Du er her

Byrådet - 10-12-2018

Byrådet - 10-12-2018

Dato: Mandag den 10. december 2018 Tid: Kl. 19:00
Udvalg/Råd: Byrådet
Dokument: 122018.pdf
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden for mødet den 10. december 2018

  SagsID/Sagsnummer: 17/24256
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Beslutning i Byrådet den 10-12-2018

  Godkendt med bemærkning om, at sag nr. 16 udskydes.

 • Punkt 2 Per Nørhave ønsker en sag behandlet vedr. mulighed for de politiske partier, at indsætte en suppleant til byrådsmøder og til udvalgsmøder

  SagsID/Sagsnummer: 18/22013
  Sagen afgøres i: Byrådet
  forslag_til_byraadet.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Per Nørhave har brugt initiativretten til at få et punkt på dagsordenen.

  Beskrivelse af sagen

  Af henvendelsen fremgår:

   

  Forslag fra Dansk Folkeparti om, at det skal være muligt for de politiske partier, at indsætte en suppleant til byrådsmøder og til udvalgsmøder.

   

  Styrelsesvedtægten for Ringsted Kommune p.t. kun mulighed for at indsætte en suppleant ved byrådsmødes 2. behandling af budgettet. Dans Folkeparti foreslår, at der bliver mulighed for, at der kan indkaldes suppleanter både til udvalgsmøder og til byrådsmøder.

   

  Der er flere andre kommuner, hvor der er mulighed for at de politiske partier at indsætte en suppleant ved møder.

   

  Der er bl.a. Fredericia, Hvidovre og Dragør kommuner, hvor de politiske partier kan indsætte suppleanter.

   

  Dragør kommune – 15 kommunalstyrelsesmedlemmer

   

  Udvalg:

  Her er det muligt at anmode byrådsmedlemmer (det SKAL være én som er valg til byrådet) – også fra andre partier – i at indtræde som suppleant til udvalgsmøder. Det er normalt for konstitueringsgruppen, at der bliver anmodet fra andre partier i konstitueringsgruppen.

  Inkl. ØK

   

  Byrådsmøde:

  Her har partierne mulighed for at indkalde partiets egne suppleanter til deltagelse i byrådsmøder.

  Her bliver borgmestersekretariatet, borgmester og egne partifæller underrettet inden.

  Starter selvfølgelig med 1. suppleanten og derefter i rækkefølge.

   

  Hvidovre kommune – 21 byrådsmedlemmer

   

  Udvalg:

  De har ikke haft behov for indkaldelse af suppleanter endnu. Gør det kun hvis principelle spørgsmål. Så indkalder man fra eget parti – suppleanter i rangorden.

   

  Byråd:

  Her indkaldes suppleanter fra eget parti i rangorden.

  Borgmesteren underrettes ved byrådsmødets begyndelse om suppleant indkaldelsen.

   

  Fredericia kommune – 21 medlemmer:

   

  Udvalg:

  Her indkaldes suppleanter fra eget parti i rangorden.

   

  Byråd:

  Her indkaldes suppleanter fra eget part i rangorden.

   

  Se bilag.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutning i Byrådet den 10-12-2018

  Sagen oversendes til Økonomiudvalgets behandling.

 • Punkt 3 Lars Tegl Rasmussen ønsker en sag behandlet vedr. parkering på Torvet

  SagsID/Sagsnummer: 18/23293
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_-_lars_tegl_rasmussen.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Lars Tegl Rasmussen har brugt initiativretten til at få et punkt på dagsordenen.

  Beskrivelse af sagen

  Af henvendelsen fremgår:

   

  ”Torveprojektet og de efterfølgende arbejder i Nørregade har kostet de erhvervsdrivende megen omsætning. Derfor er det godt at kommunen her i december åbner for gennemkørsel i Nørregade. Herved kan de erhvervsdrivende håbe på at de kan få julehandel og omsætning.

   

  Omsætning i butikkerne hænger imidlertid også sammen med P muligheder tæt på forretningerne. Som en del af Torveprojektet er P pladserne på Torvet nedlagt. Imidlertid er P pladserne ikke de facto nedlagt, idet man afventer fasen med etablering af en pavillon.

   

  Der er derfor P muligheder på Torvet som bare ikke kan benyttes . Derfor foreslår jeg som byrådsmedlem at byrådet beslutter at genåbne P pladserne på Torvet indtil området skal anvendes til etablering af Pavillonen.

   

  Så vil der for alvor blive jul i Ringsted”

   

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutning i Byrådet den 10-12-2018

  Forslaget faldt efter afstemning

   

   

   

  For

   

  Imod

   

  Undlod

   

  V

  Henrik Hvidesten

   

  X

   

  V

  Klaus Hansen

   

  X

   

  V

  Johnny Dahlgaard

   

  X

   

  V

  Line Lynnerup

   

  X

   

  V

  Mazlum Øz

   

  X

   

  V

  Timo Jensen

   

  X

   

  O

  Per Nørhave

   

  X

   

  O

  Daniel Nørhave

   

  X

   

  O

  Tina-Mia Eriksen

   

  X

   

  C

  Finn Andersen

  X

   

   

  C

  Andreas Karlsen

  X

   

   

  Ø

  Henrik Kjær

   

  X

   

  Ø

  Jan Jakobsen

   

  X

   

  -

  Lars Tegl Rasmussen

  X

   

   

  B

  Torben Lollike

   

  X

   

  F

  Britta Nielsen

   

  X

   

  A

  Lisbeth Andersen

   

  X

   

  A

  Sadik Topcu

   

  X

   

  A

  Benny Christensen

   

  X

   

  A

  Mette Ahm-Petersen

   

  X

   

  A

  Per Flor

   

  X

   

   

 • Punkt 4 Ændring af forretningsordenen, bindende kommunale folkeafstemninger

  SagsID/Sagsnummer: 18/17661
  Sagen afgøres i: Byrådet
  orientering_fra_oekonomi_og_indenrigsministeriet.pdf.pdf udkast_til_ny_forretningsorden_for_byraadet.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Den 1. juli 2018 trådte en ændring af den kommunale styrelseslov i kraft med en indførelse af § 9b-9d om bindende kommunale folkeafstemninger. Ændringen bevirker, at det nu er muligt for Byrådet at udskrive bindende kommunale folkeafstemninger. Med denne sag skal der tages stilling til en ændring af forretningsordenen som konsekvens af lovændringen.

  Beskrivelse af sagen

  Som alle andre kommuner har Ringsted Kommune modtaget en skriftlig orientering fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om bindende kommunale folkeafstemninger. Orienteringen blev lagt på Byrådsportalen den 8. august og vedlægges denne sag som bilag 1.

   

  De mest centrale hovedtræk for bindende kommunale folkeafstemninger beskrives nedenfor.

   

  Beslutningen om at udskrive en bindende kommunal folkeafstemning træffes af Byrådet ved simpelt flertal. Beslutningen kan træffes uden den har været udvalgsbehandlet.

   

  En beslutning om, at der skal udskrives folkeafstemning skal være en beslutning som træffes inden der træffes beslutning i hovedsagen. Der skal altså først træffes beslutning om, at beslutningen skal undergives folkeafstemning og dernæst skal der træffes beslutning i selve sagen. Beslutningen om bindende folkeafstemning udgør således ikke en selvstændig sag, men er et vilkår for den beslutning, som skal træffes. Der skal tages stilling til datoen for folkeafstemningen samt formuleringen af teksten på stemmesedlen på det møde, hvor beslutningen træffes.

   

  De beslutninger som kan sendes til folkeafstemning er beslutninger, som er omfattet af Byrådets kompetence. Der er dog visse undtagelser. Der kan ikke udskrives bindende folkeafstemning om eksempelvis skatter, afgifter og gebyrer, beslutninger der afgør en sag over for en enkelte fysisk eller juridisk person med mindre beslutningen afgøre en sag over for kommunen selv eller et selskab, hvori kommunen har bestemmende indflydelse.

   

  Beslutningen om at sende noget til folkeafstemning er bindende. Dvs. når først, Byrådet har besluttet det, kan beslutningen ikke fortrydes – heller ikke ved en ny byrådsbeslutning. Der skal forløbe min. 2 måneder og maksimum 6 måneder fra beslutningen er vedtaget til afholdelse af folkeafstemning. I denne periode står Byrådets beslutning i sagen ved magt.

   

  Resultatet af folkeafstemningen er ligeledes bindende inden for valgperioden og kan i denne periode kun omgøres ved en ny folkeafstemning.

  Forslag om bindende folkeafstemning betragtes som et ændringsforslag og kan fremsættes frem til tidspunktet for afstemning af den tilgrundliggende beslutning. Forslaget skal i så tilfælde ikke udvalgsbehandles.

   

  En bindende kommunal folkeafstemning afholdes i vidt omfang efter de almindelige regler om kommunale og regionale valg. Det medfører bl.a., at der ikke kan afholdes digitale valg og at ressourceforbruget til afholdelse af bindende kommunale folkeafstemninger må antages at være sammenlignelig med forbruget i forbindelse med øvrige valg.

   

  De direkte omkostninger til afholdelse af en folkeafstemning anslås, at beløbe sig til mellem 700.000-1.000.000 kr. Overslaget er beregnet på baggrund af den viden Ringsted Kommune har om omkostningerne for afholdelse af valg i øvrigt. Hertil kommer administrationens tidsforbrug ud over tidsforbruget forbundet med den direkte valghandling.

   

  Der er tale om almindelig simpel afstemning, og der er således ikke krav til valgdeltagelse.

   

  Byrådets forretningsorden indeholder de processuelle regler for Byrådets arbejde og bidrager til at undgå, at tvivl og konfliktsituationer opstår. Da den nye mulighed for bindende folkeafstemninger i høj grad er processuelle regler, foreslås det at indføje de grundlæggende retningslinjer for vedtagelsen af beslutning om afholdelse af bindende folkeafstemninger i Byrådets forretningsorden.

   

  Udover afsnittet med bindende folkeafstemninger foreslås det at ”jfr.” rettes til ”jf.” i overensstemmelse med nutidig dansk retstavning.

   

  Som bilag 2, vedlægges udkast til revideret forretningsorden. Ændringsforslagene er markeret med rødt.   

   

  Ændringer af forretningsordenen skal vedtages af Byrådet i to på hinanden følgende møder jf. forretningsordenen § 16, stk. 2

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at beskrivelsen af sagen er retvisende i forhold til reglerne for bindende folkeafstemninger og, at udkastet til en ændring af styrelsesvedtægten er i overensstemmelse med loven og angiver de rammer som gælder for Byrådets beslutning om at udskrive bindende folkeafstemning

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at udkast til forretningsorden godkendes.

  Beslutning i Byrådet den 12-11-2018

  Godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 10-12-2018

  Godkendt.

 • Punkt 5 Retningslinjer og takster for LED-skærme (genoptaget) (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 18/11783
  Sagen afgøres i: Byrådet
  retningslinjer_og_pris_for_brug_af_ringsted_kommunes_ledskaerme_23112018.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Ringsted Kommune har indkøbt 40 m2 LED-skærme til brug til events, kulturarrangementer, sportsbegivenheder mv. Med denne sag skal der tages stilling til retningslinjer for brug af LED-skærmene samt takster for leje af LED-skærmene.

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted Kommune gennemfører en lang række kulturelle arrangementer og events særligt i sommermånederne under Sommer i Ringsted. Flere af aktiviteterne – fx Børnefestivallen, Middelalderfestivallen og Ringsted Natten – samler mere end 10.000 mennesker. Ringsted Kommune har hidtil anvendt indlejede LED-storskærme til enkelte af de kulturelle arrangementer og events, men Byrådet besluttede i juni i 2018, at Ringsted Kommune skulle indkøbe 40 m2 LED-skærme, der kan anvendes fx i byrummet, i kongrescentret og i hallerne til kulturelle arrangementer og events. LED-skærmene kan ligeledes anvendes som ”levende” bander med skiftende indhold fx via animationer, farver, tekster i bevægelse og skift mellem forskellige budskaber, og dermed kan de anvendes som bander ved sportsarrangementer.

   

  Der er nu udarbejdet forslag til retningslinjer inkl. takster for udleje af LED-skærmene (bilag 1). Retningslinjerne indeholder bl.a. prioritering af anvendelsen af LED-skærmene på følgende måde:

   

  1. Større events og arrangementer, hvor Ringsted Kommune er arrangør eller med-arrangør (fx Ringsted Natten, Ringsted Børnefestival og lignende fx under Sommer/Jul i Ringsted)
  2. Arrangementer og aktiviteter, hvor Ringsted Kommune er arrangør eller med-arrangør, fx ved koncerter i Ringsted Kongrescenter, produktioner på kulturinstitutioner mv.
  3. Foreningsaktiviteter, kommercielle arrangementer og aktiviteter i Ringsted Kongrescenter, Ringsted Sportscenter og lignende, hvor LED-skærmene udlejes af Ringsted Kommune
  4. Øvrige arrangementer og aktiviteter

   

  Taksterne fremgår desuden af retningslinjerne og foreslås at være (tallene i parentes forventede antal timer til op/nedtagning):

  Priser ex moms

  Timepris

  160 moduler

  80 moduler

  40 moduler

  Dagspris

   

  4.000

  2.000

  1.000

  Ugepris

   

  14.000

  7.000

  3.500

  Månedspris

   

  60.000

  30.000

  15.000

  Tekniker (opsætning/nedtagning)

  350

  2.100 (6)

  2.100 (6)

  1.400 (4)

   

  Ringsted Kommune kommer selv til at anvende LED-skærmene til en række events og aktiviteter, men kommunen må gerne stille overskudkapacitet til rådighed for andre. TMS Ringsted har henvendt sig med forslag om, at de kan leje LED-skærmene til deres hjemmekampe for 1. holdene hos hhv. damer og herrer. TMS Ringsted forventer, at der på et år gennemføres ca. 30 hjemmekampe og eventuelt op- og nedrykningkampe, hvor flere vil være som det samme arrangement. TMS Ringsted foreslår derfor en fast aftale om leje af LED-skærmene til disse kampe på kr. 100.000 årligt.

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Der skal gives en indtægtsbevilling til Ringsted Sportscenter på kr. 100.000 fra 2019 og frem for indtægten ved udleje til TMS Ringsted. Administrationen gør opmærksom på, at der vil blive fulgt op på behovet for yderligere indtægtsbevilling ved kvartalsopfølgning ift. konkret udlån/udleje til andre aktører.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at retningslinjerne danner et godt administrationsgrundlag for anvendelse, udlån og udleje af LED-skærmene. Administrationen vurderer desuden, at prisniveauet for en årsaftale med TMS Ringsted ligger på markedsniveau, ligesom det vurderes at være nemt at administrere en årsaftale med TMS Ringsted omkring leje af LED-skærmene.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at retningslinjer og takster godkendes (bilag 1)
  2. at Ringsted Sportscenter bemyndiges til at kunne indgå årsaftale om udleje med TMS Ringsted til kr. 100.000 årligt
  3. at der gives en indtægtsbevilling til Ringsted Sportscenter på kr. 100.000 årligt fra 2019 og frem

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-11-2018

  Genoptages til næste økonomiudvalgsmøde.

  Supplerende sagsfremstilling

  Økonomiudvalget ønskede sagen genoptaget med henblik en tydeliggørelse økonomien omkring LED-skærmene samt en justering af retningslinjerne ift. budskaber samt indgåelse af længerevarende aftaler.

   

  Økonomi

  Der skal gives en indtægtsbevilling til Ringsted Sportscenter på kr. 100.000 fra 2019 og frem for indtægten ved udleje til TMS Ringsted. Det er intensionen, at indtægterne i løbet af en årrække skal kunne finansiere en udskiftning af skærmene. Der gives således samtidigt en udgiftsbevilling på 100.000 kr. årligt, som hvert år i forbindelse med regnskabsafslutningen overføres til efterfølgende år, således at bevillingen akkumuleres til det år skærmene skal udskiftes. Begge bevillinger registreres på særskilte konti under Ringsted Sportscenter. Administrationen gør opmærksom på, at der vil blive fulgt op på behovet for yderligere indtægtsbevilling ved kvartalsopfølgning ift. konkret udlån/udleje til andre aktører.

