Du er her

Byrådet - 11-06-2019

Byrådet - 11-06-2019

Dato: Tirsdag den 11. juni 2019 Tid: Kl. 19:00
Udvalg/Råd: Byrådet
Dokument: 62019.pdf
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden for mødet den 11. juni 2019

  SagsID/Sagsnummer: 17/24256
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Beslutning i Byrådet den 11-06-2019

  Godkendt.

 • Punkt 2 Budgetrapport 1 pr. 31. marts 2019 (ALLE)

  SagsID/Sagsnummer: 19/8611
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_4_-_byudvikling_31.03.2019.pdf.pdf bilag_5_-_specificeret_anlaegsoversigt.pdf.pdf bilag_1_budgetrapport_1_-_2019.pdf.pdf bilag_2_-_skattefinansieret_drift.pdf.pdf bilag_3_-_foreslaaede_budgetaendringer.pdf.pdf overgangstildkud.docx overgangstilskud_og_tilskud_til_oe-kommuner.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Hermed forelægges kommunens budgetrapport 1. kvartal 2019, for perioden 1. januar 2019 til 31. marts 2019.

   

  Budgetrapporten indeholder forventet regnskab på drift, renter og anlæg baseret på faktisk forbrug fra januar til september samt forventninger på de enkelte bevillinger. Der afrapporteres også på kommunens likviditet samt på overholdelse af den finansielle strategi.

  Beskrivelse af sagen

  Budgetrapport 1 - 2019 inkl. bemærkninger til alle væsentlige forventede afvigelser fremgår i bilag 1. I bilag 2 findes tabel over hele den skattefinansieret drift og i bilag 3 findes detaljer om budgetændringer, der indstilles godkendt i forbindelse med sagen. I bilag 4 findes status på kommunens Byudviklingsfond (køb og salg). Detaljeret anlægsoversigt kan findes i bilag 5.

   

  Budgetrapport 1 er udarbejdet på baggrund af forbruget ved udgangen af marts 2019.

   

  Resultat af ordinær drift

  Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 29,7 mio. kr.

  Efter 1. kvartal resulterer de samlede tilbagemeldinger i forhold til den ordinære drift et forventet driftsoverskud på 56,2 mio. kr. hvilket er ca. 26,5 mio. kr. højere end budgetteret.

   

  Det bemærkes at det høje mindreforbrug på 21,8 mio. kr. i den skattefinansierede drift reelt er 19 mio. kr. lavere, fordi det inkludere et mindreforbrug på 19 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering vedr. 2019 med betaling i 2020. De 19 mio. kr. er derfor ikke et mindreforbrug, men en udskudt betaling. Det reelle mindreforbrug på den skattefinansierede drift er således 2,8 mio. kr. og den reale forventede afvigelse på det ordinære resultat er således 7,5 mio. kr.

   

  Serviceudgifter

  Der forventes serviceudgifter i 2019 på 1.581,6 mio. kr., hvilket er 12,0 mio. kr. under servicerammen, der udgør 1.587,6 mio. kr.

   

  Servicerammen beregnes ud fra de samlede driftsudgifter, tillagt indtægter fra den centrale refusionsordning og tab af lejeindtægter mv. vedrørende ældreboliger. Derfra trækkes de samlede overførselsudgifter, udgifter til de forsikrede ledige, aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet, samt udgifter til tjenestemandspensioner i forsyningen.

   

  Såfremt kommunerne samlet set overskrider servicerammen, vil der dels blive en kollektiv sanktion og dels en individuel sanktion. Den kollektive sanktion udgør 40 % af rammeoverskridelsen og vil ramme alle kommuner også dem der overholder deres andel af servicerammen. Den individuelle sanktion udgør de resterende 60 % af rammeoverskridelsen. Den endelige sanktion afhænger af, i hvilket omfang den samlede serviceramme for alle landets kommuner bliver overskredet.

   

  Finansiering

  Kommunens finansieringsbudget er på ca. 2.234 mia. kr., og der forventes p.t. en merindtægt på 2,3 mio. kr.

   

  Rente

  På renteområdet forventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på netto 2,3 mio. kr. Det er primært de fortsat meget lave renter på indlån, der påvirker forventningerne.

   

  Skattefinansieret drift

  For den skattefinansierede drift er det samlede budget 2.200,5 mio. kr., og der forventes på nuværende tidspunkt samlet set et mindreforbrug på 21,8 mio. kr.

   

   

  Økonomiudvalget

  På Økonomiudvalgets område ventes et samlet merforbrug på 4,3 mio. kr. Det samlede merforbruget kan primært henføres til Administration – Centre, hvor der forventes et merforbrug på 5,7 mio. kr., Administration – fælles, hvor der forventes et mindreforbrug på 2,5 mio.kr. og Trepartsmidler, puljer m.v. hvor der forventes merforbrug på 0,3 mio.kr og barselspuljen hvor det forventes at stemme med budget.

   

  Klima- og Miljøudvalget

  På Klima- og Miljøudvalgets område ventes for hele året et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

   

  Plan- og Boligudvalget

  På Plan- og Boligudvalgets område forventes der et merforbrug på 0,1 mio. kr..

   

  Børne- og Undervisningsudvalget

  På Børne- og Undervisningsudvalgets område ventes et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. På området for Skoler forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr., på området for Dagtilbud forventes et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på udvalgsbevillingerne og 0,2 mio. kr. på institutionsbevillingerne. På Børn og Unge forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr.

   

  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

  På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes samlet set et mindreforbrug på 23,8 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til sundhedsområdet.

   

  På Sundhedsområdet ventes samlet set et mindreforbrug på 19,3. mio. kr. Ud af de 19,3 mio. kr. kan de 19 mio. kr. henføres til aktivitetsbestemt medfinansiering. Ringsted Kommunes aktivitetsbestemte medfinansiering betales i forhold til borgernes forbrug af de sundhedsydelser som regionerne stiller til rådighed. Der betales løbende aconto på disse ydelser, men for 2019 betales 19 mio.kr. først i 2020. De 19 mio.kr. skal derfor overføres til næste år og er ikke et egentligt mindreforbrug, men derimod en udskydelse af betalingen.

   

  På Handicap, social og psykiatri forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr., på Unge – Social forventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. og på Beskæftigelse Voksne og Unge forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr.

   

  Det forventede mindreforbrug i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget er når korrigeret for aktivitetsbestemt medfinansiering på 4,8 mio. kr.

   

  Ældre- og Genoptræningsudvalget

  På Ældre- og Genoptræningsudvalgets område forventes budgetoverholdelse.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget

  På Kultur- og Trivselsudvalgets budgetområde forventes samlet set et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

   

  Skattefinansieret anlæg

  På anlægsområdet ventes mindreforbrug i forhold til budgetteret niveau på i alt 93,7 mio. kr. Dette dækker primært over forskydninger på anlæg, men også mer- og mindreforbrug på de enkelte anlæg. I bilag 5 ses liste samt kort status på igangværende anlæg.

   

  Likviditet

  Kommunens gennemsnitlige likviditet over de seneste 365 dages er pr. 31. marts 2019 308,1 mio. kr. På samme tidspunkt sidste år var den gennemsnitlige likviditet 325,1 mio. kr.

   

  Foreslåede budgetændringer

  Budgetændringer der søges godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen og er nærmere beskrevet i bilag 3.

   

  Finansiel strategi

  Kommunen har p.t. lån for i alt 420,9 mio. kr. Heraf udgør støttede lån til ældreboliger 97,5 mio. kr. og lån vedr. klimatilpasningsprojekter 32,0 mio. kr.

   

  Kommunens andel af fastforrentede lån udgør p.t. ca. 56 %. Det er en overholdelse af den finansielle strategi, der tilsiger, at fastrenteandelen til enhver tid mindst skal udgøre 50 %. Andelen af gæld i CHF udgør p.t. ca. 35 %, hvilket er i overensstemmelse med den finansielle strategi, der fastsætter maksimum til 50 %.

   

  Kommunens tilgodehavender

  Pr. 31. marts 2019 udgør kommunens samlede tilgodehavende til inddrivelse 47,2 mio. kr. De samlede restancer udegjorde pr. 31. december 2019 47,8 mio. kr. Altså er kommunens samlede tilgodehavender faldet med ca. 0,6 mio. kr.

  Økonomi

  Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår i Bilag 3, hvortil der henvises.

  Vurdering

  I forhold til det politisk bestemte serviceniveau er vurderingen at det overholdes.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at budgetrapport, jf. bilag 1, tages til efterretning
  2. at de i bilag 3 nærmere beskrevne budgetændringer godkendes

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 20-05-2019

  Punkt 1 taget til efterretning.

  Punkt 2 anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Benny Christensen, Per Nørhave og Tina-Mia Eriksen

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 20-05-2019

  Punkt 1 taget til efterretning

  Punkt 2 Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-05-2019

  Punkt 1 taget til efterretning

  Punkt 2 Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu og Torben Lollike

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 22-05-2019

  Punkt 1 Tages til efterretning

  Punkt 2 Anbefales godkendt med bemærkningerne om, at baggrunden for forslaget om at lægge midler i kassen vedrørende kompensation vedrørende udligningstab på ældre og social områderne uddybes og at undersøgelsen vedr. den boligsociale indsats håndteres tværgående mellem centrene.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 23-05-2019

  Punkt 1 taget til efterretning

  Punkt 2 anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Torben Lollike, Benny Christensen og Per Nørhave

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 27-05-2019

  Punkt 1 taget til efterretning.

  Punkt 2 anbefales godkendt.

  Supplerende sagsfremstilling

  Social- og Arbejdsudvalget har anmodet om en uddybning af baggrunden for at lægge midler i kassen vedrørende kompensation vedrørende udligningstab på ældre- og socialområderne.

   

  Efter at aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi for 2019 var indgået, blev der rejst tvivl om det datagrundlag vedrørende kontering af udgifter til ældre og voksne med handicap, der var anvendt i forbindelse med beregning af udligningen for 2019, var korrekt. Der blev derfor på Finansloven for 2019 afsat 707 mio. kr. til fordeling til kommunerne i kompensation for udligningstab som følge heraf. Ringsted Kommunes andel udgør 2.208.000 kr. (Vi vil modtage et tilsvarende beløb i 2020, som vil blive indarbejdet i det tekniske budgetforslag.)

