Du er her

Handicaprådet - 14-01-2020

Handicaprådet - 14-01-2020

Dato: Tirsdag den 14. januar 2020 Tid: Kl. 17:30
Udvalg/Råd: Handicaprådet
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beslutning i Handicaprådet den 14-01-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen og Christina Denise Wandel

   

 • Punkt 2 Temamøde med Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenter

  SagsID/Sagsnummer: 20/123
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beskrivelse af sagen

  Handicaprådet besluttede den 15. januar 2019, at de ønskede et temamøde med Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenter.

   

  Temamødet skulle have været afholdt i oktober 2019, men blev udskudt til januar 2020.

   

  Temamødet vil have fokus på:

  • Samarbejdet med frivillige og foreninger – med fokus på om der er eller kan være snitflader og samarbejde med handicapområdet
  • Arbejdet med § 18-puljen

  Beslutning i Handicaprådet den 14-01-2020

  Kommunens frivillighedskonsulent deltog og gav en præsentation af centerets arbejde med udgangspunkt i ovenstående emner.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen og Christina Denise Wandel

   

 • Punkt 3 Opfølgning siden seneste møde

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beskrivelse af sagen

  Arrangement vedr. arv og testamente:

  På Handicaprådets møde den 3. december 2019 drøftede DH-siden af Handicaprådet muligheden for at afholde et åbent arrangement i 2020 vedr. arv og testamente. Administrationen har fået oplyst, at det ikke er muligt at overføre midler fra 2019 til 2020. Handicaprådets budget i 2020 er på 38.090 kr., som skal dække diæter, forplejning, deltagelse i konferencer og lign. 

  Beslutning i Handicaprådet den 14-01-2020

  Handicaprådet ønsker en politisk drøftelse om muligheden for at overføre kr. 10.000 kr. fra Handicaprådets budget i 2019 til 2020 til at afholde et temamøde vedr. arv og testamente.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen og Christina Denise Wandel

   

 • Punkt 4 Nyt STU-tilbud i Café Ingeborg

  SagsID/Sagsnummer: 19/17229
  Sagen afgøres i: Byrådet
  stu_pjece_cafe_ingeborg.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  X

   

   

   

   

   

  X

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag forelægges forslag til et nyt tilbud om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) til politisk behandling.

  Beskrivelse af sagen

  Det indgår både i kommissoriet for en stærk og koordineret ungeindsats og i styringsstrategien for det specialiserede område, at der skal udvikles et eller flere STU-tilbud i Ringsted Kommune. Det skal sikre et lokalt og erhvervsrettet uddannelsestilbud til unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

   

  En STU-uddannelse tager som udgangspunkt tre år, og der er løbende 50-75 unge fra Ringsted i gang med en STU. På grund af store årgange er der pt. relativt mange unge, 76 personer, i STU. Fem af de unge går i kommunens eget tilbud, STU Åmarken, der ligger i tilknytning til Ådalskolen. 26 af de unge er i private STU-uddannelser beliggende i Ringsted, mens 45 unge er i STU i eksterne tilbud uden for kommunen (opgjort december 2019).

   

  I forbindelse med styringsstrategien og den styrkede ungeindsats er der identificeret flere fordele ved at etablere et nyt kommunalt STU-tilbud i Ringsted. Et lokalt tilbud med en erhvervsrettet profil vil kunne samarbejde med det lokale erhvervsliv og andre lokale aktører om at skabe arbejdsmarkedstilknytning for de unge efter STU-forløbet. Et lokalt tilbud kan også sikre de unge et godt afsæt til et selvstændigt voksenliv efter STU-uddannelsen, fordi de unge under uddannelsen har fået eller fastholdt et lokalt netværk og fx har lært at være selvtransporterende i deres egen by.  For nogle af de unge vil et lokalt STU-tilbud desuden være det, der gør det muligt at blive boende hjemme eller bo i egen bolig, mens de tager uddannelsen, i stedet for at komme i et midlertidigt botilbud uden for kommunen. Dermed kan et lokalt STU-tilbud være med til at understøtte principperne fra styringsstrategien om ”den nødvendige og tilstrækkelige indsats” og om at yde støtte, der i videst mulige omfang gør de unge selvhjulpne.

   

  Administrationen har med det afsæt udarbejdet et forslag til en STU-uddannelse i Café Ingeborg i Ringsted Kommune. Forslaget er udarbejdet i samarbejde mellem Café Ingeborg og Ungeenheden, herunder STU-vejlederne. Herudover er Plejecenter Solbakken, kommunens Grønne Guide, Ådalskolen, ZBC og et lokalt økologisk landbrug involveret i forslaget om en ny STU.

