Du er her

Byrådet - 10-05-2021

Byrådet - 10-05-2021

Dato: Mandag den 10. maj 2021 Tid: Kl. 19:00
Udvalg/Råd: Byrådet
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Beslutning

  Godkendt.

  Ej til stede: Mazlum Øz

 • Punkt 2 Orientering om formandsbeslutning om sampasning i forbindelse med Kr. Himmelfartsferien

  SagsID/Sagsnummer: 21-005401
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indhold

  Indledning

   Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

  X

  Indstilling

  Beslutning

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  I denne sag orienteres Byrådet om Borgmesterens formandsbeslutning den 28. april 2021 om, at børn, der har brug for pasning i forbindelse med Kr. himmelfartsferien, skal tilbydes dette i eget dagtilbud

  Beskrivelse af sagen

  Administrationen har anbefalet, at sampasning på tværs af dagtilbud i forbindelse med Kr. himmelfartsferien, fredag den 14. maj, aflyses. I Sundhedsstyrelsens opdaterede retningslinjer af den 23. april 2021, gives kommunerne mulighed for at tilbyde sampasning på tværs af dagtilbud. På trods af dette har Styrelsen for Patientsikkerhed den 27. april anbefalet Ringsted kommune, at aflyse sampasning. Styrelsen for Patientsikkerhed begrunder sin anbefaling med de høje incidenstal i Ringsted kommune, der lørdag den 24. april var på 88,9.

  Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer kommunerne individuelt, og Ringsted kommunes situation fordrer, at der ikke sker sampasning. Administrationen anbefalede at Ringsted kommune følger anbefalingen fra Styrelsen for Patientsikkerhed og aflyser sampasning, fredag den 14. maj.

  Det er politisk besluttet at dagtilbuddene under normale omstændigheder tilbyder sampasning på fredagen efter Kr. himmelfartsdag, så alle de børn, der har brug for pasning samles i et dagtilbud.

  Det drejer sig aktuelt om 2 børn, fordelt på 2 dagtilbud.

  Beslutningen kunne ikke afvente politisk behandling i Byrådet den 10. maj 2021, da det var nødvendigt at give forældre og medarbejdere besked tidligere end det ville være muligt, hvis beslutningen skulle afvente Byrådets beslutning.

  Efter styrelseslovens § 31, stk. 2, skal Borgmesteren senest på førstkommende byrådsmøde, orientere Byrådet om formandsbeslutninger.

  Inddragelse og høring

  Ingen høring

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Vurdering

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at orienteringen tages til efterretning

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Byrådet den man, 10/05/2021 - 19:00

  Byrådet den man, 10/05/2021 - 19:00

  Taget til efterretning.

  Ej til stede: Mazlum Øz


  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Ej til stede: Mazlum Øz

 • Punkt 3 Etablering af whistleblowerordning i Ringsted Kommune

  SagsID/Sagsnummer: 20-12847A
  Sagen afgøres i: Byrådet
  udkast_til_lovforslag.pdf

  Indhold

   Indledning

  Sagsgang: 

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Ringsted Kommune er forpligtet til at etablere en intern whistleblowerordning, hvor medarbejdere mundtligt og/eller skriftligt kan indberette overtrædelser. Ordningen skal været etableret inden den 17. december 2021, og er fastsat i Lov om beskyttelse af whistleblowere.

  Byrådet skal træffe beslutning om den organisatoriske forankring af ordningen og hvem der skal kunne indberette overtrædelser.

  Beskrivelse af sagen

  Lovgivning

  Europa-Parlamentet og Rådet vedtog den 23. oktober 2019 direktiv (EU) 2019/1937 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten (direktivet). Direktivet skal være implementeret i de enkelte medlemslande inden for 2 år fra vedtagelsen.

  Lovforslaget blev 1. behandlet den 27. april 2021 og forventes færdigbehandlet inden Folketingets sommerferie. Det træder i kraft den 17. december 2021. Ringsted Kommune skal dermed have etableret en intern whistleblowerordning, der opfylder lovens krav, inden denne dato.

  Formålet med loven er at sikre, at medarbejdere med viden og kendskab (samt evt. dokumentation) om lovovertrædelser, som foregår enten hos offentlige myndigheder eller private virksomheder, har mulighed for at videregive disse oplysninger uden at risikere repressalier.

  Forhold der kan indberettes

  I loven er der lagt op til, at man whistleblowerfunktionen kan behandle sager om alvorlige lovovertrædelser af national ret og EU-ret. Eksempler på forhold som skal kunne behandles er oplysninger om strafbare forhold (herunder overtrædelse af eventulle tavshedspligter, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og bestikkelse mv.) samt grove eller gentagne overtrædelser af anden lovgivning, herunder lovgivning om magtanvendelse, forvaltningsloven, offentlighedsloven eller lovgivning inden for specifikke sektorer.

  Af loven fremgår det desuden at indberetninger om en medarbejders eget ansættelsesforhold, om overtrædelse af interne retningslinjer af mindre alvorlig karakter, konflikter mellem to eller flere medarbejdere, chikane, mobning mv. som udgangspunkt håndteres og løses som hidtil. Dette løses typisk enten direkte på arbejdspladsen ved inddragelse af leder, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter mv. eller i det fagretlige system. Disse sager falder som udgangspunkt uden for lovens anvendelsesområde og skal afvises af whistlebloweren. I nogle tilfælde kan der dog være tale om så alvorlig overtrædelse at whistlebloweren alligevel skal behandle sagen, det kunne fx være meget alvorlige tilfælde af seksuel chikane.

  Valgmuligheder

  1. Der skal tages stilling til den organisatoriske forankring af ordningen?

  Der er mulighed for følgende placering:

  1. Opgaven kan placeres hos en upartisk person/afdeling i kommunen som kan tage imod indberetningerne ex. borgerrådgiveren.
  2. Opgaven kan placeres uden for kommunen fx hos en revisor eller advokat.
  3. Opgaven kan placeres i en fælleskommunal ordning, hvor flere kommuner er fælles om at oprette og drive ordningen – hvilket kan ske i regi af en fælles kommunal myndighed.
  1. Hvem skal kunne indberette?

  Ordningen skal som minimum gælde kommunens egne medarbejdere. Byrådet kan overveje at udvide ordningen, så den også omfatter kommunens samarbejdspartnere og leverandører. Loven lægger ikke op til, at borgere skal kunne indberette ulovligheder til en intern whistleblowerordning.

  1. Skal man kunne indberette anonymt?

  Derudover er det valgfrit om kommunen vil tage imod og behandle anonyme indberetninger.

  I den forbindelse er det vigtigt at skelne mellem fortrolighed og anonymitet. Ordningen skal som udgangspunkt sikre fortrolighed om medarbejderens identitet, når medarbejderen indberetter ulovligheder, men Ringsted Kommune er ikke efter loven forpligtet til at tage imod anonyme anmeldelser. Dette bestemmer Ringsted Kommune selv.  

  Beskyttelse af whistleblowere

  Whistleblowere bliver med lovgivningen omfattet af en særlig beskyttelse. Beskyttelsen omfatter en omvendt bevisbyrde i forbindelse med repressalier og særlige regler for brud på tavshedspligt. Endvidere ifalder whistleblowere ikke ansvar for erhvervelse af eller adgang til indberettede eller offentliggjorte oplysninger, med mindre erhvervelsen af oplysninger eller adgang hertil udgør en selvstændig strafbar handling.

  Krav til ordningen

  Ringsted Kommune er forpligtet til at etablere en ordning, som lever op til de krav der fremgår af loven. Det drejer sig bl.a. om dokumentation af ordningens indhold og hvordan retningslinjerne for ordningen gøres tilgængelige på relevante platforme, beskyttelse af whistleblowerens og tredjemands identitet, principper for opfølgning i forhold til whistleblower, principper for opfølgning internt og korrekt registrering af henvendelser. Det er et krav, at der er en sikker it-løsning som kan anvendes til indberetningerne.

  Erfaringer fra andre kommuner

  De fleste af kommunerne i Region Sjælland (fx Køge, Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Roskilde, Næstved og Slagelse) har allerede placeret, eller er i gang med at undersøge placering af whistleblowerordningen. Mange har valgt at placere ordningen hos borgerrådgiveren, ligesom nogle kommuner undersøge muligheden for en fælles løsning kommunerne imellem.

  Derudover er en række kommuner er i gang med at indhente tilbud på indkøb af it-løsninger, som lever op til lovens krav.

  Inddragelse og høring

  Ikke relevant.

  Økonomi

  KL forventer at kommunerne kompenseres for de udgifter der vil være i forbindelse med loven. Dette forventes afklaret medio 2021. Der er pt. ikke afsat budget til ordningen i 2022. Administrationen vil følge op på beslutningen så den forventede udgift kan indgå i budgetforhandlingen for 2022.

  Der vil være omkostninger forbundet med selve indkøbet af et it-system, forventeligt omkring 15.000-20.000 kr. til etablering og 40.000 kr. årligt i licens. Dette gælder uanset organisering af ordningen.

  Såfremt man vælger en ekstern placering af ordningen hos eksempelvis revisionen, vil omkostninger til drift af denne være omkring 25.000-50.000 kr. årligt og en betaling på 1.000-3.000 kr. pr. sag.  Såfremt man vælger at placere ordningen internt hos borgerrådgiveren vil omkostningerne til personaleforbrug forventeligt kunne afholdes inden for budgetrammen.

  Vurdering

  Det er administrationens forventning, at der vil være mellem 0-5 indberetninger om året. Dette er baseret på tal fra kommuner, som allerede har etableret en whistleblowerordning. Det er administrationens vurdering, at alle tre løsninger vil kunne fungerer fint i Ringsted Kommune og fuldt ud kan leve op til lovens krav.

  En ordning i samarbejde med andre kommuner, vil kræve lidt længere tid at etablere, da der så skal indgås aftaler kommunerne imellem. Administrationen har ikke kontakt med nogle af de kommuner, som arbejder på en fælles løsning.

  Baseret på oplysninger, om de øvrige kommuners ordninger, kan det forventes, at en ekstern ordning vil være dyrere end en intern, da der betales et årligt beløb for administration af ordningen. Der vil således være en minimumsbetaling, som skal afholdes uanset antallet af indberetninger og da Ringsted Kommune forventeligt vil modtage forholdsvis få sager, giver det mening at forankre ordningen i kommunen.

  Det er administrationens vurdering, at en intern ordning som forankres hos borgerrådgiveren – som det sker i flere andre kommuner – vil sikre både en smidig, lovlig og upartisk behandling af indberetningerne. Borgerrådgiveren har desuden allerede en uafhængig rolle i forhold til kommunens øvrige administration.

  Det vil formentlig være nødvendigt at tilkøbe en it-løsning der bl.a. kan understøtte kravene til beskyttelse af whistleblowerens identitet, sikring af data og systematisk opfølgning på indberetninger.

  Det er administrationens vurdering, at ordningen bør give mulighed for at samarbejdspartnere og leverandører også kan indberette ulovligheder og overtrædelser af lovgivning for at få den størst mulig indsigt. Det er ligeledes administrationens vurdering, at der også bør kunne indberettes anonymt, men det vil gøre det noget sværere at undersøge forhold, hvor indberetteren er anonym og dermed er der en mindre sandsynlighed for at disse indberetninger vil føre til noget. Hensynet er dog ligesom ved indberetninger fra samarbejdspartnere og leverandører at opnå størst mulig indsigt.  

  Indstilling

  Direktionen indstiller

  1. at der etableres en intern whistleblowerordning for medarbejderne, som organisatorisk placeres hos borgerrådgiveren i Ringsted Kommune
  2. at der i samarbejdes med borgerrådgiveren udarbejdes en nærmere beskrivelse af ordningen, herunder evt. behov for ressourcer, og forelægger dette i særskilt sag for Byrådet
  3. at ordningen gøres tilgængelig for samarbejdspartnere og leverandører ud over kommunens egne medarbejdere
  4. at der gives adgang til at der kan modtages anonyme indberetninger
  5. at administrationen indhenter tilbud på it-løsning, der kan sikre indberetninger, samt dokumentation og opfølgning herpå. Oplysninger om systemløsningen skal indgå i ovennævnte sag om beskrivelsen af ordningen

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den man, 03/05/2021 - 17:00
  Byrådet den man, 10/05/2021 - 19:00

  Økonomiudvalget den man, 03/05/2021 - 17:00

  Ad 1) Anbefales godkendt med den bemærkning, at der ønskes en vurdering af, om borgerrådgiveren opfattes som uvildig.

  Ad 2) Anbefales godkendt med den bemærkning, at beskrivelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvordan konkrete underretninger håndteres.

  Ad 3) Anbefales godkendt

  Ad 4) Anbefales godkendt

  Ad 5) Anbefales godkendt

  Økonomiudvalget orienteres årligt i forbindelse med borgerrådgiverens årsberetning.


  Byrådet den man, 10/05/2021 - 19:00

  Ad 1. Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

  Ad 2. Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

  Ad 3-5. Godkendt

  Ej til stede: Mazlum Øz


  Beslutning

  Ad 1. Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

  Ad 2. Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

  Ad 3-5. Godkendt

  Ej til stede: Mazlum Øz

 • Punkt 4 Beslutning om præcisering af klageadgangen, hvis en borger får afslag på at lydoptage et møde med Ringsted Kommune

  SagsID/Sagsnummer: 19-13490A
  Sagen afgøres i: Byrådet
  vejledning_til_borgere_om_lydoptagelse_af_moeder_med_ringsted_kommune_pr._29.01.21.pdf overblik_over_klageinstanserne.pdf vejledning_til_medarbejdere_i_ringsted_kommune_om_lydoptagelse.pdf til_byraadet_i_ringsted_kommune.pdf

  Indhold

  Indledning

  Sagsgang: 

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  I denne sag kan Byrådet tage stilling til om præciseringen af den klagevejledning administrationen giver borgere, som får afslag på at lydoptage, er fyldestgørende.

  Beskrivelse af sagen

  Borgerrådgiveren orienterede den 15. marts 2021 Byrådet om sin afsluttende udtalelse om myndighedsenhedens praksis for optagelse af møder.

  I forlængelse heraf bad Byrådet bedt om en sag med forslag til præcisering af klageadgang ved afslag på anmodning om at lydoptage møder med Ringsted Kommune. Administrationen har forslag til følgende præciseringer vedrørende klagevejledning, som er beskrevet nedenfor.

  Indledningsvist er det vigtigt for administrationen at understrege, at der ingen ændring er i forhold til borgerådgiverens muligheder for at bistå og vejlede borgerne, når de er utilfredse med kommunens beslutninger. Borgerrådgiveren kan altså som hidtil bistå borgeren i kontakten med kommunen, herunder også gå i dialog med kommunen ift. indholdet af de beslutninger, kommunen har truffet, kan iværksætte en nærmere undersøgelse af sagen og fremkomme med en henstilling til administrationen, ligesom borgerrådgiveren kan tage sager op på eget initiativ og udarbejde en udtalelse til Byrådet. Hvilket borgerrådgiveren også kan såfremt en borger får afslag på at lydoptage et møde med Ringsted Kommune.

  Når ordet klageinstans anvendes nedenfor menes der en selvstændig myndighed, som kan efterprøve og ændre en beslutning.

  Borgerrådgiverens rolle i det kommunale klagesystem

  Når det fremgår af ”vejledningen til medarbejderne om borgernes ret til lydoptagelse af møder med Ringsted Kommune”, at borgeren kan ”rette henvendelse til” borgerrådgiveren i stedet for at ”klage til” borgerrådgiveren er det ikke fordi administrationen har en opfattelse af, at borgeren ikke kan klage til borgerrådgiveren, men fordi borgeren også kan ”nøjes” med at få rådgivning og vejledning uden nødvendigvis at klage. Det bemærkes, at ordet klage kan være misvisende, da det kan give det indtryk at borgeren kan få efterprøvet og ændret kommunens beslutning hos borgerrådgiveren. Derfor foreslår administrationen at udtrykket ”rette henvendelse til” fortsat anvendes.

  Borgerrådgiverens opgaver fremgår af styrelseslovens § 65 e, stk. 4:

  ”borgerrådgiverfunktionen kan kun varetage opgaver vedrørende rådgivning og vejledning af borgerne og vedrørende tilsyn med kommunens administration”. 

  Borgerrådgiverens opgave er dels rådgivning og vejledning af borgere, der retter henvendelse til kommunen, herunder at hjælpe borgere videre i klagesystemet, dels at føre tilsyn med, at kommunens øvrige administration varetager deres opgaver i overensstemmelse med lovgivningen, god forvaltningsskik, de af Byrådet og udvalgene fastsatte retningslinjer, og i øvrigt på en hensigtsmæssig måde. Borgerrådgiveren kan ikke efterprøve og ændre kommunens beslutning i en konkret sag, da denne kompetence ikke vil falde inden for rammerne af § 65 e, stk. 4.

  Borgerrådgiverfunktionen i Ringsted Kommune er beskrevet i styrelsesvedtægtens § 23. Det er Byrådet, som fastsætter, hvad der er borgerrådgiverens opgaver, i overensstemmelse med styrelsesloven. Opgaverne er yderligere præciseret i funktionsbeskrivelsen. Byrådet skal, når de godkender ændringer af styrelsesvedtægten og funktionsbeskrivelsen, sikre sig, at de opgaver borgerrådgiveren har, kan rummes inden for rammerne af ovenstående bestemmelse. Byrådet kan efter administrationens vurdering, derfor ikke beslutte, at borgerrådgiveren skal være formel klageinstans for afslag på lydoptagelse af møder med Ringsted Kommune, da der i så fald ikke er tale om rådgivning og vejledning, men mulighed for at ændre en myndighedsafgørelse.

  Borgerrådgiveren er på trods af sin uafhængighed og særlige rolle ikke en selvstændig myndighed, men er en del af kommunen. Derfor er borgerrådgiverens opgaver defineret som de er i styrelseslovens § 65 e, stk. 4.  

  Klagesystemet i kommunerne og systemets betydning for den konkrete klagevejledning ved afslag på lydoptagelse

  Tilsynet med kommunerne er tillagt Ankestyrelsen, hvilket fremgår af lov om kommunernes styrelse kap. VI. Ankestyrelsen fører tilsyn med at kommunerne overholder den lovgivning, der er særligt gældende for offentlige myndigheder. Ankestyrelsens tilsyn med kommunerne viger, hvis der er en overordnet klageinstans (også kaldet rekursmyndighed). Det betyder, at hvis lovgiver specifikt har udpeget en klageinstans, fx Miljø- og Fødevareklagenævnet, så er det denne instans og ikke Ankestyrelsen som behandler borgerens klage. Hvis der ikke er udpeget en sådan instans, så kan borgeren klage til Ankestyrelsen.

  Der er forskel på et tilsyn og en egentlig klageinstans (rekursmyndighed). En egentlig klageinstans vil være retligt forpligtet til at behandle borgerens klage, mens en tilsynsmyndighed selv beslutter, om der er grundlag for at rejse en sag. Borgeren har altså ikke retligt krav på, at Ankestyrelsen skal behandle klagen. Både Ankestyrelsen og klageinstanserne på de enkelte fagområder kan efterprøve og ændre kommunens afgørelser. Ankestyrelsen ændrer ikke direkte kommunens afgørelser eller beslutninger, da deres udtalelser er vejledende, men har en række muligheder for at sanktionere, hvis udtalelsen ikke følges.  

  Ud over Ankestyrelsen vil borgeren altid have mulighed for at klage til ombudsmanden. Det kan borgeren også gøre over kommunale afgørelser og beslutninger. Det eneste krav er, at borgeren skal have opbrugt alle andre muligheder for at klage først (det man juridisk ville beskrive som have udtømt den administrative rekurs). Ombudsmanden vil fx også ofte opfordre borgeren til at kontakte kommunen med sin klage, hvis kommunen ikke tidligere har forholdt sig til borgerens klage. Ombudsmanden bestemmer selv, om han mener der er grundlag for at rejse en sag.

  Borgeren har endvidere altid mulighed for at indbringe kommunens afgørelser for domstolene.

  I forbindelse med afslag på lydoptagelse vil det afhænge af sagens konkrete omstændigheder, hvem borgeren kan sende sin klage til.

  Hvis borgeren får afslag på lydoptagelse i en sag, hvor der skal træffes en afgørelse, vil borgeren kunne klage over dette afslag sammen med klagen over selve afgørelsen til den klageinstans (rekursmyndighed), der er på det pågældende fagområde. Et eksempel kan være, at hvis en borger klager over en afgørelse om, at han ikke er berettiget til sygedagpenge, så kan han samtidig klage over, at han ikke måtte lydoptage mødet med sin sagsbehandler. Borgerens klage over kommunens beslutning om at afslå borgerens anmodning om at lydoptage mødet, indgår derefter som en del af klagen over selve afslaget på sygedagpenge. Hvis borgeren alene klager over afslaget på lydoptagelse, til den klageinstans der er på området, vil klageinstansen sandsynligvis henvise til Ankestyrelsens kommunale tilsyn i stedet for at behandle klagen. Det er klageinstansen selv, der træffer afgørelse herom.

  Er der ikke en klageinstans (rekursmyndighed) i en sag, hvor der skal træffes en afgørelse, vil borgeren også kunne klage til Ankestyrelsens kommunale tilsyn.

  Hvis afslaget på at lydoptaget et møde med Ringsted Kommune, gives i en situation, hvor der er tale om faktisk forvaltningsvirksomhed – dvs. i situationer, hvor der ikke skal træffes en afgørelse (fx hvis borgeren ønsker at optage et møde med børnehaven eller skolen), kan der ikke klages til en overordnet klageinstans. Borgeren kan i stedet klage til Ankestyrelsen over afslaget på at lydoptage mødet med Ringsted Kommune.

  Hvilken klagevejledning borgeren skal have, når denne får afslag på at lydoptage et møde, afhænger derfor af de konkrete omstændigheder i sagen og der er ikke ét bestemt sted borgeren kan klage til. Borgeren vil imidlertid altid kunne klage til Ankestyrelsen.  

  Indholdet i det skriftlige afslag

  Det er vigtigt at sikre, at borgerne får den bedst mulige vejledning i deres kontakt med kommunen. Dette gælder også, hvis borgere får afslag på at lydoptage et møde med Ringsted Kommune, så deres retstilling sikres i størst mulig omfang.  Borgeren har efter forvaltningsloven ikke krav på hverken begrundelse eller klagevejledning. Men for at hjælpe borgeren bedst muligt, hvis de får afslag på at lydoptage, er det i Ringsted Kommune besluttet, at de skal have en skriftlig begrundelse og klagevejledning alligevel.

  Borgerne får altså en skriftlig begrundelse og klagevejledning, hvis de får afslag på deres ønske om at lydoptage. Begrundelsen vil beskrive de forhold og hensyn der ligger bag beslutningen, herunder afvejningen af hensynet til borgerens behov for at lydoptage i forhold til de hensyn, der taler imod.

  Klagevejledningen vil indeholde vejledning om, at borgeren kan klage til en evt. klageinstans (rekursmyndighed) på det pågældende område og hvordan, vejledning om at borgeren kan klage til Ankestyrelsen og hvordan og en opfordring til at rette henvendelse til borgerrådgiveren, hvis borgeren er utilfreds med afslaget. Det vil fremgå tydeligt af det skriftlige afslag, at borgeren kan rette henvendelse til borgerrådgiveren.

  Opfordring til at rette henvendelse til borgerrådgiveren

  I forbindelse med det skriftlige afslag og klagevejledningen vil borgeren blive opfodret til at rette henvendelse til borgerrådgiveren, såfremt borgeren er utilfreds med afslaget. Administrationen har anvendt udtrykket ”rette henvendelse til” i stedet for ”klage til”, dels for at sikre at borgere, som alene ønsker råd og vejledning også kontakter borgerrådgiveren, og dels for at undgå at give borgerne det indtryk, at borgerrådgiveren er en formel klageinstans, som kan efterprøve og ændre kommunens beslutninger, da borgerrådgiveren ikke har denne kompetence.

  Såfremt en borger ønsker at klage over et afslag på, at lydoptage et møde med Ringsted Kommune kan borgerrådgiveren bistå borgeren i dialogen med administrationen om afslaget, yde råd og vejledning om reglerne og om muligheden for at klage over afslaget. Borgerrådgiveren vil også kunne komme med forslag til administrationen om eventuelle ændringer af sagsbehandlingen og vejlede kommunens forvaltning.

  Administrationen har udarbejdet en skematisk oversigt over klagemulighederne, som er tilgængelig for medarbejderne via Midtpunktet.

  Inddragelse og høring

  Borgerrådgiveren er hørt i forbindelse med sagen og borgerrådgiverens bemærkninger er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det vil være usædvanligt, at en borger får afslag på at lydoptage et møde med Ringsted Kommune. Som det fremgår af borgerrådgiverens afsluttende udtalelse af 3. marts 2021, har der i den periode borgerrådgiveren har fulgt Myndighedsenheden ikke været nogen borgere, som har anmodet om at lydoptage et møde, og der har dermed heller ikke været nogen borgere som har fået afslag på at lydoptage et møde.

  Administrationen har sikret, at der er det nødvendige kendskab til klagemulighederne på tværs af kommunens administration, så borgerne får en korrekt begrundelse og klagevejledning baseret på sagens konkrete omstændigheder, såfremt de får afslag på at lydoptage et møde. Borgerne oplyses samtidig om muligheden for at rette henvendelse til borgerrådgiveren, hvis de er utilfredse med et afslag på at lydoptage et møde. På den måde har borgeren mulighed for at søge råd og vejledning hos borgerrådgiveren og, fx. med borgerrådgiverens bistand, gå i dialog med kommunen om afslaget, inden borgeren evt. klager over afslaget til en overordnet instans og/eller Ankestyrelsen (det kommunale tilsyn).

  Borgerrådgiveren kan ikke fungere som en egentlig klageinstans i juridisk forstand, da dette efter administrationens vurdering ikke kan rummes inden for rammerne af styrelseslovens bestemmelser. Derfor - og for at sikre, at borgere ikke undlader at kontakte borgerrådgiveren for råd og vejledning – foreslår administrationen at der i vejledningen fortsat anvendes betegnelsen ”rette henvendelse til”.

