Du er her

Byrådet - 25-06-2019

Byrådet - 25-06-2019

Dato: Tirsdag den 25. juni 2019 Tid: Kl. 19:00
Udvalg/Råd: Byrådet
Dokument: 72019.pdf
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden for mødet den 25. juni 2019

  SagsID/Sagsnummer: 17/24256
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Beslutning i Byrådet den 25-06-2019

  Godkendt med bemærkning om, at punkterne 8, 17 og 25 tages af dagsordenen.

   

  Ej til stede: Daniel Nørhave

 • Punkt 2 Daniel Nørhave ønsker en sag på Byrådets møde vedr. reducering af madspild ved møder

  SagsID/Sagsnummer: 19/11123
  Sagen afgøres i: Byrådet
  sag_paa_dagsordenen.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Daniel Nørhave har brugt initiativretten til at få et punkt på dagsordenen.

  Beskrivelse af sagen

  Af henvendelsen fremgår:

   

  Dansk Folkeparti ønsker at få en sag på det kommende byrådsmøde.

   

  Vi ønsker at byrådet tager stilling til et af de besparelsesforslag som ligger i materialet budgettet for 2020. 

   

  Det drejer sig om forslaget ØK5 Reducering af madspild i forbindelse med møder. 

   

  Vi ønsker at byrådet allerede nu forholder sig til forslaget som vi mener bør gennemføres hurtigst muligt og ikke vente til en budgetproces. 

   

  Dansk Folkeparti mener, at vi allerede nu bør træffe en beslutning om at føre dette forslag ud i livet i Ringsted Kommune. 

   

  Se bilag.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutning i Byrådet den 25-06-2019

  Forslaget blev godkendt.

   

  Ej til stede: Daniel Nørhave

 • Punkt 3 Jan Jakobsen ønsker en sag på Byrådets møde vedr. undersøgelse af forløb på børnehandicapområdet

  SagsID/Sagsnummer: 19/11171
  Sagen afgøres i: Byrådet
  enhedslisten_vil_gern_bruge_initiativretten.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Jan Jakobsen har brugt initiativretten til at få et punkt på dagsordenen.

  Beskrivelse af sagen

  Af henvendelsen fremgår:

   

  Der skal gennemføres en undersøgelse Børne- handicapområdet med henblik på mindst at afdække følgende:

   

  Hvornår problemerne på området startede?
  Af sagsfremstillingen til byrådsmødet i april 2014 beskrives begrundelsen for at indlede et samarbejde med Socialstyrelsens og Ankestyrelsens Task Force, at der på området var et betydeligt økonomisk merforbrug samt at kommunen modtog et stort antal klager. Imidlertid fremgår det ikke, om disse forhold dengang var af nyere dato. Eller om det var pludseligt opståede problemer.
   

  Kan der peges på bestemte begivenheder eller årsager til problemernes opståen?
  Opstod problemstillingerne med den ulovlige sagsbehandling og manglende faglighed og økonomiske styring som følge af underbudgettering, manglende eller fjern ledelse, personaleflugt, manglende kompetencer eller andet?
   

  Hvad er årsagen til at problemerne har strakt sig over en længere årrække?

  • Har de interne kontrolsystemer svigtet?
  • Har revisionen intet opdaget elle foretaget sig?
  • Har der været taget initiativer på bagrund af ankestyrelsens afgørelser?
  • Har man overset nogle advarselslamper?
    

  Hvem og på hvilket niveau i kommunens administration har man gennem årene haft kendskab til situationen på området?
  Herunder en redegørelse for direktionens kendskab og involvering.
   

  Involvering af det politiske niveau.
  Det fremgår af diverse referater gennem årene at der er sat forskellige politisk godkendte initiativer i gang med henblik på at forbedre situationen. Imidlertid fremgår det kun sparsomt, at der er afrapporteret vedr. disse politiske initiativer.

  • Hvordan og i hvilket omfang er det politiske niveau blevet informeret om situationen på børne-handicapområdet siden 2014? Har borgmesteren været informeret? Har udvalgsformændene? Er informationspligten over for byrådet blevet overholdt?
    

  Motivering:

  Historien om udfordringer i Børne- ungeområdet er desværre lang og uskøn. Allerede i april 2014 vedtog byrådet at indlede et samarbejde med Tarsk Force, der var oprettet som et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Ankestyrelsen. Samarbejdet blev indledt som en reaktion på de faglige og økonomiske udfordringer, der allerede dengang kunne konstateres på Børn- og Ungeområdet.

   

  I april 2015 godkendte byrådet en samarbejdsaftale mellem kommunen og Task Force. Samtidig her med blev der fremlagt to dokumenter som angav, hvorledes administrationen målrettet ville arbejde på, dels at leve op til anbefalingerne fra Task Force og samtidig styrke den tværfaglige og forebyggende indsats.

   

  I februar 2016 godkendte byrådet en beredskabsplan med handlevejledninger ved mistanke om overgreb mod børn og unge. Det fremgår sagen at vedtagelsen var en del implementeringen af den udviklingsmodel, der var foreslået af Task Force.

   

  I maj 2018 godkendte byrådet en ny styringsstrategi på det specialiserede område som følge af at økonomistyringen på området i længere tid tilsyneladende havde sejlet med et betydeligt merforbrug gennem årene til følge.

   

  I februar 2019 vedtog byrådet kvalitetsstandarder på unge området, der angiver kommunes service niveau på området.

  Det fremgår således af disse eksempler på beslutninger, at der gennem årene faktisk har været politisk opmærksom på problemerne i på Børne – ungeområdet i Ringsted kommune.

  Imidlertid må det konstateres at bestræbelserne ikke har båret frugt. I hvert fald kan det konstateres at problemerne på Børne- ungeområdet endnu ikke er overvundet. I hvert fald langt fra på alle områder.

   

  Ved årsskiftet 2017-2018 kom det frem, også i dagspressen, at Ringsted kommune gennem en længere periode har administreret ulovligt på børnehandicapområdet. Omtalen i dagspressen kom frem på baggrund af, at en gruppe utilfredse forældre havde henvendt sig til kommunen med klager over sagsbehandlingen og sagsbehandlingstiden.

   

  Enhedslisten har også, på baggrund af borgerhenvendelser, kendskab til en række konkrete sager, hvor sagsbehandlingen har været af stærkt kritisabel karaktér.

   

  Senest kan man i FOA-bladet læse en artikel om en tragisk sag, hvor en familie gør Ringsted kommune ansvarlig for, at deres søn begik selvmord efter, gennem en meget lang periode, at have været udsat et stærkt psykisk pres. Det fremgår af artiklen, at kommunen, herunder borgmesteren har været vidende om sagen gennem brevveksling mellem familien og borgmesteren.

   

  Sagen har efter omtalen i FOA-bladet været omtalt i landsdækkende medier.

   

  På baggrund af ovenstående finder Enhedslisten, at der er fornyet og desværre meget tragisk baggrund for en fornyet politisk behandling af området i byrådet.

  Flere års politiske bestræbelser på at få sagsbehandlingen på området i overensstemmelse med gældende regelsætning kan endnu ikke ses at være lykkedes. Tværtimod ser den helt aktuelle udvikling ud til at gå den forkerte vej:

   

  • I 2017 fik Ringsted kommune stadfæstet 48% af afgørelserne på børnehandicapområdet. 52% blev omgjort, idet 30% blev ændret og 21% blev hjemvist.
  • I 2018 fik Ringsted kommune kun stadfæstet 38% af afgørelserne på børnehandicapområdet. 62% blev omgjort, idet 14% blev ændret og 48% blev hjemvist.

   

  Enhedslisten mener at hele byrådet må have fælles interesse i at få skabt klarhed over, hvordan børnehandicapområdet har kunnet udvikle sig på en sådan måde, at års politiske beslutninger og intentioner, ikke har resulteret i synlige forbedringer på området.

   

  Det er på ingen måde Enhedslistens intension at der skal indledes en heksejagt på enkeltpersoner, hverken politisk eller administrativt, men derimod at der kan drages læring af hændelsesforløbet. Det er vigtigt fordi vi skal undgå lignende situationer i fremtiden.

   

  Enhedslisten anerkender selvfølgelig den store og kvalificerede indsats, der foregår i Ringsted kommune også på Børne- og ungdomsområdet f.eks. i Ungeliv, Ungeenheden m.v.. Men vi kan desværre også konstatere, at der fortsat er områder, hvor indsatsen, på trods af diverse beslutninger og intentioner om det modsatte, fortsat langt fra fungerer optimalt.

   

  Afslutnings vist skal det oplyses, at Enhedslisten længe har rumlet med at stille et forslag om at få undersøgt årsagerne, at til situationen på Børne- handicapområdet har været så alarmerende som den er. Når vi ikke er kommet med forslaget før nu, er fordi dels, at det er alvorligt og ressourcekrævende forslag og dels at vi er blevet orienteret om, at der på området er igangsat en proces, der skulle bedre forholdene. Når vi alligevel nu stiller forslaget, er det med baggrund i den helt konkrete og tragiske sag, der er blevet beskrevet i FOAs medlemsblad og efterfølgende i den landsdækkende presse. Det er vores opfattelse, at der uanset den igangværende proces, er et behov for åbent at få afdækket og få sat et punktum, for den situation, der alt for længe har hersket på Børne- Handicapområdet i Ringsted kommune. Det skylder vi de borgere, der er kommet i klemme gennem årene.

   

  Se bilag.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at sagen drøftes

  Beslutning i Byrådet den 25-06-2019

  Sagen oversendes til Børne- og Undervisningsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på, at der lægges en supplerende plan for, hvordan udvalgene kan følge arbejdet med at implementere Styringsstrategien for det specialiserede område ud over den allerede planlagte halvårlige opfølgning i Børne- og Undervisningsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Økonomiudvalget. Planen skal supplere den allerede besluttede opfølgning med et fokus på opfølgning på tyngde i sagsmængden, de faglige ressourcer, sager der har været i Ankestyrelsen og økonomien på området. Der udarbejdes tillige en orientering til Byrådets medlemmer vedr. den af Enhedslisten beskrevne personsag fra 2015.

   

  Ej til stede: Daniel Nørhave

   

   

 • Punkt 4 Udpegning til bestyrelsen for FGU Midt- og Østsjælland

  SagsID/Sagsnummer: 19/10713
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal Byrådet udpege 1 medlem til den nye bestyrelse for FGU Midt- og Østsjælland.

  Beskrivelse af sagen

  I forlængelse af FGU-institutionernes stiftelse i september 2018 konstituerede institutionernes første bestyrelse sig efter en midlertidig vedtægt fastsat af Undervisningsministeren. Denne bestyrelses opgave er bl.a. at fastsætte den ordinære vedtægt, som udgår rammen om den nye bestyrelses virke.

   

  Administrationen har fået oplyst at FGU Midt- og Østsjælland planlægger at bruge standardvedtægten, hvilket betyder, at hver kommune udpeger 1 bestyrelsesmedlem.

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Ringsted Byråd udpeger 1 medlem til bestyrelsen fra FGU Midt- og Østsjælland.

  Beslutning i Byrådet den 25-06-2019

  Byrådet udpeger borgmester Henrik Hvidesten som medlem af bestyrelsen for FGU Midt- og Østsjælland.

   

  Ej til stede: Daniel Nørhave

 • Punkt 5 Udvidet brug af stedfortrædere i Byråd og udvalg (Genoptaget) (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 18/22013
  Sagen afgøres i: Byrådet
  udkast_til_ny_styrelsesvedtaegt.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  På baggrund af Byrådets beslutning den 10. december 2018 fremlægges denne sag med henblik på stillingtagen til, om der fremover skal ske indkaldelse af stedfortrædere, når medlemmerne har lovligt forfald af kortere varighed end 1 måned, jf. Styrelsesloven § 15, stk. 2, 2. pkt. samt § 28, stk. 2, 2. pkt.

  Beskrivelse af sagen

  Udgangspunktet er, at der ikke kan indkaldes stedfortrædere/suppleanter, hvis et byrådsmedlem ikke har mulighed for at deltage i et enkelt byrådsmøde.

   

  Der er dog undtagelser, idet det er muligt – men frivilligt - for medlemmerne på listen, at indkalde stedfortrædere til deltagelse i et enkelt møde i følgende situationer:

  1. fraværet skyldes sygdom,
  2. fraværet skyldes lovligt forfald og der er tale om det konstituerende møde, eller
  3. fraværet skyldes lovligt forfald og der er tale om 2. behandling af årsbudgettet.

   

  Indkaldelse af stedfortrædere i andre tilfælde end pkt. 1-3 kræver, at det lovlige fravær, som er sygdom, varetagelse af andet offentligt hverv, studier og ferie, har en forventet varighed på mindst en måned. I disse tilfælde er indkaldelse obligatorisk og det er borgmesteren, som har ansvaret for at der sker indkaldelse.

