Du er her

Integrationsrådet - 07-12-2017

Integrationsrådet - 07-12-2017

Dato: Torsdag den 7. december 2017 Tid: Kl. 17:00
Udvalg/Råd: Integrationsrådet
Dokument: 42017.docx
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  SagsID/Sagsnummer: 15/26746
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indledning

  Velkommen til Millard Barakzai, ny repræsentant for Ungdomsforum.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

  Beslutning i Integrationsrådet den 07-12-2017

  Godkendt.

   

  Ej til stede:

  Lotte Birkestrøm.

 • Punkt 2 Erfaringsudvekslingsmøde med frivillige foreninger på flygtningeområdet

  SagsID/Sagsnummer: 16/23436
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indledning

  Integrationsrådet besluttede på mødet den 23. maj 2017 at afholde et netværksmøde med de frivillige foreninger på flygtningeområdet den 26. september 2017. Mødet blev aflyst og invitationen er derfor genudsendt til de inviterede 7 organisationer:

   

  Bydelsmødrene

  Dansk Flygtningehjælp

  Flygtningevenner Jystrup

  Lærdansk

  Røde kors Ringsted

  Red Barnet

  Venligboerne Ringsted

   

  Røde kors, Bydelsmødre og Venligbo erne har tilmeldt sig mødet inden udsendelse af dagsordenen.

  Beskrivelse af sagen

  Dagsordenen vil være dialogbaseret omkring f.eks.:

  • Gensidig orientering om foreningens praktiske arbejde og kontakten med flygtninge
  • Drøftelse af de udfordringer og succeser, der opleves i kontakten med flygtninge
  • Drøftelse af hvordan frivillige organisationer kan bruge Integrationsrådet i deres virke, og hvordan kontakten kan styrkes til fordel for integrationen.
  • Forslag fra foreningerne til aktiviteter som Integrationsrådet kan bidrage til – bl.a. ø konomisk.

  Indstilling

  Administrati onen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 07-12-2017

  Orienteringen taget til efterretning.

  På baggrund af møde med de frivillige foreninger: Venligboerne, Bydelsmødre og Røde Kors, anmoder Integrationsrådet om optagelse af en sag til vurdering af behovet for et frivillighus, herunder evt. at anvende en nedlagt institution i Benløse til frivillighus.

   

  Ej til stede:

  Lotte Birkestrøm.

 • Punkt 3 Orientering om status på integrationsindsatsen

  SagsID/Sagsnummer: 15/6440
  Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
  bilag_-_status_paa_integrationsindsatsen_pr._3._kvartal_2017.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  x

  Indstilling

  Beslutning

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Udvalget orienteres om den aktuelle status og udvikling på integrationsområdet mht. antal, boliger, beskæftigelses-, børne- og familieindsatser og effekter af disse, samt om samarbejdet med de frivillige organisationer.

  Beskrivelse af sagen

  I oktober 2015 godkendte Byrådet en ny strategi for en tværgående indsats i integrationsperioden. Strategien indeholder en række indsatsområder, som der er særligt fokus på. Det drejer sig om: 1) Modtagelsen af flygtninge, 2) Tilstrækkeligt antal egnede flygtningeboliger, 3) Selvforsørgelse for flygtninge så hurtigt som muligt, 4) Flygtninges uddannelsesmuligheder livet igennem, 5) Flygtninges fysiske og psykiske sundhed og 6) Flygtninges inklusion i lokalsamfundet. Derudover gives en kort status på hhv. 7) Familiekonsulentens arbejde og 8) Antal flygtninge.

   

  1) Modtagelsen af flygtninge

  Det er kommunens integrationskonsulenter, der modtager nye flygtninge ud fra en procedure benævnt ”Den gode modtagelse”, som bl.a. indeholder retningslinjer for kontakt til asylcentrene, velkomstmappe, anvisning af bolig, sygesikringsbevis, bankkonto, nemID osv.

   

  Familiekonsulenten deltager i modtagelsen af flygtningefamilier og er f.eks. med til at introducere børn til daginstitution, skole og fritidsaktiviteter, og hjælper desuden med at bestille besøg hos læge og/eller tandlæge m.v. Konsulenten samarbejder løbende med integrationssagsbehandleren mht. eventuelle behov for midlertidige og forebyggende indsatser.