   

  I forhold til de opdaterede retningslinjer (bilag 1) er

  • prioriteringen af anvendelsen tydeliggjort, så det fremgår tydeligere, at Ringsted Kommune har førsteret til anvendelsen
  • det indskrevet, at Ringsted Kommune forbeholder sig ret til at opsige enkeltdage i årsaftaler, såfremt kommunen selv skal anvende LED-skærmene
  • der indsat et afsnit om, hvilke budskaber der ikke må formidles via LED-skærmene – politisk og religiøst

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

   

  1. at retningslinjer og takster godkendes (bilag 1)
  2. at Ringsted Sportscenter bemyndiges til at kunne indgå årsaftale om udleje med TMS Ringsted til kr. 100.000 årligt
  3. at der gives en indtægtsbevilling til Ringsted Sportscenter på kr. 100.000 årligt fra 2019 og frem
  4. at der gives en udgiftsbevilling til Ringsted Sportscenter på kr. 100.000 årligt fra 2019 og frem

   

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018

  Anbefales godkendt med bemærkningen om, at det er intensionen, at indtægterne i løbet af en årrække skal kunne finansiere en udskiftning af skærmene.

   

  Ej til stede: Per Flor

  Beslutning i Byrådet den 10-12-2018

  Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning efter afstemning.

   

   

   

  For

   

  Imod

   

  Undlod

   

  V

  Henrik Hvidesten

  X

   

   

  V

  Klaus Hansen

  X

   

   

  V

  Johnny Dahlgaard

  X

   

   

  V

  Line Lynnerup

  X

   

   

  V

  Mazlum Øz

  X

   

   

  V

  Timo Jensen

  X

   

   

  O

  Per Nørhave

  X

   

   

  O

  Daniel Nørhave

  X

   

   

  O

  Tina-Mia Eriksen

  X

   

   

  C

  Finn Andersen

  X

   

   

  C

  Andreas Karlsen

  X

   

   

  Ø

  Henrik Kjær

  X

   

   

  Ø

  Jan Jakobsen

  X

   

   

  -

  Lars Tegl Rasmussen

   

  X

   

  B

  Torben Lollike

  X

   

   

  F

  Britta Nielsen

  X

   

   

  A

  Lisbeth Andersen

  X

   

   

  A

  Sadik Topcu

  X

   

   

  A

  Benny Christensen

  X

   

   

  A

  Mette Ahm-Petersen

  X

   

   

  A

  Per Flor

  X

   

   

   

   

 • Punkt 6 Valg til Europa-parlamentet 26. maj 2019 (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 18/20104
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Søndag den 26. maj 2019 er der valg til Europaparlamentet. I Danmark vælges 13 af de i alt 751 medlemmer.

  Byrådet skal udpege formænd til de 13 afstemningssteder (valgstyrere) samt et antal tilforordnede vælgere jfr. valgloven.

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted Kommune har 13 afstemningssteder. De 10 små afstemningssteder har hvert 1 valgbord. På Dagmarskolen og Benløse Hallen er der 2 og i Ringsted Kongrescenter 3 valgborde. På alle afstemningssteder er der digitale valglister. Det betyder, at vælgerne frit kan gå til det valgbord de ønsker. 

   

  Der udpeges til hvert afstemningssted en formand og et antal tilforordnede vælgere, der alle deltager i afviklingen af valgdagen og optællingen. På hvert afstemningssted udpeges 5 valgstyrere. Det er dem, der har det overordnede ansvar for at valget er foregået efter gældende regler. Disse 5 kan altså IKKE forlade valgstedet før det er optalt og pakket sammen. Formanden er én af disse 5.

   

  Herudover er også en administrativt udpeget sekretær og på de 3 store afstemningssteder nogle afløsere. Som besluttet i Byrådet 8. september 2014 under punktet valgevaluering, deltager der afløserne i valget fra kl. 18 og til optællingen er færdig.

   

  Det er ikke nødvendigt at afholde valg om hvem der skal udpeges til valgstyrere og formænd for valgstyrerne, hvis der er enighed i Byrådet. Ellers er udgangspunktet for udpegningen den d´Hondtske metode på baggrund af den gruppeinddeling (partigruppe) der gælder i Byrådet i dag, hvor A har 5 medlemmer, V har 6 medlemmer, O har 3 medlemmer, C og Ø har 2  og F, B, og Lars Tegl Rasmussen har hver ét medlem.  Man kan dog vælge at indgå valggruppeaftaler til brug for udpegningen ved hvert valg specifikt, eller man kan vælge at benytte den valggruppeaftale, der lå til grund for konstitueringen.

   

  Der skal udpeges 1 formand til hvert af kommunens 13 afstemningssteder.

   

  Der skal derudover udpeges 79 tilforordnede fra partierne, heraf er de 23 afløsere og deltager ikke hele dagen.

   

  Herudover skal der udpeges 27 fra administrationen til sekretærer, afløsning, pakning og valgsekretariat.

   

  Hvis der ikke er valggrupper giver den d´Hondtske metode følgende fordeling af de politisk udpegede. Hvoraf der reserveres 6 pladser til partier der opstiller til Byrådsvalget i 2017, men ikke er repræsenteret i Byrådet i dag.

   

  Parti

  Formænd

  Tilforordnet hele dagen

  Afløsere

  I alt

  A

  4

  11

  6

  21

  B

   

  3

   1

  4

  C

  5

   2

  8

  F

   

  3

   1

  4

  Lars Tegl

   

  3

  1

  4

  O

  2

  7

  3

  12

  V

  5

  13

  7

  25

  Ø

  1

  5

  2

  8

  Reserveret

   

  6

   

  6

  I alt

  13

  56

  23

  92

   

  Hvis ovenstående fordeling vedtages skriver administrationen til partierne og beder om navne inden 1. februar 2019.

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Ingen

  Vurdering

  Ingen

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller:

  1. at der udpeges 13 formænd i henhold til ovenstående skema
  2. at de 13 formænd fordeles på valgsteder
  3. at der herudover udpeges 73 tilforordnede vælgere i henhold til ovenstående skema
  4. at der reserveres 6 pladser til fordeling mellem de partier, der opstiller til Byrådsvalget, men som ikke er repræsenteret i dag.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Per Flor

  Beslutning i Byrådet den 10-12-2018

  Godkendt.

 • Punkt 7 Udpegning af brevstemmemodtagere til Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019 (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 18/22229
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal Byrådet udpege et antal brevstemmemodtagere til afvikling af brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019.

   

  Brevstemmemodtagerne afvikler brevstemmeafgivningen på plejecentre, i borgernes eget hjem og på krisecentret.

  Beskrivelse af sagen

  Brevstemmemodtagere skal i henhold til valglovgivningen udpeges af Byrådet ved forholdstalsvalg.

   

  Udgangspunktet for udpegningen er den d´Hondtske metode, foretaget på baggrund af den parti-inddeling, der er i Byrådet i dag. A har 5 medlemmer, V har 6 medlemmer, O har 3 medlemmer, C har 2 medlemmer, Ø har 2 medlemmer og F, B, Lars Tegl Rasmussen har hver ét medlem. Partierne kan vælge at indgå valggruppeaftaler til brug for udpegningen.

   

  Ved tidligere valg og afstemninger er der udpeget 6 brevstemmemodtagere.

   

  Hvis der ikke udpeges valggrupper fører anvendelsen af den d’Hondtske metode til, at V udpeger 2 brevstemmemodtagere, A udpeger 2 brevstemmemodtagere, O udpeger 1 brevstemmemodtager, Der er lodtrækning mellem V, C og Ø om den 6. brevstemmemodtager.

   

  Der er nogle personer, der ikke kan udpeges til at varetage hvervet som stemmemodtager i vælgernes hjem:

  • kandidater til valget
  • personer, der er ansat i kommunen eller hos en af kommunen antaget privat leverandør til at yde personlig og praktisk hjælp m.v. i hjemmet,
  • hjemmesygeplejersker eller andre aktivt udøvende i hjemmesygeplejerskeordningen.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller:

  1. at der udpeges 5 brevstemmemodtagere - 2 fra V, 2 fra A og 1 fra O
  2. at administrationen laver lodtrækning mellem V, C og Ø om den 6. brevstemmemodtager

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018

  Anbefales godkendt med bemærkningen om at Venstre ikke deltager i lodtrækningen om den 6 plads.

   

  Ej til stede: Per Flor

  Beslutning i Byrådet den 10-12-2018

  Godkendt med Økonomiudvalget bemærkning.

 • Punkt 8 Valg til Beboerklagenævnet 2019-2022 (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 18/19240
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Da valgperioden for medlemmerne af Beboerklagenævnet udløber den 31. december 2018, skal Byrådet udpege medlemmer og indstille en formand til direktøren for Statsforvaltningen for en ny valgperiode.

   

  Beboerklagenævnet består i indeværende valgperiode af følgende medlemmer:

   

  • Formand Anne Marie Karstoft Hertzum (jurist i Ringsted Kommune)
  • Jytte Hansen, repræsentant for de almene boligorganisationer
  • Jan Sylvest, repræsentant for lejerforeningerne

   

  Derudover var Hugo Faurskov udpeget social sagkyndig og Birgitte Høegh som suppleant for denne. Disse er i den indeværende periode fratrådt deres stilling i Ringsted Kommune.

  Beskrivelse af sagen

  Det fremgår af lov om leje af almene boliger § 97, stk. 1, at Beboerklagenævnet består af en formand og to andre medlemmer.
   
  Formanden beskikkes af direktøren for Statsforfatningen efter indstilling fra Byrådet. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen, og må ikke have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.
   
  De to andre medlemmer udpeges af Byrådet efter indstilling fra henholdsvis de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, og de større lejerforeninger i kommunen. De to medlemmer skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold.
    
  I sager om tvister efter lovens kapitel 13 (husordenssager) tiltrædes Beboerklagenævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Den socialt sagkyndige udpeges af Byrådet.
   
  Der skal vælges en suppleant for hvert af medlemmerne og den socialt sagkyndige.
   
  Udnævnelsen af formand, medlemmer og suppleanter sker for en periode indtil 4 år.

  Inddragelse og høring

  Administrationen har skrevet til de almene boligorganisationer, der har afdelinger i Ringsted Kommune og de større lejerforeninger og anmodet dem om, at indstille medlemmer og suppleanter til Beboerklagenævnet i Ringsted Kommune.

   

  Følgende indstillinger er fremkommet fra de almene boligorganisationer:

  • Ringsted Boligselskab v/DAB har indstillet Anita Dudek som medlem og Michael Lomholt som suppleant
  • Andelsboligforeningen af 1941 v/Domea har indstillet Henrik Doose som medlem og Dan Knudsen som suppleant

   

  Følgende indstillinger er fremkommet fra de større lejerforeninger:

  • LLO Region Vest/Sydsjælland og Lolland Falster har indstillet Niels Peter Lindhard som medlem og Per Kristensen som suppleant
  • Roskile Lejerforening har indstillet Jan Sylvest som medlem og Tomas Jacobsen som suppleant

   

  Administrationen har skrevet til de almene boligorganisationer, som har indstillet kandidater, med henblik på at anmode dem om, så vidt det er muligt, at indstille én kandidat og én suppleant.

   

  Såfremt de almene boligorganisationer ikke kunne blive enige om at indstille én kandidat og én suppleant, blev de anmodet om at uddybe begrundelsen for indstillingen af hver enkelt kandidat samt oplyse hvor mange lejemål de har i Ringsted Kommune.

   

  De almene boligorganisationer har efterfølgende lavet en samlet indstilling af Henrik Doose som medlem og Anita Dudek som suppleant.

   

  Administrationen har ligeledes skrevet til de lejerforeninger, som har indstillet kandidater, med henblik på at anmode dem om, så vidt det er muligt, at indstille én kandidat og én suppleant.

   

  Såfremt lejerforeningerne ikke kunne blive enige om at indstille én kandidat og én suppleant, blev de anmodet om at uddybe begrundelsen for indstillingen af hver enkelt kandidat samt oplyse hvor mange medlemmer de har i Ringsted Kommune.

   

  Det har ikke været muligt for de to lejerforeninger at komme med en samlet indstilling af kandidater.

   

  Ved fristens udløb den 16. november 2018 kl. 12.00, har administrationen modtaget svar fra Roskilde Lejerforening, som fastholder indstillingen af deres kandidater. De begrunder deres indstilling med, at Jan Sylvest har et stort og bredt kendskab til forholdene i det almennyttige byggeri i Ringsted Kommune. Lejerforeningen har pt. 50 medlemmer i Ringsted Kommune

   

  LLO Region Vest/Sydsjælland og Lolland Falster fastholder også deres indstillinger af kandidater, men har ikke begrundet deres indstilling eller oplyst hvor mange medlemmer de har i Ringsted Kommune.

   

  Beboerklagenævnets nuværende formand Anne Marie Karstoft Hertzum (jurist i Ringsted Kommune) og Kirstine Strøh Nielsen (jurist i Ringsted Kommune) genopstiller som henholdsvis formand og suppleant for denne

   

  Det er kutyme i Ringsted Kommune, at den social sagkyndige og suppleanten for denne udpeges fra området vedr. børn og familie. Administrationen har indstillet, at den socialt sagkyndige bliver faglig konsulent Tine Marker og faglig konsulent Kristina Marcussen bliver suppleant.

  Økonomi

  Det fremgår af almenlejelovens § 99, stk. 1, pkt. 3., at Byrådet kan tillægge formanden, øvrige nævnsmedlemmer, den socialt sagkyndige og deres suppleanter vederlag for deres virksomhed.
   
  Byrådets besluttede den 7. april 2014, at der ikke ydes honorar til formanden, hvis denne er ansat af Ringsted Kommune.

   

  De øvrige nævnsmedlemmer modtager mødediæter og befordringsgodtgørelse efter gældende regler.

  Vurdering

  Det vurderes hensigtsmæssigt, at det er en jurist ansat i Ringsted Kommune, som er formand for Beboerklagenævnet samt suppleant.

   

  Det vurderes hensigtsmæssigt, at Jan Sylvest fortsætter som medlem for lejerforeningerne, da hans indstilling er uddybet og da Roskilde lejerforening har en stor gruppe medlemmer i Ringsted Kommune.

   

  Det vil af hensyn til kontinuiteten i Beboerklagenævnets arbejde være hensigtsmæssigt at udpege og indstille medlemmer og suppleanter for en periode på 4 år.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at Byrådet udpeger Henrik Doose som medlem og Anita Dudek som suppleant for de almene boligorganisationer
  2. at Byrådet udpeger Jan Sylvest som medlem og Niels Peter Lindhard suppleant for lejerforeningerne  
  3. at jurist i administrationen Anne Marie Karstoft Hertzum indstilles som formand for Beboerklagenævnet og jurist i administrationen Kirstine Strøh Nielsen indstilles som suppleant for formanden
  4. at faglig konsulent Tine Marker udpeges som social sagkyndig med faglig konsulent Kristina Marcussen som suppleant
  5. at udnævnelsen af formand, medlemmer og suppleanter sker for en periode på 4 år
  6. at der fortsat udbetales mødediæter og befordringsgodtgørelse efter gældende regler til de udpegede medlemmer fra de almene boligorganisationer og lejerforeningerne.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Per Flor

  Beslutning i Byrådet den 10-12-2018

  Godkendt.