   

  Der ud over er det muligt for Byrådet at træffe en generel beslutning om, at der skal ske indkaldelse af stedfortrædere ved fravær af enhver lovlig grund uanset, at der alene er tale om fravær for et enkelt møde – og altså ikke fravær af minimum en måneds varighed. En lovlig grund i denne henseende svarer til de almindelige lovlige årsager til fravær, jf. styrelsesloven.

   

  Byrådet kan vælge at fastsætte en fraværsperiode, eksempelvis forventelig fravær af mere end 14 dages varighed, men det kan også være fravær for blot et enkelt møde. Byrådet kan ikke justere eller ændre på fraværsgrundene, eller i øvrigt differentiere.  

   

  Det er Byrådet, som ud fra en konkret vurdering i den enkelte sag skal træffe beslutning om, hvorvidt medlemmet lovligt er forhindret i at deltage. Vurderingen foretages ud fra en formodning om, at det af medlemmet anførte, er korrekt. Der kræves altså ikke dokumentation. Det er ligeledes Byrådet som skal træffe afgørelse om, hvorvidt stedfortræderen er rette stedfortræder.

   

  Den stedfortræder som indkaldes er den, der står øverst på kandidatlisten, som den pågældende er valgt på, jf. valgopgørelsen. Det har ingen betydning, om den pågældende efter valget er udtrådt af det parti, som vedkommende var opstillet for.

   

  Det er ikke muligt at overføre mandatet til en anden kandidatliste og er der ingen kandidater på stedfortræderlisten er det derfor ikke muligt at indkalde en stedfortræder.

   

  Når medlemmet igen kan varetage hvervet, indtræder vedkommende igen.

   

  Stedfortræder i udvalg

  Byrådet kan på samme måde beslutte at tilsvarende skal gælde i udvalg.

   

  Situationen behandles i øvrigt som efter § 15, stk. 2, 2. pkt. Bortset fra, at det er op til gruppen selv at beslutte om den ønsker at indkalde stedfortræder. Betingelserne er altså de samme.

  Kravet til forfaldets varighed kan ikke være kortere end det som er besluttet i forhold til § 15, stk. 2, 2. pkt. og en beslutning skal gælde alle udvalg herunder § 17, stk. 4 udvalg.   

   

  Vederlagsmæssige konsekvenser

  Når en stedfortræder indkaldes til at deltagels i enkelte møder i medfør af § 15, stk. 2, 2. pkt. ydes godtgørelse, diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Som udgangspunkt fastlægges vederlaget for deltagelse som stedfortræder i et udvalgsmøde forholdsmæssigt, men Byrådet kan beslutte, at stedfortræderens vederlag for deltagelse i et enkelt udvalgsmøde ikke kan udgøre mindre end diætsatsen. 

   

  Administrativt 

  Det skal sikres at stedfortræderne får adgang til mødematerialet/dagsordens materialet. Administrativt vil det være tidskrævende at skulle printe materialet, og tidsmæssigt vil det ofte ikke være muligt at nå at fremsende materialet pr. post og det vil derfor skulle udbringes med taxa.

   

  Det vil være muligt for stedfortræderen at tilgå materialet via egen nem login. Det kræver oprettelse via kommunens Brugerstyring. Det kræver at den pågældende stedfortræder har en tablet eller bærbar computer som kan medbringes til mødet, alternativt at kommunen indkøber en tablet, som kan udlånes under mødet.

   

  Ændringer i styrelsesvedtægten

  Hvis der træffes beslutning om udvidet brug af stedfortrædere skal styrelsesvedtægten ændres. Ændringer i styrelsesvedtægten skal behandles i Byrådet to gange med mindst 6 dages

  mellemrum og skal efterfølgende sendes til Det Kommunale Tilsyn.

  Inddragelse og høring

  ingen

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering at det under sagsfremstilling beskrevne gengiver de muligheder der er for en udvidet anvendelse af stedfortrædere.

   

  Rent praktisk er det muligt at indrette administrationen så ordningen kan imødekommes. Det vil være administrativt mindst ressourcekrævende, hvis stedfortræderen får diæter fremfor forholdsmæssig vederlag og, at dagsordensmaterialet tilgås elektronisk ved hjælp af nem id.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at der tages stilling til, hvorvidt og i hvilket omfang der skal ske en udvidet brug af stedfortrædere i Byrådet og udvalg.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2019

  Sagen genoptages på næste Økonomiudvalgsmøde med henblik på bedre muligheder for at indkalde suppleanter til Byrådsmøder.

  Supplerende sagsfremstilling

  I tilfælde, hvor der ønskes udvidet brug af stedfortrædere i byrådet, er det sædvanligt at indsætte følgende formulering i styrelsesvedtægten:

   

  ”Stedfortræderen for et medlem af Byrådet, som har lovligt forfald, indkaldes jf. styrelsesloven § 15, stk. 2, 2. pkt. uanset om hindringen har en kortere forventet varighed end en måned.”

   

  Udkast til ændret styrelsesvedtægt er vedlagt som bilag. Bestemmelsen om udvidet brug af stedfortrædere i Byrådet er indsat som ny § 2. Som konsekvens heraf er de efterfølgende §-numre ændret.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at forslaget til ny styrelsesvedtægt godkendes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-04-2019

  Sagen udsættes med henblik på, at undersøge om lovligt forfald kan begrænses til sygdom.

   

  Ej til stede: Per Nørhave

  Supplerende sagsfremstilling

  En bestemmelse i styrelsesvedtægten om indkaldelse af stedfortræder efter styrelseslovens § 15, stk. 2, 2. pkt. kan ikke begrænses til sygdom. Det er ikke muligt at differentiere mellem forfaldsgrundene.

   

  I stedet giver styrelseslovens § 15, stk. 1, 1. pkt. mulighed for at indkalde stedfortrædere også ved kortvarig sygdom. Denne bestemmelse gælder uanset sygdommens længde.

   

  De to bestemmelser – styrelseslovens § 15, stk. 1, 1. pkt. og styrelseslovens § 15, stk. 2, 2. pkt. - adskiller sig blandt andet ved, at der efter § 15, stk. 1 skal fremsættes en begæring om indkaldelse af stedfortræder; mens indkaldelsen efter § 15, stk. 2 sker, når borgmesteren får kendskab til, at et medlem har forfald. Anvendelse af § 15, stk. 2, 2. pkt. skal fastsættes i styrelsesvedtægten. Hvorimod anvendelse af § 15, stk. 1 ikke kræver en ændring af styrelsesvedtægten.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2019

  Der blev afholdt afstemning om direktionens Indstilling.

   

   

  V

  Henrik Hvidesten

  V

  Klaus Hansen

  O

  Per Nørhave

  A

  Per Flor

  A

  Mette Ahm-Petersen

  B

  Torben Lollike

  F

  Britta Nielsen

  Ø

  Henrik Kjær

  C

  Finn Andersen

  For

  X

  X

  X

   

   

   

   

   

  X

  Imod

   

   

   

  X

  X

  X

  X

  X

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Der blev afholdt afstemning om alternativt forslag, hvor udvidet brug af stedfortrædere kun bliver muligt i Byrådet.

   

   

  V

  Henrik Hvidesten

  V

  Klaus Hansen

  O

  Per Nørhave

  A

  Per Flor

  A

  Mette Ahm-Petersen

  B

  Torben Lollike

  F

  Britta Nielsen

  Ø

  Henrik Kjær

  C

  Finn Andersen

  For

  X

  X

  X

   

   

  X

  X

   

  X

  Imod

   

   

   

  X

  X

   

   

  X

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Supplerende sagsfremstilling

  Det foreslås, at nedenstående formulering indsættes som ny § 2 i Styrelsesvedtægten:

   

  ”Stedfortræderen for et medlem af Byrådet, som har lovligt forfald, indkaldes jf. styrelsesloven § 15, stk. 2, 2. pkt. uanset om hindringen har en kortere forventet varighed end en måned.”

   

  Bestemmelsen angår kun udvidet brug af stedfortrædere i Byrådet, og ikke i udvalgene.

   

  Udkast til ændret styrelsesvedtægt er vedlagt som bilag. I konsekvens af den nye § 2 er de efterfølgende §-numre ændret.

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at forslaget til ny styrelsesvedtægt godkendes.

   

  Beslutning i Byrådet den 13-05-2019

  Punktet udgår.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

  Supplerende sagsfremstilling

  Reglerne i styrelsesloven om brug af stedfortrædere har følgende ordlyd:

   

  Stedfortrædere i byrådet - § 15, stk. 2 

  Når kommunalbestyrelsens formand får meddelelse om eller på anden måde får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om, at formanden ved et medlems forfald af de grunde, der er nævnt i 1. pkt., indkalder stedfortræderen, selv om hindringen forventes at vare kortere end 1 måned.”

   

  Stedfortrædere i udvalg - § 28, stk. 2

  Når et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 måned, kan den gruppe, der har indvalgt ham, bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer. En kommunalbestyrelse, der i styrelsesvedtægten har truffet bestemmelse efter § 15, stk. 2, 2. pkt., kan i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om, at den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, kan bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe udvalgsmedlemmet har forfald, uanset at forfaldet forventes at vare kortere end 1 måned."

   

  Det fremgår således udtrykkeligt af styrelsesloven, at bestemmelser om udvidet brug af stedfortrædere i begge tilfælde skal fremgå af styrelsesvedtægten og ikke af en forretningsorden.

   

  Styrelsesvedtægten og forretningsordenerne har forskellig karakter. Styrelsesvedtægten indeholder bestemmelser om kommunens overordnede styrelse, herunder antallet af byrådsmedlemmer, antallet af viceborgmestre, antallet af udvalg og udvalgsmedlemmer, opgavefordelingen mellem udvalg, formandsvederlag og andet. Forretningsordenerne indeholder hovedsageligt processuelle regler i relation til afholdelsen af byrådets eller udvalgenes møder. Reglerne for vedtagelse eller ændring af styrelsesvedtægt og forretningsordener er også forskellige. Styrelsesloven indeholder både regler om styrelsesvedtægten og om forretningsordenerne, og skelner således mellem disse to typer af forskrifter. Når loven udtrykkeligt angiver, at bestemmelser om udvidet brug af stedfortrædere skal fremgå af styrelsesvedtægten, kan kommunen ikke fravælge det og i stedet lade bestemmelserne fremgå af forretningsordenen. 

   

  Der kan etableres to forskellige ordninger for udvidet brug af stedfortrædere. Den ene ordning gælder kun for byrådet. Den anden gælder både for byrådet og for udvalgene. Det er ikke muligt at etablere en ordning, som kun gælder for udvalgene men ikke for byrådet.

   

  Det er byrådet, som skal træffe beslutningen om udvidet adgang til at bruge stedfortrædere, både når det gælder stedfortrædere i byrådet og i udvalgene. Udvalgene har ikke mulighed for selv at bestemme for deres respektive udvalg. En bestemmelse om udvidet brug af stedfortrædere i udvalgene skal gælde ens for alle udvalg.

   

  Reglerne om udvidet brug af stedfortrædere er på enkelte områder forskellige for byrådet og for udvalgene.

   

  I byrådet er indkaldelse af stedfortræder obligatorisk, når betingelserne for indkaldelse er opfyldt. Borgmesteren sørger for indkaldelsen, når han bliver bekendt med, at et medlem har forfald. Hverken det fraværende medlem selv eller de medlemmer, der er valgt på samme kandidatliste som det fraværende medlem, kan modsætte sig indkaldelsen. Der indkaldes den stedfortræder, som står øverst på stedfortræderlisten for den pågældende kandidatliste. En efterfølgende stedfortræder vil i visse nærmere bestemte tilfælde kunne indkaldes i stedet.

   

  I udvalgene er beslutningen om indkaldelse af stedfortræder overladt til den valggruppe, som har indvalgt udvalgsmedlemmet. I tilfælde, hvor valggruppen kun består af det fraværende medlem, er det medlemmet selv, der tager stilling til, om stedfortræder skal indkaldes. Det er en forudsætning for indkaldelse af stedfortræder til udvalget, at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder til byrådet også er opfyldt. Et byrådsmedlem kan ikke trække sig midlertidigt ud af et udvalg og samtidig fortsat deltage i byrådets møder. Det er også valggruppen som bestemmer, hvem der skal indtræde som stedfortræder i udvalget. Der behøver ikke at være sammenfald mellem stedfortræderen i udvalget og i byrådet. Stedfortræderen i udvalget kan åde være identisk med stedfortræderen i byrådet eller et af de øvrige byrådsmedlemmer. I de tilfælde, hvor den samme person skal indtræde som stedfortræder både i byrådet og i et stående udvalg, vil udpegningen til udvalget først kunne ske, når byrådet har godkendt indtrædelsen i byrådet. Det er fordi stedfortræderen skal opfylde betingelsen om, at medlemmerne af de stående udvalg også skal være medlem af byrådet.

