Du er her

Byrådet - 13-01-2020

Byrådet - 13-01-2020

Dato: Mandag den 13. januar 2020 Tid: Kl. 19:00
Udvalg/Råd: Byrådet
Dokument: 12020.pdf
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden for mødet den 13. januar 2020

  SagsID/Sagsnummer: 17/24256
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Beslutning i Byrådet den 13-01-2020

  Godkendt med følgende bemærkninger:

   

  Punkt 2 og 3 udsættes.

  Punkt 25 sendes til behandling i Ældre- og Genoptræningsudvalget

   

  Ej til stede: Mette Ahm-Petersen

 • Punkt 2 Udpegning af medlem og personlig suppleant til Skatteankenævn 15. Sydsjælland

  SagsID/Sagsnummer: 19/22051
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I forbindelse med det konstituerende møde den 6. december 2017 indstillede Byrådet Elo Jensen som kandidat og Jens Frilund som suppleant til Skatteankenævnet.

   

  Der er lavet ny struktur vedr. skatteankenævnskredse, vurderingskredse og motorankenævnskredse og derfor bortfalder den tidligere indstilling. Byrådet har dog mulighed for at indstille de samme personer til ankenævnene i den nye struktur.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet indstiller medlemmer til Skatteankenævn og vurderingsankenævn jfr. Skatteforvaltningslovens § 8 stk. 3 og 4. Fordelingen af medlemmer til de enkelt kommuner er fastlagt i kredsinddelingsbekendtgørelsen og heraf fremgår det, at Ringsted Byråd skal indstille:

   

  • Til Skatteankenævn 15. Sydsjælland 1 kandidat og 1 suppleant

   

  Sydsjælland dækker: Faxe, Køge, Næstved, Stevns og Ringsted.

   

  Skatteankenævnet er den lokale klageinstans for afgørelser foretaget af SKAT.

  En sådan afgørelse vil typisk dreje sig om skatteansættelse. Skatteansættelse er betegnelsen for den årlige fastsættelse af beregningsgrundlaget for opkrævning af indkomstskat hos personer, dødsboer og selskaber. Skatteankenævnet fungerer på lige fod med henholdsvis vurderings-, motor- og fællesankenævnet.

   

  Funktionsperioden for de nuværende Skatteankenævn er forlænget til og med den 30. juni 2020. Funktionsperioden for det nye Skatteankenævn begynder den 1. juli 2020 og udløber den 30. juni 2022.

   

  Ministeriet skriver: ”Ved indstillingen skal generelt tilstræbes, at medlemmerne udgør et repræsentativt udsnit af befolkningen. Ved indstillingen af medlemmer skal kommunalbestyrelserne derfor inddrage en alders- og kønsfordeling. Afspejler de indstillede personer ikke i tilstrækkelig grad et repræsentativt udsnit af befolkningen, kan skatteministeren undlade at udnævne de indstillede personer, og anmode om, at der foretages en ny indstilling.”

   

  De indstillede kandidater:

  • Skal være valgbare til Ringsted Byråd
  • Skal opfylde habilitets- og og decorumkrav – det betyder blandt andet, at personen f.eks. ikke må være ansat i Skatteforvaltningen eller være medlem af Skatterådet, ligesom personen skal have afgivet de nødvendige årlige oplysninger til opgørelse af indkomstskat og overholdt afdragsordninger om restancer til det offentlige.
  • Have basale IT-kundskaber – det betyder at man skal kunne være i stand til og indstillet på at anvende digitale løsninger på simpelt brugerniveau.
  • Udnævnelsen er borgerligt ombud

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Byrådet udpeger 1 kandidat og 1 suppleant til Skatteankenævn 15. Sydsjælland.

  Beslutning i Byrådet den 13-01-2020

  Udsat

   

  Ej til stede: Mette Ahm-Petersen

 • Punkt 3 Udpegning af medlemmer til Vurderingsankenævn 9. Storstrøm

  SagsID/Sagsnummer: 19/22063
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Der er lavet ny struktur vedr. skatteankenævnskredse, vurderingskredse og motorankenævnskredse og derfor skal Byrådet udpegede 2 medlemmer til Vurderingsankenævn 9. Storstrøm.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet indstiller medlemmer til Skatte ankenævn og vurderingsankenævn jfr. Skatteforvaltningslovens § 8 stk. 3 og 4. Fordelingen af medlemmer til de enkelt kommuner er fastlagt i kredsinddelingsbekendtgørelsen og heraf fremgår det, at Ringsted Byråd skal indstille:

   

  • Til Vurderingsankenævn 9. Storstrøm 2 kandidater.

   

  Storstrøm dækker: Faxe, Køge, Næstved, Stevns, Guldborgsund, Lolland, Vordingborg og Ringsted.

   

  Vurderingsankenævnet behandler afgøre klager over SKATs afgørelser vedrørende:

  fastsættelse og omberegning af ejendomsværdi og grundværdi

  • fradrag i grundværdien for grundforbedringer
  • hvorvidt en nybygning skal vurderes som færdigbygget
  • en ejendoms benyttelse (benyttelseskode)
  • hvorvidt en ejendom må anses for undtaget fra vurdering
  • udstedelse af værdiforringelseserklæringer

   

  Vurderingsankenævn fungerer på lige fod med henholdsvis skatteanke-, motor- og fællesankenævnet.

   

  Funktionsperioden for de nye Vurderingsankenævn begynder den 1. januar 2021 og udløber den 30. juni 2022.

   

  Ministeriet skriver: ” Kommunalbestyrelsen skal lægge vægt på, at de indstillede har kendskab til ejendomsvurdering. Dette kendskab til ejendomsvurdering kan både være af teoretisk og praktisk karakter. Det kan f.eks. bestå i en uddannelse med en vis relevans i forhold til ejendomsvurdering og/eller praktisk erfaring med ejendomsvurdering.

   

   

  Ved indstillingen skal generelt tilstræbes, at medlemmerne udgør et repræsentativt udsnit af befolkningen. Ved indstillingen af medlemmer skal kommunalbestyrelserne derfor inddrage en alders- og kønsfordeling. Afspejler de indstillede personer ikke i tilstrækkelig grad et repræsentativt udsnit af befolkningen, kan skatteministeren undlade at udnævne de indstillede personer, og anmode om, at der foretages en ny indstilling.”

   

  De indstillede kandidater:

  • Skal være valgbare til Ringsted Byråd
  • Skal opfylde habilitets- og og decorumkrav – det betyder blandt andet, at personen f.eks. ikke må være ansat i Skatteforvaltningen eller være medlem af Skatterådet, ligesom personen skal have afgivet de nødvendige årlige oplysninger til opgørelse af indkomstskat og overholdt afdragsordninger om restancer til det offentlige.
  • Have basale IT-kundskaber – det betyder at man skal kunne være i stand til og indstillet på at anvende digitale løsninger på simpelt brugerniveau.
  • Udnævnelsen er borgerligt ombud

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Byrådet udpeger 2 kandidater til Vurderingsankenævn 9. Storstrøm

  Beslutning i Byrådet den 13-01-2020

  Udsat

   

  Ej til stede: Mette Ahm-Petersen

 • Punkt 4 Forlængelse af kontrakt med BDO Kommunernes Revision (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 19/18751
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Med denne sag skal Byrådet godkende, at den eksisterende revisionsaftale med BDO Kommunernes Revision om den lovpligtige revision af kommunernes regnskaber er blevet forlænget med 2*1 år.

  Beskrivelse af sagen

  Ankestyrelsen har rettet henvendes til Ringsted Kommune om, at de ønsker at få fremsendt Byrådets godkendelse af, de indgående forlængelser af den eksisterende revisionsaftale om revision af den lovpligtige revision af kommunernes regnskaber.

   

  Byrådet godkendte den 02-02-2015, at Ringsted Kommune indgik ny revisionsaftale med BDO Kommunernes Revision om den lovpligtige revision af kommunernes regnskaber. Aftaler er en fire årig aftale gældende for perioden 01-01-2015 til og med 31-12-2018 med mulighed for at forlænge aftalen 2*1 år på uændret vilkår.

   

  Administrationen har udnyttet optionerne i den eksisterende revisionsaftale og har forlænget aftalen med 2*1 år. Administrationen har ved forlængelsen lagt til grund, at i og med at Byrådet tilbage i 2015 havde godkendt, at Ringsted Kommune indgik en fireårig aftale med mulighed for 2*1 års forlængelse, havde Byrådet i lighed med normal praksis på udbudsområdet, accepteret at optioner på forlængelser kan udnyttes af administrationen, uden forudgående godkendelse af Byrådet.

   

  Administrationen har beklageligvis i forbindelse med forlængelserne af aftalen ikke været opmærksom på særlovgivningen, hvoraf der fremgår, at Kommunalbestyrelsen ikke kan overlade antagelsen af kommunens revision til Økonomiudvalget, et stående udvalg eller forvaltningen.

   

  I henhold til kontrakt – og aftaleretten gælder det, at det kun er den ordinære aftale, der er forpligtende for kommunen. Optionerne er en ret men ikke en pligt til at forlænger aftalerne på uændret vilkår. Forpligtelsen opstår først, når vi skriftligt acceptere at udnytte optionen.

   

  Såfremt Ringsted Kommune ikke opnår Ankestyrelsens godkendelse af forlængelserne, efterlever Ringsted kommune ikke forpligtelsen i lov om kommunalstyrelses § 42, stk.1,1pkt. om, at kommunerne skal have en sagkyndig revision, der skal godkendes af tilsynsmyndigheden.

   

  Økonomiudvalget har via udbudsplanen for 2019 godkendt, at Administrationen igangsætter nyt udbud af den lovpligtige revision af kommunernes regnskaber. Udbuddet gennemføres 1. halvår 2020 via SKI miniudbud med forventet kontraktstart 1.1.2021. Når udbuddet er gennemført forelægges aftalen til godkendelse i Byrådet.

  Inddragelse og høring

  Ingen hørring.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  For at sikre at Ringsted Kommuner overholder forpligtelsen i lov om kommunalstyrelses § 42, stk.1,1pkt. om, at kommunerne skal have en sagkyndig revision, der skal godkendes af tilsynsmyndigheden, skal forlængelser godkendes af Byrådet. Ved forlængelsen sker der ikke ændringer i forhold til aftalens vilkår, ligesom de meget fordelagtige priser, der er opnået på den lovpligtige revision også er gældende for optionsperioderne.

  Indstilling

  Direktionen Indstiller, at forlængelserne, af den eksisterende revisionsaftale med BDO Kommunernes Revision om den lovpligtige revision af kommunernes regnskaber godkendes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-01-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 13-01-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Mette Ahm-Petersen

 • Punkt 5 Budgetproces for Budget 2021-2024 (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 19/19887
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_forslag_til_tidsplan_-_budget_2021.pdf bilag_2_-_oekonomisk_politik.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  X

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Hermed forelægges forslag til budgetproces for Budget 2021-2024 til behandling.

  Beskrivelse af sagen

  Budgetprocessen skal sikre, at der kan udarbejdes et budget for 2021 og overslagsårene 2022 – 2024, der er i overensstemmelse med retningslinjer for udarbejdelsen af kommunens budget i Styrelsesloven og som understøtter kommunens økonomiske politik (Bilag 2).

   

  Ved udarbejdelsen af forslag til budgetproces er der ligeledes taget afsæt i resultaterne fra evalueringen af budgetprocessen for Budget 2020.

   

  Jf. den økonomiske politik skal budgettet sikre et overskud på den ordinære drift, som kan dække:

   

  A)     Anlægsinvesteringer i størrelsesordenen 60-70 mio. kr.

  B)     Afdrag på gæld i størrelsesordenen 25-30 mio. kr.

  C)    Udgifter til almene boliger.

   

  Kassebeholdningen skal minimum være på et niveau, der ikke er lavere end 1.500 kr. pr. indbygger (ca. 52 mio. kr.). Hertil skal lægges likviditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter.

   

  På baggrund af overslag for kommunens økonomi i 2021 er der beregnet et skøn over finansieringsbehovet i 2021 og overslagsårene, såfremt budgettet skal være i balance og forudsætninger i den økonomiske politik ovenfor overholdt.

   

  Der er en vis usikkerhed ved estimering af finansieringsbehovet, idet det i høj grad afhænger af Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, som forventes på plads i midt juni. Blandt andet er det usikkert om aftalen for 2021 vil indeholde et ekstraordinært finansieringstilskud på ca. 32 mio. kr., som det har været tilfældet tidligere år. Der er ligeledes usikkerhed om konsekvenserne af en eventuel udligningsreform. Nedenfor er opgjort kommunens finansieringsbehov for at skabe et budget i balance ved to scenarier. I tabel 1 forudsættes det ekstraordinære finansieringstilskud at indgå i Økonomiaftalen og i tabel 2 forudsættes det ikke at indgå i aftalen.

