Du er her

Byrådet - 15-03-2021

Byrådet - 15-03-2021

Dato: Mandag den 15. marts 2021 Tid: Kl. 19:00
Udvalg/Råd: Byrådet
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Beslutning

  Godkendt med bemærkning om, at punkt 14 sendes tilbage til Børne- og Undervisningsudvalget.

 • Punkt 2 Borgerdrevet forslag: Fodgængerfelt på Kaserne Allé.

  SagsID/Sagsnummer: 21-000966
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indhold

  Indledning

  Sagsgang:

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Et borgerdrevet forslag med titlen ”Fodgængerfelt på Kaserne Allé” har opnået 200 stemmer. Byrådet skal nu tage stilling til, hvad der skal ske med forslaget.

  Beskrivelse af sagen

  Forslaget har følgende ordlyd:

  Jeg vil gerne foreslå at der laves fodgængerfelt 2 steder på Kaserne Allé. Det ene sted er hvor man skal krydse vejen på Kærhavestien. Det andet sted er ud for stierne der løber langs med fodboldbanerne, hvor man så krydser over ved Jehovas vidner. Jeg har vedlagt kort, hvor det er markeret.

  Jeg bor på Østre Parkvej og har boet her og cyklet dagligt i 10 år. Nu cykler jeg sammen med mine to børn, og der er rigtig mange andre børn, der cykler turen alene. Der er kommet mere cykeltrafik de sidste år, som formentlig hænger sammen med de nye boliger, der er bygget på kaserneområdet. Ved begge kryds er der fartbump, men der opstår alligevel ofte farlige situationer:

  - Bilerne holder tilbage, selvom de ikke har vigepligt. Ofte holder en bil i den ene side tilbage, og bilen i den anden side kører. Det sker næsten dagligt. Det skaber en meget farlig situation ofte for børnene, som bliver forvirrede over, om de skal køre eller om de skal vente. Jeg har oplevet, at der kun har været biler i den ene side, og når de vælger at holde tilbage, bliver barnet usikkert. Barnet venter med at køre over, og i det barnet så beslutter sig for at køre over, kører bilen også, fordi billisten forventer, at barnet alligevel holder tilbage.

  - I krydset ved Anlægsvej skal man holde øje med både biler der drejer fra Anlægsvej og fra Østre Parkvej. Når bilerne drejer ud, er de meget tæt på cyklerne. Samtidig skal man orientere sig om bilerne fra begge retning af Kaserne Allé. Her bliver igen ofte farlige situationer, da børnene ofte overser bilerne enten fra Anlægsvej eller fra Østre Parkvej. Eller bilen kommer i fart inden den drejer ud, og kan være svær at nå at få øje på.

  - Der kommer ofte biler med meget høj fart på Kaserne Allé. Det kan være meget svært for cyklister, her tænker jeg igen særligt på de mange børn, at bedømme i hvor hurtigt fart billisterne kommer i.

  Jeg mener, at 2 fodgængerfelt vil kunne afhjælpe flere af de farlige situationer, som jeg dagligt oplever. I få fald vil alle billister være opmærksomme på at skulle holde tilbage, og det vil være lettere for både børn og voksne, både cyklisterne og billister, at forholde sig til hvornår man skal holde tilbage og hvornår der er fri bane til at køre over.

  Det kort, som omtales i forslaget, er ikke vedlagt som bilag. Det er ikke teknisk muligt at vedhæfte bilag til de borgerdrevne forslag.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Ingen.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at sagen drøftes.

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Byrådet den man, 15/03/2021 - 19:00

  Beslutning

  Forslaget oversendes til optagelse i Trafikhandlingsplanen

 • Punkt 3 Britta Nielsen ønsker en sag på Byrådsmødet vedr. fritagelse for skolerne til at deltage i de obligatoriske nationalt test i 2021

  SagsID/Sagsnummer: 21-002556
  Sagen afgøres i: Byrådet
  nationale_test.pdf

  Indhold

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Britta Nielsen har brugt initiativretten og ønsker sag på Byrådsmødet.

  Beskrivelse af sagen

  Af henvendelsen (bilag) fremgår:

  ”SF ønsker at bruge initiativretten til at få følgende sag på Byrådets næste møde:

  SF foreslår, at Borgmesteren på vegne af Byrådet retter henvendelse til undervisningsministeriet om, at skolerne i Ringsted Kommune fritages fra at deltage i de obligatoriske nationale test i 2021. Fokus for undervisningen med eleverne tilbage i skolerne må rette sig mod at styrke elevernes trivsel og mod inspirerende og intensiv undervisning, der styrker områder, emner og færdigheder, som den digitale undervisning ikke i tilstrækkelig grad har kunnet honorere samt understøtte de elever som har fået mindst ud af den digitale undervisning. 

  Mange elevers trivsel er i bund efter måneder afskåret fra klassen, skolen og vennerne. Vi ved at trivsel er afgørende for læring, så lad os frem for test og målinger, fokusere på at eleverne kommer godt tilbage i skole og får lært det den digitale undervisning ikke har formået.

  Det er desuden uvist hvor meget tid eleverne fra 5.-8. klasse får med fysisk tilstedeværelse på skolen, da der endnu ikke er aftalt, hvornår de kan starte – og der er generel usikkerhed omkring, hvordan undervisningen for alle elever kan gennemføres frem til der er en mere Corona-tryg tilværelse for alle.

  Flere andre kommuner har rettet henvendelse til undervisningsministeriet om fritagelse herunder bl.a. Københavns Kommune, Holbæk Kommune og Odsherred Kommune og det er vores håb at Ringsted Kommune vil være med til at lægge pres på Undervisningsministeren, så vores børn og unge får den bedste start i skolen efter nedlukningen.”

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at sagen drøftes.

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Byrådet den man, 15/03/2021 - 19:00

  Beslutning

  Efter afstemning blev sagen sendt til behandling i Børne- og Undervisningsudvalget.

  Navn Liste For Imod Undlod
  Benny Christensen A X
  Lisbeth Andersen A X
  Mette Ahm-Petersen A X
  Per Flor A X
  Sadik Topcu A X
  Torben Lollike B X
  Andreas Karlsen C X
  Tina-Mia Eriksen C X
  Britta Nielsen F X
  Finn Andersen K X
  Daniel Nørhave O X
  Per Nørhave O X
  Lars Tegl Rasmussen R X
  Henrik Hvidesten V X
  Johnny Brown Lundberg Dahlgaard V X
  Klaus Hansen V X
  Line Lynnerup V X
  Mazlum Øz V X
  Timo Jensen V X
  Henrik Kjær Ø X
  Jan Jakobsen Ø X
 • Punkt 4 Orientering om formandsbeslutning

  SagsID/Sagsnummer: 21-002466
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indhold

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

  x

  Indstilling

  Beslutning

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  I denne sag orienteres Byrådet om Borgmesterens formandsbeslutning, der er truffet omkring, at børn der har brug for pasning op til påske, skal tilbydes dette i eget dagtilbud

  Beskrivelse af sagen

  Borgmester Henrik Hvidesten har, jf. styrelseslovens § 31, den 3. marts 2021 truffet formandsbeslutning om, at børn, der har behov for pasning op til påske i dagene den 29.-31. marts 2021, skal tilbydes dette i deres eget dagtilbud

  Administrationen har anbefalet, at sampasningen på tværs af dagtilbud i lukkedagene aflyses op til påske i dagene den 29. - 31. marts 2021, grundet situationen omkring corona.

  Det er tidligere politisk besluttet, at dagtilbuddene under normale omstændigheder tilbyder sampasning i de tre lukkedage før påske, så alle de børn, der har brug for pasning samles i et dagtilbud. For at forebygge smittespredning, foreslår administrationen, at de børn, der har brug for pasning, tilbydes pasning i eget dagtilbud.

  Det drejer sig om 20-25 børn, fordelt på 8 dagtilbud.

  Sampasningen i lukkedagene mellem jul og nytår blev ligeledes aflyst på grund af corona.

  Administrationen har afventet Regeringens udmelding den 24. februar 2021 om hvilke restriktioner, der gælder for Ringsted kommune, før der kunne tages stilling til en eventuel aflysning af sampasningen.

  Beslutningen kan ikke afvente politisk behandling i Byrådet den 15. marts 2021, da forældre og medarbejdere skal varsles rettidigt

  Efter styrelseslovens § 31, stk. 2, skal Borgmesteren senest på førstkommende byrådsmøde, orientere Byrådet om formandsbeslutninger.

  Inddragelse og høring

  Ingen Høring

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at orienteringen tages til efterretning

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Byrådet den man, 15/03/2021 - 19:00

  Beslutning

  Taget til efterretning.

 • Punkt 5 Borgerrådgiverens halvårsstatus 2021 (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 21-002102
  Sagen afgøres i: Byrådet
  borgerraadgiverens_halvaarsstatus_2021.pdf

  Indhold

  Indledning

  Sagsgang:

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

  Indstilling

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  I denne sag orienteres Økonomiudvalget og Byrådet om borgerrådgiverfunktionens virke i perioden fra den 1. august 2020 til 26. januar 2021. Borgerrådgiveren beder desuden Byrådet tage stilling til tidspunktet for, hvorvidt der skal tilføres yderligere ressourcer til funktionen. 

  Beskrivelse af sagen

  På baggrund af anmodning fra Økonomiudvalget har borgerrådgiveren udarbejdet en halvårsstatus til orientering om funktionens virke det sidste halve år. Borgerrådgiverens halvårsstatus 2021 er vedlagt som bilag 1, der mere uddybende beskriver perioden.

  I perioden har 74 borgere og brugere henvendt sig til borgerrådgiveren, hvilket er en markant stigning i antallet af henvendelser på mere end 34 % set i forhold til antallet af henvendelser i sidste periode.

  I perioden blev modtaget henvendelser om 173 klageforhold fra borgere og brugere af Ringsted Kommune. Det svarer til en stigning i antallet af klageforhold på mere end 55 % set i forhold til antallet af klager i sidste periode.

  Stigningen i antallet af henvendelser kan ikke umiddelbart forklares, men rammerne for arbejdet i administrationen under hjemsendelsen kan have indflydelse på tallene. 

  Sagsbehandlingstiden for funktionen er steget fra to til fire uger i perioden, hvilket skyldes stigningen i antallet af henvendelser og omfanget af administrative sager i perioden. 

  Borgerrådgiveren afventer, at der tages stilling til, om funktionen skal varetage kommunens interne whistleblowerordning, som alle kommuner skal have oprettet inden 17. december 2021. 

  Fokuspunkter:
  Der er ikke generelle erfaringer, anbefalinger eller henstillinger, som kan indgå i borgerrådgiverens halvårsstatus 2021. I perioden og i tiden op til borgerrådgiverens årsberetning 20/21 vil der være særlig fokus på følgende områder:

  • Grundlæggende forvaltningsretlige kompetencer
  • Partshøringsmetoder

  Fokuspunktet om forvaltningsretlige kompetencer kan ikke udskilles til bestemte afdelinger eller centre, men følger som generelt opmærksomhedspunkt. Fokuspunktet om partshøringsmetoderne vedrører særligt Børne- og Familierådgivningen, som borgerådgiveren har løbende dialog med om forholdet.

  Status for opfølgningen af anbefalinger:
  Status for opfølgningen fra anbefalinger fra årsberetningen 18/19 og for årsberetningen 19/20 er, at der samlet skulle udarbejdes et dagsordenspunkt til Byrådet om, hvilket tiltag det enkelte center har iværksat. Borgerrådgiveren er orienteret om, at sagen senest skulle have været forelagt Byrådet i januar 2021. Borgerrådgiveren er ikke orienteret om, hvornår sagen forventes forelagt. 

  Borgerrådgiveren blev i november måned 2020 af Social- og Sundhedscenteret orienteret om deres arbejde med at implementere anbefalingerne til den skriftlige kommunikation i centeret. 

  Ved afgivelsen af borgerrådgiverens årsberetning til september 2021, vil der følges op på status igen. 

  Inddragelse og høring

  Borgerrådgiverens halvårsstatus 2021 har ikke været i høring. 

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. 

  Vurdering

  Borgerrådgiveren vurderer det relevant, at Byrådet afventer at tage endelig stilling til, om der er behov for at tilføre funktionen ekstra ressourcer, indtil den endelige opgavevaretagelse er vedtaget. 

  Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

  Indstilling

  Borgerrådgiveren indstiller, at:

  1. Borgerrådgiverens halvårsstatus for 2021 tages til efterretning. 
  2. Borgerrådgiveren fremlægger forslag til funktionens opgavesammensætning, opdateret funktionsbeskrivelse og vurdering af behov for yderligere ressourcer til borgerrådgiverfunktionen, når omfanget af den endelige opgavevaretagelse er vedtaget. 

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den man, 08/03/2021 - 17:00
  Byrådet den man, 15/03/2021 - 19:00

  Økonomiudvalget den man, 08/03/2021 - 17:00

  Ad 1: Til efterretning 

  Ad 2: Anbefales godkendt.


  Beslutning

  Ad 1. Taget til efterretning

  Ad 2. Godkendt.

 • Punkt 6 Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens årsberetninger for 18/19 og 19/20 (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 21-001494
  Sagen afgøres i: Byrådet
  borgerraadgiverens_aarsberetning_18-19.pdf borgerraadgiverens_aarsberetning_19-20.pdf

  Indhold

  Sagsgang: 

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

  x

  x

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Orientering om den løbende opfølgning der sker i administrationen på baggrund af borgerrådgiverens årsberetninger for henholdsvis 18/19 og 19/20.

  Beskrivelse af sagen

  Borgerrådgiverfunktionen i Ringsted Kommune blev etableret den 1. august 2018 og har til formål at styrke dialogen mellem borger og kommune og at sikre borgernes retssikkerhed under sagsbehandlingen. Dette sker bl.a. ved at borgerrådgiveren en gang om året udarbejder en årsberetning til Byrådet. Årsberetningen skal understøtte Byrådets tilsyn med den kommunale forvaltning og give byrådsmedlemmerne og den administrative ledelsen viden om den administrative praksis, ex. når der er steder, hvor det ikke fungerer efter hensigten og komme med forslag til, hvordan sagsbehandlingen kan forbedres. 

  Administrationen har på baggrund af årsberetningerne for 18/19 samt 19/20 iværksat en række tiltag, for at forbedre sagsbehandlingen i kommunen. Byrådet er desværre ikke tidligere orienteret om de tiltag, som var iværksat i forbindelse med årsberetningen for 18/19 og derfor sker der nu en samlet orientering for tiltag iværksat på baggrund af begge årsberetninger.

  Opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning for 19/20:

  Borgerrådgiveren udgav den 31. juli 2020 sin årsberetning for 19/20.

  Byrådet besluttede den 7. september 2020, at tage borgerrådgiverens årsberetning til efterretning.

  Borgerrådgiveren anbefalede følgende for alle centre: 

  1. At ledelsen sikrer, at medarbejderne har eller får den fornødne viden om organisationens sammensætning og opgavefordeling.
  2. At ledelsen sikrer, at samarbejde og koordinering etableres i mellem centrene.
  3. At ledelsen understøtter og sikrer medansvaret for den fælles opgaveløsning hos medarbejderne.
  4. At ledelsen sikrer gode sagsrutiner og arbejdsgange til styring af sagerne.
  5. At ledelsen sikrer fokus på borgeres ret til at klage, og at klager bruges løbende og konstruktivt til at skabe læring i afdelingen.

  Borgerrådgiveren vil senest følge op på disse anbefalinger ved afgivelsen af næste årsberetning.

  Borgerrådgiverens årsberetning for 19/20 har været drøftet på Koncernledelsesmøde og der følges op på personalemøder i fagcentre og stabe.

  Ad 1., 2. og 3. – Viden, samarbejde og koordinering

  Der arbejdes på at sikre at alle medarbejdere i kommunen har det fornødne overblik over, hvilke enheder der har hvilke opgaver og at medarbejderne er i stand til at finde disse oplysninger på en nem og overskuelig måde, så borgerne kan få svar på deres henvendelser. Dette gøres ved at opdatere oplysningerne på Ringsted Kommunes intranet – Midtpunktet. Derudover relanceres kommunens værdigrundlag ”sådan møder vi borgeren”, hvor det også fremgår, at alle medarbejdere skal sikre, at borgerne får hurtig kontakt til den rigtige medarbejder.  

  Der vil også være øget fokus på medarbejdernes pligt til at vejlede borgerne og videresende henvendelser til andre enheder, dels i forbindelse med de juridiske kurser generelt, men også i forbindelse med den tværgående indsats om ”Sikker kommunikation” (se nedenfor). Indsatsen med ”Sikker Kommunikation” er igangsat på baggrund af borgerrådgiverens årsberetning for 18/19, og her inddrages alle centre og stabe.

  Ad 4. – Sagsrutiner og arbejdsgange

  Der arbejdes i alle fagcentrene på at sikre gode sagsrutiner og arbejdsgange til styring af sagerne i kommunen. God sagsstyring og gode sagsrutiner er også med til at forbedre medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde. Dette arbejde igangsættes inden for de enkelte sagsområder, da der er stor forskel på, hvordan sagerne skal behandles fra område til område. 

  Ad. 5. – Ret til at klage og læring

  Administrationen er generelt opmærksomme på at borgerne oplyses om, at de kan klage over de afgørelser, hvor der er klageadgang. Ligesom administrationen også er meget opmærksomme på at henvise utilfredse borgere til borgerrådgiveren. Der er i administrationen af en bred accept af, både hos medarbejdere og ledere, at borgerne påklager afgørelserne og at dette selvfølgelig ikke skal have indflydelse på, hvordan borgeren behandles.

  Administrationen vil bede borgerrådgiveren om, at gøre administrationen (fx den relevante centerchef) opmærksom på, de hvis der er situationer, hvor borgere er nervøse eller bange for at klage, selvfølgelig så borgerens anonymitet sikres. Med det formål at borgerens ret til at klage, kan blive indskærpet i centeret eller den relevante enhed. Administrationen er opmærksomme på, at det kan være svært for borgerne at klage og at nogle måske afholder sig fra dette og vil fortsat arbejde på at sikre alle borgeres retssikkerhed i den forbindelse.

  I forhold til systematisk at bruge klagerne til at skabe læring i enhederne, så foregår der allerede systematisk læring på baggrund af klagerne til borgerrådgiveren, både i de centre som har flere sager og i de centre, som har færre sager.

  Derudover er det besluttet, at der etableres et netværk af forvaltningsretlige ”fyrtårne” på tværs af kommunen. Meningen med netværket er, at drøfte generelle juridiske problemstillinger i relation til offentlig ret og forvaltningsret, for at højne det generelle forvaltningsretlige niveau på tværs af kommune. Ligesom det er tanken, at man i netværket kan drøfte de sager borgerrådgiveren har behandlet og som giver anledning til overvejelser på tværs af kommunen – så centrene og stabene kan lære af hinanden.  

  Opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning for 18/19

  Borgerrådgiveren udgav den 31. juli 2019 sin årsberetning for 18/19. Af årsberetningen fremgik det, at borgerrådgiveren ønskede, at alle centrene fremadrettet arbejdede på at forbedre deres skriftlige svar til borgerne.

  Byrådet besluttede den 9. september 2019, at tilslutte sig borgerrådgiverens anbefalinger og anmodede administrationen om, at udarbejde en redegørelse for, hvordan der følges op på borgerrådgiverens anbefalinger i fagcentrene. Borgerrådgiveren ønskede at afrapportere over for de enkelte centerchefer på et møde i forhold til centerets egne sager.

