Du er her

Byrådet - 09-10-2017

Byrådet - 09-10-2017

Dato: Mandag den 9. oktober 2017 Tid: Kl. 19:00
Udvalg/Råd: Byrådet
Dokument: 122017.pdf
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden for mødet den 9. oktober 2017

  SagsID/Sagsnummer: 14/331
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Beslutning i Byrådet den 09-10-2017

  Benny Christensen stillede i forhold til punkt 2 forslag om, at der skal være afstemning om hvert punkt i budgetaftalen.

   

  Forslaget faldt efter afstemning.

   

  Medlemmer

  For

  Imod

  Undlod

  Henrik Hvidesten (V)

  X

  Klaus Hansen (V)

  X

  Per Roos (V)

  X

  Line Lynnerup (V)

  X

  Timo Jensen (V)

  X

  Rikke Hedegaard (V)

  Ej til stede

  Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (V)

  X

  Per Nørhave (O)

  X

  Daniel Nørhave (O)

  X

  Anders Weber (O)

  X

  Pia Fussing (O)

  X

  Finn Andersen (C)

  X

  Henrik Kjær (Ø)

  X

  Torben Lollike (B)

  X

  Kisser Franciska Lehnert 

  X

  Britta Nielsen (F)

  X

  Mette Ahm-Petersen (A)

  Ej til stede

  Per Flor (A)

  X

  Lisbeth Andersen (A)

  X

  Benny Christensen (A)

  X

  Sadik Topcu (A)

  X

   

  Finn Andersen blev erklæret inhabil vedr. punkt 5.

   

  Herefter blev dagsordenen godkendt.

   

  Ej til stede: Mette Ahm- Petersen, Rikke Hedegaard og Jan Jakobsen (stedfortræder Henrik Kjær)

 • Punkt 2 Budget 2018 - 2. behandling (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 16/27891
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_generelle_bemaerkninger.pdf bilag_2_specielle_bemaerkninger.pdf bilag_3_takster.pdf bilag_4_specifikationer.pdf bilag_6_-_omstillings-_og_oenskeforslag_til_budget_2018_-_2021pdf.pdf.pdf hoeringssvar_vedr._forslag_til_teknisk_budget_2018_september_2017.pdf hoeringssvar_fra_interessenthoering_vedr._budget_2018_version_3.pdf notat_om_budgettering_af_skattegrundlag_for_2018.pdf budgetaftale_2018._-_v.a.f.df.b.c.oe_kisser_franciska_lehnert.docx

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet havde 1. behandling af det tekniske budgetforslag for 2018 og overslagsårene 2019-2021 den 11. september 2017.

  Det tekniske budgetforslag fremlægges nu med henblik på Byrådets 2. behandling og endelig vedtagelse. Vedlagt som bilag.

  Beskrivelse af sagen

  Det tekniske budgetforslag har efter 1. behandlingen været sendt i offentlig høring. Der er indkommet i alt 24 høringssvar, der vedlægges som bilag. Herudover vedlægges høringssvar fra juni 2017, idet der i flere af de seneste høringssvar henvises til disse.

  Koncerncenteret har foretaget en beregning og vurdering af om det kan svare sig at vælge det statsgaranterede skattegrundlag eller at selvbudgettere skattegrundlaget.

  Det anbefales, at der vælges at selvbudgettere udskrivningsgrundlag, idet det vurderes, at det vil give det største samlede provenu af skatter, tilskud og udligning. Skattegrundlaget forudsættes i budgettet for 2018 at udgøre 5.587 mio. kr. svarende til, at der opnås et samlet merprovenu af skatter, tilskud og udligning på 2,0 mio. kr. i forhold til det tekniske budgetforslag, hvor der var forudsat statsgaranteret skattegrundlag. Der vedlægges som bilag ”Notat om budgettering af skattegrundlag”.

  For så vidt angår kirkeskat, har provstiudvalget ønsket at fastholde kirkeskatteprocenten 0,93 %. Det indstilles derfor, at kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,93 % for 2018.

  Der er indgået en samlet budgetaftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Konservative, Enhedslisten og løsgænger Kisser Franciska Lehnert. Budgetaftalen vedlægges som bilag.

  Aftalen indeholder en lang række budgetønsker og omprioriteringsforslag, disponering af anlægsbudgettet, hensigtserklæringer samt øvrige aftaler.

  Inddragelse og høring

  Budgetforslaget har været i høring hos MED-udvalg, HMU, råd og nævn samt bestyrelser samt offentligheden generelt. Høringssvar vedlægges som bilag.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at budgetforslaget og det modtagne ændringsforslag 2. behandles i Byrådet.
  2. at den indgåede budgetaftale for 2018 godkendes samlet.
  3. at de kommunale takster godkendes som forelagt, dog bemyndiges administrationen til at korrigere takster i konsekvens af vedtagne ændringsforslag.
  4. at grundskyldspromillen fastsættes til 24,74 ‰
  5. at dækningsafgift for offentlige ejendommes grundværdier fastsættes til 12,37 ‰ og for offentlige ejendommes forskelsværdi til 8,75 ‰. Dækningsafgift for erhvervsejendommes forskelsværdi fastsættes til 2,50 ‰.
  6. at der vælges at selvbudgettere skattegrundlaget for 2018 med 5.587 mio. kr.     
  7. at den kommunale udskrivningsprocent på personskat i 2018 udgør 26,7 % og at kirkeskatteprocenten udgør 0,93 %.
  8. at det samlede budget 2018 inklusive ændringer godkendes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 09-10-2017

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Rikke Hedegaard og Jan Jakobsen (stedfortræder Henrik Kjær)

 • Punkt 3 Ligestillingsredegørelse 2017 (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 17/4728
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_ligestillingsredegoerelse_2017.pdf.pdf bilag_2_-_vejledning_om_mangfoldighed_og_ligestilling.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I nærværende sag skal Ligestillingsredegørelsen for 2017 drøftes og godkendes.

  Beskrivelse af sagen

  Alle kommuner skal efter ligestillingslovens § 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2017. Ligestillingsredegørelserne følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd.

  Ligestillingsredegørelse 2017 på det kommunale område beskriver perioden 1. november 2015 til 31. oktober 2017, og i henhold til ligestillingsloven skal ligestillingsredegørelsen lokalt politisk godkendes og indberettes inden d. 1. november 2017.

   

  Indberetningen sker til Ligestillingsafdelingen i Udenrigsministeriet, som har bedt Rambøll Management Consulting om at stå for at indsamle ligestillingsredegørelserne. Selve indberetningen består af et indberetningsskema som er vedhæftet sagen i udfyldt stand (bilag 1).

   

  Som det fremgår af indberetningsskemaet (pkt. 2A og 2B) er det et specifikt mål i Ringsted Kommunes personalepolitik at være et spejl af det øvrige samfund, hvad angår køn, alder, etnisk oprindelse, religion og handicap (bilag 2 – Vejledning om fremme af mangfoldighed og ligestilling). Det er samtidig ambitionen at arbejde for en kønsblandet ledelse, hvor både mænd og kvinder tilskyndes til at søge lederstillinger. Jf. personalepolitikken betyder det i praksis, at Ringsted Kommune ønsker attraktive arbejdspladser for både mandlige og kvindelige ansatte, hvilket blandt andet betyder, at der arbejdes på at tiltrække mænd til kommunens mange kvindedominerede arbejdspladser, og kvinder til de mandsdominerede arbejdspladser. I selve udvælgelsen vil hensynet til at ansætte den bedst egnede imidlertid altid veje tungere end ansøgerens køn.

   

  Af indberetningsskemaet fremgår det, at andelen af mandlige ansatte i Ringsted Kommune udgør 22 %, og andelen af kvindelige ansatte udgør 78 %. Den samlede kønsfordeling er uændret siden seneste redegørelse i 2015.

  I forhold til kønsfordelingen i topledelsen (punkt. 9 i bilag 1) har Ringsted Kommune på opgørelsestidspunktet 4 mandlige direktører ansat. Siden opgørelsestidspunkter er der ansat en kvindelig teknisk direktør er Ringsted Kommune. I forhold til cheflaget er der på opgørelsestidspunktet 5 kvinder og 4 mænd. Siden opgørelsestidspunktet er ligeledes sket ændringer i cheflaget, og den samlede Koncernledelse er således i dag ligeligt fordelt med 6 mænd og 6 kvinder. I forhold til ledelseslaget er der ansat 68 kvindelige årsværk og 35 mandlige årsværk. Der er således en overvægt at kvinder blandt kommunens ledere.  

  Ligestillingsredegørelsen/indberetningsskemaet 2017 er vedlagt i bilag 1 til politisk godkendelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at Ringsted Kommune med ligestillingsindberetningen for 2017 lever op til forventningerne i Ligestillingsloven.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Ligestillingsredegørelsen 2017 godkendes

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2017

  Anbefales godkendt med bemærkningen om at sidste sætning i punkt 5a i redegørelsen udgår.

  Beslutning i Byrådet den 09-10-2017

  Godkendt med Økonomiudvalgets beslutning.

   

  Ej til stede: Rikke Hedegaard og Jan Jakobsen (stedfortræder Henrik Kjær)

 • Punkt 4 Orientering om udvikling i sygefravær sammenlignet med andre kommuner (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 17/21369
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_grafer_der_sammenligner_udviklingen_i_fravaeret.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  X

  X

  Indstilling

  Beslutning

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag orienteres om udviklingen i sygefraværet i Ringsted Kommune sammenlignet med andre kommuner.

  Beskrivelse af sagen

  Kommunerne og Regionernes Løndatakontor (KRL) udkommer én gang årligt med sygefraværsstatik, der gør det muligt at sammenligne fraværsmønstre på tværs af landets kommuner. Tallene udkommer med et halvt års forsinkelse, og det er derfor ikke muligt at benytte tallene som et redskab i det kontinuerlige arbejde med at nedbringe sygefraværet.

  Som det fremgår af bilag 1 har Ringsted Kommunes sygefravær været over lands- og regionsgennemsnittet i samtlige år siden 2007 på nær i 2010, hvor det kortvarigt var under lands- og regionsgennemsnittet, og i 2014 hvor det var nede på regionsgennemsnittet. Fra 2011 og frem til 2015 er sygefraværet steget i Ringsted Kommune såvel som i landets øvrige kommuner. I 2015 var fraværet i Ringsted Kommune steget til 15,1 dag pr. årsværk og var således højere end fraværsniveauet inden den økonomiske krise satte ind i 2007 og 2008. I 2016 er den negative udvikling vendt og fraværet falder med 1,7 dag pr. årsværk til 13,4 dag pr. årsværk. Faldet i 2016 betyder, at Ringsted Kommune er 0,3 dag pr. årsværk fra at nå målet om at komme ned på landsgennemsnittet.

   

  Skeles der til de fire største overenskomstgrupper, der er ansat i kommunen, så udgør lærerne den største gruppe. Sygefraværet for lærerne på landsplan er som kommunerne samlet steget mellem 2011 og frem til 2015. Lærerne i Ringsted Kommune har fulgt denne trend, på nær i 2014 hvor fraværet faldt. Fraværet blandt de 360 fuldtidsbeskæftigede lærere i Ringsted Kommune har i alle årene på nær 2014 og 2015, været højere end lands- og regionsgennemsnittet. I 2016 ses der som i kommunerne samlet et fald i fraværet for lærerne på landsplan. I Ringsted Kommune fortsætter fraværet for lærerne imidlertid opad til 16 dage pr. årsværk. Ringsted Kommunes interne fraværsstatistikker viser, at denne udvikling er vendt i 2017, i det sygefraværsgennemsnittet for Skolecentret er faldet med 1,6 dag pr. årsværk fra årsskiftet og frem til og med august. 

  Fraværet for pædagogerne ansat i Ringsted Kommune er lavere end lands- og regionsgennemsnittet i alle årene på nær i 2012 og i 2015. På landsplan har pædagogerne, ligesom det er tilfældet med lærerne og kommunerne samlet, haft en opadgående trend i sygefraværet siden 2011 og frem til 2015. Trenden er dog ikke helt så kraftig for pædagogerne som for lærerne. I 2016 ses ligeledes et fald i fraværet på landsplan for pædagogerne. Dette fald i fraværet ses ligeledes blandt pædagogerne i Ringsted Kommune, hvis fravær falder til 15,1 dag pr. årsværk, hvilket er under både lands- og regionsgennemsnittet (bilag 1). I kommunens interne statistikker er der ligeledes indikationer på, at denne positive udvikling fortsætter i 2017, hvor centrets sygefravær samlet siden årsskiftet er faldet med 1,5 dag pr. årsværk. 

   

  Blandt de social- og sundhedsansatte har Ringsted Kommune fra 2007 til 2015 haft et højere sygefravær end både lands- og regionsgennemsnittet. I 2007 var fraværet blandt de social og sundhedsansatte oppe på 26,6 dage pr. årsværk, hvilket er næsten 9 dage mere pr. årsværk end landsgennemsnittet. Gennem årene falder fraværet, og i 2016 er fraværet hos de social- og sundhedsansatte i Ringsted Kommune nede på 13,9 dage pr. årsværk, hvilket er 3,1 dag lavere pr. årsværk end landsgennemsnittet. Dette skyldes især Hjemmeplejen og Plejecenter Solbakken, der har formået at sænke det gennemsnitlige fravær med mere end en tredjedel fra det oprindelige niveau.

  Fraværet blandt de administrative og IT-ansatte i Ringsted Kommune er gået fra det højeste fravær sammenlignet med de lands- og regionsgennemsnittet i 2014 og 2015, til at have det laveste fravær i 2016. Som for alle de andre store overenskomstgrupper ses der ligeledes her en opadgående trend i fraværet siden 2011.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at Ringsted Kommune bevæger sig i den rigtige retning i forhold til at nå målsætningen om at komme ned på eller under landsgennemsnittet. Kommunerne har generelt siden begyndelsen af den økonomiske krise og frem til 2010 haft et stort fokus på at nedbringe sygefraværet. I 2010 var fraværet på landsplan nede på 12 dage pr. årsværk, hvilket er det laveste niveau set over en 10 årig periode. Fra 2011 og fremefter har der været en opadgående trend i sygefraværet resulterende i, at det samlede fravær i kommunerne er tæt på niveauet fra starten af krisen.

  Skeles der til de store overenskomstgrupper, der er ansat i kommunen, er lærerne den eneste gruppe, der har et højere sygefravær end landsgennemsnittet, mens de andre grupper ligger under både region- og landsgennemsnittet. Fortsætter fraværet med at falde i Skolecentret, som det hidtil har gjort i 2017, er det administrations vurdering, at lærerne i Ringsted Kommune som de andre overenskomstgrupper vil komme ned på eller under landsgennemsnittet i kommunerne.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2017

  Taget til efterretning.

  Beslutning i Byrådet den 09-10-2017

  Taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Rikke Hedegaard og Jan Jakobsen (stedfortræder Henrik Kjær)

 • Punkt 5 Fjellebro-Kværkeby Borgerforening - udendørs mødested (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 14/13077
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_beslutning_i_byraadet_den_9._marts_2015.pdf.pdf bilag_2_ansoegning.pdf.pdf bilag_3_ny_finansieringsplan_august_2017.pdf.pdf bilag_4_bevillingsbrev_projekt_1025-2_udendoers_moedested_1-9-2017.pdf.pdf bilag_5_situationsplan.pdf.pdf bilag_6_placering_af_moedested.pdf.pdf bilag_7_kif_godkendelse.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Fjellebro-Kværkeby Borgerforening har søgt om midler til et udendørs mødested – et aktivitetsområde for alle borgere i Fjellebro og Kværkeby til i alt 347.200 kr. eksklusiv moms.

