Du er her

Byrådet - 24-06-2020

Byrådet - 24-06-2020

Dato: Onsdag den 24. juni 2020 Tid: Kl. 19:00
Udvalg/Råd: Byrådet
Dokument: 102020.pdf
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden for mødet den 24. juni 2020

  SagsID/Sagsnummer: 17/24256
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Beslutning i Byrådet den 24-06-2020

  Tillægsdagsordenens punkt 1 (referat punkt 40) blev afvist efter afstemning:

   

   

   

  For

   

  Imod

   

  Undlod

   

  V

  Henrik Hvidesten

  X

   

   

  V

  Klaus Hansen

  X

   

   

  V

  Johnny Dahlgaard

  X

   

   

  V

  Line Lynnerup

  X

   

   

  V

  Mazlum Øz

  X

   

   

  V

  Timo Jensen

  X

   

   

  O

  Per Nørhave

  X

   

   

  O

  Daniel Nørhave

  X

   

   

  K

  Finn Andersen

  X

   

   

  C

  Andreas Karlsen

   

  X

   

  C

  Tina-Mia Eriksen

   

  X

   

  Ø

  Henrik Kjær

   

  X

   

  Ø

  Jan Jakobsen

   

  X

   

  R

  Lars Tegl Rasmussen

   

  X

   

  B

  Torben Lollike

  X

   

   

  F

  Britta Nielsen

  X

   

   

  A

  Lisbeth Andersen

  X

   

   

  A

  Sadik Topcu

  X

   

   

  A

  Benny Christensen

  X

   

   

  A

  Mette Ahm-Petersen

  X

   

   

  A

  Per Flor

  X

   

   

   

  Dagsorden blev herefter godkendt.

 • Punkt 2 Mødekalender 2021 for møder i Byrådet

  SagsID/Sagsnummer: 17/17984
  Sagen afgøres i: Byrådet
  udkast_moedeplan_2021.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal Byrådet tage stilling til hvornår de skal holde møder i 2021.

  Beskrivelse af sagen

  Udkast til Mødekalender 2021 er vedlagt som bilag.

   

  Som udgangspunkt har:

  • Økonomiudvalget møde hver måned den 1. tirsdag kl. 17.00
  • Byrådet møde hver måned den 2. mandag kl. 19.00
  • I den uge hvor den 3. mandag er i en måned holder:
   • Ældre- og Genoptræningsudvalget mandag kl. 17.30
   • Børne- og Undervisningsudvalget mandag kl. 17.30
   • Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag kl. 17.30
   • Social- og Arbejdsmarkedsudvalget onsdag kl. 17.00
   • Klima- og Miljøudvalget torsdag kl. 18.00
   • Plan- og Boligudvalget den 4. mandag kl. 17.00
  • Juli måned er der ingen møder.

   

  For at tage højde for bl.a. andre politiske arrangementer, ferier mv. giver det nogle forskydninger.

   

  Det giver følgende ændrede mødedatoer for Byrådet:

  • Møderækken i marts måned er for alle udvalg rykket en uge
  • Mødet i juni er den 7. juni
  • Der holdes yderligere et møde i juni - den 22. juni og derfor ikke møde i august
  • Mødet i december er den 6. december

  Inddragelse og høring

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Byrådet godkender mødeplanen for 2021, hvad angår deres møder.

  Beslutning i Byrådet den 24-06-2020

  Godkendt.

 • Punkt 3 Bemyndigelse til underskrift (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 20/9307
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og  Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Efter styrelseslovens § 32 skal dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser underskrives af borgmesteren, 1. viceborgmesteren eller 2. viceborgmesteren og en person, der er bemyndiget dertil af Byrådet.

  Den, der skal underskrive sammen med borgmester, 1. viceborgmester eller 2. viceborgmester, skal have personlig beføjelse dertil fra Byrådet.

  Beskrivelse af sagen

  For tiden er kommunaldirektør Jacob Nordby og i dennes fravær direktør Andreas Jegstrup bemyndiget til at underskrive dokumenter.

   

  Dette foreslås ændret til bemyndigelse til direktør Mette Jeppesen, direktør Gitte Løvgren og direktør Kasper Sonne, da de tidligere udpegede er fratrådt deres stillinger.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at følgende bemyndiges til at underskrive dokumenter sammen med borgmesteren, 1. viceborgmesteren eller 2. viceborgmesteren: direktør Mette Jeppesen, direktør Gitte Løvgren og direktør Kasper Sonne

  Beslutning i Økonomiudvalget den 24-06-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 24-06-2020

  Godkendt.

 • Punkt 4 Budget 2021 (Alle)

  SagsID/Sagsnummer: 19/19887
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_budgetproces_for_budget_2021-2024_oek.pdf bilag_2_-_budget_2021_-_genbehandling_af_stoerrelse_paa_finansieringspuljen_oek.pdf bilag_3_-_tidsplan_-_budget_2021_version_100620.pdf.pdf bilag_4_-_finansieringsforslag_revideret_230620.pdf bilag_5_-_driftsoensker_-_030620.pdf bilag_6_-_anlaegsoensker_-_030620.pdf bilag_7_-_investeringsforslag_-_030620.pdf.pdf bilag_8_-_oversigt_med_aendringsforslag_revideret_230620.pdf.pdf bilag_9_-_partiernes_forslag_til_budget_2021_med_administrations_bemaerkninger_revideret_110620.pdf.pdf bilag_10_-_bilag_til_finansieringsforslag_b2021_-_administrative_effektiviseringer_230620.pdf.pdf

  Indledning

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Af tidsplanen for budgetprocessen fremgår, at fagudvalgene i juni skal prioritere forslag til budgettet inden for det enkelte fagudvalgs område. Fagudvalgenes prioritering behandles herefter i Byrådet med henblik på at forslagene kan sendes i offentlig høring.

