Du er her

Byrådet - 14-04-2020

Byrådet - 14-04-2020

Dato: Tirsdag den 14. april 2020 Tid: Kl. 19:00
Udvalg/Råd: Byrådet
Dokument: 42020.pdf
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden for mødet den 14. april 2020

  SagsID/Sagsnummer: 17/24256
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Beslutning i Byrådet den 14-04-2020

  Godkendt med bemærkning om, at punkt 4 udsættes.

 • Punkt 2 Årsrapport 2019 for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 20/5343
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_aarsrapport_msbr_2019.pdf bilag_2_-_ledelsens_regnskabserklaering_msbr_2019.pdf bilag_3_-_paategning_msbr_2019.pdf bilag_4_-_revisionsberetning_msbr_2019.pdf bilag_5_-_udskrift_protokol_beredskabskommissionen_11-03-2020.pdf

  Indledning

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  X

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg


  Beredskabskommissionen for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) har fremsendt årsrapport for 2019 til behandling i de enkelte ejerkommuner i henhold til Interessentskabskontrakten.

   

  Årsrapport 2019 for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning forelægges i denne sag til behandling.

  Beskrivelse af sagen

  Årsrapporten afspejler MSBR’s overordnede aktiviteter og økonomi for året 2019. Regnskabet for MSBR aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af
  Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. MSBR aflægger regnskab som et § 60 fællesskab.

   

  Vedlagt sagen er:

   

  • Årsrapport (bilag 1)
  • Regnskabserklæring (bilag 2)
  • Revisionspåtegning (bilag 3)
  • Revisionsberetning (bilag 4)
  • Udskrifts af protokol fra Beredskabskommissionens behandling (bilag 5)


  Regnskabspraksis er i 2019 administreret ud fra kasse- og regnskabsregulativ vedtaget i Beredskabskommissionen i december 2016. Kasse- og regnskabsregulativet har sammen med budget og kontoplan dannet rammen om den løbende budgetstyring og –kontrol.


  Der er foretaget ledelsestilsyn i forbindelse med godkendelse af betalinger i Netbank. Ledelsestilsynet består af krydstjek mellem Netbank, Batchflow og eConomic. De løbende ledelsestilsyn og månedlige udtræk af statusbalance fra eConomic fungerer som budgetopfølgning.
   

  Målsætningen for 2019 har ud over fortsat sikker drift samtidig med den løbende udvikling af MSBR, implementering af serviceniveau og risikobaseret dimensionering, og udvikling af samarbejdet internt i MSBR forankret i den Dynamiske Trio (ledelse, TR og AMR), også været revision af ejerstrategien, samt udvikling og gennemførelse af vedligeholdelses- og efteruddannelse af indsatsledere og holdledere.
   

  Derudover er der gennemført en organisationsændring, der bl.a. indebærer en proces omkring ændringer i ansvars- og opgavefordeling. En proces der er påbegyndt og igangværende.
   

  Anbefalingen fra revisionsberetningen om ajourføring af kasse- og regnskabsregulativet vil blive gennemført i 2020.

   

  Nedenfor fremgår resultatopgørelse og balance.

   

  Resultatopgørelse 2019

  Noter

  Resultatopgørelse i t.kr.

  Total 2019

  Budget

  Indtægter

   

   

  1

  Aktiviteter, It, Inventar og materiel

  -11.458

  -10.805

  Grunde og Bygninger

  -76

  -55

  Driftsbidrag fra kommuner

  -44.700

  -44.700

  Betaling fra Staten

  -405

  -380

  Øvrige indtægter (assistance, arrangementer mv.)

  -3.782

  -4.050

   

  Indtægter i alt

  -60.419

  -59.990

  Finansindtægter

   

  Renteindtægter

  0

  0

   

  Finansindtægter i alt

  0

  0

  Udgifter

  2

  Personaleudgifter

  36.262

  35.951

  3

  Aktivitetsudgifter

  12.070

  13.485

  4

  Inventar og materiel

  6.568

  7.148

  5

  Grunde og Bygninger

  4.937

  4.784

   

  Udgifter i alt

  59.837

  61.368

  Finansudgifter

  6

  Finansudgifter

  49

  46

   

  Finansudgifter i alt

  49

  46

   

  Årets resultat

  -534

  1.424

   

  Balance 2019

  Noter

  Balance i t.kr.

  31.12.2018

  31.12.2019

  Aktiver

   

  Materielle anlægsaktiver

   

   

  Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler

   

  21.286

   

  21.659

  Materielle anlægsaktiver i alt

  21.286

  21.659

   

  Omsætningsaktiver - Tilgodehavender

   

   

  Tilgodehavender i betalingskontrol

  7.946

  3.228

  Mellemregning mellem årene

  817

  1.405

  Omsætningsaktiver - Tilgodehavender i alt

  8.763

  4.633

   

  7

  Likvide Beholdninger

   

   

  Indskud i pengeinstitut

  4.452

  6.158

  Likvide Beholdninger i alt

  4.452

  6.158

   

  Aktiver i alt

  34.501

  32.450

   

  Passiver

   

  8

  Egenkapital

   

   

  Egenkapital

  -4.145

  -912

  Egenkapital i alt

  -4.145

  -912

   

  9

  Hensatte forpligtelser

   

   

  Hensatte forpligtelser - arbejdsskader

  -1.477

  -1.683

  Hensatte forpligtelser i alt

  -1.477

  -1.683

   

  Langfristede gældsforpligtelser

   

   

  Leasingforpligtelser

  -20.699

  -23.386

  Feriepenge - overgangsperiode

  0

  -684

  Langfristede gældsforpligtelser i alt

  -20.699

  -24.070

   

  Kortfristet gæld

   

   

  10

  Kortfristede gældsforpligtelser

  -8.381

  -5.269

   

  Mellemregningskonto med Næstved Kommune (Husleje og Toldmoms)

   

  201

   

  -516

  Mellemregning øvrige

  0

  0

  Kortfristet gæld i alt

  -8.180

  -5.785

   

  Passiver i alt

  -34.501

  -32.450

   

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Ledelsen i MSBR vurderer, at årsrapporten giver et retvisende billede af MSBR’s overordnede aktiviteter og økonomi for året 2019. Det er ledelsens opfattelse, at målsætningerne er nået.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Årsrapport 2019 for MSBR godkendes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Henrik Kjær

  Beslutning i Byrådet den 14-04-2020

  Godkendt.

 • Punkt 3 Udkast til ny ejerstrategi for Ringsted Forsyning (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 20/5427
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_udkast_til_ny_ejerstrategi_for_ringsted_forsyning_2019.pdf bilag_2_-_referat_af_moede_i_bestyrelsen_for_ringsted_forsyning_d._5._februar_2019.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Ved generalforsamling for Ringsted Forsyning A/S i foråret 2018 blev det besluttet, at bestyrelsen udarbejdede oplæg til en ny ejerstrategi.

   

  I denne sag forelægges udkast til ny ejerstrategi for Ringsted Forsyning til behandling.

  Beskrivelse af sagen

  Den eksisterende ejerstrategi for Ringsted Forsyning er vedtaget i januar 2013. I mellemtiden har Ringsted Kommune udarbejdet en ny vision, ”Ringsted midt i mulighederne”.

   

  Der har derfor været et ønske fra Ringsted Kommune om, at bestyrelsen udarbejder et oplæg til ny ejerstrategi, som tager udgangspunkt i Ringsted Kommunes vedtagne vision.

   

  Ringsted Kommunes vision har 4 gennemgående temaer:

   

  • Ringsted – nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed
  • Ringsted – uddannelse til alle livet igennem
  • Ringsted – lev og vær tilgængelig
  • Ringsted – en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet

   

  Udkast til ny ejerstrategi (Bilag 1) er godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmøde den 5. februar 2019. Referat er vedlagt sagen. (bilag 2)

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at udkast til ny ejerstrategi med udgangspunkt i kommunens vision angiver retning for selskabet, og kan danne en ramme som forsyningen kan agere indenfor.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at udkast til ny ejerstrategi for Ringsted Forsyning godkendes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Henrik Kjær

  Beslutning i Byrådet den 14-04-2020

  Godkendt.

 • Punkt 4 Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2020 (ALLE)

  SagsID/Sagsnummer: 20/1504
  Sagen afgøres i: Byrådet
  overfoersel_af_uforbrugte_bevillinger_til_2020.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I kommunens økonomiske politik er fastsat regler for overførsel af uforbrugte budgetbeløb i et regnskabsår til det efterfølgende regnskabsår. Denne sag omhandler genbevilling af uforbrugte bevillinger i 2019.

   

  Der vedlægges bilag, der specificerer de enkelte overførsler.

  Beskrivelse af sagen

  I kommunens økonomiske politik er fastsat rammer for overførsel af uforbrugte institutions- og udvalgsbevillinger til efterfølgende år. Som hovedregel kan der ikke overføres uforbrugte

  udvalgsbevillinger, mens der uden videre kan overføres mer- eller mindreforbrug på institutionsbevillinger, så længe de er inden for visse rammer (2 eller 5 % af bevillingen).

   

  Såfremt et merforbrug er opstået som følge af, at der er indgået fratrædelsesaftale med en linjeleder, hvor beslutning om afskedigelse sker uden for enheden, kompenseres enheden op til det beløb, som fratrædelsesordningen belaster enheden med – dog ikke så meget, at enheden kan overføre et samlet overskud til det efterfølgende år. Undtaget herfra er aftalte opsparinger til konkrete investeringer.

   

  I vedlagte bilag er vist de foreslåede overførsler for hver enkelte bevilling. Hovedparten af de foreslåede overførsler følger de generelle principper i kommunens økonomiske politik, men på enkelte områder afviger de foreslåede overførsler dog fra den økonomiske politik, hvor følgende skal fremhæves:

   

  Politisk administration: Landsbyforum, Handicaprådet og Integrationsrådet ønsker at mindreforbrug i 2019 overføres til 2020 med henholdsvis 82.000 kr., 12.000 kr. og 14.000 kr. – i alt 108.000 kr.

   

  Diverse vederlag for opkrævninger og attester: I bevillingen er blandt andet indeholdt tidligere tildelte DUT-midler til BBR-opgaver. I 2020 står Teknik- og Miljøcenteret overfor øgede udgifter til system i forbindelse med bl.a. håndtering af lovliggørelsessager på byggesagsområdet og øgede BBR-opgaver vedrørende erhvervsejendomme hvorfor mindreforbrug på 133.000 kr. foreslås overført til 2020.

   

  Administration centre: Der har under direktionen været et merforbrug på i alt 2.456.000 kr. som vedrører godtgørelse til to fratrådte direktører. Ringsted Kommune varetager sekretariatsbetjeningen for Børne- og Kulturchefforeningen og Socialchefforeningen. Uforbrugte kontingentindbetalinger på 84.000 kr. foreslås overført til 2020. I Børnecenterets og Vej- og Ejendomscenterets administration er der merforbrug på henholdsvis 1.799.000 kr. og 2.138.000 kr. Det foreslås at underskuddene ikke overføres, idet det ikke vurderes realistisk for centrene at afvikle underskuddene.

   

  For så vidt angår Børnecenteret er der et samlet merforbrug i 2019 på 1,8 mio. kr. Børne – og Familierådgivningen var i både 2018 og 2019 igennem en periode med mange fratrædelser – og som følge deraf store udgifter til vikarer. Der blev overført et underskud fra 2018 på kr. 877.000 kr. – og der blev indstillet en plan for afvikling af merforbruget over en årrække. Børne – og Familierådgivningen er fortsat udfordret af sygemeldinger samt en øget tilgang af sager. Det har derfor vist sig vanskeligt at afvikle underskuddet som planlagt. Med henblik på at sikre borgernes krav på rettidighed i sagsbehandlingen, vurderes det nødvendigt at kunne sikre, at vakante stillinger kan besættes. Dette er kun muligt, såfremt der kan rådes over den fulde budgetramme.

   

  For så vidt angår Vej- og Ejendomscenteret har centeret de seneste 3 regnskabsår været udfordret på grund af stor udskiftning af både ledelse og medarbejdere. Direktionen vurderer, at centeret ikke har realistisk mulighed for at indhente det oparbejdede underskud på 2,1 mio. kr. såfremt centerets opgaver fremover skal løses.

  Udfordringerne der samler sig til de 2,1 mio. kr. er primært;

  • Tilbage i 2017 har man haft et væsentlig højere forbrug end man havde budget til. Underskuddet er overført til efterfølgende år, uden at blive nedbragt.
  • Der er tidligere indført en model for intern afregning af anlægshonorarer for projektledere i Byg og Anlæg. Modellen medfører et ikke realistisk krav om antal timer der skal faktureres hvert år, både ift. den enkelte medarbejders faktiske arbejdstid og ift. balancen mellem anlægsopgaver og ikke-fakturerbare driftsopgaver og myndighedsopgaver. Der arbejdes på en politisk sag med forslag til en ny model i foråret 2020.

   

   

  Administration – fælleskonti: Der har i 2019 været disponeret midler til en række IT-projekter i KOMBIT-regi, der ikke er blevet gennemført som forudsat, ligesom der er betalinger vedrørende igangværende projekter der først forfalder i 2020. Det foreslås derfor, at der overføres i alt 11.415.000 kr. En detaljeret opgørelse kan se i vedlagte bilag.

   

  Erhvervsfremme og turisme: Der foreslås overført 171.000 kr. til aktiviteter for strategi 2019-2020 i erhvervspolitikken, herunder udvikling af detailhandel i bymidten. Midlerne var afsat midler i 2019, som ikke er afholdt, da tværkommunalt projekt ikke blev igangsat.

   

  Social investeringsfond: Ikke disponerede midler i 2019 på 4.062.000 kr. foreslå overført til 2020.

   

  Øvrige Miljøforanstaltninger: Teknik- og Miljøcenteret er i gang med udarbejdelse af en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse og foreslår ubrugte midler på 250.000 kr. overført til 2020, til for-analyser og rådgivning til at få indsatsplanen færdig.

   

  Vejvedligeholdelse: Der foreslås overført 206.000 kr. vedr. igangværende investeringer i ny vejbelysning.

   

  Skoler – projekter:  Der foreslås overført eksterne puljemidler på 658.000 kr.vedrørende kompetenceudvikling i skolerne med statstilskud. Overførslen vedrører modtaget, men endnu ikke forbrugt statstilskud.