  Borgerrådgiveren anbefalede følgende:

  1. Borgernes klager skal besvares, og centrenes skal sikre, at besvarelsen er både fyldestgørende og forståelig for borgeren.
  2. Centrene skal i besvarelsen forholde sig til evt. affødte konsekvenser, som svaret måtte have for borgeren.
  3. Borgeren skal også have et skiftligt svar, selv om centrene tilbyder borgeren et møde.
  4. Centrene skal være opmærksomme på, hvem der besvarer en borgerklage og om borgeren eksempelvis er repræsenteret, om borgeren er part i sagen og om der klages over afgørelsen eller sagsbehandlingen mv.
  5. Centrenes besvarelse skal fremsendes til borgerne som sikker post.

  Ad 1, 2 og 4. – Besvarelse af klager (herunder formalia) og vejledning om konsekvenser.

  De forhold borgerrådgiveren her har fremhævet under disse punkter relaterer sig alle til enten almindelig forvaltningsretlige principper, regler og det man kalder god forvaltningsskik og har derudover også en element af kommunikation. Dette er altså til dels et spørgsmål om, at medarbejderne skal være klar over, hvilke regler der gælder og dels et spørgsmål om, hvordan disse regler konkret skal udmøntes i den enkelte sag.

  For at imødekomme behovet for kendskabet til reglerne afholdes der generelle juridiske kurser, som alle administrative medarbejdere har mulighed for at deltage i inden for følgende områder:

  1. Grundlæggende offentlig ret (hvilke generelle regler er man underlagt som offentlig ansat)
  2. Forvaltningsret – den gode afgørelse (fokus på sagsbehandlingsreglerne i forvaltningsloven)
  3. Persondataret
  4. Aktindsigt

  Det er besluttet, at kurset i grundlæggende offentlig ret er obligatorisk for nye administrative medarbejdere. Ud over de fælles kurser afholder Jura-teamet gerne lokale kurser i de enkelte centre, enheder og teams om konkrete juridiske emner. Der arbejdes også på at udarbejde kurser om bestemte emner og gøre disse tilgængelige som e-læring.

  Disse regler er ligeledes tænkt ind i projektet ”Sikker Kommunikation” se nedenfor under Ad 5.

  Endvidere fremgår det af Ringsted Kommunes politik om ”kommunikation og borgerinddragelse” (som vedtaget af Byrådet den 12. november 2018), hvordan Byrådet ønsker at administrationen forholder sig til kommunikation med borgerne i kommunen. En politik som de enkelte centerchefer, stabschefer og ledere dagligt arbejde på at omsætte så politikken danner grundlag for den kerneopgave medarbejderne udfører.  

  Ad 3. – Skriftlige svar.

  Borgerrådgiveren har på afrapporteringsmøderne i de centre, hvor dette har været et problem gjort opmærksom på, at der kan være behov for at give et skriftligt svar på trods af, at der fx er afholdt et møde med borgeren om klagen. Det er nu klart for alle centre, at der fortsat kan være brug for et skriftligt svar, selvom der er afholdt et møde.

  Ad 5. – Sikker post.

  I forhold til informationssikkerhed mere generelt tilbydes alle nyansatte – både administrative og ikke-administrative medarbejdere et introkursus i informationssikkerhed. Disse afholdes hver måned af Jura, Digitalisering og IT.

  I forhold til borgerrådgiverens betragtning om, at afgørelser skal fremsendes som sikker post. Er det besluttet at der igangsættes et projekt om ”Sikker Kommunikation”. Formålet er at undervise alle relevante medarbejdere i de informationssikkerhedsmæssige og de forvaltningsretlige regler i forbindelse med afgørelser og anden kommunikation.  

  Der afholdes undervisningsforløb i samtlige stabe og centre, for at gøre medarbejderne i stand til at vurdere hvilken kommunikationsform, der bør anvendes i den konkrete situation samtidig med, at de generelle principper for den offentlige forvaltnings kommunikation med borgerne genopfriskes (herunder vejledningspligtens indhold, kravene til indholdet af en afgørelse, besvarelse af klager o.lign.). Herunder de punkter borgerrådgiveren har påpeget i sin årsberetning for 18/19 og 19/20. 

  ”Sikker Kommunikation” skulle have været gennemført i foråret og sommeren 2020, men da de kommunale medarbejdere blev hjemsendt i foråret på baggrund af Covid-19, var det ikke muligt at gennemføre undervisningen i sikker kommunikation, i overensstemmelse med den plan der var udarbejdet. Da der var tale om kurser og oplæg, som umiddelbart var tænkt som fysisk undervisning i de enkelte teams og centre, var det som følge af sundhedsmyndighedernes retningslinjer, nødvendigt at udskyde undervisningen. 

  Samtidig besluttede administrationen at gennemføre et testforløb (bl.a. i Myndighedsenheden) af en sikkerhedsløsning, som skulle gøre det lettere for medarbejderne i kommunen, at sende sikre mails. For ikke at undervise medarbejderne i brugen af den ”gamle løsning ” for efterfølgende at introducere en ny løsning blev undervisningen i ”sikker kommunikation” (også af denne årsag) udskudt.

  Testforløbet blev afsluttet med udgangen af september 2020 med et meget positivt resultat og Myndighedsenheden bruger fortsat sikkerhedsløsningen. Det er derfor nu besluttet, at denne sikkerhedsløsning rulles ud til alle relevante medarbejdere i forbindelse med at undervisningen i ”Sikker Kommunikation” gennemføres i løbet af forår og sommer 2021. At det sker sammen med undervisningen i ”Sikker Kommunikation” skyldes, at der når det rulles ud vil være en række nye knapper og funktionaliteter, som bruger skal præsenteres for.  

  Der er besluttet at en del af undervisning skal foregå som e-læring. Dette vil øge fleksibiliteten for de medarbejdere som skal gennemføre kurserne, sikre at der også kan gennemføres kurser når medarbejdere er hjemsendt og sikre at administrationen har overblik over hvem der har gennemført kurser og dokumentere dette, hvilket er et krav på det persondataretlige område. Der er valgt et system som kan bruges til at udarbejde e-læringskurser og som administrationen forventer at kunne tage i brug i starten af april.  

  Det er centercheferne, som sammen med de relevante ledere, har besluttet hvilke medarbejdere, der skal undervises. Det er vurderingen, at der undervises i 1-3 timer afhængigt af, hvilke medarbejdere, der er tale om. Det er planen, at der i videst muligt omfang bruges eksempler fra medarbejdernes egen hverdag, for at gøre undervisningen så nærværenden og forankre læringen bedst muligt.

  Det er Jura, Digitalisering og IT i Ringsted Kommune, som står for undervisningen med input fra de enkelte enheder og centre.  

  Derudover har flere af centrene igangsat lokale tiltag, hvor der arbejdes systematisk med borgerrådgiverens anbefalinger.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Vurdering

  Der iværksættes løbende tiltag i Ringsted Kommune, med henblik på at sikre og forbedre borgernes dialog med kommunen samt sikre, at vi overholder alle de regler, vi er underlagt som offentlig myndighed. Dette sker både på et mere overordnet og strategisk plan, men også i de mindre og nogen gange lokale forbedringer.

  Dette arbejde tager udgangspunkt i de politikker Byrådet har vedtaget eksempelvis politikken om kommunikation og borgerinddragelse fra nov. 2018 og Ringsted Kommunes værdigrundlag for mødet med borgerne ”Sådan møder vi borgeren”.

  Administrationen arbejder på at sikre fokus på læring i forbindelse med sagsbehandlingen og klager over denne og arbejder på, at forbedre kommunens møder med borgeren og kvaliteten af de afgørelser der træffes. I den forbindelse er borgerrådgiverens årsberetning et vigtigt værktøj for administrationen i forhold til at kunne identificere både kendte problemstillinger i sagsbehandlingen, men også problemstillinger, som administrationen ikke selv har opdaget. 

  Dette indebærer, at administrationen forholder sig til de konkrete sager, hvor borgerrådgiveren er involveret, såvel som borgerrådgiverens årsberetning, samt afgørelser fra relevante klageinstanser og afgørelser fra Folketingets Ombudsmand og det kommunale tilsyn hos Ankestyrelsen.

  Med ovenstående tiltag er det administrationens vurdering, at Ringsted Kommune arbejder frem mod at styrke kommunens dialog med borgerne og sikre borgernes retssikkerhed ved en række tiltag, som tager udgangspunkt i de problematikker borgerrådgiveren har givet udtryk for i sine årsberetninger.

  Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den man, 08/03/2021 - 17:00
  Byrådet den man, 15/03/2021 - 19:00

  Økonomiudvalget den man, 08/03/2021 - 17:00
  Taget til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

 • Punkt 7 Afsluttende udtalelse fra borgerrådgiveren om myndighedsenhedens praksis for optagelse af møder (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 21-002319
  Sagen afgøres i: Byrådet
  endelig_udtalelse_af_3._marts_2021_om_myndighedsenhedens_praksis.docx.pdf

  Indhold

  Sagsgang:

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

  x x

  Indstilling

  Beslutning

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  I denne sag orienteres Økonomiudvalget og Byrådet om borgerrådgiverens afsluttende udtalelse i sagen om myndighedsenhedens praksis for optagelse af møder. 

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet har anmodet borgerrådgiveren om at fremlægge sager af egen drift for Økonomiudvalget og Byrådet, når disse afsluttes.

  I vedlagte udtalelse afslutter jeg min undersøgelse af myndighedsenhedens praksis for optagelse af møder, som er iværksat af egen drift.

  Ved brev af 21. december 2018 iværksatte jeg sagen på baggrund af en korrespondance på Byrådsportalen, der indikerede, at myndighedsenheden havde en fast praksis for at afvise borgeres anmodninger om optagelse af møder.

  Den 31. juli 2019 udtalte jeg mig om sagen efter at have gennemgået administrationens udtalelse, reglerne på området og sagsmaterialet i øvrigt.

  I min udtalelse af 31. juli 2019 anbefalede jeg, at kommunen udarbejdede et fælles og bindende regelsæt for, hvorledes vi i Ringsted Kommune behandler borgere, der ønsker at optage møder. Jeg anbefalede, at der blev orienteret om dette regelsæt via kommunens hjemmeside.

  Jeg kan overordnet konkludere, at kommunen har fulgt mine anbefalinger, idet der er udarbejdet et bindende og fælles sæt retningslinjer for optagelse af møder, som gælder for alle borgere. Jeg kan også konstatere, at borgerne kan orientere sig i retningslinjerne (for borgere) på kommunens hjemmeside.

  Jeg har desuden fulgt myndighedsenhedens praksis i et år, og det er mit umiddelbare indtryk, at myndighedsenheden følger kommunens nuværende praksis. 

  Jeg har ikke umiddelbart bemærkninger til kommunens retningslinjer for borgere.

  I forhold til kommunens retningslinje for medarbejdere har jeg i forbindelse med Byrådets behandling af retningslinjerne den 7. september 2020 afgivet bemærkninger hertil i et høringssvar af 21. august 2020. Jeg har den 18. januar 2021 henvendt mig til administrationen med opklarende spørgsmål i sagen, idet jeg ikke kunne konstatere, om mine bemærkninger i høringssvaret af 21. august 2020 var taget til efterretning. Jeg gennemgår min henvendelse til administrationen nærmere i vedlagte udtalelse. 

  Samlet set er det min indtryk, at der fortsat er uklarheder i retningslinjerne, som jeg ikke kan se er slået igennem i min kontakt til administrationen. Disse uklarheder har jeg ad flere omgange rettet henvendelse til administrationen om. Det er mit indtryk, at administrationen og borgerrådgiveren ikke altid har haft den samme opfattelse af de juridiske problemstillinger i sagen. 

  Som borgerrådgiver har jeg ikke kompetence til at gennemtvinge forandringer i administrationen men kan alene gøre opmærksom på de steder, hvor jeg mener, at forvaltningen kan sætte ind.

  Jeg finder det ærgerligt at de forandringer og forslag til forbedringer i organisationen, som jeg har påpeget i forløbet, har vist sig svære at få indført.

  Inddragelse og høring

  Ingen. 

  Økonomi

  Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser. 

  Vurdering

  -

  Indstilling

  Borgerrådgiveren indstiller, at den afsluttende udtalelse om myndighedsenhedens praksis tages til efterretning.

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den man, 08/03/2021 - 17:00
  Byrådet den man, 15/03/2021 - 19:00

  Økonomiudvalget den man, 08/03/2021 - 17:00

  Taget til efterretning med den bemærkning, at der ønskes en sag med forslag til præcisering af klageadgang ved afvisning af adgang til at lydoptage møder.


  Beslutning

  Taget til efterretning med Økonomiudvalgets bemærkning.

 • Punkt 8 Ændring af kasse- og regnskabsregulativ (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 21-001762
  Sagen afgøres i: Byrådet
  gaeldende_kasse-_og_regnskabsregulativ_for_ringsted_kommune_090919.pdf forslag_til_nyt_kasse-_og_regnskabsregulativ_for_ringsted_kommune_15-03-2021.pdf

  Indhold

  Sagsgang: 

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Der forelægges en række ændringer af kasse- og regnskabsregulativet med henblik på at smidigøre arbejdsgangene.

  Beskrivelse af sagen

  Åbne mulighed for finansiel leasing

  Det nuværende kasse- og regnskabsregulativ giver ikke mulighed for finansiel leasing af driftsmidler fx biler, maskiner og IT-udstyr. Det betyder at kommunens institutioner selv skal spare op til dette eller at der skal forelægges en anlægssag til det politiske niveau hver gang der skal foretages større indkøb af driftsmidler. Det skaber ikke en hensigtsmæssig drift hos kommunens institutioner. Det foreslås således at kasse- og regnskabsregulativet ændres fra:

  Enhver aftale om leasing af driftsmidler og anlæg, kan kun komme på tale, hvis hovedsigtet er operationelt og billigere end at finansiere udgiften ved drifts- og anlægsbevillinger. Kommunen er således som udgangspunkt meget restriktiv, hvad angår indgåelsen af leasingaftaler.

  Alle forslag til leasingaftaler, skal derfor forelægges for Kommunaldirektøren med en tilhørende vurdering af aftalens økonomiske rentabilitet, en vurdering af om aftalen påfører kommunen væsentlig økonomisk risiko, samt en vurdering af om aftalen påvirker kommunens låneramme. Kommunaldirektøren har jævnfør delegationsbestemmelsen mulighed for at uddelegere godkendelsen af aftaler til f.eks. Koncerncenteret.

   

  Og ændres til:

  Leasing af driftsmidler, som fx biler, maskiner, udstyr inkl. IT-udstyr kan gennemføres hvor det er hensigtsmæssigt i forhold driften og der er et løbende driftsbudget til afholdelse af disse udgifter. Dette gælder både operationel og finansiel leasing.

  Leasing af anlæg skal altid forelægges politisk. I den forbindelse skal der også foretages en vurdering af om leasingen medfører deponering.

  Leasingaftaler skal godkendes af Kommunaldirektøren, som dog har mulighed for at uddelegere godkendelsen af aftaler til fx fagdirektør eller eventuelt stabschefen for Økonomi og Indkøb.

    

  Anlægsregnskaber med mindre afvigelser forelægger ikke i selvstændig sag

  Alle anlægsregnskaber forelægges politisk. Det ændres der ikke på. Men for at undgå unødig administrativt arbejde foreslås at anlægsregnskaber med under 2 mio. kr. kun forelægges i en selvstændig sag, hvis afvigelserne i forhold til bevillingen udgør mere end 0,2 mio. kr. Anlægsregnskabet vil så i stedet skulle indgå i en samlet sag som forelægges en gang årligt. Det foreslås derfor at kasse- og regnskabs regulativet ændres fra:

  Anlægsregnskaber som falder indenfor nedenstående betingelser, skal fremlægges i et selvstændigt dagsordenspunkt senest 12 måneder efter 1 års gennemgangen, med start i fagudvalg og beslutning i Byrådet:

  • Anlægsbevillinger eller anlægsregnskab for anlægsudgifter udgør 2 mio. kr. eller derover,
  • Anlægsbevillinger eller anlægsregnskab for anlægsindtægter udgør 2 mio. kr. eller derover,
  • Afvigelsen mellem anlægsbevilling og anlægsregnskab udgør +/- 10% for enten anlægsudgifter eller anlægsindtægter.
  • Det er fastsat som et krav i forbindelse med at anlægsbevillingen gives.
  • Direktionen ønsker anlægsregnskabet behandlet som en selvstændig sag.

  Alle øvrige anlægsregnskaber forelægges til politisk behandling i en selvstændig, samlet sag en gang årligt. Sagen følger tidsmæssigt den politiske behandling af årsregnskabet.

   

  Og ændres til:

  Anlægsregnskaber som falder indenfor nedenstående betingelser, skal fremlægges i et selvstændigt dagsordenspunkt senest 12 måneder efter 1 års gennemgangen, med start i fagudvalg og beslutning i Byrådet:

  • Anlægsbevillinger eller anlægsregnskab for anlægsudgifter udgør 2 mio. kr. eller derover,
  • Anlægsbevillinger eller anlægsregnskab for anlægsindtægter udgør 2 mio. kr. eller derover,
  • Afvigelsen mellem anlægsbevilling og anlægsregnskab minimum udgør 0,2 mio. kr. for enten anlægsudgifter eller anlægsindtægter.
  • Det er fastsat som et krav i forbindelse med at anlægsbevillingen gives.
  • Direktionen ønsker anlægsregnskabet behandlet som en selvstændig sag.

  Alle øvrige anlægsregnskaber forelægges til politisk behandling i en selvstændig, samlet sag en gang årligt. Sagen følger tidsmæssigt den politiske behandling af årsregnskabet.

  Politisk forelæggelse af tilskudsprojekter

  Kasse- og regnskabsregulativet indeholder ikke præcise regler for, hvornår tilskudsprojekter med ekstern finansiering skal forelægges politisk. Det foreslås derfor at der skabes denne klarhed ved at tilføje følgende til afsnit 2.4 Bevillingstyring:

  Tilskud til projekter

  Tilskud til projekter skal ikke forelægges til politisk behandling med henblik på at opnå bevilling hertil, hvis tilskuddet udgør mindre end 100.000 kr., dog skal et tilskudsprojekt altid forelægges til politisk behandling, hvis et eller flere af nedenstående kriterier er gældende.

  • Projekter som betyder ændringer i forhold til serviceniveau
  • Projekter, som løber over flere år, og hvor det giver anledning til likviditetsmæssige forskydninger mellem budget år.
  • Projekter, hvor der skal tages stilling til finansiering af driften efter ophør af projekttilskud.

  For tilskud til projekter under 100.000 kr. og som ikke er omfattet af ovenstående kriterier, gælder de almindelige regler for driftsbevillinger, dvs. at merindtægter kan anvendes til at afholde merudgifter, blot nettobevillingen overholdes.

  Der er tale om et tilskudsprojekt i de tilfælde, hvor kommunen modtager finansiering fra en ekstern part til et projekt. For at kunne modtage den eksterne finansiering samt afholde udgifter til projektet kræves en bevilling. Projekter er afgrænset i tid, dvs. at projektet har et starttidspunkt og et sluttidspunkt. Tilskud til løbende drift er således ikke omfattet af denne bestemmelse, som kun gælder for projekter.

  Det er den center- eller stabschef som har ansvaret for tilskuddet, som har ansvar for at sikre bevilling og politisk forelæggelse i forbindelse med projektet.

   

  Øvrige små ændringer

  Ud over ovennævnte sager opdateres kasse- og regnskabsregulativet og tilhørende bilag med ændringer i navne på organisatoriske enheder, korrekturrettelser samt ændringer af formuleringer uden indholdsmæssig betydning. Det foreslås at sådanne rettelser kan se løbende uden politisk forelæggelse.

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Ingen

  Vurdering

  Det vurderes at ændringerne af kasse- og regnskabsregulativet vil give en mere hensigtsmæssig drift.

  Forslaget vurderes ikke at have konsekvenser for handicappede.

  Indstilling

  Direktionen indstiller

  1. At kasse- og regnskabsregulativet ændres så der åbnes mulighed for finansiel leasing af driftsmidler
  2. At kasse- og regnskabsregulativet ændres så anlægsregnskaber under 2 mio. kr. og som har en afvigelse på mindre end 0,2 mio. kr. kan forelægges politisk i en samlet sag en gang årligt.
  3. At tilføjelsen til kasse- og regnskabsregulativet om politisk forelæggelse af ekstern finansierede tilskudsprojekter godkendes.
  4. At der løbende kan gennemføres ændringer i kasse- og regnskabsregulativet vedrørende navne på organisatoriske enheder, korrektur og andre rettelser uden indholdsmæssig betydning.

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den man, 08/03/2021 - 17:00
  Byrådet den man, 15/03/2021 - 19:00

  Økonomiudvalget den man, 08/03/2021 - 17:00

  Ad 1) Der ønskes en særskilt sag om muligheder for at finansiere større indkøb, som blandt andet omfatter fordele og ulemper ved forskellige finansieringsformer, herunder finansiel leasing og kassetræk.

  Ad 2) Anbefales godkendt

  Ad 3) Per Flor foreslår, at ansøgninger til eksternt finansierede projekter med en samlet projektsum over 1 mio. kr. forelægges til politisk godkendelse i fagudvalget inden ansøgning.

  Forslaget faldt efter afstemning.

  Navn Liste For Imod Undlod
  Mette Ahm-Petersen A X
  Per Flor A X
  Torben Lollike B X
  Britta Nielsen F X
  Finn Andersen K X
  Daniel Nørhave O X
  Henrik Hvidesten V X
  Klaus Hansen V X
  Henrik Kjær Ø X

  Indstillingen anbefales herefter godkendt.

  Ad 4) Anbefales godkendt.


  Beslutning

  Ad 1. Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

  Ad 2. Godkendt

  Ad 3. Socialdemokratiet foreslår, at ansøgninger til eksternt finansierede projekter med en samlet projektsum over 1 mio. kr. forelægges til politisk godkendelse i fagudvalget inden ansøgning.

  Forslaget faldt efter afstemning

  Navn Liste For Imod Undlod
  Benny Christensen A X
  Lisbeth Andersen A X
  Mette Ahm-Petersen A X
  Per Flor A X
  Sadik Topcu A X
  Torben Lollike B X
  Andreas Karlsen C X
  Tina-Mia Eriksen C X
  Britta Nielsen F X
  Finn Andersen K X
  Daniel Nørhave O X
  Per Nørhave O X
  Lars Tegl Rasmussen R X
  Henrik Hvidesten V X
  Johnny Brown Lundberg Dahlgaard V X
  Klaus Hansen V X
  Line Lynnerup V X
  Mazlum Øz V X
  Timo Jensen V X
  Henrik Kjær Ø X
  Jan Jakobsen Ø X

  Indstillingen blev herefter godkendt

  Ad 4. Godkendt.

 • Punkt 9 Borgerinddragelse i forbindelse med budget 2022 (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 21-454A
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indhold

  Indledning

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  På Byrådsmødet den 11. januar godkendte byrådet tidplanen for budget 2022, med den tilføjelse at der ønskes et særskilt oplæg om bredere borgerinddragelse, blandt andet med digitale værktøjer. I forlængelse heraf, afholdte Økonomiudvalget den 1. februar en temadrøftelse, vedrørende de politiske forventninger til borgerinddragelse i forbindelse med budgetprocessen. På baggrund af byrådets beslutning og økonomiudvalgets drøftelse, har administrationen udarbejdet mulige scenarier for borgerinddragelsen i budget 2022. Foruden borgerinddragelsen som beskrevet i sagen, fastholdes de skriftlige høringer som normalt, hhv. før og efter sommerferien. 

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted Kommune har i mange år haft tradition for at arbejde med borgerinddragelse i forbindelse med budgettet. I forbindelse med budgetprocessen, er der i de seneste år blevet gennemført et borgermøde på Ringsted bibliotek, hvor borgerne kunne møde op og drøfte de forskellige forslag. Derudover blev der gennemført en facebook- dialog, hvor borgerne havde mulighed for at stille politikerne spørgsmål til budgettet.

  Erfaringen fra de seneste år er, at der var et begrænset antal fremmødte til mødet på biblioteket, hvorimod der var mere interaktion i forbindelse med budgetdialogen via Facebook. Årsagen til det lave fremmøde i forbindelse med borgermødet på biblioteket, skal muligvis findes i det faktum at mødet er blevet afholdt på en hverdag, hvor mange borgere i forvejen har forskellige arrangementer og forpligtelser. Derudover vides det erfaringsmæssigt at budgetprocessen i sin helhed virker abstrakt og langt væk fra hverdagen, for de borgere der ikke har forudgående kendskab til kommunens drift og udvikling. Det kan derfor generelt være svært at øge antallet af fremmødte borgere til arrangementer i relation til budgetprocessen. Erfaringen er desuden at flere borgere involverer sig, når budgetprocessen omhandler beslutninger, som påvirker dem meget direkte, eksempelvis i forbindelse bestyrelsesarbejde i skole og dagtilbud, lokalplaner og konkrete tiltag som eksempelvis Roskildevejprojektet. I Ringsted er der desuden en bred forankring omkring landsbyråd og Landsbyforum.

  Som konsekvens af det lave fremmøde har administrationen opsat forskellige scenarier for borgerinddragelsen, med henblik på at sikre, at flere borgere bliver inddraget i samtalen om budget 2022:

  Scenarie 1A:

  Der afholdes et kombineret udendørs/indendørs budget borgermøde lørdag den 22 maj. Ved at afholde borgermødet den 22. maj, afvikles borgermødet i høringsperioden. Borgermødet vil blive afholdt på torvet, med tematisk opdelte telte. Borgermødets temaer vil være:

  • Børn og unge
  • Klima og miljø
  • Liv på landet og i byen
  • Ældre

  Ved at opdele borgermødet i temaer, skabes der en klarere ramme omkring dialogen. Hvert tema vil få en stand, hvor politikere og borgere kan indgå i dialog om det tematiske område. På forhånd vil administrationen udarbejde informationsmateriale om den overordnede udvikling indenfor hvert område, med udgangspunkt i eventuelle handleplaner, kommunens vision og væsentlige beslutninger fra tidligere års budgetter.

  Selve borgermødet vil blive afholdt udendørs i telte, hvilke vil give de bedste muligheder for at gennemføre borgermødet, med respekt for de til den tid gældende Corona-restriktioner. I forbindelse med borgermødet vil der være muligt for borgerne at få en guidet rundvisning på rådhuset, hvilket vil være med til at tiltrække borgerne til borgermødet.

  Det skal dog bemærkes at den 22. maj vil være sammenfaldende med pinsen, hvilket kan have indflydelse på fremmødet. Der er desuden planlagt Kids Tour 2021, som er et arrangement der forventes at tiltrække borgere fra andre kommuner. De nærmeste byer som også har besøg af Kids Tour er Vallensbæk i maj og Køge og Holbæk i august.

  Scenarie 1B:

  Samme som scenarie 1A, men gennemført fredag den 21. om eftermiddagen. Ved at afholde det fredag, kan man muligvis imødegå et lavt fremmøde, da borgerne i mindre grad vil have planer i relation til pinsen. Ved at gennemføre det på en hverdag, er der dog en risiko for, at borgere ikke har mulighed for at deltage, grundet arbejde eller andre forpligtelser.

  Scenarie 1C:

  Samme scenarie som 1A og 2B, men dagen vil blive gennemført på en senere dato, uafhængigt af høringsperioden, da man derved vil undgå sammenfaldet med pinsen. Dette vil muliggøre at gennemføre arrangementet en dag, hvor flere borgere kan deltage. Til gengæld vil det ske på bekostning af sammenfaldet med høringsperioden.

  Scenarie 2

  Scenarie 2 er lig scenarie 1, i den forstand af temaerne fastholdes. Den væsentligste forskel fra de andre scenarier er, at temamøderne her afholdes decentralt, eksempelvis i Sundhedshuset, Businesspark Sjælland, Outlettet etc. Fordelen ved denne model er, at borgermødet vil komme bredere ud hvor borgerne befinder sig i forvejen, ligesom at rammerne ydermere kan styrke tematikkerne, eksempelvis ved at gennemføre borgermødet om ”Natur og miljø” ved end å, eller ”Børn og unge” på en skole. De decentrale borgermøder vil dog sprede borgere og politikere, og dermed stille større krav til antallet af deltagere, da flere lokationer skal bemandes. Ydermere kan det risikeres at de nogle af de udvalgte temaer har lavt fremmøde, mens andre har et stort fremmøde, hvilket vil besværliggøre ressourcefordelingen mellem de enkelte møder.

  Fælles for alle scenarier er at den velkendte Facebook-dialog fastholdes i den eksisterende form den 19. maj, da den de senere år har været velbesøgt og dannet ramme om dialog.

  Som supplement til alle scenarier, bliver der desuden gennemført et digitalt element. Det digitale element vil bestå af en kampagne på kommunens Facebook side. Administrationen vil udarbejde en eller flere korte info-film eller andre former for materiale, indeholdende en beskrivelse af udviklingen indenfor de udvalgte emner, med det formål at klæde borgerne bedst muligt på til at indgå i en aktiv dialog. I forbindelse med materialet vil der også blive gjort opmærksom på muligheden for at deltage i den direkte dialog med politikerne i forbindelse med henholdsvis borgermødet og facebookdialogen, med henblik på at styrke fremmødet.

  Inddragelse og høring

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Vurdering

  Det vurderes at det generelt kan være udfordrende at gennemføre borgerinddragelse med mange fremmødte, da budgetprocessen for mange borgere kan være svær at forholde sig til. I forlængelse heraf vurderes det at det er lettere at skabe interesse for udvalgte, håndgribelige budgetforslag, hvorfor budgettet foreslås opdelt i temaer. Opgaven med borgerinddragelse kompliceres yderligere af, at de to weekender i høringsperioden falder sammen med hhv. Kristi himmelfarts ferien samt pinsen, hvorfor det må forventes at en del af Ringsteds borgere holder ferie.

  Det vurderes dog samlet set, at scenarie 1 vil være den bedste løsning, da den optimerer muligheden for at der bliver et stort fremmøde, samtidig med at borgermødet bliver afholdt samtidig med høringsperioden. Der er en risiko for at sammenfaldet med pinsen vil betyde et mindre fremmøde, hvilket i et omfang kan imødegås ved at skabe opmærksomhed omkring borgermødet via Facebook siden og gennem kommunens øvrige kommunikation.

  Det vurderes endeligt at borgermødet kombineret med de to Facebook elementer, Facebook dialogen og Facebook kampagnen, giver Ringsteds borgere gode muligheder for at deltage i budgetprocessen.

  Generelt er det administrationens vurderingen at det at skabe større engagement og deltagelse ift. budgettet vil kræve mange ressourcer, som kan anvendes med større udbytte på konkrete projekter og politikker

  Konsekvenser for handicapområdet

  Sagen har ikke konsekvenser for handicapområdet

  Indstilling

  Direktion indstiller  

  1.  at Ringsted Kommune gennemfører borgermødet i forbindelse med budgetprocessen som beskrevet i scenarie 1A.

        2. at administrationen gennemfører de digitale elementer som beskrevet.

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den man, 08/03/2021 - 17:00
  Byrådet den man, 15/03/2021 - 19:00

  Økonomiudvalget den man, 08/03/2021 - 17:00

  Ad 1) Scenarie 1C anbefales godkendt, og foreslås afholdelse af borgermødet på Torvet den 29. maj 2021 fra kl. 11-13.

  Ad 2) Anbefales godkendt.


  Beslutning

  Ad 1. Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

  Ad 2. Godkendt.

 • Punkt 10 Forslag til dialog med center- og stabenes MED-udvalg (CMU/SMU) om budget 2022 (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 20-18238A
  Sagen afgøres i: Byrådet
  tidsplan_med_aendring_vedr._cmu-dialog_250221.pdf

  Indhold

  Sagsgang:

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Indledning

  På budgetseminar den 10. februar blev der tilkendegivet ønske om at der i lighed med tidligere år afholdes budgetdialog mellem fagudvalg og center- og stabenes MED-udvalg (CMU/SMU). 

  I denne sag fremlægges forslag til afholdelse af budgetdialog mellem fagudvalg og MED-udvalg samt ændring af den vedtagne tidsplan for budgetprocessen til behandling. 

  Beskrivelse af sagen

  Dialogmøderne mellem CMU´er og fagudvalg foreslås afholdt umiddelbart inden de ordinære møder i fagudvalgene i april. Økonomiudvalget afholder dialogmøde med stabenes MED-udvalg d. 5. maj. 

  Møderne berammes til at vare 1 time og kan afholdes som videomøde, såfremt det er nødvendigt grundet corona-restriktioner.

  På møderne redegør MED-udvalgene for deres synspunkter i relation til de ændringsforslag, de vurderer er vigtigst at kommentere på. Fagudvalgsmedlemmer har herefter mulighed for at stille spørgsmål.

  På udvalgets ordinære møde efter budgetdialogen behandler fagudvalget prioritering af, hvilke ændringsforslag til budget 2022 udvalget ønsker skal indgå i den videre budgetproces.

  Bilag med forslag til revideret tidsplan for budget 2022 er vedlagt sagen.

  Inddragelse og høring

  Ingen bemærkninger. 

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. 

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at forslaget giver mulighed for dialog mellem fagudvalg og MED-udvalg om budget 2022.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. At forslag til afholdelse af budgetdialog mellem fagudvalg og center- og stabenes MED-udvalg godkendes.
  2. At forslag til ændring af tidsplan for budget 2022 godkendes.

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den man, 08/03/2021 - 17:00
  Byrådet den man, 15/03/2021 - 19:00

  Økonomiudvalget den man, 08/03/2021 - 17:00
  Anbefales godkendt.

  Beslutning

  Godkendt efter afstemning

  Navn Liste For Imod Undlod
  Benny Christensen A X
  Lisbeth Andersen A X
  Mette Ahm-Petersen A X
  Per Flor A X
  Sadik Topcu A X
  Torben Lollike B X
  Andreas Karlsen C X
  Tina-Mia Eriksen C X
  Britta Nielsen F X
  Finn Andersen K X
  Daniel Nørhave O X
  Per Nørhave O X
  Lars Tegl Rasmussen R X
  Henrik Hvidesten V X
  Johnny Brown Lundberg Dahlgaard V X
  Klaus Hansen V X
  Line Lynnerup V X
  Mazlum Øz V X
  Timo Jensen V X
  Henrik Kjær Ø X
  Jan Jakobsen Ø X

  Lars Tegl Rasmussen stemte imod med den begrundelse, at det er direktionens opgave, at drøfte budgetter med administrationen.

 • Punkt 11 Garantistillelse for lån i Ringsted Forsyning vedr. anlægsarbejder i 2020 (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 21-000507
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_-_referat_af_faelles_bestyrelsesmoede_ringsted_forsyninger_9_feb_2021.pdf

  Indhold

  Indledning

  Sagsgang: 

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Ringsted Forsyning har på deres bestyrelsesmøde den 9. februar 2021 besluttet at ansøge Ringsted Kommune om kommunegaranti for tre lån på i alt 71,5 mio. kr. til anlægsarbejder udført i 2020, se bilag 1. Der skal i denne tages stilling til denne ansøgning.

  Beskrivelse af sagen

  På et fælles bestyrelsesmøde i Ringsted Forsyning den 9. februar 2021 blev det besluttet at Ringsted Vand A/S optager lån på 6,6 mio. kr., Ringsted Spildevand A/S optager lån på 25,3 mio. kr. og at Ringsted Fjernvarme A/S optager lån på 39,6 mio. kr. til finansiering af anlægsarbejder udført i 2020.

  Lånene ønskes optaget i KommuneKredit, som traditionelt er de billigste långivere på markedet for offentlige institutioner. For at forsyningsselskaber kan optage lån i KommuneKredit er det dog en forudsætning, at der stilles kommunegaranti for lånebeløbet. Derfor har bestyrelsen i Ringsted Forsyning ansøgt Ringsted Kommune om at stille garanti for de tre lån på i alt 71,5 mio. kr.

  Statsforvaltningen har i en udtalelse præciseret, at der skal opkræves garantiprovision, når en kommune stiller garanti for et forsyningsselskab og at det skal bero på en konkret vurdering.

  Byrådet besluttede den 11. november 2013 at opkræve garantiprovision løbende en gang om året og fastsatte ud fra en konkret vurdering garantiprovisionen til 0,5 % p.a. Det er administrationens vurdering, at en årlig garantiprovision på 0,5 % af restgælden fortsat svarer til markedsprisen.

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  En årlig provision på 0,5% af restgælden pr. 31.12. vil svare til ca. 349.000 kr. i 2021 og faldende i takt med den aktuelle restgæld på de tre lån i denne sag.

  Det foreslås, at der gives en indtægtsbevilling til Renter til provenuet fra garantiprovisionen på 349 t. kr. i 2021, 337 t. kr. i 2022, 325 t. kr. i 2023 og 313. t. kr. i 2024.

  Det kan bemærkes, at i følge lånebekendtgørelsen kan kommuner stille garanti for forsyningsselskabers lån til investeringer uden krav om kommunal deponering.

  Vurdering

  Ringsted Forsyning vurderer, at det er billigst at anvende KommuneKredit som långiver, hvilket kræver kommunal garantistillelse.

  Det anbefales derfor, at Ringsted Kommune stiller kommunegaranti for lånene på i alt 71,5 mio. kr.

  Samtidig anbefales det, at garantiprovisionen fastsættes til 0,5% p.a. af restgælden, da dette svarer til markedsprisen for den aktuelle garantistillelse.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der meddeles kommunegaranti til Ringsted Vand A/S på 6,6 mio. kr. for lånet beskrevet i sagen.
  2. at der meddeles kommunegaranti til Ringsted Spildevand A/S på 25,3 mio. kr. for lånet beskrevet i sagen.
  3. at der meddeles kommunegaranti til Ringsted Fjernvarme A/S på 39,6 mio. kr. for lånet beskrevet i sagen.
  4. at der gives en indtægtsbevilling til renter til provenuet fra garantiprovision på 349 t.kr. i 2021, 337 t.kr. i 2022, 325 t.kr. i 2023 og 313 t.kr. i 2024 som tilføjes kassebeholdningen.

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den man, 08/03/2021 - 17:00
  Byrådet den man, 15/03/2021 - 19:00

  Økonomiudvalget den man, 08/03/2021 - 17:00
  Anbefales godkendt.

  Beslutning

  Godkendt efter afstemning.

  Navn Liste For Imod Undlod
  Benny Christensen A X
  Lisbeth Andersen A X
  Mette Ahm-Petersen A X
  Per Flor A X
  Sadik Topcu A X
  Torben Lollike B X
  Andreas Karlsen C X
  Tina-Mia Eriksen C X
  Britta Nielsen F X
  Finn Andersen K X
  Daniel Nørhave O X
  Per Nørhave O X
  Lars Tegl Rasmussen R X
  Henrik Hvidesten V X
  Johnny Brown Lundberg Dahlgaard V X
  Klaus Hansen V X
  Line Lynnerup V X
  Mazlum Øz V X
  Timo Jensen V X
  Henrik Kjær Ø X
  Jan Jakobsen Ø X
 • Punkt 12 Anlægsoversigt 2020 (alle fagudvalg)

  SagsID/Sagsnummer: 20-912A
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_anlaegsoversigten_total_december_2020.pdf bilag_2_-_pbu_-_anlaegsoversigten_december_2020.pdf bilag_3_-_kmu_-_anlaegsoversigten_december_2020.pdf bilag_4_-_buu_-_anlaegsoversigten_december_2020.pdf bilag_5_-_kfu_-_anlaegsoversigten_december_2020.pdf bilag_6_-_samu_-_anlaegsoversigten_december_2020.pdf bilag_7_-_oek_-_by_-_anlaegsoversigten_december_2020.pdf bilag_8_-_aegu_-_anlaegsoversigten_december_2020.pdf

  Indhold

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  I denne sag skal der tages stilling til en anlægsoversigt for 2020 over alle nye og tidligere vedtagne projekter pr. 31. december 2020.

  Beskrivelse af sagen

  Det fremgår af Kasse- og Regnskabsregulativet, at der skal fremlægges et administrativt forslag til en tidsplan for, hvornår de enkelte anlægsprojekter gennemføres og afsluttes. Samtidig besluttede Byrådet i forbindelse med genopretningsplanen for anlægsområdet den 25. juni 2019, pkt. 14, at senest tre måneder efter budgetvedtagelsen fremlægges en tidsplan for Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, som indeholder alle nye og tidligere vedtagne anlægsprojekter. Administrationen udarbejder derfor en anlægsoversigt til politisk behandling hvert kvartal. Her vil være en status på fremdriften, nye milepæle samt administrationens vurdering af økonomien i de enkelte projekter.

  Det fremgår af anlægsoversigten hvilke anlægssager der er arbejdet på i 2020, se bilag 1 - Anlægsoversigten december 2020 total. Anlægsprojekterne er ligeledes delt op i anlægsoversigter pr. udvalg, der kan ses i følgende bilag:

  • bilag 2 – Plan- og Boligudvalget
  • bilag 3 – Klima- og Miljøudvalget
  • bilag 4 – Børne- og Undervisningsudvalget
  • bilag 5 – Kultur- og Fritidsudvalget
  • bilag 6 – Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
  • bilag 7 – Økonomiudvalget og Byrådet
  • bilag 8 – Ældre- og Genoptræningsudvalget

  Anlægsoversigten dækker anlægssager, som er påbegyndt før 2020, men som der stadig er arbejdet på i 2020. Anlægsoversigten dækker endvidere anlægssager som er startet op i 2020 og færdiggøres i 2020, eller fortsætter efter år 2020.

  Tidsangivelserne for anlægssagerne er vurderet ud fra den viden, der er til rådighed om de pågældende sager på nuværende tidspunkt, de administrative ressourcer, der er til rådighed og brugen af eksterne rådgivere.

  Farvemarkeringer tydeliggøre i hvilke projekter der er afvigelser eller risiko for afvigelser i forhold til tid, økonomi og kvalitet. RØD: betydende overskridelse inden for tid, økonomi og kvalitet har fundet sted - GUL: risiko for betydende overskridelse inden for tid, økonomi og kvalitet. – Ingen farve: tid, økonomi og kvalitet forventes overholdt og projektet kører planmæssigt.

  Anlæg, der etableres under en overordnet ramme (fx Cykelstier, Fortove, Genopretning af bygninger, Efterslæb af vedligehold på skoler), oprettes med særskilt anlægsnummer når sagen for det enkelte anlæg er fremlagt og godkendt i Byrådet. Anlægget fremgår herefter i anlægsoversigten med en selvstændig linje med eget rådighedsbeløb, og den overordnede ramme nedskrives samtidigt med et beløb, svarende til det godkendte. Herved vil der være overblik over hvor meget af rammen, der er disponeret, og hvordan status er i den pågældende sag.

  Anlægsoversigten er dynamisk, og der kan derfor ske justeringer i formen i de kommende behandlinger som følge af politiske eller administrative ønsker.

  Inddragelse og høring

  Ingen.
  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at der med fremlæggelse af anlægsoversigten skabes et godt overblik over, hvilke anlægssager der er startet op i 2020, hvilke anlægssager der forventes gennemført og afsluttet i 2020 og hvilke anlægssager der fortsætter efter år 2020, samt hvad status er. 

  Med udgangspunkt i den viden der er til rådighed om de pågældende anlæg på nuværende tidspunkt og de administrative og eksterne ressourcer, der står til rådighed, vurderes det, at anlægsprojekterne kan gennemføres i henhold til den fremlagte anlægsplan.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at anlægsoversigten for 2020 godkendes.

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Børne- og Undervisningsudvalget den man, 22/02/2021 - 17:30
  Ældre- og Genoptræningsudvalget den man, 22/02/2021 - 17:30
  Kultur- og Fritidsudvalget den tir, 23/02/2021 - 17:30
  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den ons, 24/02/2021 - 17:00
  Klima- og Miljøudvalget den tor, 25/02/2021 - 18:00
  Plan- og Boligudvalget den man, 01/03/2021 - 17:00
  Økonomiudvalget den man, 08/03/2021 - 17:00
  Byrådet den man, 15/03/2021 - 19:00

  Børne- og Undervisningsudvalget den man, 22/02/2021 - 17:30
  Anbefales godkendt.
  Ældre- og Genoptræningsudvalget den man, 22/02/2021 - 17:30
  Anbefales godkendt.
  Kultur- og Fritidsudvalget den tir, 23/02/2021 - 17:30
  Anbefales godkendt.
  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den ons, 24/02/2021 - 17:00
  Anbefales godkendt.
  Klima- og Miljøudvalget den tor, 25/02/2021 - 18:00
  Anbefales godkendt. 
  Plan- og Boligudvalget den man, 01/03/2021 - 17:00

  Anbefales godkendt. 

  Ej til stede: Lisbeth Andersen


  Økonomiudvalget den man, 08/03/2021 - 17:00
  Anbefales godkendt.

  Beslutning

  Godkendt.

 • Punkt 13 Indfasning af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet i 2021-2023 (BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 20-4048A
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_foreloebig_fordeling_af_minimumsnormeringer_til_dagtilbud_i_2021.pdf bilag_2_takstaendringer_jf_minimumsnormeringer.pdf bilag_3_fordeling_af_minimumsnormeringer_til_institutioner_i_2021.pdf

  Indhold

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

  x

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  I denne sag kan udvalget træffe beslutning om tilmelding til den statslige pulje til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet for 2021-2023, udmøntningen af minimumsnormeringerne og eventuel øget forældrebetaling.

  Beskrivelse af sagen

  Regeringen og aftalepartierne har d. 5. december 2020 indgået aftale om lovbundne minimumsnormeringer fra 2024. Indfasningen af de lovbundne minimumsnormeringer sker i årene 2021-2023 og kommunerne skal hvert år tilkendegive over for ministeriet, om de ønsker midlerne.

  Puljen til minimumsnormeringer til den enkelte kommune er beregnet på baggrund af det forventede antal 0-5 årige i kommunen og det foreløbige beregnede beløb til Ringsted Kommune for 2021 er på 4.591.000 kr. Liste over foreløbig fordeling af tilskud er vedlagt som bilag 1.

  Kommunerne har d. 20. januar 2021 modtaget til-/frameldingsblanket fra ministeriet for midlerne i 2021, hvor kommunerne inden d. 10. februar 2021 skal tilkendegive om puljemidlerne ønskes eller ej. Grundet den korte tidsfrist, ser Byrådet først denne sag efter tilmeldingsfristen er udløbet. Ringsted Kommune indsender tilmeldingsblanketten rettidigt med forbehold for den politiske godkendelse. 

  Af det fremsendte materiale fremgår det desuden, at:

  • Puljemidlerne skal gå til kommunale og selvejende daginstitutioner samt privatinstitutioner
  • Aftalepartierne er enige om at fastholde det udgangspunkt, at forældre betaler op til 25 % af udgiften til en plads i dagtilbud
  • KL vil hvert år følge udviklingen i normeringerne og andelen af pædagoger og pædagogiske assistenter i de enkelte kommuner fra 2021 og i årene frem mod lovkravet om minimumsnormeringer i 2024. Normeringsniveauet for 2020 fungerer som baseline for opfølgningen.
  • Kommunerne skal hvert år godtgøre, at midlerne er anvendt til formålet via revisorpåtegnede regnskaber.

  Til forskel fra sidste år må puljebeløbet til minimumsnormeringerne fra 2021 medregnes, når kommunerne beregner forældrenes egenbetaling til en plads i et dagtilbud. Udgangspunktet i aftalen er, at forældre skal betale op til 25 % af udgiften til en plads i dagtilbud både i indfasningsårene og fra 2024, hvor de lovbundne minimumsnormeringer træder i kraft. Det er dog op til den enkelte kommune at træffe beslutning herom.

  I 2021 skal der tillige tages højde for Byrådets beslutning d. 11. januar 2021 i sagen om ”Ressourcer til selvejende dagtilbud”, hvor det blev foreslået, at tre selvejende dagtilbud tildeles 350.000 kr. til pædagogisk personale, således at de ville blive økonomisk sidestillet med kommunens egne dagtilbud. Tildelingen blev foreslået finansieret af det tilskud Ringsted Kommune vil blive bevilliget af staten til minimumsnormeringer i 2021. Byrådet besluttede, at sagen om ”Ressourcer til selvejende dagtilbud” genoptages når den endelige udmelding om tilskud til minimumsnormering er modtaget, med henblik på at tilføre de selvejende dagtilbud kr. 350.000 til normeringsforøgelse i 2021.

  Hvis puljebeløbet til minimumsnormeringer i 2021 medtages i beregningen af forældrenes egenbetaling til en plads i kommunale og selvejende dagtilbud, betyder det, at forældrebetalingen vil stige. Driftstilskuddet til privat institutioner vil ligeledes stige. Der tilbydes fortsat økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud.

  Det skal bemærkes, at en stigning i forældrebetalingen skal varsles med minimum én måned. En stigning i forældrebetalingen vil derfor tidligst kunne træde i kraft pr. 1. april 2021.

  I Ringsted Kommune er forældrebetalingen for et år fordelt på 11 måneder, hvor juli måned er betalingsfri. Hvis en stigning træder i kraft til april vil en øget forældrebetaling for 9 måneder af 2021 blive pålagt forældrebetalingen i 8 måneder.

  Stigningen vil for en fuldtids vuggestueplads vil stige med 141 kr. pr. måned til 3.519 kr. og en fuldtids børnehavetakst vil stige med 80 kr. pr. måned til 1.991 kr.

  Hvis puljebeløbet til minimumsnormeringer i 2021 ikke medtages i beregningsgrundlaget for taksterne og driftstilskud til privatinstitutionerne vil konsekvensen være at bemandingen i dagtilbuddene og privatinstitutionerne ikke kan øges i det omfang, som aftalen om minimumsnormeringer giver mulighed for.

  Tabel med alle foreslåede ændrede takstbeløb vedlægges som bilag 2.

  Fra 2022 øges puljemidlerne til minimumsnormeringerne yderligere og det foreslås, at der i denne sag også skal tages stilling til om forældrebetalingen skal øges som følge heraf.

  I budget 2021 er en hensigtserklæring i forhold til taksterne på dagtilbudsområdet: ”Forældreandelen af taksterne på dagtilbud skal reduceres, når der er økonomisk råderum til dette”.

  Der er en lov under udarbejdelse, der indfører minimumsnormeringer fra 1. januar 2024. Loven skal sikre, at der på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver. Opgørelsesmetoden følger den aktuelle normeringsstatistik, der opgøres af Danmarks Statistik.

  Intentionen med aftalen er, at minimumsnormeringerne skal sikre en bund for alle børn, og det er derfor forventningen, at midlerne kommer alle daginstitutioner i de enkelte kommuner til gode. Det pointeres tillige, at der skal skabes gennemsigtighed, så forældre og andre interesserede kan følge om aftalen om minimumsnormeringer bliver omsat helt ude i den enkelte daginstitution. Den eksisterende dagtilbudsportal udbygges med konkrete kvalitetsindikatorer på institutionsniveau bliver derfor udbygget til formålet.

  Det fremgår desuden, at aftalepartierne:

  • Har en forventning om, at kommunerne som følge af minimumsnormeringerne ikke reducerer i de kommunalt fastsatte sociale normeringer eller støtten til børn med særlige behov.
  • Er enige om at følge udviklingen i uddannelsessammensætningen blandt det pædagogiske personale i dagtilbud.
  • Er enige om at det skal være pædagogiske hensyn, der styrer tidspunktet for børns oprykning i til børnehave. Dette med henblik på at understøtte at normeringerne følger barnets alder.  

  Byrådet godkendte i møde d. 24. juni 2020 efter forudgående høring i dagtilbuddene og de faglige organisationer, at puljen til minimumsnormeringer i 2020 fordeles ligeligt til alle børn i kommunale og selvejende dagtilbud i kommunen ved at øge normeringerne generelt. Det skal bemærkes, at den nye aftale om minimumsnormeringer fra 2021 også omfatter børn i private daginstitutioner. Ved at øge normeringerne generelt hæves ressourcetildelingen pr. barn til henholdsvis vuggestuebørn og børnehavebørn i dagtilbud, hvilket er i overensstemmelse med den nye aftale for minimumsnormeringer.

  Inddragelse og høring

  Ingen inddragelse og høring.

  Økonomi

  På baggrund af den foreløbige udmelding vil Ringsted Kommune modtage 4.591.000 kr. fra den statslige pulje til minimumsnormeringer i 2021.

  De budgetmæssige konsekvenser ved henholdsvis en forøgelse af forældrebetalingen og en fastholdelse af forældrebetalingen er vist i nedenstående tabel.

  Beløb i hele kr.

  Budgetmæssige konsekvenser såfremt forældrebetaling forhøjes

  Budgetmæssige konsekvenser såfremt forældrebetaling IKKE forhøjes

  Tilskud til minimumsnormeringer i 2021

  -4.591.000

  -4.591.000

  Ressourcer til selvejende institutioner jfr. Byrådsbeslutning den 11/1 2021

  350.000

  350.000

  Fordeling til kommunale og selvejende institutioner

  4.728.000

  3.927.000

  Forældrebetaling

  -1.182.000

  0

  Merudgift fripladser

  330.000

  0

  Merudgift privatinstitutioner

  365.000

  314.000

  I alt

  0

  0

  Det indstilles, at der gives bevillingsændringer jfr. tabellen.  

  I bilag 3 er en oversigt over fordeling af tilskud til kommunens daginstitutioner til minimumsnormeringer på baggrund af indmeldte børn i januar 2021, dels ved en forhøjelse af forældrebetalingen og dels ved en fastholdelse af nuværende forældrebetaling.

  Vurdering

  Der er administrationens vurdering, at udmøntningen af minimumsnormeringerne medvirker til at styrke normeringerne og kvaliteten i dagtilbuddene.

  Samtidig har Byrådet afsat midler i budget 2021 til indfasning af mindst 60 % pædagoger i kommunale og selvejende dagtilbud inden udgangen af 2022, hvilket tillige medvirker til at øge kvaliteten i dagtilbuddene, når flere medarbejdere har en pædagogisk uddannelse.

  Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at:

  1. Administrationen bemyndiges til at give ministeriet tilsagn om minimumsnormeringer for hvert år i 2021-2023
  2. Minimumsnormeringerne udmøntes ved at hæve ressourcetildelingen pr. barn for henholdsvis vuggestuebørn og børnehavebørn
  3. Der tages stilling til om forældrebetalingen skal forøges fra 1/4 2021 som følge af puljen til minimumsnormeringer
  4. Såfremt forældrebetalingen øges fra 1/4 2021 til 31/12 2021 indstilles taksterne i første kolonne i vedlagte bilag 2
  5. Såfremt forældrebetalingen ikke hæves indstilles øget driftstilskud til privatinstitutioner godkendt jf. kolonne 2 i bilag 2
  6. Der godkendes bevillingsmæssige ændringer jf. tabellen i økonomiafsnittet ovenfor. De bevillingsmæssige ændringer afhænger af beslutning i indstillingens punkt 3
  7. Der skal tages stilling til hvorvidt forældrebetalingen fra 2022 og frem skal øges som følge at puljetilskuddet til minimumsnormeringerne

  Supplerende sagsfremstilling (indskrevet efter Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 22-02-2021)

  Oversigt over aktuelle normeringer i dagtilbud contra forventede minimumsnormeringer

  Der er på baggrund af indskrevne børn i januar måned 2021 foretaget en aktuel beregning af, hvor meget den forventede minimumsnormering ved fuld indfasning vil komme til at udgøre for hvert af kommunens dagtilbud. Den forventede pulje til minimumsnormeringer i 2024 er sammenstillet med det faktiske antal ansatte pædagogisk personale excl. Leder, som det ser ud i januar måned 2021. Det pædagogiske personale er opgjort i årsværk. Minimumsnormeringerne skal være fuldt indfaset i 2024, hvor det bliver et lovkrav.   

  Beregningen viser, at der i kommunen som helhed vil mangle 18,62 årsværk til pædagogiske medarbejdere, for at kommunen kan leve op til de forventede minimumsnormeringer ved fuld indfasning i 2024. Når minimumsnormeringerne er fuldt indfaset må der maksimalt være 3 børn pr. medarbejder i vuggestuer og maksimalt 6 børn pr. medarbejder i børnehaver.

  Kommunerne kender på nuværende tidspunkt ikke ministeriets endelige opgørelser over puljerne til minimumsnormeringerne til de enkelte kommuner og derfor er beregningerne behæftet med nogen usikkerhed. Ministeriet forventer at sende endeligt bevillingsbrev med beløbet til minimumsnormeringer i 2021 i slutningen af februar 2021.  

  Det skal anføres, at oversigten er et øjebliksbillede over medarbejdere i dagtilbuddene, hvorfor der kan være tilfældige udsving i forbindelse med vakante stillinger, langtidssygdom og barsel, der påvirker opgørelsen for det enkelte dagtilbud.

  Byrådet har fra 2021 bevilget yderligere 1,621 mio. til at øge andelen af pædagoger i dagtilbud. Merbevillingen er ikke implementeret i januar 2021. Når målet om 60 % pædagoger i dagtilbud er indfaset ved udgangen af 2022, vil dette reducere behovet for medarbejdere på dagtilbudsområdet med ca. 4 fuldtidsstillinger. Det vil sige, at i stedet for at mangle 18,62 årsværk anslås det, at der samlet set vil mangle 14,62 årsværk, hvilket omregnet svarende til ca. 6,2 mio.  

  I oversigten er der ikke indregnet forældrebetaling af den statslige pulje til minimumsnormeringer. Hvis der fx fra 2022 opkræves forældrebetaling af beløbet til minimumsnormeringer, vil et forsigtigt skøn være, at der mangler mellem 11 og 12 årsværk på dagtilbudsområdet for at opnå målet om 3 børn pr. medarbejder i vuggestuer og 6 børn pr. medarbejder i børnehaver.  

  Driftstilskud til privatinstitutioner

  Driftstilskud til privatinstitutioner beregnes på baggrund af de gennemsnitlig budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. I tabellen i økonomiafsnittet i den oprindelige sagsfremstilling står der "merudgift privatinstitutioner" og en mere retvisende benævnelse er driftstilskud til privatinstitutioner. Herunder er skemaet fra den oprindelige sagsfremstilling, hvor benævnelsen for opgørelsen til privatinstitutioner er tilrettet.

  Beløb i hele kr.

  Budgetmæssige konsekvenser såfremt forældrebetaling forhøjes

  Budgetmæssige konsekvenser såfremt forældrebetaling IKKE forhøjes

  Tilskud til minimumsnormeringer i 2021

  -4.591.000

  -4.591.000

  Ressourcer til selvejende institutioner jfr. Byrådsbeslutning den 11/1 2021

  350.000

  350.000

  Fordeling til kommunale og selvejende institutioner

  4.728.000

  3.927.000

  Forældrebetaling

  -1.182.000

  0

  Merudgift fripladser

  330.000

  0

  Driftstilskud til privatinstitutioner

  365.000

  314.000

  I alt

  0

  0

  Den foreløbige beregning af minimumsnormeringerne viser, at driftstilskuddet til privatinstitutioner vil komme til at udgøre 314.000 kr. uden indregning af forældrebetaling.

  Hvis der opkræves forældrebetaling som følge af minimumsnormeringerne, vil der blive mere budget til fordeling mellem kommunale og selvejende institutioner, fordi den del af forældrebetalingen, der ikke modsvares af fripladser, lægges ud i ressourcetildelingen til børnene i institutionerne.

  Driftstilskud til privatinstitutioner vil derfor variere med det budget, der er til fordeling til kommunale og selvejende institutioner, og derfor er driftstilskuddet til privatinstitutionerne øget til 365.000 kr. når forældrebetalingen er indregnet.

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Børne- og Undervisningsudvalget den man, 22/02/2021 - 17:30
  Økonomiudvalget den man, 08/03/2021 - 17:00
  Børne- og Undervisningsudvalget den man, 15/03/2021 - 18:00
  Økonomiudvalget den man, 15/03/2021 - 18:30
  Byrådet den man, 15/03/2021 - 19:00

  Børne- og Undervisningsudvalget den man, 22/02/2021 - 17:30

  Ad. 1. Anbefales godkendt

  Ad. 2. Anbefales godkendt

  Ad. 3. Det anbefales, at forældrebetalingen ikke øges pr. 1. april 2021

  Ad. 4. Anbefales at bortfalde som følge af Ad. 3.

  Ad. 5-7. Der anmodes om en supplerende sagsfremstilling der belyser problemstillingerne forud for Økonomiudvalgets møde i marts 2021.Der udarbejdes samtidig en oversigt over hvordan de aktuelle normeringerne er i forhold til forventede minimumsnormeringer.


  Økonomiudvalget den man, 08/03/2021 - 17:00
  Udsat.
  Børne- og Undervisningsudvalget den man, 15/03/2021 - 18:00

  Ad.1 Anbefales godkendt

  Ad.2. Anbefales godkendt

  Ad.3 Det anbefales, at forældrebetaling ikke øges i 2021

  Ad.4. Anbefales at bortfalde, som følge af indstilling pkt.3

  Ad.5. Anbefales godkendt som følge af præciseringer i den supplerende sagfremstilling.

  Ad.6. Anbefales godkendt

  Ad.7. Anbefales videresendes budgetprocessen for 2022, hvor forslag til proces for opnåelse af minimumsnormeringer fremlægges.


  Økonomiudvalget den man, 15/03/2021 - 18:30

  Ad.1 Anbefales godkendt

  Ad.2. Anbefales godkendt

  Ad.3 Det anbefales, at forældrebetaling ikke øges i 2021

  Ad.4. Anbefales at bortfalde, som følge af indstilling pkt.3

  Ad.5. Anbefales godkendt som følge af præciseringer i den supplerende sagfremstilling.

  Ad.6. Anbefales godkendt

  Ad.7. Anbefales videresendt til budgetprocessen for 2022, hvor forslag til proces for opnåelse af minimumsnormeringer fremlægges.


  Beslutning

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

 • Punkt 14 Beslutning om fordeling af midler til generelt løft af folkeskolen i 2021 (BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 21-000662
  Sagen afgøres i: Byrådet
  grund8010_fuld_bevilling-_generelt_loeft_af_folkesk_1.pdf bilag_1_foelgebrev-pulje-til-et-generelt-loeft-2021.pdf

  Indhold

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

  x

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Ringsted Kommune har tilmeldt sig puljen ”Et generelt løft af folkeskolen” og forventer at få tildelt kr. 2.284.000.

  Med denne sag skal der tages stilling til fordelingen af midlerne.

  Beskrivelse af sagen

  Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2020 har afsat 275 millioner kroner i 2020, 400

  mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. fra 2023 og frem som en reserve til et generelt

  løft af folkeskolen.

  Aftalepartierne er enige om udmøntningen af midlerne til et generelt løft af folkeskolen i 2021,hvor midlerne fordeles efter en forudgående tilmelding. Det indebærer, at tilskuddet i 2021 fordeles til alle tilmeldte kommuner efter den enkelte kommunes andel af elever i folkeskolen, som den fremgår af Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik.

  Puljens formål er at bidrage til et generelt løft af folkeskolen via flere lærere. Tilskuddet skal anvendes til ansættelse af lærere i folkeskolen.

  Ringsted er tilmeldt puljen og Børne- og Undervisningsministeriet har behandlet tilmeldingen og meddeler, at det endelige tilskud til kommunen udgør kr. 2.284.000. 

  Beløbet beregnes på baggrund af fordeling af midlerne i puljen til alle de kommuner, som har

  ønsket at modtage midlerne, fordelt efter den enkelte kommunes andel af folkeskoleelever i

  skoleåret 2019/2020. Økonomien rækker til ca. 4 lærerårsværk.

  Krav til puljens anvendelse samt regnskabsaflæggelse (Brev fra Børne- og Undervisningsministeriet findes som bilag til sagen

  Tilskuddet skal anvendes til løn- og pensionsudgifter til lærere i folkeskolen, jf. folkeskoleloven.

  Tilskuddet skal fortrinsvist anvendes til fastansatte lærere. Tilskuddet kan endvidere anvendes til

  afledte udgifter i direkte tilknytning til de ansatte lærere (fx til IT), dog skal afledte udgifter holdes

  på et minimum.

  Modsat ved puljetildelingen i 2020 stilles der i 2021 ikke krav om, at tilskuddet skal anvendes ud over kommunernes vedtagne budgetter på folkeskoleområdet.

  Kommunerne skal aflægge regnskab efter bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering

  og revision vedrørende Børne- og Undervisningsministeriets puljemidler m.v. for tilskud efter stk. 1.

  Niveauet af afledte udgifter skal fremgå af regnskabet. Eventuel ubrugt del af det udbetalte

  tilskud skal tilbagebetales. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves

  tilbagebetalt, i tilfælde hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.

  Fordeling af midler

  Det foreslås at tildelingen indgår i skolernes almindelige budgettildeling. Herved fordeles midlerne forholdsmæssigt skolernes variable tildeling, og det sikres at alle skoler får andel i puljen.

  En foreløbig fordeling fremgår at nedestående tabel.

   

  Fordeling

  Byskovskolen

  20%

  465.858 kr.

  Campusskolen

  25%

  562.676 kr.

  Dagmarskolen

  14%

  320.839 kr.

  Kildeskolen

  4%

  81.525 kr.

  Nordbakkeskolen

  6%

  130.975 kr.

  Søholmskolen

  4%

  102.463 kr.

  Valdemarskolen

  18%

  402.650 kr.

  Vigersted skole

  10%

  217.014 kr.

  I alt

  100%

  2.284.000 kr.

  Tabel 1: Foreløbig fordeling

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Driftsudgiften i denne sag foreslås finansieret ved en forøgelse af bevillingen ”Institutionsbevilling

  til fordeling”, hvorfra midlerne udmøntes til de enkelte skoler. Samme bevilling tilføres en

  tilsvarende indtægt.

  Vurdering

  Administrationen vurderer at midlerne fra ”Et generelt løft af Folkeskolen” fordeles bedst ved at indgå i skolernes almindelige tildeling. 

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at den foreslåede fordeling af midler til fagligt kvalitetsløft i folkeskolen godkendes.
  2. at der gives en indtægtsbevilling til ”Institutionsbevilling til fordeling” på kr. 2.284.000.
  3. at der gives en tilsvarende udgiftsbevilling, som anvendes til dækning af udgifter på i alt 2.284.000kr. på det nævnte område.

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Børne- og Undervisningsudvalget den man, 22/02/2021 - 17:30
  Økonomiudvalget den man, 08/03/2021 - 17:00
  Byrådet den man, 15/03/2021 - 19:00

  Børne- og Undervisningsudvalget den man, 22/02/2021 - 17:30
  Ad. 1-3. Anbefales godkendt.
  Økonomiudvalget den man, 08/03/2021 - 17:00
  Anbefales godkendt

  Beslutning

  Sagen sendes tilbage til Børne- og Undervisningsudvalget.

 • Punkt 15 Tandpleje til særligt socialt udsatte (genoptaget) (BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 21-000593
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indhold

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

  X

   

   

  Indstilling

   

  X

   

   

   

   

   

  X

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  I sagen orienteres om ny lovgivning om vederlagsfri tandpleje til særligt socialt udsatte, og der skal træffes beslutning om, hvor denne tandpleje skal ydes.

  Beskrivelse af sagen

  I henhold til en ny bestemmelse i Sundhedsloven, som trådte i kraft 1. juli 2020, skal kommunerne yde gratis tandpleje til særlig socialt udsatte. Ordningen kaldes også social tandpleje.

  Social tandpleje er en ordning målrettet til de mest socialt udsatte borgere. I henhold til Sundhedslovens § 134 a stk. 1, er kommunerne forpligtet til at yde vederlagsfri tandpleje til borgere, som opfylder alle af følgende kriterier:

  • Har særlige sociale problemer, der gør, at borgeren er i målgruppen for tilbud som væresteder og herberger på grund af hjemløshed.
  • Har særlige sociale problemer, der gør at borgeren ikke er i stand til at gå til almindelig tandlæge eller benytte en af de øvrige tandplejeordninger, fx specialtandpleje eller tilskud til tandlæge for kontanthjælpsmodtagere. Det kan fx være misbrug eller psykiske lidelser.
  • Har et konkret og aktuelt behov for tandpleje, fx smerter i tænderne eller problemer med at tygge.

  Den tandpleje, der kan ydes i ordningen, er akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje og der kan gives forebyggende råd og vejledning i fht. at vedligeholde behandlingen.

  Administrationen vil udarbejde et udkast til en kvalitetsstandard for ordningen, der vil blive forelagt til politisk behandling, næste gang der forelægges en sag om kvalitetsstandarder på voksenområdet, forventet marts 2021.

  Administrationen estimerer, at cirka 20-25 personer i Ringsted hører i målgruppen for ordningen, herunder nogle af beboerne i husvildeboligerneDagmarsgade og brugerne af Café Dagmar.

  Kommunen har fået tildelt 369.000 kr. årligt i DUT-midler til ordningen. Midlerne estimeres af administrationen at svare til de løbende udgifter til udstyr, materialer og løn til tandplejens medarbejdere og til de opsøgende medarbejdere, der skal ledsage borgerne til behandling. Der forventes et udgiftsniveau på 15-20.000 pr. borger i gennemsnit, da målgruppen typisk vil have et efterslæb i deres tandbehandling og flere må forventes at have behov for proteser.

  Der er nedsat en tværgående arbejdsgruppe i administrationen med deltagelse af bl.a. den kommunale tandpleje og Socialpsykiatrien. Arbejdsgruppen har håndteret de enkelte, konkrete borgersager, der har været siden loven trådte i kraft 1. juli 2020, og har set på forskellige modeller for løsning af opgaven.

  I forhold til visitation fremgår det af lovgivningen, at der skal være let og hurtig adgang til social tandpleje og at opsøgende medarbejdere har en nøglerolle i at sikre, at borgere visiteres til ordningen. Visitation til socialtandpleje skal betragtes som en tværfaglig opgave i kommunen og består både af en vurdering af borgeren efter sociale kriterier og en tandfaglig vurdering af borgerens behov for behandling. I de første måneder af ordningen er der nu fastlagt en visitationsprocedure, hvor det opsøgende team i Socialpsykiatrien visiterer borgerne efter de sociale kriterier og den kommunale tandpleje foretager den tandfaglige vurdering af behandlingsbehovet. Hvis der opstår tvivlsspørgsmål om vurderingen af de sociale kriterier, kan der hentes juridisk sparring i Social- og Sundhedscenter og Myndighedsenheden bistår, hvis der gives afslag og borgeren ønsker det skriftligt.

  Efter lovgivningen kan selve tandpleje-opgaven løses på flere måder: Kommunen kan vælge at etablere tilbuddet i tilknytning til egne institutioner, hvor borgerne i forvejen har en tilknytning, tilbuddet kan etableres i en af de eksisterende kommunale tandplejeklinkker, eller der kan indgås aftale med en anden kommune, region eller med private klinikker. Det anbefales i lovgivningen, at tilbuddet placeres i nærhed til steder, hvor målgruppen i forvejen opholder sig.

  Arbejdsgruppen har på den baggrund forholdt sig fordele og ulemper ved følgende muligheder:

   

  Løsning

  Fordele

  Ulemper

  Ny mini-klinik i tilknytning til eksisterende tilbud – misbrugscenter

  - Tæt på borgerne

  - Tæt på socialfagligt personale, der kender borgerne

  - Høje etableringsudgifter, ca. 400.000 kr.

  - Høje løbende udgifter til materialer (holder dårligere når anvendes sjældent)

  - Ineffektiv anvendelse af tandplejepersonalets arbejdstid

  Anvende en af eksisterende klinikker i kommunale tandpleje

  - Nogenlunde tæt på borgerne

  - Ingen etableringsudgifter og billige driftsudgifter (stordriftsfordele)

  - Effektiv udnyttelse af tandplejepersonalets arbejdstid

  - Gode arbejdsvilkår for tandplejepersonale

  - Ikke helt så tæt på borgeren som ovenstående

  - I enkeltstående tilfælde kan det være en udfordring at borgeren skal komme på en skole, hvis borgeren har problematisk adfærd el. lign. (kan dog håndteres fra sag til sag)

   

  Mobil tandklinik

  - Tæt på borgerne

  - Høje etableringsudgifter

  - Ekstra høje løbende udgifter til materialer (skades under transport)

  - Ineffektiv anvendelse af tandplejepersonalets arbejdstid

  - Løbende udfordringer med at få tilkoblet el og vand

   

  Aftale med anden kommune

   

  - Stor afstand

  - Borgerne forventes ikke at ville benytte tilbuddet

  (andre fordele og ulemper ikke undersøgt)

   

  Aftale med privat praksis

   

  - Indebærer en aktør mere i samarbejdet omkring borgeren, idet den kommunale tandpleje i forvejen er involveret i visitationen

  - Sikre sammenhæng mellem tandfaglig visitation og behandling bliver sværere

   

  (andre fordele og ulemper ikke undersøgt)

  Kan-bestemmelse

  I den nye lovgivning er der også indført en kan-bestemmelse - § 134 a stk. 2 - om, at kommunen kan vælge at give vederlagsfri tandpleje til en bredere kreds af udsatte borgere. Det omfatter borgere, som har tandplejebehov og har sociale problemer, der gør at de ikke kan benytte andre tandplejeordninger, men de behøver ikke at være ramt af hjemløshed. Der er ikke givet DUT-midler til kan-bestemmelsen.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet DUT-midlerne er indarbejdet i budgettet.

  Vurdering

  Administrationen vurderer på baggrund af de fordele og ulemper, der er listet ovenfor, at den bedste løsning er at yde social tandpleje på en af klinikkerne i den kommunale tandpleje.

  Administrationen vurderer, at det vil være en god fremtidig løsning at placere den sociale tandpleje i en fælles klinik, såfremt dette ender med at bliver resultatet af arbejdet med en samlet plan for den kommunale tandpleje i Ringsted.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,  

  1. at social tandpleje i Ringsted udføres af den kommunale tandpleje på en af tandplejens klinikker.
  2. at forslag til kvalitetsstandard for social tandpleje forelægges fagudvalg og Byråd i marts-april 2021.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 18-01-2021

  Taget til efterretning.

  Ej til stede: Sadik Topcu

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 20-01-2021

  Sagen udsættes, idet udvalget ønsker deltagelse af overtandlægen, før der kan tages stilling.

  Sagen suppleres med oplysninger om muligheden for at benytte private aktører.

  Fraværende:
  Mazlum Øz (maoz) V

  Supplerende sagsfremstilling

  På baggrund af beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 20. januar 2021 er det nu planlagt, at overtandlægen samt leder af Socialpsykiatrien deltager under behandling af dette punkt på udvalgsmødet den 24. februar 2021.

  I forhold til muligheden for at benytte private aktører til social tandpleje, har den kommunale tandpleje haft kontakt med to af de private klinikker i Ringsted for at få en pejling på, om private klinikker kunne være interesserede i at få opgaven. Den ene klinik vurderer ikke, de vil kunne rumme målgruppen. Den anden klinik kunne være interesseret, dog under forudsætning af stabilt fremmøde og at de kan få økonomisk sikkerhed ved at indføre samme procedure som ved tilskud til tandlæge for kontanthjælpsmodtagere. Her sender den private tandlægeklinik et behandlingsoverslag til kommunen, der vurderer og godkender behandlingsoverslaget, inden behandlingen sættes i gang.

  Ud fra kendskabet til målgruppen for social tandpleje vurderer administrationen det vanskeligt at imødekomme et ønske om stabilt fremmøde. Administrationen vurderer derudover, at behandling hos en privat klinik kan medføre mindre smidige og mindre tilgængelige behandlingsforløb for borgerne, når behandlingen skal afklares og aftales mellem privatklinik og kommune, inden den kan gå i gang. En mulig fordel ved at forankre opgaven hos en privat klinik kunne dog være bedre dækning i ferieperioder.

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Børne- og Undervisningsudvalget den man, 22/02/2021 - 17:30
  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den ons, 24/02/2021 - 17:00
  Økonomiudvalget den man, 08/03/2021 - 17:00
  Byrådet den man, 15/03/2021 - 19:00

  Børne- og Undervisningsudvalget den man, 22/02/2021 - 17:30
  Taget til efterretning.
  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den ons, 24/02/2021 - 17:00

  Ad 1. Andreas Karlsen foreslår, at sagen genoptages, når der er redegjort for mulighederne for et privat udbud, herunder mulighed for en mobil ydelse.

  Navn Liste For Imod Undlod
  Lisbeth Andersen A X
  Andreas Karlsen C X
  Tina-Mia Eriksen C X
  Britta Nielsen F X
  Mazlum Øz V X
  Timo Jensen V X
  Henrik Kjær Ø X

  Britta Nielsen, Lisbeth Andersen og Henrik Kjær begærer sagen i Byrådet

  Ad 2. Anbefales godkendt.


  Økonomiudvalget den man, 08/03/2021 - 17:00
  Oversendes til Byrådet.

  Beslutning

  Ad 1. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling faldt efter afstemning.

  Navn Liste For Imod Undlod
  Benny Christensen A X
  Lisbeth Andersen A X
  Mette Ahm-Petersen A X
  Per Flor A X
  Sadik Topcu A X
  Torben Lollike B X
  Andreas Karlsen C X
  Tina-Mia Eriksen C X
  Britta Nielsen F X
  Finn Andersen K X
  Daniel Nørhave O X
  Per Nørhave O X
  Lars Tegl Rasmussen R X
  Henrik Hvidesten V X
  Johnny Brown Lundberg Dahlgaard V X
  Klaus Hansen V X
  Line Lynnerup V X
  Mazlum Øz V X
  Timo Jensen V X
  Henrik Kjær Ø X
  Jan Jakobsen Ø X

  Lisbeth Andersen foreslog, at den oprindelige indstilling til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget blev bragt til afstemning.

  Direktionens indstilling til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget blev godkendt efter afstemning.

  Navn Liste For Imod Undlod
  Benny Christensen A X
  Lisbeth Andersen A X
  Mette Ahm-Petersen A X
  Per Flor A X
  Sadik Topcu A X
  Torben Lollike B X
  Andreas Karlsen C X
  Tina-Mia Eriksen C X
  Britta Nielsen F X
  Finn Andersen K X
  Daniel Nørhave O X
  Per Nørhave O X
  Lars Tegl Rasmussen R X
  Henrik Hvidesten V X
  Johnny Brown Lundberg Dahlgaard V X
  Klaus Hansen V X
  Line Lynnerup V X
  Mazlum Øz V X
  Timo Jensen V X
  Henrik Kjær Ø X
  Jan Jakobsen Ø X

  Det Konservative Folkeparti stemmer imod da de ikke har fået redegjort for mulighederne for et privat udbud, herunder mulighed for en mobil ydelse, som flertallet i udvalget ønskede

  Ringstedlisten og Radikale Venstre stemmer imod med den begrundelse, at de mener, at sagen skal sendes tilbage til udvalget.

  Ad 2. Godkendt.
 • Punkt 16 Beslutning om rammer for mellemløsninger (BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 21-000500
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indhold

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

  x

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Byrådet vedtog 2018 `Styringsstrategi for det specialiserede område´, som bl.a. sætter fokus på styrkelse af det specialiserede skoleområde. Byrådet vedtog8. juni 2020 at der afsættes en central pulje på 1 mio.kr. årligt til oprettelse af lokale mellemløsninger på folkeskolerne. 24. juni 2020 vedtog Byrådet, at muligheden for oprettelse af mellemløsninger på alle skoler skal behandles som en selvstændig politisk sag til beslutning, hvor eventuelle økonomiske og faglige konsekvenser tydeliggøres.    

  Beskrivelse af sagen

  Denne sag beskriver forslag til ramme for skolernes mulighed for oprettelse af lokale mellemløsninger i skole og SFO tid som finansieres af ovennævnte centrale pulje.   

  Mellemløsninger, også benævnt mellemformer i andre kommuner, er et nyt inklusions pædagogisk indsatsområde i en dansk skolefaglig sammenhæng. Ringsted er, sammen med andre kommuner, optaget af at undersøge og afprøve hvordan mellemløsninger kan bidrage til at øge fleksibilitet i organiseringen af undervisningen, så elever med særlige behov lettere kan træde ind og ud af det almene klassefællesskab. KL har side slutningen af 2018 understøttet kommunernes spirende arbejde med mellemformer. I udgivelsen ’Eksempler på Mellemformer - tilbud til børn med særlige behov mellem almen- og specialundervisningen” fra november 2020 præsenteres første samlede beskrivelse af ni kommuners udvikling af mellemformer, herunder Byskovskolens i Ringsted https://www.kl.dk/media/25780/eksempler-paa-mellemformer.pdf Det Nationale forsknings- og analysecenter for velfærd forventer i løbet af 2021 at kunne præsentere den første samlede praksiskortlægning af mellemformer i danske kommuner. 

  I efteråret 2020 blev der i skolecenteret nedsat en projektgruppe til at indhente erfaringer og inspiration fra andre kommuners igangværende arbejde med mellemformer, afgrænse mellemløsninger som pædagogisk indsats i skolen og indsamle konkrete eksempler på, hvordan mellemløsninger pt ser ud i Ringsted. Projektgruppen består af syv skoleledere, lederen af Kompetence enheden, vejledere, en pædagog og en konsulent fra skolecenteret.  

  I Ringsted skal mellemløsninger bidrage til at: 

  • styrke skolernes mulighed for at handle hurtigt og effektivt på vanskellige situationer, hvor eksempelvis enkeltelevers og/ eller grupper af elevers trivsel er truet 
  • styrke undervisnings kvaliteten til alle elever, der har brug for særlig tilrettelagt undervisning 

  Fælles for forslaget til mellemløsninger er, at de er pædagogiske indsatser, der kombinerer special- og almen pædagogiske kompetencer på almenområdet. Mellemløsninger kan igangsættes og etableres af den lokale skoleledelse og kræver et tæt samarbejde mellem det pædagogisk personale tæt på eleverne, skolens ressourcepersoner, skoleledelsen og evt. eksterne samarbejdspersoner. Følgende elever er i målgruppen for mellemløsninger:

  Elever, hvis behov ikke umiddelbart synes at kunne imødekommes inden for den almindelige undervisning ex 

  • Angst
  • Udadreagerende adfærd
  • Skolevægring
  • Behov i forhold til diagnoser, mv.
  • Øget behov for undervisningsdifferentiering

  Skolerne arbejder med mellemløsninger på tre indsats-niveauer. I skemaets højre kolonne gives der eksempler på planlagte eller igangværende mellemløsninger i Ringsted.   

   Indsats-niveau

  Eksempler på planlagte eller igangværende mellemløsninger i Ringsted

  1. Indgribende indsatser hvor enkelte elever i en tidsafgrænset periode, tages uden for almenklassen, med henblik på at eleven stressreduceres, adfærdsreguleres eller understøttes i at tilegne sig færdigheder, som det vurderes, at eleven ikke kan tilegne sig i almen klassesammenhæng. 

   

  • Familie klasser 
  • Kortvarige alternative undervisningsforløb (individuel planlagte undervisningsforløb, holddannelse) 

  2. Indsatser hvor enkelt elever inkluderes i almenklassen med særlig støtte fx gennem individualiseret støtte fra en ressourceperson eller i form af individualiserede specialpædagogiske metoder ofte suppleret med et udvidet skole-hjemsamarbejde.  

  • Udvidet skole/hjemsamarbejde 
  • Særlig tilrettelagte aktiviteter i skole og SFO
  • To voksenordning 

   

  3. Indsatser der klæder almene lærere og pædagoger på til at arbejde med alle klassens elever med det formål at udbrede specialpædagogiske tiltag i hele klassen mhp. at styrke mangfoldige læringsfællesskaber for alle børn 

  • Co-teaching
  • Udvikling af lokale inkluderende læringsmiljøer  

  Beløbende til skolernes mellemløsninger bevilliges gennem det centrale visitations udvalg.

  Virkningen af mellemløsninger følges løbende af projektgruppen og evalueres i fjerde kvartal 2022 med henblik på politisk fremstilling ultimo 2022.  

  Inddragelse og høring

  Ingen 

  Økonomi

  Ingen

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at viften af mellemløsninger, der både dækker over indsatser med fokus på enkelte elevers behov og bredere forbyggende indsatser, samlet set giver skolerne gode muligheder for at handle hurtigt og fleksibelt på vanskellige situationer og styrke undervisnings kvaliteten til alle elever, der har brug for særlig tilrettelagt undervisning. 

  Administrationen vurderer desuden, at puljen vil understøtte skolernes anvendelse og udvikling af nye mellemløsninger.   

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der på alle skoler gives mulighed for oprettelse af mellemløsninger i skole og SFO tid i overensstemmelse med beskrivelsen i sagen.
  2. at ordningen evalueres i fjerde kvartal 2022 med henblik på politisk fremstilling ultimo 2022.

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Børne- og Undervisningsudvalget den man, 22/02/2021 - 17:30
  Økonomiudvalget den man, 08/03/2021 - 17:00
  Byrådet den man, 15/03/2021 - 19:00

  Børne- og Undervisningsudvalget den man, 22/02/2021 - 17:30

  Ad. 1. Anbefales godkendt

  Ad. 2. Anbefales godkendt med bemærkning om, at evalueringen gennemføres i 2. kvartal 2022. 


  Økonomiudvalget den man, 08/03/2021 - 17:00

  Anbefales godkendt med Børne- og Undervisningsudvalgets bemærkning samt at projektgruppen udvides med 1 lærer...


  Beslutning


  Indstillingen med Børne- og Undervisningsudvalgets og Økonomiudvalgets bemærkninger blev godkendt efter afstemning.

  Navn Liste For Imod Undlod
  Benny Christensen A X
  Lisbeth Andersen A X
  Mette Ahm-Petersen A X
  Per Flor A X
  Sadik Topcu A X
  Torben Lollike B X
  Andreas Karlsen C X
  Tina-Mia Eriksen C X
  Britta Nielsen F X
  Finn Andersen K X
  Daniel Nørhave O X
  Per Nørhave O X
  Lars Tegl Rasmussen R X
  Henrik Hvidesten V X
  Johnny Brown Lundberg Dahlgaard V X
  Klaus Hansen V X
  Line Lynnerup V X
  Mazlum Øz V X
  Timo Jensen V X
  Henrik Kjær Ø X
  Jan Jakobsen Ø X

  Lars Tegl Rasmussen stemte imod med bemærkning om, at puljer bør lægges ud på de enkelte skoler.

 • Punkt 17 Tilsynsprocedure for 2021 for hjemmepleje, madservice og levering af dagligvarer (genoptaget) (ÆGU, SAMU)

  SagsID/Sagsnummer: 19-21597A
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_forslag_til_tilsynsprocedure_for_2021_for_hjemmepleje_mv.pdf

  Indhold

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

  x

  Indstilling

   

  x

  x

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Ifølge Servicelovens § 151c skal kommunen have en tilsynspolitik, og Byrådet skal følge op og eventuelt justere denne mindst en gang årligt. I Ringsted Kommune omtales denne som en tilsynsprocedure. Tilsynsproceduren for 2020 blev godkendt i Byrådet den 11. maj 2020, i denne sag fremlægges forslag til tilsynsprocedure for 2021.

  Beskrivelse af sagen

  Tilsynspolitikken, herefter tilsynsproceduren, skal ifølge lovgivningen indeholde kommunens procedure for tilsyn samt procedure for, hvordan der følges op på tilsynets resultater for hjælp efter servicelovens § 83, der hvor der er frit valg af leverandør. I Ringsted Kommune omfatter tilsynsproceduren derfor leverandører af hjemmepleje, madservice og levering af dagligvarer. Tilsynsproceduren omfatter både private og kommunale leverandører.

  Forslag til ændringer i tilsynsproceduren er markeret i vedhæftede bilag med følgende: Rød tekst foreslås slettet og grøn tekst er forslag til ny tekst.

  Tilsynsproceduren indeholder tre faste fokuspunkter samt et punkt om, at der skal fastligges fleksible fokuspunkter årligt. De fleksible fokuspunkter behandles i Byrådet når det fleksibelt tema i Ringsted Kommunes koncept for kommunale tilsyn behandles. Dette er foreslået præciseret i vedhæftede tilsynsprocedure med følgende tekst: Særlige fokuspunkter, som udvælges årligt via Ringsted Kommunes koncept for kommunale tilsyn.

  Ringsted Kommunes koncept for kommunale tilsyn for 2020 blev behandlet i Byrådet d. 5.10.2020, og Ringsted Kommunes koncept for kommunale tilsyn 2021, forventes at blive behandlet i Byrådet i december 2020. Ringsted Kommunes konceptet for kommunale tilsyn skal leve op til de krav der er beskrevet i tilsynsproceduren.

  Ældre- og genoptræningsudvalget blev orienteret om tilsyn med madservice og levering af dagligvarer på mødet d. 18. maj 2020. På mødet besluttede udvalget, at der skal laves flere interviews med modtagerne i forbindelse med tilsyn. Administrationen foreslår derfor, at antallet af interviews af modtagere af madservice og levering af dagligvarer sættes op fra minimum 10 % til minimum 15 %.

  Inddragelse og høring

  Sagen er ikke sendt i høring endnu

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at proceduren for tilsyn lever op til de krav, der stilles i lovgivningen.

  Derudover vurderes det, at flere interviews med modtagere af madservice og levering af dagligvarer understøtter kvaliteten af det samlede tilsyn.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
  2. at Ældre og Genoptræningsudvalget sender forslag til Tilsynsprocedure for 2021 for hjemmepleje, madservice og levering af dagligvarer i høring i Ældrerådet.

  Beslutning i Ældrerådet den 16-11-2020

  Ældrerådet kan tilslutte sig forslaget.

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 16-11-2020

  Anbefales godkendt med den bemærkning, at en del af proceduren er at følge op på det foretagne tilsyn.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 18-11-2020

  Taget til efterretning. Udvalget ønsker, at der skal være ensartet opfølgningsprocedure for private og kommunale aktører.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 01-12-2020

  Anbefales godkendt med udvalgenes bemærkninger, idet proceduren præciseres, så tilsynet med de private aktører skal følge samme regler som tilsynet med de kommunale aktører.

  Beslutning i Byrådet den 07-12-2020

  Sagen sendes tilbage til udvalget.

  Ej til stede: Mazlum Øz (stedfortræder Per Roos) og Per Nørhave (stedfortræder Anders Weber)

  Supplerende sagsfremstilling

  På baggrund af fagudvalgenes bemærkninger forelægges sagen til fornyet behandling i fagudvalg og byråd med et justeret forslag til tilsynsprocedure for 2021. Der er ændret i afsnittet om opfølgning på tilsyn, således at proceduren fastlægger den samme opfølgningsprocedure for private og kommunale leverandører.

  Forslag til ændringer i tilsynsproceduren er markeret i vedhæftede bilag med følgende: Rød tekst foreslås slettet og grøn tekst er forslag til ny tekst.

  Direktionen indstiller, at forslag til tilsynsprocedure 2021 godkendes.

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Ældre- og Genoptræningsudvalget den man, 22/02/2021 - 17:30
  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den ons, 24/02/2021 - 17:00
  Økonomiudvalget den man, 08/03/2021 - 17:00
  Byrådet den man, 15/03/2021 - 19:00

  Ældre- og Genoptræningsudvalget den man, 22/02/2021 - 17:30
  Anbefales godkendt.
  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den ons, 24/02/2021 - 17:00
  Taget til efterretning.
  Økonomiudvalget den man, 08/03/2021 - 17:00
  Anbefales godkendt.

  Beslutning

  Godkendt.

 • Punkt 18 Fleksibelt tema 2021 i det kommunale tilsyn (genoptaget) (SAMU, ÆGU)

  SagsID/Sagsnummer: 19-21597A
  Sagen afgøres i: Byrådet
  skabelon_til_tilsynsrapport_29.10.20.pdf bilag_2_hoeringssvar_fra_handicapraadet.pdf

  Indhold

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  X

  X

   

   

   

   

  x

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  I denne sag fremlægges forslag til fleksibelt tema 2021 i de kommunale tilsyn på sundheds-, ældre- og socialområdet.

  Beskrivelse af sagen

  Med vedtagelse af budget 2020 blev det besluttet, at Ringsted Kommune fremadrettet selv skal føre de kommunale tilsyn. Tidligere blev tilsyn ført af ekstern leverandør, og senest af BDO. Skabelon for tilsynsrapport er vedlagt som bilag 1 og indeholder plads til et fleksibelt tema. Det fleksible tema kan variere fra år til år, eller være det samme i en periode på flere år. Det fleksible tema skal understøtte den nuværende status og prioriterede fokusområder på tværs af de tilbud, hvor kommunen fører tilsyn. På Byrådets møde d. 5. oktober 2020 blev det besluttet, at det fleksible tema i tilsynet for 2021 skulle besluttes inden udgangen af 2020.

  Følgende tilbud er omfattet af kommunale tilsyn:

  På socialområdet:

  • RIKOVA
  • Cafe Ingeborg
  • Værkstedet Regnbuen
  • Glad Fondens afdeling i Ringsted Kommune (§ 103-delen)
  • Klub Svanen
  • Kirkens Korshær (§104)

  På ældreområdet:

  • Plejecenter Solbakken
  • Plejecenter Knud Lavard Centret
  • Plejecenter Ortved
  • Den kommunale leverandør af hjemmepleje
  • Den private leverandør af hjemmepleje
  • Det tværfaglige rehabiliteringsteam

  På træningsområdet:

  • Træningsenheden i Sundhed og Træning

  Derudover føres der tilsyn med mad fra Zahles Køkken og Café Ingeborg, som leveres til beboerne på plejecentrene. Dette sker som en integreret del af tilsynsbesøgene på plejecentrene.

  Faste temaer i det kommunalt tilsyn:

  Nedenfor oplistet de faste temaer, som indgår i det kommunale tilsyn:

  • Opfølgning på tidligere tilsyn
  • Faglige tilgange og metoder
  • Dokumentation
  • Hverdagens praksis
  • Kommunikation og adfærd
  • Kompetencer
  • Fysiske rammer

  Rehabilitering er ikke et særskilt tema, men indgår som et generelt og integreret fokus i tilsynet. Det undersøges fx, om der er udarbejdet en rehabiliteringsplan, der hvor det er relevant.

  Forslag til fleksibelt tema 2021:

  Nedenfor oplistes forslag til fleksibelt tema 2021.

  1. Faglig sparring på tværs: Ved tilsynsrunden 2019 bemærkede tilsynet (BDO) ved to tilsyn, at den faglige sparring på tværs, herunder mødeformen på tværgående møder, kunne forbedres. Det foreslås derfor, at det fleksible tema sætter fokus på dette emne, både internt i de forskellige tilbud/institutioner og på tværs af tilbud/institutioner.
  2. Kommunikation med pårørende, eventuelt som et tema over to år. Temaet kan bl.a. understøtte et af fokusområderne i Demensstrategien og i Ældre- og Værdighedspolitikken. Temaet vil det første år dels fungere som afdækning af gode erfaringer med dialog og samarbejde med pårørende, samt de pårørendes oplevelse og ønsker, og kan i efterfølgende år understøtte, at de gode erfaringer bruges på tværs af tilbud.

  Inddragelse og høring

  Sagen har endnu ikke været i høring.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at begge forslag til fleksible temaer understøtter udvikling og faglig kvalitet i de tilbud, der skal have ført tilsyn, og understøtter fokus og mål i Demensstrategien og i Ældre- og Værdighedspolitikken.

  Administrationen indstiller, at temaet om faglig sparring på tværs vælges for 2021, fordi det følger op på udfordringer påpeget ved tidligere tilsyn, og fordi emnet i høj grad kan understøtte udvikling af arbejdsmetoder og læring på tværs af tilbud.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at faglig sparring på tværs bliver det fleksible tema ved tilsynet i 2021
  2. at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget sender sagen i høring i Handicaprådet
  3. at Ældre- og Genoptræningsudvalget sender sagen i høring i Ældrerådet

  Beslutning i Ældrerådet den 16-11-2020

  Ældrerådet kan tilslutte sig indstillingen.

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 16-11-2020

  Ad 1. Jan Jacobsen foreslår, at det fleksible tilsyn i 2021 er medicinhåndtering. Forslaget faldt efter afstemning.

   

  A

  Benny Christensen

  A

  Per Flor

  O

  Per Nørhave

  C

  Tina-Mia Eriksen

  V

  Line Lynnerup

  R

  Lars Tegl Rasmussen

  Ø

  Jan Jakobsen

  For

   

   

   

   

   

   

  X

  Imod

  X

  X

  X

  X

  X

  X

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

  Det anbefales herefter godkendt, at der vælges tema 2, med den præcisering, at der ligeledes indgår kommunikation med beboerne.

  Ad 3. Godkendt

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 18-11-2020

  Ad 1. Henrik Kjær foreslår, at det fleksible tilsyn i 2021 er medicinhåndtering. Forslaget faldt efter afstemning.

   

  F

  Britta Nielsen

  A

  Lisbeth Andersen

  V

  Timo Jensen

  V

  Mazlum Øz

  C

  Tina-Mia Eriksen

  C

  Andreas Karlsen

  Ø

  Henrik Kjær

  For

   

   

   

   

   

   

  X

  Imod

  X

  X

  X

  X

  X

  X

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

  Et enigt udvalg tilslutter sig herefter Ældre- og Genoptræningsudvalgets beslutning.

  Ad 2. Godkendt.

  Beslutning i Handicaprådet den 08-12-2020

  DH-siden vil afgive et høringssvar.

  Ej til stede:

  Christina Denise Wandel

  Beslutning i Ældrerådet den 14-12-2020

  Formandskabet i ældrerådet tilslutter sig beslutningen i Ældre- og Genoptræningsudvalget om at lade det fleksible tema omhandle kommunikation med pårørende, ligeledes med den præcision, at det også omhandler kommunikation med beboerne. 

  Supplerende sagsfremstilling

  Handicaprådet (DH-siden) har afgivet høringssvar, som er vedlagt som bilag 2.Handicaprådet foreslår, at medicinhåndtering skal være det fleksible tema i tilsynet i 2021.

  Administrationen anerkender, at medicinhåndtering er et tema, man kan vælge som et tværgående tema ved tilsyn på tværs af ældre- og socialområdet, dog med det forbehold, at ikke alle de sociale tilbud har opgaver med at håndtere medicin. Administrationen vurderer samtidig, at medicinhåndtering bliver dækket af tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed - styrelsen fører sundhedsfagligt tilsyn med behandlingssteder, som omfatter sociale botilbud, plejecentre og hjemmepleje, og her er medicinhåndtering et centralt tema.

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Ældre- og Genoptræningsudvalget den man, 22/02/2021 - 17:30
  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den ons, 24/02/2021 - 17:00
  Økonomiudvalget den man, 08/03/2021 - 17:00
  Byrådet den man, 15/03/2021 - 19:00

  Ældre- og Genoptræningsudvalget den man, 22/02/2021 - 17:30
  Udvalget anbefaler Ældre- og Genoptræningsudvalgets indstilling fra 16. november 2020
  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den ons, 24/02/2021 - 17:00

  Udvalget anbefaler Ældre- og Genoptræningsudvalget indstilling af 16/11-2020.


  Økonomiudvalget den man, 08/03/2021 - 17:00

  Fagudvalgenes indstillinger anbefales godkendt.


  Beslutning

  Fagudvalgenes indstillinger godkendt.

 • Punkt 19 Praksisplan for Fysioterapi (SAMU, ÆGU)

  SagsID/Sagsnummer: 21-000672
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_praksisplan_for_fysioterapi_2021-2024.pdf bilag_2_notat.pdf bilag_3_dagsorden_kkr_sjaelland_01022021.pdf bilag_4_udkast_til_hoeringssvar_fra_ringsted_kommune.pdf

  Indhold

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

  x

   

   

   

   

   x

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg 

  Region Sjælland har sendt Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024 (bilag 1) til godkendelse i de 17 Kommuner i regionen.  

  Beskrivelse af sagen

  Praksisplanen er den fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen. Planen indeholder en samlet plan for hvor mange fysioterapeuter, der skal være i Region Sjælland, hvordan kapaciteten skal udvikle sig i praksisplanperioden og derudover indeholder praksisplanen anbefalinger til samarbejdet mellem de privatpraktiserende fysioterapeuter og kommunerne.

  Praksisplanen indeholder også en generel beskrivelse af området for fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi herunder den økonomiske ramme, henvisningspraksis og andre generelle bestemmelser. Derudover indeholder praksisplanen en række oversigter, fx over kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi.  

  Området er overordnet set reguleret af tre overenskomster som er forhandlet af Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og takstnævn (RLTN), på vegne af regioner og kommuner. Regionen har myndighedsansvaret for den almene fysioterapi og kommunerne har myndighedsansvaret samt den fulde udgift for vederlagsfri fysioterapi og vederlagsfri ridefysioterapi. Det kræver lægehenvisning at modtage fysioterapi, både almen og vederlagsfri fysioterapi. 

  Praksisplanen indeholder følgende fire anbefalinger:

  • Samlet kapacitet - Som udgangspunkt kan der ikke oprettes nye ydernumre i perioden, fordi den nuværende kapacitet er tilstrækkelig.
  • Mobil fysioterapi/hjemmebehandling - Det anbefales at der sættes fokus på muligheden for mobilfysioterapi.
  • Kapacitetsanalyse - Det anbefales, at der udarbejdes årlige kapacitetsanalyser indeholdende aktuelle ventetider og placering af de enkelte kapaciteter/ydernumre.
  • Samarbejde imellem kommuner og fysioterapeuter - Samarbejdet og dialogen mellem de enkelte kommuner og de privatpraktiserende fysioterapeuter skal udvikles og styrkes igennem et formaliseret samarbejde. Samarbejdet skal medvirke til at understøtte borgernes forløb på tværs af kommunerne og de privatpraktiserende fysioterapeuter.

  Proces

  Praksisplan for Fysioterapi har været i høring i de 17 kommuner. Herefter har Region Sjælland indarbejdet relevante ændringsforslag i planen. Derudover har der i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi været et politisk ønske om at udarbejde et notat (bilag 2), som kan følge praksisplanen i forbindelse med godkendelsesprocessen. Formålet er at give en besvarelse på de væsentlige spørgsmål, som er modtaget under høringsprocessen af praksisplanen, men som ikke har medført ændring af planen.

  Samarbejdsudvalget for fysioterapi består af medlemmer udpeget af henholdsvis regionen, kommunerne og Danske fysioterapeuter. Samarbejdsudvalget behandler emner inden for gældende overenskomster for almen fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi.

  Den 28.oktober 2020 blev Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024 godkendt af Samarbejdsudvalget for Fysioterapi.

  Planen er herefter sendt til godkendelse i de 17 kommuner med svarfist den 31. marts 2021.

  Det forventes, at planen kan træde i kraft den 1. april 2021.

  Praksisplanen behandles som en orienteringssag i Kommunekontaktråd for Sjælland (KKR-Sjælland) den 1. februar 2021. Det fremgår af dagsordenen til KKR (bilag 3, punkt 2.11 side 35), at økonomien herunder især de stigende udgifter til fysioterapi har været det gennemgående tema i kommunernes høringssvar.

  Ringsted Kommunes høringssvar

  Ringsted Kommunes udkast til et høringssvar blev godkendt på Ældre- og Genoptræningsudvalgets møde den 17. august 2020 (bilag 4). Høringssvaret indeholder kommentarer til:

  • Fysioterapiområdet - Under ”Henvisning til fysioterapi” står der: ”I henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning kan der ikke henvises til vederlagsfri fysioterapi, hvis der alene er tale om en dublering af eksisterende tilbud, som personen modtager efter andre bestemmelser.”. I høringssvaret, foreslås det, at det i praksisplanen konkret fremgår, hvordan dette sikres, fx ved bedre kommunikation om tilbud i forskellige sektorer.
  • Kapacitet i praksissektoren - En af praksisplanens anbefalinger, er at der udarbejdes årlige kapacitetsanalyser. I høringssvaret foreslås det, at kapacitetsanalysen også præsenteres for kommunerne.

  Fysioterapi i Kommunerne - I praksisplanen oplistes alle kommuner i Region Sjælland med beskrivelse af private og kommunale tilbud om fysioterapi. Derudover fremgår det planmæssige samarbejde med de privatpraktiserende fysioterapeuter. I høringssvaret foreslås mindre redaktionelle rettelser i teksten om Ringsted, så den fremstår mere retvisende i forhold til nuværende praksis.

  • Bilag - I bilaget er kommunernes udgifter, antal ydelser pr. patient med mere sammenlignet. I høringssvaret er udtrykt en fortsat undring over, at udgifterne pr. patient, som modtager vederlagsfri fysioterapi, er højere for borgere i Ringsted Kommune end gennemsnittet i Region Sjælland. Kommunerne har ikke kontrolfunktionen i forhold til vederlagsfri fysioterapi, og har derfor begrænsede muligheder for selv at undersøge dette. 
  • Generelle kommentarer – I høringssvaret foreslås det, at der fremlægges et udviklingspotentiale i datakommunikation igennem brug af lokationsnumre og medcom-skabeloner i stedet for mail og telefon. 

  Inddragelse og høring

  Til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet. 

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. 

  Vurdering

  Det er Administrationens vurdering, at praksisplanens fire anbefalinger er relevante for den fortsatte udvikling af tilbud om vedlagsfri fysioterapi. Administrationen er enig vurderingen af, at den nuværende kapacitet er tilstrækkelig. 

  Ringsted Kommunes bemærkning fra høringssvaret vurderes at være besvaret, idet de enten er indarbejdet i Praksisplan for Fysioterapi eller besvaret i notatet, der er vedlagt som bilag 3.

  Administrationen vurderer, at det fortsat er relevant at arbejde på at få en forklaring på, hvorfor udgifterne pr. patient, der modtager vedlagsfri fysioterapi, er højere i Ringsted Kommune end gennemsnittet i Region Sjælland.  

  Konsekvenser for handicapområdet

  Det er administrationens vurdering, at der er ikke er særlige konsekvenser for handicapområdet forbundet med praksisplanen. Der vil fortsat være samme bredde i tilbuddene og samme kapacitet som hidtil. 

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024 godkendes.

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Ældrerådet den man, 22/02/2021 - 09:00
  Ældre- og Genoptræningsudvalget den man, 22/02/2021 - 17:30
  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den ons, 24/02/2021 - 17:00
  Handicaprådet den tir, 02/03/2021 - 17:30
  Økonomiudvalget den man, 08/03/2021 - 17:00
  Byrådet den man, 15/03/2021 - 19:00

  Ældrerådet den man, 22/02/2021 - 09:00
  Taget til efterretning.
  Ældre- og Genoptræningsudvalget den man, 22/02/2021 - 17:30

  Anbefales godkendt.

  Udvalget ønsker, at Ringsted Kommune fortsat arbejder for systematiske samarbejdsmøder.


  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den ons, 24/02/2021 - 17:00

  Anbefales godkendt med Ældre- og Genoptræningsudvalgets bemærkning.


  Handicaprådet den tir, 02/03/2021 - 17:30
  Orientering taget til efterretning. 
  Økonomiudvalget den man, 08/03/2021 - 17:00

  Anbefales godkendt med Ældre- og Genoptræningsudvalgets bemærkning.


  Beslutning

  Godkendt med Ældre- og Genoptræningsudvalgets bemærkning.

 • Punkt 20 Temaseminar vedr. uddannelses-og beskæftigelsesindsatsen for unge i Ringsted Kommune (SAMU)

  SagsID/Sagsnummer: 21-000364
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indhold

  Sagsgang:

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  I denne sag skal Byrådet tage stilling til, om Social- og Arbejdsmarkedsudvalget kan gennemføre et seminar fra fredag til lørdag. Seminarer for udvalg er ikke omfattet af Byrådets regelsæt for rejser og arrangementer.

  Beskrivelse af sagen

  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har på møde den 16. december 2020 fastsat et årshjul for temamøder i 2021 og ønsker i den forbindelse at gennemføre et døgnseminar fredag-lørdag for udvalgets medlemmer, administration og inviterede gæster. Formålet med temaseminaret er at få dybere indsigt i unges livsmønstre og få en grundig drøftelse af de politiske hovedprincipper og indsatsområder over for unge, der ikke kommer ind på- eller gennemfører- en ungdomsuddannelse. Temaet for seminaret er således ”Livsmønstre og mønsterbrud”.

  Principper og indsatsområder over for unge er overordnet fastsat ved lov, og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget finder, at der er et behov for en status og dybere indsigt i problemstillingerne og perspektiverne omkring de unge og på den iværksatte indsats, samt en grundig drøftelse, dels af unges livsmønstre og konsekvenser deraf på de unges uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder, og dels af de lokale initiativer og indsatser for at få flere unge ind i- og fastholdt i en uddannelse, som er fastsat i de overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen i henholdsvis Beskæftigelsesplan 2021 samt i Ungestyringstrategien.

  Det er ofte svært at nå de grundige drøftelser på udvalgsmøderne, ligesom der på udvalgsmøderne er begrænset mulighed for at få en dybere dialog med administration og centrale fagpersoner omkring de unge.

  Den 11. april 2016 vedtog Byrådet regler for Byrådets og udvalgenes rejser og arrangementer. Af vejledningen til dette regelsæt fremgår det, at ”Borgmesteren …. kan indkalde byrådet til seminarer, og det er således hele byrådet, som deltager, samt …. Borgmesteren og udvalgsformænd kan indkalde til temamøder for udvalg eller byråd. Temamøder er uden overnatning.”

  Byrådet anmodes derfor om at træffe beslutning om muligheden for at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget kan afholde et seminar for udvalg og administration, hvor der også er mulighed for eventuelt at indbyde relevante gæster for fagpersoner til deltagelse i udvalgte programpunkter under seminaret.

  Seminaret søges afholdt fra 11.-12. juni 2021. Deltagerkredsen forventes at være på 10 personer med overnatning. Der vælges en lokalitet i umiddelbar nærhed af Ringsted inden for de gældende aftaler for anvendelse af kursus/konferencefaciliteter.

  Format og økonomi for seminaret ligger i forlængelse af lignende seminarer godkendt af Byrådet, som er afholdt for hhv. Børne- og Undervisningsudvalget i januar 2020 og for Kultur- og Fritidsudvalget i oktober 2020.

  Programmet er under udarbejdelse og vil, såfremt sagen godkendes af Byrådet, så vidt muligt blive tilrettelagt ud fra Udvalgets tilkendegivelse af ønsker og prioriteringer til det faglige indhold. Herunder kan Udvalget vægte f.eks. oplæg om forskning, status på indsatser og resultater af Ungeenhedens arbejde, psykiatriske og sociale indsatser på tværs af kommunen i samarbejdet mellem social-, sundhed og beskæftigelse, samt politisk workshop med fokus på, hvad vi vil med de unge fremadrettet, eller andet indhold ud fra udvalgets prioriteringer.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Seminaret kan afholdes inden for en samlet økonomisk ramme på 30.000 kr., hvoraf de 5.000 kr. er afsat til oplægsholdere på seminaret.

  Vurdering

  Det vurderes, at et seminar vil fremme Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets muligheder for at få en dybere indsigt i kompleksiteten på ungeområdet, ligesom det vil give udvalget en mulighed for at få indsigt i det arbejde, der allerede foregår for at nå de politiske mål. Udvalget vil samtidig få mulighed for at skabe et godt grundlag for, at de politiske drøftelser omkring de konkrete udfordringer og fremadrettede tiltag på ungeområdet, vil kunne omsættes i opfølgende kvalitative målsætninger for kommunens unge i den fremadrettede politiske dagsorden.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget gives mulighed for at gennemføre et seminar fra fredag – lørdag med temaet ”Livsmønstre og mønsterbrud”.

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den ons, 24/02/2021 - 17:00
  Økonomiudvalget den man, 08/03/2021 - 17:00
  Byrådet den man, 15/03/2021 - 19:00

  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den ons, 24/02/2021 - 17:00
  Anbefales godkendt.
  Økonomiudvalget den man, 08/03/2021 - 17:00
  Anbefales godkendt.

  Beslutning

  Godkendt.

 • Punkt 21 Årshjul for temadrøftelser (ÆGU)

  SagsID/Sagsnummer: 20-17338A
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_gode_aeldreliv_med_trivsel_og_sundhed.pdf

  Indhold

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

  x

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg 

  På mødet den 14. december 2020 kom Ældre- og Genoptræningsudvalget med input til et årshjul for temadrøftelser i 2021.  

  På baggrund af udvalgets input fremlægges et forslag til årshjul for temadrøftelser i 2021.  

  Beskrivelse af sagen

  Ældre- og Genoptræningsudvalget pegede på nedenstående otte temaer:

  1. Lokale teams
  2. Plejeboligplan
  3. Hvordan kan man få livet ind på plejecentrene, så det ligner hverdagslivet mest muligt?
   1. Fokus skal ikke kun være på det sundhedsmæssige, men også på andre facetter af den samlede livskvalitet
   2. Kommer man for sent på plejecenter, så alderssvækkelsen er for fremtrædende
   3. Hvordan skal et nyt plejecenter indrettes
  4. Brugertilfredshed
  5. Hvad kan vi lære af friplejehjem, som vi kan overføre til egne kommunale tilbud?
  6. Kompetencekrav i forhold til at varetage tidligere og hurtigere udskrivninger fra sygehusene
  7. Rehabilitering
   1. hvordan virker vores model
   2. Opnår vi det, vi vil – herunder de vedtagne besparelser
  8. Tildelingsmodeller til plejecentre og hjemmepleje 

  Nedenfor præsenteres et forslag til plan for temadrøftelser i 2021. Forslaget er baseret på, at der er en temadrøftelse på hvert andet udvalgsmøde samt på at alle otte temaer drøftes i 2021.  

  18. januar 2021 var der en temadrøftelse om lokale teams, hvor det foreløbige arbejde frem mod en afprøvning af lokale selvstyrende teams blev præsenteret og drøftet. Udvalget besluttede, at følge projektet og blive inddraget løbende. Brugertilfredshed i hjemmeplejen undersøges som en del af projektet og forventes præsenteret på Ældre- og Genoptræningsudvalgets møde i maj.

  22. marts 2021: En samlet drøftelse af brugertilfredshed på plejecentre, som også dækker temaerne: Hvad kan vi lære af friplejehjem, som vi kan overføre til egne kommunale tilbud? Og Hvordan kan man få livet ind på plejecentrene, så det ligner hverdagslivet mest muligt? Det foreslås, at drøftelsen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens faglige oplæg ”Gode ældreliv med trivsel og sundhed” (bilag 1). Drøftelserne kan blandt andet danne baggrund for arbejdet med at sikre en balance mellem fagligt forsvarlig god pleje og et godt hjem, der ikke er institutionaliseret.

  Administrationen undersøger muligheden for at få input fra Videnscenter for værdig ældrepleje og forskellige friplejehjem.

  17. maj 2021: Plejeboligplan - Det foreslås, at drøftelsen tager udgangspunkt i et oplæg til plejeboligplan fra administrationen. Baggrunden for oplægget vil være beslutningen på Ældre- og Genoptræningsudvalgets møde den 18. januar 2021 om at arbejde videre med COWI´s model 1 og komme med forslag til placering, boligformer og indretning og input fra borgermødet.

  23. august 2021: Kompetencekrav i forhold til at varetage tidligere og hurtigere udskrivninger fra sygehusene. Det foreslås, at medarbejdere fra midlertidige pladser, hjemmesygeplejen og udskrivningsvisitationen deltager i drøftelsen.

  Administrationen udarbejder et oplæg, om kompetencekrav, og hvordan der arbejdes med at sikre de nødvendige kompetencer herunder ved brug af både efteruddannelse og sidemandsoplæring.

  Oplægget vil samtidig gøre rede for de muligheder, der åbner sig med Region Sjællands projekt om e-hospital – det akutte spor, som regionen er ved at udvikle for puljemidler.