   

  Byrådet har den 9. marts 2015 besluttet, at Økonomiudvalget skal tage stilling til bevilling af midler fra helhedsplanpuljen, der overstiger 100.000 kr.

  Beskrivelse af sagen

  Landsbyforum tog i oktober 2013 initiativ til udarbejdelse af helhedsplaner for alle kommunens 10 landområder. Helhedsplanerne er lokalrådenes egne planer for landområderne.

  Byrådet har i 2014-2017 afsat et rådighedsbeløb og givet en anlægsbevilling på i alt 4. mio. kr. til virkeliggørelse af helhedsplanerne.

   

  Byrådet vedtog den 9. marts 2015 et sæt principper, som de bevilgede helhedsplanpuljemidler skal fordeles ud fra. Ét af principperne er, at bevillinger, som overstiger 100.000 kr., skal godkendes af Økonomiudvalget (Bilag 1).

  Byrådet har endvidere drøftet principperne på møde den 6. juni 2017 uden der er ændret i disse.

  Fjellebro-Kværkeby Borgerforening har søgt om 347.200 kr. eksklusiv moms til etablering af et fælles udendørs mødested – et aktivitetsområde for alle borgere i Fjellebro og Kværkeby. Formålet er at give områdets beboere, både børn, voksne og pensionister, mulighed for at samles ved et aktivitetsområde (Bilag 2).

   

  Projektet indgår i helhedsplanen for Fjellebro-Kværkeby.

   

  Fjellebro-Kværkeby Borgerforening har fremsendt en ny finansieringsplan (Bilag 3). Landsbyforum har på denne baggrund indstillet ansøgningen til godkendelse i Økonomiudvalget (Bilag 4).

   

  Indstillingen skal vurderes i forhold til kommunalfuldmagtsreglerne. Kommunalfuldmagten handler overordnet om, hvad kommunerne må anvende deres midler til med henblik på at opfylde almene behov i lokalsamfundet, da der generelt ingen lovgivning er som regulerer området udtømmende. 

  Et kerneområde i kommunalfuldmagtsreglerne er, at der kan ydes støtte til kulturelle områder og borgernes fritidsaktiviteter, herunder støtte med henblik på at give fællesskabet mulighed for at mødes og udvikles. For at kommunen kan yde støtten, skal aktiviteten være til almen nytte og kommunen må ikke yde støtte til en virksomhed eller enkeltpersoner.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Byrådet har den 9. marts 2015 vedtaget en række principper for udbetaling af midler til projekter i henhold til helhedsplanpuljen. Fjellebro-Kværkeby Borgerforening har søgt om 347.200 kr. eksklusiv moms til etablering af et udendørs samlings- og aktivitetsområde.

   

  Administrationen vurderer, at udbetaling af midler til etablering af et udendørs samlings- og aktivitetsområde som ansøgt er inden for kommunalfuldmagtsreglerne.

   

  Administrationen vurderer endvidere, at det ansøgte er i overensstemmelse med formålet for helhedsplanpuljen og skal derfor anbefale midlerne anvendt som ansøgt.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at midlerne 347.200 kr. eksklusiv moms godkendes anvendt som ansøgt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2017

  Venstre begærer sagen i Byrådet med henblik på yderligere belysning af projektet.

  Supplerende sagsfremstilling

  Fjellebro-Kværkeby Borgerforening har søgt om midler fra helhedsplanpuljen til at etablere et fælles udendørs mødested for borgere i Kværkeby og omegn.

   

  Mødestedet bliver en aktivitetsplads med: Optegnet multibane på 21x13m – her kan der spilles volley, håndbold, minifodbold og andre boldspil, skaterbane samt øer i helstøbt gummi indeholdende trampolin, sidde-, balance- og opholdsmøbler og udendørs fitnessredskaber til styrke- og cardiotræning. Bilag 5 viser en situationsplan af projektet. 

   

  Mødestedet bliver placeret på Kværkebyvej 6a og i den sydlige del af ejendommen ned mod Køgevej – bilag 6.

   

  Området er ejet af Kværkeby Idrætsforening som har givet Fjellebro-Kværkeby Borgerforening lov til at etablere mødestedet på deres ejendom – bilag 7.

  Beslutning i Byrådet den 09-10-2017

  Finn Andersen blev erklæret inhabil.

   

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Finn Andersen, Rikke Hedegaard og Jan Jakobsen (stedfortræder Henrik Kjær)

 • Punkt 6 Garantiprovision vedr. AffaldPlus (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 17/19295
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_henvendelse_fra_affaldplus_vedr._garantiprovision.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Ringsted Kommune har sammen med de øvrige ejerkommuner modtaget en henvendelse fra AffaldPlus i forbindelse med kommunernes garanti for lån på i alt 278,1 mio. kr. som AffaldPlus har optaget tidligere. I denne sag skal Byrådet tage stilling til, hvorvidt der skal opkræves provision af den allerede stillede lånegaranti for AffaldPlus og i givet fald med hvilket beløb.

  Beskrivelse af sagen

  AffaldPlus’ bestyrelse har på deres møde den 23. juni 2017 drøftet garantiprovision af kommunegarantier og opfordrer til, at såfremt ejerkommunerne beslutter at opkræve provision, behandles denne ens i kommunerne overfor AffaldPlus. Endvidere anbefaler AffaldPlus at provisionen fastsættes til 0,2 % for fremtidige lån.

   

  På baggrund af henvendelsen har de seks ejerkommuner været samlet på administrativt niveau for at drøfte et fælles niveau med udgangspunkt i risici og markedspris for provisioner. Der var administrativ enighed om, at AffaldPlus bør opkræves ens provisionssats for de seks kommuner, idet risikoprofil og markedspris alt andet lige er ens.

   

  I forhold til selve provisionssatsen er der administrativ enighed i ejerkommunerne om at foreslå en garantiprovision på 0,5 % p.a. af aktuel restgæld i stedet for at følge de anbefalede 0,2 %.

   

  Ifølge EU-kommissionens meddelelse omkring konkurrenceforvridende statsstøtte i form af garantier fremgår det, at de højst ratede selskaber som minimum opkræves 0,4 % p.a. for at det ikke opfattes som statsstøtte. Når ejerkommunerne er enige om en garantiprovision på 0,5 % p.a. af aktuel restgæld er det ud fra en antagelse om, at selvom risikoen anses for lille for AffaldPlus’ vedkommende, er den dog større end de højst ratede selskaber på europæisk plan.


  Det kan endvidere bemærkes, at Ringsted Kommunes bankforbindelse har angivet, at 0,5 % p.a. svarer til markedsniveauet for garantiprovisioner til denne type selskab og at det denne provisionssats også anvendes for de eksisterende garantier til Ringsted Forsyning A/S, der anses for et sammenligneligt selskab.

   

  Det blev drøftet mellem ejerkommunerne, hvorvidt der bør opkræves med tilbagevirkende kraft fra garantien blev stillet. Der var enighed om, at anbefale, at der kun opkræves fremadrettet; første gang pr. 31.12.2017. Årsagen hertil er, at vilkårene for garantistillelsen dermed ændres og at selskabet eventuelt havde handlet anderledes, såfremt provisionen havde været kendt på tidspunktet for låneoptagelsen.

   

  Ejerkommunerne har stillet garanti for lån i AffaldPlus med en samlet restgæld pr. 1. september 2017 på 277,6 mio. kr. En garantiprovision på 0,5 % p.a. af restgælden vil svare til 1,39 mio. kr., hvoraf Ringsted Kommunes andel udgør ca. 155.000 kr. ultimo 2016.

  Økonomi

  Såfremt der fastsættes en garantiprovision på 0,5 % p.a. af restgælden svarer dette til en indtægt ca. 150.000 kr. årligt.

   

  Det foreslås, at der afsættes indtægtsbudget til denne indtægt under Økonomiudvalget under bevillingen Renter med kassebeholdningen som modpost.

   

  Det kan bemærkes, at der ikke skal deponeres ved garantistillelse for renovationsområdet, da der efter lånebekendtgørelsen er automatisk låneadgang til området.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at den foreslåede årlige provision på 0,5 % p.a. af restgælden afspejler markedsprisen. Det er samme sats, der opkræves på eksisterende garantier til Ringsted Forsyning A/S, der anses for et sammenligneligt selskab.

   

  Det anses desuden for hensigtsmæssigt, at de seks ejerkommuner opkræver samme garantiprovision for de garanterede lån i AffaldPlus, da markedspris og risikoprofil antages at være ens.

   

  Det anbefales også, at der kun opkræves fremadrettet, da AffaldPlus måske havde handlet anderledes, såfremt en provision havde været kendt tidligere.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der fremadrettet opkræves garantiprovision for garanterede lån optaget af AffaldPlus
  2. at provisionssatsen fastsættes til 0,5 % p.a. af aktuel restgæld
  3. at der afsættes et årligt indtægtsbudget på 150.000 kr. på bevillingen Renter under Økonomiudvalget
  4. at indtægten tilføres kassebeholdningen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2017

  Anbefales godkendt med bemærkningen om at henvendelsen vedlægges inden byrådsbehandlingen.

  Supplerende sagsfremstilling

  Henvendelsen fra AffaldPlus er tilføjet som bilag (Bilag 1)

  Beslutning i Byrådet den 09-10-2017

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu, Rikke Hedegaard og Jan Jakobsen (stedfortræder Henrik Kjær)

 • Punkt 7 Anlægsbevilling til Åbning af Amtstue Alle (genoptagelse) (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 16/11003
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag1_-_dobbeltrettet_koersel_amtstue_alle.pdf bilag2_-_dobbeltrettet_koersel_margrethegaardenparkstraede.pdf bilag3_-_ensrettet_mod_ringvej_amtstue_alle.pdf bilag4_-_ensrettet_mod_ringvej_margrethegaardenparkstraede.pdf bilag5_-_ensrettet_mod_noerregade_amtstue_alle.pdf bilag6_-_ensrettet_mod_noerregade_margrethegaardenparkstraede.pdf bilag7_-_parkstraede_bag_stakladen.pdf bilag8_-_parkstraede_mod_noerregade.pdf bilag9_-_snit_a_a_ved_margrethegaardenparkstraede.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Sagen fremlægges med henblik på at tage stilling til valg af løsning samt anlægsbevilling til åbning af Amtstue Allé.

  Beskrivelse af sagen

  I forbindelse med ombygning af Margrethegården og Torveprojektet er der ønske om at Amtstue Allé åbnes for trafik fra Nordre Ringvej via Parkstræde (bag Ringstedcentret) til Nørregade.

   

   

   

  Åbningen af Amtstue Allé gennemføres for:

   

  • at give bedre mulighed for at komme til og fra bymidten,
  • at binde bymidten bedre sammen med Ringsted Outlet,
  • at forbedre adgangen til parkering ved Ringstedcentret efter nedlæggelse af parkeringspladserne på Torvet,
  • at sikre en bedre trafikafvikling i bymidten ved spærring af Nørregade i forbindelse med Ringsted Forsynings planlagte kloakarbejder i 2018.

   

  Byrådet besluttede på byrådsmødet den 8. juni 2015 pkt. 17, at der udarbejdes sag om åbning af Amtstue Allé, så denne kan foretages samtidig med byggearbejderne ved Margrethegården.

   

  Byrådet besluttede på byrådsmødet den 13. marts 2017 pkt. 9, at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 0,400 mio. kr. til anlægsprojektet ”Åbning af Amtstue Allé” til projektering og andre rådgiverydelser.

   

  Klima- og Miljøudvalget besluttede på udvalgsmødet den 18. maj 2017 pkt. 8, at udvalget ønskede en orienteringssag, hvor de trafikale aspekter vedrørende åbning af Amtsstue Alle bliver belyst.

   

  Klima- og Miljøudvalget besluttede på udvalgsmødet den 15. juni 2017 pkt.4, at gennemkørende tung trafik udgår af projektet. Derudover at der skal fremlægges to alternativer, et forslag med dobbeltretning og et forslag med ensretning.

   

  På baggrund af beslutningen i Klima- og Miljøudvalget den 15. juni 2017 er der udarbejdet projektforslag for åbningen af Amtstue Allé fra Nordre Ringvej til Nørregade uden gennemkørende tung trafik.

   

  1. projektforslag for dobbeltrettet trafik. (Bilag 1 og Bilag 2).
  2. projektforslag for ensrettet trafik. (Bilag 3, Bilag 4 (mod Nordre Ringvej), Bilag 5 og Bilag 6 (mod Parkstræde/Nørregade)).
  3. projektforslag for Parkstræde. (Bilag 7, Bilag 8 og Bilag 9).

   

  1. Projektforslag for dobbeltrettet trafik indebærer:

  • at der etableres vejforbindelse mellem Amtstue Allé og Nørregade via Parkstræde,
  • at vejforbindelsen mellem Amtstue Allé og Nørregade via Parkstræde udskilles som offentlig vej,
  • at der åbnes for trafik med personbiler og varevogne op til 3.500kg i begge retninger fra Nordre Ringvej via Parkstræde til Nørregade,
  • at der indføres zone med lokal hastighedsbegrænsning på 30 km/t mellem Parkstræde og Nordre Ringvej,           
  • at eksisterende chikaner ved Amtstue Allé 33-36 fjernes,
  • at eksisterende bump ved Amtstue Allé 33-36 bevares,
  • at der etableres standsnings- og parkeringsforbud på Amtstue Allé,
  • at eksisterende træer ved offentlig sti/Margrethegården fældes,
  • at eksisterende affaldsskur ved offentlig sti/Margrethegården fjernes.

   

  2. Projektforslag for ensrettet trafik indebærer:

  • at der etableres vejforbindelse mellem Amtstue Allé og Nørregade via Parkstræde,

  • at vejforbindelsen mellem Amtstue Allé og Nørregade via Parkstræde udskilles som offentlig vej,

  • at der åbnes for trafik med personbiler og varevogne op til 3.500kg i en retning på strækningen fra Parkstræde til Amtstue Allé 29,

  • at der indføres zone med lokal hastighedsbegrænsning på 30 km/t mellem Parkstræde og Nordre Ringvej,           

  • at strækningen fra Amtstue Alle 29 til Nordre Ringvej forbliver dobbeltrettet,

  • at eksisterende chikaner og bump ved Amtstue Allé 33-36 bevares,

  • at der etableres standsnings- og parkeringsforbud på den ene side af Amtstue Allé,

  • at eksisterende træer ved offentlig sti/Margrethegården fældes,

  • at eksisterende affaldsskur ved offentlig sti/Margrethegården fjernes.

   

  Ensretning af Amtstue Allé fra Nordre Ringvej mod Parkstræde (mod bymidten):

  Helhedsplanen for Margrethegården indebærer, at den interne trafik i Margrethegården ensrettes fra Dronning Margrethesvej mod syd til Parkstræde. Hvis Amtstue Allé ensrettes mod bymidten, vil al trafik fra Margrethegården have udkørsel ad Parkstræde til Nørregade.

   

  Ensretning af Amtstue Allé fra Parkstræde mod Nordre Ringvej (ud fra bymidten):

  Hvis Amtstue Allé ensrettes mod Nordre Ringvej vil en ejendom på Dronning Margrethesvej med udkørsel til Amtstue Alle kun kunne køre ud mod Nordre Ringvej.

   

  3. Projektforslag for Parkstræde indebærer:

  • at arealet over Nordicoms parkeringsplads overtages som offentlig vej,
  • at dobbeltrettet trafik bevares uændret,
  • at eksisterende belægningssten på Parkstræde udskiftes med asfaltbelægning på den vejstrækning, som bliver offentligt vejareal.

