Du er her

Byrådet - 19-12-2013

Byrådet - 19-12-2013

Dato: Torsdag den 19. december 2013 Tid: Kl. 16:30
Udvalg/Råd: Byrådet
Dokument: 132013.docx
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden - december 2013

  Beslutning i Byrådet den 19-12-2013

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Torben Lollike, Torben Lundsgaard, Kim Bonde og Britta Nielsen

 • Punkt 2 Ny styrelsesvedtægt gældende fra 1. januar 2014 (ØK)

  udkast_til_ny_styrelsesvedtaegt.doc

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SU

  AMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Efter kommunalvalget den 19. november 2013 er der politisk aftalt nogle ændringer i udvalgsstrukturen. Sådanne ændringer reguleres via styrelsesvedtægten, der derfor må ændres. En ændring af styrelsesvedtægten kræver to behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum, jfr. herved styrelseslovens § 2, stk. 2. De vedtagne ændringer fremsendes efterfølgende til Statsforvaltningen til underretning.

  Beskrivelse af sagen

  De aftalte ændringer, der er indarbejdet i det vedlagte udkast til ny styrelsesvedtægt er, at:

   

  Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget lægges sammen til ét samlet udvalg, der fremover hedder Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Denne sammenlægning er aftalt med forbehold for, at Folketinget den 17. december 2013 vedtager Lovforslag L70, hvori der er fremsat forslag om blandt andet en ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Vedtages dette lovforslag, er der ikke længere krav om, at kommunens Økonomiudvalg eller et særskilt stående udvalg skal varetage den umiddelbare forvaltning af opgaverne på beskæftigelsesområdet.

   

  Opgaverne vedrørende genoptræning flyttes fra det tidligere Socialudvalg til Ældreudvalget, der fremover ændrer navn til Ældre- og Genoptræningsudvalget.

   

  Udvalgsformandsvederlaget for det nye udvalg Social- og Arbejdsmarkedsudvalget fastsættes til 20 % af borgmesterens vederlag, således at alle formænd for stående udvalg får det samme vederlag. Ændringen får ingen økonomiske konsekvenser, idet formændene for Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget hidtil hver har oppebåret et vederlag på 10 % af borgmesterens vederlag.

   

  Ændringerne i styrelsesvedtægten foreslås at ske med virkning fra den 1. januar 2014.

  Økonomi

  Ingen økonomiske konsekvenser.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at forslag til ny styrelsesvedtægt oversendes til Byrådets behandling.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2013

  Oversendes til Byrådet.

  Beslutning i Byrådet den 09-12-2013

  Oversendes til Byrådets 2. behandling efter afstemning.

   

  Medlemmer

  For

  Imod

  Undlod

  Niels Ulrich Hermansen (NUH) V

  X

   

   

  Henrik Hvidesten (HHV) V

  X

   

   

  Klaus Hansen (KH) V

  X

   

   

  Thorkil Mølgaard (TM) V

  X

   

   

  Per Roos (PR) V

  X

   

   

  Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V

  X

   

   

  Per Nørhave (PEN) O

  X

   

   

  Daniel Nørhave (DN) O

  X

   

   

  Anders Weber (AW) O

  X

   

   

  Finn Andersen (FA) C

  X

   

   

  Torben Lollike (TLO) B

  X

   

   

  Kisser Franciska Lehnert (KFL) I

  X

   

   

  Jan Jakobsen (JJ) Ø

   

  X

   

  Torben Lundsgaard (TL) F

  X

   

   

  Britta Nielsen (BN) F

  X

   

   

  Kim Bonde (KB) A

  X

   

   

  Sadik Topcu (ST) A

  X

   

   

  Gunnar Christiansen (GC) A

  X

   

   

  Benny Christensen (BC) A

  X

   

   

  Lisbeth Andersen (LA) A

  X

   

   

  Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A

  X

   

   

  Beslutning i Byrådet den 19-12-2013

  Godkendt efter afstemning

   

  Medlemmer

  For

  Imod

  Undlod

  Niels Ulrich Hermansen (NUH) V

  X

   

   

  Henrik Hvidesten (HHV) V

  X

   

   

  Klaus Hansen (KH) V

  X

   

   

  Thorkil Mølgaard (TM) V

  X

   

   

  Per Roos (PR) V

  X

   

   

  Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V

  X

   

   

  Per Nørhave (PEN) O

  X

   

   

  Daniel Nørhave (DN) O

  X

   

   

  Anders Weber (AW) O

  X

   

   

  Finn Andersen (FA) C

  X

   

   

  Torben Lollike (TLO) B

  Ej til stede

  Kisser Franciska Lehnert (KFL) I

  X

   

   

  Jan Jakobsen (JJ) Ø

   

  X

   

