Du er her

Handicaprådet - 08-10-2019

Handicaprådet - 08-10-2019

Dato: Tirsdag den 8. oktober 2019 Tid: Kl. 17:30
Udvalg/Råd: Handicaprådet
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beslutning i Handicaprådet den 08-10-2019

  Godkendt

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen og Sune Thor Olsen

   

 • Punkt 2 Temamøde med Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenter

  SagsID/Sagsnummer: 19/14
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beskrivelse af sagen

  Handicaprådet besluttede den 15. januar 2019, at de ønskede et temamøde med Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenter.

   

  Temamødet vil have fokus på:

  • Samarbejdet med frivillige og foreninger – med fokus på om der er eller kan være snitflader og samarbejde med handicapområdet
  • Arbejdet med § 18-puljen

  Beslutning i Handicaprådet den 08-10-2019

  Punktet er aflyst.

  Handicaprådet ønsker, at punktet sættes på dagsordenen til Handicaprådets møde i januar 2020.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen og Sune Thor Olsen

   

 • Punkt 3 Opfølgning siden seneste møde

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beslutning i Handicaprådet den 08-10-2019

  Der blev orienteret om, at sagsbehandlingsfristerne ikke er ændret, jf. Handicaprådets høringssvar.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen og Sune Thor Olsen

   

 • Punkt 4 Handicapprisen 2020

  SagsID/Sagsnummer: 19/14
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted Byråd afholder den 13. marts 2020 Foreningernes gallaaften, hvor der uddeles en række priser, herunder Handicapprisen.

   

  Sidste frist for indstilling af kandidater er den 1. november 2019.

   

  Handicaprådet kan drøfte, hvordan rådets medlemmer kan bidrage til at sprede budskabet om Handicapprisen og sikre, at der bliver indstillet kandidater til prisen.

  Beslutning i Handicaprådet den 08-10-2019

  DH-siden af Handicaprådet orienterer deres bagland ift. indstilling af kandidater med fokus på ændrede kriterier for indstilling samt deadline for indstilling.

   

  Handicaprådet opfordrer til, at der gøres opmærksom for prisen på Ringsted Kommunes Facebookside og på forsiden af ringsted.dk, eksempelvis ved lave et banner ligesom ”Oplevelser i efterårsferien” og ”Cykelløb for alle”.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen og Sune Thor Olsen

   

 • Punkt 5 Tilgængelighed på Torvet

  SagsID/Sagsnummer: 19/14
  Sagen afgøres i: Handicaprådet
  notat_tilgaengelighed_paa_torvet.docx.docx oversigtskort_over_torvet.pdf

  Beskrivelse af sagen

  På Handicaprådets møde den 11. september 2019 besluttede rådet, at de gerne vil have et oplæg fra kommunen om tilgængelighed på torvet med særligt fokus på tilgængelighed for blinde/svagtseende, herunder udfordringer med ledelinjer og manglende rækværk på broer.

   

  Vej- og Ejendomscentret har sendt en redegørelse, som er vedhæftet som bilag.

  Beslutning i Handicaprådet den 08-10-2019

  Handicaprådet besluttede, at punktet tages op igen på mødet i november 2019.

   

  Handicaprådet ønsker, at mødet bliver med deltagelse fra den repræsentant fra Dansk Blindesamfund, som har gennemgået torvet, og en repræsentant fra Vej- & Ejendomscentret.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen og Sune Thor Olsen

   

 • Punkt 6 Budget 2020

  SagsID/Sagsnummer: 19/14
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted Kommune har sendt det tekniske budgetforslag samt ændringsforslag til budgettet for 2020 – 2023 i høring. Materialet er sendt til Handicaprådets medlemmer pr. mail den 2. oktober 2019.

   

  Høringsmaterialet findes på kommunens hjemmeside /content/forslag-til-budget-2020-2023-i-hoering-i-oktober-afsluttet. Fristen for at indsende høringssvar er mandag den 21. oktober, og det skal sendes til budget@ringsted.dk.

   

  Høringssvarene vil, sammen med de høringssvar som blev indsendt før sommerferien, indgå i materialet til Byrådets behandling af budgettet og bliver lagt på hjemmesiden. Den afsluttende 2. behandling af budgettet finder sted i Byrådet tirsdag den 5. november.

