Du er her

Handicaprådet - 04-02-2020

Handicaprådet - 04-02-2020

Dato: Tirsdag den 4. februar 2020 Tid: Kl. 17:30
Udvalg/Råd: Handicaprådet
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beslutning i Handicaprådet den 04-02-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Christina Denise Wandel og Tina-Mia Eriksen

   

 • Punkt 2 Opfølgning siden seneste møde

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beskrivelse af sagen

  Orientering om den videre politiske behandling af de sager, som Handicaprådet havde til høring i januar 2020.

  Beslutning i Handicaprådet den 04-02-2020

  Der blev orienteret om følgende:

  • STU-tilbud er godkendt på Café Ingeborg
  • Borgerrådgiverens halvårsstatus blev behandlet
  • Kvalitetsstandard for plejefamilieforhold, herunder aflønning af plejefamilier, er godkendt
  • Administrationen har fået bemyndigelse til at udarbejde en aftale med Region Sjælland om blodprøvetagning i det kommende sundhedshus
  • Forslag til tids- og procesplan for udbygning af plejeboligkapacitet er godkendt. 

   

  Ej til stede: Christina Denise Wandel og Tina-Mia Eriksen

 • Punkt 3 Daginstitution Solstrålen

  SagsID/Sagsnummer: 20/123
  Sagen afgøres i: Handicaprådet
  fw_legeplads_uden_tilgaengelighed.msg legeplads_tilgaengelighed.pdf.pdf

  Beskrivelse af sagen

  Handicaprådet modtog vedhæftede henvendelse vedr. daginstitution Solstrålen pr. mail den 14. januar 2020. Henvendelsen er sendt af Maria Lage-Hansen, som er formand for forældrebestyrelsen Solstrålen.

   

  Henvendelsen bedes drøftes i Handicaprådet.

  Beslutning i Handicaprådet den 04-02-2020

  Børnecenterchefen orienterede om følgende:

  • De forsvundne legeredskaber er fundet
  • Legeredskaberne skal gennemgås for vurdering af nuværende stand
  • Der arbejdes på at finde en løsning for at sikre den rette belægning af stierne i daginstitutionen

   

  Handicaprådet opfordrede på baggrund af drøftelserne til, at belægningen på stierne udbedres hurtigst muligt.

   

  Ej til stede: Christina Denise Wandel og Tina-Mia Eriksen

 • Punkt 4 Invitation til Handicaprådenes dag

  SagsID/Sagsnummer: 20/123
  Sagen afgøres i: Handicaprådet
  att._handicapraadet._kom_med_til_handicapraadenes_dag_den_25._februar_2020.msg

  Beskrivelse af sagen

  Det Centrale Handicapråd inviterer til Handicaprådenes Dag den 25. februar 2020 med fokus på kommunale handicappolitikker.

   

  Handicaprådenes Dag finder sted på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 25. februar 2020 kl. 9.30 – 17.00. Det koster 1000,- ekskl. moms pr. deltager. Der er tilmeldingsfrist den 14. februar 2020.

   

  Invitationen er vedhæftet som bilag, og er sendt til medlemmer af Handicaprådet pr. mail den 14. januar 2020.

   

   

  Beslutning i Handicaprådet den 04-02-2020

  Karl Østergaard Hansen vil gerne deltage. Administrationen sørger for tilmelding.

   

  Ej til stede: Christina Denise Wandel og Tina-Mia Eriksen

 • Punkt 5 Orientering om Liva 2019

  SagsID/Sagsnummer: 17/10179
  Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
  liva_statusrapport_2019.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

  X

   

   

   

   

  X

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Udvalgene orienteres om status på Liva Healthcare, som er en app med digital livsstilsvejning.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet besluttede den 6. juni 2017, at Ringsted Kommune skulle købe licens til Liva Healthcare, som er en livsstilsapp, hvor borgere i Ringsted Kommune kan få personlig vejledning af medarbejdere i Sundhed & Træning. Liva er målrettet arbejdet med at forebygge livsstilssygdomme og fremme sundhed hos borgere med kroniske sygdomme, fx KOL, svær overvægt mm.

   

  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Genoptræningsudvalget blev den 21. november 2018 præsenteret for en evaluering af Liva Healthcare. I forbindelse med sagen besluttede Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, at de ønskede en ny status, når indsatsen havde været i drift i et år.

   

  Der er udarbejdet en ny intern statusrapport inkl. evaluering af projektet i 2019. Statussen indeholder bl.a. opfølgning på succeskriterier for 2019 og en plan for den videre drift af Liva i 2020.

   

  Af statussen fremgår opfølgning på succeskriterier i 2019:

   

  Mål

  Resultat

  Målopfyldelse

  Der skal være en tilgang på 200-250 forløb

   

  Der har været en tilgang på 156 borgere

  Målet er ikke nået

  Der skal være en tilgang på 75 mænd

  Der er nået en tilgang på 45 mænd, hvilket svarer til 29 % ud af den samlede tilgang på 156 borgere. Det svarer til en øget tilgang på 8 procentpoint (tilgangen af mænd i projektperioden var 21 %)

  Målet er ikke nået

  Flere unge benytter Liva

   

  Der er en øget tilgang på 4 procentpoint af unge, som benytter Liva (27 % i 2019 og 23 % i projektperioden)

  Målet er nået

  Der skal være en tilgang på 150 borgere med kronisk fysisk eller psykisk sygdom

  Der er nået en tilgang på 108 borgere med kronisk eller anden sygdom og 15 borgere med stress. Samlet er det en tilgang på 123 borgere

  Målet er ikke nået

  60 % af borgerne gennemfører forløbet med opnåelse af mindst 1 mål

   

  Gennemførelsesprocenten er 55 %. 268 borgere er afsluttet i 2019, heraf 117 borgere fordi Liva ikke fandtes brugbar eller pga flytning til et andet tilbud.