   

  Hvis der fremover ønskes en ordning med udvidet brug af stedfortrædere i byrådet, kan følgende bestemmelse indsættes i styrelsesvedtægten:

   

  ”Stedfortræderen for et medlem af Byrådet, som har lovligt forfald, indkaldes jf. styrelsesloven § 15, stk. 2, 2. pkt. uanset om hindringen har en kortere forventet varighed end en måned.”

   

  Hvis der tillige ønskes mulighed for udvidet brug af stedfortrædere i udvalgene, kan følgende supplerende bestemmelse indsættes i styrelsesvedtægten:

   

  ”Den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, kan jf. styrelsesloven § 28, stk. 2, 2. pkt. bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe udvalgsmedlemmet har forfald, uanset at forfaldet forventes at vare kortere end en måned.”

  Indstilling

  Direktionen indstiller enten,

   

  1. at der indføres en ordning kun med udvidet brug af stedfortrædere i byrådet men ikke i udvalgene, og at følgende bestemmelse indsættes i styrelsesvedtægten:

  ”Stedfortræderen for et medlem af Byrådet, som har lovligt forfald, indkaldes jf. styrelsesloven § 15, stk. 2, 2. pkt. uanset om hindringen har en kortere forventet varighed end en måned.”; eller

   

  1. at der indføres en ordning med udvidet brug af stedfortrædere både i byrådet og i udvalgene, og at følgende to bestemmelser indsættes i styrelsesvedtægten:

  ”Stedfortræderen for et medlem af Byrådet, som har lovligt forfald, indkaldes jf. styrelsesloven § 15, stk. 2, 2. pkt. uanset om hindringen har en kortere forventet varighed end en måned.”  og ”Den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, kan jf. styrelsesloven § 28, stk. 2, 2. pkt. bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe udvalgsmedlemmet har forfald, uanset at forfaldet forventes at vare kortere end en måned.” eller

   

  1. at mulighederne for at indkalde stedfortrædere ikke udvides, hverken for byrådet eller for udvalgene.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 25-06-2019

   

  V

  Henrik Hvidesten

  V

  Klaus Hansen

  O

  Per Nørhave

  A

  Per Flor

  A

  Mette Ahm-Petersen

  B

  Torben Lollike

  F

  Britta Nielsen

  Ø

  Henrik Kjær

  C

  Finn Andersen

  For

  x

  x

  x

   

   

   

   

   

   

  Imod

   

   

   

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Der blev holdt afstemning om stedfortrædere skal tillades både i Byråd og udvalg, hvilket der ikke var flertal for. Et enigt Økonomiudvalg indstillede herefter at stedfortrædere tillades i Byrådet.

  Beslutning i Byrådet den 25-06-2019

  Der blev afholdt afstemning om forslaget at tillade stedfortræder i Byrådet og fagudvalg.

   

   

   

  For

   

  Imod

   

  Undlod

   

  V

  Henrik Hvidesten

  X

   

   

  V

  Klaus Hansen

  X

   

   

  V

  Johnny Dahlgaard

  X

   

   

  V

  Line Lynnerup

  X

   

   

  V

  Mazlum Øz

  X

   

   

  V

  Timo Jensen

  X

   

   

  O

  Per Nørhave

  X

   

   

  O

  Daniel Nørhave

  Ej til stede

  O

  Tina-Mia Eriksen

  x

   

   

  C

  Finn Andersen

   

  X

   

  C

  Andreas Karlsen

   

  X

   

  Ø

  Henrik Kjær

   

  X

   

  Ø

  Jan Jakobsen

   

  X

   

  R

  Lars Tegl Rasmussen

   

  X

   

  B

  Torben Lollike

   

  X

   

  F

  Britta Nielsen

   

  X

   

  A

  Lisbeth Andersen

   

  X

   

  A

  Sadik Topcu

   

  X

   

  A

  Benny Christensen

   

  X

   

  A

  Mette Ahm-Petersen

   

  X

   

  A

  Per Flor

   

  X

   

   

  Forslaget faldt.

   

  Herefter blev forslaget om at tillade stedfortræder i Byrådet godkendt i enighed.

   

  Ej til stede: Daniel Nørhave

   

 • Punkt 6 Kriterier for Handicapprisen

  SagsID/Sagsnummer: 19/14
  Sagen afgøres i: Byrådet
  forslag_til_reviderede_kriterier_for_handicapprisen_pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Kommunens Handicappris uddeles hvert år på Foreningernes Gallaaften. Byrådet har på møde den 14. januar 2019 anmodet Handicaprådet om en evaluering af kriterierne for Handicapprisen.

  Beskrivelse af sagen

  I forbindelse med indstilling af kandidat til Handicapprisen 2019 gjorde Handicaprådet opmærksom på, at der er behov for at omformulere kriterierne for prisen. I den nuværende formulering fremstår det modsætningsfuldt, at Handicapprisen tildeles for at anerkende frivilligt arbejde, når modtagerkredsen for prisen bl.a. er virksomheder og institutioner, der ikke er baseret på frivilligt arbejde, men som på alle andre parametre kan have ydet en særlig handicapindsats.

   

  Handicaprådet har foretaget en samlet gennemgang af kriterierne og udarbejdet vedhæftede forslag til reviderede kriterier.

   

  Der er følgende indholdsmæssige ændringer i forslaget:

   

  • Anerkendelse af frivilligt arbejde er ikke længere angivet som det primære formål med prisen. I stedet er det at yde frivilligt arbejde for og med personer med handicap et ud af flere mulige kriterier, der kan kvalificere til prisen.
  • Det fremgår i forslaget, at prisen kan tildeles ”en privatperson, virksomhed eller en kommunal eller privat institution”. I hidtidige kriterier står, at prisen kan tildeles ”en forening, organisation, privatperson eller privat virksomhed/ institution”. Denne ændring foreslås, fordi begrebet ”organisation” er uklart i denne sammenhæng og for at tydeliggøre, at prisen kan tildeles en kommunal institution.
  • Det er ikke længere et kriterie, at prismodtageren bor eller er beliggende i Ringsted Kommune, men i stedet at den særlige handicapindsats er ydet i Ringsted Kommune. Denne ændring foreslås for at det ikke skal være bopælen, der er afgørende, men at indsatsen retter sig mod borgere og aktiviteter i Ringsted.

   

  De konkrete forslag til tekstændringer kan ses med rød skrift i vedhæftede.

  Inddragelse og høring

  Til orientering i Handicaprådet.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at Handicaprådets forslag til reviderede kriterier for Handicapprisen er mere sammenhængende og entydige end de hidtidige kriterier.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Handicaprådets forslag til nye kriterier for Handicapprisen vedtages.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 25-06-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 25-06-2019

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Daniel Nørhave

 • Punkt 7 Udpegning til Huslejenævn 2019-2023

  SagsID/Sagsnummer: 19/8618
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Da valgperioden for medlemmerne af Huslejenævnet udløber den 30. juni 2019, skal Byrådet udpege to nye medlemmer og suppleanter for disse, indstille en formand til direktøren for Statsforvaltningen samt en suppleant for denne og udpege en socialt sagkyndig samt suppleant for denne for den kommende udpegningsperiode på 4 år.

  Beskrivelse af sagen

  I alle kommuner nedsættes et huslejenævn i henhold til Boligreguleringslovens §§ 35-44, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 1. juli 2015, og lejelovens §§ 106 og 109, stk. 2 og 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 227 af 9. marts 2016.

   

  Et huslejenævn skal bestå af en formand og to andre medlemmer.

   

  Formanden beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra Byrådet. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen og må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.

   

  De to andre medlemmer vælges af Byrådet efter indstilling af henholdsvis de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen. De skal begge være kendt med huslejeforhold. For formanden og hvert af medlemmerne skal der også udpeges en suppleant.

   

  Udnævnelsen af formand, medlemmer og suppleanter sker for indtil 4 år. De nuværende medlemmer af Huslejenævnet er udpeget indtil den 30. juni 2019.

   

  Kommunen stiller juridisk og praktisk sekretariatsbistand til rådighed for nævnet. Huslejenævnet kan træffe afgørelse ved uenighed mellem lejer og udlejer, når det lejede anvendes helt eller delvist til beboelse.

   

  I sager om tvister om tilsidesættelse af god skik og orden (efter §§ 79 a-79 c i lov om leje) tiltrædes nævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Den socialt sagkyndige udpeges af kommunalbestyrelsen. Den socialt sagkyndige har ikke stemmeret, jf. § 42, stk. 3.

   

  Huslejenævnet består på nuværende tidspunkt af følgende medlemmer:

  • Formand Anne Marie Karstoft Hertzum
  • Ole Nielsen, repræsentant for udlejerforeningerne
  • Jan Sylvest, repræsentant for lejerforeningerne

   

  Derudover er Hugo Faurskov udpeget som socialt sagkyndig. Hugo Faurskov er fratrådt sin stilling i Ringsted Kommunes Børne- og Familierådgivning.

   

  Der skal vælges en suppleant for hvert af medlemmerne og den socialt sagkyndige.

   

  Den 6. maj 2019 er de større udlejerforeninger og lejerforeninger i Ringsted Kommune anmodet om, at indstille kandidater og suppleanter til den kommende valgperiode i Huslejenævnet.

   

  Følgende indstilling er fremkommet fra de større udlejerforeninger:

   

  • Ringsted Grundejerforening har indstillet Ole Nielsen som medlem og Kirsten Hermanns som suppleant

   

  Følgende indstilling er fremkommet fra de større lejerforeninger:

   

  • Roskilde Lejerforening har indstillet Jan Sylvest som medlem og Bodil Kjærum som suppleant.
  • LLO Næstved har ikke indstillet en repræsentant eller en suppleant.

   

  Administrationen indstiller, at huslejenævnets nuværende formand Anne Marie Karstoft Hertzum – som er chefjurist i Ringsted Kommune – fortsætter som formand. Administrationen indstiller, at Jacob Neuer – jurist i Ringsted Kommune - udpeges som suppleant for formanden. Begge skal på baggrund af Byrådets beslutning beskikkes af Statsforvaltningen.

   

  Administrationen indstiller, derudover at Tine Marker udpeges som socialt sagkyndig med Kristina Marcussen som suppleant.

   

  Da formanden og dennes suppleant også fremadrettet er ansat i Ringsted Kommune ydes der ikke særskilt vederlag til formanden og dennes suppleant se punkt 3 på Byrådets dagsorden af 11. december 2017. Byrådet vedtog den 9. marts 2015 at give de menige medlemmer af Huslejenævnet dobbeltdiæt. Herudover får de befordringsgodtgørelse efter gældende regler.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at det af hensyn til kontinuiteten og den faglige viden i nævnet er hensigtsmæssigt at genudpege medlemmerne af nævnet. Det giver samtidig en god fleksibilitet og god dialog mellem nævn og sekretariat, at formanden er tilknyttet sekretariatet. 

  Indstilling

  Direktionen indstiller at,

  1. at Byrådet udpeger Ole Nielsen som medlem og Kirsten Hermanns som suppleant fra udlejerforeningerne
  2. at Byrådet udpeger Jan Sylvest som medlem og Bodil Kjærum som suppleant fra lejerforeningerne
  3. at Anne Marie Hertzum indstilles som formand for Huslejenævnet
  4. at Jacob Neuer indstilles som suppleant for formanden
  5. at Tine Marker udpeges som social sagkyndig og Kristina Marcussen som suppleant
  6. at udnævnelsen af formand, medlemmer og suppleanter sker for en periode på 4 år, gældende fra den 1. juli 2019 til den 30. juni 2023.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 25-06-2019

  Anbefales godkendt

  Beslutning i Byrådet den 25-06-2019

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Daniel Nørhave

 • Punkt 8 Erhvervspolitik 2018-2021 (Genoptaget) (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 18/16679
  Sagen afgøres i: Byrådet
  erhvervspolitik_2015.pdf.pdf hovedindsatser_2015-2018_-_erhvervspolitik.docx_-_hovedindsatser_2015-2018_-_erhvervspolitik.docx.pdf udkast_til_erhvervspolitik.docx bilag_4_-_referat_fra_moede_i_bestyrelsen_for_ringsted_erhvervsforum_1104-2019.docx bilag_5_-_referat_fra_moede_i_planlaegningsgruppen_for_netvaerk_om_erhvervsudvikling_1204-2019.docx bilag_7_-_strategi_2019_-_2020.docx bilag_8_-_hoeringssvar_fra_det_konservative_folkeparti.docx bilag_9_-_hoeringssvar_fra_turismenetvaerket.docx bilag_10_-_hoeringssvar_fra_ringsted_erhvervsforum.pdf bilag_6_-_hvidbog_over_hoeringssvar.docx

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

  x

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I forlængelse af Byrådets beslutning i september 2018 om at Ringsted Kommunes erhvervspolitik 2018 - 2021 skal gennem en ny proces, fremlægges der i denne sag en procesplan for arbejdet med udgangspunkt i Ringsted Kommunes styrings- og politikkoncept.