  Beslutning i Handicaprådet den 08-10-2019

  Handicaprådet drøftede budgetmaterialet.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen og Sune Thor Olsen

   

 • Punkt 7 Politik for voksne med særlige behov

  SagsID/Sagsnummer: 18/15396
  Sagen afgøres i: Byrådet
  politik_for_voksne_med_saerlige_behov.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

  x

   

  x

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet vedtog den 8. oktober 2018, at der i denne byrådsperiode skal udarbejdes en ny politik på området for voksne med særlige behov, og at processen skal igangsættes ultimo 2019. Denne sag forelægges for at få politisk stillingtagen til nogle grundlæggende valg i forhold til indhold og proces for en ny politik, herunder mulighederne for at have en fælles handicappolitik inklusiv børn og unge. Der vil efterfølgende blive forelagt en tids- og procesplan for en ny politik.

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted Kommune har i dag en Politik for voksne med særlige behov (vedhæftet). Ved udarbejdelsen af en ny politik skal der træffes beslutning om, hvorvidt den nuværende afgrænsning i fht. målgrupper og temaer i politikken skal ændres. Der er her inspiration at hente fra andre kommuner, hvor der ses forskellige bud og modeller for politikker på det sociale område.

   

  Målgrupper for en ny politik

  Kommunens nuværende Politik for voksne med særlige behov omfatter både personer med handicap, psykisk sygdom og sociale problemer. Målgruppen er afgrænset til kun at vedrøre personer over 18 år.

   

  Andre kommuner – fx København, Århus, Sorø og Slagelse Kommuner – har i stedet en handicappolitik, som kun omfatter personer med handicap (fysisk og psykisk nedsat funktionsevne), men som så til gengæld typisk både gælder børn og voksne. Disse politikker har sit udspring fra FN’s Handicapkonvention, der handler om at sikre alle borgere med nedsat funktionsevne rettigheder og lige muligheder for at deltage i samfundet.

   

  Nogle kommuner – fx Slagelse og København - har ud over en sådan handicappolitik en udsatte-politik eller lignende, der sætter rammer og retning for kommunens opgaveløsning i forhold til voksne med socialpsykiatriske problemstillinger.

   

  Kommunen kan således vælge mellem to forskellige modeller i forhold til ny politik på området:

   

  • A) Fastholde en Politik for voksne med særlige behov, der dækker på tværs af handicap- og socialpsykiatriområdet, men kun retter sig mod borgere over 18 år.
  • B) En Handicappolitik for personer med nedsat funktionsevne, der dækker på tværs af børne- og voksenområdet. Eventuelt suppleret med en udsattepolitik.

   

  En fælles handicappolitik på tværs af aldersgrupper vil have delvis samme målgruppe som kommunens Børne- og Ungepolitik, der målretter sig mod alle børn og unge i kommunen. Børne- og Ungepolitikken bygger bl.a. på værdier om inklusion og inkluderende fællesskaber, og vil indholdsmæssigt godt kunne suppleres af en mere specifik politik på handicapområdet.

   

  Temaer i en ny politik

  Ud over spørgsmålet om målgrupper er der også flere muligheder i forhold til, hvilke temaer en ny politik skal omfatte. I forhold til den nuværende Politik for voksne med særlige behov ses der fra andre kommuner eksempler på politikker med en større bredde i temaerne, fx med temaer om inklusion, kommunikation og borgerinddragelse, sundhed og fysisk og digital tilgængelighed.

   

  I Ringsted Kommune er flere af disse temaer dækket af andre politikker, fx lighed i sundhed i sundhedspolitikken og en politik for kommunikation og borgerinddragelse, der tager udgangspunkt i modtagerens behov. Inklusion er berørt i kommunens Børne- og Ungepolitik og bliver også et delelement i beskæftigelsesplanen for 2020.

   

  Det skal bemærkes, at der en række lovgivningskrav til kommunens opgaveløsning på ovenstående temaer, fx krav til handicaptilgængelighed ved nybyggeri og byudvikling. En politik vil derfor altid kun udgøre et supplement til lovgivningen og har derudover den funktion at øge opmærksomheden og evt. ambitionsniveauet for kommunens opgaveløsning på disse områder.

