igen. 

   

  I bilag 3 er en oversigt over de enkelte institutioners bidrag til omfordelingen, på baggrund af de faktisk indmeldte børn i januar 2020. Der er i alt 1.550 børn i kommunens daginstitutioner på nuværende tidspunkt. Med udgangspunkt i, at der skal etableres en omfordeling på 3 mio. kr., svarer det til, at den nuværende tildeling pr. barn pr. år reduceres med 1.935 kr. Beløbet pr. barn til etablering af omfordelingsmidler er det samme for vuggestuebørn som for børnehavebørn.

   

  Der skal tages stilling, om det er 3 mio. der skal omfordeles, eller der fortsat skal være et beløb til inklusionsindsatser indregnet i normeringerne og dermed et mindre beløb der skal omfordeles i en ny tildelingsmodel. Administrationen fremlægger to modeller til omfordeling: 

   

  Model 1

  3 mio. fordeles, så 1 mio. fortsat indregnes ligeligt i normeringerne til alle børn og 2 mio. indgår i en ny omfordeling af midlerne på baggrund af socioøkonomiske kriterier.

  Med model 1 vil alle dagtilbud få en del af de samlede midler på 1 mio. til forebyggende og lokale inklusionsindsatser. Det vil svare til, at en institution med 75 børn vil få i omegnen af 41.500 kr. om året, svarende til knapt 1 pædagogtime om dagen.

   

  Model 2

  3 mio. omfordeles til institutioner med flest udsatte børn. 

   

  Det foreslås, at 3 mio. omfordeles, med den begrundelse, at de institutioner, der har flest udsatte og sårbare børn tildeles samtlige 3 mio., til at iværksætte indsatser, der vil kunne gøre en forskel for børnene.

   

  Ad. 3 Hvilke socioøkonomiske datagrundlag skal i givet fald gælde for ny omfordeling

  Administrationen foreslår at anvende de 6 kriterier som Danmarks Statistik kan levere data på:

  • Forældrenes uddannelsesniveau
  • Forældrenes indkomstniveau
  • Forældrenes arbejdsmarkedstilknytning
  • Antal eller andel børn af enlige forsørgere
  • Antal eller andel indvandrere eller efterkommere af indvandrere fra tredjeverdenslande
  • Antal eller andel af forældre som er modtagere af indkomsterstattede ydelser (fx kontanthjælp eller førtidspension)

   

  Fordelen ved at anvende Danmarks Statistik er, at data opgøres på institutionsniveau på baggrund af faktisk indmeldte børn på en given dato. Det er den samme opgørelsesmetode hver gang der tækkes data og er uafhængigt af fx omlægning af intern bemanding og systemer i kommunen. 

   

  Ad. 4 Efter hvilke principper skal omfordelingen i givet fald ske

  Administrationen peger på to forskellige modeller, som midlerne kan fordeles efter.

  Børnecentret har indhentet dagtilbuddenes egne vurderinger af, hvor mange udsatte børn de har for tiden, for at give et øjebliksbillede af, hvordan en mulig omfordeling af midlerne kan komme til at se ud. I bilag 3 er der fiktive modelberegninger for hhv. model 1 og model 2, på baggrund af faktisk indmeldte børn i de enkelte dagtilbud og dagtilbudsledernes tilbagemeldinger om antallet af udsatte børn i januar måned 2020.

   

  Model 1

  Midlerne til omfordeling fordeles procentuelt ud fra de 6 ovennævnte socioøkonomiske kriterier.

   

  Med denne model vil alle dagtilbud få en andel af de omfordelingsmidlerne. Her tildeles der 14.448 kr. pr. vuggestuebarn og 7.971 kr. pr. børnehavebarn om året. Til eksempel vil den laveste budgettildeling til børn i udsatte positioner være på 15.941 kr. til Kildeskolens Børnehave og den højeste tildeling vil være til Snurretoppen med 444.474 kr. årligt. Kildeskolens Børnehave bidrager med 48.387 kr. til omfordelingen og mister samlet set på årsbasis 32.446 kr. Snurretoppen bidrager med 241.935 kr. og tilføres yderligere 202.538 kr. om året til udsatte børn.  

   

  Model 2

  Midlerne til omfordeling fordeles efter rød – gul - grøn modellen. Institutionerne opdeles i kategorierne rød, gul og grøn i forhold til antallet af børn der falder ind under de 6 socioøkonomiske kriterier.  Det er DST - kriterierne
  Grøn udgør 1/3 af dagtilbuddene, - det er de institutioner, som har færrest børn, der lever op til kriterierne. Disse institutioner får ingen midler tildelt.
  Rød udgør 1/3 af dagtilbuddene, - det er de institutioner, som har flest børn, der lever op til kriterierne. 2/3 af midlerne tildeles disse institutioner.
  Gul udgør den resterende 1/3 af dagtilbuddene, - disse institutioner får tildelt 1/3 af midlerne.
   

  I denne model vil de 8 institutioner, der har færrest børn i udsatte positioner, skulle bidrage til omfordelingen, men de får ikke del de omfordelte midler. De ”gule” institutioner tildeles 14.961 kr. pr. vuggestuebarn og 8.130 kr. pr. børnehavebarn i udsat position om året. De ”røde” institutioner tildeles 20.607 kr. pr vuggestuebarn og 11.197 kr. pr. børnehavebarn i udsat position om året.

  Den laveste tildeling er til Stakhavens Vuggestue, som tildeles 29.992. kr. og den højeste tildeling er til Snurretoppen, som tildeles 624.418 kr.

   

  Administrationen foreslår, at ressourcerne fordeles procentuelt ud fra socioøkonomiske kriterier. Med denne fordelingsmodel vil alle institutioner får en andel af omfordelingsmidlerne og samtidig vil de institutioner, som har flest sårbare og udsatte børn får flest midler. 

   

  Ad. 5 Tidspunkt for iværksættelse og hvor ofte omfordelingen skal finde sted

  Administrationen foreslår, at den socioøkonomiske fordeling sker hvert år med virkning pr. 1. august, så den socioøkonomiske fordeling følger et skoleår.  

   

  Begrundelsen for en årlig omfordeling skal ses i lyset af, at der gennemsnitligt er en 1/3 del af børnehavebørnene som går ud hvert år, hvilket er relativt mange set i forhold til den enkelte institutions indmeldte børn. Den enkelte institutions børnesammensætning kan derfor ændre sig, hvilket kan have betydning for den socioøkonomiske tildeling i nogle institutioner.

   

  Samtidig foreslår administrationen, at omfordelingen af midlerne iværksættes for en 3-årig periode, hvorefter modellen evalueres i 2023.