   

  Der er således tale om kompensation for fejl i udligningen, og ikke en kompensation for konkrete merudgifter på ældre- og socialområdet, hvorfor det foreslås, at kompensationen tilføres kassen.

   

  Fordelingen blev først udmeldt til kommunerne i skrivelse af 21. december 2018, hvorfor kompensationen ikke er indeholdt i det vedtagne budget for 2019. Udmeldingen samt kommunefordelt oversigt vedhæftes som bilag.

  Supplerende sagsfremstilling

  Plan- og Boligudvalget har anmodet om en udredning af størrelsen på afvigelsen for serviceudgifter på baggrund af en beklagelig fejl i sagsfremstillingen.

   

  Af sagsfremstillingen fremgår det at:

   

  Serviceudgifter

  Der forventes serviceudgifter i 2019 på 1.581,6 mio. kr., hvilket er 12,0 mio. kr. under

  servicerammen, der udgør 1.587,6 mio. kr.

   

  Der burde have stået:

   

  Serviceudgifter

  Der forventes serviceudgifter i 2019 på 1.581,6 mio. kr., hvilket er 6,0 mio. kr. under

  servicerammen, der udgør 1.587,6 mio. kr.

   

   

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2019

  Punkt 1 taget til efterretning.

  Punkt 2 anbefales godkendt med fagudvalgenes bemærkninger.

  Beslutning i Byrådet den 11-06-2019

  Enhedslisten stillede forslag om, at der overføres 2,2 mio. kr. til budget 2020, med henblik på at minimere budgetudfordringen i 2020.

   

  Forslaget faldt efter afstemning

   

   

   

  For

   

  Imod

   

  Undlod

   

  V

  Henrik Hvidesten

   

  X

   

  V

  Klaus Hansen

   

  X

   

  V

  Johnny Dahlgaard

   

  X

   

  V

  Line Lynnerup

   

  X

   

  V

  Mazlum Øz

   

  X

   

  V

  Timo Jensen

   

  X

   

  O

  Per Nørhave

   

  X

   

  O

  Daniel Nørhave

   

  X

   

  O

  Tina-Mia Eriksen

   

  X

   

  C

  Finn Andersen

   

  X

   

  C

  Andreas Karlsen

   

  X

   

  Ø

  Henrik Kjær

  X

   

   

  Ø

  Jan Jakobsen

  X

   

   

  R

  Lars Tegl Rasmussen

   

  X

   

  B

  Torben Lollike

   

  X

   

  F

  Britta Nielsen

   

  X

   

  A

  Lisbeth Andersen

   

  X

   

  A

  Sadik Topcu

   

  X

   

  A

  Benny Christensen

   

  X

   

  A

  Mette Ahm-Petersen

   

  X

   

  A

  Per Flor

   

  X

   

   

  Herefter blev punkt 1 taget til efterretning.

  Punkt 2 blev godkendt med bemærkning om, at undersøgelsen vedr. den boligsociale indsats håndteres tværgående mellem centrerne.

 • Punkt 3 Organisering af Ringsted Kongrescenter (KFU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/6648
  Sagen afgøres i: Byrådet
  modeller_for_organisering_af_ringsted_kongrescenter.pdf_-_modeller_for_organisering_af_ringsted_kongrescenter.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

  x

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Med denne sag fremlægges forskellige organiseringsmodeller for Ringsted Kongrescenter med henblik på, at Byrådet træffer beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med en eller flere modeller.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2019 en hensigtserklæring om, at der ”medio 2019 skal fremlægges forslag til organiseringsmodeller for Ringsted Kongrescenter. Organiseringsmodellerne kan både være privat, fondseje, kommunalt mv. Forslaget skal forholde sig til kommunens rolle i de forskellige organiseringsmodeller, herunder hvordan Ringsted Kongrescenters opgaveportefølje med både drift af kongrescentret, eventsekretariat og turismeområdet kan håndteres i de forskellige modeller. De økonomiske konsekvenser af de forskellige organiseringsmodeller skal ligeledes belyses.”

   

  Ringsted Kongrescenters hovedopgaver i dag er todelt på drift og udvikling af selve kongrescentret samt at fungere som turisme- og eventsekretariat for Ringsted Kommune.

   

  Opgaven i forhold til drift og udvikling af selve Ringsted Kongrescenter indeholder bl.a.:

  • Koncerter, stand up, ballet, opera, skuespil mv. på scener til 200-1500 gæster med ca. 35.000 årlige kulturgæster til de ca. 60-70 årlige forestillinger
  • Møder og konferencer for 10-900 deltagere. Årligt gennemføres der ca. 200 årlige konferencer og møder

   

  Opgaven som turisme- og eventsekretariat indeholder bl.a. tovholder og koordinering ift. Sommer i Ringsted, Jul i Ringsted, Ringsted Natten, Børnefestival, julebelysning mv. Turismeservicen består bl.a. af drift af visitringsted.dk, fysisk betjening samt netværk for turismeaktørerne.

  Ringsted Kongrescenter havde i 2018 en samlet omsætning på 19,2 mio. kr. ex. moms. Det kommunale budget til drift af Ringsted Kongrescenter samt opgaverne i regi af turisme- og eventsekretariatet er i 2019 på kr. 3,8 mio. kr.

   

  Administrationen har udarbejdet en oversigt over forskellige organiseringsmodeller for Ringsted Kongrescenter. Administrationen kan pege på fire organiseringsmodeller:

  1. Rent kommunalt regi (som i dag)
  2. Fond
  3. Offentlig-privat selskabsform
  4. Ren privatisering

   

  I bilag 1 er der en gennemgang af de fire modeller med fokus på bl.a. centrale politiske beslutningsprocesser, muligheder for aktiviteter og støtte, kommunens hæftelse, samhandel og udbud, bygningsmuligheder, økonomiske muligheder mv. ved de forskellige organiseringsmuligheder for Ringsted Kongrescenter.

   

  I forhold til håndteringen af opgaverne omkring event og turisme er det administrationens vurdering, at den nuværende organisering med at løse hhv. kultur, kongres, event og turisme i sammenhæng giver en god synergi og vil kunne fortsætte i alle fire modeller. Alt afhængigt af model skal der indgås konkrete driftsaftaler ift. opgaverne.

   

  De økonomiske muligheder for Ringsted Kommune og Ringsted Kongrescenter i de forskellige modeller handler overordnet set om tre forhold:

   

  1. Kommunens udgift til drift af Ringsted Kongrescenter eller driftsaftale ml. kommune og ny ejer
  2. Ringsted Kongrescenters indtægtsmuligheder som hhv. kommunalt ejet eller i andre organiseringsformer
  3. Bygningsejerskab, drift og leje

   

  I forhold til model 1 med rent kommunalt ejerskab som i dag er det vurderingen, at der ikke er mulighed for at ændre væsentligt på indtægtsmulighederne for Ringsted Kongrescenter. I forhold til udgiften til driften af Ringsted Kongrescenter kan Byrådet ved den årlige budgettildeling justere rammen for Ringsted Kongrescenter.

   

  I forhold til model 2 med fondsejerskab skal der indgås en driftsaftale mellem kommunen og fonden. Kommunen kan købe arrangementer og give øremærkede tilskud. Disse kan eventuelt modsvares af en lejeindtægt på bygningen. Fonden kan øge udbuddet af konferencer, kulturelle arrangementer, salg af mad og drikke mv., men mulighederne afhænger af den kommunale involvering i forhold til grundkapital. Ringsted Kongrescenter vurderer, at der vil være følgende indtægtsmuligheder ved en organisering i en fond:

   

  A: Eget salg af mad- og drikkevarer

  Ringsted Kongrescenters salg af mad- og drikkevarer til konference- og kulturarrangementer er i dag udbudt og varetages af ekstern leverandør. Ringsted Kongrescenter modtager således i dag kun en andel af det salg, som Ringsted Kongrescenter selv forestår til kulturkunder og kursusarrangører. I 2018 har det samlede salg udgjort 4 ,1 mio. kr. ex. moms. Som fond vil Ringsted Kongrescenter kunne hjemtage salget af mad- og drikkevarer. Det forventes at salg i fondsregi vil kunne øge indtjeningen med kr. 0,8-1,0 mio. kr. ex. moms på årsbasis.

   

  B: Øget salg af kurser- og konferencer

  I 2014 vurderede Horten Advokater, at Ringsted Kongrescenters kursussalg var foreneligt med kommunalfuldmagten i det omfang at salget ikke blev øget væsentligt. I 2018 har den samlede udlejning af lokaler og faciliteter udgjort 2,1 mio. kr. ex. moms. I en fond vil Ringsted Kongrescenter i større omfang kunne markedsføre kursusfaciliteterne kommercielt og øge kundeporteføljen. Det forventes at dette salg vil kunne øge indtjeningen med 20-25 % svarende til 0,4-0,5 mio. kr. ex moms på årsbasis.

   

  I forhold til model 3 med organisering i et offentligt-privat selskab er det vurderingen, at den kommercielle udnyttelse vil være begrænset pga. kommunens involvering og kravet om, at kommunens deltagelse er begrundet i den kommunale viden. Der kan gives øremærket tilskud og kommunen kan købe arrangementer. Dette kan modsvares af en eventuel lejeindtægt til kommunen for bygningen.

   

  I forhold til model 4 med ren privatisering vil der være mulighed for fuld kommerciel udnyttelse og kommunen kan fortsat give øremærkede tilskud samt købe arrangementer. Dette kan modsvares af en eventuel lejeindtægt til kommunen for bygningen. Ejendomsværdien for Ringsted Kongrescenter er fastsat til kr. 60 mio.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at model 1, 2 eller 4 er mulige for en fremtidig organisering af Ringsted Kongrescenter.

   

  Model 3 vurderes vanskelig at gennemføre, da der vil være begrænsede muligheder for kommerciel udnyttelse i modellen, hvilket vurderes at ville begrænse interessen for privat involvering i et offentligt-privat selskab. Herunder vurderes det at være vanskeligt at leve op til kravet om, at maksimalt 50 % af selskabets omsætning sker til andre end kommuner. Konstruktionen kan derfor kun anvendes, hvis kommunen er aftager for minimum 50 % af omsætningen.