   

  Omfang af inddragelsesproces

  Et tredje og sidste valg ved udarbejdelsen af en ny politik er, hvor omfattende borgerinddragelsen skal være. Det følger af kommunens politikkoncept, at nye politikker udvikles med inddragelse af borgere og andre eksterne interessenter. En sådan inddragelsesproces kan tilrettelægges meget forskelligt i omfang – alt fra en omfattende inddragelsesproces med fx samskabende workshops, borgersurveys og borgermøder til en mere afgrænset proces, fx høring i de råd og interesseorganisationer, der varetager de relevante borgergruppers interesser.

  Inddragelse og høring

  I høring i Handicaprådet.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at der er forskellige fordele og ulemper ved hhv. en politik for voksne med særlige behov og en handicappolitik på tværs af alder (model A og B).

   

  Fordele og ulemper ved model A) at fastholde det nuværende koncept med en politik for voksne med særlige behov vurderes at være:

  • Voksne med handicap og voksne med socialpsykiatriske problemer har på en række parametre de samme interesser og behov – fx i forhold til selvbestemmelse, et værdigt liv med kvalitet i hverdagen og et fokus på borgerens egne ressourcer, håb og drømme. En række af de overliggende mål og tilgange er derfor de samme på tværs af voksenområdet.
  • Ved at fasholde konceptet med en politik for voksne med særlige behov skal der kun udarbejdes én ny politik, mens den anden model kan skabe et behov for at udarbejde to nye politikker (en handicappolitik og en udsattepolitik).
  • En politik for voksne med særlige behov understøttes af den politiske og administrative organisering i kommunen, idet opgaver i relation til +18-årige med særlige behov hører under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og er administrativt placeret hos Social- og Sundhedscenter sammen med Ungeenheden i Arbejdsmarkedscenter.
  • Ulempen vurderes at være, at politikken ikke opstiller fælles mål og handleplaner for både børn og voksne med nedsat funktionsevne. I øvrigt vurderes ulemperne at være de samme, som omvendt er fordelene ved den anden løsning, jf. næste afsnit.

   

  Fordele og ulemper ved model B) i stedet at have en handicappolitik, eventuelt suppleret med en udsattepolitik, vurderes at være:

   

  • I en handicappolitik vil det være muligt at opstille målsætninger og handleplaner for de temaer, der både er relevante for børn og voksne med nedsat funktionsevne, fx tilgængelighed.
  • En opdeling af politikker for hhv. handicapområdet og området for socialpsykiatri giver et tydeligere afsæt for mere målgruppespecifikke handleplaner, fx i fht. fysisk tilgængelighed for borgere med fysiske handicaps eller i fht. recoverybaserede indsatser for borgere med psykiske lidelser.
  • En ulempe er, at denne løsning vil kræve flere ressourcer og tage længere tid end en politik for voksne med særlige behov. Dels fordi der skal gennemføres to politikprocesser, hvis det besluttes både at formulere en handicappolitik og en udsattepolitik. Dels fordi en fælles handicappolitik for børne og voksenområdet omfatter en bredere interessent- og borgerkreds, og at borgerinddragelsesprocessen derfor bliver mere omfattende. Endelig vil en handicappolitik gå på tværs af flere politiske udvalg og på administrativt niveau vil det kræve medarbejderressourcer fra flere centre.

   

  Administrationen vurderer, at der må med afsæt i ovenstående fordele og ulemper må tages politisk stillingtagen til, hvilken model der ønskes.

   

  Administrationen vurderer, at borgerinddragelsesprocessen må tilrettelægges forskelligt alt afhængigt af, hvilken model der vælges, og at en handicappolitik - eventuelt suppleret med en udsattepolitik - forudsætter en mere omfattende inddragelsesproces.

   

  Administrationen vurderer også, at valget at temaer i en ny politik afhænger af, om der vælges model A eller B for en ny politik. Derudover vurderer administrationen, at det er relevant at give borgere og interessenter indflydelse på temaerne i en ny politik, og at temaerne derfor først skal endeligt fastlægges efter der er sket borger- og interessentinddragelse.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at beslutte, om kommunen A) fortsat skal have en politik for voksne med særlige behov eller B) i stedet have en fælles handicappolitik for børne- og voksenområdet
  2. at beslutte, om kommunen skal have en udsattepolitik som supplement til en handicappolitik.