 • Punkt 9 Ansvarsforsikring af administrativ sagsbehandling mv. (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 18/15147
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Den 1. april 2018 blev forældelsesloven ændret. Det betyder bl.a. at krav på erstatning, som udspringer af, at en kommune har tilsidesat lovbestemte forpligtelser over for børn, der har været udsat for overgreb, ikke længere forældes. Byrådet skal derfor beslutte om, der skal tegnes en ansvarsforsikring for den administrative sagsbehandling eller om kommunen som hidtil skal være selvforsikrende.

  Beskrivelse af sagen

  Baggrunden for lovændringen er bl.a. de erstatningssager, som i de seneste år har været anlagt mod en række kommuner i forbindelse med kommunernes tilsynsforpligtelse i sager, hvor børn er blevet udsat for overgreb og kommunen ikke har handlet i tide. Folketinget har på den baggrund vedtaget et lovforslag, som skal gøre det lettere for ofrene at opnå erstatning, selvom de først kan overskue at anlægge en sag, når de er voksne. 

   

  Et eksempel på denne type sag er sagen mod Slagelse Kommune, hvor tre søstre, som havde været anbragt hos en plejefamilie, hvor de blev udsat for overgreb, uden at kommunen greb ind, blev tilkendt en erstatning på 100.000 kr. hver. Et andet eksempel er en sag anlagt mod Rebild Kommune, hvor ti børn anbragt hos en plejefamilie ligeledes blev udsat for overgreb, og hvor kommunen valgte at indgå forlig i sagen og alle ti børn modtog en erstatning på 450.000 kr. KL har oplyst, at de forventer at erstatningerne i denne type af sager ligger på omkring 300.000 kr.

   

  Det er ikke muligt, at forudsige om lovændringen vil føre til, at Ringsted Kommune i højere grad vil blive pålagt erstatningsansvar i den nævnte type sager. I hvert fald er det nu muligt for skadelidte at anlægge en erstatningssag, uden at skulle overveje om kravet er forældet. Administrationen kan oplyse, at der ikke inden for de seneste fem år været anlagt sager af denne type mod Ringsted Kommune. Administrationen har heller ikke kendskab til, at der skulle være anlagt erstatningssager på andre områder i kommunen for formuetab påført tredjemand som skyldes kommunal rådgivningsvirksomhed, afgørelser (forvaltningsakter) truffet af kommunen, tilsyn og videregivelse af oplysninger.

   

  Ringsted Kommune har siden 2007/2008 været selvforsikrende på en række områder (ex. arbejdsskadeområdet), og på områder hvor man vælger kommunen har tegnet forsikring er de tegnet med en høj selvrisiko. Ringsted Kommune har på nuværende tidspunkt elleve forsikringer, hvoraf nogle har en bred dækning med høj selvrisiko (ex. bygning og løsøreforsikring og motorkøretøjsforsikring) og andre har en ret snæver anvendelse (ex. borgmesterkæden, Trampedach-maleri o.lign.).

   

  Ringsted Kommune har derudover tegnet en ansvarsforsikring for kommunalt ledelsesansvar.

   

  Det er op til Byrådet at beslutte, om Ringsted Kommune skal tegne en forsikring for administrativ sagsbehandling og tilsyn eller om kommunen fortsat skal være selvforsikrende.

   

  Administrationen har undersøgt, hvad det vil koste at tegne en ansvarsforsikring, som dækker svigt fra Ringsted Kommunes side i konkrete sager vedrørende tilsynsforpligtelsen på børneområdet.

   

  Administrationen har af Ringsted Kommunes forsikringsmægler, fået oplyst, at der ikke er nogen forsikringsselskaber, som tilbyder ansvarsdækning på ét enkelt område. Det er til gengæld muligt at tegne en ansvarsforsikring, som dækker bredt for kommunens administrative sagsbehandling mv. Forsikringens dækker helt præcist det erstatningsansvar, kommunen pådrager sig for formuetab, tilføjet tredjemand, i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregel (culpa) i forbindelse med kommunal rådgivningsvirksomhed, afgørelser (forvaltningsakter), tilsyn og videregivelse af oplysninger. Ringsted Kommune vil dog stadig skulle betale evt. advokatomkostninger i sagerne, da det kun er økonomisk tab, som påføres tredjemand, som dækkes af forsikringen.  

   

  Forsikringsmægleren har vurderet, at det formentligt vil koste 40.000-50.000 kr. at tegne forsikringen for alle ansatte i Ringsted Kommune, men prisen er selvfølgelig afhængig af, hvor mange medarbejdere der skal dækkes. Den anslåede pris er baseret på en forsikring med en selvrisiko på 50.000 kr. pr. skade og med en maksimal erstatning på 5.000.000 mio.kr. pr. skade pr. år. Administrationen har endnu ikke indhentet et bindende tilbud.

   

  På nuværende tidspunkt er Ringsted Kommune selvforsikrende for evt. skader som kommunen måtte være erstatningsansvarlige for og som skyldes mangelfuldt tilsyn på børneområdet. Der budgetteres på nuværende tidspunkt ikke med et konkret beløb til evt. erstatningssager, men kommunen vil være forpligtet til at dække de beløb, som kommunen er erstatningsansvarlige for.

   

  Hvis kommunen tegner en forsikring vil kommunen være forpligtet til at afholde et fast beløb for selve forsikringen og i forbindelse med en konkret sag også selvrisikoen, til gengæld dækker forsikringen den resterende del af den erstatning som kommunen jo ellers skulle betale. Kommunen skal altså anvende et fast beløb til forsikring i stedet at afsætte et anslået beløb til evt. erstatninger. 

   

  Administrationen er i øvrigt i gang med at afdække, hvordan kommunen opnår en mere præcis budgettering på forsikrings- og erstatningsområdet.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Hvorvidt Ringsted Kommune er erstatningsansvarlig i de nævnte sager afgøres efter dansk rets almindelige erstatningsretlige regler. Byrådet skal derfor alene beslutte, om der skal tegnes en forsikring på området. Hvis Ringsted Kommune ikke tegner en forsikring, vil kommunen være selvforsikrende, dvs. at kommunen selv skal betale en evt. erstatning.

   

  Hvis Byrådet beslutter at tegne en forsikring, skal kommunen alene udrede selvrisikoen i den enkelte sag.  Det betyder, at hvis man anslår, at erstatningen i en konkret sag er på 300.000 kr. og selvrisikoen der skal betales er på 50.000 kr., skal der blot være én erstatningssag i løbet af seks år, hvor Ringsted Kommune er erstatningsansvarlig, før det kan betale sig at tegne forsikringen. I den forbindelse skal det bemærkes, at forsikringen også dækker de øvrige forvaltningsområder i kommunen og evt. skader, som måtte ske på disse områder.

   

  Hvorvidt og i hvilket omfang der vil blive anlagt erstatningssager af den nævnte type er det som sagt ikke muligt for administrationen at vurdere, men administrationen har ikke kendskab til, at der skulle have været sådanne sager inden for de seneste fem år, hverken på børneområdet eller på andre områder.

   

  Da det ikke er muligt at sige noget om hvor mange af den nævnte type erstatningssager, der evt. vil blive anlagt mod Ringsted Kommune og da det desuden ikke kan udelukkes, at der vil dukke flere af sådanne sager op, vurderer administrationen, at det sandsynligvis vil kunne betale sig for kommunen at tegne den nævnte forsikring.

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller

   

  1. at, der tegnes en ansvarsforsikring med den beskrevne dækning
  2. at, udgifterne til den professionelle ansvarsforsikring finansieres af den eksisterende bevilling til kommunens forsikringer.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Per Flor

  Beslutning i Byrådet den 10-12-2018

  Godkendt.

 • Punkt 10 Evaluering af ordningen med borgerdrevne forslag (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 17/20518
  Sagen afgøres i: Byrådet
  de_anvendte_standarder.docx retningslinjer_borgerforslag.docx.docx kopi_af_godkendte_borgerdrevne_forslag_pr._21._november_2018.xlsx.xlsx kopi_af_afviste_borgerdrevne_forslag_pr._21._november_2018.xlsx.xlsx

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet besluttede den 13. november 2017 at indføre en ordning med borgerdrevne forslag. Byrådet besluttede videre, at ordningen skulle evalueres efter 1 år. Denne sag fremlægges med henblik på en evaluering af og stillingtagen til ordningen.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet besluttede, at der skulle etableres en mulighed og praksis for borgerdrevne forslag på følgende hovedvilkår:

  • at formanden for Byrådet fremsætter de borgerdrevne forslag
  • at løsningen ikke forudsætter anvendelse af nem-id, men sikkerheden tilgodeses

  ved manuel kontrol af, at forslagsstiller er bosiddende i Ringsted og stikprøvekontrol

  af stemmerne.

  • at det kræver 300 stemmer at få et forslag drøftet i Byrådet
  • at forslag, der ikke opnår det krævede antal stemmer inden 3 måneder fra det blev

  stillet bortfalder,

   

  Administrationen har efterfølgende udviklet en løsning på kommunes hjemmeside, hvor borgere har mulighed for at stille de forslag som de ønsker, at Byrådet skal behandle.

   

  Løsningen er baseret på følgende hovedtræk: borgeren skal oplyse navn og adresse, herunder e-mailadresse og formulere sit forslag. Borgeren modtager en automatisk generet kvittering, hvoraf det fremgår, at det tilstræbes at vurdere alle forslag inden tre arbejdsdage og, at borgeren vil få besked når forslaget er vurderet. Der benyttes standardiserede besvarelser. Standardsvarerne kan ses i bilag 1.

   

  Selve muligheden for at stille forslag findes på hjemmesiden, under ”kommunen” ”dialog og indflydelse”

   

  Der skal ikke anvendes nem-id eller cpr.nr. for at identificere sig. Administrationen foretager en manuel kontrol af, at alle forslagsstillere er bosiddende i kommunen, men kan ikke kontrollere, at forslagsstiller reelt er den, som vedkommende giver sig ud for at være. Administrationen har ikke oplevet, at det har givet anledning til misbrug.

   

  I praksis er det hovedsagligt det juridiske team i Koncerncenteret som håndterer og vurderer de indkomne forslag. De stillede forslag bliver behandlet og vurderet efter de af Byrådet besluttede hovedvilkår og principperne er nærmere beskrevet på Ringsted Kommunes hjemmeside. Se bilag 2.

  Retningslinjerne angiver at de stillede forslag skal vedrøre noget som Byrådet kan tage stilling til, at det ikke må være et forslag som Byrådet allerede har behandlet og at forslaget i øvrigt skal overholde dansk lovgivning.

   

  Administrationen har oplevet enkelte eksempler på at stillede forslag har vedrørt emner som Byrådet ikke kan tage stilling til. Eksempelvis et forslag om at ændre postnummeret i et af landområderne. Administrationen har også oplevet at forslag har ligget meget tæt op ad tidligere politiske beslutninger eller vedrørt emner som allerede var under politisk behandling.

   

  Det er i retningslinjerne angivet, at man skal henvende sig på Rådhuset, hvis man ikke kan anvende en computer. Det er ikke præciseret nærmere, hvordan det i givet fald håndteres. Det skyldes en betragtning om, at det kan være meget individuelt, hvad den enkelte borger har behov for hjælp til og en nærmere beskrivelse vil måske kunne opleves begrænsende for nogle borgere.

   

  I forbindelse med et enkelt forslag har en borger benyttet sig af muligheden for at indlevere manuelle underskrifter. Der har ikke været henvendelser fra borgere, som ikke kan anvende en computer

   

  Siden ordningen blev tilgængelig i januar 2018, har der været stillet 52 forslag. 9 af forslagene er blevet afvist, fordi de for eksempel ikke vedrørte noget som Byrådet kan beslutte, fordi forslagsstiller ikke var bosiddende i kommunen eller fordi der var tale om en problemstilling som Byrådet tidligere har taget stilling til. De resterende 43 forslag er blevet publiceret og af dem har to forslag opnået stemmer nok til at blive forlagt for Byrådet. Ingen af de to forslag har ført til yderligere behandling. Som bilag 3 vedlægges en oversigt, hvor titlen på de godkendte stillede forslag fremgår og som bilag 4 en tilsvarende oversigt over de afviste forslag

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Vurdering

  Administrationen har ikke modtaget henvendelser fra borgere som indikerer at ordningen ikke fungerer tilfredsstillende. Den eneste problemstilling administrationen har oplevet er, når der er kommet et forslag, som vedrører en problemstilling som aktuelt er under politisk drøftelse. Hvis retningslinjerne skal følges skal et sådant forslag publiceres, fordi retningslinjerne alene angiver, at forslag, som allerede har været politisk behandlet skal afvises. Det kan drøftes om det er hensigtsmæssigt eller om det forstyrrer den politiske debat.

  Administrationen vurderer ikke, at der er behov for at etablere en ordning med brug af cpr og nem-id. Dels er der omkostninger forbundet med en nem-id løsning dels medfører det behandling af fortrolige oplysninger og sammenholdt med risiko og konsekvens af misbrug, vurderer administrationen ikke, at det er nødvendigt.

  Administrationen vurdere ikke, at der er behov for at ændre retningslinjerne på andre punkter end i forhold til forslag, som allerede er under politisk behandling

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at retningslinjerne for borgerdrevne forslag ændres således, at der ikke kan stilles forslag, som allerede er under politisk behandling
  2. at ordningen evalueres igen efter 2 år

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018

  Anbefales godkendt med bemærkningen om at antallet af ”stemmer” nedsættes til 200 og at en sag kan behandles en gang i hver byrådsperiode.  

   

  Ej til stede: Per Flor

  Beslutning i Byrådet den 10-12-2018

  Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

 • Punkt 11 Orientering om evaluering af budgetprocessen for Budget 2019 (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 17/26108
  Sagen afgøres i: Byrådet
  b2019_opsamling_paa_evaluering.pdf.pdf evaluering_af_budgetproces_-_med_og_koncernledelse.pdf evaluering_af_budgetproces_-_byraadet.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

  X

  X

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I henhold til den vedtagne budgetproces for Budget 2019 er der gennemført evaluering af budgetprocessen.

  Hermed forelægges resultat af evalueringen til drøftelse med henblik på udarbejdelse af forslag til den kommende budgetproces for Budget 2020.

  Beskrivelse af sagen

  Ved evaluering af budgetprocessen er der sendt spørgeskema ud til både Byrådet, koncernledelse og MED-organisation.

   

  Da Byrådet, koncernledelse og MED-organisation har været involveret i processen på forskellig vis har direktionen valgt differentiere spørgeskemaerne således at nogle spørgsmål er ens for både Byrådet, koncernledelse og MED-organisation, mens andre spørgsmål kun indgår i spørgeskema målrettet Byrådet.

   

  Fra Byrådet er modtaget 11 besvarelser, hvoraf de 2 er ufuldstændige. Fra MED-organisation og koncernledelsen er modtaget 13 besvarelser, hvoraf 1 er ufuldstændig.

   

  Resultat fra evalueringerne er vedlagt i bilag 1 - Evaluering i Byrådet af budgetproces for Budget 2019 og bilag 2 – Evaluering i MED-organisation og koncernledelse af budgetproces for Budget 2019. Bearbejdet overblik kan findes i bilag 3 – Samlet resultat ved evaluering af budgetproces for Budget 2019.

   

  Nedenfor gennemgås resultaterne af evalueringen overordnet.

   

  Tilfredshed med budgetprocessen som helhed

   

  Af evalueringen fremgår tilfredshed med budgetprocessen som helhed. 75,0 % af besvarelserne fra Byrådet og 62,5 % fra MED-organisation/koncernledelse udtrykker tilfreds eller meget tilfreds med budgetprocessen som helhed. Dog er der 25 pct. både i begge undersøgelser, der udtrykker utilfredshed.

   

  Ændringsforslag

   

  Et flertal på 88,9 pct. af besvarelserne fra Byrådet udtrykker tilfredshed med processen vedrørende udarbejdelse af ændringsforslag til budgettet.

