Du er her

Folkeoplysningsrådet - 13-08-2019

Folkeoplysningsrådet - 13-08-2019

Dato: Tirsdag den 13. august 2019 Tid: Kl. 16:30
Udvalg/Råd: Folkeoplysningsrådet
 • Punkt 1 Økonomisk oversigt over puljen til udstyr, rekvisitter og projekter

  SagsID/Sagsnummer: 19/16
  Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet
  bilag_-_2019-8_oekonomioversigt_udstyr_og_rekvisitter.pdf.pdf bilag_ringsted_if-damefodbold.pdf.pdf

  Indledning

  I denne sag får Folkeoplysningsrådet en økonomisk oversigt over forbrug på kontoen projekter og udstyr.

   

  Beskrivelse af sagen

  Administrationen har udarbejdet en oversigt over midlerne på kontoen for projekter og udstyr.

   

  Den samlede pulje er på 350.000 kroner i 2019.

   

  Der hvor formanden, i samarbejde med administrationen, løbende har behandlet ansøgninger, vedlægges disse som bilag.

   

  Der henvises til bilag.

   

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

   

  Vurdering

  Administrationen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning

   

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

   

  Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 13-08-2019

  Til efterretning.

 • Punkt 2 Benløse IF-floorball søger om tilskud til indkøb af rekvisitter.

  SagsID/Sagsnummer: 19/16
  Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet
  2019-08-13_bilag_ansoegning_fra_benloese_if-floorball.pdf.pdf

  Indledning

  Benløse IF-floorball søger om tilskud til nyt udstyr.

  Beskrivelse af sagen

  Udstyret der ønskes indkøbt, skal bruges i Benløsehallen og Bengerdshallen.

   

  I Benløsehallen ønskes følgende udstyr:

   

  Rekvisit:

  Antal:

  Pris:

  Kampmål (godkendte)

  2

  4.000,00

  Net til træningsmål (reparation)

  2

  1.800,00

  Små mål til kidsfloorball

  4

  2.800,00

  Reparation af bandesæt

   

  7.500,00

  I alt

   

  16.500,00

   

  I Bengerdshallen ønskes følgende udstyr:

   

  Rekvisit:

  Antal:

  Pris:

  Træningsmål

  2

  3.400,00

  Små mål til motionshold

  4

  2.800,00

  Indkøb af hjørnestykker

   

  15.600,00

  I alt

   

  21.800,00

   

   

  Foreningen har oplyst, at der er forhandlet en rabat på 7.660 kroner, hvorfor den reelle udgift er på 30.640 kroner.

   

  Foreningen har foreslået en egenfinansiering på 7.500 kroner. Der ansøges således om et tilskud på 23.140 kroner.

   

  Ansøgningen vedlægges som bilag.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne i retningslinjerne.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 13-08-2019

  Der bevilliges 2/3 af det ansøgte, dog max 20.500 kroner.

 • Punkt 3 Ringsted Buesport & Biatlon søger om lokaletilskud

  SagsID/Sagsnummer: 17/23372
  Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet
  ringsted_buesport_og_biatlon_soeger_om_lokaletilskud.tif

  Indledning

  Ringsted Buesport & Biatlon (en del af Ringsted Sport) søger om lokaltilskud til lokaler på Haslevvej 11, 4100 Ringsted.

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted Buesport & Biatlon har lejet sig ind i en buehal på Haslevvej 11, 4100 Ringsted. I den forbindelse ønsker foreningen nu at søge om lokaletilskud.

   

  Foreningen har fået midlertidig dispensation af Ringsted Kommune til at benytte lokalerne. Dispensationen gælder frem til den 20. juli 2020.

   

  Arealet af den lejede bygning er på 343 m2.

   

  Den årlige leje udgår 47.028 kroner. Hertil komme årlig aconto for vand, varme og lys på 21.600 kroner. I alt forventes der samlede lokaleomkostninger på 68.628 kroner.

   

  Administrationen er i besiddelse af lejekontrakten.

   

  Foreningen har oplyst, at buehallen har haft åbningstid i 1.360 timer i 2018.