   

  I forhold til model 1 er det vurderingen, at den nuværende organisering fungerer godt og kan videreføres. Model 1 giver Byrådet fuld styring med Ringsted Kongrescenter, men udviklingsmulighederne ift. forøgede indtægter er begrænset.

  I forhold til model 2 er det vurderingen, at det er realistisk, at der kan etableres en fond fx med indskud fra lokale foreninger eller sammenslutninger, der vil have en interesse i at drive Ringsted Kongrescenter. Byrådets styringsmuligheder i model 2 vil være i forhold til udarbejdelsen af vedtægter samt muligheden for at udpege bestyrelsesmedlemmer til fonden. Organiseringen i en fond vurderes at ville give forøgede muligheder for at skabe indtægter for Ringsted Kongrescenter. Ringsted Kommune vil kunne få en indtægt på udleje af bygningen.

   

  I forhold til model 4 har administrationen vanskeligt ved at vurdere den aktuelle markedssituation ift. et salg af såvel aktiviteter som bygningen. Umiddelbart vurderes det, at antallet af interesserede købere vil være lavt. Byrådet vil som udgangspunkt ikke have nogen styringsmulighed ift. et privatiseret Ringsted Kongrescenter, men der vil dog via salgsaftalen/kontrakten kunne stilles visse krav, ligesom øremærket støtte til bestemte aktiviteter vil kunne give en vis styring fx ift. kulturudbuddet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med en eller flere af organiseringsmodellerne for Ringsted Kongrescenter.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-04-2019

  Udsat til næste møde.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-05-2019

  Kultur- og Fritidsudvalget indstiller efter afstemning, at der arbejdes videre med model 2.

   

   

  O
  Daniel Nørhave

  V
  Line Lynnerup

  V
  Mazlum Øz

  A
  Sadik Topcu

  B
  Torben Lollike

  C

  Andreas Karlsen

  Ø

  Jan Jakobsen

  For

  x

  X

  X

  Ej til stede

  Ej til stede

   

  X

  Imod

   

   

   

  X

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

  Andreas Karlsen stemte imod med bemærkning om, at han ønsker, der skal arbejdes videre med en privatisering af Ringsted Kongrescenter.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu og Torben Lollike

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2019

  Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt efter afstemning.

   

   

  V

  Henrik Hvidesten

  V

  Klaus Hansen

  O

  Per Nørhave

  A

  Per Flor

  A

  Mette Ahm-Petersen

  B

  Torben Lollike

  F

  Britta Nielsen

  Ø

  Henrik Kjær

  C

  Finn Andersen

  For

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

   

  Imod

   

   

   

   

   

   

   

   

  x

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Finn Andersen stemte imod med den begrundelse, at han ønsker, at der skal arbejdes videre med en privatisering af Ringsted Kongrescenter.

  Beslutning i Byrådet den 11-06-2019

  Det Konservative Folkeparti stillede forslag om, at der skal arbejdes videre med privatisering af Kongrescentret.

   

  Forslaget faldt efter afstemning.

   

   

   

  For

   

  Imod

   

  Undlod

   

  V

  Henrik Hvidesten

   

  X

   

  V

  Klaus Hansen

   

  X

   

  V

  Johnny Dahlgaard

   

  X

   

  V

  Line Lynnerup

   

  X

   

  V

  Mazlum Øz

   

  X

   

  V

  Timo Jensen

   

  X

   

  O

  Per Nørhave

   

  X

   

  O

  Daniel Nørhave

   

  X

   

  O

  Tina-Mia Eriksen

   

  X

   

  C

  Finn Andersen

  X

   

   

  C

  Andreas Karlsen

  X

   

   

  Ø

  Henrik Kjær

   

  X

   

  Ø

  Jan Jakobsen

   

  X

   

  R

  Lars Tegl Rasmussen

   

  X

   

  B

  Torben Lollike

   

  X

   

  F

  Britta Nielsen

   

  X

   

  A

  Lisbeth Andersen

   

  X

   

  A

  Sadik Topcu

   

  X

   

  A

  Benny Christensen

   

  X

   

  A

  Mette Ahm-Petersen

   

  X

   

  A

  Per Flor

   

  X

   

   

  Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling blev herefter godkendt.

 • Punkt 4 Kultur-, Fritids- og Frivilligpolitik 2018-2021 (genoptaget) (KFU)

  SagsID/Sagsnummer: 18/13926
  Sagen afgøres i: Byrådet
  -_kultur-_fritids-_og_frivillighedspolitik_beslutte_dok_150149-16_v1.pdf.pdf styrings-_og_politikkoncept_dok_54554-18_v2.pdf.pdf ringsted_kommune_vision.pdf_dok_54556-18_v1.pdf.pdf hovedindsatser_kff-politik_2016-2018.pdf opsamling_paa_input_fra_folkeoplysningsraadet.pdf opsamling_paa_input_fra_ruf.pdf.pdf oplaeg_til_revideret_kff-politik.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

  x

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Med denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til Ringsted Kommunes kultur-, fritids- og frivilligpolitik for 2018-2021.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet vedtog marts 2016 den gældende kultur-, fritids- og frivilligpolitik (bilag 1).  Kultur-, fritids- og frivilligpolitikken tager udgangspunkt i Byrådets vision for Ringsted. Politikken har overskriften ”Puls, sjæl og samarbejde”.

   

  Politikken forholder sig overordnet til Ringsted Kommunes tilgang til de tre områder: kultur, fritid og frivillighed, herunder også det folkeoplysende arbejde. I politikkens indledning er det angivet, at ”i Ringsted betragter vi det frivillige arbejde på lige fod, hvad enten det drejer sig om folkeoplysning, socialt arbejde, frivilligt foreningslederarbejde eller andet. Vi ligestiller derfor i mange tilfælde alle typer af for­eninger med de foreninger, der er omfattet af folkeop­lysningsloven. De krav, der stilles i folkeoplysningsloven omkring målsætninger for det folkeoplysende arbejde, er derfor omfattet i denne politik. Mere konkrete rammer for det folkeoplysende arbejde fremgår af kommunens retningslinjer for de forskellige puljer.”

   

  I Kultur-, Fritids- og Frivilligpolitikken har Byrådet udarbejdet en række hovedprincipper for områderne Kultur, Fritid og Frivillig. Politikken er desuden struktureret omkring fire temaer, der hver omfatter to initiativer med tilhørende mål.

   

  Kultur-, Fritids- og Frivilligpolitikken er rammesættende for arbejdet administrativt først og fremmest hos Team Fritid og Frivillighed samt kulturinstitutionerne med en lang række drift- og udviklingsopgaver på kultur-, fritids- og frivillighedsområdet.

   

  Administrationens kerneopgaver er overordnet set at servicere kommunens foreninger og frivillige med:

   

  Administrativ sagsbehandling, fx

  • Godkendelse og tilsyn med foreninger
  • Sagsbehandling af ansøgninger til puljer og tilskud
  • Vejledning og sparring af frivillige
  • Lokalefordeling (for en sæson af gangen)
  • Byrådets priser til frivillige og foreninger

   

  Udvalgsbetjening og rådsbetjening for

  • Kultur- og Fritidsudvalget
  • Frivilligrådet
  • Folkeoplysningsrådet
  • Samrådet for den folkeoplysende voksenundervisning
  • Halfordelingsudvalget

   

  Events og uddannelse, fx:

  • Børneteater
  • Sommerferieaktiviteter
  • Lederuddannelser for foreningsledere
  • Frivillig Fredag
  • Gallaaften for foreningslivet

   

  Kulturinstitutionerne – Ringsted Kongrescenter, Ringsted Sportscenter, Ringsted Bibliotek & Borgerservice samt Ringsted Musik- og Kulturskole – løser desuden en bred vifte af kerneopgaver, herunder:

  • Læringsaktiviteter for børn og unge
  • Kultur-, event- og turismeoplevelser inde og ude
  • Biblioteksydelser i bred forstand
  • Drift af faciliteter til foreningsliv og den brede offentlighed

   

   

  Hovedinitiativer og målinger

  Siden Kultur-, Fritids- og Frivilligpolitikken blev vedtaget, er der blevet arbejdet med flere nye initiativer, der alle ligger i forlængelse af politikken, og i bilag 2 er der en uddybende gennemgang af hovedinitiativer siden 2016.

   

  Der er også gennemført en måling af borgernes syn på kommunens kultur- og fritidsområde i 2017, der overordnet set viser en høj grad af tilfredshed med området:

   

  Indeks 65-75 betyder en vurdering på middel til høj. Et indeks på over 75 betegnes som excellent.

   

  Beslutning om Kultur-, Fritids- og Frivilligpolitikken

  Byrådet har i maj 2018 genvedtaget Ringsted Kommunes vision (bilag 3) samt nyt styrings- og politikkoncept for Ringsted Kommune (bilag 4). Af styrings- og politikkonceptet fremgår det bl.a., at alle fagudvalg skal forholde sig til de eksisterende politikker på fagudvalgets område. Fagudvalgene skal tage stilling til, om: 

  • Politikken skal genvedtages
  • Politikken skal revideres med henblik på mindre ændringer
  • Politikken skal gennem en helt ny proces
  • Politikken skal udgå

  Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg for Kultur-, Fritids- og Frivilligpolitikken.

  Inddragelse og høring

  Der foreligger procesplan for udvikling af politikker i Ringsted Kommune som skal følges, såfremt Kultur-, Fritids- og Frivilligpolitikken skal gennem en helt ny proces.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at Kultur-, Fritids- og Frivilligpolitikken genvedtages. Baggrunden for dette er, at politikken er forholdsvis ny (2 år), at politikken administrativt vurderes at fungere godt i forhold til at igangsætte og gennemføre aktiviteter på området samt at målinger på området viser høj tilfredshed. Desuden er det administrationens vurdering på baggrund af de årlige dialogmøder mellem Kultur- og Fritidsudvalget og hhv. Folkeoplysningsrådet, Frivilligrådet samt Aftenskolernes Samråd, at repræsentanter for kerneinteressenter på området også finder den eksisterende kultur-, fritids- og frivilligpolitik god som overordnet ramme for kommunens aktiviteter og udvikling på området.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at den eksisterende kultur-, fritids- og frivilligpolitik genvedtages.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-08-2018

  Sagen genoptages på næste møde.