   

  Et flertal på 63,6 pct. af besvarelserne MED-organisation/koncernledelse udtrykker tilfredshed med processen vedrørende udarbejdelse af ændringsforslag til budgettet. 36,4 pct. svarer ”ved ikke”.

   

  Et flertal på 66,6 pct. af besvarelserne fra Byrådet udtrykker enig eller meget enig i udsagn om, at ”det gavnede processen, at der ikke blev anvendt en omstillingspulje”.

   

  Et flertal på 36,4 pct. af besvarelserne MED-organisation/koncernledelse udtrykker enig eller meget enig med processen 45,5 pct. af svar fra MED-organisation/koncernledelse svarer ”ved ikke”.

   

  44,4 pct. af besvarelserne fra Byrådet udtrykker enig eller meget enig i udsagn om, at ”det gavnede processen, at der ikke var sat begrænsninger på antallet af driftsønsker og anlægsønsker fra fagudvalgene”. 44,4 pct. udtrykker uenig eller meget uenig.

   

  Et flertal på af besvarelserne fra Byrådet er enig eller meget enig i udsagn om, at der var tilstrækkeligt med henholdsvis driftsønsker og anlægsønsker”.

   

  Involvering af interessenter

   

  Et flertal på 75,0 pct. af besvarelserne fra Byrådet udtrykker tilfredshed med dialogen med HMU. 12,5 pct. udtrykker utilfredshed.

  Et flertal på 75,0 pct. af besvarelserne fra Byrådet udtrykker tilfredshed med måden den offentlige høring blev gennemført på. 25,0 pct. udtrykker utilfredshed.

   

  Et flertal på 75,0 pct. af besvarelserne fra Byrådet udtrykker tilfredshed med borgermødet i september blev gennemført på. 25,0 pct. udtrykker meget utilfreds.

   

  Kommunikation

   

  Generelt er et flertal af både Byrådet og MED-organisation/koncernledelse tilfredse med kommunikationen.

   

  Budgetmaterialet

   

  Generelt udtrykker respondenterne fra både Byrådet tilfreds eller meget tilfreds med omfanget af budgetmaterialet.

   

  37,5 pct. af besvarelserne fra Byrådet er uenig i udsagn om ”at der var tilstrækkelig tid til rådighed til at orientere sig i budgetmaterialet”.

   

  Af respondenterne fra MED-organisation/koncernledelse udtrykker et lille flertal enig eller meget enig i udsagnene vedr. budgetmaterialet.

   

  Ligesom Byrådet udtrykker en stor gruppe af respondenterne fra MED-organisation/koncernledelse ønske om mere tid til at orientere sig i budgetmaterialet.

   

  Forhandlingsforløb

   

  Generelt udtrykkes tilfredshed med forhandlingsforløbet. 87,5 pct. af respondenter fra Byrådet udtrykker tilfreds eller meget tilfreds med forhandlingsforløbet som helhed.


  62,5 % af Byrådet udtrykker uenig i udsagn om, ”at der var afsat tilstrækkelig tid til at gennemgå alle budgetforslag. 37,5 pct. udtrykker enig.

   

  62,5 pct. af Byrådet udtrykker enig i udsagn om, ”at forhandlingerne var tilrettelagt på en måde der tilgodeså tilstrækkelig inddragelse af bagland”. 37,5 pct. af Byrådet udtrykker uenig i samme udsagn.

   

  Byrådet udtrykker generel tilfredshed med administrationens understøttelse af forhandlingsforløbet.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Ingen bemærkninger.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018

  Taget til efterretning

   

  Ej til stede: Per Flor

  Beslutning i Byrådet den 10-12-2018

  Taget til efterretning.

 • Punkt 12 Budgetrapport 3 pr. 30/9-2018 (ALLE)

  SagsID/Sagsnummer: 18/21356
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_4_-_oversigt_over_byudviklingsfonden.pdf.pdf bilag_5_-_specificeret_anlaegsoversigt.pdf.pdf bilag_2_-_skattefinansieret_drift.pdf.pdf bilag_1_-_budgetrapport_3._kvartal_2018_-_09.11.18.pdf.pdf bilag_3_-_foreslaaede_budgetaendringer.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Hermed forelægges kommunens budgetrapport 3 for perioden 1. januar 2018 til 30. september 2018.

   

  Budgetrapporten indeholder forventet regnskab på drift, renter og anlæg baseret på faktisk forbrug fra januar til september samt forventninger på de enkelte bevillinger. Der afrapporteres også på kommunens likviditet samt på overholdelse af den finansielle strategi.

  Beskrivelse af sagen

  Budgetrapport 3 - 2018 inkl. bemærkninger til alle væsentlige forventede afvigelser fremgår i bilag 1. I bilag 2 findes tabel over hele den skattefinansieret drift og i bilag 3 findes detaljer om budgetændringer, der indstilles godkendt i forbindelse med sagen. I bilag 4 findes status på kommunens Byudviklingsfond (køb og salg). Detaljeret anlægsoversigt kan findes i bilag 5.

   

  Indgåelsen af regeringsaftalen om kommunernes økonomi indebærer en række korrektioner i statstilskud i 2018. Nettoeffekten af disse er indregnet i nedenstående tabel. Budgetrapport 3 er udarbejdet på baggrund af forbruget ved udgangen af september 2018.

   

  Resultat af ordinær drift

  Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 83,8 mio. kr.

  Efter 3. kvartal resulterer de samlede tilbagemeldinger i forhold til den ordinære drift et forventet driftsoverskud på 81,7 mio. kr. hvilket er ca. 2,1 mio. kr. lavere end budgetteret.

   

   

  Serviceudgifter

  Der forventes serviceudgifter i 2018 på 1.533,8 mio. kr., hvilket vil være en overskridelse af servicerammen, der udgør 1.519,5 mio. kr. Servicerammen forventes således overskredet med i alt 14,3 mio. kr. Overskridelsen skal ses i sammenhæng med overførslen af 24,6 mio. kr. fra 2017 til 2018 vedrørende servicerammen og at den tekniske serviceudgiftspulje kun udgør 14,9 mio. kr..

   

  Servicerammen beregnes ud fra de samlede driftsudgifter, tillagt indtægter fra den centrale refusionsordning og tab af lejeindtægter mv. vedrørende ældreboliger. Derfra trækkes de samlede overførselsudgifter, udgifter til de forsikrede ledige, aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet, samt udgifter til tjenestemandspensioner i forsyningen.

   

  Såfremt kommunerne samlet set overskrider servicerammen, vil der dels blive en kollektiv sanktion og dels en individuel sanktion. Den kollektive sanktion udgør 40 % af rammeoverskridelsen og vil ramme alle kommuner også dem der overholder deres andel af servicerammen. Den individuelle sanktion udgør de resterende 60 % af rammeoverskridelsen. Den endelige sanktion afhænger af, i hvilket omfang den samlede serviceramme for alle landets kommuner bliver overskredet.

   

  Vi kan således ikke på forhånd beregne hvor meget en eventuel sanktion vil komme til at udgøre for Ringsted Kommune.

   

  Hvis alle kommuners regnskaber for 2018 overskrider servicerammen for 2018, vil den samlede sanktion for Ringsted Kommune komme til at udgøre 14,3 mio. kr. svarende til hele overskridelsen, hvilket er det værst tænkelige scenarie.

   

  Direktionen har vurderet mulige tiltag for at nedbringe kommunens udgifter til service i 2018. På dette tidspunkt af regnskabsåret, vil det næppe have den store effekt at foretage en opbremsning af udgifterne i 2018.

   

  Der er derfor foretaget en vurdering af, om allerede afholdte driftsudgifter har karakter af anlægsudgifter, og således vil kunne overføres til anlægsprojekter. Kommunernes anlægsudgifter er ikke på samme måde som serviceudgifterne opfattet af sanktioner, hvis den aftalte ramme for anlægsudgifter overskrides. Vurderingen har resulteret i, at der i kommunens driftsregnskab har været afholdt udgifter til vedligeholdelsesarbejder på bygninger, anskaffelse af maskiner samt nye vejbelægninger, der kunne have været afholdt som anlægsudgifter.

   

  På den baggrund foreslås det, at der oprettes tre nye anlægsprojekter hvortil budget og udgifter på i alt 10,9 mio. kr. overføres, og at der samtidig gives anlægsbevilling til de tre anlægsprojekter. Budgetomplaceringen er vist i bilag 3.

   

  Forslaget vil efterfølgende skulle godkendes af kommunens revision.

   

   

  Finansiering

  Kommunens finansieringsbudget er på ca. 2.198 mia. kr., og der forventes p.t. en mindreindtægt på 15,4 mio. kr. Mindreindtægten kan primært henføres til midtvejsreguleringen af tilskud/udligning fra tidligere år.

   

  Rente

  På renteområdet forventes på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på netto 0,2 mio. kr. Det er primært de fortsat meget lave renter på indlån, der påvirker forventningerne.

   

  Skattefinansieret drift

  For den skattefinansierede drift er det samlede budget 2.110,4 mio. kr., og der forventes på nuværende tidspunkt set samlet mindreforbrug på 7,5 mio. kr.

   

   

  Økonomiudvalget

  Der forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. på den politiske organisation, primært pga. udbetaling af eftervederlag til udvalgsformænd og udgifter til nyt byråd. Der forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. vedr. centrenes administration og et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedr. administrationens fælleskonti. Der forventes et merforbrug på barselspuljen på 0,5 mio. kr.

   

  Klima- og Miljøudvalget

  Der forventes et mindreforbrug på ca. 4,4 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til Kollektiv trafik hvor der er et mindreforbrug på 3,6 mio. kr.

   

  Plan- og Boligudvalget

  Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget vedr. Ejendomsdrift.

   

  Børne- og Undervisningsudvalget

  Der forventes samlet set et merforbrug på 3,3 mio. kr. På skoleområdet er et forventet mindreforbrug på 2,6 mio. kr.. På området Dagstilbud for børn forventes et merforbrug på 2,7 mio. kr. og på området Børn og Unge forventes et merforbrug på 3,2 mio. kr.

   

  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

  Der forventes samlet set et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. 

   

  På sundhedsområdet forventes mindreforbrug på 9,6 mio. kr. Det forventede mindreforbruget kan primært henføres til den aktivitetsbestemte medfinansiering som har et forventet mindreforbrug på 12,6 mio. kr. Der er et samlet forventet merforbrug på Vederlagsfri fysioterapi og Specialiseret genoptræning på 2,2 mio.kr..

   

  På området for handicap, social og psykiatri forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr. hvilket primært skyldes et forventet merforbrug på Botilbud på 5,7 mio. kr.. Der er et forventet mindreforbrug på boligstøtte på 1,8 mio.kr.

   

  På Unge under socialområdet forventes der merforbrug 5,5 mio. kr. som følge af større forventede udgifter end budgeteret på Botilbud til de unge over 18 år.

   

  På beskæftigelsesområdet forventes samlet set et mindreforbrug på 5 mio. kr. Det forventede mindreforbrug kan henføres til Kontant- og uddannelseshjælp på 2,0 mio. kr., Forsikrede ledige på 1,0 mio. kr. og Flygtninge 2 mio. kr.

    

  På Ældre- og Genoptræningsudvalgets område forventes der samlet et mindreforbrug på 9,1 mio. kr. , særligt på Ældrepuljemidler og værdighedspulje, samt Sundhedsuddannelser.

   

  For Kultur- og Trivselsudvalget forventes samlet set budgetoverholdelse.

   

  Anlæg og anlægsplan

  For de Skattefinansierede Anlæg ventes mindreforbrug på 136,4 mio. kr. Det samlede anlægsbudget udgør 219,9 mio. kr. I bilag 5 ses tallene for alle anlæg.

   

  Likviditet

  Kommunens gennemsnitlige likviditet over de seneste 365 dage opgøres pr. 30. september til 324,0 mio. kr. På samme tid sidste år blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 307,3 mio. kr.

   

  Foreslåede budgetændringer

   

  Budgetændringer der søges godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen og er nærmere beskrevet i bilag 3. De tekniske budgetændringer er ikke indarbejdet i tallene i budgetrapport 3. Såfremt de godkendes i Byrådet, vil de forårsage en ændring i de enkelte udvalgs forventede budgetafvigelser, men ikke påvirke kommunens samlede regnskabsresultat.

   

  Finansiel strategi

  Kommunen har p.t. lån for i alt 427,2 mio. kr. Heraf udgør støttede lån til ældreboliger 99,9 mio. kr. og lån vedr. klimatilpasningsprojekter 27,0 mio. kr.

   

  Kommunens andel af fastforrentede lån udgør p.t. ca. 57 %. Det er en overholdelse af den finansielle strategi, der tilsiger, at fastrenteandelen til enhver tid mindst skal udgøre 50 %. Andelen af gæld i CHF udgør p.t. ca. 35 %, hvilket er i overensstemmelse med den finansielle strategi, der fastsætter maksimum til 50 %.

   

  Kommunens tilgodehavender

  Pr. 30. september 2018 udgør kommunens samlede tilgodehavende til inddrivelse 49,3 mio. kr. hvilket er en stigning på 1,7 mio. kr. i forhold til halvårsregnskabet.

  Økonomi

  Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår i Bilag 3, hvortil der henvises.

  Vurdering

  I forhold til det politisk bestemte serviceniveau er vurderingen fortsat, at det overholdes.

   

  Budgetrapporten giver anledning til bekymring, idet det ser ud til at serviceudgifterne i Ringsted kommunes regnskab for 2018 vil komme til at udgøre 14,3 mio. kr. mere end i det vedtagne budget for 2018. Serviceudgifterne i det vedtagne budget udgør kommunens serviceramme. Hvis Ringsted Kommune ikke skal pålægges en økonomisk sanktion, er kommunen således afhængig af, at der er andre kommuner, der i 2018 har serviceudgifter, der ligger under de respektive kommuners serviceramme.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at budgetrapport 3, jf. bilag 1, tages til efterretning
  2. at de i bilag 3 nærmere beskrevne tekniske budgetændringer godkendes under forudsætning af revisionens godkendelse af de foreslåede overførsler mellem drift og anlæg.
  3. at de gives anlægsbevilling på 4.471.000 kr. til større vedligeholdelsesarbejder på bygninger
  4. at der gives anlægsbevilling på 713.000 kr. til større maskinanskaffelser
  5. at der gives anlægsbevilling på 5.754.000 kr. til nye vejbelægninger.

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 19-11-2018

  Punkt 1 tages til efterretning.

  Punkt 2-5 anbefales godkendt.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 19-11-2018

  Ad indstillingspunkt 1 taget til efterretning

  Ad indstillingspunkterne 2-5 anbefales godkendt

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 20-11-2018

  Punkt 1 tages til efterretning.

  Punkt 2-5 anbefales godkendt.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 21-11-2018

  Punkt 1 tages til efterretning

  Punkt 2-5 anbefales godkendt.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 22-11-2018

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Lisbeth Andersen

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 26-11-2018

  Punkt 1 tages til efterretning.

  Punkt 2-5 anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018

  Punkt 1 tages til efterretning

  Punkt 2-5 anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Per Flor

  Beslutning i Byrådet den 10-12-2018

  Punkt 1 taget til efterretning.

  Punkt 2-5 godkendt.

 • Punkt 13 Evaluering af retningslinjer for Ringsteds Ungepulje (Genoptaget) (BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 16/7535
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_retningslinjer_for_ringsteds_ungepulje_-_version_efter_hoering.pdf vedtaegter_for_ruf_2018.pdf bilag_-_udkast_til_vedtaegter_for_ruf_okt.2018.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

  x

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Denne sag handler om evaluering af retningslinjer for pulje til styrkelse af ungdomskultur og ungdomsliv – kaldet retningslinjer for Ringsteds Ungepulje.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet godkendte d. 09-05-2016 retningslinjerne for Ungepuljen (bilag) samt at der skal foretages en evaluering i form af dialog med Ringsted Ungdomsforum (RUF) om retningslinjerne i slutningen af 2016.