   

  Tabel 1: Skøn inklusiv ekstraordinært finansieringstilskud

   

   

  Mio.kr.

  2021

  2022

  2023

  Resultat af ordinær drift

  39

  55

  49

  Anlægsinvesteringer

  -65

  -65

  -65

  Korrektion – efterregulering af skatter og tilskud vedrørende selvbudgettering i 2018 (engangsudgift)

  9

   

   

  Korrektion - teknisk serviceudgiftspulje

  15

  15

  15

  Ekstraordinært finansieringstilskud

  32

  32

  32

  Afdrag på gæld

  -29

  -30

  -30

  Finansieringsbehov

  1

  7

  1

   

  Tabel 2: Skøn eksklusiv ekstraordinært finansieringstilskud

   

   

   

  Mio.kr.

  2021

  2022

  2023

  Resultat af ordinær drift

  39

  55

  49

  Anlægsinvesteringer

  -65

  -65

  -65

  Korrektion – efterregulering af skatter og tilskud vedrørende selvbudgettering i 2018 (engangsudgift)

  9

   

   

  Korrektion - teknisk serviceudgiftspulje

  15

  15

  15

  Ekstraordinært finansieringstilskud

  0

  0

  0

  Afdrag på gæld

  -29

  -30

  -30

  Finansieringsbehov

  -31

  -25

  -31

   

  Som det fremgår af tabel 1 forventes Ringsted Kommunes budget at balancere i 2021, såfremt kommunen modtager et ekstraordinært finansieringstilskud, som det har været tilfældet tidligere år, eller en udligningsreform gennemføres med tilsvarende økonomisk konsekvens. Dette skal ses i sammenhæng med de tiltag Byrådet gennemførte i forbindelse med budget 2020 med henblik på at sikre budgetmæssig balance. Hvis kommunen ikke modtager et ekstra finansieringstilskud eller tilsvarende udligning vil kommunen have et finansieringsbehov på 31 mio. kr. i 2021.

   

  Finansieringspulje

   

  Med henblik på at kunne sikre økonomisk balance i kommunens budget og råderum til servicemæssige omprioriteringer skal der jf. kommunens økonomiske politik udarbejdes en finansieringspulje, dvs. en pulje af finansieringsforslag. Finansieringsforslag er forslag til effektiviseringer og servicereduktioner.

   

  Det foreslås, at der i fagudvalgene udarbejdes finansieringsforslag svarende til i alt 3,5 pct. af serviceudgiftsrammen fordelt på to puljer henholdsvis en pulje på 1,0 pct. til finansiering af intern omprioritering i kommunen og en pulje på 2,5 pct., der skal anvendes såfremt kommunen ikke modtager ekstraordinært finansieringstilskud eller tilsvarende på baggrund af en eventuelt udligningsreform. Fordelingen mellem fagudvalgene fremgår af nedenstående tabel:

   

  Beløb i 1.000 kr. i 2020-priser

  Serviceudgifter

  1,0 %

  2,50 %

  I alt

  Økonomiudvalget

  282.893

  2.829

  7.072

  9.901

  Klima- og Miljøudvalget

  69.900

  699

  1.748

  2.447

  Plan- og Boligudvalget

  49.804

  498

  1.245

  1.743

  Børne- og Undervisningsudvalget

  587.325

  5.873

  14.683

  20.556

  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

  329.443

  3.294

  8.236

  11.530

  Ældre- og Genoptræningsudvalget

  244.654

  2.447

  6.116

  8.563

  Kultur- og Fritidsudvalget

  51.745

  517

  1.294

  1.811

  I alt

  1.615.764

  16.158

  40.394

  56.552

   

  Fagudvalgene skal således, understøttet af administrationen, udarbejde finansieringsforslag svarende til minimum det fastlagte procentmål for det enkelte udvalg.

   

  Alle fremsendte finansieringsforslag skal være realiserbare, have varig karakter og skal kunne effektueres indenfor rammerne af det enkelte fagudvalgsområde. Hvis et forslag har afledte negative økonomiske konsekvenser under et andet fagudvalg, skal disse udgifter medtages i forslaget.

   

  Såfremt der gennemføres effektiviseringer med afledt økonomisk gevinst uafhængigt af budgetprocessen foreslås at disse medregnes i finansieringspuljen for det fagudvalg effektiviseringen vedrører. Dette med henblik på at motivere til at mulige effektiviseringer, der kan ske uden serviceforringelser, gennemføres i løbet af året.

   

  Udover finansieringsforslag kan det enkelte fagudvalg ligeledes udarbejde anlægs- og driftsønsker samt investeringsforslag.

   

  Til prioriteringen af anlægsønsker henstår udisponeret anlægsramme på 2,0 mio. kr. i 2021, 28,3 mio. kr. i 2022 og 30,9 mio. kr. i 2023.   
   

  Til udarbejdelse af investeringsforslag er der er i driftsbudgettet afsat en investerings- og effektiviseringspulje på 4,2 mio. kr. i 2021 og 4,5 mio. kr. i efterfølgende år. Puljen skal understøtte arbejdet med realisering af effektiviseringsgevinster, og er afsat under driftsbudgettet. Det er en forudsætning, at puljen skal genopbygges så hurtigt som muligt. Der kan ikke bevilges midler til investeringer, medmindre forslaget har en positiv effektiviseringsgevinst i overslagsårene.

   

  Evaluering af foregående budgetproces

   

  I evalueringen af budgetprocessen for budget 2020 udtrykkes overvejende stor tilfredshed med den gennemførte proces og evalueringen har derfor ikke givet anledning til væsentlige ændringer af budgetprocessen.

   

  Imidlertid er det i evalueringen blevet foreslået at partiernes forslag indgår tidligere i budgetprocessen med henblik på at forslagene kan nå at blive kvalificeret i fagudvalgene. På baggrund heraf foreslår administrationen at budgetprocessen indledes med at partierne indsender deres forslag til budget 2021. Deadline den 2. marts. Den tidlige deadline giver mulighed for at administrationen kan kvalificere forslagene inden proces i fagudvalgene.

   

  I forbindelse med evalueringen er det ligeledes foreslået at gennemførte effektiviseringer indarbejdes i fagudvalgenes puljer, hvilket afspejles af praksis foreslået ovenfor.

   

  Tidsplan og proces

   

  Partierne indsender forslag til budget 2021 senest mandag den 2. marts.

   

  Herefter afholder Byrådet budgetseminar onsdag den 12. marts. Formålet er en indledende drøftelse og orientering om status på budget 2021.

   

  Fagudvalgene udarbejder ændringsforslag til budgettet i forbindelse med fagudvalgsmøder i april og maj. CMU´er deltager på budgetmøde i fagudvalgene i maj.

   

  Forud for processen i fagudvalgene udarbejder administrationen et bruttokatalog af ændringsforslag som input til fagudvalgene. Bruttokataloget vil indeholde finansieringsforslag på baggrund af den udmeldte ramme for finansieringspuljen, investeringsforslag samt de drifts- og anlægsønsker, som vurderes absolut nødvendige for at sikre det eksisterende serviceniveau. Herudover forelægges fagudvalgene partiernes forslag med kvalificering fra administrationen.

   

  På fagudvalgsmøderne i maj prioriterer det enkelte fagudvalg blandt de udarbejdede forslag til budgettet inden for eget område. Det vil også være muligt at medtage forslag fra partierne.

   

  Efter prioritering af forslag i fagudvalgene afholdes budgetseminar med Byrådet, koncernledelsen og HMU torsdag den 16. juni.

   

  Byrådet behandler det samlede katalog med forslag til budgettet på byrådsmødet mandag den 24. juni med henblik på at de kan sendes i høring efter Økonomiudvalgets 1. behandling af det tekniske budgetforslag.

   

  Ultimo juni justeres det tekniske budget på baggrund af Økonomiaftalen mellem

  Regeringen og KL.
   

  Det tekniske budgetforslag foreslås 1. behandlet på ekstraordinært møde i Økonomiudvalget tirsdag den 18. august. Herefter gennemføres offentlig høring af teknisk budgetforslag og ændringsforslag til budgettet frem til den 8. september. Der foreslås gennemført én samlet høring af budgetmaterialet.

   

  I forbindelse med høring foreslås afholdt Facebook budgetdialog den 25. august, borgermøde den 2. september og dialogmøde med HMU den 10. september.

   

  Efter dialog med HMU indledes budgetforhandlingerne. I tidsplanen er indarbejdet fem budgetforhandlingsmøder med gruppeformænd i perioden 10 – 27. september. 

   

  Det foreslås at budgettet 2. behandles i Økonomiudvalget og Byrådet på ekstraordinære møder torsdag den 8. oktober.

   

  Umiddelbart efter budgetvedtagelsen gennemføres evaluering af budgetprocessen.

   

  Forslag til tidsplan for budgetprocessen for Budget 2021 er vedlagt sagen (Bilag 1).

  Inddragelse og høring

  Gennemgået ovenfor. Ingen yderligere bemærkninger.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at den foreslåede budgetproces skaber gode forudsætninger for at der kan udarbejdes et budget i overensstemmelse med de fastsatte mål i kommunens økonomiske politik.

   

  Det vurderes, at den foreslåede budgetproces i sammenligning med tidligere budgetprocesser i højere grad vil motivere kommunens enheder til at gennemføre mulige effektiviseringer tidligere, idet økonomiske gevinster på baggrund af effektiviseringer vil blive medregnet i finansieringspuljen, og der dermed ikke er et incitament til at afvente budgetprocessen.

   

  Det vurderes, at der med én samlet høringsproces skabes en mere enkel og forståelig høringsproces for kommunens borgere og interessenter, idet hele budgetmaterialet sendes i høring samtidig. Samtidig vil det skabe bedre forudsætninger for at skabe opmærksomhed omkring budgetprocessen og den planlagte borgerinddragelse i forbindelse med høring.

   

  Det vurderes, at det foreslåede budgetforhandlingsforløb skaber gode forudsætninger for at der er den nødvendige tid til forhandlingerne og inddragelse af det politiske bagland.  

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der i fagudvalgene udarbejdes finansieringsforslag svarende til 3,5 pct. af serviceudgiftsrammen.
  2. at finansieringsforslagene prioriteres i to puljer på henholdsvis 1,0 pct. af serviceudgiftsrammen til finansiering af intern omprioritering samt 2,5 pct. af serviceudgiftspuljen, der skal anvendes, såfremt der ikke modtages ekstraordinært finansieringstilskud på 32 mio. eller tilsvarende som konsekvens af eventuel udligningsreform.
  3. at forslag til tidsplan for budgetprocessen for Budget 2021 – 2024 godkendes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-01-2020

   

  Det anbefales, at mindreforbrug for 2019 efter overførsler på serviceudgiftsområdet reserveres til en finansieringspulje til budget 2021, der skal tages i anvendelse, såfremt der ikke modtages ekstraordinært finansieringstilskud i 2021.

   

  Det anbefales, at den samlede finansieringspulje fastsættes til 2%. Størrelsen på finansieringspuljen genoptages, når der foreligger en aftale om en udligningsreform.

   

  Forslag til budgetprocessen for 2021-2024 anbefales godkendt, idet fristen for indsendelse af partiernes forslag fastsættes til 2. april 2020.

  Beslutning i Byrådet den 13-01-2020

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

   

  Ej til stede: Mette Ahm-Petersen

 • Punkt 6 Status, videre proces og indhold i eventuel ny organisering af Ringsted Kongrescenter (KFU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/6648
  Sagen afgøres i: Byrådet
  notat_vedr._kongressen_i_erhvervsdrivende_fond.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

  x

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Med denne sag gives der en status på arbejdet med eventuel ny organisering af Ringsted Kongrescenter. Der fremlægges endvidere en proces- og tidsplan for det videre arbejde.

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted Kongrescenters hovedopgaver er i dag todelte; 1) drift og udvikling af kongrescentret, og 2) turisme- og eventsekretariatsfunktion for Ringsted Kommune. Byrådet besluttede i juni 2019, at der skulle arbejdes videre med oplæg til organisering af Ringsted Kongrescenter i en model, hvor der kan indgås en driftsaftale kommunen og en erhvervsdrivende fond.

   

  På baggrund af Byrådets beslutning har administrationen indhentet erfaringer fra andre kommuner om processen ved og indholdet af lignende organiseringsmodeller for musik/kulturhuse. Administrationen har derudover også gennemført indledende drøftelser med mulige aktører bag en eventuelt lokalt forankret fond ift. vilje til at etablere erhvervsdrivende fond, der vil indgå en driftsaftale omkring Ringsted Kongrescenter.

