Du er her

Byrådet - 12-03-2018

Byrådet - 12-03-2018

Dato: Mandag den 12. marts 2018 Tid: Kl. 19:00
Udvalg/Råd: Byrådet
Dokument: 42018.pdf
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden for mødet den 12. marts 2018

  SagsID/Sagsnummer: 17/24256
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Beslutning i Byrådet den 12-03-2018

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Timo Jensen

 • Punkt 2 Borgerdrevet forslag: Udvikling af Dampmøllen til fordel for fremtidens Ringsted

  SagsID/Sagsnummer: 18/3039
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet besluttede den 13. november 2017, at der skulle etableres en mulighed for borgerdrevne forslag.  Et borgerdrevet forslag med titlen ”Udvikling af Ringsted Dampmølle til fordel for fremtidens Ringsted” har opnået 300 stemmer og Byrådet skal tage stilling til, hvad der skal ske med forslaget.

  Beskrivelse af sagen

  Forslaget har følgende ordlyd:

   

  Byrådet skal aktivt arbejde på at finde investorer herunder samarbejde med RealDania og evt søge midler i relevante fonde, så Ringsted Dampmølles gamle røde bygninger kan bevares og samtidig udvikle dem med respekt for kulturarven.

  1. Klar udmelding om at de gamle møllebygninger ikke må nedrives.
  2. Udskrive en arkitekt konkurrence med henblik på fremtidig brug af bygningerne på en innovativ måde.
  3. Finde investorer, søge fondsmidler samt samarbejde med RealDania med henblik på at realisere punkt 2 og samtidig skabe et unikt aktiv for Ringsted i fremtiden samtidig med at man bevarer en vigtig del af byens kulturarv og identitet.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutning i Byrådet den 12-03-2018

  Der blev stillet forslag om, at sagen sendes til fagudvalgsbehandling.

   

  Forslaget faldt efter afstemning.

   

  Medlemmer

  For

  Imod

  Undlod

  Henrik Hvidesten (V)

  X

  Klaus Hansen (V)

  X

  Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (V)

  X

  Line Lynnerup (V)

  X

  Mazlum Øz (V)

  X

  Timo Jensen (V)

  Ej til stede

  Per Nørhave (O)

  X

  Daniel Nørhave (O)

  X

  Tina-Mia Eriksen (O)

  X

  Finn Andersen (C)

  X

  Andreas Karlsen (C)

  X

  Lars Tegl Rasmussen (C)

  X

  Jan Jakobsen (Ø)

  X

  Henrik Kjær (Ø)

  X

  Torben Lollike (B)

  X

  Britta Nielsen (F)

  X

  Lisbeth Andersen (A)

  X

  Sadik Topcu (A)

  X

  Benny Christensen (A)

  X

  Nichlas Riise (A)

  X

  Per Flor (A)

  X

   

  Forslag om at følge det borgerdrevne forslag faldt efter afstemning

   

  Medlemmer

  For

  Imod

  Undlod

  Henrik Hvidesten (V)

  X

  Klaus Hansen (V)

  X

  Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (V)

  X

  Line Lynnerup (V)

  X

  Mazlum Øz (V)

  X

  Timo Jensen (V)

  Ej til stede

  Per Nørhave (O)

  X

  Daniel Nørhave (O)

  X

  Tina-Mia Eriksen (O)

  X

  Finn Andersen (C)

  X

  Andreas Karlsen (C)

  X

  Lars Tegl Rasmussen (C)

  X

  Jan Jakobsen (Ø)

  X

  Henrik Kjær (Ø)

  X

  Torben Lollike (B)

  X

  Britta Nielsen (F)

  X

  Lisbeth Andersen (A)

  X

  Sadik Topcu (A)

  X

  Benny Christensen (A)

  X

  Nichlas Riise (A)

  X

  Per Flor (A)

  X

   

  Ej til stede: Timo Jensen

 • Punkt 3 Sadik Topcu, Socialdemokratiet ønsker en sag behandlet vedr. elevatoren ved tunellen til Nørretorv

  SagsID/Sagsnummer: 18/4502
  Sagen afgøres i: Byrådet
  henvendelse_fra_sadik_topcu_socialdemokratiet.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Sadik Topcu, Socialdemokratiet har brugt initiativretten til at få et punkt på dagsordenen.

  Beskrivelse af sagen

  Af henvendelsen fremgår, at:

   

  Sagen handler om elevatoren ved tunnellen til Nørretorv der ofte er i stykker. Dermed kan især vores gangbesværede borgere ikke benytte elevatoren og tilgængeligheden bliver frataget for disse borgere.

   

  Det er yderligere uheldigt når vi har en del lægehuse på den ene side af tunnellen og en hel del borgere der har bopæl på den anden side.

  De sidste par år har jeg hvert år fået adskillige henvendelser fra borgere der ikke kan benytte elevatoren. Fejlen bliver udbedret efter et teknikerbesøg og så går der et stykke tid inden elevatoren igen ikke kan bruges.

   

  Hensigten med sagen er at jeg ønsker byrådet skal forholde sig til problematikken og finde en permanent løsning til problemet. Vores borgere kan ikke holde til at elevatoren går tit i stykker og dermed er ubrugelig.

   

  Se bilag.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at sagen drøftes

  Beslutning i Byrådet den 12-03-2018

  Sagen sendes til fagudvalgsbehandling.

   

  Ej til stede: Timo Jensen

 • Punkt 4 Ændring af Styrelsesvedtægten for Ringsted Byråd

  SagsID/Sagsnummer: 18/459
  Sagen afgøres i: Byrådet
  styrelsesvedtaegt_2018.pdf.pdf udkast_til_revideret_vedtaegt.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal Byrådet tage stilling til ændringer af Styrelsesvedtægten. Ændringerne vedrører primært forholdet mellem Kultur- og Trivselsudvalgets og Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets ansvarsområder, samt en præcisering af Økonomiudvalgets ansvarsområder. Det foreslås, at ændringerne i givet fald får virkning fra 1. april 2018.

  Beskrivelse af sagen

  I forbindelse med konstitueringen var der enighed om at fortsætte med den nuværende udvalgsstruktur, men at flytte de sundhedsopgaver, som ligger i Kultur og- Trivselsudvalget til Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget. Derudover var der enighed om, at Kultur- og Trivselsudvalget bør omdøbes til Kultur- og Fritidsudvalget.

   

  Da det fremgår af den nuværende Styrelsesvedtægt, at Ringsted Kommune har et Kultur- og Trivselsudvalg og, at dette udvalg varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver indenfor bl.a. sundhedsfremme og folkesundhed, vil en ændring som forslået kræve, at Styrelsesvedtægten ændres. Den gældende styrelsesvedtægt vedlægges som bilag 1.

   

  Ændringerne skal i givet fald ske i § 19, stk. 1, hvor udvalgets navn ændres fra Kultur- og Trivselsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget og tilsvarende i § 7, pkt. 7 og § 20, stk. 6.

   

  Derudover vil der skulle ske en ændring af § 17, stk. 2 og § 19, stk. 2, idet ”sundhedsfremme” og ”folkesundhed” rykkes til Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget.

   

  Da it og digitalisering får stigende betydning og er en central funktion og opgave i kommunen, foreslås det, at der tages direkte stilling til, hvor ansvaret for området er placeret. Hidtil er området hovedsaglig blevet varetaget af Økonomiudvalget, og det foreslås derfor, at det skrives ind i Styrelsesvedtægten under § 11, stk. 5.

   

  Det fremgår ikke direkte af Styrelsesvedtægten, hvor kompetencen i relation Beredskabet ligger. Det foreslås derfor, at det indskrives direkte i § 11, stk., at Økonomiudvalget er fagudvalg i forhold til beredskabet.

   

   

  De ændringer som foreslås til det indholdsmæssige er følgende:

   

   

  Bestemmelse

  Nuværende formulering

  Forslået formulering, hvis ændring vedtages

  § 11, stk. 5

  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af…..

  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af blandt andet……

   

  • kommunens informationssikkerhedspolitik
  • beredskab

  § 17

  Sundhedsfremme og folkesundhed er tilføjet

  § 19

  Kultur- og Trivselsudvalget

  Kultur- og Fritidsudvalget

  Sundhedsfremme og folkesundhed er flyttet til § 17 (Social- og Arbejdsmarkedsudvalget)

   

   

  Der er udover de ændringer, som fremgår af skemaet, foretaget redaktionelle ændringer og præciseringer, eksempelvis er ”pct.” ændret til ”%” og ”jfr.” til ”jf.”

   

  Som bilag 2, vedlægges udkast til ny styrelsesvedtægt.

   

  Ændringer i styrelsesvedtægten skal behandles i Byrådet to gange med mindst 6 dages mellemrum og skal efterfølgende sendes til Det Kommunale Tilsyn.

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at ændringerne i vedlagte udkast til en ny styrelsesvedtægt er hensigtsmæssige præciseringer i relation til fordelingen af opgaver mellem Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Kultur- og Trivselsudvalget og, at ændringen af Kultur- og Trivselsudvalgets navn til Kultur- og Fritidsudvalget er mere beskrivende i forhold til de opgaver, der ligger inden for udvalget, hvis ændringen vedtages.

   

  Det er videre administrationens vurdering, at det vil være i overensstemmelse med såvel gældende praksis, som styrelseslovens bestemmelser om Økonomiudvalgets funktion, at tilføje ”informationssikkerhedspolitik” og ”beredskab” under de opgaver som Økonomiudvalget foretager den umiddelbare forvaltning af.

   

  De øvrige foreslående ændringer er af redaktionel og præciserende karakter eller en konsekvens af de i øvrige ændringer.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at forslaget til ændringen af § 11 om de opgaver som Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af godkendes
  2. at forslaget til ændring af § 17 og § 19 godkendes
  3. at de øvrige redaktionelle ændringer og præciseringer godkendes

  Beslutning i Byrådet den 05-02-2018

  Godkendt

  Beslutning i Byrådet den 12-03-2018

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Timo Jensen

 • Punkt 5 Budget 2019 – Prioritering af serviceområder i budgetproces (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 17/26108
  Sagen afgøres i: Byrådet
  budgetproces_for_budget_2019_-_2022_oek.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet forelægges sag med henblik på mulig prioritering af, hvilke serviceområder der skal fokuseres på i budgetprocessen for budget 2019.

  Beskrivelse af sagen

  Ifølge den vedtagne budgetproces skal Byrådet have mulighed for at prioritere, hvilke serviceområder der skal fokuseres på i budgetprocessen. For øvrige serviceområder kan der kun indgå anlægs- og driftsønsker i det omfang det vurderes nødvendigt for at kunne opretholde eksisterende serviceniveau. På alle områder er det fortsat muligt at udarbejde investeringsforslag.


  Der er tale om en ny praksis i relation til budgetprocessen. Formålet er at give Byrådet mulighed for tidligt i processen at fokusere budgetprocessen til bestemte serviceområder. Det kan eksempelvis være områder, hvor der er særlige behov som følge af demografiske ændringer, lovændringer eller områder af særlig politisk interesse.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  En mulig prioritering af, hvilke serviceområder der skal fokuseres på i budgetprocessen for budget 2019, skal ses i sammenhæng med at det økonomiske råderum i budgetprocessen må forventes at blive beskedent.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at der tages stilling til mulig prioritering af, hvilke serviceområder der skal fokuseres på i budgetprocessen for budget 2019.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2018

  Drøftet og sagen tages op igen i forbindelse med budgetseminaret.

   

  Ej til stede: Henrik Hvidesten

  Beslutning i Byrådet den 12-03-2018

  Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

   

  Ej til stede: Timo Jensen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2018

  Det anbefales, at der på nuværende tidspunkt ikke udpeges særlige serviceområder der fokuseres på.

 • Punkt 6 Garantistillelse for Ringsted Forsyning for lånoptagelse (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 18/4112
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_referat_faelles_bestyrelsesmoede_ringsted_forsyninger_26_feb_20.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Ringsted Forsyning har på deres bestyrelsesmøde 26. februar 2018 besluttet at ansøge Ringsted Kommune om kommunegaranti for lån på i alt 16,570 mio. kr. til anlægsarbejder udført i 2017. Se bilag 1. Der skal i denne sag tages stilling til denne ansøgning.

  Beskrivelse af sagen

  På et fælles bestyrelsesmøde i Ringsted Forsyning den 26. februar 2018 blev det besluttet at Ringsted Spildevand A/S optager lån på 16,570 mio. kr. til finansiering af anlægsarbejder udført i 2017.

  Lånene ønskes optaget i KommuneKredit, som traditionelt er de billigste långivere på markedet for offentlige institutioner. For at forsyningsselskaber kan optage lån i KommuneKredit er det dog en forudsætning, at der stilles kommunegaranti for lånebeløbet. Derfor har bestyrelsen i Ringsted Forsyning ansøgt Ringsted Kommune om at stille garanti for lånet på i alt 16,570 mio. kr.

  Statsforvaltningen har i en udtalelse præciseret, at der skal opkræves garantiprovision, når en kommune stiller garanti for et forsyningsselskab og at det skal bero på en konkret vurdering.

  På baggrund af den aktuelle garantistillelse er det oplyst af Ringsted Kommunes bankforbindelse, at en årlig garantiprovision på 0,5 % af restgælden svarer til markedsprisen. Dette svarer også til tidligere fastsatte garantiprovisioner for garantistillelser for Ringsted Forsyning.

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Kommunen beregner garantiprovisionen årligt på baggrund af restgælden ultimo.

   

  En årlig provision på 0,5% af restgælden vil svare til ca. 82.000 kr. i 2019 og faldende i takt med den aktuelle restgæld.

  Det foreslås, at under Økonomiudvalgets bevilling til Renter afsættes et indtægtsbudget til provenuet fra garantiprovisionen på 82.000 kr. i 2019 og hhv. 80.000 kr., 79.000 kr. og 77.000 kr. i overslagsårene med kassebeholdningen som modpost.

  Det kan bemærkes, at i følge lånebekendtgørelsen kan kommuner stille garanti for forsyningsselskabers lån til investeringer uden krav om kommunal deponering.

  Vurdering

  Ringsted Forsyning vurderer, at det er billigst at anvende KommuneKredit som långiver, hvilket kræver kommunal garantistillelse.

  Det anbefales derfor, at Ringsted Kommune stiller kommunegaranti for lånet på 16,570 mio. kr.

  Samtidig anbefales det, at garantiprovisionen fastsættes til 0,5% p.a. af restgælden, da dette svarer til markedsprisen for den aktuelle garantistillelse.

  Kommunens provenu fra garantiprovisionen er faldende over årene i takt med at lånene afdrages. Anvendes den faldende indtægt til at finansiere en løbende og blivende driftsudgift, vil der over tid blive en difference som vil betyde et kassetræk. Det foreslås derfor i stedet at lade indtægten tilgå kassebeholdningen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der meddeles kommunegaranti til Ringsted Spildevand A/S på 16,570 mio. kr. for lånet som beskrevet i sagen,
  2. at der opkræves en løbende garantiprovision som fastsættes til 0,5% p.a. af den aktuelle restgæld,
  3. at der under Økonomiudvalgets bevilling til Renter afsættes budget til provenuet fra garantiprovisionen som beskrevet i sagen med kassebeholdningen som modpost.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2018

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Henrik Hvidesten

  Beslutning i Byrådet den 12-03-2018

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Timo Jensen

 • Punkt 7 Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 18/135
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_3.1_udrykningssammensaetninger_-_samlet.pdf.pdf sag_fra_beredskabskommissionen_2014.12.13_-_risikobaseret_dimensionering_af_redningsberedskabet.pdf.pdf plan_for_risikobaseret_redningsberedskab_msbr.pdf.pdf beredskabsstyrelsens_udtalelse_over_forslag_til_plan_for_den_risikobaserede_dimensionering_af_midt-_og_sydsjaellands_brand_redning.pdf.pdf uddrag_af_referat_mhu_2017.11.30_sag_nr._6.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  På vegne af Beredskabskommissionen fremsendes hermed sag vedrørende plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet, som ønskes behandlet i de respektive byråd/kommunalbestyrelser med henblik på godkendelse.

  Beskrivelse af sagen

  Der er i den fremsendte plan ikke lagt op til væsentlige ændringer for serviceniveauet i Ringsted Kommune.

   

  Udrykningssammensætningerne tilpasses ud fra det nuværende serviceniveau, således at der anvendes reducerede udrykninger ved meldinger om mindre komplicerede hændelser ud fra vedhæftede bilag, og indsatslederen alarmeres ikke til reducerede udrykninger.

  Derudover tilpasses udrykningsområderne ud fra princippet om nærmeste relevante ressource til en hændelse, således at St. Haslev vil dække lidt af den østlige del af Ringsted Kommune, og St. Ringsted vil dække lidt af den nordlige del af Næstved Kommune.