  Målet er ikke nået

   

  Hvert år lægges der en kommunikationsstrategi med fokus på 2-3 kampagneperioder. I 2019 er der bl.a. gjort følgende for at rekruttere borgere til Liva:

  • Radiokampagne på SLR – Sjælland og ø’erne, samt Facebookkampagne
  • Uddeling af postkort på Ringsted Station, Bibliotek, Jobcenter og Apoteket
  • Deltagelse på Ringsted Natten
  • Facebookkampagne samt været ude i lokale forretninger i midtbyen, herunder supermarkeder og byggemarkeder.

   

  Af statussen fremkommer desuden følgende konklusioner:

  • Personlig digital vejledning er et godt supplement til øvrige ordinære sundhedstilbud. De hyppige korte kontakter i starten af et forløb, motiverer borgerne til at lave små ændringer i deres livsstil. Der ses bl.a. tydelige resultater i forhold til vægttab
  • Tilbuddet betyder, at Ringsted Kommune kan nå flere unge og erhvervsaktive borgere.
  • Liva har fortsat en værdi og effekt for motiverede borgere, og borgerne oplever en støtte og forståelse for deres situation og lærer at skabe balance i livet med overvægt og fysisk og psykisk kronisk sygdom 
  • Med tilgangen af færre borgere end vi havde sat som succeskriterier, påkræver det en kontinuerlig indsats for at rekruttere borgere i målgruppen. Vi skal sætte realistiske succeskriterier i procenter, når vi reviderer vores indsatsbeskrivelse.

   

  I 2020 er der planlagt følgende ændringer:

  • Det nye i 2020 er digitale grupper i Liva, hvor vejleder kan facilitere et digitalt netværk i grupper om samme problemstilling
  • Borgere med kronisk sygdom, der har været på rehabiliteringsforløb via Liva, kan være en del af gruppen, som kan faciliteres af en sundhedskonsulent
  • Desuden bliver der mulighed for synkrone videokonsultationer, så borger ikke behøver at møde op fysisk, men kan deltage hjemmefra.

   

  Den fulde status er vedlagt som bilag.

   

  Udgifter til Liva

  Ringsted Kommune har licens til Liva til og med august 2021. Fra 2019 – 2021 koster licens til Liva fra 375.000 kr. – 400.000 kr./året. Dertil bruges der ca. 335.000 kr./året på medarbejderressourcer, hvilket svarer til mellem ½ - ¾ stilling.

  Inddragelse og høring

  Til orientering i Ældreråd og Handicapråd.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at tilbuddet om digital livstilsvejledning via Liva Healthcare har styrket kommunens indsats med at forebygge livsstilssygdomme og fremme sundhed hos borgere med kroniske sygdomme.

   

  På trods af at flere målsætninger i 2019 ikke er opnået, vurderes det, at Liva er et godt supplement til kommunens øvrige sundhedstilbud, og at det har en positiv effekt på borgernes sundhed. Det skyldes bl.a., at Liva henvender sig til en bredere målgruppe, fordi det er et digitalt tilbud, som borgerne kan bruge, når de har tid i hverdagen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Handicaprådet den 04-02-2020

  Orienteringen er taget til efterretning.

   

  Handicaprådet bakker op om, at der findes en bred vifte af sundhedstilbud i kommunen.

   

  Ej til stede: Christina Denise Wandel, Tina-Mia Eriksen og Sune Thor Olsen

 • Punkt 6 Orientering om tilsyn på socialområdet i 2019

  SagsID/Sagsnummer: 19/108
  Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
  endelig_tilsynsrapport_bengerds_huse_-_tilsynsrapport_2019_-_bengerds_huse.pdf.pdf tilsynsrapport_endelig_vibevejstoetteaktivitetscenter.pdf.pdf tilsynsrapport_endelig_-_kildenbjaelken.pdf.pdf endelig_tilsynsrapport_2019_-_ringsted_raadgivningscenter_3.pdf.pdf tilsynsrapport_regnbuen_2019-ringsted-endelig_rapport.pdf.pdf endelig_rapport_-_tilsynsrapport_klub_svanen_2019.pdf.pdf endelig_rapport_-_tilsynsrapport_cafe_ingeborg_2019-ringsted-endelig_rapport.pdf.pdf endelig_rapport_-_tilsynsrapport_rikova_2019-ringsted-endelig_rapport.pdf.pdf tilsynsrapport_glad_fonden_2019-ringsted-faktuel_hoering_-_tilsynsrapport_glad_fonden_2019-ringsted-endelig_rapport.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

  X

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget bliver en eller to gange årligt orienteret om tilsyn på det specialiserede voksenområde. I denne sag orienteres om de tilsyn, der er udført i 2019.

  Beskrivelse af sagen

  I 2019 er der på det specialiserede voksenområde gennemført fire tilsyn af socialtilsynet og fem tilsyn af BDO. Derudover har Styrelsen for Patientsikkerhed ført tilsyn på Bengerds Huse i december, men da rapporten endnu ikke foreligger, vil der blive orienteret herom i en senere sag.

   

  Socialtilsynet fører tilsyn med botilbud og tilbud om misbrugsbehandling. Socialtilsynet vurderer tilbuddets kvalitet ud fra syv temaer og vurderer, om tilbuddet samlet set har den fornødne kvalitet til fortsat at være godkendt. Socialtilsynet kan udstede påbud, hvis de finder kritisable forhold eller bekymrende kvalitet i tilbuddet, og de kan opstille udviklingspunkter, som er anbefalinger til, hvordan tilbuddet kan forbedre sin kvalitet.

