Du er her

Folkeoplysningsrådet - 14-04-2020

Folkeoplysningsrådet - 14-04-2020

Dato: Tirsdag den 14. april 2020 Tid: Kl. 16:30
Udvalg/Råd: Folkeoplysningsrådet
 • Punkt 1 Ringsted eSport søger om lokaletilskud

  SagsID/Sagsnummer: 20/5739
  Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget
  ringsted_esport_soeger_om_lokaletilskud.pdf.pdf bilag_ringsted_esport_aktivitetsoversigsrul_-_4_uger.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

  X

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget beslutte om Ringsted Kommune skal give lokaletilskud til Ringsted eSports lokaler i Tinggade, Ringsted.

  Beskrivelse af sagen

  Baggrund for lokaletilskud:

  Ifølge Folkeoplysningslovens kapitel 5, §25, så er det muligt for foreninger at søge om lokaletilskud til at få dækket en del af foreningens udgifter til egne foreningslokaler.

   

  Lokaletilskuddet dækker bl.a. udgifter til el, vand, varme, husleje mm. Er udgifterne højere end den timesats, som KL hvert år melder ud, så bruges KLs sats til at beregne lokaletilskuddet.

   

  Tilskuddet skal ifølge loven være mindst 65% af de tilskudsberettigede udgifter. Foreningen skal endvidere kunne dokumentere sit aktivitetstimetal.

   

  Ved tidligere henvendelser til KL om tolkning af afsnittet om lokaletilskud har KL udtalt, at et tilsagn om lokaletilskud er bindende for kommunen. Det betyder, at Ringsted Kommune ikke efterfølgende kan afvise at udbetale lokaletilskud til foreningens på det lejemål som er indgået, med mindre at foreningen ikke opfylder reglerne i øvrigt for lokaletilskud. Vælger foreningen senere at flytte i andre lokaler, så skal et tilsagn om lokaletilskud behandles på ny.

   

  Ifølge loven, så kan Ringsted Kommune også afvise ansøgningen med det argument, at lejemålet medfører væsentlige merudgifter for kommunen.

   

  I Ringsted Kommune har Byrådet besluttet, at man yder lokaletilskud på 65%. Tilskuddet udbetales på baggrund af faktiske afholdte udgifter. Der kan ske fradrag i tilskuddet, såfremt

  -          foreningens aktive medlemmer over 25 år består af mere end 10% (hvis 12% af medlemmerne er over 25, fratrækkes der 2% i lokaletilskuddet)

  -          foreningen ikke har haft lokaletilskudsgivende aktiviteter i det omfang som de er berettiget til at få lokaletilskud i (hvis foreningen er godkendt til 1.400 timer, men kun har afholdt lokaletilskudsberettigede i 1.300 timer justeres tilskuddet tilsvarende)

   

  Ringsted eSport:

  Ringsted eSport er en nyetableret forening. Foreningen blev etableret medio 2019. Foreningen har på nuværende tidspunkt 120 aktive kontingentbetalende medlemmer, og forventer yderligere medlemsfremgang.

   

  Foreningen har lejet sig ind i 587 m2. kontorlokaler på Tinggade 20, 1., 4100 Ringsted (bygningen hvor der tidligere var posthus). Administrationen er i besiddelse af lejekontrakten.

   

  Foreningen har etableret samarbejder med både folke- og privatskoler om undervisning, således at skolerne afholder undervisning i foreningens lokaler. Endvidere har foreningen tilbud til sårbare børn og unge, hvor foreningen har afsat tid til undervisning til denne gruppe børn og unge med særlige behov.

   

  Endvidere fremgår det af foreningens aktiviteter, at der også afholdes ”åbent hus” én gang ugentligt, hvor alle kan komme og stifte bekendtskab med eSport.

   

  En sammentælling af foreningens samlede aktiviteter, fremgår det at foreningen tilbyder følgende:

   

  Typisk 4-uges aktivitet for foreningen:

  Uge 1

  Uge 2

  Uge 3

  Uge 4

  I alt

  4-ugers rul

  Sæson,
  40 uger

  Undervisning - samarbejde med skoler

  12

  12

  12

  12

  48

  480

  Åbent hus

  3

  3

  3

  3

  12

  120

  Aftenklub/åbent hus for udsatte unge

  6

  6

  6

  6

  24

  240

  Foreningsaktiviteter for medlemmer

  18

  18

  18

  18

  72

  720

  LAN-aktiviteter for medlemmer

  43

  0

  25

  0

  68

  680

  Sammentælling

   

   

   

   

  224

  2.240

   

  I Ringsted Kommune har man ikke tradition for at støtte aktiviteter som ”åbent hus, varmestue, lektiehjælp mm”. med lokaletilskud.

   

  Selve foreningsaktiviteten hvor der foregår folkeoplysende kontinuerlige aktiviteter foregår hver dag ifølge foreningens fremsendte aktivitetsoversigt. Årligt foregår der samlet ”rene” foreningsaktiviteter i 1.400 timer årligt (foreningsaktiviteter for medlemmer 720 timer og LAN-aktiviteter 680).

   

  Foreningen har årlige lejeudgifter (husleje, el- og varmeudgifter) for i alt 339.600,00 kr.

   

  Såfremt det besluttes at imødekomme foreningens ønske om lokaletilskud og det besluttes at give et lokaletilskud beregnet ud fra et fast antal årlige aktivitetstimer ser beregningen således ud (beregnet efter 2019-satser):

   

  1.400 aktivitetstimer x KLs timesats (135,98 kr.)  190.372,99 kr.

  Lokaletilskud udgør max. (65% i lokaletilskud (190.372 / 65%)) 123.741,80 kr. 

   

  Foreningens ansøgning og aktivitetsoversigt vedlægges som bilag.

   

  Teknik- og Miljøcenteret har endvidere oplyst, at der gerne må foregå foreningsaktiviteter i de lejede lokaler jf. lokalplanen.

  Inddragelse og høring

  Folkeoplysningsrådet høres på sit møde den 14. april 2020.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at en del af foreningens aktiviteter vil være berettiget til lokaletilskud efter Folkeoplysningslovens bestemmelser. Administrationen vurderer derfor, at ansøgningen skal imødekommes med et årligt tilskud svarende til årligt 1.400 aktivitetstimer efter gældende regler. Administrationen kan ikke pege på alternative kommunale lokaler hvor foreningen kan fortsætte sit virke.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at ansøgningen imødekommes med et årligt lokaletilskud svarende til 1.400 aktivitetstimer. Beløbet finansieres fra kontoen for lokaletilskud.

  Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 14-04-2020

  Anbefales tiltrådt. Det anbefales endvidere, at lokaletilskuddet skal gælde pr. 1. april 2020.

   

  Ej til stede: Charlotte Skaaning.

 • Punkt 2 Orientering - april 2020

  SagsID/Sagsnummer: 20/156
  Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet

  Indledning

  Orientering fra

  -          Formanden

  -          Øvrige medlemmer

  -          Administrationen

   

  Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 14-04-2020

  Orientering fra medlemmerne.

   

  Ej tilstede: Charlotte Skaanng.