  Beslutning i Handicaprådet den 08-10-2019

  DH-siden af Handicaprådet indstiller, at kommunen bibeholder en politik for voksne med særlige behov, og at handicapområdet indtænkes i alle øvrige politikområder.

   

  DH-siden af Handicaprådet opfordrer til, at der i dagsordensproduktioner udvikles et afsnit, hvor der redegøres for konsekvenser for handicapområdet.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen og Sune Thor Olsen

   

 • Punkt 8 Ny proces for revidering og godkendelse af kvalitetsstandarder på voksenområdet

  SagsID/Sagsnummer: 19/15833
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_-_forslag_til_inddeling_af_kvalitetsstandarder_efter_tema.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  X

  X

   

   

   

   

  X

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Da kvalitetsstandarderne på voksenområdet blev gennemgået og godkendt i Byrådet i april 2019 blev 53 kvalitetsstandarder på hele området behandlet samlet. Udvalgene gav udtryk for et ønske om en ændret og mere overkommelig proces for revideringen og godkendelsen fremover i stedet for den hidtidige, hvor alle kvalitetsstandarderne behandles samlet på en gang.

   

  I det følgende fremlægges de gældende lovkrav til revideringen af kvalitetsstandarderne og et forslag til en ny fremgangsmåde.

  Beskrivelse af sagen

  Formålet med kvalitetsstandarder er at give Byrådet mulighed for at definere serviceniveauet og kvaliteten af de ydelser, som kommunen leverer. Desuden bruges kvalitetsstandarderne som information til borgerne om, hvilket serviceniveau de kan forvente i Ringsted Kommune.

   

  Kvalitetsstandarderne fungerer også som arbejdsredskab for medarbejdere og ledelse i Social- og Sundhedscentret, når de skal behandle borgernes sager.

   

  I forbindelse med gennemførelsen af et projekt om en ny model for kvalitetsstandarderne på voksenområdet besluttede Byrådet den 9. januar 2017, at kvalitetsstandarderne fremadrettet skulle revideres og godkendes samlet én gang om året efter godkendelsen af budgettet. Videre blev det besluttet, at enkelte kvalitetsstandarder dog kunne behandles på andre tidspunkter af året ved behov for tilretning på grund af ny lovgivning eller principafgørelse. Hvis det alene drejede sig om mindre tilretninger foretaget på baggrund af f.eks. nye principafgørelser skulle dette fremover ikke forelægges de politiske udvalg løbende, men først ved den årlige revurdering. 

   

  Ved Byrådets seneste behandling af kvalitetsstandarderne på voksenområdet i april 2019 blev 53 kvalitetsstandarder gennemgået. I forbindelse med processen med den politiske behandling, som strakte sig over flere måneder, blev der fra udvalgenes side udtrykt ønske om at undersøge mulighederne for en anden måde at behandle kvalitetsstandarderne på, idet det er en omfattende opgave på én gang at tage stilling til de mere en 50 kvalitetsstandarder, som dækker voksenområdets forskellige emner, og idet denne fremgangsmåde kan gøre det vanskeligt at gå i dybden med behandlingen af de enkelte kvalitetsstandarder.

   

  Lovkrav til revidering og godkendelse af kvalitetsstandarder

  Servicelovens kapitel 25 indeholder regler om kommunalbestyrelsens fastsættelse af det generelle serviceniveau for – og det nærmere indhold og omfang af – hjælpen efter serviceloven.

  § 138 giver kommunalbestyrelsen mulighed for at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp for områder, hvor loven ikke pålægges kommune at udarbejde kvalitetsstandarder. Der er tale om en ”kan-bestemmelse” og det er følgelig op til kommunalbestyrelsen selv, hvor ofte og hvordan revideringen af de kvalitetsstandarder, som kommunalbestyrelsen efter eget ønske har vedtaget. De fleste af Ringsted Kommunes kvalitetsstandarder vurderes at være vedtaget efter denne kan-bestemmelse.

   

  I § 139 er der givet hjemmel til, at henholdsvis Social- og indenrigsministeren samt Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen skal træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter servicelovens bestemmelser. Der er således udstedt fire bekendtgørelser, der nærmere regulerer, på hvilke områder kommunalbestyrelsen skal vedtage kvalitetsstandarder, og hvor ofte disse skal revideres. Nedenfor er det i skemaform anført, hvilke af Ringsted Kommunes kvalitetsstandarder, der handler om bestemmelser i serviceloven, hvor der er fastsat regler, der regulerer revideringen, og hvor ofte dette skal ske.