   

  Med denne sag er der udarbejdet et notat (bilag 1). Notatet gennemgår kortfattet, hvilke forhold der politisk vil skulle tages stilling til i forbindelse med, at driften af Ringsted Kongrescenter eventuelt skal overgå til en erhvervsdrivende fond. Notatet består af 7 dele:

   

  1)      Oplæg/rammer for leje- og driftsaftale vedr. bygning med erhvervsdrivende fond

  2)      Overblik over udestående anlægs- og genopretningsopgaver i de nærmeste år

  3)      Oplæg/rammer for driftsaftale ift. kultur

  4)      Oplæg/rammer for driftsaftale ift. event og turisme

  5)      Oplæg/rammer for vedtægter for en erhvervsdrivende fond

  6)      Budgetestimat for Ringsted Kongrescenter i erhvervsdrivende fond

  7)      Vilkår for medarbejdere og ledere ved overgang fra kommune til fond

   

  Notatet indeholder ikke udtømmende redegørelser for ovenstående eller færdige oplæg til dokumenter, men skitserer på overordnet plan fx via overblik, hovedtal eller en fortegnelse over hovedpunkter, hvilke forhold og beslutninger, der vil skulle indgå i og træffes beslutning om, såfremt driften af Ringsted Kongrescenter skal overgå til en erhvervsdrivende fond.

  Notatets indhold og overblik skal desuden anvendes i den videre dialog med en erhvervsdrivende fond, idet endeligt indhold i driftsaftale og lejeaftale vil blive fastlagt efter dialog/forhandling med den erhvervsdrivende fond.

   

  Administrationen gør særligt opmærksom på fire forhold:

   

  1. At overblikket over de udestående genopretningsopgaver i de kommende år samlet set vurderes at udgøre kr. 3.980.000, som der ikke er afsat budget til. Genopretningsopgaverne prioriteres i øjeblikket af Byrådet i den samlede pulje af genopretningsopgaver i kommunen, men i forbindelse med en eventuel drifts- og lejeaftale med en erhvervsdrivende fond vurderer administrationen, at fonden vil ønske en aftale om udbedring af genopretningsopgaver fx over en 3-5 årig periode

   

  1. At der er planlagt anlægsopgaver (zinktag) til kr. 2,1 mio. kr., hvor der er afsat budget til 2021.

   

  1. At der er gennemført besigtigelse og vurdering af årligt huslejeniveau ved to uafhængige mæglere i oktober 2019. Mæglerne vurderer, at markedsprisen for det årlige huslejeniveau for udleje af Ringsted Kongrescenter er:

   

  Mægler 1: 2.175.000

  Mægler 2: 3.250.000

   

  Markedsvurderingen for udleje ligger dermed i spændet kr. 2.175.000-3.250.000. Udlejen vil endeligt blive fastlagt efter forhandling med eventuel erhvervsdrivende fond, og udlejeniveauet vil blive fastlagt efter rammerne for en konkret lejeaftale er kendt. Administrationen gør opmærksom på, at budgettet til drift af Ringsted Kongrescenter i dag i regi af Ringsted Kommune ikke indeholder de samlede udgifter til husleje. Det må derfor forventes, at en fremadrettet driftsaftale med en erhvervsdrivende fond vil skulle indeholde et beløb, der kan dække huslejebetaling.

   

  1. At Ringsted Kongrescenter har beregnet, at der er et indtægtspotentiale for Ringsted Kongrescenter i en erhvervsdrivende fond omkring kultur-og kongresarrangementerne fra år 2021 og frem på kr. 1.347.000. Vurderingen er dermed, at der er et indtægtspotentiale, som Ringsted Kommune og fonden vil skulle forhandle om ift. at merindtægterne fx kan anvendes til at reducere et kommunalt driftstilskud til en fond bag Ringsted Kongrescenter ift. det nuværende budget for Ringsted Kongrescenter eller at merindtægterne kan anvendes til at højne aktivitetsniveau eller kvalitet i Ringsted Kongrescenter.

   

  I forhold til, at Ringsted Kongrescenter kan overgå til drift i en erhvervsdrivende fond fra 1. januar 2021 vil proces- og tidsplanen for det videre arbejde være:

   

  1. kvartal 2020

  Videre dialog med aktører bag eventuel fond om indhold/rammer for driftsaftale

   

  Dannelse af fond (vedtægter) inkl. rejsning af fondskapital (ikke kommunalt)

   

  Udarbejdelse af oplæg til:

   

  1)      Leje- og driftsaftale for erhvervsdrivende fond vedr. bygning, Nørretorv 55

  2)      Igangsættelse/prioritering af anlægs- og genopretningsopgaver i de nærmeste år for Ringsted Kongrescenter

  3)      Driftsaftale ift. kultur ml. kommune og erhvervsdrivende fond

  4)      Driftsaftale ift. event og turisme ml. kommune og erhvervsdrivende fond

   

  1. kvartal 2020

  Politisk beslutning vedr. ovenstående samt endelig beslutning om Ringsted Kongrescenter i fond eller ej

   

  Hvis ja til fond:

  Planlægning af overgang fra kommune til fond

   

  Varsling af medarbejdere ift. virksomhedsoverdragelse fra Ringsted Kommune/Ringsted Kongrescenter til ansættelse hos fond

   

  Hvis nej til fond:

  Ringsted Kongrescenter fortsætter i eksisterende kommunal organisering

   

  1. og 4. kvartal 2020

  Hvis ja til fond:

   

  Forberedelse og endelig klargøring af overgang fra kommune til fond, herunder:

  -          Udskillelse/overtagelse af administrative systemer

  -          Overtagelse af forpligtigelser mv.

  -          Detailplanlægning af samarbejde ml. kommune og fond om drift, aktiviteter mv.

  -          Osv.

   

   

  Inddragelse og høring

  Ingen. Ringsted Kongrescenters LMU er orienteret om status på processen, ligesom kongrescentrets LMU vil blive hørt i forbindelse med, at der foreligger konkret oplæg til organisering af Ringsted Kongrescenter i regi af erhvervsdrivende fond, såfremt der skal arbejdes videre med dette.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  I forhold til aktuelt status samt fremadrettet indhold i eventuelle aftaler med en erhvervsdrivende fond vurderer administrationen, at det med det foreliggende notat og de indledende sonderinger fortsat er muligt at arbejde i retning af drift af Ringsted Kongrescenter i regi af en erhvervsdrivende fond. Det er administrationens vurdering, at der lokalt er interesse for etablering af en erhvervsdrivende fond til formålet. Og det er administrationens vurdering, at hovedpunkterne i den fremadrettede dialog og forhandling med en eventuel erhvervsdrivende fond er identificeret. Som det fremgår af sagen, er det også administrationens vurdering, at

   

  • en erhvervsdrivende fond vil ønske en aftale om udbedring af genopretningsopgaver fx over en 3-5 årig periode
  • budgettet til driftsaftalen med en erhvervsdrivende fond skal indeholde et beløb til huslejebetaling
  • der er et indtægtspotentiale for en erhvervsdrivende fond, som kan bruges til reduktion af driftstilskuddet fra kommunen eller flere aktiviteter/højere kvalitet i Ringsted Kongrescenter

   

  Men administrationen vurderer også, at disse punkter vil skulle forhandles med den erhvervsdrivende fond.

   

  Administrationen vurderer også i forlængelse af proces- og tidsplanen, at arbejdet og drøftelserne med en eventuel erhvervsdrivende fond nu går ind i en fase, hvor en fond vil skulle anvende tid og økonomi til dannelsen af en erhvervsdrivende fond. Dermed vil fonden have en forventning om, at Byrådets intention er at arbejde for indgåelsen af en driftsaftale for Ringsted Kongrescenter fremadrettet – om end indgåelsen formelt først vil ske, når der foreligger et endeligt aftalegrundlag, som Byrådet kan tage stilling til.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at

   

  1. Orientering om status tages til efterretning

  2. Proces- og tidsplan godkendes

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-12-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-01-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 13-01-2020

  Godkendt

   

  Ej til stede: Mette Ahm-Petersen

 • Punkt 7 Social Investeringsfond - Tilbud til skolebørn med angstproblematik (BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/18055
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_ansoegningsskema_projekt_vedr._angstproblematik_-_skoleboern.pdf bilag_2_-_kvalificeringsskema_projekt_vedr._angstproblematik_-_skoleboern.pdf bilag_3_-_budgetskabelon_projekt_vedr._angstproblematik_-_skoleboern.xlsx

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

  x

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  § 17.4-udvalget vedr. sociale investeringer godkendte på møde den 4. november 2019 ansøgning til den sociale investeringsfond om midler til projekt vedr. tilbud til skolebørn med angstproblematik.

  På baggrund af godkendelsen forelægges politisk sag med henblik på udmøntning af midler til drift af projektet samt afledte besparelser.

  Beskrivelse af sagen

  Den sociale investeringsfond har modtaget ansøgning om midler til projekt vedr. tilbud til skolebørn med angstproblematik fra Børnecentret, Ringsted Kommune. Projektet forløber over tre år. (Bilag 1)
   

  §17.4-udvalget, der er nedsat med henblik på at varetage en rådgivende funktion i relation til den sociale investeringsfond, har på møde d. 4. november godkendt ansøgningen med bemærkning om, at der i forbindelse med årlig evaluering skal følges op på økonomiske konsekvenser og ubrugte timer med henblik på eventuel revurdering af business case.

   

  Ansøgningen er forinden blevet kvalificeret af tværfaglig gruppe. Bemærkninger fra gruppen er vedlagt i kvalificeringsskema. (Bilag 2). Ud over ansøgningsskema og kvalificeringsskema foreligger projektbeskrivelse, budgetskabelon mv. (Bilag 3)

  Inddragelse og høring

  I § 17.4-udvalget vedr. sociale investeringer sidder fire repræsentanter fra sociale foreninger og virksomheder.

  Økonomi

  Såfremt sagen godkendes tilføres Familiehuset årligt 600.00 kr. i den 3-årige projektperiode fra 2020 til 2022. Midlerne finansieres fra den Social Investeringsfond.

   

  De forventede driftsbesparelser i 2023 og frem tilføres den sociale investeringsfond og kan herefter anvendes på nye projekter. Driftsbesparelserne finansieres ved reduktion af bevillingerne Specialundervisning og Børne- og Familierådgivningen, idet indsatsen forventes at reducere behovet for foranstaltninger på disse områder. De bevillingsmæssige ændringer fremgår af tabellen nedenfor.
   

  Beløb i hele 1.000 kr.

  Budgetændring

  Udvalg

  Bevilling jfr. vedtaget budget

  2020

  2021

  2022

  2023

  2024+

   

   

   

   

   

   

   

   

  Social Investeringsfond

  -600

  -600

  -600

  350

  607

   

  Familiehuset

  600

  600

  600

  0

  0

   

  Specialundervisning

  0

  0

  0

  -203

  -348

   

  Børne- og Familierådgivningen

  0

  0

  0

  -147

  -259

   

   

   

   

   

   

   

  I alt

   

  0

  0

  0

  0

  0

   

  Vurdering

  Administrationen vurderer at ansøgningen er både velbelyst og velbegrundet, idet den afdækker behov for indsats for børn med svære angstsymptomer, som ikke er omfattet af kommunens eksisterende tilbud om angstbehandling i Cool Kids/Chilled forløb. Endvidere er Cool kids/Chilled forløbenes effekt veldokumenteret, hvorfor indsatsen vurderes relevant ift. målgruppens behov.

   

  Indsatsen er målrettet børn og unge og deres familier, som i særlig høj grad er påvirket af svær angst. Indsatsen er således vigtig for at kunne hjælpe disse børn og unge til en hverdag kendetegnet ved mindre angst og bekymring, mindre fravær og hvor de klarer sig bedre socialt og fagligt. Samtidig forebygger indsatsen en forværring af angstproblematikken og således behovet for mere omfattende foranstaltninger.    

