Du er her

Integrationsrådet - 06-09-2018

Integrationsrådet - 06-09-2018

Dato: Torsdag den 6. september 2018 Tid: Kl. 17:00
Udvalg/Råd: Integrationsrådet
Dokument: 32018.docx
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

  Beslutning i Integrationsrådet den 06-09-2018

  Godkendt.

  Ej til ste de: Lotte Birkestrøm, Laura Irwin Rossing, Millard Barakzai, Monica S. Nielsen.

 • Punkt 2 Oplæg af flersprogskonsulent Ulla Helsinghof

  SagsID/Sagsnummer: 18/16512
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet
  integrationsraadsmoede_den_06.09.18.pptx.pdf

  Indledning

  I henhold til beslutning på Integrationsrådets møde den 7. juni 2018 er 2-sprogskonsulent Ulla Helsinghof inviteret til at fortælle om sit arbejde. Der vil blive lejlighed til drøftelse og spørgsmål efter oplægget.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 06-09-2018

  Resumé af oplægget:

  Flersprogskonsulenten er ansat i en konsulentgruppe under Skolecenterchefen og arbejder inden for rammerne af børn og ungepolitikken.

   

  Børnegruppen er børn af EU borgere, m.v. samt flygtningebørn, ca. ½ af hver.

  Opgaver er bl.a. sprogvurdering, visitation til dagtilbud og skole, hjælp til skolestart, information til forældre om modtageklasse, hvis barnet ikke kan dansk. For flygtningebørn visiteres og samarbejdes med Integrationsteamet. Overlevering til dagtilbud og skole sker sammen med Ulla efter behov. Desuden afholdes møde med skolen, test af barnet, m.v.

  Kommunen har modersmålsundervisning for arabiske, tyrkiske fra 1.-5.kl. samt polske elever fra 1.-9. kl.

  Efter oplægget var der uddybende spørgsmål til bl.a. praksis i modtageklasserne, modersmålsundervisningen og overgangen til den ordinære skolegang.

   

  Oplægget kan ses i bilag.

   

  Orienteringen er taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Lotte Birkestrøm, Laura Irwin Rossing, Millard Barakzai, Monica S. Nielsen.

 • Punkt 3 Orientering om status på integrationsområdet

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indledning

  Souschefen for Arbejdsmarkedet giver en kort status på den aktuelle integrationsindsats.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 06-09-2018

  Orienteringen er taget til efterretning.

  Integrationsbarometer skal på som kommende punkt på dagsorden.        

  Ej til stede: Lotte Birkestrøm, Laura Irwin Rossing, Millard Barakzai, Monica S. Nielsen.

 • Punkt 4 Aktiviteter under budget 2018

  SagsID/Sagsnummer: 18/16512
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet
  input_fra_andre_integrationsraad.docx.docx

  Indledning

  Status for forbrug på budget 2018 fremlægges til behandling, herunder kan der fastsættes aktiviteter og afsættes midler til disse i den resterende del af 2018.

  Beskrivelse af sagen

  Der er i alt 27.000 kr. på Integrationsrådets budget for 2018.

   

  Status for forbrug på budget 2018 viser, at der er forbrugt i alt 2.256 kr. i 2018, heraf er der forbrugt i alt 1.266 til mødediæter og 990 kr. til mødeforplejning.

   

  Der er således i alt 24.744 kr. til aktiviteter i resten af 2018.

   

  I henhold til beslutning på mødet den 7. juni aftales der i 2018 løbende aktiviteter for det kommende møde, som denne gang er den 29. november 2018.

   

  Aftalte aktiviteter for 2018

  • Fokus på 2-sprogede børn-invitation om oplæg fra 2-sprogskonsulent på møde den 06.09.2018
  • Oplæg fra frivilligkonsulent omkring foreninger for indvandrere: afholdt den 06.07.2018
  • Opfordre Byrådet til at tage diskussion op om integration bredt for at udarbejde en vision for integration som led i den samlede vision
  • Virksomhedsbesøg
  • Kontakt til andre integrationsråd
  • Punktet genoptages som fast punkt på hvert møde.

  Andre forslag kunne være etablering af en stand til næste års ’Ringsted Natten’, eller til andre lokale begivenheder, hvilket kunne bidrage til at synliggøre Rådet og styrke debatten omkring integration i lokalområdet.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at der fastsættes aktiviteter for mødet den 29.november 2018.

  Beslutning i Integrationsrådet den 06-09-2018

  Aftalte aktiviteter for 2018

  · Oplæg fra frivilligkonsulent omkring foreninger for indvandrere: Invitation til møde i 2019

  · Virksomhedsbesøg

  · Kontakt til andre integrationsråd: Merethe har taget kontakt til Næstved, Holbæk og Køge, se bilag

  · Besøg på Lærdansk med oplæg om danskundervisning og hvad der virker. Kontakt til Lærdansk om besøg inkl. rådsmøde på Lærdansk: Carli.

