Du er her

Byrådet - 11-05-2020

Byrådet - 11-05-2020

Dato: Mandag den 11. maj 2020 Tid: Kl. 19:00
Udvalg/Råd: Byrådet
Dokument: 72020.pdf
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden for mødet den 11. maj 2020

  SagsID/Sagsnummer: 17/24256
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Beslutning i Byrådet den 11-05-2020

  Godkendt.

 • Punkt 2 Økonomiudvalget - anmodning om udtræden

  SagsID/Sagsnummer: 20/7179
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

   Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal Byrådet tager stilling til om de vil give Per Nørhave lov til at udtræde af Økonomiudvalget og derefter lade Daniel Nørhave indtræde i Økonomiudvalget.

  Beskrivelse af sagen

  Daniel Nørhave (O) har ved mail af 1. maj 2020 anmodet om at Per Nørhave udtræder som medlem af Økonomiudvalget med virkning fra Byrådets beslutning vedrørende anmodningen. Baggrunden for anmodningen er, at Dansk Folkepartis byrådsgruppe nu har valgt Daniel Nørhave som gruppeformand.

   

  Det fremgår af e-mailen, at Dansk Folkeparti samtidig indstiller, at Daniel Nørhave udpeges som medlem af Økonomiudvalget.

   

  I henhold til styrelseslovens § 17, stk. 3 har Byrådets valg af medlemmer til udvalg m.v. virkning for hele valgperioden. Byrådet har dog mulighed for at fritage et medlem for et hverv, når medlemmet anmoder om fritagelse, og Byrådet skønner, at der er rimelig grund hertil. Der tilkommer Byrådet et betydeligt skøn i den forbindelse.

   

  Såfremt Byrådet beslutter, at fritage Per Nørhave for medlemskabet af Økonomiudvalget, skal der udpeges et nyt medlem, jfr. Styrelseslovens § 28, stk. 1

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at

  1. Per Nørhave (O) med virkning fra Byrådets beslutning fritages for hvervet som medlem af Økonomiudvalget,
  2. Daniel Nørhave (O) med virkning fra Byrådets beslutning udpeges som nyt medlem af Økonomiudvalget

  Beslutning i Byrådet den 11-05-2020

  Godkendt med virkning fra 1. juni 2020.

 • Punkt 3 Finansiering af større IT-projekter (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 19/21300
  Sagen afgøres i: Byrådet
  aendringsforslag_til_kasse-_og_regnskabsregulativ.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til principper for finansiering af større IT og digitaliseringsprojekter.

  Beskrivelse af sagen

  I de kommende år, skal flere større digitaliseringsprojekter gennemføres i Ringsted kommune. Dette er forårsaget af, at:

   

  • Kontrakterne på nuværende systemer udløber og skal i udbud
  • Systemer skal udskiftes grundet overgang fra KMD’s monopol til kommunernes eget ejerskab (monopolbruddet).
  • Der er øgede krav til sikkerhed

   

  Projekterne kræver store initialinvesteringer, som ikke kan afholdes inden for den almindelige drift i det enkelte budgetår. Den løbende driftsbevilling anvendes primært til løbende drift af eksisterende systemer og mindre nyanskaffelser.

   

  I årene efter implementeringerne, forventes besparelser i både udgifter til licenser mv. samt i frigjorte medarbejderressourcer. Disse besparelser kan på sigt betale initialinvesteringen tilbage.

   

  Arbejdet med anskaffelse og implementering sker i samarbejde med Digitaliseringsforeningen (DIGIT), som er en forening af 12 kommuner på Sjælland, der samarbejder om IT- og digitaliseringsprojekter for at opnå stordrift fordele. DIGIT laver business cases for den samlede forening.

   

  De største projekter fremgår af nedenstående oversigt (Ringsted specifikke businesscases skal dog udarbejdes for hvert projekt førend både udgift og effektiviseringspotentiale kan beregnes nøjagtigt). Der kan ligeledes opstå yderligere projekter som resultat af eksempelvis økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

   

  System / fagområde

  2020

  2021

  2022

  2023

  ESDH system (Administrationen )

  1.500.000

  500.000

  -400.000 (effektivisering)

  -400.000

  (effektivisering)

  Monopolbrudsprojekter og snitflader (primært arbejdsmarkedsområdet men også tværgående)

  1.500.000

  500.000

  500.000

  500.000

  Social, sundhed og omsorgssystem (Social og Sundheds center)

  -

  1.500.000

  1.000.000

  Skal gevinst beregnes i business-case

  Arbejdsmarkedssystem (Arbejdsmarkedscenter)

  -

  -

  1.500.000

  Skal gevinst beregnes i business-case

  Estimerede udgifter I alt

  3.000.000

  2.500.000

  2.600.000

  Total kan endnu ikke beregnes grundet usikkerhed

  Overførsel fra IT budget 2019

  3.000.000

  0

  0

  0

  Finansieringsbehov

  0

  2.500.000

  2.600.000

  Total kan endnu ikke beregnes grundet usikkerhed

   

  Som det fremgår af tabellen vil der være et finansieringsbehov til IT-projekterne i 2021 og 2022 på henholdsvis 2,5 mio. kr. og 2,6 mio. kr. Der er dog en betydelig usikkerhed omkring tallene.

   

  Mulige løsninger:

   

  1. der gives tillægsbevilling til driften, og de løbende besparelser lægges tilbage til politisk prioritering i forbindelse med budgetlægningen.
  2. de enkelte projekter lægges op som investeringsforslag i forbindelse med budgetprocessen.
  3. der etableres en digitaliseringsfond. Princippet vil være, at der bevilges mulighed for et kassetræk på eksempelvis 6 mio. Besparelser som følge af investeringerne lægges tilbage i fonden til finansiering af nye investeringer.

   

  Alle tre modeller bygger på, at det er administrationen, der som hidtil vælger systemer sammen med de øvrige kommuner i DIGIT.

   

  Ad 1. Fordelen ved denne model er, at den giver administrationen mulighed for at agere meget smidigt i samarbejdet i DIGIT, hvor der ofte er brug for at indgå kompromisser om de forskellige projekter. Ulempen er, at den ikke indeholder noget krav om, at gevinsterne skal modsvarer investeringerne.

   

  Ad 2. Fordelen ved denne model er at der bliver fuld politisk indsigt i de større IT- og digitaliseringsprojekter. Ulempen er, at arbejdet i DIGIT vil blive vanskeliggjort, og at Ringsted Kommune kun vil kunne lave bindende aftaler en gang om året i forbindelse med budgetvedtagelsen. Resultatet kan blive, at de andre kommuner vil fortsætte uden Ringsted, og at vi derved ikke kan få del i gevinsterne.

   

  Ad 3. Fordelen ved denne model er, at administrationen kan agere smidigt i samarbejdet med de øvrige kommuner i DIGIT, og at der bliver fuld gennemsigtighed i gevinstrealiseringen. Ulempen er, at der vil skulle bevilges et kassetræk på op til 6 mio. i form af en overførselsadgang. Dette vil kræve en ændring af kasse- og regnskabsregulativet jf. bilag.

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Såfremt Byrådet vedtager at etablere en Digitaliseringsfond vil det blive indarbejdet i det tekniske budget

   

  På IT området er der overført uforbrugte midler fra 2019 til 2020, som følge af udskudte DIGIT-projekter. Hvis der etableres en Digitaliseringsfond, så vil disse projekter skulle finansieres af fonden. Derfor foreslås at 3,0 mio. kr. af de uforbrugte midler fra 2019 overført til fonden til gennemførelse af disse projekter.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at model 3 giver de største fordele. Fondstanken er brugt med held på andre områder i Ringsted Kommune. Forskellen er dog, at hvor bevægelser ind og ud af den sociale investeringsfond, byudviklingsfonden og anlægsfonden besluttes politisk, så vil både investeringer og gevinstrealisering være administrativt drevet i en digitaliseringsfond. Dette kalder på en tæt løbende tilbagemelding til Byrådet i form af kvartalsvise opgørelser jf. bilag.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der etableres en Digitaliseringsfond
  2. at overførte midler på 3,0 mio. kr. fra IT-budgettet i 2019 til 2020 indgår som startkapital i Digitaliseringsfonden
  3. at ændringsforslaget til kasse- og regnskabsregulativet godkendes  

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-05-2020

  Udvalget anbefaler, at model 1 anvendes, og at der rapporteres vedr. it-projekter i kvartalsrapporterne; herunder afløb af business case.