  Beskrivelse af sagen

  Den gældende erhvervspolitik (bilag 1) blev vedtaget i juni 2015, og er bygget op omkring 4 temaer og 8 initiativer. Temaerne har deres udspring i visionssporet ”Ringsted – en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet”, og det overordnede mål er at gøre det nemt for virksomheder at komme i gang og komme videre med deres udvikling i Ringsted Kommune. Siden erhvervspolitikken blev vedtaget er der arbejdet med en række initiativer, og hovedresultaterne blev præsenteret i mødesagen fra september 2018 og er opsummeret i bilag 2.

   

  Den 13. december 2018 vedtog Folketinget en ny lov om erhvervsfremme som er trådt i kraft pr. 1. januar 2019. Med loven er der etableret nye tværkommunale erhvervshuse og en national erhvervsfremmebestyrelse, der bl.a. skal udarbejde en strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats som indeholder regionale kapitler og skal være rammesættende for den kommunale erhvervsudvikling. De tværkommunale erhvervshuses bestyrelser skal bidrage til strategien, herunder i formuleringen af regionale kapitler, for at underbygge den lokale forankring. Kommunerne har fortsat en nøglerolle i den lokale erhvervsfremme, men forventes at tilpasse sine indsatser i forhold til den nationale strategi, og således at der ikke bliver overlap mellem kommunernes og Erhvervshusenes ydelser.

   

  Det samlede erhvervsfremmesystem står således netop nu overfor at skulle gentænke både opgaver og arbejdsdeling mellem systemets aktører. Et af målene med forenklingen af erhvervsfremmesystemet er at sikre, at tilbuddene bliver mere efterspørgselsdrevne, og dermed i højere grad end tidligere imødekommer virksomhedernes ønsker og behov. På den baggrund lægges der op til følgende proces for ny erhvervspolitik, hvor det lokale erhvervsliv inddrages flere gange undervej i arbejdet:

   

  Proces for erhvervspolitik:

   

  Januar 2019

  Politisk beslutning om proces for ny erhvervspolitik

  Februar 2019

  Inddragelse af erhvervslivets parter om erhvervspolitikken på møde i Netværk for erhvervsudvikling

  Marts 2019

  Politisk (ØU) drøftelse af input til politikprocessen

  Administrationen udarbejder udkast til ny erhvervspolitik

  April 2019

  Drøftelse af udkast til erhvervspolitikken i planlægningsgruppen for Netværk for erhvervsudvikling samt REF’s bestyrelse

  Maj 2019

  Politisk behandling (ØU/BYR) af udkast til erhvervspolitik med indstilling om at sende udkastet i høring

  Maj/juni 2019

  Høring af erhvervspolitik

  Juni

  Erhvervspolitik indstilles til endelig politisk godkendelse (ØU/BYR)

   

  Inddragelse og høring

  I procesplanen lægges der op til at erhvervslivet inddrages, og kan komme med input og ønsker til erhvervspolitikken ved møde i det nye Netværk om erhvervsudvikling (februar). Desuden lægges der op til en drøftelse af forslag til ny erhvervspolitik i Netværkets planlægningsgruppe og bestyrelsen for Ringsted Erhvervsforum  (april) inden den politiske behandling af forslaget til ny erhvervspolitik (maj), og endelig gennemføres en åben høring af forslaget til politik inden det behandles politisk med indstilling til endelig godkendelse (juni).

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer at en politikproces på erhvervsområdet vil kunne bruges til at afdække det lokale erhvervslivs behov og forventninger til det nye erhvervsfremmesystem, og på den baggrund skabe et lokalt, politisk grundlag for det kommende samarbejde med det nye Erhvervshus og det forenklede erhvervsfremmesystems øvrige aktører. Den foreslåede proces sikrer mulighed for en bred inddragelse af erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter, idet alle virksomheder i Ringsted Kommune kan deltage i Netværket om erhvervsudvikling.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at processen for ny erhvervspolitik godkendes
  2. at Økonomiudvalget kommer med input til temaer i politikken

  Beslutning i Økonomiudvalget den 08-01-2019

  Punkt 1 godkendt med bemærkningen om, at processen skal indeholde en bred inddragelse af interessenter

   

  Punkt 2. Økonomiudvalget peger på følgende temaer:

  • Cirkulær økonomi
  • FN´s 17 verdensmål
  • Turisme
  • Rammevilkår for fremtidens erhvervsliv.

  Supplerende sagsfremstilling

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I forlængelse af den besluttede procesplan fremlægges udkast til Erhvervspolitik (bilag 3) til politisk drøftelse med henblik på at sende udkastet i offentlig høring i fire uger. Udkastet er udarbejdet på baggrund af input fra Økonomiudvalget, Netværk om erhvervsudvikling og Turismenetværket.

   

  Det administrative udkast til Erhvervspolitik har været drøftet med bestyrelsen for Ringsted Erhvervsforum og med planlægningsgruppen for Netværk om erhvervsudvikling. Referat fra møderne vedlagt som bilag 4 og 5.

   

  Administrationen vurderer at udkast til Erhvervspolitik giver et godt grundlag for Ringsted Kommunes erhvervspolitiske arbejde i den kommende fire år, og imødekommer de ønsker og behov som erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter er fremkommet med i løbet af processen. Samtidig vil udkastet til erhvervspolitik være et godt og tydeligt udgangspunkt for samarbejdet med det nye tværkommunale erhvervshus.

   

  I ”for-høringen” af udkastet til Erhvervspolitik har flere af erhvervslivets repræsentanter efterspurgt resultatmål i politikken. Administrationen lægger derfor op til at forslag til resultatmål drøftes med bestyrelsen for Ringsted Erhvervsforum i høringsperioden, med henblik på at kunne fremlægge forslag til resultatmål i forbindelse med den politiske behandling af Erhvervspolitikken i juni 2019.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2019

  Det anbefales, at Erhvervspolitikken sendes i høring i 4 uger.

  Beslutning i Byrådet den 13-05-2019

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

  Supplerende sagsfremstilling

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I forlængelse af procesplanens offentlige høring af udkastet til Erhvervspolitik (bilag 3) fremlægges høringssvarene til drøftelse med henblik på endelig behandling og vedtagelse. Høringssvarene er opsummeret i Hvidbog over høringssvar (bilag 6)

   

  Samtidig fremlægges udkast til strategi for 2019 og 2020 (bilag 7), der beskriver de særlige handlinger administrationen foreslår at igangsætte for at realisere Erhvervspolitikken.

   

  Byrådet besluttede den 13. maj 2019 at sende udkast til Erhvervspolitik i offentlig høring i fire uger, og der er modtaget 3 høringssvar:

   

  Det Konservative Folkeparti (bilag 8)

  Høringssvaret indeholder seks forslag til en ny erhvervspolitik i Ringsted Kommune, der bl.a. sætter mål for Ringsted Kommunes placering i DIs årlige undersøgelse af det lokale erhvervsklima, svarfrist på henvendelser ift. sagsbehandling og kontakt til alle lokale virksomheder.

   

  Turismenetværket (bilag 9)

  Høringssvaret fokuserer på afsnittene under temaet ”Gode rammer for at leve og opleve”, og er overordnet tilfreds med at der sættes selvstændigt fokus på turisme. Konkret foreslås det:

  • at overskriften ”Oplev Ringsted” ændres til ”Turisme i Ringsted”
  • at Greater Copenhagen bruges som destinationsplatform på turismeområdet
  • at der sættes øget fokus på overnatningsmuligheder
  • at samspillet mellem Oplev Ringsted, VisitRingsted og VisitDanmark øges
  • at netværket er positiv over for LED infoskærme der synliggør events og foreningslivets arrangementer

   

  Ringsted Erhvervsforum (bilag 10)

  Høringssvaret kvittere for en god og konstruktiv dialog i forbindelse med udarbejdelsen af erhvervspolitikken, der har resulteret i en god videreudvikling af politikken og tilføjelse af nye fokusområder. Desuden understreges, at hvis erhvervspolitikken skal give værdi skal den understøttes af klare og ambitiøse handlingsplaner med konkrete, prioriterede indsatser, veldefinerede målsætninger og fastlagte succeskriterier.

   

  Udkastet til strategi for 2019 – 2020 indeholder forslag til handlinger inden for hver af erhvervspolitikkens fire temaer og otte initiativer, og desuden forslag til hvilke handlingsmål der kan bruges til at følge op på resultaterne. Strategiens handlinger supplerer de driftsaktiviteter, der er grundstammen i Ringsted Kommunes erhvervsservice, og som er opridset i indledningen til udkastet til strategi 2019 – 2020. Erhvervspolitikken sigter fire år frem, og der vil således blive arbejdet på flere konkrete handlinger i de kommende år ligesom fokus og intensitet i arbejdet med at realisere erhvervspolitikken kan tilpasses løbende.

   

  På baggrund af høringssvarene vurderer administrationen at en ændring af overskriften ”Oplev Ringsted” til ”Oplevelser og turisme i Ringsted” i højere grad vil kunne rumme både de oplevelsesorienterede aktiviteter samt turisme i kommunen. Der ud over vurderer administrationen at udkastet til erhvervspolitik og Strategi for 2019 – 2020 er et godt og ambitiøst grundlag for Ringsted Kommunes erhvervspolitiske arbejde i de kommende fire år, og imødekommer de behov og forventninger som erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter har fremsat i processen.

   

  Direktionen indstiller, at:

  1. Erhvervspolitik 2019 godkendes, idet overskriften ”Oplev Ringsted” ændres til ”Oplevelser og turisme i Ringsted”
  2. Strategi 2019-2020 godkendes

  Beslutning i Økonomiudvalget den 25-06-2019

  Sagen udsættes med henblik på at strategien uddybes hvad angår servicekonceptet og kommunens kontakt med bestående virksomheder.

  Beslutning i Byrådet den 25-06-2019

  Udgår.

   

  Ej til stede: Daniel Nørhave

   

 • Punkt 9 Status på projekter fra forebyggelsespuljen 2017-2019 (Alle)

  SagsID/Sagsnummer: 19/974
  Sagen afgøres i: Byrådet
  slutstatus_for_projekter_fra_forebyggelsespuljen_2017.pdf afdaekning_af_unges_seksuelle_sundhed.pdf status_paa_beskrivelse_og_udvikling_af_et_tvaergaaende_cykelprojekt.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

  x

  x

  x

  x

  x

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

  x

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag fremlægges status for projekter, der er sat i gang i regi af forebyggelsespuljen i perioden fra 2017 til 2019.

   

  Samtidig fremlægges forslag om at flytte opstart af projektet ”Ind med mad og ud med røg”.

  Beskrivelse af sagen

  Formålet med forebyggelsespuljen er at understøtte borgernes sundhed i bred forstand. Forebyggelsespuljen varetages af Sundhedsnetværket, som blev nedsat i forbindelse med den

  organisering i centre, som trådte i kraft pr. den 1. januar 2014. Sundhedsnetværket består af en

  repræsentant fra hvert af kommunes centre. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget fastsætter

  rammer for udmøntningen ved at pege på, hvilke forebyggelsespakker og/eller målgrupper der skal

  arbejdes med. Sundhedsnetværket kommer herefter med forslag til konkrete aktiviteter og

  projekter, som godkendes i Byrådet.

   

  Med budget 2016 blev der afsat årligt 500.000 kr. til forebyggelsespuljen.

   

  De enkelte centre er selv ansvarlige for udmøntning, gennemførelse og afrapportering til Sundhedsnetværket for de projekter, som de får penge til. Der arbejdes fortsat med, at projekterne skal indeholde klare mål, fx i forhold til forventede effekter og implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger.

   

  Status på projekter der blev sat i gang i 2017

  I 2017 blev forebyggelsespuljen udmøntet til fem projekter, tre foredrag og implementering af LIVA Health Care app. Den 26. juni 2018 blev Byrådet forelagt en status for de projekter, som var i gang eller gennemført. Tre af de godkendte projekter kom ikke i gang i 2017, men blev overført til udmøntning i 2018 og 2019. Nedenfor præsenteres en kort slutstatus på disse tre projekter. En mere uddybende beskrivelse er vedhæftet som bilag (bilag 1):

   

  1. Rygeforebyggelse for unge

  Projektet har modtaget i alt 61.662 kr. fra forebyggelsespuljen. Formålet med projektet er:

  • At motivere de unge til rygestop ved at give dem information om fordelene ved røgfrihed og indgå i dialog om rygning samt ved at måle kulilte på de unge rygere
  • At give viden om relevante rygestoptilbud og hjælpemidler, som kan understøtte de unge, der føler sig parat til at stoppe med at ryge.