  · Foldere om Integrationsrådet vedlægges som bilag til mødet i november.

  · Stand til næste års ’Ringsted Natten’ og andre lokale begivenheder kan bidrage til at synliggøre Rådet og styrke debatten omkring integration i lokalområdet. Arbejdsgruppe med Henrik og Carli udarbejder forslag til mødet i november. Flere medlemmer er velkomne.

  Ej til stede: Lotte Birkestrøm, Laura Irwin Rossing, Millard Barakzai, Monica S. Nielsen.

 • Punkt 5 Høring af kommunens Budget 2019

  SagsID/Sagsnummer: 18/17074
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indledning

  Der er modtaget en høring om Budget 2019 med svarfrist den 12 . september 2018.

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted Kommune sender forslag til budget 2019 - 2022 i høring.

  Om høringsprocessen

  I den forbindelse inviterer Ringsted Kommune alle borgere og interessenter til at indgive høringssvar. Du finder høringsmaterialet på kommunens hjemmeside her.

  Fristen for at indsende høringssvar er onsdag den 12. september. Du skal sende dit høringssvar til mail budget@ringsted.dk.

  Høringssvarene vil indgå i materialet til Byrådets behandling af budgettet og blive lagt på hjemmesiden.

  Den afsluttende 2. behandling af budgettet finder sted i Økonomiudvalget mandag den 1. oktober, hvorefter Byrådet endeligt vedtager budgettet for 2019 – 2022 mandag den 8. oktober.

  Borgermøde den 5. september

  Der afholdes borgermøde om budget 2019 onsdag den 5. september kl. 17 på Ringsted Bibliotek. Her er der mulighed for dialog med Byrådet om budgettet. Alle er velkomne!

  Denne mail er målrettet alle interessenter. Herunder råd og nævn, foreninger, bruger- og forældrebestyrelser, HMU, CMU´er og LMU´er samt arbejdsmarkeds- og erhvervsorganisationer. I er velkommen til at sende mailen videre, hvis I mener, at der er andre den også er relevant for. Centre og enheder, som varetager sekretariatsfunktion eller har ansvar for bestyrelser, råd og nævn mv., bedes videreformidle denne henvendelse til disse.

  Budget 2019 er et teknisk budget uden forslag til ændringer ift. budget 2018, dog er underskud fra 2018 dækket i 2019, så budgettet forventes at balancere. På integrationsområdet er antallet af nye flygtninge og dermed budgettet nedskrevet.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at der afgives et høringssvar på mødet.

  Beslutning i Integrationsrådet den 06-09-2018

  Integrationsrådet har ingen bemærkninger til budget 2019.

   

  I 2019 ønskes processen tilrettelagt, så der er bedre tid til at gennemgå budgettet, f.eks. kan der udarbejdes et budgetforslag allerede i foråret. Aktiviteter og viden opsamlet året igennem skal fremover afspejles i Rådets budgetovervejelser, f.eks. på danskuddannelse eller andre områder.

   

  Ej til stede: Lotte Birkestrøm, Laura Irwin Rossing, Millard Barakzai, Monica S. Nielsen.

 • Punkt 6 Kvalitetsstandarder på området for udsatte børn og unge og børn og unge med funktionsnedsættelser i Ringsted Kommune

  SagsID/Sagsnummer: 18/6483
  Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget
  ledelsestildeling_paa_dagtilbudsomraadet_buu.docx pladsbehov_i_solstraalen_buu.docx ledelsestildeling_paa_dagtilbudsomraadet_buu_0.docx pladsbehov_i_solstraalen_buu_0.docx ledelsestildeling_paa_dagtilbudsomraadet.docx orientering_om_sprogvurderinger_paa_dagtilbuds-_og_skoleomraadet.docx orientering_om_hvordan_boern_i_udsatte_positioner_stoettes_paa_dagtilbudsomraadet.docx pladsbehov_i_solstraalen.docx kvalitetsstandarder_paa_omraadet_for_udsatte_boern_og_unge_og_boern_og_unge_med_funktionsnedsaettelser_i_ringsted_kommune.docx notat_ny_ledelsestildeling_paa_dagtilbudsomraadet.pdf oversigt_over_indkomne_hoeringssvar_til_ny_model_for_ledelsestildeling_paa_dagtilbudsomraadet.pdf solstraalen_-_oekonomisk_oversigt_for_ekstraydelser_og_investreringsforslag_-_oversigtsplan.pdf.pdf indkomne_hoeringssvar_til_ny_model_for_ledelsestildelinge_paa_dagtilbudsomraadet.pdf indsatsomraader_2018-2020.pdf maal_og_rammer_for_sprogvurderinger_og_sprogstimulering_i_ringsted_kommune.pdf.pdf beskrivelse_af_indsatser_for_alle_boern_og_boern_i_udsatte_positioner_paa_dagtilbudsomraadet_i_ringsted_kommune.pdf solstraale_-_oekonomisk_oversigt_for_ekstraydelser_og_investreringsforslag_til_budget_2019.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Børne- og Undervisningsudvalget har på møde d. 16. april 2018 ønsket, at administrationen udarbejder oplæg vedrørende kvalitetsstandarder på området for udsatte børn og unge og børn og unge med funktionsnedsættelser i Ringsted Kommune. Indeværende sag er et oplæg til hvilke kvalitetsstandarder, der vil indgå i en samling af standarder.

