Du er her

Byrådet - 09-11-2015

Byrådet - 09-11-2015

Dato: Mandag den 9. november 2015 Tid: Kl. 19:00
Udvalg/Råd: Byrådet
Dokument: 112015.docx
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden for mødet den 9. november 2015

  SagsID/Sagsnummer: 14/331
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Beslutning i Byrådet den 09-11-2015

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Timo Jensen og Kisser Franciska Lehnert

 • Punkt 2 Henvendelse fra Det Konservative Folkeparti om dispensation fra visse dele af skolereformen

  SagsID/Sagsnummer: 15/25932
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_tekst_til_byraadsdagsordenen_9._november_2015.docx.docx bilag_2_-_til_byraadsdagsorden_november_2015.docx.docx

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Det Konservatives Folkeparti ved Finn Andersen har brugt initiativretten til at få et punkt på dagsorden.

  Beskrivelse af sagen

  Af henvendelsen, vedlagt som bilag 1, fremgår bl.a.:

   

  ”Forslag til byrådsbeslutning fra Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance:

   

  Fælles brev fra Byrådet til Børne- og Undervisningsminister Ellen Trane Nørby med ansøgning om dispensation fra den understøttende undervisning og de tvungne lektiecaféer i folkeskolen.

   

  Formål: At afkorte de skoledage, der efter Det Konservative Folkepartis og Liberal Alliances vurdering er blevet for lange.”

   

  Herudover har forslagsstillerne sendt notat ”Påstande, svar og argumenter til fælles indsats mod de lange skoledage”, vedlagt som bilag 2.

   

  Administrationen bemærker, at iflg. forretningsorden for Byrådet skal anmodning om behandling af en sag for Byrådet indgives 8 dage forud for et ordinært møde. Denne henvendelse er modtaget 4. november, som er 5 dage før Byrådets møde.

   

  Endvidere er Liberal Allia nce ikke repræsenteret i Ringsted Byråd og kan derfor ikke stille forslag om behandling af en sag.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutning i Byrådet den 09-11-2015

  Forslaget faldt efter afstemning

   

  Medlemmer

  For

  Imod

  Undlod

  Henrik Hvidesten (HHV) V

  X

  Klaus Hansen (KH) V

  X

  Per Roos (PR)

  X

  Line Lynnerup (LL) V

  X

  Timo Jensen (TJ) V

  Ej til stede

  Rikke Hedegaard (RH) V

  X

  Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V

  X

  Per Nørhave (PEN) O

  X

  Daniel Nørhave (DN) O

  X

  Anders Weber (AW) O

  X

  Pia Fussing (PIF) O

  X

  Finn Andersen (FA) C

  X

  Jan Jakobsen (JJ) Ø

  X

  Torben Lollike (TLO) B

  X

  Kisser Franciska Lehnert (KLF)

  Ej til stede

  Britta Nielsen (BN) F

  X

  Mette Ahm-Petersen (MAP) A

  X

  Per Flor (PEF) A

  X

  Lisbeth Andersen (LA) A

  X

  Benny Christensen (BC) A

  X

  Sadik Topcu (ST) A

  X

   

  Ej til stede: Timo Jensen og Kisser Franciska Lehnert

 • Punkt 3 Indstilling af ny formand for Beboerklagenævnet (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 14/18310
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet vedtog den 8. december 2014, at indstille jurist i Ledelsescentret Katja Steen som formand for Beboerklagenævnet i perioden 1. januar 2015 – 31. december 2018.

   

  Katja Steen er fratrådt sin stilling i Ringsted Kommune. Derfor skal Byrådet i denne sag indstille en ny formand for Beboerklagenævnet til direktøren for Statsforvaltningen i resten af den indeværende valgperiode for Beboerklagenævnet.

  Beskrivelse af sagen

  Katja Steen fratrådte sin stilling i Ringsted Kommune den 31. juli 2015. Som erstatning for Katja Steen tiltrådte Pernille Ryborg stillingen som jurist i Ledelsescentret den 1. august 2015.

   

  Fra 1. august 2015 har Lene Larsen, som er ansat i Statsforvaltningen og indstillet som suppleant for formanden for Beboerklagenævnet, fungeret som formand for nævnet.

   

  Administrationen har kontaktet direktøren for Statsforvaltningen for at afklare, om der kan eller skal udpeges en ny formand for nævnet, eller om Lene Larsen skal fungere som formand i den resterende valgperiode.

