Du er her

Handicaprådet - 12-11-2019

Handicaprådet - 12-11-2019

Dato: Tirsdag den 12. november 2019 Tid: Kl. 17:30
Udvalg/Råd: Handicaprådet
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beslutning i Handicaprådet den 12-11-2019

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen, Claus Nielsen og Karl Østergaard Hansen

   

 • Punkt 2 Opfølgning siden seneste møde

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beslutning i Handicaprådet den 12-11-2019

  Der blev orienteret om følgende:

   

  • Budget 2020: Budgettet blev godkendt på Byrådets møde den 5. november 2019.
  • Proces for revidering og godkendelse af kvalitetsstandarder på voksenområdet:

  Det blev godkendt, at samtlige kvalitetsstandarder behandles samlet i Byrådet én gang i løbet af første år i valgperioden, og efterfølgende i fagudvalgene i 3. år i valgperioden.

  Herefter er det alene de kvalitetsstandarder, som er omfattet af lovkrav for revideringen, som behandles og revideres efter den kadence, loven foreskriver eller Byrådet beslutter for kvalitetsstandarder, der ikke er lovpligtige.

  • Politik for voksne med særlige behov: Sagen er blevet behandlet i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Sagen er ved en fejl ikke kommet på dagsordenen til Børne- og Undervisningsudvalget, så den endelige beslutning træffes på Byrådets møde i december. 

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen, Claus Nielsen og Karl Østergaard Hansen

   

 • Punkt 3 Temamøde med Børnecenter og Skolecenter

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Handicaprådet
  uddannelse_til_alle_unge_-_endelig_020619.pdf.pdf uddannelse_til_alle_unge_-_benchmarkanalyse_endelig_020619.pdf.pdf

  Beskrivelse af sagen

  Handicaprådet besluttede den 15. januar 2019, at de ønskede et temamøde med Børnecenter og Skolecenter.

   

  Temamødet vil have fokus på:

   

  • Samarbejde mellem Børnecenter og Skolecenter med fokus på tværfagligt samarbejde ift. børn med særlige behov
  • KLK’s analyse af unge- og skoleområdet (vedlagt som bilag)
  • Ombygning af Benløsegården, herunder også skolevejen dertil
  • Status på proces med nye kontrakter med plejefamilier
  • Børn i udsatte positioner i dagtilbud

  Beslutning i Handicaprådet den 12-11-2019

  Børnecenterchefen og Skolecenterchefen deltog og gav en præsentation af centrenes arbejde med udgangspunkt i ovenstående emner.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen, Claus Nielsen og Karl Østergaard Hansen

   

 • Punkt 4 Tilgængelighed på Torvet

  SagsID/Sagsnummer: 19/14
  Sagen afgøres i: Handicaprådet
  notat_tilgaengelighed_paa_torvet.docx.docx oversigtskort_over_torvet.pdf

  Beskrivelse af sagen

  På Handicaprådets møde den 11. september 2019 besluttede rådet, at de gerne vil have et oplæg fra kommunen om tilgængelighed på torvet med særligt fokus på tilgængelighed for blinde/svagtseende, herunder udfordringer med ledelinjer og manglende rækværk på broer.

   

  Vej- og Ejendomscentret har sendt en redegørelse, som er vedhæftet som bilag.

  Beslutning i Handicaprådet den 08-10-2019

  Handicaprådet besluttede, at punktet tages op igen på mødet i november 2019.

   

  Handicaprådet ønsker, at mødet bliver med deltagelse fra den repræsentant fra Dansk Blindesamfund, som har gennemgået torvet, og en repræsentant fra Vej- & Ejendomscentret.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen og Sune Thor Olsen

   

  Supplerende sagsfremstilling

  På baggrund af handicaprådets beslutning den 8. oktober 2019 har administrationen taget kontakt til Vej- & Ejendomscentret for at aftale deltagelse på et kommende rådsmøde. Vej- & Ejendomscentret har tilbudt at deltage på rådets møde den 3. december 2019.

   

  Handicaprådet skal drøfte, hvornår og hvordan de ønsker at mødes med Vej- & Ejendomscentret og en repræsentant fra Dansk Blindesamfund, herunder om der samtidig ønskes en inspicering af torvet.