  Beskrivelse af sagen

  Igennem en længere periode har der på området været store problemer med at overholde de generelle sagsbehandlingstider og almindelig bestemmelser om tilbagemeldinger på telefonopkald og andre kontakter fra borgere. Dertil står området overfor store budgetmæssige udfordringer i 2019.

   

  Der lægges nu op til, at der udarbejdes kvalitetsstandarder. Dette vil især imødekomme borgernes berettigede forventninger til et ensartet serviceniveau, samt gennemskuelighed i ydelsesniveau og sagsbehandlingen.

   

  Der er der brug for at revidere de gældende kvalitetsstandarder og udarbejde nye, der kan danne grundlag for at løfte den generelle kvalitet i sagsbehandlingen og kontakten til borgerne, samt sikre, at der er sammenhæng mellem de faglige standarder og de økonomiske prioriteringer på området.

   

  Ringsted Kommune har politisk godkendte kvalitetsstandarder på servicelovens børnebestemmelser. Kvalitetsstandarden er godkendt i 2016 og står til at skulle revideres. Der er nyligt vedtaget reviderede kvalitetsstandarder for sagsbehandlingstider på samme område.

   

  Der foreslås udarbejdet kvalitetsstandarder for følgende områder:

  • En revideret overordnet standard for særlig støtte til udsatte børn og unge og børn og unge med funktionsnedsættelser i Ringsted Kommune

  Til at understøtte den overordnede standard udarbejdes et antal kvalitetsstandarder, der understøtte denne.

  • Kvalitetsstandard for forebyggende indsatser
  • Kvalitetsstandard for faglig sagsbehandling i sagerne
  • Kvalitetsstandard for sagsbehandlingstider, der indeholder de nuværende politisk vedtagne sagsbehandlingstider og udvides med sagsbehandlingstider for andre relevante bestemmelser i serviceloven
  • Kvalitetsstandard for samarbejdet mellem Ringsted Kommune, forældrene og barnet/den unge
  • Kvalitetsstandard for iværksættelse af en anbringelse
  • Kvalitetsstandard for anbringelse i plejefamilie
  • Kompetenceplan for bevillinger

  Inddragelse og høring

  Der er ingen høring.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at denne samling af standarder vil være med til at sikre sammenhæng i faglig kvalitet og økonomiske prioriteringer, sikre lovmedholdelighed og gennemskuelighed i afgørelserne og en bedre kontakt til borgerne.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at administrationen arbejder videre med de forslåede kvalitetsstandarder, der fremlægges til endelig beslutning i september 2018

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 29-05-2018

  Indstillingen godkendt. Oplæggene til kvalitetsstandarder kommer til høring i relevante fora inden endelig beslutning træffes.

  Beslutning i Integrationsrådet den 06-09-2018

  Orienteringen er taget til efterretning.

  Der efterlyses en kvalitetsstandard på integrationsindsatsen for børn og unge.

  Ej til stede: Lotte Birkestrøm, Laura Irwin Rossing, Millard Barakzai, Monica S. Nielsen.

 • Punkt 7 Status på pulje til fritidsaktiviteter til børn i økonomisk udsatte familier

  SagsID/Sagsnummer: 17/265
  Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

   

  Under budget 2017 blev det besluttet årligt at evaluere anvendelsen og effekten af puljen.

  Der orienteres om den aktuelle status på brugen af midler i pulje til fritidsaktiviteter til børn i økonomisk udsatte familier, og herunder fremlægges forslag til udvidelse af målgruppen .

  Beskrivelse af sagen

  Ifm. med budget 2017, blev det besluttet at afsætte 200.000 kr. årligt til en pulje, hvor økonomisk trængte børnefamilier kunne søge tilskud, såfremt de ønskede at deres børn skulle deltage i forskellige fritidsaktiviteter.

   

  Formålet med puljen er at styrke den sociale, sproglige og kulturelle integration af børnene, og bidrage til at de får gode fritidsinteresser og kan deltage på lige fod med deres kammerater i foreningslivet og de kommunale fritidstilbud.

