Du er her

Folkeoplysningsrådet - 10-03-2020

Folkeoplysningsrådet - 10-03-2020

Dato: Tirsdag den 10. marts 2020 Tid: Kl. 16:30
Udvalg/Råd: Folkeoplysningsrådet
 • Punkt 1 Økonomisk oversigt over puljen til udstyr, rekvisitter og projekter

  SagsID/Sagsnummer: 20/148
  Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet
  bilag_-_2020-3_oekonomioversigt_udstyr_og_rekvisitter.pdf.pdf bilag_-_ansoegninger.pdf

  Indledning

  I denne sag får Folkeoplysningsrådet en økonomisk oversigt over forbrug på kontoen projekter og udstyr.

  Beskrivelse af sagen

  Administrationen har udarbejdet en oversigt over midlerne på kontoen for projekter og udstyr.

   

  Den samlede pulje er på 365.000 kroner i 2020.

   

  Der hvor formanden, i samarbejde med administrationen, løbende har behandlet ansøgninger, vedlægges disse som bilag.

   

  Der henvises til bilag.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 10-03-2020

  Til efterretning.

 • Punkt 2 Ringsted Billard Club søger om tilskud til nyt billardbord

  SagsID/Sagsnummer: 20/148
  Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet
  bilag_-_ringsted_billard_club.pdf

  Indledning

  Ringsted Billard Club søger om tilskud til indkøb af nyt billardbord.

  Beskrivelse af sagen

  Foreningen har otte turneringshold, heraf fire divisionshold. Det er klubbens forventning, at man opretter yderligere to-tre hold.

   

  Foreningen søger om tilskud til nyt billardbord, da holdturneringerne kræver fire borde i god stand. Foreningens skriftede sidste år et bord, og ønsker nu at udskifte endnu et bord (bordet er fra 1987).

   

  Foreningen søger om 30.000 kroner. Prisen for et nyt billardbord er 75.000 kroner.

   

  Ansøgningen vedlægges som bilag.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at ansøgningen opfylder kriterierne i retningslinjerne.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 10-03-2020

  Der bevilliges 30.000 kroner.

 • Punkt 3 Ringsted IF-damefodbold søger om nyt udstyr

  SagsID/Sagsnummer: 20/148
  Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet
  bilag_ansoegning_om_udstyr_fra_ringsted_if-damefodbold.pdf.pdf

  Indledning

  Ringsted IF-damefodbold søger om tilskud til nyt udstyr.

  Beskrivelse af sagen

  Foreningen søger om forskelligt udstyr til klubbens ungdomshold.

   

  Foreningen har fremsendt ønsker for i alt 25.259 kroner.

   

  Der søges om tilskud til

   

  U15 piger    20 bolde a 337,- 6.740,-

  U14 piger    10 bolde a 337,- 3.370,-

  U13 piger    30 bolde a 200,- 6.000,-

  U9-U10 piger 30 bolde a 175,- 5.250,-

  Små fødder 10 bolde a 175,- 1.750,- 

  Fodtennis net 1 stk a 1.250,-       1.250,-

  Fartmåler 1 stk a 899,-         899,-   

   

  Ansøgningen vedlægges i bilag.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at ansøgningen opfylder kriterierne i retningslinjerne.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 10-03-2020

  Der bevilliges 2/3 af det ønskede beløb, dog max. 17.000 kroner.

 • Punkt 4 Forberedelse af årligt møde med Folkeoplysningsrådet

  SagsID/Sagsnummer: 13/14076
  Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

  x

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Med denne sag lægges der op til en drøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget af det kommende møde med Folkeoplysningsrådet i september 2020.

  Beskrivelse af sagen

  Det daværende Kultur- og Trivselsudvalg besluttede i november 2015 en model for udvalgets møder med råd og nævn.

   

  Udvalget besluttede bl.a., at udvalget på dets forudgående møde før mødet med det enkelte råd udpeger konkrete ønsker til dialogen med det enkelte råd.

   

  I modellen for møder med råd og nævn er følgende form for møder mellem udvalget og rådene besluttet: 

  • Der afholdes ét årligt møde mellem udvalget og hhv. Folkeoplysningsrådet, Frivilligrådet samt Samrådet for den folkeoplysende Voksenundervisningen hver for sig
  • Dagsordenen for møderne vil som udgangspunkt være:
   1. Gensidig orientering
   2. Ønsker og idéer til udmøntningen af gældende politikker for området og identifikation af særlige indsatsområder – fremadrettet i forhold til den kommende Kultur-, Fritids- og Frivillighedspolitik
   3. Budget og økonomi
   4. Eventuelt

   

  I Folkeoplysningsrådets vedtægter står der bl.a. følgende om rådets kompetencer og pligter:

  1. Folkeoplysningsrådet skal gennem dialog med Kultur- og Fritidsudvalget være med til fortsat at udvikle muligheder og rammer inden for folkeoplysningsområdet. Folkeoplysningsrådet rådgiver Kultur- og Fritidsudvalget i alle beslutninger herom.
  2. Folkeoplysningsrådet inddrages aktivt i arbejdet med udformningen af retningslinjer for støtte og tilskud under folkeoplysningsområdet.
  3. Folkeoplysningsrådet har pligt til at udtale sig om den af Byrådet vedtagne budgetramme for folkeoplysningsområdet.
  4. Folkeoplysningsrådet har pligt til at udtale sig om politikker der vedrører det folkeoplysende område.