   

  Efter behandling i Byrådet gives der en tilbagemelding.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at dimensioneringen af redningsberedskabet godkendes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-01-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 05-02-2018

  Sendes tilbage til Økonomiudvalget.

  Supplerende sagsfremstilling

  Der er tilføjet yderligere bilag.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2018

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Henrik Hvidesten og Sadik Topcu

  Beslutning i Byrådet den 12-03-2018

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Timo Jensen

 • Punkt 8 Kvalitetsrapport for folkeskolerne - skoleåret 2016/17 (BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 17/18454
  Sagen afgøres i: Byrådet
  kvalitetsrapport.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal Byrådet tage stilling til kvalitetsrapporten for folkeskolerne for skoleåret 2016/17.

  Efter folkeskolelovens § 40a skal Byrådet udarbejde en kvalitetsrapport hvert andet år. Rapporten beskriver skolevæsnets niveau i forhold til nationale og kommunalt fastsatte mål.

  Skolebestyrelsernes udtalelser til kvalitetsrapporten indgår i selve rapporten.

  Beskrivelse af sagen

  Med folkeskolereformen blev der indført nye bestemmelser for kvalitetsrapporten med mere fokus på skolernes konkrete resultater og mindre på beskrivelse af pædagogiske processer.

  Rapportens formål er, via tilvejebringelse af dokumentation om det kommunale skolevæsen og skolernes resultater, at styrke Byrådets mulighed for at varetage dets ansvar for folkeskolen.

  Rapporten er et mål- og resultatstyringsværktøj, og et værktøj, der kan tilvejebringe et fremadrettet fokus samt være et nyttigt grundlag for dialogen mellem Byrådet, skolecentret, skolebestyrelserne, skolelederne og skolens pædagogiske personale.

   

  Hvis niveauet i skolevæsnet eller på en skole ikke er tilfredsstillende, kan Byrådet bede om at der, som en del af rapporten, udarbejdes en handlingsplan med opfølgende initiativer.

   

  Rapporten er udarbejdet efter gældende bestemmelse suppleret med kommunalt fastsatte beskrivelser og resultatmål.

  De kommunalt fastsatte beskrivelser er

  • Beskrivelse af temaerne fra virksomhedsstrategierne
   • Det faglige niveau skal hæves for de dygtigste elever, for den brede midtergruppe og for de af vores elever, som har sværest ved det. I forhold til øgning af elevernes faglige niveau skal der være et særligt fokus på udvikling af elevernes læsekompetencer. Som mål for øgningen af det faglige niveau tages der udgangspunkt i anbefalingerne fra skolereformen.
   • Elevernes trivsel skal øges.
   • Skolerne skal positionere sig selv i lokalmiljøet og gøre sig selv synlige for omverdenen. Dette skal ske med henblik på, at gøre skolerne attraktive for forældre og børn og for at skabe samarbejdsrelationer.
  • Beskrivelse og data fra flersprogsområdet
  • Beskrivelse af elevvandringer som følg af det frie skolevalg
  • Beskrivelse af antal faglige vejledere på skolerne
  • Beskrivelse af overgangen mellem dagtilbud og skole/SFO samt antal skoleudsættere
  • Beskrivelse af skolernes antal digitale læremidler

   

  Blandt skolernes resultater og udfordringer skal fra den sammenfattende helhedsvurdering nævnes:

  • At karaktergennemsnittene i dansk, matematik og de naturfaglige fællesprøve (fysik/kemi, biologi og geografi) ved 9. klasse afgangsprøve i skoleåret16/17 lå under landsgennemsnittet, mens det i engelsk lå på landsgennemsnittet.
  • At karakterudviklingen samlet set for de bundne prøvefag målt over de seneste tre skoleår viser en beskeden, men positiv udvikling. Dog stadig under landsgennemsnittet.
  • At resultaterne ved de obligatoriske nationale test i forhold til det kommunale mål om øget progression i dansk og matematik ikke viser et entydigt billede, idet
   • Andelen af elever med gode resultater i dansk i 2. klasse og i 8. klasse er faldet, mens den er steget i 4. klasse og 6. klasse.
   • Andelen af elever med gode resultater i matematik i 3. klasse og 6. klasse er steget.
   • Andelen af de allerdygtigste elever i dansk i 4. klasse er steget, mens den er faldet i 2. klasse, 6. klasse og 8. klasse.
   • Andelen af de allerdygtigste elever i matematik i 3 klasse er faldet, men den er steget i 6. klasse.
   • Andelen af elever med dårlige resultater i dansk er faldet i 4. klasse og 6. klasse, mens den er steget i 2. klasse og 8. klasse.
   • Andelen af elever med dårlige resultater i matematik i 3. klasse er steget, mens den er faldet i 6. klasse.
  • At andelen af elever, som opnåede mindst karakteren 02 i både dansk og matematik ved afgangsprøven i 9 klasse er faldet en smule og ligger fortsat under landsgennemsnittet (elever skal som hovedregel opnå karakteren 02 i både dansk og matematik for at blive optaget på en erhvervsuddannelse).
  • At elevernes trivsel ligger nogenlunde stabil og ikke signifikant forskelligt fra landsgennemsnittet.
  • At kompetencedækningen (hvor stor en andel af elevernes undervisningstimer, der varetages af undervisere med undervisningskompetence eller tilsvarende kompetencer) er stigende og ligger nu over landsgennemsnittet.
  • At andelen af elever, som modtager undervisning i den almene undervisning er svagt stigende, men stadig under det nationale mål på 98 %.

   

  Resultater af de obligatoriske nationale test indgår i rapporten som et lukket bilag, da hverken opgaver eller resultater må offentliggøres jævnfør gældende bestemmelser.

   

  Rapporten samt skolebestyrelsernes udtalelser offentliggøres efterfølgende på kommunens hjemmeside.

  Inddragelse og høring

  Rapporten inkl. et lukket bilag vedrørende resultater ved de obligatoriske nationale test har været i høring i skolebestyrelserne. Der er indsendt udtalelser fra Byskovskolen, Campusskolen, Kildeskolen, Nordbakkeskolen, Søholmskolen, Valdemarskolen, Vigersted skole og Ådalsskolen (se rapporten side 44).

   

  Idet skolebestyrelserne tager rapporten til efterretning, er der indkommet bemærkninger sammenfattet omkring:

   

  • At skolevæsnet stadig står overfor store udfordringer med hensyn til at højne det faglige niveau. Målet i forbindelse med skolestrukturændringerne i 2012 om at det faglige niveau skulle hæves til landsgennemsnittet – gerne over – er langt fra nået. Der skal fortsat arbejdes med læringsprogression.
  • At udviklingen af karaktererne i prøvefagene set i forhold til den socioøkonomiske reference er positiv.
  • At det er en særlig udfordring at få de mest udfordrede elever gjort klar til en ungdomsuddannelse.
  • At fordelingen af elever i henholdsvis folkeskoler og privatskoler er en udfordring.
  • At der bør afsættes flere midler til skolerne til selvforvaltning, og at der i fordelingen bør tages hensyn til skolernes socioøkonomiske profil.
  • Der bør fortsat være fokus på den tidlige indsats, på elevfravær og på om der er den rette balance mellem inklusion og udbud af specialundervisningstilbud.
  • At der stadig er stor afstand i det faglige niveau mellem elever med dansk som første sprog og elever med dansk som andet sprog.
  • At rapporten forhåbentlig giver underviserne mulighed for at opsamle og anvende positive erfaringer.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at skolevæsnet og de enkelte skoler står over for udfordringer med henblik på generelt, at højne elevernes faglige niveau, da skolernes faglige resultater generelt er under landsgennemsnittet. Dog kan der spores en positiv udvikling i karaktergennemsnittet i de bundne prøvefag i 9. klasse ved afgangsprøverne i 16/17.

   

  Administrationen vurderer, at resultaterne i Kvalitetsrapporten skal danne grundlag for politisk drøftelse, og valg, af indsatsmål på skoleområdet de kommende to år. Drøftelsen er planlagt til at blive afholdt på udvalgsmødet i Børne- og Undervisningsudvalget d. 19. marts.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at kvalitetsrapporten godkendes .

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 19-02-2018

  Indstillingen godkendes. Sagen vedr. kommende indsatsområder skal indeholde en opfølgningsdel samt et oplæg til samarbejde med interessenterne om indsatsområderne.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2018

  Anbefales godkendt med Børne- og Undervisningsudvalgets bemærkning

   

  Ej til stede: Henrik Hvidesten

  Beslutning i Byrådet den 12-03-2018

  Godkendt med Børne- og Undervisningsudvalgets bemærkning.

   

  Ej til stede: Timo Jensen

 • Punkt 9 Anlægsbevilling til Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø, Helhedsplan. (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 17/10466
  Sagen afgøres i: Byrådet
  helhedsplan_for_soeerne_lavformat.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet vedtog med Budget 2017 at afsætte midler til realisering af Helhedsplanen for Gyrstinge og Haraldsted Sø.  Se Helhedsplan, ”bilag ”.

  I denne sag skal udvalget tage stilling til anlægsbevilling for 2018 til de foreslåede aktiviteter ved søerne.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet vedtog med Budget 2017 at afsætte midler til realisering af Helhedsplanen for søerne. Planen indeholder en række ønsker om delplaner, gode adgangsforhold, faciliteter, information til brugerne m.m.

  Det vedtagne budgetønske indeholdte en række forslag til tiltag i 2017, 2018 og 2019.

   

  Skemaet herunder viser de tiltag, der er realiseret i 2017 og ønsker til realisering i 2018.

   

  Tiltag jf. Helhedsplan og budgetønske

  2017

  2018

  Sti omkring Gyrstinge Sø

  Etablering

  Justering

  Naturplan for Gyrstinge Søområdet

  Plan vedtaget + udførsel

  Udførsel

  Naturformidling og skiltning

  Etablering

  Etablering

  Grejbank ved Haraldsted Sø

  Etablering

  Justering

  Anlæg af broer på vandindtag + over vandløb

  Etablering

  Justering

  Borde og bænke opsættes

  Etablering

  Justering

  Fugletårne etableres

  Etableret ved Gyrstinge Sø

  Etableres ved Haraldsted Sø

  Naturrum/naturformidlingsrum sammen med fugletårn, toilet m.m.

  Etableres ved Haraldsted Sø

  Offentligt toilet ved Haraldsted Sø

  Etableret i grejbank

  Handicapvenligt toilet

  Madpakkehus/rum ved Haraldsted Sø

  Etableres i.f.m. Naturrum

  Brugerråd ved begge søer

  Råd etableret

  Fortsættes

  Regional Naturpark

  Undersøges

  Undersøges

   

   

  Som det fremgår af skemaet er mange af forslagene realiseret I 2017. Det gælder bl.a. etablering og indvielse af stien rundt om Gyrstinge Sø, fugletårn, stifolder og skiltning, vedtagelse af Naturplan for Gyrstinge søområdet og igangsætning af naturpleje omkring begge søer. Ligeledes er grejbanken ved Haraldsted Sø og brugerråd for begge søer etableret.

  Inddragelse og høring

  Brugerrådene for begge søer inddrages løbende i drøftelse af tiltag og aktiviteter omkring søerne.

  Økonomi

  Der er afsat et rådighedsbeløb på 1 mio.kr. i 2017, 1 mio. kr. i 2018, samt 500.000 kr. i 2019 til realisering af Helhedsplanen for søerne. Der søges om anlægsbevilling til udgifter på 1 mio. kr. til realisering af dele af planen i 2018 .

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at der er god fremdrift i søprojektet. I 2018 vil der bl.a. sættes fokus på søsportshjørnet ved Haraldsted Sø og mulighederne for at supplere grejbank med naturformidlingsrum og fugletårn, så der her skabes et særligt rum for friluftsliv og naturformidling til gavn for borgere, skoler m.v.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 1 mio. kr. til realisering af Helhedsplanen for søerne i 2018.
  2. at anlægsbevillingen finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb til samme formål.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 22-02-2018

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Klaus Hansen og Per Nørhave

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2018

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Henrik Hvidesten

  Beslutning i Byrådet den 12-03-2018

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Timo Jensen

 • Punkt 10 Revideret parkeringsbekendtgørelse Ringsted Kommune (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 17/26819
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_parkeringsbekendtgoerelse.pdf bilag_2_-_parkeringsbekendtgoerelse_ringsted_kommune.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Transport-, Bygge- og Boligministeriet har i brev til Ringsted Kommune gjort opmærksom på, at den lokale parkeringsbekendtgørelse ikke er i overensstemmelse med ministeriets udtalelse om autocampere.

  Byrådet skal i denne sag tage stilling til en revideret parkeringsbekendtgørelse i forhold til ministeriets henstilling.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet vedtog den 7. september 2015 pkt. 12 den nuværende parkeringsbekendtgørelse se Bilag 1.

  I parkeringsbekendtgørelsen § 5 står: Parkering af campingvogne og personbiler, der er indrettet til beboelse, er kun tilladt i 72 timer, medmindre der findes særligt afmærkede pladser for sådanne køretøjer. Registrering sker ved ventilkontrol.

   

  Ministeriet har præciseret, at der kun må være restriktioner i en lokal bekendtgørelse for campingvogne, køretøjer med totalvægt over 3500 kg (tunge køretøjer) eller særligt indrettede køretøjer. Ordlyden må ikke være personbiler, der er indrettet til beboelse, da dette i deres fortolkning vil indbefatte alle typer køretøjer.

   

  Midt- og Vestsjællands Politi har haft den reviderede parkeringsbekendtgørelse til kommentering og kommet med rettelser, der præciserer bekendtgørelsen, sådan at den er skarp i sin formulering og rummer helt præcise rammer for noget, som ikke er generelle regler i færdselsloven.

   

  På baggrund af ministeriets henstilling og politiets rettelser har administrationen tilrettet ordlyden i alle parkeringsbekendtgørelsens paragraffer, samtidig er § 7 i Bilag 1 fjernet, da det er en selvfølge, der ikke skal nævnes særskilt i en bekendtgørelse.

  Den reviderede parkeringsbekendtgørelse er vedlagt som Bilag 2.

   

  I skemaet nedenfor fremgår rettelserne i bekendtgørelsen, som dels er tekniske rettelser i forhold til nyeste lovgivning, dels en tilpasning af faglige udtryk, der er enslydende med lovbekendtgørelsens faglige termer, rettelse i forhold til ministeriets henstilling samt en oprydning i overflødige ord/sætninger. I forhold til de enkelte paragraffer betyder det, at der er foretaget rettelser i både den generelle del og alle paragrafferne som anvist i tabellen.

   

   

  Gammel tekst

  Ny tekst

  Rettelses type

  Øverste afsnit med generel tekst

  Lovbek. nr. 1386 af den 11. december 2013

  Lovbekendtgørelse nr. 38 af den 5. januar 2017

  Teknisk rettelse

  § 1

  Ved vej forstås i denne

  Bekendtgørelse gade, vej,

  torveplads, midterrabat, helleanlæg, rabat samt grønne eller belagte sidearealer/-anlæg.

  Ved vej forstås i denne Bekendtgørelse vej, gade, cykelsti, fortov, plads, bro, tunnel, passage, sti eller lignende, hvad enten den er offentlig eller privat.

  Teknisk rettelse

  § 2

  Ved parkeringsplads i denne

  bekendtgørelse forstås arealer

  godkendt efter Færdselslovens

  bestemmelser og afmærket med

  færdselstavlen E33 (parkering),
  V33 (parkeringsregulativ), vejstriber eller på anden måde indrettet til parkeringsplads.

  Ved parkeringsplads i denne

  bekendtgørelse forstås arealer

  godkendt efter Færdselslovens

  bestemmelser og afmærket med

  færdselstavlen E33 (parkering), V33 (parkeringsregulativ), T33

  (afmærkning) eller på anden måde indrettet til parkeringsplads.

  Tilpasning af faglige udtryk

  § 3

  På parkeringspladser uden

  tidsbegrænsning er det ikke tilladt at parkere mere end 7 døgn uden kommunens tilladelse. Registrering sker ved ventilkontrol.

  På parkeringspladser uden

  tidsbegrænsning er det ikke tilladt at parkere mere end 7 døgn uden kommunens tilladelse.

  Oprydning i overflødig tekst.

  § 4

  Køretøjer med en tilladt totalvægt over 3500 kg, samt påhængs- og sættevogne med tilladt totalvægt over 750 kg må ikke parkere i mere end op til 1 time indenfor byzonetavler med mindre andet er tilkendegivet ved afmærkning eller skiltning.