  Det er administrationens vurdering, at borgernes retsstilling sikres bedst, ved at der gives en konkret og skriftlig klagevejledning i forbindelse med den enkelte sag og ikke gennem yderligere generel vejledning herom på kommunens hjemmeside. Det foreslås dog, at det præciseres i vejledningen til medarbejderne om borgernes ret til at lydoptage møder med Ringsted Kommune, at der skal gives klagevejledning til de relevante myndigheder i den konkrete sag, dvs. en evt. rekursinstans og Ankestyrelsen.  

  Indstilling

  Direktionen indstiller

  1. at det  fremgår af vejledningen til medarbejderne om borgernes ret til lydoptagelse af møder med Ringsted Kommune, at borgerne kan rette henvendelse til Borgerrådgiveren
  2. at det fremgår af vejledningen til medarbejderne om borgernes ret til lydoptagelse af møder med Ringsted Kommune præciseres, at der gives klagevejledning til både en evt. rekursinstans og til Ankestyrelsen (se rettelser med rødt i bilag 3)
  3. at der ikke fortages  ydereligere ændringer i vejledningen  end angivelse af, hvilken myndighed der kan ændre kommunens beslutning, dvs. hvor borgeren skal sende sin klage til.

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den man, 03/05/2021 - 17:00
  Byrådet den man, 10/05/2021 - 19:00

  Økonomiudvalget den man, 03/05/2021 - 17:00
  Anbefales godkendt.
  Byrådet den man, 10/05/2021 - 19:00

  Godkendt.

  Ej til stede: Mazlum Øz


  Beslutning

  Godkendt.

  Ej til stede: Mazlum Øz

 • Punkt 5 Årsrapport for 2020 for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

  SagsID/Sagsnummer: 21-004745
  Sagen afgøres i: Byrådet
  udskrift_protokol_beredskabskommissionen_2021.03.09_aarsrapport_2020.pdf sag_nr._2_bilag_c_-_revisionsberetning_msbr_2020.pdf sag_nr._2_bilag_b_-_ledelsens_regnskabserklaering_msbr_2020.pdf sag_nr._2_bilag_a_-_aarsrapport_2020_msbr.pdf sag_nr._2_bilag_c_-_revisionsberetning_msbr_2020_0.pdf

  Indhold

  Sagsgang:

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Indledning

  Beredskabskommissionen for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) har fremsendt årsrapport for 2020 til behandling i de enkelte ejerkommuner i henhold til Interessentskabskontrakten.

  Årsrapport 2020 for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning forelægges i denne sag til behandling.

  Beskrivelse af sagen

  Årsrapporten afspejler MSBR’s overordnede aktiviteter og økonomi for året 2020. Regnskabet for MSBR aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af
  Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. MSBR aflægger regnskab som et § 60 fællesskab.

  Årsrapporten er godkendt af beredskabskommissionen på deres møde den 9. marts 2021 

  Vedlagt sagen er:

  • Årsrapport (bilag 1)
  • Regnskabserklæring (bilag 2)
  • Revisionspåtegning (bilag 3)
  • Revisionsberetning (bilag 4)
  • Protokol fra Beredskabskommissionens behandling (bilag 5)

  Regnskabspraksis er i 2020 administreret ud fra kasse- og regnskabsregulativ vedtaget i Beredskabskommissionen i december 2016. Kasse- og regnskabsregulativet har sammen med budget og kontoplan dannet rammen om den løbende budgetstyring og –kontrol.

  Der er foretaget ledelsestilsyn i forbindelse med godkendelse af betalinger i Netbank. Ledelsestilsynet består af krydstjek mellem Netbank, Batchflow og eConomic. De løbende ledelsestilsyn og månedlige udtræk af statusbalance fra eConomic fungerer som budgetopfølgning.

  Målsætningen for 2020 har, ud over fortsat at sikre driften samtidig med den løbende
  udvikling af MSBR, været implementering af den nye organisationsstruktur med
  ændringer i ansvars- og opgavefordelingen. Ligeledes er der arbejdet med fortsat udvikling af vedligeholdelses og efteruddannelsen af indsatsleder og holdledere.
  Behovet for vedligeholdelses- og efteruddannelse for andre funktioner og personalegrupper  afdækkes og udvikles. Det fortsatte arbejde med udviklingen af samarbejdet internt i MSBR er forankret i de Dynamiske Trioer (ledelse, TR og AMR)..

  Resultatopgørelsen for 2020 viser et samlet overskud på driften på 425 t.kr. Der var budgetteret med et underskud på 3.119 t.kr. De primære årsager til forskellen mellem årets resultat og budget er at der har været færre udgifter end forventet på øvrige personaleudgifter, materiel (projekt ”Rene Brandmænd”) og administration.

  Inddragelse og høring

  Sagen har ikke været i høring. Der har ikke været inddraget eksterne interessenter.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Vurdering

  Årsrapporten er revideret af revisionsfirmaet BDO og har ifølge deres revisionsprotokollat og revisorerklæringer ikke givet anledning til bemærkninger. Årsrapporten og regnskab er godkendt af Beredskabskommissionen. Det vurderes at Årsrapporten giver et retvisende billede af årets aktiviteter i MSBR, ligesom det vurderes at årsregnskabet giver et retvisende billede af MSBR’s økonomi for 2020.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Midt- og Sydsjællands Brand & Rednings beretning for 2020 godkendes

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den man, 03/05/2021 - 17:00
  Byrådet den man, 10/05/2021 - 19:00

  Økonomiudvalget den man, 03/05/2021 - 17:00
  Anbefales godkendt.
  Byrådet den man, 10/05/2021 - 19:00

  Godkendt.

  Ej til stede: Mazlum Øz


  Beslutning

  Godkendt.

  Ej til stede: Mazlum Øz

 • Punkt 6 Ændringsforslag til budget 2022 (ALLE)

  SagsID/Sagsnummer: 20-18238A
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_tidsplan_-_budget_2022.pdf bilag_2_-_oekonomiudvalget_aendringsforslag_til_budget_2022.pdf bilag_3_-_aeldre-_og_genoptraeningsudvalget_-_aendringsforslag_til_budget_2022_-_2025_v.160421.pdf bilag_4_-_social-_og_arbejdsmarkedsudvalget_aendringsforslag_til_budget_2022.pdf bilag_5_-_plan-_og_boligudvalget_aendringsforslag_til_budget_2022.pdf bilag_6_-_klima-_og_miljoeudvalget_-_aendringsforslag_til_budget_2022_-_2025_v.160421.pdf bilag_7_-_kultur-_og_fritidsudvalget_-_aendringsforslag_til_budget_2022_-_2025_v.160421.pdf bilag_8_-_boerne-_og_undervisningsudvalget_aendringsforslag_til_budget_2022.pdf bilag_9_-_forslag_fra_partierne_til_budget_2022_-_2025_v._160421.pdf bilag_10_aeldre-_og_genoptraeningsudvalget_-_aendringsforslag_til_budget_2022_-_2025_v._28-04-2021.pdf

  Indhold

  Sagsgang:

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Indledning

  Af tidsplanen for budgetprocessen fremgår, at fagudvalgene i april skal prioritere forslag til budgettet inden for det enkelte fagudvalgs område.

  Fagudvalgenes prioritering behandles herefter i Byrådet med henblik på at forslagene kan sendes i offentlig høring.

  Beskrivelse af sagen

  For at kunne skabe et budget i balance og et råderum til servicemæssige omprioriteringer har Byrådet besluttet, at fagudvalgene udarbejder finansieringsforslag til en finansieringspulje svarende til 0,5 pct. af kommunens serviceudgifter. Nedenfor fremgår fordeling af målsætning på finansieringspuljen på fagudvalg.

  Tabel 1: Fordeling af finansieringspulje på udvalg

  Beløb i 1.000 kr. i 2020-priser

  Serviceudgifter

  0,5 %

  Økonomiudvalget

  266.483

  1.332

  Klima- og Miljøudvalget

  73.779

  369

  Plan- og Boligudvalget

  57.954

  290

  Børne- og Undervisningsudvalget

  605.258

  3.026

  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

  344.736

  1.724

  Ældre- og Genoptræningsudvalget

  253.685

  1.268

  Kultur- og Fritidsudvalget

  50.910

  255

  I alt

  1.652.805

  8.264

  Alle fremsendte finansieringsforslag skal være realiserbare, have varig karakter og skal kunne effektueres inden for rammerne af det enkelte fagudvalgsområde. Hvis et forslag har afledte negative økonomiske konsekvenser under et andet fagudvalg, skal disse udgifter medtages i forslaget.

  Ud over finansieringsforslag kan det enkelte fagudvalg ligeledes udarbejde anlægs- og driftsønsker samt investeringsforslag.

  Den afsatte anlægsramme for 2022 og 2023 er fuldt ud disponeret. Til prioriteringen af anlægsønsker henstår således først udisponeret anlægsramme på 16,6 mio. kr. i 2024.

  Til udarbejdelse af investeringsforslag er der er i driftsbudgettet afsat en investerings- og effektiviseringspulje på 6,6 mio. kr. i 2022, 7,5 mio. kr. i 2023 og 7,8 mio. kr. i 2024. Puljen skal understøtte arbejdet med realisering af effektiviseringsgevinster. Puljen skal understøtte arbejdet med realisering af effektiviseringsgevinster, og er afsat under driftsbudgettet. Det er en forudsætning, at puljen skal genopbygges så hurtigt som muligt. Der kan ikke bevilges midler til investeringer, medmindre forslaget har en positiv effektiviseringsgevinst i overslagsårene.

  Partierne har pr. 15. marts indsendt forslag til budget 2022. Administrationen har efterfølgende kvalificeret forslagene. Forslag fra partierne med kvalificering er vedlagt sagen.

  I bilag 2 – 8 er vedlagt ændringsforslag til behandling. I bilag 9 fremgår samlet oversigt med forslag fra partierne med bemærkninger fra administrationen.

  Inddragelse og høring

  Efter behandling i Byrådet sendes ændringsforslagene til budget 2022 i offentlig høring med frist for høringssvar den 1. juni.

  I forbindelse med høringen afholdes Facebook budgetdialog den 19. maj kl. 19:30-21:00 og borgermøde på torvet den 29. maj kl. 11:00-13:00.

  Efter høringen afholdes et budgetseminar med dialog mellem Byrådet, HMU og koncernledelsen den 15. juni.

  Tidsplan for budgetprocessen fremgår af bilag 1.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. 

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at der på baggrund af de foreliggende finansieringsforslag til budget 2022 er det nødvendige grundlag for, at Byrådet kan sikre et budget i balance og råderum for servicemæssige omprioriteringer.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til fagudvalgene,

  1. at udvalgene tager stilling til, hvilke af fagudvalgets egne forslag, der skal sendes videre til behandling i Byrådet.

  Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget 03-05-2021

  Ved behandling i Ældre- og Genoptræningsudvalget bad udvalget om flere detaljer på forslagene:

  • 62 - Fjerne støtte til frivillige på plejecentre
  • 155 - Reduktion af kompetenceudviklingsmidler
  • 156 - Ændre tildelingsmodel plejecentre

  Nye versioner af ændringsforslag er indarbejdet i nyt katalog med ændringsforslag på Ældre- og Genoptræningsudvalgets område (bilag 10) og vedlagt sagen inden behandling i Økonomiudvalget.  

  Indstilling

  Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

  1. at udvalget tager stilling til, hvilke af udvalgets egne forslag, der skal sendes videre til behandling i Byrådet.
  2. at ændringsforslag fra fagudvalgene sendes i offentlig høring

  Direktionen indstiller til Byrådet,

  1. at ændringsforslag fra fagudvalgene sendes i offentlig høring

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Ældre- og Genoptræningsudvalget den man, 19/04/2021 - 17:30
  Børne- og Undervisningsudvalget den man, 19/04/2021 - 18:00
  Kultur- og Fritidsudvalget den tir, 20/04/2021 - 17:30
  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den ons, 21/04/2021 - 17:00
  Klima- og Miljøudvalget den tor, 22/04/2021 - 18:00
  Plan- og Boligudvalget den man, 26/04/2021 - 17:00
  Økonomiudvalget den man, 03/05/2021 - 17:00
  Byrådet den man, 10/05/2021 - 19:00

  Ældre- og Genoptræningsudvalget den man, 19/04/2021 - 17:30
  Forslag 63, 64, 65 og 66 sendes ikke videre. Øvrige forslag oversendes til den fortsatte budgetproces.
  Børne- og Undervisningsudvalget den man, 19/04/2021 - 18:00

  Alle forslag sendes videre, dog udgår forslag 48) Koordinator Ringsted Syd.


  Kultur- og Fritidsudvalget den tir, 20/04/2021 - 17:30

  Alle forslag sendes videre, dog udgår finansieringsforslag 13) brugerrettede arrangementer på Ringsted Bibliotek.


  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den ons, 21/04/2021 - 17:00
  Forslag 51, 58 og 135 sendes ikke videre. Øvrige forslag videresendes.
  Klima- og Miljøudvalget den tor, 22/04/2021 - 18:00

  Udvalget indstiller, at finansieringsforslag 75 om nedlæggelse af pulje til bæredygtighed udgår. Øvrige forslag oversendes til den fortsatte budgetproces.


  Plan- og Boligudvalget den man, 26/04/2021 - 17:00

  Alle forslag sendes videre.


  Økonomiudvalget den man, 03/05/2021 - 17:00

  Ad 1) Forslag 35 udgår. Øvrige forslag sendes videre.

  Ad 2) Anbefales godkendt.


  Byrådet den man, 10/05/2021 - 19:00

  Godkendt.

  Ej til stede: Mazlum Øz


  Beslutning

  Godkendt.

  Ej til stede: Mazlum Øz

 • Punkt 7 Fremtidig klinikstruktur i tandplejen (BUU, ÆGU, SAMU, PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 21-003178
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_5_notat_placering_af_tandpleje.pdf bilag_4_supplerende_notat_placering_af_tandpleje_paa_valdemarskolen.pdf bilag_2_hoeringssvar_-_tandplejen.klinikstrukturdocx.pdf bilag_1_aalyse_-_vision_-_udviklingstiltag_2419890_1_1.pdf bilag_3_skolernes_fremtidige_kapacitetsbehov.pdf

  Indhold

  Sagsgang:

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x x x x x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  I forbindelse med Byrådets drøftelse af udkast til samlet plan for Ringsted Kommunale Tandpleje 9. november 2020 blev tre konkrete forslag samt scenarier for den fremtidige klinikstruktur i den kommunale tandpleje sendt i høring. I denne sag præsenteres høringssvar samt materiale til en fælles drøftelse af den fremtidige klinikstruktur.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet vedtog 7. oktober 2019, pkt. 7 en proces for udarbejdelse af en samlet plan for for udvikling af tandplejen frem mod 2030. Administrationens analyse og udkast (bilag 1) blev drøftet ved fagudvalgsmøder i efteråret 2020 og ved byrådsmødet 9. november 2020, pkt. 7. På baggrund af oplægget blev udkastet til vision 2030 for tandplejen vedtaget. Byrådet besluttede samtidig at sende konkrete forslag til tiltag til udvikling af den kommunale tandpleje samt scenarier for den fremtidige klinikstruktur i høring. Det drejer sig om følgende:

  • Justering af undersøgelsesinterval fra 15 til 18 måneder for børn og unge.
  • Forældre går med deres barn til alle undersøgelser og behandlinger. 
  • Digitalt tidsbookingsystem.
  • Scenarier for opdatering af klinikker/fremtidig klinikstruktur.

  Denne sag omhandler punktet om opdatering af klinikker/fremtidig klinikstruktur.

  Hovedkonklusionen i ovennævnte analyse er, at en fremtidssikring af den kommunale tandpleje i Ringsted Kommune forudsætter en afklaring og opdatering af klinikstrukturen. Analysen afdækker, at den nuværende struktur bidrager til udfordringer med hensyn til ventelister, kvalitetssikring, effektiv ressourceudnyttelse samt ikke mindst tiltrækning og fastholdelse af dygtige medarbejdere. Hertil kommer behov for omfattende opdateringer af fysiske rammer og inventar både på grund af ny lovgivning, nye behandlingsformer og nedslidt materiel.

  Det udsendte høringsmateriale bestod udover ovennævnte analyse og forslag til tiltag af tre scenarier for en fremtidig klinikstruktur: 1) Opdatering af den nuværende struktur med fire små klinikker, 2) Én samlet klinik i en ombygget fløj på Dagmarskolen og 3) Samlet tandklinik i nybygning. I rapporten er de tre scenarier beskrevet nærmere inkl. fordele og ulemper (bilag 1, side 39-42).

  Høringssvar

  Høringssvarene giver generelt udtryk for, at én samlet klinik har mange fordele frem for den eksisterende decentrale struktur med 4 små klinikker. Der peges bl.a. på bedre mulighed for faglig sparring og at en samlet enhed vil skabe et trygt miljø for patienter og familierne. Herudover peges på fordele ved opdateret klinikinventar, samling af administration og indkøb, gode adgangsforhold for kørestolsbrugere og optimale forhold i klinikrum til at varetage forskellige behandlinger. Der peges på vigtigheden af gode muligheder for transport og parkering. Flere peger på, at en placering på Dagmarskolen vil opfylde disse krav godt.

  Flere høringssvar udtrykker bekymring for om mindre ressourcestærke familier vil stilles sværere ved at skulle følge deres barn til en samlet klinik som geografisk kan ligge længere væk end nu. Enkelte høringssvar nævner ideen om en mobil tandklinik til undersøgelser som et muligt supplement til en samlet enhed, hvor alle egentlige behandlinger skulle foregå. Et høringssvar mener, at vidensdeling og kvalitetssikring bør kunne fungere i den nuværende klinikstruktur.

  Handicaprådet efterlyser et fokus på fremtidige tandplejebehov hos brugerne i omsorgstandplejen, som består af voksne på plejehjem og andre voksne, der pga. nedsat førlighed eller andre vidtgående fysiske og psykiske handicap kun vanskeligt kan benytte andre tandplejetilbud.

  Uddybning på baggrund af høringssvar

  Høringssvarene giver generelt ikke anledning til tilføjelser i de foreliggende beskrivelser af mulige scenarier og deres fordele og ulemper. Det understreges, at der allerede nu foregår en opsøgende indsats overfor familier, når børn udebliver fra tandlægetider. I forhold til ideen om en mobil tandklinik henledes opmærksomheden på andre kommuners udfordringer med mobile tandklinikker (se bilag 1, s.17-19). Handicaprådets høringssvar tydeliggør behovet for, at tandplejens kapacitet og indretning skal modsvare udviklingen i behov hos den nævnte målgruppe Kvaliteten af omsorgstandplejen er langt større, hvis den kan foregå i en tandklinik fremfor i hjemmet. Handicaprådets høringssvar peger som nævnt ligeledes herpå. Dette perspektiv inddrages i den konkrete projektering, når den fremtidige klinikstruktur er vedtaget og skal udmøntes.

  Parallelt med høringsprocessen er der undervejs i fagudvalgenes drøftelser i efteråret fremkommet ønsker til den videre politiske behandling: Muligheden for nybyggeri i forbindelse med en eventuel fase 2 i Sundhedshuset skal undersøges. Skolernes fremtidige kapacitetsbehov indarbejdes, når placeringsmuligheder for tandklinik behandlesVed indretningen skal tages højde for brugerne af omsorgstandplejen. På baggrund af høringssvar og de politiske ønsker til den videre proces er følgende materiale udarbejdet:

  Notat med estimering af skolernes fremtidige kapacitetsbehov vedhæftes (bilag 3). Notatet viser, at Valdemarskolen og Dagmarskolen kan have ledig kapacitet i et omfang, som umiddelbart muliggør en placering af en tandklinik på skolen. Vej- og Ejendomscentret har i samarbejde med Skolecentret vurderet mulighederne på de to skoler nærmere. På Valdemarskolen vil det være muligt at ombygge portbygningen til tandklinik, men en sådan realisering vil i praksis skabe  væsentlige lokalemæssige udfordringer for skolen, som bruger lokaler i bygningen til undervisning samt foreninger, som bruger bygningen i fritiden. Herudover er en dialog i gang med Familiehuset, som holder til i nabohuset, men som har behov for lokaler i portbygningen til samtaleaktiviteter. Herudover vil offentlig transport og parkering give udfordringer og en ombygning være uforholdsmæssig dyr på grund af bygningernes beskaffenhed (bilag 4). På Dagmarskolen vil flere forskellige løsninger være mulige, jvf. nedenstående under forudsætning af ledig kapacitet ikke udnyttes til andre kommunale tilbud.

  Notat med analyse af fire mulige placeringer af en samlet tandklinik vedhæftes (bilag 5). De fire beskrevne scenarier er ombygning af Dagmarskolen, tilbygning på Dagmarskolen, tilbygning til Sundhedshuset i en etape 2 samt nybyggeri på ’bar mark’. For hver placering er bl.a. beskrevet planforhold, økonomi og tidshorisont.

  Inddragelse og høring

  De tre oprindelige scenarier har været til høring hos forældrebestyrelser, skolebestyrelser, Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvarene er samlet i vedhæftede bilag. Høringssvarene vedrørende scenarier for fremtidig klinikstruktur er markeret med gult.

  Økonomi

  I Budget 2021 er der afsat 500.000 kr. til forprojektering af samlet tandklinik.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at den videre drøftelse med fordel kan fokusere på at afklare om, den nuværende klinikstruktur med fire små klinikker skal bevares eller der skal etableres en samlet klinik. Såfremt der ønskes etableret en samlet klinik vurderer administrationen, at drøftelsen ud fra det samlede materiale med fordel kan foregå med afsæt i fire mulige løsninger: 1) Ombygning på Dagmarskolen, 2) Tilbygning på Dagmarskolen, 3) Tilbygning i forbindelse med en etape 2 for Sundhedshuset, 4) Nybyggeri på bar mark.  

  Administrationen vurderer, at uanset hvilken fremtidig klinikstruktur, der vælges, vil det indebære en relativ stor økonomisk investering.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, 

  1. at det foreliggende materiale danner baggrund for en temadrøftelse for Børne- og Undervisningsudvalget, Plan- og Boligudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Ældre- og Genoptræningsudvalget med henblik på afklaring af den fremtidige klinikstruktur
  2. at der afvikles et fælles temamøde for ovenstående udvalg i maj/juni 2021.

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Ældre- og Genoptræningsudvalget den man, 19/04/2021 - 17:30
  Børne- og Undervisningsudvalget den man, 19/04/2021 - 18:00
  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den ons, 21/04/2021 - 17:00
  Plan- og Boligudvalget den man, 26/04/2021 - 17:00
  Økonomiudvalget den man, 03/05/2021 - 17:00
  Byrådet den man, 10/05/2021 - 19:00

  Ældre- og Genoptræningsudvalget den man, 19/04/2021 - 17:30
  Anbefales godkendt.
  Børne- og Undervisningsudvalget den man, 19/04/2021 - 18:00
  Anbefales godkendt.
  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den ons, 21/04/2021 - 17:00

  Anbefales godkendt.

  Andreas Karlsen foreslår, at administrationen udarbejder et oplæg tilknyttet sagen og til fremlæggelse på temamødet, omhandlende muligheden for at inddrage private aktører i Ringsteds kommunale tandpleje.

  Både i skoletandplejen, omsorgstandplejen, specialtandplejen og socialtandplejen.

  Andreas Karlsens forslag faldt efter afstemning.

  Navn Liste For Imod Undlod
  Lisbeth Andersen A X
  Andreas Karlsen C X
  Tina-Mia Eriksen C X
  Britta Nielsen F X
  Mazlum Øz V X
  Timo Jensen V X
  Henrik Kjær Ø X

  Plan- og Boligudvalget den man, 26/04/2021 - 17:00
  Ad 1-2: Anbefales godkendt.
  Økonomiudvalget den man, 03/05/2021 - 17:00
  Anbefales godkendt.
  Byrådet den man, 10/05/2021 - 19:00

  Godkendt med en bemærkning om, at temamødet afholdes for hele Byrådet.

  Ej til stede: Mazlum Øz


  Beslutning

  Godkendt med en bemærkning om, at temamødet afholdes for hele Byrådet.

  Ej til stede: Mazlum Øz

 • Punkt 8 Beslutning om udmøntning af midler i pulje til håndtering af udfordringer som følge af Corona (BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 21-002524
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_endelig_aftaletekst_om_haandtering_af_faglige_udfordringer_og_indsatser_for_at_styrke_trivsel_004.pdf bilag-2-fordeling-af-tilskud-pr-kommune.pdf bilag-3_-_inspirationskatalog.pdf bilag-4-brev-til-kommunalbestyrelser.pdf

  Indhold

  Sagsgang:

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

  x

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Indledning

  I denne sags orienteres om aftale om håndtering af faglige udfordringer og håndtering af trivsel som er indgået i folketinget (bilag 1). Der er afsat hhv. 600 og 88 mio. kr. i Danmark. Midlerne er ikke endeligt fordelt til kommunerne, hvorfor Ringsteds andel ikke kendes.

  Beskrivelse af sagen

  Regering og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Frie Grønne har indgået aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021

  Med aftalen gives

  1: 600 mio. kr. til fagligt løft frem mod sommer

  2. 88 mio. kr. til øvrige indsatser for at styrke trivsel

  Der er i aftalen lagt vægt på at midlerne ikke bindes til konkrete initiativer, for at det er muligt at tilpasse aktiviteterne til de lokale behov.

  I Ringsted Kommune er nedsat en arbejdsgruppe som sikrer implementeringen af aftalen. Arbejdsgruppen består af skolecenterchef, to konsulenter samt lederen af ppr. Indsatserne følges på møder i skoleledelsesgruppen. Indsatserne bliver efter dialog med skolerne en blanding mellem tværkommunale tilbud samt lokale tiltag.

  Nedenfor beskrives formål med indsatserne og status i Ringsted Kommune.

  1. Fagligt løft frem mod sommer

  I aftalen lægges der vægt på at uddannelsesinstitutionerne kan prioritere efter lokale behov, og iværksætte indsatser som ekstraundervisning, tolærerordninger, turboforløb, øget åbningstid i SFO el. lign.. Skoler gives også mulighed for at nedsætte skoledagen for at frigive resurser til anvendelse de steder hvor det vurderes at være nødvendigt.