  Beslutning i Handicaprådet den 12-11-2019

  Handicaprådet ønsker at tage punktet op igen på Handicaprådets møde i marts 2020 med samtidig inspicering af torvet.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen, Claus Nielsen og Karl Østergaard Hansen

   

 • Punkt 5 Handicapprisen 2020(Lukket)

  SagsID/Sagsnummer: 19/17434
  Sagen afgøres i: Handicaprådet
 • Punkt 6 Mødeplan 2020 i Handicaprådet

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beskrivelse af sagen

  Handicaprådets møder skal så vidt muligt afholdes uden før fagudvalgsmøderne, så rådets bemærkninger kan indgå i fagudvalgenes behandling. Handicaprådet har de seneste år holdt møder enten om tirsdagen eller onsdagen. På den baggrund foreslår sekretariatet følgende mødedatoer i 2020:

   

  • Tirsdag den 14. januar
  • Tirsdag den 4. februar
  • Tirsdag den 10. marts
  • Onsdag den 15. april
  • Tirsdag den 12. maj
  • Tirsdag den 9. juni
  • Tirsdag den 11. august
  • Tirsdag den 8. september
  • Tirsdag den 6. oktober
  • Tirsdag den 10. november
  • Tirsdag den 8. december

   

  Det foreslås, at nuværende mødetidspunkt kl. 17.30-19.00 fastholdes, og at sekretariatet sender mødeindkaldelser ud.

  Beslutning i Handicaprådet den 12-11-2019

  Mødeplanen er godkendt.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen, Claus Nielsen og Karl Østergaard Hansen

   

 • Punkt 7 Brugertilfredshedsundersøgelse af Handicapteamet, Børne- og Familierådgivningen

  SagsID/Sagsnummer: 19/14
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beskrivelse af sagen

  Der har i Børnecentret været flere henvendelser fra forældre, som har udtrykt utilfredshed med den oplevelse de har haft med Handicapteamet. Henvendelserne har særligt centreret sig om utilfredshed med kommunikationen, sagsbehandlingstider og hyppige sagsbehandlerskift.

   

  På denne baggrund er der formuleret en række igangsatte og planlagte tiltag for Handicapteamet med henblik på kvalificering af den faglige praksis og styrkelse af det gode og tillidsfulde samarbejde med borgeren.

   

  Et af initiativerne er gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn med handicap.

   

  Formålet med undersøgelsen er at måle tilfredsheden blandt forældre til børn med en sag i Handicapteamet, inden for de områder tidligere utilfredshed har relateret sig til.

  Et allerede gennemført tiltag til at afdække kritikken og imødekomme forældrene ift. deres kritikpunkter har været, at invitere til individuelle møder, hvor børnenes sager er blevet gennemgået.

   

  Med brugertilfredshedsundersøgelsen tilstræbes at forældrene kan bidrage til yderligere at afdække, hvad den kritik der har været rejst af Handicapteamet, nærmere bestemt handler om og fremkomme med nyttige input, der kan anvendes til videreudvikling af teamets praksis.

   

  Administrationens foreløbige overvejelser er som følger:

   

  • Undersøgelsen påtænkes gennemført som survey-undersøgelse ultimo 2019.
  • Der foreslås en kvantitativ undersøgelse med mulighed for kvalitativ uddybning af enkelte spørgsmål.
  • Undersøgelsen påtænkes udsendt til samtlige forældre med børn tilknyttet handicapteamet i Børnecentret, svarende til ca. 150 børn.
  • Undersøgelsen udsendes digitalt med mulighed for mobiltilgang.
  • For at understøtte højst mulige svartal, påtænkes en undersøgelse på ca. 25 spørgsmål, som vil kunne besvares på ca. 10 minutter.

   

  Spørgeskemaet påtænkes inddelt i hovedtemaer med en række underspørgsmål til hver.

   

  Hovedtemaerne foreslås relateret til et overordnet fokus på, hvordan forældre til handicappede børn i Ringsted kommune oplever samarbejdet med Handicapteamet i Børne- og Familierådgivningen, med udgangspunkt i de områder der har givet anledning til utilfredshed blandt forældrene.

   

   

  Forslag til temaer:

   

  • Forældrenes samlede indtryk af barnets forløb i Handicapteamet

  Fx:

  Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns forløb i Handicapteamet i Børne- og Familierådgivningen?

  Hvad kan vi gøre for at opnå højere vurdering i fremtiden?

   

  • Kvalitet

  Fx:

  De iværksatte foranstaltninger imødekommer mit barns behov?