   

  Kildeskolen: Det foreslås at restbudget overføres fuldt ud, selv om det overstiger 2 % med 150.000 kr., idet midlerne er opsparet til renovering af legeplads.

   

  Ungdomsskolens: Det foreslås, at der udover 2 % af budgettet overføres mindreforbrug vedrørende RUF på 316.000 kr. således, at der i alt overføres 528.000 kr. RUF har i 2019 arbejdet med at arrangere en stor koncert for kommunens unge. Koncerten afholdes først i 2020 i samarbejde med Kongrescenteret i forhold til valg af kunstner og gennemførsel af projektet, således at en gruppe af de unge også lærer, hvordan man arbejder med et stort projekt fra idefasen til endelig afvikling.

   

  Heimdal. Det foreslås at restbudget overføres fuldt ud, selv om det overstiger 2 % med 120.000 kr., idet midlerne er opsparet til renovering af legeplads.

   

  Børnehuset Stakhavegård: Det foreslås, at institutionens underskud på 565.000 ikke overføres, idet institutionen ikke i 2019 har haft indskrevet tilstrækkeligt med børn til at institutionen har haft en økonomisk bæredygtig drift jfr. Byrådets beslutning den 3. februar 2020.

   

  Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter: Fra april 2019 til april 2020 afregnes udgifterne til kommunal medfinansiering som faste acontobeløb, modsat tidligere år, hvor kommunerne blev afregnet for den faktiske aktivitet. Acontobeløbene er fastlagt således, at en del af udgifterne, svarende til ca. 12,7 mio. kr., udskydes fra regnskab 2019 til regnskab 2020, hvorfor det foreslås, at dette beløb overføres til 2020.

   

  Forebyggelsespuljen: Mindreforbruget på 428.000 kr. foreslås overført, hovedsagelig til finansiering af den senere opstart af det bevilgede projekt ”ind med mad og ud med røg” som Byrådet godkendte i juni 2019.

   

  Sundhedsfremme og folkesundhed: Mindreforbruget på 392.000 kr. skyldes hovedsagelig sen tilførsel af midler til kronikerindsatsen. Udmøntningen har afventet centrale udmeldinger omkring finansiering af det fælles udbud af telemedicin (Telekol) og foreslås videreført til styrkelse af kronikerindsatsen i 2020. Desuden indeholder budgetafvigelsen forskydning i forbrug af puljemidler til projekt om behovsafklaring pga. fravær og udgiften udskydes således til 2020.

   

  Boligsocial indsats: Mindreforbruget på 140.000 kr. vedrører restmidler for projektetet ”Ung og Hash” og foreslås overført til finansiering af igangværende indsats som udløber i 1.kvt. 2020.

   

  Klub svanen: Det foreslås at overføre hele restbudgettet på Klub Svanen på 104.000 kr., som dels vedrører et planlagt kompetenceudviklingsforløb, som forventes gennemført primo 2020. Denne aktivitet andrager ca. 25.000 kr. og dels vedrører opsparede midler på ca. 100.000 kr. da klubben overgik til Ringsted kommune. Mindreforbruget er således opsparede midler fra tiden før, Ringsted kommune overtog driften. Det forslås, at Klub Svanen får endnu et år, til at anvende de opsparede midler til at styrke tilbuddet, og at den herefter følger de almindelige overførselsregler.

   

  Værdighedspulje: Det resterede tilskud på 134.000 kr. fra værdighedspulje, klippekort på plejecentre, styrket frit valg samt pulje til bedre bemanding foreslås overført til anvendelse i 2020.

   

  Træningsfunktionen: Mindreforbrug på 500.000 kr. foreslås overført som følge af opsparede midler til investeringer i forbindelse med flytning af funktionen i 2020.

   

  Fælles administration og uddannelse (Ældreliv): Restbudget på 2.757.000 foreslås overført til ny specialuddannelse i 2020 på grund af sen opstart. Dertil foreslås opsparede finanslovsmidler til en værdig død samt andel af kræftplan IV vedr. den palliativ indsats videreført til styrkelse af indsatsen i 2020. Resten foreslås overført til implementering af nyt omsorgssystem de kommende år.

   

  Kulturelle arrangementer og opgaver: Der foreslås overført 132.089 til Kunstdage i pinsen, der er tværkommunalt projekt, hvor Ringsted Kommune ”holder” pengene for de 6 deltagerkommuner og dermed er det ikke Ringsted Kommunes penge alene.

   

  Ringsted Kongrescenter:  Kongrescenterets budget er fra 2019 reduceret med 320.000 kr. vedrørende et forventet mindreforbrug til el i forbindelse med udskiftning af lysarmaturer. Besparelsen vil imidlertid kun udgøre ca. 75.000 kr., hvorfor det foreslås, at forhøje Kongrescenterets overskud med 245.000 kr. Forholdet er i det tekniske budgetforslag for 2020 korrigeret fra 2020 og efterfølgende år.

   

  Støtte til frivilligt socialt arbejde: Disponerede § 18 puljemidler til frivilligt socialt arbejde på 237.000 kr. foreslås overført til 2020

   

  Ringsted Sportscenter: Der skulle være etableret saunaland ved Ringsted Sport Center i 2019. Dette er ikke sket, fordi det i foråret 2019 ikke var muligt at få byggetilladelse på grund af lokalplansarbejde for Ringsted Sportscenter og i efteråret 2019 på grund af flisearbejde i svømmeland i det område, som saunaland skulle kobles til. Konsekvensen er, at en forudsat indtægt i 2019 for anvendelse af saunaland på 240.000 kr. ikke er opnået. Derudover har varmtvandsbassinet været lukket i perioden fra august til december 2019 med manglende indtægt i svømmeland til følge på 466.000 kr. Den manglende indtægt er beregnet i forhold til indtægt i 2018. I alt er der således manglende indtægter på 706.000 kr. svarende til ca. 6% af budgettet, som regnskabsresultatet på minus 58.000 kr. foreslås korrigeret med, således at der overføres 648.000 kr., da administrationen ikke vurderer, at det er realistisk, at sportscentret kan skabe en merindtægt/mindreforbrug på kr. 648.000 i 2020. Overførslen skal anvendes til at etablere saunaland i 2020.

   

  I nedenstående tabel er vist hvorledes de foreslåede overførsler fordeler sig på udvalg:

   

   

  Skattefinansieret drift – serviceudgifter

  Serviceudgifter består af skattefinansierede driftsudgifter fratrukket overførsler til personer, eksempelvis kontanthjælp, dagpenge m.v. samt medfinansiering af sundhedsudgifter. Overførsler til personer optræder primært under ”Beskæftigelsesområdet”, men også under andre områder som eksempelvis ”Børn og unge”.

   

  Det fremgår af den første tabel, at der overføres positive budgetbeløb vedrørende skattefinansieret drift på i alt 46,0 mio. kr. Heraf vedrører 12,7 mio. kr. medfinansiering af sundhedsudgifter, som ikke er defineret som en serviceudgift, og de resterende 33,3 mio. kr. vedrører serviceudgifter. Til gengæld overføres der 14,1 mio. kr. negative budgetbeløb (merforbrug i 2019) som forventes afviklet i 2020 hvorfor institutionerne har mulighed for at forbruge 19,2 mio. kr. i 2020 til service ud over det vedtagne budget for 2020.

   

  Merforbrug vedrører reguleringer af takster for takstfinansierede skoler afvikles i 2021. I henhold til budgetloven vil der blive udløst økonomiske sanktioner mod kommunerne såfremt den samlede aftalte serviceramme for 2020 ikke overholdes. Sanktionerne vil primært ramme de kommuner der har overskredet det vedtagne budget.

   

  Til imødegåelse heraf er der i budgettet for 2020 afsat en teknisk servicepulje på 15,5 mio. kr., som ikke er disponeret.

   

  Såfremt kommunens afdelinger og institutioner overholder det vedtagne budget for 2020 og anvender de foreslåede overførsler er der således en risiko for at kommunen vil blive omfattet af sanktionslovgivningen. På baggrund af tidligere års erfaringer, må det dog antages, at det ikke vil være hele den foreslåede overførsel, der vil blive forbrugt i 2020, men at en væsentlig del vil blive videreført til 2021.

   

  Anlæg: Skattefinansieret anlæg, byudvikling og brugerfinansierede anlæg

  Der overføres i alt 145,4 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg, 37,9 mio. kr. vedrørende byudvikling og 0,9 mio. kr. vedr. renovation. Det betyder, at der i alt har været forbrugt 184,3 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet. Mindreforbruget er udtryk for, at anlægsprojekter ikke har været gennemført som forudsat i budgettet og har således forbedret kommunens likviditet midlertidigt.

   

  Klimatilpasning

  Klimatilpasningsprojekter bliver udført af kommunen, men bliver finansieret af Ringsted Forsyning A/S. I kommunens regnskab for 2019 er alle udgifts- og indtægtsposter samlet i en post under brugerfinansieret anlæg. Uforbrugte rådighedsbeløb på 29,4 mio. kr. og den tilsvarende finansieringspost foreslået overført til 2020. Der har i 2019 været udgifter på 1,8 mio. kr. vedrørende Torveprojektet der ikke er finansieret ved midlertidig låneoptagelse, idet Forsyningssekretariatet endnu ikke har godkendt den sidste del af projektet. Der foreslås derfor overført yderligere finansiering på 1,8 mio. kr. til finansiering af Torveprojektets klimadel i 2020.

   

  Almene boliger

  Der er i budgettet for 2019 er afsat i alt 13,7 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden vedrørende almene boligprojekter: Bataljonen, Margrethegården, Dampmøllen, Brohuset og Køgevej 28-30. Der er i 2019 betalt 0,5 mio. kr. vedrørende Margrethegården og der er modtaget tilskud vedrørende Brohuset på 1,9 mio. kr. Restbudgettet på 15,1 mio. kr. foreslås overført til 2020.

   

  Likviditetsmæssig virkning af overførsler

  Den likviditetsmæssige virkning, af overførslerne er, at der i 2020 er i alt 229,5 mio. kr. til disposition ud over det vedtagne budget. Heraf vedrører 12,7 mio. kr. medfinansiering af sundhedsområdet, 19,2 mio. kr. serviceudgifter, 183,4 mio. kr. skattefinansierede anlægsprojekter, 15,1 mio. kr. almene boliger, 0,9 mio. kr. renovation og -1,8 mio. kr. klimaprojekter.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at uforbrugte bevillinger i 2019 overføres som anført.

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 30-03-2020

  Anbefales godkendt efter afstemning

   

  A

  Benny Christensen

  A

  Per Flor

  O

  Per Nørhave

  O

  Tina-Mia Eriksen

  V

  Line Lynnerup

  R

  Lars Tegl Rasmussen

  Ø

  Jan Jakobsen

  For

  X

  X

  X

  X

  X

   

   

  Imod

   

   

   

   

   

  X

  x

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lars Tegl Rasmussen og Jan Jakobsen stemte imod, med den begrundelse at man skal afvente stillingtagen til overførsler når vi kender vores økonomiske situation for 2021 – jf. bl.a. konsekvenserne af indsatsen mod corona.

   

   

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 30-03-2020

  Anbefales godkendt med en bemærkning om, at RUF`s mindreforbrug udover 2 %, ikke overføres.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-03-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31-03-2020

  Anbefales godkendt efter afstemning.

   

   

  F

  Britta Nielsen

  A

  Lisbeth Andersen

  V

  Timo Jensen

  V

  Mazlum Øz

  O

  Tina-Mia Eriksen

  C

  Andreas Karlsen

  Ø

  Henrik Kjær

  For

  X

  x

  x

  x

  x

  x

   

  Imod

   

   

   

   

   

   

  X

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

  Henrik Kjær stemte imod med den begrundelse, at man skal afvente

  stillingtagen til overførsler når vi kender vores økonomiske situation for 2021 – jf. bl.a.

  konsekvenserne af indsatsen mod corona.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 01-04-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 01-04-2020

  Ændringsforslag fra Lars Tegl Rasmussen: Lars Tegl Rasmussen foreslår at afvente de overførsler som ikke vedrører anlæg og som er ud over 2 % grænsen.

   

  Forslaget anbefale godkendt efter afstemning:

   

   

  A

  Per Flor

  A

  Lisbeth Andersen

  V

  Timo Jensen

  V

  Line Lynnerup

  O

  Daniel Nørhave

  R

  Lars Tegl Rasmussen

  Ø

  Henrik Kjær

  For

  X

  X

   

   

   

  X

  X

  Imod

   

   

  X

  X

  X

   

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2020

  Anbefales godkendt med Børne- og Undervisningsudvalgets bemærkning.

   

  Ej til stede: Henrik Kjær

  Beslutning i Byrådet den 14-04-2020

  Udsat.

 • Punkt 5 Regnskab 2019 (ALLE)

  SagsID/Sagsnummer: 20/1504
  Sagen afgøres i: Byrådet
  regnskab_2019.pdf anlaegsregnskaber_regnskab_2019.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal Byrådet godkende kommuners regnskab for 2019 og oversende det til revisionen. Regnskabet foreligger som bilag til denne dagsorden.

  Beskrivelse af sagen

  I henhold til Social- og Indenrigsministeriets procedureregler for kommuners regnskabsaflæggelse skal Byrådet inden 1. maj oversende kommunens regnskab for det foregående regnskabsår til revisionen. Herefter revideres regnskabet og revisionen afgiver

  beretning.

   

  Byrådet behandler herefter revisionens beretning og regnskabet godkendes endeligt senest på mødet i september 2019.

   

  Hovedkonklusioner på regnskabet:

  Kommunens regnskab for 2019 i sammendrag.

   

   

  Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 109,2 mio. kr., hvilket er 62,4 mio. kr. større end det korrigerede budget.

   

  Der er en afvigelse vedrørende finansiering på minus 6,9 mio. kr. som skyldes, at efterregulering for 2018 vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter på 9,4 er konteret under finansiering. Under sundhedsområdet, hvor den løbende betaling for medfinansiering konteres, er et mindreforbrug på 22,6 mio. kr.

   

  Den skattefinansierede drift viser et mindreforbrug på 65,4 mio. kr. Der er mindreudgifter på områderne: ”Ledelse og personale”, ”Social investeringsfond”, ”Natur og Miljø”, ”Trafik vej og park”, ”Sundhed”, ”Unge” ”Beskæftigelse” og ”Ældreliv”. Til gengæld er der merudgifter på områderne ”Dagtilbud til børn”, ”Børn og unge”.