   

  Administrationen lægger op til, at der følger krav med den nye socioøkonomiske ressourcetildelingsmodel. Derfor foreslås der, at institutionerne skal udarbejde en pædagogisk plan for arbejdet med udsatte og sårbare børn, som bl.a. indeholder elementer med mål, tiltag og evaluering. Administrationen foreslår tillige krav om, at midlerne fx anvendes til at ansætte uddannede pædagoger med særlige kompetencer eller anvendes til bestemte pædagogiske indsatser i dagtilbuddet. Institutionens pædagogiske plan for indsatserne drøftes og afstemmes samt følges op af Børnecentret med henblik på at sikre systematik og fremdrift i arbejdet og indsatserne for de udsatte børn.

   

  Sammenhæng til det centrale visitationsudvalg og pulje til særlige indsatser

  Dagtilbuddene har fortsat mulighed for at søge ekstra ressourcer til børn via det centrale tværfaglige visitationsudvalg, da ikke alle børn i udfordringer falder ind under kriterierne i forslaget om en ny socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel.

  Det centrale tværfaglige visitationsudvalg har til opgave at behandle indstillinger fra dagtilbud om ekstra ressourcer til indsatser til børn i udfordringer, til § 32 tilbud (børn med varige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser) m.m.

  Institutionerne vil således fortsat kunne søge ekstra ressourcer til fx være midlertidige funktionsnedsættelser, børn der er særligt sprogligt, motorisk eller kognitivt udfordret, syns- eller hørehandicappede børn, børn med svækket immunforsvar, kræftsyge børn på vej tilbage til dagtilbud m.fl.  

   

  En ny socioøkonomisk fordeling af ressourcerne forventes at betyde, at flere institutioner med mange udsatte børn, der i dag bevilliges midler fra puljen til særlige indsatser, vil tilgodeses gennem en ny omfordeling af midlerne.

  Inddragelse og høring

  Forslaget om den nye socioøkonomiske ressourcetildeling er forelagt dagtilbudslederne. Forslaget skal sendes i høring i bestyrelser og LMU i alle kommunale og selvejende daginstitutioner i kommunen. Forslaget sendes i høring umiddelbart efter Byrådets møde d. 9. marts 2020 med frist d. 22. april 2020.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at styringsstrategiens anbefaling om en ændret budgettildeling til institutioner i særligt udsatte områder bedst tilgodeses, hvis 3 mio. omfordeles gennem ny socioøkonomisk ressourcetildeling. Hvis en del af pengene fortsat skal indregnes i normeringerne vil beløbet til omfordeling blive mindre og vil ikke i samme udstrækning kanalisere flest midler til de dagtilbud, som har flest udsatte børn. Administrationen vurderer tillige, at en forudsætning for at iværksætte en ny omfordeling af ressourcerne vil kræve, at den hidtidige socioøkonomiske omfordeling nulstilles, så alle dagtilbud får en ens pædagogtimesats og dermed får samme vilkår fra start.

   

  Administrationen vurderer, at den mest hensigtsmæssige og retfærdige omfordeling af de hidtidige inklusionsmidler er en procentuel tildeling til den enkelte institution opgjort efter de 6 socioøkonomiske kriterier, som Danmarks Statistik kan levere data på. På denne måde vil alle dagtilbud få del i midlerne og de dagtilbud, som har flest udsatte børn, vil få flest midler til at understøtte indsatserne. 

   

  Administrationen anbefaler en årlig omfordeling af de socioøkonomiske midler hvert år pr. 1.

  august, da den enkelte institutions børnesammensætning kan ændre sig over året, idet ca. 1/3 af børnehavebørnene går ud hvert år. Administrationen foreslår, at omfordelingen iværksættes pr. 1. august i 2020. Administrationen anbefaler tillige, at den nye model for socioøkonomisk tildeling af ressourcer evalueres efter en 3 årig periode i marts 2023.

   

  Administrationen anbefaler desuden, at institutionerne skal udarbejde en pædagogisk plan for deres arbejde med udsatte og sårbare børn, som drøftes og afstemmes samt følges op af Børnecentret for at sikre systematik og fremdrift i arbejdet og indsatserne for de udsatte børn.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at forslaget om ændret ressourcetildeling til dagtilbud til børn i udsatte positioner sendes i høring i bestyrelserne med nedenstående indstillingspunkter:

  1. Den nuværende socioøkonomiske tildeling med variabel pædagogtimeløn udlignes, forud for iværksættelse af ny tildelingsmodel
  2. Dagtilbuddenes budgetter reduceres med tilsammen 3 mio., som herefter omfordeles efter en ny socioøkonomisk ressourcetildeling til børn i udsatte positioner
  3. Ny socioøkonomisk ressourcetildeling sker på baggrund af de 6 kriterier, som Danmarks Statistik kan levere data på
  4. Ny socioøkonomisk ressourcetildeling sker i overensstemmelse med model 1
  5. Den nye socioøkonomiske ressourcetildeling træder i kraft pr. 1. august 2020
  6. Den nye socioøkonomiske ressourcetildeling opgøres og reguleres i dagtilbuddenes budgettildeling hvert år d. 1. august
  7. Den nye socioøkonomiske ressourcetildeling evalueres efter 3 år i marts 2023
  8. Forslaget om ny socioøkonomisk ressourcetildeling sendes i høring i bestyrelser og LMU i kommunale og selvejende daginstitutioner med høringsfrist d. 22. april 2020.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 17-02-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 09-03-2020

  Godkendt.

 • Punkt 8 Overførsel af budget fra drift til anlæg - Klima- og Miljøudvalget (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 18/21489
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

  x

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal Byrådet tage stilling til overførsel af budgetbeløb fra drift til anlæg.

  Beskrivelse af sagen

  Da Byrådet den 5. november 2019 vedtog budgettet for 2020 blev det besluttet, at budget på 4,0 mio. kr. til ”Trafiksikkerhed” og budget på 8,0 mio. kr. til ”Genopretning af bygninger” blev placeret som investeringspuljer i driftsbudgettet under henholdsvis Teknik- og Miljøudvalget og Plan- og Boligudvalget.

   

  Beslutningen blev truffet som følge af, at KL i forbindelse med den faseopdelte budgetlægning havde konstateret, at kommunerne samlet set ville komme til at overskride den aftalte anlægsramme i budget 2020. Til gengæld så kommunernes budget til serviceudgifter ud til at holde sig under den aftalte ramme.