   

  • Kommunikation:

  Medarbejderne følger op på aftaler og henvendelser?

  Medarbejderne er venlige og imødekommende?

  Medarbejderne ved hvad de snakker om (har den fornødne faglige viden?)

  Samlet set får jeg god personlig betjening?

   

  • Frister: (i hvor høj grad)

  Fx:

  Sagsbehandlingsfrister overholdes?

  Hvis sagsbehandlingsfrister ikke overholdes orienteres jeg herom

   

  • Samarbejde:

  Kan du komme i kontakt med medarbejderne, når du har behov for det?

  Får du som forældre, den støtte og opbakning fra medarbejderne, som du har behov for? Er medarbejderne interesseret i din erfaring og viden som forældre?

  Samlet tilfredshed med samarbejdet

   

  Når Handicaprådets kommentarer er modtaget, inddrages dialoggruppen for forældre til børn med handicap. Dette ligeledes med henblik på at få forslag til undersøgelsens udformning og indhold.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at Handicaprådet kommer med kommentarer og input til undersøgelsens indhold og gennemførelse.

  Beslutning i Handicaprådet den 12-11-2019

  Handicaprådet drøftede sagen og havde følgende tilbagemeldinger og input:

   

  • Det er et positivt tiltag, at der iværksættes en brugerundersøgelse
  • Det skal sikres, at resultaterne er brug- og målbare med mulighed for både kvalitative og kvantitative svar
  • Der bør være mulighed for at tilføje ekstra tekst ud over faste svar-kategorier
  • Det blev foreslået at spørge ind til, hvad borgeren ”ellers har brug for” – formålet er at være på forkant med borgerens behov
  • Det blev foreslået at følge op på tiltagene i 2020
  • Det blev foreslået at måle på medarbejdernes selvoplevede tilfredshed og kompetencer
  • Det blev foreslået, at spørge ind til borgernes gode og positive oplevelser 

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen, Claus Nielsen og Karl Østergaard Hansen

   

 • Punkt 8 Beskæftigelsesplan 2020

  SagsID/Sagsnummer: 19/4337
  Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
  udkast_til_beskaeftigelsesplan_2020.docx

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I henhold til Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen skal kommunen årligt senest den 31. december godkende en plan for årets beskæftigelsesindsats samt fremsende den til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering.

   

  I henhold til delegationsplanen er kompetencen til behandling af beskæftigelsesplanen uddelegeret til kommunens Social- og Arbejdsmarkedsudvalg.

  Beskrivelse af sagen

  Beskæftigelsesplanen skal i henhold til loven beskrive en plan for det kommende år med udgangspunkt i ministerens vejledende beskæftigelsespolitiske mål, samt indeholde en resultatrevision, som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i det forudgående år. Resultatrevision for 2017 er derfor udarbejdet som et bilag til beskæftigelsesplanen.

   

  Udkast til Beskæftigelsesplan 2020 Beskæftigelsesplanen er udarbejdet med fokus i ”hvad vi vil” og ”hvad vi arbejder med”, i beskæftigelsesindsatsen. Det er hensigten, at planen skal fremtræde handlingsorienteret og målrettet og dermed bliver mere anvendelig i indsatsen.

   

  Beskæftigelsesplanen beskriver kort udfordringer og indsatser på de væsentligste indsatsområder, som også er omfattet af de aktuelle ministermål og lokale mål for 2020.

   

  De foreslåede mål er dels kvalitative og dels kvantitative, og er fastsat på områder, hvor der forventes at være tilgængelige data. Resultaterne af indsatsen vil blive målt via den centrale benchmarking og måling, som gennemføres af Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering (STAR).

   

  Inddragelse i udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen

  Som grundlag for udformningen af beskæftigelsesplan for det kommende år er den aktuelle situation på arbejdsmarkedet blevet drøftet med Det Lokale Arbejdsmarkedsråd i 1. halvår 2019. herefter har Arbejdsmarkedscentrets medarbejdere i en workshop udarbejdet deres input til mål- og indsatsområder.

  Det 1. udkast er herefter blevet drøftet med Rådet i 2. halvår.

  På baggrund af denne proces fremsættes nu udkast til Beskæftigelsesplan 2020 til politisk behandling. Se bilag

   

  For år 2020 har Beskæftigelsesministeren udmeldt 3 vejledende ministermål, som er inddraget i de lokale mål og indsatsområder for Ringsted Kommunes beskæftigelsesindsats:

   

  • Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
  • Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
  • Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

   

  Ministerens målområder er alle omfattet af kommunens beskæftigelsesindsats.

