Du er her

Frivilligrådet - 25-06-2020

Frivilligrådet - 25-06-2020

Dato: Torsdag den 25. juni 2020 Tid: Kl. 17:00
Udvalg/Råd: Frivilligrådet
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  SagsID/Sagsnummer: 18/6570
  Sagen afgøres i: Frivilligrådet

  Beslutning i Frivilligrådet den 25-06-2020

  Godkendt.

 • Punkt 2 Arrangement i forbindelse med Frivillig Fredag 2020

  SagsID/Sagsnummer: 20/8717
  Sagen afgøres i: Frivilligrådet

  Indledning

  Den landsdækkende Frivillig Fredag afholdes hvert år den sidste fredag i september måned. I år fredag den 25. september.

  Med denne sag skal Frivilligrådet beslutte om dagen skal markeres, og på hvilken måde.

  Beskrivelse af sagen

  Frivillig Fredag er en landsdækkende begivenhed, der markeres på forskellige måder rundt omkring i landet. I år er temaet for Frivillig Fredag ”Bæredygtige fællesskaber”. Temaet er udvalgt på baggrund af corona krisen, hvor de frivillige fælleskaber åbnede for nye måder at være sammen på, mens landet var lukket ned.

   

  Frivilligrådet har i en årrække valgt at markere Frivillig Fredag ved at afholde en inspirationsaften for de frivillige sociale foreninger og grupperinger.

  Formålet med aftenen har været at skabe netværk, at få input fra de frivillige, og give inspiration til dem og deres arbejde. Arrangementet har været meget positivt modtaget, og der har været god tilslutning. Aftenen har ligget torsdag op til Frivillig Fredag, i 2020 torsdag den 24. september.

  Andre muligheder for at markere Frivillig Fredag vil være et arrangement fredag den 25. september, hvor det frivillige liv bidrager aktivt i planlægning og afvikling.

   

  Der er økonomisk råderum til at understøtte et arrangement i lighed med tidligere år. Udgifter til oplægsholder, forplejning mv.

   

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at en inspirationsaften i lighed med tidligere år, vil understøtte etablering af netværk og give inspiration til det frivillige sociale liv i kommunen

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at sagen drøftes med henblik på beslutning om Frivillig Fredag skal markeres, samt at det besluttes i hvilken form, det skal ske. Endvidere indstilles det, at Frivilligrådet nedsætter en arbejdsgruppe, der skal endeligt beslutte form og indhold af et eventuelt arrangement.

   

  Beslutning i Frivilligrådet den 25-06-2020

   

  Frivilligrådet beslutter, at udsætte arrangementet til foråret på grund af Covid 19 situationen.

 • Punkt 3 Orientering om uddeling af §18 tilskud til frivilligt socialt arbejde

  SagsID/Sagsnummer: 19/18234
  Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget
  bilag_1_kfu_16.05.20_oversigt_over_ansoegninger_til_frivilligt_socialt_arbejde.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

  x

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag orienteres udvalget om hvilke ansøgninger om §18 tilskud til frivilligt socialt arbejde der er indkommet og afgjort i perioden fra 1. januar 2020 til 20. maj 2020.

  Beskrivelse af sagen

  Kultur- og Fritidsudvalget uddeler hvert år § 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde. Tilskuddet gives i henhold til de indsatsområder, der er udpeget, og tilskuddet kan ansøges løbende. Afgørelse om § 18 tilskud træffes administrativt  med efterfølgende halvårlig orientering til Kultur- og Fritidsudvalget.

   

  I 2020 er der frem til 20. maj indkommet 16 ansøgninger om § 18 tilskud, hvoraf ingen har fået afslag, da alle  ansøgninger har modtaget helt eller delvist tilskud. Begrundelser for modtagelse af tilskud fremgår af Bilag 1.

   

  Opgørelsen er foretaget pr. 20. maj 2020.