   

  Kommunen skal i henhold til serviceloven føre tilsyn med dag- og klubtilbud til voksne med særlige behov (tilbud efter servicelovens §§ 79, 103 og 104). Det omfatter også tilsyn med de privatejede tilbud, der ligger i kommunen. I 2019 har BDO ført tilsynet for kommunen. BDO giver en samlet vurdering af tilbuddet ud fra en vurderingsskala, hvor den bedste vurdering er ”særdeles / meget tilfredsstillende” og den laveste vurdering er ”ikke tilfredsstillende”. BDO kan desuden give anbefalinger i tilsynsrapporterne.

   

  Generelt foregår tilsynene i dialog og samarbejde med borgerne og personalet. Undersøgelsesmetoderne er interviews, dialogmøder, observationer og gennemgang af dokumenter.

   

  De fire tilsyn udført af socialtilsynet og de fem tilsyn udført af BDO beskrives kort i nedenstående afsnit. Tilsynsrapporterne er vedlagt som bilag.

   

  Tilsyn med Bengerds Huse

  Botilbuddet Bengerds Huse har fået ført anmeldt tilsyn af socialtilsynet i juni 2019 med afrapportering i august. Tilsynet vurderer, at Bengerds Huse opfylder betingelserne for fortsat godkendelse, og der fremsættes ingen opmærksomhedspunkter eller udviklingspunkter. Socialtilsynet vurderer bl.a., at tilbuddets indsats i høj grad resulterer i trivsel hos målgruppen og at beboerne, ud fra deres forudsætninger og individuelle udfordringer, udvikles og trives på Bengerds Huse.

   

  Tilsyn med Støtte- & Aktivitetscentret og Bofællesskab Vibevej

  Støtte- og Aktivitetscentret og Bofællesskab Vibevej har fået ført tilsyn af socialtilsynet med anmeldt tilsynsbesøg i oktober 2019. Tilsynets vurdering af tilbuddet er, at det samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse, og der fremsættes ingen opmærksomhedspunkter eller udviklingspunkter. Socialtilsynet vurderer bl.a., at tilbuddets nuværende indsats i meget høj grad resulterer i trivsel hos målgruppen.

   

  Tilsyn med Bofællesskab Kilden og Værestedet Bjælken

  Bofællesskab Kilden og Værestedet Bjælken har fået ført tilsyn af socialtilsynet med uanmeldt tilsynsbesøg i september 2019. Tilsynets vurderer, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse, og der fremsættes ingen opmærksomhedspunkter eller udviklingspunkter. Socialtilsynet vurderer bl.a., at tilbuddets nuværende indsats i meget høj grad resulterer i udvikling hos målgruppen og medvirker til trivsel hos borgerne.

   

  Tilsyn med Ringsted Rådgivningscenter

  Ringsted Rådgivningscenter har fået ført tilsyn af socialtilsynet med anmeldt og uanmeldt tilsynsbesøg i august 2019. Tilsynets vurdering af Ringsted Rådgivningscenter er, at tilbuddet samlet set i høj grad fortsat opfylder betingelserne for fortsat godkendelse. Tilsynet har givet anledning til et udviklingspunkt og et opmærksomhedspunkt, som begge handler om data. Begge er imødekommet gennem dialog med socialtilsynet og ved indberetninger på Tilbudsportalen, og handleplanerne er afsluttet. Socialtilsynet vurderer bl.a., at tilbuddet i høj grad arbejder målrettet med at støtte borgerne til et så selvstændigt liv som muligt uden rusmidler.

   

  Tilsyn med Regnbuen

  Dagtilbuddet Regnbuen har fået uanmeldt tilsyn af BDO i november 2019. Tilsynets overordnede vurdering af Regnbuen er ”meget tilfredsstillende”. Tilsynet har givet to anbefalinger. Første anbefaling handler om at fastholde fokus på systematisk og dokumenteret opfølgning og evaluering af borgernes mål – en anbefaling, Regnbuen efterlever ved at fortsætte sin nuværende praksis. Den anden anbefaling handler om mindre ændringer af den fysiske indretning i tilbuddet. Regnbuen har iværksat en handleplan for at efterleve anbefalingen, og handleplanen forventes afsluttet februar 2020.

   

  Tilsyn med Klub Svanen

  Aftenklubben Svanen har fået ført uanmeldt tilsyn af BDO i november 2019. Tilsynets overordnede vurdering af Klub Svanen er ”meget tilfredsstillende”. Tilsynet har fremsat én anbefaling om at fastsætte retningslinjer for, hvordan brugerne vælges til Klubrådet. Klub Svanen er i gang med at fastlægge disse retningslinjer.

   

  Tilsyn med Café Ingeborg

  Café Ingeborg har fået ført uanmeldt tilsyn af BDO i oktober 2019. Tilsynets overordnede vurdering af Café Ingeborg er ”særdeles tilfredsstillende”, og tilsynet har ikke givet anledning til anbefalinger.

   

  Tilsyn med Rikova

  Beskæftigelsestilbuddet Rikova har fået ført uanmeldt tilsyn af BDO i oktober 2019. Tilsynets overordnede vurdering af Rikova er ”tilfredsstillende”. Tilsynet har givet anledning til tre anbefalinger, der handler om at afholde årlige udviklingssamtaler med borgerne og at arbejde med borgernes progression. Rikova er i gang med dette arbejde.

   

  Tilsyn med TV Glad i Ringsted

  TV Glad i Ringsted har fået ført uanmeldt tilsyn af BDO i oktober 2019. Det skal bemærkes, at tilsynet kun vedrører den beskyttede beskæftigelse (servicelovens § 103) og ikke den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) hos TV Glad. Tilsynets overordnede vurdering af TV Glad er ”meget tilfredsstillende”. Der fremsættes én anbefaling, der handler om overveje brugen af faglige termer i samarbejdet med borgerne.

  Inddragelse og høring

  Til orientering i Handicaprådet.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer samlet set, at forholdene og den faglige kvalitet er tilfredsstillende på de tilbud, der har fået ført tilsyn. Administrationen vurderer, at tilbuddene arbejder målrettet og konstruktivt med de anbefalinger, som tilsynet giver anledning til, og at tilsynet dermed er med til at give et samlet kvalitetsløft.