   

  I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et overskud på 3,2 mio. kr. hvilket er 243,1 mio. kr. mere end forudsat i det korrigerede budget. Resultat skyldes primært, at anlægsprojekter for i alt 214,9 mio. kr. ikke er gennemført som forudsat i budgettet.

   

  Resultatet af Renovationsområdet (brugerfinansieret) er en nettoudgift på 3,7 mio. kr. hvilket er 3,9 mio. kr. mere end forudsat i budgettet.

   

  Regnskabet giver samlet set en likviditetsforbedring på 24,8 mio. kr. hvilket er 260,9 mio. kr. mere end det korrigerede budget. I det korrigerede budget var det forudsat, at alle budgetoverførsler fra 2018 på 181,7 mio. kr. var forbrugt i 2019, hvilket ikke har været tilfældet.

   

  Serviceudgifterne – som er en del af de skattefinansierede driftsudgifter – har udgjort 1.559,5 mio. kr. hvilket er 18,2 mio. kr. mindre en det korrigerede budget og 28,1 mio. kr. mindre end det vedtagne budget.

   

  I forbindelse med vedtagelse af budgetproces for 2021 blev det besluttet, ”at mindreforbrug for 2019 efter overførsler på serviceudgiftsområdet reserveres til en finansieringspulje til budget 2021, der skal tages i anvendelse, såfremt der ikke modtages ekstraordinært finansieringstilskud i 2021.”

   

  I forlængelse af regnskabsafslutningen indstilles i en særskilt sag overført netto i alt 229,5 mio. kr. til forbrug i 2020. Heraf vedrører 19,2 mio. kr. serviceudgifter. Overførslerne overstiger således mindreforbruget vedrørende serviceudgifter med 1,0 mio. kr. hvorfor der ikke er overskydende midler der kan   tilgå finansieringspuljen i 2021.

   

  Serviceudgifterne i det vedtagne budget udgør kommunens serviceramme, og kommunen har således serviceudgifter der ligger 1.587,6-1559,5= 28,1 mio. kr. under servicerammen for 2019, hvorfor servicerammen i Ringsted Kommune har været overholdt. Serviceudgifterne på landsplan er endnu ikke endeligt opgjort, og hvorfor det ikke vides om kommunerne samlet set har overholdt servicerammen for 2019.

   

  Regnskabsresultatet skal ses i lyset af følgende forhold:

  • Der var i det vedtagne budget for 2019 indeholdt en teknisk serviceudgiftspulje på 15,1 mio. kr. der ikke er anvendt.
  • Kommunens indbyggertal pr. 1. januar 2020 var i budgettet for 2019 forudsat 350 indbyggere flere end det faktisk blev. Afvigelsen dækker dog over variationer inden for de enkelte aldersgrupper jfr. side 17.

   

  Merforbrug er forbrugt af kassen, men samtidig har mindreforbrug bevirket, at kassen er blevet styrket. Såvel positive som negative regnskabsafvigelser finansieres således af kassen. Med godkendelse af regnskabet godkender Byrådet samtidigt kassefinansiering af merforbrug og mindreforbrug.

   

  Økonomisk politik

  I nedenstående skema er redegjort for i hvilket omfang kommunens økonomi i 2019 har været i overensstemmelse med den økonomiske politik Byrådet vedtog i januar 2019. 

   

  Økonomisk politik

  Regnskab 2019

  Overskud på ordinær drift

  Regnskabsmæssigt forventet overskud på den ordinære drift som kan dække:

  Budgetårets afdrag

  Budgetårets anlægsinvesteringer jf. afsnit 4.

  Udgifter til Almene boliger jf. afsnit 6

   

   

  Der er i regnskabet en likviditetsforøgelse på 25 mio. kr.

  Målsætningen er således overholdt.

  Budgetopfølgning

  I kommunens årsregnskab vises en opgørelse over såvel beløbsmæssige som procentmæssige forskelle mellem de kvartalsvise budgetprognoser og årsregnskabet. Opgørelsen udarbejdes for hvert center og ledsages af noter.

   

  Se tabel nedenfor.

   

  Nivieau for anlægsrammen

  Ringsted Kommunes skattefinansierede anlægsbudget udgør 60-70 mio. kr. årligt.

  Skattefinansierede anlægsudgifter har i 2019 udgjort 107,0 mio. kr. Herudover overføres 127,6 mio. kr. til 2020 vedrørende tidsforskydninger i forbindelse med udførelse af anlægsprojekter.

  Kassebeholdning og gennemsnitlig likviditet

  Den gennemsnitlige kassebeholdning skal minimum være på 1.500 kr. pr. indbygger svarende til ca. 52 mio. kr. Hertil skal lægges likviditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter.

   Den gennemsnitlige likviditet har i 2019 udgjort 304,5 mio. kr. Likviditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter udgør 217,9 mio. kr. Reel likviditet har således udgjort 86,6 mio. kr.

  Målsætningen er således opfyldt.

  Gældens størrelse

  Mål:

  Kommunens afdragsbudget følger den ordinære afvikling af eksisterende lån

  Ved ekstraordinære indtægter kan disse bidrage til gældsreduktion.

  Ved yderligere lånoptagelse forøges kommunens gældsafdrag og budget, svarende til de aftalte afdrag i forbindelse med lånoptagelsen. Ligeledes skal det afsatte budget til renteudgifter forøges tilsvarende.

   

   

   

  Der er i 2019 foretaget gældsafdrag på 26,2 mio. kr.

  Byrådet har i budgetaftalen for 2018 aftalt, at der fra 2018 og fremover ikke foretages ekstraordinære afdrag.

   

   

  Nedenstående tabel viser de beløbsmæssige og procentvise afvigelser mellem prognoserne for forventet regnskab i budgetrapporterne for henholdsvis 1. kvartal, 2. kvartal og 3. kvartal og det endelige regnskab fordelt på centre. Minus foran forskelle og procentværdier viser, at der i prognoserne har været skønnet lavere forbrug end det endelige regnskabsresultat viser.

   

   

  Note: Under stabene ligger budgettet til IT-investeringer. Flere af disse investeringer er blevet udskudt hvorfor det har været vanskeligt i løbet af året at udarbejde prognose for området.

   

  Tabellen viser, at der i enkelte centre fortsat er behov for stort fokus på økonomistyring. Det er forventningen, at der fremover vil kunne opnås større træfsikkerhed i de løbende regnskabsprognoser.

  Økonomi

  Der henvises til bilag.

  Vurdering

  Direktionen vurderer, at det samlede regnskabsresultatet er retvisende og hverken har styrket eller forringet kommunens økonomiske stilling.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at regnskabet, inkl. bemærkninger, godkendes til oversendelse til revisionen

  2. at afsluttede anlægsregnskaber godkendes

  3. at der tilføres anlægsfonden resterende rådighedsbeløb på 94.956 kr. fra afsluttede anlægsprojekter

  4. at byudviklingsfonden reduceres med 5.420 kr. vedrørende manglende rådighedsbeløb for afsluttede anlægsprojekter.

  5. at afvigelser mellem budget og regnskab finansieres af kassebeholdningen.

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 30-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 30-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-03-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 01-04-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 01-04-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Henrik Kjær

  Beslutning i Byrådet den 14-04-2020

  Godkendt.

 • Punkt 6 Kvalitetsrapport for folkeskolerne - skoleåret 2018/19 (BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 20/750
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_2_-_skolebestyrelsernes_hoeringssvar_vedr._ringsted_kommunes_kvalitetsrapport_201819.pdf bilag_1_kvalitetsrapport_for_folkeskolerne_2018-19_endelig_version.docx.pdf

  Indledning

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  X

   

   

   

  X

   

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal Byrådet tage stilling til udkast til kvalitetsrapport for folkeskolerne for skoleåret 2018/19.

  Efter folkeskolelovens § 40a skal Byrådet udarbejde en kvalitetsrapport hvert andet år. Rapporten beskriver skolevæsnets niveau i forhold til nationale og kommunalt fastsatte mål.

  Beskrivelse af sagen

  Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling.

   

  Rapporten indeholder en beskrivelse af nationalt og kommunalt fastsatte mål for skolevæsenet med tilhørende resultatmål. Rapporten indeholder desuden de resultater, der ligger til grund for kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet i kommunens skolevæsen og de opfølgende initiativer, som kommunalbestyrelsen har vedtaget. Herudover indeholder rapporten selve vur-deringen af niveauet samt en redegørelse for de opfølgende initiativer.

   

  For de nærmere krav til udarbejdelse af kvalitetsrapporten henvises til bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014 om kvalitetsrapporter samt bemærkningerne til L150 (Forenkling af regelsættet Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner samt opfølgning på mål for folkeskolen m.v.).

   

  Byrådet kan som nævnt træffe beslutning om eventuelle yderligere oplysninger, der ønskes i rapporten. Byrådet besluttede på byrådsmødet 14. januar 2020, at kvalitetsrapporten fra hver skole indeholder en status på skolens strategiske udvikling inden for hver af de udfordringer skolen har fokuseret på i dens virksomhedsstrategi det seneste skoleår.

   

  Offentligt tilgængelige resultater for alle kommunens skoler og for det samlede skolevæsen fremgår af bilag 1.

   

  På baggrund af kvalitetsrapportens datagrundlag kan følgende sammenfattes:

   

  Afgangsprøver/faglige mål

  På en række områder ses forbedringer på skoleområdet i Ringsted Kommune. Specielt er andelen af elever der efter 9.klasse afgangseksamen er i stand til at gå direkte på en ungdomsuddannelse steget. Dette er resultatet af to markante forbedringer:

  1. Antallet af elever der går til afgangseksamen er steget med 5 procentpoint. Ringsted Kommune havde dermed 98,4% af eleverne til prøve i de lovbundne i 2019 fra 93,4 året før. Landsgennemsnittet var 95,2%
  2. Denne rapport viser at andelen af elever der får minimum 2 i både matematik og dansk er steget med 15% i (fra 78% 2017 til 93% 2019).

   

  Samtidig med løftet af resultaterne i bunden er det samlede gennemsnit for afgangseksamen på de bundne prøver faldet som det fremgår af vedhæftede rapport. Der ses dog en forbedring af resultaterne for prøver inkl. udtræksfag, hvor resultatet gik fra 6,5 i 2018 til 7 i 2019.

  Der ses en række fremskridt i resultaterne i de nationale tests både i Matematik og i Dansk. Dog må det også nævnes at folkeskolerne på en lang række områder har endnu et stykke vej, før alle de politiske mål er opfyldt. Antallet af dårlige læsere er stadig utilfredsstillende på nuværende 5. og 7. årgang ligesom der ses et svagt fald i antallet af dygtige læsere.

   

  Trivsel
  Ringsted Kommune har som særskilt politisk målsætning, at elevernes trivsel skal øges uanset faglige, sociale og personlige forudsætninger, så alle skoler ligger på eller over landsgennemsnit i 2020. Landsgennemsnittet for trivslen er for nedadgående, desværre må det konstateres at det samme gør sig gældende for Ringsted Kommune, hvor gabet til landsgennemsnittet er 3,6 procentpoint. Det kan primært tilskrives et fald i antallet med højest trivsel er faldet med 4,6 procentpoint.

   

  De fire kategorier i trivselsundersøgelsen er overordnede, og resultaterne skal læses på klasseniveau for at opstille pædagogiske indsatser. De enkelte skolers konkrete mål og indsatser på området er beskrevet i deres virksomhedsstrategier med løbende opfølgning på skole- og klasseniveau.

   

  Fravær er en betydende faktor for elevernes trivsel, og Ringsted Kommune har i en årrække haft udfordringer med at elevfraværet var for højt. Der er besluttet en række indsatser både registrerings-, procedure- og opfølgningsmæssigt samt pædagogisk i slutningen af 2018 - disse ser ud til at slå igennem i sidste halvår af 2019 hvor det det samlede fravær, herunder de ulovlige fravær, falder.

   

  Tilvalg

  De data, der er medtaget, er fordelingen af 0. klasser på hhv. folkeskole og frie grundskoler i Ringsted Kommune og på landsplan over en 8-årig periode. Disse viser en stadig stigende søgning til privat- og frie grundskoler, men viser samtidig også, at udviklingen er vendt med skoleåret 2017/18. Konkret er en lang række initiativer iværksat for at styrke tilvalget af folkeskolen. Dels i form af kommunikationen udadtil og dels ift. kapacitetsopbygning internt på skolerne.

  En brugertilfredshedsundersøgelse (BTU) foretaget i 2018 samt politiske mål for 2020 har på konkrete områder intensiveret indsatserne for at løfte det generelle niveau for folkeskolerne i kommunen. Opfølgningen på BTU i 2019, viser en række forbedringer specielt på forældrenes tilfredshed med skolernes arbejde med forebyggelse og indsatser mod mobning samt samarbejdet med ledelse og lærere. 

   

  Kvalitetsrapporten indeholder desuden skolernes egne beskrivelse af mål, resultater og erfaringer med den strategiske udvikling af skolerne.

  Inddragelse og høring

  Kvalitetsrapporten har været sendt til udtalelse i skolebestyrelserne. Kildeskolen, Byskovskolen og Valdemarskolen har taget rapporten til efterretning uden yderligere kommentarer. Udtalelserne fra de øvrige skoler viser sammenfattende:

   

  Generelt udtrykkes der fra skolebestyrelsernes side tilfredshed med det løftede bundniveau i Ringsted Kommune, så flere elever opnår 02 i dansk og matematik. Derudover at der samtidig er flere, der går til prøve. Der gøres dog samtidig opmærksom på, at det øgede antal af elever, der går til folkeskolens afsluttende prøver samtidig og vil kunne være med til, at det samlede resultat for skolevæsnet ikke løftes.

   

  En del skoler udtrykker bekymring ift. at næsten alle årgange på skolerne i Ringsted Kommune ligger under landsgennemsnit på det faglige niveau.

   

  Et andet gennemgående fokus i skolebestyrelserne er elevernes trivsel. Her fokuseres der dels på sammenhængen mellem elevfravær og elevtrivsel samt på sammenhængen mellem omfanget af vikardækningen og elevtrivsel på lokale skoler. Her gøres der især opmærksom på validiteten af målingerne samt, hvordan man på de enkelte skoler forbereder eleverne på spørgsmål og prøveafvikling.

