Du er her

Integrationsrådet - 15-05-2019

Integrationsrådet - 15-05-2019

Dato: Onsdag den 15. maj 2019 Tid: Kl. 17:00
Udvalg/Råd: Integrationsrådet
Dokument: 22019.docx
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden 2/2019

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at dagordenen godkendes.

  Beslutning i Integrationsrådet den 15-05-2019

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Britta Nielsen, Stine Fredholm, Hakima Lakhrissi.

 • Punkt 2 Oplæg fra SSP Konsulent og UU Vejleder

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indledning

  SSP Konsulent Stig Søgaard Laursen vil orientere om arbejdet med forebyggelse og kriminalitet blandt unge med anden etnisk oprindelse end dansk i Ringsted Kommune.

   

  UU Vejleder Jeanette Bjerking Lystrup vil orientere om de unges uddannelsesvalg i Ringsted Kommune.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 15-05-2019

  Orienteringen taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Britta Nielsen, Stine Fredholm, Hakima Lakhrissi.

 • Punkt 3 Orientering om status på integrationsindsatsen 2/2019

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet
  ringsted-0519.pdf.pdf

  Indledning

  Souschefen for Arbejdsmarkedet giver en kort status på den aktuelle integrationsindsats. Et opdateret integrationsbarometer med data fra maj 2019 for Ringsted Kommune er vedhæftet som bilag.

  Beskrivelse af sagen

  Integrationsbarometret viser resultaterne på en række udvalgte indsatser på integrationsområdet, herunder f.eks. selvforsørgelse og danskkundskaber for indvandrere, efterkommere og flygtninge.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 15-05-2019

  Orienteringen taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Britta Nielsen, Stine Fredholm, Hakima Lakhrissi.

 • Punkt 4 Aktiviteter under budget 2019 2/2019

  SagsID/Sagsnummer: 18/16512
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet
  materialer_til_integrationsraadets_stand.docx.pdf

  Indledning

  Aktiviteter og budgetforbrug behandles som fast punkt på hvert møde.

  Beskrivelse af sagen

  Der er i alt 27.150 kr. på Integrationsrådets budget for 2019. Heraf vil ca. 7.000 kr. erfaringsmæssigt blive anvendt til diæter og mødeforplejning. Der er således ca. 20.000 kr. til Rådets aktiviteter.

   

  Til dato er der i 2019 forbrugt i alt 2.131 kr. Der resterer således fortsat i alt 25.019 kr. på Integrationsrådets budget for 2019.

   

  På Integrationsrådets møde den 26. februar 2019 blev der aftalt en række aktiviteter, som Rådets medlemmer efterfølgende har arbejdet videre med:

   

  • Næstved Integrationsråd vil invitere til integrationsrådsnetværksmøde i maj/juni 2019
   • Afholdt 25. april sammen med Lolland: Merethe orienterer på mødet
  • Mona kontakter UU og SSP for at aftale et besøg på integrationsrådsmødet i maj.
   • SSP deltager i maj, UU deltager i et senere møde
  • Ringsted Natten planlægges på mødet i maj. Arbejdsgruppen består af Carli og Merethe, som udarbejder programforslag med vagtplan, og som har udarbejdet oplæg om indkøb, se bilag
   • Beslutning om indkøb, samt transport, opsætning og oplagring af standfaciliteter tages på mødet
  • Ældre indvandreres situation ift. Tilbagetrækning, ældrepleje m.v.: Kontakt til tyrkiske og arabiske foreninger: Mazlum, Mona og Hakima
  • Besøg af 2 herboende flygtninge på mødet i september: Carli
  • Virksomhedsbesøg på Greenow og Danish Crown: Laura:
   • Afholdes på senere møder i 2019
  • Foldere: Administrationen printer 50 eks. af hvert sprog til Ringsted Natten

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at der afsættes en økonomisk ramme til indkøb og afholdelse af aktiviteter på ”Ringsted natten”.

  Beslutning i Integrationsrådet den 15-05-2019

  Ringstednatten:

  • Der afsættes en ramme på i alt 5.000 kr. til indkøb af standmaterialer og forplejning på Ring-stednatten
  • Kommunen indkøber standmaterialer via rakat i det omfang indkøbsaftalen dækker det fornødne.
  • Øvrige materialer som indkøbes af medlemmer refunderes af AMC, eller elektronisk faktura sendes til EAN 5798007642464 att. Integrationsrådet
  • Alle materialer indkøbes til levering i Ahornhallen
  • Forplejning bestilles af AMC til levering på Ringstednatten. Aftales via mail med Merethe
  • Vagtplan fastlægges fra 16-23 med 2 personer på hver vagt og aftales via mail mellem medlemmerne:

  16-18: Merethe,

  18-20: Merethe

  20-22: Merethe

  22-23: Merethe

   

  Information om vilkår for ældre:

  • Mazlum har kontaktet tyrkiske foreninger og aftalt møde på Vibevej 32, torsdag den 16.05. kl. 17-18.
  • Der arbejdes på at få aftaler med andre foreninger senere på året.

   

  Sundhedsplejen for tosprogsfamilier har kontaktet Integrationsrådet om samarbejde. Henrik arbejder videre med kontakten.

   

  Ej til stede: Britta Nielsen, Stine Fredholm, Hakima Lakhrissi.

 • Punkt 5 Orientering om Galla festen 2019

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indledning

  Der orienteres om Galla festen i marts 2019 med uddeling af Integrationsprisen 2019.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 15-05-2019

  Orienteringen er taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Britta Nielsen, Stine Fredholm, Hakima Lakhrissi

 • Punkt 6 Orientering fra øvrige råd 2/2019

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indledning

  Repræsentanter i kommunalt nedsatte Råd og Udvalg giver en orientering om arbejdet siden det seneste møde.

  Beskrivelse af sagen

  Frivilligrådet, ved Carli Hækkerup (Stedfortræder Lotte Birkestrøm)

   

  Det Lokale Arbejdsmarkedsråd, ved Mona Musse

   

  Ungdomsforum, ved Stine Fredholm

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 15-05-2019

  Ingen punkter.

   

  Ej til stede: Britta Nielsen, Stine Fredholm, Hakima Lakhrissi

 • Punkt 7 Orientering fra Formand og Administration 2/2019

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 15-05-2019

  Budgettet er sendt i høring og eftersendes til Rådets medlemmer,

   

  Orienteringen er taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Britta Nielsen, Stine Fredholm, Hakima Lakhrissi

 • Punkt 8 Eventuelt 2/2019

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 15-05-2019

  Formanden er blevet kontaktet af ’Nye rødder’, en socioøkonomisk organisation, som arbejder med Flygtninge og indvandrere med traumer, som ønsker at hilse på rådet. Det oplyses, at AMC samarbejder med organisationen om konkrete borgere efter behov. Sagen drøftes på næste møde.

   

  Filmen ’Reformisten’ er sendt ud, sagen drøftes på næste møde.

   

  Orienteringen er taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Britta Nielsen, Stine Fredholm, Hakima Lakhrissi