  Indstilling

   

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Handicaprådet den 04-02-2020

  Orienteringen er taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Christina Denise Wandel, Tina-Mia Eriksen og Sune Thor Olsen

 • Punkt 7 Selvvisitering af hjælpemidler

  SagsID/Sagsnummer: 19/5303
  Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
  bilag_1._input_fra_andre_kommuner_vedr.selvvisitering_oktober_2019.pdf.pdf bilag_2._priser_paa_indkoeb_af_mindre_hjaelpemidler_og_koerestole.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

  X

   

   

   

   

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag får udvalgene forslag til forskellige former for selvvisitering af hjælpemidler i praksis.

  Beskrivelse af sagen

  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Ældre- og Genoptræningsudvalget er den 23. og 25. april 2019 samt den 16. og 18. september 2019 blevet orienteret om hjælpemiddelområdet i Ringsted Kommune, herunder andre kommuners erfaringer med kvikskranker. Udvalgene besluttede, at de ønskede et oplæg om principper for selvvisitering af udvalgte hjælpemidler efter Servicelovens § 112 og 113 samt et bud på økonomi i et sådant initiativ.

   

  Grader af selvvisitering

  Der findes ikke en entydig definition på selvvisitering. Selvvisitering kan gradueres i forhold til graden af brugerstyring i processen og graden af sagsbehandling (vurdering og skriftlighed. Nedenstående er eksempler på forskellige grader af brugerstyring og sagsbehandling:

   

  1. ”Åbent lager”: borgeren kan møde op på en lokalitet i kommunen og afhente et hjælpemiddel, som udlånes af kommunen. Der vil ikke være en fagperson, som vurderer borgerens behov.
  2. ”Kvikskranke”: borgeren kan møde op på en lokalitet i kommunen og ansøge om et hjælpemiddel. En fagperson vurderer borgerens behov og udleverer hjælpemidlet på stedet.
  3. ”Administrativ visitering”: borgeren søger kommunen om et hjælpemiddel. Kommunen bevilger hjælpemidlet udelukkende på baggrund af borgerens henvendelse.
  4. ”Sagsbehandlet visitering”: borgeren søger kommunen om et hjælpemiddel. Kommunen indhenter yderligere information hos borger eller andre fagpersoner, inden hjælpemidlet kan bevilliges.

   

  I Ringsted Kommune foretages der i høj grad administrative visitationer på ansøgning om hjælpemidler efter servicelovens § 112 og 113. Sagsbehandlingsfristerne på, hvor længe Myndighedsenheden må bruge på at behandle en ansøgning er politisk besluttet og ligger på 4-12 uger. Ansøgning om gængse hjælpemidler (fx rollator, badebænk, toiletforhøjer og diverse småhjælpemidler), som indeholder tilstrækkelige oplysninger, bliver i langt de fleste tilfælde behandlet inden for en uge. Myndighedsenheden har som udgangspunkt altid kontakt til borger for at aftale levering af hjælpemidlet, som oftest kan leveres fra dag-til-dag i borgerens hjem.

   

  Juridisk vurdering af selvvisitering

  Administrationen har foretaget en juridisk vurdering af, hvorvidt det lovgivningsmæssigt er muligt at indføre selvvisitering på hjælpemiddelområdet. Vurderingen er:

   

  • Kommunalbestyrelsen kan i enkle og entydige sager om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder beslutte at træffe afgørelse alene på baggrund af den modtagne ansøgning (Jf. Servicelovens §113a)
  • Enkle og entydige sager er, hvor borgerens funktionsnedsættelse er åbenbar, og hjælpebehovet er relativt entydigt. Som eksempler kan nævnes en borger med et synshandicap, der søger om en blindestok. I sager der ikke er enkle og entydige, kan vi ikke træffe afgørelse alene på baggrund af ansøgning.
  • Som kommune er vi derfor nødt til at kigge på ansøgningen for at vurdere, hvorvidt der er tale om en ”enkel og entydig sag”. 

   

  Erfaringer fra andre kommuner

  Administrationen har taget kontakt til andre kommuner om deres erfaringer med selvvisitering på hjælpemiddelområdet. Kontakten til kommunerne er bl.a. taget på baggrund af:

   

  • Research ved google-søgninger
  • Konkrete anbefalinger fra KL
  • KL’s ”Netværk om velfærdsteknologi”, som er en elektronisk platform til videndeling på tværs af kommuner.

   

  I nedenstående skema er indsamlet input og tilbagemeldinger fra andre kommuner:

   

  Kommune

  Beskrivelse af udlån af hjælpemidler

  Yderligere bemærkninger

  Køge

  Diverse småhjælpemidler til udlån på kommunens bibliotek.

  Udlån af ca. 14. dage med mulighed for forlængelse.

  Formålet er, at borgeren kan afprøve hjælpemidlet og efterfølgende selv købe det.

   

  Lyngby-Taarbæk

  Diverse småhjælpemidler til udlån på kommunens bibliotek.

  Udlån af ca. 14. dage med mulighed for forlængelse.

  Formålet er, at borgeren kan afprøve hjælpemidlet og efterfølgende selv købe det.

  Projektet er nedlagt i 2019 på grund af faldende interesse/efterspørgsel.

  Frederikshavn

  Diverse småhjælpemidler til udlån på kommunens bibliotek.

  Udlån af ca. 14. dage med mulighed for forlængelse.

  Formålet er, at borgeren kan afprøve hjælpemidlet og efterfølgende selv købe det.

   

  Assens

  Udlån af kørestole på kommunens biblioteker.
  Udlån i op til 21 dage.

  Formålet er, at kommunens ældre eller handicappede borgere i private hjem har mulighed for midlertidigt at låne en kørestol, fx så de kan komme på udflugt/tur med familie og lign.

