Du er her

Handicaprådet - 12-05-2020

Handicaprådet - 12-05-2020

Dato: Tirsdag den 12. maj 2020 Tid: Kl. 17:30
Udvalg/Råd: Handicaprådet
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beslutning i Handicaprådet den 12-05-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Tina-Mia Eriksen

   

 • Punkt 2 Opfølgning siden seneste møde

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beskrivelse af sagen

  Orientering om den videre politiske behandling af sager, som Handicaprådet havde til høring i

  april 2020 og andre punkter med relevans for Handicaprådet.

  Beslutning i Handicaprådet den 12-05-2020

  Der blev orienteret om følgende:

   

  • Kvalitetsstandard for forældrebetaling i forbindelse med anbringelse af børn og unge: Sagen er udsat.
  • Besøg på bosteder: Der åbnes op for besøg, når retningslinjerne for Sundhedsstyrelsen er klar, og der kan sikres overholdelse af disse.
  • Overførsel af uforbrugte midler: Handicaprådet har fået overført kr. 12.000,- fra budgettet i 2019 til 2020.

   

  Ej til stede: Tina-Mia Eriksen

 • Punkt 3 Temamøde med Børnecenter

  SagsID/Sagsnummer: 20/123
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beskrivelse af sagen

  Handicaprådet besluttede den 14. januar 2020, at de ønskede et temamøde med Børnecenter.

   

  Temamødet vil have fokus på børn i udsatte positioner, fx anbragte børn og deres

  overgang til voksenområdet.

  Beslutning i Handicaprådet den 12-05-2020

  Børnecenterchefen og en pædagogisk udviklingskonsulent deltog og gav en præsentation af centerets arbejde med udgangspunkt i ovenstående emner.

 • Punkt 4 Planlægning af temamøde med Skolecenter

  SagsID/Sagsnummer: 20/123
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beskrivelse af sagen

  Handicaprådet besluttede den 14. januar 2020 at planlægge fire temamøder med relevante centre

  og enheder i administrationen i 2020, herunder et temamøde med Skolecenter. Temamødet

  kommer på dagsorden til Handicaprådets møde den 9. juni 2020.

   

  Som en del af planlægningen kan Handicaprådet udvælge emner og spørgsmål, som temamødet

  kan tage udgangspunkt i. Ved Handicaprådets drøftelse i januar blev der bl.a. nævnt, at

  temamødet med Skolecenter kan have fokus på inklusion.

  Beslutning i Handicaprådet den 12-05-2020

  Handicaprådet ønsker fokus på følgende emner:

  • Inklusion
  • Indsatser for at øge fagligheden på specialområdet
  • Forebyggelse af fravær i de store klasser (herunder også på specialområdet)
  • Samarbejde med Børne- og Familierådgivningen og PPR.
 • Punkt 5 Status på COVID-19 i Ringsted

  SagsID/Sagsnummer: 20/123
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beskrivelse af sagen

  Handicaprådet blev på deres møde den 15. april orienteret om den lokale håndtering af corona-virus. I den forbindelse blev det besluttet, at der er et fast punkt på dagsorden vedr. status på COVID-19 i Ringsted, så længe det er aktuelt.

  Beslutning i Handicaprådet den 12-05-2020

  Social- og Sundhedscentret orienterede om:

  • Der forberedes at åbne for besøg på plejecentrene og botilbud.
  • Der tilrettelægges udendørs ture for enkelte medarbejdere fra Café Ingeborg og Regnbuen. Fokus er at forebygge ensomhed og tab af funktionsevne. Dette tilrettelægges efter en individuel vurdering af borgerens behov.
  • Der er ikke testforløb i gang lige nu.
  • Der er fokus på opstart af beskyttet beskæftigelse, men der er ikke en færdig plan for, hvordan det vil forløbe. Der holdes nøje øje med myndighedernes anbefalinger i forhold til åbning af samfundet.

   

  Børnecentret orienterede om:

  • Der er større fokus på digital mødeafholdelse, og erfaringerne er positive.
  • Der er over 70 % fremmøde i dagtilbuddene.
  • De indendørs krav til afstand er ophævet.
  • I Familiehuset har der været udendørs afholdelse af møder med de unge. 
 • Punkt 6 Kvalitetstandard for STU

  SagsID/Sagsnummer: 20/5685
  Sagen afgøres i: Byrådet
  kvalitetstandard_for_stu.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

  x

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

  X

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Der fremlægges forslag til kvalitetstandard for STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) til politisk behandling.

  Beskrivelse af sagen

  I henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, skal kommunalbestyrelsen tilbyde STU, som er en 3-årig særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, til udviklingshæmmede unge og andre unge med særlige behov.

   

  I Ringsted kommune har der hidtil ikke været formuleret en kvalitetsstandard på området.

