Du er her

Handicaprådet - 03-12-2019

Handicaprådet - 03-12-2019

Dato: Tirsdag den 3. december 2019 Tid: Kl. 17:30
Udvalg/Råd: Handicaprådet
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beslutning i Handicaprådet den 03-12-2019

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen og Tina-Mia Eriksen

   

   

 • Punkt 2 Opfølgning siden seneste møde

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beskrivelse af sagen

  Handicappris 2020:
  Husk at indsende indstilling af vinder til Handicapprisen 2020 inkl. begrundelse senest torsdag den 12.12.2019. Dette sendes til sekretæren for Handicaprådet.

   

  Mødeplan for Handicaprådet 2020:

  På seneste møde godkendte Handicaprådet mødeplanen for 2020 – efterfølgende er administrationen blevet opmærksom på, at Handicaprådet og Integrationsrådet har fået dobbeltbooket den 8.9.2020. Det foreslås at rykke mødet i Handicaprådet til onsdag den 9.9.2020.

  Beslutning i Handicaprådet den 03-12-2019

  Der blev fulgt op på følgende:

   

  • Handicappris 2020: Handicaprådet sender indstilling til Handicapprisen til sekretæren for Handicaprådet.
  • Mødeplan for Handicaprådet: Ændret mødedato er godkendt.
  • Politik for voksne med særlige behov: Der laves fortsat en politik for voksne med særlige behov og handicapområdet tænkes ind. Derudover undersøges det, om der i en forsøgsperiode i dagsordensproduktioner kan udvikles et afsnit, hvor der redegøres for konsekvenser for handicapområdet.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen og Tina-Mia Eriksen

 • Punkt 3 Orientering om anvendelse af revalidering som tilbud i beskæftigelsesindsatsen

  SagsID/Sagsnummer: 19/19072
  Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

  x

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har ønsket at få forelagt en sag om anvendelse af revalidering som tilbud i beskæftigelsesindsatsen.

  Beskrivelse af sagen

  Formålet med revalidering er at hjælpe borgere med begrænset arbejdsevne tilbage på arbejdsmarkedet.

   

  Efter lov om en aktiv socialpolitik kan kommunen give tilbud om revalidering, når erhvervsrettede aktiviteter efter nævnte eller anden lovgivning, herunder lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ikke er tilstrækkelige til, at den pågældende kan klare sig selv.

   

  For at kunne få revalidering er det en forudsætning, at man har begrænsninger i arbejdsevnen, og at der ikke er andre tilbud, som kan hjælpe en med at få tilknytning til arbejdsmarkedet. Reglerne om revalidering er således subsidiære i forhold til andre ordninger

   

  En analyse gennemført af Rambøll for årene 2001-2013 dvs. op til førtidspension og fleksjobreformen i 2013, viser, at reglerne for revalidering, som skal findes i en række forskellige paragraffer i to forskellige love og en bekendtgørelse, er blevet opfattet som uoverskuelige og uklare i administrationen i den undersøgte periode. Det fremgår yderligere af Rambølls rapport, at selvforsørgelseseffekten for revalidering generelt har været lav, med en stigende tendens i op til 5 år efter afsluttet forløb, hvor effekten topper på ca. 33 pct., hvorefter den stagnerer. Se evt. rapporten her:

  https://star.dk/media/4964/evaluering-af-revalideringsordningen-rambll.pdf

   

  Efter indførelsen af førtidspension og fleksjobreformen i 2013, hvor der blev indført nye tilbud vedr. ressourceforløb, nye regler for fleksjob og senere jobafklaring, er revalideringsredskabet blevet anvendt i et begrænset omfang. Revalidering har typisk et langsigtet perspektiv, hvilket fremstår i modstrid med de overordnede intentioner i den gældende beskæftigelseslovgivning.

   

  Der er i administrationen opmærksomhed på, at alle borgere tilbydes den indsats, som bedst fremmer deres mulighed for at vende tilbage i selvforsørgelse, men de borgere, som tidligere umiddelbart ville have været i målgruppen for revalidering, kan derfor nu også ofte tilhøre målgrupper, der kan få andre typer af tilbud som f.eks. ressourceforløb, der på kortere sigt og med større sikkerhed kan bidrage til, at borgeren kommer tilbage på arbejdsmarkedet.