  Oplever få reparationer.

  Middelfart

  Udlån af kørestole på kommunens biblioteker

  Er i gang med opstart af projektet. Inspireret af Assens.

  Faxe

  Udlån af teleslynge på kommunens bibliotek

  Bliver næsten ikke brugt.

  Aarhus

  I gang med at udvikle online værktøj (VITO), som skal hjælpe med at lette visitationen, og finde de rette hjælpemidler til borgeren

  Aabenraa og Frederikssund overvejer at tilslutte sig VITO

  Hedensted

  Selvvisitering via app, kombineret med hjælpemiddel udleverings- og afleveringsautomat

  Projektet er aldrig blevet ført ud i livet

  Hjørring

  Selvvisitering af madservice

  Ingen selvvisitering af hjælpemidler

   

  Yderligere detaljer fremgår af bilag 1.

   

  Forslag til udlån af hjælpemidler i Ringsted Kommune

  Der kan indføres et forsøg for udlån af hjælpemidler og kørestole i Ringsted inspireret af andre kommuner. Formålet vil være:

  • at småhjælpemidlerne kan afprøves af borgere i Ringsted Kommune
  • efterfølgende kan borgerne ansøge om at få visiteret småhjælpemidlet eller selv anskaffe det
  • at kørestolene kan lånes af borgere i Ringsted Kommune, fx for at ældre familiemedlemmer kan deltage i ture.

   

  Administrationen har følgende fire forslag, som der ønskes politisk stillingtagen til:

   

  1. Ringsted Kommune laver et forsøg med udlån af mindre hjælpemidler (fx karkludspresser, multiåbner og strømpepåtager)
  2. Ringsted Kommune laver et forsøg med udlån af kørestole
  3. Ringsted Kommune laver et forsøg med udlån af både mindre hjælpemidler (fx karkludspresser, multiåbner og strømpepåtager) og kørestole
  4. Ringsted Kommune laver intet forsøg med udlån af hjælpemidler

   

  I det følgende beskrives hvad der skal indkøbes, og hvad indkøbene vil koste for kommunen i forslag A, B og C. Udgifterne baserer sig på priserne på mindre hjælpemidler og kørestole, der fremgår af bilag 2.

   

  Forslag A indebærer, at der indkøbes ét af hver af de mindre hjælpemidler, som kan udlånes 14 dage ad gangen. Indkøbet vil udgøre en udgift for kommunen på 900 kr. ex moms. Det er borgerne selv, som er ansvarlige for at rengøre hjælpemidlerne.

   

  Forslag B indebærer, at der indkøbes 3 kørestole, hvor der vil være 1 til rådighed i 3 forskellige størrelser: lille (sædebredde 39 cm), mellemstørrelser (sædebredde 45 cm) og stor (sædebredde 51 cm). Maksimum vægtbelastning er 140 kg. Der indkøbes dertil 3 siddepudder. Kørestolene kan udlånes 14 dage ad gangen. Indkøbet vil udgøre en udgift for kommunen på 8.370 kr. ex moms. Derudover kan der forventes mindre udgifter til reparationer og vedligehold, men borgerne er selv ansvarlige for at rengøre kørestolene.

   

  Forslag C indebærer, at der både indkøbes ét af hver af de mindre hjælpemidler, 3 kørestole (1 stk. til rådighed i 3 forskellige størrelser) og 3 siddepudder. Disse kan udlånes 14 dage ad gangen. Indkøbet vil samlet udgøre en udgift for kommunen på 9.270 kr. ex moms. Derudover kan der forventes mindre udgifter til reparationer og vedligehold af kørestolene. Borgerne er selv ansvarlige for at rengøre hjælpemidler og kørestole.

   

  Forslag D betyder, at Ringsted Kommune ikke laver et forsøg med udlån af hjælpemidler, men fortsætter som på nuværende tidspunkt.

   

  Hvis forslag A-C vælges, skal udlånene finde sted fra et hensigtsmæssigt sted i én af kommunens bygninger i kommunens åbningstid, og det vil være nødvendigt med et system til at registrere udlån samt administration til dette. Administrationen foreslår, at der forelægges en ny sag med en nærmere projektbeskrivelse indeholdende ovenstående punkter samt forventede økonomiske konsekvenser, hvis forslag A, B eller C vælges. Administrationen foreslår, at dette i så fald indgår som forslag til budget 2021.

  Inddragelse og høring

  Til høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

  Økonomi

  Hvis forslag A-C vælges, vil der fx være økonomiske konsekvenser i forhold til:

  • indkøb af mindre hjælpemidler/kørestole
  • vedligehold og reparation af kørestole
  • lokale (herunder driftsudgifter til el, vand og varme)
  • system til at registrere udlån
  • administration af udlån
  • medarbejderressourcer

   

  Hvis forslag D vælges, er der ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at bevilling og levering af småhjælpemidler og enkle genbrugshjælpemidler er velfungerende i Ringsted Kommune, hvilket bl.a. skyldes mange muligheder for at ansøge, kort sagsbehandling og mulighed for levering fra dag-til-dag i borgerens hjem.

   

  Vurderingen er, at det er muligt at etablere udlån af småhjælpemidler og/eller kørestole, som borgerne kan afprøve før køb eller ansøgning, ligesom eksemplerne fra andre kommuner viser. Administrationen kan ikke vurdere behovet for en sådan løsning, da der ikke er udfordringer med venteliste eller overholdelse af sagsbehandlingsfrister.

   

  Hvis forslag A-C vælges, vurderer administrationen, at det kræver et lokale, hvor der er mulighed for at fremvise de hjælpemidler, som kan lånes af borgerne og et system, der kan registrere udlånene samt personale i tilbuddets åbningstid.