  Aftaler med lodsejere.

  Der foreligger foreløbigt tilsagn fra lodsejerne om mod kompensation at afgive areal til åbningen af Amtstue Allé.

   

  Budget efter projektforslag

  Anlægsudgifter

  1.750.000

  Honorar, intern

  125.000

  Honorar, ekstern & vejudskillelse landinspektør

  500.000

  Arealerhvervelse

  350.000

  Uforudsete

  275.000

  Budgetoverslag, i alt excl. moms

  3.000.000

   

  Budget efter projektforslag er 0,350 mio kr. højere end tidligere fremlagt budget.

  Stigningen skyldes primært at arealerhvervelse tidligere var forudsat at kunne ske vederlagsfrit.

   

  Der er afsat et rådighedsbeløb på 2,650 mio. kr. i Budget 2017 til anlægsprojektet ”Åbning af Amtstue Allé”.

   

  Der er den 13. marts 2017 meddelt en anlægsbevilling til projektering og andre rådgiverydelser på 0,400 mio. kr.

   

  På grundlag af budget efter projektforslag er der behov for et tillæg til rådighedsbeløbet på 0,350 mio. kr.

   

  Tidsplan

  2017/2018

  Aug

  Sep

  Okt

  Nov

  Dec

  Jan

  Feb

  Mar

  Aftaler med lodsejere

  Projektforslag

  Borgermøde, orientering

  X

  Sag anlægsbevilling

  Myndighedsbehandling

  Høring

  Sag høringssvar

  Projekt

  Udbud

  Anlæg

   

  Inddragelse og høring

  Der påregnes snarest afholdt et orienteringsmøde for borgerne om projektforslaget.

   

  I forbindelse med VVM-screeningen vil projektet blive sendt i høring, ligesom eventuelle nødvendige dispensationer fra lokalplaner vil blive sendt i høring hos naboerne.

  Økonomi

  Der søges en anlægsbevilling på 2,600 mio. kr.

   

  Anlægsbevillingen foreslås finansieret dels af uforbrugt rådighedsbeløb på 2,25 mio. kr. til Åbning af Amtstue Allé og dels ved et tillæg på 0,350 mio. kr. til rådighedsbeløbet til Åbning af Amtstue Allé finansieret af byfornyelsesfonden.

  Vurdering

  Administrationen vurderer på baggrund af projektforslaget, at åbning af Amtstue Allé for dobbeltrettet trafik med personbiler og varevogne op til 3.500kg fra Nordre Ringvej til Parkstræde bedst understøtter målene med åbningen af Amtstue Allé, såsom:

  • at give bedre mulighed for at komme til og fra bymidten,
  • at binde bymidten bedre sammen med Ringsted Outlet,
  • at forbedre adgangen til parkering ved Ringstedcentret.

  Administrationen vurderer også på baggrund af projektforslaget, at ensretning af trafikken vil være uhensigtsmæssig i forhold til afvikling af trafikken til og fra Margrethegården og andre eksisterende boliger på Amtsstue Allé og Dronning Margrethesvej.

  Administrationen vurderer, at ensretning af trafikken vil give mindre trafikbelastning på Amtstue Allé end den dobbeltrettede løsning.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at Amtstue Allé åbnes for dobbeltrettet trafik med personbiler og varevogne op til 3.500kg på strækningen fra Nordre Ringvej til Parkstræde, som beskrevet i beskrivelse af sagen,
  2. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 2,600 mio. kr. til anlægsprojektet ”Åbning af Amtstue Allé”,
  3. at anlægsbevillingen finansieres med 2,250 mio. kr. af det allerede afsatte rådighedsbeløb til samme formål og med 0,350 mio. kr. finansieret af byfornyelsesfonden.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 29-08-2017

  Udvalget genoptager sagen, når der har været holdt borgermøde med præsentation af de tre projektforslag. Sagen genoptages på udvalgets septembermøde.

  Supplerende sagsfremstilling

  Sagen genoptages efter borgermøde den 13. september 2017.

   

  Direktionen indstiller,

  1. at Amtstue Allé åbnes for dobbeltrettet trafik med personbiler og varevogne op til 3.500kg på strækningen fra Nordre Ringvej til Parkstræde, som beskrevet i beskrivelse af sagen,
  2. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 2,600 mio. kr. til anlægsprojektet ”Åbning af Amtstue Allé”,
  3. at anlægsbevillingen finansieres med 2,250 mio. kr. af det allerede afsatte rådighedsbeløb til samme formål og med 0,350 mio. kr. finansieret af byfornyelsesfonden.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 18-09-2017

  På baggrund af de input, der kom frem på borgermødet, anbefaler udvalget, at der ikke arbejdes videre med projektet.

   

  Ej til stede: Johnny Dahlgaard og Jan Jakobsen (stedfortræder Henrik Kjær)

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2017

  Klima – og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 09-10-2017

  Klima- og Miljøudvalgets indstilling godkendt efter afstemning.

   

  Medlemmer

  For

  Imod

  Undlod

  Henrik Hvidesten (V)

  X

  Klaus Hansen (V)

  X

  Per Roos (V)

  X

  Line Lynnerup (V)

  X

  Timo Jensen (V)

  X

  Rikke Hedegaard (V)

  Ej til stede

  Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (V)

  X

  Per Nørhave (O)

  X

  Daniel Nørhave (O)

  X

  Anders Weber (O)

  X

  Pia Fussing (O)

  X

  Finn Andersen (C)

  X

  Henrik Kjær (Ø)

  X

  Torben Lollike (B)

  X

  Kisser Franciska Lehnert 

  X

  Britta Nielsen (F)

  X

  Mette Ahm-Petersen (A)

  X

  Per Flor (A)

  X

  Lisbeth Andersen (A)

  X

  Benny Christensen (A)

  X

  Sadik Topcu (A)

  X

  Ej til stede: Rikke Hedegaard og Jan Jakobsen (stedfortræder Henrik Kjær)

 • Punkt 8 Indsamlingsordning for haveaffald og storskrald (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 17/15179
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_tilbud_fra_affaldplus.pdf.pdf bilag_2_-_opsamlingsnotat.pdf.pdf

  Indledning

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Denne sag forelægges med henblik på en stillingtagen til, om der skal indføres en indsamlingsordning for haveaffald og storskrald i Ringsted Kommune, og med AffaldPlus som operatør.

  Beskrivelse af sagen

  På Byrådsmødet den 20. juni 2017 blev det besluttet, at der ikke skal etableres en haveplads i Jystrup. I stedet blev administrationen bedt om at indlede en dialog med AffaldPlus, med henblik på at fremlægge en sag om ”Genbrugspladsernes henteordning”, hvor AffaldPlus varetager driften af en ordning for indsamling af haveaffald og storskrald fra alle private husstande i Ringsted Kommune. I den nuværende kommunale affaldsordning kan haveaffald og storskrald afleveres på genbrugspladsen på Møllevej eller på en af de andre genbrugspladser og havepladser i de seks AffaldPlus-kommuner.

   

  Ringsted Kommune har modtaget et tilbud fra AffaldPlus. Dette vedlægges som bilag 1. Bilag 2 er administrationens opsamlingsnotat, som beskriver indholdet af tilbuddet fra AffaldPlus, ligesom det bringer interne og eksterne aspekter ind til tilbuddet.

   

  AffaldPlus tilbyder en ordning, hvor haveaffald indsamles hver 4. uge i perioden 15. marts til 15. november, mens storskrald indsamles hver 4. uge hele året, med undtagelse af samlede etagebebyggelser i byområder med mere end 30 boligenheder, hvor det indsamles hver 2. uge. Haveaffalds- og storskraldsordningerne tilbydes som såkaldte fællesordninger, som alle husstande skal betale til. Den samme betalingsform er gældende for genbrugspladsordningen. Fællesordningen kræver, at husstande, der skal have afhentet affald, foretager en konkret tilmelding på de udmeldte afhentningsdage.

   

  For hver husstand i Ringsted Kommune vil en indsamlingsordning for haveaffald og storskrald koste ca. 154 kr. årligt. Haveaffaldsindsamlingen koster 42,20 kr./husstand/år, storskraldsindsamlingen koster 108,00 kr./husstand/år og et IT-tilmeldesystem forventes at koste ca. 4,00 kr./husstand/år. Priserne er inkl. moms. Der er frit valg blandt de to ordninger. Affaldsordninger er brugerbetalte, og beløbet vil blive lagt på renovationsgebyret. AffaldPlus anbefaler, at en aftale løber i fem år.

   

  Ringsted Kommunes renovationsgebyr for 2017 er på 2.935 kr./enfamiliehusstand. De øvrige fem AffaldPlus-kommuners renovationsgebyrer ligger i intervallet 2.135 kr. til 2.565 kr.  

  Inddragelse og høring

  Efter den politiske beslutning gennemføres en offentlig høring på otte uger. Resultatet af høringen vil herefter blive politisk behandlet.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at den tilbudte haveaffalds- og storskraldsordning er et supplement til den ændrede affaldsordning, hvor der, pr. 1. oktober 2018, skal indsamles madaffald og flere genbrugelige materialer ved alle husstande. Ved indførelse af ordningen får borgerne i Ringsted Kommune en bedre service, idet de borgere som, af forskellige årsager, ikke har mulighed for at benytte genbrugspladsen, nu får afhentet deres haveaffald og storskrald ved husstanden. Der tilbydes således en større ensartethed af kommunens service til borgerne.

   

  Affaldsordningen er brugerbetalt, og en samlet løsning vil koste ca. 154 kr./husstand/år. Som konsekvens af indførelsen af den ændrede affaldsordning i 2018, sker der en forholdsvis markant stigning af renovationsgebyret for 2019. Borgerinteressen for indførelse af den beskrevne haveaffalds- og storskraldsordning kendes ikke.

   

  Pt. foreligger der ingen sikker viden om, hvor store affaldsmængder der kan forventes indsamlet via en haveaffalds- og storskraldsindsamling hos de private borgere i Ringsted Kommune. Statistikken viser, at borgerne i Ringsted Kommune allerede afleverer ca. 10% mere husholdnings- og storskraldsaffald end gennemsnitsdanskeren gør. Det skyldes ikke mindst genbrugspladsen på Møllevej, som administrationen vurderer at være er en stor succes blandt borgerne.

  Indstilling

  Direktionen indstiller: at der indføres en indsamlingsordning for haveaffald og storskrald med AffaldPlus som operatør, og med idriftsættelse den 1. oktober 2018.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 18-09-2017

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Johnny Dahlgaard og Jan Jakobsen (stedfortræder Henrik Kjær)

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2017

  Anbefales godkendt med bemærkningen om, at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning i Byrådet den 09-10-2017

  Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

   

  Ej til stede: Rikke Hedegaard og Jan Jakobsen (stedfortræder Henrik Kjær)

 • Punkt 9 Forlængelse af gennemførslen for ”Områdefornyelse i Ringsted Midtby” (PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 15/27026
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_program_for_omraadefornyelse.pdf bilag_2_godkendelse_af_ansoegning_om_forlaengelse.pdf bilag_3_tidsplaner_to_scenarier.pdf bilag_4_kort_over_eksperimentariet_i_sjaellandsgade.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Byrådet har på mødet den 11. januar 2016 besluttet en tidsplan for Områdefornyelsen (Punkt 13). Sagen fremlægges med henblik på stillingtagen til udsættelse af slutdato for gennemførslen af ”Områdefornyelsen i Ringsted Bymidte”.

  Beskrivelse af sagen

  I 2010 blev områdefornyelsesprogrammet besluttet i Byrådet og efterfølgende i gangsat. Formålet med områdefornyelsen er, at tilføre Ringsted bymidte fornyet energi til gavn og glæde for byens borgere, handlende, erhvervsdrivende og besøgende. Initiativerne i områdefornyelsen skal være med til at fremme en positiv social og økonomisk udvikling og give bedre rammer for private investeringer og erhvervsudvikling. (jf. Områdefornyelsesprogrammet, november 2010, bilag 1).

  Fra 2011 til 2015 blev flere af områdefornyelsesprogrammets delprojekter igangsat med forskellig styrke og ressourcer.

  Da idéerne om bl.a. at tilføre ny energi til Ringsted Torv og kirkeplænen blev kombineret med behovet for klimatilpasning, voksede denne del af områdefornyelsen markant og udviklede sig til Torveprojektet. Det medførte en større kompleksitet i forhold til at sammentænke de andre delprojekter af områdefornyelsen. Den 16. januar 2016 fik Ringsted Kommune derfor godkendt udsættelse af den igangværende områdefornyelsesindsats på to år med en ny slut dato den 16. januar 2018. I den forbindelse blev det også besluttet, at områdefornyelsen skulle fokusere på færre, men større delprojekter. (jf. Byrådsmødet den 11. januar 2016, punkt 13).

  Siden er Sct. Hans Gade blevet sat i bero indtil videre, og fokus i denne indsats er blevet på Sct. Hans Haven, da Ringsted Forsyning A/S planlægger renovering af kloakeringen i området. Renoveringen af kulturhuset er blevet udført og afsluttet som delprojekt.

  Andre dele af de oprindelige indsatsområder er kombineret i de nedenstående delprojekter, der er under udvikling og etablering:

  • Torvet og pladsen foran Sct. Bendts kirke (i forbindelse med Torveprojektet)
  • Byens Bånd – syd, midt og nord (igangværende)
  • Sct. Hans Have (igangværende)

  Efterfølgende har administrationen sikret løbende fremdrift på de ovenstående indsatsområder, herunder:

  • Workshop med unge på Campusskolen om ønsker og virkemidler for Byens Bånd
  • Workshops og dialogmøder med interessenter og politikere om renovering og revitalisering af Sct. Hans Haven. Efterfølgende dialog og kvalificering af projektforslag ved tilknyttet landskabsarkitekt Charlotte Skibsted
  • Udarbejdelse af udbud og idéforslag til Byens Bånd, med udgangspunkt i konkrete temaer. Der er indhentet tre meget inspirerende idéforslag fra WeMakeSpace, ViGør og Møller&Grønborg
  • Dialogmøde om Byens Bånd med udvalgte erhvervsdrivende interessenter
  • Politisk behandling af både Byens Bånd og Sct. Hans Haven  

  For at sikre, at Områdefornyelsen bygger på de rigtige forudsætninger og den rette mængde borgerinddragelse, har administrationen forhørt sig hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om muligheden for forlængelse. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 26. juli 2017 godkendt den anmodede forlængelse af Områdefornyelsen i Ringsted Bymidte. Områdefornyelse skal nu ifølge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen være gennemført inden den 16. januar 2019, og regnskabet skal være indsendt senest den 16. juli 2019. (Bilag 2).  

  For at sikre områdefornyelsens fremdrift inden for den nye mulige tidsfrist er der udpeget en projektleder til udelukkede at få gennemført og afsluttet de resterende delprojekter. 

   

  Forslag til fornyet tidsplan for områdefornyelsen er vedlagt i bilag 3, hvorpå gennemførelsen af de forskellige delprojekter, Byens Bånd Nord, Midt og Syd (eksperimentariet i Sjællandsgade) og Sct. Hans Have, er illustreret. Efter denne plan vil samtlige af områdefornyelsens delprojekter kunne gennemføres inden den 16. januar 2019.