   

  Forslaget er at etablere et STU-tilbud, der kan starte op efter sommerferien 2020, og som har fire linjer:

   

  • Køkken & madlavning
  • Service & sundhed
  • Landbrug & dyrehold
  • Soft ranger (naturformidling)

   

  Disse fire linjer imødekommer de faglige interesser hos mange af de unge, der er i målgruppen for en STU, samtidig med at det faglige indhold har sammenhæng og synergi med flere af Café Ingeborgs nuværende aktiviteter. Linjerne er også udviklet ud fra et erhvervsrettet sigte, idet de unge bliver uddannet til at løfte arbejdsfunktioner, hvor der er mangel på hænder. Det er fx mangel på køkkenmedhjælpere inden for køkkenbranchen og i ældreplejen kan ses et behov for servicemedarbejdere, der kan supplere de faguddannede med at løse praktiske opgaver og stå for sociale aktiviteter.

   

  De faglige linjer beskrives nærmere i vedhæftede pjece, vedhæftet som bilag 1. Det skal bemærkes, at linjerne løbende vil kunne tilpasses efter de unges behov og interesser og efter de udviklingsmuligheder, der byder sig, når tilbuddet er kommet i gang.

   

  Hvorfor i Café Ingeborg?

  Forslaget bygger på at forankre STU-uddannelsen i Café Ingeborg, fordi Café Ingeborg har relevant erfaring og faglige kompetencer i forhold til målgruppen. Café Ingeborgs måde at arbejde på handler om at skabe læring og udvikling af praktiske færdigheder hos borgere med forskellige former for nedsat psykisk funktionsevne og kognitive udfordringer – herunder mange unge. Café Ingeborg kan tilbyde et ungemiljø og kan tilbyde læring ud fra et mesterlæreprincip og i en kontekst, hvor der skal løses reelle og konkrete arbejdsopgaver. Café Ingeborg har desuden en relevant medarbejdersammensætning, hvor der blandt de ordinært ansatte både er pædagogisk personale og faglærte såsom kokke, bager og gartner.

   

  lgruppe

  STU-uddannelsen vil være rettet mod unge, der er i målgruppe for efterfølgende at komme i ansættelse på særlige vilkår – fleksjob eller job med løntilskud for førtidspensionister – eller i beskyttet beskæftigelse. Uddannelsen vil henvende sig til en bred gruppe af unge med særlige behov, fx elever med udviklingshæmning, autisme, ADHD eller andre diagnoser eller psykiske udfordringer. Uddannelsen vil ikke være rettet mod unge med svære fysiske handicaps eller multiple fysiske funktionsnedsættelser eller mod unge med stærk udadreagerende adfærd.

   

  Antal pladser og lokaler

  Det foreslås at sigte mod at etablere 15 uddannelsespladser. Dette antal estimeres at matche behovet i ungegruppen for en STU med den beskrevne profil, samtidig med at det matcher de lokale rammer for at kunne etablere aktiviteter og arbejdsopgaver inden for de fire linjer. Antallet af pladser må dog løbende vurderes og justeres, og forventes at være lavere i en opstartsperiode.

   

  I forhold til den fysiske beliggenhed er det grundtanken, at STU-uddannelsen skal have en fast base og derudover en række ”satellitter”, hvor uddannelsen sker derude, hvor aktiviteter og produktion er: I Café Ingeborgs køkken på Knud Lavard Centret, i gartneriet på Ortved, på oplevelsesstien osv. Basen skal bl.a. rumme 2-3 undervisningslokaler / opholdsrum og et produktionskøkken til undervisningsbrug. Det er endnu ikke afgjort, hvilke lokaler, der skal udgøre basen, og flere muligheder er ved at blive undersøgt. Der er ledige lokaler på Plejecenter Ortved, som er et relevant bud.

   

  Finansiering og økonomi

  STU-tilbuddet vil være takstfinansieret, dvs. at driftsbudgettet justeres efter antallet af elever.

   

  Den månedlige takst er foreløbigt beregnet til ca. 18.000 kr. pr. måned, inkl. en estimeret huslejeudgift. Taksterne i de eksterne tilbud, der ellers benyttes og som er umiddelbart sammenlignelige i forhold til målgruppen, ligger på mellem 17.000 og 25.000 kr. En takst på 18.000 kr. er dermed på niveau med eller er noget lavere end takstniveauet i de øvrige STU-tilbud.