   

  Kvalitetsstandard

  Regler, som kvalitetsstandarden vedrører

  Krav til, hvor ofte kvalitetsstandarden skal revideres/udarbejdes

  Ophold på kvindekrisecenter

  SEL § 109

   

  Revideres minimum hvert 2. år

  Social behandling for stofmisbrug

  SEL §§ 101 og 101 a

   

  Revideres minimum hvert 2. år

   

  Praktisk hjælp

  SEL §§ 83, 83 a, 91, 94 og 94 a.

  Udarbejdelse og opfølgning mindst 1 gang årligt

  Træning

  SEL § 86

  Udarbejdelse og opfølgning mindst 1 gang årligt

  Madservice med udbringning

   

  SEL §§ 83 og 91

   

  Udarbejdelse og opfølgning mindst 1 gang årligt

  Hjælp på plejecentre

   

  SEL §§ 83, 83 q, 85 og 86; SUL §§ 138 og 139

   

  Udarbejdelse og opfølgning mindst 1 gang årligt

  Personlig pleje og ernæring

   

  SEL §§ 83, 83 a, 91, 94 og 94 a.

  Udarbejdelse og opfølgning mindst 1 gang årligt

  Klippekortet

   

  SEL §§ 83 og 83 a

  Udarbejdelse og opfølgning mindst 1 gang årligt

  Daghjem for ældre borgere med fysiske handicap

   

  SEL §§ 84, stk. 1 og 86, stk. 2

   

  Udarbejdelse og opfølgning mindst 1 gang årligt

  Daghjem for borgere med demens

  SEL §§ 84, stk. 1 og 86, stk. 2

   

  Udarbejdelse og opfølgning mindst 1 gang årligt

  Forebyggende hjemmebesøg

   

  SEL § 79 a

   

  Udarbejdes mindst 1 gang årligt.

   

  For så vidt angår disse elleve kvalitetsstandarder er kommunen således bundet til at revidere dem henholdsvis hvert – og hver andet – år. For så vidt angår de øvrige 42 kvalitetsstandarder på voksenområde kan kommunen selv beslutte, hvor ofte disse skal revideres, fraset de ændringer som måtte være nødvendige af hensyn til lov- og praksisændringer.

   

  Det gælder for alle kvalitetsstandarderne, at der ikke er krav om, at de behandles af Byrådet/kommunalbestyrelsen som sådan, er mulighed for delegation, eksempelvis til Ældre- og Genoptræningsudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Dette følger af udgangspunktet om den fri adgang til delegation indenfor den kommunale organisation, idet der ikke i lovgivningen er fastsat regler, der forhindrer delegation. 

   

  Hvilke håndtag kan der drejes på i forhold til revideringen og godkendelsen?

  Når man overvejer en fremadrettet anderledes proces for revidering og godkendelse af kvalitetsstandarderne er der primært tre parametre, der kan ændres på:

  • Hvor ofte der skal revideres i de af kvalitetsstandarderne, som ikke er omfattet af regler for revidering.
  • Hvorvidt kompetencen til at revidere kvalitetsstandarderne skal delegeres til udvalgene eller andre.
  • Hvorvidt kvalitetsstandarderne skal behandles samlet, i grupper eller enkeltvis.

   

  Forslag til ny fremgangsmåde:

  • Samtlige kvalitetsstandarder behandles samlet i Byrådet én gang i løbet af valgperioden – eksempelvis ved et introducerende temamøde i starten af en valgperiode eller ved flere møde, opdelt i sektioner, - jf. nedenfor.
  • Herefter er det alene de kvalitetsstandarder, som er omfattet af lovkrav for revideringen, som behandles og revideres efter den kadence, loven foreskriver eller byrådet beslutter for kvalitetsstandarder, der ikke er lovpligtige. Behandling af kvalitetsstandarderne delegeres til de udvalg, der dækker det område, kvalitetsstandarden vedrører.
  • Kvalitetsstandarderne behandles i sektioner under nogle temaer, eksempelvis ”Ældre og sundhed”, ”Hjælpemidler” og ”Socialområdet”. På den måde ville der blive bedre mulighed for at fokusere på et mindre antal kvalitetsstandarder ad gangen, og for at se på hvert enkelt underområde som en helhed. Inddeling af kvalitetsstandarderne efter disse tre temaer er vedlagt som bilag. Der vil være overlap for så vidt angår enkelte af kvalitetsstandarderne, der er relevante for flere temaer – eksempelvis kvalitetsstandarden for praktisk hjælp, som kan bevilliges til både ældre og ikke-ældre.

