Du er her

Integrationsrådet - 28-02-2018

Integrationsrådet - 28-02-2018

Dato: Onsdag den 28. februar 2018 Tid: Kl. 17:00
Udvalg/Råd: Integrationsrådet
Dokument: 12018.docx
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indstilling

  Adm inistrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

  Beslutning i Integrationsrådet den 28-02-2018

  Godkendt.

  Ej til stede:

  Lotte Birkestrøm, Hakima Lasham Lakhrissi, Millard Barakzai, Monika S. Nielsen.

 • Punkt 2 Valg af Formand og Næstformand

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indledning

  I henhold til forretningsordenens § 3 indkalder Byrådet til det konstituerende møde.

   

  På dette møde vælger Integrationsrådet sin formand og næstformand blandt sine medlemmer.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at Integrationsrådet vælger en formand og en næstformand.

  Beslutning i Integrationsrådet den 28-02-2018

  Mazlum Øz er valgt til formand

  Laura Rossing er valgt til næstformand.

  Ej til stede:

  Lotte Birkestrøm, Hakima Lasham Lakhrissi, Millard Barakzai, Monika S. Nielsen

 • Punkt 3 Repræsentant til Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

  SagsID/Sagsnummer: 17/25851
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indledning

  I henhold til Det Lokale Arbejdsmarkedsråds forretningsorden, skal der i forbindelse med at en ny byrådsperiode påbegyndes udpeges en repræsentant fra Integrationsrådet til Det Lokale Arbejdsmarkedsråd.

  Beskrivelse af sagen

  Det Lokale Arbejdsmarkedsråd har til formål at sikre en lokal dialog med arbejdsmarkedets parter og styrke et konstruktivt og smidigt samarbejde til gavn for borgere og virksomheder i kommunen

  Møderne har form af gensidig dialog og sparring omkring udvikling og udfordringer på arbejdsmarkedet.

   

  Der afholdes 1 - 2 årlige dialogmøder i udvalget. Møder i udvalget afholdes fra kl. 16-17.00 i forbindelse med et fastsat møde i Social- og arbejdsmarkedsudvalget i maj og oktober måned. Hvert andet møde afholdes på skift hos en af samarbejdsparterne.

   

  Det Lokale Arbejdsmarkedsråd består af følgende parter godkendt af Byrådet:

  • Borgmesteren
  • Social – og arbejdsmarkedsudvalget
  • 3 repræsentanter for lønmodtagernes hovedorganisationer.
  • 1 – 3 repræsentanter for virksomhederne via Erhvervsforum og DA.
  • 1 – 2 repræsentanter for handicapforeninger.
  • 1 repræsentant for de praktiserende læger.
  • 1 repræsentant for integrationsrådet.
  • 2 repræsentanter for arbejdsmarkedscentret.
  • 1 repræsentant for lokale uddannelsesinstitutioner.
  • 1 repræsentant for Ungdommens Uddannelsesvejledning

   

  I denne sag skal Integrationsrådet anbefale en repræsentant til Det Lokale Arbejdsmarkedsråd, som herefter skal godkendes af Byrådet.

  Indstilling

  Administration indstiller, at Integrationsrådet anbefaler en repræsentant til Det Lokale Arbejdsmarkedsråd.

  Beslutning i Integrationsrådet den 28-02-2018

  Mona Ayan Musse er valgt.

  Ej til stede:

  Lotte Birkestrøm, Hakima Lasham Lakhrissi, Millard Barakzai, Monika S. Nielsen.

 • Punkt 4 Udpegning af medlem til Frivilligrådet

  SagsID/Sagsnummer: 15/29192
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet
  vedtaegter_frivilligraadet_besluttet_21.06.2016.pdf.pdf

  Indledning

  I henhold til Frivilligrådets vedtægter, skal der i forbindelse med at en ny byrådsperiode påbegyndes udpeges en repræsentant fra Integrationsrådet til Frivilligrådet. Der skal endvidere udpeges en personlig suppleant.

  Med denne sag udpeges et medlem og en suppleant til Frivilligrådet.

  Beskrivelse af sagen

  I henhold til Frivilligrådets vedtægter (bilag) har Frivilligrådet til formål at rådgive Byrådet i spørgsmål, der vedrører frivillighed og frivilligt socialt arbejde. Frivilligrådet har endvidere til formål at støtte, synliggøre og inspirere frivilligheden og det frivillige sociale arbejde i Ringsted Kommune,

  Frivilligrådet består af 11 medlemmer, der repræsenterer frivillighed og frivilligt socialt arbejde i Ringsted kommune. De 7 medlemmer er udpeget af Byrådet, og de 4 øvrige medlemmer er valgt direkte af de frivillige sociale foreninger og organisationer i Ringsted kommune. Valgperioden er 4 år.