   

  Puljen skal bidrage til at forebygge social isolation og styrke børnenes, og herunder også forældrenes, deltagelse i sociale netværk og tilknytning til lokalsamfundets forenings- og kulturliv. Dette kan også på længere sigt medvirke til at styrke både børn og forældres mulighed for at agere som aktive samfundsborgere.

   

  Målgruppen blev i september 2017 udvidet til også at omfatte børnefamilier, hvor kun én forælder i familien har en indtægt, og hvor den indtægt kommer i form af enten ressourceforløbsydelse eller førtidspension.

   

  Målgruppen er familier, hvor forsørgerne:

  Kommunen har gjort meget ud af at rådgive borgerne om puljens eksistens og formål. I starten af 2017 er der udsendt en pressemeddelelse med efterfølgende annoncering af puljen i de lokale medier. Arbejdsmarkedscentrets sagsbehandlere er blevet informeret om puljen, og de rådgiver og vejleder deres borgere omkring puljens eksistens og formål. Ligeledes er der blevet udarbejdet en pjece og informeret om puljen på kommunens hjemmeside.

   

  Opsamling for 2017:

  • Der er i alt givet 28 bevillinger for støtte fra puljen..
  • Der er i alt bevilliget tilskud for 28.905 kr. i 2017.
  • Der blev således brugt ca. 15 pct. af puljemidlerne i 2017.

   

  Opsamling for 1. kvartal 2018:

  • I alt 2 familier har fået bevilliget støtte fra puljen
  • Der er i alt bevilliget tilskud for 1.399 kr. i 1. kvartal 2018.

   

  Status for perioden september 2017 til og med marts 2018 er:

   

  Der er modtaget og behandlet 27 ansøgninger om støttemidler fra puljen.

  • 24 ansøgninger er imødekommet, mens der er givet afslag på 3, da disse ikke opfyldte kriterierne for at være i målgruppen.
  • De 24 ansøgninger omfatter tilskud til i alt 9 familier fordelt på i alt 18 børn.
  • Tilskuddene er givet til kontingenter til alle 9 familier (1 x ridning, 7x svømning, 5x fodbold og 1x gymnastik). Derudover er der 6 bevillinger med tilskud til sportsudstyr.
  • Der er i alt bevilget tilskud for 22.704 kr. i perioden.

   

  På denne baggrund foreslås det at udvide målgruppen for puljen yderligere til at omfatte alle familier, hvor én eller begge forældre er på en midlertidig offentlig forsørgelse.

   

  Målgruppen vil således omfatte borgere, som er:

   

  • i den 5-årige integrationsperiode og modtager integrationsydelse
  • enlig forsørger eller hvor kun én forælder i familien har en indtægt og denne indtægt kommer i form af en midlertidige offentlig forsørgelse, herunder også forsørgelse under lovgivningen for forsikrede ledige.

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at puljen har en positiv effekt for de berørte familier, hvor børnene og derigennem også forældrene får en tilknytning til foreningsfællesskaber, som de ikke tidligere har haft, hvilket kan ske med et minimum af udgifter (hvis nogen) for familiens økonomi.

   

  Det vurderes på baggrund af det lave antal ansøgninger, at det er nødvendigt med en mere intensiv oplysning til borgerne om puljen fra sagsbehandlerside, da det nuværende forbrug af puljemidlerne er meget begrænset. Der vil således fremover være et øget fokus på vejledning omkring puljen, f.eks., allerede ved borgerens ansøgning om ydelse, og som en del af det almene samtaleforløb med borgere i målgruppen, og herunder vil også kommunens koordinator for social udsatte og veteraner samt mentorteamet bidrage til at udbrede kendskabet til puljen.

   

  Administrationen vurderer derudover, at det vil være hensigtsmæssigt at udvide målgruppen for puljen yderligere til at omfatte alle familier, hvor én eller begge forældre er på en midlertidig offentlig forsørgelse, dog undtaget ydelser på niveau med A-dagpenge, sygedagpenge og barselsdagpenge.

   

  På den måde er der en mulighed for at puljen i højere grad kan komme i anvendelse overfor de udsatte familier, som den er tiltænkt.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at målgruppen udvides til at omfatte alle familier, hvor én eller begge forældre er på en midlertidig offentlig forsørgelse, dog undtaget forsørgelse på niveau med a-dagpenge (f.eks. barsels dagpenge og sygedagpenge).
  2. at fastholde målgruppen hvor kun én forælder har en indtægt, som er i form af førtidspension og ressourceforløbsydelse.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 20-06-2018

  Anbefales godkendt med bemærkningen om, at udvalget gerne ser at administrationen arbejder videre med kendskabet til puljen bl.a. i relation til skoler og daginstitutioner og der arbejdes mest muligt med at forenkle administrationen af puljen.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 26-06-2018

  Anbefales godkendt med Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets bemærkning.

   

  Ej til stede: Per Flor og Sadik Topcu

  Beslutning i Integrationsrådet den 06-09-2018

  Orienteringen er taget til efterretning.