   

  Direktøren for Statsforvaltningen oplyser, at Ringsted Kommune helt selv kan bestemme, hvad de vil gøre. Ringsted Kommune kan lade Lene Larsen fortsætte som formand og indstille en ny suppleant eller Ringsted Kommune kan indstille en ny formand og beholde Lene Larsen som suppleant.

   

  Da Beboerklagenævnet har sekretariat i Ledelsescentret, er det kutyme, at det er en jurist ansat i Ringsted Kommune, som er formand for nævnet.

   

  Den fungerende formand, Lene Larsen, er ansat i Statsforvaltningen og har defor ikke sin daglige gang i Ledelsescentret, som er sekretariat for Beboerklagenævnet.

   

  I forbindelse med budgettering af råd og nævn vedtog Byrådet den 7. april 2014, at såfremt formanden for Beboerklagenævnet er en jurist ansat i Ringsted Kommune, så ydes der ikke noget særskilt honorar for dette, da arbejdet som formand anses at kunne håndteres indenfor rammerne for de normale arbejdstidsforhold. Er formanden derimod en ekstern jurist yderes der et formandshonorar på 2.000 kr. pr. måned.

  Høring

  Ingen

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at det fortsat vil være mest hensigtsmæssigt, at formanden for Beboerklagenævnet er en jurist ansat i Ringsted Kommune fremfor en ekstern jurist, da samarbejdet mellem sekretariat og formand lettes betydeligt ved tæt dagligt samarbejde og adgang til de samme IT- systemer.

   

  Endvidere vil denne løsning også være økonomisk mest rentabel.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at jurist i Ledelsescentet Pernille Ryborg indstilles som formand for Beboerklagenævnet fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2018
  2. at Lene Larsen fortsætter som suppleant for formanden fra den 1. januar 2016 – 31. december 2018

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 09-11-2015

  Godkendt

   

  Ej til stede: Timo Jensen og Kisser Franciska Lehnert

 • Punkt 4 Kreditkontrakt indgået af Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 14/19450
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_msbrs_sag_om_kreditkontrakt_samt_likviditetsoversigt.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Beredskabskommissionen for det fælles beredskab Midt- og Sydsjællands Brand og Redning ønsker at indgå en kreditaftale på 10,0 mio. kr. for at sikre tilstrækkelig daglig likviditet.

  Beskrivelse af sagen

  Beredskabskommissionen for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning har på deres møde 30. september 2015 godkendt en kreditkontrakt med Danske Bank med et kreditmaksimum på 10,0 mio. kr., da de vurderer det som en nødvendighed, ud fra en udarbejdet likviditetsoversigt, for at sikre at Midt- og Sydsjællands Brand og Redning til enhver tid kan afholde de løbende udgifter.

   

  Beredskabskommissionens behandling af sagen samt likviditetsoversigt fremgår af Bilag 1.

   

  Ifølge § 8 i interessentskabskontrakten for selskabet fremgår det, at lån og hæftelser skal godkendes af byrådene/kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Vurdering

  En kreditkontrakt er defineret som kortfristet låntagning der er omfattet af lånebekendtgørelsen. Det fremgår af denne, at kommunale selskabers kassekredit maksimalt må udgøre 125 kr. pr. indbygger svarende til 4,196 mio. kr. for Ringsted Kommunes vedkommende ud fra et indbyggertal på 33.573 pr. 1. januar 2015 . Reglen skal sikre, at kassekreditten alene anvendes til finansiering af midlertidige likviditetsunderskud og ikke til egentlig lånoptagelse.

   

  Den enkelte kommunes andel af den samlede kreditkontrakt opgøres efter ejerandel, som for Ringsteds vedkommende udgør 16 % svarende til 1,6 mio. kr. Dette er således inden for grænsen på de maksimale 4,196 mio. kr.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Byrådet godkender Midt- og Sydsjællands Brand og Rednings indgåelse af en kreditkontrakt på i alt 10,0 mio. kr.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2015

   Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 09-11-2015

  Godkendt

   

  Ej til stede: Timo Jensen og Kisser Franciska Lehnert

 • Punkt 5 Anlægsbevilling til cykelsti og buslommer, Bjergvej (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 15/10466
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag søges der en anlægsbevilling til brug for afholdelse af entreprenørudgifter i forbindelse med anlæggelse af en dobbeltrettet cykelsti og 2 buslommer ved Bjergvej i Kværkeby.