   

  2) Tilstrækkeligt antal egnede flygtningeboliger

  Kommunen er forpligtet til at anvise boliger til de flygtninge, vi modtager. Hvis en permanent bolig ikke kan anvises, skal kommunen stille en midlertidig bolig til rådighed, indtil en permanent bolig kan anvises. Tildeling af permanent bolig sker primært via kommunens anvisning under den kommunale andel på 25 pct. af de ledige almennyttige boliger. Kommunen fik i 2016 bevilget ca. 1 mio. kr. fra staten til etablering af ekstra midlertidige flygtningeboliger. Status er, at kommunen pt. har midlertidige boliger til flygtninge på 10 adresser rundt omkring i kommunen. 7 af lokaliteterne er kommunale ejendomme, 3 er hos private udlejere. Ejendommene har en kapacitet på 53 enkeltværelser og 4 dobbeltværelser. I alt 46 personer bor pt. i enkeltværelser, mens 13 personer bor i dobbeltværelserne. De 59 boligplacerede flygtninge er hhv. 45 mænd, 7 kvinder og 7 børn under 18 år. I perioden januar 2015 til september 2017 er der blevet anvist 27 permanente boliger til flygtninge.

   

  3) Selvforsørgelse så hurtigt som muligt

  Et af de vigtigste redskaber for en god og hurtig integration er, at flygtninge kommer ud på arbejdsmarkedet – f.eks. gennem virksomhedspraktikker, løntilskud, eller gennem ansættelse på ordinære vilkår. Ansættelse kan f.eks. ske med et lavt antal lønnede timer, som øges i takt med at flygtningen lærer at fungerer på en dansk arbejdsplads og opnår de nødvendige faglige og sociale kompetencer.

   

  I 2017 er der opstillet et ministermål mhp. at øge flygtninges og familiesammenførtes selvforsørgelsesgrad. I Ringsted er selvforsørgelsen på niveau med landsgennemsnittet og er steget fra 17 pct. i juni 2016 til 25 pct. i juni 2017, hvor 53 personer ud af i alt 213 flygtnings og familiesammenførte nu er i beskæftigelse.

   

  Der er indgået samarbejdsaftaler med såvel Erhvervsforum, Ringsted Outlet samt enkeltvirksomheder som f.eks. Danish Crown og Sørup Herregaard, omkring etablering af praktik og løntimer for flygtninge og familiesammenførte ægtefæller. Herunder deltager Ringsted sammen med Faxe Kommune i et branchepakkeprojekt, som er bygget op om etablering af sammenhængende og målrettede virksomhedsforløb med fokus på opkvalificering af flygtninge inden for udvalgte brancher med behov for arbejdskraft. I alt 10 borgere (8 kvinder og 2 mænd) er startet i september 2017, heraf 9 i detailbranchen og 1 i bygge- og anlægsbranchen.

   

  4) Flygtninges uddannelsesmuligheder livet igennem

  Alle flygtninge i kommunen modtager danskundervisning gennem LærDansk, sideløbende med deres virksomhedsrettede tilbud.

   

  En stor del af de flygtninge kommunen modtager har et lavt uddannelsesniveau, og påbegynder derfor deres danskundervisning på et relativt basalt niveau. I alt 195 flygtninge har i løbet af 2. kvartal 2017 modtaget danskuddannelse, heraf er hoveparten på DU2 (som er adgangsgivende til det danske uddannelsessystem). Seneste opgørelse fra LærDansk viser, at i alt 115 kursister bestod en eller flere modultest i 2. kvartal 2017.

   

  Som led i 3-partsaftalen fra 2016, blev den såkaldte IntegrationsGrundUddannelse (IGU) skabt som en 3-årig forsøgsordning, der skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked. En IGU-aftale varer 2 år, hvor den ansatte flygtning har en lønnet uddannelsesstilling på en virksomhed og deltager i skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse. Etableringen af IGU-aftaler er fortsat i en opstartsfase, der er pt. 3 Ringstedborgere i IGU-forløb.