  Beskrivelse af sagen

  For at kunne skabe et budget i balance og et råderum til servicemæssige omprioriteringer har Byrådet besluttet, at fagudvalgene udarbejder finansieringsforslag til en finansieringspulje. Af bilag 1 fremgår sagsfremstilling med Byrådets behandling af budgetprocessen den 13. januar 2020.

   

  På baggrund af den nye aftale om en udligningsreform besluttede Byrådet at ændre finansieringspuljens størrelse fra 2,0 pct. til 0,5 pct. af serviceudgiftspuljen. Af bilag 2 og 3 fremgår henholdsvis sagsfremstilling fra Byrådets behandling af finansieringspuljens størrelse og revideret tidsplan den 11. maj 2020.

   

  Nedenfor fremgår fordeling af målsætning på finansieringspuljen på fagudvalg.

   

  Tabel 1: Fordeling af finansieringspulje på udvalg

   

  Beløb i 1.000 kr. i 2020-priser

  Serviceudgifter

  0,5 %

  Økonomiudvalget

  282.893

  1.414

  Klima- og Miljøudvalget

  69.900

  350

  Plan- og Boligudvalget

  49.804

  249

  Børne- og Undervisningsudvalget

  587.325

  2.937

  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

  329.443

  1.647

  Ældre- og Genoptræningsudvalget

  244.654

  1.223

  Kultur- og Fritidsudvalget

  51.745

  259

  I alt

  1.615.764

  8.079

   

  Alle fremsendte finansieringsforslag skal være realiserbare, have varig karakter og skal kunne effektueres indenfor rammerne af det enkelte fagudvalgsområde. Hvis et forslag har afledte negative økonomiske konsekvenser under et andet fagudvalg, skal disse udgifter medtages i forslaget.

   

  Såfremt der kan gennemføres effektiviseringer med afledt økonomisk gevinst uafhængigt af budgetprocessen medregnes disse i finansieringspuljen for det fagudvalg, som effektiviseringen vedrører.

   

  Ud over finansieringsforslag kan det enkelte fagudvalg udarbejde anlægs- og driftsønsker samt investeringsforslag.

   

  Til prioriteringen af anlægsønsker henstår i det tekniske budget et udisponeret anlægsbudget på 2,0 mio. kr. i 2021, 28,3 mio. kr. i 2022 og 30,9 mio. kr. i 2023.   
   

  Til udarbejdelse af investeringsforslag er der er i driftsbudgettet afsat en investerings- og effektiviseringspulje på 4,2 mio. kr. i 2021 og 4,5 mio. kr. i efterfølgende år. Puljen skal understøtte arbejdet med realisering af effektiviseringsgevinster, og er afsat under driftsbudgettet. Det er en forudsætning, at puljen skal genopbygges så hurtigt som muligt. Der kan ikke bevilges midler til investeringer, medmindre forslaget har en positiv effektiviseringsgevinst i overslagsårene.

   

  I bilag 4 – 8 er vedlagt ændringsforslag til behandling i fagudvalgene.

   

  I bilag 9 fremgår forslag fra partierne med bemærkninger fra administrationen. Bilaget opdateres i efter deadline for partiernes forslag d. 5. juni.

  Inddragelse og høring

  Efter prioritering af forslag fra fagudvalgene afholdes budgetseminar med Byrådet og HMU onsdag den 24. juni.

   

  Byrådet behandler efterfølgende det samlede katalog med forslag til budgettet til høring på byrådsmødet den 24. juni.

   

  Ultimo juni justeres det tekniske budget på baggrund af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL.

   

  Økonomiudvalgets 1. behandling af det tekniske budgetforslag sker på et ekstraordinært møde torsdag den 18. august. Herefter gennemføres offentlig høring frem til den 8. september, hvor både ændringsforslag til budgettet og det tekniske budgetforslag er i høring. I perioden afholdes dialogmøde med HMU, borgermøde og Facebook budgetdialog.

   

  Budgettet 2. behandles i Økonomiudvalget og Byrådet den 8. oktober.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at der på baggrund af den nye aftale om en udligningsreform samt de foreliggende finansieringsforslag til budget 2021 er det nødvendige grundlag for, at Byrådet kan sikre et budget i balance og råderum for servicemæssige omprioriteringer.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager stilling til, hvilke af fagudvalgets egne forslag, der skal sendes videre til behandling i Byrådet.

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 15-06-2020

  Anbefaler alle forslag på udvalgets område godkendt.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 15-06-2020

  Tidligere fremsendte bemærkninger fastholdes.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-06-2020

  Anbefales godkendt. Finansieringsforslag 71 justeres til 60.000 kr.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-06-2020

  Forslag 162 udgår. Øvrige forslag anbefales videresendt.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 18-06-2020

  Finansieringsforslag 112, 193 og 201 udgår.

   

  Finansieringsforslag 108 udgår efter afstemning

   

  B
  Torben Lollike

  A
  Lisbeth Andersen

  A
  Benny Christensen

  V
  Johnny Dahlgaard

  V
  Klaus Hansen

  O
  Per Nørhave

  K
  Finn Andersen

  For

  x

   

   

  x

  x

   

   

  Imod

   

  x

  x

   

   

  x

  x

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Finansieringsforslag 111 udgår efter afstemning

   

  B
  Torben Lollike

  A
  Lisbeth Andersen

  A
  Benny Christensen

  V
  Johnny Dahlgaard

  V
  Klaus Hansen

  O
  Per Nørhave

  K
  Finn Andersen

  For

   

   

   

  x

  x

  x

   

  Imod

   

   

   

   

   

   

   

  Undlod

  x

  x

  x

   

   

   

  x

   

   

  Finansieringsforslag 192 udgår efter afstemning

   

  B
  Torben Lollike

  A
  Lisbeth Andersen

  A
  Benny Christensen

  V
  Johnny Dahlgaard

  V
  Klaus Hansen

  O
  Per Nørhave

  K
  Finn Andersen

  For

   

   

   

  x

  x

   

  x

  Imod

   

   

   

   

   

   

   

  Undlod

  x

  x

  x

   

   

  x

   

   

   

  Finansieringsforslag 110 fastholdes efter afstemning

   

  B
  Torben Lollike

  A
  Lisbeth Andersen

  A
  Benny Christensen

  V
  Johnny Dahlgaard

  V
  Klaus Hansen

  O
  Per Nørhave

  K
  Finn Andersen

  For

  x

  x

  x

  x

  x

  x

   

  Imod

   

   

   

   

   

   

  x

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

  Forslag 191 fastholdes og uddybes med kortbilag/beskrivelse

   

  Der tilføjes driftsønske om Pilotnaturpark.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 22-06-2020

  Finansieringsforslag 115 udgår. Øvrige forslag anbefales videresendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 24-06-2020

  Effektiviseringsforslag vedr. kantinedrift udgår.