  I puljen er der afsat 12. mio. kr. til digitale gæstelærerforløb, hvor man inviterer gæsteforelæsere ind.

  Med aftalen gives skolerne mulighed for at undlade at lave elevplaner, som er en lovbundet plan, hvor den enkelte elevs faglige progression beskrives.

  Børne- og undervisningsministeriet er på vej med inspirationskatalog til ovenstående aktiviteter.

  2. 88 mio. kr. til øvrige indsatser for at styrke trivsel

  Der er med aftalen givet mulighed for at lade mindre grupper (maks 4 elever) mødes udendørs med en medarbejder. Derudover har aftalen fokus på

  • PPR til yderligere fokus på elever i mistrivsel
  • Aktiviteter i klubberne frem mod og i sommerferien
  • Hjælp til kultur- og fritidslivet
  • Støtte til elevrådsaktiviteter
  • Fondssamarbejde til støtte af aktiviteter i samarbejde stat, kommuner, civilsamfund, som fx idræts- og kulturforeninger, og fonde.

  Der bliver med aftalen også givet midler til støtte af en forårsmotionsdag i samarbejde med fritids- og kulturlivet.

  Aktiviteter i Ringsted Kommune

  I Ringsted Kommune har der løbende under nedlukningen, været opmærksomhed på at udnytte skolernes mulighed for at lave aktiviteter for elever, som er i særlig fare for at komme i mistrivsel enten fagligt eller socialt.

  Derfor har der løbende været elever i skole, hvor de har kunne modtage undervisning under mere normallignende forhold. Antallet af elever som går i skole under disse vilkår har været stigende, som nedlukningen er skredet frem. Skolerne har allerede iværksat trivselsgrupper, hvor eleverne mødes med enten en lærer eller en pædagog i grupper på op til 4 elever.

  Nedenfor kan ses en række eksempler på allerede eksisterende tiltag, som har til formål at støtte elever som er i faglig eller social mistrivsel som følge af nedlukningen. Disse indsatser styrkes og udvides med indsatser fra PPR og samarbejde med fritids- og kulturliv med indgåelsen af nærværende aftale.

  • Trivselsgrupper
  • Ekstra To-lærer timeri særlige klasser
  • “indkaldelse” af flere elever til nødundervisning på 5. og 6. årg.
  • Turbforløb i dansk og mat – Elever indstilles på baggrund af vejledernes indstilling
  • Virtuel sfo II
  • Virtuelle gæstelærer rekrutteres.
  • Fremmøde på skolen til undervisning for alle sårbare elever på 5.-9.klassetrin
  • Virtuel undervisning til elever i A-huset, som er hjemme pga angst
  • Elevsamtaler med alle elever min. 1 gang om ugen
  • Særlig indsats for fagligt udfordrede elever på skolen 0.-4.klasse
  • Elevsamtaler afholdes som gåture, hvis eleven har behov tættere kontakt til personale
  • Fællesskabsopbyggende aktiviteter i virtuelle grupperum - større og mindre.
  • Omstrukturering af skoledagen, så der er plads til fysisk aktivitet og frisk luft i løbet af dagen.
  • Undervisning i uderummet/naturoplevelser for klassen
  • 2-voksen ordning i alle klasser der muliggør udvidet holddeling
  • Klassemøder ugentligt
  • Elevsamtaler telefonisk, via sms, virtuelt.
  • Gåture med kontaktelever
  • Daglige bevægelsesaktiviteter
  • Høj personalenormering til de udsatte unge som undervises på skolen
  • Alle elever vendes ved et teammøde hver uge for at sikre, at vi har fat om alle udsatte elever.
  • Projekt ‘Kom med i køkkenet’. Læringsaktiviteter og socialt fællesskab for udsatte unge omkring madlavning.
  • Virtuel erhvervskaravane for 9. årgang i uge 8 med fokus på nye oplevelser, praktiske færdigheder og den enkeltes tanker om uddannelse efter folkeskolen. UU er en del af denne uge.
  • Online oplæg for forældre og unge om trivsel under corona
  • Online klub
  • Online undervisning
  • Fysisk skolegang for halvdelen af børnene i 6. klasse – fast pædagog på 25 timer/uge ift. Opgaven.
  • Særlig indsats omkring 6 drenge fra 5. klasse en formiddag om ugen med base på skolen.
  • Vikar (der kender børnene godt) fast tilknyttet 6. klasse med eftermiddagsaktiviteter virtuelt.
  • SFO ligger flere timer i skoledelen
  • Vi opgraderer vores Task Force i forhold til arbejdet med børn/grupper af børn/klasser i mistrivsel.
  • Igangsættelse af turboforløb, løftet af interne medarbejdere i fagene dansk, matematik og engelsk.
  • Opgradering af aktiviteter på SFO område.

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Midlerne afsat til folkeskolen udmøntes via det kommunale bloktilskud. Beløbet som Ringsted kommune vil modtage kendes endnu ikke. 

  Tilskuddet tilgår bevillingen ”Institutionsbevilling til fordeling”, hvorfra midlerne udmøntes til de enkelte skoler. De budgetmæssige konsekvenser vil blive forelagt Byrådet, når den endelige udmøntning er kendt. 

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering at der er et betydeligt efterslæb både fagligt og trivselsmæssigt efter nedlukningen. Administrationen vurderer at der med denne pulje sættes nogle gode faglige rammer for at styrke og udvide de indsatser, som i forvejen er iværksat på skolerne for at imødegå dette efterslæb.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at tilskuddet tilgår bevillingen ”Institutionsbevilling til fordeling”, hvorfra midlerne udmøntes til de enkelte skoler.

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Børne- og Undervisningsudvalget den man, 22/03/2021 - 18:00
  Økonomiudvalget den tir, 06/04/2021 - 17:00
  Byrådet den man, 12/04/2021 - 19:00
  Børne- og Undervisningsudvalget den man, 19/04/2021 - 18:00
  Økonomiudvalget den man, 03/05/2021 - 17:00
  Byrådet den man, 10/05/2021 - 19:00

  Børne- og Undervisningsudvalget den man, 22/03/2021 - 18:00

  Anbefales godkendt.

  Sagen genoptages med indtægtsbevilling når den endelige tildeling til Ringsted Kommune er kendt.


  Økonomiudvalget den tir, 06/04/2021 - 17:00

  Anbefales godkendt med Børne- og Undervisningsudvalgets bemærkning.


  Byrådet den man, 12/04/2021 - 19:00

  Godkendt med Børne- og Undervisningsudvalgets bemærkning.

  Supplerende sagsfremstilling indskrevet den 16-04-2021

  Ringsteds tildeling af midlerne til håndtering af fagligt løft og trivsel som følge af Corona frem mod sommeren 2021 er nu kendt (fordelingen af tilskud pr. kommune fremgår af bilag 2).

  Ringsted tildeles i alt 984.624 kr., som er fordelt af ministeriet til nedenstående formål:

  • Ekstraundervisning: 602.147,-
  • PPR: 263.365,-
  • Fritidshjem og klubtilbud: 89.783,-
  • Elevråd: 29.329,-

  Midlerne foreslås fordelt således:

  Ekstraundervisning - fordeles efter elevtal:

  Midlerne er fra ministeriet målrettet til elever i 9. og 10. klasse samt en vægtet tildeling på 0,5 til ældste klassetrin på skoler uden overbygning.

  Ungdomsskolen tildeles 50.000 til at lave trivsel og faglige løft.

  Kan blandt andet anvendes til ekstraundervisning, tolærerordninger, turboforløb, øget åbningstid eller lignende, alt afhængig af, hvad der vurderes at være relevant lokalt.

  PPR – bestemt i tildelingen fra ministeriet:

  Tildelingen tilgår til Kompetenceenheden.

  Målrettes elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forbyggende og motiverende aktiviteter for børn og unge.

  Fritidshjem og klubtilbud:

  Det foreslås at midlerne fordeles på baggrund af andel indmeldte børn.

  Anvendes til indsatser målrettet opsøgende arbejde ift. elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forbyggende og motiverende aktiviteter og øvrige trivselsfremmende indsatser for børn og unge.

  Elevråd :

  Fordeles ligeligt mellem elev-rådene på kommunens folkeskoler. Det foreslås at det kommunale fælleselevråd tildeles 5.000 kr. og at resten fordeles ligeligt mellem elevrådene på skolerne.

  Anvendes til understøttelse af tiltag, som kan bidrage til folkeskoleelevernes trivsel.

  I bilag 3 ses et katalog som er udarbejdet til skolerne som inspiration til og vejledning i anvendelse af midlerne til relevante indsatser.

  Folketingspartierne bag aftalen ønsker at følge tilskuddene tæt. Af den grund er der fastsat ekstra bestemmelser om udmøntning, frist for anvendelse af tilskuddene og rapportering om den lokale fordeling og brug af tilskuddene (Bilag 4 Brev til kommunalbestyrelsen )

  • Tilskuddet skal anvendes inden udgangen af juli 2021
  • Kommunerne skal senest d. 7. maj 2021 redegøre for den forventede lokale fordeling for at modtage overførsel af midlerne. Tilskuddet lægges oven i de kommunale budgetter.
  • Kommunerne skal redegøre for det realiserede forbrug af rammen med udgangen af 3. kvartal 2021. Der er ikke krav om revision.

  Direktionen indstiller, 

  1. at den foreslået fordeling godkendes
  2. at tilskuddet på 984.624 kr. tilgår bevillingen ”Institutionsbevilling til fordeling”, hvorfra midlerne udmøntes til de enkelte institutioner.

  Børne- og Undervisningsudvalget den man, 19/04/2021 - 18:00
  Anbefales godkendt.
  Økonomiudvalget den man, 03/05/2021 - 17:00
  Anbefales godkendt.
  Byrådet den man, 10/05/2021 - 19:00

  Godkendt.

  Ej til stede: Mazlum Øz


  Beslutning

  Godkendt.

  Ej til stede: Mazlum Øz

 • Punkt 9 Mødested for Unge (BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 20-2205A
  Sagen afgøres i: Byrådet
  oversigt_over_tilbud_til_unge_under_ringsted_musik.pdf.pdf kortlaegning_af_foreningsaktiviteter_i_ringsted_kommune.pdf.pdf ruf-rapport._moedested_for_unge.pdf.pdf

  Indhold

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

  x

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  I denne sag orienteres om UngRingsteds (Ungdomsskolens) analyse af behov for mødested for unge, som det fremgår af hensigtserklæring nr. 14 i budgetaftalen for 2019-2022. UngRingsted har i samarbejde med RUF (Ringsted Ungdomsforum) udarbejdet en rapport om unge voksnes behov for et ungemødested i Ringsted, som er vedlagt som bilag (bilag1). Hovedpointerne fra undersøgelsen vil blive fremlagt i denne sagsfremstilling som grundlag for en eventuel senere beslutning ift. etablering af et ungemødested i Ringsted Kommune.

  UngRingsteds leder Helle Mikkelsen deltager ved mødet og fremlægger hovedpointer fra undersøgelsen.

  Beskrivelse af sagen

  I budgetaftalen for 2019-2022 bad Byrådet om en analyse af behovet for et mødested for unge i Ringsted Kommune med henblik på at etablere et ungemødested. Der blev efterspurgt en undersøgelse af, hvorledes der mangler tilbud, der retter sig mod en anden gruppe af unge end dem, der benytter sig af eksisterende tilbud. Undersøgelsen er foretaget i et samarbejde mellem UngRingsted og RUF på baggrund af spørgeskemaundersøgelser blandt unge mellem 15 og 25 år, hvor formålet har været at kortlægge, hvorvidt de unge selv udtrykker et behov og et ønske om et ungemødested i Ringsted Kommune samt hvilke kvaliteter og rammer de forestiller sig.

  Respondenterne har givet deres input til bl.a. følgende spørgsmål:

  1. om de synes det er en god idé med et mødested for den givne (15-25) aldersgruppe,
  2. om de selv kunne tænke sig at benytte mødestedet,
  3. hvilke aktiviteter og tilbud der eventuelt skal være på mødestedet,
  4. beliggenhed og
  5. åbningstider.

  Rapporten indeholder således en behovsanalyse samt et idékatalog med konkrete forslag til, hvordan et sådant ungemødested ville kunne organiseres og etableres (se side 4 i rapporten).

  Undersøgelsen viser også, at målgruppen af unge 15-25 årige ikke kan betragtes som en homogen gruppe med ensartede behov for et nyt ungemødested, men at det derimod er vigtigt at imødekomme deres behov med et bredspektret tilbud, som kan tilgodese mange forskellige ønsker og behov hos målgruppen. Især bør det tages med i overvejelserne, at et sådant mødested ville forsøge at etablere tilbud til unge, der ellers ikke benytter sig af de etablerede tilbud og derfor ofte mødes og ”hænger ud” i det offentlige rum.

  Respondenterne i undersøgelsen udtrykker således ønske om, at et eventuelt mødested kan opfylde følgende behov:

  • et uformelt og fleksibelt sted, hvor man som ung kan hænge ud på tværs af ungefællesskaber uden rammesætning
  • et værested hvor unge kan mødes i fritiden og dyrke fælles interesser og etablere nye bekendtskaber
  • åbent kreativt værksted og musikøvelokale, hvor de unge selv kan booke sig ind
  • et multifunktionelt værksted
  • at lære fra sig og hjælpe hinanden gennem ung-til-ung-tilbud, eksempelvis i form af (personlig eller praktisk) rådgivning, mentorordning, LGBT-grupper og lignende

  Med det formål:

  • at styrke fællesskabet på tværs af ungegrupper, alder, forskellige studier, social baggrund og politiske holdninger
  • et sted der skaber samvær og samhørighed, og får de unge til at blive i byen og/eller vende tilbage efter endt uddannelse
  • at give de unge lyst til at engagere sig i en sund og aktiv ungekultur i Ringsted
  • at de unge oplever at ungemødestedet er deres sted; ejerskabsfornemmelse, medborgerskab og aktiv deltagelse og engagement i ungehuset
  • at mødestedet skal være afsæt for personlig udvikling og kompetencer
  • at få de unge væk fra gaden, forebyggende indsats for at mindske at unge ender på “kanten”, mindske kriminalitet, at gribe de unge tidligt og lytte til deres tanker og behov
  • at gøre brug af de unges mangeartede kompetencer, eksempelvis udbyde opgaver til unge mellem job eller uddannelse, på ungemødestedet, for bl.a. at fremme selvudvikling og brug af de unges kompetencer

  Et kreativt multihus med plads til forskellighed

  På baggrund af analysen foreslår UngRingsted og RUF at ungemødestedet ligger centralt i Ringsted, og at der er plads til mange forskellige slags aktiviteter, så mødestedet tiltrækker en bred gruppe af unge. 80 % af respondenterne bakker op om et sådant mødested. Enkelte påpeger dog, at målgruppen kan blive for bred og foreslår at mødestedet skulle være forbeholdt 18-25 årige. Dette ses dog af UngRingsted og RUF som en problemstilling, man kan organisere sig ud af i og med at enkelte åbningsdage kan være forbeholdt afgrænsede aldersgrupper.

  De funktioner et kreativt multihus ifølge analysen bør kunne rumme er mere detaljeret skitseret i rapporten, men indeholder følgende elementer:

  Et lokale med industrikøkken så der kan afholdes events som f.eks. “Smag med RUF”, som er RUF’s månedlige madklub, til undervisning om økologi og bæredygtighed med jord til bord koncepter, madlavningskurser, fællesspisningsarrangementer, barista- og konditorkurser og som en regulær café med bemandet åbningstider m.m.

  Et kreativt multimedieværkstedhvor de digitalt interesserede og kreative sjæle kan udvikle deres faglige, personlige og kreative kompetencer. De unge ville kunne give sig i kast med filmprojekter, 3D animation, benyttelse af et minifotostudie med green screen, eksperimentere med 3D- og plakatprint til events, lære at programmere apps, bygge robotter m.m.

  En øvecontainer, som kan understøtte det spirende unge-musikmiljø i Ringsted. På baggrund af særligt kvalitative input fra undersøgelsen, er det blevet bemærket at der efterspørges et semi-udstyret øvelokale (med trommesæt, keyboard, P.A anlæg/Mixer) med onlinebooking for unge musikere i kommunen, hvor de har mulighed for at gøre brug at musiklokalet når de vil.

  Et veludstyret multifunktionelt værksted for tekstil, træ, metal, laser cutter, grafisk arbejde, print og formning, og hvor du kan få hjælp til selvhjælp til projekter i alle størrelser – fra print af en opgave til reparation af gammel elektronik til bygning af en pallesofa. Derudover kunne der med fordel også skabes plads i værkstedet til små reparationer af knallerter. Særligt muligheden for et værksted ville tiltrække en gruppe af unge, som i øjeblikket er synlige i det offentlig rum, men som specifikt har ønsket at være en del af ungemødestedet og derfor ønsker sig et værksted.

  Et lokale til afholdelse af workshops hvor man med fordel kunne oprette et slags projektværksted, hvor de unge ville have mulighed for at bliver klædt på med værktøjer til projektledelse og eventmanagement fra ideudvikling til afvikling, og være med til at skabe rammerne for arrangementerne på- og udenfor om-rådet.

  Et mødelokale som lokale ungeforeninger kan booke og dermed blive en aktiv del af ungemødested. Ved at invitere lokale ungeforeninger ind i ungemødestedet sikres der forskelligartede arrangementer og mulighed for fremtidige foreningsfællesskaber, der kunne fokusere på en indsats mod unges ensomhed eller LGBT-grupper, som der bliver efterspurgt i undersøgelsen.

  Udendørsfaciliteter med plads til streetfodbold og Street basket, hvilket er et stort ønske blandt de unge, som allerede er aktive i foreninger. Ved at imødekomme dette ønske, ville det give plads til forskellighed. Derudover kunne man med fordel også lave en lille køkkenhave set i lyset af at bæredygtighed og klimadagsorden.

  Et lokale til ungerådgivning med faste ugentlige åbningstider, hvor ung-til-ung erfaringsudveksling/rådgivning kunne rammesættes.  

  Ringsted Ungeforum (RUF) anbefaler, at mødestedet bliver drevet som et socialøkonomisk projekt og at der søges fonde som eksempelvis Tuborg Fonden eller Roskilde Fonden, som særligt støtter op om mødesteder for unge og mødesteder etableret af og med unge.

  Derudover foreslår RUF, at der etableres en café, hvor der bliver serveret klimavenlige småretter, og som bliver hjertet i ungemødestedet.

  Dette har Tapperiet i Køge, INSP i Roskilde og Godsbanen i Aarhus gjort med succes, og de har dermed skabt et samlingspunkt for byens unge ved at samle teaterforestillinger, pop-up koncerter, loppemarkeder, værksteder, projektlokaler og en café i samme bygning. Ved at etablere en café med et industrikøkken og et hold af frivillige kokke med hygiejnekursus, ville det kunne være med til at gøre ungemødestedet økonomisk bæredygtigt, og man kunne overveje at åbne caféen op for alle byens borgere, ligesom de har gjort på Tapperiet i Køge.

  Inddragelse og høring

  Undersøgelsen er baseret på i alt 598 besvarelser på spørgeskemaundersøgelsen. Størstedelen af besvarelserne er fra unge voksne i alderen 15-21 år. Det er værd at bemærke, at der er et lille segment af besvarelserne fra det elektroniske spørgeskema, hvor respondenternes alder ‘falder udenfor’ kategorien ‘unge voksne mellem 15-25’. Dette skyldes blandt andet, at der er flere af respondenterne, der har meddelt, at de har svaret for (eller sammen med) deres børn.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt.

  Vurdering

  Ud fra spørgeskemaundersøgelsen vurderes det, at især de unge mellem 15 og 21 år udtrykker et stort ønske om et mødested for deres aldersgruppe, der rækker ud over allerede etablerede tilbud. Det vurderes desuden på baggrund af lignende multifunktionelle mødesteder for unge i andre kommuner, at sandsynligheden for succes vil være realistisk. Samtidig spiller et sådant initiativ sammen med og understøtter øvrige tiltag i Ringsted Kommune for den gruppe af unge, der ikke benytter sig af de allerede etablerede tiltag, og som derfor mødes og ”hænger ud” i det offentlige rum.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning som grundlag for evt. fremtidig beslutning om etablering af et mødested for unge i Ringsted Kommune.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 17-02-2020

  Udsat til næste møde.

  Ej til stede: Sadik Topcu

  Fraværende:
  Sadik Topcu (hjsato)  A

  Supplerende sagsfremstilling

  Sagen er genoptaget fra Børne- og Undervisningsudvalgets møde d.17.02.20.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning som grundlag for evt. fremtidig beslutning om etablering af et mødested for unge i Ringsted Kommune

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 30-03-2020

  Orienteringen taget til efterretning.

  Børne- og Undervisningsudvalget ønsker sagen genoptaget til politisk drøftelse.

  Supplerende sagsfremstilling

  Denne sag er genoptaget fra Børne- og Undervisningsudvalgets møde 30. marts 2020 efter ønske om yderligere politisk drøftelse i forhold til UngRingsteds ovennævnte undersøgelse. Denne har afdækket nogle ønsker og behov for et mødested for unge i Ringsted Kommune. For at kunne imødekomme ønsket om et mødested for unge, er der imidlertid behov for at afdække de muligheder og modeller for økonomi og driftsforhold, der kan være for multifunktionelle huse for unge. Det, der i denne sag skal tages stilling til, er, om der skal igangsættes en proces, der afdækker disse forhold.

  Vurdering

  Administrationen vurderer på baggrund af den gennemførte undersøgelse, at der er behov for, at der igangsættes en proces, der kan danne baggrund for en grundigere drøftelse, hvis der skal kunne gives et realistisk bud på, hvilke muligheder der er for drift, organisering og økonomi ved oprettelsen af et mødested for unge i Ringsted Kommune. En proces, hvor også de unge bliver spurgt, så de kan give deres bud på, hvad sådan et sted skal kunne. Samtidig kan der også skabes mulighed for at aflægge besøg i andre kommuner, hvor der findes tilsvarende multifunktionelle huse for målgruppen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalget indstiller til Byrådet, hvorvidt der:

  1. ønskes igangsat en proces med henblik på afdækning af behov og muligheder

  eller

  1. om sagen skal afvente budgetforhandlinger for 2021 før videre proces sættes i gang

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 15-06-2020

  Det anbefales at der udarbejdes et oplæg, der afdækker behov, organiseringsformer og muligheder – samt en kortlægning af eksisterende tilbud, der retter sig mod unge i Ringsted Kommune. Sagen genoptages i oktober 2020.

  Ej til stede: Sadik Topcu

  Fraværende:
  Sadik Topcu (hjsato)  A

  Beslutning i Økonomiudvalget den 24-06-2020

  Anbefales godkendt med fagudvalgets bemærkning.

  Beslutning i Byrådet den 24-06-2020

  Godkendt med Børne- og Undervisningsudvalgets bemærkning

  Supplerende sagsfremstilling

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

  x

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Indledning

  I den supplerende sagsfremstilling gives et oplæg om behov, muligheder og organiseringsformer samt en kortlægning af eksisterende tilbud for unge i Ringsted Kommune. Børne- og Undervisningsudvalget anmodes i denne sag om at tage stilling til, hvordan der arbejdes videre med Mødested for Unge.  

  Beskrivelse af sagen

  RUF-rapporten (Bilag 1) indeholder et idékatalog med konkrete forslag til, hvordan et møde-/værested for unge voksne ville kunne organiseres som et multifunktionelt kulturhus, hvor det er muligt at tilbringe tid sammen i forbindelse med forskellige aktiviteter. Rapporten beskriver, hvordan de unge ideelt set forestiller sig et mødested for unge. Helt centralt for brugerne er, at stedet skal kunne fungere som et samlingssted for de unge, hvor det er muligt at lave mad og/eller spise sammen, hygge sig og dyrke forskellige fritidsaktiviteter, uden at det forudsætter nævneværdig planlægning. Aktiviteterne skal i høj grad være bundet op på, at unge lærer af andre unge, uden at man skal binde sig til at gå til en given fritidsaktivitet på et fast tidspunkt hver uge. Dvs. en slags medborgerhus for unge voksne, som ligger centralt i Ringsted by. Det, de unge giver udtryk for, er et behov for et værested, som kan danne rammen for at mødes med andre unge på tværs af alder og interessefællesskaber, og hvor man kan mødes uformelt og ”hænge ud” efter lyst og behov.

  Vigtigt for at tilbuddet er attraktivt for målgruppen er også, at stedet i høj grad drives af de unge selv, men mindst lige så vigtigt, at der er voksne at støtte sig til. En række af de aktiviteter, som er beskrevet i RUF-rapporten findes imidlertid allerede i anden sammenhæng. Enten i foreningsregi, under UngRingsted eller i Musik- og Kulturskolen. Børne- og Undervisningsudvalget har derfor bedt om en kortlægning af eksisterende fritidstilbud, som gruppen af unge mellem 15 og 25 år kan gå til i Ringsted. For at indkredse alternativer til RUF-modellen, er der taget udgangspunkt i de beskrevne behov og ønsker, som de unge har, og som ikke kan dækkes af eksisterende fritidstilbud.

  Det vigtigste er, at de unge har mulighed for at have ”deres eget sted” – en base, hvor de til en vis grad bærer ansvaret selv, men hvor der samtidig er voksne, de kan trække på og støtte sig op ad i forhold til drift og organisering af stedet. Et væsentligt element har været ønsket om et lokale med mulighed for at lave/købe mad, som kan danne rammen om uformelt samvær. Derfor har et centralt ønske været et café-lignende sted med køkken, som giver mulighed for ovennævnte. Samtidig har et vigtigt ønske været at kunne dyrke forskellige fritidsinteresser sammen.