   

  Formålet med Ungepuljen er i retningslinjerne formuleret som ”at give unge i Ringsted Kommune mulighed for gennem projekter for unge, at gøre det sjovere at være unge i Ringsted, at styrke fællesskabet mellem unge og at give unge erfaring med at være aktive medborgere i kommunen”.

   

  Retningslinjerne beskriver bl.a. formål, støtte, ansøgere, aktivitetsmuligheder, markedsføring m.v. Målgruppen for Ungepuljen er ens med RUF (de 15-20 årige bosat i kommunen).

  Det fremgår videre, at eventuelle bevillinger fra Ungepuljen til projekter/aktiviteter gives som en underskudsgaranti (dvs. at pengene kun må dække de udgifter, der måtte være til rest efter indtægter fra fx billetter og drikkevarer er fratrukket de samlede udgifter til det givne projekt/aktivitet).

   

  Ungepuljen administreres af Ringsted Ungdomsforum, der har sekretariat i Ringsted Ungdomsskole.

   

  Evalueringen af retningslinjerne er foretaget sammen med RUF og viser i hovedtræk, at der generelt er stor tilfredshed med retningslinjerne.

   

  Dog synes der at være en udfordring med at få unge til selv at søge Ungepuljen. Oftest søger de unge gennem en skole/institution og får hjælp hertil af en voksen derfra. Dette får ofte også den virkning/konsekvens, at der ofte søges om midler til aktiviteter i skolens/institutionens åbningstid, hvilket ikke er intentionen i retningslinjerne. Dette er et dilemma som bør håndteres. Ansøgningsproceduren bør smidiggøres.

   

  På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet deltager 2 repræsentanter for RUF samt ungdomsskolelederen og en ungdomsskolemedarbejder med henblik på, at der etableres en dialog om retningslinjerne.

  Inddragelse og høring

  Evalueringen af retningslinjerne er foretaget i samarbejde med RUF og Ungdomsskolen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering med baggrund i evalueringen af retningslinjerne, at disse danner en hensigtsmæssig ramme for initiativer udviklet og gennemført af kommunens unge, samt at retningslinjerne udgør et klart administrationsgrundlag for Ungepuljen. Det vurderes hensigtsmæssigt, at ansøgningsproceduren smidiggøres og at der åbnes mulighed for at RUF midler kan understøtte relevante aktiviteter også i skolernes/institutionernes åbningstid uden at indgå i driften af skolen/institutionen. Det vurderes ligeledes hensigtsmæssigt at  RUF´s sekretariat i ungdomsskolen følger søgningen til puljer og hjælper til med ansøgninger.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, med baggrund i dialogen på mødet, at evalueringen af retningslinjerne tages til orientering og at disse med justering af ansøgningsprocedure samt anvendelsesområde godkendes.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 18-06-2018

  Evalueringen taget til efterretning.

   

  Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at ansøgningsprocedure samt anvendelsesområde godkendes. Der justeres i retningslinjerne så formuleringen om institutionernes åbningstid udgår.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu og Nichlas Riise

  Beslutning i Økonomiudvalget den 26-06-2018

  Anbefales godkendt med Børne- og Undervisningsudvalgets bemærkning og med bemærkningen at målgruppen udvides tilsvarende RUF´s målgruppe.

   

  Ej til stede: Per Flor og Sadik Topcu

  Beslutning i Byrådet den 26-06-2018

  Sagen sendes tilbage til fagudvalgets behandling.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu og Per Flor

  Supplerende sagsfremstilling

  Byrådet sendte på møde den 26.6.2018, med baggrund i manglende overensstemmelse mellem de evaluerede retningslinjer og RUFs vedtægter, sagen tilbage til fagudvalget.

   

  Af de evaluerede retningslinjer for RUF fremgår følgende: ”Medlemmerne af Ringsted Ungdomsforum, de politiske repræsentanter i ungdomsforum samt lederen af Ringsted Ungdomsskole tager løbende stilling til ansøgningerne”, mens det af RUFs vedtægter § 8 stk. 2 (bilag) fremgår følgende: ”Byrådsrepræsentanterne må ikke indgå i beslutningsprocessen vedrørende Ringsted Ungdomsforums arbejde grundet deres partipolitiske tilhørsforhold”. Videre fremgår følgende af RUFs vedtægter § 8 stk. 3: ”Ung Ringsted må ikke indgå i beslutningstagning vedrørende Ringsted Ungdomsforums arbejde, men må gerne bistå Ringsted Ungdomsforum med rådgivning og vejledning op til beslutningstagen”.

   

  Ung Ringsted er et andet navn for Ungdomsskolen i Ringsted.

   

  Der er således ikke overensstemmelse mellem retningslinjerne for ungepulje og RUFs vedtægter.

   

  Vurdering:

  Administrationen finder det hensigtsmæssigt både med baggrund i vedtægterne og den faktiske praksis, hvor de siddende byrådsrepræsentanter har tilkendegivet, at de ikke deltager i behandling af ansøgninger til ungepuljen og at repræsentanten for Ung Ringsted alene yder rådgivning og vejledning i beslutningsprocessen, at retningslinjerne for ungepuljen ændres således, at ”de politiske repræsentanter i ungdomsforum” udgår af udvalget, der løbende tager stilling til indkomne ansøgninger. Og at det præciseres, at repræsentanten for Ung Ringsted/ungdomsskolelederen alene yder rådgivning og vejledning i beslutningsprocessen i forhold til ansøgninger.

   

  Det kan tilføjes, at RUF er opmærksom på behovet for at opdatere og forenkle vedtægterne, hvorfor der pt. er igangsat et internt arbejde med henblik på senere at fremsende et nyt sæt vedtægter til politisk godkendelse.

   

  Indstilling:

  Direktionen indstiller, at

  1. Evalueringen tages til efterretning.
  2. RUFs medlemsgruppe og målgruppen for ungepuljen ændres til ”alle 15-25 årige bosiddende i eller værende under uddannelse i Ringsted Kommune”.
  3. At ”de politiske repræsentanter i RUF” udgår således, at det (alene) er ”Medlemmerne af RUF (der) tager løbende stilling til ansøgningerne.
  4. At det præciseres, at repræsentanten for Ung Ringsted/Ungdomsskolelederen yder rådgivning og vejledning op til beslutningstagen.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 17-09-2018

  Punkt 1, 2 og 4 anbefales godkendt.

   

  Afstemning om indstillingens punkt 3

   

  V
  Klaus Hansen (hjkh) V

  A
  Mette Ahm-Petersen (hjmeta) A (Orlov)

  V
  Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (hjjoda) V

  A
  Sadik Topcu (hjsato) A

  F
  Britta Nielsen (hjbrni) F

  C
  Finn Andersen (hjfian) C

  O
  Daniel Nørhave (hjdan) O


  Nichlas Riise (nrii) A (stedfortræder for Mette Ahm-Petersen)

  For

  Ej til stede

  Ej til stede

  Ej til stede

  Imod

   X

  X

  X

  X

  Undlod

   

  Venstre, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti stillede følgende forslag: Formuleringen i vedtægternes Kap 5 § 8 stk.2. 2) og 3) udgår således at byrådsmedlemmer er fuldgyldige medlemmer i RUF. Vedtægterne konsekvensrettes som følge heraf.

   

  Forslaget blev vedtaget efter afstemning

   

  V
  Klaus Hansen (hjkh) V

  A
  Mette Ahm-Petersen (hjmeta) A (Orlov)

  V
  Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (hjjoda) V

  A
  Sadik Topcu (hjsato) A

  F
  Britta Nielsen (hjbrni) F

  C
  Finn Andersen (hjfian) C

  O
  Daniel Nørhave (hjdan) O


  Nichlas Riise (nrii) A (stedfortræder for Mette Ahm-Petersen)

  For

  Ej til stede

   x

  Ej til stede

  Ej til stede

  Imod

  Undlod

   x

   

  Ej til stede: Nichlas Riise og Daniel Nørhave

  Beslutning i Økonomiudvalget den 01-10-2018

  Punkterne 1,2 og 4 anbefales godkendt.

   

  Punkt 3 blev afvist efter afstemning

   

   

  V

  Henrik Hvidesten

  V

  Klaus Hansen

  O

  Per Nørhave

  A

  Per Floor

  A

  Sadik Topcu

  B

  Torben Lollike

  F

  Britta Nielsen

  Ø

  Henrik Kjær

  C

  Finn Andersen

  For

   

   

   

   

   

   

   

   

  X

  Imod

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Venstre, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti stillede følgende forslag: Formuleringen i vedtægternes Kap 5 § 8 stk.2. 2) og 3) udgår således at byrådsmedlemmer er fuldgyldige medlemmer i RUF. Vedtægterne konsekvensrettes som følge heraf.

   

  Forslaget blev anbefalet godkendt efter afstemning,

   

   

  V

  Henrik Hvidesten

  V

  Klaus Hansen

  O

  Per Nørhave

  A

  Per Floor

  A

  Sadik Topcu

  B

  Torben Lollike

  F

  Britta Nielsen

  Ø

  Henrik Kjær

  C

  Finn Andersen

  For

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

   

  Imod

   

   

   

   

   

   

   

   

  X

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning i Byrådet den 08-10-2018

  Sagen sendes tilbage til fagudvalgets behandling.

  Supplerende sagsfremstilling

  Byrådet sendte den 08-10-2018 sagen tilbage til fagudvalgets behandling.

   

  Hermed gives en baggrundsbeskrivelse af sagen:

   

  Efter behandling i de relevante fagudvalg nedlagde Byrådet Ungdomsrådet på sit møde den 12-12-2011. På samme møde besluttes Ringsted Ungdomsforum (RUF) etableret fra 2012 samt, at dette skulle evalueres efter 2 år. Af sagsfremstillingen konstateres det, at det i dag er vanskeligt at skabe bred og kontinuerlig interesse for deltagelse i demokratiske processer, hvorfor de unges stemmer fremover foreslås hørt på andre måder. På denne baggrund foreslås RUF etableret idet dette begrundes med, at ”forum” i dag også kan betyde et sted på internettet, hvor man kan udveksle viden, diskutere eller bare tale sammen. Navneskiftet begrundes endvidere i, at ”det traditionelle rådsarbejdes indhold og form forlades til fordel for en mere løs struktur og med mere synlig anvendelse af de sociale teknologier, som de unge i dag bruger”. Endvidere fremgår det af sagsbeskrivelsen, at ”RUF skal have rimeligt frie tøjler at arbejde ud fra og det vil bl.a. betyde, at der ses bort fra alle normale vedtægter og regelbindinger – der indføres en slags åndelig armslængdeprincipper”. Det bemærkes, at der til punktet ikke var nogle bilag.

   

  Det kan konstateres, at den nævnte evaluering 2 år efter etableringen ikke fandt sted.

   

  I forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget for 2016, etablerede Byrådet en pulje til styrkelse af ungdomskultur og ungdomsliv. Denne pulje blev benævnt som Ringsteds Ungepulje. På Byrådsmødet den 09-05-2016 blev oplæg til retningslinjer for Ungepuljen drøftet og godkendt med Børne- og Undervisningsudvalgets bemærkning om, at ”der skal foretages en evaluering i form af dialog med RUF om retningslinjerne i slutningen af 2016. Af sagsfremstillingen fremgår det, at ”at målgruppen for Ungepuljen er ens med Ringsted Ungdomsforum (de 15-20 årige)”.

   

  Det kan konstateres, at den dialogiske evaluering med RUF af retningslinjerne ikke fandt sted i slutningen af 2016.

   

  Børne- og Undervisningsudvalget fik på sit møde den 16-01-2017 som dagsordens punkt 3. en orientering om opfølgning på sager. Til punktet var der et bilag hvoraf status på sagerne fremgik. Her fremgår det, at Børne- og Undervisningsudvalget får forelagt evalueringen i februar 2017.

   

  Ovenstående evaluering blev med deltagelse af 2 repræsentanter for RUF samt ungdomsskolelederen dog først gennemført på Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 18-06-2018. Af beslutningen fremgår det, at evalueringen tages til efterretning og udvalget indstiller, at ”ansøgningsprocedure samt anvendelsesområde godkendes. Der justeres i retningslinjerne så formuleringen om institutionernes åbningstid udgår”. Den 26-6-2018 anbefaler Økonomiudvalget sagen godkendt med Børne- og Undervisningsudvalgets bemærkning og med bemærkningen, at målgruppen udvides tilsvarende RUF’s målgruppe”. Det skal bemærkes, at der til de nævnte fagudvalgsmøder som bilag alene var retningslinjerne for Ungepuljen, der var godkendt af Byrådet den 09-05-2016.

   

  På Byrådsmødet den 26-06-2018 under pkt. 12 ”Evaluering af Ringsted Ungdomsforum (RUF)” (sag 18/8941) blev evaluering af RUF taget til efterretning med Børne- og Undervisningsudvalgets bemærkning/indstilling om, at RUFs målgruppe udvides til også at omfatte unge fra 20-25 år samt Byrådets bemærkning om, at de unge skal være bosiddende i Ringsted Kommune. Til punktet var alene et bilag med oversigt over RUFs aktiviteter i skoleårene 16/17 og 17/18.

   

  På samme Byrådsmøde under nærværende punkt (sag 16/7535 – Evaluering af retningslinjer for Ringsteds Ungepulje) henviste et byrådsmedlem til ”Vedtægter for Ringsted Ungdomsforum” og påpegede uoverensstemmelse med retningslinjerne for Ungepuljen. Med baggrund i tvivl om vedtægter for RUF sendte Byrådet sagen tilbage fagudvalget.

  Ved Børne- og undervisningsudvalgets genbehandling af sagen den 17-09-2018 var ”Vedtægter for Ringsted Ungdomsforum” beklageligvis og fejlagtigt vedlagt som bilag, idet denne udgave af vedtægter for RUF ikke er autoriseret gennem godkendelse af hverken fagudvalg eller Byrådet. Af den supplerende sagsfremstilling fremgår det også, at RUF er i gang med et vedtægtsarbejde med henblik på senere politisk godkendelse.

  Der er således tale en administrativ misforståelse, at begrunde indstilling af ændringer i retningslinjerne for Ungepuljen med vedtægter for Ringsted Ungdomsforum, idet disse ikke er autoriserede gennem en Byrådsbeslutning.

  Ved fagudvalgsbehandlinger henholdsvis den 17-09-2018 i Børne- og Undervisningsudvalget og den 01-10-2018 i Økonomiudvalget blev det indstillet, at følge direktionens indstilling punkt 1.: evalueringen tages til efterretning, punkt 2.: RUFs medlemsgruppe og målgruppen for ungepuljen ændres til ”alle 15-25 årige bosiddende i eller værende under uddannelse i Ringsted Kommune” og punkt 4.: at det præciseres, at repræsentanten for Ung Ringsted/Ungdomsskolelederen yder rådgivning og vejledning op til beslutningstagen.

   

  Et byrådsmedlem rejser på Byrådsmødet den 08-10-2018 igen tvivl om det lovlige i at ændre i RUFs vedtægter med henvisning til § 19 i de uautoriserede vedtægter, hvor det fremgår, at ændringer i vedtægter skal godkendes af Byrådet og at vedtægter kun kan ændres en gang årligt i årets første måned.

  Byrådet sender på mødet med baggrund uafklarede procedurespørgsmål på ny sagen tilbage til Børne- og Undervisningsudvalget.

   

  Vurdering:

  Administrationen vurderer det hensigtsmæssigt, at der tages politisk beslutning om, at omgøre Byrådets tidligere beslutning fra den 12-12-2011 om at etablere RUF som et forum med ”en mere løs struktur … med rimeligt frie tøjler at arbejde ud fra og det vil bl.a. betyde at der ses bort fra alle normale vedtægter og regelbindinger – der indføres en slags åndelig armslængdeprincipper, hvor der primært defineres nogle konkrete opgaver og mål”.