   

  Forslag 107 anbefales gennemført snarest muligt. Øvrige forslag videresendes.

  Beslutning i Byrådet den 24-06-2020

  De i fagudvalgene godkendte forslag sendes i høring.

 • Punkt 5 Budget 2021 - Befolkningsprognose (BUU, PBU, ÆGU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/19887
  Sagen afgøres i: Byrådet
  befolkningsprognose_til_budget_2021.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

  x

  x

   

  x

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal Byrådet godkende en befolkningsprognose som kan anvendes i forbindelse med udarbejdelse af det tekniske budgetforslag for 2021 og overslagsårene 2022-2024. Prognosen vedlægges som bilag.

  Beskrivelse af sagen

  Hvert år i marts måned bliver der, i samarbejde med konsulentfirmaet COWI, udarbejdet en ny befolkningsprognose for Ringsted Kommune som bygger på kommunens egne forventninger til boligudbygning i budgetperioden og den faktiske befolkningsudvikling i de foregående år vedrørende fødselsrate, til- og fraflytninger m.v.

   

  Prognosen anvendes blandt andet til regulering af driftsbudgetterne til dagtilbud, sundhedspleje, skoler og ældre, idet kommunens udgifter på disse områder varierer med antallet af borgere i de aldersgrupper områderne omfatter. Herudover anvendes prognosen til budgettering af indkomstskat og tilskud fra staten.

   

  I vedlagte befolkningsprognose fremgår forudsætninger og metode for udarbejdelse af prognosen.

   

  Prognosen sendes til behandling i Børne- og Undervisningsudvalget og Ældre- og Genoptræningsudvalget inden forelæggelse i Økonomiudvalg og Byråd. Sagen behandles endvidere i Byplan- og Boligudvalget, idet byplanudvikling og boligprogram henhører under dette udvalg.

   

  Befolkningsudviklingen i den senest udarbejdede befolkningsprognose viser for næsten alle aldersgrupper en lavere befolkningsudvikling end den prognose der blev udarbejdet i marts 2019 og blev anvendt i budgettet for 2020. Årsagen hertil er primært, at boligudbygningen i 2019 har været på et lavere niveau end forventet i marts 2019.

   

  Nedenfor er vist befolkningstal primo 2020 (faktiske) og forventede befolkningstal primo 2021-2026.

   

   

  Vurdering

  Det vurderes, at den udarbejdede befolkningsprognose bygger på et realistisk skøn over boligudbygning i de kommende år i Ringsted Kommune, og at budgetreguleringer foretaget på baggrund af prognosen vil gøre det muligt at opretholde det nuværende serviceniveau på områderne dagtilbud, sundhedspleje, skoler og ældre.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at det godkendes at befolkningsprognosen benyttes til udarbejdelsen af det tekniske budgetforslag 2021-24.

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 15-06-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 15-06-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 22-06-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 24-06-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 24-06-2020

  Godkendt.

 • Punkt 6 Anlægsregnskab Ringsted Kulturhus (PBU, KFU)

  SagsID/Sagsnummer: 18/14224
  Sagen afgøres i: Byrådet
  anlaegsregnskab_ringsted_kulturhus.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

  x

   

  Indstilling

   

  x

   

  x

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag fremlægges anlægsregnskab for skimmelrenovering af kælderen og koncertsalen på Ringsted Kulturhus, med et mindreforbrug på 670.382 kr. som søges overført til anlægsfonden.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet har den 10. december 2018 besluttet, at skimmelrenovere Ringsted Kulturhus. Til dette formål var der afsat 1.791.000 kr. Beløbet er bevilliget den 10. december 2018 under punkt 21.

   

  Den samlede opgave har været at skimmelrenovere kælder, samt vægge og lofter i koncertsalen.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Da afvigelsen udgør mere end 10% skal der jf Kasse – og regnskabsregulativet aflægges særskilt anlægsregnskab.

   

  Anlægsregnskabet fremgår af bilag. Der har været et mindreforbrug på 670.382 kr., hvilket skyldes, at der blev givet en god pris fra en udenbys entreprenør.

   

  Administrationen foreslår, at mindreforbruget overføres til anlægsfonden.

   

  Saldo i anlægsfonden er den 3. maj 2020 på ca. 4,7 mio. kr.

  Vurdering

  Ad ingen

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at mindre forbruget på 670.382 kr. overføres til anlægsfonden.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-06-2020

  Orienteringen taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

   

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 22-06-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 24-06-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 24-06-2020

  Godkendt.

 • Punkt 7 Mål i strategi og handleplan for Sundhedspolitikken (SAMU, KFU, BUU, PBU, ÆGU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/20916
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_status_paa_maal_i_strategi_og_handleplan_for_sundhedspolitikken.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

  x

  x

   

  x

  x

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

  x

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  På Byrådets møde d. 15. januar 2018 blev strategi og handleplan for sundhedspolitikken godkendt. I denne sag orienteres Byrådet om status på arbejdet med målene. Der skulle udarbejdes en status på målene i november 2018, dette er der desværre ikke blevet, hvorfor Byrådet først orienteres om status på arbejdet med målene nu. Derudover præsenteres Byrådet for forslag om at enkelte mål udgår samt omformulering af to mål.