  Konkret giver RUF-rapporten følgende bud på, hvilke funktioner/aktivitetsmuligheder, der efterlyses:

  • en base/et opholdssted centralt i byen
  • et lokale med industrikøkken
  • et kreativt multimedieværksted
  • en øvecontainer (musik)
  • et veludstyret multifunktionelt værksted
  • et lokale til afholdelse af workshops
  • et mødelokale, som lokale ungdomsforeninger kan booke
  • udendørsfaciliteter (streetfodbold og street basket)
  • et lokale til ungerådgivning

  Kortlægning af eksisterende tilbud

  Kortlægningen (bilag 2 & 3) rummer de aktiviteter, som unge i aldersgruppen mellem 15 og 25 år har mulighed for at gå til i Ringsted Kommune på nuværende tidspunkt. Den indeholder aktiviteter i foreningsregi samt de fritidstilbud, som UngRingsted og Musik- og Kulturskolen tilbyder.

  Idrætsaktiviteter tilbydes primært gennem foreningslivet, som dækker såvel individuel idræt som holdsport og i øvrigt strækker sig over en lang række sportsgrene og øvrige aktiviteter. Da listen er forholdsvis lang, henvises der derfor til bilag 2 & 3 for nærmere præcisering.

  En del af de aktiviteter, der tilbydes i foreningsregi er dog ikke specifikt målrettet aldersgruppen. De er heller ikke nødvendigvis placeret centralt i Ringsted by, som er et udtalt ønske fra de unge om at kunne gå til og fra aktiviteter og samtidig være tæt på eller i umiddelbar nærhed af andre unge. Overordnet set efterlyser de unge at kunne skabe fællesskaber centralt og med forskellige aktiviteter under samme tag, hvor de samtidigt kan have et opholds- og værested, der animerer til at skabe fællesskaber på tværs af interesser blandt unge.

  Alternative muligheder

  Ud fra en kortlægning af eksisterende tilbud længere nede i sagen (bilag 2) ses, at der er tilstrækkelig mulighed for at gå til en given aktivitet i Ringsted, hvor fællesnævneren er interessen for fx en given sportsgren på tværs af aldersgrupper. De behov, der ikke kan tilgodeses på nuværende tidspunkt, er derimod behovet for en ”base” centralt i byen med tilhørende køkken og opholdssted. Der mangler rum, hvor fællesnævneren er at være ung på vej ud af barndom og grundskolemiljø og ind i voksenalderen. Et sted, som giver de unge mulighed for samvær med andre unge i samme livsfase. Med udgangspunkt i de eksisterende muligheder i forhold til bygningsmasse og nuværende anvendelse af disse, foreslås følgende modeller, som der kan arbejdes videre med:

  1. Der opstilles en pavillon/container i nærheden af UngRingsted, som kan bruges som base og tilholdssted kombineret med, at UngRingsted låner eksisterende lokaler på fx skoler til brug for de unge i alderen 18-25.

  Fordele:

  • Mange af de unge, der har forladt grundskole og klub ønsker et klublignende tilbud med det miljø, der er omkring UngRingsted.

  Ulemper:

  • UngRingsted bruger egne lokaler. Det giver derfor ikke de unge mulighed for at benytte sig af den palet af aktiviteter, som de ønsker at igangsætte.
  • De unge, der har forladt grundskolen og UngRingsted identificerer sig ikke med den aldersgruppe, som tilbuddene i UngRingsted henvender sig til.
  • Der er et meget stort aldersspænd mellem 15 og 25 år. Derfor bør der også tænkes i differentierede modeller. Evt. for to grupperinger: de 15-18(20) årige og de 20-25 årige.

  Organisering og drift skulle i denne model varetages af UngRingsted.

  Økonomi: Indkøb/leje af pavillon.

  1. Kulturhuset som foreningshus, hvor de unge booker sig ind på linje med øvrige foreninger kombineret med et intensiveret samarbejde mellem Musik- og Kulturskolen og UngRingsted om tilbud til målgruppen.

  Fordele:

  • Ingen yderligere udgifter. Kulturhuset benyttes på linje med øvrige foreninger som base for aktiviteter i det omfang det er muligt at booke lokaler.
  • Samarbejdet mellem Musik- og Kulturskolen og UngRingsted intensiveres om at skabe tilbud til unge i målgruppen 15-25 årige.

  Ulemper:

  • Modellen tilgodeser ikke centrale ønsker hos målgruppen, da den ikke opfylder behovet for et værested kun for unge, hvor man kan være fælles om at lave og spise mad.
  • Modellen tilgodeser ikke behovet hos de unge for lokaler, der kan benyttes mere fleksibelt uden besværlige bookingsystemer.  

  Organisering og drift skulle i denne model varetages i samarbejde mellem Musik- og Kulturskolen og UngRingsted i fællesskab.

  Økonomi: Driftsudgifter i forbindelse med afholdelse af aktiviteter

  Alternativt kunne man, for at imødekomme nogle af de unges centrale ønsker og behov, overveje at gentænke anvendelsen af Kulturhuset. Dette ville dog forlods kræve, at de involverede parter blev inddraget i en grundig høringsproces. Under forudsætning af, at gentænkningen af anvendelsen af Kulturhuset er en mulighed, kunne man forestille sig yderligere andre modeller:

  1. Dele af Kulturhuset som base for de unge, suppleret med den opstillede Øvecontainer som musikværksted og Computer Club House’ tidligere lokale i Kulturhuset. Dele af Kulturhuset reserveres til de unge, så enkelte lokaler i huset udelukkende anvendes af dem, uden at de kan bookes af andre brugere. Det forudsætter en opdeling af huset, og at de unge også kan have adgang til industrikøkkenet på 1. sal. Det ville indebære, at Kulturhuset i højere grad anvendes som medborgerhus end som foreningslokaler, der bookes af div. grupper af brugere til givne formål på givne tidspunkter.

  Fordele:

  • Kulturhuset har industrikøkken og kan evt. anvendes som base for de unge ved at de har et sted, der til dels er deres. Dermed tilbyder Kulturhuset noget af det, som er centralt for de unge – at kunne være sammen om at lave og spise mad. Det element kan ikke rigtigt tilgodeses i andre eksisterende lokaler.
  • Samtidig tilbydes også et sted, hvor de unge kan komme og gå efter behov uden at skulle booke lokaler, og kombineret med Øvecontaineren tilbydes en palet af lokaler og muligheder.

  Ulemper:

  • Foreninger, der på nuværende tidspunkt benytter sig af lokalerne i Kulturhuset kunne føle sig trængt ud ved permanent at skulle afgive lokaler til de unge.
  • Parterne kunne føle sig generet af hinanden pga. støj på den ene side og for mange restriktioner på den anden side.

  Organisering og drift skulle i den model varetages af UngRingsted

  Udgifter: Leje af Øvecontainer.  

  1. Kulturhusets stueetage som base kombineret med et intensiveret samarbejde mellem Musik- og Kulturskolen og UngRingsted om den samlede målgruppe, hvor Kulturhusets stueetage anvendes som base og de to institutioner i samarbejde tilbyder aktiviteter af klublignende karakter for målgruppen. Øvecontaineren indgår også i denne model.

  Fordele:

  • Denne model imødekommer i nogen grad de unges ønske om en fælles base og et værested for unge i Ringsted by.
  • Der er mulighed for at lave mad og spise mad sammen.
  • Ingen større anlægsbevillinger, da tilbuddet etableres i eksisterende bygninger.

  Ulemper:

  • UngRingsted har kun i meget begrænset omfang ledige lokaler til rådighed, da de anvendes til eget brug i åbningstiden.
  • Modellen tilgodeser ikke de unges ønsker om et kombineret være- og aktivitetssted for målgruppen af unge mellem 15 og 25 år.
  • Modellen har udfordringer i forhold til, at der kan være interessemodsætninger for forskellige brugergrupper i Kulturhuset. En sådan anvendelse af Kulturhuset ville som tidligere nævnt kræve en grundig drøftelse af Kulturhusets anvendelse mellem de involverede parter.

  Organisering og drift skulle i den model varetages af UngRingsted.

  Økonomi: Leje af Øvecontainer.

  1. a. & b.: Som model 3 eller model 4 som en midlertidig løsning, men kombineret med en langsigtet plan frem mod etablering af et multifunktionelt kulturhus for unge i Ringsted Kommune.

  Fordele:

  • På lang sigt er et multifunktionelt værested et attraktivt tilbud/miljø for unge voksne i kommunen, som tilgodeser de behov, de giver udtryk for uden at gå på kompromis med disse på den lange bane.
  • Ringsted Kommune brandes som et attraktivt sted for unge.
  • Den mellemliggende periode, hvor de unge måske ville indtage noget mere af Kulturhuset som i model 4, ville være en midlertidig overgangsperiode.

  Ulemper:

  • Der kan være udfordringer med etablering, placering og evt. støjgener ved et kulturhus for unge. Samtidig er det den dyreste model på den lange bane.
  • 5a.: Hvis model 3 vælges kombineret med en langsigtet plan om et kulturhus for unge, vil de unge formentlig ikke opleve deres ønsker og behov imødekommet, og de vil formentlig kun i begrænset omfang benytte sig af eventuelle tilbud i den mellemliggende periode.
  • 5b.: Hvis model 4 vælges kombineret med en langsigtet plan om at etablere et multifunktionelt kulturhus for unge, kan der være midlertidige interessekonflikter, hvis grupper af unge skal dele lokaler med andre brugere i den mellemliggende periode.

  Organisering og drift skulle i denne model varetages af UngRingsted i tæt samarbejde med Musik- og Kulturskolen.

  Økonomi: Lejeudgifter til Øvecontainer + anlægsudgifter på lang sigt.

  Inddragelse og høring

  Ingen på nuværende tidspunkt

  Økonomi

  Der er ikke afsat økonomiske midler i budget 2021.

  Model 3, 4 & 5 indebærer udgifter til leje af Øvecontainer. Model 5 vil indebære udgifter til etablering af et eventuelt multifunktionelt kulturhus for unge.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at en organisering under UngRingsted giver de bedste betingelser for, at der kan sikres en stabil drift. Derudover sikrer denne organisering også, at der er voksne tæt på, som kender og forstår de unges behov og kan støtte dem i de udfordringer, der evt. opstår.

  Det er ligeledes administrationens vurdering, at de unges ønsker om at kunne mødes et sted centralt i byen, med forskellige aktiviteter under samme tag, og hvor de samtidig kan skabe fællesskaber på tværs af interesser, bør imødekommes på lang sigt, men at de nuværende rammer og forudsætninger for etablering ikke er til stede. Kulturhuset udnyttes på nuværende tidspunkt fortrinsvis af foreningslivet. Hvis det skal kunne lade sig gøre, at andre grupper af brugere benytter huset, er det nødvendigt at undersøge, hvordan dette evt. kan lade sig gøre. Herunder at der indhentes høringssvar fra berørte interessenter.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalget arbejder videre med følgende forslag:

  1. at det undersøges, om UngRingsted kan varetage driften af et evt. mødested for unge i tæt samarbejde med Musik- og Kulturskolen i eksisterende lokaler og nuværende økonomiske rammesætning.
  2. at det afklares hvorvidt det er en realistisk mulighed, at dele af Kulturhuset anvendes til formålet.

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Børne- og Undervisningsudvalget den man, 22/02/2021 - 17:30
  Børne- og Undervisningsudvalget den man, 19/04/2021 - 18:00
  Økonomiudvalget den man, 03/05/2021 - 17:00
  Byrådet den man, 10/05/2021 - 19:00

  Børne- og Undervisningsudvalget den man, 22/02/2021 - 17:30

  Udsat til udvalgets næste møde.

  Supplerende sagsfremstilling indskrevet den 09-04-2021

  Der skal i denne sag tages stilling til, hvordan der arbejdes videre med en proces i forhold til, hvordan unges behov og ønsker for et mødested i Ringsted ønskes imødekommet.

  Beskrivelse af sagen

  Sagen er genoptaget fra udvalgsmøde 22. februar 2021. I denne sag gives en kort redegørelse for sagsforløbet, som kan danne baggrund for stillingtagen om den videre proces.

  Ringsted Ungdomsforum (RUF) har i januar 2020 i samarbejde med UngRingsted udarbejdet en rapport, hvor unge i Ringsted er blevet hørt i forhold til deres ønsker og behov for fritidstilbud og opholdssted. Af rapporten (bilag 3) fremgår, at de unge ideelt set ønsker sig et værested, som drives af dem selv med voksne tovholdere som støtte og sikkerhed i forhold til drift og evt. andre udfordringer. De ønsker sig et sted, hvor de kan hænge ud; komme og gå uden forudgående bookning; møde andre unge og dyrke deres fritidsinteresser etc. I RUF-rapporten er en café tænkt som arnested for et sådant multifunktionelt værested for unge, som også drives af de unge selv. Evt. med ekstern støtte fra tovholder tilknyttet UngRingsted. Et værested for unge, som det er beskrevet i RUF-rapporten anses af unge og fagprofessionelle som dels et attraktivt tilbud for unge i kommunen, men også som et led i at brande både byen og kommunen som et attraktivt sted at være og bosætte sig.

  I forhold til tidligere efterspørgsler i sagen, er det blevet undersøgt, hvilke alternative muligheder i eksisterende kommunale bygninger, der evt. ville kunne imødekomme de unges ønsker og behov, som de er beskrevet i RUF-rapporten. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke andre bygningsmæssige alternativer, der allerede findes i Ringsted Kommune, og som evt. ville kunne imødekomme dele af de unges behov. Der er imidlertid ikke ledig bygningsmæssig kapacitet i Ringsted by, som enten midlertidigt eller permanent kunne imødekomme disse. Som et alternativ har Musik- og Kulturskolen over en længere periode i samarbejde med UngRingsted kunnet tilbyde aktiviteter for unge, hvor ledig kapacitet i bl.a. Kulturhuset også er tænkt ind under hensyntagen til nuværende brugere. Dette samarbejde vil naturligvis kunne udbygges over tid.

  Inddragelse og høring

  RUF har været inddraget.

  Økonomi

  Ingen på nuværende tidspunkt.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at der kan høstes erfaringer af det frugtbare samarbejde mellem Musik- og Kulturskolen og UngRingsted, som har stået på over længere tid omkring de unge. Her kan der fremadrettet arbejdes med aktiviteter og tilbud til unge. Det vurderes dog også, at denne model ligger et stykke fra de unges ønsker udtrykt i RUF-rapporten. Ønsker man alternativt at imødekomme de behov og ønsker blandt unge, som RUF-rapporten beskriver, bør der tages stilling til de bevillingsmæssige konsekvenser i budget 2022 eller 2023, som etableringen af et selvstændigt mødested for unge afstedkommer. Herunder dels økonomi, dels etablering af bygningsmæssige faciliteter og dels det langsigtede pædagogiske arbejde for Musik- og Kulturskolen og UngRingsted som tovholdere, når de unge selv skal varetage dele af driften.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at der træffes beslutning om, hvilken af følgende modeller Børne- og Undervisningsudvalget ønsker at arbejde videre med:

  1. Musik- og Kulturskolen og UngRingsted udvikler samarbejdet om at tilbyde aktiviteter til unge, der kan imødekomme elementer af de i RUF-rapporten beskrevne ønsker og behov. Såfremt denne model vælges, går sagen ikke videre til Byrådet
  2. Der træffes beslutning om, hvorvidt et mødested for unge, som det er beskrevet i RUF-rapporten, ønskes etableret i Ringsted Kommune med deraf følgende nødvendige bevillinger i budget 2022 eller overslagsårene.

  Børne- og Undervisningsudvalget den man, 19/04/2021 - 18:00

  Det anbefales, at der arbejdes videre med løsning 2. Der fastsættes et dialogmøde mellem Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, hvor mulige løsninger drøftes.


  Økonomiudvalget den man, 03/05/2021 - 17:00
  Anbefales godkendt med Børne- og Undervisningsudvalgets bemærkninger.
  Byrådet den man, 10/05/2021 - 19:00

  Godkendt med Børne- og Undervisningsudvalgets bemærkninger.

  Ej til stede: Mazlum Øz


  Beslutning

  Godkendt med Børne- og Undervisningsudvalgets bemærkninger.

  Ej til stede: Mazlum Øz

 • Punkt 10 Godkendelse af reviderede vedtægter for Benløse Børnegård og Snurretoppen (BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 21-003472
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_vedtaegter_benloese_boernegaard.pdf bilag_2_vedtaegter_snurretoppen.pdf

  Indhold

  Sagsgang:

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Indledning

  Benløse Børnegård og Snurretoppen har fremsendt reviderede vedtægter til godkendelse i Byrådet.

  Beskrivelse af sagen

  Ifølge Dagtilbudslovens §§ 14-16 skal en selvejende daginstitution have en vedtægt og en forretningsorden, som sammen med driftsaftalen er grundlaget for den selvejende institution.

  Bestyrelserne for de to selvejende daginstitutioner Benløse Børnegård og Snurretoppen har fremsendt deres reviderede vedtægter, som jf. Dagtilbudsloven skal godkendes i Byrådet. Bestyrelserne har tillige fremsendt forretningsorden til orientering for kommunen. 

  Bestyrelsen i et selvejende dagtilbud har jf. Dagtilbudsloven samme indflydelse, som bestyrelser i kommunale dagtilbud fx med hensyn til: 

  - fastsættelse af principper for dagtilbuddets arbejde

  - anvendelse af en budgetramme

  - samarbejde mellem hjem og dagtilbud

  - inddragelse i arbejdet med den pædagogiske læreplan.

  Derudover har den selvejende daginstitutions bestyrelse et selvstændigt arbejdsgiveransvar for de ansatte og et selvstændigt ansvar for økonomien i institutionen. 

  Af Dagtilbudsloven og den tilhørende vejledning fremgår det, at vedtægten for en selvejende daginstitution som minimum skal: 

  • Være i overensstemmelse med de fastsatte mål og rammer for dagtilbudsområdet
  • Beskrive forældrenes ret til indflydelse gennem en forældrebestyrelse
  • Beskrive bestyrelsens sammensætning, herunder om medarbejderrepræsentant kan vælges til bestyrelsen
  • Beskrive om eventuelle medarbejderrepræsentanter har stemmeret
  • Beskrive, hvorvidt der skal være kvalificeret flertal i bestyrelsen i visse spørgsmål
  • Beskrive om der er spørgsmål, som kræver enighed i bestyrelsen

  Derudover kan den selvejende institution beskrive institutionens formål og idegrundlag. 

  Den reviderede vedtægt for Benløse Børnegård er vedlagt sagen som bilag 1 og den reviderede vedtægt for Snurretoppen er vedlagt sagen som bilag 2.

  Begge vedtægter beskriver bl.a. institutionernes overordnede mål og formål, valg, stemmeret og valgbarhed til bestyrelsen, og at bestyrelsen udgør et flertal af valgte forældre til børn indskrevet i institutionen

  Vedtægterne beskriver tillige bestyrelsens ansvar og kompetence, - herunder bestyrelsens kompetence til ansættelse og afskedigelse af hhv. leder og personale, bestyrelsens forpligtelse og hæftelse i forhold til institutionens dispositioner samt bestyrelsens beslutning om institutionens nedlæggelse/ophør. Vedtægterne beskriver tillige i hvilke spørgsmål, der skal være enighed i bestyrelsen. 

  Af vedtægten for Benløse Børnegård fremgår det, at valg til bestyrelsen afholdes inden udgangen af april måned, og at de to medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen har stemmeret. 

  Af vedtægten for Snurretoppen fremgår det, at valg til bestyrelsen finder sted inden udgangen af september måned, og at de to medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen har stemmeret.  

  Inddragelse og høring

  Ingen inddragelse og høring.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at de reviderede vedtægter for Benløse Børnegård og Snurretoppen samt deres forretningsordener opfylder de formelle rammer for indholdet jf. Dagtilbudslovens bestemmelser. 

  Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at

  1. Den reviderede vedtægt for den selvejende daginstitution Benløse Børnegård godkendes.

  2. Den reviderede vedtægt for den selvejende daginstitution Snurretoppen godkendes.

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Børne- og Undervisningsudvalget den man, 19/04/2021 - 18:00
  Økonomiudvalget den man, 03/05/2021 - 17:00
  Byrådet den man, 10/05/2021 - 19:00

  Børne- og Undervisningsudvalget den man, 19/04/2021 - 18:00
  Anbefales godkendt.
  Økonomiudvalget den man, 03/05/2021 - 17:00
  Anbefales godkendt.
  Byrådet den man, 10/05/2021 - 19:00

  Godkendt.

  Ej til stede: Mazlum Øz


  Beslutning

  Godkendt.

  Ej til stede: Mazlum Øz

 • Punkt 11 Infohus Ringsted (BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 21-003707
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1.pdf

  Indhold

   Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

  x

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Indledning

  Med denne sag skal udvalget tage stilling til etablering af en samarbejdsmodel for forebyggelse af kriminalitet i Ringsted Kommune med ekstremistisk motiv.

  Baggrunden er, at kommunerne i august 2020 modtog en opfordring fra Udlændinge- og Integrationsministeriet om at etablere en samarbejdsmodel (kaldet Infohus) for tværsektorielt samarbejde om forebyggelse af kriminalitet med ekstremistisk motiv. I forlængelse af opfordringen indgår etablering af Infohus Ringsted som en af de forebyggende indsatser i den justerede Kriminalitetsforbyggende Handleplan, der blev godkendt af byrådet den 8. februar 2020.

  Beskrivelse af sagen

  Skolesystemet, det sociale system og politiet er alle direkte via lovgivningen forpligtet til at udføre kriminalpræventivt arbejde i bredeste forstand. SSP-samarbejdet er et nøgleelement i samarbejdet på tværs af sektorerne.

  Infohus er ikke en fysisk enhed, men betegnelsen for et kriminalpræventivt samarbejdsforum, hvor de centrale aktører er tovholdere fra politi og kommune, der arbejder med forebyggelse af kriminelle handlinger med ekstremistisk motiv. Derudover indgår også Kriminalforsorgen, psykiatrien og andre relevante myndigheder i samarbejdet. Formålet med det lokale Infohus-samarbejde er at udrede, vurdere og håndtere henvendelser om bekymring for ekstremisme, så der ved begrundede bekymringer hurtigt kan iværksættes en forebyggende indsats.

  Det tværsektorielle samarbejde kan organiseres på flere måder, men langt de fleste steder i landet, baserer det sig på en model for etablering som Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, Politiets Efterretningstjenestes Forebyggelsescenter og Rigspolitiet, Nationalt Forebyggelsescenter anbefaler, og er bygget op om, hvordan det lokale arbejde med at håndtere bekymringer og forebyggelse af radikalisering og ekstremisme kan styrkes.

  Det følgende udkast til etablering af Infohus Ringsted tager afsæt i ovennævnte model og er udarbejdet i samarbejde med repræsentanter fra Socialpsykiatrien og SSP i Ringsted og med baggrund i løbende vejledning og anbefalinger fra Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme.

  Infohus Ringsted vil være organiseret i to strukturer, Infohus netværk og Infohus kommune

  Infohus netværk (i politidistriktet på tværs af kommuner)

  Netværket er et mødeforum for infohustovholdere fra politi og kommuner samt repræsentanter fra andre myndigheder inden for hver af de 12 politikredse. Det primære formål med infohus netværk er erfaringsudveksling og videndeling inden for feltet. Derudover kan netværket tage initiativ til opkvalificering af medarbejdere i relevante myndigheder i konkrete værktøjer, metoder og praksis samt koordination af eventuelle aktiviteter på tværs af politi og kommuner Netværket bidrager til at styrke tillidsfulde relationer, ligesom videns- og erfaringsgrundlaget kontinuerligt styrkes og udvikles.

  Infohus Kommune (i Ringsted)

  Infohus Kommune er et samarbejdsforum mellem Ringsted Kommune og Midt- og Vestsjællands politikreds. Det overordnede formål er at skabe et lokalt myndighedskoordinerende samarbejde, hvor relevante kompetencer samles til en systematisk, koordineret og kvalificeret analyse og vurdering af bekymringer. Infohus kommune er således ikke et forum for myndighedsbeslutninger, og de respektive myndigheder forvalter og iværksætter selv foranstaltninger og tiltag i henhold til gældende lovgivning.

  Det er afgørende, at der er en tydelig arbejdsdeling mellem politi og kommune. Politiet har ansvar for at undersøge, om der er kriminelle eller akutte sikkerhedsforhold til stede i bekymringen, og om der er noget til hinder for, at en bekymring kan behandles i infohus kommune. Politiet har det overordnede koordinerende ansvar og inddrager i samarbejde med kommunen øvrige relevante myndigheder. Hvis politiet vurderer, at sagen ikke skal behandles i infohusregi, kan andre myndigheder fortsat være forpligtet til at iværksætte konkrete foranstaltninger i henhold til gældende lovgivning. Disse myndigheder kan søge rådgivning om sikkerhedsmæssige forhold hos politiet, såfremt det skønnes at være relevant. Politiet vil ligeledes rådgive andre myndigheder, såfremt de bliver opmærksomme på sikkerhedsmæssige forhold, som er relevante.

  Ved sager der vedrører borgere under 18 år, vil der fast være deltagelse af politikredsens infohustovholder og den udpegede SSP-konsulent fra UngRingsted. Ved borgere over 18 år, vil der være fast deltagelse af politikredsens infohustovholder og den udpegede repræsentant for socialpsykiatrien. Der kan inviteres relevante repræsentanter fra f.eks. Børnecenteret, Skolecenter, Ungeenhed, Familiehuset, Arbejdsmarkedscenteret, Social- og Sundhedscenteret (jf Flowchart i bilag 1).

  Hvis det forslåede udkast godkendes, vil de næste skridt i processen være:

  • at den kommunal hjemmeside opdateres med ovenstående oplysninger, herunder ligeledes SSP og Socialpsykiatriens hjemmesider, således at informationen er tilgængelig for både borgere, relevante fagpersoner og samarbejdspartnere.
  • at der informeres om samarbejdsmodellen i relevante fora som f.eks. skoleledergruppen, daginstitutionsledergruppen m.fl.
  • at der afholdes et indledende møde mellem tovholderne, hvor der bl.a. besluttes et fælles vurderingsværktøj samt en liste med kontaktoplysninger på relevante myndighedspersoner.