   

  Beskæftigelsesplanen er udformet ud fra et forandringsperspektiv, hvor der med udgangspunkt i de væsentligste udfordringer på beskæftigelsesområdet, beskrives mål og indsats for de borgere, som er omfattet af beskæftigelsesindsatsen. Beskrivelsen har til formål at angive de overordnede indsatsområder, og er ikke en udtømmende beskrivelse af den daglige drift eller de konkrete indsatser, som den enkelte borger kan deltage i.

   

  Den overordnede strategi for indsatsen er en videreførelse af kommunens langsigtede forebyggende indsats med tidlige og hyppige samtaler i den første del af ydelsesperioden for alle borgere, og en rehabiliterende og jobrettet indsats tilpasset den enkelte borgers aktuelle behov, hvor fokus er på praktik og jobnær opkvalificering af borgerne inden for områder med behov for arbejdskraft. Erfaringerne fra indsatsen i de foregående år samt resultaterne fra resultatrevisionen danner baggrund for prioriteringen af indsatsen og fordelingen af ressourcer på de enkelte indsatsområder.

  Der vil i 2020 være et særligt fokus på en beskæftigelsesfremmende indsats over for borgere med nedsat funktion pga. handicaps. Indsatsen vil blive søgt styrket via centralt udmeldte puljer i årets løb og via et samarbejde med handicaporganisationer og virksomheder.

   

  Resultatrevisionen af indsatsen i 2018 er udarbejdet som bilag til Beskæftigelsesplanen og er en opgørelse af de målbare resultater af årets ministermål og lokale mål. Der er opnået væsentlige resultater af indsatsen i 2018. Særligt har den håndholdte indsats med fokus på udslusning til ordinære løntimer og tæt opfølgning og fastholdelsesindsats, som blev iværksat i 1. kvartal 2018 givet gode resultater, og metoderne fra den håndholdte indsats er i 2019 blevet udbredt til flere målgrupper. Det er intentionen, at denne proces skal fortsætte i 2020.

  Inddragelse og høring

  Integrationsrådet og Handicaprådet.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Udkastet til Beskæftigelsesplan beskriver udvalgte udfordringer, mål og indsatser, der forventes at skulle varetages på beskæftigelsesområdet i 2020, med fokus på de overordnede metoder og indsatser for den enkelte målgrupper af borgere og virksomheder, som erfaringsmæssigt giver de bedste resultater.

   

  Beskæftigelsesplanen skal samtidig give rum til den løbende tilpasning af indsatsen til eventuelle akutte udviklinger på arbejdsmarkedet og til at indsatsen kan fokuseres på de aktuelle puljer, der løbende bliver udmeldt fra centrale styrelser og fonde.

  Den aktuelle situation på arbejdsmarkedet er præget af lav ledighed og høj beskæftigelse og fokus er nu i særlig grad at bidrage til at borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, i stadigt stigende grad også for tilknytning til arbejdsmarkedet via f.eks. lønnede timer eller fleksjob.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Beskæftigelsesplan 2020 samt Resultatrevision 2018 godkendes.

   

  Beslutning i Integrationsrådet den 14-11-2019

  .

  Beslutning i Handicaprådet den 12-11-2019

  DH-siden af Handicaprådet eftersender et skriftligt høringssvar.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen, Claus Nielsen og Karl Østergaard Hansen

   

 • Punkt 9 Orientering om styringsstrategi på det specialiserede område

  SagsID/Sagsnummer: 18/20911
  Sagen afgøres i: Økonomiudvalget
  bilag_1_til_orienteringssag_2._halvaar_19_styringsstrategi.pdf bilag_2_til_orienteringssag_2._halvaar_19_projektoversigt.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

  x

   

   

   

  x

   

  x

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet godkendte den 12. november 2018 en samlet styringsstrategi for det specialiserede område og efterfølgende en tidsplan for udmøntning af strategien. Ifølge tidsplanen vil Børne- og Undervisningsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget hvert halve år få en status for udmøntning af styringsstrategien. Første status blev givet i april - juni 2019.

  Beskrivelse af sagen

  Styringsstrategien indeholder 43 anbefalinger til tiltag, der skal højne kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen og sikre bedre udgiftsstyring på det specialiserede område. Styringsstrategien med de 43 anbefalinger er vedhæftet som bilag 1.