  Beskrivelse af sagen

  Strategi og handleplan for Sundhedspolitikken (herefter Sundhedsstrategien) indeholder eksempler på initiativer og aktiviteter som understøtter Sundhedspolitikkens intentioner om at fremme og forbedre tilbud og rammer for det sunde liv i Ringsted Kommune. Strategien er gældende for perioden 2018-2021. Strategien indeholder fire temaer med eksempler på mål. Derudover er der udarbejdet et bilag (bilag 2 fra sagen d. 15. januar 2018) som indeholder en længere række mindre beskrevet målsætninger/initiativer. I Sundhedsstrategien er målene beskrevet med henholdsvis et årige og fireårige mål for arbejdet. I denne sag orienteres om status på de et årige mål. Endelig status forventes at blive præsenteret i 2022.

   

  I grafen nedenfor fremgår hvor mange mål der er igangsat og hvor mange mål der afventer fordelt på de fire temaer. I bilag 1 fremgår konkret status på alle mål og initiativer fra sagen d. 15. januar 2018. 

   

   

  Tema 1: Sundhedstilbud og sunde rammer.

  Tema 1 har fokus på sundhedstilbud og sunde rammer for borgere i Ringsted Kommune. Der har i perioden været ekstra fokus på borgerrettet kommunikation på kommunens hjemmeside, med optimering af beskrivelserne af de enkelte tilbud, både af de faste tilbud, men også om løbende events eksempelvis i naturen. Derudover har der været forskellige informationskampagner rettet mod borgerne, eksempelvis med information til borgerne om KRAM faktorer (Kost Rygning Alkohol Motion). For ansatte i Ringsted Kommune har der været fokus på ”sundheden” i de kommunale ejendomme, bl.a. ved at måle indeklimaet. I perioden er der endvidere etableret tilbud om motionsvejledning til motionsuvante borger.

   

  Målet om at kompetenceudvikle kommunens frontpersonale til at spørge systematisk ind til alkoholvaner forventes igangsat i 4 kvartal 2020, ved at frontpersonale introduceres til en spørgeguide. Der gennemføres introduktionsmøder om brug af spørgeguiden i 4 kvartal 2020.

   

  Derudover foreslås to mål, som endnu ikke er sat i gang, udgået:

   

  1.1  Vi vil sikre kortere vej fra udredning til handling (bilag 2)

  Foreslås udgået: Der arbejdes altid med at sikre, den korteste vej i sagsbehandlingen, men udredning vil oftest ligge hos almen praksis eller regionalt.

  1.2  Samlet tilbudskatalog med kommunale, frivillige og foreningsindsatser og udbrede informationen om de eksisterende tilbud (bilag 2)

  Foreslås udgået: Da et sådan tilbudskatalog meget hurtigt vil blive forældet. Der findes allerede forskellige oversigter over eksempelvis Ringsted Kommunes sundhedstilbud, som kan ses på hjemmesiden og sundhed.dk. Her ligger blandt andet også Motionslisten, der henviser til tilbud i foreningslivet.

   

  Tema 2: Det sunde liv for børn og unge:

  I tema 2 er der fokus på det sunde liv for børn og unge, hvor der bl.a. har været fokus på den mentale sundhed. I folkeskolerne er der tilbud til forældre og deres børn om samtaler med sundhedsplejen med fokus på at understøtte børn og unges trivsel. For de unge over 15 år, er kurset ”Lær at tackle angst og depression” blevet en del af de tilbud som Ringsted Kommune kan tilbyde. Derudover arbejdes der fortsat på at sikre flere attraktive cykelstier, for at motivere flere til at vælge cyklen som transportmiddel. Der vil blive arbejdet med rygeforebyggelse i grundskolen gennem projekt Ind med mad og ud med røg, som forventes at løbe i skoleåret 2020-2021, og ved at der på ungdomsuddannelserne tilbydes årlige informationsindsatser.

   

  Derudover foreslås 2 mål, som ikke er igangsat, omformuleret:

  2.1  Udarbejdelse af en folder om den sunde madpakke (bilag 2)

  Foreslås omformuleret til:

  Der sættes fokus på den sunde madpakke i daginstitutioner og skoler, og emnet sættes på dagsorden på møde i de lokale bestyrelser i daginstitutioner og skoler.

  Foreslås omformuleret fordi: Der udarbejdes ikke foldere af Ringsted Kommune, men der anvendes materialer fra Sundhedsstyrelsen. Beslutningskompetencen på området ligger hos den enkelte bestyrelse i daginstitutioner og skoler. Omformulering af målet skal sætte fokus på den sunde madpakke og understøtte at den enkelte bestyrelse tager stilling til emnet.

  2.2  Forældre-emnebank med ideer og inspiration til den gode madpakke (bilag 2)

  Foreslås omformuleret til:

  Materialer om sund kost og den sunde madpakke fra eksempelvis sundhedsstyrelsen sættes på dagsorden på møde i de lokale bestyrelser i daginstitutioner og skoler med henblik på omdeling af materialer lokalt.

  Foreslået omformuleret fordi: da der ikke arbejdes med dette i Ringsted Kommune, men der anvendes materialer fra Sundhedsstyrelsen. Beslutningskompetencen ligger hos den enkelte bestyrelse i daginstitutioner og skoler.

   

  Derudover foreslås 3 mål, som ikke er igangsat, udgået:

   

  2.3  Screeningsmodeller skal på sigt forenes (bilag 2)

  Foreslås udgået, da målet ikke kan understøttes ud fra en faglig vurdering.

  2.4  Øgede indsatser over for børn og unge med særlige behov med fokus på den fysiske motion (bilag 2)

  Foreslås udgået, da der i alle indsatser tages udgangspunkt i det enkelte barns individuelle behov – herunder motion.