   

  En omstændighed, der yderligere kan have betydning for borgernes egen interesse i at søge om revalidering, er at der i de senere år er indført mere rummelige rammer for SU, med mulighed for at søge såvel ekstra SU-klip og supplerende SU-lån for forsørgere samt SU-tillæg til uddannelsessøgende med handicaps.

   

  En udsøgning i Ringsted Kommunes fagsystem tilbage til 2014 viser således, at der i november 2019 er i alt 4 borgere, der har en revalideringssag, heraf blev de 3 af sagerne oprettet allerede i 2015. Hertil kommer 2 borgere, der i perioden har været i forrevalidering. Disse sager er begge afsluttet.

   

  Data fra jobindsats.dk på effekten af revalidering, målt 12 mdr. efter afsluttet revalideringsforløb i Ringsted Kommune, viser, at i 2014 blev i alt 67 pct. af alle forløb afsluttet med selvforsørgelse, i 2015 var det 63 pct., i 2016 i alt 25 pct., og i 2017 i alt 60 pct. Det bemærkes dog, at der er tale om et meget lille antal forløb.

   

  Der har derudover været en lille udslusning til uddannelse i perioden, men datamængden er for lille til, at andelen kan opgøres på forløb. Der findes endnu ingen data for år 2018.

   

  Til sammenligning har vi forhørt os om anvendelsen af revalidering i Lolland kommune, som er kendt for at prioritere redskabet højt. Et dataudtræk fra 290 revalideringssager i 2016 i Lolland kommune viser en selvforsørgelseseffekt på ca. 45 pct.

   

  Endelig viser data fra jobindsats.dk, at der er sket et markant fald i revalidering i hele landet fra 2013 og frem, og at Ringsted generelt anvender redskabet i lavere grad end vore nabokommuner. Andelen af revalidender i hele landet er faldet fra 0,30 pct. af arbejdstyrken i 2013 til 0,10 i 2019, og i Ringsted er andelen faldet fra 0,23 til 0 (Der er 4 fuldtidspersoner på revalidering i 2019, men dette er for lille en andel til at blive registreret i pct.andelen). For vore nabokommuner Faxe, Sorø og Stevns er der sket et tilsvarende fald i perioden, men deres andel er højere end Ringsteds, med hhv. 0,18, 0,13 og 0,23 pct. af arbejdsstyrken i 2019, hvilket svarer til godt 20 personer i hver af kommunerne.

  Inddragelse og høring

  Handicaprådet.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det vurderes på baggrund af antallet af sager, at lovhjemlen til at bevilge revalidering fortsat anvendes, om end i begrænset udstrækning, og at effekten har været god på de afsluttede sager. Imidlertid viser data også, at forløbene er langvarige og dermed indebærer en risiko for at fastholde den enkelte borger i en langvarig forsørgelsesperiode.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Handicaprådet den 03-12-2019

  Orienteringen er taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen og Tina-Mia Eriksen

 • Punkt 4 Orientering om eksterne puljeprojekter på social- og sundhedsområdet

  SagsID/Sagsnummer: 18/23680
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

  X

  X

   

   

   

   

   

  X

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet vedtog den 13. maj 2019 en revideret delegationsplan for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, hvor det blev besluttet, at fagudvalg og Byråd skal orienteres hvert halve år om projekter med ekstern puljefinansiering på social- og sundhedsområdet.

  Beskrivelse af sagen

  I de halvårlige sager vil der blive orienteret om eksterne puljemidler, der er tildelt til kommunen siden sidst samt om puljeansøgninger, som kommunen har søgt, men afventer svar eller har fået afslag på. I de halvårlige sager vil der også blive orienteret om effekter og resultater fra eksternt finansierede puljeprojekter, fx ved midtvejs- eller slutevaluering af et projekt.