   

  Målgruppen er unge på ungdomsuddannelser beliggende i Ringsted Kommune. I 2018 var der informationsindsatser på tre forskellige ungdomsuddannelser, og der er planlagt informationsindsatser for 2019. Indsatserne varetages fremover som en del af den eksisterende drift i Sundhedsteamet.

   

  1. Børn i skilsmissefamilier

  Projektet modtog 36.400 kr. og havde til formål at afprøve gruppeforløb for børn af forældre, der skulle skilles. Projektet er ikke blevet udmøntet, da det ikke var muligt at finde deltagere.

   

  1. Forebyggelse af uønskede graviditeter

  På baggrund af et konkret ønske fra Social- og arbejdsmarkedsudvalget den 21.03.2017 blev der afsat 38.750 kr. til projektet. Projektet er gennemført som en afdækning af de unges seksuelle sundhed, herunder folkeskolernes nuværende praksis med seksualundervisning, kravene til seksualundervisning og de unges brug af den viden de får i undervisningen. Afdækningen bygger på data fra Sex og Samfund og en spørgeskemaundersøgelse blandt lærere på kommunens folkeskoler.

   

  Det er ikke muligt at få data på afbrudte teenagegraviditeter. Der er registreret en teenagefødsel i 2017 i Ringsted Kommune. Afdækningen peger dog på en række andre opmærksomhedspunkter, eksempelvis er antallet af HPV vaccinerede i Ringsted lavere end landsgennemsnittet. Spørgeskemaundersøgelse med folkeskolens lærere viser, at lærerne ønsker mere klare rammer og mål for faget seksualundervisning og familiekundskab. Undersøgelsen viser også, at Ringsted Kommune ikke har implementeret forebyggelsespakkens anbefalinger for unges seksuelle sundhed. (Bilag 2 ”Afdækning af unges seksuelle sundhed”).

   

  Status på projekter fra forebyggelsespuljen 2018 – 2019:

  I 2018 og 2019 bliver forebyggelsespuljen udmøntet i nedenstående fire indsatser:

   

  1. Unge og stress

  Midlerne er givet som en ramme på 380.000 kr. Der nedsat en projektgruppe som består af medlemmer fra Arbejdsmarkedscenteret, Skolecenteret og Social- og Sundhedscenteret. Projektgruppen foreslår en indsats i 1.G på Midtsjællands Gymnasium. Formålet med indsatsen er at give de unge viden om stress og værktøjer til at forebygge stress. I 2019 er der planlagt i alt tre workshops - to for de unge og en for fagpersonale. Alle workshops involverer deltagerne igennem dilemmaspil, hvor situationer gennemspilles. Når alle tre workshops er afholdt samles erfaringerne i en ”værktøjskasse” med inspirationsmateriale til arbejdet med unges trivsel og stress samt en oversigt over eksisterende tilbud til unge, som ønsker støtte til deres trivsel i Ringsted Kommune. Værktøjskassen stilles til rådighed for både de unge og for fagpersonalet. Projektet forventes afsluttet ved udgangen af 2019. For at måle på projektets effekt gennemføres der en spørgeskemaundersøgelse i starten og slutningen af 1.G.

   

  1. Ind med mad og ud med røg

  I årene 2018-2020 er der afsat 395.910 kr. til projektet, som blev prioriteret på baggrund af et ønske fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28.11.2017. Projektets formål er at arbejde med overbygningselevernes ryge- og madvaner. Projektet er endnu ikke igangsat, så midlerne ønskes overført. 

   

  1. Cykling for livet

  Projektet har modtaget i alt 235.885 kr. og har til formål at støtte borgere med psykiske eller fysiske udfordringer i at være fysisk aktive i hverdagen. Samtidig støtter projektet et konkret mål for deltagelse i cykelløbet ”Cykel for sagen”, som køres i august 2019. Projektet er forankret i Socialpsykiatrien og forløber som planlagt. Træningen til cykelløbet er i gang, og foregår bl.a. sammen med den lokale cykelklub i Ringsted. 

   

  1. Udvikling af et tværgående cykelprojekt

  I forebyggelsespuljen 2018-2019 er der afsat en ramme på 97.014 kr. til at udarbejde et forslag til et tværgående cykelprojekt i Ringsted Kommune. Projektgruppen er fortsat i gang med at afdække mulighederne, og har bl.a. spurgt en række borgere om, hvad der kan motivere dem til at cykle mere. Med udgangspunkt i de nuværende oplysninger er der udarbejdet forslag til to forskellige modeller: Model A inddrager kultur, handlemønstre og lokal infrastruktur som cykelstier og sikkerhed. Model B er mere afgrænset, og fokuserer på enkelte målgrupper og deres handlemønstre. Uddybende beskrivelse af afdækningen og modellerne er vedlagt (bilag 3).

   

  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget fastsætter rammer for udmøntningen af forebyggelsespuljen 2020-2021 i juni 2019, ved at pege på hvilke forebyggelsespakker og/eller målgrupper der skal arbejdes med, herunder muligheden for at arbejde videre med et tværgående cykelprojekt.

  Inddragelse og høring

   Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at det overordnet er lykkedes at arbejde med projekternes formål og de politiske ønsker for arbejdet med forebyggelsespuljen.

   

  Nogle projekter har haft udfordringer med opstart, fx projektet om opstart af skilsmissegrupper som ikke blev gennemført, fordi det ikke lykkedes at finde deltagere. Det er ikke muligt for administrationen at vurdere, om der er et udækket behov eller om det foreslåede tilbud ikke opleves relevant for målgruppen.

   

  Administrationen vurderer på baggrund af afdækningen af unges seksuelle sundhed, at der er brug for en koordineret indsats på tværs, som sikrer implementering af forebyggelsespakkens anbefalinger på grundniveau vedrørende unges seksuelle sundhed.

   

  Projektet ”Ind med mad og ud med røg” vurderes fortsat at have relevans for målgruppen. Og overførsel af midlerne vil gøre opstart af projektet muligt.

   

  Det er administrationens vurdering, at de to rammeprojekter ”Unge og stress” og det tværgående cykelprojekt, indeholder et godt potentiale at gå videre med. Det vurderes således, at projektet om unge og stress kan give både de unge og fagpersoner omkring de unge værktøjer til at arbejde med at håndtere den stigende udfordring med stress hos unge. For cykelprojektet vurderes, at det vil appellerer til en bred målgruppe og projektet kan er samtidig fint i tråd med og kan understøtte hensigtserklæringen ”Sådan gøre vi de lækkert at cykle” fra budget 2019, som der arbejdes med i de tekniske centre.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til Ældre- og Genoptræningsudvalget, Plan- og Boligudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, at sagen tages til efterretning.

   

  Direktionen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,

  1. at status på projekter fra forebyggelsespuljen 2017-2019, herunder beskrivelsen af projektet ”Unge og stress” samt oplæg til ”Det tværgående cykelprojekt” tages til efterretning
  2. at midlerne til projekt ”Ind med mad og ud med røg” fra forebyggelsespuljen 2018 – 2019 overføres til senere opstart.

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 17-06-2019

  Taget til efterretning.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 17-06-2019

  Orienteringen taget til efterretning.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-06-2019

  Orienteringen taget til efterretning.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 19-06-2019

  Punkt 1 tages til efterretning.

  Punkt 2 anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Timo Jensen

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 20-06-2019

  Orienteringen taget til efterretning.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 24-06-2019

  Orienteringen taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Daniel Nørhave

  Beslutning i Økonomiudvalget den 25-06-2019

  Orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Byrådet den 25-06-2019

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Daniel Nørhave

 • Punkt 10 Flytning af Vestervejs familiehus grundet indeklimaproblemer (PBU, BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/9108
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

  x

   

   

  Indstilling

   

  x

   

  x

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til flytning af Vestervejs familiehus samt omplacering af midler fra genopretningslisten 2019, med henblik på at istandsætte lokaler i Skolegade 9c til familiehuset.

  Beskrivelse af sagen

  Vestervejs skole og Vestervejs familiehus har gennem en årrække haft indeklimagener.

   

  Det har gennem længere tid været forsøgt, at forbedre forholdene omkring indeklimaet på Vestervejs skole og Vestervejs familiehus gennem øget fokus på rengøringen.

   

  Efter ca. 1 års forsøg med bedre og øget rengøring, kan det nu konstateres, at rengøringen ikke kan holde skimmelsvampesporerne nede på et acceptabelt niveau.

   

  Alle pavillonerne, hvor Vestervejs skole og Vestervejs familiehus holder til, viser et forhøjet indhold af bygningsrelaterede skimmelsvampe. Nogle mere end andre.

   

  Især familietilbuddet er meget plaget af indeklimaproblemerne.

   

  Pavillonbygningerne hvor Vestervejs skole og Vestervejs familehus opholder sig, er alle i en stand, der gør, at indeklimaet ikke kan holdes på et niveau, hvor der skabes et godt indeklima.

   

  Det er en del af Ejendomsstrategien at nedlægge dårlige m2.

   

  Såfremt der ikke findes anden placering til Vestervejs Skole samt Familiehuset, vil det betyde indeklima problemer og et muligt AT påbud om at flytte fra lokationen.

   

  Løsning 1.

  Bygningen Skolegade 9c har indtil for nyligt huset flygtninge. Bygningen kan sættes i stand til Vestervejs familiehus. Ud over Skolegade 9c har Familiehuset behov for at kunne råde over 2 lokaler i Valdemarskolens bygning C.

  En renovering der opfylder familiehusets behov forventes at kunne udføres indenfor 1,2 mio. kr.

  Byrådet vedtog den 14. januar 2019, pkt. 17, at der ikke skulle bruges 1,2 mio. kr. på renovering af taget på Vigersted Forsamlingshus.

  Midlerne fra den planlagte tagrenovering på Vigersted Forsamlingshus foreslås omlagt til renovering af Skolegade 9c.

  En ombygning af Skolegade 9c kan være færdig omkring oktober måned.

   

  Vælges Skolegade 9c, vil der i den mellemliggende tid blive fokuseret på øget rengøring samt opsætning af luftrensere i Familiehusets nuværende placering på Vestervej.

   

  Byrådet har besluttet den 4. februar 2019, pkt. 25 at sætte Skolegade 9c til salg. Hvis Byrådet vælger løsning 1, betyder dette at salget af Skolegade 9c sættes i bero.

   

  Løsning 2.

  Alternativ kan Familiehuset flyttes til lejede pavilloner. Dette kan lade sig gøre som en midlertidig løsning i to år, midlertidige byggetilladelser gælder kun for perioder på to år.

  Omkostningen for en lejeløsning i midlertidige pavilloner vil koste omkring 350-400.000 pr år.

  En midlertidig pavillonløsning kan være færdig omkring september måned.

  Inddragelse og høring

  Vestervejs Familiehus har besigtiget Skolegade 9c, og fundet den egnet til brug for deres tilbud og Valdemarskolen er indstillet på, at stille to lokaler til rådighed i Valdemarskolens bygning C.

  Ved besigtigelsen deltog Familiehusets leder og en medarbejder

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, hvis placering på Skolegade 9c vælges.

   

  Der flyttes 1,2 mio. kr. fra genopretning af bygninger 2019 – anlæg 332, hvor Byrådet valgte ikke at skifte taget på Vigersted Forsamlingshus. Midlerne anvendes i stedet for til renovering af Skolegade 9c

   

  Vælges en midlertidig pavillonløsning, vil dette koste 350-400.000 kr. pr. år i leje.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at Skolegade 9c sammen med to lokaler på Valdemarskolens bygning C, kan huse Vestervejs familiehus, samt at bygningen på Skolegade 9c er en væsentlig bedre bygning, som lever op til de behov Familiehuset har, og opfylder de krav til indeklima som kan forventes i en kommunalt ejet bygning.

  Indstilling

  Direktionen indstiller:

   

  1. at de 1,2 mio. kr. fra anlæg ”genopretning af bygninger 2019” (tagrenoveringen af Vigersted Forsamlingshus) flyttes til renovering af Skolegade 9c
  2. at Vestervej familiehus flyttes fra Vestervej til Skolegade 9c
  3. at Familiehuset får to lokaler på Valdemarskolens bygning C stillet til rådighed.
  4. at beslutningen omkring salg af Skolegade 9c trækkes tilbage

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 17-06-2019

  Indstillingen anbefales godkendt med en bemærkning om, at der ønskes en supplerende sagsfremstilling, der præciserer de organisatoriske forhold, samt redegør for finansiering, samt vilkår for stop af salg af Skolegade 9C. Endelig skal der redegøres for den politiske beslutningsproces og kompetence.