   

  Ringsted Kommune vil ikke få flere driftsudgifter ved at etablere STU-uddannelsen, da den finansieres af midler, der alternativt skal bruges til takstbetalinger hos eksterne STU-tilbud. Tværtimod er det ambitionen, at STU-tilbuddet skal være med til at nedbringe de samlede udgifter til unge med særlige behov. Der estimeres en årlig takstbesparelse på 300-400.000 kr., når tilbuddet er indfaset med 15 elever, forventeligt fra august 2021. Besparelsen skal bidrage til at udmønte den årlige effektivisering på ungeområdet på 4 mio. kr., som er besluttet i forbindelse med budget 2020.

  Inddragelse og høring

  Til høring i Handicaprådet.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at etablering af en lokal STU-uddannelse er i tråd med anbefalingerne fra KLK’s rapport fra 2019 om unge og uddannelse og vil være med til at implementere anbefalingerne fra styringsstrategien på det specialiserede område.

   

  Administrationen vurderer, at der er flere fordele i at etablere STU-uddannelsen i Café Ingeborg. Dels er det mere omkostningseffektivt at etablere STU’en i en eksisterende organisation i stedet for at etablere en ny, selvstændig enhed. Dels vurderes Café Ingeborg som organisation at have de relevante faglige forudsætninger for at skabe erhvervsrettede udviklings- og læringsforløb for unge i målgruppen for en STU.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at forslaget til en ny STU-uddannelse i Café Ingeborg godkendes.

  Beslutning i Handicaprådet den 14-01-2020

  DH-siden af Handicaprådet har følgende bemærkninger i deres høringssvar:

  • Der er bekymring for, at et nyt tilbud i Café Ingeborg kan fjerne grundlaget for andre STU-tilbud og dermed vil indsnævre den øvrige tilbudsvifte
  • Det er vigtigt, at tilbuddet bliver understøttet pædagogisk, da der er tale om en uddannelse
  • Det er vigtigt, at STU-tilbuddet har fokus på dannelse af de unge, så de bliver forberedt på et selvstændigt liv

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen og Christina Denise Wandel

   

 • Punkt 5 Forslag til tids- og procesplan for udbygning af plejeboligkapacitet

  SagsID/Sagsnummer: 19/14190
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

  x

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  På Byrådets møde den 2. december 2019 blev det besluttet, at procesplan for arbejdet med udbygning af plejeboligkapaciteten i Ringsted Kommune, skal præsenteres i januar 2020.

   

  I denne sag fremlægges et forslag til tids- og procesplan for udbygning af plejeboligkapaciteten.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet besluttede, efter indstilling fra Ældre- og Genoptræningsudvalget, at tids- og procesplanen skal indeholde to spor:

  1. Et spor der handler om udnyttelse af den eksisterende plejeboligkapacitet
  2. Et spor der handler om det langsigtede behov for plejeboliger

   

  Spor 1 – udnyttelse af den eksisterende plejeboligkapacitet

  Hen over sommeren 2019 har der været pres på plejeboliger, hvilket har betydet, at der har være to tilfælde, hvor ventelistegarantien på 8 uger er overskredet (jf. sag om Orientering om status på venteliste til plejeboliger). Dette er ikke nødvendigvis udtryk for, at plejeboligkapaciteten er for lav, idet der samtidig har været en væsentlig lavere afgang i første halvår af 2019, end der plejer at være. Derudover varierer behovet for plejeboliger henover året. Der er perioder, hvor ventelisten og ventetiden til en plejebolig vokser blandet med perioder med tomme boliger.

   

  Administration har undersøgt mulighederne for at udvide antallet af plejeboliger på kort sigt, hvis presse på ventelisten fortsætter. Der er forskellige muligheder:

  • Fire af de fem plejeboliger på Knud Lavard Center, som pt. bruges til administrative arbejdspladser, kan åbnes med en frist på fire til seks uger. Disse boliger bliver under alle omstændigheder frigivet primo 2020, når det nye sundhedshus er klar. Boligerne ligger på samme gang som de fire boliger, der blev inddraget til midlertidige boliger i 2018.
  • Kapaciteten af plejeboliger og/eller ægtefælleboliger kan øges ved at bruge de centernære boliger på Plejecenter Ortved. Konsekvensen vil være, at to af fire vente- og aflastningspladser nedlægges med risiko for en forringelse af mulighederne for aflastning.
  • Der kan reetableres plejeboliger/ægtefælleboliger i de lokaler, der pt. bruges til daghjemmet Bonderosen, som så må flyttes til andre lokaler.

   

  Forslag til tids- og procesplan for spor 1:

  • Januar 2020: Ovenstående muligheder beskrives mere uddybende herunder konsekvenser og økonomi.
  • Februar 2020: Beskrivelse forelægges politisk.