   

  Administrationen vurderer, at ”selvvisitering”, hvor borgeren kan møde op på en lokalitet i kommunen og afhente et hjælpemiddel uden nogen vurdering, er i strid med lovgivningen, da der ikke er en fagperson, som kan kigge på ansøgningen for at vurdere, hvorvidt der er tale om en ”enkel og entydig sag”.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at forslag D godkendes.

  Beslutning i Handicaprådet den 04-02-2020

  DH-siden af Handicaprådet eftersender et høringssvar. 

   

  Ej til stede: Christina Denise Wandel, Tina-Mia Eriksen og Sune Thor Olsen

 • Punkt 8 Tids- og procesplan for ny Politik for voksne med særlige behov

  SagsID/Sagsnummer: 18/15396
  Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
  politik_for_voksne_med_saerlige_behov.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

  X

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Kommunens Politik for voksne med særlige behov er fra 2014 (vedhæftet som bilag 1). Byrådet vedtog den 8. oktober 2018, at der i denne byrådsperiode skal udarbejdes en ny politik, og at processen skal starte op ultimo 2019. Den 2. december 2019 vedtog Byrådet at fastholde den nuværende afgrænsning for politikken, som gælder for voksne på tværs af socialpsykiatri- og handicapområdet.

   

  I denne sag fremlægges forslag til en tids- og procesplan for arbejdet med en ny politik.

  Beskrivelse af sagen

  Forslaget til tids- og procesplan er udarbejdet med udgangspunkt i kommunens politikkoncept fra april 2018. I nedenstående tabel fremgår den foreslåede tidsplan for de forskellige trin i kommunens politik-proces:

   

  Trin i kommunens politik-proces

  Forslag til tidspunkter for arbejdet med ny Politik for voksne med særlige behov

  1. Administrationen udarbejder forslag til politikproces

  Februar 2020 (denne sag)

  2. Ansvarligt fagudvalg godkender politikproces og kommer med input til temaer i politikken

  Februar 2020 (denne sag)

  3. Administrationen gennemfører politikproces med:

  a) Indhentning og bearbejdning af relevant viden fra faglitteratur, fagpersoner, lovgivning mv.

   

   

  Januar – marts 2020

  b) Inddragelse af interne og eksterne interessenter (politiske udvalg, medarbejdere, borgere, foreninger, virksomheder mv.) via fx borgerpanel, workshops, konferencer, borgermøder

  mv.

  Marts – maj 2020

  c) Drøftelse af input fra politikprocessen med ansvarligt fagudvalg (SAMU)

  Juni 2020

  4. Administrationen udarbejder udkast til politik (formulering)

  Juni - september 2020

  5. Administrationen indstiller udkast til politik (formulering) til godkendelse i:

   

  a) Ansvarligt fagudvalg (SAMU)

   

   

   

  21. oktober eller 18.november 2020

  b) Økonomiudvalg

  3. november eller 1. december 2020

  c) Byråd

  9. november eller 7. december 2020

   

  6. Byråd sender udkast til politik (formulering) i høring

  4 uger ultimo 2020, evt. ind i januar 2021

  7. Administrationen indstiller efter høring politik til endelig vedtagelse i

  a) Ansvarligt fagudvalg – evt. andre fagudvalg

   

   

  Starten af 2021

  b) Økonomiudvalg

  Starten af 2021

  c) Byråd

  Starten af 2021

   

  Efter dette forslag til tidsplan – hvor alle trinene i kommunens politikproces følges – kan en ny Politik for voksne med særlige behov forventes at være godkendt i februar 2021.

   

  Borgerinddragelse og inddragelse af andre interessenter

  Det foreslås, at inddragelsesprocessen bliver fælles med processen for et tillæg til kommunens sundhedspolitik, hvor voksne med psykisk sygdom foreslås indarbejdet som et tema, jf. anden sagsfremstilling på dagens dagsorden.

   

  Det foreslås, at en ny politik for voksne med særlige behov og et tillæg til sundhedspolitikken udarbejdes med inddragelse af følgende interessenter (jf. punkt 3b i politikprocessen):

   

  • Borgere inden for målgruppen – dvs. voksne med særlige behov, herunder voksne med psykisk sygdom
  • Pårørende til borgere inden for målgruppen
  • Relevante medarbejdere og ledere fra kommunens myndighedsfunktioner og tilbud på området, eksempelvis MED-repræsentanter
  • Repræsentanter for Arbejdsmarkedscenter, som er en aktør i forløb for voksne med psykisk sygdom
  • Medlemmer af Handicaprådet og repræsentanter fra forskellige relevante organisationer, fx LEV, Sind og Hjerneskadeforeningen
  • Medlemmer af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Genoptræningsudvalget

   

  Inddragelse af interessenterne vil i henhold til ovenstående tidsplan ske i perioden marts – maj 2020. Borgere og interessenter vil blive inddraget ved at få indflydelse på politikkerne, dvs. inddragelse på det næsthøjeste trin på medbestemmelsestrappen i kommunens Politik for Kommunikation og Borgerinddragelse.

   

  Borgere og interessenter vil få indflydelse på følgende spørgsmål i forhold til Politik for voksne med særlige behov:

   

  • Hvilke temaer er væsentlige at få med i politikken?
  • Hvilke pejlemærker skal politikken bygge på?
  • Hvordan skal politikken komme til udtryk og kunne mærkes i virkeligheden?
  • Hvilke målsætninger skal der opstilles i politikken?

   

  Inddragelsesprocessen foreslås at ske via følgende aktiviteter:

   

  • Fælles workshop, formentlig i maj, med deltagelse af organisationer, fagudvalg, borgere, pårørende og medarbejdere. Workshoppen har både til formål at få inddraget borgere og interessenter i forhold til en ny politik for voksne med særlige behov og i forhold til et tillæg til sundhedspolitikken.