   

  Flere skoler påpeger, at der trods de nævnte fremskridt stadig er anledning til bekymring på det faglige niveau, samt et tydeligt behov for fortsat fokus på kvalitetsløft på skoleområdet.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at kvalitetsrapporten viser, at en række af de gennemførte tiltag til udvikling af folkeskolerne med henblik på opnåelse af de politiske mål for skoleområdet har virket efter hensigten, særligt i forhold til et fagligt løft af de fagligt svageste elever samt forældres tilvalg af og tilfredshed med folkeskolerne.

   

  Kvalitetsrapporten viser samtidig, at der er behov for en yderligere udvikling af den generelle kvalitet af undervisningen for at styrke alle elevers faglige læring og trivsel. Det er administrationens vurdering, at skolernes virksomhedsstrategier afspejler en klar opmærksomhed herpå samt indeholder konkrete strategiske mål og planer, som skaber gode forudsætninger for at tage de næste skridt i retning af indfrielse af de politiske mål for alle elevgrupper.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at kvalitetsrapporten godkendes.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 30-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Henrik Kjær

  Beslutning i Byrådet den 14-04-2020

  Godkendt.

 • Punkt 7 Forslag til en ungestyringsstrategi (BUU, SAMU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/10767
  Sagen afgøres i: Byrådet
  forslag_til_ungestyringsstrategi.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

  x

   

  x

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag forelægges forslag til en Ungestyringsstrategi til behandling. Strategien er udarbejdet i forlængelse af arbejdet med anbefalingerne fra analyse af unge og uddannelse i Ringsted Kommune.

  Beskrivelse af sagen

  I 1. halvår 2019 udarbejdede Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed (KLK) en analyse om unge og uddannelse i Ringsted Kommune. Analysen blev bestilt af Ringsted Kommune på baggrund af en benchmarkinganalyse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet fra september 2018, der viste, at Ringsted Kommune var blandt de lavest præsterende kommuner i forhold til at sikre, at unge starter på og gennemfører en ungdomsuddannelse.
   

  På baggrund af KLK-analysens 27 anbefalinger har Ringsted Kommune igangsat en række indsatser, samlet i programmet ”Uddannelse til alle unge” (Bilag 1). Indsatserne gennemføres i perioden 2020 til 2021.

   

  Styringsstrategien (Bilag 2) fastsætter bærende principper for sagsbehandling, indsatser og støttende foranstaltninger, der alle har til formål, at hjælpe flest muligt unge til at kunne gennemføre en grundskole- og ungdomsuddannelse. 

  Strategien bygger på to ben henholdsvis Forebyggelse og Reaktion. Forebyggelse i form af, at der tidligt i opvæksten, er fokus på uddannelse, og at vi i skoler og dagtilbud ruster børn og unge til at have drømme for deres fremtid og tage ansvar for deres eget liv. Reaktion i form af at vi kan yde målrettet hjælp og støtte til de unge, der pludseligt, af mange forskellige årsager, har svært ved at påbegynde eller gennemføre en uddannelse.

  Ungestyringsstrategien er suppleret af en række måltal, som også danner grundlag for styring og evaluering af indsatsen (Bilag 3). Måltallene er godkendt i Børne- og Undervisningsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i februar 2020.

   

  De seks bærende principper i Ungestyringsstrategien er gengivet nedenfor.

   

  1. Samarbejde på tværs om udsatte børn og deres familier
   Der arbejdes sammen om udsatte børn – og deres familier. Det betyder, at der arbejdes på tværs af dagtilbud, skoler, enheder og fagcentre, når det kan fremme, at der ydes den bedst mulige støtte til familier og deres børn. Hjælp og støtte har altid til formål, at bidrage til, at familien og den unge selv bliver i stand til at tage ansvar for deres liv.
    
  2. Børn og unge skal kende til muligheder for uddannelse
   Der arbejdes systematisk på, at alle børn og unge har kendskab til uddannelsesmulighederne i Ringsted og i det øvrige land. Dette sker igennem tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner og vejledning af alle unge i undervisningstiden – og via indsatser i Ungeenheden.
    
  3. Tværfagligt samarbejde
   Når der konstateres generelle problemstillinger, som eksempelvis skoleværing, tiltagende misbrugsproblemer, uddannelsesfrafald eller andre tendenser, der på kort eller lang sigt vil være hindrende for muligheden for at gennemføre en ungdomsuddannelse, etableres et tværfagligt samarbejde, herunder med ungdomsuddannelserne, der systematisk arbejder på at afhjælpe problemerne - både med afsæt i den enkelte unge og i generelle problemstillinger. Disse indsatser følges tæt på chef-/direktørniveau.
    
  4. Opfølgning på effekt af indsatser
   Indsatser, støtte, vejledning og foranstaltninger, der iværksættes for at hjælpe barnet/ den unge, skal have en positiv effekt for den unge inden for en kort periode, hvis dette ikke sker, skal indsatsen ændres, så den får den nødvendige effekt for barnet/den unge. Det er et fagprofessionelt ansvar, i dialog med barnet/familien/den unge, at sikre effekt af indsatser – og ændre disse efter behov.
    
  5. Konstant udvikling af indsatser
   Der sikres en konstant udvikling af indsatser – og støttemuligheder, der sikrer at de individuelle behov, som unge har, kan imødekommes af Ringsted Kommunes egne tilbud – og enheder. Støtte – og indsatser skal altid sikre en progression for barnet/den unge.
    
  6. Den røde tråd for ungeindsatsen er uddannelse
   Uddannelse – og muligheden for at gennemføre en uddannelse, er et gennemgående tema og et grundlag for alt arbejde med børn og unge i Ringsted Kommune.


  Arbejdet med Uddannelse til Alle Unge, og herunder Ungestyringsstrategien, evalueres i efteråret 2021 med rapportering til Byrådet i december 2021.

  Inddragelse og høring

  Til høring i Handicaprådet og Ringsted Ungdomsforum.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at ungestyringsstrategien understøtter de igangsatte indsatser, idet den udgør en overordnet forståelsesramme for ungeindsatsen. Strategien beskriver og begrunder således, hvad ledere og medarbejdere skal have fokus på og danner ramme for at handling og prioritering i det videre arbejde.

   

  Ungestyringsstrategien står ikke alene, idet der ligeledes er fastsat en række måltal for indsatsen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at forslag til Ungestyringsstrategi sendes i høring.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 30-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Henrik Kjær

  Beslutning i Byrådet den 14-04-2020

  Godkendt.

 • Punkt 8 Oplæg til placering af Dagplejens legestue og administration (BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/9599
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  X

   

   

   

  x

   

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til placering af Dagplejens legestue, der nu er placeret på Frejasvej 3.

  Byrådet behandlede i møde d. 3. februar 2020 oplæg om at gøre Stakhavens Vuggestue til en permanent 0-6 års institution. I den forbindelse blev det besluttet, at Børne- og Undervisningsudvalget til mødet d. 16. marts 2020 skal have et oplæg til placering af Dagplejens legestue og administration til politisk behandling.

  Beskrivelse af sagen

  I forbindelse med Byrådets beslutning d. 3. februar 2020 om at gøre Stakhavens Vuggestue til en permanent 0-6 års institution fra 1. marts 2020, blev det samtidig besluttet, at der skal ske en afklaring af den fremtidige placering af Dagplejens legestue og administration senest i april 2020.

  Af sagsfremstillingen fremgår det, at Udvalget skal have forelagt et konkret oplæg til mødet i marts måned.

   

  Det fremgår tillige af sagsfremstillingerne, at:

  • Dagplejens administration og legestuefaciliteter kan fortsætte på Frejasvej 3 frem til sommeren 2020, da det ikke forventes, at den nye Stakhave-institution får fyldt pladserne det første halve år.
  • Sundhedstjenestens aktiviteter for unge sårbare mødre fremover vil komme til at høre sammen med Familiehusets aktiviteter i lokaler på Valdemarskolen.

   

  Dagplejen har følgende ønsker og krav til fremtidige lokaler til dagplejens legestuegrupper og administration, hvor der skal være adgang til:

  • Legestuefaciliteter på 70-75 kvadratmeter, delt i to så nogle børn kan sove inde, mens dagplejere holder pause/møde i et andet rum
  • Garderobe til ca. 25 børn samt voksengarderobe
  • Toiletfaciliteter med 2 hæve-sænkeborde samt voksentoilet
  • Thekøkken med microovn (til flasker)
  • Indhegnet udeareal til 25 børn
  • Krybberum/liggehal eller som minimum overdækning til børn, der skal sove ude
  • Lagerplads opmagasinering af barnevogne og øvrigt udstyr til dagplejen
  • Kontorarbejdspladser til 5 personer, samt personalefaciliteter og et mødelokale.

   

  På dialogmødet d. 25. februar 2020 med repræsentanter fra Børne- og Undervisningsudvalget, fra bestyrelser og ledelse i Dagplejen og Stakhavens Vuggestue, gav bestyrelserne udtryk for, at de bedste løsninger ville være enten:

  • At dagplejens legstueaktiviteter og den nye Stakhave-institution kan fortsætte deres aktiviteter sammen på Frejasvej 3, eller 
  • At dagplejens legestueaktiviteter og administration kan få til huse i den nye Kastaniehave-institution.

   

  Administrationen har i samarbejde med ejendomscentret undersøgt egnede placeringsmuligheder i kommunale ejendomme i midtbyen til dagplejens legestuegrupper og administration, under hensyntagen til kommunens strategi om kloge kvadratmeter.

   

  På baggrund af ovenstående har administrationen følgende oplæg til fremtidig placering af dagplejens legestuegrupper:

   

  1. Dagplejens legestue i Stakhave-institutionen frem til ny Kastaniehave-institution åbner

  Én mulighed kan være at udvide den nye Kastaniehave-institution, så der også bliver plads til dagplejens legestuegrupper. En placering i tilknytning til den nye Kastaniehave-institution vil blive central placering i byen for dagplejere og forældre.

  Dagplejens legestuer kan blive på Frejasvej indtil den nye daginstitution er klar til indflytning. Det vil betyde, at der i dén mellemliggende periode kan være 30-35 børn i Stakhave-institutionen i to etager på Frejasvej 3.

  Dagplejens legestuegrupper kan være i de to store lokaler i stueetagen, som de anvender i dag. Vuggestuebørn kan blive i det lokale de råder over nu og ca. 20 børnehavebørn kan have grupperum på 1. sal.

  Sundhedstjenestens aktiviteter for unge og sårbare mødre, har i dag lokaler på 1. sal på Frejasvej og disse kan flyttes til Familiehuset.

   

  2. Stakhaven-institutionen som permanent løsning for både institution og Dagplejes legestue

  Hvis Dagplejens legestuegrupper permanent skal have til huse på Frejasvej 3 i de to store lokaler i stueetagen, vil Stakhave-institutionen have et lokale i stueplan til ca. 10-12 vuggestuebørn og et lokale på 1. sal til ca. 20 børnehavebørn. Stakhave-institutionen vil blive en institution til omkring 30-35 børn.

  For at skabe plads til børnehavebørnene på 1. sal skal sundhedstjenestens aktiviteter for unge og sårbare mødre flyttes til Familiehuset. I de lokaler som sundhedstjenesten råder over i dag skal anvendes til personalefaciliteter og kontor til lederen af Stakhave-institutionen. Dagplejens administration findes der andre lokaler til i en særskilt proces, med en endelig afklaring inden juli 2020.

   

  3. Dagplejens legestue i tidl. pedelbolig ved Dagmarskolen som permanent løsning

  Den tidligere pedelbolig ved Dagmarskolen ligger til venstre for indgangen til skolen. Boligen er afskærmet af mur mod indgangen til skolen og mod skolegården. Boligen er ca. 95 m2 og der er 500 m2 have, som vender ud mod parkeringsplads v/Stationen og mod skolens græs-/og legeareal mod banelegemet. Der er tillige en lukket carport. Der er kælder under boligen, hvor skolens varmesystem er placeret. Pedelboligen er centralt placeret i byen for dagplejere og forældre, og der er parkeringsmuligheder tæt på.

   

  Der er færre m2 til legestuens faciliteter i pedelboligen, end dem legestuen råder over i dag på Frejasvej 3. Etablering af legestuens faciliteter i pedelboligen vil kræve ombygning af boligen. Der skal etableres puslefaciliteter, garderober, krybberum/liggehal m.m. 

  Haven skal indhegnes og der skal etableres legeplads til dagplejebørnene.

   

  C:\Users\mafr\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\IYUHI7CD\dagmarskolen kort.PNG

   

  Depotplads til dagplejens ekstra barnevogne m.m. kan etableres i et tidligere metalsløjdrum, som ligger i kælderplan på Dagmarskolen. Rummet vil skulle ryddes og istandsættes. Ulempen vil være, at dagplejens ekstra udstyr, så som barnevogne m.m. skal bæres op og ned ad trappe-adgangen.

   

  Der skal findes andre lokaler på skolen til de nuværende aktiviteter i pedelboligen, hvor ejendomsstabens medarbejdere og den kommunale sundhedstjeneste i dag har til huse. 

   

  Placering af Dagplejens administration

  Der skal findes egnede lokaler til Dagplejens administration. Den fremtidige placering af Dagplejens administration håndteres administrativt med endelig afklaring inden juli 2020.

  Inddragelse og høring

  Tirsdag d. 25. februar 2020 blev der holdt dialogmøde om Dagplejens fremtidige placering i Stakhaven/dagplejens legestue med deltagelse af repræsentanter fra Børne- og Undervisningsudvalget, fra bestyrelser og ledelse i Dagplejen og Stakhavens Vuggestue samt Børnecentret.

  Økonomi

  Den anslåede udgift til ombygning af pedelboligen v/Dagmarskolen beløber sig til ca. 2 mio. I dette beløb er der indregnet garderober, puslefaciliteter, liggehal til 24 børn, indhegning af legeplads m.m.

   

  Den anslåede udgift udvidelse af den nye Kastaniehave-institution, så den også kan rumme dagplejens legestuegrupper beløber sig til ca. 3,3 mio. ud over den budgetramme, der er afsat til etablering af en ny Kastaniehave. Der er kalkuleret med 148 m2 til legestuefaciliteter m.m. til børn, thekøkken og diverse personalefaciliteter til dagplejere, samt liggehal, legeplads m.m.