  Køretøjer med en tilladt totalvægt over 3500 kg, samt

  påhængskøretøjer med tilladt

  totalvægt over 750 kg må ikke

  parkere i mere end 1 time indenfor byzonetavler med mindre det er angivet ved afmærkning eller skiltning.

  Oprydning i overflødig tekst.

  § 5

  Parkering af campingvogne og

  personbiler, der er indrettet til

  beboelse, er kun tilladt i 72timer,

  medmindre der findes særligt

  afmærkede pladser for sådanne

  køretøjer. Registrering sker ved

  ventilkontrol.

  Parkering af campingvogne er tilladt i 72 timer, medmindre der findes særligt afmærkede pladser.

  Tilpasning efter ministeriets henstilling.

  § 6

  Parkeringsdispensationer til

  midlertidig parkering i gågaderne i Ringsted udstedes af Ringsted Kommune, Vej- og

  Ejendomscenteret.

  Parkeringsdispensationer kan

  udstedes til erhverv til steder, hvor der normalt ikke må parkeres. Dette kræver, at det er nødvendigt at være nær arbejdsstedet, for at arbejdsopgaven kan udføres. 
  En parkeringsdispensation udstedes af Ringsted Kommune, Vej- og Ejendomscenter. Ansøgning sendes til vejogejendom@ringsted.dk.

  Tilpasning af beskrivelsen på en parkerings-dispensation.

  § 7

  Afmærkning med færdselstavler eller anden afmærkning vedrørende standsning og parkering samt Færdselslovens almindelige regler om standsning og parkering gælder

  forud for og ændres ikke af denne bekendtgørelse.

  Oprydning i overflødig tekst.

  § 8

  Ved overtrædelse af

  bekendtgørelsen pålægges en afgift i medfør af Færdselslovens § 121 og

  122 a.

  § 7 Overtrædelse af

  bekendtgørelsens § 4, 5 eller 6

  pålægges en afgift i medfør af

  Færdselslovens § 121 og 122 a.

  Teknisk rettelse

  § 9

  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 15.september 2015.

  § 8 Denne bekendtgørelse træder i kraft den 15.marts 2018.

  Teknisk rettelse

   

  Inddragelse og høring

  I henhold til § 92 stk. 1 i Færdselsloven, kræver indførelse af en lokal parkeringsbekendtgørelse samtykke fra politiet. Midt- og Vestsjællands Politi har givet samtykke til den reviderede parkeringsbekendtgørelse for Ringsted Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at tilretningen af parkeringsbekendtgørelsens § 5 efter ministeriets henstilling er en lempelse for parkering med autocampere i kommunen, og at bekendtgørelsens ordlyd som helhed er klar og tydelig.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Parkeringsbekendtgørelsen for Ringsted Kommune godkendes, som den foreligger i Bilag 2.

  Supplerende sagsfremstilling

  Administration har efter publicering af dagsordenen på hjemmesiden modtaget endelig samtykke fra Midt- og Vestsjællands Politi på betingelse af, at deres bemærkninger til bekendtgørelsens § 5 og § 7 er indarbejdet.

   

  Processen for at give samtykke til en lokal parkeringsbekendtgørelse hos politiet er, at den først er til godkendelse i vejsagskontoret, hvor deres bemærkninger er indarbejdet og efterfølgende til endeligt samtykke hos den juridiske del ved politidirektøren. Bilag 2 er tilrettet bemærkningerne fra politiets juridiske kontor hvor følgende er ændret i forhold til første udgave.

   

  § 5

  Parkering af campingvogne er tilladt i 72 timer, medmindre der findes særligt afmærkede pladser.

  Parkering af campingvogne er tilladt i op til 72 timer. Parkering i længere tid må kun ske på pladser, som er særligt afmærket hertil.

  § 7

  § 7 Overtrædelse af

  bekendtgørelsens § 4, 5 eller 6 pålægges en afgift i medfør af

  Færdselslovens § 121 og 122 a.

  § 7 Overtrædelse af

  bekendtgørelsens § 3, 4, 5 eller 6 pålægges en afgift i medfør af

  Færdselslovens § 121 og 122 a.

   

  Bekendtgørelsen fremsendes til Midt- og Vestsjællands Politi Juridiske kontor, når den er vedtaget politisk.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 22-02-2018

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Klaus Hansen og Per Nørhave

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2018

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Henrik Hvidesten

  Beslutning i Byrådet den 12-03-2018

  Godkendt

   

  Ej til stede: Timo Jensen

 • Punkt 11 Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til Torvet og licitationsresultat (PBU, KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 17/9478
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  X

  Indstilling

  X

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet gav den 9. januar 2017 anlægsbevilling til Ringsted Torveprojekt. Projektet går nu ind i fase 3, Nørregade og markedspladsen, og licitationsresultatet for projektet fremlægges hermed. Det søges en anlægsbevillingen på 1,3 mio. kr. samt om afsættelse af yderligere rådighedsbeløb til finansiering af bevillingen. Endelig søges Byrådets accept af omdisponering af midler i forhold til de tidligere fremlagte budgetposter for projektet.

  Beskrivelse af sagen

  Licitationsresultat

  Siden Byrådet gav anlægsbevilling til gennemførelse af Torvet den 9. januar 2017 er 3. etape af projektet, Nørregade og markedspladsen, projekteret og udbudt.

   

  Arbejdet blev udbudt i hovedentreprise, og der blev indbudt 5 entreprenører til at afgive tilbud på opgaven. Tildelingskriteriet for opgaven var laveste pris.

   

  Der blev afgivet 5 tilbud på opgaven, og alle tilbud var konditionsmæssige og uden forbehold. Laveste pris blev afgivet af firmaet Arkil Holding A/S, som dermed blev vinder af opgaven.

   

  Opdimensionering af Ringsted Spildevands regnvandsprojekt

  Byrådet gav den 9. januar 2017 anlægsbevilling til Ringsted Torveprojekt. Siden bevillingen blev givet, er der foretaget en detailprojektering af klimaprojektet i Nørregade. Projekteringen har præciseret de tekniske løsninger og de tilhørende anlægsomkostninger.

   

  Byrådet godkendte den 7. april 2015 en anlægsbevilling på 14,3 mio. kr. til klimaprojektet på Torvet samt fastsættelse af servicemål for projektet, som sikrer, at der ikke sker skader på bygninger ved en 100 års regn. Samtidig godkendte Byrådet en aftale mellem Ringsted Forsyning og Ringsted Kommune om medfinansiering af projektet. Det blev godkendt, at Ringsted Kommune optager et lån i Kommune Kredit med en løbetid på 25 år og med fast rente. Ringsted Forsyning betaler de årlige ydelser, således at lånet er udgifts- og likviditetsneutralt for Ringsted Kommune. Alle omkostninger, som Ringsted Forsyning afholder, skal godkendes af Forsyningssekretariatet under Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Forsyningssekretariatet skal således godkende omkostningerne i medfinansieringsprojektet.

   

  Projekteringen har vist en nødvendig opdimensionering af Ringsted Spildevands regnvandssystem i forhold til det tidligere beregnede, for at sikre det serviceniveau, som Byrådet har vedtaget.

   

  Der søges i forbindelse med opdimensioneringen en anlægsbevilling til klimaprojektet på 1,3 mio. kr. Anlægsbevillingen på de 1,3 mio. kr. foreslås finansieret ved, at Ringsted Kommunes låneoptagelse i Kommune Kredit hæves fra 14,3 til 15,6 mio. kr.

   

  Ringsted Forsyning har forhåndsdrøftet sagen om udvidelse af den økonomiske ramme for projektet fra 14,3 til 15,6 mio. kr. med Forsyningssekretariatet.

   

  Forsyningssekretariatet ser velvilligt på sagen men kan ikke give formel forhåndsgodkendelse af udvidelsen. En endelig godkendelse af udvidelsen til samlet 15,6 mio. kr. kan først gives i forbindelse med indberetning af de faktiske omkostninger.

   

  Såfremt Forsyningssekretariatet godkender projektudvidelsen, vil Ringsted Kommune kunne udvide låneoptagelsen med 1,3 mio. kr., og lånet vil være udgifts- og likviditetsneutralt for Ringsted Kommune, idet Ringsted Forsyning vil betale de årlige ydelser.

   

  Såfremt Forsyningssekretariatet ikke godkender projektudvidelsen, foreslås de 1,3 mio. kr. finansieret af Ringsted Kommune ved træk på Byudviklingsfonden.

   

  Omdisponering af projektmidler

  Byrådet gav den 9. januar 2017 anlægsbevilling til Ringsted Torveprojekt. Budgetposterne for sagen fordelte sig dengang som følger:

   

  Etape

  Budgetpost

  Beløb i kr.

  1

  Anlægsomkostninger - Klosterlunden

  2.403.294

  2

  Anlægsomkostninger - Torveområdet

  24.843.850

  3

  Anlægsomkostninger - Nørregadeområdet

  14.524.550

  4

  Anlægsomkostninger - Kirkeplænen

  800.000

  Øvrige projektomkostninger

  12.160.000

  Total projektsum

  54.731.694

   

  Hovedsagelig grundet en gunstig licitation er Toveområdet blevet billigere en antaget i sidste dagsorden. Nørregade er blevet dyrere grundet den tidligere beskrevne nødvendige opdimensionering af regnvandsprojektet. Der er tilløbet projektomkostninger grundet forlængelse af tidsplanen for projektet og dermed øgede rådgiverudgifter.

   

  Såfremt Byrådet godkender igangsættelse af etape 3, vil projektomkostningerne herefter fordele sig som følger:

   

  Etape

  Budgetpost

  09.01.2017

  Dags dato

  1

  Anlægsomkostninger - Klosterlunden

  2.403.294

  2.403.294

  2

  Anlægsomkostninger - Torveområdet

  24.843.850

  20.856.455

  3

  Anlægsomkostninger - Nørregadeområdet

  14.524.550

  17.686.902

  3

  Tillægsbevilling - Nørregadeområdet

  1.300.000

  4

  Anlægsomkostninger - Kirkeplænen

  800.000

  800.000

  Øvrige projektomkostninger

  12.160.000

  12.260.000

  Total projektsum

  54.731.694

  55.306.651

   

  Byrådet anmodes om at acceptere denne omdisponering af midler i forhold til tidligere fremlagte budgetposter for projektet.

   

  Status på etaper og tidsplan

  Torvet, ekskl. vandrender, bund i bassiner samt fugning af disse, forventes færdigt medio marts under forudsætning af, at granitten kommer som varslet, og at vintervejret gør det muligt at gennemføre arbejderne som planlagt.

  Gartnerarbejder samt belægningsarbejde og fugning i vandrender og bassiner vil pågå i april, da plantningen og fugearbejde er afhængig af bedre vejr.

   

  Såfremt Byrådet godkender anlægsbevillingen, vil der umiddelbart efter sagens behandling blive indgået kontrakt med entreprenør Arkil Holding A/S om udførelse af Nørregade og markedspladsen, og opgaven op startes hurtigst muligt herefter.

   

  Nørregade og markedspladsen planlægges gennemført i 6 etaper og forventes afsluttet 1. kvartal 2019. 

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Der søges en anlægsbevilling til klimaprojekt Torvet (anlægsprogram 222) samt en udvidelse af rådighedsbeløbet på 1,3 mio. kr. Anlægsbevillingen på de 1,3 mio. kr. foreslås finansieret ved, at Ringsted Kommunes låneoptagelse i Kommune Kredit hæves fra 14,3 til 15,6 mio. kr.

   

  Såfremt Forsyningssekretariatet godkender projektudvidelsen, vil Ringsted Kommune kunne udvide låneoptagelsen med 1,3 mio. kr., og lånet vil være udgifts- og likviditetsneutralt for Ringsted Kommune, idet Ringsted Forsyning vil betale de årlige ydelser.

   

  Såfremt Forsyningssekretariatet ikke godkender projektudvidelsen, foreslås de 1,3 mio. kr. finansieret af Ringsted Kommune ved træk på Byudviklingsfonden.

   

  Byrådet anmodes om at acceptere omdisponering af midler, jf. beskrivelsen af sagen, i forhold til tidligere fremlagte budgetposter for projektet.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at projektets målsætning og fremdrift sikres ved en godkendelse af licitationsresultatet nu.

   

  Ringsted Spildevand har ikke mulighed for at reducere projektet for regnvandet, hvis servicemålene skal opfyldes. Da forøgelsen af projektet forventes godkendt af Forsyningssekretariatet, vil udvidelsen være udgiftsneutral for Ringsted Kommune. På denne baggrund anbefaler administrationen projektet gennemført som beskrevet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til Klima- og Miljøudvalget, at sagen tages til orientering.

   

  Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget,

   

  1. at der gives en anlægsbevillingen på 1,3 mio. kr. i forbindelse med opdimensionering,
  2. at rådighedsbeløbet for sagen udvides med 1,3 mio. kr. i 2018,
  3. at anlægsbevillingen finansieres via Ringsted Kommunes samlede låneoptagelse af 15,6 mio. kr. i Kommune Kredit. Låneafdrag betales af Ringsted Forsyning, og lånet vil derfor være udgifts- og likviditetsneutralt for Ringsted Kommune,
  4. at omdisponeringen af midler indenfor den samlede anlægsbevilling godkendes,
  5. at licitationsresultatet godkendes, så entreprisekontrakt kan indgås.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 22-02-2018

  Taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Klaus Hansen og Per Nørhave

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 26-02-2018

  Anbefales godkendt efter afstemning med den tilføjelse, at administrationen udarbejder en supplerende sagsfremstilling om de aktuelle anlægsomkostninger set i forhold til det oplyste beløb pr. 9.1.2017 fjr. tabellen i beskrivelsen af sagen.

   

  A
  Per Flor (pefl) A

  V
  Timo Jensen

  V
  Line Lynnerup (lily) V

  A
  Lisbeth Andersen

  O
  Daniel Nørhave (hjdan) O

  C
  Lars Tegl Rasmussen (latr) C

  Ø
  Henrik Kjær (henkj) Ø

  For

   x

   x

  Imod

  Undlod

   

  Lars Tegl Rasmussen stemmer imod, da han finder at det fremlagte regnskab er uigennemskueligt, og da han mener at der skal holdes et temamøde i Byrådet om den samlede økonomi i torveprojektet forinden beslutningen.

  Supplerende sagsfremstilling

  Plan- og Boligudvalget har bedt administrationen om supplerende sagsfremstilling vedr. de aktuelle anlægsomkostninger – Torveområdet.

   

  Anlægsomkostningerne på 24,8 mio. kr. pr. 09.01.17 fremkom ved overslagsberegning. En gunstig licitation betyder, at arbejdet kan udføres for ca. 20,8 mio. kr.

   

  Det er administrationens vurdering, at omkostningerne på 20,8 mio.kr. vil kunne overholdes. I sidste etape, Markedspladsen-Nørregade, har Ringsted Forsyning en ret stor andel af arbejdet. Entreprenøren har fulgt det planlagte arbejde.

   

  Der kan dog stadig komme uforudsete udgifter i forbindelse med vejrlig eller andet.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2018

  Anbefales godkendt efter afstemning

   

  V
  Henrik Hvidesten (hjhehv) V

  O
  Per Nørhave (hjpen) O

  V
  Klaus Hansen (hjkh) V

  A
  Per Flor (pefl) A

  B
  Torben Lollike (tlo) B

  F
  Britta Nielsen (hjbrni) F

  Ø
  Henrik Kjær (henkj) Ø

  C
  Finn Andersen (hjfian) C


  Sadik Topcu (hjsato) A

  For

  Ej til stede

  x

   x

   x

   x

   x

   x

  Imod

  Undlod

   

  Finn Andersen stemmer imod, da han finder at det fremlagte regnskab er uigennemskueligt, og da han mener at der skal holdes et temamøde i Byrådet om den samlede økonomi i torveprojektet forinden beslutningen.

   

  Ej til stede: Henrik Hvidesten

  Beslutning i Byrådet den 12-03-2018

  Godkendt efter afstemning.

   

  Medlemmer

  For

  Imod

  Undlod

  Henrik Hvidesten (V)

  X

  Klaus Hansen (V)

  X

  Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (V)

  X

  Line Lynnerup (V)

  X

  Mazlum Øz (V)

  X

  Timo Jensen (V)

  Ej til stede

  Per Nørhave (O)

  X

  Daniel Nørhave (O)

  X

  Tina-Mia Eriksen (O)

  X

  Finn Andersen (C)

  X

  Andreas Karlsen (C)

  X

  Lars Tegl Rasmussen (C)

  X

  Jan Jakobsen (Ø)

  X

  Henrik Kjær (Ø)

  X

  Torben Lollike (B)

  X

  Britta Nielsen (F)

  X

  Lisbeth Andersen (A)

  X

  Sadik Topcu (A)

  X

  Benny Christensen (A)

  X

  Nichlas Riise (A)

  X

  Per Flor (A)

  X

   

  Det Konservative Folkeparti stemmer imod, da de finder at det fremlagte regnskab er uigennemskueligt, og da de mener at der skal holdes et temamøde i Byrådet om den samlede økonomi i torveprojektet forinden beslutningen.