  Den 23. maj 2017 blev der i samarbejde med Rambøll afholdt en workshop med udgangspunkt i de tre idéforslag fra WeMakeSpace, ViGør og Møller&Grønborg. Efterfølgende er der indledt et samarbejde mellem Rambøll og administrationen, som på nuværende tidspunkt er i gang med den fysiske etablering af eksperimentariet i Sjællandsgade, som vedtaget på Byrådsmøder den 6. april 2017 (punkt 13). Eksperimentariet vil blive skudt i gang på Ringsted Natten den 1. september 2017 og forventes ifølge den nye tidsplan afsluttet den 31. august 2018. Ved at lade eksperimentariet strække sig over denne periode sikres det:

   

  • At man får mest muligt ud af de penge, der er blevet investeret i eksperimentariet.
  • At borgerne får mulighed for at bruge de midlertidige byrum, der bliver etableret i efteråret, over vinteren, i foråret og hen over sommeren.
  • At eksperimentariet bliver et dynamisk eksperimentarium i udvikling, der giver mulighed for løbende evaluering, og at der på den baggrund kan tilpasses og skabes nye byrum efter behov, i dialog med borgere og interessenter igennem perioden.

   

  Dermed opnås et solidt grundlag for at evaluere byrummene og byrumsinventaret, der ultimativt vil give de bedste betingelser for den forstående klimatilpasning i Sjællandsgade i 2020.

  Foruden etableringen af de mere permanente tiltag i Nord og Midt arbejdes der i andet halvår af 2017 også sideløbende på at markere ruten mellem Ringsted Outlet og Torvet. Denne markering forventes at være etableret ultimo oktober. Formålet er at drage nytte af julehandlen og de relaterede aktiviteter, der er i bymidten i november og december. Konkrete tiltag kunne bl.a. være markering på belægningen i tråd med den, som er ved at blive etableret i Sjællandsgade (bilag 4), skilte eller andre tiltag, der forbinder de to geografiske destinationer sammen.

  Inddragelse og høring

  Den allerede igangsatte borger- og interessentinddragelse vil blive videreudviklet og fortsætte under hele gennemførelsen af områdefornyelsen uanset slutdato.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Med en forlængelse af områdefornyelsen i kombination med en dedikeret projektleder, vurderes det, at områdefornyelsen kan realiseres i løbet af 2017 og 2018. Forlængelsen vil sikre, at de sidste delprojekter af områdefornyelsen får den mest optimale proces inden for de fastsatte rammer. Samtidig sikres tilstrækkelig borger- og interessentinddragelse og dermed en forankring af delprojekterne i borgernes hverdag. 

  Gennemføres områdefornyelsen efter den nuværende plan, med slutdato den 16. januar 2018, vil det kun være muligt at gennemføre delprojektet vedrørende eksperimentariet i Sjællandsgade. Det vil samtidig betyde, at de midlertidige byrum i Sjællandsgade kun vil være tilgængelige i en kort periode. Da vi går vinteren i møde, må det forventes, at brugen af bl.a. opholdsrummene vil være begrænset, og man risikerer, at borgerne ikke når at bruge byrummene i deres hverdag, inden de fjernes igen. Borger- og interessentinddragelsen vil som følge heraf være begrænset, hvilket vil påvirke evalueringsgrundlaget og ultimativt klimatilpasningsprojektet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at slutdato for gennemførsel af områdefornyelsen i Ringsted Bymidte ændres fra den 16. januar 2018 til den 16. januar 2019.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 26-09-2017

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Lisbeth Andersen og Timo Jensen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 09-10-2017

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Rikke Hedegaard og Jan Jakobsen (stedfortræder Henrik Kjær)

 • Punkt 10 Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til byggemodning Regimentet (PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 17/13503
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_udstykningsforslag_regimentet_delomraade_iii.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Sagen fremlægges med henblik på at tage stilling til anlægsbevilling til byggemodning af Regimentet - delområde III i kasernebyen, samt til afsættelse af rådighedsbeløb til finansiering af bevillingen.

  Beskrivelse af sagen

  Regimentet – delområde III er omfattet af Lokalplan 291, Boliger i Kasernebyen, og udlægger delområdet til enten åben-lav- eller tæt-lav bebyggelse. Denne sagsfremstilling forudsætter, at de overordnede principper beskrevet i Lokalplan 291 vedtages på Byrådsmøde den 11. september 2017.

   

  Figur 1, placering af byggemodning Regimentet, delområde III

  Administrationen oplever stor efterspørgsel på grunde til opførsel af åben-lav bebyggelse, altså almindelige enfamiliehuse og har derfor udarbejdet tre forskellige udstykningsforslag til denne boligtype. De tre udstykningsforslag fremgår af bilag 1 – udstykningsforslag Regimentet, delområde III.

   

  Grundet den unikke placering foran de gamle kasernebygninger stiller lokalplanen en del krav mht. til placering af huse, boligvej, grønt bælte m.m. Udstykningsforslagene minder derfor meget om hinanden, største forskel er antallet af grunde, og at boligvejen på udstykningsforslag 1 og 3 er gennemkørende mens blind på udstykningsforslag 2.

   

  Administrationen har forelagt de tre forslag den tilknyttede ejendomsmægler, som vurderer udstykningsforslag 2 med den blinde boligvej, som den mest attraktive.

   

  Udstykningsforslag nr. 2 er desuden den mest trafiksikre løsning, da gennemkørende trafik undgås, dog kan de to andre forslag let forbedres ved enten at spærre for gennemkørende trafik eller med fartbump eller lignende at sikre lav hastighed.

   

  Antal grunde og samlet skønnet antal grundkvadratmeter fremgår af skema herunder:

   

  Udstykningsforslag [nr.]

  Antal grunde [StK]

  Samlet skønnet grundkvadratmeter [m2]

  1

  9

  8.182

  2

  10

  8.210

  3

  11

  8.638

   

   

  Administrationen har ligeledes udarbejdet en overordnet tidsplan for byggemodningen. Som det fremgår af figur 2 forventes byggegrundene at kunne sættes til salg i andet kvartal 2018. 

  Tidsplan

  Figur 2 herunder viser en overordnet tidsplan for byggemodningen:

  År

  2017

  2018

   

  Opgave

  Kvartal

  1

  2

  3

  4

  1

  2

  3

  4

   

  Udstykningsforslag v. landinspektør

   

  Politisk beslutning og anlægsbevilling

   

  Rådgiverudbud og detailprojektering

   

  Landinspektørydelser

   

  Entreprenørudbud

   

  Anlægsperiode

   

  Forventet start grundsalg

   

   

  Grundet den forøgede aktivitet i boligmarkedet vil administrationen i samarbejde med rådgiver og entreprenør forsøge at optimere tidsplanen løbende med henblik på at kunne udbyde grunde til salg så hurtigt som muligt.

   

  Økonomi

  Alle beløb vist i den økonomiske oversigt på figur 3 herunder er overslagstal. Særligt de anslåede anlægsudgifter er forbundet med stor usikkerhed. Et mere nøjagtigt anlægsoverslag vil blive udarbejdet i forbindelse med detailprojektering, og en ny sag vil blive bragt frem, såfremt overslagene viser sig ikke at holde. 

   

  Fig. 3 Økonomisk oversigt

  Hele 1.000 kr.

  U/I

  Forventet forbrug
  2017

  Forventet forbrug
  2018

  Samlet 2017 & 2018

  Ekstern rådgiver og internt honorar

  U

  120

  100

  220

  Landinspektør inkl. gebyrer og afgifter

  U

  75

  75

  150

  Anlægsoverslag

  U

  0

  1.000

  1.000

  Uforudsete udgifter, risiko tillæg

  U

  100

  400

  500

  Belysningsprojekt

  U

  0

  130

  130

  Etablering grundejerforening

  U

  0

  50

  50

  Forventede totale anlægsudgifter

  -

  295

  1.755

  2.050

   

  Da grundstørrelser ikke er endeligt fastlagt, kan de nøjagtige forventede salgspriser endnu ikke beregnes. Indtægter fra grundsalg fremlægges derfor på et senere tidspunkt i en særskilt indtægtssag. Den tilknyttede ejendomsmægler vurderer dog prisen til at ligge på omkring 900 kr. / m2., hvilket vil give en samlet salgspris på ca. 7.2 mio. kr. Indtægterne fra salget foreslås at tilgå Byudviklingsfonden.

  Inddragelse og høring

  Ingen. Offentlig høring er foretaget i forbindelse med udarbejdelse af Lokalplan 291.

  Økonomi

  Der søges i denne sagsfremstilling midler til projektering og udførsel af udstykningen.

   

  Der søges en anlægsbevilling til udgifter på 2.050 mio. kr. til byggemodningen af Regimentet – delområde III.

  Der er ikke afsat rådighedsbeløb til byggemodningen af Regimentet – delområde III i budgettet. Anlægsbevillingen foreslås i stedet finansieret via træk i Byudviklingsfonden med 0.295 mio. kr. i 2017 og 1.755 mio. kr. i 2018. 

   

  De forventede indtægter fra byggemodningen foreslås at tilgå Byudviklingsfonden.

  Vurdering

  Grundet de mange henvendelser om muligheder for køb af jord i Kaserneområdet til opførelse af enfamiliehuse, vurderer administrationen at grundene i delområde III vil være attraktive og dermed lette at sælge.

  Forholdet mellem de forventede udgifter og indtægter viser en robust økonomi med plads til uforudsete udgifter m.m.

   

  Ejendomsmægleren vurderes at have god fornemmelse for hvilke typer byggegrunde køberne efterspørger, og administrationen anbefaler derfor udstykningsforslag nr. 2. ligesom den også vurderes som den mest trafiksikre løsning.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at byggemodningen af Regimentet delområde III sættes i gang,
  2. at der gives en anlægsbevilling på i alt 2.050 mio. kr. til udgifter til projektering og udførsel,
  3. at anlægsbevillingen finansieres ved at afsætte rådighedsbeløb i 2017 på 0.295 mio. kr. og 1.755 mio. kr. i 2018 via træk i byudviklingsfonden.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 26-09-2017

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Timo Jensen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2017

  Anbefales godkendt med bemærkning om, at der for at udnytte de gunstige forhold på boligmarkedet nu ønskes udarbejdet en sag til Plan- og Boligudvalget med henblik på, at byggemodningen af den øvrige del af Lokalplanområde 291 fremmes mest muligt med henblik på at opnå en målsætning om, at grundene kan sættes til salg i 2018.

  Beslutning i Byrådet den 09-10-2017

  Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

   

  Ej til stede: Rikke Hedegaard og Jan Jakobsen (stedfortræder Henrik Kjær)

 • Punkt 11 Orientering om afslutning af samarbejde mellem Ringsted Kommune, HOFOR og Naturstyrelsen i forhold til grundvandsbeskyttelse via skovrejsning (PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 15/3726
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_status_for_projektet.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  x

  x

  x

  Indstilling

  Beslutning

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  HOFOR, Naturstyrelsen og Ringsted Kommune opsagde samarbejdsaftalen omkring rejsning af skov ved Benløse, ved beslutning i Byrådet den 8. september 2014. I den forbindelse blev det besluttet, at parterne skulle undersøge mulighederne for andre grundvandsbeskyttende projekter, herunder skovrejsning. 

   

  Denne sag er en orientering om, at HOFOR ikke ønsker at igangsætte andre grundvandsbeskyttende projekter.

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted Kommune indgik den 26. april 2004 en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen og HOFOR (dengang Københavns Energi) om et stort skovrejsningsprojekt nord for Benløse, for at beskytte grundvandet og vandkvaliteten i Haraldsted Sø, som dengang fungerede som drikkevandsressource for Københavns Kommune.

   

  HOFOR stoppede efterfølgende sin indvinding af drikkevand fra søen og ønskede derfor i 2014 at opsige aftalen. Byrådet besluttede på den foranledning, den 8. september 2014, at formålet med aftalen var udtømt, og at samarbejdsaftalen dermed kunne ophøre.

   

  HOFOR ønskede dog fortsat at beskytte grundvandet til Vigersted Kildeplads med andre projekter og tiltag. Det var derfor en del af Byrådets beslutning, at administrationen skulle fortsætte forhandlingerne med HOFOR om andre projekter til grundvandsbeskyttelse, herunder undersøge mulighederne for skovrejsning omkring Vigersted og Kværkeby.

   

  HOFOR har den 12. juli 2017 endeligt oplyst Ringsted Kommune at de, af ressourcemæssige årsager, ikke ønsker at gå videre med skovrejsning i Ringsted som led i grundvandsbeskyttelsen af særligt Vigersted Kildeplads (bilag).

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at projektet ikke bør fortsætte uden HOFORs medvirken, da beskyttelse af HOFORs kilde pladser ikke umiddelbart er en kommunal forpligtigelse, og Ringsted Kommune derfor ikke har afsat ressourcer til dette.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 26-09-2017

  Taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Timo Jensen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2017

  Taget til efterretning.

  Beslutning i Byrådet den 09-10-2017

  Taget til efterretning med bemærkning om, at der skal arbejdes videre med HOFOR´s opfording til, at Ringsted Kommunes areale forpagtes ud til mere miljøvenig arealanvendelse.

   

  Ej til stede: Rikke Hedegaard og Jan Jakobsen (stedfortræder Henrik Kjær)

 • Punkt 12 Pulje til fritidsaktiviteter til børn i økonomisk udsatte familier (SAMU)

  SagsID/Sagsnummer: 17/265
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og

  Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Der orienteres om den aktuelle status på brugen af midler i den af Byrådet nedsatte pulje til fritidsaktiviteter til børn i økonomisk udsatte familier, og udvalget bedes tage stilling til eventuel udvidelse af målgruppen, der kan søge om tilskud fra puljen.

  Beskrivelse af sagen

  Ifm. med budget 2017, blev det besluttet at afsætte 200.000 kr. årligt til en pulje, hvor økonomisk trængte børnefamilier kunne søge tilskud, såfremt de ønskede at deres børn skulle deltage i forskellige fritidsaktiviteter. Formålet med puljen er at styrke den sociale, sproglige og kulturelle integration af børnene, og bidrage til at de får gode fritidsinteresser og kan deltage på lige fod med deres kammerater i foreningslivet og de kommunale fritidstilbud. Puljen skal bidrage til at forebygge social isolation og styrke børnenes, og herunder også forældrenes, deltagelse i sociale netværk og tilknytning til lokalsamfundets forenings- og kulturliv. Dette kan også på længere sigt medvirke til at styrke både børn og forældres mulighed for at agere som aktive samfundsborgere.

   

  Målgruppen for puljen er fastsat til at omfatte borgere, der opfylder følgende kriterier:

  • Er i den 5-årige integrationsperiode og modtager integrationsydelse
  • Er enlig forsørger og modtager enten kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse
  • Kun én forælder i familien har en indtægt – og denne indtægt er enten kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse

   

  Kommunen har gjort meget ud af at rådgive borgerne om puljens eksistens og formål. Således er Arbejdsmarkedscentrets sagsbehandlere blevet informeret om puljen, og rådgiver og vejleder deres borgere omkring puljens eksistens og formål. Ligeledes er der blevet udarbejdet en pjece og lavet en et afsnit om puljen på kommunens hjemmeside. Der er ligeledes i starten af året udsendt en pressemeddelelse og foretaget efterfølgende annoncering af puljen i de lokale medier.

   

  Status ultimo august er:

  • 6 familier har søgt og fået behandlet deres ansøgning om støttemidler fra puljen
  • 5 har fået bevilget støtte, mens én familie har fået afslag, da de ikke opfyldte kriterierne for at være i målgruppen
  • De 5 familier der har fået bevilget tilskud har søgt for i alt 9 børn
  • Tilskuddene er givet til kontingenter til alle 9 børn (2x dans, 2x svømning, 4x fodbold og 1x gymnastik). Derudover har 4 børn også fået tilskud til sportsudstyr
  • Der er i alt bevilget tilskud for 18.390 kr.