   

  En forbliven på Frejasvej 3 vil være udgiftsneutral.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at der er 2 fremtidssikrede løsninger for Dagplejens legestuegrupper. Den første, at de forbliver på Frejasvej 3. Dette vil være muligt, dog skal det indgå i vurderingen, at institutionen højst vil kunne rumme 30-35 børn, såfremt legestuen forbliver.

  Stakhavens børnehave vil være et naturligt valg for mange forældre fra Dagplejens vuggestue.

  Der skal dog gøres opmærksom på, at et dagtilbud med 30-35 børn er økonomisk sårbart.

   

  Den anden løsning er, at indtænke og placere legestuen i den nye Kastaniehave-institution. Det vil give mere plads på Stakhaven – og det oprindelige formål med 40 børnehavebørn og 20 vuggestuebørn vil kunne rummes på Frejasvej 3. En placering på Kastaniehaven vil kunne tilbyde Dagplejens legestue nye og tidsvarende rammer tættere på bymidten.

  Det betyder, at Dagplejens legestuegrupper og den nye Stakhave-institution skal deles om lokalerne på Frejasvej mens den nye Kastaniehave opføres. Administrationen vurderer, at dette kan lade sig gøre, og at Stakhave-institutionen i den periode kan have plads til 30-35 børn.

   

  Administrationen vurderer ikke, at pedelboligen v/Dagmarskolen med en ombygning vil kunne danne ramme for dagplejens legestuegrupper. Boligen har knapt de ønskede m2 og administrationen vurderer, at der ikke vil være tilstrækkelig plads til børn og voksne til garderober, puslefaciliteter m.m. Der vil desuden være støj fra parkeringsplads og banelegeme, og der vil være støj fra skolegården i frikvarterer, som kan være til gene for sovende dagplejebørn i liggehal i haven. Administrationen vurderer derfor, at denne løsning ikke er optimal på grund af for få m2 i boligen og de nævnte støjgener.  

   

  COWI-rapporten fra 2019 pegede på et forventet behov for flere pladser til småbørn i Dagmar- og Valdemarskolens distrikter fra efteråret 2021, på baggrund af boligbyggeprogrammet på det tidspunkt.

  Når den nye COWI-rapport er klar i foråret 2020, vil behovet for pladser til 0-6 årige børn de kommende år på ny blive vurderet og udfaldet heraf kan få betydning for den forventede tidshorisont for den midlertidige samdrift af Stakhave-institutionen og Bengerds Børnehus.

  Administrationen fremlægger en politisk sag med en analyse af det fremtidige behov for kapaciteten på dagtilbudsområdet på kommuneniveau og i de enkelte distrikter på baggrund af den nye COWI-rapport fra foråret 2020.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at dagplejens legestuegrupper forbliver på Frejasvej 3 indtil, der kan ske en endelig placering i lokaler i den nye Kastaniehave-institution. Den anslåede udgift udvidelse af den nye Kastaniehave-institution, så den også kan rumme dagplejens legestuegrupper beløber sig til ca. 3,3 mio.
  2. at alternativt, at Dagplejens legestuegrupper forbliver permanent på Frejasvej 3, hvor der ikke vil være anlægsudgifter, men et sårbart økonomisk grundlag for den nye Stakhave-institution.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 30-03-2020

  Børne– og Undervisningsudvalget anbefaler 1. således, at Dagplejens legestue placeres i den nye Kastaniehave – og indtil dette er muligt, forbliver på Frejasvej. Der peges på, at dette søges indarbejdet i et budgetønske til fremtidige institution.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2020

  Anbefales godkendt med Børne- og Undervisningsudvalgets bemærkning.

   

  Ej til stede: Henrik Kjær

  Beslutning i Byrådet den 14-04-2020

  Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling godkendt.

 • Punkt 9 Anlægsbevilling til Trafikhandlingsplan 2017s projekter (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/13096
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_projekter_der_ikke_er_undersoegt_naermere.pdf bilag_2_-_trafiksikkerhedsraadsmoede_27._januar_2020_-_referat.pdf bilag_3_-_trafiksikkerhedsraadets_anbefaling.pdf bilag_4_-_projekt_17_koegevej.pdf bilag_5_-_projekt_28_korsevaenget.pdf bilag_6_-_projekt_37_roennedevej.pdf bilag_7_-_projekt_82_soroevej.pdf bilag_8_-_projekt_47_soroevej-sct._bendtsgade.pdf bilag_9_-_projekt_48_soroevej-vestervej.pdf bilag_10_-_projekt_49_soroevej-sct._bendtsgade-vestervej.pdf bilag_11_-_projekt_30_fuglebakken-maagevej.pdf bilag_12_-_projekt_35_vestervej.pdf bilag_13_-_projekt_39_soroevej-vestervej.pdf bilag_14_-_projekt_55_soroevej-sct._bendtsgade.pdf bilag_15_-_projekt_85_koegevej.pdf bilag_16_-_projekt_92_gyrstingevej.pdf bilag_17_-_projekt_162_naestvedvej.pdf bilag_18_-_oekonomiark.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

  x

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til, om hvilke løsninger der skal arbejdes videre med af hver af de prioriterede projekter på Trafikhandlingsplan 2017s projektliste. Derudover skal der tages stilling til om der skal gives en anlægsbevilling til det videre arbejde med Trafikhandlingsplan 2017.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet besluttede den 25. juni 2019, kt. 21, at prioritere de projekter der har fået en pointtildeling på 10 eller derover. Det betød, at 18 projekter på Trafikhandlingsplan 2017s projektliste skulle undersøges nærmere. 4 af de 18 projekter er dog ikke undersøgt nærmere.

  De 4 projekter der ikke er undersøgt nærmere fremgår af herunder. Begrundelsen fremgår af bilag 1

   

  • Projektnummer 2 - Roskildevej i Benløse
  • Projektnummer 93 – Gyrstingevej, fra Gyrstinge til Holbækvej
  • Projektnummer 148 - Næstvedvej v. Vetterslev og Høm samt i mellem de to landsbyer
  • Projektnummer 151 - Næstvedvej/Høm Byvej

   

  De resterende 14 projekter, som er undersøgt nærmere, er blevet forelagt Trafiksikkerhedsrådet (TSR) på deres seneste møde den 27. januar 2020 bilag 2. De enkelte projekter fremgår herunder. Trafiksikkerhedsrådets anbefaling fremgår af bilag 3.

   

  Trafiksikkerhedsrådet anbefaler at udsætte følgende projekter:

   

  • Projektnummer 17 - Køgevej (Dagmarsgade-Fuglebakken) bilag 4
  • Projektnummer 28 - Korsevænget v. skole og ungdomsskole bilag 5
  • Projektnummer 37 - Rønnedevej bilag 6
  • Projektnummer 82 - Sorøvej – Sigersted Huse mv. bilag 7

   

  Trafiksikkerhedsrådet anbefaler at følgende projekter udgår fra projektlisten:

   

  • Projektnummer 47 - Sorøvej / Sct. Bendtsgade bilag 8
  • Projektnummer 48 - Sorøvej / Vestervej bilag 9
  • Projektnummer 49 - Sorøvej / Sct. Bendtsgade / Vestervej bilag 10

   

  Trafiksikkerhedsrådet anbefaler at arbejde videre med følgende projekter:

   

  • Projektnummer 30 - Fuglebakken - Mågevej bilag 11
   • Løsningsforslag 1 og 4 har et samlet anlægsoverslag på ca. 390.000 kr.

   

  • Projektnummer 35 - Vestervej (Jyllandsgade-Fynsgade) bilag 12
   • Løsningsforslag 1 har et anlægsoverslag på ca. 265.000 kr.
   • De øvrige ønsker fra TSR vurderes af administrationen til at være ca. 750.000 kr.

   

  • Projektnummer 39 - Sorøvej / Vestervej bilag 13
   • Løsningsforslag 3 har et anlægsoverslag på ca. 50.000 kr.
   • De øvrige ønsker fra TSR, vurderes af administrationen til at være ca. 100.000 kr.

   

  • Projektnummer 55 - Sorøvej / Sct. Bendtsgade bilag 14
   • Løsningsforslag 2, 3, 4 og 5 har et anlægsoverslag på ca. 175.000 kr.

   

  • Projektnummer 85 - Køgevej v. Kværkeby Friskole bilag 15
   • Løsningsforslag 3 har et anlægsoverslag på ca. 1.075.000 kr.

   

  • Projektnummer 92 - Gyrstingevej. Fra Gyrstinge til Holbækvej bilag 16
   • Løsningsforslag 1, 2 og 3 har et anlægsoverslag på ca. 95.000 kr.

   

  • Projektnummer 162 - Næstvedvej ved Ringsted Lilleskole bilag 17
   • Løsningsforslag 1 har et anlægsoverslag på ca. 875.000 kr.

   

  Økonomi

  Det samlede økonomiske anlægsoverslag er i alt på ca. 3,775 mio. kr.

  Anlægsoverslagene for de enkelte projekter fremgår af de enkelte bilag, hvor det samtidig fremgår hvad der indgår i anlægsoverslaget og hvad der ikke er medtaget. Det betyder, at anlægsprisen kan både stige eller falde, afhængig af de lokale forhold på de enkelte lokaliteter.

  Signalanlæg har en årlig driftsomkostning på mellem 40.000 – 50.000 kr. pr. år.

   

  Drivers Club

  Ringsted Kommune ydede i 2019 økonomisk støtte til Drivers Club kunne fortsætte sit virke.

  Drivers Club er en klub for unge, som generelt ikke er modtagelige over for kampagner. De får derfor muligheden for, at prøve deres køreegenskaber af på et lukket anlæg et par gange om året.

  I 2018 var der 5 medlemmer af Drivers Clubs fra Ringsted Kommune. I 2019 var det tal steget til 17. Drivers Club faciliteres af Roskilde Kommune.

  Drivers Club har henvendt sig til administrationen for, at søge om en økonomisk støtte på 10.000 kr. for 2020.

   

  Politisk behandling

  Trafiksikkerhedsrådet vil løbende drøfte Trafikhandlingsplan 2017s projektliste, og komme med deres anbefalinger til hvilke projekter, der skal undersøges nærmere.

  De enkelte projekter vil herefter blive fremlagt til Klima- og Miljøudvalget, når anlægsprisen kendes, inden opstart.

  Inddragelse og høring

  Trafiksikkerhedsrådet har drøftet sagen på deres seneste møde, den 27. januar 2020. Trafiksikkerhedsrådet anbefaler at der arbejdes videre med de projekter som fremgår af beskrivelse af sagen.

  Økonomi

  Der er afsat et rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. i 2020 til anlægsprojektet ”Trafiksikkerhed” Der søges om en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til udgifter til realisering af Trafikhandlingsplan 2017s projekter.

  Administrationen foreslår, at anlægsbevillingen finansieres ved at tage 4,0 mio. kr. fra trafiksikkerhedsrammekontoen, anlæg 112 og overføre det til Trafikhandlingsplan 2017 – anlæg 336. Økonomiarket bilag 18 viser omposteringen i økonomien.

   

  Der er pr. 10. februar 2020 stadig en bevilling på anlæg 336, på ca. 3,5 mio. kr.

   

  Trafiksikkerhedsrammekontoen har afsat 4,0 mio. kr./år til trafiksikkerhed i årene 2020, 2021, 2022 og 2023. Da dette er en rammekonto vil midlerne fremadrettet foreslås overført til andre anlæg. Trafikhandlingsplan 2017 indeholder en politisk vedtaget projektliste, hvor de enkelte trafiksikkerhedsprojekter løbende bliver behandlet og prioriteret, hvorfor de foreslås overført hertil.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at de enkelte projekter som er undersøgt nærmere giver forskellige muligheder for forbedringer af trafiksikkerheden i Ringsted Kommune. Administrationen vurderer yderligere, at de anbefalinger fra trafiksikkerhedsrådet er taget ud fra et godt og oplyst grundlag.

  Administrationen vurderer endeligt, at en økonomisk støtte på 10.000 kr. til Drivers Club giver mening i forhold til det vigtige arbejde, som der laves for de unge trafikanter.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

   

  1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 4,0 mio. kr. til projektering og udførsel af Trafikhandlingsplan 2017s projekter,
  2. at anlægsbevillingen finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb i 2020 på trafiksikkerhedsrammekontoen,
  3. at der arbejdes videre med projekt 30, 35, 39, 55, 85, 92 og 162 med de anbefalede løsninger, som fremgår af beskrivelse af sagen,
  4. at projekt 47, 48 og 49 udgår fra projektlisten,
  5. at der ydes økonomisk støtte på 10.000 kr. til Drivers Club i 2020,
  6. at tilskuddet til Drivers Club finansieres af Trafikhandlingsplanens midler.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 01-04-2020

  Ad 1, 2, 4, 5 og 6: Anbefales godkendt.

  Ad 3: Anbefales godkendt, dog således at projektering af projekt 162 (Næstvedvej) udsættes, til der er afklaring om etablering af projektet på statsvej. Sagen vedr. projekt 162 genoptages i udvalget.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2020

  Anbefales godkendt med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning.

   

  Ej til stede: Henrik Kjær

  Beslutning i Byrådet den 14-04-2020

  Godkendt med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning.

 • Punkt 10 Anlægsregnskab for cykelstiprojekter i Bringstrup, Bjergvej og Rusgårdsbakke (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 18/1952
  Sagen afgøres i: Byrådet
  anlaegsregnskab_bjergvej_bringstrup_og_rusgaards_bakke.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

  x

   

   

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag fremlægger administrationen anlægsregnskab for cykelstiprojekterne Bjergvej, Bringstrup og Rusgårds Bakke. Cykelstien på Nordrupvej er udskilt til særskilt anlægsprojekt og behandles ikke i nærværende dagsorden.

  Beskrivelse af sagen

  Cykelstiprojekterne er tidligere behandlet i:

  • Byrådet den 7. september 2015 pkt. 10, anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. til anlægsudgifter Bringstrupvej.
  • Byrådet den 9. november 2015 pkt. 5 anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. til anlægsudgifter Bjergvej.
  • Byrådet den 7. december 2015 pkt. 13, anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til forundersøgelser Rusgårds Bakke.
  • Byrådet den 7. december 2015 pkt. 15, anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til anlægsudgifter Bringstrup.
  • Byrådet den 9. januar 2017 pkt. 14, anlægsbevilling på 0,45 mio. kr. til cykelstier og buslommer Bjergvej.
  • Byrådet den 11. juni 2019 pkt. 9, anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til afholdelse af udgifter i forbindelse med undersøgelse af krydsningsmuligheder i Ortved. Det blev samtidigt besluttet at afslutte cykelstiprojektet for Rusgårds Bakke og sende det tilbage i Trafikhandlingsplan 2017 for fornyet prioritering.