   

  Spor 2 – Det langsigtede behov for plejeboliger

  Prognosen for den demografiske udvikling viser, at antallet af ældre vil stige, og dermed også behovet for plejeboliger. Samtidig er der dog en række faktorer, som påvirker det tidspunkt, hvor borgerne får behov for en plejebolig. Det er faktorer som sund aldring, sociale forhold, rehabiliterende indsatser samt dagtilbud og tilbud om aflastning. Når der er taget højde for sund aldring viser prognosen, at der vil være behov for ca. 70 ekstra plejeboliger i Ringsted Kommun i 2030.

   

  Der er en række faktorer og overvejelser, som kan få betydning for, hvordan en udbygning af kapaciteten planlægges: En grundigere analyse af befolkningssammensætningen i Ringsted Kommune kan give et bedre beslutningsgrundlag om fordelingen mellem plejeboliger, dagtilbud, rehabiliteringspladser, aflastningspladser, akutstuer og midlertidige pladser eller seniorbofællesskaber. Hvor og hvad der skal bygges, skal der eksempelvis bygges med særlige målgrupper for øje, fx personer med demens. Derudover er der forskellige finansieringsmuligheder, herunder friplejehjem, samarbejde med boligselskaber og egen finansiering.

   

  Forslag til tids- og procesplan for spor 2:

  • Januar 2020: Forslag til tids- og procesplan godkendes
  • Februar – juni 2020: Der gennemføres en analyse af:
   • Befolkningssammensætningen
   • Sammenhængen mellem behovet for plejeboliger og andre indsatser, fx dagtilbud og aflastning
   • Finansiering
   • Mulige samarbejdsparter
   • Placering, fx en udbygning af et eller flere af de nuværende plejecentre eller helt nyt byggeri
   • Udbygning i forhold til særlige målgrupper
   • Opsamling af erfaringer fra andre kommuner
   • Inddragelse af relevante undersøgelser, fx af borgernes ønsker til boform i alderdommen
  • Maj – juni 2020: Inddragelse af borgere og andre interessenter ved borgermøde og interview
  • August 2020: Analysen og resultatet af borgerinddragelse fremlægges politisk
  • September 2020: Der udarbejdes en plan for det videre arbejde med udgangspunkt i Byrådets beslutning
  • Oktober 2020: Tids- og procesplan for konkret udbygning af kapaciteten forelægges politisk

  Inddragelse og høring

  Denne sag skal til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

   

  Derudover inddrages borgere og andre interessenter via borgermøde og interview.

  Økonomi

  Denne sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. I det videre arbejde med en udvidelse af plejeboligkapaciteten vil økonomien indgå som en væsentlig faktor.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at en grundig analyse af borgersammensætning, behovsprofilen for plejeboliger og andre indsatser på ældreområdet, målgrupper, placering og finansiering vil være med til at sikre et kvalificeret grundlag for beslutning om udbygning af plejeboligkapaciteten.

   

  Det er administrationens vurdering, at inddragelse af borgerne og deres boligønsker yderligere kan kvalificere beslutning om udbygning af plejeboligkapaciteten. Inddragelse kan endvidere give et billede af borgernes vurdering af om andre tilbud, fx rehabilitering, aflastning og dagtilbud har indflydelse på deres behov for plejebolig.

   

  Administrationen vurderer, at tids- og procesplan for både spor et og spor to er gennemførlig og vil sikre, at der hurtigt kan træffes beslutning om udbygning af plejeboligkapaciteten. Dermed kan processen med den konkrete udbygning også iværksættes hurtigt.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at tids- og procesplan for spor 1 godkendes
  2. at tids- og procesplan for spor 2 godkendes

  Beslutning i Handicaprådet den 14-01-2020

  DH-siden af Handicaprådet tager sagen til efterretning.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen og Christina Denise Wandel

   

 • Punkt 6 Orientering om status på projekt Aktiv hverdag med demens

  SagsID/Sagsnummer: 18/7018
  Sagen afgøres i: Ældre- og Genoptræningsudvalget

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

  x

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Ringsted Kommune har gennemført et projekt med et tilbud til yngre og nydiagnosticerede borgere med demenssygdom.

   

  I denne sag orienteres om foreløbig status på projektet.

  Beskrivelse af sagen

  I juli 2018 fik Ringsted Kommune tilsagn om 1.508.713 kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til ”Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens” – aflastningspuljen 2018 – 2019.

   

  Formålet med projektet var at tilbyde meningsfulde aktiviteter i hverdagen til yngre og nydiagnosticerede borgere med demenssygdom for derved at forbedre deres livskvalitet og deres pårørendes livskvalitet samt aflaste de pårørende. Målgruppen er således borgere, der ikke så hårdt ramt af deres demenssygdom, at de er i målgruppen for et tilbud i Oasen.