   

  Det må konstateres, at der på nuværende tidspunkt kun er brugt ca. 10 pct. af puljemidlerne. Der er forskellige årsager til dette. For det første kom kommunen først i gang med udmøntningen af puljen i slutningen af 1. kvartal. For det andet foregår mange fritidsaktiviteter i sæsoner. Dvs. mange børn starter fx først op i en fritidsaktivitet efter sommerferien, hvor en ny sæson begynder.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at puljen har en positiv effekt for de berørte familier. Børnene, og derigennem også forældrene, får en tilknytning til foreningsfællesskaber som de ikke tidligere har haft, og det sker som oftest med et minimum af udgifter (hvis nogen) for familiens økonomi.

   

  Det vurderes også, at der skal ske en større oplysningskampagne for at udbrede kendskabet til puljen noget mere – særligt set i lyset af det nuværende forbrug af puljemidlerne. Således har kommunens Integrationsteam hen over sommeren ved hver eneste samtale med flygtningefamilier, nævnt muligheden for at søge om tilskud fra puljen. Kommunes koordinator for social udsatte og veteraner samt mentorteamet gør også et aktivt arbejde for at udbrede kendskabet til puljen, når de er i kontakt med deres borgere. Det overvejes i øjeblikket, om der er behov for endnu en annonce/artikel i lokalebladene, for ad den vej at gøre opmærksom på puljens eksistens.

   

  Det er blevet klart, at det, som en del af informationen til familierne, skal fremgå tydeligt, at udgiften til kontingent kan afholdes direkte af Jobcenteret, hvis borgerne sørger for at opkrævningen fra den enkelte forening, tilgår Jobcentret. Det må ikke være en hindring for at kunne gå i tilbuddet, at de ikke selv har mulighed for at lægge beløbet ud. Der kan også være behov for mere oplysning til familierne om de forskellige mulige fritidsaktiviteter, der er i kommunen, ud fra, hvad børnene kunne ønske at deltage i.

   

  Der er, hen over sommeren, sket en del familiesammenføringer (11 børn i alt) for de herboende flygtninge. Dertil kommer evt. yderligere sammenføringer resten af året. Det vurderes på den baggrund, at alene dette vil betyde, at der kommer flere ansøgninger til puljen, efterhånden som børnene kommer til kommunen og indmeldes i fritidsaktiviteter.

   

  Grundet det lave forbrug indtil videre, vurderes det derudover, at det kan være formålstjenligt at udvide målgruppen der kan opnå tilskud fra puljen. Således ville det være muligt også at inkludere børnefamilier, hvor familiens enelige indtægtskilde kommer fra en forælder i enten ressourceforløb eller førtidspension.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at målgruppen udvides til også at omfatte børnefamilier, hvor kun én forælder i familien har en indtægt, og den indtægt kommer i form af enten ressourceforløbsydelse eller førtidspension

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 19-09-2017

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Rikke Hedegaard, Timo Jensen og Jan Jakobsen (stedfortræder Henrik Kjær)

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 09-10-2017

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Rikke Hedegaard og Jan Jakobsen (stedfortræder Henrik Kjær)

 • Punkt 13 Delegation vedr. visitering til nye socialpsykiatriske pladser (SAMU)

  SagsID/Sagsnummer: 17/12202
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Folketinget har besluttet, at der på landsplan skal etableres cirka 150 nye socialpsykiatriske pladser med det formål at forebygge vold på botilbud. Sagen forelægges til orientering, samt stillingtagen til medlemmer af det kommende visitationsforum, hvor Byrådet i henhold til loven skal udpege kommunens medlemmer.

  Beskrivelse af sagen

  Den nye type af socialpsykiatriske pladser skal etableres og drives af regionerne. Pladserne retter sig mod en lille gruppe af særligt udsatte borgere med svære psykiske lidelser og udadreagerende adfærd. Målgruppen for pladserne er stærkt afgrænset, idet alle af følgende kriterier skal være opfyldt:

   

  1. Borgeren vurderes at være til nærliggende og væsentlig fare for andre og uforudsigelig i sin adfærd,
  2. Borgeren har en svær psykisk lidelse,
  3. Borgeren har særlige sociale problemer,
  4. Borgeren forløb er karakteriseret ved gentagne indlæggelser eller én længerevarende indlæggelse i den regionale psykiatri,
  5. Opholdet vurderes at have afgørende betydning for at kunne imødekomme den pågældendes særlige behov for behandling, rehabilitering og støtte, herunder eventuelt misbrugsbehandling, og
  6. Opholdet på baggrund af en begrundet formodning vurderes at være egnet til at forhindre, at patienten vil indtage eller købe rusmidler, anskaffe farlige genstande eller begå kriminalitet, herunder udøve vold.

   

  Formålet med pladserne er at give denne udsatte gruppe en helhedsorienteret indsats, der kombinerer psykiatrisk behandling med socialpædagogiske indsatser og misbrugsbehandling. Formålet er også at nedbringe antallet af konflikter og voldsepisoder i de botilbud, der i dag skal rumme målgruppen.

   

  Loven om oprettelse af de særlige pladser trådte i kraft den 15. juli 2017, men da regionerne skal etablere pladserne først, kan loven først forventes at få reel betydning for kommunerne fra 2018.

   

  Region Sjælland er påbegyndt processen med at etablere pladserne. Der skal som udgangspunkt etableres 23 pladser i regionen. Det fremgår dog også af den politiske aftale, der ligger bag lovgivningen, at kapaciteten skal aftales løbende mellem kommunerne og regionen, bl.a. med afsæt i udnyttelsen af pladserne. Socialpsykiatrien og Ungeenheden i Ringsted Kommune vurderer, at efterspørgslen fra Ringsted Kommune vil være begrænset til mellem 0 og 2 borgere om året.

   

  Der er nedsat en planlægningsgruppe i region Sjælland, som bl.a. skal aftale kapacitet og procedurer for samarbejdet mellem de kommende afdelinger og kommunerne. Der er udpeget to direktører til at repræsentere kommunerne, udpeget fra hhv. det kommunale samarbejde på socialområdet og på sundhedsområdet.

   

  Visitation

  Det er kommunen, der kan træffe afgørelse om at en borger skal visiteres til en af de nye pladser. Afgørelsen skal ske på baggrund af indstilling fra et visitationsforum, som hver region skal oprette. Medlemmerne i det nye visitationsforum vil bl.a. være en speciallæge i psykiatri udpeget af Regionsrådet og en socialfaglig konsulent, der udpeges af kommunerne i regionen i fællesskab. Derudover skal der udpeges et medlem fra den enkelte kommune, som deltager i visitationsforummet hvis det drejer sig om en borger fra kommunen. 

   

  I henhold til lovens § 42b skal Byrådet udpege kommunens medlem eller medlemmer af visitationsforummet. I Ringsted Kommune vil denne opgave falde inden for ansvarsområdet for Myndighedsenheden i Social- og Sundhedscentret og for Ungeenheden i Arbejdsmarkedscentret.

   

  Økonomi

  Kommunerne skal betale for at anvende pladserne via en takst. Taksten bliver på cirka 1,5 mio. kr. årligt pr. plads. Det svarer til 80 pct. af de forventede udgifter pr. plads, mens regionen finansierer de resterende 20 pct.

   

  Kommunerne skal som udgangspunkt finansiere udgiften af deres eksisterende budget til botilbud. Kommunernes udgifter ventes dog at stige ved anvendelse af de nye pladser, da de efter hensigten skal have øget sikkerhed og højere personalenormering end de botilbud, der anvendes til målgruppen i dag. Ringsted Kommune får 223.000 kr. i DUT-kompensation fra 2018 til denne forventede merudgift. Beløbet er indarbejdet i det tekniske budget for 2018 under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

   

  Kommunerne vil derudover få en efterregning, hvis regionen har tomme pladser. Størrelsen på denne udgift er ukendt. Et estimat viser, at hvis Region Sjælland har 10 tomme helårspladser, vil Ringsted Kommune få en efterregning på ca. 0,5 mio. kr. Udgiften for tomme pladser vil dog efter al sandsynlighed blive mindre, da Regionen i henhold til den politiske aftale skal tilpasse antallet af pladser til behovet og efter aftale med kommunerne. Der forventes først at komme efterregninger for tomme pladser fra 2019.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at den nye type af psykiatriske pladser er et relevant tilbud til en meget udsat målgruppe. Da pladserne målrettes til en meget lille borgergruppe, vurderer administrationen, at Ringsted Kommune kun vil have behov for at visitere 1-2 borgere om året i afgrænsede perioder, og i nogle år måske slet ingen.

   

  I forhold til visitation vurderer administrationen, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at det bliver den sagsbehandler, der kender borgerens sag, der deltager når en sag behandles i det nye visitationsforum. På den baggrund indstilles det, at Byrådet videredelegerer beføjelsen til at udpege medlemmer til Socialdirektøren.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Byrådet videredelegerer beføjelsen til at udpege medlemmer til det nye visitationsforum til administrationen.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 19-09-2017

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Rikke Hedegaard, Timo Jensen og Jan Jakobsen (stedfortræder Henrik Kjær)

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 09-10-2017

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Rikke Hedegaard og Jan Jakobsen (stedfortræder Henrik Kjær)

 • Punkt 14 Kvalitetsstandarder for visiteret kørsel på voksenområdet (SAMU, ÆGU)

  SagsID/Sagsnummer: 15/29847
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_a._kvalitetsstandard_-_koersel_til_beskyttet_beskaeftigelse.pdf bilag_b._kvalitetsstandard_-_koersel_til_aktivitets_og_samvaerstilbud.pdf.pdf bilag_c._kvalitetsstandard_-_koersel_daghjem.pdf.pdf bilag_d._kvalitetsstandard_-_koersel_hjaelpemidler.pdf.pdf bilag_e._kvalitetsstandard_-_koersel_individuel_handicap.pdf.pdf bilag_f._kvalitetsstandard_-_koersel_sel_traening.pdf.pdf bilag_g._kvalitetsstandard_-_koersel_sul_genoptraening.pdf.pdf bilag_h._kvalitetsstandard_-_koersel_vederlagsfri_fys.pdf.pdf bilag_a_revideret._kvalitetsstandard_-_koersel_til_beskyttet_beskaeftigelse.pdf.pdf bilag_b_revideret._kvalitetsstandard_-_koersel_til_aktivitets_og_samvaerstilbud.pdf.pdf bilag_c_revideret._kvalitetsstandard_-_koersel_daghjem.pdf.pdf bilag_d_revideret._kvalitetsstandard_-_koersel_hjaelpemidler.pdf.pdf bilag_e_revideret._kvalitetsstandard_-_koersel_individuel_handicap.pdf.pdf bilag_f_revideret._kvalitetsstandard_-_koersel_sel_traening.pdf.pdf bilag_g_revideret._kvalitetsstandard_-_koersel_sul_genoptraening.pdf.pdf bilag_h_revideret._kvalitetsstandard_-_koersel_vederlagsfri_fysioterapi.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet forelægges otte kvalitetsstandarder for visiteret kørsel på voksenområdet til godkendelse.

   

  Udarbejdelsen af kvalitetsstandarderne er led i en samlet gennemgang af kørselsområdet i Ringsted Kommune og forberedelse af et kommende udbud på kørselsområdet i 2018.

  Beskrivelse af sagen

  I forbindelse med gennemgang af kørselsområdet har der vist sig et behov for at få beskrevet serviceniveauet for kørslen på voksenområdet. Herudover giver beskrivelserne af serviceniveauet et bedre grundlag for udarbejdelsen af det kommende udbud. Tidligere har serviceniveauet vedr. kørsel været beskrevet overordnet i fx kvalitetsstandarder for genoptræning og i kontraktmateriale.

   

  Formålet med kvalitetsstandarderne er at skabe bedre gennemsigtighed for borgerne om kommunens serviceniveau. Herudover giver det medarbejderne, der visiterer til kørsel i sammenhæng med ydelser på voksenområdet, og leverandøren af kørselsydelsen, et klart grundlag for deres arbejde, herunder bedre sikkerhed for et ensartet serviceniveau.

  De nye kvalitetsstandarder er baseret på nuværende praksis og rammer, som de har været beskrevet i andre kvalitetsstandarder. Ingen borgere vil miste deres nuværende kørsel på baggrund af de nye kvalitetsstandarder, men der er lagt op til en enkelt ændring vedrørende egenbetaling for kørsel til beskyttet beskæftigelse.

   

  Den eneste ordning, hvor der er hjemmel til opkrævning af egenbetaling, og hvor der på nuværende tidspunkt ikke er lagt op til egenbetaling, er kørsel til vederlagsfri fysioterapi. I forbindelse med budgetprocessen er der udarbejdet forslag om at indføre egenbetaling på dette område.

   

  Størstedelen af kørslen bliver varetaget i regi af Movia Flextrafik. De såkaldte kvalitetsmål for kørslen vedr. ventetid og omvejskørsel er derfor for en stor del fastlagt af Movia. Kvalitetsmål for køretid er fastlagt efter vejledning fra Movia for at sikre hensigtsmæssige rammer for udførsel af kørsel og mulighed for samkørsel. Nedsættes den maksimale køretid, vil udgiftsniveauet som udgangspunkt blive forøget, idet der vil blive behov for større kapacitet i form af flere vogne.      

  Alle kvalitetsstandarder overholder gældende lovgivninger, og de er skrevet i et tilgængeligt sprog. Kommunen anviser altid til den billigste transportform, der er forsvarlig for den enkelte borger.

  Når kvalitetsstandarderne for visiteret kørsel er blevet politisk behandlet i Byrådet, vil de blive lagt på kommunens hjemmeside i samme layout som de øvrige kvalitetsstandarder på voksenområdet.


  Kvalitetsstandarderne for visiteret kørsel vil fremover blive revideret én gang om året sammen med de øvrige kvalitetsstandarder på voksenområdet. Dette er i overensstemmelse med beslutningen om revidering af de øvrige kvalitetsstandarder på voksenområdet, som blev truffet den 20.6.2017.

  Det betyder, at kvalitetsstandarderne på voksenområdet følger kadencen med det vedtagne budget og afledte lovændringer på baggrund af finanslovsforhandlinger. Der kan dog være tilfælde, hvor fx ændringer i lovgivningen gør, at der er enkelte kvalitetsstandarder for visiteret kørsel, som må tilrettes og politisk behandles på andre tidspunkter af året.


  Det foreslås, at mindre tilretninger af kvalitetsstandarderne for visiteret kørsel, der foretages på baggrund af fx nye principafgørelser fra Ankestyrelsen, fremover ikke forelægges de politiske udvalg løbende men først ved den årlige revidering. I praksis implementeres ændringer med det samme, når der forelægger nye principafgørelser.

   

  I 2015 udgjorde udgifterne til kørselsordningerne omfattet af nærværende kvalitetsstandarder 5,5 mio. kr.

   

  De otte kvalitetsstandarder for visiteret kørsel er nedenfor præsenteret og gennemgået kort:


  Kvalitetsstandard for kørsel af voksne med særlige behov til beskyttet beskæftigelse
  Borgeren skal som udgangspunkt selv sørge for transport til og fra arbejdet. Hvis borgeren selv sørger for transporten, er han/hun berettiget til befordringsgodtgørelse fra kommunen, men skal dog selv betale for de første 10 km hver vej. Det fremgår af bekendtgørelse om aflønning og befordringsudgifter mv i beskyttet beskæftigelse § 2.