   

  Hvis det politisk besluttes at ændre den beskrevne ”mere løs struktur”, vurderes det hensigtsmæssigt, at der godkendes et gennemarbejdet sæt vedtægter.

   

  Repræsentanter fra RUF har som nævnt været i gang med vedtægtsarbejde et stykke tid. Dette arbejde har RUF selv fundet nødvendigt bl.a. for at kunne håndtere diverse formelle organisatoriske spørgsmål så som stemmeret, repræsentation m.v.

   

  Administrationen vurderer, at de i bilag 3 formulerede udkast til vedtægter kan opfylde et eventuelt politisk ønske om at forlade ”en mere løs struktur” for RUF samt RUF’s eget ønske om mere formelle organisatoriske rammer.

  Det bemærkes, jævnfør Byrådets drøftelse den 26-06 2018, at det i vedtægtsudkastet er indskrevet, at ikke forbrugte midler kan overføres til næste kalenderår.

   

  Administrationen vurderer det endvidere hensigtsmæssigt, at retningslinjerne for Ungepuljen ændres som beskrevet i denne supplerende sagsfremstilling:

  • målgruppen for ungepuljen ændres til ”alle 15-25 årige bosiddende i eller værende under uddannelse i Ringsted Kommune”.
  • at det præciseres, at repræsentanten for Ung Ringsted/Ungdomsskolelederen yder rådgivning og vejledning op til beslutningstagen.

  Samt jf. Børne- og undervisningsudvalgets indstilling den 18-06-2018, at

  • formuleringen om at ”aktiviteten skal være uden for institutionens åbningstid” udgår

  Og der i retningslinjerne tilføjes ”Projekterne/aktiviteterne skal fortrinsvis foregå i Ringsted Kommune” idet den geografiske placering af en relevant aktivitet godt kan være eksternt Ringsted (fx et besøg i Folketinget eller lignende).

   

  Indstilling:

  Direktionen indstiller,

  1. at der tages beslutning om hvorvidt der skal være vedtægter for RUF
  2. (hvis det besluttes, at der skal være vedtægter for RUF) at udkastet til vedtægter for RUF (bilag) godkendes.
  3. at evalueringen af retningslinjer for Ungepuljen tages til efterretning.
  4. at målgruppen for ungepuljen i retningslinjerne ændres til ”alle 15-25 årige bosiddende i eller værende under uddannelse i Ringsted Kommune”.
  5. at det i retningslinjerne præciseres, at repræsentanten for Ung Ringsted/Ungdomsskolelederen yder rådgivning og vejledning op til beslutningstagen.
  6. at det i retningslinjerne tilføjes, at projekterne/aktiviteterne skal fortrinsvis foregå i Ringsted Kommune.
  7. at følgende formulering i retningslinjerne ”aktiviteten skal være uden for institutionens åbningstid” udgår.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 19-11-2018

  Indstillingspunkt 1 anbefales at der vedtages vedtægter for RUF

   

  Indstillingspunkt 2. anbefales godkendt med følgende ændringer:

   

  §6 stk1,2 og 3. foreslås ændret til:

   

  Der afholdes en årlig ordinær generalforsamling i september måned. Første

  generalforsamling afholdes umiddelbart efter vedtægternes vedtagelse og derefter hvert år i

  september.

  Der  vælges hvert år en formand og en næstformand samt tre menige RUF-repræsentanter.

  Ved generalforsamlingen i september fordeles der tillidsposter til diverse kommunale råd og

  udvalg, hvor RUF er repræsenteret. Der kan ske valg til diverse råd og udvalg til alle som er valgbare til bestyrelsen. Den udpegede til et råd eller nævn behøver ikke at være valgt til bestyrelsen.

   

  Generalforsamlingen annonceres på RUFs Facebookside, Facebookgruppe og Ringsted

  Kommunes hjemmeside af formanden senest 30 dage før afholdelse, med oplistning af

  diverse poster, der er på valg.

   

  Stk. 2

  Hvis formanden eller næstformanden udtræder, indtræder 1. suppleanten og der laves en ny konstituering blandt den nye bestyrelse.

   

  Stk. 3

  Hvis tre medlemmer eller flere indkaldte suppleanter udtræder indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling.

   

  Indstillingspunkt 3 - 7. anbefales godkendt

   

  Finn Andersen, Konservativt Folkeparti stiller forslag om, at de politiske repræsentanter i RUF ikke har stemmeret i bestyrelsen.

   

   

  V
  Klaus Hansen

  V
  Johnny Dahlgaard

  A
  Mette Ahm-Petersen

  A
  Sadik Topcu

  F
  Britta Nielsen

  C
  Finn Andersen

  O
  Daniel Nørhave

  For

   

   

   

   

   

  x

   

  Imod

  X

  X

  X

  X

  X

   

  X

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018

  Finn Andersen, Konservativt Folkeparti stiller forslag om, at de politiske repræsentanter i RUF ikke har stemmeret i bestyrelsen.

   

   

  V

  Henrik Hvidesten

  V

  Klaus Hansen

  O

  Per Nørhave

  A

  Per Floor

  A

  Mette Ahm-Petersen

  B

  Torben Lollike

  F

  Britta Nielsen

  Ø

  Henrik Kjær

  C

  Finn Andersen

  For

   

   

   

  Ej til stede

   

   

   

   

  x

  Imod

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Fagudvalgets indstilling blev herefter anbefalet godkendt

   

  Ej til stede: Per Flor

  Beslutning i Byrådet den 10-12-2018

  Det Konservative Folkeparti stiller ændringsforslag i udkastet til RUF’s vedtægter, således at
  Kap. 2, stk. 2 ændres fra:

  “Byrådet udpeger 2 af deres medlemmer, som kontaktpersoner med stemmeret i RUF.”

  til:

  ”Byrådet udpeger 2 af deres medlemmer, som kontaktpersoner uden stemmeret i RUF.”

   

  Forslaget faldt efter afstemning.

   

   

   

  For

   

  Imod

   

  Undlod

   

  V

  Henrik Hvidesten

   

  X

   

  V

  Klaus Hansen

   

  X

   

  V

  Johnny Dahlgaard

   

  X

   

  V

  Line Lynnerup

   

  X

   

  V

  Mazlum Øz

   

  X

   

  V

  Timo Jensen

   

  X

   

  O

  Per Nørhave

   

  X

   

  O

  Daniel Nørhave

   

  X

   

  O

  Tina-Mia Eriksen

   

  X

   

  C

  Finn Andersen

  X

   

   

  C

  Andreas Karlsen

  X

   

   

  Ø

  Henrik Kjær

   

  X

   

  Ø

  Jan Jakobsen

   

  X

   

  -

  Lars Tegl Rasmussen

   

  X

   

  B

  Torben Lollike

   

  X

   

  F

  Britta Nielsen

   

  X

   

  A

  Lisbeth Andersen

   

  X

   

  A

  Sadik Topcu

   

  X

   

  A

  Benny Christensen

   

  X

   

  A

  Mette Ahm-Petersen

   

  X

   

  A

  Per Flor

   

  x

   

   

  Fagudvalgets indstilling blev herefter godkendt.

 • Punkt 14 Obligatorisk 30 timers deltidsplads i dagtilbud (BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 18/20971
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  X

   

   

   

  X

   

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I forbindelse med den nye dagtilbudslov skal der pr. 1. januar 2019 etableres 30 timers deltidsplads i kommunale, selvejende og private dagtilbud samt i den kommunale dagpleje. Der skal tages stilling til, om 30 timers deltidstilbud alene skal være et tilbud til forældre på barsel- eller forældreorlov eller et generelt tilbud til alle forældre samt forældrebetalingen herfor.

  Beskrivelse af sagen

  I forbindelse med dagtilbudsreformen ”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet” var et af forslagene, at indføre et 30 timers deltidstilbud til forældre på barsels- eller forældreorlov. Ordningen indgår i den nye Dagtilbudslov (§ 27 b) som et obligatorisk tilbud alle kommuner skal stille til rådighed med virkning fra 1. januar 2019.

   

  Forældre, hvor én eller begge forældre afholder fravær i medfør af barselsorloven, får mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud til børn i husstanden i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling.

   

  Formålet med tilbuddet er at skabe mere fleksible rammer for forældre, som ønsker at tilbringe mere tid sammen med deres børn under barsel.

   

  Det nye 30 timers deltidstilbud skal etableres i den kommunale dagpleje og i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

   

  Ordinære fuldtidspladser

  I Ringsted Kommune er den ordinære fuldtidsplads i dagtilbud 51,50 time pr. uge og i den kommunale dagpleje er den ordinære fuldtidsplads 48 timer pr. uge. 

   

  Eksisterende halvdagspladser

  Ringsted Kommune indførte i juli 2001 halvdagsplads i alle daginstitutioner, som et generelt tilbud til forældre. En halvdagsplads svarer til halv tid af den ordinære åbningstid på 51,5 time/uge, dvs. 25,75 time pr. uge. Halvdagspladser blev etableret, da forældre jf. ”Bekendtgørelse om orlov til børnepasning” af d. 14/12-00 højst måtte benytte en halvdagsplads i offentligt dagtilbud.

  Baggrunden var således:

  • Et familiært og økonomisk incitament til forældre til at vælge forældreorlov
  • Valgmulighed for hel- eller halvdagsplads, afhængigt af orlovstype, f.eks. forældre på barselsorlov eller børnepasningsorlov til et spædbarn, kan få mulighed for at tilbringe mere tid sammen med det ældre børnehavebarn

   

  De første år var der gennemsnitlig 8-10 % af børnene i daginstitutioner, der benyttede halvdagsplads. 

   

  I 2017 var der 7 % og i 2018 er der ca. 8,5 % af vuggestuebørnene, som benytter halvdagsplads.

  I 2017 var der 5 % og i 2018 er der ca. 4,5 % af børnehavebørnene, som benytter halvdagsplads.

   

  Forældrebestyrelsen i den enkelte institution laver principper for anvendelse af halvdagspladser (inden for hvilket tidsrum halvdagspladsen kan benyttes, således at barnets fremmøde svarer til 25,75 time pr. uge eller 5,15 time pr. dag).

   

  De børnevariable udgifter til beskæftigelsesmaterialer m.m. er det samme beløb pr. år som til et barn på fuld tid, hvilket betyder at forældrebetalingen for en halvdagsplads svarer til lidt mere end det halve beløb af en fuldtidsplads.  

   

  Administrationen lavede i sommer 2018 en lille rundspørge blandt forældre til børn på halvdagsplads. Af de 22 indkomne svar, oplyste 11 forældre, at de var på barsel, mens andre 11 forældre oplyste, at halvdagspladsen er et bevidst valg, fordi de ønsker at tilbringe mere tid sammen med deres børn.

   

  De nye 30 timers deltidspladser

  I den nye lovgivning om deltidspladser skal Byrådet fastsætte retningslinjer om ansøgning, varsler om afbrydelser eller ophør af m.m. Adspurgt, svarer ministeriet, at disse ekstra arbejdsgange for forældre og pladsanvisning er overflødige, såfremt deltidspladser etableres som et generelt tilbud til alle forældre.

   

  Der skal også etableres deltidspladser i dagplejen og udgiften korrigeres i forældrebetalingen for fuldtidspladser. Taksten for en fuldtidsdagplejeplads blev med budget 2019 fastsat til 2993 kr. pr. mdr. i 11 mdr. og konsekvensen er, at taksten for en fuldtidsplads stiger til 3051 kr. pr. mdr. i 11 mdr. Taksten for deltidsplads i dagplejen bliver 2003 kr.

   

  Taksten pr. mdr. for en deltidsplads i vuggestue bliver 2533 kr. pr. mdr. i 11 mdr. og en deltidsplads i børnehave bliver 1438 kr. pr. mdr. i 11 mdr. Samtidig gradueres ressourcetildelingen til dagtilbuddene forholdsmæssigt.

   

  De tre private daginstitutioner beliggende i kommunen udtrykker bekymring for at miste driftstilskud grundet deltidspladserne og de overvejer, hvorvidt de alene vil tilbyde ordningen til forældre på barsel- eller forældreorlov. Tilskuddene til private dagtilbud for 30 timers deltidsplads ser således ud:

   

  30 timers tilbud

   

  Driftstilskud

  Administra-tionstilskud

  Bygnings-tilskud

  0-2 år

   

  6.758

  189

  369

  3-5 år

   

  3.977

  111

  170

   

   

  Pr. 1. januar 2019 har forældrene følgende tilbud i kommunens dagtilbud:

   

   

  25,75 timer
  pr. uge

  30 timer
  pr. uge

  48 timer
  pr. uge

  51,5 timer
  pr. uge

  Den kommunale dagpleje

   

  x

  x

   

  Kommunale og selvejende
  dagtilbud

  x

  x

   

  x

   

  Administrationen foreslår, at den nuværende ordning med halvdagspladser på 25,75 time pr. uge fortsætter uændret, og at de nye 30 timers deltidspladser etableres som et generelt tilbud til alle forældre i den kommunale dagpleje og i kommunale og selvejende dagtilbud.

  Inddragelse og høring

  Administrationen har i møder drøftet ordningen med de private daginstitutioner.

  Økonomi

  Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at vurdere, hvorvidt ordningen vil medføre bevillingsmæssige konsekvenser. Såfremt de nye 30 timers pladser medfører markante ændringer, vil dette fremgå af budgetopfølgningen.

   

  I nedenstående tabel er vist oversigt over de takster Byrådet har godkendt for 2019 på dagtilbudsområdet og de takster, der er en konsekvens af etablering af 30 timers pladser. Ændringer er markeret med gråtone.

   

  Når taksten for en fuldtidsplads i dagplejen stiger med 58 kr. pr. mdr. i 11 måneder svarende til 638 kr. årligt er det som følge af, at dagplejerne har krav på løn for 4 fuldtidsbørn, selv om enkelte børn benytter en deltidsplads på 30 timer om ugen. Ministeriet har oplyst, at udgifter for 30 timers pladser i dagplejen skal fordeles på forældrebetalingen for alle forældre i dagplejen. 

   

   

   

   

  Vurdering

  Daginstitutionerne i Ringsted Kommune er vant til, at betjene familier, der benytter halvdagsplads og administrationen vurderer, at begge ordninger kan fungere side om side. Dog vil det været et nyt tiltag i dagplejen.

  Administrationen foreslår, at deltidspladser kan benyttes dagligt kl. 9-15.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, 

  1. at halvdagspladser på 25,75 time pr. uge fortsætter uændret, som et tilbud til alle forældre i kommunale og selvejende dagtilbud.

   

  1. at de obligatoriske deltidspladser på 30 timer uge iværksættes pr. 1. januar 2019 i den kommunale dagpleje samt i kommunale og selvejende dagtilbud er:

  a)      Et tilbud alene til forældre på barsel- eller forældreorlov

  b)      Et generelt tilbud til alle forældre

   

  1. at takster for forældrebetaling for 30 timers deltidsplads jfr. ovenstående tabel godkendes.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 19-11-2018

  Ad. indstillingspunkt 1. Det anbefales at institutionsbestyrelserne høres om en gradvis udfasning af halvdagspladserne på 25,75 timer/uge

  Ad. indstillingspunkt 2. 2b anbefales godkendt

  Ad. indstillingspunkt 3 anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018

  Børne- og Undervisningsudvalgets indstillinger anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Per Flor

  Beslutning i Byrådet den 10-12-2018

  Børne- og Undervisningsudvalgets indstillinger godkendt.