   

  Formålet med kvalitetsstandarden er at give Byrådet mulighed for at definere serviceniveauet og kvaliteten af de ydelser, som kommunen leverer på området.

   

  Kvalitetsstandarden skal fungere som et opslagsredskab for medarbejdere, de unge og deres pårørende og som information til kommunens aktuelle og kommende STU-leverandører om rammerne for STU.

   

  Med dette udkast (bilag) lægger administrationen op til fastsættelse af en kvalitetstandard, som nøje følger de i loven fastsatte rammer.

   

  Kvalitetetstandarden fastsætter formål og målgruppe for STU, og forslaget fremsættes i overensstemmelse med styringstrategien og med henvisning til den igangværende budgetproces med en tydelig prioritering af tilbud, der kan etableres og gennemføres inden for kommunes egne rammer. Herudover er det tydeliggjort, at STU-forløb planlægges i tæt samarbejde med den unge, forældrene og UU-Ringsted, samt at det sikres, at den unge oplever at få mest mulig indflydelse på sit uddannelsesvalg inden for de givne rammer. Såfremt det relevante tilbud til den unge findes under kommunens egne tilbud vil dette som udgangspunkt blive anvendt.

   

  Opgaven med vurdering og varetagelse af den konkrete opgave med tilrettelæggelse af STU-forløb er som udgangspunkt uddelegeret til UU-vejlederen, der også varetager samarbejdet samt opfølgningen med den unge og de pårørende. Ved uddannelsens afslutning udstedes et kompetencepapir til den unge, der beskriver de opnåede kompetencer.

  Inddragelse og høring

  Handicapråd.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det vurderes, at Ringsted Kommune med den foreslåede kvalitetstandard giver målgrupperne for STU et overskueligt redskab til forventningsafstemning og planlægning af STU-forløbet for den enkelte unge, hvor der samtidig lægges vægt på, at styringstrategien følges og at den unge inden for denne ramme oplever at få mest mulig indflydelse på sit uddannelsesvalg.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at udkast til kvalitetstandard for STU godkendes.

  Beslutning i Handicaprådet den 12-05-2020

  Handicaprådet har følgende bemærkninger og input til indholdet:

   

  • Hvem kan få STU?

  Der skal stå grundskolen i stedet for grunduddannelsen.

   

  • Hvad består STU af?

  Der skal fremgå, at de nævnte timetal er pr. år. Desuden bør afsnittet om uddannelsens indhold uddybes så det beskriver:

   

  § 6. Ungdomsuddannelsen består af elementer af undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder og institutioner.

  Stk. 2. Ungdomsuddannelsen skal indeholde fag og aktiviteter, herunder boundervisning, der

  1) fremmer den unges personlige udvikling og mulighed for at deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet,

  2) fremmer den unges evne til at indgå i sociale sammenhænge og til at få et selvstændigt og aktivt fritidsliv og

  3) er rettet mod udvikling af kompetencer til brug i uddannelses- eller beskæftigelsessituationer.

   

  • Leverandør af STU-forløb

  Det bør fremgå, hvilke leverandører Ringsted benytter sig af; f.eks. “Ringsted Kommunes egne STU-uddannelser samt eksterne STU-tilbud i og uden for Ringsted Kommune.

  at uddannelsesforløbet vælges og planlægges i tæt samarbejde med ...........

   

  • Opfølgning og gennemførelse

  Hvad er kriterierne for, at uddannelsen starter med et afklaringsforløb, henholdsvis at afklaringsforløb fravælges?

  Desuden bør der stå noget om mulighederne for afbrydelse og genoptagelse af uddannelsen f.eks. ved sygdom.

   

  • Øvrige relevante oplysninger

  I stedet for den foreslåede tekst bør det tydeligt fremgå, som loven fortæller:

   

  § 10. Kommunalbestyrelsen sørger for eller afholder udgifterne til fornøden befordring mellem hjem eller fast aflastningshjem og uddannelsesinstitution eller praktiksted for unge, der deltager i uddannelsen.
   

   

  Handicaprådet opfordrer til, at kvalitetsstandarden sendes i høring efter den poltiske behandling i fagudvalgene, da der er kort frist for at afgive høringssvar. Der opfordres desuden til, at der overvejes andre målgrupper i forhold til høringsprocessen, fx relevante forældregrupper.

 • Punkt 7 Status og perspektiver på fleksjobområdet maj 2020

  SagsID/Sagsnummer: 20/3392
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

  x

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har bedt om at få en status på fleksjobområdet, som led i det politiske fokus på en styrket indsats for job på særlige vilkår i Ringsted Kommune.