   

  Hvis kommunen undtagelsesvis sørger for transporten for borgeren, fastlægger den nye kvalitetsstandard, at der opkræves egenbetaling for de første 10 km. Borgerens egenbetaling må ikke overstige 30 % af dennes lønindtægt fra den beskyttede beskæftigelse (nettoindtægt).

   

  Ved en fejl er der ikke tidligere blevet opkrævet egenbetaling for kørsel for de borgere, hvor kommunen har sørget for transporten. I den politisk godkendte kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse, som var gældende indtil den 20. juni 2017, fremgik, at ”kommunen skal afholde udgiften til befordring for borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som ikke kan transportere sig selv.” 

   

  I lovgivningen fremgår det, at ”Personer, der udfører lønnet arbejde i beskyttet beskæftigelse, skal selv afholde udgiften til daglig befordring til og fra virksomheden inden for en afstand af 10 kilometer fra virksomheden.” Egenbetalingen indføres derfor for at sikre, at kommunens kvalitetsstandard er i overensstemmelse med lovgivningen på området og for at sikre ligebehandling af borgerne. Dermed er der ikke tale om ændringer i serviceniveauet men en korrektion af en fejl. På nuværende tidspunkt er der 6-7 borgere, hvor kommunen afholder den fulde udgift for kørslen, og ca. 60 borgere som selv sørger for deres transport og får befordringsgodtgørelse, hvis afstanden er mere end 10 kilometer.

   

  Indføring af egenbetaling vil vedrøre de 6-7 borgere, hvor kommunen i dag afholder den fulde udgift. Egenbetalingen skal opgøres individuelt og afhænger bl.a. af borgerens timeløn, antal arbejdstimer og af antallet af kilometer mellem bolig og arbejde. En timeløn i beskyttet beskæftigelse ligger typisk mellem 8 og 32 kr. Det medfører, at borgerens egenbetaling estimeret ligger mellem 10 og 67 kr. pr. dag. Til sammenligning er egenbetaling for kørsel til daghjem 64 kr. tur/retur pr. dag.

   

  Administrationen har sendt et varsel til de berørte borgere. Der er lagt op til, at opkrævningen træder i kraft pr. 1.1.2018.

   

  Kvalitetsstandard for kørsel af voksne med særlige behov til aktivitets- og samværstilbud
  Borgeren kan få kørsel mellem bopælen og tilbuddets adresse, hvis borgere har brug for hjælp til at komme til og fra tilbuddet. Der er ikke egenbetaling. Der er ikke ændringer i forhold til det nuværende serviceniveau.

   

  Kvalitetsstandard for kørsel til daghjem

  Borgeren kan få kørsel mellem bopælen og daghjemmet, hvis han/hun på grund af nedsat funktionsniveau ikke kan anvende kollektiv trafik eller på anden vis stå for transporten selv. Der er egenbetaling for kørslen. Prisen er i 2017 32 kr. pr. enkelttur, og prisen reguleres én gang om året. Der er ikke ændringer i forhold til det nuværende serviceniveau.

   

  Kvalitetsstandard for kørsel til afprøvning af hjælpemidler

  Borgeren kan få kørsel mellem bopælen og til og fra leverandøren af hjælpemidlet, hvis han/hun på grund af nedsat funktionsevne ikke kan anvende kollektiv trafik eller på anden vis stå for transporten selv. Hvis borgeren selv sørger for transporten, er han/hun berettiget til befordringsgodtgørelse fra kommunen. Der er ikke ændringer i forhold til det nuværende serviceniveau.

   

  Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og svært synshandicappede (Flexhandicap)

  Borgere over 18 år, som er svært bevægelseshandicappet eller svært synshandicappet, kan blive visiteret til Flexhandicap-ordningen. Den består af 104 ture/året. Borgeren skal betale et årligt gebyr for at være medlem af Flexhandicap-ordningen. Herudover betales en fast takst pr. kilometer.  Der er ikke ændringer i forhold til det nuværende serviceniveau.

   

  Kvalitetsstandard for kørsel til genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86

  Borgeren kan få kørsel mellem bopælen og træningstilbuddet, hvis borgeren på grund af nedsat funktionsevne ikke kan anvende kollektiv trafik eller på anden vis stå for transporten selv. Der er egenbetaling for kørslen. Der er ikke ændringer i forhold til det nuværende serviceniveau.

   

  Kvalitetsstandard for kørsel til genoptræning efter sundhedslovens § 140

  Borgeren kan få kørsel mellem bopælen og anviste genoptræningssted, hvis han/hun på grund af nedsat funktionsevne ikke kan sørge for transporten selv i egen bil eller med kollektiv trafik. Hvis borgeren selv kan sørge for transporten, kan han/hun få befordringsgodtgørelse fra kommunen, hvis en række kriterier opfyldes jf. lovgivningen.  Der er ikke ændringer i forhold til det nuværende serviceniveau.

   

  Kvalitetsstandard for kørsel til vederlagsfri fysioterapi

  Borgeren kan få kørsel mellem bopælen og tilbuddets adresse, hvis han/hun på grund af nedsat funktionsniveau ikke kan anvende kollektiv trafik eller på anden vis stå for transporten selv. Borgeren kan maksimalt få kørsel til og fra tilbuddet tre gange ugentligt. Der er ingen egenbetaling. Der er ikke ændringer i forhold til det nuværende serviceniveau.

   

  Alle kvalitetsstandarder for visiteret kørsel er vedlagt som bilag.

  Inddragelse og høring

  Til høring i Ældreråd og Handicapråd.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at de nye kvalitetstandarder giver Ringsted Kommunes borgere bedre mulighed for at orientere sig om, hvilke kørselsydelser de kan forvente at modtage samt niveauet herfor.

   

  Samtidig vurderes det at kvalitetsstandarderne giver bedre muligheder for styring og drift af kørslen. Herunder kommunens udgifts- og aktivitetsstyring og der sikres et ensartet serviceniveau på området.

   

  Kvalitetsstandarderne vil ligeledes danne grundlag for kommende udbud af den visiterede kørsel i foråret 2018.

   

  Administrationen vurderer, at kvalitetsstandarderne for visiteret kørsel beskriver et service- og ydelsesniveau på ældre- og voksenområdet, som understøtter borgerne i et selvstændigt liv, hvor dem der har brug for hjælp til kørsel får hjælp.

   

  Administrationen vurderer, at der med forslag om at indføre egenbetaling for kørsel til beskyttet beskæftigelse for de borgere, hvor kommunen sørger for transporten, vil sikre ligebehandling af borgerne uanset kørselsordning.  

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at kvalitetsstandarderne godkendes.
  2. at det godkendes, at mindre tilretninger af kvalitetsstandarderne, der foretages på baggrund af fx nye principafgørelser, fremover ikke forelægges de politiske udvalg løbende, men først ved den årlige revurdering.

  Beslutning i Handicaprådet den 13-09-2017

  Handicaprådet bemærker, at der er behov for at arbejde videre med at gøre sproget let forståeligt.

   

  Dorthe Dahlstrup orienterede om, at man kan komme med bemærkninger til kvalitetsstandarderne og formuleringerne via et link på kommunens hjemmeside.

   

  Handicaprådet foreslår, at det bliver tydeligt, hvor der er sket ændringer, når der laves tilretninger af kvalitetsstandarderne.

   

  Ej til stede:

  Christina Denise Wandel, Britta Nielsen

  Beslutning i Ældrerådet den 18-09-2017

  Ældrerådet anbefaler, at indstillingen godkendes.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 19-09-2017

  Anbefales godkendt med bemærkningen at kvalitetsstandarderne ses igennem for sproglige rettelser inden forelæggelse for Økonomiudvalget.

   

  Ej til stede: Rikke Hedegaard, Timo Jensen og Jan Jakobsen (stedfortræder Henrik Kjær)

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 20-09-2017

  Anbefales godkendt med Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets bemærkning.

   

  Ej til stede: Per Roos

  Supplerende sagsfremstilling

  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på deres møde, at kvalitetsstanderne skulle gennemgås for sproglige rettelser før forlæggelse for Økonomiudvalget.

   

  Kvalitetsstandarderne er gennemgået med henblik på at gøre sproget mere forståeligt og tilgængeligt for borgerne. Ændringerne er markeret i de reviderede kvalitetsstandarder, den tekst der er indsat er overstreget med blå farve, og den tekst der foreslås slettet er overstreget med rød farve.

   

  Når kvalitetsstandarderne er godkendte, vil de fremgå på kommunens hjemmeside. Her vil det være muligt for borgerne at komme med tilbagemeldinger, om de kan forstå formuleringerne i kvalitetsstandarderne eller har sproglige ændringsforslag. Tilbagemeldingerne vil indgå, når kvalitetsstandarderne skal gennemgås næste gang.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2017

  Anbefales godkendt med Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets bemærkning.

  Beslutning i Byrådet den 09-10-2017

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Rikke Hedegaard og Jan Jakobsen (stedfortræder Henrik Kjær)

 • Punkt 15 Nyt medlem af Handicaprådet (SAMU)

  SagsID/Sagsnummer: 17/115
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Sagen forelægges med henblik på at udpege et nyt medlem af Handicaprådet fra børneområdet for resten af 2017.

  Beskrivelse af sagen

  I henhold til delegationsplanen udpeger Byrådet nye medlemmer af Handicaprådet. På grund af medarbejderudskiftning i administrationen skal der nu udpeges et nyt medlem fra børneområdet.

   

  Handicaprådet i Ringsted Kommune er sammensat af fire medlemmer, der er indstillet af Dansk Handicapforbund, to medlemmer fra Byrådet og to medlemmer fra administrationen med relevant faglig indsigt på henholdsvis børne- og voksenområdet. Handicaprådets medlem fra børneområdet, Sigrid Andersen, som blev udpeget som medlem af Handicaprådet i marts 2016, er ophørt i sin stilling som leder af Børne- og Familierådgivningen i Ringsted Kommune.

   

  I stedet indstilles Børnecenterchef Annika Hermansen som medlem af Handicaprådet, og leder af Børne- og Familierådgivningen Anja Falk Rømer som hendes stedfortræder.

   

  Udpegningen gælder kun for resten af 2017, idet der skal nedsættes et nyt Handicapråd for 2018-2021 i forbindelse med en ny valgperiode.

  Inddragelse og høring

  Til orientering i Handicaprådet.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at indstillingen understøtter, at medlemmerne fra administrationen skal have fagligt indsigt i hhv. børne- og voksenområdet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Annika Hermansen udpeges som nyt medlem af Handicaprådet, med Anja Falk Rømer som stedfortræder.

  Beslutning i Handicaprådet den 13-09-2017

  Orienteringen blev taget til efterretning.

   

  Ej til stede:

  Christina Denise Wandel, Britta Nielsen

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 19-09-2017

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Timo Jensen og Jan Jakobsen (stedfortræder Henrik Kjær)

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 09-10-2017

  Godkendt

   

  Ej til stede: Rikke Hedegaard og Jan Jakobsen (stedfortræder Henrik Kjær)

 • Punkt 16 Rammeaftale 2018-19 for det specialiserede socialområde og specialundervisning (SAMU, BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 17/254
  Sagen afgøres i: Byrådet
  rammeaftale_2018-19_spec_omr.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal senest 15. oktober indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Med denne sag forelægges forslag til rammeaftale 2018-19. KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen i juni 2017 og anbefaler den til godkendelse.

   

  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget har tidligere, i marts 2017, fået forelagt en sag om rammeaftalen, der handlede om en fornyet proces for rammeaftalen.

  Beskrivelse af sagen

  Kommunekontaktrådene (KKR) har til opgave at koordinere kommunernes indsats på det specialiserede socialområde for både børn og voksne. Til det formål skal der indgås en rammeaftale i hvert af landets fem KKR. I denne sag forelægges forslag til KKR Sjællands rammeaftale for 2018 og 2019. Rammeaftalen er vedhæftet som bilag.

   

  Rammeaftalen omfatter en udviklingsstrategi, der afdækker sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel efter pladser i regionen og som sætter mål og retning for den fælles faglige udvikling af specialområdet. Rammeaftalen omfatter desuden en styringsaftale, der fastlægger principper for takster og afregningsprocedurer mv. og som opstiller mål for arbejdet med at styre takst- og udgiftsudviklingen. 

   

  Dette års forslag til rammeaftale er resultat af en proces med inddragelse af brugere, politikere og fagpersoner. I alt har over 200 personer i løbet af processen været samlet og har drøftet samarbejdet på området. Samtidig er der på nationalt plan i økonomiaftalen formuleret et ønske om at forenkle rammeaftalerne, herunder at gøre dem 2-årige.

   

  Processen for en fornyet rammeaftale har ført til et fælles formuleret mål om at udvikle socialområdet, så det tager afsæt i borgernes ressourcer og drømme, og at udvikling er muligt for alle, som på et tidspunkt i deres liv får brug for en social indsats fra en kommune. Der er en fælles konstatering af, at socialområdet er under konstant forandring og at der hele tiden skal arbejdes med at udvikle og matche tilbuddene (og kapacitet) til borgernes behov. Skal det lykkes kræver det tæt samarbejde, tæt styring og en fokusering på rehabilitering og recovery.

   

  Rammeaftalen for 2018-2019 er derudover ændret på følgende punkter i fht. sidste år:

  • Varighed: Rammeaftalen dækker som noget nyt en 2-årig periode. Efter et år vil der blive foretaget en midtvejsstatus.
  • Format: Rammeaftalen består som noget nyt af et kort hoveddokument (vedhæftet som bilag), der bl.a. retter sig mod det politiske niveau samt en række bilag, der retter sig særligt til det administrative niveau.
  • Vurderingen af sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel er opdateret, hvor der bl.a. identificeres et behov for at være opmærksom på antallet af plejefamilier og forsorgshjem.
  • Der er udvalgt nye fokusområder for det fælles arbejde med faglig udvikling og styring af socialområdet. Disse uddybes nedenfor. 

   

  Nye fokusområder

  Med afsæt i input fra de afholdte temamøder i processen opstiller rammeaftalen følgende fokusområder for 2018 og 2019:

   

  1. Borgeren først – samarbejde med brugerne og deres pårørende. Recovery og rehabilitering har været centrale begreber i hele rammeaftaleprocessen, hvor der er et stort ønske om at udvikle socialområdet med afsæt i borgernes ressourcer og drømme. Hvis dette skal lykkedes så kræver det et særligt fokus på bruger- og pårørendeinddragelse.

   

  2. Forpligtende samarbejde om tilbud til udvalgte målgrupper. Samarbejdet er i forvejen præget af en stor og velfungerende samhandel mellem kommunerne i regionen, men der er områder med behov for at udvide samarbejdet. Det gælder i forhold til at afdække behov og muligheder for at udvikle tilbud på tværs af kommunegrænserne til bl.a. borgere med dobbeltdiagnoser.  

   

  3. Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil. Det handler om at blive bedre til at udbrede enkelte kommuners specialkompetencer på tværs af kommunegrænserne, fx via workshops eller rejsehold. I første omgang skal kompetenceområderne identificeres i de kommuner, der enten har specialtilbud eller har udviklet løsninger, der har vist sig at have stor effekt.

   

  4. Praksisnær metodeudvikling og vidensdeling om effekt. Kommunerne skal styrke samarbejdet i forhold til metodeudvikling, fx gennem fælles forsøgsbaserede projekter. 

   

  5. Vidensdeling om styring. Kommunerne har allerede indledt et samarbejde om at beskrive effektiviseringstiltag. Rammeaftalen lægger op til at der skal ske yderligere vidensdeling på tværs af kommuner, bl.a. via en fælles temadag om styring af det specialiserede område.