   

  På den baggrund blev det vurderet, at budgetpuljer der i det tekniske budgetforslag var afsat i anlægsbudgettet, kunne finansieres af driftsbudgettet i stedet for, hvilket ville medføre, at det vedtagne budget blev mere i tråd med de aftalte rammer for kommunernes økonomi i 2020.

   

  Det foreslås nu, at budgettet til projekterne flyttes til anlægsbudgettet under de to udvalg, idet denne type projekter tidligere år har været budgetlagt som anlægsprojekter.

  Økonomi

  Budget foreslås omplaceret jfr. nedenstående tabel.

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Driftspulje til investeringer på 4,0 mio. kr. under Klima- og Miljøudvalget overføres til anlægsprojekt ”Trafiksikkerhed”.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 20-02-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 09-03-2020

  Godkendt.

 • Punkt 9 Miljøgodkendelse og VVM-tilladelse til udvidelse af Ringsted Biogas ApS (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 18/21518
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_miljoekonsekvensrapport_0.pdf bilag_2_-_udkast_til_vvm-tilladelse_0.pdf bilag_3_-_udkast_til_miljoegodkendelse_0.pdf bilag_4_-_hoeringssvar_fra_nordrup_vandvaerk_0.pdf bilag_5_-_vurdering_af_hoeringssvar_0.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  X

   

   

  X

   

   

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal udvalget tage stilling til en VVM-tilladelse og ny miljøgodkendelse til Ringsted Biogas ApS. Biogasanlægget har søgt om udvidelse af kapaciteten til biogasproduktion. Udvidelsen betyder, at anlægget bliver omfattet af Miljøvurderingsloven og at kommunen derfor skal tage stilling til, om anlægget skal have en VVM-tilladelse.

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted Biogas ApS blev etableret i 2018. På biogasanlægget omdannes husdyrgødning, forskellige landbrugsafgrøder og organiske restprodukter fra industrien til biogas. Biogassen opgraderes på anlægget til naturgas og sendes ud på naturgasnettet, hvor den erstatter brugen af fossile brændstoffer, hvilket herved er med til at sikre en mere bæredygtig og miljøvenlig energiforsyning. Biogasanlægget er i dag godkendt til en kapacitet på maksimal 36.500 ton pr. biomasse pr. år. Virksomheden ønsker mulighed for, at den hen over de kommende år kan udvide produktionen til ialt 109.500 tons biomasse pr. år. Det vil betyde, at produktionen af bionaturgas vil kunne stige fra ca. 4 mio. til ca. 7,7 mio. m3. Gassen vil primært blive anvendt i gasnettet i Ringsted, men i sommerperioden, med lavt gasforbrug til opvarmning, vil der være overskud af gas, som vil blive sendt til Fensmark i Næstved Kommune, hvor Ardagh Glass Holmegaard A/S vil bruge den i glasproduktionen.

   

  Udvidelsen af biogasanlæggets kapacitet bevirker, at det nuværende anlægs tankvolumen ønskes forøget. Udvidelsen vil bestå af to procestanke, en substrattank og en større plansilo for oplag af energiafgrøder. Det vil være de samme typer biomasser som anvendes idag, som også anvendes efter udvidelsen. Udvidelse vil i øvrigt ske indenfor de rammer, som er vedtaget i lokalplanen for området (Lokalplan 297 Biogasanlæg på Mulstrup Møllevej).

   

  Ringsted Biogas ApS har i dag en miljøgodkendelse, der stiller vilkår til bl.a. lugt, støj og håndtering af biomasse, så der ikke opstår risiko for forurening. Udvidelsen af anlægget betyder, at der skal meddeles ny miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Udvidelsen betyder endvidere, at anlægget får en størrelse, så det nu bliver omfattet af Miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). Disse projekter må ikke påbegyndes, før de er miljøvurderet, og der er meddelt bygherren en tilladelse til at påbegynde projektet. Miljøvurderingen, der før hed en VVM-proces, skal sikre, at der bliver taget hensyn til alle miljøaspekter, der kan forventes at påvirke miljøet væsentligt, dvs:

   

  1. Befolkningen og menneskers sundhed
  2. Den biologiske mangfoldighed
  3. Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima
  4. Materielle goder, kulturarv og landskab og
  5. Samspillet mellem faktorerne i nr. 1 - 4

   

  Bygherren skal som led i miljøvurderingsprocessen fremlægge en miljøkonsekvensrapport for projektet. Formålet med rapporten er, at give det bedst mulige grundlag, for såvel den offentlige debat som myndighedens egen miljøvurdering af projektet, inden der træffes beslutning om, hvorvidt der skal gives tilladelse til projektets realisering.

   

  Ringsted Kommune har i perioden fra den 29. marts til 22. april 2019 afholdt offentlig høring af idéer og forslag til afgrænsning af indholdet i miljøkonsekvensrapporten. På baggrund af høringen udarbejdede administrationen et afgrænsningsnotat, hvor det blev fastlagt, at VVM-rapporten skulle behandle følgende forhold:

   

  • Trafikafvikling
  • Støj
  • CO2-regnskab
  • Lugt
  • Grundvand
  • Energiforbrug
  • Ejendomsværdiforringelse
  • Udspredning af afgasset biomasse

   

  Ringsted Biogas ApS har efterfølgende udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, hvor disse emner er behandlet (bilag 1). Det fremgår bl.a. af rapporten, at der vil kunne ske en sikker trafikafvikling, selv om lastbiltrafikken øges, evt. ved etablering af mindre vejudvidelser på Mulstrup Møllevej. Ligeledes fremgår det, at lugt og støj fra anlægget vil ligge betydeligt under gældende grænseværdier ved omkringliggende ejendomme, og at anlægget er indrettet med en række sikkerhedsmæssige foranstaltning til sikring mod forurening af grund- og overfladevand.

   

  På baggrund af rapporten, har administrationen udarbejdet et forslag til VVM-tilladelse til anlægget med nærmere angivne vilkår (bilag 2). For at øge trafiksikkerheden, er der bl.a. stillet vilkår om udvidelse af vejbredden ved krydset til Haslevvej, således at det er muligt at to lastbiler kan passere hinanden. Vejudvidelsen skal bekostes af Ringsted Biogas ApS.

   

  Derudover har administrationen udarbejdet et forslag til ny miljøgodkendelse (bilag 3), som udgør det væsentligste grundlag for VVM-tilladelsen. I miljøgodkendelsen er der er stillet en lang række vilkår til lugt, støj, håndtering af biomasse m.v. Langt hovedparten af vilkårene er såkaldte standardvilkår. Dvs. vilkår, som er fastagt af Miljøstyrelsen, for at sikre ensartede miljøkrav for en given branche.