  Beslutning i Byrådet den 11-05-2020

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

 • Punkt 4 Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2020 (ALLE)

  SagsID/Sagsnummer: 20/1504
  Sagen afgøres i: Byrådet
  overfoersel_af_uforbrugte_bevillinger_til_2020.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I kommunens økonomiske politik er fastsat regler for overførsel af uforbrugte budgetbeløb i et regnskabsår til det efterfølgende regnskabsår. Denne sag omhandler genbevilling af uforbrugte bevillinger i 2019.

   

  Der vedlægges bilag, der specificerer de enkelte overførsler.

  Beskrivelse af sagen

  I kommunens økonomiske politik er fastsat rammer for overførsel af uforbrugte institutions- og udvalgsbevillinger til efterfølgende år. Som hovedregel kan der ikke overføres uforbrugte

  udvalgsbevillinger, mens der uden videre kan overføres mer- eller mindreforbrug på institutionsbevillinger, så længe de er inden for visse rammer (2 eller 5 % af bevillingen).

   

  Såfremt et merforbrug er opstået som følge af, at der er indgået fratrædelsesaftale med en linjeleder, hvor beslutning om afskedigelse sker uden for enheden, kompenseres enheden op til det beløb, som fratrædelsesordningen belaster enheden med – dog ikke så meget, at enheden kan overføre et samlet overskud til det efterfølgende år. Undtaget herfra er aftalte opsparinger til konkrete investeringer.

   

  I vedlagte bilag er vist de foreslåede overførsler for hver enkelte bevilling. Hovedparten af de foreslåede overførsler følger de generelle principper i kommunens økonomiske politik, men på enkelte områder afviger de foreslåede overførsler dog fra den økonomiske politik, hvor følgende skal fremhæves:

   

  Politisk administration: Landsbyforum, Handicaprådet og Integrationsrådet ønsker at mindreforbrug i 2019 overføres til 2020 med henholdsvis 82.000 kr., 12.000 kr. og 14.000 kr. – i alt 108.000 kr.

   

  Diverse vederlag for opkrævninger og attester: I bevillingen er blandt andet indeholdt tidligere tildelte DUT-midler til BBR-opgaver. I 2020 står Teknik- og Miljøcenteret overfor øgede udgifter til system i forbindelse med bl.a. håndtering af lovliggørelsessager på byggesagsområdet og øgede BBR-opgaver vedrørende erhvervsejendomme hvorfor mindreforbrug på 133.000 kr. foreslås overført til 2020.

   

  Administration centre: Der har under direktionen været et merforbrug på i alt 2.456.000 kr. som vedrører godtgørelse til to fratrådte direktører. Ringsted Kommune varetager sekretariatsbetjeningen for Børne- og Kulturchefforeningen og Socialchefforeningen. Uforbrugte kontingentindbetalinger på 84.000 kr. foreslås overført til 2020. I Børnecenterets og Vej- og Ejendomscenterets administration er der merforbrug på henholdsvis 1.799.000 kr. og 2.138.000 kr. Det foreslås at underskuddene ikke overføres, idet det ikke vurderes realistisk for centrene at afvikle underskuddene.

   

  For så vidt angår Børnecenteret er der et samlet merforbrug i 2019 på 1,8 mio. kr. Børne – og Familierådgivningen var i både 2018 og 2019 igennem en periode med mange fratrædelser – og som følge deraf store udgifter til vikarer. Der blev overført et underskud fra 2018 på kr. 877.000 kr. – og der blev indstillet en plan for afvikling af merforbruget over en årrække. Børne – og Familierådgivningen er fortsat udfordret af sygemeldinger samt en øget tilgang af sager. Det har derfor vist sig vanskeligt at afvikle underskuddet som planlagt. Med henblik på at sikre borgernes krav på rettidighed i sagsbehandlingen, vurderes det nødvendigt at kunne sikre, at vakante stillinger kan besættes. Dette er kun muligt, såfremt der kan rådes over den fulde budgetramme.

   

  For så vidt angår Vej- og Ejendomscenteret har centeret de seneste 3 regnskabsår været udfordret på grund af stor udskiftning af både ledelse og medarbejdere. Direktionen vurderer, at centeret ikke har realistisk mulighed for at indhente det oparbejdede underskud på 2,1 mio. kr. såfremt centerets opgaver fremover skal løses.

  Udfordringerne der samler sig til de 2,1 mio. kr. er primært;

  • Tilbage i 2017 har man haft et væsentlig højere forbrug end man havde budget til. Underskuddet er overført til efterfølgende år, uden at blive nedbragt.
  • Der er tidligere indført en model for intern afregning af anlægshonorarer for projektledere i Byg og Anlæg. Modellen medfører et ikke realistisk krav om antal timer der skal faktureres hvert år, både ift. den enkelte medarbejders faktiske arbejdstid og ift. balancen mellem anlægsopgaver og ikke-fakturerbare driftsopgaver og myndighedsopgaver. Der arbejdes på en politisk sag med forslag til en ny model i foråret 2020.

   

   

  Administration – fælleskonti: Der har i 2019 været disponeret midler til en række IT-projekter i KOMBIT-regi, der ikke er blevet gennemført som forudsat, ligesom der er betalinger vedrørende igangværende projekter der først forfalder i 2020. Det foreslås derfor, at der overføres i alt 11.415.000 kr. En detaljeret opgørelse kan se i vedlagte bilag.

   

  Erhvervsfremme og turisme: Der foreslås overført 171.000 kr. til aktiviteter for strategi 2019-2020 i erhvervspolitikken, herunder udvikling af detailhandel i bymidten. Midlerne var afsat midler i 2019, som ikke er afholdt, da tværkommunalt projekt ikke blev igangsat.

   

  Social investeringsfond: Ikke disponerede midler i 2019 på 4.062.000 kr. foreslå overført til 2020.

   

  Øvrige Miljøforanstaltninger: Teknik- og Miljøcenteret er i gang med udarbejdelse af en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse og foreslår ubrugte midler på 250.000 kr. overført til 2020, til for-analyser og rådgivning til at få indsatsplanen færdig.

   

  Vejvedligeholdelse: Der foreslås overført 206.000 kr. vedr. igangværende investeringer i ny vejbelysning.

   

  Skoler – projekter:  Der foreslås overført eksterne puljemidler på 658.000 kr.vedrørende kompetenceudvikling i skolerne med statstilskud. Overførslen vedrører modtaget, men endnu ikke forbrugt statstilskud.

   

  Kildeskolen: Det foreslås at restbudget overføres fuldt ud, selv om det overstiger 2 % med 150.000 kr., idet midlerne er opsparet til renovering af legeplads.

   

  Ungdomsskolens: Det foreslås, at der udover 2 % af budgettet overføres mindreforbrug vedrørende RUF på 316.000 kr. således, at der i alt overføres 528.000 kr. RUF har i 2019 arbejdet med at arrangere en stor koncert for kommunens unge. Koncerten afholdes først i 2020 i samarbejde med Kongrescenteret i forhold til valg af kunstner og gennemførsel af projektet, således at en gruppe af de unge også lærer, hvordan man arbejder med et stort projekt fra idefasen til endelig afvikling.

   

  Heimdal. Det foreslås at restbudget overføres fuldt ud, selv om det overstiger 2 % med 120.000 kr., idet midlerne er opsparet til renovering af legeplads.

   

  Børnehuset Stakhavegård: Det foreslås, at institutionens underskud på 565.000 ikke overføres, idet institutionen ikke i 2019 har haft indskrevet tilstrækkeligt med børn til at institutionen har haft en økonomisk bæredygtig drift jfr. Byrådets beslutning den 3. februar 2020.

   

  Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter: Fra april 2019 til april 2020 afregnes udgifterne til kommunal medfinansiering som faste acontobeløb, modsat tidligere år, hvor kommunerne blev afregnet for den faktiske aktivitet. Acontobeløbene er fastlagt således, at en del af udgifterne, svarende til ca. 12,7 mio. kr., udskydes fra regnskab 2019 til regnskab 2020, hvorfor det foreslås, at dette beløb overføres til 2020.

   

  Forebyggelsespuljen: Mindreforbruget på 428.000 kr. foreslås overført, hovedsagelig til finansiering af den senere opstart af det bevilgede projekt ”ind med mad og ud med røg” som Byrådet godkendte i juni 2019.