   

  Styringsstrategien skal udmøntes i perioden 2019-2020, og der er nedsat en tværgående styregruppe med ansvar for udmøntning og overholdelse af tidsplanen.

   

  Pr. oktober 2019 er der iværksat 20 projekter, der i alt udmønter 31 af de 43 anbefalinger. I henhold til tidsplanen er der 12 anbefalinger, som først skal udmøntes i 2020. En oversigt over alle igangværende og afsluttede opgaver og projekter i styringsstrategien er vedhæftet som bilag 2.

   

  Siden seneste orientering om styringsstrategien fra foråret 2019 er der bl.a. sket følgende:

   

  • Forhandling med plejefamilier om vederlag er i gang og er pr. medio oktober cirka halvvejs.

   

  • Der er vedtaget en ny kontoplan på det specialiserede børne-, unge- og voksenområde, der skaber bedre grundlag for styring af aktiviteter og økonomi, og som skal anvendes fra 2020.

   

  • Der er foretaget et kvalitetstjek af styringsdokumenter og kompetenceplaner i myndighedsfunktionerne på børne-, unge- og voksenområdet, og der bliver nu udarbejdet nye styringsdokumenter og arbejdsgange, der hvor der er konstateret mangler. 

   

  • Der er gennemført en ekstern undersøgelse om unge og uddannelse i Ringsted, jf. orientering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 18. september og i Børne- og Undervisningsudvalget den 21. oktober. Der bliver nu arbejdet videre med anbefalingerne fra undersøgelsen i sammenhæng med den kommunale ungeindsats (KUI). Mange af rapportens anbefalinger er i tråd med andre igangsatte indsatser, fx tidlig opsporing af børn med udfordringer og styrket ledelsesinformation og registrering af fravær på skoleområdet.

   

  • På skoleområdet er arbejdet med fem delprojekter i gang, som der er orienteret om i sag i Børne- og Undervisningsudvalget den 19. august 2019.

   

  • Den kriminalitetsforebyggende handleplan er ved at blive evalueret.

   

  • Der er etableret et nyt visitationsudvalg til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), der sikrer en bredere faglighed og en bedre kobling til voksenhandicapområdet, når der bevilges STU-forløb. Der er ved at blive udviklet et nyt STU-tilbud i kommunen, som forventes klar til elever i 2. halvår 2020.

   

  Udvalgene vi få forelagt næste orienteringssag om styringsstrategien i april 2020.

  Inddragelse og høring

  Til orientering i Handicaprådet

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at arbejdet med at udmønte styringsstrategiens anbefalinger skrider godt fremad og at tidsplanen forventes overholdt.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Handicaprådet den 12-11-2019

 • Punkt 10 Plejeboligkapacitet

  SagsID/Sagsnummer: 19/14190
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

  x

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  På Byrådets møde den 12. marts 2018 blev det besluttet, at der en gang årligt skal fremlægges en sag om plejeboligkapacitet.

   

  I denne sag præsenteres en prognose for det fremadrettede behov for plejeboliger. Endvidere præsenteres forslag til en udvidelse af plejeboligkapaciteten på kort sigt samt forslag til det videre arbejde med udvidelse af plejeboligkapaciteten på lang sigt.

  Beskrivelse af sagen

  Den demografiske udvikling i Danmark peger i retning af et stigende antal ældre, og dermed et øget behov for plejeboliger. Det fremtidige behov afhænger dog også af andre faktorer end demografi, fx betyder sund aldring og rehabiliterende indsatser, at flere kan klare sig selv længere. Derudover kan gode dag- og aflastningstilbud være medvirkende til at udskyde det tidpunkt, hvor en borger får brug for en plejebolig.

   

  Den demografiske udvikling i Ringsted Kommune

  Prognosen for Ringsted Kommune viser i lighed med prognosen for resten af landet en stigning i antallet af ældre. Prognosen for Ringsted Kommune er vist i tabel 1.

   

  Tabel 1 (OBS - Aldersintervallerne er ikke ens)

   

  Det skal bemærkes, at ovenstående prognose viser en mindre stigning i antallet af ældre end samme prognose fra året før. Prognosen er således forbundet med nogen usikkerhed i forhold til den konkrete stigning i antallet af ældre, men ikke i forhold til at der vil komme en stigning.