  Inddragelse og høring

  Socialpsykiatrien og SSP i Ringsted har udarbejdet forslaget til samarbejdsmodel med baggrund i vejledning og anbefalinger fra Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme.

  Økonomi

  Gennemføres inden for den nuværende bevillingsramme

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at der ikke pt. synes at være udfordringer i Ringsted Kommune med hensyn til kriminalitet med ekstremistiske motiver. Den foreslåede organisering kan dels kvalificere grundlaget for at følge og vurdere, hvordan udviklingen forløber videre frem, dels danner organiseringen en kvalificeret ramme for løbende at udrede, vurdere og håndtere henvendelser om bekymring for ekstremisme således, at der ved eventuelle kommende begrundede bekymringer hurtigt kan iværksættes en forebyggende indsats.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, 

  1. at Infohus Ringsted organiseres som beskrevet.
  2. at UngRingsted og Ungeliv etablerer samarbejdet ud fra det beskrevne.
  3. at Infohus Ringsted bliver evalueret med udgangen af maj 2022.

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Børne- og Undervisningsudvalget den man, 19/04/2021 - 18:00
  Økonomiudvalget den man, 03/05/2021 - 17:00
  Byrådet den man, 10/05/2021 - 19:00

  Børne- og Undervisningsudvalget den man, 19/04/2021 - 18:00
  Anbefales godkendt.
  Økonomiudvalget den man, 03/05/2021 - 17:00
  Anbefales godkendt.
  Byrådet den man, 10/05/2021 - 19:00

  Godkendt.

  Ej til stede: Mazlum Øz


  Beslutning

  Godkendt.

  Ej til stede: Mazlum Øz

 • Punkt 12 Indstilling af medlemmer til nedsættelse af §17, 4 udvalg for pilotnaturpark (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 21-000803
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_kriterier_for_grupper.pdf bilag_indstilling_medlemmer_ss174.pdf kortbilag_medlemmer.pdf oevrig_kandidatliste_174_efter_moede_og_indstilling.pdf

  Indhold

   Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  X

   

   

  X

   

   

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  I denne sag skal der træffes beslutning om, hvem der skal være medlemmer af § 17 stk. 4 udvalget.

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted har siden marts 2020 haft en pilotnaturpark. Byrådet besluttede i oktober 2020 at nedsætte et §17,4 udvalg med borgerdeltagelse. Kommissorium for §17,4 blev endeligt vedtaget den 11. januar 2021, pkt. 10.

  Kommissoriet har fokus på at styrke den lokale forankring og at udvalget skal bestå af 15 medlemmer. Der skal sikres en bred repræsentation i udvalgets sammensætning, og at der sættes fokus på interesserede lodsejere, ildsjæle og borgere.  Jf. kommissoriet skal § 17 stk. 4 udvalgets medlemmer fordeles således:

  • 3 repræsentanter for Byrådet, formændene for Klima- og Miljøudvalget, Plan- og Boligudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.
  • 8 repræsentanter for lodsejerne
  • 4 ildsjæle/borgere

  Nedenstående kriterier er lagt til grund for indstillingen af medlemmer til § 17 stk. 4 udvalget.

  Kriterier for valg af lodsejerrepræsentanter

  • Det tilstræbes at vælge kandidater, der repræsenterer geografiske områder både i den nordlige, sydlige, østlige og vestlige del af kommunen og primært inden for det potentielle naturparkområde.
  • Det tilstræbes en ligelig repræsentation af store og små lodsejere.
  • Det tilstræbes at lodsejere, der repræsenterer alle synspunkter i forhold til oprettelse af en naturpark er repræsenteret i udvalget.
  • Det tilstræbes at få repræsentanter for producenter af kunsthåndværk og mikroproducenter af fødevarer med i udvalget.

  Kriterier for valg af ildsjæle/borgere

  • Kandidater med stor lokal engagement og en bred interessevaretagelse f.eks. inden for lokal historie eller turisme.
  • Der tilstræbes at udpege kandidater med både benyttelsesinteresser og beskyttelsesinteresser.

  Det er udvalgets opgave at understøtte, rådgive og komme med anbefalinger til projektets overordnede udvikling. Udvalget er rådgivende over for Byråd og fagudvalg og har ingen beslutnings kompetence. §17,4 udvalget virker frem til næste fase af projektet, senest i 2024.

  Inddragelse og høring

  Den 3. marts 2021 kl. 17-19 blev der afholdt virtuelt møde for de borgere, som var interesserede i at deltage i udvalget. Forud for mødet blev der inviteret og annonceret bredt efter medlemmer til udvalget, gennem presse, foreninger og lodsejerlister. 

  På mødet deltog 47 interesserede borgere og på forhånd havde 55 meldt deres interesse/kandidatur med en skriftelig motivation for deltagelse. Mødets fokus var at informere om §17, 4 udvalgets mandat og opgaver, og at finde en varieret gruppe af kandidater til denne indstilling.

  Mødet blev afviklet fuldt tilfredsstillende, og alle kom til orde. I anden del af mødet var administrationen ordstyrer i seks grupper af henholdsvis ildsjæle og lodsejere, som drøftede interessefelter i udvalgsarbejdet og indstilling af kandidater.  

  Ud fra drøftelsen i grupperne, deltagernes motivation og kriterierne har administrationen følgende indstilling til medlemmer af § 17,4 udvalget, bilag 1 og 2

  Ildsjæle

  Lodsejere

  Lodsejere større arealer

  Anders Skovgård Olsen

  Henrik Thomsen

  Anders Grube

  Eskild Urhøj

  Jon Feilberg

  Bo Jung

  Helle Lundsgaard

  Steen Kisselhegn

  Hans Peder Garth-Grüner

  Jess Friis

  Pia Petersen

  Klaus Bonderup

  Af bilag 3 fremgår de øvrige kandidater der ønskede at deltage i §17,4 udvalg for pilotnaturpark.

  På grund af corona-situationen har det ikke været muligt af afholde et stormøde om projektet for alle interesserede borgere. Det bliver en af §17,4 udvalgets opgaver, at tilrettelægge kommunikation om projektet til kommunens borgere, i samarbejde med administrationen. 

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, på baggrund af Byrådets vedtagne kriterier for medlemmer af udvalget, at listen over medlemmer, bilag 2 udgør en bred sammensætning og er geografisk fordelt inden for det potentielle naturparkområde, bilag 4. Medlemmerne er prioriteret i forhold til de aftalte kriterier og på baggrund af drøftelser på mødet den 3. marts 2021. 

  Med hensyn til inddragelse af fødevareerhverv, vurderer administrationen, at udvalget kan afholde temamøder for interesserede fødevare- og turismeerhverv, som en del af opgavebeskrivelsen. 

  Med hensyn til inddragelse af Friluftsrådet, som repræsenterer den ramme pilotnaturparken fungerer i, anbefaler administrationen, at udvalget inviterer Friluftsrådet med som fast gæst. 

  Det vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at følgende medlemmer udpeges til §17,4 udvalget:

  Ildsjæle

  Lodsejere

  Lodsejere større arealer

  Anders Skovgård Olsen

  Henrik Thomsen

  Anders Grube

  Eskild Urhøj

  Jon Feilberg

  Bo Jung

  Helle Lundsgaard Steen Kisselhegn

  Hans Peder Garth-Grüner

  Jess Friis

  Pia Petersen

  Klaus Bonderup

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Klima- og Miljøudvalget den tor, 25/03/2021 - 18:00
  Økonomiudvalget den tir, 06/04/2021 - 17:00
  Byrådet den man, 12/04/2021 - 19:00
  Byrådet den man, 10/05/2021 - 19:00

  Klima- og Miljøudvalget den tor, 25/03/2021 - 18:00
  Anbefales godkendt.
  Økonomiudvalget den tir, 06/04/2021 - 17:00

  Anbefales godkendt efter afstemning.

  Navn Liste For Imod Undlod
  Mette Ahm-Petersen A X
  Per Flor A X
  Torben Lollike B X
  Britta Nielsen F X
  Finn Andersen K X
  Daniel Nørhave O X
  Henrik Hvidesten V X
  Klaus Hansen V X
  Henrik Kjær Ø X

  Byrådet den man, 12/04/2021 - 19:00
  Udsat.
  Byrådet den man, 10/05/2021 - 19:00

  §17 stk. 4 udvalget udvides med 2 medlemmer til i alt 17.

  Valggruppe 1, bestående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Kristendemokraterne, Dansk Folkeparti og Venstre udpeger de af Klima- og Miljøudvalget indstillede personer.

  Valggruppe 2, bestående af Ringstedlisten og Enhedslisten udpeger Inger Niersen og Steffen Bagger Sørensen.

  Ej til stede: Mazlum Øz


  Beslutning

  §17 stk. 4 udvalget udvides med 2 medlemmer til i alt 17.

  Valggruppe 1, bestående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Kristendemokraterne, Dansk Folkeparti og Venstre udpeger de af Klima- og Miljøudvalget indstillede personer.

  Valggruppe 2, bestående af Ringstedlisten og Enhedslisten udpeger Inger Niersen og Steffen Bagger Sørensen.

  Ej til stede: Mazlum Øz

 • Punkt 13 Betalingsvedtægt 2020 for Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 21-001242
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1._betalingsvedtaegt_for_spildevandsanlaeg_i_ringsted_kommune_marts_2021.pdf bilag_2._forsyningens_afsluttede_projekter_2020.pdf

  Indhold

  Sagsgang:

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  I denne sag skal der tages stilling til ændringer i betalingsvedtægten for Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S, bilag 1. Herunder særligt fastsættelse af beregningsgrundlag for vejbidrag samt de økonomiske konsekvenser af ændringen.

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted Forsyning har på et bestyrelsesmøde d. 2. marts 2021 besluttet at fremsende en opdateret betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrens A/S. Det fremgår af betalingsloven for spildevand, at regler for håndtering og betaling af spildevand skal fremgå af en betalingsvedtægt. Vedtægten udarbejdes af spildevandsforsyningsselskabet, men godkendes af kommunalbestyrelsen. Den gældende betalingsvedtægt fra 1. januar 2016 for Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrens A/S blev godkendt af Ringsted Byråd d. 10. oktober 2016 med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2016.

  Revisionen af betalingsvedtægten fremkommer nu af to årsager:

  • Dels at det fremgik af sagen i forbindelse med vedtagelsen af den nuværende betalingsvedtægt at denne skulle revideres i 2020 hvor Ringsted Spildevand A/S forventedes at være færdig med kloakering af det åbne land jf. Spildevandsplan 2005 for åbent land. Ringsted Forsyning mangler nu kun at spildevandskloakere den sidste større etape samt nogle mindre og spredte områder.
  • Dels at Østre Landsret af d. 6. december 2019 afsagde en dom, der præciserede at beregningsgrundlaget for kommunernes vejbidrag alene må omfatte udgifter til anlæg, der håndterer vejvand. I den gældende betalingsvedtægt beregnes vejbidraget på baggrund af hele anlægsbudgettet.

  Ændring af beregningsmodel og procentsats for vejbidraget

  Den primære ændring i betalingsvedtægten er således beregningen af det vejbidrag som kommunen betaler for afledning af vand fra kommunale- og private fællesveje. I den gældende betalingsvedtægt for Ringsted Forsyning er det årlige vejbidrag på 4 % af hele anlægsbudgettet. De 4% blev besluttet ud fra den betragtning, at Ringsted Spildevand investerede nogenlunde ligeligt i det åbne land og sanering i byen. Halvdelen af Ringsted Spildevands investeringer blev således anvendt til sanering i byen og var således medvirkende til håndtering af regnvand fra kommunale og private fællesveje, som kommunen skal være med til at betale vejbidrag for. Denne metode er med dommen fra Østre Landsret ikke længere lovlig, men svarer mere eller mindre til at der betales 8% af de vejbidragsbærende anlæg, svarende til ca. halvdelen af forsyningens anlægsbudget frem til og med 2020. Der lægges således i betalingsvedtægten op til, at procenten ændres fra 4% af hele anlægssummen til 8 % af anlægssummen på de vejbidragsbærende anlæg. Dette foreslås med tilbagevirkende kraft fra 2020, for at tilgodese dommen fra Østre Landsret fra december 2019.

  Fastsættelse af vejbidragsprocent

  Betaling for afledning af vejvand er reguleret i 2 a, stk. 11, i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. Det fremgår af loven, at vejbidraget højst kan udgøre otte procent af udgifterne til kloakledningsanlæggene. Der har siden 2013 været en del uklarheder om hvordan procenten skulle fastsættes. I 2013 blev der taget en beslutning om at forsyningssekretariatet kunne vedtage procenten en gang årligt, dette blev dog omgjort ved en Højesteretsdom i februar 2016 som fastlagde at forsyningssekretariatet ikke havde kompetence til at træffe afgørelser om kommunernes fastsættelse af vejbidraget.

  Kommunerne har siden afventet en central udmelding fra staten om en ny beregningsmetode for vejbidraget. Der er ifølge KL fortsat ikke udsigt til, at der kommer en ny beregningsmetode foreløbig. Der er således ikke et klart grundlag for fastsættelse af vejbidragsprocenten og der ses en stor variation på tværs af kommunerne.

  Yderligere ændringer i betalingsvedtægten

  Ud over vejbidraget er der lavet følgende ændringer, herunder konsekvensrettelser på baggrund af ændret lovgivning i betalingsvedtægten:

  • Vandafledningsbidraget deles op i et rensebidrag og et ledningsbidrag
  • Hjælpetekst til forklaring af beregning af tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme i landzone (kap 5.5)
  • Sletning af tekst med tinglysning fra betalingsvedtægten fra 2006-2009, idet tinglysningerne var tidsbegrænsede, og der nu ikke er flere tilbage.
  • Ændring af indekseringen fra 3. kvartal til 4. kvartal, som er det Ringsted Forsyning rent faktisk gør.
  • Overgangsregler for variabel vandafledningsbidrag (trappemodellen) er slettet fra kap 7.2, idet den er fuldt gennemført.
  • I kap 7.8 er det præciseret, at det er Ringsted Forsyning, der leverer de godkendte vandmålere.
  • Kap 7.11 i den gældende betalingsvedtægt vedr. ”Reduktion i vandafledningsbidraget for tilledning af genanvendt tag og overfladevand (regnvand)” slettes.
  • Procentsatsen for det kommunale vejafvandingsbidrag ændres

  Vejvandsbidrag af investeringerne i spildevandsplanen samt i byggemodningsprojekter

  Vejbidrag betales af de vejvandsbærende investeringer i spilvandsplanen samt af anlægsinvesteringer i forbindelse med byggemodninger. Anlægssummen til de vejbidragsbærende anlæg opgøres på baggrund af anlægsregnskabet. Ringsted Forsyning har i 2020 afsluttet anlæg for ca. 97 mio. kr. Heraf omfatter ca. 56 mio. kr. vejvandsbærende anlæg.

  De massive investeringer i vejvandsbærende anlæg i 2020 fordeler sig ca. 50/50 på anlægsinvesteringer i henhold til spildevandsplanen og byggemodningsprojekter som fx Mariehaven, Nonnedalen og ikke mindst Business Park Ringsted. Se bilag 2. Der har indtil nu kun været budgetteret med udgiften til vejbidrag i relation til investeringerne i spildevandsplanen, mens udgifterne i forbindelse med de igangsatte byggemodningsprojekter ikke tidligere har været indregnet i kommunens budget for vejbidrag.

  Hvis den nye betalingsvedtægt pr. 1. januar 2020 godkendes med 8% vejbidrag, vil Ringsted Kommune skule betale i alt 4,5 mio. kr. for 2020.

  Hvis betalingsvedtægten ikke godkendes med tilbagevirkende kraft vil Ringsted Kommune skule betale 3,9 mio. kr. for 2020.

  Der er betalt aconto 1,6 mio. kr. Der skal således betales 2,9 mio. kr. ekstra med den nye betalingsvedtægt for 2020 eller 2,3 mio. kr. ekstra hvis forslaget falder.

  Investeringer jævnfør spildvandsplanen 2021 og frem

  Ringsted Forsyning har fået godkendt et budget for 2021 på 56,5 mio. kr. for ledningsanlæg. Af dette forventes ca. 50-60% af budgettet at skulle bruges på regnvandsbetingede anlæg, dvs. ca. 28–34 mio. kr. Heraf skal svares et vejbidrag på 8% = 2,2-2,7 mio. kr. 

  Ydermere er der igangværende byggemodninger, der ikke tidligere er afsat vejbidragsbudget til. Det er fx. Jordemodervej/Business Park Ringsted (fortsat), Skrænten, Arsenalet, Nordrup Vestervang, Hulemarken, Mariehaven og Langagergård. Vejbidraget af disse forventes at blive på 1,6 mio. kr. således at det samlede vejbidraget for 2021 forventes at blive på 3,8-4,3 mio.kr.

  Ringsted Forsyning forventer i 2022-2025 at have et anlægsbudget på 50 mio. kr. Heraf forventes de regnvandsbetingede udledninger at udgøre mellem 50-60%. Det vil betyde, at Ringsted Kommune kan forvente at skulle betale 8% af ca. 30 mio. kr. i vejafvandingsbidrag. Dette svarende til 2,4 mio. kr.

  1.000 kr.

  2021

  2022

  2023

  2024

  2025

  Anlægsbudget i Ringsted Spildevand A/S

  56.450

  (godkendt)

  50.000

  (budget)

  50.000

  (budget)

  50.000

  (budget)

  50.000

  (budget)

  Forventet udgift til vejafvandingsbidrag ud fra 8% anlægsbudget af regnbetinget anlæg

  2.400

  2.400

  2.400

  2.400

  2.400

  Forventet udgift til vejafvandingsbidrag af igangværende byggemodninger

  1.600

   

   

   

   

  Nuværende budget

  2.224

  2.224

  2.224

  2.224

  2.224

  Tillægsbevilling

  1.774

  Den forventede udgift på 2,4 mio. kr. baserer sig på forsyningens normale anlægsbudget. Ud over dette budget giver Ringsted Forsyning i løbet af året tillægsbevillinger til løbende byggemodningsprojekter med vejbidrag. Disse nye projekter indgår ikke i forsyningens "faste" anlægsbudget.

  Ringsted Kommune vil også blive opkrævet yderligere for disse nye projekter i årene 2022-2025. Bidrag for disse nye projekter skal derfor indarbejdes i forbindelse med den kommunale godkendelse af det enkelte byggemodningsprojekt.

  Inddragelse og høring

  Betalingsvedtægten er behandlet og godkendt på Ringsted Forsynings bestyrelsesmøde den 2. marts 2021.

  Økonomi

  Hvis betalingsvedtægten godkendes betyder det, at der med denne sag skal gives en tillægsbevilling på i alt 4,7 mio. kr. til dækning af vejafvandingsbidrag i 2020 med 2,9 mio. kr. og til dækning af vejafvandingsbidrag i 2021 på 1,8 mio. kr. Det foreslås finansieret i sin helhed af Byudviklingsfonden, da størstedelen af udgifterne vedrører kommunale byudvklingsområder.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at forslaget til ny betalingsvedtægt lever op til Betalingsloven for spildevand.

  Administrationen vurderer desuden, at forslaget til ny betalingsvedtægt lever op til den omtalte kendelse i Østre Landsret, om kun at fastsætte vejafvandingsbidrag af vejbidragsbærende anlæg.

  De mange nye byggemodninger og afslutning af 1. etape af byggemodningen for Business Park Ringsted i 2020 har betydet en massiv øget mængde vejvandsbærende anlæg, som der skal betales vejbidrag af for 2020. Det er således administrationens vurdering, at det vil være nødvendigt med en tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. Administrationen anbefaler derfor også, at der i den kommunale budgetproces fremover afsættes beløb til vejafvandingsbidrag, når nye byggemodningsprojekter vedtages.

  Beslutning om vedtagelse af ændringer i betalingsvedtægten for Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S har ingen konsekvenser for handicapområdet.

  Direktionen indstiller,

  1. at der vedtages en ny betalingsvedtægt for Ringsted Forsyning med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2020
  2. at der gives en tillægsbevilling under Klima- og Miljøudvalget i alt 4.674.000 kr. i 2021 finansieret af Byudviklingsfonden til betaling af vejafvandingsbidrag for 2020 og 2021.

  Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 03-05-2021

  Denne sag handler om godkendelse af nyt vejvandsbidrag i forbindelse med ny betalingsvedtægt. Kommunen betaler vejbidrag til forsyningen for alle kloakanlæg der afleder vejvand fra kommunale og private fællesveje. Baggrunden er en dom, der betyder at der ikke længere kan opkræves for alle forsyningens anlægsudgifter til kloak, men derimod kun til udgifter forbundet med afledning af vejvand. Dermed er den måde vi i dag opkræver på ikke længere lovlig. Loven fastlægger at kommunerne skal betale op til 8% i vejbidrag og forsyningen foreslår at det nuværende bidrag hæves fra 4% af alle anlægsudgifter til 8 % af anlægsudgifterne forbundet med afledning af vejvand.

  Anden del af sagen handler om at der kun er budgetteret med de anlægsarbejder der er planlagt jf. spildevandsplanen, mens der er ikke er afsat budget i forhold til det vejbidrag der skal betales i forbindelse med anlæg af vejafvanding ved byggemodning.

  Samlet indstilles en tillægsbevilling på 4,7 mio. kr. finansieret af Byudviklingsfonden, for anlæg i 2020 og 2021.

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Klima- og Miljøudvalget den tor, 22/04/2021 - 18:00
  Økonomiudvalget den man, 03/05/2021 - 17:00
  Byrådet den man, 10/05/2021 - 19:00

  Klima- og Miljøudvalget den tor, 22/04/2021 - 18:00

  Ad 1-2: Anbefales godkendt, med den bemærkning at der udarbejdes en kort og let læselig beskrivelse af sagen som supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget.

  Udvalget anbefaler Økonomiudvalget at vejbidrag fremover skal indregnes i budgettet for byggemodningsprojekter.


  Økonomiudvalget den man, 03/05/2021 - 17:00
  Anbefales godkendt med Klima- og Miljøudvalgets bemærkninger.
  Byrådet den man, 10/05/2021 - 19:00

  Godkendt med Klima- og Miljøudvalgets bemærkninger.

  Ej til stede: Mazlum Øz


  Beslutning

  Godkendt med Klima- og Miljøudvalgets bemærkninger.

  Ej til stede: Mazlum Øz

 • Punkt 14 Vedtagelse af Kommuneplantillæg 14 og Lokalplan 319 for Kastaniehaven (PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 20-16245A
  Sagen afgøres i: Byrådet
  kommuneplantillaeg_14.pdf.pdf lokalplan_319_kastaniehaven_endelig_1.pdf.pdf

  Indhold

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  I denne sag skal der tages stilling til om forslag til Kommuneplantillæg 14 og Lokalplan 319 for Kastaniehaven – Ringsted Øst skal vedtages.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet besluttede den 11. januar 2021, pkt. 15, at sende forslag til Kommuneplantillæg 14 og Lokalplan 319 for Kastaniehaven bilag 1 i offentlig høring i fire uger.

  Kommuneplantillægget danner grundlag for lokalplanen og lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre en ny daginstitution, samt anvende de eksisterende bygninger og en del af arealet til andre formål. Området har ikke tidligere været lokalplanlagt.

  Inddragelse og høring

  Lokalplanforslaget har været udsendt i høring fra den 19. januar 2021 til den 17. februar 2021.

  Der er i høringsperioden kommet en bemærkning fra politiet, der imødeser en egentlig vejplan med hensyn til skiltning og afmærkning. Politiets bemærkninger videreformidles til Vej- og Ejendomscenteret til behandling i forbindelse med projektering af området.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at politiets bemærkninger imødekommes ved at indarbejde den i lokalplanens redegørelse, og videresende den til Vej- og Ejendomscentret, som indarbejder i projektet, at skiltning og afmærkning af veje godkendes af politiet.

  Det vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at

  1. Kommuneplantillæg 14 vedtages
  2. Lokalplan 319 vedtages med indarbejdelse af bemærkningen om vejplan med hensyn til skiltning og afmærkning.

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Plan- og Boligudvalget den man, 26/04/2021 - 17:00
  Økonomiudvalget den man, 03/05/2021 - 17:00
  Byrådet den man, 10/05/2021 - 19:00

  Plan- og Boligudvalget den man, 26/04/2021 - 17:00
  Ad 1-2: Anbefales godkendt.
  Økonomiudvalget den man, 03/05/2021 - 17:00
  Anbefales godkendt.
  Byrådet den man, 10/05/2021 - 19:00

  Godkendt.

  Ej til stede: Mazlum Øz


  Beslutning

  Godkendt.

  Ej til stede: Mazlum Øz

 • Punkt 15 Anlægsbevilling til udskiftning af zinktag på Ringsted Kongrescenter (PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 21-004145
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indhold

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

  x

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  I denne sag skal der tages stilling til en anlægsbevilling til udskiftning af zinktag på Ringsted Kongrescenter.

  Beskrivelse af sagen

  Med Byrådets budgetvedtagelse for 2019, blev der afsat i alt 2,1 mio. kr. til udskiftning af zinktaget på Ringsted Kongrescenter i 2021.

  Grundet stor mangel på byggematerialer i markedet er der usikkerhed for om prisen kan holdes inden for rådighedsbeløbet. Det betyder at vi vil komme tilbage med en sag såfremt rådighedsbeløbet ikke er tilstrækkeligt.

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Der er afsat et rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. i 2021 til udskiftning af zinktaget på Ringsted Kongrescenter (anlægs nr. 320). Med denne sag søges en anlægsbevilling. på 2,1 mio. kr. til udskiftning af zinktaget.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at med en anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. kan zinktaget på Ringsted Kongrescenter udskiftes.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. til udskiftning af zinktaget på Ringsted Kongrescenter.

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Plan- og Boligudvalget den man, 26/04/2021 - 17:00
  Økonomiudvalget den man, 03/05/2021 - 17:00
  Byrådet den man, 10/05/2021 - 19:00

  Plan- og Boligudvalget den man, 26/04/2021 - 17:00
  Anbefales godkendt.
  Økonomiudvalget den man, 03/05/2021 - 17:00
  Anbefales godkendt.
  Byrådet den man, 10/05/2021 - 19:00

  Godkendt.