   

  Ej til stede: Mazlum Øz og Torben Lollike

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-09-2018

  Sagen udsættes til efter Kultur- og Fritidsudvalgets udvalgstur i december 2018.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-12-2018

  Politikken revideres med henblik på, at mindre ændringer ift. outdoor samt børne- og ungekultur indarbejdes.

   

   

  O
  Daniel Nørhave

  V
  Line Lynnerup

  V
  Mazlum Øz

  A
  Sadik Topcu

  B
  Torben Lollike

  C

  Andreas Karlsen

  Ø

  Jan Jakobsen

  For

  x

  x

  x

  x

  x

   

   

  Imod

   

   

   

   

   

  x

  x

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

  Andreas Karlsen og Jan Jakobsen stemte imod med bemærkning om, at de ønskede en mere omfattende bearbejdelse af politikken end de to valgte emner.

  Supplerende sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i december 2018, at Kultur-, Fritids- og Frivilligpolitikken skulle revideres med henblik på, at mindre ændringer ift. outdoor samt børne- og ungekultur

  Indarbejdes.

   

  Administrationen har på denne baggrund gennemført dialog med Folkeoplysningsrådet (bilag 5) samt Ringsted Ungdomsforum (bilag 6) i forhold til at få input til de mindre ændringer af politikken.

   

  På denne baggrund har administrationen indarbejdet ændringer vedr. outdoor samt børne- og ungekultur i oplægget til ny Kultur-, Fritids- og Frivilligpolitik for Ringsted Kommune (bilag 7). Forslaget til nyt indhold samt mindre ændringer er markeret med rødt i dokumentet.

   

  Administrationen vurderer, at det foreliggende forslag til ny politik inkl ændringerne vedr. outdoor og børne- og ungekultur vil være god ift. at sætte retning på kultur-, fritids- og frivilligområdet i de kommende år.

   

  Direktionen indstiller, at det reviderede oplæg til Kultur-, Fritids- og Frivilligpolitik (bilag 7) godkendes.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-04-2019

  Udsat til næste møde.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-05-2019

  Indstilles godkendt.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu og Torben Lollike

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 11-06-2019

  Godkendt.

 • Punkt 5 Ansøgning om overførsel fra 2018 til 2019 budget fra Ungdomsskolen (BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/8415
  Sagen afgøres i: Byrådet
  ansaegning_om_overfoersel_af_overskud_fra_2018_til_koordinering_af_aaben_skole_i_2019.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

  x

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I forlængelse af Byrådets behandling af ”Overførsel af uforbrugte bevillinger” i april 2019 ansøger Ung Ringsted (Ungdomsskolen) med denne sag, overførsel af et beløb ud over 2 % fra budget 2018 til 2019 til en ekstraordinær indsats med implementering af ”Åben Skole” og til dækning af 63.000 kr. som elever i forbindelse med deres studietur til Paris i påsken 2019 har indbetalt i efteråret 2018.

  Beskrivelse af sagen

  I Ringsted kommune er vi på vej ift. at understøtte skolereformens tanker omkring Åben Skole, hvor skolerne skal åbne sig over for det omgivende samfund. Dog ses et behov for at styrke indsatsen for at understøtte intentionerne i folkeskolereformen endnu bedre for at skabe en mere varieret skolegang for eleverne.

   

  Åben skole er en del af folkeskolereformen fra 2013 og skal være med til at sikre at eleverne får en mere varieret skoledag i større sammenhæng med det omgivende samfund f.eks. lokalsamfundet, musikskolerne, erhvervslivet, idrætsforeningerne, det lokale Røde Kors, virksomheder eller bymuseet.’

   

  Det skal skolen gøre ved at arbejde sammen med lokale organisationer som for eksempel idrætsforeninger, musik- og billedskoler eller ungdomsskolen. Samarbejdet skal bidrage til:

  • At eleverne lærer mere.
  • At eleverne får et større kendskab til samfund og foreningsliv.

   

  Samarbejdet med de lokale organisationer er et lovmæssigt krav. Skolerne skal samarbejde med lokalsamfundet, og de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler har også en forpligtelse til at samarbejde med folkeskolerne. Der er således tale om en gensidig forpligtelse til at samarbejde ” (Uddrag fra undervisningsministeriets beskrivelse af Åben Skole).

   

  Ung Ringsted tilbyder at:

  • Vedligeholde åben skoleportal til skolernes brug.
  • Være daglig redaktør på portalen.
  • Koordinere at allerede etablerede tilbud lægges på portalen.
  • Være opsøgende på nye tiltag fra f.eks. erhvervsliv, foreninger mv.
  • Kvalificere nye tiltag gennem målsætning (kompetencemål, vidensmål mm).
  • Implementere skoleportalen i folkeskolen/kurser/infomøder for folkeskolens personale.

   

  Der planlægges ansættelse af en projektmedarbejder frem til 31/12 19, med base på UngRingsted, til at løse opgaven. Ansøgningen ligger som bilag.

  Inddragelse og høring

  Ingen høring.

  Økonomi

  Der er tale om et årig kassefinansieret tillægsbevilling på kr. 228.000.

  Vurdering

  Administrationen vurderer at Ung Ringsted med de beskrevne aktiviteter kan være med til at opkvalificere og understøtte den indsats som skolerne laver i ”Åben skole” i henhold til folkeskolereformen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at ansøgning om overførsel af

   

  1. 165.000 kr. fra Ung Ringsteds bevilling til 2018 til 2019 godkendes til brug indsats vedr. Åben Skole og finansieres af en tillægsbevilling.
  2. 63.000 kr. fra Ung Ringsteds bevilling til 2018 til 2019 godkendes til dækning af 63.000 kr. som elever i forbindelse med deres studietur til Paris i påsken 2019 har indbetalt i efteråret 2018 og finansieres af en tillægsbevilling.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 20-05-2019

  Punkt 1 anbefales godkendt. Sagen genoptages i Udvalget til august med en status på åben skole

  Punkt 2 anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 11-06-2019

  Godkendt.

 • Punkt 6 Beslutning om at overflytte den sociale myndighedsdøgnvagt fra Ungdomsskolen til Ungeenheden og Familierårdgivningen, samt åbning af et nyt telefonrådgivning i Ungdomsskolen (BUU, SAMU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/8856
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1.pdf bilag_2.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

  x

   

  x

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til overflytning af den sociale myndighedsdøgnvagt fra Ungdomsskolen til Ungeenheden og Børne- og Familierådgivningen, samt åbning af en ny telefonrådgivning hos Ungdomsskolen.

   

  Beskrivelse af sagen

  Igennem en længere årrække har SSP-konsulenterne fra Ungdomsskolen sammen med én sagsbehandler fra Børne- og Familierådgivningen varetaget den sociale myndighedsdøgnvagt.

   

  Funktionen har til formål at betjene politi og retsvæsen i forhold til nødvendig deltagelse i politiafhøringer og retsmøder vedr. børne- og ungesager, der opstår uden for Ungeenheden og Børne- og Familierådgivningens åbningstid. Det er endvidere vagtens opgave at sikre handling, i de henvendelser vedrørende børn og unge som kommer via politiet til den sociale myndighedsdøgnvagt, hvor der er åbenbar risiko for at barnet/ den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade.

   

  Opgaverne i den sociale myndighedsdøgnvagt kan blandt andet være:

  • Tilstedeværelse ved grundlovsforhør samt afhøring i retten af et barn eller ung.
  • Sager hvor der er husspektakler, skal det vurderes, om det er forsvarligt, at børnene forbliver i hjemmet.
  • Anbringelse af et barn eller ung med eller uden samtykke fra den unge eller forældrene, hvor det vurderes at situationens karakter gør, at handling ikke kan udsættes til efterfølgende hverdag.  

  Som det ses af ovenstående eksempler, er de primære opgaver sammenfaldende med de opgaver som til dagligt løses i Ungeenheden eller Børne- og Familierådgivningen – afhængig af alder. Det er derfor hensigtsmæssigt, at den sociale myndighedsdøgnvagt overflyttes til disse to afdelinger, for at sikre en helhedsorienteret, ensartet og gennemgående sagsbehandling, og derved i højere grad sikre fagligheden og systematikken i arbejdet med de akutte sager (bilag 1). 

   

  Ungeenheden og Børne- og Familierådgivningen har allerede en fælles overgrebsvagt, som er lovgivningsbestemt. Denne overgrebsvagt kører parallelt med den sociale myndighedsdøgnvagt. Overgrebsvagten har til formål at tjekke alle indkomne underretninger fra fredag kl. 14.00 til søndag kl. 22.00 med henblik på at vurdere hvorvidt der kan være mistanke om vold eller seksuelle overgreb. Som Ringsted Kommune er organiseret i dag, kontakter overgrebsvagten den sociale myndighedsdøgnvagt, såfremt overgrebsvagten vurderer, at der skal handles akut på baggrund af underretningen. Det er derefter den sociale myndighedsvagt som agerer og handler i sagen. Dersom den sociale myndighedsdøgnvagt overflyttes, bliver denne funktion integreret med overgrebsvagten, og på den måde vil Ringsted Kommune have en samlet vagtordning rettet mod sårbare børn og unge. Dette vil betyde en fælles faglig tilgang i vurderingen, handlingen og behandlingen af både akutte sager og underretninger, samt en hensigtsmæssig overgang fra underretning til handling, og derved i højere grad sikre børnene, de unge og familiernes retssikkerhed.

   

  Såfremt den sociale myndighedsdøgnvagt besluttes overflyttet til Ungeenheden og Børne-og Familierådgivningen, forventes dette at træde i kraft tidligst 1. oktober 2019.

   

  Det forslås endvidere, at Ungdomsskolen åbner et nyt tilbud – den åbne anonyme telefonrådgivningstilbud (bilag 2).

   

  Den åbne anonyme telefonrådgivningstilbud har til formål, at børn, unge og forældre kan få rådgivning i forhold til konkrete situationer vedrørende mistrivsel i familien, skolen eller i fritiden. Telefonrådgivningen kan endvidere benyttes som trivselsforebyggende arbejde, hvor rådgivningen skal ses som et supplement til andre indsatser i kommunen.

  Inddragelse og høring

  Ingen høring.