   

  • Lokale inddragelsesprocesser i kommunens handicap- og socialpsykiatritilbud - i det omfang, der er behov for det for at sikre en bred inddragelse af målgruppen for Politik for voksne med særlige behov. Formatet skal tilpasses målgruppen og kan fx være fokusgruppeinterview.

   

  • Inddrage den viden og de holdninger, ønsker og drømme, der er kommet til udtryk ved lokale processer afholdt for nylig. Her tænkes konkret på en brugerevaluering i Rådgivningscentret og på værdiprocessen i Café Ingeborg i 2019 i sammenhæng med udgivelse af bogen ”Det-er-lige-meget-værd!”.

   

  Den foreslåede proces tager udgangspunkt i, at inddragelsen tilrettelægges efter borgernes forskellige forudsætninger og ressourcer. Målgruppen for en politik for voksne med særlige behov er bredt sammensat og har forskellige forudsætninger for at kunne forholde sig til værdier, begreber og mål og for at kunne deltage i en fælles workshop. Derfor foreslås det at gennemføre borgerinddragelse lokalt i fx Værkstedet Regnbuen, hvor borgernes stemme komme til udtryk i trygge og tilpassede rammer, mens andre borgergrupper – eksempelvis personer med fysiske handicaps – inddrages via den fælles workshop. Det er ikke endeligt afklaret, hvilke tilbud det på den baggrund er relevant at gennemføre lokale inddragelsesprocesser i; det skal afklares i samarbejde med den faglige og pædagogiske viden i kommunens tilbud. 

   

  Input til temaer i politikken

  Det følger af kommunens politikkoncept, at det ansvarlige fagudvalg skal komme med input til temaer i politikken, samtidig med at udvalget godkender politikprocessen. Med dette forslag til tids- og procesplan lægges der dog i stedet op til, at relevante temaer bliver identificeret og drøftet som led i borger- og interessentinddragelsen, hvor fagudvalgets medlemmer vel at mærke også deltager.

  Inddragelse og høring

  Til høring i Handicaprådet.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at den foreslåede tids- og procesplan efterlever politikkonceptet for Ringsted Kommune, og at den foreslåede proces vil give et godt grundlag for at få udarbejdet en relevant og aktuel politik for voksne med særlige behov.

  Det vurderes endvidere, at det giver mening at have en fælles proces med et tillæg til sundhedspolitikken på grund af det store sammenfald i interessentgruppen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til Ældre- og Genoptræningsudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

   

  Direktionen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,

  1. at forslag til tids- og procesplan for en ny Politik for voksne med særlige behov godkendes.
  2. at input til temaer i en ny politik gives i forbindelse med borger- og interessentinddragelsen.

  Beslutning i Handicaprådet den 04-02-2020

  Handicaprådet indstiller punkt 1 og 2 til godkendelse. 

   

  Ej til stede: Christina Denise Wandel, Tina-Mia Eriksen og Sune Thor Olsen

 • Punkt 9 Tids- og procesplan for tillæg til Sundhedspolitikken

  SagsID/Sagsnummer: 16/12359
  Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

  x

   

   

   

   

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Den 9. november 2019 besluttede Byrådet, at der skal udarbejdes et tillæg til sundhedspolitikken, som indeholder de forhold, der har fået større vægt i Sundhedsaftalen.

   

  I denne sag fremlægges forslag til en tids- og procesplan for arbejdet med et tillæg til Sundhedspolitikken.

  Beskrivelse af sagen

  I Sundhedsaftalen for 2019-2023 er der fokus på målgrupperne:

  • Sårbare ældre
  • Borgere med kroniske eller langvarige sygdomme
  • Voksne med psykisk sygdom
  • Børn og unge med trivselsudfordringer

   

  Tre af disse målgrupper er dækket i den nuværende Sundhedspolitik under temaerne:

  • Rehabilitering, genoptræning og behandling
  • Sundhedstilbud og sunde rammer
  • Det sunde liv for børn og unge

   

  Det foreslås, at der udarbejdes et tillæg til Sundhedspolitikken, sådan at målgruppen voksne med psykisk sygdom bliver et selvstændigt tema. Det foreslås endvidere, at temaet i lighed med sundhedspolitikkens øvrige temaer bygges op om sundhedspolitikkens fire gennemgående værdier: Samskabelse, Lighed i sundhed, Tidlig indsats og Tilgængelighed.

   

  De udfordringer der nævnes i sundhedsaftalen i forhold til målgruppen voksne med psykisk sygdom er:

  • At danskernes mentale sundhed er blevet dårligere, således oplever hver 5. voksne symptomer på en eller flere psykiske sygdomme
  • At borgere med psykisk sygdom ofte bliver dårligere behandlet for deres somatiske sygdomme end mennesker uden psykisk sygdom. Det gælder både i forhold til forebyggelse, diagnosticering, behandling og genoptræning, der er således en høj grad af ulighed i sundhed for denne målgruppe
  • At forløb for borgere med psykisk sygdom ofte kompliceres af, at de har kontakt til mange aktører på tværs af sektorer som kalder på et tæt samarbejde og en god koordinering
  • At der er behov for en særlig indsats for borgere, der både har en psykisk sygdom og et misbrug

   

  Forslag til tids- og procesplan

  Nedenstående forslag til tids- og procesplan er udarbejdet med udgangspunkt i kommunens politikkoncept fra april 2018.

   

  Trin i kommunens politik-proces

  Forslag til tidsplan for udarbejdelse af tillæg til Sundhedspolitikken

  1. Administrationen udarbejder forslag til politikproces

  Februar 2020 (denne sag)

  2. Ansvarligt fagudvalg godkender politikproces og kommer med input til temaer i politikken

  Februar 2020 (denne sag)

  3. Inddragelse af interne og eksterne interessenter (politiske udvalg, medarbejdere, borgere, foreninger, virksomheder mv.) via fx borgerpanel, workshops, konferencer, borgermøder mv.