  Torben Lundsgaard (TL) F

  Ej til stede

  Britta Nielsen (BN) F

  Ej til stede

  Kim Bonde (KB) A

  Ej til stede

  Sadik Topcu (ST) A

  X

   

   

  Gunnar Christiansen (GC) A

  X

   

   

  Benny Christensen (BC) A

  X

   

   

  Lisbeth Andersen (LA) A

  X

   

   

  Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A

  X

   

   

   

  Ej til stede: Torben Lollike, Torben Lundsgaard, Kim Bonde og Britta Nielsen

 • Punkt 3 Henvendelse til Folketingets Transportudvalg angående ombygning ved Ringsted Station (ØK)

  bilag_1_brev_til_folketingets_trafikudvalg.pdf bilag_2_hoeringsliste.docx bilag_3_hoeringsbrev_ringsted_station.docx bilag_4_lovforslag.docx

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SU

  AMU

  Orientering

  Indstilling

      x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Banedanmark har den 12. december 2013 fremsendt ”Udkast til forslag til lov om ændring af lov om anlæg af en jernbanestrækning København – Ringsted over Køge” (Ombygning m.v. af Ringsted Station). Forslaget åbner mulighed for etablering af en ny jernbanebro vest for Ringsted Station, etablering af nyt godsspor øst for Ringsted Station m.v. (Bilag 2-4)

  På foranledning af udvalgsformanden drøftede Klima- og Miljøudvalget oplæg til henvendelse til Folketingets Transportudvalg. (Bilag 1)

   

  Udvalget ønsker, at henvendelsen sker, da vurderingen er, at kommunens og borgernes høringssvar vedrørende ombygning mv. af Ringsted Station ikke i tilstrækkelig grad er indarbejdet i ”Udkast til forslag til lov om ændring af lov om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge (ombygning m.v. af Ringsted Station)” udsendt af Banedanmark 12. december 2013.

   

  Udvalget anbefaler, at der rettes skriftlig henvendelse til Folketingets Transportudvalg.

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted Kommune har fra start været kritisk over for etablering af en jernbanebro ” flyover ” vest for Ringsted Station, da projektet vil have væsentlig visuelle konsekvenser for naboerne bl.a. på grund af, at eksisterende beplantning fjernes og der opsættes 900 meter støjskærm.

   

  Ringsted Kommune opfordrede Banedanmark til at se på en tunnelløsning eller anden alternativ løsning, samt oplyste, at kommunen var bekymret for de påvirkninger, som anlægget ville få for lokalområdet.

   

  Af Banedanmarks forslag af den 12. december 2013 fremgår det ikke, at der er foretaget ændringer i projektet eller, at man har forholdt sig til kommunens ønsker samt indsigelser fra borgere og boligforeninger, som samlet repræsenterer 1800 borgere.   

  Ringsted Kommune opfordrer derfor Folketingets Transportudvalg til, at der ses på alternative muligheder for placering og udformning af en ”flyover” ved Ringsted Station.

  Høring

  Ingen

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Ingen

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

   

  1. at der rettes skriftlig henvendelse til Folketingets Transportudvalg,
  2. at Teknisk Forvaltning udarbejder et teknisk høringssvar til Banedanmark.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 19-12-2013

  Anbefales godkendt med den bemærkning, at Borgmesteren bemyndiges til at tilrette henvendelsen.

   

  Ej til stede: Britta Nielsen og Torben Lollike

  Beslutning i Byrådet den 19-12-2013

  Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

   

  Det tilrettede høringssvar sendes til Byrådet.

   

  Ej til stede: Torben Lollike, Torben Lundsgaard og Kim Bonde

 • Punkt 4 Høring af statslig vandplan (KMU)

  bilag_1_-_hoeringssvar._vandplan_dec._2013.doc.pdf bilag_2_-_hoeringssvar_vandplan_marts_2011.doc.doc

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SU

  AMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

   

  De statslige vandplaner er sendt i fornyet høring efter, at de blev underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet i december 2012 på grund af for kort høringsfrist. Denne gang er planerne sendt i høring i 6 måneder, fra den 17. juni til den 23. december 2013.

   

  I Klima- og Miljøudvalgsmødet den 19. august 2013 blev det aftalt, at udvalget får et udkast til høringssvar forelagt inden høringsfrist den 23. december 2013.

  Beskrivelse af sagen

  Vandplanerne skal sikre rent grundvand og en god miljøtilstand i vore søer og vandløb. Når planerne er vedtaget, skal kommunerne lave en handlingsplan, der sikrer den målopfyldelse, der er angivet i vandplanerne.

   

  Vandplanerne har tidligere været i offentlig høring samt efterfølgende supplerende høring i 2010 og 2011. Kommunernes bemærkninger til vandplanerne er behandlet, så Naturstyrelsen ønsker ikke disse bemærkninger gentaget.