  2.5  Få overblik over hvad vi allerede gør af sundhedsmæssige tiltag primært i forhold til Børn og Unge (bilag 2)

  Foreslås udgået: Da et sådan overblik meget hurtigt vil blive forældet. Der arbejdes løbende med erfaringsudveksling og ny viden på området.

   

  Tema 3: Det sunde arbejdsliv.

  Under tema 3 er der både arbejdet med det sunde arbejdsliv for ansatte – og borgere i Ringsted Kommune. For borgere som bor i Ringsted Kommune har der været fokus på sammenhængen mellem fysisk sundhed og jobparathed bl.a. via vejledning om tilbud som misbrugsbehandling og psykologisk rådgivning. Derudover har der været fokus på motion og sunde vaner ved implementering af LIVA sundheds app og ved at borgere med eksempelvis mentorkontakt har fået tilbudt samtaler som ”walk and talk”. For ansatte i Ringsted Kommune har der været fokus på mulighederne for motion i arbejdstiden og røgfri arbejdstid som der fortsat arbejdes på.

   

  Der arbejdes pt på hensigtserklæringen fra budget 2020 om øget brug af økologiske råvarer, og forslaget forventes politisk fremlagt i efteråret 2020.

   

  Tema 4: Rehabilitering, træning og behandling.

  En lang række mål fra tema 4 sættes i fokus sammen med arbejdet med den rehabiliterende organisation, med konkrete mål for antal rehabiliteringsforløb og fokus på borgernes involvering i mål for rehabiliteringen. Derudover er der arbejdet med tidlig opsporing i hjemmeplejen og på plejecentrene, hvor de bl.a. scorer borgernes sundhed. Endelig har der været fokus på samarbejdet og faglig sparring på tværs i kommunen og mellem kommunen og eksempelvis praktiserende læger.

   

  Der er et delmål under tema 4 som foreslås udgået:

  4.1  Udvikle samarbejdet med sundhedsregionen omkring klinisk funktion omkring borgere med komplekse helbredsproblemer (bilag 1)

  Det 4-årige mål om at indkalde flere medicinske afdelinger til dialogmøder i Ringsted Kommune foreslås udgået, da det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet organiseres med udgangspunkt i Sundhedsaftalen med Region Sjælland.

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at der er sat en lang række relevante indsatser i gang, som understøtter målene i Sundhedsstrategien enten direkte eller indirekte. Det vurderes positivt, at arbejdet med næsten alle mål er sat i gang, og at der, med undtagelse af de mål der foreslås udgået, er en plan for hvornår eller hvordan der kan arbejdes med de resterende mål.

   

  Derudover er det administrationens vurdering, at de mål der foreslås udgået og omformuleret, gør at Sundhedsstrategien vil fremstå som mere relevant og fokuseret. Derudover vurderes det også, at Sundhedsstrategien, ved at lade de foreslåede mål udgå og omformuleret, vil være mere retvisende i forhold til de kommunale indsatser.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at forslag til omformulering af mål 1 og 2 i tema 2 godkendes.
  2. at forslag til mål der udgår i tema 1, 2 og 4 godkendes.
  3. at orientering om status på arbejdet med mål og indsatser i strategi og handleplan for Sundhedspolitikken tages til efterretning.

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 15-06-2020

  Taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 15-06-2020

  Taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-06-2020

  Taget til efterretning

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-06-2020

  Ad 1) Anbefales godkendt

  Ad 2) Anbefales godkendt, men kan ikke indstille at indsats 2.4 udgår.

  Ad 3) Taget til efterretning.

   

  Udvalget ønsker et særligt fokus på at projekt ”Ind med mad og ud med røg” gennemføres i skoleåret 2020-2021.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 22-06-2020

  Taget til efterretning med bemærkningerne fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 24-06-2020

  Anbefales godkendt med udvalgenes bemærkninger.

  Beslutning i Byrådet den 24-06-2020

  Godkendt med fagudvalgenes bemærkninger og bemærkning om, at 2.4 og 2.5 ikke udgår.

 • Punkt 8 Videre forløb for Ringsted Sport Center, helhedsplan etape 2 (Genoptaget) (PBU, KFU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/10755
  Sagen afgøres i: Byrådet
  ringsted_sport_center_-_helhedsplan_af_15._februar_2017.pdf 2020-06-08_foelgegruppemoede_udvidelsen_af_ringsted_sportscenter_08.06.2020.pdf.pdf

  Indledning

   

  lSagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

  x

   

  Indstilling

   

  x

   

  x

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til hvorledes der skal arbejdes videre med Ringsted Sport Center, helhedsplan etape 2, efter afholdt omvendt licitation.

  Beskrivelse af sagen

  Som grundlag for arbejdet med udviklingen af Ringsted Sport Center er der udarbejdet en helhedsplan (bilag) for området. Helhedsplanen for Ringsted Sport Center indeholder i sin oprindelige form fire overordnede etaper. Etape 1 er gennemført med gymnastikhuset. Etape 2 vedrører foyerbygning der sammenbygger hallerne, kaldet Rambla, samt opførelse af en multihal mv.

   

  Administrationen har med afsæt i byrådets beslutning om at udbyde udførelsen af helhedsplan, etape 2, senest den 11. november 2019, haft opgaven udbudt i en omvendt begrænset licitation uden prækvalifikation med en fast pris på kr. 28,7 mio. kr. Udbuddet blev afsluttet den 10. januar 2020.

   

  Fem virksomheder blev den 2. december 2019 indbudt til at afgive tilbud på opgaven.

   

  Ved tilbudsfristens udløb den 10. januar 2020 kunne administrationen konstatere, at alene Tømrer- og snedkermester Niels Lien samt SB Entreprise havde afgivet tilbud.

   

  Tilbud fra Tømrer- og snedkermester Niels Lien lød på kr. 36.449.794, svarende til en prisoverskridelse på kr. 7.749.794. Tilbuddet fra SB Entreprise løb på kr. 36.844.723, svarende til en prisoverskridelse på kr. 8.144.723. Bortset fra prisoverskridelserne indeholdt ingen af de to tilbud forbehold.