  Marts  - maj 2020

  Drøftelse af input fra politikprocessen med ansvarligt fagudvalg (SAMU og ÆGU)

  Juni 2020

  4. Administrationen udarbejder udkast til tillæg til sundhedspolitikken

  Juni - august 2020

  5. Administrationen indstiller udkast til tillæg til sundhedspolitikken til godkendelse i:

   

  a) Ansvarligt fagudvalg (SAMU og ÆGU)

  14. september og 16. september 2020

  b) Økonomiudvalg

  29. september 2020

  c) Byråd

  5. oktober 2020

   

  6. Byråd sender udkast til tillæg til sundhedspolitikken i høring

  4 uger medium oktober – medium november 2020

  7. Administrationen indstiller efter høring politik til endelig vedtagelse i

  a) Ansvarligt fagudvalg – evt. andre fagudvalg

  December 2020

  b) Økonomiudvalg

  Starten af 2021

  c) Byråd

  Starten af 2021

   

  Forslag til borgerinddragelse og inddragelse af andre interessenter

  Det foreslås, at inddragelsesprocessen bliver fælles med processen for ny Politik til voksne med særlige behov, idet tillægget til sundhedspolitikken omhandler voksne med psykisk sygdom jf. anden sagsfremstilling på dagens dagsorden.

   

  Det foreslås, at en ny politik for voksne med særlige behov og tillæg til sundhedspolitikken udarbejdes med inddragelse af følgende interessenter (jf. punkt 3b i politikprocessen):

   

  • Borgere inden for målgruppen – dvs. voksne med særlige behov, herunder voksne med psykisk sygdom
  • Pårørende til borgere inden for målgruppen
  • Relevante medarbejdere og ledere fra kommunens myndighedsfunktioner og tilbud på området, eksempelvis MED-repræsentanter
  • Repræsentanter for Arbejdsmarkedscenter, som er en aktør i forløb for voksne med psykisk sygdom
  • Medlemmer af Handicaprådet og repræsentanter fra forskellige relevante organisationer, fx LEV, Sind og Hjerneskadeforeningen
  • Medlemmer af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Genoptræningsudvalget

   

  Inddragelse af interessenterne vil i henhold til ovenstående tidsplan ske i perioden marts – maj 2020. Borgere og interessenter vil blive inddraget ved at få indflydelse på politikkerne, dvs. inddragelse på det næsthøjeste trin på medbestemmelsestrappen i kommunens Politik for Kommunikation og Borgerinddragelse.

   

  Borgere og interessenter vil få indflydelse på indholdet i det nye tema i sundhedspolitikken.

   

  Inddragelsesprocessen foreslås at ske via følgende aktiviteter:

   

  • Fælles workshop, formentlig i maj, med deltagelse af organisationer, fagudvalg, borgere, pårørende og medarbejdere. Workshoppen har både til formål at få inddraget borgere og interessenter i forhold til en ny politik for voksne med særlige behov og i forhold til et tillæg til sundhedspolitikken.

   

  • Inddrage den viden og de holdninger, ønsker og drømme, der er kommet til udtryk ved lokale processer afholdt for nylig. Her tænkes konkret på en brugerevaluering i Rådgivningscentret i 2019 (tjek årstal med Reinhold) og på værdiprocessen i Café Ingeborg i 2019 i sammenhæng med udgivelse af bogen ”Det-er-lige-meget-værd!”.

  Inddragelse og høring

  Til høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at den foreslåede tids- og procesplan efterlever politikkonceptet for Ringsted Kommune.

   

  Det vurderes endvidere, at den foreslåede proces vil give et godt grundlag for at få udarbejdet et ekstra tema til sundhedspolitikken, som sætter særlig fokus på voksne med psykisk sygdom. 

   

  Det er derudover administrationens vurdering, at det giver mening at have en fælles proces med ny Politik for voksne med særlige behov grundet det store sammenfald i interessentgruppen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at forslag til tids- og procesplan for tillæg til sundhedspolitikken om temaet voksne med psykisk sygdom godkendes.

  Beslutning i Handicaprådet den 04-02-2020

  Handicaprådet indstiller, at forslag til tids- og procesplan for tillæg til sundhedspolitikken om temaet voksne med psykisk sygdom godkendes.

   

  Handicaprådet bemærker, at det er positivt, at der er fokus på sammenhæng mellem social- og sundhedsområdet.

   

  Ej til stede: Christina Denise Wandel, Tina-Mia Eriksen og Sune Thor Olsen

 • Punkt 10 Orientering fra formanden

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beslutning i Handicaprådet den 04-02-2020

  Intet til punktet.

   

  Ej til stede: Christina Denise Wandel, Tina-Mia Eriksen og Sune Thor Olsen

 • Punkt 11 Orientering fra administrationen

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beslutning i Handicaprådet den 04-02-2020

   Intet til punktet.

   

  Ej til stede: Christina Denise Wandel, Tina-Mia Eriksen og Sune Thor Olsen

 • Punkt 12 Punkter til kommende møder

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beskrivelse af sagen

  Marts 2020:

  • Handicaprådet besluttede den 12. november 2019, at de ønsker at drøfte tilgængelighed på torvet med samtidig inspicering af torvet. Administrationen foreslår, at mødet den 10. marts 2020 indledes kl.17.30 foran rådhuset, hvorefter det resterende af Handicaprådets møde afvikles på Amtsstue Allé 71.
  • Kasper Sonne, direktør for Social, Sundhed & Arbejdsmarked, deltager på mødet.

  Beslutning i Handicaprådet den 04-02-2020

  Punktet om torvet gennemgås uden fysisk gennemgang af torvet. Handicaprådet fremsender inden mødet en præsentation af udfordringer vedr. tilgængelig, som kan gennemgås på mødet.

   

  Ej til stede: Christina Denise Wandel, Tina-Mia Eriksen og Sune Thor Olsen