   

  Foreningen har endvidere oplyst, at der pt. er 30 aktive medlemmer under 25 år, og 32 aktive medlemmer over 25 år.

   

  Med baggrund i foreningens medlemssammensætning og aktivitetsniveau, vil en beregning for lokaletilskud se ud som følger:

   

  Årlig leje

  47.028,00

  A conto el, vand og varme

  21.600,00

  Samlede udgifter

  68.628,00

  Max lokaletilskud (65%)

  44.608,20

   

  Foreningens nuværende medlemssammensætning gør dog, at der vil ske en reduktion i forhold til det maksimale lokaletilskud. Det reelle lokaletilskud vil derfor udgøre 26.319 kroner i forhold til 2018-tal, og med baggrund i foreningens oplyste tal.

   

  De samlede lokaleudgifter svarer til 514 årlige aktivitetstimer beregnet ud fra KLs takst.

   

  Foreningens ansøgning ved lægges som bilag.

   

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at foreningen kan komme i betragtning til at modtage lokaletilskud til lokalerne på adressen Haslevvej 11, 4100 Ringsted. Tilskuddet vil automatisk stoppe pr. 20. juli 2020, idet dispensationen udløber, hvorfor foreningen skal søge om lokaletilskud på ny.

   

  Administrationen vil endvidere anbefale, at såfremt der gives lokaletilskud, så skal tilskuddet gives med baggrund i et maksimum antal tilskudsberettigede timer.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 12-03-2019

  Sagen tilbagesendes, med henblik på at få belyst sagen yderligere.

   

   

  Ej til stede: Bente Jeppesen og Svend Åge Jørgensen.

  Supplerende sagsfremstilling

  Folkeoplysningsrådet behandlede den 12. marts 2019 sagen om lokaletilskud til Ringsted Buesport og Biatlon. Sagen blev sendt tilbage, da rådet ønskede sagen yderligere belyst.

   

  Team Fritid og Frivillighed har været ude og besigtige lokalerne (se billede). Lokalerne rummer aktivitetsområde (hovedparten af de ansøgte m2), toiletter og omklædning/mødefacilitet.

   

  Foreningen har endvidere bekræftet, at det udelukkende er de beskrevne m2 der søges om lokaletilskud til.

   

  Ringsted Buesport og Biatlon er en selvstændig forening med egen bestyrelse og eget regnskab.

   

   

  C:\Users\flbc\Desktop\Ringsted Buesport.jpg

  Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 13-08-2019

  Der bevilliges lokaletilskud årligt på op til 550 aktivitetstimer efter gældende retningslinjer.

   

  Lokaletilskudstilsagnet er gældende fra 1. januar 2019.

 • Punkt 4 Orientering - Udbetaling af medlems- og lokaletilskud

  SagsID/Sagsnummer: 19/17
  Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet
  2019-08-13_bilag_oversigt_over_udbetaling_af_medlemstilskud_og_lokaletilskud_2019.pdf.pdf

  Indledning

  I denne sag får Folkeoplysningsrådet en orientering om hvem der har modtaget medlems- og/eller lokaletilskud.

  Beskrivelse af sagen

  Med baggrund i Folkeoplysningsloven og kommunens retningslinjer på området, har administrationen udbetalt medlems- og lokaletilskud.

   

  Tilskuddene er udbetalt med baggrund i foreningernes indberettede medlemstal og udgifter pr. 31.12.2018 og gælder således for tilskudsåret 2018.

   

  Der er nogle få foreninger som endnu ikke har modtaget medlems- og/eller lokaletilskud. Administrationen er i dialog med disse.

   

  Der henvises til bilag hvoraf beløbene fremgår.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 13-08-2019

  Til efterretning.

 • Punkt 5 Orientering - august 2019

  SagsID/Sagsnummer: 19/22
  Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet

  Indledning

  Orientering fra

  -          Formanden

  -          Øvrige medlemmer

  -          Administrationen

  Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 13-08-2019

  Orientering fra

  -          Formanden

  -          Øvrige foreninger

  -          Administrationen