  Ej til stede: Mazlum Øz


  Beslutning

  Godkendt.

  Ej til stede: Mazlum Øz

 • Punkt 16 Status på udmøntning af forebyggelsespuljen 2020-2021 (SAMU)

  SagsID/Sagsnummer: 20-1779A
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_oversigt_over_projekter_under_forebyggelsespuljen.pdf

  Indhold

  Sagsgang:

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Indledning

  I denne sag orienteres Byrådet om status på, projekter som er bevilliget midler under forebyggelsespuljen. Det er projekter fra perioderne 2020 - 2021 og 2018 - 2019

  Beskrivelse af sagen

  D. 9. marts 2020 besluttede Byrådet at udmønte midlerne fra forebyggelsespuljen 2020-2021 til et tværgående cykelprojekt. Derudover besluttede Byrådet at de resterende midler (ca. 200.000 kr.) skal blive i puljen til senere udmøntning. Byrådet besluttede også, at Bycyklerne skal tænkes ind som et aktiv på tværs af delprojekterne. Det er fortsat under afdækning hvordan dette kan gøres.

  Det tværgående projektet "Vi cykler i Ringsted" består af 11 delprojekter, som sættes i gang henover udmøntningsperioden. Alle delprojekter understøtter forebyggelsespakkerne om Mental sundhed og Fysisk aktivitet.

  3 projekter på skole- og børneområdet har nået deres målsætninger. 
  Skolecenteret vil have fokus på at fastholde de positive resultater fremadrettet i den efterfølgende driftsperiode, og fortsætte cykelaktivisterne under Cyklistforbundets kampagner. Dette hviler dog bl.a. på at Cyklistforbundet har midler til at finansiere kampagnerne. 

  Der er udpeget tovholdere for projekterne i Skolecenter og Børnecenter, men der overvejes at understøtte tovholderne med en koordinatorfunktion. Det kunne f.eks. være for en 2-årig periode, 2022 og 2023. En koordinator kunne være ude i marken og koordinere fokus på de gode cykeloplevelser og skabe events, så Ringsted kommunes borgere fortsætter med at cykle. 

  De øvrige projekter er i forskellig grad blevet nødt til at justere deres tidplaner og aktiviteter på grund af Covid-19 restriktionerne. Udover delprojekterne i regi af "Vi cykler i Ringsted",  fortsætter 2 projekter vedr. unge og stress samt unges rygevaner. 

  Der redegøres for de enkelte projekter i Bilag 1: Oversigt over projekter under forebyggelsespuljen 

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Ved afslutningen af delprojekt 3,4 og 5 er der et mindreforbrug på 40.261 kr. af de bevilligede midler.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at puljemidlerne er brugt til formålet.

  Administrationen vurderer det positivt, at delprojekterne 3 - 5 er blevet afsluttet med succes.

  Administrationen vurderer det desuden positivt, at flere af projekter på trods af coronarestriktioner har gjort sig forberedelser til at komme i gang, når omstændighederne tillader det.

  Administrationen vurderer, at en tovholder med koordinatorfunktion kan mindske risikoen for at, de afsluttede projekter mister fremdrift ved overgangen til drift.

  Konsekvenser for handicapområdet

  Ingen særskilte konsekvenser.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1.  at mindreforbruget fra delprojekt 3,4 og 5 føres tilbage til forebyggelsespuljen.
  2. at sagen i øvrigt tages til efterretning.

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den ons, 21/04/2021 - 17:00
  Økonomiudvalget den man, 03/05/2021 - 17:00
  Byrådet den man, 10/05/2021 - 19:00

  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den ons, 21/04/2021 - 17:00

  Ad 1) Anbefales godkendt.

  Ad 2) Taget til efterretning med den bemærkning, at det ved den endelige evaluering fremgår, hvilke projekter der er integreret i den normale drift samt hvordan det går med de pågældende projekter.


  Økonomiudvalget den man, 03/05/2021 - 17:00

  Ad 1) Anbefales godkendt

  Ad 2) Anbefales godkendt med Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets bemærkning.


  Byrådet den man, 10/05/2021 - 19:00

  Ad 1. Godkendt.

  Ad 2. Godkendt med Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets bemærkning.

  Ej til stede: Mazlum Øz


  Beslutning

  Ad 1. Godkendt.

  Ad 2. Godkendt med Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets bemærkning.

  Ej til stede: Mazlum Øz

 • Punkt 17 Ansøgning om dispensation for kommunal boliganvisning (SAMU)

  SagsID/Sagsnummer: 21-1009A
  Sagen afgøres i: Byrådet
  revideret_ansoegning_om_dispensation_for_kommunalt_anviste_borgere.pdf underskrevet_aftale_fra_rab_gaeldende_2019-2022.pdf

  Indhold

  Indledning

  Sagsgang: 

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  X

   

   

   

   

   

  X

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Ringsted Almene Boligselskab har ansøgt om dispensation for kommunal boliganvisning til boligselskabets boliger i en periode for at kunne gennemføre en helhedsplan i Søndre Park. En dispensation ændrer på den aftale om boliganvisning for 2019-2022, som Byrådet har godkendt den 4. februar 2019, og ansøgningen forelægges derfor til behandling i fagudvalg og Byråd.

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted Almene Boligselskab gennemfører i 2021-2025 en helhedsplan med omfattende renovering af boligerne i Søndre Park. Boligerne i Søndre Park kan derfor i en periode ikke benyttes til beboelse, og boligselskabet skal finde genhusningsboliger til beboerne. Boligselskabet har på den baggrund suspenderet sin egen venteliste til alle 15 boligafdelinger i Ringsted fra den 1. januar 2021, og boligselskabet søger Ringsted Kommune om følgende:

  • Dispensation for kommunal boliganvisning for boligerne i Søndre Park indtil helhedsplanen er gennemført, hvilket forventes at tage fem år.
  • Dispensation for kommunal boliganvisning for alle almene familieboliger i Ringsted Almene Boligselskab i en periode på to år, således at der kan frigøres boliger til genhusning.

  Ansøgningen er vedhæftet som bilag 1.

  Ringsted Almene Boligselskab havde i første omgang (december 2020) søgt om dispensation for kommunal boliganvisning for alle selskabets boliger i en periode på fem år. Efter korrespondance med administrationen har boligselskabet dog forkortet denne periode til to år.

  Kommunen har anvisningsret til boligerne i henhold til almenboliglovens § 59 og i henhold til aftale indgået mellem kommunen og boligselskabet for perioden 2019-2022 (bilag 2). Anvisningsretten indebærer, at kommunen kan anvise hver fjerde ledige bolig til borgere med påtrængende boligsociale behov.

  Hvis boligselskabets ansøgning om dispensation imødekommes, ophæver det i en periode kommunens anvisningsret efter boligsociale kriterier.

  I nedenstående tabel fremgår, hvor mange boliger kommunen har anvist efter de boligsociale kriterier i de seneste tre år, og hvor mange heraf, der er boliger i Ringsted Almene Boligselskab (RAB) og i Sdr. Park.

  Tabel 1: Anvisninger efter boligsociale kriterier de seneste år

   

  2018

  2019

  2020

  Anvisninger efter boligsociale kriterier i alt

  54

  48

  81*

  Heraf til RAB

  32

  29

  26

  Heraf til Sdr. Park

  8

  6

  5

  * De 81 boliger var inklusiv anvisning til 34 nyopførte boliger i Bataljonen.

  Ud fra disse data må det forventes, at den dispensation, der søges om, vil betyde at kommunen kan anvise cirka 30 færre boliger om året i de næste to år og cirka 6-7 færre boliger i de efterfølgende tre år, indtil helhedsplanen i Søndre Park er gennemført.

  Det kan oplyses, at der i samme periode kommer nye boliger fra andre boligselskaber, der kan anvises til:

  • Boligselskabet A/B 1941 har i foråret 2021 færdigopført Brohuset med almene boliger, hvoraf 5 er anvist til borgere efter de boligsociale kriterier. I de efterfølgende år vil kommunen kunne anvise hver fjerde ledige bolig, der bliver ledig – forventeligt 1-2 om året.
  • Boligselskabet Sjælland har renoveret boligerne i Margrethegården, der de seneste år derfor ikke har været tilgængelige for anvisning. Nu er renoveringen færdig, og hver fjerde ledige bolig bliver igen tilgængelig for kommunal anvisning. Der kan erfaringsmæssigt anvises ca. 1-3 boliger om året til Margrethegården.
  • Boligselskabet Sjælland opfører Vibehaven med 60-70 almene boliger, med forventet indflytning i 2023. Kommunen vil derfor som udgangspunkt få anvisningsret til ca. 15-18 boliger ved første indflytning og derefter forventeligt 1-2 om året.
  • Boligselskabet Alliken v. Domea opfører Dampmøllen med 69 almene boliger, med forventet indflytning i efteråret 2022. Kommunen vil derfor som udgangspunkt få anvisningsret til ca. 17 boliger ved første indflytning og derefter forventeligt 1-2 om året.

  I den modsatte retning trækker, at Boligselskabet Sjælland forventer at renovere boligerne i Sct. Jørgensgården i 2022-2025, og at der i denne periode ikke kan ske kommunal boliganvisning til disse boliger. Kommunen anviser cirka 3-5 boliger om året til Sct. Jørgensgården.

  Tabel 2 sammenfatter de forventede tilgange og afgange af boliger til kommunal anvisning i de kommende år i fht. tidligere år, inklusiv konsekvenser af dispensation til Ringsted Almene Boligselskab (RAB).

  Tabel 2: Forventede ændringer i antal boliger til anvisning efter boligsociale kriterier

   

  2021

  2022

  2023

  2024

  2025

  2026

  Helhedsplan i Sdr. Park i 5 år

  - 6-7

  - 6-7

  - 6-7

  - 6-7

  - 6-7

  0

  Dispensation til RAB i 2 år

  - 30

  - 30

  0

  0

  0

  0

  Renovering af Sct. Jørgensgården

  0

  - 3-5

  - 3-5

  - 3-5

  - 3-5

  0

  Brohuset opført

  + 5

  + 1-2

  + 1-2

  + 1-2

  + 1-2

  + 1-2

  Margrethegården færdigrenoveret

   

  + 1-3

   

  + 1-3

   

  + 1-3

   

  + 1-3

   

  + 1-3

   

  + 1-3

  Vibehaven opføres

  0

  0

  + 15-18

  + 1-2

  + 1-2

  + 1-2

  Dampmøllen opføres

  0

  +17

  + 1-2

  + 1-2

  + 1-2

  + 1-2

  I alt forventet ændring

   

  - 28-31

   

  - 17-23

   

  + 6-16

   

  - 0-8

   

  - 0-8

   

  + 4-9

  For både Vibehaven og Dampmøllen må der tages det forbehold, at nogle af boligerne kan få en størrelse og en månedlig huslejeudgift, der gør at de ikke er relevante for de borgere, der står på venteliste til at få anvist en bolig efter sociale kriterier.

  På nuværende tidspunkt står ca. 45 borgere på venteliste til at få anvist en bolig efter de boligsociale kriterier.

  Inddragelse og høring

  Til orientering i Handicapråd.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at ansøgningen om dispensation til boliganvisning skal imødekommes, selvom det forringer kommunens mulighed for at hjælpe borgere, der mangler bolig. Administrationen vurderer, at dispensationen er nødvendig for at kunne gennemføre en omfattende renovering og fornyelse af boligerne, og at det er positivt, at der bliver investeret i at vedligeholde og forbedre boligmassen i Ringsted.

  Konsekvenser for handicapområdet:

  Det har ingen særlige konsekvenser for borgere med handicap at dispensere for boliganvisning til Sdr. Park, da der ikke er er handicapegnede boliger i Sdr. Park. Dispensationen for anvisning til de øvrige boligafdelinger vil have den negative konsekvens for borgere med handicap, at der vil blive lidt færre handicapegnede boliger til anvisning i en periode på to år.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at ansøgningen fra Ringsted Almene Boligselskab om dispensation imødekommes.

  Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 03-05-2021

  Boligselskabet Postfunktionærernes Andels-Boligforening (PAB) opfører 31 almene familieboliger i ”Æblehaven” i Nordrup med forventet indflytning marts 2022. Kommunen vil derfor som udgangspunkt få anvisningsret til ca. 7 nye boliger i 2022. Denne oplysning mangler i beskrivelse af sagen og i ovenstående tabel. Tabellen er her korrigeret med de nye oplysninger.

  Tabel: Forventede ændringer i antal boliger til anvisning efter boligsociale kriterier

   

  2021

  2022

  2023

  2024

  2025

  2026

  Helhedsplan i Sdr. Park i 5 år

  - 6-7

  - 6-7

  - 6-7

  - 6-7

  - 6-7

  0

  Dispensation til RAB i 2 år

  - 30

  - 30

  0

  0

  0

  0

  Renovering af Sct. Jørgensgården

  0

  - 3-5

  - 3-5

  - 3-5

  - 3-5

  0

  Brohuset opført

  + 5

  + 1-2

  + 1-2

  + 1-2

  + 1-2

  + 1-2

  Margrethegården færdigrenoveret

  + 1-3

   

  + 1-3

   

  + 1-3

   

  + 1-3

   

  + 1-3

   

  + 1-3

  Vibehaven opføres

  0

  0

  + 15-18

  + 1-2

  + 1-2

  + 1-2

  Dampmøllen opføres

  0

  +17

  + 1-2

  + 1-2

  + 1-2

  + 1-2

  Æblehaven opføres

  0

  +7

  +1-2

  +1-2

  +1-2

  +1-2

  I alt forventet ændring

   

  - 28-31

   

  - 10-16

   

  + 7-18

   

  +2 til -7

   

  +2 til -7

   

  + 5-11

  Note: For Vibehaven, Dampmøllen og Æblehaven må der tages det forbehold, at nogle af boligerne kan få en størrelse og en månedlig huslejeudgift, der gør at de ikke er relevante for de borgere, der står på venteliste til at få anvist en bolig efter sociale kriterier.

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den ons, 21/04/2021 - 17:00
  Økonomiudvalget den man, 03/05/2021 - 17:00
  Byrådet den man, 10/05/2021 - 19:00

  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den ons, 21/04/2021 - 17:00
  Anbefales godkendt.
  Økonomiudvalget den man, 03/05/2021 - 17:00
  Anbefales godkendt.
  Byrådet den man, 10/05/2021 - 19:00

  Godkendt efter afstemning


  Navn Liste For Imod Undlod
  Benny Christensen A X
  Lisbeth Andersen A X
  Mette Ahm-Petersen A X
  Per Flor A X
  Sadik Topcu A X
  Torben Lollike B X
  Andreas Karlsen C X
  Tina-Mia Eriksen C X
  Britta Nielsen F X
  Finn Andersen K X
  Daniel Nørhave O X
  Per Nørhave O X
  Lars Tegl Rasmussen R X
  Henrik Hvidesten V X
  Johnny Brown Lundberg Dahlgaard V X
  Klaus Hansen V X
  Line Lynnerup V X
  Timo Jensen V X
  Henrik Kjær Ø X
  Jan Jakobsen Ø X

  Ej til stede: Mazlum Øz


  Beslutning

  Godkendt efter afstemning


  Navn Liste For Imod Undlod
  Benny Christensen A X
  Lisbeth Andersen A X
  Mette Ahm-Petersen A X
  Per Flor A X
  Sadik Topcu A X
  Torben Lollike B X
  Andreas Karlsen C X
  Tina-Mia Eriksen C X
  Britta Nielsen F X
  Finn Andersen K X
  Daniel Nørhave O X
  Per Nørhave O X
  Lars Tegl Rasmussen R X
  Henrik Hvidesten V X
  Johnny Brown Lundberg Dahlgaard V X
  Klaus Hansen V X
  Line Lynnerup V X
  Timo Jensen V X
  Henrik Kjær Ø X
  Jan Jakobsen Ø X

  Ej til stede: Mazlum Øz

 • Punkt 18 Plejeboligkapacitet forslag til tids- og procesplan (genoptaget) (ÆGU)

  SagsID/Sagsnummer: 19-14190A
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indhold

  Indledning

  Sagsgang:

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  På Byrådets møde den 8. februar 2021 blev det besluttet, at det videre arbejde med forslag til finansiering og drift ved udbygning af plejeboligkapacitet skal tage udgangspunkt i COWI’s scenarie 1. Det blev endvidere besluttet, at der også skal fremlægges forslag til placering og boligformer og indretning samt de forhold, der fremkom på borgermødet.

  I denne sag fremlægges et forslag til tids- og procesplan for det videre arbejde til godkendelse.  

  Beskrivelse af sagen

  På baggrund af deres analyse peger COWI på fire forskellig scenarier for det fremtidige behov for plejeboliger. Scenarie 1 er hovedscenariet, og det som COWI finder mest sandsynligt. I scenarie 1 har COWI beregnet, at det samlede behov for plejeboliger i 2030 vil være 229 boliger og i 2040 250 boliger. Der er pt. 194 plejeboliger, så det vil være ensbetydende med, at der skal etableres ekstra 35 boliger frem mod 2030 og yderligere ekstra 21 boliger frem mod 2040. I scenarie 1 er det beregnet, at 50 % af de ekstra boliger skal være skærmede boliger.

  Nedenfor præsenteres udkast til tids- og procesplan for det videre arbejde med udbygning af plejeboligkapaciteten. Tidsplanen tager udgangspunkt i, at det skal være muligt at starte byggeriet primo 2024.

  Forslaget til tids- og procesplan  tager endvidere udgangspunkt i, at kommunen selv bygger. Der er andre muligheder, fx at byggeriet udføres af et boligselskab, men det forudsættes, at processen og dermed det nødvendige tidsforbrug i forhold til bygherrerådgivning, skitsering og udbud vil være det samme.

  Forslag til tids- og procesplan

  April 2021 – Udvalgsmødet 19/4 2021

  Præsentation af mulige finansieringsmodeller herunder i forhold til de lovgivningsmæssige krav, der er til størrelse på husleje, kommunal finansiering af servicearealer og kommunal finansiering afhængig af boligernes størrelse med mere.

  Maj 2021 – Udvalgsmødet 19/5 2021

  Præsentation af forslag til placering herunder i forhold til lokalplaner, pladskrav, om byggeriet skal være samlet eller delt samt ønsker på borgermødet.

  Juni 2021

  Undersøgelse på plejecentre om ønsker til- og tilfredshed med indretning og boform sammenholdt med undersøgelser fra andre kommuner og forskning.

  August 2021 – Udvalgsmødet 25/8 2021

   

   

  August 2021 (og september 2021) 

                                                                               

  Præsentation af undersøgelser om boformer og indretning.

   

  Studietur til nybygget plejecenter i anden kommune (forventer Roskilde), besøg på friplejehjem og eventuelt besøg på Røde Kors Hjemmet i Sorø, som har driftsoverenskomst med Sorø Kommune. Ældrerådet inviteres til at deltage på studieturen.

  September 2021- Udvalgsmødet 20/9 2021

   

   

  September 2021

  Præsentation af mulige velfærdsteknologiske løsninger.

   

  Studietur til nybygget plejecenter i anden kommune (forventer Roskilde), besøg på friplejehjem og besøg på Røde Kors Hjemmet i Sorø, som har driftsoverenskomst med Sorø Kommune. Ældrerådet inviteres til at deltage på studieturen. 

  Oktober 2021 – Udvalgsmødet 25/10 2021

  Præsentation af input fra medarbejdere på plejecentrene.

  November 2021 – Udvalgsmødet 22/11 2021

  Drøftelse af de samlede input i forhold til beslutning om gå videre med udbud af bygherrerådgivning samt forberedelse af ønske til budget 2023.

  Januar 2022 – Byrådet

  Præsentation af de samlede materiale som baggrund for en beslutning om udbud af bygherrerådgivning.

  Februar – marts 2022 (under forudsætning af politisk godkendelse)

  Beskrivelser og samling af relevante materialer til brug for udbud af bygherrerådgivning.

  Marts 2022 (under forudsætning af politisk godkendelse)

  Udarbejde budgetønske til budget 2023.

  Marts – juli 2022 (under forudsætning af politisk godkendelse)

  Prækvalifikation og udbud af bygherrerådgivning.

  August – december 2022

  Skitsering af byggeprojekt.

  2023

  Projektering og udbud af byggeri.

  Inddragelse og høring

  Ældrerådet er referencegruppe i processen frem mod udbygning af plejeboligkapaciteten, og inviteres til at deltage i arrangementer og studieture. 

  Denne sag sendes til orientering i Ældrerådet. 

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering at den foreslåede tids- og procesplan er realistisk i forhold til at afdække de forhold, der skal være truffet politisk beslutning om forud for udbud af bygherrerådgivning og konkret skitsering af projektet. Overholdelse af tidsplanen er dog afhængig af de politiske beslutninger træffes i henhold til denne. Der er således en nedre grænse for hvor hurtigt prækvalificering og udbud kan gennemføres lovmæssigt og i en forsvarlig kvalitet.

  Administrationen vurderer, at de relevante problemstillinger er indeholdt i tids- og procesplanen.

  Konsekvenser for handicapområdet

  Det vurderes, at der i processen skal der indgå overvejelser om byggeriet i forhold til forskellige typer handicap herunder eksempelvis bevægelses-, syns og hørehandicap med flere.

  Indstilling

  Direktionen indstiller

  1. at forslag til tids- og procesplan godkendes
  2. at sagen sendes til orientering i Ældrerådet

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Ældre- og Genoptræningsudvalget den man, 22/03/2021 - 17:30
  Ældre- og Genoptræningsudvalget den man, 19/04/2021 - 17:30
  Økonomiudvalget den man, 03/05/2021 - 17:00
  Byrådet den man, 10/05/2021 - 19:00

  Ældre- og Genoptræningsudvalget den man, 22/03/2021 - 17:30

  Sagen genoptages, når der foreligger en tidsplan, der indarbejder scenarier for de forskellige ejerformer.

   

  Supplerende sagsfremstilling indskrevet 29. marts 2021.

  Nedenfor præsenteres en tidsplan for udvidelse af plejeboligkapacitet. I den ene kolonne præsenteres en tidsplan med udgangspunkt i, at kommunen selv bygger. I den anden kolonne præsenteres en tidsplan med udgangspunkt i, at det er privat byggeri – enten i form af friplejehjem, offentligt-privat partnerskab eller boligselskabsbyggeri. Begge tidsplaner tager udgangspunkt i at byggeriet skal starte i 2024.

  Administrationen foreslår, at indlede processen med et oplæg af Paul Erik Weidemann. Han er bestyrelsesformand både i OK-fonden og i Selveje Danmark, som er brancheforening for selvejende organisationer på velfærdsområdet. Formålet er at få en større viden om muligheder herunder fordele og ulemper ved de forskellige ejerformer.

  Derudover er forslag til steder for studiebesøg ændret.

  Maj 2021

  Udvalgsmødet 19/5 2021

  Præsentation af forskellige ejerformer v. Paul Erik Weidemann.

   

  Kommunalt byggeri

  Privat eller delvis privat byggeri

   

  Juni 2021

   

  Udvalgsmødet 14/6 2021

  Præsentation af mulige finansieringsmodeller herunder i forhold til de lovgivningsmæssige krav, der er til størrelse på husleje, kommunal finansiering af servicearealer og kommunal finansiering afhængig af boligernes størrelse med mere.

   

  Præsentation af forslag til placering herunder i forhold til lokalplaner, pladskrav, om byggeriet skal være samlet eller delt samt ønsker på borgermødet.

   

  August eller september 2021

   

  Studietur til friplejehjem og plejehjem der er drives som et offentligt-privat partnerskab og til nybygget kommunalt plejecenter i anden kommune.

   

  Det foreslås, at studieturen arrangeres som et heldagsarrangement.

   

  Ældrerådet inviteres til at deltage i studieturen.

  Oktober 2021

   

  Udvalgsmødet 20/9 2021

   

  Drøftelse om valg mellem friplejehjem, offentligt-privat partnerskab, boligselskab eller kommunalt byggeri

   

  1. kvartal 2022

   

  Byrådet

  Samlet opsamling på præsentationer, beregninger af økonomi og studietur samt Ældre- og Genoptræningsudvalgets drøftelser om ejerforhold.

   

  Præsentationen danner baggrund for en beslutning om det videre forløb herunder om kommunen skal bygge selv eller indgå i et offentligt-privat partnerskab eller om det skal være helt privat byggeri.

   

  Kommunalt byggeri

  Privat eller delvis privat byggeri

   

  April 2022

  Forslag til proces at udvælge bygherrerådgivning.

   

  Forberede anlægsønske til budget 2023.

  Forslag til proces for at udvælge mulige samarbejdspartnere eller friplejehjem.

  Maj 2022

  Beskrivelser og samling af relevante materialer til brug for udbud af bygherrerådgivning.

  Dialog ejere af friplejehjem og mulige samarbejdspartnere til offentligt-privat samarbejde.

  Maj – september 2022 (under forudsætning af politisk godkendelse)

  Prækvalifikation og udbud af bygherrerådgivning.

   

  Undersøgelse på plejecentre om ønsker til- og tilfredshed med indretning og boform sammenholdt med undersøgelser fra andre kommuner og forskning.

   

  Indsamling af input fra medarbejdere på plejecentrene.

   

  Afdækning af mulige velfærdsteknologiske løsninger.

   Beslutning om at gå videre med offentligt-privat samarbejde eller friplejehjem.

   

  Udarbejde kontraktmateriale hvis der vælges et offentligt-privat samarbejde.

   

  Kommunen kan pege på ønsker til placering og understøtte dette ved at forberede lokalplan med videre.

   

  September 2022

  Status.

   

  September – december 2022

  Skitsering af byggeprojekt med inddragelse af input fra beboere, pårørende, medarbejdere og øvrige interessenter.

  Samarbejdspartner eller friplejehjemfirma står for planlægningen.

   

  2023

  Projektering og udbud af byggeri.

  Samarbejdspartner eller friplejehjemfirma står for planlægningen.

   

   


  Ældre- og Genoptræningsudvalget den man, 19/04/2021 - 17:30

  Tina Mia Eriksen foreslår, at der træffes beslutning om at gå videre med, at der politisk kvalificeres og indledes dialog med friplejehjem. Processen omkring tidsplan for udvidelse af plejeboligkapacitet fortsætter.