   

  Derudover vil der fortsat være mulighed for at tage kvalitetsstandarderne op enkeltvis eller gruppevis i løbet af året, såfremt der skulle være behov for det, f.eks. på grund af lov- eller praksisændringer, eller såfremt der var politisk ønske om det.

   

  Administrationen ville som hidtil være bemyndiget til at foretage mindre, nødvendige tilretninger eksempelvis på baggrund af nye principafgørelser og lignende, som ville blive forelagt i forbindelse med den førstkommende politiske behandling.

   

  Den nye fremgangsmåde vil træde i kraft for 2020.

  Inddragelse og høring

  Sagen sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

  Økonomi

  Der er ingen økonomiske konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at den nuværende årlige proces med revidering og godkendelse af samtlige kvalitetsstandarder i én samlet pakke er en lidt tung proces, ikke mindst for politikerne. Den nuværende proces gør det vanskeligt at gå i dybden med de enkelte kvalitetsstandarder eller enkelte af de områder, som kvalitetsstandarderne vedrører. Det er administrationens vurdering, at der ved den foreslåede nye fremgangsmåde vil blive bedre mulighed for en mere dybdegående behandling, som vil give politikerne såvel som administrationen bedre betingelser for at fokusere på de enkelte kvalitetsstandarder.

   

  Det er samtidig administrationen vurdering, at den foreslåede nye fremgangsmåde vil stille krav til planlægning og administrationens registrering af foreslåede ændringer, idet ikke alle kvalitetsstandarder vil blive taget op hvert eneste år. Omvendt vil der dog stadig være mulighed for at tage enkelte kvalitetsstandarder op til behandling uden for den lagte plan, såfremt dette skulle være nødvendigt.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at den skitserede nye fremgangsmåde for godkendelse og revidering af kvalitetsstandarderne på voksenområdet vedtages.

  Beslutning i Handicaprådet den 08-10-2019

  DH-siden af Handicaprådet bakker op om den nye fremgangsmåde for godkendelse og revidering af kvalitetsstandarderne på voksenområdet.  

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen og Sune Thor Olsen

   

 • Punkt 9 Orientering fra formanden

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beslutning i Handicaprådet den 08-10-2019

  Intet til punktet.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen og Sune Thor Olsen

   

 • Punkt 10 Orientering fra administrationen

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beslutning i Handicaprådet den 08-10-2019

  Social- og Sundhedschefen foreslog at invitere den nye direktør med på det kommende Handicaprådsmøde. Der var opbakning til dette i rådet.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen og Sune Thor Olsen

   

 • Punkt 11 Punkter til kommende møder

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beslutning i Handicaprådet den 08-10-2019

  Punkter på kommende møder:

  • Temamøde med Børnecenter og Skolecenter (november 2019)
  • Punkt 5 vedr. ”Tilgængelighed på torvet” tages op igen på næste møde (november 2019)
  • Temamøde med Erhvervs-, Fritids og Kommunikationscenter rykkes (januar 2020)

   

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen og Sune Thor Olsen

   

Tillægsagenda

 • Punkt 1 Sundhedspolitik

  SagsID/Sagsnummer: 16/12359
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_sundhedspolitik_godkendt_af_byraadet_6._juni_2017.pdf.pdf bilag_2_strategier_og_handleplaner_for_sundhedspolitikken.pdf.pdf bilag_3_sundhedsaftalen_2019_-_2023.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

  x

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

  x

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Den 8. oktober 2018 vedtog Byrådet, at udsætte beslutningen om at genvedtage, revidere eller udarbejde ny Sundhedspolitik for Ringsted Kommune til efter vedtagelse af Sundhedsaftale 2019-2023.

   

  Sundhedsaftalen er godkendt af de 17 kommuner i Region Sjælland samt af Regionsrådet. I forlængelse heraf skal der tages stilling til, om der skal udarbejdes en ny Sundhedspolitik i denne Byrådsperiode.