  De 7 medlemmer udpeges med:

  · 1 repræsentant for Kultur- og Trivselsudvalget

  · 1 repræsentant for Folkeoplysningsrådet

  · 1 repræsentant for Ældrerådet

  · 1 repræsentant for Integrationsrådet

  · 1 repræsentant for Handicaprådet

  · 1 repræsentant for Café Dagmar (Kirkens Korshær)

  · 1 repræsentant for Landsbyforum

  Der udpeges endvidere personlige stedfortrædere for alle medlemmer.

  I denne sag skal Integrationsrådet udpege et medlem og en suppleant til Frivilligrådet.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at der udpeges et medlem og en suppleant til Frivilligrådet.

  Beslutning i Integrationsrådet den 28-02-2018

  Carli Hækkerup er valgt som medlem

  Lotte Birkestrøm er valgt som stedfortræder.

   

  Ej til stede:

  Lotte Birkestrøm, Hakima Lasham Lakhrissi, Millard Barakzai, Monika S. Nielsen

 • Punkt 5 Mødeplan 2018

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indledning

  På Integrationsrådets konstituerende møde. fastsætter Integrationsrådet en mødeplan for 4 ordinære møder for det kommende år.

  Beskrivelse af sagen

  Alle møder afholdes i lokale 13 på Nørregade 100 fra kl. 17-19.

   

  De foreslåede datoer er tidspunkter, som ikke overlapper med øvrige møder i Byrådets kalender:

   

  • Torsdag den 7. juni
  • Torsdag den 6. september
  • Torsdag den 29. november.

   

  Alle møder afsluttes med et let måltid.

   

  Der afholdes møde r med Formanden ca. 14 dage forud for det ordinære møde.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at mødeplanen for Integrationsrådets møder i 2018 godkendes .

  Beslutning i Integrationsrådet den 28-02-2018

  Godkendt.

  Ej til stede:

  Lotte Birkestrøm, Hakima Lasham Lakhrissi, Millard Barakzai, Monika S. Nielsen

 • Punkt 6 Introduktion til Integrationsrådets arbejde

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet
  arbejdskodeks_for_integrationsraadet.docx integrationsfolder_2015.pdf.pdf forretningsorden_for_integrationsraadet_til_publicering.docx

  Indledning

  Administrationen giver en kort introduk tion til Integrationsrådets arbejde.

  Beskrivelse af sagen

  Integrationsrådets arbejde omfatter blandt andet:

   

  1. Opgaver som rådgivende organ for Byråd:

  • Medvirke til, at Byrådets integrationsindsats er effektiv, sammenhængende og fremmer etnisk ligestilling.
  • Svare på spørgsmål om og/eller informere om integrationsindsatserne i kommunen.
  • Give høringssvar vedrørende byrådsforslag på integrationsområdet.
  • Samarbejde med institutioner, organisationer samt enkeltpersoner omkring integration af flygtninge/indvandrere.
  • Involvering af etniske minoriteter i relevante beslutningsprocesser.
  • Sikre, at Ringsted Kommune opnår en aktiv politik og handlingsplan for etniske minoriteters placering på arbejdsmarkedet.
  • Skabe forståelse for etniske minoriteters ligestilling hos arbejdsgivere i kommunen.
  • Evaluere integrationsarbejdet løbende på baggrund af resultater.

  2. Forretningsorden (Bilag)

  • Brug af suppleanter: jf. § 4. For hvert medlem af Integrationsrådet udpeger den forening m.m. medlemmet repræsenterer, så vidt der er muligt, en stedfortræder. Stedfortræderen deltager i Integrationsrådets møder i medlemmets sted i ethvert tilfælde af medlemmets fravær.
  • IR på hjemmesiden

  3. Årlig integrationspris

  • Kommunen ønsker med prisen på 10.000 kr. at synliggøre og anerkende det frivillige arbejde på integrationsområdet og gerne motivere til, at endnu flere engagerer sig i den frivillige indsats på integrationsområdet.

  4. Arbejdskodeks (Bilag)

  • Arbejdskodeks for Integrationsrådet er udarbejdet med det formål at sikre Rådets beslutningsdygtighed og troværdighed om omfatter bl.a. mødepligt, svarpligt ved deltagelse i arrangementer og overholdelse af indgåede aftaler.