  Ej til stede: Lotte Birkestrøm, Laura Irwin Rossing, Millard Barakzai, Monica S. Nielsen.

 • Punkt 8 Orientering om ændring af kommunekvote for 2018 samt udmelding for 2019

  SagsID/Sagsnummer: 17/10942
  Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
  aendrede_regions-_og_kommunekvoter_for_2018.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

  x

  Indstilling

  Beslutning

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Der orienteres om Udlændingestyrelsen meddelelse om ændring af fordelingen af flygtningekvoten for 2018, samt om fordelingen af kvoten for 2019.

  Beskrivelse af sagen

  Udlændingestyrelsen har meddelt, at regionskvoten 2018 for flygtninge, som har fået midlertidig opholdstilladelse (asyl) i Region Sjælland er nedjusteret fra 514 til 170 personer.  

  Heraf er kvoten for Ringsted Kommune i 2018 nedjusteret til 9 personer.

   

  Samtidig er kvoten for 2019 ligeledes udmeldt til 170 flygtninge til Region Sjælland, og heraf 9 flygtninge til Ringsted Kommune.

  Fordelingen af flygtninge fastsættes på baggrund af opgørelser over antallet af indvandrere fra ikke vestlige lande, flygtninge samt familiesammenførte til flygtninge i den enkelte kommune. Ringsted modtager på den baggrund relativt få flygtninge sammenlignet med flere andre kommuner i regionen.

  Udlændingestyrelsen gør endvidere opmærksom på, at kvoten er fastsat på baggrund af et skøn over antallet af asylansøgere og anerkendelsesprocenten, og at kvoten derfor kan blive justeret.

  Ringsted Kommune har siden 2013 registreret modtagelsen af følgende antal flygtninge og familiesammenførte personer til flygtninge:

  År

  Årlig kvote

  Modtagne flygtninge

  Familiesammen-førte ægtefæller

  Familiesammen-førte børn

  2013

  14

  44

  2014

  19

  2015

  61

  54

  10

  22

  2016

  85

  31

  11

  7

  2017

  37

  10

  9

  11

  2018

  9

  3

  2

  29

  Totale antal*

  225

  142

  32

  69

   * Der kan være forskydninger i opgørelserne fra gang til gang, da kvoteår og kalenderår ikke følges ad.

   

  Det bemærkes, at familierne typisk kommer senere end den flygtning, de familiesammenføres med, så der kan fortsat ske flere familiesammenføringer til de allerede ankomne flygtninge.

  Eftersom kommunen har modtaget en del enlige mænd i 2016 og 2017, forventes antallet af familiesammenføringer fortsat at være stigende fremover, selvom antallet af nyankomne flygtninge under kvoten er faldet markant siden 2016.

   

  Ressourcerne til modtagelse af nyankomne flygtninge er derfor allokeret til dels den boligsociale indsats, samt indsatsen for at fremskaffe praktik og job til personerne under integrationsprogrammet.

  Inddragelse og høring

  Til orientering i Integrationsrådet.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Med det nuværende relativt lave antal ankommende flygtninge forventes der at være et tilstrækkeligt antal midlertidige boliger til rådighed til såvel enlige som til familier.

   

  Der er dog fortsat udfordringer for eksempel med at skaffe et tilstrækkeligt antal permanente boliger inden for den prisramme, som er til rådighed for personer på integrationsydelse.

   

  Desuden er det en udfordring at fremskaffe til tilstrækkeligt antal egnede praktikpladser med udsigt til ordinære jobs til flygtningene og deres familiesammenførte ægtefæller, og der er stort fokus på denne opgave, både i forhold til indsatsen med at vejlede og introducere de nyankomne til arbejdsmarkedet, og i forhold til samarbejdet med virksomhederne om etablering af praktik og jobåbninger samt opfølgning og fastholdelse af flygtningene på arbejdspladserne .

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 06-09-2018

  Orienteringen er taget til efterretning.

  Ej til stede: Lotte Birkestrøm, Laura Irwin Rossing, Millard Barakzai, Monica S. Nielsen.

 • Punkt 9 Orientering om evaluering af "En indgang til kommunen for socialt udsatte og veteraner"

  SagsID/Sagsnummer: 16/26328
  Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
  registrering_2017.xls_-_registrering_2017.xls.pdf registrering_2018.xls_-_registrering_2018.xls.pdf -_evaluering_af_min_stilling_som_koordinator_for_socialt_udsatte_og_veteraner.docx.pdf sv_hoering_i_forbindelse_med_evaluering_af_ringsted_kommunes_koordinator_for_socialt_udsatte_og_veteraner.pdf hoeringssvar_fra_social-og_sundhedscenter.pdf sv_hoering_i_forbindelse_med_evaluering_af_ringsted_kommunes_koordinator_for_socialt_udsatte_og_veteraner.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  x

  Indstilling

  Beslutning

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Ved etableringen af indsatsen "En indgang til kommunen for socialt udsatte og veteraner" under budget 2017 blev det besluttet at evaluere indsatsen efter det første år.