   

  Sundhedsfremme og folkesundhed: Mindreforbruget på 392.000 kr. skyldes hovedsagelig sen tilførsel af midler til kronikerindsatsen. Udmøntningen har afventet centrale udmeldinger omkring finansiering af det fælles udbud af telemedicin (Telekol) og foreslås videreført til styrkelse af kronikerindsatsen i 2020. Desuden indeholder budgetafvigelsen forskydning i forbrug af puljemidler til projekt om behovsafklaring pga. fravær og udgiften udskydes således til 2020.

   

  Boligsocial indsats: Mindreforbruget på 140.000 kr. vedrører restmidler for projektetet ”Ung og Hash” og foreslås overført til finansiering af igangværende indsats som udløber i 1.kvt. 2020.

   

  Klub svanen: Det foreslås at overføre hele restbudgettet på Klub Svanen på 104.000 kr., som dels vedrører et planlagt kompetenceudviklingsforløb, som forventes gennemført primo 2020. Denne aktivitet andrager ca. 25.000 kr. og dels vedrører opsparede midler på ca. 100.000 kr. da klubben overgik til Ringsted kommune. Mindreforbruget er således opsparede midler fra tiden før, Ringsted kommune overtog driften. Det forslås, at Klub Svanen får endnu et år, til at anvende de opsparede midler til at styrke tilbuddet, og at den herefter følger de almindelige overførselsregler.

   

  Værdighedspulje: Det resterede tilskud på 134.000 kr. fra værdighedspulje, klippekort på plejecentre, styrket frit valg samt pulje til bedre bemanding foreslås overført til anvendelse i 2020.

   

  Træningsfunktionen: Mindreforbrug på 500.000 kr. foreslås overført som følge af opsparede midler til investeringer i forbindelse med flytning af funktionen i 2020.

   

  Fælles administration og uddannelse (Ældreliv): Restbudget på 2.757.000 foreslås overført til ny specialuddannelse i 2020 på grund af sen opstart. Dertil foreslås opsparede finanslovsmidler til en værdig død samt andel af kræftplan IV vedr. den palliativ indsats videreført til styrkelse af indsatsen i 2020. Resten foreslås overført til implementering af nyt omsorgssystem de kommende år.

   

  Kulturelle arrangementer og opgaver: Der foreslås overført 132.089 til Kunstdage i pinsen, der er tværkommunalt projekt, hvor Ringsted Kommune ”holder” pengene for de 6 deltagerkommuner og dermed er det ikke Ringsted Kommunes penge alene.

   

  Ringsted Kongrescenter:  Kongrescenterets budget er fra 2019 reduceret med 320.000 kr. vedrørende et forventet mindreforbrug til el i forbindelse med udskiftning af lysarmaturer. Besparelsen vil imidlertid kun udgøre ca. 75.000 kr., hvorfor det foreslås, at forhøje Kongrescenterets overskud med 245.000 kr. Forholdet er i det tekniske budgetforslag for 2020 korrigeret fra 2020 og efterfølgende år.

   

  Støtte til frivilligt socialt arbejde: Disponerede § 18 puljemidler til frivilligt socialt arbejde på 237.000 kr. foreslås overført til 2020

   

  Ringsted Sportscenter: Der skulle være etableret saunaland ved Ringsted Sport Center i 2019. Dette er ikke sket, fordi det i foråret 2019 ikke var muligt at få byggetilladelse på grund af lokalplansarbejde for Ringsted Sportscenter og i efteråret 2019 på grund af flisearbejde i svømmeland i det område, som saunaland skulle kobles til. Konsekvensen er, at en forudsat indtægt i 2019 for anvendelse af saunaland på 240.000 kr. ikke er opnået. Derudover har varmtvandsbassinet været lukket i perioden fra august til december 2019 med manglende indtægt i svømmeland til følge på 466.000 kr. Den manglende indtægt er beregnet i forhold til indtægt i 2018. I alt er der således manglende indtægter på 706.000 kr. svarende til ca. 6% af budgettet, som regnskabsresultatet på minus 58.000 kr. foreslås korrigeret med, således at der overføres 648.000 kr., da administrationen ikke vurderer, at det er realistisk, at sportscentret kan skabe en merindtægt/mindreforbrug på kr. 648.000 i 2020. Overførslen skal anvendes til at etablere saunaland i 2020.

   

  I nedenstående tabel er vist hvorledes de foreslåede overførsler fordeler sig på udvalg:

   

   

  Skattefinansieret drift – serviceudgifter

  Serviceudgifter består af skattefinansierede driftsudgifter fratrukket overførsler til personer, eksempelvis kontanthjælp, dagpenge m.v. samt medfinansiering af sundhedsudgifter. Overførsler til personer optræder primært under ”Beskæftigelsesområdet”, men også under andre områder som eksempelvis ”Børn og unge”.

   

  Det fremgår af den første tabel, at der overføres positive budgetbeløb vedrørende skattefinansieret drift på i alt 46,0 mio. kr. Heraf vedrører 12,7 mio. kr. medfinansiering af sundhedsudgifter, som ikke er defineret som en serviceudgift, og de resterende 33,3 mio. kr. vedrører serviceudgifter. Til gengæld overføres der 14,1 mio. kr. negative budgetbeløb (merforbrug i 2019) som forventes afviklet i 2020 hvorfor institutionerne har mulighed for at forbruge 19,2 mio. kr. i 2020 til service ud over det vedtagne budget for 2020.

   

  Merforbrug vedrører reguleringer af takster for takstfinansierede skoler afvikles i 2021. I henhold til budgetloven vil der blive udløst økonomiske sanktioner mod kommunerne såfremt den samlede aftalte serviceramme for 2020 ikke overholdes. Sanktionerne vil primært ramme de kommuner der har overskredet det vedtagne budget.

   

  Til imødegåelse heraf er der i budgettet for 2020 afsat en teknisk servicepulje på 15,5 mio. kr., som ikke er disponeret.

   

  Såfremt kommunens afdelinger og institutioner overholder det vedtagne budget for 2020 og anvender de foreslåede overførsler er der således en risiko for at kommunen vil blive omfattet af sanktionslovgivningen. På baggrund af tidligere års erfaringer, må det dog antages, at det ikke vil være hele den foreslåede overførsel, der vil blive forbrugt i 2020, men at en væsentlig del vil blive videreført til 2021.

   

  Anlæg: Skattefinansieret anlæg, byudvikling og brugerfinansierede anlæg

  Der overføres i alt 145,4 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg, 37,9 mio. kr. vedrørende byudvikling og 0,9 mio. kr. vedr. renovation. Det betyder, at der i alt har været forbrugt 184,3 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet. Mindreforbruget er udtryk for, at anlægsprojekter ikke har været gennemført som forudsat i budgettet og har således forbedret kommunens likviditet midlertidigt.

   

  Klimatilpasning

  Klimatilpasningsprojekter bliver udført af kommunen, men bliver finansieret af Ringsted Forsyning A/S. I kommunens regnskab for 2019 er alle udgifts- og indtægtsposter samlet i en post under brugerfinansieret anlæg. Uforbrugte rådighedsbeløb på 29,4 mio. kr. og den tilsvarende finansieringspost foreslået overført til 2020. Der har i 2019 været udgifter på 1,8 mio. kr. vedrørende Torveprojektet der ikke er finansieret ved midlertidig låneoptagelse, idet Forsyningssekretariatet endnu ikke har godkendt den sidste del af projektet. Der foreslås derfor overført yderligere finansiering på 1,8 mio. kr. til finansiering af Torveprojektets klimadel i 2020.

   

  Almene boliger

  Der er i budgettet for 2019 er afsat i alt 13,7 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden vedrørende almene boligprojekter: Bataljonen, Margrethegården, Dampmøllen, Brohuset og Køgevej 28-30. Der er i 2019 betalt 0,5 mio. kr. vedrørende Margrethegården og der er modtaget tilskud vedrørende Brohuset på 1,9 mio. kr. Restbudgettet på 15,1 mio. kr. foreslås overført til 2020.

   

  Likviditetsmæssig virkning af overførsler

  Den likviditetsmæssige virkning, af overførslerne er, at der i 2020 er i alt 229,5 mio. kr. til disposition ud over det vedtagne budget. Heraf vedrører 12,7 mio. kr. medfinansiering af sundhedsområdet, 19,2 mio. kr. serviceudgifter, 183,4 mio. kr. skattefinansierede anlægsprojekter, 15,1 mio. kr. almene boliger, 0,9 mio. kr. renovation og -1,8 mio. kr. klimaprojekter.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at uforbrugte bevillinger i 2019 overføres som anført.