   

  Målgruppen for plejebolig

  Visitation til plejeboliger sker med udgangspunkt i borgerens plejebehov. Det kan være plejebehov opstået på grund af fysisk svækkelse, demenssygdom, hjerneskade eller handicap med videre. Alle aldersgrupper over 18 år er repræsenteret på plejecentrene, men generelt opstår behov for en plejebolig hos borgere over 80 år.

   

  Tabel 2 viser aldersfordelingen gennem 2018 på kommunes tre plejecentre.

   

  Tabel 2

   

  Jan

  Feb

  Mar

  Apr

  Maj

  Jun

  Jul

  Aug

  Sep

  Okt

  Nov

  Dec

  Under 60 år

  5

  5

  5

  6

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  4

  60-64 år

  5

  5

  5

  4

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  6

  65-66 år

  5

  3

  3

  4

  4

  3

  3

  3

  2

  2

  2

  2

  67-74 år

  22

  24

  22

  21

  20

  20

  20

  19

  20

  19

  18

  18

  75-79 år

  25

  24

  25

  25

  25

  25

  25

  26

  26

  26

  26

  26

  80-84 år

  36

  36

  41

  38

  37

  37

  38

  37

  37

  36

  37

  36

  85-89 år

  50

  49

  48

  47

  47

  47

  46

  46

  44

  46

  45

  45

  90 og derover

  45

  48

  49

  45

  47

  52

  52

  55

  58

  58

  59

  60

  I alt

  192

  194

  197

  190

  190

  194

  194

  196

  197

  197

  197

  197

   

  Det er variationer i aldersfordelingen henover året, men som det fremgår af tabellen, er lidt mere end 2/3 af beboerne over 80 år, og næsten 25% af beboerne er over 90 år.

   

  Det fremtidige behov for plejeboliger er beregnet med udgangspunkt i befolkningsprognosen sammenholdt med forventningerne til, hvor stor et antal i de enkelte aldersgrupper, der får behov for en plejebolig. KL har udviklet et værktøj til brug for beregning af fremtidens behov for plejeboliger, hvor faktorer som sund aldring og rehabilitering er forsøgt indregnet ud fra en gennemsnitsbetragtning.

   

  I tabel 3 er vist en beregning af det fremtidige behov for plejeboliger i Ringsted Kommune:

  Model 1: Viser fremskrivningen hvor der ikke er indregnet sund aldring, sociale forhold og rehabilitering med videre.

  Model 2: Viser fremskrivningen ved brug af KL’s model hvor sund aldring, rehabilitering og sociale forhold er indregnet.

   

  Tabel 3

   

  2020

  2022

  2024

  2025

  2026

  2027

  2028

  2029

  2030

  2031

  Model 1

  205

  220

  236

  245

  256

  265

  275

  286

  297

  310

  Model 2

  202

  205

  215

  223

  233

  241

  251

  260

  271

  283

   

  I Ringsted Kommune er der pt. 224 plejeboliger. 202 af disse anvendes til plejeboliger. De resterende 22 boliger bruges til vente- og aflastningspladser (fire boliger), midlertidige pladser og akutstuer (13 boliger) og administrative arbejdspladser (fem boliger). Sammenholdes nuværende antal plejeboliger med prognosen, vil der blive behov for ca. 70 ekstra plejeboliger frem mod 2030.

   

  Behov for plejeboliger på kort sigt

  Behovet for plejeboliger varierer henover året. Der er perioder, hvor ventelisten og ventetiden til en plejebolig vokser blandet med perioder med tomme boliger. Hen over sommeren 2019 har der været ekstra pres på plejeboliger, og i to tilfælde er ventelistegarantien på 8 uger overskredet (jf. sag om Orientering om status på venteliste til plejeboliger). Dette er ikke nødvendigvis udtryk for, at plejeboligkapaciteten er for lav, idet der samtidig har været en væsentlig lavere afgang i første halvår af 2019, end der plejer at være. 

   

  Administration har undersøgt mulighederne for at udvide antallet af plejeboliger på kort sigt, hvis presse på ventelisten fortsætter. Fire af de frem plejeboliger på Knud Lavard Center, som pt. bruges til administrative arbejdspladser, kan åbnes med en frist på fire til seks uger. Disse boliger bliver under alle omstændigheder frigivet primo 2020, når det nye sundhedshus er klar. Boligerne ligger på samme gang som de fire boliger, der blev inddraget til midlertidige boliger i 2018.