   

  Da ingen af de indkomne tilbud er konditionsmæssige, kan administrationen ikke gå i forhandling med de pågældende tilbudsgivere, hvorfor licitationsforretningen annulleres.

   

  Administrationen gør i øvrigt opmærksom på, at Byrådet den 11. november 2019 besluttede, at en række optioner til hovedprojektet ikke skulle udbydes, før resultatet af licitation var kendt. Der er således ikke på nuværende tidspunkt finansiering i det afsatte budget til nedenstående optioner.

   

  Beskrivelse af option

  Beregnet tillæg for option

  Facaderenovering ved syd-indgang

  200.000

  Ventilation i hal A

  2.500.000

  Depot ved gymnastikhus

  800.000

  Løst inventar

  450.000

  Omkostninger til byggeplads, uforudsete udgifter, administrationsudgifter mv. ved samtlige optioner

  1.075.250

  Optioner i alt

  7.275.250

   

   

   Administrationen vurderer nedenstående muligheder for helhedsplanen, etape 2.

  1. Byrådet bevilliger yderligere midler til gennemførelse af projektet samt tager stilling til, hvilke optioner der skal indgå i det samlede projekt.
  2. Projektet sættes i bero med mulighed for senere genoptagelse, sagen afsluttes og rådighedsbeløbet føres tilbage i kassen.
  3. Projektet omprojekteres, for samlet at komme ned på det afsatte beløb og der udfærdiges et nyt udbud med de dertil kommende følgeomkostninger.
  4. Der udfærdiges et nyt projekt med fokus på understøttelse af de aktiviteter der er i sport centeret i dag inden for de afsatte midler, med den betydning at der ændres på helhedsplanen.

  Inddragelse og høring

  Ingen inddragelse

  Økonomi

  Der er afsat et rådighedsbeløb på 37,4 mio. kr. til helhedsplanen, etape 2.

  Der er i alt givet anlægsbevillinger på 4,32 mio. kr.

   

  Model A: yderligere rådighedsbeløb på10,5 mio. kr. og 0 - 7,28 mio. kr. afhængigt af valgte optioner.

  Beløbet fremkommer således:

  Merpris i forhold til licitation

  7.749.794

  Udgifter til genudbud

  150.000

  Risiko ved genudbud - forhøjelse af priser

  1.000.000

  Ekstra rådgiver + 10 % af merpris

  774.979

  Forhøjede UFO + 10 % af merpris

  774.979

  Internt  honorar

  50.000

  i alt

  10.499.753

   

  Model B: rådighedsbeløb på 33,34 mio. kr. ligges tilbage i kassen.

   

  Model C: Der gives en anlægsbevilling til udgifter på 0,5 mio. kr. til omprojektering og nyt udbud. Anlægsbevillingen foreslås finansieret af det allerede afsatte rådighedsbeløb.

   

  Model D: Der gives en anlægsbevilling til udgifter på 0,3 mio. kr. til udarbejdelse af nyt projekt. Anlægsbevillingen foreslås finansieret af det allerede afsatte rådighedsbeløb.

  Vurdering

  Administrationens vurdering er opdelt på de fire modeller, der er skitseret i sagen:

   

  Model A: Yderligere midler til gennemførelse af projektet samt optioner

  Administrationen vurderer, at model A kan anbefales, såfremt den eksisterende samlede plan for etape 2 og den øvrige helhedsplan for udviklingen af Ringsted Sports Center, ønskes fulgt hurtigst muligt.

   

  Model B: Projektet sættes i bero med mulighed for senere genoptagelse

  Administrationen vurderer, at model B kan anbefales, såfremt den eksisterende samlede plan for etape 2 og den øvrige helhedsplan for udviklingen af Ringsted Sportscenter, ønskes fulgt på et senere tidspunkt

   

  Model C: Projektet omprojekteres for samlet at komme ned på det afsatte beløb

  Administrationen vurderer, at model C kan gennemføres, men at projektet vil forandres væsentligt i forhold til indhold, udtryk og funktionalitet. Rammen her vil fortsat være at opnå mest muligt af det eksisterende etape 2-projekt, herunder foyer. En omprojektering vurderes desuden at have konsekvenser for den samlede helhedsplan for Ringsted Sports Center, da man ved en minimering får svært ved at få en sammenhæng med de næste etaper.

   

  Model D: Der udfærdiges et nyt projekt med fokus på understøttelse af aktiviteter

  I model 2 udarbejdes der et helt nyt forslag til udvikling af Ringsted Sportscenter inden for den afsatte økonomiske ramme, men der tages ikke udelukkende hensyn til den udarbejdede helhedsplan for Ringsted Sportscenter. Der vil blive udarbejdet et helt nyt projektforlag bl.a. inkl. involvering af følgegruppe for brugerne samt foreningsliv. Nuværende etape 2 samt helhedsplan vil ikke være gældende længere. Det er administrationens vurdering, at der for de afsatte midler alternativt kan udfærdiges nogle gode projekter til understøttelse af de eksisterende aktiviteter i sportcenteret.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at, mulighed B vælges og projektet afsluttes og rådighedsbeløb på 33,34 mio. kr. ligges tilbage i kassen

   

  eller…

   

  1. at mulighed D vælges og der gives en anlægsbevillig på 0,3 mio. kr. som finansers af rådighedsbeløbet, til arbejdet med nyt projektforslag.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-02-2020

  Orienteringen tages til efterretning med bemærkning om, at udvalget ønsker, at der arbejdes videre med udviklingen af Ringsted Sport Center.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 24-02-2020

  Henrik Kjær foreslår model A med den bemærkning, at sagen sendes i udbud igen på en måde som giver større frihed i materialevalg, eks. funktionsudbud.