  Inddragelse og høring

  Miljøkonsekvensrapport og udkast til ny miljøgodkendelse har været i 8 ugers høring fra 4. december 2019 til 29. januar 2020. Der er indkommet et enkelt hørringssvar fra Nordrup Vandværk (bilag 4), der anfører at biogasanlægget er etableret oven på en gammel grusgrav, hvilket vandværket ikke finde lovligt idet udslip og lækager vil nedsive i området. Vandværket anfører endvidere, at drikkevandet vil blive forurenet og borgernes sundhed og helbredstilstand vil være alvorligt truet, hvor nogle vil risikere at dø og andre få livsvarige mén af forurenet drikkevand.

   

  Vandværket henviser til, at anlægget ligger i område for særligt drikkevand (OSD) samt område for boringsnære beskyttelsesområde (BNBO). Det anføres, at Nordrup Vandværk er tilkoblet Ringsted Forsyning, som har en vandboring mindre end 150 meter fra biogasanlægget. Vandværket foreslår derfor, at der ikke gives tilladelse til at udvide produktionen på biogasanlægget, og at miljøgod-kendelsen/tilladelsen til gasproduktion tilbagekaldes.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Vurdering

  Det er administrationen vurdering, at Ringsted Biogas ApS har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, der i tilstrækkelig grad belyser alle væsentlige miljøforhold, i overensstemmelse med det afgrænsningsnotat, som administrationen udarbejdede på baggrund af den offentlige høring af idéer og forslag hertil.

   

  Administrationen har foretaget en vurdering af de forhold, der er anført i indsigelsen fra Nordrup Vandværk (bilag 5). Langt hovedparten af Ringsted Kommune er beliggende i OSD. Det eksisterende anlæg ligger delvist inden for BNBO, med en afstand til nærmeste vandforsyningsboring på ca. 140 meter, mens det nye anlæg/udvidelsen etableres udenfor BNBO med en afstand på minimum 225 meter fra vandindvindingsboringen.

   

  Gamle luftfoto/kort viser, at der muligvis er indvundet råstoffer i et område nordvest for anlægget – i samme område som der i dag er en vandforsyningsboring. Boreprofiler af boringen viser, at der er et gruslag i de øverste 7,5 meter. Herefter består undergrunden hovedsageligt af moræneler ned til ca. 60 meters dybde. En evt. råstofindvinding vil således kun have fundet sted i de øverste jordlag.

   

  De geologiske forhold og anlæggets placering i forhold til OSD og BNBO var kendt og lå til grund for den oprindelige tilladelse til anlægget. I forbindelse med udvidelsen af anlægget er der ikke nye forhold, som øger risikoen for grundvandsforurening.

   

  Til sikkerhed for at der ikke sker en påvirkning af grundvandsmagasinet og den nærliggende boring, etableres der en lang række sikkerhedsforanstaltninger på anlægget, herunder tæt belægning på områder med biomassehåndtering, overløbsalarmer på tanke samt omfangsdræn på nedgravede tanke. Der ud over er virksomheden omfattet af en række vilkår om egenkontrol og eftersyn af anlæggets komponenter, som er med til at sikrer mod væsentlig risiko for grundvandsforurening fra virksomheden

   

  Samlet set er det administrationens vurdering, at udvidelsen af Ringsted Biogas ApS vil kunne ske uden væsentlig påvirkning af miljøet, hvis udvidelsen sker på de vilkår, som er fastlagt i administrationens forslag til miljøgodkendelse og VVM-tilladelse.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Ringsted Biogas ApS meddeles miljøgodkendelse og VVM-tilladelse på de vilkår, der fremgår af vedlagte udkast hertil.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 20-02-2020

  Anbefales godkendt efter afstemning.

   

   

  B
  Torben Lollike

  A
  Lisbeth Andersen

  A
  Benny Christensen

  V
  Johnny Dahlgaard

  V
  Klaus Hansen

  O
  Per Nørhave

  K
  Finn Andersen

  For

  X

  X

  X

  X

  X

   

   

  Imod

   

   

   

   

   

   

  X

  Undlod

   

   

   

   

   

  X

   

   

  Udvalget ønsker supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet om jordbundsforhold i forhold til drikkevandsboring.

  Supplerende sagsfremstilling

  Nordrup Vandværk har den 18. februar 2020 skrevet til Klima- og Miljøudvalget. I henvendelsen anfører vandværket, at der ikke forekommer det dæklag af ler på mindst 30 meter under biogasanlægge, som er anført i VVM-redegørelsen. Vandværket har vedlagt en boreprøvebeskrivelse fra 1972, for den vandboring, der ligger ca. 150 meter nordvest for biogasanlægget. Af prøvebeskrivelserne fremgår det, at der er indhold af grus og sten, og vandværket er derfor af den opfattelse, at undergrunden under biogasanlægget består af grus, der vil virke som en faskine i tilfælde af udslip af flydende biomasse.

   

  Den 20. februar 2020 skriver vandværket igen til udvalget og anfører, at pejlinger viser, at der kun er 6 – 8 meter ned til drikkevandet, hvorfor vandværket ikke mener der kan være et dæklag af ler på 30 meter.

   

  Administrationens vurdering

   

  Den beskrivelse af boreprøver, som vandværket har fremsendt, er brøndborerens beskrivelse af de elementer, der er fundet i prøverne. Når der udtages prøver af lerjord, vil der også forekomme elementer af grus og sten, og det er disse elementer, som brøndboreren har noteret. Det ændrer ikke på, at selve boreprøverne, geologisk set, er moræneler. Det fremgår også af både tolkninger fra GEUS og brøndboreren, som ligger tilgængelige på GEUS hjemmeside. Altså at der er moræneler fra 7,5 meter til 62 meter under terræn, dog med et indslag af smeltevandssand og –grus fra 23-27 meter under terræn. Det er derfor korrekt, når der i VVM-redegørelsen står, at der er mere end 30 meter dæklerlag og det i bilag 4 er anført, at undergrunden under anlægget hovedsageligt består af moræneler ned til ca. 60 meters dybde.

   

  Med hensyn til pejlinger af grundvandet, så er det således, at pejlinger er målinger af trykniveauet i det pågældende magasin, og ikke nødvendigvis et udtryk for, hvor grundvandspejlet befinder sig. Det er med andre ord et udtryk for, hvor grundvandet ville stå, hvis det lå frit. Det målte trykniveauet ændrer ikke på, at der er målt et tykt lerdæklag i pågældende boring.