  Supplerende sagsfremstilling

  Børne- og Undervisningsudvalget besluttede den 17. juni 2019, at der udarbejdes en supplerende sagsfremstilling vedrørende Flytning af Vestervejs Familiehus grundet indeklimaproblemer.

   

  Den supplerende sag præciserer de organisatoriske forhold, en redegørelse for finansieringen og en beskrivelse af vilkår for stop af salg af Skolegade 9C. Endvidere redegøres der for den politiske beslutningsproces og kompetence.

   

  Organisatoriske forhold

  Familiehuset har tidligere været en del af et skole- og dagbehandlingstilbud, som hed Vestervejens Familie- og Skoletilbud.

   

  I 2017 blev Vestervejens Familie- og Skoletilbud organisatorisk adskilt i to elementer.

   

  Skoledelen hedder i dag Vestervejs Skole og er organiseret i Skolecenteret.

   

  Familiebehandlingstilbuddet er i dag Familiehuset, og er organiseret i Børnecenteret.

   

  De to tilbud har i dag ingen sammenfaldene aktiviteter, de deler ikke lokaler ligesom der ikke er nogle ansættelsesmæssige sammenfald.

   

  Der var to væsentlige bevæggrunde for adskillelsen af Vestervejes Familie- og Skoletilbud:

  1. Vestervejens Familie- og Skoletilbud var ikke, i forhold til opgaver, en homogen enhed. Der var ikke direkte overlap mellem opgaverne og det var kun i meget begrænset omfang, at medarbejdere løste opgaver i begge deltilbud. I forhold til mødevirksomhed og daglig sparring, var det svært at mødes på tværs af de to deltilbud. Dels fordi opgaverne indholdsmæssigt var så forskellige og dels fordi opgaverne blev løst på forskellige tidspunkter af dagen. Skoletilbuddet foregik i dagtimerne, og familiebehandlingstilbuddet var i større grad spredt ud over forskellige tidspunkter.
  2. Der var mulighed for at skabe bedre rammer for, at Familiebehandlingstilbuddet kunne øge omfanget af de opgaver de varetog fra Børne- og Familierådgivningen samt Ungeenheden.

   

  Opdeling af skoletilbud og familiebehandlingstilbud ville skabe bedre rammer for god håndtering af den øgede mængde af familiebehandlingsopgaver, og bedre rammer for et tættere samarbejde mellem medarbejderne og ledere i Familiehuset og medarbejderne i henholdsvis Børne- og Familierådgivningen og i Ungeenheden. Af samme grund var det mest hensigtsmæssigt, at Familietilbuddet blev lagt i Børnecentret, hvor Børne- og Familierådgivningen også er organiseret, og derved var der en god mulighed for børnecenterchefen at understøtte samarbejdsrelationer, kapacitetsopbygge og skabe fælles retning for både bestiller og leverandør.

   

  Redegørelse for finansiering

  Plan- og Boligudvalget har tidligere besluttet at der på genopretning 2019 ikke skulle bruges 1.2 mio. på genopretning af taget på Vigersted Forsamlingshus og det er derfor muligt at de 1,2 mio. kr. fra anlæg ”genopretning af bygninger 2019” (tagrenoveringen af Vigersted Forsamlingshus) flyttes til renovering af Skolegade 9c.

   

   

  Beskrivelse af vilkår for stop af salg af Skolegade 9c

  Byrådet besluttede med indstilling fra Plan- og Boligudvalget salg af Skolegade 9C ud fra optimering af ejendomsporteføljen. Men på grund af udfordringer med udmatrikulering i forhold til salg af bygningen samt den beliggenhed giver det værdi at beholde bygningen til brug for familiehuset i sammenhæng med lokalerne på Valdemarskolen.

   

  Salget af Skolegade 9C er endnu ikke påbegyndt, da grunden først skulle udstykkes, hvilket er påbegyndt af landinspektøren. Trækkes beslutningen om salget af Skolegade 9C tilbage, vil udstykningen ikke blive gennemført. Der må dog påregnes udgifter til landinspektøren for det arbejder, der allerede ér foretaget. Øvrige salgsomkostninger bliver ikke aktuelle.

  Anlægsbevillingen vil med fradrag af udgift til landinspektør, blive tilbageført til byudviklingsfonden.

   

  Redegørelse for den politiske beslutningsproces og kompetence

  Plan og Boligudvalget har besluttet Ejendomspolitik og Strategi for Ringsted Kommune med i forhold til sikring af et godt indeklima for brugerne samt en optimering af ejendomsporteføljen, hvilket understøtter beslutningen med at flytte Vestervejs Skole og Familiehuset fra de nuværende bygninger.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 24-06-2019

  Sagsgangen er ændret i første afsnit.

   

  Anbefales godkendt med samme bemærkninger som Børne- og Undervisningsudvalget.

  Plan- og Boligudvalget bemærker, at det forventes at bygninger nedrives.

   

  Ej til stede: Daniel Nørhave

  Beslutning i Økonomiudvalget den 25-06-2019

  • at de 1,2 mio. kr. fra anlæg ”genopretning af bygninger 2019” flyttes til renovering af Skolegade 9c
  • at Vestervej familiehus flyttes fra Vestervej til Skolegade 9c
  • at Familiehuset får to lokaler på Valdemarskolens bygning C stillet til rådighed.
  • at beslutningen omkring salg af Skolegade 9c trækkes tilbage
  • at der udarbejdes en sag om nedrivning af Vestervejs familiehus.

   

   

  Beslutning i Byrådet den 25-06-2019

  Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkninger.

   

  Ej til stede: Daniel Nørhave

 • Punkt 11 Anlægsbevilling til flytning af Vestervejsskole grundet indeklimaproblemer (PBU, BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/10001
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

  x

   

   

  Indstilling

   

  x

   

  x

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal Byrådet tage stillig til midlertidig omplacering af Vestervejs Skole.

  Beskrivelse af sagen

  Vestervejs Skole har gennem en årrække haft problemer med indeklimaet.

   

  Årsagen til indeklimagenerne skylde skimmelvækst fra dels opstigende grundfugt samt uhensigtsmæssig konstruktioner i tagkonstruktionen.

   

  Gennem de sidste ca. otte måneder har man forsøgt at holde skimmelvæksten ned på et acceptabelt niveau ved fokus på øget rengøring.

   

  Bygningerne er løbende screenet med DNA-test, som viser hvilken typer skimmelvækst og hvor mange skimmelsvampesporer der er i bygningsmassen.

   

  Man kan med DNA-testene konstatere, at skimmelvæksten ikke kan holdes ned på et niveau, hvor det er forsvarligt at der opholder sig personer i bygningerne.

   

  Vestervejs skole kan omplaceres midlertidigt i lejede pavilloner på Byskovskolen afd. Asgård, indtil Skolecentret kan finde en permanent placering af skolen

  Inddragelse og høring

  Mulighed for placering af midlertidige pavilloner på Byskovskolen afdeling Asgård har været drøftet med Skolecentret og Skoleledelsen på Byskovskolen.

  Økonomi

  Der er ikke i budgettet for 2019 afsat rådighedsbeløb til dette projektet. Anlægsbevillingen foreslås finansieret ved at fremrykke udisponeret rådighedsbeløb på 1,3 mio.kr. afsat i 2020 til anlægsprojektet ”Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler” – anlæg 238 til flytning af Vestervejs Skole i 2019.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering at Vestervejs Skole på sigt ikke er egnet til ophold af hverken børn eller voksne.

   

  Det er ligeledes administrationens vurdering, at der skal findes egnede lokaler på anden location, hvor Vestervejs Skole kan placeres permanent.

   

  Indtil permanent løsning findes, er det administrationens vurdering, at skolen hurtigst muligt skal flyttes til midlertidige lokaler i form af pavilloner opstillet på Byskovskolen afd. Asgård

   

  En del af eleverne på Vestervejs skole kræver særlige hensyn i form af rolige miljøer der er afskærmet fra forstyrrelser. Løsningen på Byskovskolen vil tage hensyn til både de behov som eleverne fra Vestervejs skole har, og samtidig sikre at Byskovskolen oplever mindst mulige forstyrrelser.

   

  Administrationen har desuden kigget på en placering på Vibevej 2 og på Eriksvej 2.

   

  Eriksvej 2 huser i dag Ringsted Kommunes STU, hvorfor denne location ikke er en mulighed. Lejekontrakten løber et år frem og fornys en gang hvert år.

   

  På Vibevej 2, har der tidligere ligget en daginstitution som i dag er nedrevet. Grundarealet er på 3.410 m2, hvilket giver mulighed for at placere midlertidige pavilloner. Der er indlagt vand, kloak mv på grunden.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at Vestervejs Skole flyttes til midlertidige opstillede pavilloner på Byskovskolen afdeling Asgård, samt at administrationen hurtigst muligt finder egnede lokaler på eksisterende skole, hvor Vestervejs Skole kan huses permanent,
  2. at udgifterne finansieres ved at fremrykke udisponeret rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr., afsat i 2020 til anlægsprojektet ”Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler”, til projektet ”Flytning af Vestervejs Skole” i 2019.
  3. Der gives en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til flytning af Vestervejs Skole.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 17-06-2019

  Orienteringen taget til efterretning med følgende bemærkninger:

  1. Udvalget ønsker, at der udarbejdes en supplerende sagsfremstilling, der peger på en alternativ placering evt. på Vibevej 2. Derudover ønskes der en placering på kort på Byskovskolen, afd. Asgård.
  2. Udvalget ønsker, at der i den supplerende sagsfremstilling redegøres nærmere for finansieringen, idet der ikke kan disponeres over budget 2020

  Supplerende sagsfremstilling

  Supplerende sagsfremstilling vedrørende Anlægsbevilling til flytning af Vestervejsskole grundet indeklimaproblemer

   

  1. Udvalget ønsker, at der udarbejdes en supplerende sagsfremstilling, der peger på en alternativ placering evt. på Vibevej 2. Derudover ønskes der en placering på kort på Byskovskolen, afd. Asgård.
  2. Udvalget ønsker, at der i den supplerende sagsfremstilling redegøres nærmere for finansieringen, idet der ikke kan disponeres over budget 2020

   

  Alternativ placering evt. på Vibevej 2

  På Vibevej 2, har der tidligere ligget en daginstitution som i dag er nedrevet. Grundarealet er på 3.410 m², hvilket giver mulighed for at placere en bygning på 1.023 m². I lokalplanen er grunden udlagt til skole og børneinstitution.

   

  Området er i lokalplan LP 3B udlagt til værkstedsområde, så en permanent placering af en institution på Vibevej 2 vil kræve en dispensation eller en ny lokalplan.

   

  Eriksvej 2 huser i dag Ringsted Kommunes STU, hvorfor denne location ikke er en mulighed på kort sigt. Lejekontrakten løber et år frem og fornys en gang hvert år.

   

  En placering af Vestervejs Skole på Eriksvej 2, kan derfor først realiseres i 2021.

   

  Flyttes Vestervejs skole til Eriksvej 2, skal der findes en ny placering til STU i 2021.

   

   

  Midlertidig placering på Byskovskolen afd. Asgård

  Mulighed for placering af midlertidige pavilloner på Byskovskolen afdeling Asgård har været drøftet med Skolecentret og Skoleledelsen på Byskovskolen. Byskovskolen leder vurderer at det er muligt at lave en hensigtsmæssig placering af pavillonerne uden at skolen aktiviteter bliver påvirket mærkbart.

   

  Byskovskolens ledelse har anbefalet af en midlertidig placering af Vestervejs Skole på Byskovskolen afd. Asgård skal foregå på græsplænen sydøst for hallen.

   

  Området kan i regnfulde perioder virke som et sumpet område. Dette vil der blive taget hånd om ved placeringen af pavillonerne.

   

  En alternativ placering kan være på den asfalterede p-plads.

   

  P-pladsen på Asgård til hverdag er ret fyldt. Hvis pavillonerne skal være på p-pladsen (hvor der er asfalt) vil der komme stort pres på p-pladser (idet også medarbejdere m.fl. til Vestervej også skal have et sted at parkere.

   

  Redegørelse for finansiering

  Administrationen anbefaler at fremrykkelsen af rådighedsbeløbet sker ved en mellem finansiering fra kassen.

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at Vestervejs Skole flyttes til midlertidige opstillede pavilloner på Byskovskolen afdeling Asgård, samt at administrationen hurtigst muligt finder egnede lokaler på eksisterende skole, hvor Vestervejs Skole kan huses permanent,
  2. at, der laves en fremrykkelse af rådighedsbeløbet som sker ved en mellem finansiering fra kassen
  3. at mellem finansieringen på 1,3 mio. kr. tilføres kassen i 2020 fra de afsatte midler fra anlægsprojektet ”Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler”.
  4. Der gives en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til flytning af Vestervejs Skole.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 24-06-2019

  Lisbeth Andersen og Per Flor stillede et ændringsforslag vedr. punkt 1: ”Alternativ placering på Vibevej”. Forslaget blev anbefalet godkendt efter afstemning.