   

  Grønt Råd og Grundvandsråd har tidligere været orienteret om hele vandplanprocessen.

   

  Det nye vandplanudkast svarer indholdsmæssigt til planudkastet fra 2010. Et af de store diskussionsemner i pressen har været det virkemiddel, der omhandler ”ændret vedligeholdelse af vandløb”. I det nye vandplanudkast er der fortsat ikke forslag om brug af dette virkemiddel i Ringsted Kommune.

   

  Forvaltningen har derfor valgt at fremsætte et kort supplerende høringssvar, der primært forholder sig til ændringer i vandplanen af overvejende teknisk karakter. Bilag 1.

  Det tidligere høringssvar fra 2011 vedlægges som Bilag 2.

   

  Planudkastet kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside: http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Offentlig_hoering/

   

  Hvad skal der ske efter statens høringsfrist?

  Når vandplanen er vedtaget og offentliggjort, har kommunerne et år til at vedtage vandhandleplaner, der anviser den konkrete indsats i den enkelte kommune.

   

  Handleplan for Ringsted Kommune forventes derfor tidligst at kunne forelægges til politisk behandling i første halvår 2015.

   

  Sideløbende bliver kommunen i 2015 involveret i planlægning af ny generation af vandplaner for planperioden 2015-2021.  I ny lov om vandplanlægning er kommunerne tiltænkt en stærkere rolle i indsatsplanlægningen og udarbejdelse af indsatsprogram. Her vil der ske en en høj grad af inddragelse af organisationer og interessenter i indsatsplanlægningen i de enkelte vandoplande.

   

  Mange virkemidler berører landbruget. Der er en generel bekymring i Ringsted kommune for, at fremtidige virkemidler kan ramme landbruget urimeligt hårdt.

   

  Høring

  Statens høringsfrist er den 23. december 2013.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Vurdering

  Det vurderes, at der har været en åben og bred diskussion af de tidligere høringsudkast, som har givet en god platform for endelig vedtagelse af de statslige vandplaner.

  Herved kan Ringsted Kommune, med flere års forsinkelse, forhåbentlig komme videre med udarbejdelse og vedtagelse af en kommunal vandhandleplan.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at høringssvaret godkendes og sendes til Miljøministeriets portal for høringssvar.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 18-11-2013

  Udsat

  Supplerende sagsfremstilling

  Sagen blev udsat på sidste udvalgsmøde. Ved en fejl blev der ikke taget højde for at sagen skulle behandles på byrådsmødet.

  Forvaltningen har derfor, i mails af 25. og 26. november 2013, forespurgt Naturstyrelsen, om kommunens endelige høringssvar kan afvente byrådets behandling på møde medio januar. Naturstyrelsen ved Asger Petersen har svaret, at kommunens anmodning vil blive behandlet på et styregruppemøde, som desværre nu er blevet udsat 2 gange.

  Kommunen får besked, så snart styregruppemødet er afholdt, men det er Asger Petersens indstilling og forventning, at anmodningen godkendes.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 16-12-2013

  Anbefales godkendt med supplerende sagsfremstilling om klare målsætninger for vandløb, samt specifikation af vandløb der afvander arealer mindre end 10 km2.

  Supplerende sagsfremstilling

  I forlængelse af beslutningen på Klima- og Miljøudvalgsmødet den 16. december 2013, forslår administrationen, at der i høringsbrevet til Naturstyrelsen under afsnit 2.1 Vandløb tilføjes et afsnit:

   

  Generelt

  Ringsted Kommune vurderer, at der er stor usikkerhed blandt kommuner og lodsejere om kriterierne for udvælgelse af vandløb. Der har ligeledes været usikkerhed om, hvorvidt der skal være en 10 km² grænse for gruppering eller udeladelse af mindre vandløb, samt om der kan/skal skelnes mellem naturlige og kunstige vandløb.

   

  Kommunen efterlyser derfor en præcisering af hvilke vandløb, der er omfattet af vandplanen.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 19-12-2013

  Anbefales godkendt med den supplerende sagsfremstilling.

   

  Ej til stede: Britta Nielsen og Torben Lollike

  Beslutning i Byrådet den 19-12-2013

  Godkendt med den supplerende sagsfremstilling.

   

  Ej til stede: Torben Lollike, Torben Lundsgaard og Kim Bonde

 • Punkt 5 Generel aftale med teleselskaber om opsætning af mobilmaster (ØK)

  hortens_endelige_notat.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SU

  AMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

   

  På baggrund af uenighed om lejefastsættelse fjernede TDC omkring 1. december 2013 en mobilantennemast i Ørslev fra en grund ejet af Ringsted Forsyning. Dette gav betydelige problemer for mobilkunder i området.