   

  En af de største udfordringer for borger med demens, også tidligt i forløbet, er mangel på aktiviteter og social isolation. Dette skyldes blandt andet, at mangel på initiativ er en almindelig følge af demenssygdom. Dertil kommer, at mange demensramte føler en stor skam ved sygdommen og/eller har en manglende sygdomserkendelse. Mangel på aktiviteter og social isolation har flere konsekvenser: 1) Det kan føre til depression, 2) Aktivitet især træning kan være med til at forsinke sygdommens udvikling og 3) Mange får søvnbesvær, fordi de ikke har aktiviteter til at trætte dem. Dette forværres yderligere af, at demenslidelse i mange tilfælde fører til manglende fornemmelse af døgnets gang.

   

  Demenssygdom har stor indvirkning på dagliglivet også for de pårørende. De bliver ansvarlige igangsættere af aktiviteter herunder både oplevelser og almindelige ting som fx personlig hygiejne. De pårørende mister ofte mulighed for selv at fastholde aktiviteter herunder i forhold til egne forældre, børn og børnebørn, frisøraftaler, sygehusbesøg og sociale aktiviteter, fordi deres tilstedeværelse er nødvendig omkring den demensramte. Samtidig vanskeliggøres dette ved, at den pårørende og personen med demens, ofte har en meget forskellig opfattelse af hvordan sygdommen påvirker funktionsevnen.

   

  Målene med projektet var således:

  1. At etablere et dagtilbud med aktiviteter, som 80 % af deltagerne oplever som meningsfulde, og som giver dem bedre livskvalitet
  2. At 80 % af de pårørende oplever, at dagtilbuddet er en aflastning og medvirker til at forbedre dagligdagen
  3. At forsinke udviklingen i demenssygdommen for 60 % af deltagerne og dermed fastholde borgerens funktionsniveau og selvstændighed længst muligt
  4. At medvirke til at 75 % af de deltagere, der får psykofarmaka går ned i dosis ved fx at afhjælpe risikoen for depression

   

  Mål et og to er målt ved spørgeskemaundersøgelser. Mål tre er fulgt ved hjælp af test, der er foretaget en baselinemåling, som er fulgt op med test undervejs og ved afslutning af tilbuddet. Mål fire er fulgt gennem dialog med deltagerne og deres pårørende.

   

  Dagtilbuddet er foregået i regi af Café Ingeborg. Deltagerne har haft mulighed for at vælger mellem Café Ingeborgs forskellig aktiviteter, og der blev indgået en aftale med økosamfundet Hallingelille, om at bruge deres faciliteter. Derudover skulle alle deltagere træne på Knud Lavard Center to til tre gange om ugen. Træningen har taget udgangspunkt i ADEX metoden, hvor der er dokumenterede resultater som viser, at udviklingen af demenssygdommen kan forsinkes. Der har desuden været en række reminiscensudflugter med udgangspunkt i deltagernes interesser og ønsker.

   

  Status

  Projektperioden udløb den 31. december 2019. Slutevalueringen af projektet er ikke færdig endnu, men der præsenteres her en foreløbig status på projektets resultater.

   

  I starten var det vanskeligt at finde deltagere. Den primære årsag var de mulige deltageres manglende lyst, som blandt andet skyldes stor flovhed over sygdommen og/eller manglende sygdomserkendelse. Det er ofte de pårørende, der presser på for at få den demensramte ud af døren. Denne erfaring er ens for alle de projekter, der har opnået støtte fra puljen

   

  I alt har 17 personer været knyttet til tilbuddet. De løbende målinger viser, at 80 % af deltagerne oplever en forbedret livskvalitet. Test viser desuden, at for 90 % af deltagerne er deres fysiske og kognitive funktionsniveau ikke forringet i projektperioden.

   

  De pårørende angiver ligeledes, at deres livskvalitet væsentlig forbedret.

   

  Træningen har generelt været en succes. De fleste af deltagerne er meget motiverede for træning, fordi de ved, at det kan være med til at forsinke udviklingen af demenssygdomme.

   

  Den sociale del har ligeledes været en stor succes. Deltagerne har fået et nyt netværk og nye input. De kommer hjem glade og trætte. Samtidig har det at kunne spejle sig i andre med demenssygdom givet de fleste af deltagerne en bedre sygdomserkendelsen og en større accept af deres sygdom. Blandt andet fordi det bliver tydeligt, at der stadig er mange kompetencer tilbage. Deltagerne har mange interesser og deltager aktivt i planlægning af reminiscensture og med forslag til aktiviteter både fysiske som, fx fisketure og kognitive som fx spil, der er lavet til at fastholde kognitive funktioner.