   

  6. Styringsdata og information. Der skal arbejdes videre med at identificere, hvilke styringsinformationer eller harmonisering af datatyper på økonomiområdet, der kan bidrage til bedre data til at sammenligne kommunerne imellem. 

   

  7. Stigende behov for støtte. Der ses en tilgang af borgere med behov for støtte. Der skal udarbejdes en analyse af baggrunden for denne vækst og overvejes forslag til at imødegå væksten.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at rammeaftalen vil skabe en god ramme for koordinering og indsatser på det specialiserede socialområde. Ringsted Kommune anvender et stort budgetbeløb på køb af pladser i botilbud mv. i andre kommuner. Det er derfor en stor fordel, at der løbende indgås en rammeaftale, hvor der aftales fælles retningslinjer for takster og betalingsprincipper mv.

   

  Administrationen vurderer endvidere, at der i processen for en fornyet rammeaftale er blevet formuleret relevante mål for udvikling af indsatserne på det specialiserede område, der blandt andet er i tråd med kommunens rehabiliteringsstrategi.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Byrådet godkender rammeaftalen for 2018 og 2019.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 19-09-2017

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Rikke Hedegaard, Timo Jensen og Jan Jakobsen (stedfortræder Henrik Kjær)

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 21-09-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 09-10-2017

  Godkendt

   

  Ej til stede: Rikke Hedegaard og Jan Jakobsen (stedfortræder Henrik Kjær)

 • Punkt 17 Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse ved ferier (SAMU)

  SagsID/Sagsnummer: 17/7538
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Folketinget har vedtaget lovforslaget om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse ved ferier for borgere i botilbud for voksne med særlige behov d. 2. juni 2017. Loven træder i kraft d. 1. januar 2018.

   

  Sagen forelægges med henblik på stillingtagen til, om Ringsted Kommune som driftsherre skal tilbyde tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse.

  Beskrivelse af sagen

  Loven har til formål at indføre mulighed for, at visse kommunale og regionale døgntilbud kan tilbyde tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier til døgntilbuddets beboere over 18 år, hvis beboerne efter eget initiativ ønsker dette. Det indebærer, at beboerne kan få det personale, de kender, med på ferie udover hvad kommunens kvalitetsstandard allerede giver mulighed for.

  Tilkøbsordningen er et supplement til borgernes mulighed for ledsagelse og må ikke erstatte eller forringe disse. Der er tale om en ”kan-bestemmelse”, dvs. det er op til byrådet at beslutte om de omfattede botilbud i Ringsted Kommune skal tilbyde ordningen.

   

  Loven er rettet mod personer med nedsat psykisk funktionsevne, der bor i et botilbud. I Ringsted Kommune drejer det sig om botilbuddet Bengerds Huse og Bofællesskaberne Kilden og Vibevej.

   

  I henhold til kvalitetsstandarden har beboerne ret til ledsagelse ved ferie og ture i op til 8 døgn om året. Her dækker kommunen dels lønudgifterne, dels ledsagerudgifter (transport, entrébilletter mv.) på op til enten 2.200 eller 6.700 kr. om året, afhængigt af borgerens funktionsevne og støttebehov.

   

  Den forslåede tilkøbsordning vil udvide borgernes muligheder for at komme på ferier, da de får mulighed for at tage af sted flere døgn om året, udover de 8 døgn de allerede modtager, og de får mulighed for at få personale med ved rejser til udlandet og på individuelle rejser, fx rejser sammen med deres familie.

   

  I tilkøbsordningen skal borgeren både dække udgifter til løn og ledsagerudgifter (billetter mv.). Dertil kommer rejseudgifterne for borgeren selv. Administrationen forventer, at der bliver tale om en individuel beregning for hver rejse, da udgifterne afhænger af rejsemålet, rejsens varighed, borgerens støttebehov samt om det er en individuel rejse eller flere beboere, der tager på rejse sammen.

   

  Jf. overenskomsten skal en medarbejder aflønnes for 10 timer pr. døgn, og i tilkøbsordningen skal en ferie som minimum inkludere én overnatning. Herudover kommer kolonitillæg, som varierer afhængigt af, om rejsen er i hverdage eller weekender. Hertil skønner administrationen, at en mindre rejse i gennemsnit er forbundet med ca. 3 timers forberedelse på botilbuddet.

  En vurdering af lønudgifterne alene ligger således på mellem 5.500 og 6.000 kr. pr. rejse pr. medarbejder eksklusiv tillæg, eksemplificeret ved Bengerds Huse og Vibevej.

   

  Gns. løn

  Antal minimums timer pr. ferie

  Forberedelsestid i timer

  Minimumsudgift pr. medarbejder

  Bengerds Huse

  kr. 257

  20

  3

  kr. 5.906

  Vibevej

  Kr. 242

  20

  3

  kr. 5.573

   

  Muligheden for at anvende tilkøbsordningen afhænger således i høj grad af den enkelte borgers privatøkonomi. Administrationen forventer, at der er borgere på både Bengerds Huse, Kilden og Vibevej, som vil have råd og være interesserede i at anvende en tilkøbsordning.

   

  Bruger/pårørenderåd er blevet spurgt til deres holdning, og de er positive over for muligheden for en tilkøbsordning. Rådene ønsker en drøftelse af de konkrete vilkår for tilkøb, hvis ordningen indføres i Ringsted Kommune. Det drejer sig f.eks. om hvordan borgeren er stillet ift. udgifter botilbuddet er nødt til at afholde hvis rejsen f.eks. skal aflyses ifm. sygdom.

   

  Hvis tilkøbsordningen skal indføres i Ringsted Kommune, foreslår administrationen, at der fastlægges retningslinjer om, at borgeren skal søge om ledsagelse ved ferier mindst 3 måneder inden rejsetidspunktet og at tilkøbsordningen kan anvendes maksimalt 8 døgn i træk. Det vil gøre det muligt at håndtere personalenormering og vagtplanlægning for botilbuddene. Personalet skal varsles minimum 8 uger forud for tjenesterejser i henhold til deres overenskomst.  

   

  Administrationen peger på følgende muligheder for udmøntning af den nye lovgivning om køb af ledsagelse:

   

  Forslag 1: Ikke at indføre tilkøbsordning af kommunalt ansatte medarbejdere

  Ordningen er en kan-bestemmelse, og derfor kan det undlades at indføre mulighed for tilkøb af ledsagelse ved ferier. I stedet er borgerne henvist til at anvende de nuværende rejsemuligheder samt muligheden for at købe ledsagelse hos private vikarbureauer med pædagogisk personale.

   

  Forslag 2: Indføre tilkøbsordning for ferieledsagelse

  Det er muligt at indføre tilkøbsordningen i Bengerds Huse, Kilden og Bofællesskabet Vibevej uden at ændre i det eksisterende serviceniveau og kvalitetsstandard for ledsagelse ved ferier Tilkøbsordningen kan således anvendes af borgere, der gerne vil på flere eller andre ferier end dem, der allerede bliver afholdt for botilbuddenes beboere.

  Inddragelse og høring

  Til høring i Handicaprådet.

                                                              

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at forslag 2 om at indføre tilkøbsordningen vil give borgerne på Bengerds Huse, Kilden og Vibevej bedre muligheder for at tilrettelægge deres egne ferier, end de har i dag, uden merudgifter for kommunen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at tilkøbsordningen indføres på Bengerds Huse, Kilden og Botilbuddet Vibevej.

  Beslutning i Handicaprådet den 13-09-2017

  Handicaprådet bakker op om indstillingen. Handicaprådet foreslår, at der gøres status for ordningen efter et år.

   

  Ej til stede:

  Christina Denise Wandel, Britta Nielsen

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 19-09-2017

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Rikke Hedegaard, Timo Jensen og Jan Jakobsen (stedfortræder Henrik Kjær)

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 09-10-2017

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Rikke Hedegaard og Jan Jakobsen (stedfortræder Henrik Kjær)

 • Punkt 18 Udbud af madservice med udbringning (SAMU, ÆGU)

  SagsID/Sagsnummer: 17/19229
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Lukket punkt
  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  X

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Der er gennemført et udbud vedrørende madservice med udbringning til hjemmeboende borgere. Sagen forelægges for at orientere om resultatet af udbuddet og stillingtagen til, om der skal gives kommunalt tilskud til madservice, om der skal arbejdes videre med hjemtagning, og om Ringsted Kommune fremover skal deltage i fællesudbud.

  Beskrivelse af sagen

  Jf. Servicelovens § 83 stk.1 nr. 3 skal Byrådet tilbyde madservice til borgere, som ikke selv kan tilberede mad. Det er op til den enkelte kommune at beslutte i kvalitetsstandarden, hvordan madservice tilbydes. Borgere, som er visiteret til madservice, skal have mulighed for at vælge mellem to eller flere leverandører af hjælpen, hvoraf den ene kan være kommunal (Serviceloven § 91, stk.1 og stk.2).

   

  Det er lovbestemt, at borgere, som er visiteret til madservice, selv skal betale for maden. Der er fastsat et maksimumbeløb for borgerens egenbetaling på 52 kr. for en hovedret/dag. Dette reguleres én gang om året. Den enkelte kommune kan beslutte, om de vil yde tilskud, så borgeren ikke skal betale den maksimale egenbetaling.

   

  Beskrivelse af madservice

  167 borgere er visiteret til madservice i Ringsted Kommune. Det seneste udbud blev gennemført i 2011 med Lejre og Sorø kommuner. Der blev indgået kontrakt med to private leverandører; Det Danske Madhus og Din private kok. Aftalen løb i 4 år og er blevet forlænget i 2x12 måneder.

   

  I februar 2017 blev Din Private Kok opkøbt af Det Danske Madhus, og dermed var der kun én leverandør af madservice i Ringsted Kommune. I perioden i 2017, hvor der kun har været én leverandør af madservice, har ingen borgere rettet henvendelse til kommunen med ønske om fritvalgsbeviser, som giver borgerne mulighed for selv at indgå aftale med en privat leverandør om levering af madservice.

   

  Priserne for madservice er siden 2011 prisfremskrevet hvert år jf. kontrakten. Egenbetalingen er pr. dag i 2017 42,25 kr. for en hovedret inkl. levering. Borgerne kan få leveret madservice op til to gange om ugen.

   

  Den nuværende kontrakt med Det Danske Madhus har ikke medført økonomiske konsekvenser for Ringsted Kommune, da priserne er under det beløb, som borgerne maksimalt kan opkræves, og kommunen har ikke ydet tilskud.

   

  Resultatet af udbuddet

  Ringsted Kommune har sammen med Lejre og Sorø kommuner gennemført et udbud vedr. madservice med udbringning til hjemmeboende borgere. Lejre har været tovholder for udbuddet. Kommunerne er i fællesskab forpligtiget til at indgå en aftale med leverandøren, hvis alle betingelser fra udbudsmaterialet er opfyldt. I udbudsprocessen har der været fokus på, at borgerne var sikret samme service og kvalitet, som ved i udbuddet i 2011.

   

  Udbuddet er gennemført i sommeren 2017, og én privat leverandør har budt på opgaven; Det Danske Madhus. Buddet fra det Danske Madhus overholdt alle betingelser fra udbudsmaterialet, og aftalen med Det Danske Madhus forventes derfor at træde i kraft pr. 1. november 2017. Aftalen løber i to år og ophører dermed pr. 31. oktober 2019. Lejre og Sorø kommuner har tilkendegivet, at de ønsker at indgå aftale med Det Danske Madhus, og at de ikke ønsker at gennemføre et genudbud.

   

  Resultatet af udbuddet medfører, at priserne for madservice fremadrettet bliver 52 kr. for en hovedret inklusiv levering. Det betyder, at der bliver en øget omkostning for borgerne på 9,75 kr. pr. hovedret. Borgerne kan få leveret mad op til to gange om ugen.

   

  Hvis der på et senere tidspunkt er en leverandør, som ønsker at levere madservice, på samme vilkår som Det Danske Madhus, kan de blive godkendt som leverandør, så borgerne hermed sikres et frit valg.

   

  Fritvalgsbevis

  For at sikre at borgerne har frit valg af leverandør af madservice, så længe der kun er indgået aftale med én privat leverandør, kan borgere visiteret til madervice med udbringning få tilbudt et fritvalgsbevis (Serviceloven § 91, stk. 2, nr. 2), hvis dette efterspørges. Med et fritvalgsbevis kan borgerne selv indgå aftale med en CVR-registreret leverandør af madservice. Fritvalgsbeviset skal have samme værdi for borgeren, som det ville koste at få maden fra den leverandør, som har vundet udbuddet.

   

  Kommunen skal afregne direkte med den leverandør, som borgeren vælger. Borgeren modtager ikke kontante midler og hæfter ikke over for leverandøren i forhold til betaling.

   

  Kommunen skal stille samme kvalitetskrav til den leverandør, som borgeren vælger via fritvalgsbeviset, som til den leverandør der har vundet udbuddet. Kommunen kan i særlige tilfælde træffe afgørelse om, at en borger ikke kan modtage et fritvalgsbevis. Dette kan være tilfældet, hvis borgeren f.eks. pga. demens ikke er i stand til at bestille madservice.

   

  Hvis der senere bliver mulighed for at give borgerne to eller flere leverandører, som kommunen indgår aftale med, kan ordningen med fritvalgsbevis opsiges med tre måneders varsel.

   

  Hjemtagning af madservice

  En hjemtagning betyder, at kommunen selv vil være ansvarlige for produktion og udbringning af mad til borgere, der er visiteret til madservice. Det vil ikke være muligt at hjemtage madproduktionen allerede nu, da det vil kræve en større omlægning af køkkenet og produktionsfaciliteterne. Hjemtagningen vil i givet fald kunne træde i kraft, når kontrakten med Det Danske Madhus udløber i 2019.

   

  En hjemtagning forventes at medføre:

  · at der skal tilknyttes mere personale til at tilberede maden

  · at der kræves mere plads, end der er tilgængeligt på fx MadhuZet Zahles på nuværende tidspunkt

  · behov for særlige køleredskaber, da der er særlige regler for nedkøling og opbevaring af den tilberedte mad

  · udgifter til transport af maden.

   

  Det er ikke muligt at komme med et estimat af de økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt, da dette vil kræve en grundig analyse.

   

  Hvis Ringsted Kommune hjemtager madproduktionen, skal borgerne stadig kunne vælge mellem to eller flere leverandører. Det betyder, at der stadig skal gennemføres et udbud i 2019, når kontrakten med Det Danske Madhus udløber. Ringsted Kommune skal byde på lige vilkår med private leverandører, da de ikke kan få tildelt opgaven på forhånd.

   

  Egenbetaling og kommunalt tilskud

  Der skal tages stilling til, hvor meget borgerne skal betale i egenbetaling for madservice, og om der skal ydes et kommunalt tilskud for at nedsætte borgernes egenbetaling.

  1. Madservice vil pr. 1.11.2017 koste 52 kr. pr. dag. Dette beløb er svarende til, hvad borgerne maksimalt kan betale i egenbetaling. Det kan besluttes, at borgerne fremover skal betale det fulde beløb, og at der ikke ydes kommunalt tilskud. Det foreslås i givet fald, at prisstigningen træder i kraft over for borgerne pr. 1.1.2018, for at give borgerne et rimeligt varsel på den kommende prisstigning. Det betyder, at Ringsted Kommune får en merudgift på maksimalt 72.000 kr. i 2017, som kan håndteres inden for den eksisterende visitationsramme i 2017. Fordelen ved forslaget er, at kommunen holder sig inden for den lovbestemte egenbetaling, uden at der påføres kommunen merudgifter. Eventuelt kan prisstigningen indfases over to år. I givet fald får Ringsted Kommune en merudgift på 187.000 kr. i 2018.