   

  Det vurderes at det estimerede timeforbrug i projektet til udvikling og etablering af indsatsen ikke er fuldt ud belyst. Administrationen vil derfor i forbindelse med årlig evaluering af indsats følge op på de økonomiske konsekvenser. Herunder timeforbrug i projektet. På baggrund af opfølgning kan der blive behov for supplerende politisk sag med henblik på revidering af budgetmæssige konsekvenser.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der gives en udgiftsbevilling på 600 t. kr. årligt i 2020, 2021 og 2022 til drift af tilbuddet i Familiehuset.
  2. at bevillingen for den sociale investeringsfond tilsvarende reduceres med 600 kr. årligt i 2020, 2021 og 2022 fra den sociale investeringsfond til dækning af udgifter i Familiehuset.
  3. at der gives en udgiftsbevilling på 350 t.kr. i 2023 og 607 t.kr. i 2024 og frem på bevillingen vedr. den sociale investeringsfond.
  4. at bevillingen vedr. specialundervisning reduceres med 203 t.kr. i 2023 og 348 t.kr. i 2024 og frem.
  5. at bevillingen vedr. Børne- og Familierådgivningen reduceres med 147 t.kr. i 2023 og 259 t.kr. i 2024 og frem.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 09-12-2019

  Anbefales godkendt

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-01-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 13-01-2020

  Godkendt

   

  Ej til stede: Mette Ahm-Petersen

 • Punkt 8 Forslag til indhold i den kommunale kvalitetsrapport for skoleåret 2018/19 (BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/19189
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_bekendtgoerelse_om_kvalitetsrapport.pdf.pdf

  Indledning

   

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

  x

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Med denne sag skal Byrådet tage stilling til tidsplan og indhold for den lovpligtige kvalitetsrapport for folkeskolerne for det netop afsluttede skoleår 2018/19. Derudover skal byrådet tage stilling den løbende afrapportering på indholdet i kvalitetsrapporten i form af et foreslået årshjul.

  Beskrivelse af sagen

  Kommunal kvalitetsrapport hvert andet år

  Det er lovpligtigt, at Byrådet udarbejder en kommunal kvalitetsrapport for folkeskolen hvert andet år. Således skal Byrådet inden udgangen af marts 2020 godkende en kommunal kvalitetsrapport for skoleåret 2018/19.

   

  Rapportens formål er, via tilvejebringelse af dokumentation om skolevæsenet og skolernes resultater, at styrke Byrådets mulighed for at varetage dets ansvar for folkeskolen. Rapporten er samtidig et mål- og resultatstyringsværktøj og et værktøj, der kan tilvejebringe et fremadrettet fokus samt være et nyttigt grundlag for dialogen mellem Byrådet og Børne- og Undervisningsudvalget samt folkeskolens aktører, dvs. skolebestyrelser, skoleledere og skolernes pædagogiske personale samt Skolecentret.

   

  Rapporten har et obligatorisk indhold; herudover kan Byrådet beslutte, at yderligere oplysninger skal indgå.

   

  Kvalitetsrapportens obligatoriske indhold er fastlagt i Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen (bilag):

  • Karaktergivning ved folkeskolens 9. klasseprøver, herunder med socioøkonomiske referencer
  • Resultater af nationale test i dansk og matematik
  • Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse
  • Resultater af den obligatoriske trivselsmåling
  • Oplysninger om klager til Klagenævnet for Specialundervisning.

  Specifikt for kvalitetsrapporten for 2018/19 er der desuden krav om oplysninger vedrørende:

  • I hvilket omfang lærerne har undervisningskompetence i de fag, læreren underviser i
  • Oplysninger for det samlede skolevæsen om andelen af elever, der undervises i den almene undervisning.

  Endelig er det i forlængelse af lovændring i maj 2019 vedrørende mulighed for at afkorte skoleugens længde tilføjet i folkeskolelovens §40a, at rapporten skal beskrive

  • de enkelte skolers eventuelle afkortning af skoleugens længde og redegøre for anvendelse af de midler, der blev frigivet ved afkortningen af skoleugens længde.

   

  Byrådet kan som nævnt træffe beslutning om eventuelle yderligere oplysninger, der ønskes i rapporten. Administrationen foreslår i forlængelse heraf, at den enkelte skole i rapporten giver en beskrivelse af status på skolens strategiske udvikling inden for hver af de udfordringer skolen har fokuseret på i dens virksomhedsstrategi det seneste skoleår. Det foreslås, at statusbeskrivelsen gives ud fra følgende punkter:

  1. Hvordan har skolens resultater udviklet sig? Beskrivelsen underbygges med data og relateres til de fire politiske mål.
  2. Refleksioner over gennemførte tiltag og deres virkning.
  3. Hvad er skolens prioriterede strategiske udfordringer nu? Beskrivelsen underbygges med data og relateres til de politiske mål.
  4. Beskrivelse af skolens mål og planer for arbejdet med hver udfordring det næste års tid. Beskriv begrundelserne herfor samt hypoteser om, hvordan tiltagene vil virke.

   

  Administrationen foreslår følgende tidsplan for arbejdet med kvalitetsrapporten:

   

  Dato-periode

  Handlinger

  09-12-2019

  Børne- og Undervisningsudvalget drøfter nærværende sag vedrørende rapportens indhold og tidsplan for udarbejdelse

  13-01-2020

  Byrådet fastlægger rapportens indhold og tidsplan for udarbejdelse

  17-02-2020

  Børne- og Undervisningsudvalget har 1. drøftelse af kvalitetsrapporten og sender den til udtalelse/i høring i skolebestyrelserne

  18-02-2020 til 03-03-2020

  Høringsperiode

  16-03-2020

  Børne- og Undervisningsudvalget har 2. drøftelse af rapporten samt de indsendte udtalelser/høringssvar fra skolebestyrelserne

  14-04-2020

  Byrådet behandler kvalitetsrapporten inklusiv skolebestyrelsernes udtalelser/høringssvar

   

  Det oplyses at ovenstående tidsplan overskrider den formelle tidsfrist med få dage. Det er efter administrationens vurdering uproblematisk efter gængs praksis.

   

  Byrådet vedtog 25. juni 2018 fire politiske mål for folkeskolen 2020 i Ringsted Kommune:

   

  1. Elevernes faglige niveau skal hæves uanset faglige, sociale og personlige forudsætninger.

  2. Elevernes trivsel skal øges uanset faglige, sociale og personlige forudsætninger.

  3. Forældrenes tilvalg af folkeskolen og engagement i folkeskolen skal styrkes

  4. Lærere og pædagogers arbejdsmiljø skal styrkes vedvarende

   

  Der blev samtidig vedtaget en ramme for realiseringen af de politiske mål. Her fastslås bl.a., at det er den enkelte skole som realiserer de politiske mål gennem skolens virksomhedsstrategi. Skolens virksomhedsstrategi definerer skolens udviklingsfokus i lyset af de politiske mål, opstiller konkrete mål for fremgangen i skolens resultater og indeholder beskrivelser af de konkrete udviklingstiltag, som skal til for at nå målene. Skolecentret følger og understøtter løbende skolernes udviklingsarbejde i retning af de politiske mål gennem en løbende faglig dialog om skolens resultater og erfaringer samt løbende sparring.

   

  Opfølgningen på skolernes fremdrift i forhold til de politiske mål sker gennem indsamling, analyse og drøftelse af relevante data: dels løbende i løbet af skoleåret; dels hvert andet år i forbindelse med udarbejdelse af den lovpligtige kommunale kvalitetsrapport. I det følgende beskrives forslag til fremgangsmåde i de to tempi.

   

  Løbende opfølgning

  I forlængelse af ovenstående er følgende praksis under udvikling i Ringsted Kommune: Skolen indsamler, analyserer og drøfter løbende data vedrørende skolens resultater indenfor de fire politiske mål. Skolens resultater og analyser drøftes desuden i en tæt dialog med Skolecentret.  I Børne- og Undervisningsudvalget drøftes data og analyser på kommuneniveau. Drøftelserne foregår i løbet af året i takt med, at der er adgang til de relevante data i henholdsvis nationale og kommunale databaser.

   

  Procesplanen for skoleudvikling i Ringsted Kommune 2018-20, som Børne- og Undervisningsudvalget vedtog på møde 19. november 2018, lægger vægt på at realiseringen af de skolepolitiske mål, som blev besluttet i Byrådet 26. juni 2018, indbefatter en åben og kontinuerlig dialog mellem folkeskolens aktører om resultater, erfaringer og barrierer i udviklingsarbejdet. Opfølgningen på skolernes udvikling foregår derfor også i Skoleforum, hvor alle folkeskolens aktører er repræsenteret, ligesom alle Byrådets partier er repræsenteret. I hvert kalenderår gennemføres fire Skoleforummøder, som hver især sætter fokus på ét af de fire politiske mål.

   

  Der foreslås følgende årshjul for en systematisk indsamling og drøftelse af resultater

   

  Inddragelse og høring

  Campusskolens LMU er blevet bedt om at komme med en udtalelse som vil foreligge 4/12

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det beskrevne forslag til indholdsmæssig ramme for den kommunale kvalitetsrapport for skoleåret 2018/19 lever op til de lovgivningsmæssige krav og sikrer samtidig, at kvalitetsrapporten indbefatter den enkelte skoles beskrivelse af, hvordan skolen omsætter resultaterne i justerede mål og planer for skoleåret 2019/20. Det er administrationens vurdering, at dette vil bidrage til et mere opdateret informationsgrundlag og deraf mere relevante drøftelser i behandlingen af kvalitetsrapporten både lokalt og politisk.

   

  Det er administrationens vurdering at den beskrevne løbende, opfølgning på skolernes resultater indebærer, at relevante nye data anvendes hurtigt efter de er tilgængelige både på skolen og i dialogen med Skolecentret samt i Skoleforum. Det betyder, at den vedvarende justering og optimering af de lokale skoleudviklingsindsatser samt de politiske drøftelser foregår udfra de nyeste relevante data, hvilket administrationen vurderer vil bidrage positivt til indfrielse af hver enkelt af de fire politiske mål.

  Indstilling

   

  Direktionen indstiller,

  1. at den beskrevne indholdsmæssige ramme samt tidsplan for kvalitetsrapporten for skoleåret 2018/19 godkendes
  2. at det beskrevne dataårshjul godkendes

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 09-12-2019

  Anbefales godkendt med en bemærkning om, at årshjulet indeholder rapportering om gennemførte timer som planlagt og timer med vikarer

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-01-2020

  Anbefales godkendt med Børne- og Undervisningsudvalgets bemærkning.

  Beslutning i Byrådet den 13-01-2020

  Godkendt med Børne- og Undervisningsudvalgets bemærkning

   

  Ej til stede: Mette Ahm-Petersen

 • Punkt 9 Drift af 10.klasse – muligt samarbejde med ZBC (BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 18/4220
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_190404-tidsplan-hjemmeside-eud-aftale.pptx.pdf bilag_5_noegletal_for_zbc10_-_aug_2019.pdf.pdf bilag_2_hvor_mange_af_jeres_elever_.udklip_af_kend_din_kommune_2019_printscreen_-_kl_dok_120148-19_v1.docx.pdf bilag_3_tilmelding_til_ungdomsuddannelser_17-19.docx.pdf bilag_4_soegning_til_eud.efter_10._kl._klip_fra_pp.docx.pdf bilag_6_-uddannelsesregnskab_for_odsherred_kommune_-_2018.pdf.pdf bilag_7_uvms_analyse_-_ramboell-qvartz.pdf.pdf.pdf udkast_overenskomst_10_kl_ringsted_14.11.19.docx.pdf udtalelse_til_buu_10_klasse.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

  x

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Dette er en genoptagelse af sag med baggrund i Byrådets beslutning af den 08-04-2019, om at fortætte dialogen med ZBC om eventuel indgåelse af driftsaftale omkring driften af 10.klasse. I sagen gives en statusorientering samt indstilling til beslutning om det videre forløb.

  Beskrivelse af sagen

  ZBC-Ringsted henvendte sig til Ringsted Kommune i efteråret 2017, med ønske om at indgå dialog om at drive 10. klasse i Ringsted.

   

  Børne- og undervisningsudvalget drøftede sagen på møde den 10-03-2108 med henblik på en afdækning af, om driften af 10. klasse kan organiseres anderledes for at skabe større kvalitetsmæssig udbytte samt at inddrage erfaringer fra Næstved Kommune, som havde indgået en driftsaftale med ZBC om driften af 10. klasse. I sagen skitseredes en plan for denne afdækning og det blev besluttet, at sagen skulle genoptages, når der forelå en evaluering af 10. klassetilbuddet i Næstved.

   

  På Byrådsmødet den 08-04-2019 drøftedes sagen med baggrund i tilsynsrapporter, nøgletal fra ZBC samt indsamlede erfaringer fra andre kommuner, der har indgået driftsaftale med en erhvervsskole. Endvidere blev den i Folketinget netop indgåede aftale ”Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden” præsenteret. Aftalen blev vedtaget af Folketinget den 30-03-2019.