   

  Det viste sig hurtigt, at størstedelen af deltagerene ikke var interesserede i aktiviteter med produktion for øje. Der er to hovedårsager til dette: 1) De har måtte stoppe på arbejdsmarkedet på grund af deres sygdom, hvilket opleves som et stort nederlag eller 2) De synes, at de har gjort deres pligt for så vidt angår arbejde.

   

  Deltagernes manglende lyst til aktiviteter rettet mod produktion, fx køkken eller gartneri med flere betød, at der var medarbejderressourcer til at gøre noget yderligere. Det blev derfor besluttet, at afprøve en indsats for borgere med mere fremskreden demenssygdom, som er målgruppe for et tilbud i Oasen, men som ikke kunne passe ind der.

   

  Der har således været to meget forskellige grupper i projektet, men for begge viser den foreløbige evaluering, at dagtilbuddet har stor betydning både for deltagerne og de pårørende. Således oplever de pårørende, at de får overskud til, at håndtere de udfordringer i hverdagen, som følger med at have, fx en ægtefælle med en demenssygdom.

   

  Endelig evaluering fremlægges på udvalgsmødet i februar 2020 sammen med forslag til den fremadrettede indsats og finansiering af denne. I den mellemliggende periode har demenskoordinatorer planlagt ugentlig netværksarrangementer, for deltagerne og deres pårørende.

  Inddragelse og høring

  Sagen sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvenser.

  Vurdering

  Med udgangspunkt i de foreløbige målinger og både deltageres og pårørendes udsagn er det administrationens vurdering, at der er et stort behov for tilbud, som ikke kan dækkes i Oasen. Projektets målgruppe er således borgere, der ikke er så hårdt ramt af deres demenssygdom, og hvor der er gode muligheder for at forsinke udviklingen af deres demenssygdom.

   

  Det er administrationens umiddelbare vurdering, at gode dag- og aflastningstilbud kan give den støtte og frihed til de pårørende, som betyder, at den demensramte kan blive i eget hjem frem for plejehjem.

   

  Det vurderes, at den endelige evaluering vil kunne danne baggrund for et konkret forslag til fremadrettede tilbud til borgere med demenssygdom og deres pårørende.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  Beslutning i Handicaprådet den 14-01-2020

  Orienteringen er taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen og Christina Denise Wandel

   

 • Punkt 7 Orientering om uddeling af tilskud til frivilligt social arbejde i 2019

  SagsID/Sagsnummer: 18/20451
  Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget
  bilag_oversigt_over_ansoegninger_ss18_01.01.19-02.12.19.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

  x

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag orienteres udvalget om hvilke ansøgninger, der er indkommet og afgjort i perioden fra 1. januar 2019 til 2. december 2019 i forhold til §18 tilskud til frivilligt socialt arbejde.

   

  Beskrivelse af sagen

  Kultur- og Fritidsudvalget uddeler hvert år § 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde. Tilskuddet gives i

  henhold til de indsatsområder, der er udpeget, og tilskuddet kan ansøges løbende. Afgørelse om §

  18 tilskud træffes administrativt i Erhverv-, Fritids og Kommunikationscentret med efterfølgende

  halvårlig orientering til Kultur- og Fritidsudvalget.

   

  I 2019 er der indkommet 49 ansøgninger om § 18 tilskud, hvoraf 7 har fået afslag. De øvrige ansøgninger har modtaget helt eller delvist tilskud. Begrundelser for modtagelse af tilskud og for afslag af tilskud fremgår af bilag.

   

  Opgørelsen er foretaget pr. 2. december 2019.

  Tilskuddene er fordelt på alle fem indsatsområder.

   

  Ansøgningernes fordeling på indsatsområder:

   

  Indsatsområde

  Antal ansøgninger

  Antal tilsagn

  Ældre og ensomme

  15

  13

  Særlig udsatte grupper

  16

  14

  Handicappede

  3

  3

  Patientforeninger

  12

  11

  Integration på tværs af etniske

  grupper

  1

  1

  Uden for indsatsområder

  2

  0

  Misbrugsområdet ved Café Dagmar

  En årlig bevilling

  En årlig bevilling

   

   

   

  Der er uddelt kr. 380.360 i alt. Beløbet er højere end det budgetterede 325.000 kr. Dette har været muligt, fordi der har været tilbagebetalinger i løbet af året, og der har været et mindre forbrug på andre budgetposter.