  Økonomi

  På Byrådsmødet den 11. marts 2013 blev det besluttet, at Ungdomsskolen fik tilført 200.000 kr. som blandt andet skulle dække udgifterne til SSP-konsulenternes varetagelse af den sociale myndighedsdøgnvagt.

   

  På baggrund af denne beslutningssag, foreslås det derfor at omplacere budget fra Ungdomsskolen til Ungeenheden og Børne- og Familierådgivningen for i alt 100.000 kr. årligt, som fordeles efter antal personer der indgår i vagtordningen.

  Derved har Ungdomsskolen selv mulighed for at finansiere den åbne, anonyme telefonrådgivningen som forventes at være en udgift 60.000 kr. årligt.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at en overførsel vil styrke fagligheden i den sociale myndighedsdøgnvagt, i og med at sagsbehandlerne på myndighedsområderne har den umiddelbare adgang til kommunens fagsystem. Endvidere vurderes det, at der kan opnås en bedre ressourceudnyttelse, idet der fremadrettet være en vagtordningen som dækker både overgrebsvagten og den sociale myndighedsdøgnvagt. Det vurderes samtidig overførsel af vagtordningen vil styrke ensartetheden og systematikken i sagsbehandlingen, og dermed skabe en mere sammenhængende sagsbehandlingsforløb for de børn, unge og familier der arbejdes med. 

   

  I forhold til det nye tilbud vedrørende åbne, anonyme telefonrådgivningen i Ungdomsskolen, vurderes det som et hensigtsmæssigt, relevant og brugbart tilbud til Ungdomsskolens målgruppen. Dette tilbud vil understøtte det kriminalitetsforebyggende arbejde som på nuværende pågår, og dermed også en fastholdelse af lavt niveau på kriminalitet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

   

  1. at det godkendes den sociale myndighedsdøgnvagt overflyttes fra Ungdomsskolen til Ungeenheden og Børne- og Familierådgivningen,
  2. at der omplaceres budget for i alt 100.000 kr. fra Ungdomsskolen til Ungeenheden og Børne- og Familierådgivningen, fordelt efter antal personer der indgår i vagtordningen,
  3. at forslaget om det nye åbne, anonyme rådgivningstilbud i Ungdomsskolen godkendes.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 20-05-2019

  Indstillingen anbefales godkendt i sin helhed med bemærkning om, at ordningen evalueres ultimo 2019.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 22-05-2019

  Anbefales godkendt med bemærkningen om, at der i kommissoriet ændres i afsnittet vedrørende børn for andre kommuner. Ændres til ” at såfremt der ikke er døgnvagt i en anden kommune, træder Ringsted Kommunes døgnvagt til i sagen.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 11-06-2019

  Godkendt med fagudvalgenes bemærkninger.

 • Punkt 7 Indeklima i daginstitutioner (BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/7811
  Sagen afgøres i: Byrådet
  19_indeklima_hovedrapport.pdf.pdf bilagsrapport.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

  x

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til forskellige tiltag omkring indeklima i daginstitutionerne.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet behandlede på møde den 8. april 2019 et dagsordenspunkt fremført af byrådsmedlem Andreas Karlsen omkring brugen af luftrensere i daginstitutioner.

   

  Byrådet vedtog at sagen skulle sendes til behandling i Børne- og Undervisningsudvalget.

   

  Den 14. marts 2019 deltog udvalgsformanden og børnechefen i et seminar omkring indeklima i børneinstitutioner, der er gennemført af det økologiske råd. Det Økologiske råd har lavet en undersøgelse af indeklimaet i 20 daginstitutioner fordelt i 4 kommuner. Undersøgelsen har været støtte af Realdania. Bilag 1 og Bilag 2.

   

  De dele af indeklima som har været med i Det økologiske Råds undersøgelse i 20 dagtilbud er følgende:

  1. CO2
  2. Temperatur
  3. Relativ luftfugtighed
  4. Kemikalier
  5. Radon
  6. Ultrafine partikler
  7. Dagslys og kunstig belysning
  8. Akustik og efterklangstider.

   

  Det økologiske råds undersøgelse - resultater og konsekvenser for børnene i udvalg

  • I alle institutioner er der målt bekymrende høje niveauer af hormonforstyrrende kemikalier
  • I institutioner uden ventilationsanlæg er der ofte CO2-niveauer, der når op over 3.000 ppm, hvilket giver anledning til bekymring
  • Radon er kræftfremkaldende og øger risikoen for akut leukæmi hos børn. I undersøgelsen blev der målt overskridelser af den nedre grænseværdi for radon i tre ud af 20 institutioner
  • Der blev målt forureningsniveauer fra aktiviteter i en række institutioner, som må forventes at være problematiske for børn med luftvejslidelser, hvilket omfatter ca. 20 % af alle institutionsbørn
  • I de institutioner, hvor der er gennemført dagslysmålinger, er niveauet fra dagslys i rummet generelt lavt. De målte dagslysforhold peger på, at børn har et utilstrækkeligt dagslysniveau i deres institutioner, hvilket kan have indflydelse på deres udvikling af synssansen
  • De rumakustiske undersøgelser af børneinstitutionernes opholdsstuer viser, at seks ud af 20 stuer ikke overholder krav, som ifølge bygningsreglementet.

   

   

  Forslag om pilot-undersøgelse i 2 dagtilbud

  Det foreslås, at der iværksættes en lille pilotundersøgelse, hvor der vælges to dagtilbud af forskellig størrelse og med forskellig beliggenhed, der gennemgår en undersøgelse. Undersøgelsen skal bruges til at få et billede af, om indeklimatilstandene i Ringsted kommunes dagtilbud, med udgangspunkt i en undersøgelse i to dagtilbud, skal danne baggrund for en beslutning, om der skal iværksættes yderligere undersøgelser og / eller opfølgende handleplaner.

   

  En typisk undersøgelse som den Det Økologiske Råd har lavet, vil for en institution koste 48.000,- kr. Med en sådan undersøgelse vil alle de parametre som Det Økologiske Råd har undersøgt blive klarlagt.

   

  De to dagtilbud udvælges i et samarbejde med Teknik og Miljø og relevante dagtilbud.

   

  Administrationen foretager desuden i øjeblikket en radon undersøgelse af samtlige bygninger opført før 1998. Denne rapport foreligge ultimo maj 2019.

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Hvis der laves en egentlig indeklimaundersøgelse i to daginstitutioner efter samme princip som Det Økologiske Råd, vil det koste 48.000 kr. pr. dagtilbud for en komplet indeklimamåling. Udgifterne til de to indeklimaundersøgelser finansieres af børnecentrets driftskonto

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering at er vigtigt at få et detaljeret kendskab til tilstanden i indeklimaet i kommunens dagtilbud, med udgangspunkt i en undersøgelse i to dagtilbud. Undersøgelsen skal danne baggrund for en beslutning om der skal iværksættes yderligere undersøgelser og / eller opfølgende handleplaner.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at udvalget beslutter, om der skal iværksættes en grundig pilot-undersøgelse af indeklimaet i kommunens daginstitutioner til hver 48.000 kr.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 20-05-2019

  Finn Andersen stillede forslag om, at undersøgelsen supplereres med opstilling af luftrensen på et antal institutioner.

   

  Forslaget faldt efter afstemning

   

   

  V
  Klaus Hansen

  V
  Johnny Dahlgaard

  A
  Mette Ahm-Petersen

  A
  Sadik Topcu

  F
  Britta Nielsen

  C
  Finn Andersen

  O
  Daniel Nørhave

  For

   

   

   

  Ej til stede

   

  X

   

  Imod

  X

  X

  X

  X

   

  X

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

  Indstillingen anbefales herefter godkendt

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2019

  Finn Andersen stillede forslag om, at undersøgelsen supplereres med opstilling af luftrensen på et antal institutioner.

   

  Forslaget faldt efter afstemning

   

   

  V

  Henrik Hvidesten

  V

  Klaus Hansen

  O

  Per Nørhave

  A

  Per Flor

  A

  Mette Ahm-Petersen

  B

  Torben Lollike

  F

  Britta Nielsen

  Ø

  Henrik Kjær

  C

  Finn Andersen

  For

   

   

   

   

   

   

   

   

  x

  Imod

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstillingen anbefales herefter godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 11-06-2019

  Det Konservative Folkeparti stillede forslag om, at undersøgelsen suppleres med opstilling af luftrensere på et antal institutioner.

   

  Forslaget faldt efter afstemning.

   

   

   

  For

   

  Imod

   

  Undlod

   

  V

  Henrik Hvidesten

   

  X

   

  V

  Klaus Hansen

   

  X

   

  V

  Johnny Dahlgaard

   

  X

   

  V

  Line Lynnerup

   

  X

   

  V

  Mazlum Øz

   

  X

   

  V

  Timo Jensen

   

  X

   

  O

  Per Nørhave

   

  X

   

  O

  Daniel Nørhave

   

  X

   

  O

  Tina-Mia Eriksen

   

  X

   

  C

  Finn Andersen

  X

   

   

  C

  Andreas Karlsen

  X

   

   

  Ø

  Henrik Kjær

   

  X

   

  Ø

  Jan Jakobsen

  Ej til stede

  R

  Lars Tegl Rasmussen

   

  X

   

  B

  Torben Lollike

   

  X

   

  F

  Britta Nielsen

   

  X

   

  A

  Lisbeth Andersen

   

  X

   

  A

  Sadik Topcu

   

  X

   

  A

  Benny Christensen

   

  X

   

  A

  Mette Ahm-Petersen

   

  X

   

  A

  Per Flor

   

  X

   

   

   

  Byrådet besluttede herefter, at der skal iværksættes en grundig pilotundersøgelse af indeklimaet i 2 dagtilbud til hver 48.000 kr. finansieret som beskrevet i sagen

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen

 • Punkt 8 Kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet på kort og langt sigt (BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/1697
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

  x

  x

   

   

   

  x

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag får udvalget en orientering om udviklingen i børnetallet på 0-6 års området, samt kapacitetsbehovet for pladser i dagtilbud på kort og langt sigt, sådan at kommunen fortsat kan leve op til den lovbestemte pasningsgaranti.