  Beskrivelse af sagen

  Kort om regler for fleksjobordningen

  Reglerne for bevilling af fleksjob er fastsat i 2013, hvor der blev gennemført en Førtidspensions- og Fleksjobreform. Efter disse regler får de fleksjobansatte løn fra arbejdsgiveren for det antal effektive arbejdstimer, de er ansat til. Lønnen suppleres med et tilskud fra Jobcentret (fleksløntilskud), op til en fuld månedsløn, reguleret ift. fleksjobberens lønniveau. Tilskuddet bortfalder ved en månedlig indkomst inkl. pension fra ca. 40.800 kroner.

   

  Efter de tidligere ordninger før 2013 fik arbejdsgiverne tilskuddet til deres ansatte fleksjobbere, og stod herefter for udbetaling af lønnen. Disse ordninger eksisterer fortsat for de fleksjobbere, der er forblevet i deres oprindelige ansættelse fra før 2013.

   

  Fødekæden til fleksjob er borgere, som har et tab af arbejdsevne, og som ved tilkendelse af fleksjob erhverver retten til job under fleksjobordningen. Ved tilkendelse af en fleksjobbevilling skal der etableres et konkret fleksjob til borgeren, hvilket kan ske ved at borgeren selv erhverver et job, eller via Jobcentres virksomhedsservice’s samarbejde med offentlige og private virksomheder.

   

  Indtil borgeren finder en fleksjobansættelse, har borgeren ret til ledighedsydelse.

   

  Resumé

  Dette statusnotat giver et overblik over udfordringerne på fleksjobområdet og peger på mulighederne for en fremtidig indsats på området. Endelig gives der en kort oversigt over økonomien på fleksjobområdet.

   

  Data for personer i fleksjob

  Data fra jobindsats [1] viser, at der i 3 kvt. 2019 har været i alt 409 fuldtidspersoner, der har modtaget fleksjobydelse. Dette svarer til 1,8 pct. point af befolkningen, mens der i hele landet er en højere andel i fleksjob på 2,2 pct. point. Se tabel 1:

   

  Tabel 1: Borgere i fleksjob i Ringsted (16-66 år) sammenlignet med Hele landet:

  Ringsted

  3. kvartal 2019

  Antal

  Fuldtids-pers.

  Andel af befolkn. i pct.

  Andel af befolkn. hele landet, pct.

  Fleksjob

  419

  1,8

  2,2

  Kilde: Nøgletal dec. 2019

   

  Hvor arbejder fleksjobberne

  Personer i fleksjob efter den nye ordning fra 2013 opgøres i forhold til sektor og arbejdstid, idet det er den politiske intention, at personer med få timer skal tilstræbe at øge deres arbejdstid. De nedenstående tal omfatter således kun personer i fleksjob efter 2013.

   

  Der er i hele landet ansat godt 61.000 personer i fleksjob efter 2013 ordningen, heraf er knap 78 pct. er ansat i den private sektor, mens der i Ringsted er ansat i alt 328 personer, hvoraf godt 79 pct. er ansat i den private sektor.

   

  Andelen af ansatte i den offentlige sektor er således på 21,16 pct. i hele landet og 18,6 pct. i Ringsted. Se tabel 2:

   

  Tabel 2: 2013 ordning. Antal og andel personer fordelt på sektor, dec. 2019

  Dec 2019

   

   

  Antal personer

  Andel i sektor

  Hele landet

  Sektor i alt

  61.175

  100,0

  Privat sektor

  47.087

  77,97

  Offentlig sektor

  12.944

  21,16

  Uoplyst

  1.150

  1,88

  Ringsted

  Sektor i alt

  328

  100,0

  Privat sektor

  260

  79,27

  Offentlig sektor

  61

  18,6

  Uoplyst [2]

  7

  2,13

  Kilde: Jobindsats.dk

   

  Ringsted Kommunes andel af borgere i fleksjob er således lidt lavere end ’Hele landet’, men Ringsted har frem til 2019 haft en relativt høj andel af borgere på ledighedsydelse.

   

  Dette er dog reduceret væsentligt det seneste år via flere nye tiltag, herunder bl.a. kontakt til alle kommunale arbejdspladser samt via en ny fleksjob-database ’Fleksmatch’, hvor fleksjobsøgende kan gøre deres CV tilgængelige for arbejdsgiverne. Se tabel 3:

   

  Tabel 3: Ledighedsydelse. Antal personer og andel fuldtidspersoner jan-marts 2019-2020 fordelt på hele landet og Ringsted Kommune:

  Kilde: Jobindsats.dk.