   

  Ej til stede: Timo Jensen

 • Punkt 12 Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til rådgiverydelser, samt intern projektledelse vedr.: Kunstgræsbane i Benløse (PBU, BUU, KTU)

  SagsID/Sagsnummer: 18/1756
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  x

  x

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal udvalget tage stilling til anlægsbevilling til projektering, andre rådgiverydelser.

  Beskrivelse af sagen

  I forbindelse med vedtagelse af Budget 2016, besluttede Byrådet at afsætte 3,507 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane i Benløse til Budget 2018.

  Ved administrationens opstart af projektet og med henblik på at skabe et grundlag for en kommende licitation til entreprenører, er det nødvendigt, at der kontraheres med en ekstern rådgiver. Administrationen skal, i den forbindelse, udarbejde et udbudsmateriale til gennemførelse af tilbudsgivning mellem tre eksterne rådgivere med speciale i netop gennemførelse af projekter vedrørende kunstgræsbaner. Udbudsmaterialet tilrettelægges således, at der vægtes på pris (70%), rådgivers organisation (10%), dokumentation fra lignende opgaver (10%), samt CV på medarbejdere tilknyttet projektets gennemførelse (10%).

  Forud for udbuddet til eksterne rådgivere foretages der jordbundsundersøgelser af en geotekniker, samt et fladenivellement udført af en landmåler.

  Ekstern rådgivning

  450.000

  Udgifter til landmåler

  35.000

  Udgifter til geotekniske undersøgelser

  35.000

  Ekstern rådgivning i alt

  520.000

  Uforudsete udgifter

  52.000

  samlet ekstern rådgivning

  572.000

  Intern projektledelse og administration

  60.000

  Rådgivning i alt

  632.000

   

  Kunstgræsbanen forventes at kunne tages i brug i ultimo efteråret 2018.

  Inddragelse og høring

  I forbindelse med projektets gennemførelse vil parter i sagen blive hørt.

  Økonomi

  Der er afsat et rådighedsbeløb på 3,507 mio. kr. i Budget 2018 til ”Kunststofbane Benløse”. Der søges en anlægsbevilling på 0,632 mio. kr. til projektering, andre rådgiverydelser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at en gennemførelse af projektet vil gavne brugen af de banefaciliteter, der er tilknyttet det samlede baneanlæg. Synergien mellem den nuværende oplyste græsbane og den nye oplyste kunstgræsbane, placeret ved siden af hinanden, vil være et aktiv for borgere, der ønsker at benytte baneanlægget.

  Ligeledes vurderer administrationen, at Benløse Skole vil drage fordel af kunstgræsbanen i forbindelse med idræt, samt skolelovens øgede fokus på elevernes motion igennem skoledagen, da kunstgræsbanen etableres i umiddelbar nærhed til skolen.

  For at kunne gennemføre anlægsarbejdet, skal der gives en anlægsbevilling.

  Indstilling

   

  Direktionen indstiller,

   

  1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 0,632 mio. kr. til projektering og andre rådgiverydelser,
  2. at anlægsbevillingen finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb til samme formål.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 19-02-2018

  Taget til efterretning. Børne- og Undervisningsudvalget ønsker en supplerende sagsfremstilling til Plan- og Boligudvalget vedr. kunststofgræsbanen der belyser anvendelsen af rådgiverhonoraret.

  Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 20-02-2018

  Taget til efterretning. Kultur- og Trivselsudvalget ønsker en supplerende sagsfremstilling til Plan- og Boligudvalget vedr. kunststofgræsbanen der belyser anvendelsen af rådgiverhonoraret.

  Supplerende sagsfremstilling

  I denne sag er rådgiverhonoraret 12,8 procent. Udgifter til landmåler og geotekniske undersøgelser udgør 2 procent, og intern administration udgør 1,7 procent. Normalt er honoraret til ekstern rådgivning i Ringsted Kommune 10-14 procent, dette afhængig af sagens kompleksitet og omfang. Begrundelsen for at afsætte udgifter til uforudsete udgifter er, at opgaven er uklar, og at vi derved er usikker på, hvad prisen vil være. Honoraret vil naturligvis ikke blive afregnet højere end de faktiske beløb efter tilbudsgivning fra rådgiver.

   

  Den eksterne rådgiver skal i denne sag udføre arbejder som udarbejdelse af udbudsmateriale, der skal består af udbudsbrev, tilbudsliste, beskrivelse af projektet, juridiske beskrivelse samt tegningsmateriale. Derudover skal rådgiver søge tilladelser fra alle relevante myndigheder og udarbejde plan for sundhed og sikkerhed i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Rådgiveren skal ligeledes afholde styregruppe/projekt- bygge- og sikkerhedsmøder gennem hele processen og udarbejdelse af referat fra disse møder. Rådgiver skal afholde licitation og afleveringsforretning, samt deltage og afhold ét års gennemgang. Rådgiver er forpligtiget til at sikre, at Ringsted Kommune får et projekt, der lever op til kvaliteten af udbudsmaterialet, og at entreprenøren udarbejder drifts- og vedligeholdelsesplaner og udarbejder kvalitetssikringsmateriale.

   

  Udgifter til landmåler og geotekniske undersøgelser dækker over, at Ringsted Kommune skal kende så mange faktuelle forhold som muligt, eksempelvis skal nævnes, at hvis det viser sig, at muldlaget på det areal, der skal anvendes til formålet, er 10 cm tykkere end det, der forventes, så skal der afgraves og flyttes ekstra jord.

   

  Intern administration anvendes til udarbejdelse af materiale til prisdannelse af rådgivers tilbud. Administrationen deltager i den af rådgiveren indkaldte møderække. Administrationen skal sammen med rådgiveren sikre, at Ringsted Kommune får den kvalitet, der er udbudt. Administrationen styrer projektet økonomisk inden for den økonomiske ramme, der er afsat til anlægsarbejder.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 26-02-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2018

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Henrik Hvidesten

  Beslutning i Byrådet den 12-03-2018

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Timo Jensen

 • Punkt 13 Videreførelse af ESCO og princip for udvælgelse af ejendomme (PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 17/3057
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1-_pixi_intro_til_esco_ringsted.pdf bilag_2_-_scenarier_for_energibesparelser.pdf bilag_3_-_solceller_og_esco.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet skal med denne sag tage stilling til, om ESCO-projektet skal fortsætte, og i så fald hvilke principper som skal indgå i udvælgelse af ejendomme og/eller tiltag på ejendommene .

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet besluttede 11. januar 2016 (punkt 11) at give en anlægsbevilling til hovedanalysen (energianalyse) af kommunens ejendomme. ESCO-projektet blev sendt i EU-udbud november 2016, og der blev gennemført en tilbudsevaluering primo 2017, hvor Kemp & Lauritzen blev valgt som leverandør. Der blev 7. juli 2017 indgået kontrakt om hovedanalyse med Kemp & Lauritzen.

   

  I efteråret 2017 udførte Kemp & Lauritzen hovedanalyse af 65 ejendomme. I januar 2018 modtog Vej- og Ejendomscenteret data for alle ejendomme, samt en hovedrappport.

   

  Status er, at Byrådet med denne sag skal tage stilling til, om ESCO projektet skal overgå fra Fase 3: Hovedanalysen til Fase 4: Projektgennemførelse og Fase 5: garanti.  Se nedenstående figur:

   

   

   

   

   

  I et ESCO-projekt er det primære formål, at vi skal have den energi, som vi skal bruge – men kun bruge det, der giver nytte. Derfor foretages energianalyse (tidligere benævnt hovedanalyse) med det formål at finde energibesparelser - og kun tiltag, som giver energibesparelser medtages.

   

  Der er udarbejdet 516 energibesparelsestiltag på 62 ejendomme (Undervejs udgik 3 ejendomme af forskellige årsager)

   

  Resultatet af energianalysen fremgår af nedenstående, hvor alle potentielle energibesparende tiltag indgår: 

   

  Økonomi:

  Samlet investering:                        kr. 141,5 mio. ekskl. moms

  Samlet besparelse:                                         kr. 5,6 mio. pr. år

  Simpel tilbagebetalingstid:                                                 25 år

   

  Besparelse:

  Emne

  Besparelse

  Procent %

  El besparelse

  1.922.906 kWh/år

  39,9

  Vandbesparelse

  2.869 m3/år

  5,4

  Varmebesparelse

  4.004.067 kWh/år

  23,5

  CO2 besparelse

  1.539.888 kg/år

  36,9

   

                                                                        

  Fordeling: (Tiltag i de enkelte tiltagskategorier fremgår af side 1 nederst i bilag 2)

   

  Det videre forløb

   

  Byrådet skal afgøre om energianalysen og de fundne energibesparelser skal fortsættes i et ESCO-projekt eller udføres helt eller delvist internt. Ligeledes skal Byrådet tage stilling til hvilke principper, som skal ligge til grund for udvælgelsen af ejendommene og/eller tiltagene på ejendommene.

   

  Skal ESCO projektet videreføres fra analyse til implementering og garanti

   

  Et ESCO projekt består af 3 faser:

   

  Fase 1 – Energianalyse (Ovenstående benævnt hovedanalyse)

  Fase 2 – Entreprise (Udførelse og implementering)

  Fase 3 – Garanti (Drift- og opfølgning)

   

  Det centrale ved et ESCO-projekt er, at leverandøren udfører implementering af de besluttede tiltag i en totalentreprise, og at leverandøren efterfølgende giver garanti for at de beregnede besparelser kan opnås. Dette medfører en tæt opfølgning på energiforbruget og bygningernes brug og dermed også en tæt kontakt til medarbejderne i kommunen. For nærmere introduktion til ESCO i Ringsted Kommune, se bilag 1.

   

  Fordelene ved et ESCO-projekt er:

  • Arbejdet udføres i en totalentreprise: Leverandøren står for projektering og alle fagområder på den enkelte ejendom og i hele projektet
  • Leverandøren kan indsætte mange personaleressourcer, hvilket betyder, at de energireducerende tiltag udføres hurtigt og i stort omfang, og derfor opnås hurtig effekt af energireduktionerne
  • Der stilles garanti for, at de udførte tiltag resulterer i de beregnede besparelser. Leverandøren har derfor interesse i, at tiltagene er kvalitets- og driftsmæssige optimale, og at driften følges tæt og i samarbejde med driftsorganisationen - ellers opnås de garanterede besparelser ikke
  • Der opnås en helhedstænkning for driften af de bygninger, som indgår i projektet.

   

  Ulemperne ved et ESCO-projekt er:

  • Arbejdet udføres som en delvis udlicitering med involvering af et eksternt firma frem for primært egne medarbejdere
  • Energibesparelser på mere end 3 % af den garanterede værdi skal deles i partnerskabet
  • Arbejdet udføres i en partnering og dermed mere komplicerede samarbejdsrelationer og kontraktjuridiske forhold, frem for sædvanlige entrepriseopgaver.

   

  Alternativt kan indsatsen udføres af medarbejdere fra Ringsted Kommune. Der kan oprettes en energiorganisation med en hovedansvarlig medarbejder og 1-3 medarbejdere med en primær arbejdsindsats indenfor energi. Organisationen skal varetage udvælgelse af tiltag, indhentning af rådgivning for de forskellige fagområder, projektering samt opfølgning på drift- og brugeradfærd.

   

  Fordelene ved intern udførelse er:

  • Den opnåede faglighed bliver hos medarbejderen/centeret
  • Der arbejdes med interne samarbejdsrelationer
  • Økonomiske gevinster forbliver i kommunen.

   

  Ulempen ved intern udførelse er:

  • Der skal opbygges en organisation med rette kompetencer
  • Organisationen er sårbar ved personale- og organisationsændringer
  • Der kræves meget rådgivning, da energirenoveringen bredes over mange fagligheder
  • Der opnås færre energirenoveringer pr. år.

   

  Hvilke kriterier skal indgå i udvælgelsen af ejendomme.

   

  I de nedenstående tabeller er kort skitseret forskellige scenarier ud fra ønsker stillet af Vej- og Ejendomscenteret.

   

  I projektets bruttoliste indgår 62 ejendomme og 516 energibesparende tiltag. Kemp & Lauritzen har i de forskellige scenarier udvalgt de ejendomme og tiltag på de enkelte ejendomme, som giver det bedste resultat ud fra scenariets formål og med højest mulig energibesparelse. Investeringsrammen er sat til 70 mio.kr. eks. moms.

   

  Der er ikke indregnet supplerende midler, ligesom den igangværende proces for udmøntning af kommunens ejendomspolitik ikke indgår.

   

  Alle nedenstående scenarier er uddybet i bilag 2, som er et uddrag af Kemp & Lauritzens hovedrapport.

   

  Solceller

  Den nuværende lovgivning komplicerer kommunernes mulighed for at håndtere og få økonomi i opsætning af solceller på eksisterende ejendomme. Opsætning af solceller giver kun mening, såfremt at det er tale om nybyggeri og gennemgribende renovering. Derfor indgår solceller ikke i de nedenstående scenarier. For uddybende forklaring, se bilag 3.

   

  Scenarie 1- Vedligehold

  I scenariet er fokus på at nedbringe vedligeholdelses efterslæb. Derfor indgår tiltag, som er på Vej- og Ejendomscenterets liste over kommende vedligeholdelsesopgaver - men kun de tiltag, som samtidig medfører energibesparelser. Tilbagebetalingstiden bliver høj, fordi en del tiltag vedrører klimaskærm, som kræver stor investering - men til gengæld har lang holdbarhed. 60 % af investeringerne, som indgår i scenariet, vedrører skolerne. Ikke alle ejendomme indgår i projektet

   

  Samlet investering, eks. moms

  70 mio. kr.

  Simpel tilbagebetalingstid

  18 år

  El-besparelse

  25.1 procent

  Varmebesparelse

  16,5 procent

   

  Scenarie 2 – Skoler

  I dette scenarie indgår udelukkende skoler med alle tiltag, som indgår i bruttolisten. Ved dette scenarie vedrører 53 % af investeringerne klimaskærmen. Skolerne vil få et betydeligt løft på klimaskærm og ventilation.

   

  Samlet investering, eks. moms

  63,2 mio. kr.

  Simpel tilbagebetalingstid

  27,9 år

  El-besparelse

  11,7 procent

  Varmebesparelse

  10,5 procent

   

  Scenarie 3 - Laveste tilbagebetalingstid

  I dette scenarie er der fokus på at opnå kortest mulig tilbagebetalingstid med en investering på 70 mio. kr. Scenariet er det mest økonomisk rentable projekt – hvor der opnås størst besparelse for investeringen. Deraf følger også, at størstedelen af investeringerne er på teknik og relativ lidt er på klimaskærm. Der indgår stort set ingen vedligeholdelsesopgaver.

   

  Samlet investering, eks. moms

  70 mio. kr.

  Simpel tilbagebetalingstid

  16,6 år

  El-besparelse

  28,3 procent

  Varmebesparelse

  17,3 procent

   

  Scenarie 4 – Vedligehold og indeklima

  I dette scenarie er der fokus på at efterkomme et vedligeholdelses efterslæb samt forbedre indeklimaet. Forbedring af indeklima er ofte ensbetydende med et højere energiforbrug, da det ofte forudsætter øget ventilation. Derfor vil en forbedring af indeklima medfører, at energibesparelsen reduceres. I dette scenarier er fravalgt tiltag med lavere tilbagebetalingstid for at holde investeringen under 70 mio. kr. Hvis alle tiltag med en tilbagebetalingstid under 20 år medtages, vil investeringen blive på 71,4 mio. kr. og en samlet tilbagebetalingstid på 19,2 år.

  Der er fravalgt mange ejendomme og en del tiltag på andre ejendomme.

   

  Samlet investering, eks. moms

  70 mio. kr.

  Simpel tilbagebetalingstid

  19,4 år

  El-besparelse

  24,1 procent

  Varmebesparelse

  15,6 procent

   

  Økonomi

  Som det fremgår af Budgetaftale 2018 arbejdes med en budgetramme på 75 mio. kr., som lånefinansieres, og hvor afdragsprofilen på lånene tilpasses investeringens tilbagebetalingstid.

   

  Budgetrammen fordeles med 25 mio. kr. på hvert af årene 2018, 2019 og 2020. Midlerne kan evt. suppleres med midler afsat i genopretningspuljen og til vedligeholdelsesefterslæb på skoler.