 • Punkt 15 Organisatorisk forankring af Computer Clubhouse Ringsted (KFU, BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 18/18337
  Sagen afgøres i: Byrådet
  hoering_vedr_ccr_og_ringsted_ungdomsskole17092018.pdf.pdf hoeringsvar_-_hoeringsvar_lmu_musikogkulturskolen_ccr_overfoersel.pdf.pdf hoeringssvar_-_hoerimg_ccr.pdf.pdf hoeringssvar_-_hoering_vedr_ccr.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

  x

  x

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Med denne sag skal der tages stilling til, om Computer Clubhouse Ringsted skal skifte organisatorisk forankring fra Ringsted Musik- og Kulturskole til Ringsted Ungdomsskole.

  Beskrivelse af sagen

  Computer Clubhouse Ringsted (CCR) er en del af det globale Clubhouse-netværk der har eksisteret i 25 år. CCR er med udgangspunkt i den globale model et socialt pædagogisk projekt forankret i nærmiljøet med fokus på den eksisterende ungdomskultur i Ringsted Syd og de omkringliggende uddannelsesinstitutioner og aktører inden for området. Der arbejdes med samskabelse og læringsforløb med samarbejdspartnere igennem faglige kompetencer og et ung-til-ung læringsmiljø indenfor for multimedier. De unge fra 13 år og op arbejder med billedbehandling, musik, film og specialeffekts, animering samt 3D-generering.

   

  CCR er en del af kommunens samlede fritidsmæssige, forebyggende og støttende indsats over for større børn og unge. Under formålet for klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge i dagtilbudsloven står der at: ”Klubtilbud og andre pædagogiske fritidstilbud til større børn og unge skal i samarbejde med børnene og de unge skabe aktiviteter og samværsformer, der fremmer den enkeltes alsidige udvikling, selvstændighed og forståelse for demokrati. Fritidstilbud m.v. skal som led heri bidrage til at udvikle børns og unges evne til at indgå i forpligtende relationer og fællesskaber.”

   

  Ringsted Ungdomsskole er det kommunale tilbud om undervisnings- og fritidsaktiviteter for alle unge i Ringsted Kommune fra de starter i 7. klasse til de fylder 18 år. Ungdomsskolens opgave er at sætte fokus på de unges fritid og være med til at sikre de unge et alsidigt og attraktivt fritidstilbud gennem de almene og prøveforberedende fag, rejser og weekendture samt gennem ungdomsklubberne. Af ungdomsskoleloven fremgår det bl.a., at ”Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.” Det kommunale klubtilbud er organiseret under ungdomsskolen og rummer stationære klubaktiviteter i Korsevænget og CCR’s lokaler over Ahornhallen.

   

  I forbindelse med nyansættelse af ledere for hhv. Ringsted Musik- og Kulturskole samt Ringsted Ungdomsskole har opgaveporteføljen begge steder været gennemgået og drøftet på lederside.

   

  Disse drøftelser viser, at:

  1)      Der er identificeret et væsentligt sammenfald i aktiviteter mellem Computer Clubhouse, der organisatorisk hører til under Ringsted Musik- og Kulturskole, samt Ringsted Ungdomsskoles aktiviteter for fx pigeklub, drengeklub, klub Syd, Open Lab mv. Nedenstående oversigt oplister aktiviteterne i lokalerne (forår 2018) og illustrerer sammenfald af aktiviteter:

   

   

  2)      Målgruppen for aktiviteterne i Computer Clubhouse og Ringsted Ungdomsskole er overlappende – tilbuddene og aktiviteterne er rettet mod kommunens unge og foregår som fritids- og klubtilbud

  3)      Mange aktiviteter i Computer Clubhouse og Ringsted Ungdomsskole foregår på samme fysiske adresse, nemlig i lokalerne i Ahornhallen

  4)      Der har gennem mange år været et tæt samarbejde mellem Computer Clubhouse og Ringsted Ungdomsskole om flere af de aktiviteter, der foregår i lokalerne i Ahornhallen og i øvrigt. Økonomi og personale er fx delvist overlappende på enkeltaktiviteter.

   

  Computer Clubhouse Ringsteds aktiviteter har dermed karakter af klublignende tilbud, og øvrige klublignende tilbud er organiseret under Ringsted Ungdomsskole. Pga. af det tætte samarbejde i dag mellem Computer Clubhouse og Ringsted Ungdomsskole foreslås det derfor, at aktiviteterne i Computer Clubhouse fra den 1. januar 2019 overføres til Ringsted Ungdomsskole. Formålet er at skabe endnu bedre tilbud og samarbejde mellem aktiviteterne for unge i Computer Clubhouse og tilbuddene til unge i Ringsted Ungdomsskole.

  Inddragelse og høring

  Forslaget om overførelse af Computer Clubhouse til Ringsted Ungdomsskole har været sendt til høring (bilag 1) hos LMU for Ringsted Musik- og Kulturskole (høringssvar bilag 2), LMU for Ringsted Ungdomsskole (høringssvar bilag 3) og bestyrelsen hos Ringsted Ungdomsskole (høringssvar bilag 4).

   

  LMU hos Ringsted Musik- og Kulturskole peger bl.a. på, at de vurderer, at ”en overførsel af Computer Clubhouse til Ungdomsskolen potentielt kan svække Musik- og Kulturskolens muligheder for at nå et bredest muligt felt af unge i Ringsted”.

   

  LMU hos Ringsted Ungdomsskole anbefaler, at Computer Clubhouse overføres til Ringsted Ungdomsskole bl.a. med henvisning til, at ”overførsel af Computer Clubhouse til ungdomsskolen ses som en understøttelse af ungdomsskolens retning i forhold til at være en tværfaglig aktør, der kan være med til at samle og udvikle tilbuddene til fordel for børn og unge i Ringsted”.

   

  Bestyrelsen hos Ringsted Ungdomsskole anbefaler, at Computer Clubhouse overføres til Ringsted Ungdomsskole bl.a. med henvisning til, at ”overførsel af Computer Clubhouse ses som en understøttelse af ungdomsskolens retning i forhold til at skabe aktiviteter og samværsformer, der fremmer den enkeltes alsidige udvikling, selvstændighed og forståelse for demokrati”.

  Økonomi

  Ved beslutning af overførsel fra Ringsted Musik- og Kulturskole til Ringsted Ungdomsskole flyttes bevillingen til Computer Clubhouse mellem de to institutioner.

  Vurdering

  Administrationens vurdering er, at der er et større potentiale i arbejdet for unge i Ringsted Kommune ved at overføre Computer Clubhouse fra Ringsted Musik- og Kulturskole til Ringsted Ungdomsskole. Vurderingen er, at der kan skabes større sammenhæng i de klublignende tilbud, i de mere uformelt organiserede aktiviteter og understøttelsen af det socialpædagogiske arbejde, der i dag foregår delvist koordineret, men ikke inden for samme organisatoriske ramme. Samlet set er det vurderingen, at det vil skabe endnu bedre tilbud og samarbejde mellem aktiviteterne for unge i Computer Clubhouse og tilbuddene til unge i Ringsted Ungdomsskole. Det er dog også vurderingen, at der fortsat skal være et samarbejde mellem Computer Clubhouse/Ringsted Ungdomsskole og Musik- og Kulturskolen, der kan understøtte, at Musik- og Kulturskolen kan nå det bredest mulige felt af unge i kommunen. Dette vurderes at kunne ske ved, at:

  • Bevare koblingen mellem Musik- og Kulturskolen og det uformelle læringsmiljø, der er etableret omkring Elektronisk Musik i Computer Clubhouse.
  • Løbende koordinere aktiviteter med henblik på at afsøge muligheder for inddragelse af unge fra Ringsted Syd i Musik & Kulturskolens aktiviteter – og vice versa.

  Eventuelt indgå partnerskaber omkring anvendelse af undervisere.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at

   

  1. Computer Clubhouse Ringsted overføres fra Musik- og Kulturskolen til Ringsted Ungdomsskole pr. 1. januar 2019 og dermed også fra Kultur- og Fritidsudvalget til Børne- og Undervisningsudvalget.
  2. At bevilling til Computer Clubhouse overføres fra Ringsted Musik- og Kulturskole til Ringsted Ungdomsskole pr. 1. januar 2019

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 19-11-2018

  Ad indstillingspunkt 1 anbefales godkendt med bemærkning om at samarbejdet med Ringsted musik- og kulturskole beskrives og at der foretages en evaluering ultimo 2019 af samarbejdet som fremlægges for udvalget.

  Ad indstillingspunkt 2 anbefales godkendt.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 20-11-2018

  Anbefales godkendt med Børne- og Undervisningsudvalgets bemærkninger samt at intentionerne med aktiviteterne i Computer Clubhouse fortsætter og skal være forankret i Ringsted Syd.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018

  Anbefales godkendt med fagudvalgenes bemærkninger

   

  Ej til stede: Per Flor

  Beslutning i Byrådet den 10-12-2018

  Sagen sendes tilbage til fagudvalgets behandling efter afstemning.

   

   

   

  For

   

  Imod

   

  Undlod

   

  V

  Henrik Hvidesten

  X

   

   

  V

  Klaus Hansen

  X

   

   

  V

  Johnny Dahlgaard

  X

   

   

  V

  Line Lynnerup

  X

   

   

  V

  Mazlum Øz

  X

   

   

  V

  Timo Jensen

  X

   

   

  O

  Per Nørhave

  X

   

   

  O

  Daniel Nørhave

  X

   

   

  O

  Tina-Mia Eriksen

  X

   

   

  C

  Finn Andersen

  X

   

   

  C

  Andreas Karlsen

  X

   

   

  Ø

  Henrik Kjær

  X

   

   

  Ø

  Jan Jakobsen

  X

   

   

  -

  Lars Tegl Rasmussen

   

  X

   

  B

  Torben Lollike

   

  X

   

  F

  Britta Nielsen

   

  X

   

  A

  Lisbeth Andersen

  X

   

   

  A

  Sadik Topcu

  X

   

   

  A

  Benny Christensen

  X

   

   

  A

  Mette Ahm-Petersen

  X

   

   

  A

  Per Flor

  X

   

   

   

   

 • Punkt 16 Orientering om Ringsted Kommunes indsatser i forlængelse af Ringsted Forsynings aktiviteter (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 18/20258
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_kort.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

  x

  x

   

   

  x

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Sagen forelægges med henblik på at orientere om, samarbejdet mellem Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning på de lokaliteter, hvor der sker opgradering af spildevandsnettet og hvor der er planlagt kommunalt anlægsarbejde. Samtidig er sagen en orientering om Ringsted Kommunes obligatoriske afledte udgifter forbundet med forsyningens arbejde.

  Sagen danner derfor ramme om de to efterfølgende dagsordenpunkter ”Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til begrønning og rensepark i Sjællandsgade, Fynsgade og stationsområdet” og ”Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til trafiksikkerhed og Byens Bånd elementer i Sjællandsgade, Fynsgade og stationsområdet”

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted Kommune har i anlægsbudgettet, for perioden 2015 – 2022, afsat 1,5 mio. kr. pr. år til klimatilpasning, samlet 10,5 mio. kr. Af denne pulje resterer 9 mio. kr. som Byrådet kan prioritere anvendt til sammentænkning af flere projekter, når Ringsted Forsyning alligevel er i gang med gravearbejde.

   

  Klimatilpasning og spildevand

  Som orienteret om på temamøde i Byrådet den 11. oktober 2018, er Ringsted Forsyning i gang med opgradering af spildevandsledninger og arbejder ud fra en etapeplan. I forbindelse med Ringsted Forsynings anlægsarbejde, er der mulighed for at sammentænke projekter i form af at sanere, forskønne eller opgradere strækningerne.

  Da der ikke er tilstrækkelige midler til at løfte kvaliteten på alle strækninger, er det nødvendigt at tage stilling til områder, hvor administrationen primært skal ligge deres indsats. Nogle af disse indsatsområder blev nævnt på Byrådsseminaret den 11. oktober 2018 og Byrådet vil i de to efterfølgende dagsordenpunkter blive præsenteret herfor.

   

  Ringsted kommune har i samarbejde med Ringsted Forsyning udarbejdet en handleplan for klimatilpasning for Ringsted by, hvor der er udpeget 31 områder, bilag 1. De fem største områder er enten igangsat eller afsluttet. Alle projekter gennemføres i tæt samarbejde mellem kommune og forsyning, hvor kommunen står som projektejer.

   

  De fem områder er:

   

  • Benløse bypark (afsluttet)
  • Torvet (delvist afsluttet, mangler Nørregade)
  • Kværkeby bæk syd (afsluttet) (Der arbejdes videre med Kværkeby bæk Nord)
  • Roskildevej (igangværende planlægning)
  • Sjællandsgade/Fynsgade og stationsområdet (igangværende planlægning)

   

  Alle fem klimatilpasningsprojekter er godkendt i Forsyningssekretariatet, som fastsætter prislofter for Forsyningen. Projekterne er dermed finasieret 100% over spildevandstakterne. Kommunen afholder udgifter til prioriterede behov for f.eks. rekreative tiltag, trafiksikkerhed, begrønning osv.

   

  I 2016 trådte nye medfinansieringsregler i kraft, hvor kommunerne fremadrettet skal finansiere 25% af klimatilpasningsprojekterne. Det betød, at der i budget 2015, 2017 og 2019 hvert år er afsat 1,5 mio. kr. til kommunens 25% finansiering af klimatilpasningsprojekterne.

   

  I 2016, i henhold til beslutning truffet i Byrådet den 5. oktober 2015, blev 1,5 mio. kr. overflyttet til rekreative elementer i Benløse Bypark med det argument, at der ikke blev igangsat nye medfinansieringsprojekter det år. Det betyder, at der er 9 mio. kr. tilbage til

  klimatilpasningsprojekterne.

   

  I efterfølgende dagsordenpunkter skal Byrådet tage stilling til om klimatilpasningsprojektet Sjællandsgade, Fynsgade og stationsområdet skal kobles sammen med muligheder for sammentænkning af flere projekter og forslag, så der opstår positive synergieffekter, når Ringsted Forsyning alligevel skal grave i området. De resterende 9 mio. kr. tænkes anvendt som anvist i nedenstående tabel. De nedenstående tiltag beskrives i efterfølgende dagsordenpunkter.

   

  Tiltag

  Overslagspris

  Begrønning

                4.400.000

  Rensepark

                2.700.000

  Trafiksikkerhed*

                   300.000

  Byens Bånd elementer

                1.600.000

  I alt

                9.000.000

  *Trafiksikkerhed foreslås yderligere finansieret med 2,2 mio. kr. fra pulje til trafiksikkerhed.

  Som ved Benløse Bypark foreslås i efterfølgende dagsordenspunkter, at midlerne fra perioden 2017 – 2022 (9 mio. kr.) overflyttes til klimatilpasningsprojektet Sjællandsgade/Fynsgade og stationsområdet med argument om, at der ikke igangsættes nye medfinansieringsprojekter.

   

  I handleplanen for klimatilpasning afventer 26 ud af 31 områder. I de områder hvor der er sammenfald med Forsyningens etapeplan, vil der være en undersøgelse i forhold til mulig indsats med kommunale tiltag. I størstedelen af de resterende områder er der kloaksepareret. Her vil administrationen i forbindelse med planlægningen for ændringer i vejbanen eller lignende afhjælpe de områder der jf. handleplanen er truet af oversvømmelse.

   

  Til finansiering af de områder som kræver en klimatilpasningsindsats er kommune og forsyning i tæt samarbejde om at undersøge alternative finansieringsmetoder, så kommunen ikke skal finansiere 25% af kommende klimatilpasningsprojekter. Nye muligheder kunne f.eks. være finansieringen gennem spildevandstaksterne.

   

  Som nævnt er der i anlægsbudgettet, for perioden 2015 – 2022, afsat 1,5 mio. kr. pr. år til klimatilpasning. Det kan ikke udelukkes, at der vil blive behov for, at der også fremadrettet i budgettet skal afsættes midler til klimatilpasning. Der er ikke afsat økonomiske midler til klimatilpasningsprojekter efter 2022.