   

  Byrådet besluttede:

  1.at dialogen med ZBC-Ringsted med henblik på eventuel indgåelse af driftsoverenskomst for kommunens 10. klasse undervisningstilbud fortsætter

   

  2.at sagen genoptages, når der foreligger en udmøntningsplan for aftalen benævnt ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden” og der er gennemført drøftelser og eventuelle forhandlinger om forslag til en driftsoverenskomst fra skoleåret 2020/2021 med ZBC-Ringsted.

   

  Der foreligger nu en ministeriel udmøntningsplan (bilag 1), der tidmæssigt beskriver lovproces, udviklings- og analysetiltag, dialoger og afrapportering, og der er drøftelser i gang med ZBC-Ringsted.

   

  Det er en national uddannelsespolitisk målsætning, at alle 25 årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse. Med erhvervsuddannelsesreformen blev der yderligere målsat, at mindst 25 % skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9- eller 10. klasse. Og andelen skal op på mindst 30 % i 2025.

   

   I Ringsted Kommune er 84,9 af de unge som forlod folkeskolen i 2017 i gang med en ungdomsuddannelselse 15 måneder efter grundskolen. (Bilag 2 ”Hvor mange af jeres elever er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. kl?”)

   

  Ringsted Kommune er godt med for så vidt angår andelen af elever, der har valgt en erhvervsuddannelsen (EUD), idet Ringsted Kommune både i 2017 og 2019 lå over landsgennemsnittet for 9. og 10. klasse – og for 10. klasse alene. (Bilag 3 ”Tilmelding til ungdomsuddannelser efter 9. og 10. klasse i 2017, 2018 og 2019)

   

  De nationale mål for valg af en erhvervsuddannelse på henholdsvis 25 % i 2019 og 30 % i 2025 er dog endnu ikke nået.

   

  I dag har 10. klassecenteret et samarbejde med ZBC-Ringsted om EUD10, der er et forløb, hvor den obligatoriske del af 10. klasse foregår i 10. klassecentret og den valgfrie del foregår på en erhvervsuddannelse – samt om EUX10, der er et forløb, hvor 10. klasse kombineres med 1. del af grundforløbet på en erhvervsuddannelse.

   

  Ifølge undervisningsministeriet vil flere elever vælge at fortsætte på en erhvervsuddannelse når 10. klasse er placeret på en erhvervsskole. (Bilag 4 ”Søgning til erhvervsuddannelserne efter 10. klasse”)

   

  Ringsted kommune er forpligtet til at tilbyde den almindelige 10. klasse jf. folkeskolelovens § 19 b-d. Kommunen er endvidere forpligtet til at tilbyde den mere erhvervsrettede eud10, jf. folkeskolelovens § 19 j, ved siden af den almindelige 10. klasse. Kommunen kan indgå driftsaftale om driften af både den almindelige og den erhvervsrettede del med en erhvervsskole. Kommunen kan også indgå en driftsaftale med en erhvervsskole og samtidig fastholde det kommunale tilbud. Nedenfor skitseres de to muligheder i en model 1 og en model2.

   

  Model1

  Både den almindelige 10. klasse og den erhvervsrettede del varetages via en driftsoverenskomst af erhvervsskolen ZBC-Ringsted.

   

  Model2

  10. klasseundervisningen fastlægges som en kombination, hvor den almindelige 10. klasse varetages af Ringsted Kommunes 10.klassescenter og den erhvervsrettede del varetages af erhvervsskolen ZBC-Ringsted via en driftsaftale.

   

  I forbindelse med drøftelserne med ZBC-Ringsted, orienterede ZBC-Ringsted om foreløbige erfaringer og nøgletal fra deres samarbejde med Næstved Kommune (med hvem der er indgået en driftsoverenskomst) følgende:

  • At elevoptaget steg fra skoleåret 2016/17 til skoleåret 2017/18 (hvor ZBC overtog driften af 10. klasse) fra 130 elever til 170 elever – og elevtallet har sidenhen været stabilt på ca. 170 elever.
  • At karaktererne ved afgangsprøverne i 2018/19 målt i forhold til skoleåret 2016/17 (hvor Næstved Kommune selv drev 10. klasse) er steget i skriftlig dansk, skriftlig matematik, mundtlig matematik og mundtlig engelsk – men faldet i mundtlig dansk og skriftlig engelsk.
  • At andelen af elever, der opnår karakteren 02 i dansk og matematik er steget.
  • At andelen af 10. klasseelever, som søger en erhvervsuddannelse (EUD), er steget.
  • At fraværsprocenten er steget fra 8,9 % i 2017/18 til 9,3 % i 2018/19.
  • At andelen af elever fra 10. klasse, som ikke er uddannelsesparate er steget fra 11.7% i 17/18 til 14,6% i 18/19

   

  Nøgletallene fra ZBC ligger som bilag 5.

   

  Odsherred kommune har erfaring med at henlægge 10. klassen til en erhvervsskole. Af ”Uddannelsesregnskab” fra Odsherred Kommune (bilag 6) fremgår det at søgningen til en erhvervsuddannelse stiger når 10. klasse tages på en erhvervsuddannelsesinstitution stiger. Andelen der søgte erhvervsuddannelse i Odsherred er således mere end fordoblet fra 24% 15/16 til 49% 17/18.

   

  Det fremgår af en rapport fra Rambøll/Qvarts (bilag 7), at elever der går på en 10. klasseordning, hvor der er et tæt samarbejde med en erhvervsuddannelse også har en stigende tilbøjelighed til at påbegynde en erhvervsuddannelse efter 10. klasse. Dette understøttes af ZBCs nøgletal.

   

  Rapporten viser ligeledes, at elever, der går på en 10. klasseordning med tæt samarbejde med en erhvervsskole udviser en positiv udvikling i deres faglige niveau i matematik, mens der i den faglige udvikling i dansk ikke ses en signifikant udvikling. ZBCs nøgletal viser en positiv udvikling i skriftlig dansk og matematik samt i mundtlig matematik og engelsk, men en negativ udvikling i mundtlig dansk og skriftlig engelsk. ZBC’s nøgletal viser dog, at andelen af elever, der opnår karakteren 02 i dansk og matematik er steget. Der er ikke et entydigt svar på, hvad der sker med fraværsprocenten, når 10. klasse er placeret på en erhvervsskole, men af ZBCs nøgletal fremgår det, at den er steget

   

  Den tidligere omtalte landspolitiske aftale ”Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden” er som nævnt ved at blive implementeret. Planen indbærer blandt andet nedsættelse af et ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til, hvordan 10. klasse indholdsmæssigt kan rettes imod erhvervsuddannelserne og i større omfang end i dag placeres på erhvervsskolernes lokaliteter. Ekspertudvalget har endnu ikke afgivet rapport/anbefalinger – det forventes at ske i foråret 2020.

  Planen indebærer endvidere mulighed for pengepræmie til kommuner og erhvervsskoler ved indgåelse af driftsoverenskomst vedrørende drift af 10. klasseundervisning for hovedparten af kommunens 10. klasseelever.

  Endelig indebærer planen, at undervisningsministeriet udarbejder en vejledning til kommuner og erhvervsskoler til indgåelse af driftsoverenskomst. Denne vejledning er endnu ikke udarbejdet og udsendt.

  Inddragelse og høring

   Ingen. Inden Byrådet træffer en eventuel endelig beslutning om indgåelse af driftsoverenskomst omkring 10.klasse, skal interessenter og aktører på området have mulighed for at komme med en udtalelse.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt.

   

  Idet forslag til driftsoverenskomst fra skoleåret 2020/21 vedrører mere end halvdelen af kommunens 10. klasseelever, kan der ved et elevtal på 50-100 forventes en præmie til ligelig fordeling mellem kommune og erhvervsskole på kr. 1,5 mio. kr. Der er den 01-09-2019 indskrevet 95 elever i 10. klassecentret.

  Vurdering

  Administrationen vurderer det hensigtsmæssigt, at dialogen med ZBC fortsætter, med yderligere specificering af krav til en eventuelt driftsoverenskomst. Krav der skaber tydelige forventninger til

  • de faglige resultater
  • at der arbejdes med elevernes trivselsmæssige udvikling
  • at elever med særlige behov skal håndteres
  • at der skal arbejdes med at mindske fravær/frafald og der skal ske fraværsregistrering samt pædagogisk håndtering af ulovligt fravær
  • at folkeskolelovens uddannelseskrav skal opfyldes, at der skal sikres en institutionsuafhængig vejledning,
  • at der arbejdes ud fra kommunens udviklingsmodel
  • at der udformes mindst 2 linjer – den almindelige 10. klasse og den erhvervsrettede.

   

  I Byrådets behandling af sagen indgik et bilag (Bilag 7 – ”Kommunernes opmærksomhedspunkter ved erhvervsskolers drift af 10. klasse”).  Her opridses tillige en række punkter, der, efter administrationens vurdering, bør medtænkes ved et valg af placering af 10. klasseundervisningen. Bilaget er fremkommet gennem administrationens kontakt med et antal kommuner (Ballerup, Billund, Holstebro, Horsens, Nordfyn, Nyborg, Odsherred, Randers og Ringkøbing-Skjern), der i et år eller i en årrække har haft et samarbejde med en erhvervsskole, som via en driftsoverenskomst, har varetaget kommunens 10. klasses undervisning.

   

  Som beskrevet kan der fremadrettet vælges at både den almindelige 10. klasse og den erhvervsrettede del varetages gennem driftsoverenskomst af erhvervsskolen ZBC-Ringsted via en driftsoverenskomst (Model 1). Der kan alternativt vælges at 10. klasseundervisningen fastlægges som en kombination, hvor den almindelige 10. klasse varetages af Campusskolen og den erhvervsrettede af ZBC-Ringsted via driftsaftale (Model 2).

   

  Udvalgsformændene fra Næstved Kommune og Odsherred Kommune inviteres under punktet til at orientere om deres erfaringer med at indgå driftsoverenskomst for 10.klasse med eksterne samarbejdspartnere.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,  

  1. at administrationen arbejder videre med at lave et udkast til driftsaftale med ZBC-Ringsted om Model 1 eller Model 2 -  begge med krav til indhold og resultater
  2. at sagen genoptages, når der foreligger udkast til driftsaftale/-overenskomst

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 21-10-2019

  Ad 1. Udvalget ønsker, at der arbejdes videre med et udkast til en driftsaftale med udgangspunkt i model 2, hvor der ud over krav til indhold og resultater også indarbejdes anbefalingerne omkring 10. klasse fra KLK-rapporten. 

   

  Ad 2. Indstillingen godkendt.

  Supplerende sagsfremstilling

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

  x

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Dette er en genoptagelse af sag med baggrund i Børne- og Undervisningsvalget beslutning om at administrationen skulle arbejde videre med et udkast til en driftsaftale med ZBC om driften af dele af 10.klasse. Administrationen har afholdt møde med ZBC og ZBC har fremsendt udkast til driftsaftale.

   

  Beskrivelse af sagen

  ZBC har nu fremsendt udkast til driftsaftale (bilag) hvor der udbydes 3 linjer på ”ZBC10”:

   

  EUD10:
  En linje der henvender sig til elever der ønsker en erhvervsuddannelse og de, der stadig er i tvivl om valg af ungdomsuddannelse. EUD10 kombinerer skole og praktik, og hvor der arbejdes praksisnært med fagligheden inden for en bred vifte af erhvervsuddannelser. Linjen henvender sig til elever der ikke opfylder adgangskravene til erhvervsuddannelserne med 02 i dansk og/eller matematik.

   

  GYM10:
  Linje til elever, der er rimeligt afklarede i forhold til, at de gerne vil have en gymnasial uddannelse, og som ønsker at forberede sig bedst muligt, inden de begynder på gymnasiet. På denne linje introduceres eleverne både til de tre gymnasieretninger STX, HHX og HTX samt HF og EUX

   

  EUX10:
  Elever, der er rimeligt afklarede, om de vil på en erhvervsuddannelse og/eller som ønsker at få et forspring på deres ungdomsuddannelse, og dermed får et skoleår med kombination af 10. klasse og grundforløbets 1. del målrettet EUX.

   

  Udover linjerne indeholder udkastet til driftsaftalen en række mål- og indsatsområder samt fokuspunkter:

   

  Mål

  • At flere unge efter 10. kl. søger direkte ind på en ungdomsuddannelse, samt gennemfører denne
  • At flere unge bliver erklæret uddannelsesparate til en ungdomsuddannelse

   

  Fokuspunkter

  • At gøre 10. klasse til begyndelsen på en ungdomsuddannelse i stedet for afslutningen på grundskolen
  • Arbejde efter Ringsted Kommunes udviklingsmodel
  • Digitale læringsmidler
  • Systematisk feedback til eleverne
  • Globalt udsyn
  • Systematisk arbejde med elevfravær
  • Trivsel – herunder at alle elever får en kontaktperson
  • Samarbejde med ungdomsuddannelser og erhvervsliv
  • Markedsføringstiltag overfor de unge

   

   Driftsaftalen lever op til kravene om 10.klasse i folkeskoleloven og forpligter ZBC på:

   

  1. Såfremt ZBC fraviger de af Undervisningsministeriets fastsatte mål og læseplaner, skal mål og læseplanerne godkendes af Ringsted Kommunes Kommunalbestyrelse. ZBC' egne mål og læseplaner sendes til Skolecentret senest 1. maj.