   

  Muligheden for at bruge andre lokaler, fx de centernære boliger på Knud Lavard Center og de handicapegnede boliger i de gamle plejehjem i Ørslev, Vetterslev og Nordrup til plejeboliger er undersøgt. Der er ikke pt. ledige boliger nogen af disse steder, ligesom det vil flytte en ventelisteproblematik. Samtidig vil det være en dyr løsning.

   

  Kapaciteten af ægtefælleboliger kan øges ved at bruge de centernære boliger på Plejecenter Ortved. Konsekvensen vil være, at to af fire vente- og aflastningspladser nedlægges med risiko for en forringelse af mulighederne for aflastning. En anden mulighed er at reetablere ægtefælleboliger i de lokaler, der pt. bruges til daghjemmet Bonderosen. Bonderosen kan i stedet enten placeres i pavilloner eller flytte til første sal, som er ledig. Flytning til førstesalen kræver en ombygning af lokalerne samt at der etableres elevator. 

   

  Udbygning af kapaciteten på lang sigt

  Prognosen viser, at der bliver behov for at udvide plejeboligkapaciteten. Der er en række forskellige faktorer, som kan indgå i det videre arbejde, fx en grundigere analyse af befolkningssammensætningen i Ringsted Kommune som kan give et bedre beslutningsgrundlag om fordelingen mellem plejeboliger, dagtilbud, rehabiliteringspladser, aflastningspladser og akutstuer og midlertidige pladser. Derudover er der forskellige finansieringsmuligheder, som kan undersøges herunder friplejehjem, samarbejde med boligselskaber og egen finansiering. Samarbejde med eksterne parter kan desuden giver mulighed for andre boligtyper, som fx seniorkollektiver, hvis der er interesse hos kommunens borgere.

  Inddragelse og høring

  Til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  Økonomi

  Denne sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. I det videre arbejde med en udvidelse af plejeboligkapaciteten vil økonomien indgå som en væsentlig faktor.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at en grundig analyse af de specifikke forhold der gælder for borgerne i Ringsted Kommune kan give et bedre grundlag for beslutning om udbygningen af plejeboligkapaciteten. Det er administrationens vurdering, at sociale faktorer, sund aldring og rehabilitering med flere har betydning for det fremtidige behov både for plejeboliger og andre indsatser på ældreområdet. 

   

  Det er administrationens vurdering, at et forsat pres på ventelisten på kort sigt bedst kan løses ved at inddrage de fire plejeboliger, der pt. anvendes til administration. Det skal bemærkes, at der skal findes en løsning, som sikrer et godt levemiljø for beboerne i de fire boliger, som kommer til at dele gang med de midlertidige pladser.

   

  I forhold til en langsigtet løsning er det administrationens vurdering, at der med fordel kan igangsættes en grundig analyse af behovsprofilen for plejeboliger og andre indsatser på ældreområdet. Det vurderes endvidere, at der bør være en grundig afdækning af fordele og ulemper ved forskellige finansieringsformer. Videre vurderes det, at der med fordel kan tilrettelægges en proces, som inddrager borgerne og andre interessenter, for at få et indblik i borgernes boligønsker for deres alderdom.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at orientering om status på plejeboliger tages til efterretning
  2. at administrationen udarbejder udkast til en proces og tidsplan for etablering af flere plejeboliger herunder med inddragelse af Ældrerådet, borgere og andre relevante interessenter. Processen vil indeholde et oplæg til et temapunkt på Byrådet om forskellige modeller

  Beslutning i Handicaprådet den 12-11-2019

  Handicaprådet bakker op om, at der undersøges langsigtede behov og muligheder for plejeboliger. 

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen, Claus Nielsen og Karl Østergaard Hansen

   

 • Punkt 11 Orientering fra formanden

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beslutning i Handicaprådet den 12-11-2019

  Intet til punktet.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen, Claus Nielsen og Karl Østergaard Hansen

   

 • Punkt 12 Orientering fra administrationen

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beslutning i Handicaprådet den 12-11-2019

  Intet til punktet.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen, Claus Nielsen og Karl Østergaard Hansen

   

 • Punkt 13 Punkter til kommende møder

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beslutning i Handicaprådet den 12-11-2019

   Intet til punktet.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen, Claus Nielsen og Karl Østergaard Hansen