   

  Forslaget faldt efter afstemning

   

   

  A

  Per Flor

  A

  Lisbeth Andersen

  V

  Timo Jensen

  V

  Line Lynnerup

  O

  Daniel Nørhave

  R

  Lars Tegl Rasmussen

  Ø

  Henrik Kjær

  For

  X

  X

   

   

   

   

  X

  Imod

   

   

  X

  X

  X

  X

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstillingens ad 2 anbefales godkendt efter afstemning.

   

   

  A

  Per Flor

  A

  Lisbeth Andersen

  V

  Timo Jensen

  V

  Line Lynnerup

  O

  Daniel Nørhave

  R

  Lars Tegl Rasmussen

  Ø

  Henrik Kjær

  For

  X

  X

  X

  X

  X

  X

   

  Imod

   

   

   

   

   

   

  X

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

  Henrik Kjær stemmer imod med den begrundelse, at en ændring af projektet enten kan føre til en væsentlig forringelse af projektet eller en fordyrelse af projektet.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-03-2020

  Sendes tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på at inddrage følgegrupper og Sportscentrets bestyrelse og præcisere den økonomiske ramme.

  Supplerende sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede den 3. marts 2020 at sende dagsordenen tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på at inddrage følgegrupper og Sportscentrets bestyrelse og præcisere den økonomiske ramme.

   

  Der har den 8. juni 2020 være afholdt møde med følgegruppen og Sportscenterets bestyrelse, referat se bilag 2. Mødet var planlagt i marts, men blev udskudt pga. coronanedlukning og forsamlingsforbud.

   

  På mødet var konklusionen hos følgegruppen, at der er fuld opbakning til en realisering af Helhedsplanens etape 2. Tilbagemeldingen var, at model A er første prioritet (dvs Byrådet bevilliger yderligere midler til gennemførelse af projektet samt tager stilling til, hvilke optioner der skal indgå i det samlede projekt.). Ingen af de øvrige modeller anses for attraktive for følgegruppen. Hvis model A ikke besluttes, ønsker følgegruppen en ny dialog.

   

  Hvis model A vælges, skal der besluttes en tillægsbevillig på 10,5 mio. kr, eventuelt i budget 2021.  Herudover anbefaler administrationen, at der også bevilliges 0,5 mio. kr. til løst inventar, som i oplægget fremgår som en option, i alt 11 mio. kr. 

  Administrationen anbefaler at der også tages stilling til, om øvrige optioner skal indgå i en evt. model A.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-06-2020

  Taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

  Supplerende sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget spørger til, om prisen på optionerne vil være den samme, hvis de gennemføres senere, eller om de er billigere nu, fordi de indgår i et samlet projekt”.

   

  Optionerne, der er medtaget, er politisk besluttet på byrådsmødet den 13. november 2017, pkt. 20. Optionerne vedr. ventilation i Hal A samt depotrum ved gymnastikhuset indløb i processen frem mod beslutningen under brugerinddragelsen. Administrationen vurderer ikke, at disse optioner er en nødvendig del af helhedsplanens etape 2. Optionen vedr. facaderenovering vil give et indtryk af et samlet renoveret indgangsområde. Optionen vedr. løst inventar dækker inventar til rambla samt nyt caféområde og anbefales bevilliget som beskrevet i sagen.

   

  Generelt vurderes det økonomisk mest fordelagtigt at lade optionsarbejder udføre samtidigt med det samlede projekt. Såfremt optionsarbejder udføres på et senere tidspunkt, må det forventes at prisen bliver højere, idet der kan ske en forhøjet prisudviklingen. Endvidere vil det være sandsynligt, at der vil blive yderligere projekteringsarbejde og dermed behov for yderligere økonomi til rådgiverhonorar og udbud, såvel som internt honorar.

   

  Der må dog gøres opmærksom at der desværre er sket en sammentællingsfejl. Der har tidligere været en option vedrørende p-pladser, denne er blevet en del af projektet efter et krav i den vedtagne lokalplan og tilgik rådighedsbeløbet i forbindelse med budget 2020.

  Korrekt sammentælling

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 22-06-2020

  Udvalget anbefaler, efter afstemning, at der arbejdes videre med model A, til drøftelse i budget 2021.

  Udvalget ønsker, at udbud sker så fleksibelt som muligt og med lempeligere materialekrav.

  Udvalget anbefaler, at optioner medtages i udbud, dog undtagen ventilation og depot.

   

   

  A

  Per Flor

  A

  Lisbeth Andersen

  V

  Timo Jensen

  V

  Line Lynnerup

  O

  Daniel Nørhave

  R

  Lars Tegl Rasmussen

  Ø

  Henrik Kjær

  For

  x

  x

  x

  x

  x

   

  x

  Imod

   

   

   

   

   

  x

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lars Tegl Rasmussen ønsker model D.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 24-06-2020

  Anbefales godkendt efter afstemning, med udvalgets bemærkninger.

   

   

  V

  Henrik Hvidesten

  V

  Klaus Hansen

  O

  Daniel Nørhave

  A

  Per Flor

  A

  Mette Ahm-Petersen

  B

  Torben Lollike

  F

  Britta Nielsen

  Ø

  Henrik Kjær

  K

  Finn Andersen

  For

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

   

  Imod

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

  x

   

   

  Beslutning i Byrådet den 24-06-2020

  Plan- og Boligudvalgets indstilling godkendt efter afstemning:

   

   

   

  For

   

  Imod

   

  Undlod

   

  V

  Henrik Hvidesten

  X

   

   

  V

  Klaus Hansen

  X

   

   

  V

  Johnny Dahlgaard

  X

   

   

  V

  Line Lynnerup

  X

   

   

  V

  Mazlum Øz

  X

   

   

  V

  Timo Jensen

  X

   

   

  O

  Per Nørhave

  X

   

   

  O

  Daniel Nørhave

  X

   

   

  K

  Finn Andersen

  X

   

   

  C

  Andreas Karlsen

  X

   

   

  C

  Tina-Mia Eriksen

  X

   

   

  Ø

  Henrik Kjær

  X

   

   

  Ø

  Jan Jakobsen

  X

   

   

  R

  Lars Tegl Rasmussen

   

  X

   

  B

  Torben Lollike

  X

   

   

  F

  Britta Nielsen

  X

   

   

  A

  Lisbeth Andersen

  X

   

   

  A

  Sadik Topcu

  X

   

   

  A

  Benny Christensen

  X

   

   

  A

  Mette Ahm-Petersen

  X

   

   

  A

  Per Flor

  X

   

   

   

  Lars Tegl Rasmussen peger på model D.