  25. oktober 2021: Rehabilitering – Der foreslås en drøftelse med udgangspunkt i en præsentation af status på rehabiliteringsindsatsen herunder, hvordan den virker, om der kan ses en effekt af indsatsen og hvordan indsatsen kan udvikles fremadrettet.

  13. december 2021: Tildelingsmodeller til plejecentre og hjemmepleje. Forslag til konkret indhold præsenteres senere.

  Inddragelse og høring

  Til høring i Ældrerådet.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at de udvalgte temaer er væsentlige for Ældre- og Genoptræningsudvalgets opgaveområde generelt. Det vurderes endvidere, at temaerne er aktuelle både i 2021 og fremadrettet.

  Administrationen har nogle forbehold i forhold til om en temadrøftelse på hvert andet møde er for meget. Dette fordi administrationen forventer, at både lokale selvstyrende teams og plejeboligplan også vil fylde gennem hele året – både på møderne og ressourcemæssigt i administrationen.

  Konsekvenser for handicapområdet

  Sagen vurderes ikke at have særskilte konsekvenser for borgere med handicap.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at forslag til årshjul for temamøder i 2021 godkendes, med eventuelle justeringer fra udvalget.

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Ældrerådet den man, 22/02/2021 - 09:00
  Ældre- og Genoptræningsudvalget den man, 22/02/2021 - 17:30
  Økonomiudvalget den man, 08/03/2021 - 17:00
  Byrådet den man, 15/03/2021 - 19:00

  Ældrerådet den man, 22/02/2021 - 09:00
  Ældrerådet finder Årshjulet for Temadrøftelser meget relevante for udviklingen af arbejdet på ældre- og genoptræningsområdet. Ældrerådet tilslutter sig planen og giver udtryk for, at de gerne vil involveres i de konkrete temaer.
  Ældre- og Genoptræningsudvalget den man, 22/02/2021 - 17:30

  Jan Jakobsen fremsatte forslag om, at der som start på årshjulet laves en temadrøftelse i Byrådet om det gode og sunde ældreliv med større fokus på de forebyggende indsatser, som nævnt i Sundhedsstyrelsens 14 anbefalinger.

  Forslaget faldt efter afstemning

  Navn Liste For Imod Undlod
  Benny Christensen A X
  Per Flor A X
  Tina-Mia Eriksen C X
  Per Nørhave O X
  Lars Tegl Rasmussen R X
  Line Lynnerup V X
  Jan Jakobsen Ø X

  Jan Jakobsen begærede sagen i Byrådet.


  Økonomiudvalget den man, 08/03/2021 - 17:00
  Oversendes til Byrådet.

  Beslutning

  Jan Jakobsen stillede forslag om, at der som start på årshjulet laves en temadrøftelse i Byrådet om det gode og sunde ældreliv med større fokus på de forebyggende indsatser, som nævnt i Sundhedsstyrelsens 14 anbefalinger

  Forslaget faldt efter afstemning

  Navn Liste For Imod Undlod
  Benny Christensen A X
  Lisbeth Andersen A X
  Mette Ahm-Petersen A X
  Per Flor A X
  Sadik Topcu A X
  Torben Lollike B X
  Andreas Karlsen C X
  Tina-Mia Eriksen C X
  Britta Nielsen F X
  Finn Andersen K X
  Daniel Nørhave O X
  Per Nørhave O X
  Lars Tegl Rasmussen R X
  Henrik Hvidesten V X
  Johnny Brown Lundberg Dahlgaard V X
  Klaus Hansen V X
  Line Lynnerup V X
  Mazlum Øz V X
  Timo Jensen V X
  Henrik Kjær Ø X
  Jan Jakobsen Ø X
 • Punkt 22 Anlægsbevilling og rådighedsbevilling til erstatning til vandplansindsats ved Høm Mølle (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 15-20816A
  Sagen afgøres i: Byrådet
  tk_582020_kendelse_om_faunapassage_og_regnvandsbassin_-_tk_5-2020_hoem_moelle_vandloebsresturering.pdf.pdf tilsagn_om_tilskud_til_udgifter_til_erstatning_mst_id_nr._1359517_-_tilsagnsbrev_-_ringsted_kommune_-_hoem_moelle.pdf_-_tilsagn_om_tilskud_til.pdf

  Indhold

   Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  I denne sag skal der tages stilling til at afsætte en anlægsbevilling samt et rådighedsbeløb til finansiering af Taksationskommissionens fastlagte erstatning til ejer af Høm Mølle.

  Beskrivelse af sagen

  I Ringsted Kommune har Miljøstyrelsen, med Vandområdeplanerne 2015-21, udpeget en række indsatser i vandløb, med det mål at sikre god økologisk tilstand. Ringsted Kommune er ansvarlig for, og dermed politisk forpligtiget til, at få undersøgt og efterfølgende realiseret de projekter, som bliver vurderet realiserbare. Kommunen er således bindende forpligtiget til at gennemføre en vandløbsrestaurering i Ringsted Å ved Høm Mølle for at opfylde Vandområdeplanens krav til miljømål. Projekter blev godkendt af Klima- og Miljøudvalget den 22. august 2019, pkt. 5.

  Projektet går i korte træk ud på at skabe en faunapassage i Ringsted Å ved at fjerne et stemmeværk, samt at restaurere møllesøen ved etablering af et styret udløb/regnvandsbassin. Projektet gennemføres i samarbejde med Ringsted Forsyning.  

  Ejer af ejendomme Høm Mølle, Høm Møllevej 13, 4100 Ringsted er berettiget til erstatning for begge delprojekter. Denne sag vedrører faunapassageprojektet, hvor kommunen som myndighed og projektejer skal afholde udgifter til erstatning. Ringsted Forsyning afholder alle udgifter til regnvandsbassinet.  

  Taksationskommissionen behandlede sagen på et møde den 27. oktober 2020 og fastlagde erstatningsstørrelsen i deres kendelse af 2. november 2020 bilag 1.

  Sagen var indbragt for Taksationskommissionen af ejer af Høm Mølle. Efter regler i vandløbsloven er det den erstatningssøgende, der skal indbringe sådanne sager for kommissionen.

  Efter Taksationskommissionens kendelse skal kommunen udbetale 537.500 kr. i erstatning til Bodil Grønbek, ejer af Høm Mølle for nedlæggelse af stemmeværk og delvis tilkastning af turbinekanal samt for udgifter til sagkyndig bistand.

  Kommunen kan opnå fuld eller delvis tilskud til finansiering af erstatningen via en statslig tilskudsordning. Miljøstyrelsen har givet Ringsted Kommune tilsagn om tilskud til udgiften til erstatning i forbindelse med Høm Mølle projektet bilag 2. Tilsagnet er på 540.000 kr. Tilskuddet kan udbetales til kommunen efter kommunens anmodning og dokumentation for udbetaling.

  Inddragelse og høring

  Forud for Taksationskommissionens behandling af sagen har kommunen forhandlet med lodsejeren om erstatningsbeløbets størrelse. Taksationskommissionen behandlede sagen, fordi der ikke var opnået forlig mellem ejeren og kommunen.    

  Økonomi

  Der ansøges om en anlægsbevilling til udgifter og en anlægsbevilling til indtægter på 537.500 kr. til erstatning til ejer af Høm Mølle. Der er ikke afsat rådighedsbeløb til dette i budget 2021, hvorfor rådighedsbeløb til indtægter og udgifter foreslås finansieret af kassen. Udgiften på 537.500 kr. vil blive refunderet af Miljøstyrelsen.

  Projektet forventes ikke at få bevillingsmæssige konsekvenser. Refusion fra Miljøstyrelsen forventes i 2021.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at kommunen vil opnå fuld tilskud til finansiering af erstatningen til lodsejer i forbindelse med vandløbsrestaureringen i Ringsted Å ved Høm Mølle. Tilsagnet fra Miljøstyrelsen dækker det fulde beløb afgjort af Taksationskommissionen.  

  Administrationen vurderer endvidere at projektet vil få væsentlig betydning for opfyldelsen af miljømålene i Ringsted Å samt for afvanding af oplandet og sejlads på åen.    

  Det vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der gives rådighedsbeløb til hhv.  indtægter og udgifter på 537.500 kr. til erstatning til ejer af Høm Mølle, finansieret af kassen i 2021.
  2. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 537.500 kr. i 2021 til erstatning til ejer af Høm Mølle og
  3. at der gives en anlægsbevilling til indtægter på 537.500 kr. i 2021 der tilgår kassen fra Miljøstyrelsen.

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Klima- og Miljøudvalget den tor, 25/02/2021 - 18:00
  Økonomiudvalget den man, 08/03/2021 - 17:00
  Byrådet den man, 15/03/2021 - 19:00

  Klima- og Miljøudvalget den tor, 25/02/2021 - 18:00
  Ad 1-3: Anbefales godkendt.
  Økonomiudvalget den man, 08/03/2021 - 17:00
  Anbefales godkendt.

  Beslutning

  Godkendt.

 • Punkt 23 Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til realisering af vandrestaurering i Vigersdal å (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 20-13443A
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_til_dagsordenspunkt_-_oekonomiafsnit_anlaeg_vigerdal_aa_realisering.pdf bilag_2_-_tilsagnsbrev_fra_fiskeristyrelsen_vedr._vigersdal_aa.pdf bilag_3_-_tilsagnbrev_fra_miljoestyrelsen_-vedr._erstatninger_ved_vigersdal_aa.pdf

  Indhold

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  I denne sag skal Byrådet tage stilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til realisering af vandløbsrestaurering i Vigersdal Å, jf. statens vandområdeplaner.

  Derudover skal Byrådet tage stilling til anlægsbevilling til erstatningsudbetalinger til berørte lodsejere i forbindelse med realiseringen.  

  Anlægsbevillingen er nødvendig til udlæg, som refunderes af Fiskeri- og Miljøstyrelsen, når projektet er gennemført.

  Beskrivelse af sagen

  I Ringsted Kommune har Miljøstyrelsen, med Vandområdeplanerne 2015-21, udpeget en række indsatser i flere vandløb, med det mål at sikre god økologisk tilstand i vandløbene. Her er Ringsted Kommune ansvarlig for, og dermed politisk forpligtiget til, at få undersøgt og efterfølgende realiseret de projekter som bliver vurderet realiserbare med baggrund i forventet målopfyldelse, at projektet er omkostningseffektivitet og at der er en positiv lodsejertilslutning.

  En overordnet status og plan med arbejdet under de statslige vandområdeplaner 2016-21, blev forelagt politisk i KMU den 22. oktober 2020, jf. sag 20/13136.

  I 2019-20 har administrationen, med midler fra staten, jf. sag nr. 18/19484, undersøgt mulighederne for vandløbsrestaurering af en udpeget delstrækning af Vigersdal Å på 3,22 km.

  Undersøgelsen viste, at ved at genslynge Vigersdal Å på udvalgte strækninger til det oprindelige forløb, samt ved at ændre bundforholdene på udvalgte strækninger, kan der skabes bedre levevilkår for fisk, planter og smådyr. Realiseringen omfatter således genslyngning af vandløb på udvalgte strækninger, udlægning af groft materiale, samt hævning af bund, på delstrækning af Vigersdal Å.

  Med bedre levevilkår, vil biodiversiteten øges og arter, hvor levevilkårene i dag ikke er gode nok, vil kunne reetablere sig. Derudover viste undersøgelsen at der var en positiv indstilling til projektet blandt de berørte lodsejere. Det blev vurderet at en realisering kunne gennemføres inden for den økonomiske ramme, fastlagt af Fiskeristyrelsen.

  Ringsted Kommune har den 28. september 2020 ansøgt Fiskeristyrelsen om midler til realisering af projektet. Miljøstyrelsen har fagligt gennemgået ansøgningen og den 8. oktober indstillet til Fiskeristyrelsen om at give tilsagn til projektet. Fiskeristyrelsen har den 16. december 2020, givet tilsagn til det ansøgte.

   

  Ringsted Kommune har den 28. september 2020 ansøgt Miljøstyrelsen om midler til erstatningsudbetalinger til de berørte lodsejere i projektet. Miljøstyrelsen har den 5. oktober 2020, givet delvis tilsagn om tilskud til erstatningsudgifter i forbindelse med projektet. Miljøstyrelsens maksimale dækning af erstatninger, er udregnet ud fra typen af restaureringsindsats, pr km vandløb i projektområdet. Erstatning dækker f.eks. jord der omlægges til vandløb, eller jord der f.eks. som følge af en genslyngning, udtages idet jorden ikke længere kan tilgås eller dyrkes rentabelt. Med dette projektet vil en del jord ikke fremadrettet kunne dyrkes som følge af genslyngning af vandløbet, hvilket betyder at de berettigede erstatninger til lodsejerne, overskrider Miljøstyrelsens loft for udbetaling af erstatning. For at sikre de berørte lodsejere den erstatning de er berettiget til, finansieres differensen på ca. 44.000 kr. af administrationens driftskonto.

  Med tilsagnet fra Fiskeristyrelsen, vil realiseringen blive gennemført i løbet af efteråret 2021, under forudsætning af, at de nødvendige myndighedstilladelser og dispensationer bliver givet af kommunen og ikke påklages.  

  Ud over målet om at forbedre de fysiske forhold i vandløbet, vil en genslyngning landskabeligt forskønne den ådal som vandløbet løber i. Vandløbet vil få et mere varieret og naturligt forløb og der vil ske en genskabelse af våde enge i ådalen. Det vil føre til en forbedring af området som økologisk korridor der giver sammenhæng mellem eksisterende sø- og moseområder. Endelig forventes det at projektet vil kunne bidrage til næringsstoftilbageholdelse, inden vandløbet løber ud i den næringsstofbelastede Haraldsted Sø.

  En realisering af projektet, påvirker ikke oplevelsesstiens stiforløb.

  Projektområdet fremgår af figur 1.

  Figur 1. Oversigtskort med markering af den udpegede strækning af Vigersdal Å. På det indsatte kort, er projektområdet angivet med rød ring.

   

  Det er et krav fra Fiskeristyrelsen, at realisering gennemføres inden for 3 år, fra den dato hvor tilsagnet gives, dog senest den 31. marts 2023. Administrationen forventer at gennemføre hele realiseringen i løbet af efteråret 2021, med mindre vejrlig eller andet forsinker udførelsen.

  Ringsted Kommune skal afholde udgifterne til projekter under vandområdeplanindsatsten.

  Fiskeristyrelsen yder tilskud til alle udgifter til vandløbsrestaureringsprojekter under vandområdeplanen.

  Udgifterne til projektet fordeler sig på følgende måde:

  Vandløbsrestaurering

  946.350

  Internt honorar

  28.950

  Erstatninger til lodsejere

  310.900

  I alt

  1.286.200

  Heraf afholdt af driftsmidler

  -44.763

  Udgiftsbevilling finansieret af kassen

  1.241.437

  Heraf refunderes de afholdte udgifter op til 975.300 kr. fra Fiskeristyrelsen og op til 266.137 kr. fra Miljøstyrelsen, såfremt krav og pligter er opfyldt, jf. tilsagnsbrevene, se bilag 2 og bilag 3. De sidste 44.763 afholdes af driftsbudgettet under vandområdeplanindsatsten i 2021

  Refusion:

  Refusion fra Miljøstyrelsen

  266.137

  Refusion fra Fiskeristyrelsen

  975.300

  Refusion i alt

  1.241.437

  Indtægtsbevilling tilgår kassen

  1.241.437

  Inddragelse og høring

  Som led i den forudgående forundersøgelse, har lodsejerne langs den berørte strækning af Vigersdal Å været inddraget, og i flere tilfælde bidraget til resultatet af forundersøgelsen.

  Efterfølgende, har administrationen lavet skriftlige lodsejeraftaler med de berørte lodsejere, hvilket har ført til yderligere småjusteringer af projektet, for at sikre frivillige aftaler.

  Der var oprindeligt 9 lodsejere der blev direkte berørt, som følge af genslyngning af vandløbet. Som led i lodsejerforhandlingerne, har én lodsejer valgt ikke at ville berøres, hvorfor der er sket en mindre justering, så dette ønske er imødekommet.

  Administrationen vil informere samtlige lodsejere i projektområdet, forud for igangsætning af realiseringen, hvor der vil blive orienteret om processen for forløb at de planlagte tiltag i området. Information vil ske ved brev, fysiske besigtigelser, orientering på hjemmeside, samt skilte ved projektområdet.

   

  Økonomi

  Samlet over 2 år, har projektet ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Der er ikke afsat rådighedsbeløb til realisering af den planlagte vandområdeplanindsats.

  Anlægsbevillingen finansieres af tilsagn om tilskud fra hhv. Fiskeristyrelsen og Miljøstyrelsen, hvor udgifterne afholdes i 2021. Refusion fra hhv. Fiskeristyrelsen og Miljøstyrelsen forventes endelig afregnet i 2022.

  Se bilag 1 for anlægsoversigt.

  Vurdering

  Med baggrund i den gennemførte forundersøgelse og efterfølgende justering af projektet, som følge af de gennemførte lodsejerforhandlinger, er det administrationens vurdering, at de planlagte tiltag vil bidrage til at sikre god økologisk tilstand i vandløbet. Projektet opfylder statens krav til frivillige aftaler, samt at tiltagene kan gennemføres inden for den økonomiske ramme.

  Der vil ikke være nogen fremadrettet merudgift for kommunen i forbindelse med projektet, såfremt det realiseres. Fremtidig vedligehold af vandløbet, vil ske som led i kommunes vedligehold af offentlige vandløbet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at projektet med realisering af restaureringen ved Vigersdal Å gennemføres, med baggrund i tilsagn fra hhv. Fiskeristyrelsen og Miljøstyrelsen
  2. at der gives et rådighedsbeløb på 1.241.437 kr. til udgifter i 2021 til projektet, finansieret af kassen
  3. at der gives rådighedsbeløb til indtægter på 1.241.437 kr. i 2022.
  4. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 1.241.437 kr. til gennemførelse af projektet
  5. at der gives en anlægsbevilling til indtægter på 1.241.437 kr. der tilgår kassen fra hhv. Fiskeristyrelsen og Miljøstyrelsen.

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Klima- og Miljøudvalget den tor, 25/02/2021 - 18:00
  Økonomiudvalget den man, 08/03/2021 - 17:00
  Byrådet den man, 15/03/2021 - 19:00

  Klima- og Miljøudvalget den tor, 25/02/2021 - 18:00
  Ad 1-5: Anbefales godkendt. 
  Økonomiudvalget den man, 08/03/2021 - 17:00
  Anbefales godkendt.

  Beslutning

  Godkendt.

 • Punkt 24 Undersøgelse af trafikudvikling i området ved Klosterparks Allé (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 21-000459
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indhold

  Sagsgang: 

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

  x

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  I denne sag skal der tages stilling til om en undersøgelse af trafikudvikling i området ved Klosterparks Allé til Nordre Ringvej skal igangsættes, og til finansiering af undersøgelsen.

  Beskrivelse af sagen

  I forbindelse med udbygning af de resterende områder nord for outletområdet er det vigtigt at være på forkant med trafikafviklingen i og fra området. Allerede i dag ses der, når der ikke er virus-restriktioner, store trafikbelastninger på især Nordre Ringvej, men også i outletområdet på Klosterparks Allé. En yderligere udbygning af området vil forøge trafikmængden, og administrationen vil derfor gerne analysere på de kommende udfordringer, samt analysere forskellige løsningsforslag.

  Der vil skulle analyseres på hvilke konsekvenser udbygningen har i nedenstående områder (se figur 1)