   

   

  Afledte udgifter

  Ved kloaksanering i et givent område må forventes afledte udgifter for kommunen.

  Udgifterne drejer sig om vejafvanding og kloakseparering af offentlige bygninger. Det varierer fra område til område om begge dele, kun en af delene eller slet ingen af delene bliver aktuelt.

  Ringsted Kommune renoverer ligeledes løbende vejbelægninger. Planlægningen af hvilke fortove og veje der skal renoveres fra år til år fastlægges i årets begyndelse.

   

  Vejbrønde samt stikledninger over til den offentlige ledning er kommunens ejendom og derfor kommunens ansvar at vedligeholde. Hvis man eksempelvis kloakseparer i et område der tidligere var fælleskloakeret, medfører det tit at vejafvandingen skal føres på et nyt regnvandssystem. Dette anlægsarbejde udfører Ringsted Forsyning som regel samtidig med kloaksepareringen, men regningen for udførslen bliver i sidste ende sendt til Ringsted Kommune og denne udgift betales via midler til vejvedligehold.

   

  På samme måde vil kloaksepareringen få betydning for alle eventuelle offentlige bygninger i området. Ringsted Kommune vil, på lige fod med alle andre boligejere i området, blive påbudt at separatkloakere på egen grund og dermed lede regnvand og spildevand til de offentlige kloaksystemer. I Ringsted Kommune er der afsat en pulje til udførsel af disse kloaksepareringer.

   

  Driftsbelastning for kommunen for både kloakseparering og vejafvanding, som følge af Ringsted Forsynings spildevandsarbejde, undersøges så der fremadrettet kan tages stilling til denne i den fremtidige budgettering.

   

  Til planlægning af hvor der skal renoveres asfalt i det pågældende år hentes oplysninger om asfaltens tilstand. Desuden afholdes møder med Ringsted Forsyning for at få klarlagt hvor de har projekter inden for en kort årrække, for at undgå at udlægge slidlag på veje der står til at skulle graves op få år efter.

   

  I forhold til renovering af fortove, planlægges hvert år ud fra hvilke fortovsstrækning der er mest medtagede, sammenholdt med hvor der færdes flest fodgængere.

   

   

  Af bilag 1, fremgår oversigt over de samarbejder der hhv. påtænkes og er i gang. Oversigten giver et indtryk af det nuværende og fremtidige arbejde.

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at der ved identificering af indsatsområder, i bedre grad kan planlægges omkring obligatoriske afledte udgifter og de følgeudgifter, der vil være i forbindelse med sanering, forskønnelse og/eller opgradering.

   

  Der er i alt tale om en samlet resterende klimatilpasningspulje på 9 mio. kr. frem til 2022 (budget 2019) og administrationen vurderer, at disse kan benyttes mest hensigtsmæssigt, ved at fokusere midlerne til et begrænset område.

   

  De obligatoriske afledte udgifter, i forbindelse med Forsyningens spildevandsarbejde, afdækkes således at der kan tages højde for disse i den fremadrettede budgettering.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 22-11-2018

  Taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Lisbeth Andersen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018

  Taget til efterretning

   

  Ej til stede: Per Flor

  Beslutning i Byrådet den 10-12-2018

  Sagen udskydes.

 • Punkt 17 Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til forundersøgelse af vandløbsrestaurering i Vigersdal Å (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 18/19484
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

  x

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal Byrådet tage stilling til anlægsbevilling til forundersøgelse som led i statens vandområdeplaner. Forundersøgelsen omfatter vandløbsrestaurering af delstrækning af Vigersdal Å, som Ringsted Kommune skal tage projektansvar for.

  Beskrivelse af sagen

  Et af virkemidlerne i Vandområdeplanerne 2015-21 er vandløbsrestaurering. I Ringsted Kommune har Miljøstyrelsen udpeget en række indsatser i flere vandløb. For de indsatser som er beliggende i Ringsted Kommune, er kommunen ansvarlig for at få forundersøgt og efterfølgende realiseret, de projekter som bliver vurderet realiserbare. I ansøgningsrunden efteråret 2018, har administrationen ansøgt om midler til forundersøgelse af vandløbsrestaurering af en udpeget delstrækning af Vigersdal Å.

   

  Formålet med projektet er at sikre god økologisk tilstand i vandløbet i henhold til målene i vandrammedirektivet. Ved at genslynge vandløbet på udvalgte strækninger til det oprindelige forløb, samt ved at ændre bundforholdene, kan der skabes bedre levevilkår for fisk, planter og smådyr. Med bedre levevilkår, vil biodiversiteten øges og arter, hvor levevilkårene i dag ikke er gode nok, vil kunne etablere sig.

   

  Ud over målet om at forbedre de fysiske forhold i vandløbet, vil en genslyngning landskabeligt forskønne den ådal som vandløbet løber i. Vandløbet vil få et mere varieret og naturligt forløb og der vil ske en genskabelse af våde enge i ådalen, hvilket vil føre til en forbedring af området som økologisk korridor der giver sammenhæng mellem eksisterende sø- og moseområder. Endelig forventes det at projektet vil kunne bidrage til næringsstoftilbageholdelse, inden vandløbet løber ud i den næringsstofbelastede Haraldsted Sø.

   

  Forundersøgelsen skal klarlægge om dette kan opnås indenfor den økonomiske ramme.

   

  I Vigersdal Å skal de fysiske forhold forbedres ved at genslynge dele af vandløbet, samt at vandløbsbunden på delstrækninger skal udskiftes. Hermed forbedres levevilkår for en række dyr og planter. 

   

  Projektområdet fremgår af figur 1.

   

  Forundersøgelsen udføres af en rådgiver i tæt dialog med administrationen. Projektet består af 2 delelementer.

   

  Første del skal på baggrund af nye og eksisterende data klarlægge, hvor og hvordan en vandløbsrestaurering kan etableres og samtidig være omkostningseffektiv. Herunder skal det undersøges, om der er opbakning blandt de berørte lodsejere.

   

  Anden del omfatter en detailprojektering af det påtænkte projekt, der kan bruges, når der skal ansøges om midler til en gennemførelse. Denne del iværksættes kun, såfremt første del viser, at projektet er omkostningseffektivt og opfylder miljøstyrelsens kriterier for at opnå tilskud.

   

  Kommunen kan opnå finasiering af restaureringsprojekter (både forundersøgelse og realisering) under vandområdeplanerne via tilskudsordninger, der administreres af Fiskeristyrelsen under Miljøministeriet.

  Ringsted Kommune har den 4. oktober 2018 ansøgt om midler hertil, og Fiskeristyrelsen forventer at vurdere kommunens ansøgning i løbet af ca. 3 måneder. Det betyder, at forundersøgelsen vil blive gennemført i løbet af 2019, såfremt Fiskeristyrelsen giver tilsagn.

   

  Forundersøgelsen er blevet fagligt vurderet af Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen har på den baggrund indstillet Fiskeristyrelsen til at give tilsagn om tilskud til ansøgningen. Endeligt tilsagn fra Fiskeristyrelsen afventer. Administrationen forventer at modtage tilsagnet, idet projektansøgningen opfylder de faglige krav og er omkostningseffektivt. 

   

  Det er et krav fra Fiskeristyrelsens side, at forundersøgelsen gennemføres indenfor et år, fra den dato hvor tilsagnet gives. Administrationen forventer at få brug for hele året til forundersøgelsen. Idet Fiskeristyrelsen pt. har lange sagsbehandlingstider, fremlægges sagen nu, så forundersøgelsen kan igangsættes umiddelbart i forlængelse af modtagelse af tilsagn. Det skal pointes, at administrationen kun igangsætter forundersøgelsen, såfremt Fiskeristyrelsen giver tilsagn om de ansøgte midler.

   

   

  Figur 1. Oversigtskort med den udpegede strækning af Vigersdal Å

  Inddragelse og høring

  Som optakt til den planlagte forundersøgelse er lodsejerne langs den berørte strækning af Vigersdal Å blevet orienteret om, at der i områderne er påtænkt en vandløbsrestaurering i forbindelse med Vandområdeplanerne 2015-21.

   

  Der er ca. 30 lodsejere på den berørte strækning af Vigersdal Å.

   

  Administrationen afholder et fælles lodsejermøde inden igangsætning af forundersøgelsen, hvor der vil blive orienteret om processen for forundersøgelsen af den påtænkte vandløbsrestaurering i området. Ligeledes vil lodsejerne blive inddraget og deres interesse for projektet skal klarlægges. Inddragelsen sker både ved det fælles lodsejermøde, hvor bemærkninger og forslag vil indgå som input til forundersøgelsen, men også løbende i processen, i forhold til hvad projektforslaget vil betyde for den enkelte. I den forbindelse, er der i forundersøgelsen afsat midler til at den enkelte lodsejer kan få bistand fra en uvildig oplandskonsulent. 

  Økonomi

  Ringsted Kommune skal afholde udgifterne til projekter under vandområdeplanindsatsten.

   

  Fiskeristyrelsen yder tilskud til alle udgifter til vandløbsrestaureringsprojekter under vandområdeplanen.

   

  Udgifterne til forundersøgelse af vandløbsrestaurering i Vigersdal Å udgør kr. 189.650,- herunder kr.52.650,- til internt honorar, som forventes afholdt i 2019.

   

  Administrationen søger derfor om en anlægsbevilling til udgifter på kr. 189.650,- og en anlægsbevilling til indtægter på kr. 189.650,-.

   

  Der er ikke afsat rådighedsbeløb til forundersøgelsen af den planlagte vandområdeplanindsats. Anlægsbevillingen foreslås derfor finansieret af det forventede tildelte tilskud fra Fiskeristyrelsen. Refusion fra Fiskeristyrelsen forventes endelig afregnet i 2020.

   

  Såfremt Fiskeristyrelsen IKKE giver tilsagn fra om midler til forundersøgelserne, vil forundersøgelserne ikke blive igangsat.

  Vurdering

  Når resultatet af den første del af forundersøgelsen foreligger, er det administrationens vurdering, at kommunen vil have et fyldestgørende grundlag for at vurdere, hvorvidt projektet er realiserbart. Dvs. om der teknisk og økonomisk er grundlag for at igangsætte en detailprojektering af et vandløbsprojekt med det mål, at sikre god økologisk tilstand i vandløbet ved at genslynge og udskifte bundmateriale i vandløbet.

   

  Med en detailprojektering der opfylder statens faglige og økonomiske krav (forundersøgelsens del 2), er det administrationens vurdering at få et fyldestgørende grundlag til brug for det videre arbejde forud for en gennemførelse af projektet.  Herunder kan administrationen ansøge om midler hos Fiskeristyrelsen, til realisering af projektet.

   

  Der vil ikke være nogen fremadrettet merudgift for kommunen i forbindelse med projektet, såfremt det realiseres.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

   

  1. at forundersøgelsen ved Vigersdal Å gennemføres ved modtaget tilsagn fra Fiskeristyrelsen,
  2. at bevillingerne finansiers ved at afsætte rådighedsbeløb til både udgifter (2019) og indtægter (2020), som dækkes af Fiskeristyrelsen, ved refusion af de samlede udgifter,
  3. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på kr. 189.650 og anlægsbevilling til indtægter på kr. 189.650,-

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 22-11-2018

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Lisbeth Andersen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Per Flor

  Beslutning i Byrådet den 10-12-2018

  Godkendt.

 • Punkt 18 Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til forundersøgelse af vandløbsrestaurering i Ringsted Å (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 18/18562
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

  x

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal Byrådet tage stilling til anlægsbevilling til forundersøgelse som led i statens vandområdeplaner. Forundersøgelsen omfatter vandløbsrestaurering i form af fjernelse af spærring ved Englerup Mølle i Ringsted Å, som Ringsted Kommune skal tage projektansvar for.

  Beskrivelse af sagen

  Et af virkemidlerne i Vandområdeplanerne 2015-21 er vandløbsrestaurering. I Ringsted Kommune har Miljøstyrelsen peget på en række indsatser i flere vandløb. For de indsatser som er beliggende i Ringsted Kommune, er kommunen ansvarlig for forundersøgelse og efterfølgende realisering af de projekter som bliver vurderet realiserbare. I ansøgningsrunden efteråret 2018, har administrationen ansøgt om midler til forundersøgelse, af en vandløbsrestaurering om fjernelse af spærring i Ringsted Å ved Englerup Mølle

   

  Formålet med projekterne er at sikre god økologisk tilstand i de danske vandløb i henhold til målene i vandrammedirektivet, ved at skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyr. Forundersøgelserne skal klarlægge om dette kan opnås indenfor den økonomiske ramme.

   

  En af de ting, man måler vandløbstilstanden på i henhold til vandområdeplanerne, er artsammensætningen af fisk og tætheden af ørreder. Derfor anses fjernelse af spærringer generelt som yderst vigtige. Opstrøms Englerup mølle er der ca. 87 km vandløb, som vil have gavn af indsatsen.

   

  I Ringsted Å ved Englerup Mølle, skal der skabes faunapassage ved at fjerne en spærring, og dermed sikre mulighed for passage og spredning af både fisk og andre vandlevende dyr på en væsentlig vandløbsstrækning. I både Susåen og Ringsted Å, er der flere spærringer, der forhindre fri passage og spredning af fisk. Specielt ørreden er følsom overfor dette, da dens ynglesucces er afhængig af at kunne trække op i de små stejle vandløb, der findes øverst i vandløbssystemet. I Ringsted Kommune har vi to spærringer. Høm Mølle, som der er et verserende projekt for at gøre mere egnet til fiskeopgang og Englerup Mølle, som dette projekt omhandler. Der er fundet ørred ikke langt nedstrøms Englerup Mølle, så ved de to projekter, forventes bestanden at kunne sprede sig hele vejen, forbi Høm Mølle og op til Haraldsted Sø og i alle tilløbene til Ringsted Å.

   

  Projektområdet fremgår af figur 1 .

   

  Forundersøgelsen udføres af en rådgiver i tæt dialog med administrationen. Forundersøgelsen består af 2 delelementer.

   

  Første del skal på baggrund af nye og eksisterende data klarlægge, hvor og hvordan en vandløbsrestaurering kan etableres og er realiserbart. Herunder skal det undersøges, om der er opbakning blandt de berørte lodsejere.

   

  Anden del omfatter en detailprojektering af det påtænkte projekt, der kan bruges, når der skal ansøges om midler til en gennemførelse. Denne del iværksættes kun, såfremt første del viser, at projektet er omkostningseffektivt og opfylder miljøstyrelsens kriterier for at opnå tilskud.

   

  Kommunen kan opnå finasiering af projekterne via tilskudsordinger, der administreres af Fiskeristyrelsen under Miljøministeriet.

  Ringsted Kommunen har den 4. oktober 2018 ansøgt om midler hertil, og Fiskeristyrelsen forventer at vurdere vores ansøgning i løbet af de næste 3 måneder. Det betyder, at forundersøgelsen, såfremt vi får tilsagn, vil blive gennemført i løbet af 2019.

   

  Endeligt tilsagn fra Fiskeristyrelsen afventer.  Administrationen forventer at modtage tilsagnet, idet projektansøgningen opfylder de faglige krav og er omkostningseffektivt. 

   

  Det er et krav fra Fiskeristyrelsens side, at forundersøgelsen gennemføres indenfor et år, fra den dato hvor tilsagnet gives. Administrationen forventer at få brug for hele året til forundersøgelsen. Idet Fiskeristyrelsen pt. har lange sagsbehandlingstider, fremlægges sagen nu, så forundersøgelsen kan igangsættes umiddelbart i forlængelse af modtagelse af tilsagn. Det skal pointes, at administrationen kun igangsætter forundersøgelsen, såfremt Fiskeristyrelsen giver tilsagn om de ansøgte midler.