  Beskrivelse af sagen

  Hensigten med oprettelsen af stillingen som Koordinator for socialt udsatte og veteraner, var at skabe en kontakt til borger, der har et særligt behov for vejledning i forbindelse med deres kontakt med kommunen. Koordinatoren skal dermed bidrage til at sikre, at alle borgere oplever, at der er én indgang til kommunen. For at nå borgerne i denne målgruppe skal Koordinatoren fungere og samarbejde på tværs af kommunale sektorer, som f.eks. Social-og Sundhed, Børnecentret og Arbejdsmarkedscentret, samt på tværs af eksterne organisationer frivillige foreninger, andre offentlige myndigheder og relevante interesseorganisationer.

   

  Koordinatoren er organisatorisk en del af Arbejdsmarkedscentret med direkte reference til Arbejdsmarkedschefen. Stillingen er en funktion under udvikling og er løbende blevet formet under hensyntagen til de aktuelle behov, som har vist sig i udmøntningen af funktionen. Koordinatoren blev ansat pr. 1. april 2017 og har indgået aktivt i denne proces.

   

  Koordinatoropgaver:

  • synliggøre adgangen til kommunen ved at have fast mødetider der, hvor borgerne er
  • skabe overblik og hjælpe borgere med at navigere i de situationer, hvor deres kontakt med kommunen virker uoverskuelig, så de får den rette hjælp og vejledning i det rette center eller af den rette medarbejder
  • fungere på tværs af kommunale centre alt efter borgerens behov og være bindeled mellem borgeren og de kommunale sagsbehandlere på forskellige fagområder
  • evt. deltage i møder mellem borgeren og kommunen

   

  Der er etableret et godt samarbejde på tværs af de kommunale enheder, der er i berøring med socialt udsatte og veteraner, og koordinatoren har faste mødetider på:

   

  • Varmestuen Cafe Dagmar, Sct. Knudsgade 1-3, første mandag i måneden 9-13
  • Arbejdsmarkedscenteret Fronten, Nørregade 100, mandage 13-15
  • Myndighed, Amtsstue Allé 71, tirsdage 11-13
  • Qnet, Frejasvej 3, onsdage i lige uger 13-16
  • Borgerservice, Biblioteket Tværalle 1-3, torsdage 11-13
  • Prinsensvej 10, sidste fredag i måneden 11-12.30
  • Børn og familie, Hækkerupsvej 1, onsdage 10-12
  • Bjælken, Østre Parkvej 2E

   

  Koordinatoren fra i året fra maj 2017 til april 2018 varetaget sager for i alt 83 borgere, heraf er der borgere med flere fortløbende eller langstrakte sager, især hvor borgeren har meget komplekse sager, der involverer flere fagområder. Desuden har der være en del sager, som er blevet løst via en telefonisk kontakt, og som ikke er registreret på sagsoversigten. Det er ikke opgjort, hvor mange af disse borgere, der har veteranbaggrund.

   

  De vedhæftede bilag viser, at der i opstartsmåneden i maj 2017 var iværksat sager med 9 borgere. Antallet har været svagt stigende gennem 2017 og er i marts 2018 steget til 19 borgere

   

  De borgere, der har haft bistand til håndteringen af sager hos koordinatoren, får typisk kontakt via henvisning fra en sagsbehandler i jobcentret eller børn- & familieafdelingen, eller de tager selv kontakt på et af de faste mødesteder, f.eks. Bjælken. Enkelte kommer også, fordi de hører om Koordinatoren fra naboer eller venner. Borgerne er overvejende på kontanthjælp, enkelte er på førtidspension, og ca. 1/3 er i forvejen kendt af psykiatrien. Alle vurderes at være udsatte med meget komplekse sager.

   

  Der er desuden løbende 1-3 borgere med veteranbaggrund, som typisk bruger koordinatoren til at løse en konfliktsituation med kommunen. Se bilag. Denne målgruppe kræver erfaring med borgere med psykisk sygdom og de symptomer, som f.eks. post-traumatisk Stress (PTSD) giver.

   

  Udover kontakten til borgeren har Koordinatoren også et løbende samarbejde med eksterne parter, herunder er Veterancentret en vigtig part, og Koordinatoren har bl.a. arrangeret et oplæg om PTSD for medarbejderne i Arbejdsmarkedscentret fra Veterancentret.

   

  Målgruppen rummer såvel socialt udsatte borgere og veteraner. Antallet af veteraner er som nævnt begrænset, mens.

   

  Et tiltag om at etablere en aftencafe for ensomme unge i samarbejde med ”Ung Revers” i efteråret 2017 fik ingen tilslutning, og blev derfor nedlagt igen.