  Beskrivelse af sagen

  Sagen er tidligere behandlet i:

  • Byrådet den 10. juni 2013, hvor der blev givet en projekteringsbevilling.
  • Klima- og Miljøudvalget den 18. november 2013, med indstilling fra direktionen om en anlægsbevilling. Sagen blev taget af. Supplerende sagsfremstilling med tidsplan blev ønsket.
  • Byrådet den 13. januar 2014, tilladelse til ekspropriation og orientering.
  • Byrådet den 9. marts 2015, afgørelse om hvor cykelstien skal placeres i landskabet.

  Tirsdag den 22. september 2015 blev der afholdt licitation (udførelse), hvor der blev afgivet følgende tilbud:

  Tilbud nr. 1

  1.66 mio. kr.

  Tilbud nr. 2

  1.72 mio. kr.

  Tilbud nr. 3

  2.11 mio. kr.

  Efterfølgende er det billigste tilbud blevet gennemgået og vurderet anvendeligt.

  Samlet overslagsøkonomi for cykelsti og buslommer ved Bjergvej:

  Bemærkning

  Projektering

  0.15 mio. kr.

  Bevilget den 10. juni 2013

  Entreprenørudgifter                       (tilbudsbudsum)

  1.66 mio. kr.

  Uforudsigelige ekstra omkostninger, intern styring mv.

  0.14 mio. kr .

  I alt

  1.95 mio. kr.

  Med afsæt i dagsordenen fra Byrådsmødet den 13, januar 2014, hvor det blev oplyst, at når anlægssum kendes, vil der blive ansøgt om frigivelse af anlægsmidler, søges der nu om en bevilling på kr. (1.66 + 0.14) = 1.8 mio. kr. for afholdelse af udgifter til entreprenør, uforudsigelige omkostninger og til intern styring mv.

  Tidsplan:

  • Informationsmøde tirsdag den 6. oktober 2015 fra kl. 19.00 til 21.00 på Kværkeby Friskole.
  • Ekspropriation fredag den 9. oktober 2015.
  • Udførelse af sti, efterår / vinter 2015.
  • Udførelse af buslommer vinter 2015 / forår 2016.

  Bemærkning:

  Informationsmødet den 6. oktober 2015 er et offentligt indkaldt møde. Det er annonceret på kommunens hjemmeside og i dagspressen. Berørte lodsejere og grundejerforening Nordbæksvej er direkte informeret om mødet.

  Det kan supplerende oplyses, at stien langs Nordbæksvej i løbet af efteråret 2015 vil overgå fra, at være en privat offentlig ejet sti til at være en offentlig sti. Arbejdet med at ændre stistatus er igangsat.

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Der søges om en anlægsbevilling på 1.8 mio. kr. i 2015, finansieret af det på budget 2015 afsatte rådighedsbeløb.

  Rest rådighedsbeløb cykelstipulje, se skema nedenfor:

  2015 herefter = 6.3 - 1.8 = 4.5 mio. kr.

  Rest frem til og med 2018 = 20.7 - 1.8 = 18.9 mio. kr.

   

  Rådighedsbeløb til cykelstiprojekterne Bringstrupvej, Bjergvej, Rusgårds bakke og Nordrup mio. kr.

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  I alt

  Afsat rådighedsbeløb

  2.0

  4.0

  4.0

  4.0

  6.41)

  4.0

  24.4

  Overført fra foregående år

   

  1.5

  5.5

  Bevilget

  -0.52)

  -3.23)

  -3.7

  Rådighedsbeløb

  1.5

  5.5

  6.3

  20.7

   

  Regnskabsforklaringer:

  1. Oprindeligt 4.0 mio. kr. og i budgetaftale for 2015 blev beløbet forhøjet med 2.4 mio. kr. til i alt 6.4 mio. kr.
  2. Bevilling af 10. juni 2013 til detailprojektering af Bringstrup og Bjergvej, samt skitseprojektering af Rusgårds bakke og Nordrup.
  3. Bevilling af 7. september 2015 til afholdelse af entreprenørudgifter Bringstrupvej.

   

  Til afledte driftsudgifter i forbindelse med den nye sti og buslommer, samt til den eksisterende sti langs Nordgårdshuse, skal der årligt afsættes kr. 20.000,- hvilket finansieres inden for allerede vedtagne budgetrammer.