   

  Pr. januar 2018 udgør disse midler:

   

  Puljer i 1000 kr.

  2018

  2019

  2020

  Genopretningspuljen

  3.971

  8.000

  8.000

  Vedligeholdelsesefterslæb på skoler

  0

  4.843

  15.000

   

  Såfremt det besluttes at inddrage disse puljer i ESCO-projektet, må det anbefales, at nogle midler tilbageholdes til presserende opgaver på andre ejendomme.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Denne sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

   

  På et senere tidspunkt vil administrationen angive de konkrete udvalgte ejendomme ud fra det scenarie, som Byrådet har valgt.

   

  Samtidig indstilles til frigivelse af anlægsbevilling til udførelse af energirenovering på de udvalgte ejendomme.

  Vurdering

   

  Administrationen vurderer, at der opnås den største effekt af energiindsatsen ved at arbejdet udføres i form af et ESCO-projekt. Og at den udførte energianalyse derfor bør fortsættes i en energirenovering i et Offentlig Privat Partnerskab med ekstern partner.

   

  I Budgetaftale 2018 er der hensigtserklæring om at ”Investeringer i ESCO-projekter (energirenovering) sammentænkes med øvrige midler til renovering af bygninger. Skoler prioriteres højest, således at skolernes fysiske rammer samtidig forbedres”.

   

  Administrationen vurdere derfor, at det vil være hensigtsmæssigt at sætte fokus på skolerne i 2018. Den afsatte årspulje giver mulighed for at prioritere ca. halvdelen af skolerne, og dermed opfylde noget af hensigtserklæringen i Budgetaftalen 2018.

   

  Administrationen indstiller, at der successivt indgås kontrakt for hver årspulje på 25 mio. kr., og der løbende vurderes hvilke ejendomme og tiltag, der skal indgå i årspuljer for 2019 og 2020. Således vil valg af ejendomme og kontraktindgåelse for 2019 og 2020 kunne ske i samspil med ejendomspolitikken, efterhånden som denne udmøntes.

   

  Ligeledes vurderer administrationen, at de disponible midler fra genopretning og vedligeholdelsesefterslæb på skoler bør indgå i ESCO-projektet i det omfang, at der sikres en tilstrækkelig pulje til de mest presserende opgaver på de øvrige ejendomme. 

  Solceller

  Fra administrationen indstilles, at solceller ikke medtages i projektet på nuværende tidspunkt. Dette er grundet i de nuværende lovgivningsmæssige forhold, som komplicerer kommunernes mulighed for at håndtere og få økonomi i opsætning af solceller på eksisterende ejendomme. Se bilag 3.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

   

  1. at ESCO-projektet forsætter fra Fase 1 – Energianalyse til Fase 2 - Entreprise og Fase 3 – Garanti, i et Offentlig Privat Partnerskab med Kemp & Lauritzen

   

  1. at der i 2018 sættes fokus på scenarie 2 - Skoler, og at energiforbedrede foranstaltninger på de udvalgte skoler suppleres med relevante tiltag indenfor klimaskærm og ventilation.

   

  1. at der i løbet af 2018 udvælges hvilke ejendomme, som skal indgå i energiprojekter i 2019 og at denne udvælgelse ses i sammenhæng med udmøntningen af ejendomspolitikken. Plan- og Boligudvalget orienteres om hvilke ejendomme, som udvælges til udførelse for 2019.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 26-02-2018

  Punkt 1 anbefales godkendt.

  Punkt 2 anbefales godkendt med en præcisering af, at der også skal være fokus på indeklima.

  Punkt 3 Anbefales godkendt med den præcisering at udvælgelse af ejendommene kommer til politisk beslutning.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2018

  Anbefales godkendt med Plan- og Boligudvalgets bemærkninger.

   

  Ej til stede: Henrik Hvidesten

  Beslutning i Byrådet den 12-03-2018

  Godkendt med Plan- og Boligudvalgets bemærkninger.

   

  Ej til stede: Timo Jensen

 • Punkt 14 Forslag til Kommuneplan 2017-29 (PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 17/25363
  Sagen afgøres i: Byrådet
  praesentation_til_odeum.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Forslag til Ringsted Kommuneplan 2017 – 2029 fremlægges med henblik på udsendelse i høring. Forslaget forelægges Plan- og Boligudvalget den 21. december 2017 (nuværende udvalg) og i 29. januar 2018 (kommende udvalg).

  Beskrivelse af sagen

  Forslag til Ringsted Kommuneplan 2017 – 2029 er udarbejdet i henhold til den vedtagne planstrategi, og i henhold til ændring af Planloven, der trådte i kraft den 15. juni 2017 med tilhørende vejledninger.

   

  Byrådet vedtog på mødet den 13. november 2017, at forslag til Kommuneplan 2017-2029 behandles i både eksisterende Plan- og Boligudvalg (valgperiode 2014-2017) og kommende Plan- og Boligudvalg (2018- 2021) forud for behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

   

  Forslag til Kommuneplan 2017 – 2029 er indarbejdet i Ringsted Kommunes nye planportal, der på sigt kommer til at indeholde de fleste af Ringsted Kommunes planer på det tekniske område. Planportalen giver mulighed for, at borgerne kan søge alle oplysninger om deres ejendom frem ved at skrive deres adresse eller matr. nr. i et søgefelt på forsiden.

   

  I forslag til Ringsted Kommuneplan 2017 – 2029 er der i forhold til Ringsted Kommuneplan 2013 foretages følgende tilretninger:

  • Retningslinjerne tilrettet i forhold til nye love. Den væsentlige ændring i retningslinjerne er ændringen af detailhandelsbestemmelserne i Planloven. Retningslinjerne for detailhandel er udarbejdet i henhold til de nye bestemmelser i Planloven.
  • De generelle rammer og parkeringsnormen er sammenskrevet og indgår i retningslinjerne – ligesom begge vil fremgå af siden for den enkelte rammebestemmelse.
  • Rammerne er gennemarbejdet og er for de udbyggede områder samlet i nogle større områder, så antallet af rammebestemmelser er nedbragt. Der er indarbejdet udvidelse af nogle eksisterende rammer og nogle enkelte nye udlæg.
   • Rammen for Ortved Erhvervsområde er udvidet med et område, hvor der kan placeres et biogasanlæg. Virksomheden arbejder med planer om et biogasanlæg, der indsamler restprodukter fra restauranter og omdanner det til naturgas, og økologisk gødning.
   • Rammen for erhvervsområdet Jordemodervej er udvidet mod nord med en ejendom, som ejer har ønsket kunne indgå i området og mod øst med 3 ejendomme, som Ringsted Kommune ejer. Disse ejendomme anvendes p.t til boliger, og det er tanken at boligerne nedlægges, da de vil ligge for tæt på det område, der kan anvendes til miljøklasse 7 virksomheder.
   • Rammerne for Benløse Skovby er samlet til et bynært rammeområde – nu Langagerområdet efter ønske fra ejer, som udlægges til boligformål. Dette område er tidligere besluttet udlagt at Byrådet.
   • Et landzoneareal, beliggende midt i Benløse, der tidligere indeholdt en rideskole, er indarbejdet som 3 nye rammeområder – et til tekniske anlæg, et til boligformål, og et til erhvervsformål.
   • To eksisterende rammeområder er ændret fra erhvervsformål til blandet bolig og erhvervsformål, så de afspejler det konkrete indhold. Der er tale om et område i Benløse og et område ved Køgevej.
   • Et område ved Klosterparken, der i nuværende kommuneplan er udlagt til offentligt formål, er ændret til boligformål.
  • Kortgrundlaget er gennemgået og opdateret.
  • Beskrivelser af bevaringsværdige bygninger, fredede bygninger, kulturmiljøer og kirkeomgivelser er opdateret og lagt ind i planportalen, så det bliver nemmere for den enkelte borger at se, hvad der gælder i forhold til disse dokumenter.
  • Grundvandsredegørelsen og bilag 1 hertil er indarbejdet. Bilag 1 beskriver grundvandsforholdene for hvert af de rammeområder, der endnu ikke er udbygget.
  • Odinsvejkvarteret er indarbejdet i retningslinjerne som et byomdannelsesområde, og retningslinjeafsnittet indeholder en foreløbig skitse over udviklingen af området.

   

  De retningslinjer og rammer, der er ændret i forhold til Kommuneplan 2013 skal screenes for at afgøre, om de skal Miljøvurderes. Forud for screeningen skal de berørte myndigheder høres. Det har ikke været muligt at screene Kommuneplan 2017-2029 før nu, da de endelige ændringer ikke var kendt før. De berørte myndigheder høres i løbet af december, og Miljøvurderingen vil foreligge i forbindelse med behandling af sagen i PBU den 29. januar 2018.

   

  Det digitale forslag til kommuneplan findes her - link

   

  Indgang en til den samlede planportal findes her - link

  Inddragelse og høring

  I forbindelse med udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 2017-2029 har der løbende været dialog med relevante parter.

   

  Forslag til Kommuneplan 2017-2029 er fuldt digitaliseret. Det betyder, at forslag til kommuneplan kun findes elektronisk. Anvendelse af den digitale plan vil blive gennemgået for Plan- og Boligudvalget på mødet den 21. december 2017, og for det samlede nye Byråd på et temamøde forud for behandling i slutningen af januar / begyndelsen af februar.

   

  Forslag til Ringsted Kommuneplan 2017 – 2029 udsendes i offentlig høring, når Byrådet har godkendt at den udsendes i høring.

  Økonomi

  Forslag til Ringsted Kommuneplan 2017 – 2029 har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at Forslag til Ringsted Kommuneplan 2017 – 2029 er klar til udsendelse i offentlig høring.

   

  De ændringer, der er indarbejdet, samt den nye planportal, vurderes at

  • Opfylde nye lovkrav,
  • Give den enkelte borger nemmere adgang til kommuneplanens bestemmelser,
  • Give administrationen et godt arbejdsredskab.

   

  Der kan forekomme tekniske rettelser i bilaget frem til udsendelse til mødet i januar 2018.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 21-12-2017

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Timo Jensen og Kisser Franciska Lehnert

  Supplerende sagsfremstilling

  Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2017-2029 er nu modtaget, og indarbejdes i Forslag til Kommuneplan 2017-2029.

   

  Følgende retningslinjer er miljøvurderet:

  • Detailhandel – er ændret i forhold til den nye planlov og derudover er indarbejdet 10.000 m2 til udvidelsen af Outlet byen
  • Arkitektur – der er indarbejdet retningslinjer for arkitektur

   

  Følgende rammer er miljøvurderet:

  • Boligområde 1B2 – bebyggelsesprocenten er ændret til 80 %, bygningshøjden ændret til 12 meter, og etageantallet er ændret til 3 etager
  • Blandet bolig og erhvervsområde 5BE1 – ændret fra erhvervsområde til blandet bolig og erhvervsområde på baggrund af det aktuelle indhold i området
  • Erhvervsområde 5E5 (Jordemodervej) – eksisterende ramme, hvor bebyggelseshøjden er ændret til 40 meter
  • Erhvervsområde 5E6 (Jordemodervej) – udvidelse af området mod nord på baggrund af ønske fra ejer
  • Erhvervsområde 5E7 (Jordemodervej) – udvidelse af området mod øst med 3 boligejendomme tilhørende Ringsted Kommune
  • Erhvervsområde E1L (Ortved) – udvidelse af området mod vest / nordvest

   

  Screening (scoping) af Miljøvurderingen har været sendt til de berørte myndigheder med anmodning om at fremsende bemærkninger. Museum Vestsjælland har bemærket, at mulighed for at bygge i 40 meters højde i hele Jordemodervej området vil kunne resulterer i et meget markant byggeri i det åbne agerland, der omgiver området. I Kommuneplan 2013-2025 er der mulighed for at bygge i 20 meter i hele området, og yderligere mulighed for at bygge i 40 meter i en del af området. I forslag til Kommuneplan 2017-2025 blev der oprindelig indarbejdet en ændring, så der er mulighed for at bygge i 40 meter i hele området, fordi der ikke er mulighed for at indberette mere end en højde i Plansystem.dk (nu Plandata.dk). Det er denne ændring, der har været sendt til de berørte myndigheder, og som Museum Vestsjælland har reageret på.

   

  Forslag til Kommuneplan 2017-2025 forslås derfor ændret således:

  • Rammebestemmelserne giver mulighed for at bygge i 20 meters højde i hele området
  • Der indarbejdes en ny retningslinje, der giver mulighed for at 5 % af den enkelte bygning kan bygges i op til 40 meters højde, så der bliver mulighed for at bygge fx skorstene højere

   

  I forbindelse med gennemgang af rammebestemmelserne i Forslag til Kommuneplan 2017-2029 har der indsneget sig i fejl. Bestemmelserne for rammeområde 3C3 (område til pladskrævende varegrupper i Odinsvejkvarteret) giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 80 %. Rammebestemmelsen skulle ikke have været ændret i forhold til Kommuneplan 2013, som giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 50 %.

   

  Følgende foreslåede ændringer er indarbejdet i forslag til Kommuneplan 2017-2025:

  • Miljøvurderingen
  • De foreslåede ændringer Jordemodervej området (rammeområde 5C5)
  • De foreslåede ændringer i rammeområde 3C3 (område til pladskrævende varegrupper i Odinsvejkvarteret)

   

  Direktionen indstiller

  1. at forslag til Ringsted Kommuneplan 2017-2029 udsendes i 8 ugers offentlig høring.
  2. at følgende ændringer indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2017-2025:

  a. Miljøvurderingen

  b. De foreslåede ændringer Jordemodervej området (rammeområde 5C5)

  c. De foreslåede ændringer i rammeområde 3C3 (område til pladskrævende varegrupper i Odinsvejkvarteret).

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 29-01-2018

  Udvalget udsætter sagen med henblik på at holde et temamøde for Byrådets medlemmer forud for næste udvalgsbehandling.

  Supplerende sagsfremstilling

  Behandling af sagen genoptages efter Byrådets temamøde.

   

  Direktionen indstiller

  1. at forslag til Ringsted Kommuneplan 2017-2029 udsendes i 8 ugers offentlig høring.
  2. at følgende ændringer indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2017-2025:

  a. Miljøvurderingen

  b. De foreslåede ændringer Jordemodervej området (rammeområde 5C5)

  c. De foreslåede ændringer i rammeområde 3C3 (område til pladskrævende varegrupper i Odinsvejkvarteret).

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 26-02-2018

  Anbefales godkendt med den tilføjelse at Forslag til Kommuneplan 2017-29 tilføjes de formuleringer i afsnittet ”Offentlig service” i Kommuneplan 2013, som ikke er med i administrationens oplæg.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2018

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Henrik Hvidesten

  Beslutning i Byrådet den 12-03-2018

  Godkendt med Plan- og Boligudvalgets bemærkninger.

   

  Ej til stede: Timo Jensen

 • Punkt 15 Sundhedshus - Orientering om forsinkelse (PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 18/3831
  Sagen afgøres i: Byrådet
  sundhedshus_-_tidsplaner_eksisterende_versus_ny_22022018.pdf.pdf

  Indledning

   

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet vedtog på møde den 6. februar 2017 at igangsætte realiseringen af et nyt sundhedshus som en tilbygning til Knud Lavard Centeret. Byrådet besluttede at gennemføre projektet som et totalentrepriseudbud i omvendt licitation. Med ekstern assistance fra arkitektvirksomheden Arkitema, herefter Arkitema, og PUBLICURE advokatfirma, herefter PUBLICURE, har administrationen udarbejdet udbudsmateriale, som er offentliggjort. På baggrund af det offentliggjorte udbudsmateriale har Ringsted Kommune modtaget 18 konditionsmæssige anmodninger om prækvalifikation.

   

  I denne sag orienteres om, at administrationen finder det nødvendigt at annullere den igangværende udbudsproces som følge af en i udbudsmaterialet manglende beskrivelse af, hvorledes Ringsted Kommune vil udvælge de fire bedst egnede ansøgere. I denne sag orienteres endvidere om, hvorledes administration agter at håndtere den videre proces, herunder med redegørelse for en revideret tidsplan.

   

  Vedlagt nærværende sag er bilag 1. Bilag 1 redegør dels for den oprindeligt fastlagte tid (markeret med rød), dels for tidsplan ved genudbud efter proceduren begrænset udbud (markeret med blå).

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet besluttede på møde den 6. februar 2017 at igangsætte realiseringen af et nyt sundhedshus som en tilbygning til Knud Lavard Centeret.