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 30-03-2020

  Anbefales godkendt efter afstemning

   

  A

  Benny Christensen

  A

  Per Flor

  O

  Per Nørhave

  O

  Tina-Mia Eriksen

  V

  Line Lynnerup

  R

  Lars Tegl Rasmussen

  Ø

  Jan Jakobsen

  For

  X

  X

  X

  X

  X

   

   

  Imod

   

   

   

   

   

  X

  x

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lars Tegl Rasmussen og Jan Jakobsen stemte imod, med den begrundelse at man skal afvente stillingtagen til overførsler når vi kender vores økonomiske situation for 2021 – jf. bl.a. konsekvenserne af indsatsen mod corona.

   

   

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 30-03-2020

  Anbefales godkendt med en bemærkning om, at RUF`s mindreforbrug udover 2 %, ikke overføres.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-03-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31-03-2020

  Anbefales godkendt efter afstemning.

   

   

  F

  Britta Nielsen

  A

  Lisbeth Andersen

  V

  Timo Jensen

  V

  Mazlum Øz

  O

  Tina-Mia Eriksen

  C

  Andreas Karlsen

  Ø

  Henrik Kjær

  For

  X

  x

  x

  x

  x

  x

   

  Imod

   

   

   

   

   

   

  X

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

  Henrik Kjær stemte imod med den begrundelse, at man skal afvente

  stillingtagen til overførsler når vi kender vores økonomiske situation for 2021 – jf. bl.a.

  konsekvenserne af indsatsen mod corona.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 01-04-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 01-04-2020

  Ændringsforslag fra Lars Tegl Rasmussen: Lars Tegl Rasmussen foreslår at afvente de overførsler som ikke vedrører anlæg og som er ud over 2 % grænsen.

   

  Forslaget anbefale godkendt efter afstemning:

   

   

  A

  Per Flor

  A

  Lisbeth Andersen

  V

  Timo Jensen

  V

  Line Lynnerup

  O

  Daniel Nørhave

  R

  Lars Tegl Rasmussen

  Ø

  Henrik Kjær

  For

  X

  X

   

   

   

  X

  X

  Imod

   

   

  X

  X

  X

   

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2020

  Anbefales godkendt med Børne- og Undervisningsudvalgets bemærkning.

   

  Ej til stede: Henrik Kjær

  Beslutning i Byrådet den 14-04-2020

  Udsat.

  Supplerende sagsfremstilling

  Sagen har været udsat, idet der på Byrådsmødet den 14. april 2020 blev rejst tvivl om sagen skulle have været i høring i Ældrerådet.

   

  Ældrerådets virke tager afsæt i Retssikkerhedslovens § 30 hvori det fastsættes at: ”Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.”

   

  Serviceniveauet på ældreområdet fastsættes af Byrådet i kvalitetstandarder. Denne sag handler om overførsler af budgetbeløb mellem årene og påvirker ikke gældende kvalitetsstandarder, og således ikke serviceniveauet på området.

   

  Administrationen har på den baggrund vurderet, at denne sag ikke indeholder ældrepolitiske spørgsmål, men alene handler om tidsmæssige forskydninger af budgetbeløb. Sagen har derfor ikke været i høring i Ældrerådet eller i andre råd, nævn og bestyrelser.

  Beslutning i Byrådet den 11-05-2020

  Godkendt med Børne- og Undervisningsudvalgets bemærkning.

 • Punkt 5 Storskærmsvisning af indledende puljekampe ved EM i herrefodbold (genoptaget) (KFU)

  SagsID/Sagsnummer: 20/3126
  Sagen afgøres i: Byrådet
  dbu_-_hele_danmarks_fodboldfest_-_storskaerm.pdf euro_2020_-_nent_priser_storskaerm_041219.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

  x

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Med denne sag skal der tages stilling til, om Ringsted Kommune skal gennemføre storskærmsvisning af Danmarks tre indledende puljekampe fra EM i herrefodbold juni 2020.

  Beskrivelse af sagen

  Det danske herrelandshold i fodbold har kvalificeret sig til europamesterskaberne i fodbold i 2020. De tre indledende puljekampe spilles i Parken i København d. 13. juni (mod Finland), den 18. juni (mod Belgien) og den 22. juni (mod Rusland).

   

  Administrationen er blevet kontaktet af DBU og DBU’s samarbejdspartnere med forslag om, at Ringsted Kommune køber DBU’s EM eventpakke med visning af Danmarks tre indledende puljekampe fra EM i herrefodbold på storskærm i byrummet.

   

  Eventsekretariatet under Ringsted Kongrescenter har været i dialog med DBU’s samarbejdspartnere samt afdækket øvrige muligheder for visning af de indledende puljekampe. Eventsekretariatet kan pege på to muligheder for visning af de tre indledende kampe på storskærm i byrummet (Torvet):

   

  Køb af rettigheder via NENT/TV3

  Til dette års EM ligger rettighederne hos NENT/TV3 og taksten for offentlig visning uden entré ligger på kr. 50 op til 1500 deltagere og kr. 30 op til 5.000 deltagere (bilag 1). Med forventet 2.500 tilskuere pr. kamp vil udgiften til rettighederne til visningen beløbe sig til kr. 75.000 pr. kamp.

  Som arrangør vil Ringsted Kommune selv skulle afholde udgifter til storskærm, lyd, toiletter og afspærring. Denne udgift vil beløbe sig til kr. 25.000 pr. kamp.

   

  Udgiften pr. kamp vil være kr. 100.000 (2.500 deltagere).

   

  Ringsted Kommune og lokale aktører vil selv skulle stå for aktiviteter, mad- og drikkevaresalg mv. i denne model, men det vurderes at restauratører, foreninger mv. vil være interesserede i at indgå i dette. Vurderingen er derfor, at en række lokale aktører, restauratører og virksomheder vil være interesserede i et samarbejde omkring eventen bl.a. i forhold til at kunne få visning på storskærm, mulighed for salg mv. Vurderingen er, at sponsor- samt salgsindtægter vil kunne beløbe sig til kr. 15.000 pr. kamp.

   

  Den samlede kommunale udgift til at gennemføre visning af de tre indledende kampe vil i denne model være kr. 255.000.

   

  Køb af DBU’s EM-eventpakke

  Rettighederne til visning af kampene kan også købes sammen med DBU’s EM eventpakke (med fodboldaktiviteter, ansigtsmaling, telte/stande for DBU’s samarbejdspartnere, Carlsberg-salg i det centrale publikumsområde m.m.). Efter forhandling har DBU tilbudt visning og eventpakke til en pris på kr. 40.000 pr. kamp ved køb af tre kampe (bilag 2). Som arrangør vil Ringsted Kommune selv skulle afholde udgifter til storskærm, lyd, toiletter og afspærring. Denne udgift vil beløbe sig til kr. 25.000 pr. kamp.

   

  Udgift pr. kamp i alt kr. 65.000.

   

  I denne model vil lokale restauratører, virksomheder og foreninger have begrænsede muligheder for deltagelse i publikumsområdet og det vurderes derfor ikke, at der kan indgås aftaler om sponsorater, samarbejder med videre med et indtægtspotentiale for Ringsted Kommune.

   

  Den samlede kommunale udgift til at gennemføre visning af de tre indledende kampe vil i denne model være kr. 195.000.

   

  Ringsted Kommune viste to af Danmarks kampe på storskærm i forbindelse med VM i fodbold 2018 arrangeret i et samarbejde mellem private sponsorer og Eventsekretariatet under Ringsted Kongrescenter. I 2018 var udgiften til rettighedsvisningen kr. 1.500 pr. kamp samt udgifter til skærm, toiletter, aktiviteter mv. i alt kr. 30.000, hvoraf størstedelen kom via sponsorer og samarbejdspartnere, der kunne have stande/salg ved visningen af kampene.

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Administrationen kan pege på, at der er ikke disponerede midler på Folkeoplysningsområdet på kr. 119.000, såfremt mindreforbrug (2 %) for 2019 overføres i forbindelse med regnskabet. Derudover kan administrationen pege på, at der er ikke disponerede midler på kontoen fritidsfaciliteter på kr. 76.000. Samlet set kan administrationen dermed pege på finansiering i alt kr. 195.000.

  Vurdering

  Danmarks kampe i 2018 samlede ca. 2.000 publikummer på plænen foran Sct. Bendts Kirke. Vurderingen er, at der vil være en lignende interesse for at se de indledende kampe under EM på storskærm her i 2020 ikke mindst, da EM delvist afholdes i Danmark. Vurderingen er desuden, at et arrangement i samarbejde med DBU vil være den billigste løsning samt at denne vil have et godt indhold i forhold til samarbejde med DBU’s landsdækkende partnere.