   

   

  A

  Per Flor

  A

  Lisbeth Andersen

  V

  Timo Jensen

  V

  Line Lynnerup

  O

  Daniel Nørhave

  R

  Lars Tegl Rasmussen

  Ø

  Henrik Kjær

  For

  x

  x

  x

  x

  Ej til stede

   

  x

  Imod

   

   

   

   

  x

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

  Herefter var der afstemning om Direktionens punkt 1.

   

  A

  Per Flor

  A

  Lisbeth Andersen

  V

  Timo Jensen

  V

  Line Lynnerup

  O

  Daniel Nørhave

  R

  Lars Tegl Rasmussen

  Ø

  Henrik Kjær

  For

   

   

   

   

  Ej til stede

  x

   

  Imod

  x

  x

  x

  x

   

  x

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

  Punkt 2 og 3 og 4 Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Daniel Nørhave.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 25-06-2019

  Økonomiudvalget indstiller, at institutionen midlertidigt etableres i opstillede pavilloner på Vibevej samt at administrationen hurtigst muligt finder egnede lokaliteter hvor Vestervejens skole kan huses permanent. Pk 2,3,4 anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 25-06-2019

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

   

  Ej til stede: Daniel Nørhave

   

 • Punkt 12 Orientering om forslag til etablering af central tandklinik for den kommunale tandpleje ( PBU, BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/8174
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_4_-_overslagsmaessigt_budget._loesning_-_ny_klinik_i_eksisterende_lejet_bygning.pdf.pdf bilag_3_-_overslagsmaessigt_budget._loesning_-_ny_klinik_i_eksisterende_koebt_bygning.pdf.pdf bilag_2_-_overslagsmaessigt_budget._loesning_-_ny_klinik_i_eksisterende_kommunal_bygning.pdf.pdf bilag_1_-_overslagsmaessigt_budget._loesning_-_nybyg_selvstaendig_klinik_paa_kommunal_grundf.pdf.pdf

  Indledning

   

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

  x

  x

   

  x

   

  x

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Sagen fremlægges med henblik på, at Byrådet skal orienteres om mulighederne for etablering af én central tandklinik, og drøfte det videre arbejde, herunder valg af udførelsesmodeller og økonomi til budgetforhandlingerne for budget 2020.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet besluttede på møde d. 10. september 2018 (pkt. 10), at der skulle foretages en undersøgelse af om en samling af de fire eksisterende skoletandklinikker i én central klinik vil give en større værdi af tandplejeindsatsen for børn og forældre i Ringsted Kommune, en bedre udnyttelse af den samlede økonomiske ressource til tandplejen, samt mere attraktive stillinger, som styrker den fremtidige rekruttering både på medarbejder- og lederniveau.

   

  Der er nu gennemført en forundersøgelse af en projektgruppe med repræsentanter fra Tandplejen, Skolecenteret og Vej- og Ejendomscenteret. Gruppen har været på studiebesøg i Sorø Kommune og Faxe Kommune, som begge med succes har etableret en central tandklinik indenfor de seneste 5 år og desuden indhentet erfaringer fra andre kommuner.

   

  Den generelle status på den nuværende tandplejeorganisering i fire små klinikker på Valdemarskolen, Byskovskolen, Campusskolen og Dagmarskolen er følgende:

  • Den nuværende tandsundhed hos børn og unge i Ringsted Kommune er tilfredsstillende for langt de fleste børn og ligger på niveau med sammenlignelige kommuner
  • Klinikkerne omfatter pt. ca. 700 m2 nettoareal. De fysiske rammer på flere klinikker lever ikke op til de nyeste krav fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. indretning. De fysiske rammer og indretning fremstår generelt forældede. Installationer og inventar er relativt nedslidte, hvilket vil indebære et større vedligeholdelsesarbejde og nyinvestering i de kommende år
  • Overtandlægen har en del voksne patienter på Valdemarskolens Tandklinik, hvor han er tandlægekonsulent for kommunens sagsbehandlere. Enkelte af disse patienter må benytte skolens elevator for at komme ned til klinikken i kælderen.
  • På Benløse Skoles Tandklinik behandles børn med fysiske handicaps fra Asgårdsskolen og enkelte patienter fra omsorgstandplejen, som ikke kan færdigbehandles i hjemmet. Klinikken i Benløse ligger i stueetagen, hvor der er let adgang for gangbesværede og kørestole.
  • Placeringen af klinikker på fire separate adresser medfører en vedvarende administrativ og praktisk udfordring i forhold til at dække ind for hinanden ved sygdom, ferie mv. og medfører afbud til patienter. Herudover besværliggøres indkøb og transport af materialer mellem klinikkerne.
  • Det er udfordrende at rekruttere personale, særligt er det vanskeligt at rekruttere erfarne tandlæger, som kan arbejde alene på en lille klinik

   

  Forundersøgelsen har afdækket følgende potentialer i etableringen af en centralklinik:

   

  • Den generelle tandsundhed hos børn og unge forventes ikke at stige på kort sigt som direkte følge af en sammenlægning af klinikkerne. Der er en formodning om en positiv udvikling på længere sigt qua et styrket fagligt miljø, bedre brugeroplevelse og ledelse tættere på kerneydelsen.
  • Samling af personalet på én adresse vil skabe langt bedre muligheder for en fleksibel udnyttelse af personaleressourcer til at dække sygdom, ferie mv. Erfaringen fra andre kommuner er, at brugerne vil opleve meget få aflysninger.
  • Samling af personalet på én adresse giver markant styrkede muligheder for ensartede administrative procedurer, faglig sparring og vidensdeling som en del af hverdagen samt faglig og strategisk ledelse med kvalitetsløft og øget arbejdsglæde til følge.
  • På en ny centralklinik kan der tages hensyn til adgangsforhold for alle patienter
  • Erfaringerne fra andre kommuner er, at en central og moderniseret kommunal tandklinik styrker brugernes oplevelse af god tandpleje og medarbejdernes arbejdsglæde.
  • Endelig vurderes det, at en modernisering af tandplejen via etablering af en central tandklinik vil have stor positiv indflydelse på mulighederne for at rekruttere kvalificeret personale og ledelse fremadrettet.

   

  I forbindelse med en eventuel etablering af en central tandklinik vil der skulle tages stilling til, om patienterne skal transporteres via busordning eller forældrenes egen kørsel. Fordele ved busordning er bl.a. mindre tidsforbrug for forældrene og god ressourceudnyttelse pga. mange børn i klinikken samtidig. Fordele ved forældrekørsel er bl.a. bedre mulighed for en direkte dialog med forældrene, herunder indhentning af forældresamtykke til egentlige behandlinger.

   

  Forundersøgelsen viser, at kravene til en central tandklinik, som kan give ovennævnte værdier er;

  • Tidssvarende fysiske rammer på ca. 600 m2 nettoareal, med vinduer i næsten alle rum
  • Indretning efter tidssvarende faglige standarder
  • Investering i tidssvarende inventar, idet det dog skønnes, af ca. 25% af det nuværende inventar kan genbruges
  • Bygningen skal være handicapvenlig, indvendigt som udvendigt, og være placeret centralt i Ringsted by.
  • Der skal være ca. 45 parkeringspladser i umiddelbar nærhed

   

  Etablering af en central tandklinik kan principielt ske efter tre forskellige modeller:

  1)      Nybyggeri af en klinik på 600m² netto m², svarende til ca. 700 m² bruttoareal på kommunalt ejet grund. Administrationen har med udgangspunkt i erfaringspriser beregnet de samlede omkostninger til 24. mio. kr. ekskl. Moms. Beløbet indeholder indkøb af nødvendigt klinikinventar og etablering af udearealer, herunder parkeringspladser. Se beregning (Bilag 1).

   

  I Ringsted kan et nybyggeri opføres på ledige byggegrunde i Ringsted by, eksempelvis nord for musikskolen på ’kasernegrunden’ eller nordvest for boldbanerne ved  Byskovskolen.

      

   

  Der kunne også tænkes i at opføre et nybyggeri i fysisk sammenhæng med andre af kommunens fremtidige byggeprojekter. Eksempelvis er der til budget 2020 ønske om opførelse af en ny børneinstitution som afløser for Børnehuset Kastaniehaven. Og der er i forbindelse med Lokalplansarbejdet for Ringsted Sundhedshus, skabt mulighed for en etape 2.

   

  Der kan på nuværende grundlag ikke fastsættes en forventet besparelse ved at opføre en ny Tandklinik i sammenhæng med andet kommunalt anlægsprojekt, men det vurderes at der vil kunne reduceres i de samlede omkostninger til eksempelvis tilslutningsafgifter, grundudgifter og projektering. 

   

  En fordel ved nybyggeri er blandt andet, at indretning og etablering af de tekniske installationer, som er relativt komplicerede, kan projekteres optimalt fra starten.

   

  2)      Ombygning af ca. 600 netto m² ledige kommunale lokaler. Administrationen har med udgangspunkt i erfaringspriser beregnet de samlede omkostninger til 16. mio. kr. ekskl. Moms. Beløbet indeholder indkøb af nødvendigt klinikinventar. Se beregning (Bilag 2).

  Det skal bemærkes at beregningen indeholder en høj grad af usikkerhed, da den endelige økonomi beror på hvilken stand og geometri en eksisterende bygning har.

   

  En ombygning af eksisterende lokaler til tandklinik har en høj omkostning pr. m², set i forhold til mere generelt renoverings- og ombygningsarbejde. Dette skyldes at der stilles høje krav til en tandkliniks funktionalitet og indretning, herunder indeklima og hygiejneforhold. Dertil kommer at der skal etableres røngten og sterilisationsrum, samt komplicerede anlæg som vandbehandlingsanlæg og installationer til fremføring af lattergas mv.  

   

  Der kan ikke pt. anvises ledige kommunale lokaler, som er anvendelige til en tandklinik. Administrationen vurderer dog at der ved en ændret indretning og ændret brug af eksisterende lokaler, kan skabes den fornødne plads, eksempelvis på Dagmarskolen.

   

  Dagmarskolens eksisterende tandklinik er beliggende på 1.sal i bygning E og har et areal på ca. 190 netto m². Klinikken støder og til trapperum og gangareal, og herefter Natur & Teknik faglokale. Efter faglokalet er der 4 klasseværelser af varierende størrelser. Administrationen vurderer at det vil være muligt at flytte Natur & Teknik til kælderen i bygning E, hvor der pt. er cykelparkering. Dette vil inkl. gangareal frigøre ca. 225 netto m². Såfremt der også kunne frigøres et klasselokale, ville der yderligere blive frigjort ca. 84 netto m². I alt ville disse arealer udgøre ca. 500 netto m² der kunne indrettes til en samlet kommunal tandklinik.

   

   

  Arealet er mindre end de 600 netto m² som administrationen vurderer nødvendigt, og en realisering inden for 500 m² ville afhænge af flere forhold. At;

  • Flytning af Natur & Teknik faglokalet vil afstedkomme behov for markante ombygninger i den eksisterende kælder
  • Dagmarskolen vil skulle undvære ét klasselokale
  • Tandklinikkens og Dagmarskolens personale i tæt samarbejde skaber en løsning for lokalefællesskab som giver mening for de involverede parter. Eksempelvis at dele frokost- og møderum.
  • Tandklinikken og Dagmarskolen vil skulle deles om et undervisningsrum, som dermed skal indrettes flerfunktionelt 

   

  I forhold til tilgængelighed for en samlet Tandklinik på Dagmarskolen, så skal det bemærkes at der i bygning E´s vestlige ende (modsat ende af eksisterende tandklinik) er en elevator. Det er administrationens vurdering at der vil være behov for at etablere en elevator yderligere med direkte adgang til ny tandklinik, da brug af eksisterende vil afstedkomme at der skal laves 2 hovedindgange til en tandklinik, og dermed bruges flere m² på gang- og ankomstarealer.

   

  Det er administrationens vurdering, at en placering af en samlet tandklinik på Dagmarskolens, vil give parkeringsmæssige udfordringer. Dette skyldes at den eksisterende parkeringsplads som ligger i forlængelse af banegårdspladsen allerede er fuldt udnyttet i dagtimerne. Skolens parkeringsareal på østsiden er endvidere også fuldt udnyttet.

   

  I forhold til transport til- og fra Dagmarskolens, for henholdsvis personale og patienter, vurderes Dagmarskolen at have en god central placering i kommunen, hvor togforbindelser og krydsende buslinjer er placeret i umiddelbar nærhed.