   

  På denne baggrund foreslår administrationen følgende dagsorden for mødet med Folkeoplysningsrådet i september 2020:

   

  1. Gensidig orientering
  2. Ønsker og idéer til udmøntningen af gældende politikker for området og identifikation af særlige indsatsområder – fremadrettet i forhold til den kommende Kultur-, Fritids- og Frivillighedspolitik
  3. Budget og økonomi
  4. Eventuelt

   

  Udvalget kan pege på øvrige punkter til mødet.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at en drøftelse på mødet vil danne et godt udgangspunkt for dialogen med Folkeoplysningsrådet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at dagsorden for mødet med Folkeoplysningsrådet godkendes samt at yderligere emner til mødet drøftes i udvalget.

  Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 10-03-2020

  Punktet udskydes til juni 2020.

 • Punkt 5 Orientering, marts 2020

  SagsID/Sagsnummer: 20/156
  Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet

  Indledning

  Orientering fra

  -          Formanden

  -          Øvrige medlemmer

  -          Administrationen

  Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 10-03-2020

  -          Orientering:

  • Lokalrådsmøde
  • Trafiksikkerhedsrådet
  • Frivilligrådet
   • Konstituering, da der har været valg
  • Sommersjov
  • Gallaaften udskudt
  • Medlems- og lokaletilskud

   

  -          Folkeoplysningsrådet undrer sig over, at sagen vedrørende puljen til fritidsaktiviteter for børn i økonomisk udsatte familier ikke har været til høring i Folkeoplysningsrådet.

 • Punkt 6 Kino Kultur Ringsted søger om støtte fra Udviklingspuljen

  SagsID/Sagsnummer: 20/148
  Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet
  bilag_ansoegning_fra_kino_kultur_ringsted.pdf

  Indledning

  Kino Kultur Ringsted søger om støtte fra udviklingspuljen.

  Beskrivelse af sagen

  Kino Kultur Ringsted er en nyetableret forening, hvis mål er at drive Kulturbiograf i lokalerne hvor den tidligere Ringsted Kino i Tinggade har ligget.

   

  Foreningen blev stiftet af frivillige umiddelbart efter Kino Ringsted gik konkurs, og foreningen har således fungeret siden medio januar 2020.

   

  Som det fremgår af projektbeskrivelsen og ansøgningen som vedlægges som bilag, så ønsker foreningen at blive godkendt som Kunstbiograf igennem Det Danske Filminstitut. Dette kræver dog, at foreningen har været etableret og vist film igennem et år, da det er på baggrund af viste film, at Det Danske Filminstitut vurderer, hvorvidt foreningen og biografen kan blive godkendt.

   

  Udover at arbejde hen mod at blive godkendt som Kulturbiograf, så er det også ambitionen, at foreningen vil arrangere andre aktiviteter i foreningen og i lokalerne, fx

  - at arrangere kulturelle aktiviteter primært med relation til film i lokalerne

  - at benytte lokalerne til kulturelle aktiviteter og andre egnede formål

  - at drive filmklub for børn og unge med det formål at skabe interesse og forståelse for de

  levende billeder, der spiller en stor rolle i hverdagen.

   

  Generelt ønsker foreningen at arbejde sammen med både kommunale institutioner og foreninger om events og arrangementer.

   

  Der er i alt seks Kulturbiografer på Sjælland. Alle ligger i København og Nordsjælland. Det er derfor forventningen, at der er gode chancer for at få status som Kulturbiograf, ligesom det er forventningen, at Kino Kultur Ringsted vil rekruttere medlemmer og publikummer fra hele Sjælland.

   

  Foreningen har fremsendt budgetter for opstarten og for den løbende drift. Budgettet vedlægges som bilag.

   

  Der er opstartsudgifter for 160.000 kroner, og derudover arbejdes der med et driftsbudget for 2020 på 430.000 kroner.

   

  Foreningen søger om 40.000 kroner fra Udviklingspuljen.

   

  Foreningen har, udover at søge Folkeoplysningsrådet om tilskud fra udviklingspuljen, også ansøgt andre fonde og puljer.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at ansøgningen opfylder kriterierne i retningslinjerne.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 10-03-2020

  Der bevilliges 40.000 kroner.