  5. Integrationsrådets aktiviteter

  • Afholde møder, f.eks. offentlige møder, interne temamøder med fagligt indhold, m.v.
  • Studieture til projekter, institutioner, andre Integrationsråd, m.v.
  • Udarbejde høringssvar
  • Udarbejde informativt materiale om relevante integrationsemner, f.eks. folder med information til borgere på 5 forskellige sprog om Integrationsrådet (Bilag)
  • Søge puljemidler til særlige indsatser

  Øvrige aktiviteter under det tidligere Råd

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at orien teringen tages til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 28-02-2018

  Taget til efterretning. Arbejdskodeks opdateres.

  Ej til stede:

  Lotte Birkestrøm, Hakima Lasham Lakhrissi, Millard Barakzai, Monika S. Nielsen

 • Punkt 7 Orientering om status på integrationsområdet

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet
  strategi_for_en_tvaergaaende_indsats_under_integrationsperioden.docx beskaeftigelsesplan_2018-godkendt.pdf.pdf

  Indledning

  Souschefen for Arbejdsmarkedet giver et kort overblik over rammerne for integrationsindsatsen i Ringsted Kommune samt en kort status på den aktuelle integrationsindsats.

  Beskrivelse af sagen

  Alle kommuner har i de seneste år stået over for en historisk udfordring med at modtage og integrere nye flygtninge og familiesammenførte.

   

  Ringsted Kommunen har dog allerede siden 1960’erne haft en høj andel at indvandrere fra ikke-vestlige lande, som bl.a. har haft arbejde på slagteriet (nu Danish Crown) og andre industrivirksomheder i lokalområdet.  Af denne årsag har Ringsted Kommune modtaget forholdsvis færre flygtninge end mange andre kommuner.  Samlet er der i Ringsted i 2017 ca. 9 pct. flygtninge og indvandrere med ikke-vestlig baggrund og ca. 5 pct. med vestlig baggrund, som overvejende kommer fra Polen. Disse tal ligger på niveau med gennemsnittet i Danmark.

   

  Ringsted kommune har fra 2014, hvor antallet af flygtninge begyndte at stige, og frem til 2018 modtaget i alt 124 flygtninge. Heraf er hovedparten mænd og mange er under 30 år. Langt hovedparten af de nyankomne er fra Eritrea og Syrien, og de har overvejende en begrænset uddannelsesbaggrund med sig fra hjemlandet. I samme periode er der sket i alt 30 familiesammenføringer, hvor i alt 30 ægtefæller (kvinder) og 50 børn er ankommet til kommunen .                                               

   

  Ringsted har i 2015 udarbejdet en tværgående strategi for integration af flygtninge. Via 6 udvalgte områder: modtagelse, bolig, selvforsørgelse, uddannelse, sundhed og inklusion, skal kommunen sikre en helhedsorienteret indsats for alle nyankomne flygtninge og familiesammenførte personer.(Se bilag)

  Antallet af personer i Ringsted Kommunen med anden herkomst end dansk i 2015 var på i alt 3.189 personer, fordelt nogenlunde ligeligt mellem vestlige og ikke-vestlige lande.

  Det er et mål for Ringsted Kommune, at flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende, og i Ringsted Kommune er der generelt en høj andel af den erhvervsaktive del af befolkningen i arbejde (beskæftigelsesfrekvensen). Både etniske danskere og grupper med anden oprindelse har en højere beskæftigelsesfrekvens end Region Sjælland, se tabellen:

  Beskæftigelsesfrekvensen (for 16-64-årige) fordelt på herkomst i Ringsted og RAR-område Sjælland i 2015

  2015

  Kilde: Danmarks Statistik

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 28-02-2018

  Orientering om organiseringen af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet tages op på kommende møde.

  Ej til stede:

  Lotte Birkestrøm, Hakima Lasham Lakhrissi, Millard Barakzai, Monika S. Nielsen.

 • Punkt 8 Aktiviteter under budget 2018 og regnskab 2017

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indledning

  Budget 2018 og status for forbrug på budget 2017 fremlægges til behandling , herunder kan der afsættes midler til aktiviteter i 2017.

  Beskrivelse af sagen

  Der er i 2017 afholdt udgifter for i alt 14.000 kr. Uforbrugte midler tilbageføres til kommunekassen ved årets udgang.

   

  Der er i alt 27.000 kr. på Integrationsrådets budget for 2018. Heraf  skal der afsættes ca. 15.000 kr. til mødediæter, og ca. 3.000 kr. til forplejning for årets 4 ordinære møder.