   

  Uden for de faste mødetider afholder Koordinator møder med borgerne og fælles møder med borgere og sagsbehandlere, ligesom Koordinatoren efter behov deltager sammen med borgeren ved f.eks. rehabiliteringsteammøder eller møder med eksterne parter som f.eks. ”Hjernens Hus” i Slagelse. Koordinatoren udarbejder referat fra alle møder med angivelse ag aftaler og tid og sted for næste møde, hvilket styrker borgerens oplevelse af fastholdelse og struktur i sagsgangen.

   

  En sag afsluttes fra Koordinatoren, når borgeren giver udtryk for at have tillid til, at sagen er i proces og bliver varetaget på betryggende vis, også i de situationer, hvor borgeren ikke får medhold i sine ønsker. Se koordinatorens notat i bilag.

  Inddragelse og høring

  Evalueringen har i maj 2018 været sendt i høring til faste samarbejdsparter og interessenter og der er indkommet i alt tre høringssvar fra hhv. Myndighedsenheden, Røde Kors og fra Veterancentret. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

   

  Det fremgår generelt af høringssvarene, at det vurderes, at borgerne via samarbejdet med Koordinatoren får en mere positiv indgang til kommunen, og at samarbejdet bidrager til at flere komplekse sager får et fredeligt forløb med en positiv afslutning. Høringssvarene er vedhæftet som bilag.

   

  Af svaret fra den interne samarbejdspart fremgår det, at det vil være gavnligt med en klarlæggelse af koordinatorens rolle, at koordinatoren skal have kendskab til kommunens serviceniveau, samt at det vurderes, at det har været godt for borgerne at få en tovholder.

   

  Det fremgår af svarene fra de 2 eksterne parter, at for såvel socialt udsatte som for veteraner opleves det, at borgerne føler sig trygge ved den tætte kontakt med koordinatoren, og ift. veteranerne opleves det, at placeringen i Arbejdsmarkedscentret kan betyde, at sagsbehandlerne her oplever et øget medansvar i forhold til at understøtte den beskæftigelsesrettede indsats ud fra veteranernes særlige vilkår og barrierer i forhold til at indgå i de kommunale systemer.

   

   Sagen sendes til orientering i Integrationsråd og Handicapråd.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det vurderes, at målgruppen kan rummes under 1 årsværk, men at det er væsentligt for koordinatoren, at denne har faglig erfaring med borgere med psykisk sygdom og konflikthåndtering, evner relationsdannelse til borgeren og har en høj grad af faglig robusthed.

   

  Det vurderes, at koordinatoren har opfyldt forventningen om at få kontakt til den fastsatte målgruppe, og har formået at arbejde med dels de udsatte, som typisk er præget af opgivelse, passivitet og udviser stor taknemmelighed over at nogen vil bistå dem i deres sager. Særligt for de unge i denne målgruppe gælder det desuden, at de er særdeles svære at fastholde i et forløb.

   

  For gruppen af veteraner er det typisk gældende, at de er præget af konflikt, mistro og frustration, og at de oplever det vanskeligt at indfri kommunens krav til f.eks. dokumentation af løn, anvendelse af e-boks, ventetider, m.v.

   

  I forhold til kontakten med borgerne vurderes det på baggrund af de få indkomne høringssvar samt den interne ledelsesopfølgning på koordinatorens funktion, at Koordinatorens samarbejde med borgerne styrker kontakten mellem de berørte borgere og de kommunale sagsbehandlere.

   

  Det vurderes yderligere, at de faste mødetider rundt om i kommunen og i foreningerne er af afgørende betydning for udbredelsen af målgruppens kendskab til Koordinatorens funktion.

   

  Endelig er der konstateret et behov for en løbende information til sagsbehandlerne i kommunen omkring konsekvenserne af PTSD hos borgeren og kendskab til værktøjer til at håndtere sagsbehandlingen for disse borgere.

   

  Det vurderes, at der er etableret gode samarbejdsrelationer, og at sagsbehandlerne i de involverede afdelinger er glade for samarbejdet. Det er ikke muligt at vurdere, om antallet af klager over sagsbehandlingen fra borgere i målgruppen er faldet i perioden, da klager ikke kan opgøres på kvalitative målgrupper, men borgerne har overfor koordinatoren givet udtryk for, at de har fået et mere positivt sagsforløb via Koordinatorens mellemkomst.

   

  I forhold til den organisatoriske placering vurderes det, at det vil være optimalt at placere Koordinatoren i team for kontanthjælp under Arbejdsmarkedscentret, med en fast forankret aftale om faglig sparring i psykiatrien, f.eks. én gang månedligt, for at sikre såvel den organisatoriske- samt den faglige forankring på de områder, hvor koordinatorens borgere har deres tilknytning. Dette vil sikre Koordinatoren en fast faglig forankring med faste kolleger på såvel det psykiatriske som det beskæftigelsesrettede område.