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted Forsyning er et aktieselskab, som er ejet af Ringsted Kommune. Selskabet har egen bestyrelse og administration, og er forpligtet til at arbejde på markedsvilkår i en sag som denne.

   

  Ringsted Forsyning ejer den jord i Ørslev, hvorpå der har været etableret en sendemast af TDC. Parterne har ikke kunnet opnå enighed om prisen for leje af jorden. TDC har derfor fjernet masten, da de ikke har ønsket at indgå kontrakt efter prisbladet, som blev bekendtgjort 1. januar 2011.  Flere andre teleselskaber havde også sendere på masten, og borgerne i området oplevede derfor utilfredsstillende modtageforhold. Formelt er modtageforholdene en sag mellem det enkelte teleselskab og kunderne. Men Ringsted Kommune har en klar interesse i, at det skal være muligt at bruge mobiltelefon i hele kommunen, og der er således behov for at finde en generel og permanent løsning på lejefastsættelse m.v. for hele kommunen.

   

  Både byrådsmedlemmer og kommunens administration er blevet kontaktet af Landsbyforum på vegne af de berørte borgere og af direktøren for Teleindustrien, teleselskabernes branchesamarbejde, med henblik på at få kommunen til at medvirke til at finde en løsning på problemet.

   

  Teleindustrien har foreslået tre løsningsmodeller:

   

  Model 1: Kommunen opfører på den hidtidige placering en antennemast med henblik på udlejning til teleselskaberne.

   

  Model 2: TDC genetablerer den nedlagte antennemast, som de øvrige teleselskaber – som hidtil – kan leje sig ind på. Indtil masten er genetableret kan der etableres en midlertidig løsning. Det foreslås, at kommunen giver økonomisk støtte til enten finansiering af den midlertidige eller den permanente løsning.

   

  Model 3: Teleselskaberne opfører en antennemast på et andet areal. Dette vil kræve en længere periode med en midlertidig løsning. Det foreslås, at kommunen finansierer den midlertidige løsning.

   

  De foreslåede modeller har været forelagt for kommunens advokat: Horten, der i vedlagte notat af 10. december 2013 konkluderer, at det vil være i strid med kommunalfuldmagten, hvis kommunen arbejder videre med model 1.

   

  For så vidt angår model 2 og 3 konkluderer Horten, at udgangspunktet er, at der er tale om aktiviteter, som kommunen ikke kan yde støtte til. Der er dog også argumenter, der peger i retning af, at det vil kunne falde inden for kommunalfuldmagten at yde støtte enten til opførelse eller til lejen. Horten anbefaler, at spørgsmålet forelægges for Statsforvaltningen med henblik på at få en vejledende udtalelse, hvis kommunen arbejder videre med en af disse modeller.

   

  Administrationen har haft møder med Ringsted Forsyning og Teleindustrien, og det er blevet aftalt, at teleselskaberne hurtigst muligt opsætter en midlertidig mast på det hidtidige areal – uden betaling af leje for arealet, indtil der er fundet en permanent løsning.

   

  En eventuel genforhandling af allerede indgåede lejeaftaler skal også vurderes ud fra kravet om, at udlejning skal ske på markedsvilkår. Det må i den forbindelse sikres, at der ikke ydes uberettiget støtte til selskaberne. Det kan – såfremt en genforhandling giver anledning til nedsættelse af lejens størrelse - være nødvendigt at forelægge sagen for Statsforvaltningen med henblik på en udtalelse om, hvorvidt kommunens løsning er i overensstemmelse med kommunalfuldmagtens regler.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at kommunen har en stor interesse i at sikre mobildækning i hele kommunen.

   

  For at undgå fremtidige konflikter med teleselskaberne på grund af spørgsmålet om pris for leje af egnede arealer, bygninger m.v., vurderer administrationen, at det er hensigtsmæssigt i samarbejde med teleselskabernes brancheorganisation, Teleindustrien, at finde en model for fastsættelsen af lejen, således at der er enighed om vilkårene. Administrationen finder i den forbindelse, at det er vigtigt at inddrage Ringsted Forsyning i arbejdet, således at selskabets bestyrelse også vil kunne tilslutte sig aftalen.

   

  Byrådet vil – når der er fundet en sådan model for fastsættelse af lejens størrelse og andre vilkår – få forelagt aftalen til godkendelse.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at administrationen bemyndiges til at gå i forhandlinger med Tele-industrien og Ringsted Forsyning om en generel aftale med teleselskaberne
  2. at den i pkt. 1 nævnte aftale forelægges Byrådet til godkendelse

  Beslutning i Økonomiudvalget den 19-12-2013

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Britta Nielsen, Torben Lollike og Sadik Topcu

  Beslutning i Byrådet den 19-12-2013

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Torben Lollike, Torben Lundsgaard og Kim Bonde