  Indstillingen faldt efter afstemning

  Navn Liste For Imod Undlod
  Benny Christensen A X
  Per Flor A X
  Tina-Mia Eriksen C X
  Per Nørhave O X
  Lars Tegl Rasmussen R X
  Line Lynnerup V X
  Jan Jakobsen Ø X

  Indstillingen anbefales herefter godkendt.


  Økonomiudvalget den man, 03/05/2021 - 17:00
  Anbefales godkendt.
  Byrådet den man, 10/05/2021 - 19:00

  Godkendt.

  Ej til stede: Mazlum Øz


  Beslutning

  Godkendt.

  Ej til stede: Mazlum Øz

 • Punkt 19 Budget 2022 - befolkningsprognose (ÆGU, BUU, PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 20-18238A
  Sagen afgøres i: Byrådet
  ringsted_befolkningsprognose_2021.pdf

  Indhold

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  X

  X

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  I denne sag skal Byrådet godkende en befolkningsprognose som kan anvendes i forbindelse med udarbejdelse af det tekniske budgetforslag for 2022 og overslagsårene 2023-2025 samt de økonomiske konsekvenser heraf. Prognosen vedlægges som bilag.

  Beskrivelse af sagen

  Hvert år i marts måned bliver der, i samarbejde med konsulentfirmaet COWI, udarbejdet en ny befolkningsprognose for Ringsted Kommune som bygger på kommunens egne forventninger til boligudbygning i budgetperioden og den faktiske befolkningsudvikling i de foregående år vedrørende fødselsrate, til- og fraflytninger m.v.

  Prognosen anvendes blandt andet til regulering af driftsbudgetterne til dagtilbud, sundhedspleje, skoler og ældre, idet kommunens udgifter på disse områder varierer med antallet af borgere i de aldersgrupper områderne omfatter. Herudover anvendes prognosen til budgettering af indkomstskat og tilskud fra staten.

  I vedlagte befolkningsprognose fremgår forudsætninger og metode for udarbejdelse af prognosen.

  Prognosen sendes til behandling i Børne- og Undervisningsudvalget og Ældre- og Genoptræningsudvalget inden forelæggelse i Økonomiudvalg og Byråd. Sagen behandles endvidere i Byplan- og Boligudvalget, idet byplanudvikling og boligprogram henhører under dette udvalg.

  Befolkningsudviklingen i den senest udarbejdede befolkningsprognose viser for næsten alle aldersgrupper en lavere befolkningsudvikling end den prognose der blev udarbejdet i marts 2020 og blev anvendt i budgettet for 2021.

  Nedenfor er vist befolkningstal primo 2021 (faktiske) og forventede befolkningstal primo 2022-2026.

  Budgetmæssige konsekvenser

  Dette afsnit beskriver de budgetreguleringer denne befolkningsprognose har medført, og som er indarbejdet i det tekniske budgetforslag.

  Beregningen tager udgangspunkt i en befolkningsprognose, der er udarbejdet i samarbejde med konsulentfirmaet COWI i marts måned 2021. Prognosen vedlægges som bilag.

  Den befolkningsprognose der blev udarbejdet i marts 2020 og blev anvendt til budget 2021 viste følgende befolkningstal den 1. januar i året.

  Befolkningsprognose udarbejdet marts 2020

  Befolkningstal pr. 1. januar i året.

    

  Der er i marts 2021 udarbejdet ny befolkningsprognose. Prognosen bygger på det faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2021, befolkningsudvikling de seneste år samt kommunens egne forventninger til boligudbygning i budgetperioden.

  Befolkningsprognose udarbejdet marts 2021

  Befolkningstal pr. 1. januar i året.

   

  Forskellen i befolkningstallet mellem prognosen fra henholdsvis og marts 2020 og fra marts 2021 er vist i nedenstående tabel. Det er disse forskelle, der danner grundlag for tilpasning af budgettet. Tilpasningerne vil få finansiel effekt fra budget 2022.

  Prognosen viser, at der den 1. januar 2021 var der 290 færre ringstedborgere end prognosen fra marts 2020 viste, og at der også i årene 2022 til 2025 vil være flere ringstedborgere end der var forudsat i den prognose der er anvendt i budgettet for 2021.

    

  Dagtilbud

  Den seneste befolkningsprognose viser, at antallet af børn i alderen en fra 0 til 5 år vil stige i budgetperioden, men ikke så meget som prognosen fra marts 2020 viste.

  Budgettilpasningen foretages ved at regulere den samlede budgetramme for området med de variable nettoudgifter pr. barn gange ændringen i antal børn i forhold til den befolkningsprognose der blev anvendt i budgettet for 2020. Det er forudsat, at tilvækst eller fald sker jævnt over året. Reguleringen pr. barn er beregnet som kommunens variable nettoudgift inden for den eksisterende kapacitet.

  En gennemgang af den demografiregulering der blev foretaget i budget 2021 viser, at reguleringen ikke er foretaget korrekt, idet ikke alle passede børn var medtaget korrekt i beregningen. Der er derfor indarbejdet en regulering der kan henføres til demografiregulering for 2021.

   

  Sundhedspleje

  Budget til sundhedsplejen er beregnet ud fra det forventede børnetal 1. januar 2021 fordelt på årgange. Udgiften varierer en del fra årgang til årgang, idet der for enkelte årgange er særlige sundhedsplejeindsatser. I nedenstående tabel er vist ændringen i antal børn fra den prognose der blev udarbejdet i marts 2020 til den seneste prognose, samt den variable udgift pr. barn.

  Skoler

  Prognosen for børn i aldersgruppen fra 6 - 16 år viser, at der i 2022 forventes stort set samme elevtal som i sidste års prognose men i årene herefter færre elever end i den prognose der blev udarbejdet i marts 2020.

  Byrådet har den 11. maj 2020 besluttet at ændre demografireguleringen af skolernes budgetramme således at reguleringen foretages for skoleår mod tidligere for kalenderår.

  Ændringen blev foretaget på baggrund af et markant fald i elevtallene som bevirkede, at skolernes budgetramme blev reduceret markant og skolerne reelt kun har de første 5 måneder af at skoleåret til at hente budgetreduktionen.

  Skolernes budget bliver på den baggrund derfor reguleret fra 1. august i budgetåret således at der er mulighed for at tilpasse aktiviteten fra et skoleårs start.

  Reguleringen pr. elev er beregnet som kommunens variable nettoudgift inden for den eksisterende kapacitet.

   

  SFO

  Den seneste befolkningsprognose viser, at antallet af børn i alderen en fra 6 til 12 år vil falde i budgetperioden.

  Budgettilpasningen foretages ved at regulere den samlede budgetramme for området med de variable nettoudgifter pr. barn gange ændringen i antal børn i forhold til den befolkningsprognose der blev anvendt i budgettet for 2021. Det er forudsat, at tilvækst eller fald sker jævnt over året. Reguleringen pr. barn er beregnet som kommunens variable nettoudgift inden for den eksisterende kapacitet.

  Ældre

  På ældreområdet er ny model for demografiregulering under politisk behandling. Resultatet af den godkendte model vil blive indarbejdet i det tekniske budgetforslag for 2022.

  Økonomi

  De økonomiske konsekvenser af beregningerne er visk i nedenstående tabel:

  Vurdering

  Det vurderes, at den udarbejdede befolkningsprognose bygger på et realistisk skøn over boligudbygning i de kommende år i Ringsted Kommune, og at budgetreguleringer foretaget på baggrund af prognosen vil gøre det muligt at opretholde det nuværende serviceniveau på områderne dagtilbud, sundhedspleje, skoler og ældre.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at det godkendes at befolkningsprognosen benyttes til udarbejdelsen af det tekniske budgetforslag 2022-25.
  2. at de økonomiske konsekvenser indarbejdes i det tekniske budgetforslag for 2022.

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Ældre- og Genoptræningsudvalget den man, 19/04/2021 - 17:30
  Børne- og Undervisningsudvalget den man, 19/04/2021 - 18:00
  Plan- og Boligudvalget den man, 26/04/2021 - 17:00
  Økonomiudvalget den man, 03/05/2021 - 17:00
  Byrådet den man, 10/05/2021 - 19:00

  Ældre- og Genoptræningsudvalget den man, 19/04/2021 - 17:30
  Anbefales godkendt.
  Børne- og Undervisningsudvalget den man, 19/04/2021 - 18:00
  Anbefales godkendt.
  Plan- og Boligudvalget den man, 26/04/2021 - 17:00
  Anbefales godkendt.
  Økonomiudvalget den man, 03/05/2021 - 17:00
  Anbefales godkendt.
  Byrådet den man, 10/05/2021 - 19:00

  Godkendt.

  Ej til stede: Mazlum Øz


  Beslutning

  Godkendt.

  Ej til stede: Mazlum Øz

 • Punkt 20 Business Park Ringsteds økonomiske situation (PBU)(Lukket)

  SagsID/Sagsnummer: 20-17755A
  Sagen afgøres i: Byrådet
 • Punkt 21 Fremtidig placering af Vestervejs Skole (PBU, BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 20-14994A
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_campusskolen_byg_1.pdf.pdf bilag_2_dagmarkskolen_blok_d.pdf.pdf bilag_3_ungdomsskolen.pdf bilag_4_fremskrivning_elevtal_campus.pdf.pdf bilag_5_fremskrivning_elevtal_dagmarskolen.pdf.pdf bilag_6_byskovskolen_afd._asgaard.pdf.pdf bilag_7_byskovskolen_afd._benloese.pdf.pdf bilag_8_vigersted_skole.pdf.pdf bilag_9_campusskolen.pdf.pdf bilag_10_dagmarskolen.pdf.pdf bilag_11_oekonomi_for_pavillonloesning.pdf bilag_14_oekonomi_udskoling_paa_skolestien.pdf bilag_13_oekonomi_indskoling_u_faglokaler_paa_vibevej.pdf bilag_12_oekonomi_indskoling_m_faglokaler_paa_vibevej.pdf

  Indhold

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

  x

   

  x

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  I denne sag skal der tages stilling til fremtidig placering af Vestervejs Skole.

  Beskrivelse af sagen

  Vestervejs Skole benytter aktuelt, ud over de midlertidige lokaler på Vibevej, lokaler på Dagmarskolen og Campusskolen. Dette skyldes et øget kapacitetsbehov. I budgetaftalen for 2021 er der afsat midler til de midlertidige bygninger frem til udgangen af dette skoleår. Administrationen har derfor fået til opgave at undersøge, hvor Vestervejs Skole kan placeres. Endvidere kan skolen af forskellige årsager ikke benytte de ekstra lokaler på Dagmar- og Campusskolen efter 1. august 2021.

  Det er tidligere besluttet, at en kommende placering deles i to skoler, h.h.v. en indskoling og en udskoling. Skolen har vurderet det fremtidige pladsbehov i nedenstående tabel.

  Generelt

  (150 m2)

  0. – 6. klasse

  (250 m2 uden faglokaler)

  7. – 10. klasse

  (200 m2 uden faglokaler)

  • 6 Personale arbejdspladser
  • Pauserum
  • 3 kontorer (ledelse/administration)
  • 2 Mødelokaler
  • Personalekøkken
  • Personalegarderobe
  • Depotrum til undervisnings-materialer
  • 4 klasselokaler med plads til 8 elever og 2 medarbejdere (25 kvm.)
  • 4 grupperum (12 kvm.)
  • 1 -2 Samtale- og behandlingslokaler til individuelle forløb
  • Fælles indearealer til pauser og pædagogiske aktiviteter  
  • Teamlokale
  • Faglokaler
  • 3 klasselokaler med plads til 8 elever og 2 medarbejdere (25 kvm.)
  • 3 grupperum (12 kvm.)
  • 1 Samtale- og behandlingslokaler til individuelle forløb
  • Fælles indearealer til pauser og pædagogiske aktiviteter  
  • Teamlokale
  • Faglokaler

  Administrationen har været i dialog med skolelederne i Ringsted, hvor det er blevet peget på og drøftet forskellige muligheder. Det er blevet vurderet, om placering af Vestervejs Skoles udskoling kan være på Campusskolen eller på Eriksgården, og om Vestervejs Skoles indskoling og mellemtrin kan være på Dagmarskolen. Endeligt er der drøftet, om Vestervejs Skole kan placeres på Ungdomsskolen.

  Campusskolen:

  Man kan ombygge en afdeling af bygning 1 på Campusskolen. Der skal monteres nogle nye vægge, etableres ventilation, ABA, nye indvendige dørhuller samt etableres et særskilt område til eleverne. En ombygning af Campus skønnes at koste 1,5 – 2 mio. kr.

  Udskolingen har brug for mindst 200 m2 til undervisning og fællesaktiviteter samt personalerum, kontorpladser, møderum garderober mv på i alt 190 m2. I bygning 1 på Campusskolen er en afdeling ca. 420 m2. Bilag 1 viser forslag til indretning.

  Klasse- og elevtalsudviklingen på Campusskolen peger på, at skolen fremover vil have et kapacitetsbehov, der svarer til det aktuelle. Bilag 4 fremskrivning elevtal Campus.

  Eriksgården:

  Eriksgården rummer et indrettet areal på 170 m2. Skal udskolingen fra Vestervejs Skole placeres her, vil det kræve en udbygning, da der i den gamle stuebygnings 1. sal ikke er lofthøjde nok til indretning af hverken klasselokaler eller kontor. Ombygningen af Eriksgården skønnes at koste 1,9 – 2,5 mio. kr. Der ud over vil der være behov for en udbygning på ca. 30 m2, det vil koste ca. 1,1 mio. kr., hvilket giver et samlet investeringsbehov på 3,0-3,6 mio. kr. Det skal understreges, at administrationen ikke har undersøgt lokalplan, placering af eventuel tilbygning, etc.

  Eriksgården benyttes af STU-Åmarken, og de er nu vokset ud af lokalerne, og ser efter andre muligheder. Der forventes en sag for udvalget primo 2021. Der er dog ikke lokaliseret nogle nye, egnede lokaler.

  Ved en kombination af lokaler på Campusskolen og Eriksgården, vil det være muligt at huse Vestervejs skoles udskolingsaktiviteter med mindre omfattende ombygning af de to lokationer.

  Dagmarskolen:

  Indskoling og mellemtrin skal bruge 225 m2 samt 190 m2 til personalerum mv. Dagmarskolens blå fløj kan huse dette ved at adskille gangen ved den udvendige trappe. Dette vil give ca. 420 m2, , som kan ombygges. På Dagmarskolen er der afsat midler til opretning af gulve i bl.a. blå fløj i budget 2022. En ombygning af blå fløj til Vestervejs Skole vil derfor være afhængig af at midlerne til opretning af gulve i 2022 fremrykkes til 2021. Ombygningen af Dagmarskolens blå fløj skønnes at koste 0,7-0,9 mio.kr. Bilag 2 forslag til indretning.

  Udearealerne til indskoling og mellemtrin på Dagmarskolen omfatter indhegning af et område rundt omkring blå fløj. På området skal der bl.a. etableres en legeplads, og der skal etableres et hegn omkring området. Indhegning og legeplads skønnes at koste 0,5-0,7 mio.kr. Dagmarskolens bålhytte ligger på det område, som tiltænkes Vestervejs Skole. Der skal derfor etableres en ny bålhytte til ca. 75.000 kr. Ombygningen af Dagmarskolen skønnes derfor at koste i alt 1,275-1,675 mio. kr.

  Klasse og elevtalsudviklingen på Dagmarskolen peger på, at skolen fremover vil have et kapacitetsbehov, der svarer til det aktuelle. Det skal også bemærkes, at såfremt man vælger at placere indskoling og mellemtrin her, vil der ikke være plads i eksisterende bygningsmasse til en eventuel samlet tandpleje. Bilag 5 fremskrivning elevtal Dagmarskolen.

  Ungdomsskolen:

  Ungdomsskolens bygninger er på i alt 774 m2. Vestervejs Skole har i alt brug for 425 m2. Ungdomsskolen kan derfor huse hele Vestervejs Skole, hvis bygningen ombygges indvendigt. En ombygning skønnes at koste 1,5 – 2,5 mio. kr. Bilag 3 eksisterende plantegning.

  Derudover skal der afsættes midler til etablering af udendørs faciliteter. Denne løsning kræver, at der findes nye lokaler til Ung Ringsted. Løsning går imod den tidligere beslutning om at placere Vestervejs Skole på to matrikler, herunder etablering af en udskolingsafdeling med tæt tilknytning til et eksisterende ungdoms- og uddannelsesmiljø. Desuden vil det kræve, at ungdomsskolen enten får begrænset plads, eller skal flyttes til andre lokaler.

  Inddragelse og høring

  Skolelederne i Ringsted har været orienteret om og involveret i processen med at beskrive og finde ledige lokaler.

  Økonomi

  Afhængig af løsning vil der skulle findes midler til flytning af Vestervejs Skole, og indretning af nye lokaler. Vælges den indstillede løsning vil det samlet koste op til 3,7 mio. kr. Der er ikke afsat midler i budgettet til eventuelle løsninger.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at det kan blive vanskeligt at nå en fuldstændig ombygning til 1. august 2021.

  Administrationen vurderer at udskoling placeres på Campusskolen, hvor Eriksgården med tiden kan anvendes som ekstra buffer, og indskoling placeres på Dagmarskolen. Disse løsninger vil opfylde politikken om udnyttelse af kloge kvadratmeter.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at det besluttes om der skal arbejdes videre med en placering på Campusskolen/Eriksgården og Dagmarskolen.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 16-11-2020

  Det anbefales, at administrationen anmodes om, at udarbejde yderligere forslag til mulig fremtidig placering af Vestervejs Skole. Der bør lægges vægt på, at skolen kan opdeles i 2 afdelinger – samt, at der er en nærhed til eksisterende faglokaler og eksisterende folkeskole. Nye forslag skal blandt andet indeholde Byskovskolen og Vigersted skole som mulige løsninger.

  Ungdomsskolens lokaler kan der ikke peges på som en mulig løsning.

  I administrationens forslag, skal der indgå løsninger for perioden frem til, at der kan etableres en permanent løsning.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 23-11-2020

  Udvalget afventer Børne- og Undervisningsudvalgets beslutning om ønsker til placering.

  Udvalget præciserer at muligheder for nybyggeri i forbindelse med eksisterende folkeskole også indgår i beslutningsgrundlaget. Udvalget foreslår et fælles udvalgsmøde med Børne- og Undervisningsudvalget, når sagen er klar.

  Ej til stede: Line Lynnerup

  Supplerende sagsfremstilling

  Administrationen har undersøgt muligheden for at etablere Vestervejs Skole på henholdsvis Byskovskolen og Vigersted Skole samt kigget på andre muligheder på Campusskolen og Dagmarskolen.

  Byskovskolen afd. Asgård

  Skolen bruger alle klasselokaler til undervisning. Der vil derfor ikke kunne inddrages det antal klasselokaler, som skal bruges for indflytning af indskoling og mellemtrin fra Vestervejs Skole. Skolen er bygget i en stil, der gør det vanskeligt at lave en tilbygning, hvor der sikres tilstrækkeligt med dagslys.

  Der kan etableres en ny bygning til indskoling og mellemtrin på grunden ved Heimdal samt en ny bygning til udskolingen på græsplænen foran hallen Bilag 6. To nye bygning skønnes at koste 20 mio. kr.

  Der vil skulle etableres to p-pladser til ca. 20 biler samt afsætningsplads for elever, der ankommer med handicaptransport. Denne plads kan være vanskeligt at få placeret på eksisterende matrikel, uden det går ud over pladsforholdene i skolegården.

  Der skal etableres en legeplads ved både indskoling og mellemtrin samt ved udskolingen. Det koster ca. 1,0 mio. kr. pr legeplads.

  Pris for nye bygninger ved Byskovskolen afd. Asgård:

   

  Pris i kr.

  Nye bygninger

  20.000.000

  P-pladser

  2.500.000

  Legeplads

  2.000.000

  Flytteudgifter

  150.000

  Inventar og løsøre

  300.000

  Pris i alt

  24.950.000

  Ved placering på Byskovskolen, Afdeling Asgård vil Centerklasserne og Vestervejs Skole give et uforholdsmæssigt stort specialpædagogisk miljø og de to specialtilbuds meget forskellige elevgrupper vil udgøre en selvstændig udfordring.

  Byskovskolen afd. Benløse

  På skolen kan der ikke inddrages de klasselokaler, der skal bruges til hverken indskoling og mellemtrin eller til udskolingen til Vestervejs Skoles elever. Skolen er bygget på en sådan måde, at en tilbygning til skolens eksisterende bygninger vil være vanskelig. Der kan dog etableres en tilbygning på bagsiden af skolen mod boldbanerne. Bygningen kan etableres i arealet mellem samlingssalen ved hallen og ”Ny IndergårdBilag 7.

  En ny tilbygning vil kunne indrettes på en måde der adskiller indskoling og mellemtrin fra udskolingen. Der vil være rig mulighed for at etablere legeplads/legeområder for eleverne. En ny bygning skønnes at koste 15 mio. kr.

  Der vil skulle etableres en p-plads til ca. 20 biler samt afsætningsplads for elever der ankommer med handicaptransport. Der kan etableres en p-plads på området omkring hallen, hvor der tidligere var en midlertidig p-plads i forbindelse med renoveringen af bygning 64. En ny p-plads skønnes at koste 1,5-2,0 mio.kr.

   

  Pris i kr.

  Nye bygninger

  15.000.000

  P-pladser

  2.000.000

  Legeplads

  2.000.000

  Flytteudgifter

  150.000

  Inventar og løsøre

  300.000

  Pris i alt

  19.450.000

  Vigersted Skole

  På Vigersted Skole kander ikke inddrages det antal klasselokaler som er nødvendigt for hverken indskoling og mellemtrin eller udskoling for eleverne på Vestervejs Skole. Der kan i forlængelse af bygningen med faglokalerne etableres en tilbygning. Denne tilbygning vil være tæt på A-huset, som rummer elever, der vanskeligt kan være tæt på elever fra Vestervejs Skole. Alternativt kan der etableres en tilbygning ved hallen. Bilag 8. En ny bygning skønnes at koste 17 mio. kr.

  Der vil skulle etableres en p-plads til ca. 20 biler samt afsætningsplads for elever der ankommer med handicaptransport. Der kan ikke etableres mere parkering uden at inddrage græsarealet og adgangsstien til hallen. En tilbygning til p-pladsen skønnes at koste 2,5-3,0 mio. kr.

   

  Pris i kr.

  Nye bygninger

  17.000.000

  P-pladser

  3.000.000

  Legeplads

  2.000.000

  Flytteudgifter

  150.000

  Inventar og løsøre

  300.000

  Pris i alt

  22.450.000

  Placeringen af Vestervejs Skole vil give et uforholdsmæssigt stort specialpædagogisk miljø på Vigersted Skole, med både A-huset og Vestervejs Skole på samme matrikel. Samtidigt vil de to specialtilbuds meget forskellige elevgrupper udgøre en selvstændig udfordring.

  Campusskolen På Campusskolen kan man mellem bygning 1 og bygning 2 ved den sydlige ende bygge en ny bygning som kan huse administrationen, lærerpladser, mødelokaler mv. Dette vil medføre, at de nuværende lokaler i bygning 2, som i dag huser skolens administration, lærerpladser, møderum mv. kan indrettes til undervisningslokaler for Vestervejs Skoles udskoling. Bilag 9.

  En ny tilbygning på Campus skønnes at koste 12 mio. kr. Der er i denne løsning kun regnet med, at udskolingen fra Vestervejs Skole skal være på Campusskolen.

   

  Pris i kr.

  Nye bygninger

  12.000.000

  P-pladser

  0

  Legeplads

  500.000

  Flytteudgifter

  150.000

  Inventar og løsøre

  300.000

  Pris i alt

  12.950.000

  Dagmarskolen

  På Dagmarskolen kan man bag den gamle pedelbolig etablere ny bygning til Vestervejs Skole. En ny bygning skønnes at koste 14 mio. kr. Bilag 10. En ny tilbygning på Dagmarskolen vil kunne huse indskoling og mellemtrin for Vestervejs Skole. Der vil ved denne løsning ikke blive behov for at inddrage eksisterende lokaler på Dagmarskolen.

   

  Pris i kr.

  Nye bygninger

  14.000.000

  P-pladser

  0

  Legeplads

  1.000.000

  Flytteudgifter

  150.000

  Inventar og løsøre

  300.000

  Pris i alt

  15.450.000

  En mulig løsning frem til, at Vestervejs Skole kan placeres på en permanent adresse, kan være at udvide pavillonløsningen på Vibevej, etablere en pavillonløsning ved hallen på Byskovskolen afd. Benløse eller ved Eriksgården.

  En udvidelse af pavillonerne på Vibevej skønnes at koste ca. 3,0 mio. kr. for etablering, leje, rengøring mv i et år. En midlertidig pavillonløsning på Byskovskolen afd. Benløse eller ved Eriksgården skønnes at koste 1,5 mio. kr. til etablering, 2,5 mio. kr. til leje pr. år. Der er ikke indregnet inventar, løsøre, legeplads eller flytteudgifter.

  I forbindelse med flytning eller tilbagelevering af pavillonerne på Vibevej, skal disse sættes i stand for skønnet 1,0 – 1,5 mio. kr.

  Økonomi

  Administrationen kan ikke pege på en finansiering inden for de budgetterede anlægsbevillinger. Etablering af Vestervejs Skole frem til en permanent løsning skal derfor finansieres via kassen.

  Der vil blive fremlagt et budgetønske til 2022, når de politiske udvalg har besluttet, hvilken løsning administrationen skal arbejde videre med.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at alle fire forslag opfylder kravene om adskilt placering mellem indskoling/mellemtrin og udskoling, en placering i tilknytning til en folkeskole og adgang til faglokaler, personalefaciliteter etc..