   

  1. Det kan fx besluttes, at borgernes fremover selv skal finansiere 5 kr. af prisstigningen på 9,75 kr., og der ydes et kommunalt tilskud på 4,75 kr. Borgernes egenbetaling bliver dermed 47,25 kr. pr. hovedret. Det betyder, at Ringsted Kommune får en merudgift på ca.187.000 kr./året. I givet fald skal det medtages i budgettet. Fordelen ved forslaget er, at borgerne ikke oplever en så stor prisstigning.

  2. Det kan besluttes, at borgernes egenbetaling ikke skal stige, så de fortsat betaler 42,25 kr. Dermed ydes der et kommunalt tilskud på 9,75 kr. Det betyder, at Ringsted Kommune får en merudgift på ca. 383.000 kr./året. I givet fald skal det medtages i budgettet. Fordelene ved forslaget er, at borgerne ikke får nogen prisstigning.

   

  Udbud i fremtiden

  Ringsted Kommune indgår på nuværende tidspunkt i et udbudsfællesskab med Sorø Kommune. Der skal tages stilling til, om Ringsted Kommune fremover skal deltage i fællesudbud med andre kommuner inden for madservice. Økonomiudvalget er blevet orienteret om det kommende fællesudbud med Sorø og Lejre den 5. januar 2015 og den 1. marts 2016.

   

  Formålet med at lave et fællesudbud var, at Lejre, Sorø og Ringsted sammen kunne tiltrække flere bud fra leverandører og lavere priser på grund af volumen i leveringen. Udbuddet har ikke medført det ønskede resultat.

   

  Ved at gennemføre et udbud alene kan Ringsted Kommune selv planlægge og gennemføre processen, ligesom der ikke skal opnås enighed med andre kommuner om kontraktvilkår, priser mm. Derudover kan et udbud, hvor Ringsted står alene, give bedre mulighed for at små leverandører i Ringsted vil byde på opgaven, det kan fx være slagtere mv.

  Modsat kan det være mindre attraktivt for private leverandører at byde på opgaven, da der ikke er så mange borgere i Ringsted Kommune, som modtager madservice.

  Inddragelse og høring

  Til høring i Ældreråd og Handicapråd.

  Økonomi

  De bevillingsmæssige konsekvenser afhænger af, hvilket forslag der besluttes politisk, såfremt kommunen skal dække omkostninger forbundet med madservice.  

  Vurdering

  På baggrund af det gennemførte udbud vurderes det, at det ikke er muligt at ændre på udfaldet af udbuddet. Administrationen vurderer, at kommunen er forpligtet til at indgå aftale med Det Danske Madhus, da de har opfyldt betingelserne i udbudsmaterialet, og Lejre og Sorø har tilkendegivet, at de ikke ønsker et genudbud. Som konsekvens af at der kun er én privat leverandør af madservice, skal der tilbydes fritvalgsbeviser til borgere, som efterspørger dette, da det er lovpligtigt.

   

  Administrationen vurderer desuden ikke, at et genudbud vil resultere i, at andre private leverandører vil byde på opgaven, da Det Danske Madhus er den eneste leverandør af madservice på Sjælland. Desuden vurderes det, at eventuelle private leverandører fra Fyn og Jylland ikke vil byde på opgaven på grund af afstanden og udbuddets volumen.

  Forslaget om hjemtagning af madservice vurderes at kræve en grundig analyse af de medfølgende konsekvenser. Det vurderes, at en hjemtagning af madservice er en løsning, der kan imødekomme lovkravet om, at borgerne skal have mulighed for at vælge mellem minimum to leverandører på længere sigt. Det foreslås, at administrationen arbejder videre med at kvalificere forslag, så en eventuel hjemtagning kan træde i kraft, når den nuværende kontrakt med Det Danske Madhus udløber i 2019. Administrationen vurderer ikke, at det er praktisk muligt at hjemtage madproduktionen på nuværende tidspunkt.

  Der vurderes, at forslaget om, at borgerne selv skal betale den fulde egenbetaling er i overensstemmelse med lovgivningen. Det vurderes desuden, at et eventuelt kommunalt tilskud til madservice for at nedbringe egenbetalingen vil komme en relativt lille målgruppe til gode, og at en pris på 52 kr. inkl. levering fortsat er en relativt beskeden pris for et måltid mad.

  Udbuddet er ikke udmundet i, at flere private leverandører har budt ind på opgaven. Det vurderes dermed, at det ønskede resultat med at gennemføre udbuddet med andre kommuner ikke er opnået. Derfor foreslås det, at Ringsted Kommune gennemfører et udbud alene i 2019, når den nuværende aftale udløber. Ved at gennemføre udbuddet alene, vurderer administrationen, at der kan være mere fleksibilitet i processen, ligesom det kan åbne op for at lokale vil byde ind på opgaven.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at det godkendes, at administrationen arbejder videre med at konkretisere forslaget om at hjemtage madservice til hjemmeboende borgere med henblik på, at Ringsted Kommune selv kan være ansvarlige for produktion og udbringning af madservice
  2. at det godkendes, at borgerne selv skal betale den fulde egenbetaling uden kommunen yder tilskud med virkning fra 1. januar 2018  
  3. at det godkendes, at Ringsted Kommune ikke deltager i et fælles udbud vedr. madservice, når kontrakten med Det Danske Madhus udløber i 2019.

  Beslutning i Handicaprådet den 13-09-2017

  Handicaprådet bakker op om det første og tredje indstillingspunkt.

   

  I forhold til andet indstillingspunkt om egenbetaling mener Handicaprådet, at man bør vælge model b, hvor kommunen i de næste to år dækker halvdelen af udgiftsstigningen.

   

  Ej til stede:

  Christina Denise Wandel, Britta Nielsen

  Beslutning i Ældrerådet den 18-09-2017

  Ældrerådet anbefaler at punkt 1 godkendes.

  I forhold til punkt 2, omhandlende borgerens egenbetaling, anbefaler Ældrerådet model B, hvor borgeren selv skal betale 5 kr. af prisstigningen.

  Og i forhold til punkt 3, afventer Ældrerådet en videre administrativ og politisk argumentation for et eventuelt fælles udbud vedr. madservice.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 19-09-2017

  Pk 1 og 3 anbefales godkendt

   

  Pk 2 udvalget kan ikke anbefale indstillingspunktet.

   

  Ø stiller forslag om at kommunen finansierer hele merudgiften.

   

  F
  Britta Nielsen (hjbrni) F

  V
  Rikke Hedegaard (rho) V

  A
  Lisbeth Andersen (hjlika) A

  V
  Timo Jensen (tije) V

  O
  Daniel Nørhave (hjdan) O

  A
  Per Flor (pefl) A

  Ø
  Henrik Kjær (henkj)

   Ø

  For

  Ej til stede

  Ej til stede

  Imod

   x

   x

   x

  Undlod

   

  Herefter tiltrådte udvalget Handicaprådets og Ældrerådets anbefaling om at benytte model B (model 2). Finansieringen medtages i budgetforhandlingerne.

   

  Ej til stede: Rikke Hedegaard, Timo Jensen og Jan Jakobsen (stedfortræder Henrik Kjær)

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 20-09-2017

  Punkt 1 og punkt 3 anbefales godkendt.

  Punkt 2 anbefales model B (2) svarende til Handicap- og Ældrerådets anbefaling.

   

  Ej til stede: Per Roos

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2017

  Anbefaler punkterne 1 og 3 godkendt.

  Punkt 2 anbefales at kommunen finansierer hele stigningen jf. model C (3)

  Beslutning i Byrådet den 09-10-2017

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

   

  Ej til stede: Rikke Hedegaard og Jan Jakobsen (stedfortræder Henrik Kjær)

 • Punkt 19 Fremtidig drift af daghjemmet Bonderosen (ÆGU)

  SagsID/Sagsnummer: 16/2327
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I forbindelse med vedtagelse af budget 2016 blev der afsat midler til etablering- og drift af et tilbud om daghjem (Bonderosen) for pensionister med stærkt nedsat fysisk og/eller social funktionsevne på Plejecenter Ortved. Det fremgår, at der skal tages stilling til, om tilbuddet skal ændres eller videreføres uændret efter 1 år.

  Beskrivelse af sagen

  Formålet med etablering af et daghjem er at styrke og/eller bevare brugernes mulighed for at blive længst muligt i eget hjem ved at forebygge, at deres funktionsniveau bliver dårligere og ved at forebygge mistrivsel som følge af social isolation.

   

  Der var desuden en forventning om, at daghjemmet ville få indflydelse på brugernes forbrug af hjemmepleje. Borgere der mistrives i eget hjem har ofte kontakt til hjemmeplejen på telefon eller via nødkald og ofte i et omfang, der medfører, at der må visiteres ekstra ydelser.

   

  Målgruppen er hjemmeboende pensionister med en fysisk og/eller social funktionsevne, der gør, at de ikke har mulighed for at deltage i aktiviteter og socialt samvær uden for hjemmet uden støtte.

   

  Daghjemmet er et visiteret tilbud, hvor der er plads til 8 brugere dagligt. Brugerne kan visiteres til en eller flere dage ugentligt. Der tilbydes kørselsordning i form af fællestransport i minibusser. Brugerne betaler selv for mad samt for en andel af transporten.

   

  Bonderosen åbnede den 1. juni 2016. Tabellen nedenfor viser belægningen pr. 3 måneder i perioden fra juni 2016 til og med august 2017.

   

  Periode

  Belægning pr. 3 måneder

  Juni – August 2016

  4,35

  September – November 2016

  5,59

  December 2017 – Februar 2017

  6,35

  Marts – April 2017

  7,17

  Juni – August 2017

  7,28

   

  Som det ses, har der stort set været fuldt besat fra marts 2017 og frem. Når der ikke er en belægningsgrad på 8, skyldes det, at der er enkelte ledige dage i forbindelse med ophør / ny visitation.

   

  Dagligdagen i Bonderosen

  Aktiviteterne planlægges med udgangspunkt i brugernes ønsker, ressourcer og færdigheder. Det er fx: ture i snoezelrummet, Cafe Ingeborgs køkkenhave, gåture, stole- og rollatorgymnastik, badminton (med ballon), ordspilslege og sanglege. Derudover bliver der lagt vægt på tid til samtale. Der bliver ofte talt om ”gamle dage”, og brugerne fortæller gerne historier fra deres liv. De har mange fælles referencepunkter knyttet til den tid, de er vokset op i. Der bliver lagt vægt på, at der skal være god tid til frokost, så der både er tid til at nyde maden og tale sammen.

   

  Alle aktiviteter tilrettelægges sådan, at de bedst muligt medvirker til at fastholde eller øge brugernes funktionsniveau.

   

  Daghjemmet deltager desuden i plejecentrets arrangementer som sønderjysk kagebord og arrangementer i forbindelse med højtiderne. Brugerne har også mulighed for at deltage i gudstjeneste på plejecentret og for at benytte stedets tilbud om fodterapeut og frisør. 

   

  I forbindelse med at Bonderosen har været i drift i et år, er der blevet lavet en undersøgelse af brugernes tilfredshed. Undersøgelsen er gennemført ved hjælp af et spørgeskema.

   

  20 ud af 20 brugere har besvaret spørgeskemaet med følgende resultat:

   

  Glad smiley

  Neutral smiley

  Sur smiley

  Hvor tilfreds er du med aktiviteterne i Bonderosen?

  19

  1

  0

  Hvor tilfreds er du med det sociale samvær i Bonderosen?

  19

  1

  0

  Hvor tilfreds er du med Bonderosens lokaler?

  20

  0

  0

  Hvor tilfreds er du med transporten til Bonderosen

  15

  5

  0

  Hvor tilfreds er du med maden i Bonderosen?

  20

  0

  0

  Er besøg i Bonderosen en forbedring af din livskvalitet?

  19

  1

  0

  Giver besøg i Bonderosen dig mulighed for aktiviteter som ikke ellers er mulige at deltage i?

  19

  1

  0

  Hvor tilfreds er du samlet set med Bonderosen?

  20

  0

  0

   

  På spørgeskemaet er der mulighed for at skrive en kommentar. Den mulighed har 4 brugere benyttet. 3 kommentarer handler om, at busserne er for upræcise. Den sidste kommentar er: ”Her er meget hyggelig!”

   

  Som det ses af skemaet viser brugerundersøgelsen, at der er stor tilfredshed med Bonderosen, både med de fysiske forhold og aktiviteterne. Brugerne angiver, at tilbuddet har forbedret deres livskvalitet. I forhold til kørslen udtrykker 25 % af brugerne, at den ikke fungerer så godt.

  Inddragelse og høring

  Sagen sendes til orientering i Ældrerådet.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at brugeren af daghjemmet Bonderosen i høj grad får forøget deres mulighed for at deltage i aktiviteter og socialt samvær og deres livskvalitet.

   

  Bonderosen giver brugeren mulighed for at bruge både deres krop og deres kognitive evne på en måde, der ikke er mulig for dem i eget hjem og uden støtte. Det er medarbejdernes vurdering, at Bonderosen medvirker til at fastholde brugernes funktionsniveau. Det er dog ikke muligt specifikt at påvise i hvilket omfang.

   

  Endvidere er det ikke muligt objektivt at måle, om de personer der har været visiteret til Bonderosen i det forgangne år har fået udskudt det tidspunkt, hvor de fik behov for plejebolig. Det er dog visitationens vurdering, at dette er tilfældet for nogle af brugerne.

   

  Visitationen vurderer, at Bonderosen har haft en effekt i forhold til brugernes behov for hjemmehjælp herunder især for behovet for ekstra kontakt med hjemmeplejen telefonisk og via nødkald. For de borgere der har brugt hjemmeplejen på denne måde, er der set et fald i henvendelser, når de startede i Bonderosen. Visitationen vurderer, at årsagen er, at borgeren i høj grad får en bedre trivsel.

   

  Brugerundersøgelsen viser, at brugerne i høj grad er tilfredse med Bonderosen. De angiver dog, at busserne ikke er præcise. Der forsøges rettet op på dette i dialog med busselskabet.

   

  Administrationen vurderer, at Bonderosen opfylder det formål, der blev beskrevet i budgetønsket, samt at der er mulighed for at udnytte pladserne. Belægningsgraden vil dog blive fulgt løbende.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at drift af daghjemmet Bonderosen fortsætter uændret.

  Beslutning i Ældrerådet den 18-09-2017

  Taget til efterretning.

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 20-09-2017

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Per Roos

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 09-10-2017

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Rikke Hedegaard og Jan Jakobsen (stedfortræder Henrik Kjær)

 • Punkt 20 Salg af jord til Banedanmark (PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 17/16603
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 26-09-2017

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Timo Jensen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 09-10-2017

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert, Rikke Hedegaard og Jan Jakobsen (stedfortræder Henrik Kjær)

   

  Indstilling til Plan- og Boligudvalget 26-09-2017:

  Direktionen indstiller,

  1. at aftaleudkastet godkendes,
  2. at der gives en anlægsbevilling til indtægter på i alt (fortrolig oplysning fjernet) til erstatning for salg af kommunal jord.
  3. at der afsættes et rådighedsbeløb til indtægter på (fortrolig oplysning fjernet) til samme formål
  4. at salgsindtægten tilføres Byudviklingsfonden.