   

  Antal ansøgninger og fordelingen på indsatsområder fremgår af nedenstående skema:

   

  Indsatsområde

  Antal ansøgninger

  Antal tilsagn

  Ældre og ensomme

  8

  8

  Særlig udsatte grupper

  5

  5

  Handicappede

  0

  0

  Patientforeninger

  2

  2

  Integration på tværs af etniske

  grupper

  1

  1

  Sårbare unge

  0

  0

  Uden for indsatsområder

  0

  0

   

  Herudover er der udbetalt kr. 200.000 til Kirkens Korshærs værested Cafe Dagmar, der har fået en bevilling på kr. 400.000 til brug i 2020 fra §18 midlerne. De resterende kr. 200.000 udbetales pr. 1. juli.

   

  Der er uddelt kr. 157.000 i alt.

   

  En følge af corona situationen er, at flere af de planlagte aktiviteter bliver udskudt til efteråret 2020 eller til 2021. Administrationen indgår løbende aftaler med ansøgere om dette. En enkelt ansøger har desuden fået tilladelse til at anvende tilskuddet til corona relaterede udgifter i stedet for det oprindeligt ansøgte, der ikke kunne gennemføres.

   

  Der er 188.000 i puljen til uddeling resten af året.

  Muligheden for at ansøge om § 18 tilskud bliver løbende formidlet af flere forskellige kanaler

  såsom den lokale presse, kommunens hjemmeside, via dialog og opsøgende arbejde samt på

  orienteringsmøder.

  Inddragelse og høring

  Efter udvalgets behandling af sagen, sendes den til orientering i Ældreråd, Handicapråd,

  Integrationsråd og Frivilligråd.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at de uddelte tilskud er omfattet af indsatsområderne for

  uddeling af § 18 tilskud.

  I forhold til de konkrete aktiviteter og projekter, og effekten af den tildelte støtte, ligger der to former for tilbagemeldinger til grund for administrationen vurdering:

  1. Via den dokumentation, ansøgere skal indsende efter at den tilskudsberettigede aktivitet er gennemført. Her peger tilskudsmodtagerne på, at tilskuddene netop gør, at der kan gennemføres fx en udflugt, et foredrag, en sommerlejr, en rådgivning, en ny aktivitet mv.
  2. Via den personlige kontakt med tilskudsmodtagerne. Dette både i forbindelse med den daglige kontakt med foreningerne, kontakten i forbindelse med øvrige arrangementer for foreningerne, og via dialogen i Frivilligrådet.

   

  Administrationen vurderer på den baggrund, at de gennemførte aktiviteter i forlængelse af tilskuddene understøtter og videreudvikler det frivillige sociale arbejde i Ringsted Kommune ikke mindst i forhold til at gøre en konkret forskel for målgrupperne.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-06-2020

  Orientering taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

  Beslutning i Frivilligrådet den 25-06-2020

  Orientering taget til efterretning.

 • Punkt 4 Orientering om revideret vejledning til ansøgninger til frivilligt socialt arbejde

  SagsID/Sagsnummer: 19/18234
  Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget
  bilag_1_vejledning_til_ansoegning_om_tilskud_til_frivilligt_socialt_arbejde_28._maj_2020.pdf bilag_2_vejledning_til_ansoegning_om_ss18_tilskud_2018.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

  x

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Med denne sag fremlægges til orientering revideret vejledning til ansøgning om §18 tilskud til frivilligt socialt arbejde. Vejledningen er revideret dels på opfordring fra Frivilligrådet, og dels på baggrund af erfaringer, som  administrationen har indhentet de sidste år, omkring eventuelle misforståelser fra ansøgernes side, beroende på uklarheder i den nuværende vejledning.

   

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted Kommune afsætter hvert år et beløb til tilskud til frivilligt socialt arbejde. Tilskuddet gives som et tilskud under Servicelovens §18 og omtales i det daglige som §18 tilskud.

  Ansøgere er typisk de frivillige sociale foreninger i kommunen, samt en række landsdækkende foreninger, der laver sociale aktiviteter og rådgivning målrettet borgere fra Ringsted.