   

  For både Bringstrupvej og Bjergvej gælder, at anlægsarbejderne er helt afsluttede, ligesom der er afholdt 1 årsgennemgang. De matrikulære forhold er ligeledes afklaret med de involverede lodsejere. Som besluttet, er projektet vedr. Rusgårds Bakke nu afsluttet i sit nuværende stade og der kan således fremlægges et samlet anlægsregnskab for disse tre projekter.

  Inddragelse og høring

  Da projekterne er afsluttede beskrives tidligere gennemført inddragelse og høring ikke yderligere i denne dagsorden.

  Økonomi

  Herunder økonomisk oversigt for de tre cykelstiprojekter.

   

  Økonomisk oversigt, alle beløb mio. kr.

  Bjergvej

   Bringstrup

  Rusgårds Bakke

  Total for de 3 projekter

  Byrådet den 7. september 2015 - punkt 10

   

    3,200

   

   

  Byrådet den 9. november 2015 - punkt 5

   1,800

   

   0,500

   

  Byrådet den 9. november 2015 - punkt 5

   

   

   

   

  Byrådet den 7. december 2015 - punkt 15

   

    0,700

   

   

  Byrådet den 9. januar 2017 - punkt 22

   0,450

   

   

   

  Byrådet den 11. juni 2019 - punkt 9

   

   

   0,200

   

  Mellemsum, bevillinger totalt

   2,250

    3,900

   0,700

   6,850

  Internt honorar, borgermøde m.m.

   0,032

    0,105

  0,275

   

  Ekstern rådgiver

   0,062

    0,034

  0,375

   

  Landinspektør og areal erhvervelse

   0,490

    0,304

   

   

  Lys m.m.

   0,058

    0,081

   

   

  Entreprenør

   1,664

    3,320

   

   

  Totale udgifter

   2,306

    3,844

   0,650

   6,800

  Difference

   0,056

    -0,056

   0,050

   0,050

   

  Som det fremgår er der samlet forbrugt 6,8 mio. kr. ud af de samlede anlægsbevillinger på kr. 6,85 mio. kr., der er således et samlet mindre forbrug for de tre projekter kr. 0,05 mio. kr.

   

  Som det fremgår er der samlet forbrugt 6,8 mio. kr. ud af de samlede anlægsbevillinger på kr. 6,85 mio. kr., der er således en rest anlægsbevilling kr. 0,05 mio. kr.

  Der er i alt afsat 7,06 mio. kr. til projekterne i kommunens budget, der resterer derfor et rådighedsbeløb på 0,260 mio. kr. Det tilbageværende rådighedsbeløb anbefales tilbageført til rammekonto 221 for cykelstiprojekter.

   

  Anlægsregnskab fremgår ligeledes af bilag 1 – anlægsregnskab Bjergvej, Bringstrup og Rusgårds Bakke.

  Vurdering

  Administrationen vurderer at det fremlagte anlægsregnskab giver et retvisende billede af økonomien. 

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at anlægsregnskabet for Bjergvej, Bringstrup og Rusgårds Bakke godkendes.
  2. at der overføres 0,260 mio. kr. uforbrugt rådighedsbeløb fra anlægsprojektet ”Cykelstier Bjergvej, Bringstrup, Nordrup, Rusgårds Bakke” til rammekontoen for cykelstier.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 20-02-2020

  Ad 1 og 2. Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-03-2020

  Sagen sendes tilbage til Klima- og Miljøudvalget med henblik på afklaring af den oprindelige finansiering.

  Supplerende sagsfremstilling

  Sagen er blevet sendt tilbage til fornyet behandling i Klima – og Miljøudvalget med henblik på afklaring af den oprindelig finansiering.

   

  For alle bevillinger nævnt i afsnit herover gælder at disse er finansieret via cykelstipuljen.

   

  Byrådet besluttede den 7. september 2015 en anlægsbevilling. Af denne sag fremgår det at ”Anlægsbevillingen anbefales finansieret af de på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på kontoen for Pulje til cykelstier.”

   

  Administrationen anbefaler derfor forsat, at det tilbageværende rådighedsbeløb på 0,260 mio. kr. tilbageføres til rammekonto 221 for cykelstiprojekter.

   

  Vurdering

  Administrationen vurderer forsat at det fremlagte anlægsregnskab giver et retvisende billede af økonomien.

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at anlægsregnskabet for Bjergvej, Bringstrup og Rusgårds Bakke godkendes.
  2. at der overføres 0,260 mio. kr. uforbrugt rådighedsbeløb fra anlægsprojektet ”Cykelstier Bjergvej, Bringstrup, Nordrup, Rusgårds Bakke” til rammekontoen for cykelstier

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 01-04-2020

  Ad 1 og 2: Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Henrik Kjær

  Beslutning i Byrådet den 14-04-2020

  Godkendt.

 • Punkt 11 Forslag til udvidelse af klimatilpasningsplan (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 17/10084
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_handleplan_for_klimatilpasning_2014.pdf.pdf bilag_2_-_prioritering_af_lokale_vaerdier.pdf.pdf bilag_3_-_landsbyer_med_risikoomraader.pdf.pdf bilag_4_-_landsbyer_uden_risikoomraader.pdf.pdf bilag_5_-_handlingsplanskema_landsbyerne.pdf.pdf bilag_6_-_forslag_til_revision_af_klimatilpasningsplan_2020.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

  x

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til, hvorvidt udvidelse med 13 nye risikoområder og revidering af Ringsted Kommunes eksisterende Klimatilpasningsplan, kan godkendes og sendes i 6 ugers offentlig høring.

  Beskrivelse af sagen

  Den 8. december 2014 har Byrådet godkendt Handleplan for klimatilpasning, som er kommunens klimatilpasningsplan, bilag 1. Denne plan udpegede 31 risikoområder i Ringsted by og Benløse.

  I august 2017 blev Klima- og Miljøudvalget orienteret om, at administrationen ville igangsætte kortlægning af oversvømmelsesrisikoen i kommunens landsbyer ud fra samme koncept, som den allerede godkendte handleplan fra 2014.

   

  Konceptet beror på en oversvømmelseskortlægning og en værdikortlægning, som lægges sammen til en risikokortlægning. Ud fra denne kortlægning udpeges og prioriteres risikoområder.

   

  Oversvømmelseskort for landsbyerne er baseret på eksisterende kloakforhold i området kombineret med nyeste højdemodel. Oversvømmelserne er simuleret efter statsligt anbefalede klimascenarie. Yderligere er der vurderet på grundvandsforholdene i de enkelte landsbyer.

   

  Oversvømmelseskortlægning er en kunstig simulering af regn og beror på, hvad man forventer vil ske ved en 100 års hændelse. Der kan forekomme terræn- og jordbundsforhold i de enkelte områder, som ændrer på vandets faktiske strømningsveje i virkeligheden. Derfor skal oversvømmelseskortlægning altid ses, som et værktøj til vurdering af risikoen og ikke som den endegyldige sandhed. Sandsynligheden for en 100 års regn er svær at spå om, idet skybrud rammer meget lokalt. I Ringsted Kommune er der kun set få skybrud gennem de sidste 10 år og ingen der kan betegnes, som en 100 års hændelse.

   

  Værdikortet for landsbyerne er udarbejdet ved at kombinere data for ejendomsværdi, med viden om befolkningstæthed og en række politisk valgte lokale værdier, bl.a. vandværker, plejehjem, sygehus, jernbane og meget andet, bilag 2. Prioritering af de lokale værdier blev godkendt af Byrådet den 11. marts 2013. 

   

  På baggrund af ovenstående kortlægning, samt input fra borgerne, der beskrives under ”Inddragelse og høring”, ser administrationen 13 nye risikoområder placeret i ti af kommunens landsbyer. De ti landsbyer, som kortlægningen påviser, har udfordringer i tilfælde af skybrud, er Farendløse, Gyrstinge, Høm, Jystrup, Kværkeby, Nordrup, Vetterslev, Vigersted, Ørslev og Ørslevvester jf. nedenstående skema. Uddybelse af udpegninger beskrives i bilag 3 og bilag 4, og er for overskuelighedens skyld skematisk opsat i bilag 5.

   

  Nr.

  Risikoområder - land- og byzone landsbyerne

  Udførelsesperiode

  1.32

  Farendløse (1)

  Perspektiv

  1.33

  Farendløse (2)

  Perspektiv

  1.34

  Gyrstinge

  Perspektiv

  1.35

  Høm

  Perspektiv

  1.36

  Jystrup

  Perspektiv

  1.37

  Kværkeby (1)

  Perspektiv

  1.38

  Kværkeby (2)

  Perspektiv

  1.39

  Nordrup

  Perspektiv

  1.40

  Vetterslev

  Perspektiv

  1.41

  Vigersted (1)

  Perspektiv

  1.42

  Vigersted (2)

  Perspektiv

  1.43

  Ørslev

  Perspektiv

  1.44

  Ørslevvester

  Perspektiv

   

  I forbindelse med udpegning af risikoområder vurderes også på tidshorisonten for, hvornår der bør handles på det enkelte risikoområde. Tidshorisonten er angivet til snarest, planperiode og perspektiv. Tidshorisonten er prioriteret ud fra, hvor der kan opnås synergieffekter med andre anlægsarbejder i kommunen, ikke mindst i forhold til kloaksanering.

   

  For de 13 nye risikoområder er tidshorisonten Perspektiv, idet der på nuværende tidspunkt ikke er planer om andre kommunale eller forsyningstekniske projekter, som kan give synergi med klimatilpasningsprojekter. Tidshorisonten kan ændres, når planer om større anlægsarbejder enten sættes i gang eller sættes i bero.

   

  Et klimatilpasningsprojektet kan igangsættes i forbindelse med et større renoveringsarbejde af kloaknettet. I den sammenhæng har kommune og forsyning mulighed for, at indgå medfinansieringsaftaler og derved hæve serviceniveauet for, hvor meget regnvand forsyningens system skal kunne håndtere.

   

  Kommunen har også mulighed for, selv at styre og forsinke regnvandet på egen grund, for eksempel ved hjælp at render/lavninger på grønne arealer, forhøjning af kantsten eller sænkning af cykelstier langs vejen. Dette kan gøres i sammenhæng med andre kommunale renoveringsopgaver, og bør tages stilling til ved alle større renoveringsopgaver i udpegede risikoområder. Det kan også overvejes, at afsætte penge til en ny klimatilpasningspulje til udbedring af oversvømmelsesrisikoen, som ikke er afhængig af andre anlægsprojekter.

   

  Godkendes de 13 nye risikoområder, vil disse blive indskrevet i en samlet og revideret klimatilpasningsplan med en tilhørende handlingsplan, bilag 6.

   

  I forbindelse med revision af klimatilpasningsplanen, vil administrationen også opdatere tidshorisonten for risikoområderne i Ringsted by og Benløse, idet nogle af disse risikoområder kan betragtes som enten udført eller delvist udført. Desuden er der, grundet ændring i anlægsplaner, også skubbet til tidshorisonten for flere af risikoområderne.

   

  Nr.

  Risikoområder - Ringsted By og Benløse

  Forslag til ændring af Udførelsesperiode

  Nuværende Udførelsesperiode

  1.1

  Benløse Bypark

  Udført

  Snarest

  1.2

  Benløse idrætsanlæg

  Planperiode

  Snarest

  1.3

  Danish Crowns slagteri

  Perspektiv

  Perspektiv

  1.4

  Stationsområdet

  Snarest

  Snarest

  1.5

  Odinsvej/Baldersvej

  Planperiode

  Snarest

  1.6

  Bækkevej

  Planperiode

  Planperiode

  1.7

  Det grønne område bag støjvolden ved Klosterparken

  Perspektiv

  Perspektiv

  1.8

  Friareal bag støjvold, syd for motorvej ved Klosterparken

  Perspektiv

  Perspektiv

  1.9

  Boligområde Klosterparken

  Perspektiv

  Perspektiv

  1.10

  Kærup industripark

  Planperiode

  Planperiode

  1.11

  Klosterlunden

  Perspektiv

  Perspektiv

  1.12

  Underføring under jernbane ved Hyacintvej

  Perspektiv

  Snarest

  1.13

  Postcentret, Dyssegårdsvej

  Perspektiv

  Snarest

  1.14

  Skovgården/Kildemarken

  Perspektiv

  Perspektiv

  1.15

  Industriområde syd, mellem Haslevvej og Bragesvej

  Perspektiv

  Perspektiv

  1.16

  Rugvænget

  Perspektiv

  Perspektiv

  1.17

  Kristoffersvejskvarteret

  Perspektiv

  Perspektiv

  1.18

  Industriområde Huginsvej

  Perspektiv

  Perspektiv

  1.19

  Bragesvej /Huginsvej

  Perspektiv

  Perspektiv

  1.20

  Industriområde Balstrup (ubebygget)

  Perspektiv

  Perspektiv

  1.21

  Byens bånd

  Udført (Torvet)

  Snarest (Sjællandsgade)

  Perspektiv

  1.22

  Ringsted Sportscenter

  Planperiode

  Planperiode

  1.23

  Køgevej

  Perspektiv

  Perspektiv

  1.24

  Dronningensgade

  Perspektiv

  Planperiode

  1.25

  Ringsted Sygehus

  Perspektiv

  Perspektiv

  1.26

  Søndergade

  Perspektiv

  Perspektiv

  1.27

  Fluebæksvej

  Perspektiv

  Perspektiv

  1.28

  Roskildevej

  Snarest

  Perspektiv

  1.29

  Tofteåsvej

  Perspektiv

  Perspektiv

  1.30

  Tinvej

  Perspektiv

  Perspektiv

  1.31

  Kværkeby bæk

  Delvis udført

  Snarest

   

  Inddragelse og høring

  En klimatilpasningsplan er en sektorplan og der er derfor ingen specifikke krav til offentlighedsperioden. Administrationen foreslår, at planen sendes i 6 ugers høring.