   

  I forlængelse af byrådsbeslutningen den 6. februar 2017, besluttede byrådet den 20. juni 2017 at gennemføre projektet som et EU-udbud med en totalentreprise i omvendt licitation, afledt af en forudgående bearbejdning af to mulige bygningsscenarier. Det blev vedtaget at gennemføre scenarie A til en samlet anlægssum på kr. 46,6 mio. Værdien af den samlede anlægssum medførte, at der skulle iværksættes en EU-udbudsproces med afsæt i udbudslovens regelsæt. Den forventede aflevering af byggeriet blevet fastsat til primo august 2019.

   

  Administrationen udarbejdede i 2. halvår 2017 i samarbejde med Arkitema et udbudsmateriale til brug for udbudsprocessen. Gennem drøftelserne med Arkitema blev det vedtaget, at udbuddet skulle gennemføres efter proceduren udbud med forhandling, hvor i alt 4 ansøgere ville blive prækvalificeret til at afgive indledende tilbud på opgaven. Det blev endvidere besluttet, at forhandlingerne med de prækvalificerede ansøgere skulle kunne ske over op til to successive faser, med forbehold for at Ringsted Kommune kunne tildele kontrakten på baggrund af de indledende tilbud.

   

  Under den endelige bearbejdning af udbudsmaterialet vurderede administrationen i samråd med Arkitema, at man var nødt til at forskyde tidspunktet for den forventede ibrugtagning, således at aflevering af sundhedshuset ville finde sted ultimo december 2019. Dette blev der orienteret om i politisk sag, jf. pkt. 5, omhandlende placering af parkeringsareal ved Knud Lavard Center ved Plan- og Boligudvalgsmøde den 21. december 2017.

   

  Med henblik på screening og kvalitetssikring af det foreliggende udbudsmateriale, besluttede administration at tilknytte ekstern juridisk assistance i form af PUBLICURE. I forbindelse med screeningen og kvalitetssikringen bidrog PUBLICURE med forslag til præciseringer og anbefalinger til rettelser. På møder og ved mailkorrespondancer mellem Ringsted Kommune, Arkitema og PUBLICURE blev Arkitema blandt andet instrueret i at udarbejde en model for, hvorledes Ringsted Kommune skulle udvælge de fire bedst egnede ansøgere – et såkaldt selektionskriterium.

   

  Arkitema offentliggjorde på vegne af Ringsted Kommune den 15. december 2017 udbudsmaterialet for opførelsen af sundhedshuset. Ved ansøgningsfristen for anmodning om prækvalifikation den 23. januar 2018 havde 18 virksomheder anmodet om at blive prækvalificeret. Efter at have evalueret de indkomne ansøgninger udarbejdede Arkitema en indstilling, hvori Arkitema argumenterede for, hvilke ansøgere, der var de fire bedst egnede. Denne indstilling blev fremsendt til PUBLICURE med henblik på kvalitetssikring heraf.

   

  For at kunne vurdere, hvorvidt selektionskriteriet var efterlevet, efterspurgte PUBLICURE den præcise formulering af selektionskriteriet. Arkitema fremsendte en kopi af den offentliggjorte udbudsbekendtgørelse, hvorefter PUBLICURE konstaterede, at selektionskriteriet ikke var oplyst. PUBLICURE rettede efterfølgende henvendelse til Ringsted Kommune med meddelelse om, at fraværet af selektionskriteriet kunne medføre en overvejende risiko for, at ikke-prækvalificerede ansøgere ville indgive klage til Klagenævnet for Udbud med påstand om brud på de udbudsretlige regler.   

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at det manglende selektionskriterie udbudsretligt er at betragte som en fundamental mangel. Administrationens vurdering begrundes i, at det af bemærkningerne til udbudslovens bestemmelser om udvælgelse af ansøgere (selektion) fremgår, at ordregiveren … i udbudsmaterialet … skal fastlægge og offentliggøre den fremgangsmåde, der vil blive benyttet i forbindelse med en begrænset procedure. Det betyder, at såfremt ordregiveren vil udvælge de bedst egnede ansøgere på baggrund af de mest relevante referencer, skal det beskrives i udbudsmaterialet, hvad der konkret tillægges betydning ved bedømmelsen af referencerne.

   

  Den ovenfor anførte vurdering understøttes endvidere af, at Ringsted Kommune, i tilfælde af at den igangværende udbudsproces fortsættes, i forbindelse med offentliggørelse af meddelelser, til de respektive ansøgere om, hvorvidt disse prækvalificeres eller ej, vil være forpligtet til sagligt at redegøre for baggrunden herfor. En saglig redegørelse vil for Ringsted Kommune være vanskelig at formulere, idet der ikke vil kunne foretages en konkret henvisning til udbudsmaterialet. Det er administrationens vurdering, at en manglende henvisning indirekte vil kunne gøre opmærksomme, afviste ansøgere bekendte med, at Ringsted Kommune ikke har overholdt de udbudsretlige regler for så vidt angår proces. Ringsted Kommunes manglende overholdelse af et af udbudsrettens fundamentale principper, vil med overvejende sandsynlighed kunne føre til indbringelse af klage(r) til Klagenævnet for Udbud. Risikoen for én eller flere klager vurderes af administrationen at være så overvejende, at den igangværende udbudsproces bør annulleres.

   

  En annullation vil medføre, at den fastlagte tidsplan ikke kan overholdes. Administrationen vurderer dog, at Ringsted Kommune med mindre tilpasninger af det oprindeligt offentliggjorte udbudsmateriale vil kunne indhente en væsentlig del af den tabte tid ved at genudbyde opgaven efter proceduren begrænset udbud. Den grundlæggende forskel mellem den oprindeligt valgte udbudsprocedure, udbud med forhandling, og begrænset udbud er, at Ringsted Kommune ikke opnår mulighed for at kunne forhandle med de indbudte tilbudsgivere. Det er administrationens vurdering, at det foreliggende udbudsmateriale for så vidt angår krav til projektløsning, kvalitet og funktionalitet er så præcist og omfattende beskrevet, at genstandsfeltet for forhandling reelt er ganske indskrænket. Administrationen vurderer således, at genudbud under anvendelse af proceduren begrænset udbud ikke vil influere på det endelige resultat af bygningsopførelsen. Genudbydes opgaven som et begrænset udbud, vil administrationen kunne begrænse tidsforskydningen til ca. 6 uger, således at den forventede aflevering af byggeriet ændres fra ultimo december 2019 til primo februar 2020, jf. vedhæftede bilag.

   

  Administrationen vurderer, at genudbud af opgaven ved begrænset udbud med fordel kan gennemføres af Ringsted Kommune selv, uden brug af ekstern assistance, idet Ringsted Kommune råder over den nødvendige juridiske kapacitet til varetagelsen heraf.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at vedlagte forslag til revideret tidsplan vedtages, og at igangværende udbud hermed annulleres.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 26-02-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2018

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Henrik Hvidesten

  Beslutning i Byrådet den 12-03-2018

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Timo Jensen

 • Punkt 16 Godkendelse af Ældrerådets vedtægter (ÆGU)

  SagsID/Sagsnummer: 18/738
  Sagen afgøres i: Byrådet
  forslag_til_aeldreraadets_vedtaegter_2018-2021.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Ifølge § 31 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal Byrådet i samarbejde med Ældrerådet fastsætte vedtægter for Ældrerådet.

   

  Det nyvalgte Ældreråd har ønsket, at de hidtil gældende vedtægter bliver revideret.

  Beskrivelse af sagen

  De gældende vedtægter for Ældrerådet er dateret januar 2010. Ældrerådet har derfor ønsket at få revideret vedtægterne og få præciseret visse punkter.

   

  Ældrerådets formand har i første omgang foreslået visse ændringer, og vedtægterne er derefter gennemgået af Social- og Sundhedscentrets jurist.

   

  Følgende ændringer foreslås:

   

  I punkt 1, stk. 2 foreslås det, at teksten bliver identisk med den tekst, som er angivet i Børne- og Socialministeriets Vejledning om Ældreråd. Det præciseres, at også stedfortrædere har tavshedspligt.

   

  I punkt 3 indføjes et nyt stk. 2, hvori det beskrives, at en stedfortræder, der har været medlem af Ældrerådet på grund af et medlems midlertidige forhindring i at varetage sit hverv, skal udtræde af Ældrerådet, når det ordinære medlem vender tilbage.

   

  Desuden beskrives, at der ikke kan vælges flere stedfortrædere, end der er medlemmer i Ældrerådet.

   

  I punkt 4 indføjes et nyt stk. 2, hvorefter valgperioden følger Byrådets valgperiode.

   

  I punkt 9 ændres Ældreudvalget til Ældre- og Genoptræningsudvalget, som er det nuværende navn for det politiske udvalg.

   

  Desuden foreslås ændringer i Ældrerådets forretningsorden. Disse skal ikke godkendes af Byrådet, men er medtaget i bilaget til orientering. 

   

  Ovenstående ændringer fremgår af det vedhæftede bilag.

   

  Når vedtægterne er godkendt af Byrådet, vil de blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

  Inddragelse og høring

  Ældrerådet har behandlet forslaget på møde den 18. januar 2018. Ældrerådet anbefaler de foreslåede ændringer godkendt.

  Økonomi

  Der er ingen økonomiske konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at de foreslåede ændringer er i overensstemmelse med reglerne om ældreråd i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og med Vejledning om ældreråd.

   

  Det vurderes, at ændringerne præciserer gældende lovgivning.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at vedtægter for Ældrerådet i Ringsted Kommune godkendes med de ændringer, som fremgår af bilaget .

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 20-02-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2018

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Henrik Hvidesten

  Beslutning i Byrådet den 12-03-2018

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Timo Jensen

 • Punkt 17 Kapacitetsudnyttelse vedrørende plejeboliger (ÆGU, SAMU)

  SagsID/Sagsnummer: 17/21232
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_tabeller_og_uddybende_forklaringer.pdf.pdf hoeringssvar_fra_dh_ringsted_om_kapacitetstilpasning_plejeboliger.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  På Byrådets møde den 13. november 2017 blev to punkter (3 og 5) om henholdsvis plejeboliger og ventepladser, herunder inddragelse af ni stuer på Knud Lavard Centret (KLC) til plejeboliger, sendt til fagudvalgsbehandling.

   

  I denne sag præsenteres en status på venteliste og belægning på plejeboliger, midlertidige- og akutpladser samt ventepladser og aflastningspladser.

  Beskrivelse af sagen

  I Ringsted Kommune er der i alt 202 plejeboliger fordelt på tre plejecentre, heraf er 42 skærmede boliger målrettet demente.

  Derudover er der fire vente- og aflastningspladser på Ortved Plejecenter. Ventepladser bruges til borgere, der er visiteret til en plejebolig. Aflastningspladser er målrettet borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, som bor i eget hjem, men hvor enten borger eller pårørende har brug for aflastning.

  På Knud Lavard Center (KLC) er der herudover10 pladser, som bruges til akutstuer og midlertidige pladser. Akutstuer bruges til borgere, der henvises af egen læge/lægevagten. Midlertidige pladser er til borgere, der er færdigbehandlede på sygehuset, men som ikke kan være i eget hjem fx på grund af komplekse behandlings- og plejebehov. Som udgangspunkt bruges tre pladser til akutstuer og syv pladser til midlertidige pladser, der er dog fleksibilitet i fordelingen afhængig af behov.

  På KLC er der endvidere ni boliger, som pt. bruges til administrative arbejdspladser.

  (Bilag 1, tabel 1 viser antal boliger og midlertidige tilbud fordelt på de tre plejecentre)

  Det samlede kapacitetsbehov afhænger af en række faktorer, som fx den demografiske udvikling, udviklingen i antallet af borgere med demenssygdom, det naturlige flow på pladserne og borgernes ønsker.

  Der er en indbyrdes afhængighed i forhold til kapacitetsbehovet på de enkelte tilbud herunder muligheden for en fleksibel udnyttelse af de forskellige typer pladser.

  Venteliste, belægningsprocenter og prognoser

  Status på venteliste til plejebolig

  Den 10. januar 2018 er der 13 borgere på venteliste til en plejebolig. Heraf kommer 11 borger fra Ringsted Kommune. To borgere kommer fra andre kommuner og ønsker en plejebolig i Ringsted. Tre af de 11 borgere fra Ringsted ønsker en plejebolig i en anden kommune end Ringsted. To af disse tre bor pt. i henholdsvis plejebolig og på venteplads i Ringsted.

  Dermed er der pr. den 10. januar 2018 otte borgere fra Ringsted Kommune, som ønsker en plejebolig i Ringsted Kommune. To af de otte borgere er på venteliste til en skærmet bolig. De 6 resterende borgere har ønsket et specifikt plejecenter heraf ønsker 3 bolig på KLC, 2 ønsker Solbakken og en ønsker Ortved.

  (Bilag 1, tabel 2 viser udviklingen i borgere på venteliste henover det seneste år).

  (Bilag 1, tabel 3 viser detaljeret fordeling af borgere på venteliste samt hvor længe de har ventet)

  Der er to variable, som påvirker ventelisten. Den ene er, hvor mange der visiteres til en plejebolig. Den anden er afgangen fra plejeboligerne. Der er en tendens til, at færre borgere på plejecenter dør i forårs- og sommermånederne og flere dør i vintermånederne, men der er store variationer henover årene.

  I løbet af december 2017 er der en afgang på 10 personer, heraf fire personer i perioden fra 19. december 2017 til 31. december 2017.

  (Bilag 1, tabel 4 viser afgangen fra plejecentrene pr. måned i perioden 2013 – 2017).

  Belægningsprocent på kommunens tre plejecentrene

  Den gennemsnitlige belægningsprocent på alle tre plejecentre i perioden 2013 – 2017 ligger mellem 92 og 95 procent.

  For alle årene i perioden gælder dog, at den gennemsnitlige belægningsprocent dækker over store variationer henover året. I alle årene er der perioder med høj belægningsprocent og lav udskiftning, hvor ventelisten vokser blandet med perioder med lav belægningsprocent, høj udskiftning og tomme pladser. I ingen af årene 2013 – 2017 har der været generel mangel på plejeboliger set henover et år.

  (Bilag 1, tabel 5 viser den gennemsnitlige belægningsprocent på almindelige plejeboliger samt højeste og laveste belægningsprocent i de enkelte år).

  Belægningsprocent på aflastnings- og ventepladserne på Plejecenter Ortved

  I perioden 2013 til juli 2015 var der seks aflastnings- og ventepladser. Fra august 2015 blev to af pladserne omdannet til plejeboliger. Der har således været fire aflastnings- og ventepladser fra august 2015 og frem til nu. Den gennemsnitlige belægningsprocent i denne periode er:

  • 2015 = 64 %
  • 2016 = 54 %
  • 2017 = 64 %

  Også her dækker den gennemsnitlige belægningsprocent over store variationer fra måned til måned. I perioden 2015 til 2017 er den lavest belægningsprocent således 28, og den højeste 100. Det skal dog bemærkes, at en lav belægningsprocent kan skyldes, at det i perioder kun har været muligt, at have en borger på to pladser, grundet indretningen af vente- og aflastningspladserne.

  Der er generelt ikke ventetid på aflastning.

  Belægningsprocent på akutstuer og midlertidige pladser på KLC

  Den gennemsnitlige belægningsprocent på akutstuer- og midlertidige pladser i perioden 2013 – 2017 ligger mellem 93 og 97 procent. Også her dækker den gennemsnitlige belægningsprocent over store variationer henover året i de enkelte år. I perioden er den laveste belægningsprocent således 63 og den højeste 124. Ophold på midlertidig plads og akutplads er et alternativ til hospitalsophold og har som udgangspunkt en varighed på en til to uger. En belægningsprocent over 100 er mulig, fordi der i perioder er to borgere på hver stue, som det ofte også er tilfældet ved en hospitalsindlæggelse.

  (Bilag 1, tabel 6 viser den gennemsnitlige belægningsprocent og belægningsprocenten i henholdsvis den laveste og højeste måned i hvert år på akutstuer- og midlertidige pladser på KLC).

  Befolkningsprognose og behov for plejeboliger

  Beboerne i plejeboliger er visiteret med udgangspunkt i deres plejebehov. Det kan være plejebehov opstået på grund af alder, eller det kan være plejebehov som følger af demens, hjerneskade eller andre handicap. Alle aldersgrupper over 18 år er repræsenteret på plejecentrene, men der er sammenhæng mellem alder og antal beboere.

  I perioden 2013 til 2017 er mellem 23 % og 28 % af beboerne således over 90 år, mens 2 % af beboerne er under 60 år i hvert af årene. Deles beboerne op i under 75 år og over 75 år er ca. en femtedel under 75 år. Der er ikke den store ændring i alderssammensætningen i perioden 2013 - 2017.

  (Bilag 1, tabel 7 viser aldersfordelingen for beboerne i kommunens 202 plejeboliger).