   

  Figuren nedenfor er en Illustration fra GEUS, der viser hvordan grundvandsspejlet kan forløbe. Det er altså ikke en beskrivelse af de konkrete forhold ved biogasanlægget. Grundvandet følger normalt landoverfladen, men lerlag kan holde vandet nede. Borer man igennem sådant et lerlag, kan vandet stå højt op til jordoverfladen eller evt. dukke op som et springvand.

   

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-03-2020

  Anbefales godkendt efter afstemning.

   

   

  V

  Henrik Hvidesten

  V

  Klaus Hansen

  O

  Per Nørhave

  A

  Per Flor

  A

  Mette Ahm-Petersen

  B

  Torben Lollike

  F

  Britta Nielsen

  Ø

  Henrik Kjær

  K

  Finn Andersen

  For

  X

  X

  X

  x

  X

  x

   

   

   

  Imod

   

   

   

   

   

   

   

  X

  X

  Undlod

   

   

   

   

   

   

  X

   

   

   

   

  Beslutning i Byrådet den 09-03-2020

  Godkendt efter afstemning.

   

   

   

  For

   

  Imod

   

  Undlod

   

  V

  Henrik Hvidesten

  X

   

   

  V

  Klaus Hansen

  X

   

   

  V

  Johnny Dahlgaard

  X

   

   

  V

  Line Lynnerup

  X

   

   

  V

  Mazlum Øz

  X

   

   

  V

  Timo Jensen

  X

   

   

  O

  Per Nørhave

  X

   

   

  O

  Daniel Nørhave

  X

   

   

  O

  Tina-Mia Eriksen

  X

   

   

  K

  Finn Andersen

   

  X

   

  C

  Andreas Karlsen

  X

   

   

  Ø

  Henrik Kjær

   

  X

   

  Ø

  Berit Bruun

   

  X

   

  R

  Lars Tegl Rasmussen

  X

   

   

  B

  Torben Lollike

  X

   

   

  F

  Britta Nielsen

   

   

  X

  A

  Lisbeth Andersen

  X

   

   

  A

  Sadik Topcu

  X

   

   

  A

  Benny Christensen

  X

   

   

  A

  Mette Ahm-Petersen

  X

   

   

  A

  Per Flor

  X

   

   

   

   

 • Punkt 10 Plan for håndtering af overskudsjord (KMU, PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/16758
  Sagen afgøres i: Byrådet
  jordplan_version_19.1_0.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  X

   

  X

  X

   

   

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til, om ’Plan for håndtering af overskudsjord’ skal vedtages.

  Beskrivelse af sagen

  Der er i dag ikke mulighed for, at komme af med overskudsjord i Ringsted Kommune. Der genereres jord fra mange forskelige projekter, både fra kommunens egne anlægsprojekter og fra Ringsted Forsynings projekter. Derudover genereres der jord i private projekter, både hos virksomheder og borgere. Der har gennem længere tid været et ønske fra kommunen, Ringsted Forsyning og virksomheder om, at kunne komme af med overskudsjord inden for kommunegrænsen.

   

  Der er udarbejdet forslag til en jordplan (bilag), som angiver visioner for jordhåndteringen i Ringsted Kommune. Jordplanen opstiller mål for jordhåndteringen.

   

  Mål:

  • Så meget jord som muligt, genanvendes i de enkelte projekter
  • Der skal til en hver tid være områder, der er planlagt til modtage overskudsjord, så jord kan nyttiggøres i projekter inden for kommenen
  • Jord, der ikke kan genanvendes eller nyttiggøres i kommunen, køres til anden modtager

   

  Jordplanen stiller mål om minimering af overskudsjord og genanvendelse i det enkelte projekt. For at minimere mængden af overskudsjord, skal dette tænkes ind i vores lokalplanlægning og i bygge-og anlægsprojekter. Der skal udarbejdes inspirationskatalog med ideer til brug i lokalplaner og bygge- anlægsprojekter.

   

  Der skal derudover sættes fokus på, at jordhåndteringen tænkes ind tidligt i projekter, både hos private bygherre, hos Ringsted Forsyning og i egne projekter.

   

  I jordplanens handlekatalog, udpeges der 4 områder, hvor det skal undersøges, om der kan nyttiggøres overskudsjord. Dette handlekatalog skal løbende ajourføres med nye områder, så det sikres, at der er nye områder under udvikling.

   

  For at der er tale om, at nyttiggøre overskudsjord, skal anvendelse af overskudsjord erstatte primære råstoffer.

   

  De projekter der er beskrevet i jordplanen er:

  • Støjvold ved tilkørsel 36 Nord ved Vænget. Dette projekt har senest været forelagt PBU den 25. november 2019, da der er igangsat lokalplan for området.
  • Støjvold ved Hulemarken. Nyt boligområde ved Køgevej. Planlægningen af et nyt boligområde er igangsat. For at området kan benyttes til boliger, skal en stor del af området støjdæmpes, for at kunne overholde gældende krav. Der er igangsat foranalyse af realiserbarheden af etablering af støjvold i området.
  • Forhøjelse af støjvold ved Kaserneområdet mellem ringvejene. Der skal udføres en foranalyse for at belyse, om det er muligt at forhøje støjvoldene, og hvordan dette i så fald kan lade sig gøre.
  • Forhøjelse af støjvold ved Klosterparken/Nonnedalen. Der skal udføres en foranalyse for at belyse, om det er muligt at forhøje støjvolden og hvordan dette i så fald kan lade sig gøre.

   

  Der er i jordplanens handlekatalog udarbejdet en beskrivelse af en foranalyse, der kan hjælpe, når nye områder skal undersøges i forhold til nyttiggørelse af overskudsjord.

   

  Ringsted Kommune udfører planlægnings- og myndighedsopgaverne såsom lokalplaner, tilladelser og godkendelser til nyttiggørelsesprojekter. Det kan dog ikke garanteres, at projekterne bliver realiseret, da det som udgangspunkt er private aktører, der skal byde ind på udføreselen af projekterne.

   

  Skal Ringsted Kommune selv stå som bygherre på nyttiggørelsesprojekterne, skal det undersøges, hvordan dette kan gøres. I denne jordplan er det ikke tænkt ind, at kommunen selv skal være bygherre.

  Inddragelse og høring

  Ingen høring

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at visionen i jordplanen vil skabe et bedre grundlag for en bæredygtig tilgang til jordhåndtering i fremtidige lokalplaner, byggerier og anlægsarbejder. Udarbejdelse af inspirationskatalog med ideer til brug i lokalplaner og bygge- anlægsprojekter, vil kunne fremme genanvendelse af jord i de enkelte projekter. Derudover vil tiltagene i jordplanen bidrage til en systematisk undersøgelse af projekter, til nyttiggørelse af overskudsjord.