  Det vurderes dog også at den bedst egnede placering til Vestervejs Skole er enten Dagmarskolen, Campusskolen eller Byskovskolen afdeling Benløse. Begge muligheder giver gode pædagogiske forudsætninger, når man medtænker den eksisterende elevgruppe på Dagmar/Campus og Byskovskolen, afd. Benløse. Det vurderes også at være en fordel, at disse skoler er beliggende tæt på flertallet af Vestervejens elevers skoledistrikt.

  En placering på Vigersted Skole samt Byskovskolen afdeling Asgård, kan ikke anbefales da eleverne i de eksisterende specialtibud på de skoler, har udfordringer, som er vidt forskellige fra eleverne på Vestervejs Skole.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at

  1. at det besluttes om Vestevejs Skole placeres enten på
   1. Dagmarskolen (indskoling/mellemtrin) og Campusskolen (udskoling)
   2. Byskovskolens afdeling Benløse
  2. at der fremlægges en plan for midlertidig placering af skolen på samme sted, frem mod den endelige etablering.

  Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 03-05-2021

  Administrationen har undersøgt muligheden for at etablere ind- og udskolingen fra Vestervejs Skole i midlertidig pavillonløsning ved Byskovskolens afdeling Benløse. Den præcise placering af pavillonerne afhænger af beslutningen om placering af den permanente bygning til Vestervejens Skole, som forventes placeret i tilknytning til Byskovskolen, afd. Benløse.

  Med beslutning om en anlægsbevilling har administrationen mulighed for at bestille pavilloner og forberede arbejdet med opstilling, så pavillonerne kan være i drift så snart som muligt i det nye skoleår.

  Pavillonerne skønnes at skulle lejes i en periode på minimum 29 måneder fra den 1. august 2021 og frem til og med 2023.

  En midlertidig pavillonløsning ved Byskovskolen afd. Benløse vil kunne etableres for 10,4 mio. kr. for hele perioden. Udgiften udgør 6,6 mio. kr. i 2021, 1,0 mio.kr. i 2022 og 2,8 mio. kr. i 2023. Leje af pavilloner udgør ca. 1 mio. kr. pr. år, når etableringsudgifter er afholdt. Ved nedtagning skal påregnes istandsættelse. Denne udgift må forventes øget, hvis pavillonerne er opstillet længere end de forudsatte 29 måneder til udgangen af 2023. Bilag vedhæftet (Bilag 11).

  Driftsudgifter til el, vand og rengøring vil ved denne løsning være på 0,8 mio. kr. i perioden eller ca. 300.000 kr. pr. år.

  Driften af pavillonerne foretages via tilretning af skolecentrets budget.

  Afhængigt af placeringen af de midlertidige pavilloner kan der være behov for trafikregulerende tiltag på Præstevej og på Skolevangen. Denne udgift kan indeholdes i anlægsmidlerne til trafiksikkerhed.

  Pavillonerne på Vibevej er i en stand der ikke muliggør at de kan flyttes til Benløse uden at skulle renoveres først.

  Pavillonerne på Vibevej er mere ødelagte end forudsat i det oprindelige budget, der er derfor ikke afsat midler til istandsættelse af pavillonerne. Administrationen vil derfor anbefale, at de midler der er afsat til leje af pavillonerne på Vibevej fra afmelding af pavillonerne frem til december 2021, indgår til istandsættelse af pavillonerne på Vibevej.

  Ved midlertidig placering af pavilloner ved skolen kan der gives en dispensation fra lokalplanen.

  Økonomi

  Administrationen kan ikke pege på en finansiering til etablering af en midlertidig pavillonløsning via eksisterende budgetter. Administrationen kan kun pege på finansiering via kassen.

  Direktionen indstiller, at

  1. der etableres en midlertidig pavillonløsning ved Byskovskolen afdeling Benløse. Placering aftales senere.
  2. der gives en anlægsbevilling på 10,4 mio. kr. til Pavillonløsning uden faglokaler
  3. anlægsbevilling og rådighedsbeløb finansieres af kassen.
  4. Pavillonløsning uden faglokaler finansieres med 6,6 mio. kr. i 2021, 1,0 mio. kr. i 2022 og 2,8 mio. kr. i 2023, som tilrettes i det tekniske budget.

  Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Undervisningsudvalget og Plan- og Boligudvalget den 10-05-2021

  Elevtallet er stigende for Vestervejs Skole. Nu er der i alt 39 elever, heraf 24 i årgangene 0-6. klasse. I skoleåret 2021/2022 vil der i årgangene 0-6. klasse være 25 elever, men baseret på erfaringer vil dette elevtal stige i løbet af skoleåret. Der er pt. 15 elever i 7-9. klasse. Også her kan elevtallet stige i løbet af skoleåret.

  I forhold til en midlertidig placering i Benløse, ved Byskovskolen, anbefaler administrationen at den præcise placering først endelig besluttes når det er afklaret, hvor den permanente skole skal placeres.

  I det følgende behandles de forskellige muligheder, som bestilt af Økonomiudvalget den 3. maj:

  1. Udbygge Vibevej for de yngste elever, og de ældste flyttes til Byskovskolen, afd. Benløse.

   Hvis man bibeholder 0-6. klasse på Vibevej, og 7-9. klasse flytter, vil der blive tre lokaler ledig. Skolen ønsker at disse anvendes til personale eller samtalerum. Da skolen fra efteråret ikke har adgang til faglokaler, vurderer skolen at der skal etableres tre faglokaler (Hjemmekundskab, Naturfag og Håndværk & Design). Dette vil kræve, at der foruden de tre ledige lokaler bliver behov for tre nye pavilloner.

   Der vil være behov for en legeplads til eleverne, som kan etableres for 0,3 mio. kr. Legepladsen vil for et mindre beløb senere kunne flyttes med til en permanent placering.

   Pavilloner kan ikke få tilladelse til at stå mere end to år med elvarme, dog er der mulighed for dispensation i yderligere et år. Kommunen kan derfor risikere, at der stilles krav om permanent varmesystem som fjernvarme eller luftvarmepumper, hvis pavillonerne skal stå i en periode der rækker ud over 2023. En omlægning skønnes at koste 0,5 mio. kr. Denne er ikke indregnet i overslaget. Byggesagen bliver grundet Bygningsreglementet betragtet som nystartet, derfor stilles der ikke krav om varmepumper eller fjernvarme allerede nu.

   Der er udfordringer med parkering på Vibevej. Derfor ønsker skolen at der etableres yderligere p-plads til handicapbus og ca. 4 biler. Etablering af p-plads kan laves for 50.000 kr. Midlerne er ikke indregnet i de fremlagte løsninger, da løsningen vurderes at være midlertidig. 

   En løsning for indskoling og mellemtrin på Vibevej inkl. faglokaler koster 2,1 mio. kr. i 2021. Løsningen koster i drift i 2022 0,8 mio. kr. og 2,7 mio. kr. i 2023 med aflevering af pavilloner, se bilag 12.

   En løsning for indskoling og mellemtrin på Vibevej uden faglokaler og parkering koster 0,35 mio. kr. i 2021. Løsningen koster i drift i 2022 0,7 mio. kr. og 2,6 mio. kr. i 2023, se bilag 13.

   En pavillonløsning til udskolingen ved Byskovskolen i Benløse, uden faglokaler og legeplads, kan etableres for 3,1 mio. kr. i 2021. Det forudsættes, at faglokaler og legeplads/boldbaner på Byskovskolen afd. Benløse kan benyttes. Løsningen koster i drift i 2022 0,6 mio. kr. og 1,9 mio. kr. i 2023, med aflevering af pavilloner, se bilag 14.

   En samlet løsning, hvor Vestervejs Skole placeres på både Vibevej (inkl. faglokaler) og i Benløse vil samlet koste 11,2 mio. kr. fordelt på 5,2 mio. kr. i 2021, 1,4 mio. kr. i 2022 og 4,6 mio. kr. i 2023.

   En samlet løsning, hvor Vestervejs Skole placeres på både Vibevej (ekskl. faglokaler) og ved Byskovskolen vil koste samlet 9,25 mio. kr. fordelt på 3,45 mio. kr. i 2021, 1,3 mio. kr. i 2022 og 4,5 mio. kr. i 2023.

  2. Samlet placering ved Byskovskolen, Skolestien

   Denne løsning er tidligere blevet beregnet til 6,6 mio. kr. i 2021, 1,0 mio. kr. i 2022 og 2,8 mio. kr. i 2023, se bilag 11.

  3. Udskoling ved Byskovskolen, Skolevangen

  En pavillonløsning på p-pladsen på Skolevangen vil medføre, at skolens personale skal parkere andre steder, hvilket vil give meget pres på de øvrige p-pladser. P-pladsen er på ca. 600 m2, og en pavillonløsning for udskolingen er på 444 m2. Dette vil efterlade et udeareal på 156 m2, som skal indeholde opholdsrum mv. hvilket administrationen ikke vurderer at være en god løsning.

  Driften (el, vand, varme mv) af pavillonerne foretages via tilretning af skolecentrets budget.

  Der er indregnet inventar, kameraovervågning og internt låsesystem. Disse kan alle genbruges på en permanent løsning.

  P-plads til en pavillonløsning på Skolestien forudsættes anlagt som asfaltparkering og vil indgå i en permanent løsning, hvis en kommende Vestervejs Skole anlægges ved Skolestien.

  Inddragelse og høring

  Vestervejs Skole er kommet med følgende bemærkninger til de ønsker som Økonomiudvalget vil have undersøgt.

  Placering af indskoling og mellemtrin på Vibevej:

  Ved starten af næste skoleår vil der være ca. 25 elever i 0. – 6. klasse fordelt på 4-5 elevgrupper/klasser. Baseret på erfaringer fra tidligere år vokser dette tal i løbet af skoleåret. Det vil kræve personalefaciliteter til ca. 15 pædagogiske medarbejdere samt to medarbejdere til ledelse og administration.

  Denne løsning tager ikke højde for det forhold, at de eksisterende pavilloner oprindeligt var dimensionerede til en placering i umiddelbar nærhed til en folkeskole og et elevtal på ca. 25. Der vil derfor være behov for at etablere midlertidige bygninger til faglokaler, personalefaciliteter, opbevaring etc. samt egnede udendørsarealer.

  Skolen har oplevet en stor vækst i elevtallet på mellemtrinnet, det er derfor tvivlsomt om de nuværende bygningerne kan rumme hele elevgruppen fra 0. – 6. klasse. Med den nuværende elevprognose, vil der i løbet af skoleåret opstå behov for at finde eksterne lokaler.

  Løsningen fastholder en placering langt fra en folkeskole, med de deraf følgende udfordringer med en lille elevgruppe uden mulighed for at spejle sig i jævnaldrende og begrænsede muligheder for at indgå i fælleskaber og danne venskaber. Dette vil på sigt forringe muligheden for at eleverne vender tilbage til almenområdet.  

  Placering på Skolevangen:

  Vestervejs Skole ser umiddelbart ingen udfordringer i denne løsning. Det skal dog afklares med Byskovskolen, hvorvidt det er foreneligt med deres drift. Vi kan ikke gennemskue om p-pladsen kan rumme bygningerne, eller hvordan adgang til faglokaler, personalefaciliteter, opbevaring etc. bliver.

  Placering på Skolestien:

  Ingen bemærkninger

  Byskovskolen afdeling Benløse er kommet med følgende bemærkninger til de ønsker som Økonomiudvalget vil have undersøgt.

  1) De yngste klasser bliver på Vibevej, de ældste flytter til Byskovskolen og bruger faglokaler der.

  • Vi vil altid gerne stille faglokaler til rådighed i samarbejdet med Vestervej Skole, både nu og i fremtiden. Det gælder både for de ældste elever, men også hvis de yngste elever skal flytte med i en pavillonløsning.
  • Det skal naturligvis koordineres nøje.
  • Det sammen gælder placeringen af pavillonerne.

   

  2) Mulighed for at placere pavilloner ved Skolevangen, på en eksisterende p-plads og bruge en eksisterende legeplads. 

  • Der er generelt stort pres på skolens p-plads på skolevangen, og dermed også trafikken på den i øvrigt helt almindelige villavej.
  • Indskolingen på Byskovskolen afd. Benløse og SFO1 vender ud mod skolevangen, og er derfor nærmeste tilgang for forældrene. Der er forholdsmæssigt flere forældre i indskolingen, som fragter deres børn til skolen, end vi oplever i det øvrige skoleforløb.
  • Indskolingens legeplads er flittigt brugt, og vi vil være kede af der skulle stå pavilloner der.   Vi ser derfor en del udfordringer med dette forslag til placering.

  3) Placering ved Skolestien.

  • I vores perspektiv en god placering.
  • Trafikalt kan området tilgås fra Benløse Byvej, og der er direkte adgang til boldbanerne og kunstgræsbanen. Der er sikker sti og få minutters gang til begge Byskovskolens afdelinger ift. faglokaler. Det samme gælder til busstoppestedet på Smålodsvej (bus 401).Samtidigt vil Vestevej Skole opleve at ligge for sig selv, men tæt på alt.
  • Det trafikale pres på Skolevangen vil ikke blive forøget.

   Økonomi

  Administrationen kan ikke pege på en finansiering til etablering af en midlertidig pavillonløsning via eksisterende budgetter. Administrationen kan kun pege på finansiering via kassen til udgifter i 2021, mens udgifter de øvrige år kan indarbejdes i budgettet.

  Vurdering

  Den fysiske placering af Vestervejens Skole har igennem en årrække haft midlertidig karakter, med særlige udfordringer omkring adgang til faglokaler, legeplads m.v.

  Den fagligt optimale løsning er en samlet midlertidig placering i pavilloner, hvor der er adgang til faglokaler, legeplads og andre faciliteter, i lighed med øvrige skoler i kommunen.

  Såfremt der kan etableres en pavillonløsning, der imødekommer de pædagogiske behov, som Vestervejens skoles børn har, vil dette kunne fungere i en årrække – og vil ikke være afhængig af en permanent løsning i løbet af en kort tidfrist. En længere årrække i pavilloner vil dog medføre en mindre anlægsudgift til varmepumpe e.l. for at leve op til bygningsreglementets krav. 

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at

  1. at Vestervejens Skole placeres samlet i midlertidige pavilloner ved Byskovskolen, hvor faglokaler og legefaciliteter benyttes
  2. der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 6,6 mio. kr. finansieret via kassen
  3. der laves en teknisk budgetændring med 1 mio. kr. i 2022 og 2,8 mio. kr. i 2023.

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Børne- og Undervisningsudvalget den man, 22/02/2021 - 17:30
  Plan- og Boligudvalget den man, 01/03/2021 - 17:00
  Børne- og Undervisningsudvalget den man, 19/04/2021 - 18:00
  Plan- og Boligudvalget den man, 26/04/2021 - 17:00
  Økonomiudvalget den man, 03/05/2021 - 17:00
  Børne- og Undervisningsudvalget den man, 10/05/2021 - 18:00
  Plan- og Boligudvalget den man, 10/05/2021 - 18:00
  Økonomiudvalget den man, 10/05/2021 - 18:30
  Byrådet den man, 10/05/2021 - 19:00
  Børne- og Undervisningsudvalget den man, 17/05/2021 - 18:00
  Plan- og Boligudvalget den tir, 25/05/2021 - 17:00

  Børne- og Undervisningsudvalget den man, 22/02/2021 - 17:30

  Administrationen anmodes om, at udarbejde yderligere forslag til muligheder for fremtidig placering af Vestervejs Skole, der indeholder tidsperspektiv og økonomi.

  Følgende muligheder skal undersøges:

  1. Placering af 0.-6 kl i nuværende Kastaniehave – eller på Dagmarskolen

   Placering af 7.-9 kl på Eriksgården ved Campusskolen

  2. Placering i ny bygning ved Byskovskolen afd. Benløse med en anden placering end i nuværende forslag

  Sagen genoptages på udvalgets møde i april 2021


  Plan- og Boligudvalget den man, 01/03/2021 - 17:00

  Plan- og Boligudvalget ønsker et fællesmøde med Børne- og Undervisningsudvalget inden der træffes endelig afgørelse, for at oplyse både de pædagogiske og planmæssige overvejelser.

  Ej til stede: Lisbeth Andersen

   

  Supplerende sagsfremstilling indskrevet 09-04-2021

  Administrationen har undersøgt muligheden for at etablere 0.-6 kl. fra Vestervejs Skole på henholdsvis Kastaniehaven eller på Dagmarskolen samt kigget på placering af 7.-9 kl på Eriksgården.

  Administrationen har også kigget på en ny bygning med en anden placering ved Byskovskolen afd. Benløse.

  Kastaniehaven
  Kastaniehaven huser i dag en børneinstitution. Der er besluttet at etablere en ny daginstitution i stedet for Kastaniehaven. Denne institution forventes færdig i medio 2023. Bygningen er en solid bygning, som godt kan bygges om til 0.-6 kl for Vestervejs Skole. For at bygningen skal kunne rumme 0.-6 kl fra Vestervejens Skole, skal bygningen skimmelrenoveres. I 2019 fremlagde administrationen et budgetønske på renovering af Kastaniehaven på 11.350.000 kr. Bilag 11. Hvis der skal etableres skole i bygningen, skal der i henhold til det nye bygningsreglementet etableres niveaufri adgang til bygningen. Dette vil kræve to elevatorer, som skal bygges uden på den eksisterende bygning. Da bygningen er fundet bevaringsværdig kan administrationen ikke garantere, at der vil kunne gives en tilladelse til at ændre udseendet på bygningen.

  Bygningen er i dag indrettet til børnehave. Der skal derfor foretages en række ombygninger indvendigt for at bygningen kan bruges til undervisning.

  En renovering kan starte når daginstitutionen har forladt bygningen. En renovering forventes at tage ca. 6 måneder.

  Emne:

  Kr.

  Skimmelrenovering jf. budgetønske 2019

  11.350.000

  Etablering af elevatorer

  3.000.000

  Ombygning indvendigt

  1.500.000

  Inventar (stole, borde, tavler mv.)

  Ikke beregnet

  Etablering af legeplads

  800.000

  Etablering af CTS

  250.000

  I alt

  16.900.000 + Inventar

   

  Dagmarskolen
  En placering af 0.-6 kl i eksisterende bygning på Dagmarskolen er beskrevet i den oprindelige sagsfremstilling, hvor ombygning af blå fløj og indretning af udearealer skønnes at koste 1,275-1,675 mio.kr.

  En placering af 0.-6 kl i ny bygning på Dagmarskolen, inklusive udearealer, er beskrevet i den supplerende sagsfremstilling, hvor en ny bygning til indskoling og mellemtrin skønnes at koste ca. 15,5 mio.kr.

  Eriksgården
  En placering af 7.-9 kl på Eriksgården er beskrevet i den oprindelige sagsfremstilling. Investeringsbehovet vil være 3-3,6 mio. kr. STU-Åmarken benytter lokalerne, og har ikke lokaliseret nye, egnede lokaler, og der er ikke afsat midler til denne flytning eller til lokaler.

   

  Byskovskolen afd. Benløse
  En ny tilbygning der kan huse hele Vestervejs Skole eller 7.-9 kl på Byskovskolen kan placeres på græsarealet på siden af Benløse Hallen.

  Der er pt ved at blive etableret to 5-mands fodboldsbaner, men vurderingen er, at der er plads mellem de nye boldbaner og hallen til etablering af en ny bygning, der kan huse hele Vestervejs Skole.

  I Benløse er der også en grund ved Skolestien som kan bruges til hele eller dele af Vestervejs Skole. Hvis man vælger denne placering, kan p-pladsen samtidig bruges til brugerne af Kunstgræsbanen i de tidsrum, hvor skolen er lukket.

  En ny bygning kan etableres for ca. 20 mio. kr.

  Midlertidig placering
  En mulig midlertidig løsning for placering af Vestervejs Skole er beskrevet i den supplerende dagsorden. Der kan ikke peges på midlertidig løsning på Dagmarskolen.

  En mulig løsning frem til at Vestervejs Skole kan placeres på en permanent adresse, kan være at udvide pavillonløsningen på Vibevej, etablere en pavillonløsning ved hallen på Byskovskolen afd. Benløse eller ved Eriksgården.

  En udvidelse af pavillonerne på Vibevej skønnes at koste ca. 3,0 mio. kr. for etablering, leje, rengøring mv i et år. Der er på Vibevej ikke adgang til faglokaler. En midlertidig pavillonløsning på Byskovskolen afd. Benløse eller ved Eriksgården skønnes at koste 1,5 mio. kr. til etablering, 2,5 mio. kr. til leje pr. år. Der er ikke indregnet alm. drift, inventar, løsøre, legeplads eller flytteudgifter. Denne udgift skønnes at koste 1,5 – 2,5 mio. kr.

   

  Løsningsforslag

  Etablering, leje kr.

  Drift, legeplads, inventar mv. kr.

  I alt kr.

  Forlængelse og udvidelse af pavilloner på Vibevej

  3.000.000

  Det er ikke muligt at etablere en ordentlig legeplads.

  Driftsudgifter: 2.000.000

  Etablering af faglokaler: 1.500.000

  6.500.000

  Etablering af pavillonløsning på Eriksgården til udskoling

  2.500.000

  1.500.000

  4.000.000

  Etablering af pavillon til udskoling, mellemtrin og indskoling på Byskovskolen afd. Benløse

  3.000.000

  2.500.000

  5.500.000

  Etablering af pavillon til mellemtrin og indskoling på Byskovskolen afd. Benløse

  2.500.000

  1.500.000

  4.000.000

  I forbindelse med flytning eller tilbagelevering af de for nuværende lejede pavilloner på Vibevej, skal disse sættes i stand for skønnet 1,0 – 1,5 mio. kr.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at alle forslag opfylder kravene om adskilt placering mellem indskoling/mellemtrin og udskoling, en placering i tilknytning til en folkeskole og adgang til faglokaler, personalefaciliteter etc..

  Vestervejens Skoles elevtal er vokset betragteligt, og det vurderes derfor nødvendigt, at der findes en midlertidig placering inden sommerferien.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at

  1. at det besluttes om Vestervejs Skole placeres enten på
   •  Dagmarskolen (indskoling/mellemtrin) og Campusskolen (udskoling)
   • Byskovskolens afdeling Benløse
  2. at der fremlægges en plan for midlertidig placering af skolen på samme sted, frem mod den endelige etablering.

  Børne- og Undervisningsudvalget den man, 19/04/2021 - 18:00

  Ad.1. Det anbefales, at administrationen anmodes om at udarbejde en sag, hvor Vestervejs Skole placeres ved Byskovskolens afdeling Benløse på arealet langs Skolestien modsat idrætsanlægget (Matriel 6X Benløse By)

  Ad.2 Det anbefales at den midlertidige placering af skolen sker i tilknytning til den kommende placering af den nye skole. Administrationen anmodes om, at udarbejde et forslag til midlertidig placering. Begge skoler inddrages i dette arbejde omkring midlertidig placering.

  Begge forslag skal indgå i budgetprocessen for 2022 og overslagsårene.


  Plan- og Boligudvalget den man, 26/04/2021 - 17:00

  Udvalget tilslutter sig protokol fra Børne- og Undervisningsudvalget.

  Udvalget ønsker en supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget, med henblik på frigivelse af anlægsbevilling til bestilling af pavilloner. Placering på skolens område besluttes i en senere sag.


  Økonomiudvalget den man, 03/05/2021 - 17:00

  Sagen sendes tilbage til fagudvalget.

  Der ønskes belyst 3 scenarier:

  1) Udbygge Vibevej

  2) Byskovskolen ved Skolestien

  3) Byskovskolen ved Skolevangen (udnytte eksisterende p-plads og evt. legeplads) 

  Der ønskes en opgørelse over hvilke udgifter, der kan indgå i den permanente løsning.


  Børne- og Undervisningsudvalget den man, 10/05/2021 - 18:00

  Børne- og Undervisningsudvalget anbefaler

  1. at Vestervejens Skole placeres samlet i midlertidige pavilloner ved Byskovskolen, hvor faglokaler og legefaciliteter benyttes
  2. der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 6,6 mio. kr. finansieret via kassen
  3. der laves en teknisk budgetændring med 1 mio. kr. i 2022 og 2,8 mio. kr. i 2023.

  Indstillingen anbefales godkendt med bemærkninger om, at

  • Midlertidige pavilloner og ny legeplads jfr. bilag 11 placeres ved Skolestien.
  • Der udarbejdes en sag med budgetforslag til, hvordan Vestervejs Skole kan placeres permanent ved Byskovskolens afdeling Benløse på arealet langs Skolestien modsat idrætsanlægget (Matriel 6X Benløse By). Forslaget skal indgå i budgetprocessen for 2022 og overslagsårene. 

  Ej til stede; Johnny Dahlgaard


  Plan- og Boligudvalget den man, 10/05/2021 - 18:00
  Plan- og Boligudvalget anbefaler
  1. at Vestervejens Skole placeres samlet i midlertidige pavilloner ved Byskovskolen, hvor faglokaler og legefaciliteter benyttes
  2. der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 6,6 mio. kr. finansieret via kassen
  3. der laves en teknisk budgetændring med 1 mio. kr. i 2022 og 2,8 mio. kr. i 2023.

  Indstillingen anbefales godkendt med bemærkninger om, at

  • Midlertidige pavilloner og ny legeplads jfr. bilag 11 placeres ved Skolestien.
  • Der udarbejdes en sag med budgetforslag til, hvordan Vestervejs Skole kan placeres permanent ved Byskovskolens afdeling Benløse på arealet langs Skolestien modsat idrætsanlægget (Matriel 6X Benløse By). Forslaget skal indgå i budgetprocessen for 2022 og overslagsårene. 

  Ej til stede: Line Lynnerup


  Økonomiudvalget den man, 10/05/2021 - 18:30
  Anbefales godkendt med bemærkninger fra Børne- og Undervisningsudvalget og Plan- og Boligudvalget.

  Byrådet den man, 10/05/2021 - 19:00

  Godkendt med Børne- og Undervisningsudvalgets, Plan- og Boligudvalgets og Økonomiudvalgets bemærkninger.

  Ej til stede: Mazlum Øz


  Beslutning

  Godkendt med Børne- og Undervisningsudvalgets, Plan- og Boligudvalgets og Økonomiudvalgets bemærkninger.

  Ej til stede: Mazlum Øz