  Vurdering

  Administrationen vurderer , at sti og buslommer vil give den forventede trafiksikkerhed og tryghed.

  Indstilling

  Direktionen indstiller:

   

  1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på kr. 1.8 mio. kr. til udførelse af cykelsti og buslommer ved Bjergvej
  2. at anlægsbevillingen finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb til cykelstier i år 2015

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 22-10-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2015

  Anbefales godkendt med en bemærkning om, at henvisningen til Nordgårdshuse rettelig skal være til sti langs Nordbæksvej.

  Beslutning i Byrådet den 09-11-2015

  Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning

   

  Ej til stede: Timo Jensen og Kisser Franciska Lehnert

 • Punkt 6 Orientering om anvendelse af Ærtekildevej 16 (PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 15/21545
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_ansoegning_fra_evang_ejendomme_aps_om_forhaandsgodkendelse_24._august_2015.pdf bilag_2_-_afslag_til_evang_ejendomme_aps_om_forhaandsgodkendelse_16._sept._2015.docx bilag_3_-_moedereferat_af_moede_den_8._sept._2015.docx bilag_4_-_notat_vedroerende_aertekildevej_16.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  x

  x

  x

  Indstilling

  Beslutning

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Sagen fremlægges til orientering, hvor der redegøres for baggrunden for Administrationens beslutning om at give afslag på forhåndsgodk endelse til etablering af bofællesskaber.

  Beskrivelse af sagen

  Ansøgning om forhåndsgodkendelse til etablering af bofællesskaber:

  Ejeren af Ærtekildevej 16, Evang Ejendomme ApS, repræsenteret ved ejer Peter Hansen, har den 14. august 2015 ansøgt kommunen om ”Forhåndsgodkendelse til etablering af bofællesskaber for udviklingshæmmede og autister” på Ærtekildevej 16, 4100 Ringsted. (Bilag 1)

   

  Ansøgningen er fremsendt med henblik på at muliggøre en indretning af ejendommen til udvidelse af Fonden Mariehjemmenes aktiviteter i Ringsted Kommune.

   

  Ringsted Kommune har den 17. september 2015 afvist at kunne imødekomme ansøgningen. Dette skyldes, at anvendelse af ejendommen til bofællesskaber ikke er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan og lokalplan for området. (Bilag 2)

   

  Ejendommens tidligere anvendelse til asylcenter:

  I ansøgningen om forhåndsgodkendelse anføres, at bofællesskaber er at sidestille med generel anvendelse til bolig. Der henvises i den forbindelse til, at ejendommen i en periode fra 2012 til 2014 fungerede som asylcenter. Tilladelsen til etableringen af asylcenter på ejendommen blev givet af Byrådet den 26. juni 2012 på baggrund af en konkret vurdering. Dengang vurderede man, at den gældende lokalplans anvendelsesbestemmelse: ”elevbolig”, var at sidestille med enhver anden boliganvendelse, samt at anvendelse til asylcenter var at sidestille med boligformål.

   

  Den tidligere vurdering af områdets anvendelsesmuligheder er efter gældende praksis for bred en fortolkning af Lokalplan 64’s bestemmelser.

   

  Gældende lokalplansbestemmelser og Planloven:

  Plangrundlaget for Ærtekildevej 16 er Lokalplan 64, hvori anvendelsen af området fastlægges til sygehusfunktioner eller funktioner i tilknytning hertil, herunder elevboliger. Planens formålsbestemmelse er desuden ”at åbne mulighed for en udvidelse af Ringsted Sygehus”.

   

  Efter lokalplanens bestemmelser er den eneste mulighed for anvendelse til bolig, bolig i form af personale- eller elevboliger. Set i sammenhæng med planens formål, åbner det ikke for fortolkning af, at anvendelsen kan ske til generelle boligformål og ej heller bofællesskaber.

   

  Jf. Planlovens § 19, stk. 1 kan der ikke dispenseres fra en lokalplans principper. Den væsentligste del af en plans principper er planens formål, afgrænsning og anvendelse. Bofællesskaber kan efter gældende praksis ikke fortolkes som elevboliger eller som en udvidelse af Ringsted Sygehus, hvorfor det ikke er muligt at dispensere fra Lokalplan 64 til den ønskede anvendelse.