  Befolkningsprognosen for Ringsted Kommune viser, at det samlede antal borgere vil stige frem mod 2030. Forholdsmæssigt stiger andelen af borgere over 66 år mere end andelen af borgere under 66 år. I 2016 udgør andelen af borgere over 66 år 15,1 %. I 2030 udgør andelen af borgere over 66 år 18 %.

  (Bilag 1, tabel 8 viser befolkningsprognosen for Ringsted Kommune).

  Befolkningsprognosen anvendes til at beregne det fremtidige behov for plejeboliger ved hjælp af en beregningsmodel udarbejdet af KL. Modellen tager udgangspunkt i befolkningsprognosen sammenholdt med forventningerne til, hvor stor en andel i de enkelte aldersgrupper, der får behov for en plejebolig.

  Tabellen nedenfor viser det forventede ekstra behov for plejeboliger pr. år udover de nuværende 202 boliger.

  2017

  2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  2025

  0

  0

  1

  8

  6

  6

  25

   

  Ifølge beregningen vil der være behov for i alt 46 flere boliger i 2025 svarende til en samlet kapacitet på 248 plejeboliger.

  Disponering af kapacitet fremadrettet

   

  Beregningen af behov for plejeboligkapacitet viser, at den nuværende plejeboligkapacitet er tilstrækkelig frem til 2021. Heri medregnet at de ni plejeboliger på KLC, der pt. anvendes til administrative arbejdspladser, som planlagt omdannes til plejeboliger i november 2019, når sundhedshuset åbner. Det forudsættes, at driften af de ni plejeboliger finansieres over de demografirelaterede tilførsler i 2019 / 2020.

   

  Såfremt de ni boliger, der pt. anvendes til administrative arbejdspladser, skal omdannes til plejeboliger i 2018, skal der findes varig finansiering til drift på kr. 2.400.000 pr. år samt finansiering til en engangsudgift på kr. 270.000 til klargøring af boligerne.

   

  Der findes pt. ikke oplysninger om behov for en udvidelse af akutstuer og midlertidige pladser. Der udarbejdes en analyse af dette i forhold til målgrupper, lidelser, plejebehov, flow på pladserne, sammenhæng til genindlæggelser og færdigbehandlingsdage samt økonomi.

   

  Der forelægges en ny sag i februar måned 2018 med udgangspunkt i denne analyse.

   

  På kort sigt kan der sikres øget fleksibilitet i forhold til plejeboligkapaciteten ved en ombygning af vente- og aflastningspladserne på Plejecenter Ortved. De fire pladser er etableret i to tidligere centernære ægteparboliger. Indretningen af boligerne betyder, at beboeren i den ene bolig skal gennem den anden bolig for at komme på badeværelset. En konsekvens heraf er, at den ene plads i hver af boligerne i perioder ikke kan benyttes, fordi det er uforsvarligt at lade en borger bo sammen med andre, fx udadreagerende demente. Der har været nogle uheldige episoder, som har medført, at kommunen har fået klager over utrygge og dårlige forhold fra borgere og pårørende efter endt ophold.

  Vej- og Ejendomscenter vurderer, at boligerne forholdsvis let kan bygges om, så der etableres to adskilte værelser i hver bolig, dog stadig med fælles dagligstue og badeværelse. Vej- og Ejendomscenter har beregnet ombygningen til at koste 225.000 kr.

   

  Fra 2021 / 2022 vil der ifølge beregningen ovenfor blive behov for at udvide antallet af plejeboliger.

  Inddragelse og høring

  Til høring i henholdsvis Ældrerådet og Handicaprådet.

   

  DH-siden af Handicaprådet har afgivet et høringssvar, der er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Udgiften til ombygning af ventepladserne på Plejecenter Ortved forslås finansieret ved en ny anlægsbevilling på 225.000 kr., som finansieres ved at nedsætte Ældre- og Genoptræningsudvalgets bevilling til sundhedsuddannelser i 2018 med 225.000 kr.

   

  Dette vil ikke få konsekvenser, da der forventes et mindreforbrug på til sundhedsuddannelser i 2018 grundet lavere elevgennemstrømning.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at den nuværende plejeboligkapacitet vil være tilstrækkelig frem til 2020 heri medregnet, at kapaciteten udvides med de ni boliger på KLC, når sundhedshuset står klar i november 2019. Det vil sige, at kommunen kan opfylde Servicelovens krav om, at borgere der ikke har ønske om et specifikt plejecenter får et tilbud inden for 8 uger.

   

  Det vurderes, at der i lighed med tidligere år også i 2019 og 2020 vil være perioder, hvor ventelisten vokser blandet med perioder, hvor der er tomme boliger. Det vurderes, at en ombygning af vente- og aflastningsboligerne på Plejecenter Ortved vil øge mulighederne for at afhjælpe eventuelle ventelisteproblematikker. En ombygning vil være ensbetydende med at pladserne kan anvendes mere fleksibelt. Derudover vurderes ombygningen, at givet et tilbud af bedre kvalitet til en forholdsvis lille udgift.

   

  Det er administrationens vurdering, at der stort set altid vil være nogen ventetid for borgere, der ønsker bolig på et specifikt plejecenter, uanset det samlede antal pladser. En åbning af de ni plejeboliger på KLC, der pt. anvendes til administration, vil ikke forhindre, at der er borgere på venteliste, fordi borgerne har andre ønsker. Den 10. januar 2018 er der således kun 3 borgere på venteliste til en bolig på KLC. Det vil betyde, at der udover finansiering af driftsudgifterne også skal findes finansiering til husleje i de boliger, der står tomme. Endelig vurderes det, at der ikke kan skabes en ordentlig bomiljø, hvis fem / seks boliger ud af ni står tomme.

   

  Det vurderes, at prognosen for plejeboligkapaciteten ikke giver anledning til åbne plejeboligpladser før i 2019 / 2020. Der kan dog være en række faktorer, som fx udviklingen i den generelle helbredstilstand, udviklingen i antallet af diagnosticerede demente og svært handicappede, som kan få betydning for det faktiske behov. På den baggrund følges behovet tæt, og administrationen vil løbende orientere Ældre- og Genoptræningsudvalget om udviklingen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at analysen vedrørende plejeboligkapaciteten tages til efterretning
  2. at aflastnings- og ventepladserne på Plejecenter Ortved bygges om
  3. at ombygningen finansieres ved en ny anlægsbevilling på 225.000 kr.
  4. at anlægsbevillingen på 225.000 kr. finansieres ved at nedsætte Ældre- og Genoptræningsudvalgets bevilling i 2018 til sundhedsuddannelser tilsvarende

  Beslutning i Ældrerådet den 18-01-2018

  Ældrerådet kan ikke på det foreliggende grundlag tage stilling til behovet for at fremskynde åbningen for plejeboligpladser. Ældrerådet anbefaler, at man afventer stillingtagen af analysen af akutboligpladser således, at man samlet kan tage stilling til en eventuel udvidelse af boligkapaciteten. Ældrerådet anbefaler indstillingens punkter 2, 3 og 4 godkendt.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 24-01-2018

  Sagen udsættes til næste gang.

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 25-01-2018

  Sagen udsættes til næste møde.

  Beslutning i Ældrerådet den 19-02-2018

  Ældrerådet anbefaler, at analysen vedrørende plejeboligkapaciteten tages til efterretning.

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 20-02-2018

  Anbefales godkendt med bemærkning om, at der om et år laves en sag vedr. plejeboligkapaciteten mv. og at der kvartalsvis orienteres om ventelister vedr. plejeboligpladser mv.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 21-02-2018

  Anbefales godkendt med Ældre- og Genoptræningsudvalgets bemærkninger.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2018

  Anbefales godkendt med Ældre- og Genoptræningsudvalgets bemærkninger.

   

  Ej til stede: Henrik Hvidesten

  Beslutning i Byrådet den 12-03-2018

  Godkendt med Ældre- og Genoptræningsudvalgets bemærkninger.

   

  Ej til stede: Timo Jensen

 • Punkt 18 Bevilling af midler til Pulje til Seniorvikarer (SAMU)

  SagsID/Sagsnummer: 17/26857
  Sagen afgøres i: Byrådet
  ansoegningsskema_seniorvikar_soroe-ringsted.pdf budget-og-regnskabsskema_seniorvikar_soroe-ringsted.xlsx.pdf tilsagn_seniorvikar.docx.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har givet tilsagn om midler på i alt 570.000 kr. under en pulje, der skal hjælpe ledige dagpengemodtagere over 50 år tilbage på arbejdsmarkedet via vikarjobs i samarbejde med vikarbureauer.

   

  Byrådet skal tage stilling til bevilling af midlerne.

  Beskrivelse af sagen

  Formålet med projektet er at hjælpe ledige dagpengemodtagere over 50 år tilbage på arbejdsmarkedet via en grundig matchning til vikarjobs i samarbejde med vikarbureauer, og med tæt opfølgning både i jobcentret op på virksomhederne.

   

  Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Sorø og Ringsted kommuner, og Ringsted Kommune er ansvarlig projektkommune og skal derfor administrere midlerne.

   

  Puljen vil give mulighed for at afprøve nye metoder for at øge målgruppens muligheder for job, og skal bidrage til at øge arbejdsudbuddet, at øge muligheden for vikaransættelser og dermed at øge muligheden for en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Puljen vil kunne bidrage til at mindske risikoen for langvarig ledighed for den enkelte deltager, samt fastholde og anvende viden og kompetencer hos personer med en lang erfaring fra arbejdsmarkedet.

   

  Projektperioden er fra den 22. december 2017, hvor tilsagnet fra STAR blev afgivet, og til den 31. marts 2019. I praksis vil aktiviteterne dog tidligst blive iværksat efter Byrådets behandling af sagen den 5. februar 2018.

   

  Målgruppen omfatter min. 75 dagpengemodtagere i målgruppen fra hver kommune, i alt min. 150 deltagere.

   

  Der ansættes en fælles projektleder for de to kommuner, og som led i projektet vil der blive indgået samarbejdsaftaler med relevante vikarbureauer, afholdt informationsmøder med ledige i målgruppen og følges op på de vikaransættelser, som vil blive iværksat i projektperioden, med henblik på at fastholde de ledige på arbejdsmarkedet. Hele ansøgningen kan ses i bilag.

   

  Det er målet:

  • At min. 150 borgere i målgruppen i løbet af projektperioden deltager i minimum ét informationsmøde og tilbydes en indsats i et vikarbureau
  • At minimum 80 % af borgere, som har deltaget i et informationsmøde, efterfølgende bliver opskrevet hos et eller flere vikarbureauer.
  • At 50 % af de borgere, som bliver skrevet op hos et vikarbureauer, som minimum opnår min. 1 vikaransættelse
  • At borgerne i målgruppen opnår øget arbejdsmarkedstilknytning.

   

  Det er hensigten, at samarbejdet med vikarbureauerne vil overgå til almindelig kommunal drift efter projektperioden og vil blive varetaget som et ordinært tilbud med opfølgning af en ordinært tilknyttet virksomhedskonsulent. En evt. fortsættelse af det konkrete tværkommunale samarbejde vil blive vurderet ved projektets overgang til drift.

   

  Viden om projektets metoder og resultater vil blive delt i de lokale arbejdsmarkedsråd, via samarbejdet med a-kasser, i kommunernes erhvervsnetværk og blandt øvrige samarbejdsparter. Så vidt muligt vil metoden desuden kunne blive udbredt til at omfatte andre af jobcentrenes målgrupper for at bidrage til at kontanthjælpsmodtagere kan opnå ordinære lønnede timer.

   

  Efter projektperioden, hvor arbejdet med indgåelse af samarbejdsaftaler og procedurer er gennemført og samarbejdet er oparbejdet, forventes der ikke at være behov for en yderligere finansiering af indsatsen. Indsatsen og samarbejdet med vikarbureauerne vil overgå til almindelig kommunal drift og vil blive varetaget som et ordinært tilbud med opfølgning af en ordinært tilknyttet virksomhedskonsulent. En evt. fortsættelse af det konkrete tværkommunale samarbejde vil blive vurderet ved projektets overgang til drift.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Der er givet tilsagn om 550.000 kr. til at dække ansættelse af en projektleder samt 20.000 kr. til afholdelse af informationsmøder i projektperioden, i alt 570.000 kr. Se bilag med budget.

  Vurdering

  Initiativet er i overensstemmelse med Ringsted Kommunes vision om samarbejder mellem det offentlige og virksomhederne og forpligtelsen til at bidrage til at alle i kommunen kan opleve at være med i fællesskabet og ’midt i mulighederne’, og herunder er tilknytningen til arbejdsmarkedet en væsentlig faktor.

   

  Det vurderes, at projektet vil yde et væsentligt bidrag til at implementere og forankre nye samarbejder og metoder til at styrke ledige borgerens arbejdsmarkedstilknytning og at metoden med fordel vil kunne udbredes også til andre af jobcentrets målgrupper.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der gives en indtægtsbevilling på i alt 570.000 kr. under beskæftigelsesområdet, hhv. 550.000 kr. til ansættelse af en projektleder og 20.000 kr. til afholdelse af borgerrettede aktiviteter i projektperioden
  2. at der gives en tilsvarende udgiftsbevilling, som anvendes til dækning af udgifter på de nævnte områder.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 24-01-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-01-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 05-02-2018

  Sagen sendes tilbage til fornyet behandling i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

  Supplerende sagsfremstilling

  Det fremgår af projektbeskrivelsen i ansøgningen til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), at det er hensigten at inddrage relevante a-kasser i projektet allerede i planlægningsfasen, hvor a-kasserne skal bidrage med forslag til samarbejdet med vikarbureauerne og den fælles vejledning af borgerne omkring projektaktiviteterne (Bilag).

   

  Konkret indkaldes A-kasserne til et orienterings- og planlægningsmøde i 1. kvartal 2018, hvor det skal drøftes, hvordan a-kasserne ønsker at blive inddraget og deltage i projektets aktiviteter og informationsmøder og i visitationen af deres medlemmer.

   

  Endelig vil a-kasserne blive inddraget i erfaringsopsamling og vurdering af medlemmets progression og jobmuligheder ved den fælles samtale under kontaktforløbet.

   

  Viden om projektets metoder og resultater vil efter projektperioden blive delt i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd, via samarbejdet med a-kasserne og i kommunerne.  

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der gives en indtægtsbevilling på i alt 570.000 kr. under beskæftigelsesområdet, hhv. 550.000 kr. til ansættelse af en projektleder og 20.000 kr. til afholdelse af borgerrettede aktiviteter i projektperioden
  2. at der gives en tilsvarende udgiftsbevilling, som anvendes til dækning af udgifter på de nævnte områder.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 21-02-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2018

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Henrik Hvidesten

  Beslutning i Byrådet den 12-03-2018

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Timo Jensen

 • Punkt 19 Udbudsproces for drift og modernisering af udelysanlæg i Ringsted Kommune (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 18/654
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 22-02-2018

  Punkt 1 anbefalet godkendt med en bemærkning om, at der i forløbet også medtages en løsningsmulighed om hjemtagelse af drifts- og vedligeholdelsesopgaven.

   

  Vedr. punkt 1.3 ønsker udvalget en ny sag om lysoplevelsen forud for en evt. modernisering.

   

  Punkt 2 anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Klaus Hansen og Per Nørhave

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2018

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Henrik Hvidesten

  Beslutning i Byrådet den 12-03-2018

  Godkendt idet der laves en ny sag om lysoplevelser forud for evt. modernisering jf. punkt 1.3

   

  Ej til stede: Timo Jensen

   

   

   

  Indstilling til Klima- og Miljøudvalget den 22-02-2018

  Direktionen indstiller,

  1. at dialogen med markedet tager udgangspunkt i:
   1. det nuværende serviceniveau
   2. en afklaring af mulighederne for modernisering af udelysanlægget som option til driftsudbuddet
   3. et ønske om ensartethed i lysoplevelsen på sammenlignelige strækninger.
  2. at midler til modernisering af udelysanlægget tages med i budgetforhandlingerne for Budget 2019.
 • Punkt 20 Status på proces for udbud af rengøring i Ringsted Kommune pr. 1. januar 2019 (PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 17/22466
  Sagen afgøres i: Byrådet
  procesplan_for_rengoering_i_ringsted_kommune_pr._2019_pbu.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I forlængelse af Byrådets beslutning den 11. december 2017, jf. dagsordenspunkt 8, har administrationen i samarbejde med Dansk Servicerådgivning (DSR) udarbejdet en benchmarkanalyse af rengøringen i Ringsted Kommune. Derudover har administrationen formuleret en brugertilfredshedsundersøgelse, som er fremsendt til de lokale MEDudvalg. Endeligt har administrationen iværksat fokusgruppeinterviews med udvalgte medarbejdergrupper.