   

  Muligheden for at ansøge om § 18 tilskud bliver løbende formidlet af flere forskellige kanaler

  såsom den lokale presse, kommunens hjemmeside, via dialog og opsøgende arbejde samt på

  orienteringsmøder.

   

  Inddragelse og høring

  Efter udvalgets behandling af sagen, sendes den til orientering i Ældreråd, Handicapråd,

  Integrationsråd og Frivilligråd.

   

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at de uddelte tilskud er omfattet af indsatsområderne for

  uddeling af § 18 tilskud. Administrationen vurderer, at de gennemførte aktiviteter i forlængelse af tilskuddene understøtter og videreudvikler det frivillige sociale arbejde i Ringsted Kommune ikke mindst i forhold til at gøre en konkret forskel for målgrupperne. Tilskudsmodtagerne nævner i deres tilbagemeldinger bl.a. at tilskuddene netop gør, at der kan gennemføres fx en udflugt, et foredrag, en sommerlejr, en rådgivning, en ny aktivitet mv.

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-12-2019

  Til efterretning.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

  Beslutning i Handicaprådet den 14-01-2020

  Orienteringen er taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen og Christina Denise Wandel

   

 • Punkt 8 Temamøder i Handicaprådet 2020

  SagsID/Sagsnummer: 20/123
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beskrivelse af sagen

  Handicaprådet har de seneste år holdt årlige temamøder med de forskellige centre i Ringsted Kommunes administration for at få dialog og indblik i relevante faglige emner på centrenes områder.

   

  Handicaprådet har senest holdt temamøder med følgende centre:

   

  2017:

  • Arbejdsmarkedscenter
  • Teknik- og Miljøcenter og Vej- og Ejendomscenter (fælles)
  • Social- og Sundhedscenter

   

  2018:

  • Arbejdsmarkedscenter
  • Børnecenter og Skolecenter (fælles)
  • Social- og Sundhedscenter

   

  2019:

  • Ungeenheden i Arbejdsmarkedscenter
  • Børnecenter og Skolecenter (fælles)
  • Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenter (udskudt til januar 2020)

   

  Handicaprådet har tidligere forslået at afholde temamøder med deltagelse af en grøn guide og med Arbejdsmarkedscenter med fokus på førtidspension.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at Handicaprådet beslutter, hvilke temamøder de ønsker i 2020.

  Beslutning i Handicaprådet den 14-01-2020

  Handicaprådet ønsker følgende temamøder i 2020:

  • Børnecenter med fokus på børn i udsatte positioner, 1. kvartal 2020
  • Skolecenter med fokus på inklusion, juni 2020
  • Teknik- & Miljøcenter med fokus på tilgængelighed (inkl. grøn guide), 3. kvartal 2020
  • Arbejdsmarkedscenter med fokus på førtidspension, 4. kvartal 2020

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen og Christina Denise Wandel

   

 • Punkt 9 Prøvesmagning til hjemmeboende

  SagsID/Sagsnummer: 19/108
  Sagen afgøres i: Ældrerådet

  Indledning

  I denne sag fremlægges forslag til prøvesmagning af madservice leveret af Det Danske Madhus.

  Beskrivelse af sagen

  Madservice til hjemmeboende borgere leveres af Det Danske Madhus, og kontrakten løber til og med 2020. Borgerne har fritvalg af leverandør og kan vælge at få leveret madservice via et fritvalgsbevis. Pt er der ingen borgere, der benytter dette. Ringsted Kommune har mulighed for at lave prøvesmagning af maden fra Det Danske Madhus uden omkostninger for kommunen.

   

  Det Danske Madhus tilbyder følgende muligheder uden beregning:

  • Prøvesmagning i Ringsted Kommune.
  • Prøvesmagning hos Det Danske Madhus for op til 30 personer, på adressen Roholmsvej 11D 2620 Albertslund.

   

  Det betyder, at der er mulighed for at få en prøvesmagning og evt. invitere et borgerpanel eller lign. med til prøvesmagning hos Det Danske Madhus eller i lokaler i Ringsted Kommune.

   

  Afhængig af antal personer, der deltager til prøvesmagningen, kan der vælges følgende:

  • Prøvesmagning af et udvalg af de retter borgerne kan vælge i den periode, hvor prøvesmagningen foregår.
  • Prøvesmagning af forskellige diæter eks. mad til borgere med dysfagi.

   

  På Ældrerådets møde d. 18. november 2019 besluttede Ældrerådet, at de ønsker prøvesmagning af madservice til hjemmeboende borgere. Prøvesmagningen skal foregå på Amtstue Alle 71 i Ringsted, med et deltagende borgerpanel.