   

  I denne første orienteringssag er der følgende at orientere om:

   

  • Sundhed & Træning har fået bevilget 677.000 kr. fra Sundhedsstyrelsen til projektet ”Systematisk behovsvurdering af borgere med kronisk sygdom i Ringsted Kommune”. Formålet er at implementere Sundhedsstyrelsens anbefalinger for behovsvurdering i den afklarende samtale for borgere med kronisk sygdom, fx borgere med type 2-diabetes, KOL, kræft, Hjertekarsygdomme, gigt og ryglidelser. Det skal bidrage til at øge borgernes mestringsevner og livskvalitet. Projektperioden er fra medio 2019 til udgangen af 2020.

   

  • Café Ingeborg har fået bevilget 2,9 mio. kr. fra en almennyttig fond til projektet ”Café Ingeborg på hjul”. Navnet på fonden kan først offentliggøres senere. Projektet handler om at udbrede Café Ingeborgs aktiviteter til flere borgere i kommunen bl.a. ved at styrke lokale fællesskaber og skabe møder mellem generationer. Konkret er der bevilliget en foodtruck og en kokkestilling der, sammen med særlige medarbejdere fra Café Ingeborg, vil køre ud og invitere til samskabelse af madcaféer i landsbyer i de mindre lokalsamfund i Ringsted Kommune. Der vil også blive etableret et udekøkken på Plejecenter Solbakken, hvor der skal afholdes ”Generationscaféer”. Her kan plejecentrets beboere hygge, tilberede mad og spise sammen med Ingeborgs medarbejdere og børnefamilier, der kan være henvist fra Ingeborg på hjul, Børnecenteret eller Social- og Sundhedscenteret. Endelig dækker bevillingen også indkøb af en rygeovn, der etableres på Plejecenter Ortved. Rygeovnen har til formål at løfte kvaliteten af pålæg og mad til beboerne på plejecentrene. Projektperioden er fra slutningen af 2019 til udgangen af 2022.

   

  • Socialpsykiatrien og Ungeenheden har søgt puljemidler fra Socialstyrelsen til et projekt om udvikling af forebyggende kommunale tilbud for psykisk sårbare unge.  Der er søgt om 5,9 mio. kr. til bl.a. støtteforløb for 13-15-årige med psykisk sårbarhed og gruppestøtte for forældre til unge med psykiske problemer. Der forventes svar på ansøgningen i starten af december 2019. Projektperioden vil i givet fald være fra 2020-2022.

   

  • I juli 2019 søgte Socialpsykiatrien og Ungeenheden i samarbejde med en række andre kommuner puljemidler fra Socialstyrelsen til projektet ”Stifinder – sikre veje for børn og unge, som belastes af voksnes rusproblemer”, men midlerne blev ikke bevilget, da en anden ansøger blev valgt.

  Inddragelse og høring

  Til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

   

  De bevillingsmæssige konsekvenser ved eksterne puljemidler behandles ved de kvartalsvise budgetrapporter.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at de eksternt finansierede projekter er med til at sikre udvikling af nye tilbud og begivenheder til gavn for flere borgergrupper.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Handicaprådet den 03-12-2019

  Orienteringen er taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen og Tina-Mia Eriksen

   

 • Punkt 5 Prøvesmagning til hjemmeboende

  SagsID/Sagsnummer: 19/108
  Sagen afgøres i: Ældrerådet

  Indledning

  I denne sag fremlægges forslag til prøvesmagning af madservice leveret af Det Danske Madhus.

  Beskrivelse af sagen

  Madservice til hjemmeboende borgere leveres af Det Danske Madhus, og kontrakten løber til og med 2020. Borgerne har fritvalg af leverandør og kan vælge at få leveret madservice via et fritvalgsbevis. Pt er der ingen borgere, der benytter dette. Ringsted Kommune har mulighed for at lave prøvesmagning af maden fra Det Danske Madhus uden omkostninger for kommunen.

   

  Det Danske Madhus tilbyder følgende muligheder uden beregning:

  • Prøvesmagning i Ringsted Kommune.
  • Prøvesmagning hos Det Danske Madhus for op til 30 personer, på adressen Roholmsvej 11D 2620 Albertslund.

   

  Det betyder, at der er mulighed for at få en prøvesmagning og evt. invitere et borgerpanel eller lign. med til prøvesmagning hos Det Danske Madhus eller i lokaler i Ringsted Kommune.