   

  Vedtages planen ikke, behandles overskudsjord som nu. Administrationen vil dog fremadrettet tage højde for problematikken i kommunens nye lokalplaner og egne anlægsprojekter

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at jordplanen vedtages.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 20-02-2020

  Anbefale godkendt.

   

  Udvalget ønsker en undersøgelse af muligheden for et ekstra projekt på nordsiden af motorvejen øst for afkørsel 36. Der fremlægges særskilt sag.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 24-02-2020

  Anbefales godkendt efter afstemning.

   

   

  A

  Per Flor

  A

  Lisbeth Andersen

  V

  Timo Jensen

  V

  Line Lynnerup

  O

  Daniel Nørhave

  R

  Lars Tegl Rasmussen

  Ø

  Henrik Kjær

  For

  X

  X

  X

  X

  X

   

  X

  Imod

   

   

   

   

   

  X

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lars Tegl Rasmussen kan tilslutte sig selve jordplanen men mener, at anvendelsen af jord til støjvolde bør bero på en støjplan.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 09-03-2020

  Godkendt.

 • Punkt 11 Ekspropriation til spildevandsteknisk anlæg (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/11425
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1._aastedsprotokol_original_0.pdf bilag_2._grundejers_erstatningsopgoerelse_0.pdf bilag_3._forligstilbud_fra_ringsted_forsyning_0.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  X

   

   

  X

   

   

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Sagen fremlægges med henblik på, at gennemføre ekspropriation til spildevandstekniske anlæg i form af ledningsanlæg og pumpebrønd til privat ejendom på Ellehøj 14 i Høm.

  Beskrivelse af sagen

  I sagen vedr. ”principbeslutning om ekspropriation til spildevandstekniske anlæg” vedtog Byrådet den 16. april 2012, at såfremt det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler, skal der eksproprieres til spildevandstekniske anlæg.

   

  Som følge af, at det ikke er lykkedes Ringsted Forsyning at indgå frivillige aftaler med lodsejere af Ellehøj 14, har der den 13. december 2019 været afholdt åstedsforretning. Byrådsmedlem Torben Lollike, lodsejere og deres rådgiver, Ringsted Forsyning og Ringsted Kommune deltog i åstedsforretningen. Efter afholdelse af åstedsforretningen, har lodsejere haft 4 uger, til at fremkomme med yderligere bemærkninger i sagen. Kopi af åstedsprotokol fremgår af bilag 1.

   

  Ejendommen Ellehøj 14 er i henhold til spildevandsplan 2005, beliggende i kloakopland, og skal således spildevandskloakeres.

   

  Kloakeringen er udført, selvom der ikke er indgået aftale. Lodsejere var generelt ikke tilfreds med processen omkring kloakeringen. Ligesom der var utilfredshed omkring reetableringen, efter kloakeringen var udført.

   

  Lodsejere og Ringsted Forsyning har desuden ikke kunne opnå enighed om erstatningens størrelse. Lodsejer fremlagde et erstatningskrav på 219.196,10 kr. (Bilag 2) mens Ringsted Forsyning fremlagde et forligstilbud på 16.018, 00 kr (Bilag 3).

  Inddragelse og høring

  Arealfortegnelse og ekspropriationsplan har været offentlig tilgængelig i 4 uger.

   

  Efter afholdelse af åstedsforretningen, har lodsejere haft 4 uger til at fremkomme med yderligere bemærkninger i sagen. Lodsejere har ikke indkommet med yderligere bemærkninger i denne periode.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

   

  Det er Ringsted Forsyning, der finansierer erstatningerne.

   

  Erstatningernes størrelse er fastsat efter principper i DONG Energys retningslinjer for erstatningsaftaler, som er vedtaget i Byrådet den 14. marts 2011.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at der i § 58 i Miljøbeskyttelsesloven, er hjemmel til at foretage ekspropriation af de nødvendige arealer og rettigheder.

   

  Indsigelser til erstatningernes størrelse videresendes til Taksationskommissionen, såfremt lodsejere eller Ringsted Forsyning ønsker dette.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at der i henhold til §58 i Miljøbeskyttelsesloven, besluttes at ekspropriere til spildevandsteknisk anlæg i form af ledningsanlæg og pumpebrønd.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 20-02-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 09-03-2020

  Godkendt.

 • Punkt 12 Affaldssortering på kommunale institutioner (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 20/493
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

  x

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I hensigtserklæringerne for Budgetaftale 2020 – 2023, fremgår det af punkt 9, at Byrådet ønsker, at der indføres affaldssortering på alle kommunale institutioner. Ordningen skal omfatte både brugere og ansatte, og sker efter samme principper som for private husstande.

  I denne sag skal der træffes beslutning om, hvordan ordningen skal tilrettelægges.

  Beskrivelse af sagen

  Ifølge lovgivningen sidestilles institutioner med virksomheder. Det betyder, at institutioner selv har ansvaret for at sortere og bortskaffe deres affald. Ringsted Kommune tilbyder at virksomheder og institutioner kan få hentet restaffald af kommunen. Ca. 1/3 af institutionerne benytter sig heraf. Kommuner må ikke etablere en tvungen ordning, for indsamling af genanvendeligt affald fra virksomheder. Kommuner må dog etablere en indsamlingsordning for egne institutioner. Den skal i så fald være vedtaget i et regulativ. 

   

  Institutioner kan have andre affaldsmængder og en anden sammensætning af affald, end husstande. Derfor kan de kommunale institutioner ikke uden videre, kommes ind i ordningen for husstande. Gebyrer for institutioner skal beregnes efter andre principper, end for husstande. Desuden skal økonomien for de to målgrupper, holdes adskilt.

   

  Udgangspunktet for en ordning til de kommunale institutioner, anbefales at være obligatorisk.

   

  Forsøg på institutioner

   

  I forsøg på 4 institutioner, Kildeskolen, Solstrålen, Skovbørnehaven og Rønnedevej 9, er der sorteret i følgende affaldstyper:

  • Restaffald
  • Madaffald
  • Papir og småt pap
  • Metal, glas, hård plast
  • Batterier

  Forsøget viste, at det godt kan lade sig gøre, at sortere som hos borgerne – dog med nogle mindre udfordringer, fx i forhold til renheden af affaldet og i forhold til driften. Dette må løses via information, eller at vi gør nogle undtagelser for institutioner. Der er ikke indsamlet småt elektronik i forsøget, fordi det er tænkt ind i stort elektronik, men i de samme bokse, der er opsat i etageboliger, kan eventuelt anvendes, hvis behov. 