  Beskrivelse af sagen

  Den nuværende Sundhedspolitik (bilag 1) blev godkendt af Byrådet den 6. juni 2017.

   

  Forud for udarbejdelse af Sundhedspolitikken blev der holdt en række temamøder i 2016 for Byrådet, samarbejdspartner og interessenter. Derudover har udkast til Sundhedspolitikken været i høring, og der blev holdt en høringsmøde, hvor alle interesserede borgere kunne deltage i dialogen om udkast til den ny Sundhedspolitik.

   

  Sundhedspolitikken tager afsæt i Ringsted Kommunes vision ”Ringsted – Midt i mulighederne” og er bygget op om fire gennemgående værdier og fire temaer.

   

  De fire gennemgående værdier er:

   

  • Samskabelse
  • Lighed i sundhed
  • Tidlig indsats
  • Tilgængelighed

   

  De fire temaer er:

   

  1. Sundhedstilbud og trygge rammer
  2. Det sunde liv for børn og unge
  3. Det sunde arbejdsliv
  4. Rehabilitering, genoptræning og behandling.

   

  For hvert tema er der opstillet 4-årige mål, som dækker perioden fra 2017 til 2021. Sundhedspolitikken er yderligere udmøntet i en strategi og handleplan (bilag 2), hvor målene er yderligere konkretiseret.

   

  Sundhedspolitikken er en tværgående politik, som ikke kan stå alene, men skal ses i sammenhæng med kommunes øvrige politikker. Således har beslutninger på tværs i kommunen indflydelse på borgernes mulighed for øget sundhed. Oplevelsesstien er et eksempel på dette. 

   

  Derudover er mulighederne på sundhedsområdet påvirket af den regionale sundhedsaftale. Medio 2019 er der vedtaget en ny Sundhedsaftale for perioden 2019-2023 (bilag 3), som tager afsæt i følgende fire sundhedsudfordringer i Region Sjælland:

   

  • Flere sårbare ældre
  • Flere borgere med kroniske eller langvarige sygdomme
  • Flere voksne med psykisk sygdom
  • Flere børn og unge med trivselsudfordringer

   

  Med udgangspunkt i disse fire udfordringer er der formuleret følgende fire regionale mål:

   

  1. Fælles om borgerens livsudfordringer
  2. Tryghed og mestring i eget hjem
  3. Effektiv forebyggelse – sunde borgere
  4. Mental sundhed og psykisk trivsel

   

  Sundhedsområdet bliver desuden påvirket af nationale krav om blandt andet det nære sundhedsvæsen.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at den nuværende Sundhedspolitik sætter den rigtige retning for kommunens arbejde med sundhed for denne byrådsperiode. Arbejdet med de 4-årige mål er godt i gang, men det vurderes ikke, at de har fået tid til at vise deres effekt på nuværende tidspunkt.

   

  Det vurderes, at den nuværende Sundhedspolitiks gennemgående værdier og temaer sætter samme retning for sundhed som de udfordringer og mål, der er beskrevet i den ny Sundhedsaftale. I både Sundhedsaftalen og Ringsted Kommunes Sundhedspolitik er der, fx fokus på: At sikre flest mulig, mulighed for at blive i eget hjem, At understøtte sundhed og forebygge kronisk sygdom, At samarbejde og samskabe sundhed med borgerne og på tværs af enheder, At understøtte sundhed og trivsel for børn og unge.

   

  Administrationen vurderer videre, at Sundhedspolitikken honorer styringskonceptets afsnit 3 om forventninger til indhold i kommunens politikker. Der er således en afklaring af politikkens samspil med øvrig kommunal planlægning, en klar beskrivelse af politikkens opbygning samt en tydelig opdeling i temaer med konkrete mål for hvert tema.

   

  Det er endvidere administrationens vurdering, at den gennemførte proces i forhold til inddragelse af interessenter og samarbejdspartnere, med blandt andet flere temamøder og et høringsmøde, var så omfattende, at der ikke vil komme ny viden ved at gennemføre en lignende proces, så tæt på.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at den nuværende Sundhedspolitik genvedtages.

  Beslutning i Handicaprådet den 08-10-2019

  Orienteringen er taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen og Sune Thor Olsen