   

  Afhængig af antal personer, der deltager til prøvesmagningen, kan der vælges følgende:

  • Prøvesmagning af et udvalg af de retter borgerne kan vælge i den periode, hvor prøvesmagningen foregår.
  • Prøvesmagning af forskellige diæter eks. mad til borgere med dysfagi.

   

  På Ældrerådets møde d. 18. november 2019 besluttede Ældrerådet, at de ønsker prøvesmagning af madservice til hjemmeboende borgere. Prøvesmagningen skal foregå på Amtstue Alle 71 i Ringsted, med et deltagende borgerpanel.

   

  Administrationen foreslår at prøvesmagningen afholdes sammen med Handicaprådet, da målgruppen for madservice til hjemmeboende er alle borgere, som ikke er istand til at tilberede egen mad.

   

  Derudover foreslår administrationen følgende:

  • At der inviteres et borgerpanel ind fordelt med;
   •  5 borgere i målgruppen over 65 år. Denne målgruppe foreslås inviteret via Ældrerådet og evt. via madklubberne (Afventer svar fra Anne Mikkelsen om det er en god ide).
   • 5 borgere i målgruppen over 18 år med særlige behov, som gør at de ikke er i stand til at tilberede egen mad. Denne målgruppe foreslås inviteret via Handicaprådet.
  • At prøvesmagningen foregår i Kantinen på Amtstue Alle 71 i januar eller februar måned kl. 17. Administrationen kommer efterfølgende med forslag til datoer, hvor Det Danske Madhus har mulighed for at deltage.
  • At retterne vælges ud fra følgende principper:
   • De tre mest valgte forretter i den uge hvor prøvesmagningen foregår.
   • De to mest valgte hovedretter + en hovedret under kategorien ”specialkost” Det Danske Madhus leverer den mest bestilte ret under kategorien.
   • De tre mest solgte desserter.

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Indstilling

  Administrationen indstiller til Ældrerådet:

  1: At forslag til prøvesmagning godkendes

   

  Administrationen indstiller til Handicaprådet:

  1: At Handicaprådet tager stilling til deltagelse i en prøvesmagning.

  2: At forslag til prøvesmagning godkendes.

  3: At Handicaprådet kommer med forslag til fem deltagere i et borgerpanel.

  Beslutning i Handicaprådet den 03-12-2019

  Punktet er udskudt til mødet i januar 2020. Handicaprådet bemærker, at de ikke kender nogen borgere, som er i målgruppen.

   

  Til mødet i januar undersøger administrationen:

  • Hvor stor er målgruppen inden for handicap- og psykiatriområdet?
  • Hvad er aldersfordelingen for disse borgere?

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen og Tina-Mia Eriksen.

   

 • Punkt 6 Orientering fra formanden

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beslutning i Handicaprådet den 03-12-2019

  Der blev orienteret om, at formanden har forlænget sin orlov.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen og Tina-Mia Eriksen

   

 • Punkt 7 Orientering fra administrationen

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beslutning i Handicaprådet den 03-12-2019

  Børnecenterchefen orienterede om:

  • Der har været afholdt dialogmøde vedr. brugertilfredshedsundersøgelsen blandt forældre til børn med handicap, som blev drøftet på Handicaprådets møde i november. Brugerne tilsluttede sig Handicaprådets bemærkninger, og undersøgelsen bliver sat i gang i januar 2020. 

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen og Tina-Mia Eriksen

 • Punkt 8 Punkter til kommende møder

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beslutning i Handicaprådet den 03-12-2019

  DH-siden af Handicaprådet ønsker at undersøge muligheden for at afholde et åbent arrangement i 2020 vedr. arv og testamente. Administrationen undersøger, om Handicaprådet har midler til overs i 2019, som kan overføres og anvendes til et sådant arrangement i 2020.

   

  DH-siden af Handicaprådet ønsker opfølgning på fravær i udskoling og vurdering af fagligheden inden for det specialiserede område inden sommerferien 2020 med deltagelse af Skolecenterchefen. 

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen og Tina-Mia Eriksen