   

  Inden for rådighedssummen på i alt ca. 9.000 kr. kan Rådet tage beslutning om at gennemføre et antal arrangementer i 2018, inden for de områder, der kan rummes inden for Rådets forretningsorden og indsats, herunder f.eks.:

   

  Aktivitetsmuligheder inden for rådets råderum:

  • Afholde temamøder og inddrage fagpersoner og konsulenter med relevant viden
  • Nedsætte arbejdsgrupper til udførelse af særlige opgaver
  • Afholde offentlige møder og arrangementer
  • Studieture
  • Besøg hos andre Integrationsråd eller relevante instanser
  • Invitere oplægsholdere eller debattører til rådets egne møder

   

  Mindre aktiviteter som f.eks. at udarbejde udtalelser, høringssvar og pressemeddelelser eller mindre udgiftskrævende aktiviteter kan fortsat besluttes og gennemføres løbende gennem året.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at der fastsættes aktiviteter for 2018 .

  Beslutning i Integrationsrådet den 28-02-2018

  Strategi for en 4-årig periode og Aktiviteter i 2018 behandles på næste møde.

  Forslag og prioriteringer med formål sendes til sekretariatet inden næste møde.

  Ej til stede:

  Lotte Birkestrøm, Hakima Lasham Lakhrissi, Millard Barakzai, Monika S. Nielsen.

 • Punkt 9 Orientering om tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2017

  SagsID/Sagsnummer: 16/28215
  Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget 2010-2017
  oversigt_over_ss18_tilskud_01.01.17_-_23.11.2017.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  x

  Indstilling

  Beslutning

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Kultur- og Trivselsudvalget uddeler hvert år § 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde.  Tilskuddet gives i henhold til de indsatsområder, der er udpeget, og tilskuddet kan ansøges løbende. Afgørelse om § 18 tilskud træffes administrativt i Erhverv-, Fritids og Kommunikationscentret med efterfølgende halvårlig orientering til Kultur- og Trivselsudvalget.

   

  I denne sag orienteres udvalget om hvilke ansøgninger, der er indkommet og afgjort i perioden fra 1. januar 2017 til 23. november 2017.

  Beskrivelse af sagen

  Der er indkommet 33 ansøgninger om § 18 tilskud, hvoraf en har fået afslag. De øvrige ansøgninger har modtaget helt eller delvist tilskud. Begrundelser for modtagelse af tilskud og for afslag af tilskud fremgår af bilag.

  Opgørelsen er foretaget pr. 23. november 2017.

  Tilskuddene er fordelt på fire ud af fem indsatsområder.  

  Ansøgningernes fordeling på indsatsområder:

  Indsatsområde

  Antal ansøgninger

  Ældre og ensomme

  9

  Særligt udsatte grupper

  5

  Handicappede

  3

  Patientforeninger

  11

  Integration på tværs af etniske grupper

  4

  Udenfor indsatsområder

  1

  Misbrugsområdet ved Café Dagmar

  Fast årligt tilskud kr. 400.000

  Der er uddelt kr. 284.665 i alt. Herefter resterer kr.40.335 til uddeling i resten af 2017. Det resterende beløb forventes uddelt.

  Muligheden for at ansøge om § 18 tilskud bliver løbende formidlet af flere forskellige kanaler

  Inddragelse og høring

  Efter udvalgets behandling af sagen, sendes den til orientering i Ældreråd, Handicapråd, Integrationsråd og Frivilligråd.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at de uddelte tilskud er omfattet af indsatsområderne for uddeling af § 18 tilskud.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 19-12-2017

  Taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Line Lynnerup

  Beslutning i Ældrerådet den 18-01-2018

  Taget til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 28-02-2018

  Taget til efterretning. Det bemærkes, at der ikke er overensstemmelse mellem antallet af afslag i beskrivelsen af sagen.

  Ej til stede:

  Lotte Birkestrøm, Hakima Lasham Lakhrissi, Millard Barakzai, Monika S. Nielsen

 • Punkt 10 Orientering fra Råd og Udvalg

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indledning

  Repræsentanter i kommunalt nedsatte Råd og Udvalg giver en orientering om arbejdet siden sidste møde.

  Beskrivelse af sagen

  Frivilligrådet

   

          

  Det Lokale Arbejdsmarkedsudvalg

   

   

  Ungdomsforum

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 28-02-2018

  Taget til efterretning. Ingen møder har været afholdt siden sidste møde.

  Ej til stede:

  Lotte Birkestrøm, Hakima Lasham Lakhrissi, Millard Barakzai, Monika S. Nielsen.

 • Punkt 11 Orientering fra Formand og Administration

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 28-02-2018

  Taget til efterretning.

  Ej til stede:

  Lotte Birkestrøm, Hakima Lasham Lakhrissi, Millard Barakzai, Monika S. Nielsen.