  Nogle institutioner har brug for en ordning til fortroligt papir. Heri kan ikke indgå småt pap. Der kan derfor være brug for to ordninger – en for papir til makulering og en for papir og småt pap. Ordning for makuleret papir, indgår ikke i kontrakten med kommunens renovatør og der skal derfor indhentes tilbud, på en sådan ordning.

   

  Mulighed for storskraldsordning til institutionerne

  Der er kommet ønske om en storskraldsordning fra nogle institutioner. Administrationen vurderer, at der som minimum er behov for en ordning, for indsamling af stort pap. Det foreslås, at institutioner tilbydes samme storskraldsordning som husstande, men at det bliver en frivillig ordning. Det skal forhandles med AffaldPlus, om institutionerne kan indgå i den eksisterende aftale.

   

  Opsamlingsmateriel og standplads

  Administrationen foreslår, at institutionerne selv står for – og betaler – indendørs opsamlingsmateriel. Forsøg har vist, at institutionerne har forskellige krav til materiellet alt efter de fysiske forhold og brugerne. Alternativet er at købe fælles ind, hvilket tidsmæssigt vil være en stor opgave, når de forskellige behov skal tilgodeses. Dertil kommer spørgsmålet om finansiering af indkøbet.

   

  En ny affaldsordning vil betyde, at den enkelte institution skal have plads til flere beholdere. Det er derfor nødvendigt at gennemgå standpladserne, for at sikre at de lever op til regulativets krav.

   

  Økonomi og opkrævning af gebyrer

  En ny affaldsordning vil, som udgangspunkt, komme til at koste mere end institutionerne betaler for afhentning af affald i dag. Det skyldes primært, at der skal tømmes flere beholdere. Endvidere kan der komme udgifter til indretning af standpladsen. Til gengæld vil der ikke være udgifter til leje af beholdere, da beholdere indgår i den kommunale affaldsordning. Gebyrerne skal vedtages af Byrådet. Økonomi til standpladser indgår ikke i renovationsgebyret, men skal tildeles Ejendomsstaben efterfølgende. 

   

  Administrationen foreslår, at betalingen for renovation overgår fra Vej- og Ejendomscenter til de enkelte institutioner. Det vil give institutionerne et incitament, til at sortere rigtigt og sørge for, at de ikke har et større volumen til rådighed, end de har behov for. Vej- og Ejendomscentret vil fremlægge særskilt sag for Plan- og Boligudvalget herom, såfremt det besluttes, at gå videre med at etablere affaldsordningen.

   

  Handleplan

  • Kortlægning af institutionernes containere og gennemgang af standpladser.
  • Eventuelt ansøgning om anlægsbevilling til indkøb af udendørs materiel.
  • Revidering af Regulativ for husholdningsaffald og vedtagelse i Byrådet. Regulativet skal i 4 ugers høring.
  • Vedtagelse af gebyrer for institutioner i Byrådet.
  • Indhentning af tilbud på indsamling af papir til makulering.
  • Eventuel forespørgsel hos AffaldPlus om institutioner kan indgå i storskraldsordning.
  • Varsel af institutioner om ny affaldsordning, så nuværende aftaler kan opsiges.
  • Udkørsel af beholdere.
  • Udarbejdelse af informationsmateriale.

   

  Der kan udarbejdes en tidsplan på baggrund af beslutningerne i denne sag.

  Inddragelse og høring

  Affaldsordning for kommunale institutioner er tilrettelagt i samarbejde med Vej- og Ejendomscentret.

  Økonomi

  Der skal udregnes og vedtages særskilte gebyrer for de kommunale institutioner.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at det er en god idé at ensrette indsamlingen af affald på de kommunale institutioner, så alle sorterer ens. Det understøtter affaldsordningen hos borgerne og giver mening rent pædagogisk, i forhold til især børn og unge i de kommunale institutioner.

  Kommunens renovationsordning bliver udbudt jævnligt, hvilket burde give en bedre pris for afhentning af affald, end den enkelte institution kan opnå. 

   

  Såfremt der ikke etableres en obligatorisk ordning, vil den nuværende model køre videre – hvor det er den enkelte institutions eget ansvar, at etablere en ordning for sortering af affald. Herved vil brugerne af institutionerne ikke opleve, at kommunens egne institutioner går foran, som det gode eksempel, men institutionerne vil opleve frihed til selv at bestemme, hvordan de vil sortere deres affald.

  Indstilling

  Direktionen indstiller

  1. At der etableres en obligatorisk ordning for indsamling af restaffald og genbrug for de kommunale institutioner
  2. At de kommunale institutioner selv bestiller og betaler for indendørs opsamlingsmateriel
  3. At der arbejdes videre med at lade betalingen for afhentning af affald overgå fra Vej- og Ejendomscentret til institutionerne

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 20-02-2020

  Det præciseres at ordningen omfatter alle institutioner og kommunale arbejdspladser i Ringsted Kommune.

  Udvalget ønsker ikrafttræden senest 1. august 2020.

   

  Anbefales godkendt med udvalgets bemærkninger.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-03-2020

  Anbefales godkendt med Klima- og Miljøudvalgets bemærkninger.

  Beslutning i Byrådet den 09-03-2020

  Godkendt med Klima- og Miljøudvalgets bemærkninger.

 • Punkt 13 Overførsel af midler fra fortovsprojekter til anlægsfonden (genoptaget) (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/14334
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_-_anlaegsoenske_-_fortov_paa_oerslev_stationsvej_0.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

  x

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til om der skal overføres ubrugte midler fra anlæg 296 – Anlæg af fortov på Ørslev Stationsvej til anlægsfonden.

  Beskrivelse af sagen

  I budget 2018 og 2019 blev der afsat midler til henholdsvis renovering af det nordlige fortov langs Køgevej, mellem Dagmarsgade og Kaserne Allé, samt anlæg af fortov på Ørslev Stationsvej.

  Projekterne blev udbudt under et samlet udbud. Begge anlæg er nu færdige og afventer 1 års gennemgang.

   

  Anlæg 272 – Renovering af fortov på Køgevej, er der en restøkonomi på omkring 40.000 kr. Beløbet tilsidesættes til 1 års gennemgang.

   

  Anlæg 296 – Anlæg af fortov på Ørslev Stationsvej, er der en restøkonomi på ca. 790.000 kr.

  Det er et stort beløb at have stående på et afsluttet anlæg, som afventer 1 års gennemgang.

  Administrationen foreslår derfor at flytte 700.000 kr. fra anlægget til anlægsfonden. Der er ca. regninger tilbage for op mod 50.000 kr. Dermed er der det samme beløb til begge anlæg ved 1 års gennemgang.

   

  Efter 1 års gennemgang vil der blive udarbejdet et anlægsregnskab for begge anlæg.