   

  Tidligere henvendelser fra ejer:

  Evang Ejendomme ApS henvendte sig til Ringsted Kommune i december 2013, umiddelbart efter overtagelse af Ærtekildevej 16. Dengang forespurgtes til, om det indenfor den gældende lokalplan var muligt enten:

  - at ombygge ejendommens stueplan til flere kollegieværelser eller

  - at ny-indrette ejendommen med lejligheder.

   

  På begge forespørgsler blev Evang Ejendomme ApS informeret om, at Administrationens vurdering var, at det ville være i strid med den gældende lokalplan, og at den ønskede anvendelse ville kræve udarbejdelse af en ny lokalplan. Processen for at få udarbejdet en lokalplan blev samtidig oplyst.

   

  Der har siden været en dialog mellem Ringsted Kommune og Evang Ejendomme ApS. Evang Ejendomme ApS har i marts 2015 fremsat ønske om, at der udarbejdes ny lokalplan for Ærtekildevej 16. Udarbejdelse af denne lokalplan er prioriteret som nr. 21 på listen over fremtidige lokalplaner i Ringsted Kommune.

   

  Anvendelse af ejendommen til midlertidige boliger for flygtninge:

  Ærtekildevej 16 rummer i dag 24 midlertidige flygtningeboliger, som Ringsted Kommune står som lejer af. Lejemålet kan opsiges med to måneders varsel. Herudover er der yderligere 24 lejemål på ejendommen.

   

  Den eksisterende anvendelse af Ærtekildevej 16 er i strid med den gældende lokalplan. Ringsted Kommune er jf. Planloven forpligtet til at påse, at anvendelsen bringes til ophør eller lovliggøres retsligt.

   

  Anvendelse af Ærtekildevej 16 til midlertidig indkvartering af nyankommne flygtninge kan lovliggøres ved en dispensation jf. Planlovens § 5u. § 5u er en nylig ændring i Planloven, som blev indført for at hjælpe kommunerne til at kunne etablere midlertidige boliger i områder, hvor det ellers ville være i strid med Planloven. Planloven åbner således mulighed for at dispensere fra bestemmelser i en lokalplan til ændret anvendelse med henblik på etablering af midlertidig indkvartering til nyankommne flygtninge i en periode på op til 5 år.

   

  Peter Hansen er, senest på møde med Ringsted Kommune den 8. september 2015, blevet gjort opmærksom på ovenstående.(Bilag 3) Evang Ejendomme ApS har endnu ikke fremsendt en ansøgning om dispensation jf. Planloven § 5u.

   

  For at belyse sagen yderligere er der blevet udarbejdet en ekstern juridisk vurdering. (Bilag 4)

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at en fremtidig anvendelse af Ærtekildevej 16 til bofællesskaber vil kræve udarbejdelse af en ny lokalplan for området. Det er Administrationens vurdering, at der ikke kan dispenseres fra lokalplanen til ovennævnte anvendelse.

   

  Udarbejdelse af en ny lokalplan og mulighed for fastlæggelse af en ny anvendelse af området bør ses i sammenhæng med det øvrige sygehusområdes fremtidige anvendelse. Region Sjælland forventes at have aktiviteter på Ringsted Sygehus indtil 2020. 

   

  Administrationen vurderer, at der kan gives en dispensation jf. Planlovens § 5u på adressen Ærtekildevej 16. Således kan Ærtekildevej 16 lovligt anvendes til midlertidige flygtningeboliger, under forudsætning af, at der fremsendes en ansøgning fra ejer.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienterin gen tages til efterretning.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 26-10-2015

  Taget til efterretning.

   

  Plan- og Boligudvalget besluttede, at der til førstkommende udvalgsmøde skal udarbejdes en sag, hvor fordele og ulemper ved at dele Lokalplan nr. 64 for Ringsted Sygehus op – således, at der evt. udfærdiges en ny selvstændig lokalplan vedr. Ærtekildevej 16 – skal belyses, så det indgår i den kommende sag i Plan- og Boligudvalget om prioriteringen af rækkefølgen for udarbejdelse af lokalplaner.

   

  Ej til stede: Per Flor og Timo Jensen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2015

  Taget til efterretning.

  Beslutning i Byrådet den 09-11-2015

  Til efterretning

   

  Ej til stede: Timo Jensen og Kisser Franciska Lehnert

 • Punkt 7 Evt. salg af mindre areal omkring ejendom i bymidten (PBU)(Lukket)

  SagsID/Sagsnummer: 15/12250
  Sagen afgøres i: Byrådet