   

  Klimatilpasningsplanen har været miljøscreenet efter reglerne i Miljøvurderingsloven. I den forbindelse er der foretaget høring af andre berørte myndigheder, idet planen har været sendt til Slots- og Kulturstyrelsen, Miljøstyrelsen og Ringsted Forsyning. Der er ikke indkommet nogle bemærkninger i høringsperioden. 

   

  I april 2018 har administrationen haft oversvømmelseskortet offentlig tilgængeligt under funktionen ”Giv et tip” på kommunens hjemmeside, som en slags forhøring. Borgerne kunne her indberette på et kort, hvor de så oversvømmelser i deres lokalområde. Der er indkommet 87 indberetninger fra borgerne. Primært har der været indberetning om vand på terræn i landsbyerne Jystrup og Ørslev. Indberetninger er taget med i administrationens vurdering af risikoområder.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Ud fra risikokortlægningen af landsbyerne i Ringsted Kommune vurderer administrationen, at der befinder sig 13 risikoområder fordelt på 10 af kommunens landsbyer. I disse risikoområder vurderer administrationen, at der på sigt bør gøres en indsats for at minimere skader på værdier ved en skybrudshændelse.

   

  I forhold til tidshorisonten i de 13 nye risikoområder, er der ikke umiddelbart planer for kommende anlægsarbejder kommunalt eller hos forsyningen, som kan skabe synergi med klimatilpasningsløsninger. Derfor vurderer administrationen, at tidshorisonten på de 13 nye risikoområder bør sættes til perspektiv. Dette kan ændres, når planer om større anlægsarbejder sættes i gang.

   

  Miljøscreening af forslag til udvidelse af klimatilpasningsplan har vist, at planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, og at den således ikke skal miljøvurderes efter Miljøvurderingsloven.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

   

  1. at udvidelse af kommunens klimatilpasningsplan med 13 nye risikoområder godkendes og sendes i 6 ugers offentlig høring.
  2. at revision af tidshorisonten i klimatilpasningsplanens eksisterende risikoområder godkendes og sendes i 6 ugers offentlig høring.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 01-04-2020

  Ad 1 og 2: Anbefales godkendt, dog således at planen først udsendes i offentlig høring når der igen er mulighed for af afholde møder.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2020

  Anbefales godkendt med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning.

   

  Ej til stede: Henrik Kjær

  Beslutning i Byrådet den 14-04-2020

  Godkendt med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning.

 • Punkt 12 Anlægsbevilling til etablering af skæve boliger (PBU, SAMU)

  SagsID/Sagsnummer: 20/710
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

  x

  Indstilling

   

  x

   

  x

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til anlægsbevilling til projektering af skæve boliger

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet har med vedtagelsen af budget 2020-2023 afsat 7,5 mio. kr. til etablering af otte skæve boliger.

   

  Der er ikke taget stilling til, hvor boligerne skal placeres. Administrationen fremlægger et dagsordensforslag på placering, når mulige placeringer er undersøgt.

   

  Med denne sag søges der om en anlægsbevilling på 0,35 mio. kr. til projektering af skæve boliger.

   

  Anlægsbevillingen er et skøn på udgiften, til såvel intern som ekstern rådgivning, i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale for etablering af skæve boliger. Uforbrugte midler til rådgivning overføres til fase 2 (anlægsfasen).

  Inddragelse og høring

  De berørte brugeres organisationer samt interne eksperter vil blive inddraget i processen.

  Økonomi

  Der er afsat et rådighedsbeløb på 7,5 mio. kr. i budget 2020 til anlægsprojektet ”Etablering af skæve boliger”.

   

  Der søges en anlægsbevilling på 0,35 mio. kr. til projektering af skæve boliger

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at for at de skæve boliger kan stå færdig til indflytning første kvartal 2021, så skal projekteringsarbejdet op startes så hurtigt som muligt.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalg, at orienteringen tages til efterretning.

   

  Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget,

   

  1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på kr. 0,35 mio. kr. til anlægsprojektet ”Etablering af skæve boliger” til projektering.
  2. at anlægsbevillingen finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb til samme formål.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31-03-2020

  Taget til efterretning.

   

  Udvalget ønsker, at der afholdes et temamøde med Plan- og Boligudvalget inden projekteringsfasen.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 01-04-2020

  Anbefales godkendt med Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets bemærkning.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2020

  Anbefales godkendt med fagudvalgenes bemærkninger.

   

  Ej til stede: Henrik Kjær

  Beslutning i Byrådet den 14-04-2020

  Godkendt med fagudvalgenes bemærkninger.

 • Punkt 13 Anlægsbevilling til ventilation af klasselokaler på Søholmskolen (PBU, BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 20/3412
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

  x

   

   

  Indstilling

   

  x

   

  x

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til anlægsbevilling til etablering af mekanisk ventilation på Søholmskolen.

  Beskrivelse af sagen

  Arbejdstilsynet (AT) var på besøg på Søholmskolen den 27. september 2018. På besøget blev det aftalt, at der skulle foretages CO2 målinger i nogle repræsentative lokaler.

   

  AT var på et opfølgende besøg på Søholmskolen den 7. november 2018, hvor AT fik forelagt de CO2 målinger, der var blevet foretaget.

   

  I det ene klasselokale viste målingen op til 1.259 ppm og i det andet klasselokale viste målingen på til 2.407 ppm.

   

  Lovkravet er, at der i lokaler maksimalt må være op til 1.000 ppm.

   

  Målingerne medførte at Ringsted Kommune fik et påbud om, at sikre klasselokalerne med mekanisk ventilation, der giver tilstrækkelig tilførsel af frisk luft af passende temperatur

  og fugtighed. Samtidig skal det sikres, at CO2 indholdet i indeluften ikke i længere perioder overstiger 0,1 % CO2, svarende til 1000 ppm.

   

  Grundet bygningens indretning er det svært at etablere et centralt ventilationsanlæg.

   

  Et centralt anlæg skønnes at koste 2,5 mio. kr. og et decentralt anlæg skønnes at koste 1,5 mio. kr.

   

  Et centralt anlæg vil medføre, at der skal trækkes to Ø450-Ø600 rør synligt under loft i gangarealerne. Selve ventilationsanlægget bliver placeret i loftsrummet. Fra rørene i gangarealet, vil der blive boret 2 huller ind til hver klasseværelse. Denne løsning vil medføre, at der skal etableres brandspjæld mellem klasseværelserne og gangarealet således, at der ved en eventuel brand ikke sker en brandsmitte til de øvrige lokaler.

   

  Ved ventilation med centralt anlæg skal der udarbejdes en statisk beregning af tagkonstruktionen. Økonomi til eventuel udbedring af tagkonstruktion er ikke medregnet i overslaget.

   

  Et decentralt anlæg vil i alle klasselokalerne blive placeret på gulvet, og det vil optage ca. 1 m2 gulvplads. Denne type ventilation kræver ikke brandspjæld.

   

  I budget 2020 er der afsat 15 mio. kr. til vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler i 2020.

   

  AT har givet kommunen en tidsfristforlængelse til at få forholdene omkring ventilation bragt i orden til primo august 2020.

  Inddragelse og høring

  Der har været afholdt møde med skolens ledelse, skolens arbejdsmiljørepræsentant og kommunens arbejdsmiljøkoordinator, akkrediteret ventilationsrådgiver samt administrationen fra Vej- og Ejendomscentret omkring Arbejdstilsynets påbud.

   

  Ved mødet blev der ikke talt om decentralt ventilation, men om etablering af ventilation ved hjælp af centralt ventilationsanlæg eller med ventilationsvinduer.

   

  En efterfølgende gennemgang med ventilationsleverandør har vist, at decentral ventilation vil være den bedste og totaløkonomisk den billigste løsning.

  Økonomi

  Der er i budget 2020 afsat rådighedsbeløb på 15 mio. kr. til vedligeholdelsesefterslæb kommunale bygninger. Der er aktuelt brugt 2,527 mio. kr. på anlægsprojektet ”vedligeholdelsesefterslæb kommunale bygninger 2020”. Der restere dermed et rådighedsbeløb på 12,473 mio. kr. til vedligeholdelsesefterslæb kommunale bygninger.

   

  Der søges en anlægsbevilling til udgifter på 1,5 mio. kr. fra anlægsprojektet ”vedligeholdelsesefterslæb kommunale bygninger 2020” til etablering af mekanisk ventilation på Søholmskolen.

   

  Efter et frigivet rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. vil der restere 10,973 mio. kr. på vedligeholdelsesefterslæb kommunale bygninger 2020.

   

  Der er i dagsordenspunktet ”Anlægsbevilling til vedligeholdsefterslæb kommunale skoler 2020” ansøgt om en anlægsbevilling på 4,2 mio. til tre projekter, samt til honorar ydelser til alle projekterne i anlægspuljen.

   

  Hvis dette dagsordenspunkt samt dagsordenspunktet ”Anlægsbevilling til vedligeholdsefterslæb kommunale skoler 2020” begge bliver vedtaget, vil der restere 6,773 mio. kr. på vedligeholdsefterslæb kommunale skoler.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at med et decentralt ventilationsanlæg vil man kunne efterleve AT påbuddet for de berørte klasselokaler.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalg, at orienteringen tages til efterretning.

   

  Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget,

   

  1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 1,5 mio. kr. fra anlægsprojektet ”vedligeholdelsesefterslæb kommunale bygninger” til etablering af mekanisk ventilation på Søholmskolen.
  2. at anlægsbevillingen finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb til samme formål.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 30-03-2020

  Orientering taget til efterretning. Der gøres opmærksom på, at skolen bemærkninger ikke vedrører den løsning, der peges på. Skolen inddrages inden Plan– og Boligudvalgets kommende møde.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 01-04-2020

  Ad 1 og 2: Anbefales godkendt. Udvalget bemærker at skolen nu er indforstået med løsningen. Der vedlægges supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget.

  Supplerende sagsfremstilling

  Administrationen har den 1. april 2020 taget kontakt til skoleleder og skolechef. Parterne er enige om den valgte løsning. Administrationen beklager, at denne drøftelse ikke var foretaget tidligere.

   

  Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget,

   

  1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 1,5 mio. kr. fra anlægsprojektet ”vedligeholdelsesefterslæb kommunale bygninger” til etablering af mekanisk ventilation på Søholmskolen.
  2. at anlægsbevillingen finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb til samme formål.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Henrik Kjær

  Beslutning i Byrådet den 14-04-2020

  Godkendt.

 • Punkt 14 Anlægsbevilling til vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler 2020 (PBU, BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/18628
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

   

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

  x

   

   

  Indstilling

   

  x

   

  x

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til en samlet anlægsbevilling på i alt 4,2 mio. kr. til tre projekter, samt internt honorar til alle projekterne der skal udføres i 2020.

  Beskrivelse af sagen

  Der er siden budget 2017 afsat midler til vedligeholdelsesefterslæb på kommunale skoler. I 2017 afsatte man årligt 15 mio. kr. og der er i de efterfølgende budgetforlig ligeledes afsat penge til vedligeholdelsesefterslæb. Der er på nuværende tidspunkt afsat i 12,473 kr. i 2020 og der afsat yderligere 10 mio. kr. om året i 2021-2023. 

   

  Børne- og Undervisningsudvalget er på møde den 9. december 2019, pkt. 11 og Plan- og Boligudvalget på mødet den 16. december 2019, pkt. 17, blevet orienteret om hvilke projekter administrationen anbefaler at der udføres i 2020, begge udvalg har taget orienteringen til efterretning.

   

  I denne sag søges om anlægsbevilling til nedenstående projekter, samt hele det afsatte beløb til internt honorar, så planlægning på alle projekter kan starte.

   

  Asgårdskolen – Indvendig tagrender lavet til udvendig tagrende

  0,2 mio. kr.

  Udhæng med indvendig tagrender laves til udhæng med udvendig tagrender

  Asgårdskolen - Varmtvandsbassin

  1,5 mio. kr.

  Opretning af overløbsrender, for at mindske støjniveauet i varmtvandsalen, som er til gene for brugerne af bassinet. 

  Valdemarskolen - stofledninger

  1,5 mio. kr.

  Udskiftning af tærede stofledninger, som forårsager kortslutninger. Arbejderne er også en forudsætning for, at belysningsdelen af ESCO-projektet på skolen kan udføres.

  Intern fast honorar til alle projekter vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler 2020

  1,0 mio. kr.

  Der søges om det fulde beløb af det interne honorar, som skal bruges til alle projekterne i vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler 2020.

  I alt

  4,2 mio. kr.

   

   

  Inddragelse og høring

  Administrationen i Vej- og Ejendomscenteret holder løbende møder og orientere de involverede skolers ledelse under udførelse af projekterne.

  Økonomi

  Der er i budget 2020 afsat rådighedsbeløb på 12,473 mio. kr. til vedligeholdelsesefterslæb på kommunale skoler. Med denne sag søges om anlægsbevilling til udgifter på 4,2 mio. kr. til projektering og internt honorar, der foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

   

  Der er fremlagt separat dagsordenspunkt på projektet Mekanisk ventilation på Søholmskolen, med en ønsket bevilling på 1,5 mio. kr., hvis denne frigives, samt der frigives 4,2 mio. kr. på denne sag, vil der restere 6,773 mio. kr. på vedligeholdelsesefterslæb kommunale bygninger.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at med en anlægsbevilling på 4,2 mio. kr. kan projekterne, tagrender og varmtvandsbassin på Asgårdskolen og stofledninger på Valdemarskolen blive udført, og der vil være til internt honorar til alle sagerne på vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler 2020.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalg, at orienteringen tages til efterretning.

   

  Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget,

   

  1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 4,2 mio. kr. til anlægsprojektet ”Vedligeholdelsesefterslæb på kommunale skoler” til projektering og internt honorar,
  2. at anlægsbevillingen finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb til samme formål til udførelse af de forelagte projekter.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 30-03-2020

  Taget til efterretning.

   

  Det bemærkes, at det bør undersøges om der kan iværksættes yderligere vedligeholdelsesprojekter på skolerne for puljens midler.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 01-04-2020

  Ad 1 og 2: Anbefales godkendt med Børne- og Undervisningsudvalgets bemærkninger.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2020

  Anbefales godkendt med Børne- og Undervisningsudvalgets bemærkninger.