  5) Flygtninges fysiske og psykiske sundhed

  Mange flygtninge ankommer til landet uden dokumentation om deres sygdomshistorik og modtager i henhold til reglerne kun nødvendig, uopsættelig og smertelindrende behandling i asylcentrene. Ved ankomst til bopælskommunen får flygtninge derfor tilbud om et generelt sundhedstjek hos en praktiserende læge. I forhold til familier foretages der typisk anmodning om generelle helbredsattester vedr. børnene, og efter behov sker der underretning med henblik på traumebehandling. Erfaringen er, at de flygtninge kommunen modtager, generelt vurderes at have et godt fysisk og psykisk helbred, med der ankommer også enkelte flygtninge med psykiske og eller fysiske mén.

   

  6) Flygtninges inklusion i lokalsamfundet

  Civilsamfundet er en aktiv part i integrationen af flygtninge og deres familier i til lokalsamfundet, og kommunen deltager i frivilligsamarbejdet med en koordinerende indsats, herunder afholdes kvartalsvise koordineringsmøder med de frivillige foreninger og borgergrupper i lokalsamfundene.

   

  Der er løbende samarbejde med idrætsforeningerne i kommunen. F.eks. er ca. 15 flygtninge i fodboldaktivitet i Benløse Idrætsforening. Der sikres koordinering imellem idrætsforeningerne, sport og fritid, og kommunens puljemidler til børns deltagelse i fritidsaktiviteter. Pt. er der således indskrevet 33 børn (under 15 år) i sport og fritidsaktiviteter, hvoraf 28 børn umiddelbart benytter tilbuddet.

   

  7) Familiekonsulenten opgaver

  Familiekonsulentens opgave er at støtte flygtningefamilierne, så de sikres en så god integration i kommunen som muligt. Indsatsområderne bl.a.:

  • Støtte i forhold til de krav børn og forælder mødes med udenfor hjemmet (ligestilling, opdragelse, skole/hjem, skabe struktur i hverdagen mv.)
  • Støtte i form at indkøb/økonomi/sund og varieret kost ift. børnene
  • Pædagogisk støtte i form af hjælp til selvhjælp

   

  Familiekonsulenten er pt. tilknyttet til 16-18 familier efter behov og har, i samarbejde med integrationskonsulenterne, arbejdet målrettet på at få børnene i familierne til at deltage i fritidsaktiviteter, bl.a. via kommunens pulje til fritidsaktiviteter.

   

  8) Antal flygtninge

  Siden 2015 har kommunen modtaget 95 flygtninge, hvilket er halvdelen af de udmeldte årlige kvoter. Antallet af flygtninge i kommunen er samlet set 10-doblet de seneste 4 år, og der er p.t. 147 borgere under den 3-årige integrationsperiode. I alt 120 har flygtningebaggrund, mens 27 er familiesammenførte til danske statsborgere. Ultimo august 2017 er der i alt 97 modtagere af integrationsydelse.

   

  Udlændingestyrelsen har i september 2017 meldt ud, at det forventede antal flygtninge i 2017 nedskrives fra 4.000 flygtninge til 2.200 på landsplan. For Ringsted betyder dette, at kvoten nedjusteres til 14, hvoraf Ringsted indtil videre har modtaget 10 flygtninge. Kvoten for 2018 er på 28.

   

  For uddybende bemærkninger henvises til bilag.

  Inddragelse og høring

  Til orientering i Integrationsrådet og Det Lokale Arbejdsmarkedsråd.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det vurderes, at det begrænsede antal nyankommende flygtninge bidrager til en stabil situation på integrationsområdet.

   

  Der er positive tilbagemeldinger fra flygtningene på metoderne i ”Den gode modtagelse” til integrationsmedarbejderne, mens der endnu ikke er mange erfaringer med de nyligt iværksatte praktik og branchepakkeforløb.

   

  Der er fortsat særlige udfordringer i forhold til anvisning af permanente boliger. De seneste års sænkelse af integrationsydelsen koblet med kommunens prisleje for almene boliger bevirker, at der kun er få boliger, som flygtninge og deres familier har råd til – også selvom de har fået deres første job.

   

  Det vurderes imidlertid samlet, at de gode effekter af den beskæftigelsesrettede integrationsindsats bidrager til at stadig flere flygtninge kommer i lønnet arbejde eller påbegynder en erhvervskompetencegivende uddannelse. Efterhånden som kommunens tiltag ifm. den virksomhedsrettede indsats bliver sat i drift, bl.a. branchepakkeprojektet og brugen af IGU, forventes der således at ske en stigning i selvforsørgelsen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 25-10-2017

  Taget til efterretning

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen (stedfortræder Henrik Kjær)

  Beslutning i Integrationsrådet den 07-12-2017

  Orienteringen taget til efterretning.

   

  Ej til stede:

  Lotte Birkestrøm.

 • Punkt 4 Status på aktiviteter og budget 2017

  SagsID/Sagsnummer: 15/26784
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indledning

  Status på Integrationsrådets aktiviteter samt opfølgning på budget 2017 fremlægges til drøftelse med henblik på planlæ gning af Rådets kommende aktiviteter i 2018.

  Beskrivelse af sagen

   

  På mødet den 25. maj 2017 valgte Integrationsrådet følgende konkrete aktiviteter til iværksættelse i løbet af 2017:

   

  1. forslag om danske middage med flygtninge og indvandrere:

  a. konkretisering af forslaget er udsat til møde den 7. december

  2. konference med frivillige organisationer og frivillignetværk med det formål at samarbejde med- og bakke op om de frivilliges aktiviteter:

  a. netværksmøde var planlagt til den 26. september, og udsat til den 7. december

  3. kontakt med virksomheder med det formål at få ’den gode historie’ frem

  4. synliggørelse af Integrationsrådets aktiviteter på kommunens hjemmeside

   

  Det samlede forbrug i 2017 er på foreløbig 4.313 kr. til dels mødediæter og dels til forplejning. Det disponible beløb for 2017 er på 22.707 kr.

   

  Dertil kommer yderligere udgifter til diæter og mødeforplejning på mødet den 7. december.

   

  Rådet vil på dette møde med fordel kunne tage stilling til om der skal søges om overførsel af uforbrugte midler til 2018, og herunder lægge en plan for anvendelsen af disse, samt i forhold til anvendelsen af de nye midler for 2018, som er på ca. 27.000 kr.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretnin g.

  Beslutning i Integrationsrådet den 07-12-2017

  De uforbrugte midler søges ikke overført. Aktiviteter for 2018 vil blive fastsat af det nye Råd.

   

  Ej til stede:

  Lotte Birkestrøm

 • Punkt 5 Integrationspris 2018(Lukket)

  SagsID/Sagsnummer: 17/23652
  Sagen afgøres i: Byrådet
 • Punkt 6 Integrationsrådets mødeplan 2018

  SagsID/Sagsnummer: 15/26784
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indledning

  Ved udgangen af indeværende år skal der fastsættes en mødeplan for det kommende år. Integrationsrådet bedes behandle sagen.

  Beskrivelse af sagen

  Der foreslås afholdt 4 ordinære møder i 2018. Møderne afholdes i mødelokale 13 på Nørregade 100 fra kl. 17.00 – 19.00.

   

  Som udgangspunkt foreslås møderne afholdt i de uger, hvor der ikke at afsat tid til møder i forbindelse med Byråds- eller fagudvalgsarbejdet. Dette sikrer, at Byrådets repræsentanter ikke bliver forhindret pga. overlap med andre faste møder.

   

  Mødet i september er placeret i høringsperioden for det kommunale budget.

   

  Foreslåede mødedatoer 2018:

  Ugedag

  Integrationsrådsmøde

  Formandsmøde

  Onsdag

  28. februar

  Indkaldes af Byrådet

  Tirsdag

  15. maj

  30. april

  Tirsdag

  11. september

  28. august

  Torsdag

  29. november

  15. november

   

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at forslaget til mødeplan 2018 godkendes.

  Beslutning i Integrationsrådet den 07-12-2017

  Godkendt med forbehold for evt. ændringer i Byrådets kalender i 2018.

  Ej til stede:

  Lotte Birkestrøm.

 • Punkt 7 Orientering om flygtningekvote for 2018

  SagsID/Sagsnummer: 17/10942
  Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
  vs_fordeling_af_flygtning_2017_og_2018.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  x

  Indstilling

  Beslutning

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Kommunen har modtaget orientering fra Udlændingestyrelsen om fordelingen af flygtningekvoten for 2018, samt om tilskud til integrationsområdet for 2018 fra Social- og indenrigsministeriet.

   

  Der orienteres om kvote i 2018 for Ringsted Kommune.

  Beskrivelse af sagen

  Udlændingestyrelsen har meddelt, at regionskvoten 2018 for flygtninge, som har fået midlertidig opholdstilladelse (asyl) i Region Sjælland forventes at ligge på i alt 514 personer.

   

  Heraf er kvoten for Ringsted Kommune i 2018 fastsat til 28 personer.

   

  Fordelingen af flygtninge fastsættes på baggrund af opgørelser over antallet af indvandrere, flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i den enkelte kommune. Ringsted modtager på den baggrund relativt få flygtninge sammenlignet med flere andre kommuner i regionen.

   

  Udlændingestyrelsen gør endvidere opmærksom på, at kvoten er fastsat på baggrund af et skøn over antallet af asylansøgere og anerkendelsesprocenten, og at kvoten derfor kan blive justeret.

   

  Ringsted Kommune har siden 2013 modtaget følgende antal flygtninge og familiesammenførte personer til flygtninge:

   

  År

  Årlig oprindelig kvote

  Antal modtagne flygtninge

  Antal familiesammenførte ægtefæller

  Antal familiesammenførte børn

  2013

  14

  2014

  19

  2015

  61

  54

  10

  22

  2016

  85

  31

  7

  7

  2017

  37

  10

  5

  11

  2018

  28

  Totale antal

   

  Det bemærkes, at familierne typisk kommer nogle måneder efter den flygtning, de familiesammenføres med, så der kan fortsat ske flere familiesammenføringer til de allerede ankomne flygtninge.

   

  Eftersom kommunen har modtaget en del enlige mænd i 2016 og 2017, forventes antallet af familiesammenføringer fortsat at være stigende fremover, selvom antallet af nyankomne flygtninge under kvoten er faldet markant siden 2016.

  Inddragelse og høring

  Til orientering i Integrationsrådet.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Med det nuværende relativt lave antal ankommende flygtninge forventes der umiddelbart at være et tilstrækkeligt antal midlertidige boliger til rådighed.

   

  Der er dog fortsat udfordringer for eksempel med at skaffe et tilstrækkeligt antal permanente boliger, samt at fremskaffe til tilstrækkeligt antal egnede praktikpladser med udsigt til ordinære jobs til flygtningene og deres familiesammenførte ægtefæller.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 26-09-2017

  Taget til efterretning.

   

  Ej til stede:

  Lotte Birkestrøm

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 19-09-2017

  Taget til efterretning

   

  Ej til stede: Rikke Hedegaard, Timo Jensen og Jan Jakobsen (stedfortræder Henrik Kjær)

 • Punkt 8 Orientering fra Råd og Udvalg

  SagsID/Sagsnummer: 15/26746
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 07-12-2017

  Ingen punkter.

   

  Ej til stede:

  Lotte Birkestrøm, Benny Christensen.

 • Punkt 9 Orientering fra Formand og administration

  SagsID/Sagsnummer: 15/26746
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indledning

  Orientering om valg af medlemmer til næste valgperiode.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 07-12-2017

  Formanden orienterede om udpegning af nye byrådsmedlemmer for den kommende valgperiode, samt procedure for udpegning af nye medlemmer.

   

  Taget til efterretning.

   

  Ej til stede:

  Lotte Birkestrøm, Benny Christensen.

 • Punkt 10 Eventuelt 4/2017

  SagsID/Sagsnummer: 15/26746
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indstilling

  Admini strationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 07-12-2017

  Ingen punkter.

   

  Ej til stede:

  Lotte Birkestrøm, Benny Christensen.