   

  Økonomien i fleksjobordningen

  Både budget og forbrug på fleksjob området har været støt voksende de seneste år. Dette afspejler, at en stadig større andel af befolkningen har varig og betydelig nedsat arbejdsevne og derfor visiteres til et fleksjob. Dette er en generel udvikling på landsplan, men den slår også igennem i Ringsted. Se tabel 4:

   

  Tabel 4: Regnskabstal 2016-2019

   

  Funktion 05.58.81 Fleksjob

   

  2016

  2017

  2018

  2019

  Budget

  24.268.520

  24.805.560

  28.352.880

  32.831.330

  Forbrug

  25.119.769

  27.914.595

  30.962.049

  36.282.752

  Budgetafvigelse

  -851.249

  -3.109.035

  -2.609.169

  -3.451.422

  Regnskabssystemet, KMD OPUS.

   

  Det ses endvidere, at forbruget er vokset hurtigere end budgettet, hvilket har ført til merforbrug i perioden 2016-2019. Se figur nedenfor:

   

   

  Denne situation er søgt håndteret ved de nye tiltag og den øgede kontakt il de kommunale afdelinger for at øge ansættelsen af fleksjobbere her, bl.a. gennem øget markedsføring af- og orientering om den kommunal fleksjobpulje. Der er imidlertid fortsat et mindreforbrug på denne pulje på godt 2 mio.kr. i 2019 (jf. Finansieringsforslag til Budget 2021).


  [1] Det bemærkes, at de forskellige tabeller ikke angiver præcist det samme antal personer for den samme periode, idet opgørelsesmetoderne er forskellige og benytter sig af forskellige fagsystemer ved indsamlingen af data. Tabellerne kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes.

  [2] Uoplyste timer betyder, at personen er blevet indberettet som værende i fleksjob, men der er ikke registreret løntimer for personen i perioden.

  Inddragelse og høring

  Handicapråd.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det vurderes samlet set, at Ringsted Kommune set i forhold til ’Hele landet’ har et tilfredsstillende niveau for andelen af borgere visiteret til fleksjob. Det er imidlertid fortsat en udfordring at få etableret et tilstrækkeligt antal gode fleksjob til de borgere, der er på ledighedsydelse, mens de venter på jobtilbud.

   

  Data viser desuden, at Ringsted på trods af de nyeste initiativer fortsat har en relativt lav andel af offentlige fleksjobpladser sammenlignet med landsplan.

   

  Det vurderes derfor, at Ringsted Kommune med fordel kan revurdere indsatsen over for de kommunale arbejdspladser ved f.eks. at indføre en kvoteordning for ansættelse af én fleksjobber på min. 10 timer ugentligt for hver 10 medarbejdere. I det omfang, der ansættes borgere med bopæl i Ringsted Kommune, vil ansættelsesstedet endvidere kunne opnå et tilskud fra fleksjobpuljen til lønnen i de første 2 år af ansættelsesperioden.

   

  Det vurderes, at det politiske fokus på at tilvejebringe en styrket indsats for job på særlige vilkår i kommunen, vil kunne opnås ad denne vej.

   

  En kvoteordning vil kunne nedsætte overforbruget på fleksjobområdet, øge andelen af fleksjobbere i den offentlige sektor, øge anvendelsen af den kommunale fleksjobpulje, så de afsatte midler kommer målgruppen til gode, samt bidrage til Byrådets vision om at skabe øget trivsel og øget selvforsørgelse for gruppen af borgere på ledighedsydelse.

   

  Det anbefales, at der træffes politisk beslutning om, at administrationen arbejder videre med at afdække under hvilke former en kvoteordning ville kunne indføres på de kommunale arbejdspladser.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at administrationen udarbejder et oplæg til omlægning af indsatsen i forhold til ansættelse af fleksjob-visiterede på kommunale arbejdspladser.

  Beslutning i Handicaprådet den 12-05-2020

  Handicaprådet bakker op om, at der arbejdes videre med at skabe flere fleksjob-visiterede ansættelser på kommunale arbejdspladser. Det bemærkes desuden, at der bør være fokus på de statslige arbejdspladser.

 • Punkt 8 Orientering fra formanden

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beslutning i Handicaprådet den 12-05-2020

  Intet til punktet.

 • Punkt 9 Orientering fra administrationen

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beslutning i Handicaprådet den 12-05-2020

  Børnecenterchefen orienterede om, at specialkonsulent Mia Kejlstrup Bak er konstitueret afdelingsleder i Børne- og Familierådgivningen pr. 1. juni 2020 i 6 måneder. Direktionen har besluttet, at det er lederen af Børne- og Familierådgivningen, som er stedfortræder for Børnecenterchefen i Handicaprådet. 

 • Punkt 10 Punkter til kommende møder

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beskrivelse af sagen

  Juni 2020: Temamøde med Skolecenter

  Beslutning i Handicaprådet den 12-05-2020

  Handicaprådet ønsker et punkt på dagsordenen i august 2020 vedr. høringssager og frister for høringssvar.

   

  Mødet i juni 2020 afholdes som udgangspunkt via skype.