   

  Vurderingen er også, at der vil være en forventning om, at der vil være storskærmsvisning af eventuelle kampe efter den indledende runde, hvis Danmark kvalificerer sig videre efter indledende runde. Administrationen kan ikke pege på finansiering af eventuel visning af kampe på storskærm efter de tre indledende kampe.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, 

  1. at der indgås aftale om visning af Danmarks tre indledende kampe under rammen af DBU’s eventpakke
  2. at visningen finansieres med kr. 119.000 med overførte midler fra Folkeoplysning samt ikke disponerede midler kr. 76.000 fra fritidsfacilitetskontoen. Midlerne overføres til Ringsted Kongrescenter, Eventsekretariatet.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-02-2020

  Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at sagen udsættes med henblik på, at administrationen afsøger muligheden for, at lokale aktører indgår i samarbejde og sponsorater for visning af kampe af EM i fodbold.

  Supplerende sagsfremstilling

  Eventsekretariatet under Ringsted Kongrescenter har afsøgt muligheden for, at lokale aktører indgår i samarbejde og sponsorater for visning af kampe af EM i Fodbold. Samtidig er DBU’s samarbejdspartner bag DBU’s eventpakke vendt tilbage med melding om, at de har deadline 15. marts 2020 i forhold til indgåelse af aftaler vedr. eventpakke inkl. visning af kampene.

   

  Der foreligger derfor to muligheder:

   

  1. Indgåelse af aftale under rammen af DBU’s eventpakke inkl. den økonomi, der er skitseret i den oprindelige sagsfremstilling
  2. Videre arbejde med lokale aktører med henblik på at skaffe restfinansiering ud over de kr. 195.000, der er peget på i den oprindelige sagsfremstilling

   

  Køb af DBU’s EM-eventpakke

  DBU’s eventpakke og format er beskrevet i den oprindelige sagsfremstilling. I tillæg til den oprindelige beskrivelse er det administrationens vurdering, at modellen med DBU’s eventpakke vil være attraktiv at gennemføre pga. de aktiviteter og tilbud, der er med i eventpakken. Det er også administrationens vurdering, at eventpakken fra DBU til den første EM-kamp kan placeres sammen med og i forlængelse af Ringsted Børnefestival og dermed, at eventen kan være med til at gøre Ringsted Børnefestival endnu mere attraktiv.

   

  Den samlede kommunale udgift vil være kr. 195.000.

   

  Køb af rettigheder via NENT/TV3

  I forhold til afsøgningen af muligheden for, at lokale aktører indgår i samarbejde og sponsorater for visning af de indledende EM-kampe via køb af rettigheder hos NENT/TV3 har Eventsekretariatet været i kontakt med en række foreninger og virksomheder og er pt. i dialog med Stark Ringsted, Kværkeby IF- fodbold, BIF- fodbold samt RIF- Fodbold. Gruppen er blevet orienteret om det hidtidige forløb herunder de 2 købsmuligheder – DBU pakken eller direkte køb af rettighederne hos TV3/NENT.

   

  Gruppen af foreninger og virksomhed har tilkendegivet, at de gerne vil tage initiativ til en crowd funding-kampagne i Ringsted. Gruppen finder det realistisk, at kommunens borgere og virksomheder vil bidrage med kr. 50.000. Gruppen kan gennemføre en kampagne med:

   

  • Crowd funding kampagne via mobile pay til private
  • Kampagne til virksomheder, hvor virksomhederne kan maile til RIF og få tilsendt faktura på det ønskede bidrag. Fakturering sker via eventsekretariatet.
  • Bidragsydere listes/får synlighed på FB side/opslag
  • BIF udarbejder udkast til pressemeddelelse med det sigte at gruppen kan lancere kampagnen i medierne i uge 11 efter politisk beslutning

   

  Eventsekretariatet har desuden udarbejdet et overslag på mulig fortjeneste ved eget salg omkring omkring afviklingen af de tre kampe. Overslaget er belagt med usikkerhed ift. vejr samt medbragt drikke og mad hos tilskuerne. Vurderingen er, at der vil være en nettofortjeneste (indtægt fratrukket råvarekøb samt betaling af mandskab) på kr. 33.000 for eventsekretariatet, såfremt de selv gennemfører salg af mad/drikkevarer til de tre kampe.

   

  Den samlede kommunale udgift til at gennemføre visning af de tre indledende kampe vil i denne model være kr. 255.000.

   

  Med et tilskud via crowd funding samt bidrag fra virksomheder på vurderet kr. 50.000 samt en vurderet indtægt hos eventsekretariatet på 33.000 kr. vil finansieringsbehovet i denne model umiddelbart være kr. 172.000.

   

  Administrationen vurderer, at modellen med køb via rettigheder hos TV3/NENT kan gennemføres, men også at modellen ikke kan gennemføres i sammenhæng med Ringsted Børnefestival på samme vis som DBU-modellen, da prisen vil blive højere pga. et større deltagerantal (deltagerantallet i børnefestivallen) og derfor, at den første kampvisning skal foregå i midtbyen/Klosterlunden. Denne model vil således ikke være med til at give yderligere indhold til børnefestivallen. Administrationen vurderer også, at det vil være vanskeligt for eventsekretariatet at gennemføre to events samme dag på to forskellige områder i byen. Administrationen vurderer endeligt, at usikkerheden i hhv. crowd funding-kampagne samt salg af mad/drikkevarer gør, at finansieringsbehovet bør sættes til kr. 195.000 som i model 1. Et eventuelt underskud i forhold til budgetrammen på kr. 255.000 vil skulle håndteres af eventsekretariatet/Sommer i Ringsted. Administrationen vurderer således samlet set, at der er flere usikkerhedselementer i denne model ift. økonomi, gennemførelse og aktivitetsniveau.

   

  Direktionen indstiller

   

  1. at der indgås aftale om visning af Danmarks tre indledende kampe under rammen af DBU’s eventpakke
  2. at visningen finansieres med kr. 119.000 med overførte midler fra Folkeoplysning samt ikke disponerede midler kr. 76.000 fra fritidsfacilitetskontoen. Midlerne overføres til Ringsted Kongrescenter, Eventsekretariatet.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-03-2020

  Sagen udsættes efter afsteminng med henblik på yderligere undersøgelse af, om foreninger, private, lokale erhvervsdrivende og lokale fonde vil indgå i finansieringen af visning af EM i fodbold.

   

   

  O

  Daniel Nørhave

  V

  Line Lynnerup

  V

  Mazlum Øz

  A

  Sadik Topcu

  B

  Torben Lollike

  C

  Andreas Karlsen

  Ø

  Berit Bruun

  For

  x

  x

  x

  x

   

  x

  x

  Imod

   

   

   

   

  x

   

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

  Torben Lollike stemte imod med begrundelse om, at han går ind for direktionens indstilling.

  Supplerende sagsfremstilling

  UEFA har besluttet at udskyde EM-slutrunden fra 2020 til i stedet at blive afviklet 11. juni til 11. juli 2021.

   

  DBU har meddelt, at de forventer, at Danmark vil blive værtsnation, men der er ikke taget endelig stilling til, hvordan EM-slutrunden gennemføres i 2021.

   

  Når der er klarhed for, hvordan EM 2021 gennemføres vil administrationen genoptage arbejdet med eventuel storskærmsvisning af EM-slutrunden, som beskrevet og besluttet i sagen som hidtil, og sagen vil blive genoptaget på dette grundlag.

   

  Direktionen indstiller, at sagen genoptages, når der er klarhed for, hvordan EM 2021 gennemføres.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-04-2020

  Sagen oversendes til budgetforhandlingerne. Udvalget ønsker, at der udarbejdes et forslag til budget 2021 om en pulje til storskærmsvisning af EM i fodbold.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-05-2020

  Anbefales godkendt med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkninger.

  Beslutning i Byrådet den 11-05-2020

  Godkendt med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkninger.

 • Punkt 6 Drift af samt udstyr til ny kunstgræsbane i Benløse (KFU, KMU, PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 20/5966
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  X

   

  X

  X

   

  X

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Med denne sag skal der tages stilling til bevilling til anskaffelser af udstyr samt drift af kunstgræsbanen i Benløse fra august 2020 og frem.

  Beskrivelse af sagen

  Arbejdet med at etablere ny kunstgræsbane i Benløse er igangsat og banen forventes at være etableret og klar til brug ca. 1. august 2020.