   

  Ej til stede: Henrik Kjær

  Beslutning i Byrådet den 14-04-2020

  Godkendt med fagudvalgenes bemærkninger.

 • Punkt 15 Anlægsbevilling og rådighedsbeløb, tilslutningsbidrag i forbindelse med igangværende og kommende udstykninger (PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 20/1287
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

  x

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til anlægsbevilling til tilslutningsbidrag og til afsættelse af rådighedsbeløb til finansiering af bevillingen. Samt hvorledes udgifter til tilslutningsbidrag skal afholdes i perioden frem til grundsalg, for de igangværende udstykninger i Høm og Vetterslev, samt generelt fremadrettet.

  Beskrivelse af sagen

  Når en byggegrund får mulighed for tilslutning til et forsyningsnet, afkræver forsyningsejeren et tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget skal bl.a. dække forsyningsejerens udgifter til at udbygge, drifte og vedligeholde forsyningsnettet. Forsyningsselskaberne afkræver typisk tilslutningsbidraget når der er ført stikledninger hen til / ind på den enkelte byggegrund, altså relativt tidligt i byggeprocessen, og inden der normalt er udført fortove, asfaltbelægninger m.m.

  I forbindelse med vandforsyning, varmeforsyning m.m., kan forsyningsselskabet afkræve et investeringsbidrag før de vil gå i gang med at projektere og udbygge forsyningsnettet. Udgifterne til sådan et investeringsbidrag vil skulle afholdes endnu tidligere i projektet, typisk inden selve anlægsarbejderne i marken er gået i gang.

   

  Ved salg af de enkelte grunde tillægges tilslutningsbidragene salgsprisen, hvorefter udgifter og indtægter for denne post går i nul. Af samme årsag har administrationen hidtil ikke søgt midler til, at dække udgifterne til tilslutningsbidragene i perioden mellem udførsel og grundsalg. Dette betyder dog at de økonomiske tal for det enkelte anlæg i perioden frem til grundsalg bliver misvisende:

  • Når udgifter til tilslutningsbidrag og eventuelt investeringsbidrag afholdes, stiger de samlede anlægsudgifter i en periode, hvorved nøgletallene viser, at anlægsbevillingen er overskredet.
  • Når tilslutningsbidrag afkræves ved grundsalg, indgår dette automatisk som en del af de samlede indtægter, hvorved nøgletal viser, at indtægtsbevilling er overskredet.
  • Først når samtlige udgifter og indtægter til tilslutnings – og investeringsbidrag kan udlignes, giver de økonomiske nøgletal et retvisende billede af anlæggets økonomi.

   

  For løbende at kunne fremlægge retvisende økonomiske oversigter, anbefaler administrationen derfor at der fremadrettet for igangværende og kommende udstykninger afsættes særskilte midler til, at dække udgifter og indtægter til tilslutnings – samt evt. investeringsbidrag. 

   

  Som det fremgår i den økonomisk oversigt herunder udgør de samlede udgifter til tilslutningsbidrag og investeringsbidrag en stor del af de samlede anlægsudgifter og indtægter.

   

  Nogle forsyningsejere angiver en fast pris pr. boligenhed, mens andre afkræver tilslutningsbidraget afhængig af de faktiske anlægsomkostninger. I skemaet herunder er angivet med *) hvor tilslutningsbidrag er anslået. Da tallene således er forbundet med usikkerhed, er der medtaget et beløb til merudgifter, prisstigninger m.m.

   

  Økonomisk oversigt – tilslutningsbidrag og investeringsbidrag

  Udstykning

  Antal grunde

  Regn - og spildevand, pr. bolig

  Drikkevand pr. bolig

  El pr. bolig

  Varme, i alt hele udstykning

  Total

  53 – Høm

  11

  50.035,-

   30.000,- *)

   14.800,-

  146.686,-

   1.189.871,-

  54 - Vetterslev

  13

  50.035,-

   30.000,- *)

   14.800,-

  Ikke aktuel

   1.232.855,-

  Mellemsum

   2.422.726,-

  Merudgifter, prisstigninger m.m., beløb svarer til 15 %

     362.274,-

  Total Høm og Vetterslev

   2.785.000-

  Udstykningen i Vetterslev er kun udlagt til lavenergibebyggelse og er dermed fritaget for tilslutning til naturgasnettet. Der er derfor ikke medtaget investeringsbidrag til naturgasforsyning.

   

  Administrationen vurderer at udgifter og indtægter fra tilslutningsbidrag fordeler sig som vist i skemaet herunder. Særligt indtægterne er forbundet med usikkerhed da dette afhænger af hvor hurtigt grundene kan sælges.

  Igangsætning af udstykningen i Høm afventer desuden resultatet af en igangværende klagesag, hvor ejeren af et areal planlagt til etablering af et regnvandsbassin, har påklaget den lovhjemmel hvorefter ekspropriationen af arealet er gennemført. Klagen har opsættende virkning, ligesom udfaldet af klagesagen har betydning for hvorvidt der eventuelt skal gennemføres en fornyet ekspropriation m.m., forhold der har betydning for hvornår projektet kan gennemføres. 

   

  Udstykning – beløb i hele mio. kr.

  2020

  2021

  2022

  Høm & Vetterslev – udgifter

  2,785

   

   

  Høm & Vetterslev - indtægter

   

  -1,393

  -1,392

  Akkumuleret / balance

  2,785

  1,392

  0

   

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Der søges om en anlægsbevilling til udgifter i 2020 på 2,785 mio. kr. til dækning af forventede udgifter i forbindelse med afholdelse af tilslutnings – og investeringsbidrag. Der er ikke afsat rådighedsbeløb til udgifter til tilslutnings- og investeringsbidrag i budgettet. Rådighedsbeløbet foreslås finansieret via træk i Byudviklingsfonden med 2,785 mio. kr.

   

  Samtidigt søges om en anlægsbevilling på indtægter på i alt 2,785 mio. kr. til dækning af forventede indtægter i forbindelse med grundsalg. Der er ikke afsat rådighedsbeløb til indtægter til tilslutnings- og investeringsbidrag i budgettet. Rådighedsbeløbet foreslås finansieret ved at tilså Byudviklingsfonden. De samlede indtægter fordeler sig med 1,393 mio. kr. i 2021 og 1,392 mio. kr. i 2022.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at de igangværende og kommende udstykningers økonomiske nøgletal vil vise et retvisende billede, såfremt at både udgifter og indtægter forøges med tilslutnings – og investeringsbidrag.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 2,785 mio. kr. til udgifter i forbindelse med tilslutnings- og investeringsbidrag. Rådighedsbeløbet finansieres af Byudviklingsfonden.
  2. at der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 2,785 mio. kr., til indtægter i forbindelse med tilslutnings- og investeringsbidrag. Rådighedsbeløbet finansieres ved at tilgå Byudviklingsfonden.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 01-04-2020

  Ad 1 og 2: Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Henrik Kjær

  Beslutning i Byrådet den 14-04-2020

  Godkendt.

 • Punkt 16 Vedtagelse af Kommuneplantillæg 8 og Lokalplan 307 for boligområde Vårmarken i Jystrup (PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/17563
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_forslag_til_kommuneplantillaeg_8.pdf bilag_2_-_forslag_til_lokalplan_307.pdf bilag_3_-_hoeringssvar.pdf bilag_4_-_hvidbog.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  X

   

  X

   

   

   

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til, om Kommuneplantillæg 8 og Lokalplan 307 for boligområde Vårmarken i Jystrup skal vedtages.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet besluttede den 2. december 2019 punkt 20 at udsende forslag til Kommuneplantillæg 8 og forslag til Lokalplan 307 for boligområde Vårmarken i Jystrup i offentlig høring. Planforslaget har været i offentlig høring fra 3. december 2019 til og med 28. januar 2020.

   

  Kommuneplantillæg

  Med Kommuneplantillæg 8 (bilag 1) ophæves kommuneplanens generelle rammebestemmelse om minimumsgrundstørrelse på 450 m².

   

  Lokalplan

  Lokalplanen (bilag 2) giver mulighed for etablering af op til 180 tæt/lav boliger (60 boliger pr. delområde).

   

  Lokalplanen har til formål at sikre, at bebyggelsen tilpasses omgivelserne og at området får en markant grøn karakter.

  Inddragelse og høring

  Planforslag har været udsendt i offentlig høring i otte uger.

   

  I høringsperioden har administrationen modtaget 14 høringssvar (bilag 3) fra offentlige myndigheder, foreninger og privatpersoner - herunder også ét høringssvar med 102 underskrifter.

   

  Høringssvarene handler primært om:

  • trafikale forhold
  • balance mellem antallet af nye boliger, højde og antal etager i relation til den eksisterende bebyggelse i Jystrup
  • ønske om mere inddragelse i lokalplanprocessen

   

  Herudover er der kommet bemærkninger om andre emner vedrørende bla. regulering af bebyggelsens fremtræden, kapacitet af offentlige faciliteter og krav til bæredygtighed.

   

  Høringssvar er behandlet i vedlagte hvidbog (bilag 4). De rettelser, som foreslås i indstillingen er endnu ikke indarbejdet i kommuneplantillæg og lokalplanforslag. De vedlagte planer er derfor de planer, som har været sendt i høring. Den specifikke ordlyd af ændringsforslag fremgår af hvidbogen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Trafikale forhold

  Administrationen vurderer, at de trafikale forhold for områdets cyklister og gående kan fremtidssikres ved at fastlægge en byggelinje på 8 meter fra vejmidte på Egemosevej, således at arealet inden for vejbyggelinjen friholdes for bebyggelse, parkering og anlæg til regnvandshåndtering. Det vil betyde, at der mellem nuværende vejkant på Egemosevej og byggelinjen vil være et 4,5 meter bredt bælte langs hele lokalplanområdet, som sikrer plads til en eventuel fremtidig gang- og cykelsti.

   

  Det vil være muligt for alle lokalplanområdets beboere at komme til Egemosevej på cykel og til fods, gennem stisystemet inden for lokalplanområdet.

   

  Antallet af nye boliger

  Det fremgår af sagsfremstillingen før høringen (2. december 2019 punkt 20) og det udsendte høringsbrev, at der kan etableres omkring 150 boliger inden for området. Det maksimale antal vil være 180 boliger i henhold til § 7.2 i forslag til lokalplanen.

   

  Administrationen vurderer, at udvikling af området vil ske i etaper, da projekter med dette omfang tager tid at udvikle og etablere. Det er derfor administrationens vurdering, at der ikke vil være tale om 180 boliger i Jystrup bygget på en gang, men at der gradvist vil blive udbygget inden for lokalplanområdet. Herudover er det administrationens vurdering, at udviklingen af lokalplanområdet vil være med til at sikre Jystrup som en attraktiv bosætningsby, med et bredt udbud af forskellige boligformer, boligstørrelser og ejerformer.

   

  Højde og etageantal

  Der er flere høringssvar imod og én for en højde på maksimalt 8,5 meter og 2 etager.

   

  Administrationen vurderer, at en højde på 8,5 meter og 2 etager vil være passende for det nye område, da det er i overensstemmelse med kommuneplanens ramme for både Vårmarken og Jystrup generelt.

   

  Lokalplanprocessen

  Bemærkning om mere inddragelse i lokalplanprocessen forud for høringen er taget til efterretning i administrationen. For at imødekomme borgernes ønsker i den konkrete sag, er der afholdt borgermøde i Jystrup forud for den politiske behandling af vedtagelsen af planforslagene.

   

  Andre høringssvar

  Administrationen vurderer, at andre bemærkninger kan imødekommes eller delvist imødekommes ved at:

  • Præcisere bestemmelsen om parkering i området, så det står klart, at hvert byggefelt med tilhørende parkeringsareal selvstændigt skal kunne opfylde parkeringsnormen på 1,5 parkeringsplads pr. bolig. På den måde fordeles parkering jævnt i området og i tilknytning til hver enkelt boliggruppe. 
  • Præcisere at belysning på veje og stier ikke må være til gene for omgivelserne.
  • Præcisere bestemmelsen omkring farve/udtryk af facade og tag, så det er tydeligt, hvad der er muligt.
  • Fjerne muligheden for betontagsten. Herefter vil der fortsat være mulighed for teglsten, skiffer, tagpap og metal med en flad profil. Dette er i overensstemmelse med nuværende projekt, hvor der ønskes tag med tagpap.
  • Tilføje krav om at cykelparkering skal ske i tilknytning til de indre gårdrum og at mindst halvdelen af cykelparkeringen skal overdækkes, for at gøre cyklen til at attraktivt alternativ til bilen.

   

  Administrationen vurderer at de øvrige bemærkninger ikke giver anledning til at ændre yderligere i lokalplanforslaget.

   

  Tekniske rettelser

  Herudover vurderer administrationen, at placering af parkeringspladser til biler skal fæstnes i bestemmelserne, så det bliver et krav, at al parkering skal placeres inden for de angivne parkeringsområder vist på kortbilag 3.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

   

  1. at Kommuneplantillæg 8 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages uden ændringer

   

  1. at Lokalplan 307 - Boligområde Vårmarken i Jystrup vedtages med følgende ændringer:

   

  a)      Bestemmelse om byggelinje mod Egemosevej, som friholdes for bebyggelse, parkering og anlæg til håndtering af regnvand.

   

  b)      Bestemmelse om, at parkeringspladser skal anlægges og udlægges, så hvert byggefelt med tilhørende parkeringsområde kan opfylde parkeringsnormen på 1,5 parkeringspladser pr. bolig.

   

  c)      Bestemmelse om, at gade- og stibelysning ikke måde give anledning til blænding.

   

  d)      Præsiceret bestemmelse om facade- og tagbeklædning, herunder at betontagsten ikke er muligt

   

  e)      Bestemmelse om krav til placering af cykelparkering og overdækning af minimum halvdelen af cykelparkeringen.
  .

  f)        Bestemmelse om, at parkering skal foregå inden for de på kortbilag 3 viste områder.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 01-04-2020

  Ad 1 og 2 anbefales godkendt efter afstemning, dog således at 2d og 2e udgår.

   

   

  A

  Per Flor

  A

  Lisbeth Andersen

  V

  Timo Jensen

  V

  Line Lynnerup

  O

  Daniel Nørhave

  R

  Lars Tegl Rasmussen

  Ø

  Henrik Kjær

  For

  X

  X

  X

  X

  X

  X

   

  Imod