   

  I denne sag skal der tages stilling til, at tidsplanen for den godkendte procesplan tilpasses, således at resultater for gennemført brugertilfredshedsundersøgelse og fokusgruppeinterviews sammen med indhold af benchmarkanalyse kan indgå i den politiske behandling af procesplanens trin 2.

  Beskrivelse af sagen

  Sagen er lukket i medfør af Byrådets forretningsorden, § 1, stk. 2, da den omhandler prisoverslag, som vurderes at kunne påvirke eventuelle tilbudsgivere, såfremt opgaven konkurrenceudsættes. Sagen vil først kunne åbnes, når et eventuelt udbud er gennemført.

   

  Servicefirmaet Renell A/S varetager rengøring af 96.500 m2 af kommunens ejendom, fordelt på 75 lokaliteter. Rengøringsaftale med Servicefirmaet Renell A/S ophører pr. 31. december 2018. Kommunen forestår selv rengøring af øvrige 23.500 m2, fordelt på 9 lokaliteter.

   

  Byrådet godkendte på Byrådsmøde den 11. december 2017 en procesplan bestående af 4 trin for rengøring i kommunen pr. 1. januar 2019. Byrådet gav desuden administrationen bemyndigelse til at estimere det økonomiske grundlag for en eventuel hjemtagelse.

   

  Trin 2 i procesplanen indbefatter stillingtagen til parametre, som kan kvanti- og kvalificere, hvordan kommunens samlede rengøringsareal fremadrettet skal varetages. Trin 3 omfatter stillingtagen til eventuelt udbudsmateriale.

   

  Administrationen har i samarbejde med DSR udarbejdet en benchmarkanalyse, som belyser relevante parametre og tager afsæt i nuværende kontraktforhold samt empiri fra markedet for rengøringsudførelse. DSR har siden 1994 beskæftiget sig med rådgivning inden for serviceydelser og er i besiddelse af en bred erfaring inden for markedet herfor. De af DSR leverede data bygger på et velfunderet erfaringsgrundlag fra mere end 25 kommuner og vurderes at være valide som sammenligningsgrundlag.

   

  For at sikre, at beslutningen om den fremadrettede rengøring i kommunen sker på et veloplyst grundlag, inddrages relevante medarbejdergrupper. Administrationen har derfor iværksat brugertilfredshedsundersøgelser, udsendt til de lokale MEDudvalg. Administrationen har endvidere taget initiativ til fokusgruppeinterviews med udvalgte medarbejdergrupper, der i det daglige er berørte af kommunens egenrengøring. Formålet med disse medarbejderinddragelser er at høste viden om den oplevede rengøring på kommunens lokaliteter.

   

  For inddragelse af tilbagemeldinger fra brugertilfredshedsundersøgelser og fokusgruppeinterviews finder administrationen det hensigtsmæssigt, at trin 2 og 3 udskydes, således at tidsplanen ser ud som følger:

   

  Trin

  Opgave

  Tidsplan

  1

  Vedtagelse af procesplan.

  Vedtagelse af administrationens udarbejdelse af økonomisk grundlag for hjemtagelse.

  November 2017

  2

  Stillingtagen til forlængelse, hjemtagelse og/eller konkurrenceudsættelse.

  Stillingtagen til omfang af forlængelse, hjemtagelse og/eller konkurrenceudsættelse med udgangspunkt i samtlige 120.000 m2.

  Stillingtagen til rengøringskvalitet, herunder eventuel gennemførsel af brugertilfredshedsundersøgelse.

  Stillingtagen til økonomi.

  Stillingtagen til detaljeret tidsplan for etablering af intern rengøringsorganisation og udbudsproces.

  April 2018

  3

  Stillingtagen til udbudsmateriale, herunder tildelings-, under- og delkriterier.

  Juni 2018

  4

  Stillingtagen til eventuel bevilling af merudgifter som følge af ændring i kvalitets- og serviceniveau samt etablering af rengøringsorganisation, herunder indkøb af materiel.

  4. kvartal 2018

   

  Rengøringskvalitet

  Benchmarkanalysen viser, at det planlagte rengøringsniveau for enhederne daginstitutioner, skoler, SFO’er og klubber, haller, tandpleje og administration ligger lavere end landsgennemsnittet for tilsvarende enheder.

   

  For enhederne socialområde, kulturområde og øvrige er der ikke foretaget kvalitative sammenligninger, da disse områder ikke vurderes at være sammenlignelige med DSRs erfaringstal fra andre kommuner. Det samlede rengøringsareal for de tre enheder udgør 7.970 m2, svarende til 8,3 % af det rengøringsareal, som i dag varetages af Servicefirmaet Renell A/S.

   

  Analysen påpeger, at det planlagte rengøringsniveau ikke er under det tilrådelige, men at der ikke bør reduceres yderligere i rengøringsniveauet.

   

  Det er vigtigt, at der skelnes mellem de forskellige former for rengøringskvalitet; den planlagte, den leverede og den oplevede kvalitet.

   

  Den planlagte kvalitet defineres ved den kvalitet, der planlægges og afsættes ressourcer til, og kan enten beskrives ved en given indsats, der skal leveres, eller ved beskrivelse af et ønsket rengøringsresultat. Indsatsens omfang vil typisk være drivende for omkostningsniveauet.

   

  Den leverede kvalitet er et udtryk for, hvor dygtig en leverandør er til at forstå den planlagte kvalitet for derefter at omsætte den til praksis i form af leverance. Et vigtigt redskab til at sikre, at der opstår mindst mulig afvigelse mellem planlagt og leveret kvalitet, kan være anvendelse af en controllingfunktion. En sådan har indtil ultimo december 2017 været udført ved ekstern assistance.

   

  Den oplevede kvalitet kommer som oftest til udtryk gennem brugertilfredshedsundersøgelser. Den oplevede kvalitet tager ikke nødvendigvis entydigt udgangspunkt i den rengøringskvalitet, der er aftalt med leverandøren. Da den oplevede kvalitet typisk er subjektiv, kan det ikke udelukkes, at ikke-relevante faktorer vil kunne influere på den samlede oplevede kvalitet. Uagtet subjektiviteten er den oplevede kvalitet et vigtigt element at forholde sig til ved den samlede evaluering af rengøringen.

   

  Den nedenfor anførte figur viser forholdet mellem de tre kvalitetsformer.

   

   

  Økonomi

  Under inddragelse af det nuværende planlagte rengøringsniveau er det analysens vurdering, at der for så vidt angår de 96.500 m2 er potentiale for en årlig besparelse på ca. 568.000 kr. ved at konkurrenceudsætte opgaven. Beregningen tager udgangspunkt i en gennemsnitlig timepris på 242 kr. og et gennemsnitligt antal rengøringstimer pr. dag på 313.

   

  Af analysen fremgår, at den økonomiske konsekvens ved at hjemtage de 96.500 m2 er en forventet årlig merudgift på ca. 2,291 mio. kr. Beregningen tager udgangspunkt i en gennemsnitlig timeløn (inkl. tillæg) på 244 kr. og gennemsnitligt antal rengøringstimer pr. dag på 363. Hertil skal lægges anlægsomkostninger til rengøringsmateriel og udarbejdelse af arbejdsplaner mv.

   

  En væsentlig del af den økonomiske difference mellem konkurrenceudsættelse og hjemtagelse begrundes således i forskellen i m2-ydelse (antallet af rengjorte m2 pr. time).

   

  Analysen konkluderer, at 5 af de 9 lokaliteter, som rengøres af kommunens eget personale, er af så speciel karakter, at de bør udelades fra vurderingen af, om konkurrenceudsættelse bør finde sted. Årsagen hertil er, at det tilknyttede personale varetager opgaver, der indbefatter mere end blot rengøring, eksempelvis opgaver af omsorgsmæssig karakter. De 5 lokaliteter er Bo- og Servicecenter Ringsted, Knud Lavard Center, Leve-Bo Solbakken, Nebs Møllegård og Plejecenter Ortved.

   

  Rengøringen af Ringsted Sport Center varetages af kommunens eget personale. I Svømmeland indgår rengøringen, som en del af livreddernes vagtplan og foretages løbende i løbet af dagen efter behov. I Sport Center varetages rengøringen delvist af halassistenterne og Servicefirmaet Renell A/S. Halassistenterne står for rengøringen af idrætshallerne, mens Servicefirmaet Renell A/S varetager rengøringen af omklædningsrum og stadionbygning. Rengøringen af øvrige arealer forestås i samarbejde mellem parterne. Det er analysens vurdering, at der årligt kan spares ca. 65.000 kr. ved at konkurrenceudsætte hele opgaven, mens det vil medføre en årlig merudgift på ca. 76.000 kr. at hjemtage hele opgaven.

   

  For de øvrige 3 lokaliteter er det analysens vurdering, at der kan opnås en årlig besparelse på ca. 134.000 kr. ved at konkurrenceudsætte, mens hjemtagelse vil medføre en årlig besparelse på ca. 28.000 kr.

  Inddragelse og høring

  Administrationen har foretaget relevant inddragelse. Dette sker ved udsendelse af brugertilfredshedsundersøgelser til alle lokale MEDudvalg, samt ved fokusgruppeinterviews af udvalgte medarbejdergrupper.

   

  Brugertilfredshedsundersøgelse

  HovedMEDudvalget har som led i nærværende proces ytret ønske om, at samtlige lokale MEDudvalg inddrages med henblik på at vurdere den leverede kvalitet af rengøringen på kommunens forskellige områder og lokaliteter.

   

  Det er af administrationen vurderet hensigtsmæssigt, at inddragelsen sker ved udsendelse af en brugertilfredshedsundersøgelse, der giver hvert enkelt lokalt MEDudvalg mulighed for at bedømme rengøringskvaliteten på den enkelte arbejdsplads. Vurderes kvaliteten ikke at være tilfredsstillende, gives mulighed for at tilkendegive på hvilke områder rengøringen kunne være bedre, herunder med angivelse af konkrete bidrag til, hvordan rengøringsniveauet kan løftes til et tilfredsstillende niveau.

   

  Brugertilfredshedsundersøgelsen er udsendt medio december 2017. For at sikre, at beslutningen om den fremadrettede rengøring i kommunen træffes på et så veloplyst og sagligt grundlag som muligt, er det vigtigt, at de lokale MEDudvalg gives behørig tid at forholde sig til brugertilfredshedsundersøgelsen, hvorfor svarfristen er fastsat til den 1. februar 2018.

   

  Fokusgruppeinterviews

  På lokaliteter, som rengøres af kommunens eget rengøringspersonale, vil der blive gennemført fokusgruppeinterviews med udvalgte medarbejdergrupper. Gennem disse interviews vil medarbejdergrupper blive givet mulighed for at evaluere den oplevede kvalitet i rengøringen. Fokusgruppeinterviewsene vil have en lidt anderledes tilgang end brugertilfredshedsundersøgelserne, idet arbejdsbeskrivelsen for rengøringsmedarbejderne omfatter mere end blot rengøring. Disse opgaver kan være af omsorgsmæssig og/eller husassistentmæssig karakter eller lign. Fokusgruppeinterviews forventes gennemført primo februar 2018.

   

  Når resultater af brugertilfredshedsundersøgelse og fokusgruppeinterviews foreligger, vil indholdet heraf sammen med benchmarkanalysen blive forelagt med henblik på videre politisk behandling i procesplanens trin 2.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvens.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at der eksisterer et økonomisk potentiale i at konkurrenceudsætte de rengørings-m², som i dag varetages af ekstern leverandør.

   

  Det er endvidere administrationens vurdering, at kommunen med etablering af en intern controllingfunktion vil kunne optimere rengøringen og ressourceanvendelsen i kommunen. Controllingfunktionen vurderes yderligere at kunne understøtte, at kommunens krav til arbejdsklausuler og sociale klausuler efterleves. Etablering af en intern controllingfunktion vil dog fordre, at der afsættes en økonomisk ramme hertil.

   

  Når resultatet af brugertilfredshedsundersøgelse og fokusgruppeinterviews foreligger, bør eventuelle indkomne inputs danne grundlag for den videre vurdering af, hvordan den fremadrettede rengøringskvalitet bør være, og i hvilken grad rengøringsopgaven bør konkurrenceudsættes og/eller hjemtages.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at trin 2 og 3 i tidsplanen for den oprindeligt godkendte procesplan ændres, jfr. den anførte tidsplanoversigt i sagsbeskrivelsen, til brug for den videre politiske behandling.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 26-02-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2018

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Henrik Hvidesten

  Beslutning i Byrådet den 12-03-2018

   

  Godkendt

   

  Ej til stede: Timo Jensen

   

 • Punkt 21 Salg af areal ved Arsenalet, område A og A1 (PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 17/25621
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_lokalplan_222.pdf bilag_2_-_stoej_fra_veje.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Plan2 ApS, 2630 Taastrup har til administrationen tilkendegivet interesse i køb af areal A1 og A2 ved Arsenalet til opførelse af tæt-lav bebyggelse, indenfor Lokalplan 222´s rammer.

  I denne sag skal udvalget tage stilling til, om arealet ønskes solgt særskilt, og om der skal fremlægges et fornyet offentligt udbud i forbindelse med salget.

  Beskrivelse af sagen

  Sagen er lukket, da den vedrører køb og salg af kommunal ejendom og oplysninger af økonomisk interesse for både køber og kommunen.

  Det areal, som køber ønsker at erhverve, er beliggende på Arsenalet område A og A1 i Kaserne området. Køber ønsker at opføre 14-18 boliger som tæt/lav. Arealet er omfattet af lokalplan 222, Bilag 1. Placering fremgår af nedenstående udstykningskort.

   

  Køber oplyser, at virksomheden er klar til at byde når/hvis arealet kommer i udbud.

   

   

   

   

  Område A og A1 er på nuværende tidspunkt ikke udmatrikuleret, hvorfor det må forventes, at der skal afholdes udgifter til Landinspektør. Udgiften hertil forventes at ligge mellem 25.000 – 35.000 kr.

   

  Køber har tidligere købt arealet med matrikelnummer 1am Skt. Jørgensgård, Ringsted jorder på 5040 m2 af kommunen for 1,55 mio. kr. i sommeren 2016 og 2 arealer ved 1ao og 1ar Skt. Jørgensgård (Lavetten) for 2,1 mio. kr. i sommeren 2017.

   

  Nybolig har vurderet arealet med henblik på at finde markedsprisen. Det er Nyboligs vurdering, at arealet bør have en mindstepris på 2,4 mio. kr. plus moms. Da arealet ikke har været udbudt i offentligt udbud længe, foreslås det, at arealet udbydes i et fornyet offentligt udbud med henblik på at opnå markedets mest optimale pris.

   

  Det vil koste 40.000 kr. at få Nybolig til at stå for gennemførsel af et offentligt udbud.

   

  Ringsted Kommune er blevet opmærksom på, at der i hele kaserneområdet kan forekomme støjgener, der overskrider Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser på grund af øget trafik på motorvejen. Dette udgør nødvendigvis ikke en hindring for byggemodning og salg af byggegrunde i området. Det er forudsat at kommunen, ved udbud af byggegrunde, loyalt oplyser om alle relevante forhold, herunder det faktiske støjniveau i området.

   

  Ringsted Kommune skal ved meddelelse af byggetilladelse til opførelse af boliger i et støjbelastet område sørge for, at bygningsreglementets krav til boligers støjniveau kan overholdes. I bygninger, der benyttes til overnatning, skal det sikres, at de personer, som opholder sig i bygningerne, ikke generes af lyd fra bl.a. veje.

  Administrationen vil vende tilbage med sag omkring de bevillingsmæssige konsekvenser.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Da der ikke har været interesse til at erhverve hele arealet, finder administrationen det hensigtsmæssigt, at sælge arealet opdelt. Hvis det besluttes at sælge arealet opdelt, vil det betyde op til 18 nye boliger i områderne A og A1. Administrationen oplever stor efterspørgsel efter boliger i Kaserneområdet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at det godkendes, at Arsenalet sælges opdelt, og at arealet ved A og A1 udmatrikuleres,
  2. at der gennemføres et samlet offentligt udbud af områderne A og A1, med henblik på at opnå markedets højeste pris.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 26-02-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2018

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Henrik Hvidesten

  Beslutning i Byrådet den 12-03-2018

   

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Timo Jensen

   

 • Punkt 22 Salg af storparcel på Skansen Syd (PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 17/24411
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 26-02-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2018

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Henrik Hvidesten

  Beslutning i Byrådet den 12-03-2018

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Timo Jensen

   

   

   

  Indstilling til Plan- og Boligudvalget den 26-02-2018

   

  Direktionen indstiller, at der gennemføres et offentligt udbud med henblik på at opnå markedets højeste pris.