   

  1. ZBC skal efterleve det, der står i deres ansøgning til Ringsted Kommune og som er godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget.

   

  I udkast til driftsaftale fremgår to muligheder for rekruttering af medarbejdere. Gennem virksomhedsoverdragelse af medarbejderne i Ringsted Kommunes 10.klassescenter eller at medarbejderne fra Ringsted Kommunes 10.klassescenter bliver garanteret en jobsamtale hos ZBC, hvis de skulle ønske det. Med den sidste mulighed er medarbejderne ikke garanteret job hos ZBC.

   

  Hvis Ringsted Kommune indgår aftale om at ZBC varetager driften for dele af 10. klasse med udgangspunkt i udkastet som foreligger nu, vil opgaverne omkring Udannelsesvejledning og specialundervisning stadig skulle varetages af Ringsted Kommune.

   

  ZBC har i forbindelsen med udkastet til driftsaftale fået oplyst Ringsted Kommunes udgift pr. elev  som er 52.387 kr. pr. 10. klasse-elev i skoleåret 2019/2020, og har i udkastet taget udgangspunkt i den nuværende udgift.

   

  I udkastet til driftsoverenskomst varetager ZCB undervisningen i deres egne lokaler på Campusområdet i Ringsted.

   

  Inddragelse og høring

  Campusskolens LMU er blevet bedt om at komme med en udtalelse som foreligger som bilag.

  I udtalelsen kommer Campusskolens LMU med følgende opmærksomhedspunkter:

  • Det nuværende tilbud Ringsted Kommune har en høj kvalitet gennem
   • stærkt fokus på samarbejde med forældrene
   • gode relationer til eleverne
   • gode rammer
   • stort fokus på at løfte den enkelte elev fagligt og socialt

   

  Andre opmærksomhedspunkter

  • Det nuværende samarbejde med ZBC har ikke været gavnligt for eleverne trods flere justeringer og man kan med fordel arbejde med indholdet fremadrettet
  • Ønske om virksomhedsoverdragelse af medarbejdere ved en eventuel indgåelse af driftsaftale med ZBC

   

   Inden Byrådet træffer en eventuel endelig beslutning om indgåelse af driftsoverenskomst omkring 10.klasse, skal interessenter og aktører på området have mulighed for at komme med en udtalelse.

   

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt.

   

  Idet forslag til driftsoverenskomst fra skoleåret 2020/21 vedrører mere end halvdelen af kommunens 10. klasseelever, kan der ved et elevtal på 50-100 forventes en præmie til ligelig fordeling mellem kommune og erhvervsskole på kr. 1,5 mio. kr. Der er den 01-09-2019 indskrevet 95 elever i 10. klassecentret.

   

  Med det foreliggende udkast vil udgiften pr. elev være den samme for en elev i Ringsted Kommune og i ZBC10.

   

  Vurdering

  Administrationen vurderer det hensigtsmæssigt, at dele af Ringsted Kommunes 10.klasse drives af ZBC for at øge de unges muligheder for at vælge et tilbud der ligger i tættere forbindelse med erhvervsuddannelserne. Det er dokumenteret fra andre kommuner at der sker en markant stigning i tilgang til erhvervsuddannelserne når 10. klasse udbydes i samarbejde med en erhversskole. Administrationen vurderer ligeledes at ZBC med deres forslag til driftsoverenskomst relevant har adresseret de udfordringer som KLK´s ungeanalyse peger på mht. at højne kvaliteten for 10.klasse.

   

  Administrationen vurderer at det er hensigtsmæssigt at den almene 10.klasse, herunder den gymnasierettede del, fortsat drives af Ringsted Kommune. Det er administrationens vurdering at Ringsted Kommune, stadig har en betydelig opgave i forhold til unge med særlige udfordringer i forhold til uddannelse selv hvis der indgås en driftsaftale med ZBC.

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at Ringsted Kommune arbejder videre med driftsaftale med ZBC om driften af EUX10 og EUD10 dele af 10.klasse pr. 1/8 2020 efter gennemført høring
  2. at sagen genoptages på børne- og undervisningsudvalgets møde i januar

   

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 09-12-2019

  Ad 1. Anbefales godkendt efter afstemning, idet det præciseres, at det udelukkende er EUX10 og EUD10, der arbejdes videre med ift. ZBC.

   

  Udvalget anbefaler, at der indarbejdes virksomhedsoverdragelse af 10. klasses medarbejdere

   

   

  V
  Klaus Hansen

  V
  Johnny Dahlgaard

  A
  Mette Ahm-Petersen

  A
  Sadik Topcu

  F
  Britta Nielsen

  K
  Finn Andersen

  O
  Daniel Nørhave

  For

  X

  X

  X

  X

  x

   

  x

  Imod

   

   

   

   

   

  X

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

  Finn Andersen stemte imod med den begrundelse, at 10. klassecentret skal fungere som en selvstændig enhed med egen ledelse under Ringsted Kommune med selvstændig økonomi 

   

  Ad 2. Anbefales godkendt

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-01-2020

  Ad 1. Anbefales godkendt efter afstemning, idet det præciseres, at det udelukkende er EUX10 og EUD10, der arbejdes videre med ift. ZBC.

   

  Udvalget anbefaler, at der indarbejdes virksomhedsoverdragelse af 10. klasses medarbejdere.

   

   

  V

  Henrik Hvidesten

  V

  Klaus Hansen

  O

  Per Nørhave

  A

  Per Flor

  A

  Mette Ahm-Petersen

  B

  Torben Lollike

  F

  Britta Nielsen

  Ø

  Henrik Kjær

  K

  Finn Andersen

  For

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

   

  Imod

   

   

   

   

   

   

   

   

  X

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Finn Andersen stemte imod med den begrundelse, at 10. klassecentret skal fungere som en selvstændig enhed med egen ledelse under Ringsted Kommune med selvstændig økonomi.

   

  Ad 2. Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 13-01-2020

  Ad 1. Godkendt efter afstemning, idet det præciseres, at det udelukkende er EUX10 og EUD10, der arbejdes videre med ift. ZBC.

   

  Der indarbejdes virksomhedsoverdragelse af 10. klasses medarbejdere.

   

   

   

  For

   

  Imod

   

  Undlod

   

  V

  Henrik Hvidesten

  X

   

   

  V

  Klaus Hansen

  X

   

   

  V

  Johnny Dahlgaard

  X

   

   

  V

  Line Lynnerup

  X

   

   

  V

  Mazlum Øz

  X

   

   

  V

  Timo Jensen

  X

   

   

  O

  Per Nørhave

  X

   

   

  O

  Daniel Nørhave

  X

   

   

  O

  Tina-Mia Eriksen

  X

   

   

  K

  Finn Andersen

   

  X

   

  C

  Andreas Karlsen

  X

   

   

  Ø

  Henrik Kjær

  X

   

   

  Ø

  Berit Bruun

  X

   

   

  R

  Lars Tegl Rasmussen

  X

   

   

  B

  Torben Lollike

  X

   

   

  F

  Britta Nielsen

  X

   

   

  A

  Lisbeth Andersen

  X

   

   

  A

  Sadik Topcu

  X

   

   

  A

  Benny Christensen

  X

   

   

  A

  Mette Ahm-Petersen

  X

   

   

  A

  Per Flor

  X

   

   

   

   

  Finn Andersen stemte imod med den begrundelse, at 10. klassecentret skal fungere som en selvstændig enhed med egen ledelse under Ringsted Kommune med selvstændig økonomi.

   

  Ad 2. Godkendt.

 • Punkt 10 Benløsegårdens SFO, Realisering af det videre projekt (PBU, BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 18/9064
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_2_-_areal-_og_rumskemaer.pdf bilag_1_-_byggeprogram.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  X

   

  X

   

  X

   

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Sagen fremlægges med henblik på accept af den videre realisering af projektet, herunder udbud af totalrådgiver for opstart af projektering.

  Beskrivelse af sagen

  I budgetaftalen for 2020 har Ringsted Byråd afsat rådighedsbeløb på 7.632.000 kr. for etablering af ny hovedbygning til Benløsegårdens SFO. Det afsatte rådighedsbeløb skal tillægges den allerede givne bevilling, fra daværende tilgængelighedsprojekt, på 3.775.000 kr., således at det samlede anlægsbudget nu udgør 11.407.000 kr.

   

  Anlægsprojektet, og herunder økonomien, tager udgangspunkt i beslutningen fra byrådsmøde den 11. juni 2019, hvor det blev besluttet at materiale til budgetforhandlingerne skal tage afsæt i ”scenarie 1, løsning 2”. Scenarie 1 betyder at ny hovedbygning etableres på Benløsegårdens eksisterende matrikel, og løsning 2 angiver de overordene rammer - at projektløsningen for nybyggeriet omfatter;

  • Indgangsområde med vindfang og garderobe. Garderobe udføres som grov-garderobe med plads til overtøj/vådt tøj samt sko/støvler.
  • Der udføres en u-opvarmet mellembygning som forbinder ny bygning med den eksisterende opvarmede sidelænge, som bevares, så alle opvarmede områder er tilgængelige med niveaufri adgang, uden at man skal ud af bygningen.
  • Toiletforhold med i alt 3 børnetoiletter, hvoraf det ene er indrettet til tilgængelighedstoilet med lift, briks og plads til 2 hjælpere m.v.
  • Fællesrum med køkken og plads til spisning.
  • 4-6 mindre rum med plads til aktiviteter for mindre grupper, herunder etablering af 1-2 kreative værksteder med vandinstallationer / afløb m.v.
  • Generelt udføres bygningen med god plads til alle funktioner og hermed bedre tilgængelighedsforhold (plads til elektriske kørestole m.v.).
  • 1-2 depotrum.
  • Tilpasning af udearealer og adgangsforhold i eksisterende bygninger, så krav vedr. tilgængelighed opfyldes.
  • Der udføres ca. 60 m² overdækkede og klimabeskyttede uderum for udeaktiviteter i regnvejr.

   

  Ovenstående vurderes at afstedkomme et nybygget opvarmet bruttoareal på ca. 355 m² samt ca. 60 m² overdækket udeareal.

   

  Administrationen har i efteråret 2019 arbejdet på projektmaterialet, og dette arbejde blev intensiveret, da budgetaftalen for 2020 blev vedtaget. Administrationen er derfor klar til at udbyde den videre projekteringsopgave til en totalrådgiver, med henblik på efterfølgende udbud i hovedentreprise. Det skal bemærkes at administrationens forudsætninger for projektet, som indgik i budgetforhandlingerne for 2020 er, at der entreres med totalrådgiver og at byggeri udføres i hovedentreprise. Såfremt der ønskes anden rådgivningsform eller anden entrepriseform vil det have konsekvenser for tidsplan og evt. projektøkonomi.

   

  Totalrådgivers rolle er i dette projekt at fortolke og realisere administrationens udbudsmateriale, herunder byggeprogram bilag 1 og oversigt over forventede rum og arealer – bilag 2. Totalrådgiveren laver projektforslag, som bearbejdes til forprojekt, for afslutningsvist at lave hovedprojekt, som der bygges efter. Totalrådgiveren varetager endvidere udbuddet til hovedentreprenør og varetager byggeledelse og kvalitetssikring, samt 1-års gennemgang.

   

  Totalrådgivningsydelsen udbydes i konkurrence til 3 rådgivere i underhåndsbud. I konkurrencen vil der indgå 3 parametre. Et skitseprojekt visende bygningens grundlæggende geometri og indretning, rådgivers økonomi for varetagelse af projektet, samt rådgivers erfaring med lignende projekter. Når konkurrenceforslagene er modtaget udvælges der en vinder af administrationens bedømmelsesudvalg, som består af projektets projektleder, Byskovskolens skoleleder, SFO’ens daglige leder, samt medarbejderrepræsentant fra SFO’en. Når det vindende forslag er identificeret indgås der kontrakt med totalrådgiveren og denne igangsætter det videre arbejde.  