   

  Når den nye kunstgræsbane er etableret skal banen løbende driftes og vedligeholdes. I øjeblikket er det Vej og Park, der klipper græsset på arealerne, hvor der anlægges kunstgræsbane. Men administrationens vurdering er, at Ringsted Sport Center har den fornødne viden og erfaring med drift af kunstgræsbaner. Drift og vedligehold af den nye kunstgræsbane vil derfor blive forestået af Ringsted Sport Center.

   

  I forbindelse med projekteringen af anlægsprojektet og det oprindelige budgetforslag til den nye kunstgræsbane er der ikke afsat midler til selve driften af kunstgræsbanen i Benløse eller udstyr såsom mål, net og spillerkabine (udskiftningsboks til kampe).

   

  På baggrund af erfaringstal fra Ringsted Sport Centers drift af kunstgræsbanerne der, indhentede erfaringstal fra drift af kunstgræsbaner med infill af kork i andre kommuner samt indhentede tilbud på udstyr, har Ringsted Sport Center beregnet udgifterne til anskaffelser samt løbende drift og vedligehold af kunstgræsbanen i Benløse. Der er desuden indhentet tilbud på mål, net og spillerkabine.

   

  Anskaffelser

  Maskiner og udstyr fra Ringsted Sport Center kan delvist dække behovet for driftsmateriel ved kunstgræsbanen i Benløse, men der er behov for følgende anskaffelser ift. at det ikke vil være hensigtsmæssigt at transportere materiel mellem forskellige pladser, selv hvis der etableres kunstgræsbaner med kork andre steder::

   

  Sneblad  

  39.700 kr.

  Strigle 

  49.500 kr.

  Væskeudlægger – Tømidler  

  48.000 kr.

  Slæbenet

  5.100 kr.

  Anskaffelser i alt

  142.300 kr.

   

  Anskaffelserne kan finansieres af den givne anlægsbevilling til projektet for kunstgræsbanen i Benløse.

   

  Årlige driftsudgifter

   

  10 timer pr. uge inkl. transporttid Benløse/Sport Center                                

  130.000 kr.

   

  Vedligehold maskiner/udstyr

  25.000 kr.

  Optøningsmidler

  40.000 kr.

  Efterfyldning af korkinfill

  70.000 kr.

  Årlig driftsudgift i alt

  265.000 kr.

   

  Der er ikke afsat budget til årlige driftsudgifter til kunstgræsbanen i Benløse i forbindelse med anlægsprojektet. Vej og Park sparer årligt kr. 45.000 ved ikke at skulle klippe græsset på arealet for den nye kunstgræsbane. Der er således behov for at omplacere kr. 45.000 fra Vej og Park helårligt til Ringsted Sport Center samt derudover at tilføre Ringsted Sport Center kr. 220.000 helårligt fremadrettet til drift af kunstgræsbanen.

   

  Mål, net og spillerkabine

  Administrationen vurderer, at der er behov for indkøb af mål, net og spillerkabine (udskiftningsboks til kampe) til kunstgræsbanen i Benløse. Behovet er der, fordi målene generelt flyttes meget på kunstgræsbaner og for at undgå unødigt slid og nem anvendelse er der brug for mål med hjul. Samtidigt er der brug for spillerkabine til anvendelse ved kampe. Lignende udstyr forefindes på kunstgræsbanerne på Ringsted Sport Center. Der er indhentet tilbud på mål, net og spillerkabine til i alt kr. 120.068.

   

  Anskaffelserne kan finansieres af den givne anlægsbevilling til projektet for kunstgræsbanen i Benløse.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  2020

  De bevillingsmæssige konsekvenser er, at der i 2020 indkøbes anskaffelser af driftsmateriel til kr. 142.300 af ikke anvendte midler på anlægsprojektet for kunstgræsbanen i Benløse samt at Ringsted Sportscenter får overført 5/12 (august-december) af helårsbevillingerne til drift af kunstgræsbanen i Benløse på følgende vis:

   

  • Fra Vej og Park til Ringsted Sport Center kr. 18.750
  • At der sker teknisk budgetændring med tildeling af bevilling til Ringsted Sport Centers med kr. 91.666.
  • Fodboldmål, spillerkabine og net mv. for kr. 120.068 finansieres af ikke anvendte midler på anlægsprojektet for kunstgræsbanen i Benløse

   

  2021 og frem

  Fra 2021 og frem skal der ske følgende til driftsbevilling:

   

  • Permanent omplacering af budget fra Vej og Park til Ringsted Sport Center kr. 45.000
  • Teknisk budgetændring med tildeling af bevilling til Ringsted Sport Centers med kr. 220.000.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at der er behov for bevilling til udstyr, anskaffelser og drift af kunstgræsbanen i Benløse.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der gives en anlægsbevilling til anskaffelser af driftsmateriel til kr. 142.300 som finansieres af ikke anvendte rådighedsbeløb på anlægsprojektet for kunstgræsbanen i Benløse
  2. at Ringsted Sportscenter får overført kr. 18.750 fra Vej og Park til drift i 2020
  3. at der sker teknisk budgetændring med tildeling af bevilling til Ringsted Sport Centers med kr. 91.666 i 2020 til drift
  4. at der fra 2021 sker permanent omplacering af budget fra Vej og Park til Ringsted Sport Center kr. 45.000 til drift
  5. at der indarbejdes teknisk budgetændring med tildeling af bevilling til Ringsted Sport Centers med kr. 220.000 fra 2021 og frem til drift
  6. at der gives en anlægsbevilling til anskaffelse af fodboldmål, spillerkabine og net mv. for kr. 120.068, der finansieres af ikke anvendte rådighedsbeløb på anlægsprojektet for kunstgræsbanen i Benløse

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-04-2020

  Anbefales godkendt, men udvalget ønsker en uddybende beskrivelse af anskaffelserne og driftsudgifterne i en supplerende sagsfremstilling.

  Supplerende sagsfremstilling

  Herunder følger en uddybende beskrivelse af anskaffelserne til og driftsudgifterne for kunstgræsbanen i Benløse.

   

  Generelt er der indhentet tilbud, skaffet erfaringstal fra andre kommuners drift af lignende baner samt beregnet driftsomkostninger på baggrund af Ringsted Sportscenters mangeårige drift af kunstgræsbanerne der.

   

  • Snebladet skal bruges til at rydde banerne for sne. Beløbet er fremkommet efter indhentet tilbud.
  • Striglen bruges til at lufte banerne, hvilket skal ske én gang ugentligt. Beløbet er fremkommet efter indhentet tilbud.
  • Væskeudlægger- tømidler er nødvendige, da snebladet ikke må gå så dybt på baner med infill af kork. Derfor skal væskeudlægger til tømidler anskaffes. Beløbet er fremkommet efter indhentet tilbud.
  • Slæbenettet bruges til at jævne banen ud med 2-3 gange ugentligt afhængigt af sæsonen. Beløbet er fremkommet efter indhentet tilbud.
  • Ugentlig driftstid på 10 timer er udregnet som et gennemsnit på årsbasis til ovenstående opgaver, klargøring af maskiner samt transporttid til og fra Ringsted Sportscenter
  • Vedligehold af maskiner/udstyr er beregnet ud fra erfaringstal på Ringsted Sportscenter
  • Optøningsmidlerne skal anvendes til baner med infill af kork, der bliver mere glatte end andre kunstgræsbaner. Optøningsmidler er miljøvenlige. Beregnet ud fra forventet forbrug på baggrund af erfaringstal.
  • Efterfyldning af kork infill. Infill skal løbende efterfyldes, så der er kork nok på banen til anvendelse. Kork infill er dyrere end almindeligt infill. Beregnet ud fra erfaringstal.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 23-04-2020

  Ad 1-6: Anbefales godkendt. Det præciseres at ad 3 medfører en tillægsbevilling for 2020 finansieret af kassen.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 27-04-2020

  Ad 1-6: Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-05-2020

  Anbefales godkendt med Klima- og Miljøudvalgets bemærkninger.

  Beslutning i Byrådet den 11-05-2020

  Godkendt med Klima- og Miljøudvalgets bemærkninger.

 • Punkt 7 Ekstra midler til Oplev Ringsted (Sommer/Jul i Ringsted) (KFU)

  SagsID/Sagsnummer: 20/6364
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

  x

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Med denne sag skal der tages stilling til bevilling af ekstra midler til Oplev Ringsted i forlængelse af lokale erhvervspakke som følge af Covid-19/coronakrisen.

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted Kommune, handelslivet og foreningslivet har gennem mere end et årti samarbejdet omkring oplevelser og aktiviteter under formaterne Sommer og Jul i Ringsted.

   

  I 2019 blev ”Oplev Ringsted” lanceret som et nyt samlet format og en ny samlet digital platform for arrangementer og events i Ringsted Kommune. Platformen har afsæt i Sommer og Jul i Ringsted-formaterne, men med den gradvise udbygning af arrangementer over året i Ringsted Kommune, var der brug en ny platform, som kunne samle og markedsføre oplevelser i Ringsted året rundt.

   

  Udbygningen har i særdeleshed haft fokus på nye arrangementer i vinterferie, påskeferie, efterårsferie og enkeltstående arrangementer som fx Forårsfredag i 2019. Og målet er stadig det samme: At samle, systematisere og synliggøre Ringsted som en god oplevelsesby, hvor man kan handle, opleve og bosætte sig.

   

  Ringsted Event- & Turismesekretariat under Ringsted Kongrescenter er tovholder for ”Oplev Ringsted”, og formatet tilrettelægges og afvikles i et tæt samarbejde med Ringsted City, Ringsted

  Outlet, Ringstedet, kulturinstitutioner, foreningsliv, erhvervsliv og Ringsted Kommune.

   

  Ringsted Kommune har et budget på kr. 233.000 i 2020 til aktiviteter og markedsføring under ”Oplev Ringsted”. I forbindelse med den igangværende Covid-19/coronakrise har Byrådets partier indgået en aftale om en lokal erhvervspakke, og af denne fremgår det, at byrådets partier ønsker at ”fordoble tilskuddet for 2020 til Sommer og Jul i Ringsted (233.000 kr.) til brug i 2020 og 2021”.

  Inddragelse og høring

  Erhvervs- og handelslivet i Ringsted Kommune har haft mulighed for at give input til den lokale erhvervspakke ifbm. Covid-19/coronakrisen.

  Økonomi

  Der skal gives en særlig bevilling i 2020 på kr. 233.000 til Oplev Ringsted finansieret af kassen.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at en fordobling af det kommunale tilskud til ”Oplev Ringsted” vil have en positiv effekt på antal, kvalitet og markedsføring af aktiviteter og events i Ringsted Kommune. Administrationen vurderer, at arbejdet med yderligere events og aktiviteter kan igangsættes, når der er større klarhed for, hvordan Danmark igen ”åbner op” i forbindelse med Covid-19/coronakrisen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der gives en bevilling på kr. 233.000 i 2020 til Oplev Ringsted.
  2. at midlerne overføres fra kassen til Ringsted Kongrescenter.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-04-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-05-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 11-05-2020

  Godkendt.

 • Punkt 8 Tiltag for at hjælpe folkeoplysningen under Covid-19/coronakrisen (KFU)

  SagsID/Sagsnummer: 20/6518
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bekendtgoerelse_foranstaltninger_folkeoplysende_virksomhed_i_forbindelse_med_covid-19.pdf_-_bekendtgoerelse_foranstaltninger_folkeoplysende_virksomhed_i_forbind.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

  x

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Med denne sag gives der en orientering om tiltag for at hjælpe de folkeoplysende foreninger, og der skal tages stilling til Ringsted Kommunes tilgang til udbetaling af tilskud til aftenskoler, lokaletilskud mv. i forhold til den igangværende Covid-19/coronakrise. Sagen er til politisk behandling, fordi der lægges op til beslutning om, hvorvidt der skal udbetales tilskud også til ikke-gennemførte aktiviteter i den aktuelle situation.

   

  Beskrivelse af sagen

  I de seneste uger har regeringen og Folketingets partier præsenteret en række tiltag, der skal holde hånden under de folkeoplysende foreninger, kulturliv, medier mv. på kulturministeriets område.

  Det gælder bl.a. følgende for det folkeoplysende foreningsområde (idræt, spejdere, aftenskoler mv.):

  • Aftale om akut, midlertidig hjælpeordning målrettet folkeoplysning og folkehøjskoler ifm. COVID-19, vedtaget d. 31. marts 2020
  • Aftale om ekstraordinært tilskud til lokale idræts- og spejderforeninger d. 7. april 2020

  Aftale om akut, midlertidig hjælpeordning målrettet folkeoplysning

  Den 31. marts 2020 blev der indgået en politisk aftale Folketinget om en række tiltag, der skal hjælpe folkeoplysningen igennem nedlukningen som følge af Covid-19/coronasmitten. Fra statslig side er der oprettet en særlig hjælpeordning, som også omfatter aftenskolerne på i alt 141 mio. kr. Ordningen er gældende fra d. 9. marts til og med d. 8. juni i år og skal søges af aftenskolerne selv.

  I forlængelse heraf er der med baggrund i epidemi-lovgivningen derefter udarbejdet en bekendtgørelse, der udfolder den politiske aftale (bilag 1).

   

  Bekendtgørelsen (§ 1) opfordrer Byrådet til ”under de helt ekstraordinære forhold, som følger af foranstaltningerne efter loven og forebyggelsen og afhjælpningen i samfundet i forbindelse med covid-19, i et tæt samarbejde med foreningerne at afbøde de afledte virkninger på folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, som vil være eller kunne være en følge af de foranstaltninger, som træffes som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19. Målet hermed er, at folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde herunder lærere, undervisere, ledere og andre ansatte kan sikres bedst muligt inden for de helt ekstraordinære rammer, som forebyggelsen og afhjælpningen i landet i forbindelse med covid-19 nødvendiggør.”

   

  Bekendtgørelsen giver kommunerne klar hjemmel til at fortsætte de kommunale tilskud til aktiviteter, lokaler mv. for såvel den folkeoplysende voksenundervisning som de frivillige folkeoplysende foreninger. Bekendtgørelsen giver endvidere kommunerne mulighed for at fravige alle fastsatte regler om tilskudsforudsætninger, herunder minimumsgrænser for fælles fysisk undervisning i forbindelse med fjernundervisning, regler om debatskabende aktiviteter mv.

   

  Aftale om ekstraordinært tilskud til lokale idræts- og spejderforeninger

  Regeringen har sammen med en række af Folketingets partier desuden indgået en aftale om ekstraordinært tilskud til lokale idræts- og spejderforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger oplever på grund af aflyste arrangementer, manglende indtægter mv. som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

   

  Baggrunden for denne hjælpepakke er, at mange lokale idræts- og spejderforeninger har aflyst eller udskudt mindre arrangementer, fodboldskoler, spejderstævner, motionsløb etc., men har allerede afholdt udgifter til planlægning og får samtidig ikke de forventede indtægter fra arrangementet mv. Dertil kommer evt. tilbagebetaling af deltagergebyr. Endvidere har nogle lokale foreninger også faste udgifter til deres faciliteter og forbrugsudgifter.

   

  Hjælpepakken er på kr. 50 millioner kroner og går til lokale idræts- og spejderforeninger og fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt som følge af COVID-19 af eksempelvis medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 500 deltagere. Midlerne fordeles forholdsmæssigt i de tre foreningspuljer, der allerede eksisterer på idræts- og spejderområdet til lokalforeninger, og som administreres af hhv. Firmaidrætten, DIF og DGI i fællesskab samt DUF. De 50 mio. kr. er afsat med 23 mio. kr. til DIF, 21 mio. kr. til DGI, 3,5 mio. kr. til Firmaidrætten og 2,5 mio. kr. til DUF øremærket spejderne.

   

  Ringsted Kommune har ikke en rolle ift. fordelingen eller adgangen til disse midler, men midlerne vil kunne komme lokale idræts- og spejderforeninger i kommunen til gode via landsorganisationerne.

   

  Igangsatte tiltag i Ringsted Kommune

  Ringsted Kommunes administration har allerede igangsat en fremrykning af udbetalingen af medlemstilskud i 2020 til de folkeoplysende foreninger, og denne er gennemført inden påske. Lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger er ligeledes i gang og forventes gennemført senest 1. maj 2020.

   

  Ringsted Kommunes administration har ligeledes været i kontakt med samtlige aftenskoler i begyndelsen af april 2020 for at få en status på deres likviditetsmæssige situation. På det tidspunkt meddelte aftenskolerne, at de ikke havde aktuelle udfordringer.

   

  Administrationen har ligeledes drøftet den aktuelle situation hos de folkeoplysende foreninger med Folkeoplysningsrådet tirsdag den 14. april 2020. Der blev givet udtryk for, at nogle foreninger havde lukket ned for vintersæsonen tidligere end normalt, at fx sommerlejre var aflyst eller aktuelt forsøges planlagt i mindre omfang, samt at der arbejdes med hjemmeløsninger såsom at børn kan gå til fx ”hjemmespejder”. Foreningerne og aftenskolerne er samlet set spændte på, om og hvilke konsekvenser coronakrisen får for medlemstal og elevtal fremadrettet – og dermed hvilke konsekvenser coronakrisen vil få for foreningernes aktiviteter og økonomi fremadrettet.

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men vil fastholde allerede tildelte bevillinger på trods af aflysninger mv.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at de folkeoplysende foreninger ligesom øvrige aktører i samfundet er eller kan komme under pres i den aktuelle coronakrise bl.a. ift. likviditet og manglende omsætning aktuelt og fremadrettet ift. færre tilmeldinger, krav om tilbagebetalinger, færre medlemmer og reduceret indtægtsgrundlag fra fx arrangementer mv. Dette er også baggrunden for regeringens og Folketingets hjælpepakker og ændringer ift. kommunernes muligheder på det folkeoplysende område.

   

  Administrationen vurderer, at Ringsted Kommune kan støtte op om det lokale, folkeoplysende foreningsliv ved at udnytte den klare hjemmel i den nye bekendtgørelse til at fortsætte de kommunale tilskud til aktivitet, lokaler mv. for såvel den folkeoplysende voksenundervisning som de frivillige folkeoplysende foreninger samt muligheden for at fravige alle fastsatte regler om tilskudsforudsætninger, herunder minimumsgrænser for fælles fysisk undervisning i forbindelse med fjernundervisning, regler om debatskabende aktiviteter mv.

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at

  1. Der kan udbetales tilskud for undervisningstimer på igangsatte kurser og planlagte kurser, som aflyses på baggrund af myndighedernes udmeldinger vedr. COVID-19 frem til 8. juni 2020. Det er en forudsætning, at der udbetales løn til underviseren for den omfattede undervisning.
  2. Der udbetales tilskud for undervisning, hvor den fysiske undervisning erstattes med fjernundervisningstilbud på igangsatte hold uden hensyntagen til de gældende begrænsninger på fjernundervisningens omfang frem til 8. juni 2020.
  3. Der udbetales lokaletilskud til foreninger og aftenskoler, også selvom aktiviteter er aflyst frem til 8. juni 2020.
  4. Foreninger, som tilbagebetaler kontingent for den periode foreningen eventuelt har holdt lukket grundet corona frem til 8. juni 2020, i sit regnskab kan opføre dette, hvorefter beløbet vil indgå i beregningen af medlemstilskud i 2021.
  5. Udbetalte tilskud kræves tilbagebetalt, hvis der ikke er dokumentation for faktisk afholdte udgifter.

   

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-04-2020

  Anbefales godkendt med bemærkning om, at der desuden gives mulighed for, at den enkelte aftenskole frivilligt kan bede om tidligere udbetaling af tilskud for 2. halvår 2020.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-05-2020

  Anbefales godkendt med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkninger.

  Beslutning i Byrådet den 11-05-2020

  Godkendt med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkninger.

 • Punkt 9 Beslutningsgrundlag for ny Kastaniehave-instituiton (BUU, PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 20/5687
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_anlaegsoenske_budget_2020_ny_kastaniehave-instituiton.pdf bilag_2_notat_vedr._beliggenhed_af_ny_kastaniehave.pdf bilag_3_foreloebigt_beslutningsgrundlag_fase_0.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  X

   

  X

   

  X

   

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der træffes beslutning om etablering af ny Kastaniehave-institution, herunder principielle forhold for placering, kapacitet og pædagogisk indhold.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet har i en hensigtserklæring i budget 2019 vedtaget, at der skal etableres en ny Kastaniehave-institution til erstatning for den nuværende institution, som trænger til en gennemgribende renovering, herunder bl.a. nyt tag, vinduer og isolering.

  I forlængelse heraf har Børne- og Undervisningsudvalget i møde d. 20. maj 2019 haft sagen ”Mulige arealer til ny institution til erstatning for Kastaniehaven” til behandling. Udvalget besluttede, at der i budgetprocessen for 2020 skulle arbejdes videre med:

  1. Mulighed 1 placering på Vestervej 29 eller mulighed 2 på Vestervej 27, og at jordbundsforholdene belyses
  2. En ny mulighed, hvor en renovering af Kastaniehaven kombineres med opførsel af ny institution enten på Klostermarken eller i Benløse, afhængig af befolkningsprognosen fra COWI.

   

  På den baggrund blev der udarbejdet et anlægsønske til budget 2020 med beskrivelse af de forskellige placeringsmuligheder for en ny Kastaniehave-institution følgende steder:

  • Placering på Vestervej
  • Renovering af Kastaniehaven og udvidelse af Klostermarkens Børnehus
  • Placering i Benløse
  • Placering på Vibevej 2
  • Placering på Bispegade 1

   

  Nuværende beslutninger om anlæg af ny Kastaniehave-institution jf. Budget 2020

  Det fremlagte anlægsønsket blev vedtaget med budget 2020, hvor der blev afsat i alt 44 mio. til ny Kastaniehave-institution.

  Med denne beslutning har Byrådet valgt forslaget om en placering af en ny institution på Vestervej, som indeholder følgende:

  • Placering af ny institution på Vestervej 27 eller Vestervej 29
  • Placering på Vestervej med en central placering, som tilgodeser brugerne i stationsområdet samt pendlerfamilier, der skal med toget fra Ringsted Station
  • En institution til 135 børn med kvalitetsniveau A, som er 4,5 m2 pr. vuggestuebarn og 3,5 m2 pr. børnehavebarn incl. aktivitetsrum, køkken, depot, personalefaciliteter m.m. i alt en bygning på 1023 m2.
  • Udgifter til inventar og indretning samt flytning, uforudsete udgifter og jordbearbejdning
  • Udgifter til nedrivning af de 6 pavilloner incl. miljøsanering

   

  Følgende udgifter er ikke indeholdt i de afsatte 44 mio.:

  • Penge til yderligere parkeringspladser
  • Legeplads
  • Genhusning af børn og personale i byggeperioden

   

  Anlægsønsket til budget 2020 om ny Kastaniehave-institution er vedlagt som bilag 1.

   

  Beskrivelse af placering på Vestervej 27-29

  Placeringen af en ny daginstitution på Vestervej ligger centralt i Ringsted by og tæt på togstation og offentlig transport, som både kan tilgodese borgere i nærområdet og pendlerfamilier fra øvrige områder i kommunen, der skal med toget til og fra Ringsted station.

   

  Hvis institutionen placeres på den sydøstlige del af Vestervej 27, vil det ikke kræve ny lokaleplan for området. En ny institution kan placeres på dele af den grund, hvor de nuværende pavilloner ligger. Med denne placering kan den nuværende lovgivning om hensyn til støjgener m.m. fra Vestervej og Sorøvej efterleves.

   

  I det afsatte budget på 44 mio. er der indregnet udgifter til nedrivning af de skimmelsvampangrebne pavilloner, hvor Vestervejens Skole tidligere har haft til huse. Hele grunden på Vestervej 27-29 er så stor, at der kan bygges en ny institution samtidig med, at den nuværende Kastaniehave holdes i drift for børn og personale.

   

  Området, hvor bygningen kan placeres, ligger tæt på parkeringsarealer og eksisterende teknik-og forsyningshus. Desuden er der allerede fremført el, vand, fjernvarme og afløbsinstallationer mv. frem til den tidligere skole, som forventes at kunne bruges igen.

   

  Hvis den nye institution derimod placeres på den sydvestlige del af Vestervej 27, skal der laves ny lokalplan, som tager yderligere 9 mdr.

   

  Hvis der skal opføres en ny institution på Vestervej 29, der hvor den nuværende Kastaniehave ligger, vil det betyde, at hele institutionen skal genhuses, og at den gamle bygning først skal fjernes, før byggeriet af en ny institution kan igangsættes. 

   

  Billedet herunder viser de to bygninger som Kastaniehaven anvender til daginstitution i dag og de pavilloner, som skal nedrives for at give plads til en ny institution.  

   

  I notat til sagen om beliggenhed for ny Kastaniehave-institution er de nuværende forhold skitseret, plan for bygninger, der nedrives og område, hvor den nye institution kan placeres. Notatet er vedlagt som bilag 2.