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Administrationen foreslår, at der flyttes et rådighedsbeløb på 700.000 kr. fra anlæg 296 til anlægsfonden. Anlægsbevillingen nedskrives tilsvarende på anlægget.

  Saldo for anlægsfonden er pr. 17. december 2019 5,3 mio. kr.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at ved at flytte 700.000 kr. fra anlæg 296, til anlægsfonden vil give mulighed for, at øvrige projekter kan få gavn af disse, såfremt der viser sig et behov for dette.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at der overføres 700.000 kr. af uforbrugt rådighedsbeløb fra anlægsprojektet ”Anlæg af fortov på Ørslev Stationsvej” til anlægsfonden

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 23-01-2020

  Anbefales godkendt efter afstemning.

   

   

  B
  Torben Lollike

  A
  Lisbeth Andersen

  A
  Benny Christensen

  V
  Johnny Dahlgaard

  V
  Klaus Hansen

  O
  Per Nørhave

  K
  Finn Andersen

  For

  X

   

   

  X

  X

  X

  X

  Imod

   

  X

  X

   

   

   

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-01-2020

  Britta Nielsen fremsætter ændringsforslag, om at mindreforbruget anvendes til etablering af yderligere fortov i Ørslev.

   

  Forslaget er ikke godkendt efter afstemning.

   

   

  V

  Henrik Hvidesten

  V

  Klaus Hansen

  O

  Per Nørhave

  A

  Per Flor

  A

  Mette Ahm-Petersen

  B

  Torben Lollike

  F

  Britta Nielsen

  Ø

  Henrik Kjær

  K

  Finn Andersen

  For

   

   

   

  X

  Ej til stede

   

  X

   

   

  Imod

  X

  X

  X

   

  X

   

  X

  X

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Per Flor fremsætter ændringsforslag, om at mindreforbruget overføres til fortovspuljen.

   

  Forslaget blev ikke godkendt efter afstemning

   

   

  V

  Henrik Hvidesten

  V

  Klaus Hansen

  O

  Per Nørhave

  A

  Per Flor

  A

  Mette Ahm-Petersen

  B

  Torben Lollike

  F

  Britta Nielsen

  Ø

  Henrik Kjær

  K

  Finn Andersen

  For

   

   

   

  X

  Ej til stede

   

  X

   

   

  Imod

  X

  X

  X

   

  X

   

  X

  X

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstillingen anbefales godkendt efter afstemning

   

   

  V

  Henrik Hvidesten

  V

  Klaus Hansen

  O

  Per Nørhave

  A

  Per Flor

  A

  Mette Ahm-Petersen

  B

  Torben Lollike

  F

  Britta Nielsen

  Ø

  Henrik Kjær

  K

  Finn Andersen

  For

  X

  X

  X

   

  Ej til stede

  X

   

  X

  X

  Imod

   

   

   

  x

   

  X

   

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ej til stede: Mette Ahm-Petersen

  Beslutning i Byrådet den 03-02-2020

  Sagen sendes tilbage til Klima- og Miljøudvalget.

   

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen og Klaus Hansen (stedfortræder Per Roos)

  Supplerende sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 3. februar 2020, at sende sagen tilbage til Klima- og Miljøudvalget for at få klarlagt om den politiske bevilling er blevet brugt til at få udført det politisk bestilte projekt.

   

  Anlægsønsket for budget 2018 (bilag) lyder:

  Anlæg af fortov på østsiden af Ørslev Stationsvej mellem Ørslev Gade og Nygårdsvej samt på sydside af den nordlige del af Ørslev Stationsvej.Samme standard som eksisterende fortov nord for Nygårdsvej.

   

  I anlægsønsket fremgår det også, at anlægsoverslaget er givet ud fra en middel risiko ift. anlægsomkostningerne, da det blev vurderet at jorden kunne være forurenet samt en mulig blød bund i jorden gjorde, at der skulle etableres ekstra sikring i opbygningen af fortovets underlag. Begge dele har vist sig ikke at være tilstede, hvorfor der er et overskud på anlægget.

   

  Budget 2018 viser, at anlægsønsket blev lagt ind for overslagsåret 2019 som et selvstændigt anlæg.

   

  Bevillingen til anlægget blev frigivet i Byrådet den 10. december 2018 – punkt 21, med samme formulering som i anlægsønsket.

   

  Administrationen har visualiseret anlægsønsket herunder:

   

  Den blå og grønne linje er de ny anlagte fortove på Ørslev Stationsvej og er tilsvarende projektets anlægsønske. Administrationen vurderer, at der ikke har været tvivl om beslutningsgrundlaget og fortov er anlagt efter den politiske bestilling.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at der overføres 700.000 kr. af uforbrugt rådighedsbeløb fra anlægsprojektet ”Anlæg af fortov på Ørslev Stationsvej” til anlægsfonden

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 20-02-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 09-03-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Line Lynnerup

 • Punkt 14 Orientering om Samlet Kommunal Tandpleje, Fase 0 (PBU, ÆGU, SAMU, BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/8174
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_ringsteds_kommunale_tandpleje_fase0_afdaekning_af_eksisterende_forhold_0.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

  X

  X

  X

  X

   

  X

   

  X

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Sagen fremlægges med henblik på, at give en status på administrationens arbejde vedrørende Fase 0, for projektet omkring en ”Samlet Kommunal Tandpleje”.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet besluttede på møde den 10. september 2018 (pkt. 10), at der skulle foretages en undersøgelse af, om en samling af de fire eksisterende skoletandklinikker i én central klinik, vil give en større værdi af tandplejeindsatsen for børn og forældre i Ringsted Kommune.

   

  Administrationen orienterede på byrådsmøde den 25. juni 2019 (pkt. 12), om sin internt udarbejdede forundersøgelse, der beskriver eksisterende forhold i tandplejen, samt potentialer ved samling af tandplejen i én centralklinik, såvel organisatorisk som muligheder for fysisk placering.

   

  I forbindelse med den politiske sagsbehandling af administrationens orientering, ønskede  Økonomiudvalget, en sag med forslag til proces, der kan føre frem til en samlet plan for den kommunale tandpleje i Ringsted Kommune.

   

  På Byrådsmøde den 7. oktober 2019 (pkt. 7), vedtog Byrådet at gennemføre den af administrationen fremlagte forslag til procesplan, samt at følge fagudvalgenes indstilling om, at sagen skulle genoptages politisk, når Fase 0 var gennemført. Det er baggrunden for at nærværende sag fremlægges til politisk orientering.

   

  Procesplanen er efter den politiske behandling som nedenstående;