   

  Tidsplanen for projektet er som nedenstående;

  • december 2019 - januar 2020 – udbud og kontrahering med totalrådgiver.
  • februar 2020 - juni 2020 – udarbejdelse af projektforslag, forprojekt og hovedprojekt.
  • juni 2020 - august 2020 – udbud i hovedentreprise og indgåelse af kontrakt herfor.
  • september 2020- juni 2021 – byggeperiode.
  • juli 2021 – aflevering og mangeludbedring.
  • august 2021 – ibrugtagning af ny bygning.

  Inddragelse og høring

  Det af administrationens udarbejdede byggeprogram er blevet lavet internt i kommunen. Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af projektets projektleder, SFO’ens daglige leder, medarbejderrepræsentant fra SFO’en, samt ergoterapeut fra Byskovskolen i forhold til at få indarbejdet tilgængelighedsforanstaltninger ind i byggeprogrammet.

   

  Projektmaterialet er forelagt og godkendt af projektets styregruppe, bestående af skolecenterchef, Byskovskolens skoleleder og SFO’ens daglige leder.

   

  Når der er indgået aftale med totalrådgiver, vil projektgruppen løbende blive inddraget i rådgiverens arbejde. Ved faseskift mellem henholdsvis projektforslag, forprojekt og hovedprojekt, vil materialet fra faserne skulle godkendes af administrations projektleder og styregruppe, før igangsættelse af næste fase.

  Økonomi

  Ingen.

   

  Udgifter til indgåelse af totalrådgivningskontrakt, samt evt. andre ydelser til forundersøgelser, kan finansieres af den allerede givne bevilling på 3.775.000 kr.

   

  Når der er entreret med totalrådgiver vil der blive lavet en sag med henblik på bevilling af det afsatte rådighedsbeløb på 7.632.000 kr. for budget 2020.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering at det udarbejdede projektmateriale kan udbydes i konkurrence for totalrådgivning, og at tidsplanen følger de forudsætninger, som blev lagt til grund for anlægsønsket der indgik i budgetforhandlingerne for 2020.

   

  Der skal gøres opmærksom på, at nærværende sagsfremstilling først behandles politisk efter udsendelse af udbudsmateriale til totalrådgivere, da tidsplanen ellers ikke ville kunne overholdes.

  Såfremt, at den foreslåede indstilling, om at realisere projektet ikke tiltrædes, vil det igangværende totalrådgiverudbud blive annulleret.

   

  Såfremt indstillingen tiltrædes vil der blive indgået totalrådgivningskontrakt primo februar 2020, og det vindende konkurrenceforslag vil blive fremlagt som orienteringssag til Børne- og Undervisningsudvalget, samt Plan- og Boligudvalget.

  Indstilling

  Direktionen indstiller at anlægsprojektet igangsættes, herunder at den i sagen beskrevne tidsplan tiltrædes.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 09-12-2019

  Anbefales godkendt

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 16-12-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-01-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 13-01-2020

  Godkendt.

 • Punkt 11 Samlet anlægsbevilling til småanlæg 2020 (PBU, KMU, KFU, SAMU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/18754
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_-_smaaanlaeg_2020.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

  x

  x

   

  x

  x

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I henhold til Ringsted Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ skal der i denne sag tages stilling til anlægsbevillinger til anlægsprojekter for småanlæg, det vil sige ukomplicerede anlæg på under 2 mio. kr.

  Beskrivelse af sagen

  Som angivet i Ringsted Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ skal der efter budgetvedtagelse fremlægges en samlet sag for det kommende år, til bevilling af anlægsmidler til Småanlæg.

   

  Småanlæg er defineret som anlægsprojekter, hvor både de samlede bruttoudgifter og bruttoindtægter er på eller under 2 mio. kr., og som er karakteriseret ved dels at være ukompliceret og dels ved kun at kræve en meget begrænset forudgående projektering og planlægning.

   

  Såfremt der forekommer uventede forhold i forbindelse med en af anlægssagerne, vil dette blive fremlagt i en selvstændig politisk sag.

   

  Der er afsat rådighedsbeløb i Budget 2020 til følgende projekter, som påbegyndes i kommende budgetår: 

  • Renovering af fortove – ramme – Klima- og Miljøudvalget Budget 2012
  • Udvikling i Landsbydistrikter – Plan- og Boligudvalget Budget 2014
  • Sikring af kommunale ejendomme mod tyveri, hærværk og brand – Plan- og Boligudvalget Budget 2018
  • Nyt ADK system (adgangskontrol system) – Plan- og Boligudvalget Budget 2018
  • Kunst i det offentlige rum- pulje til kunstprojekter i kommunens anlægsbyggerier – Plan- og Boligudvalget Budget 2019
  • Etablering af et trailcenter (idrætsfaciliteter til outdoor-idræt). Et trailcenter i Ringsted Kommune vil være det første på Sjælland – Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2019
  • Projektering af krydset Amtstue Allé/Nordre Ringvej – Klima- og Miljøudvalget Budget 2020
  • Anlægsønsker i forbindelse med etablering af sundhus – Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2020

   

  Som supplement til denne sag vedr. småanlæg, fremlægges i forbindelse med genopretning af anlægsområdet en anlægstidsplan senest til februar i en særskilt sag, hvor ovenstående projekter indgår i det samlede porteføljeoverblik for udførelsen af de forskellige projekter. I anlægstidsplanen fremgår projekterne med tidsmæssig angivelse, for så vidt angår forventet start- og sluttidspunkt. 

   

  Anlægsprojekterne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Der er afsat et rådighedsbeløb til hvert af de følgende anlæg på Budget 2020. 

  Udvalg

  Anlæg

  Økonomi

  PBU

  Sikring af kommunale ejendomme mod tyveri, hærværk og brand

  1.600.000 kr.

   

  Nyt ADK system (adgangskontrol system)

  1.000.000 kr.

   

  Kunst i det offentlige rum – pulje til kunstprojekter i kommunens anlægsbyggerier

     300.000 kr.*

   

  Udvikling i Landsbydistrikter

  1.000.000 kr.

   

  Samlet økonomi for PBU

  3.900.000 kr.

   

   

   

   

   

   

  SAMU

  Anlægsønsker i forbindelse med etablering af sundhus

   

     175.000 kr.

   

  Samlet økonomi for SAMU

     175.000 kr.

   

   

   

   

   

   

  KMU

  Projektering af krydset Amtstue Allé/Nordre Ringvej

   

     200.000 kr.

   

  Renovering af fortove - ramme

  1.750.000 kr.

   

  Samlet økonomi for KMU

  1.950.000 kr.

   

   

   

   

   

   

  KFU

  Etablering af et trailcenter. Et trailcenter i Ringsted Kommune vil være det første på Sjælland

   

     500.000 kr.**

   

  Samlet økonomi for KFU

     500.000 kr.

  *Retningslinjer for anvendelse af puljen er på vej igennem det politiske niveau. Puljen vil blive udmøntet ud fra vedtagne retningslinjer.

  **Der arbejdes videre med projektet i forlængelse af Kultur og Fritidsudvalgets beslutning af den 18. juni 2019, pkt. 5, som er, at udvalget ønsker at genoptage sagen primo 2020, med henblik på at frigive midler til et projektforslag. Der ønskes at få lavet to tilbud. Et tilbud på et projektforslag for model 1. Et tilbud på et projektforslag for model 1, hvor der er mulighed for senere udvidelse over i model 2 og eventuelt senere model 3.


  Der søges om en anlægsbevilling for hvert projekt.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at de 8 fremførte anlægsprojekter følger definitionen i Kasse- og Regnskabsregulativet for Småanlæg. De beskrevne anlægsprojekter vil derved kunne gennemføres med en enklere sagsgang, således at det vil gøre tidsplanerne kortere samt mindske ressourceforbruget i de enkelte anlægsprojekter.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der gives anlægsbevilling til de anlæg, som er beskrevet i skemaet under økonomiafsnittet,
  2. at anlægsbevillingerne finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb i Budget 2020 til samme formål.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-12-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-12-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 12-12-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Udvalget ønsker sag om fortove før anlæg igangsættes.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 16-12-2019

  Ad 1-2. Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-01-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 13-01-2020

  Godkendt.

 • Punkt 12 Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til skimmelsanering og renovering af kælderen på Anlægspavillonen (PBU, KFU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/19117
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

  x

   

  Indstilling

   

  x

   

  x

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til skimmelsanering og renovering af kælderen i Anlægspavillonen.

  Beskrivelse af sagen

  I forbindelse med et byggesyn efter en vandskade i kælderen på anlægspavillonen, er der konstateret skimmelsvamp i kælderen.

   

  Byggesynet kunne desuden konstatere, at mange af træsøjlerne og træbjælkerne i kælderen fremstår med rådskader.

   

  Byggetilsynet kunne ligeledes konstatere, at store dele af krybekælderen er fyldt op med byggeaffald. Byggeaffaldet stammer fra en tidligere renovering af gulvkonstruktionen.

   

  Rådskaderne skyldes at søjlerne i kælderen er sat direkte på jorden, hvorfor jordfugten uhindret kan trænge op i træet.

   

  Skimmelsvampeangrebet skyldes dels jordfugt samt vandskaden i kælderen.

   

  Skimmelsvampen og rådskaderne i kælderen har bevirket, at store dele af Anlægspavillonen er lukket af for brug.

   

  En skimmelrenovering og en renovering af søjler og bjælker koster 475.000 kr. inkl. internt honorar.

   

  Taget på Anlægspavillonen er skiftet i 2019 og ca. halvdelen af vinduerne er skiftet i 2018.

   

  Med en skimmelrenovering og en renovering af søjler og bjælker i kælderen, mangler der således kun en udskiftning af de sidste vinduer samt lidt murerreparationer og maling af bygningen før den er totalt istandsat.

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Økonomien til renoveringen tages inden for det afsatte beløb til akut genopretning på anlægssagen ”Genopretning af bygninger 2020”.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at en skimmelrenovering og en renovering af søjler og bjælker er nødvendig for at Anlægspavillonen kan tages i fuld brug igen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at kælderen på Anlægspavillonen renoveres for midlerne, afsat til akut genopretning på anlægssagen ”Genopretning af bygninger 2020”.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-12-2019

  Taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 16-12-2019

  Ad 1. Anbefales godkendt

   

  Ad 2-3. Anbefales godkendt, dog således at de resterende midler (1,025 mio. kr.) overføres til færdiggørelse af Anlægspavillonen i 2020, dvs. murværk og udskiftning af vinduer og døre.

   

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-01-2020

  Anbefales godkendt med Plan- og Boligudvalgets bemærkning.

  Beslutning i Byrådet den 13-01-2020

  Godkendt med Plan- og Boligudvalgets bemærkning.

 • Punkt 13 Orientering om projekt vedr. byggemodning af Business Park Ringsted (PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/19190
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Godkende Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

  x

  x

   

  x

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag orienteres om status på projektet for byggemodning af Business Park Ringsted.

  Beskrivelse af sagen

  Bilag er lukket da det kan bruges over for Ringsted Kommune i en eventuel forhandlingssituation. Bilagt må åbnes når anlægsarbejderne for etape 1 er afsluttede og eventuelle uenigheder med tredjeparter er afgjort.

   

  Byrådet besluttede den 8. april 2019, at godkende projektet for Erhvervsudvikling ved Jordemodervej samt, at give en anlægsbevilling.

   

  Den 3. juli 2019 blev der indgået kontrakt med Barslund A/S, på anlægsarbejderne og den. 15. august 2019 blev der afholdt første spadestik.

   

  Anlægsarbejder

  Der er god fremdrift hos entreprenøren. Anlæggelsen af vejen, med tilhørende ledningsanlæg mellem Østre Ringvej og Knudslund er godt på vej, lige som der graves ud til det største regnvandsbassin. For nuværende er Jordemodervej og Bøstofte lukket for gennemkørende trafik mellem Jordemodervej 40 og Knudslund. Der vil blive genåbnet for trafikken den 12. januar 2020. Når der åbnes op for trafik, så vil det være på en næsten færdig ny vej på 700 m (rød streg på kortudsnit 1).

   

   

  Kortudsnit 1

   

  Nedrivning Jordemodervej 23-27

  Nedrivningen af Jordemodervej 23, 25 og 27 blev udført hen over sommeren uden problemer. Den del af ejendommene der er udlagt til erstatningsskov for Bane Danmark, er ved at blive tilplantet. Skovrejsningen forventes udført inden jul 2019. Den resterende del af ejendommene indgår nu i de salgsbare arealer i erhvervsområdet.

   

  Erhvervelse af arealer

  Alle, for projektet, nødvendige arealer er erhvervet. Erhvervelserne er sket ved frivillige aftaler, magelægsaftale eller ved ekspropriation. I forbindelse med ekspropriationen er taksationskommissionens afgørelse anket til overtaksationskommissionen, i forbindelse med erstatning for vejudlæg af DSV Roads jord. Overtaksationskommissionen forventer at behandle sagen inden udgangen af juli måned 2020.