   

  Fra medio 2020 kan der muligvis være en anden ejendom som kan benyttes. Dette er ejendommen som i dag huser Idræts- og Kulturakademiet (IKA), beliggende Østre Parkvej 2B. IKA får stillet til ejendommen til rådighed af Ringsted Kommune. IKA har udtrykt ønske om at fortsætte aftalen med yderligere 3 år, og det forventes at endelig aftale er afklaret med IKA i oktober 2019. Ejendommen er på 587 brutto m², og det vurderes at denne i givet fald vil skulle udbygges hvis den skulle bruges til tandklinik. 

   

  En generel fordel ved ombygning af eksisterende kommunale lokaler, vil være en mindre anlægsudgift end model 1, samt at understøtte den kommunale ejendomspolitik mht. ”kloge m²”.

   

  3)      Leje eller køb af ledige 600 netto m² private lokaler, for ombygning til tandklinik.

   

  Ved køb vurderes anlægsudgiften at være på samme niveau som model 1), men med stor usikkerhed da det ligesom i model 2), vil afhænge af bygningens stand og indretning, samt købesum. Administrationen har med udgangspunkt i erfaringspriser for ombygning, samt en købesums-forudsætning på 12.000 kr. pr. m², beregnet de samlede omkostninger til 24,3. mio. kr. ekskl. Moms. Beløbet indeholder indkøb af nødvendigt klinikinventar. Se beregning (Bilag 3). 

   

   

  Ved leje vurderes anlægsudgiften at være 15,8 mio. kr. ekskl. moms, altså samme niveau som model 2). Usikkerhed i beregningen vil ligesom ved køb være afhængig af bygningens stand og indretning. Økonomisk vil det endvidere medføre en væsentlig udgift til langtidshusleje. Se beregning (Bilag 4).

   

  Driftsmæssigt vurderes det, at Skolecentret kan drive en central tandklinik inden for rammerne af den kommunale tandplejes eksisterende budget. Det vurderes at Vej- og Ejendomscenteret vil få forøgede driftsudgifter, afhængig af hvilken model der vælges.

  • Ved nybyggeri vil der være forøgede udgifter til el, vand, varme, og tekniske anlæg, samt rengøring og almen bygningsvedligehold. Dette skyldes at de eksisterende 4 tandklinikker bygningsmæssigt fortsat vil blive benyttet til f.eks. skolebrug.
  • Ved ombygning af eksisterende kommunale lokaler vil der blive forøgede udgifter til tekniske anlæg. Såfremt der vælges at ombygge i lokaler som p.t. udlejes, vil der endvidere være udgifter til el, vand, varme, og tekniske anlæg, samt rengøring. Dertil kommer tabt lejeindtægt såfremt at en eksisterende bygning er lejet ud.
  • Ved køb eller leje vil der ligesom ved nybyggeri være forøgede udgifter til el, vand, varme, og tekniske anlæg, samt rengøring og almen bygningsvedligehold.

   

  Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget endelige detaljerede driftsberegninger, da det afhænger af projektets endelige udformning.

   

  Såfremt at de 4 eksisterende tandklinikker slås sammen, vil det afstedkomme at de eksisterende lokaler kan benyttes til andet kommunalt brug. Grundet den hidtidige brug som tandklinik vil lokalerne skulle miljøscreenes, og der må forventes udgifter til efterfølgende miljøsanering af f.eks. tidligere røntgenrum. Dertil kommer udgifter til generel ombygning og istandsættelse.

  Der er for nuværende ikke beregnet økonomi herfor i nogle af modellerne.

  Inddragelse og høring

  Medarbejderrepræsentanter fra Ringsted Kommunes kommunale tandpleje har deltaget i projektgruppen, som har gennemført forundersøgelsen.

  Økonomi

  Ingen

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at forundersøgelsen viser, at det er nødvendigt med en relativt omfattende indsats for at bringe tandplejen op på et tidssvarende og fremtidssikret niveau.

   

  Etablering af én central tandklinik fremstår som et hensigtsmæssigt bud på en fremtidig ramme, som vil øge værdien af den kommunale tandplejeindsats både på kort sigt, og særligt på længere sigt både udfra et brugerperspektiv, et fagligt perspektiv og kommunalt perspektiv.

   

  Ud fra en samlet vurdering af de tre modeller, for etablering af én central tandklinik, vurderer administrationen at model 1) vil være den mest realistiske i forhold til snarlig etablering og minimal økonomisk usikkerhed.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 17-06-2019

  Orienteringen taget til efterretning med en bemærkning om at det undersøges, om tandklinikken kan placeres i forbindelse med Sundhedshuset eller køb af eksisterende centralt beliggende bygninger.

   

  Udvalget ønsker at der arbejdes videre med alle de foreslåede modeller

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 24-06-2019

  Orienteringen taget til efterretning med samme bemærkning som Børne- og Undervisningsudvalget.

   

  Ej til stede: Daniel Nørhave

  Beslutning i Økonomiudvalget den 25-06-2019

  Orienteringen tages til efterretning med bemærkningen om, at der ønskes en sag med forslag til proces der kan føre frem til en samlet plan for den kommunale tandpleje i Ringsted Kommune.

  Beslutning i Byrådet den 25-06-2019

  Orienteringen taget til efterretning med Økonomiudvalgets bemærkning.

   

  Ej til stede: Daniel Nørhave

   

 • Punkt 13 Pulje til "Etablering af læge- og sundhedshuse (PBU, SAMU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/3613
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_tilsagn_om_tilskud_fra_sundheds-_og_aeldreministeriet_vedr._laege-_og_sundhedshuse_-_ringsted.pdf.pdf bilag_2_ansoegning_til_pulje_til_etablering_af_laege_og_sundhedshuse_fra_ringsted_kommune.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

  x

  Indstilling

   

  x

   

  x

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Ringsted Kommune har fået tilsagn om 17 mio. kr. fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til ”Etablering af læge- og sundhedshuse”.

   

  I denne sag skal der tages stilling til en indtægts- og en udgiftsbevilling på 17 mio. kr. som Ringsted Kommune har fået fra puljen til finansiering af det igangværende byggeri af sundhedshus i tilknytning til Knud Lavard Centret (KLC).

  Beskrivelse af sagen

  Byrådsmødet den 11. marts 2019 blev det besluttet, at Ringsted Kommune skulle sende en ansøgning om midler fra puljen til etablering af læge- og sundhedshuse.

   

  Det er en betingelse for at søge midler, at kommunen selv bidrager til investeringen med en egenfinansiering. Det samlede beløb til byggeriet, frataget udgifter til udbud, er 50,5 mio. kr. Ringsted Kommunes ansøgningen (bilag 2) lød på i alt 23,5 mio. kr.:

  • 17 mio. kr. til den del af etape et, der vedrører udbygning en klinik til almen praksis
  • 300.000 kr. til en ultralydsscanner til almen praksis
  • 6 mio. kr. til ekstra parkeringsareal

   

  Det fremgår af tilsagnsskrivelsen (bilag 1), at:

   

  ”Der gives tilskud til ansøgning om støtte til læge- og sundhedshus. Tilskuddet ydes til etape 1 af udbygning af Sundhedshus til Almen praksis. Der ydes ikke støtte til ultralydsscanner eller til parkeringsareal.”

   

  Det fremgår endvidere, at tilskuddet på 17 mio. kr. skal være anvendt inden 4. februar 2020.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Tilsagn om puljemidler medfører, at der skal gives en indtægtsbevilling på 17 mio. kr. samt en udgiftsbevilling på et tilsvarende beløb til Vej- og Ejendomscenter.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at Ringsted Kommune kan anvende de 17 mio. kr. i henhold til ansøgningen til etablering af klinik til en lægepraksis på 1. sal i det nye Sundhedshus. Det vurderes endvidere, at midlerne kan anvendes inden udløb af tidsfristen den 4. februar 2020.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der gives en indtægtsbevilling til byggeri af klinik i det nye sundhedshus på 17 mio. kr.
  2. at der gives en tilsvarende udgiftsbevilling, som anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med byggeri af lægeklinik i det nye sundhedshus

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 19-06-2019

  Tages til efterretning.

   

  Ej til stede: Timo Jensen

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 24-06-2019

  Anbefales godkendt med bemærkning om, at de 17 mio. tilgår kassen.

   

  Ej til stede: Daniel Nørhave

  Beslutning i Økonomiudvalget den 25-06-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning i Byrådet den 25-06-2019

  Godkendt med Plan- og Boligudvalgets bemærkning.

   

  Ej til stede: Daniel Nørhave

 • Punkt 14 Genopretningsplan for anlægsområdet (PBU, KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/10216
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

  x

  x

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag orienteres om administrative tiltag og der foreslås tiltag på det politiske niveau for at sikre, at anlægsprojekter gennemføres i overensstemmelse med Byrådets forventninger.

  Beskrivelse af sagen

  Det må konstateres, at en række anlægsprojekter gennem en årrække ikke er blevet gennemført i overensstemmelse med Byrådets forventninger for økonomi, tidsplan og funktionalitet. Der har vist sig udfordringer med overholdelse af bevillingsreglerne, og der er ikke en systematisk måde at håndtere merudgifter på – hvilket er særligt problematisk i en tid med stigende byggepriser. Der er en række eksempler på, at projekter ikke planlægges og sættes i værk i umiddelbar forlængelse af de politiske beslutninger, hvilket har medført store forsinkelser. Desuden er der eksempler på, at anlægsprojekter er blevet ændret administrativt. Endelig er en række projekter blevet fordyret eller forsinket på grund af uoverensstemmelser med eksterne rådgivere.

  For at sikre, at der fremover bliver overensstemmelse mellem Byrådets forventninger og gennemførelsen af anlægsprojekter gennemføres en række administrative tiltage hurtigst muligt. Desuden lægges op til en række politiske beslutninger, som foreslås udmøntet efterfølgende via konkrete sager i efteråret 2019.

   

  Det administrative niveau

  Når et anlæg fremlægges i forbindelse med budgetforhandlingerne skal det fremgå hvor lang tid det vil tage at gennemføre projektet. Økonomien skal være beskrevet så det tydeligt fremgår hvilke forudsætninger den bygger på og hvilke usikkerheder der er forbundet hermed. Det skal endvidere fremgå om det vurderes, at der skal tilvejebringes et nyt plangrundlag, og hvilke forudsætninger denne vurdering bygger på.

   

  Straks efter budgetvedtagelsen går administrationen i gang med at planlægge for de besluttede projekter. Senest tre måneder efter budgetvedtagelsen fremlægges en tidsplan for Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, som indeholder alle nye og tidligere vedtagne anlægsprojekter. Hvert kvartal fremlægges en status på fremdriften i alle projekterne samt administrationens vurdering af økonomien i de enkelte projekter.

   

  Der udpeges en administrativt stærk medarbejder som controller og anlægskoordinator i Vej- og Ejendomscentret. Anlægskoordinatoren understøtter, at den administrative og politiske ledelse til stadighed har overblik over økonomi og fremdrift i alle anlægsprojekter via kommunens LIS på Midtpunktet. Anlægskoordinatoren støtter desuden projektlederne i overholdelse af deadlines, bevillingsregler og anden formalia.

   

  I økonomiafsnittet i sager om anlægsbevillinger anvendes en særlig skematik, som sikrer, at økonomien er fyldestgørende og gennemskueligt beskrevet.

   

  Der indgås rammeaftaler med en eller flere rådgivere, så der ikke skal bruges tid og ressourcer på udbud af rådgiverydelser i mindre anlægsopgaver.

   

  Til gennemførelse af udbud på større anlægsopgaver tilknyttes fast en intern udbudsjurist til Vej- og Ejendomscentret.

   

  Alle projektledere gennemfører en gang årligt et internt kursus i bevillingsregler.

   

  Kommunens projektmodel ændres, så det er tydeligt, at initiativet til udførelse af anlægsopgaver ligger i Vej- og Ejendomscentret og ikke hos projektejeren.

   

  Det politiske niveau

  Der oprettes en ”anlægsfond” efter inspiration fra ”byudviklingsfonden”. Anlægsfonden opsamler mindre forbrug på anlægsopgaver til disponering på anlægsprojekter, som bliver dyrere end forventet. Disponeringen sker i Byrådet. Der laves et særligt afsnit om anlægsfonden i kasse- og regnskabsregulativet.

   

  For særligt vigtige anlægsprojekter udpeger Byrådet to byrådsmedlemmer som følgegruppe. Disse har til opgave at følge med i projektet og overvåge, at det udvikler sig i overensstemmelse med Byrådets beslutning. Hvis dette ikke er tilfældet rettes henvendelse til Borgmesteren.

   

  Der udarbejdes en ny model for afregning af interne honorarer, som understøtter fremdrift i projekterne og brug af egne ressourcer frem for eksterne rådgivere.

   

  Sager på politiske udvalg, som vurderes at være ufuldstændigt belyst, sendes tilbage til administrationen med konkret anvisning af, hvad der ønskes forbedret.

  Inddragelse og høring

  LMU i Vej- og ejendomscentret.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering