Du er her

Integrationsrådet - 14-11-2019

Integrationsrådet - 14-11-2019

Dato: Torsdag den 14. november 2019 Tid: Kl. 17:00
Udvalg/Råd: Integrationsrådet
Dokument: 42019.docx
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

  Beslutning i Integrationsrådet den 14-11-2019

   

  Godkendt.

  Ej til stede: Carli Hækkerup, Hakima Lasham Lakhrissi, Lotte Birkestrøm, Monica S. Nielsen og Stine Fredholm.

 • Punkt 2 Status på integrationsindsatsen december 2019

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet
  ringsted-opdateret_oktober_2019.pdf.pdf

  Indledning

  Foreningen ”Nye Rødder” deltager i ½ time for at fortælle om deres forskning, arbejdsmetoder og resultater, samt de arrangementer, der afholdes i regi af FOGI (Foreningen for grøn integration), om deres socialøkonomiske virksomhed.

   

  Souschefen for Arbejdsmarkedet giver herefter en kort status på den aktuelle integrationsindsats.

  Et opdateret integrationsbarometer med data for repatriering fra oktober 2019 for Ringsted Kommune er vedhæftet som bilag.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 14-11-2019

  ’Nye Rødder’ orienterede om deres aktiviteter for traumatiserede flygtninge i regi af deres underliggende foreninger, herunder GROW, hvor de deltog i et forskningsprojekt for i alt ca. 40 flygtninge, som efterfølgende deltager i netværksaktiviteter i foreningen FOGI.

   

  Orienteringen taget til efterretning.

  Ej til stede: Carli Hækkerup, Hakima Lasham Lakhrissi, Lotte Birkestrøm, Monica S. Nielsen og Stine Fredholm.

 • Punkt 3 Aktiviteter under Integrationsrådets budget 2019, november 2019

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet
  oekonomisk_ansoegning_til_kings_of_the_ring_den_7_december.msg

  Indledning

  Aktiviteter og budgetforbrug behandles som fast punkt på hvert møde.

  Beskrivelse af sagen

  Der er i alt 27.150 kr. på Integrationsrådets budget for 2019. Heraf bliver ca. 7.000 kr. anvendt til diæter og mødeforplejning.

   

  Til dato er der i 2019 registreret et forbrug på i alt 7.753 kr. og der står fortsat ca. 19.397 kr. på Integrationsrådets budget for 2019.

   

  Der er i 2019 gennemført følgende aktiviteter:

  Ringstednatten:

  • Der er indkøbt materialer til stand på Ringstednatten 2020 inden for rammen på i alt 5.000 kr.: I alt 2.519,52 kr. Desuden er der indkøbt 2 beachflag på budgettet for 2018 for i alt 2.360 kr.

  Information om vilkår for ældre:

  • Der er afholdt møde med tyrkiske foreninger den 16.05.
  • Der er afholdt møde i den tyrkiske forening den 8.11. med deltagelse af repræsentanter fra Ældrerådet.

   

  Deltagere på Integrationsrådsmøder:

  • Besøg af 2 herboende flygtninge som fortalte om deres møde med Ringsted er gennemført på mødet i oktober
  • Den socialøkonomiske organisation ”Nye Rødder”, holder oplæg om traumatiserede flygtninge på møde den 14.11.

   

  Øvrige aktiviteter:

  • Virksomhedsbesøg på Bønnelykke er foreslået til 2 timer en torsdag kl. 10 eller kl. 13 efter uge 3 (dog ikke uge 7)
  • Virksomhedsbesøg på Danish Crown er foreslået til 2 timer en torsdag eller fredag kl. 10 eller kl.- 13 i februar (dog ikke den 27.02.)
  • Sundhedsplejen for tosprogsfamilier har kontaktet Integrationsrådet om samarbejde. Henrik arbejder videre med kontakten.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at

  1. orienteringen tages til efterretning
  2. der fastsættes datoer for besøg på Bønnelykke og Danish Crown.

  Beslutning i Integrationsrådet den 14-11-2019

  • Det undersøges om der er hjemmel til at yde tilskud til foreninger i integrationsrådets midler. Hvis dette er muligt, bevilges 5.000 kr. til foreningen ’Kings of the Ring’.
  • Besøg på Danish Crown og Bønnelykke kan ikke gennemføres på de foreslåede tider, da de ligger i arbejdstiden.
  • Henrik kontakter den afghanske kvindeforening og Mazlum undersøger, om der er andre etniske foreninger der skal orienteres vedr. et kommende arrangement om ældre indvandrere.
  • Information om midler fra Rådet for etniske aktiviteter er drøftet. Der ansøges ikke om midler.
  • Rådets midler vil fremadrettet kunne anvendes til f.eks. oplæg om integrationsemner, f.eks. som et offentligt arrangement. Punktet tages op på 1. møde i 2020.
  • Økonomiafdelingen orienteres om, at Integrationsrådet ønsker at få overført midler fra budget 2019 til budget 2020 til et konkret arrangement med en relevant oplægsholder.
  • Eventuelle oplægsholdere kan være Ahmat Demir, Khaterah Parwani, eller Aydin Soei.

   

  Orientering om besøg i den tyrkiske forening:

  Godt at ældrerådet deltog. Der blev stillet mange spørgsmål vedr. muslimsk kost på plejehjem, muligheder for at lave private plejehjem. Der efterspørges generelt mere information samt tilbud om besøg på plejehjem samt besøg af en fagperson, der kan informere om vilkår og muligheder.

   

  Socialforvaltningen kontaktes om deltagelse i et fællesmøde i Ahornhallen med forskellige etniske foreninger om emnet.

   

  Endelig foreslår Integrationsrådet at plejehjemmene anvender teletolk til plejehjemsbeboere med indvandrerbaggrund for at lette kommunikationen.

   

  Ej til stede: Carli Hækkerup, Hakima Lasham Lakhrissi, Lotte Birkestrøm, Monica S. Nielsen og Stine Fredholm.

 • Punkt 4 Integrationspris 2020(Lukket)

  SagsID/Sagsnummer: 19/17599
  Sagen afgøres i: Byrådet
 • Punkt 5 Beskæftigelsesplan 2020

  SagsID/Sagsnummer: 19/4337
  Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
  udkast_til_beskaeftigelsesplan_2020.docx

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I henhold til Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen skal kommunen årligt senest den 31. december godkende en plan for årets beskæftigelsesindsats samt fremsende den til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering.

   

  I henhold til delegationsplanen er kompetencen til behandling af beskæftigelsesplanen uddelegeret til kommunens Social- og Arbejdsmarkedsudvalg.

  Beskrivelse af sagen

  Beskæftigelsesplanen skal i henhold til loven beskrive en plan for det kommende år med udgangspunkt i ministerens vejledende beskæftigelsespolitiske mål, samt indeholde en resultatrevision, som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i det forudgående år. Resultatrevision for 2017 er derfor udarbejdet som et bilag til beskæftigelsesplanen.

   

  Udkast til Beskæftigelsesplan 2020 Beskæftigelsesplanen er udarbejdet med fokus i ”hvad vi vil” og ”hvad vi arbejder med”, i beskæftigelsesindsatsen. Det er hensigten, at planen skal fremtræde handlingsorienteret og målrettet og dermed bliver mere anvendelig i indsatsen.

   

  Beskæftigelsesplanen beskriver kort udfordringer og indsatser på de væsentligste indsatsområder, som også er omfattet af de aktuelle ministermål og lokale mål for 2020.

   

  De foreslåede mål er dels kvalitative og dels kvantitative, og er fastsat på områder, hvor der forventes at være tilgængelige data. Resultaterne af indsatsen vil blive målt via den centrale benchmarking og måling, som gennemføres af Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering (STAR).

   

  Inddragelse i udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen

  Som grundlag for udformningen af beskæftigelsesplan for det kommende år er den aktuelle situation på arbejdsmarkedet blevet drøftet med Det Lokale Arbejdsmarkedsråd i 1. halvår 2019. herefter har Arbejdsmarkedscentrets medarbejdere i en workshop udarbejdet deres input til mål- og indsatsområder.

  Det 1. udkast er herefter blevet drøftet med Rådet i 2. halvår.

  På baggrund af denne proces fremsættes nu udkast til Beskæftigelsesplan 2020 til politisk behandling. Se bilag

   

  For år 2020 har Beskæftigelsesministeren udmeldt 3 vejledende ministermål, som er inddraget i de lokale mål og indsatsområder for Ringsted Kommunes beskæftigelsesindsats:

   

  • Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
  • Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
  • Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

   

  Ministerens målområder er alle omfattet af kommunens beskæftigelsesindsats.

   

  Beskæftigelsesplanen er udformet ud fra et forandringsperspektiv, hvor der med udgangspunkt i de væsentligste udfordringer på beskæftigelsesområdet, beskrives mål og indsats for de borgere, som er omfattet af beskæftigelsesindsatsen. Beskrivelsen har til formål at angive de overordnede indsatsområder, og er ikke en udtømmende beskrivelse af den daglige drift eller de konkrete indsatser, som den enkelte borger kan deltage i.

   

  Den overordnede strategi for indsatsen er en videreførelse af kommunens langsigtede forebyggende indsats med tidlige og hyppige samtaler i den første del af ydelsesperioden for alle borgere, og en rehabiliterende og jobrettet indsats tilpasset den enkelte borgers aktuelle behov, hvor fokus er på praktik og jobnær opkvalificering af borgerne inden for områder med behov for arbejdskraft. Erfaringerne fra indsatsen i de foregående år samt resultaterne fra resultatrevisionen danner baggrund for prioriteringen af indsatsen og fordelingen af ressourcer på de enkelte indsatsområder.

  Der vil i 2020 være et særligt fokus på en beskæftigelsesfremmende indsats over for borgere med nedsat funktion pga. handicaps. Indsatsen vil blive søgt styrket via centralt udmeldte puljer i årets løb og via et samarbejde med handicaporganisationer og virksomheder.

   

  Resultatrevisionen af indsatsen i 2018 er udarbejdet som bilag til Beskæftigelsesplanen og er en opgørelse af de målbare resultater af årets ministermål og lokale mål. Der er opnået væsentlige resultater af indsatsen i 2018. Særligt har den håndholdte indsats med fokus på udslusning til ordinære løntimer og tæt opfølgning og fastholdelsesindsats, som blev iværksat i 1. kvartal 2018 givet gode resultater, og metoderne fra den håndholdte indsats er i 2019 blevet udbredt til flere målgrupper. Det er intentionen, at denne proces skal fortsætte i 2020.

  Inddragelse og høring

  Integrationsrådet og Handicaprådet.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Udkastet til Beskæftigelsesplan beskriver udvalgte udfordringer, mål og indsatser, der forventes at skulle varetages på beskæftigelsesområdet i 2020, med fokus på de overordnede metoder og indsatser for den enkelte målgrupper af borgere og virksomheder, som erfaringsmæssigt giver de bedste resultater.

   

  Beskæftigelsesplanen skal samtidig give rum til den løbende tilpasning af indsatsen til eventuelle akutte udviklinger på arbejdsmarkedet og til at indsatsen kan fokuseres på de aktuelle puljer, der løbende bliver udmeldt fra centrale styrelser og fonde.

  Den aktuelle situation på arbejdsmarkedet er præget af lav ledighed og høj beskæftigelse og fokus er nu i særlig grad at bidrage til at borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, i stadigt stigende grad også for tilknytning til arbejdsmarkedet via f.eks. lønnede timer eller fleksjob.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Beskæftigelsesplan 2020 samt Resultatrevision 2018 godkendes.

   

  Beslutning i Handicaprådet den 12-11-2019

  DH-siden af Handicaprådet eftersender et skriftligt høringssvar.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen, Claus Nielsen og Karl Østergaard Hansen

   

  Beslutning i Integrationsrådet den 14-11-2019

  Beskæftigelsesplanen er et godt stykke arbejde. Indstillingen anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Carli Hækkerup, Hakima Lasham Lakhrissi, Lotte Birkestrøm, Monica S. Nielsen og Stine Fredholm.

 • Punkt 6 Mødeplan 2020

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indledning

  Integrationsrådet skal fastsætte en mødeplan for 4 ordinære møder for det kommende år.

  Beskrivelse af sagen

  Alle møder afholdes i lokale 13 på Nørregade 100 fra kl. 17-19.

  De foreslåede datoer er fastlagt ud fra Byrådets kalender for at sikre, at Integrationsrådets møder ikke overlapper med årets politiske møder.

   

  Foreslåede datoer:

  Torsdag den 6. februar

  Tirsdag den 12. maj

  Tirsdag den 8. september

  Torsdag den 12. november.

   

  Alle møder afsluttes med et let måltid.

  Der afholdes møder med Formanden ca. 14 dage forud for det ordinære møde.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at mødeplanen for 2020 godkendes.

  Beslutning i Integrationsrådet den 14-11-2019

  • Der afholdes et ordinært møde en onsdag i stedet for torsdag:

   

  Mødedatoer 2020 er herefter fastsat således:

  Onsdag den 5. februar

  Tirsdag den 12. maj

  Tirsdag den 8. september

  Torsdag den 12. november.

  • Der afholdes ekstra temamøder efter behov i forbindelse med planlægning og opsamling på arrangementer.
  • Rådet tilstræber mere synlighed ved at deltage i lokale arrangementer og byfester i årets løb.

   

  Ej til stede: Carli Hækkerup, Hakima Lasham Lakhrissi, Lotte Birkestrøm, Monica S. Nielsen og Stine Fredholm.

 • Punkt 7 Orientering fra øvrige Råd november 2019

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indledning

  Repræsentanter i kommunalt nedsatte Råd og Udvalg giver en orientering om arbejdet siden

  Integrationsrådets seneste møde.

  Beskrivelse af sagen

  Frivilligrådet, ved Carli Hækkerup (Stedfortræder Lotte Birkestrøm)

  Det Lokale Arbejdsmarkedsråd, ved Mona Musse

  Ungdomsforum, ved Stine Fredholm

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 14-11-2019

  Taget til efterretning.

  Der tages kontakt til ungdomsforum for udpegning af ny repræsentant fra ungdomsforum, da deres repræsentant ikke er aktiv i Rådet.

   

  Ej til stede: Carli Hækkerup, Hakima Lasham Lakhrissi, Lotte Birkestrøm, Monica S. Nielsen og Stine Fredholm.

 • Punkt 8 Orientering fra Formand og Administration november 2019

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 14-11-2019

  Orienteringen taget til efterretning.

  Ej til stede: Carli Hækkerup, Hakima Lasham Lakhrissi, Lotte Birkestrøm, Monica S. Nielsen og Stine Fredholm.

 • Punkt 9 Eventuelt november 2019

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 14-11-2019

  Orienteringen taget til efterretning.

  Ej til stede: Carli Hækkerup, Hakima Lasham Lakhrissi, Lotte Birkestrøm, Monica S. Nielsen og Stine Fredholm.