   

  Arkæologi

  Arkæologerne afsluttede deres udgravning, som planlagt, i begyndelsen af november. I det kommende halvår udestår registreringsarbejdet og Museum Vestsjælland oplyser, at de forventer at være færdige i sensommeren 2020. Først herefter vil de samlede omkostninger til de arkæologiske undersøgelser være kendt.

   

  Salg af jord

  Siden første spadestik til Business Park Ringsted har området været annonceret i lokale, regionale og landsdækkene trykte medier. Udover trykte medier satses på en digital indsats med bannerannoncering, med henvisning til www.businessparkringsted.dk og områdets egen LinkedIn-side.
  Overordnet har indsatsen indtil nu haft til formål at skabe opmærksomhed og genkendelighed. Dette vil naturligvis stadig være i fokus, men derudover vil en mere direkte præsentation af området komme på tale, ved deltagelse på eksempelvis relevante messer og andre fora. Det vil samtidig også være et mål at få fremhævet de gode historier som eksempelvis første salg mv.

  En direkte effektmåling af de forskellige indsatser er svær at foretage, da der for potentielle købere er tale om en langsigtet investering, med en omfattende beslutningsproces. Men overordnet handler det om, at mange bække små, skaber den samlede opmærksomhed.

  Kendetegnet for responsen hidtil er generelt, at volumen af henvendelser ikke er ovevældende, men til gengæld er kvaliteten af henvendelserne konstruktive og seriøse. Pt. arbejdes der med en god håndfuld virksomheder, og administrationens forventning er, at de første salgsaftaler kan effektueres i første kvartal af 2020.

  Ud over salg af kommunens egen jord, har kommunens salgsindsats fokus på at sælge hele området, således der generelt kan komme gang i området. Denne tilgang bliver positivt opfattet af interesserede virksomheder, der således oplever en uvildig og imødekommende rådgivning i forhold til at finde den optimale placering til netop deres virksomhed

   

  Økonomi og tid

  Økonomien i projektet er sund. Der har til dato ikke været større uforudsete udgifter. I budgettet er der afsat midler til alle kendte risici, som eksempelvis en afgørelse hos overtaksationskommissionen. Se bilag.

  Entreprenøren holder for nuværende tidsplanen for anlægsarbejderne og dette på trods af 50% mere regn end normalt i september og oktober.

  Inddragelse og høring

  Der er ikke sket inddragelse i forbindelse med denne orientering.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at hele projektet er i god fremdrift og der ikke er grund til bekymring for hverken økonomien eller tidsplanen for anlægsarbejderne. Forventningen er fortsat, at alle anlægsarbejder er afsluttet inden jul 2020.

   

  Administrationen fremsender næste orientering i første kvartal 2020.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 16-12-2019

  Taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-01-2020

  Taget til efterretning.

  Beslutning i Byrådet den 13-01-2020

  Taget til efterretning.

 • Punkt 14 Anlægsbevilling til Salgssag Ringsted Kaserne (PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/18809
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_-_anlaegsoekonomiskema_salgssag_ringsted_kaserne.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

  x

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til anlægsbevilling til indtægter til anlægsprojektet ”Salgssag Ringsted Kaserne”.

  Beskrivelse af sagen

  På Ringsted Kaserne anlægsprojekt ”Salgssag Ringsted Kaserne”, under byudviklingsfonden er der indtil videre solgt parcelhusgrunde og storparceller for i alt 21,276 mio. kr. Salg af storparcellerne Kompagniet, Regimentet, Arsenalet, Bataljonen og Skansen Nord fremgår ikke i økonomien for denne sag, da sag af disse er fremlagt som særskilte anlægssager. Den samlede indtægtsbevilling på anlægsprojektet ”Salgssag Ringsted Kaserne” udgør 20,100 mio. kr. En oversigt over de frigiv e anlægsbevillinger fremgår af ilag.

   

  Dette betyder, at der er en manglende indtægtsbevilling på 1,176 mio. kr. på ”Salgssag Ringsted Kaserne”, som opstår som følge af, at parcellerne er solgt i et højere tempo end forventet og i et vist omfang til højere priser.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Der søges en anlægsbevilling til indtægter på 1,176 mio. kr. til ”Salgssag Ringsted Kaserne” under byudviklingsfonden. Anlægsbevillingen finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb til samme formål.

   

  Saldoen på byudviklingsfonden er pr. 31. oktober 2019 på 37,155 mio kr.

  Vurdering

  Med udgangspunkt i administrationens forventninger til markedsudviklingen, er det administrationens vurdering at indtægter frem til dags dato på dette anlæg er som beskrevet.

   

  Efter bevillingsreglerne skal der også gives anlægsbevilling til indtægter, hvorfor denne sag fremlægges.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der gives en anlægsbevilling til indtægter på 1,176 mio. kr. til anlægsprojektet ”Salgssag Ringsted Kaserne” under byudviklingsfonden,
  2. at anlægsbevillingen finansieres af allerede afsatte rådighedsbeløb til samme formål.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 16-12-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-01-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 13-01-2020

  Godkendt.

 • Punkt 15 Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til delprojekter genopretning 2020 (PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/18625
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_-_delprojekter_genopretning_2020_uden_kommentar_til_dagsordenen-_version_18.11.2019.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

  x

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udgifter til konkrete delprojekter i 2020 under anlægsrammen ”Genopretning bygninger ramme”.

  Beskrivelse af sagen

  På budget 2020 er der afsat et beløb på kr. 8,0 mio. til genopretning af bygninger. Med denne sag søges der om en anlægsbevilling på kr. 8,0 mio. til konkrete sager.

   

  Administrationen foretager løbende opdatering af driftsplanerne i samarbejde med brugerne af kommunens ejendomme, herunder behovet for beløb til genopretning af ejendomme med udgangspunkt i kommunens ejendomspolitik.

   

  Som det fremgår af nedenstående skema, er opgaverne prioriteret udført efter det behov, der ses ultimo 2019. Se Bilag for den fulde oversigt af delprojekter samt begrundelse for prioritering.


   

   

  Forventet udgift 2020

  Bemærkninger

  Ahornhallen

  145.000

  Teknisk installation

  Amtstue Alle 71

  300.000

  Klimaskærm

  Anlægspavillonen

  275.000

  Klimaskærm

  Asgårdsskolen

  100.000

  Klimaskærm

  Bastionen

  300.000

  Klimaskærm

  Bengerds Børnehus

  180.000

  Klimaskærm

  Benløse børnegård

  65.000

  Klimaskærm

  BIF

  80.000

  Klimaskærm

  Børnehuset Heimdal

  400.000

  Teknisk installation

  Børnehuset Ørslev

  145.000

  Klimaskærm

  Campusskolen

  277.000

  Teknisk installation

  Det Grønne Børnehus

  100.000

  Teknisk installation

  IKA

  120.000

  Klimaskærm

  Jystrup børnehave

  100.000

  Klimaskærm

  KLC

  100.000

  Klimaskærm

  Klosterlunden - Toilet og pavillon

  200.000

  Klimaskærm

  Opalen

  120.000

  Klimaskærm

  Regnbuen

  392.000

  Klimaskærm

  Regnbuen

  120.000

  Teknisk installation

  Ringsted kongrescenter

  70.000

  Klimaskærm

  Ringsted Sportscenter

  150.000

  Teknisk installation

  Rønnedevej 9

  100.000

  Klimaskærm

  Rådgivningscenter  Nørregade 56

  100.000

  Klimaskærm

  Rådhuset

  100.000

  Teknisk installation

  Sneslev Kulturcenter

  300.000

  Klimaskærm

  Sneslev Kulturcenter

  120.000

  Teknisk installation

  Sneslev Landbørnehus

  35.000

  Klimaskærm

  Snurretoppen

  250.000

  Klimaskærm

  Stakhavegård

  75.000

  Klimaskærm

  Vej og Park

  787.000

  Klimaskærm

  Vigersted skole

  115.000

  Klimaskærm

  Ørslev kulturcenter

  130.000

  Klimaskærm

  Åmarken

  100.000

  Klimaskærm

  Til genopretning 2019

  5.951.000

   

   

   

   

  Intern fast honorar til anlæg genopretning

  500.000

   

  Akut genopretning

  1.500.000

   

  Sum

  7.951.000

   

  Genopretning ramme

  8.000.000

   

   

   

  Ved genopretning forstås som regel større vedligeholdelsesarbejder for at få ejendommen tilbage til oprindelig standard. Som eksempel kan nævnes udskiftning af tag, vinduer, træbeklædning, faldstammer, vandrør, reetablering af baldakiner/solscreenere og lignende.

   

  Ved almindelig vedligeholdelse forstås vedligeholdelsesarbejder, der kan holdes inden for de løbende driftsbudgetter, og som har til formål at opretholde ejendommens bygnings- og boligmæssige stand og sikre bygningerne mod forfald.

   

  Genopretningslisten er en dynamisk liste, som løbende udvikler sig. Genopretningsarbejderne vil blive udført henover året, hvor der tages hensyn til vejrlig og ferieperioder.

   

  Priserne er overslagspriser ud fra prisbøger og erfaringstal, hvilket kan medføre, at nogle delprojekter kan blive dyrere eller billigere. Ved renoveringssager sker der ofte, at der dukker ting op, man ikke kunne forudsige inden renoveringen startes op. Det kan være råd/svamp i træværk, skimmelsvamp, skjulte bygningsfejl mv. Administrationen ønsker derfor at have mulighed for at ompostere mellem opgaverne, og om nødvendigt at lade nogle opgaver udgå, hvis det viser sig nødvendigt. Administrationen vil efter arbejdernes udførsel fremlægge opgørelse over forbrug og eventuelle afvigelser.

  Inddragelse og høring

  Der er taget udgangspunkt i Ringsted Kommunes Ejendomspolitik samt ønsker fra de daglige brugere af ejendommene, i forbindelse med prioritering af de forskellige delprojekter.

   

  De berørte brugere vil blive inddraget og informeret i forbindelse med, at administrationen udarbejder tidsplaner og gennemfører projekterne.

  Økonomi

  Der er afsat et rådighedsbeløb på kr. 8,0 mio. i 2020 til anlægsprojektet ”Genopretning bygninger ramme”.

   

  Der søges en anlægsbevilling til udgifter på kr. 8,0 mio. til genopretning af bygninger i 2020.

   

  Internt honorar dækker honorar til intern rådgivning. Honoraret er som udgangspunkt sat til 2% af anlægssummen,

   

  Der kan ved enkelte projekter være tale om, at der skal bruges eksterne rådgivere, hvilket kan fordyre projekterne.

   

  I budgetaftale 2020 til 2023 er der afsat 8,0 mio. kr. hvert år, til genopretning af bygninger.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at for at arbejderne kan nås udført inden årets udgang i 2020, er der behov for at kunne planlægge de forskellige projekter, hvorfor der søges om hele puljen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på kr. 8,0 mio. til anlægsprojekt ”Genopretning bygninger ramme 2020”
  2. at de beskrevne delprojekter tages til efterretning, med mulighed for efterfølgende prioritering fra administrationen
  3. at rådighedsbeløbet finansieres af det allerede afsatte beløb i budget 2020.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 16-12-2019

  Ad 1-3. Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-01-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 13-01-2020

  Godkendt

   

  Det præciseres at, samlet bevilling til internt honorar udgør 500.000 kr. jf. bilag

 • Punkt 16 Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til uforudsete udgifter ved udskiftning tag bygning 4, Byskovskolen, Benløse (PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 17/22193
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_uforudsete_udgifter_udskiftning_af_tag_bygning_4_byskovskolen_benloese.pdf bilag_2_-_oekonomiafsnit_anlaeg.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

  x

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til dækning af uforudsete udgifter ved udskiftning af tag på bygning 4, Byskovskolen, Benløse.

  Beskrivelse af sagen

  Sagen er tidligere behandlet i:

  • Byrådet den 11. december 2017, hvor der blev givet anlægsbevilling på 10,2 mio. kr. til udskiftning af tag på bygning 4, Byskovskolen, Benløse.
  • Byrådet den 13. maj 2019, hvor der blevet givet en tillægsbevilling på 3,8 mio. kr. efter sagen havde været i udbud.

   

  I forbindelse med udskiftning af det utætte tag er der konstateret flere problemstillinger, der ikke var kendt da projektet blev udbudt.

   

  Det nederste lag pap lå løst, hvorved der er kommet vand ind i de underligende konstruktioner.