   

 • Punkt 9 Beslutningsgrundlag for ny Kastaniehave-institution (Genoptaget) (BUU, PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 20/5687
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_anlaegsoenske_budget_2020_ny_kastaniehave-instituiton.pdf bilag_2_notat_vedr._beliggenhed_af_ny_kastaniehave.pdf bilag_3_foreloebigt_beslutningsgrundlag_fase_0.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  X

   

  X

   

  X

   

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der træffes beslutning om etablering af ny Kastaniehave-institution, herunder principielle forhold for placering, kapacitet og pædagogisk indhold.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet har i en hensigtserklæring i budget 2019 vedtaget, at der skal etableres en ny Kastaniehave-institution til erstatning for den nuværende institution, som trænger til en gennemgribende renovering, herunder bl.a. nyt tag, vinduer og isolering.

  I forlængelse heraf har Børne- og Undervisningsudvalget i møde d. 20. maj 2019 haft sagen ”Mulige arealer til ny institution til erstatning for Kastaniehaven” til behandling. Udvalget besluttede, at der i budgetprocessen for 2020 skulle arbejdes videre med:

  1. Mulighed 1 placering på Vestervej 29 eller mulighed 2 på Vestervej 27, og at jordbundsforholdene belyses
  2. En ny mulighed, hvor en renovering af Kastaniehaven kombineres med opførsel af ny institution enten på Klostermarken eller i Benløse, afhængig af befolkningsprognosen fra COWI.

   

  På den baggrund blev der udarbejdet et anlægsønske til budget 2020 med beskrivelse af de forskellige placeringsmuligheder for en ny Kastaniehave-institution følgende steder:

  • Placering på Vestervej
  • Renovering af Kastaniehaven og udvidelse af Klostermarkens Børnehus
  • Placering i Benløse
  • Placering på Vibevej 2
  • Placering på Bispegade 1

   

  Nuværende beslutninger om anlæg af ny Kastaniehave-institution jf. Budget 2020

  Det fremlagte anlægsønsket blev vedtaget med budget 2020, hvor der blev afsat i alt 44 mio. til ny Kastaniehave-institution.

  Med denne beslutning har Byrådet valgt forslaget om en placering af en ny institution på Vestervej, som indeholder følgende:

  • Placering af ny institution på Vestervej 27 eller Vestervej 29
  • Placering på Vestervej med en central placering, som tilgodeser brugerne i stationsområdet samt pendlerfamilier, der skal med toget fra Ringsted Station
  • En institution til 135 børn med kvalitetsniveau A, som er 4,5 m2 pr. vuggestuebarn og 3,5 m2 pr. børnehavebarn incl. aktivitetsrum, køkken, depot, personalefaciliteter m.m. i alt en bygning på 1023 m2.
  • Udgifter til inventar og indretning samt flytning, uforudsete udgifter og jordbearbejdning
  • Udgifter til nedrivning af de 6 pavilloner incl. miljøsanering

   

  Følgende udgifter er ikke indeholdt i de afsatte 44 mio.:

  • Penge til yderligere parkeringspladser
  • Legeplads
  • Genhusning af børn og personale i byggeperioden

   

  Anlægsønsket til budget 2020 om ny Kastaniehave-institution er vedlagt som bilag 1.

   

  Beskrivelse af placering på Vestervej 27-29

  Placeringen af en ny daginstitution på Vestervej ligger centralt i Ringsted by og tæt på togstation og offentlig transport, som både kan tilgodese borgere i nærområdet og pendlerfamilier fra øvrige områder i kommunen, der skal med toget til og fra Ringsted station.

   

  Hvis institutionen placeres på den sydøstlige del af Vestervej 27, vil det ikke kræve ny lokaleplan for området. En ny institution kan placeres på dele af den grund, hvor de nuværende pavilloner ligger. Med denne placering kan den nuværende lovgivning om hensyn til støjgener m.m. fra Vestervej og Sorøvej efterleves.

   

  I det afsatte budget på 44 mio. er der indregnet udgifter til nedrivning af de skimmelsvampangrebne pavilloner, hvor Vestervejens Skole tidligere har haft til huse. Hele grunden på Vestervej 27-29 er så stor, at der kan bygges en ny institution samtidig med, at den nuværende Kastaniehave holdes i drift for børn og personale.

   

  Området, hvor bygningen kan placeres, ligger tæt på parkeringsarealer og eksisterende teknik-og forsyningshus. Desuden er der allerede fremført el, vand, fjernvarme og afløbsinstallationer mv. frem til den tidligere skole, som forventes at kunne bruges igen.

   

  Hvis den nye institution derimod placeres på den sydvestlige del af Vestervej 27, skal der laves ny lokalplan, som tager yderligere 9 mdr.

   

  Hvis der skal opføres en ny institution på Vestervej 29, der hvor den nuværende Kastaniehave ligger, vil det betyde, at hele institutionen skal genhuses, og at den gamle bygning først skal fjernes, før byggeriet af en ny institution kan igangsættes. 

   

  Billedet herunder viser de to bygninger som Kastaniehaven anvender til daginstitution i dag og de pavilloner, som skal nedrives for at give plads til en ny institution.  

   

  I notat til sagen om beliggenhed for ny Kastaniehave-institution er de nuværende forhold skitseret, plan for bygninger, der nedrives og område, hvor den nye institution kan placeres. Notatet er vedlagt som bilag 2.