  Vejledningen til ansøgning om §18 tilskud retter sig mod ansøgere, og formålet med den, er at ansøgerne kan få oplysning, om hvordan de søger §18 tilskud, hvem der kan søge, hvad der kan søges til, samt hvorledes procedure og krav til afrapportering er.

  Den reviderede vejledning (bilag 1) erstatter den tidligere (bilag 2), der blev vedtaget af det daværende Kultur- og Trivselsudvalg i december 2014.

  Der er ikke væsentlige ændringer i den nye vejledning, og der er mest tale om redaktionelle ændringer til gavn for ansøgere.

  Dog er der enkelte ting som adskiller sig i forhold til tidligere. Administrationen har lavet disse ud fra de erfaringer, der er gjort i perioden, samt beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 10. december  2019, om at tilføje yderligere et indsatsområde.

  Disse er:

  • Indsatsområdet ”Sårbare unge” er tilføjet
  • Benævnelsen af indsatsområdet ”Misbrugsområdet ved Cafe Dagmar” er ændret til: ”Kirkens Korshærs værested Café Dagmar for socialt udsatte og sårbare borgere”. Dette er en mere retvisende betegnelse
  • Det er præciseret, hvem der kan søge tilskud
  • Tilskudsloftet er sat til kr. 25.000. Tidligere har der været opereret med to tilskudslofter på kr. 20.000 og kr. 25.000. Dette har givet forvirring for ansøgerne, og det ændres derfor til et beløb. Det er er administrationens vurdering, at det ikke vil give udfordringer i forhold til tildelingen af tilskud
  • Det er præciseret, at der ikke gives tilskud til vederlag til frivillige, hvor den frivilliges udgifter ikke kan dokumenteres med bilag
  • Det er præciseret, at der ikke gives udgifter til aktiviteter, hvor der ikke er involveret frivilligt socialt arbejde i væsentlig grad. Eksempelvis til udgifter til lønninger, hvor dette er den primære aktivitet
  • Der kan indsendes ansøgning hele året, før var det hele året frem til 1. december. Erfaringen er at det ikke har praktisk betydning i forhold til sagsbehandlingen, og at datoen alene skaber forvirring for ansøgere

   

  Øvrige ændringer er redaktionelle og sproglige.

  Ansøgningsskema vil blive tilrettet, så det er i overensstemmelse med vejledningen.

   

  Inddragelse og høring

  Frivilligrådet orienteres på først kommende møde

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at den reviderede vejledning kan give ansøgere et godt overblik over, hvad det er muligt at søge tilskud til, hvordan der søges, hvem der kan søge, hvordan proceduren er, og hvorledes der skal afrapporteres efterfølgende.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-06-2020

  Orientering taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

  Beslutning i Frivilligrådet den 25-06-2020

  Orientering taget til efterretning.

 • Punkt 5 Orientering fra Ringsted Kommune

  SagsID/Sagsnummer: 18/6572
  Sagen afgøres i: Frivilligrådet

  Indledning

  Administrationen orienterer, herunder om:

  • Ny dato for fællesmøde med Kultur- og Fritidsudvalget 17. november 2020
  • Pulje til børns fritidsaktivitet
  • Åbning af foreningslivet efter coronasituationen

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Frivilligrådet den 25-06-2020

   

   

  Orientering taget til efterretning.

 • Punkt 6 Orientering fra medlemmerne

  SagsID/Sagsnummer: 18/6572
  Sagen afgøres i: Frivilligrådet

  Indledning

  Frivilligrådets medlemmer orienterer om aktiviteter i de råd/organisationer de repræsenterer.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Frivilligrådet den 25-06-2020

  Orientering taget til efterretning.

 • Punkt 7 Eventuelt

  SagsID/Sagsnummer: 18/6568
  Sagen afgøres i: Frivilligrådet

  Beslutning i Frivilligrådet den 25-06-2020

  Intet til eventuelt.