   

  OBS Hvis COWIs nyeste befolkningsprognose når at blive publiceret inden nærværende dagsorden offentliggøres, revideres dette dagsordenspunkt og udsendes igen

  Beskrivelse af sagen

  Udvikling i børnetallene på den korte bane

  Til den løbende opfølgning på udviklingen i børnetallene samt efterspørgslen til dagtilbud anvender administrationen to former for data:

  • Efterspørgselsoversigt, som viser den aktuelle kapacitet og indskrivning i dagtilbuddene, samt ventelisten til dagtilbuddene ét år frem, - for det enkelte dagtilbud, for distrikterne og for hele kommunen. Efterspørgselsoversigten giver således et billede af kapacitetsbehovet det kommende år.
  • Månedsvise opgørelser over antallet af 0-6 årige børn, der er bosiddende i de enkelte distrikter i kommunen.

   

  Administrationen foretog i sensommeren 2018 ny opmåling af institutionernes fysiske rammer for således at kunne udnytte kapaciteten i de eksisterende dagtilbud fuldt ud. Samtidig er de fysiske rammer i 4 dagtilbud ombygget med henblik på en bedre og mere fleksibel udnyttelse af de eksisterende m2 og endelig er der etableret en midlertidig vuggestue på Frejasvej.

   

  Status er nu, at der er tilvejebragt tilstrækkelig med pladser til at overholde pasningsgarantien det kommende år, sådan som kapacitet og efterspørgsel ser ud lige nu på kommuneniveau..

   

  Af den seneste efterspørgselsoversigt fra 15. april 2019 ser indskrivning og venteliste sådan ud for 0-2 års området. Når der er så mange ledige pladser fra efteråret 2019, skyldes det at børnene enten ikke er født endnu eller de p.t. ikke er skrevet på venteliste.

   

  Ringsted Kommune

  maj-19

  jul-19

  okt-19

  jan-20

  apr-20

  Pladser

  741

  741

  760

  760

  760

  Behov

  684

  658

  665

  637

  544

  Venteliste (+)

  -57

  -83

  -95

  -123

  -216

   

  For børnehaveområdet fra 2,10 år og indtil skolestart, ser pladser og behov sådan ud på kommuneniveau:

   

  Ringsted Kommune

  maj-19

  jul-19

  okt-19

  jan-20

  apr-20

  Pladser

  1276

  1276

  1276

  1276

  1276

  Behov

  905

  983

  1071

  1136

  1219

  Venteliste

  -371

  -293

  -205

  -140

  -57

   

  Antallet af faktisk bosiddende 0 årige børn i kommunen er faldet en smule fra januar 2019 og til nu lige som det samlede antal af 0-2 årige børn ligger på et lidt lavere niveau. Erfaringen viser, at der typisk kommer lidt flere 0-6 årige børn til kommunen i august-september måned. En forklaring kan være at tilflyttere bruger sommerferien til at flytte. 

   

   

  Udvikling i børnetallene i overslagsårene 2020-2023

  Den nye befolkningsprognose for 2020 og årene fremover er under udarbejdelse, hvorfor tal og opgørelser herunder beror på et foreløbigt bud. Der er en række udstykningsplaner flere steder i kommunen som skal indarbejdes i den nye Cowi-rapport med prognose for de kommende års befolkning. Hvis og når udbygningsplanerne bliver en realitet, forventes dette at tiltrække flere borgere med små børn til kommunen.

   

  Det foreløbige bud på befolkningsprognose for overslagsårene pr. 1. januar ser sådan ud. Tallene for 2019 er faktiske bosiddende børn i kommunen d. 1. januar.

   

   

  Januar
  2019

  Januar
  2020

  Januar
  2021

  Januar
  2022

  Januar
  2023

  0 år

  357

  360

  370

  378

  385

  1 år

  387

  369

  378

  387

  395

  2 år

  384

  395

  382

  391

  399

  3 år

  358

  389

  406

  392

  401

  4 år

  338

  365

  397

  415

  401

  5 år

  370

  341

  371

  402

  419

  0-5 årige børn i alt

  2194

  2218

  2304

  2365

  2400

  Som det ses stiger antallet af børn pr. årgang og i 2023 vil der gennemsnitlig være 400 børn pr. årgang.

   

  Når det forudsættes, at 65 % af børn i alderen 0 år til 2,10 år efterspørger en plads i dagtilbud, og at alle børn i aldersgruppen 2,10 til og med 5 år efterspørger en plads, er behovet for pladser opgjort herunder. Dertil kommer, at der tillige skal beregnes kapacitet til de børn som bliver 6 år i måneder fra januar og indtil spirestart i maj måned.

   

  Forventet efterspørgsel til børnepasning for hele kommunen

   

   

  Januar
  2019

  Januar
  2020

  Januar
  2021

  Januar
  2022

  Januar
  2023

  0 år til 2 år og 10 måneder

  692

  688

  693

  709

  723

  2 år og 10 måneder til 5 år

  1.144

  1.174

  1.251

  1.288

  1.301

   

   

  Når den forventede efterspørgsel holdes op mod kapaciteten i dagtilbud, vil der fra 2020 og i årene fremover være overskud af pladser til de helt små børn, mens det kan forventes, at der i sidste halvdel af 2021 vil mangle pladser til børnehavebørn. I første omgang kan det løses ved at veksle pladser fra vuggestuebørn til børnehavebørn. Administrationen forudser, at det kan blive nødvendigt at etablere flere pladser til børnehavebørn over de kommende år afhængigt af udviklingen i børnetallene.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Januar
  2019

  Januar
  2020

  Januar
  2021

  Januar
  2022

  Januar
  2023

  Kapacitet 0 -2,10 årige

  689

  760

  760

  760

  760

  Efterspørgsel

  692

  688

  693

  709

  723

  Plus/minus pladser

  -3

  72

  67

  51

  37

   

   

   

   

   

   

  Kapacitet 2,10 -5 årige

  1351

  1276

  1276

  1276

  1276

  Efterspørgsel

  1144

  1174

  1251

  1288

  1301

  Plus/minus pladser

  207

  102

  25

  -12

  -25

   

   

  Det skal samtidig nævnes, at oversigten viser behovet for pladser ved årets start og der skal således tages højde for udsving i behovet for pladser hen over året, ligesom et antal børn, der bliver 6 år fra januar og frem til maj.

   

  Udvalget vil blive præsenteret for den opdaterede prognose for overslagsårene på kommuneniveau og på de enkelte distrikter, når den nye Cowi rapport foreligger.

  Inddragelse og høring

  Ingen inddragelse og høring.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at det i første omgang kan blive nødvendigt at veksle fra vuggestuepladser til børnehavepladser for at imødekomme behovet på kort sigt. På lange bane skal der findes mere langsigtede løsninger. Selv om en ny institution til erstatning for den nuværende Kastaniehaven foreslås etableret med yderligere 30 pladser, er det ikke sikkert at det vil være tilstrækkeligt til at dække behovet i andre områder af kommunen.

   

  Administrationen går i gang med at undersøge mulighederne for udvidelse af eksisterende institutioner og hvor der kan bygges ny/nye institutioner.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 20-05-2019

  Indstillingen taget til efterretning med bemærkning om at udvalget orienteres om, de aktuelle tal for både dagtilbud og skole når COWI-rapporten foreligger.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2019

  Taget til efterretning med Børne- og Undervisningsudvalgets bemærkning

  Beslutning i Byrådet den 11-06-2019

  Taget til efterretning med Børne- og Undervisningsudvalgets bemærkning.

 • Punkt 9 Status cykelstiprojekt Rusgårds Bakke (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 18/1952
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_forundersoegelsesnotat_rusgaards_bakke.pdf bilag_2_-_referat_af_borgermoede_1.pdf bilag_3_-_referat_borgermoede_2.pdf bilag_4_-_hvidbog_rusgaards_bakke_inkl_underbilag.pdf bilag_5_-_brev_vedr._salg_af_snekkerupvej_2.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

  x

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag redegør administrationen for den aktuelle status for cykelstiprojektet på Rusgårds Bakke. Samtidigt søges en anlægsbevilling til dækning af udgifter for gennemførte undersøgelser af krydsningsmulighederne af Roskildevej i Ortved.

  Beskrivelse af sagen

  Sagen er tidligere behandlet i:

  • Byrådet den 10. juni 2013 pkt. 13, anlægsbevilling til detailprojekt for Bringstrupvej og Bjergvej samt skitseprojekt for Rusgårds Bakke og Nordrupvej.
  • Byrådet den 7. december 2015 pkt. 13, anlægsbevilling til forundersøgelser.

   

  Administrationen har siden den juni 2016 løbende været i dialog med Vejdirektoratet (VD) vedr. krydsningsmulighederne af Roskildevej i Ortved:

  • Anvendelse af den eksisterende fodgængertunnel ved plejecenteret, herunder etablering af ca. 150 meter dobbeltrettet cykelsti på Roskildevej mellem nedgang til tunnel og Nebsmøllevej.
  • Mulighed for etablering af signalregulering i krydset Værkevadsvej / Roskildevej, herunder etablering af ca. 600 m. dobbeltrettet cykelsti mellem lyskryds og Nebsmøllevej.

   

  Dialogen er foregået på både teknikerniveau samt på centerchef – og direktørniveau.

   

  Resultatet af dialogen er, at VD forsat ikke kan give tilsagn til etablering af en lysregulering, da der jf. VD hverken er trafikafviklings – eller trafiksikkerhedsmæssige begrundelser for en lysregulering:

  • Der er flere private udkørsler på strækningen og en 600 meter lang dobbeltrettet cykelsti vil øge risikoen for påkørsler af lette trafikanter.
  • Der er i de seneste 5 år ikke registreret trafikulykker i krydset ved Værkevadsvej.
  • Sidevejstrafikken på Værkevadsvej er ca. 1.000 køretøjer mod ca. 12.500 på Roskildevej. En forsinkelse på f.eks. 10 sekunder af trafikanterne på Roskilde vil medføre et samfundsøkonomisk årligt tab på over 2 mio. kr., hvilket ikke modsvares af en tilsvarende eller større positiv effekt, også selvom en faktor som tryghed ikke kan opgøres / værdisættes.

   

  VD vurderer at krydsningen via den eksisterende stitunnel er den sikreste løsning for skolebørnene og har givet foreløbigt tilsagn om at:

  • den eksisterende tunnel kan anvendes af skolebørn, bl.a. under forudsætning af at der enten etableres egentlige nedkørselsramper eller udføres ramper i forbindelse med trapper hvor cykler kan trækkes ned til stitunnelen.
  • Cykelstien i Roskildevejs nordlige side mellem Nebsmøllevej og stitunnel kan anvendes som dobbeltrettet cykelsti. Da strækningen kun er ca. 150 m. lang, vurderes dette mindre risikofyldt end den foreslåede længere dobbeltrettede cykelsti i forbindelse med en lysregulering.

  Det er en forudsætning for VDs tilsagn at alle udgifter afholdes af Ringsted Kommune.

   

  Af hensyn til de lette trafikanters krydsning ved Værkevadsvej, ser VD desuden positivt på muligheden for etablering af krydsningsheller. VD oplyser samtidigt at deres erfaringer med korrekte udførte krydsningsheller er, at de ikke giver anledning til påkørsel af personer der opholder sig her.

   

  Ud over en sikker krydsning af Roskildevej, har de i alt 4 undersøgte linjeføringer forskellige fordele og ulemper. For at kvalificere ulemperne ved de forskellige scenarier er der i forundersøgelsesrapporten lavet en simpel sammenligning, hvor forskellige temaer gives en score fra 1 til 4, hvor 1 er bedst og 4 dårligst. Resultatet er gengivet herunder, og som det fremgår ligger blåt, grønt og rødt scenarie meget tæt, mens det gule får en dårligere score. Trods en god score er det forventede antal brugere af det grønne scenarie kun 13 skolebørn, mod 60 i det blå og gule scenarie og 37 forventede brugere i det røde scenarie. Nederst i skemaet er anlægsoverslagene fra forundersøgelsesrapport angivet. Forundersøgelsesrapporten kan ses i sin helhed i bilag 1.

   

  Tema

  Blåt scenarie:

  Rusgårds Bakke

  Gult scenarie:

  Åen

  Rødt scenarie: Plejecenter

  Grønt Scenarie: Ortvedlund

  Trafiksikkerhed

  4

  2

  1

  3

  Utryghed i mørke (afstand fra øvrig trafik)

  1

  4

  3

  2

  Ejendomme og udkørsler

  4

  3

  2

  1

  Forventet cykeltrafik langs ruten

  1 (60)

  2 (60)

  3 (37)

  4 (13)

  Omvej i forhold til andre mulige ruter

  1

  2

  3

  4

  Plan- og matrikulære forhold samt servitutter

  3

  4

  1

  2

  Anlægsoverslag/økonomi

  3

  2

  4

  1

  Landskab, natur, fred-ninger og beskyttet natur

  1

  4

  2

  3

  Beboerønsker

  3

  4

  1

  2

  Stejle bakker

  3

  1

  4

  2

  Afskæring / opdeling af markarealer

  3

  2

  4

  1

  Stil placeret nær eller igennem vådområder

  1

  4

  3

  2

  Sammenhæng med sti videre til Jystrup

  2

  3

  1

  4

  Sum

  30

  37

  32

  31

   

   

   

   

   

  Anlægsoverslag jf. forundersøgelsesrapport

  16.8 mio. kr.

  11.8 mio. kr.

  16.9 mio. kr.

  6.8 mio. kr.

  Anlægsoverslaget er udarbejdet tilbage i 2016 og tendensen i markedet har siden været stigende travlhed og dermed priser. Dette sammenholdt med de indkomne forslag til ændret linjeføring igennem Vigersted m.m. betyder at en betydelig prisstigning må forventes.

  Inddragelse og høring

  Følgende inddragelse og høring er gennemført i forbindelse med projektet:

  Dato

  Beskrivelse

  31. maj 2016.

  Borgermøde nr. 1, drøftelse af forskellige løsningsmuligheder – se bilag 2

  22. januar 2018.

  Borgermøde nr. 2, løsningsforslag præsenteret og drøftet – se bilag 3.

  Januar – februar 2018

  Høring omkring rødt og blåt scenarie. Høringssvar fremgår af hvidbog – bilag 4, ligesom de indkomne høringssvar kan ses i deres helhed som underbilag til hvidbogen.

   

  I den gennemførte høring omkring det røde og blå scenarie er der indkommet i alt 10 høringssvar. Der er en klar tendens til at tunnelløsningen foretrækkes som krydsning af Roskildevej mens at flere angiver at forældre ikke vil lade deres børn krydse Roskildevej via krydsningsheller.

  Flere høringssvar angiver en stibro som en mulig alternativ krydsning af Roskildevej, ligesom en rundkørsel også nævnes som en mulig løsning.

  Ligeledes påpeger flere høringssvar vigtigheden af at Jystrup og Vigersted bindes sammen, og at den første del af cykelstien derfor skal fremtidssikres, så den senere kan udbygges til Jystrup.

   

  Administrationen har i forbindelse med udarbejdelsen af nærværende dagsorden været i kontakt med henholdsvis Vigersted Lokalråd samt Landsbyforeningen for Jystrup og omegn, for at tilsikre at de afgivne høringssvar tilbage fra starten af 2018 stadigt er gældende. Både Lokalråd og Landsbyforening har bekræftet at dette er tilfældet, dog ønsker Vigersted Lokalråd at brev sendt til Plan – og Boligudvalget vedr. salg af ejendommen Snekkerupvej 2 medtages. Brevet fremgår af bilag 5. For Vigersted Lokalråd er det ligeledes af stor betydning at cykelstien etableres sikkert, helt frem til skolens hovedindgang på Ågerupvej 1. Både lokalråd og landsbyforening peger i deres høringssvar på det røde scenarie.

  Økonomi

  Samlet rådighedsbeløb for anlæg 3 - cykelstier Bjergvej, Bringstrup, Nordrupvej og Rusgårdsbakke - og 221 - cykelstier, rammekonto:

  Årstal

  Afsat rådighedsbeløb, mio. kr.

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  2,0

  4,0

  4,0

  4,0

  6,4

  4,0

  4,0

  10,0

  10,0

  10,0

  Bringstrupvej og Bjergvej, detailprojekt Rusgårds Bakke og Nordrupvej, skitseprojekt

  -0,5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Bringstrupvej, anlægsudgifter

   

   

  -3,2

   

   

   

   

   

   

   

  Bjergvej , anlægsudgifter

   

   

  -1,8

   

   

   

   

   

   

   

  Bringstrupvej, anlægsudgifter, merudgifter

   

   

  -0,7

   

   

   

   

   

   

   

  Nordrup, forundersøgelse

   

   

  -0,5

   

   

   

   

   

   

   

  Rusgårds Bakke, forundersøgelse

   

   

  -0,5

   

   

   

   

   

   

   

  Bjergvej, cykelstier og buslommer

   

   

   

   

  -0,45

   

   

   

   

   

  Nordrupvej, ekstern projektering

   

   

   

   

  -1,1

   

   

   

   

   

  Nordrupvej, bevilling til udførsel

   

   

   

   

   

  -15,24

   

   

   

   

  Rest rådighedsbeløb

  1,5

  5,5

  2,8

  6,8

  11,65

  0,41

  4,41

  14,41

  24,41

  34,41

   

  Økonomisk oversigt Rusgårds Bakke, alle beløb mio. kr.

  Anlægs-
  bevilling

  Faktisk forbrug

  Afvigelse

  Byrådet den 9. november 2015 - punkt 5

  0,500

   

   

  Forbrugt på internt honorar samt ekstern rådgiver

   

    0,621

   

  Forventede rest udgifter

   

    0,080

   

  Totalt

  0,500

    0,701

   -0,201

   

  Som det fremgår er der et forventet merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Der søges en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til afholdelse af udgifter i forbindelse med udførte undersøgelser og afklaring af krydsningsmuligheder m.m. i Ortved. Bevillingen ønskes finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til cykelstier, hvor det aktuelle samlede restrådighedsbeløb for 2019 er 4,41 mio. kr.

   

  Såfremt det besluttes at der skal arbejdes videre med projektet søges en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til yderligere forundersøgelser og kvalificering af anlægsregnskab. Bevillingen ønskes ligeledes finansieret af det samlede afsatte rådighedsbeløb til cykelstier.

   

  Vurdering

  Grundet den lange dialog med VD på flere niveauer, vurderer administrationen at dennes muligheder for at opnå et tilsagn fra VD om etablering af en lysregulering er afprøvede og ikke længere kan forventes opnået. Det samme gør sig gældende med hensyn til etablering af længere strækninger med dobbeltrettet langs Roskildevej, end de ca. 150 m. VD har givet tilsagn til.

   

  Da administrationen vurderer at en sikker krydsning af Roskildevej er essentielt for projektet – hvilket også fremgår af flere høringssvar, borgermøder m.m. – er anvendelse af den eksisterende stitunnel reelt den eneste løsning, med mindre en stibro, en ny stitunnel eller lignende etableres. Herved er det røde scenarie, med en linjeføring over markerne op til plejecenteret og stitunnelen, den løsningsmulighed der står tilbage.  Den løsning er dog langt fra optimal grundet forhold som utryghed i mørke, stiens stejlhed samt det forventede antal brugere. Denne løsning er samtidigt den dyreste blandt de fire undersøgte – dog kun marginalt i forhold til det blå scenarie – ligesom generelle prisstigninger, lokalrådets ønsker til ændret linjeføring igennem Vigersted m.m. kan fordyre projektet.

   

  Administrationen vurderer at disse forhold bør undersøges nærmere samt prissættes inden det besluttes hvorvidt det røde scenarie skal udføres. Såfremt det ønskes, kan alternative krydsningsmuligheder i form af stibro eller lignende samtidigt undersøges jf. de indkomne høringssvar.

   

  Grundet de beskrevne udfordringer kan det også overvejes hvorvidt projektet fortsat ønskes gennemført. Projektet er i dag en del af Trafikhandlingsplan 2017s projektliste, hvorfor projektet fremadrettet kan blive prioriteret på lige fod med de øvrige cykelstiprojekter i kommunen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 0,2 mio. kr. til at dække merudgifter i forbindelse med gennemførte undersøgelser og afklaring af krydsningsmuligheder m.m. i Ortved.
  2. at anlægsbevillingen finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb.
  3. at det besluttes hvorvidt:
   1. der skal arbejdes videre med det røde scenarie, herunder at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 0,5 mio. kr. til at dække yderligere undersøgelser og kvalificering af anlægsoverslag. Anlægsbevillingen finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb.
   2. projektet skal afsluttes i sit nuværende stade og sendes tilbage i Trafikhandlingsplan 2017s projektliste for fornyet prioritering op imod øvrige ønsker og forslag.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 23-05-2019

  Indstillingspunkt 1 og 2 anbefales godkendt.

   

  Indstillingspunkt 3b anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Torben Lollike, Benny Christensen og Per Nørhave

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2019

  Klima- og Miljøudvalgets indstillinger anbefales godkendt med bemærkningen om, at når der er truffet endelig beslutning orienteres Lokalrådet i Vigersted og Jystrup.

  Beslutning i Byrådet den 11-06-2019

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

 • Punkt 10 Anlægsbevilling til Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø, Helhedsplan (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 17/10466
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_-_helhedsplan_for_soeerne_lavformat.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

  x

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet afsatte midler til realisering af Helhedsplanen for Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø i Budget 2017, for årene 2017-2020. I denne sag, skal der tages stilling til anlægsbevillingen for 2019.

  Beskrivelse af sagen

  Helhedsplanen for søerne (bilag) indeholder en række ønsker til forbedring af adgangsforhold, rekreative faciliteter og formidling til brugerne mm.

   

  Der skal i 2019 etableres rekreative faciliteter i søsportshjørnet ved Haraldsted Sø. Det drejer sig om et fugletårn, et naturformidlingsrum og en ombygning af den tidligere HOFOR-kontorbygning med toiletter, formidling, grejbank og et udendørs overdækket arbejdsbord med vaske. Disse faciliteter skal finansieres af bevillingen fra 2018 på ca. 1 mio. kr., samt den nye bevilling på 500.000 kr. for 2019. Der budgetteres med ca. 1,1 mio. kr. til håndværkerydelser, 270.000 kr. til rådgiverydelser og 100.000 kr. til interne honorarer.

  Inddragelse og høring

  Brugerrådet for Haraldsted Sø er tidligere blevet hørt om planerne for søsportshjørnet og bliver det igen på brugerrådsmødet den 15. maj 2019.

  Økonomi

  Der blev i budgetaftalen for 2017 afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2017, 1 mio. kr. i 2018, 500.000 kr. i 2019 og 300.000 kr. i 2020 til realisering af helhedsplanen for søerne. Der søges om en anlægsbevilling til udgifter på 500.000 kr. til realisering af helhedsplanen i 2019.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at de planlagte rekreative faciliteter ved Haraldsted Sø vil skabe gode fysiske rammer, der stimulere til bevægelse og vil bidrage til at fremme friluftslivet for kommunens borgere, skoler og institutioner. Faciliteterne stimulere både til aktivitet, fordybelse og læring om natur og miljø, hvilket stemmer overens med kommunens vision.

   

  Samlet set bidrager faciliteterne væsentligt til realiseringen af helhedsplanen for søerne.  

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

   

  1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 500.000 kr. til realisering af Helhedsplanen for søerne i 2019.
  2. at anlægsbevillingen finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb til samme formål.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 23-05-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Torben Lollike, Benny Christensen og Per Nørhave

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 11-06-2019

  Godkendt.

 • Punkt 11 Ekspropriation til spildevandsteknisk anlæg (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/2725
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_aastedsprotokol.pdf bilag_2._mail_om_ekspropriation_efter_miljoebeskyttelsesloven.pdf bilag_3._lodsejers_erstatningskrav.pdf bilag_4._ringsted_forsynings_erstatningstilbud.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  X

   

   

  X

   

   

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Sagen fremlægges med henblik på, at gennemføre ekspropriation til spildevandstekniske anlæg i form af et regnvandsbassin og spildevandsledning til nye boliger ved Høm.

   

  Beskrivelse af sagen

  I sagen vedr. ”principbeslutning om ekspropriation til spildevandstekniske anlæg” vedtog Byrådet den 16. april 2012, at såfremt det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler, skal der eksproprieres til spildevandstekniske anlæg.

   

  I forbindelse med en kommende byggemodning af lokalplan 203 Boliger i Høm, og det dertilhørende tillæg til spildevandsplanen tillæg 11, skal der anlægges et regnvandsbassin syd for Østergade, samt ledningsanlæg til spildevand fra det kommende boligområde.

   

  Som følge af, at det ikke er lykkedes Ringsted Forsyning at indgå frivillige aftaler med lodsejer af jorden, har der den 21. marts 2019 været afholdt åstedsforretning. Byrådsmedlem Andreas Karlsen deltog foruden lodsejer og dennes rådgiver, Ringsted Forsyning og Ringsted Kommune. Efter afholdelse af åstedsforretningen har lodsejer haft 4 uger, til at fremkomme med yderligere bemærkninger i sagen. Kopi af åstedsprotokol fremgår af bilag 1.

   

  På åstedsforretningen var der enighed om bassin og ledningens placering. Og der var enighed om etablering af brønde og adgangsveje.

   

  På åstedsforretningen var der ikke enighed om, at ekspropriationen skulle ske efter Miljøbeskyttelsesloven. Lodsejer fremlagde, at ekspropriation skulle ske efter Planlovens § 47, idet bassinet fremgik af lokalplanen. Der var enighed om, at ledningen kunne eksproprieres efter Miljøbeskyttelseslovens § 58. Såfremt der ikke eksproprieres efter Planloven, tilkendegav lodsejer, at sagen ville blive påklaget. I høringsperioden blev lodsejer orienteret om, at det ville blive fastholdt, at der eksproprieres efter Miljøbeskyttelsesloven (Bilag 2)

   

  Der var desuden ikke enighed mellem lodsejer og Ringsted Forsyning om erstatningens størrelse. Lodsejer fremlagde et erstatningskrav på 50 kr/m2 (se bilag 3), mens Ringsted Forsyning fremlagde et tilbud om at betale 20 kr/m2 (se bilag 4) for de 12.791 m2 til bassinet.

   

  Inddragelse og høring

  Arealfortegnelse og ekspropriationsplan har været offentlig tilgængelig i 4 uger.

   

  Efter afholdelse af åstedsforretningen, har lodsejer haft 4 uger til at fremkomme med yderligere bemærkninger i sagen.

   

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

   

  Det er Ringsted Forsyning, der finansierer erstatningerne.

   

  Erstatningernes størrelse er fastsat efter principper i DONG Energys retningslinjer for erstatningsaftaler, som er vedtaget i Byrådet den 14. marts 2011.

   

  Vurdering

  Lodsejer ønsker at få bassinet eksproprieret efter Planloven i stedet for Miljøbeskyttelsesloven, idet lodsejer lægger til grund, at arealet også fremgår af lokalplanen for området og måske vil kunne indbringe en større erstatning, såfremt det er eksproprieret efter Planloven, da udstykningen er afhængig af bassinet. Det er administrationens vurdering, at Planloven og Miljøbeskyttelsesloven er ligeværdige og begge love giver adgang til den samme taksationskommission, som kan vurdere erstatningens størrelse. Bassinet fremgår også af tillæg til spildevandsplanen, som omhandler samme lokalplan.

   

  Der er ved ekspropriering, både efter Miljøbeskyttelsesloven og Planloven, 4 ugers klagefrist efter Byrådets beslutning, men til hvert sit klagenævn. Administrationen vurderer, at klageadgang til to uafhængige klagenævn, med forskellige sagsbehandlingstider, kan betyde yderligere forsinkelse i realisering af lokalplanen. Det er administrationens vurdering, at der i § 58 i Miljøbeskyttelsesloven er hjemmel til at foretage ekspropriation, af de nødvendige arealer og rettigheder.

   

  Såfremt ekspropriationen påklages, vil dette have opsættende virkning og etablering af regnvandsbassin skal afvente en afgørelse i klagenævnet. Det vil have betydning for tidsplanen for anlægsarbejdets opstart og salg af parcellerne for udstykningen.

   

  Ringsted Forsyning ønsker ikke at betale mere end 20 kr./m2, idet området er landbrugsareal, som ikke skal anvendes til andet end regnvandsbassin. Arealer til regnvandsbassiner bliver mere og mere omfattende, på grund af stigende regnmængder og hensyn til recipienterne, og imødekommes lodsejers ønsker, vil det få væsentlig indflydelse på udgifter til køb af arealer fremover.

   

  Indsigelser til erstatningernes størrelse videresendes til Taksationskommissionen, såfremt lodsejer eller Ringsted Forsyning ønsker dette.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at der i henhold til §58 i Miljøbeskyttelsesloven, besluttes at ekspropriere til spildevandsteknisk anlæg i form af regnvandsbassin samt ledningsanlæg mv.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 23-05-2019

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Torben Lollike, Benny Christensen og Per Nørhave

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 11-06-2019

  Godkendt.

 • Punkt 12 Fremtidige vejforhold Mulstrup Møllevej (KMU, PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 18/3420
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_hoeringsmateriale.pdf bilag_2_-_hvidbog_inkl._underbilag.pdf bilag_3_-_koereafstande_og_tider.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

  x

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

  x

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag redegør administrationen for de indkomne høringssvar, og indstiller, at der træffes beslutning om, hvorvidt Mulstrup Møllevej skal forblive offentlig vej eller nedklassificeres til privat fællesvej.

  Beskrivelse af sagen

  Sagen er tidligere behandlet i:

  • Klima – og Miljøudvalg den 22. marts 2018, hvor det blev besluttet at administrationen skulle arbejde videre med de tre stillede løsningsforslag dog med særligt fokus på løsningerne hvor Mulstrup Møllevej nedklassificeres til privat fællesvej, herunder at forslagene skulle sendes i 4 ugers høring.

   

  I den tidligere sag redegjorde administrationen for forholdene på Mulstrup Møllevej der løber mellem Haslevvej (A) og Tolstrupvej (B) og som også er adgangsvej til biogasanlægget. Vejen er en ældre og smal vej med ukendt opbygning og den forøgede mængde tunge trafik til biogasanlægget vil formodentlig medføre forøget slid og skader på både kørebane og rabatter og dermed forøgede udgifter til vedligeholdelsen af vejen. Placering af vej, biogasanlæg m.m. fremgår af skitse 1, ligesom ejerforhold fremgår her.

   

  Skitse 1