   

  Samlet vurderes det, at koordinatorfunktionen har været en succes, at der er opstået en god kontakt mellem koordinatoren og borgerne i målgruppen, og at kendskabet til Koordinatoren allerede efter det første år er udbredt blandt de borgere, der har behov for Koordinatorens funktion, hvilket var et mål for koordinatorens funktion for det første år.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at evalueringen ta ges til efterretning.

  Beslutning i Handicaprådet den 13-06-2018

  Orienteringen blev taget til efterretning.

   

  Ej til stede:

  Nichlas Riise

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 20-06-2018

  Taget til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 06-09-2018

  Orienteringen er taget til efterretning.

  Ej til stede: Lotte Birkestrøm, Laura Irwin Rossing, Millard Barakzai, Monica S. Nielsen.

 • Punkt 10 Halvårlig orientering om uddeling af tilskud til frivilligt socialt arbejde 2018

  SagsID/Sagsnummer: 17/24884
  Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget
  bilag_kfu_oversigt_over_uddelte_ss18_tilskud_01.01.2018-15.05.2018.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

  x

  Indstilling

  Beslutning

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Kultur- og Fritidsudvalget uddeler hvert år det såkaldte § 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde.  Tilskuddet gives i henhold til de indsatsområder, der er udpeget, og tilskuddet kan ansøges løbende. Afgørelse om § 18 tilskud træffes administrativt i Erhverv-, Fritids og Kommunikationscentret med efterfølgende halvårlig orientering til Kultur- og Fritidsudvalget.

  I denne sag orienteres udvalget om hvilke ansøgninger, der er indtil videre er indkommet og afgjort i 2018.

  Beskrivelse af sagen

  Der er indkommet 23 ansøgninger om § 18 tilskud, hvoraf 4 har fået afslag. De øvrige ansøgninger har modtaget helt eller delvist tilskud. Begrundelser for modtagelse af tilskud og for afslag af tilskud fremgår af bilag.

  Opgørelsen er foretaget pr. 15. maj 2018.

  Tilskuddene er fordelt på fire ud af fem indsatsområder.  

  Ansøgningernes fordeling på indsatsområder:

  Indsatsområde

  Antal ansøgninger

  Ældre og ensomme

  8

  Særligt udsatte grupper

  5

  Handicappede

  0

  Patientforeninger

  8

  Integration på tværs af etniske grupper

  1

  Udenfor indsatsområder

  1

  Misbrugsområdet ved Café Dagmar

  Årligt tilskud I alt kr. 400.000

  Der er uddelt kr. 163.825 i alt. Herefter resterer kr. 161.175 til uddeling i resten af 2018.

  Muligheden for at ansøge om § 18 tilskud bliver løbende formidlet af flere forskellige kanaler.

  Inddragelse og høring

  Efter udvalgets behandling af sagen, sendes den til orientering i Ældreråd, Handicapråd, Integrationsråd og Frivilligråd.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at de uddelte tilskud er omfattet af indsatsområderne for uddeling af § 18 tilskud.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-06-2018

  Taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Nichlas Riise

  Beslutning i Handicaprådet den 15-08-2018

  Orienteringen blev taget til efterretning.

   

  Ej til stede:

  Karl Østergaard Hansen, Niels Kasper Hansen

  Beslutning i Ældrerådet den 20-08-2018

  Taget til efterretning.

  Ej til stede: Inger Glerup

  Beslutning i Frivilligrådet den 04-09-2018

  Taget til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 06-09-2018

  Orienteringen er taget til efterretning.

  Ej til stede: Lotte Birkestrøm, Laura Irwin Rossing, Millard Barakzai, Monica S. Nielsen.

 • Punkt 11 Orientering fra øvrige Råd

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indledning

  Repræsentanter i kommunalt nedsatte Råd og Udvalg giver en orientering om arbejdet siden sidste møde.

  Beskrivelse af sagen

  Frivilligrådet

  Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

  Ungdomsforum

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 06-09-2018

  Orienteringen er taget til efterretning.

  Der rettes henvendelse til u ngdomsforum om manglende deltagelse og evt. ny udpegning af repræsentant.

  Ej til stede: Lotte Birkestrøm, Laura Irwin Rossing, Millard Barakzai, Monica S. Nielsen.

 • Punkt 12 Orientering fra Formand og Administration

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 06-09-2018

  Ingen punkter.

  Ej til stede: Lotte Birkestrøm, Laura Irwin Rossing, Millard Barakzai, Monica S. Nielsen.

 • Punkt 13 Eventuelt

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 06-09-2018

  Ingen punkter.

  Ej til stede: Lotte Birkestrøm, Laura Irwin Rossing, Millard Barakzai, Monica S. Nielsen.