   

  Administrationen foreslår at prøvesmagningen afholdes sammen med Handicaprådet, da målgruppen for madservice til hjemmeboende er alle borgere, som ikke er istand til at tilberede egen mad.

   

  Derudover foreslår administrationen følgende:

  • At der inviteres et borgerpanel ind fordelt med;
   •  5 borgere i målgruppen over 65 år. Denne målgruppe foreslås inviteret via Ældrerådet og evt. via madklubberne (Afventer svar fra Anne Mikkelsen om det er en god ide).
   • 5 borgere i målgruppen over 18 år med særlige behov, som gør at de ikke er i stand til at tilberede egen mad. Denne målgruppe foreslås inviteret via Handicaprådet.
  • At prøvesmagningen foregår i Kantinen på Amtstue Alle 71 i januar eller februar måned kl. 17. Administrationen kommer efterfølgende med forslag til datoer, hvor Det Danske Madhus har mulighed for at deltage.
  • At retterne vælges ud fra følgende principper:
   • De tre mest valgte forretter i den uge hvor prøvesmagningen foregår.
   • De to mest valgte hovedretter + en hovedret under kategorien ”specialkost” Det Danske Madhus leverer den mest bestilte ret under kategorien.
   • De tre mest solgte desserter.

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Indstilling

  Administrationen indstiller til Ældrerådet:

  1: At forslag til prøvesmagning godkendes

   

  Administrationen indstiller til Handicaprådet:

  1: At Handicaprådet tager stilling til deltagelse i en prøvesmagning.

  2: At forslag til prøvesmagning godkendes.

  3: At Handicaprådet kommer med forslag til fem deltagere i et borgerpanel.

  Beslutning i Handicaprådet den 03-12-2019

  Punktet er udskudt til mødet i januar 2020. Handicaprådet bemærker, at de ikke kender nogen borgere, som er i målgruppen.

   

  Til mødet i januar undersøger administrationen:

  • Hvor stor er målgruppen inden for handicap- og psykiatriområdet?
  • Hvad er aldersfordelingen for disse borgere?

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen og Tina-Mia Eriksen.

   

  Beslutning i Ældrerådet den 09-12-2019

  Ældrerådet godkender forslaget og foreslår at prøvesmagningen foregår i februar eller primo marts 2020. Og Ældrerådet finder minimum 5 borgere indenfor målgruppen.

  Supplerende sagsfremstilling

  Administrationen foreslår, at prøvesmagningen vil finde sted den 3. eller 4. marts 2020 kl.17.00. Der vil kun være prøvesmagning på én af datoerne.

   

  Som svar på Handicaprådets spørgsmål oplyses:

  • I november 2019 var der 137 borgere, der var visiteret til madservice.
  • Den yngste borger var 40 år og den ældste 100 år.
  • Færre end 20 personer, som modtager madservice, er under 69 år.
  • Det er ikke muligt at trække data på, hvorfor madservice er visiteret til den enkelte borger.

   

  Administrationen indstiller til Handicaprådet:

  1. At Handicaprådet tager stilling til deltagelse i en prøvesmagning.

   

  Hvis Handicaprådet ønsker at deltage i en prøvesmagning, indstilles følgende:

  1.  At forslag til prøvesmagning godkendes.
  2. At Handicaprådet evt. kommer med forslag til fem deltagere i et borgerpanel.
  3. At Handicaprådet indstiller, hvilken dato de ønsker at deltage i en prøvesmagning.

   

  Administrationen indstiller til Ældrerådet:

  1. At Ældrerådet indstiller, hvilken dato de ønsker at deltage i en prøvesmagning.

   

  Beslutning i Handicaprådet den 14-01-2020

  DH-siden af Handicaprådet ønsker ikke at deltage i en prøvesmagning.  

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen og Christina Denise Wandel

   

 • Punkt 10 Orientering fra formanden

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beslutning i Handicaprådet den 14-01-2020

  Der blev orienteret om følgende:

  • Jan Jakobsen forventer at vende tilbage til Handicaprådet til februar 2020.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen og Christina Denise Wandel

   

 • Punkt 11 Orientering fra administrationen

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beslutning i Handicaprådet den 14-01-2020

  Børnecenterchefen orienterede om daginstitution Solstrålen. Der følges op på sagen på Handicaprådets møde i februar 2020.

   

  Administrationen orienterede om, at Jørgen Ellekjær (Ringsted Handicap Idræts Forening) er udpeget til ny suppleant for Claus Nielsen.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen og Christina Denise Wandel

   

 • Punkt 12 Punkter til kommende møder

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beslutning i Handicaprådet den 14-01-2020

  Februar:

  • Daginstitution Solstrålen

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen og Christina Denise Wandel