Du er her

Klima- og Miljøudvalget - 18-06-2020

Klima- og Miljøudvalget - 18-06-2020

Dato: Torsdag den 18. juni 2020 Tid: Kl. 18:00
Udvalg/Råd: Klima- og Miljøudvalget
Dokument: 72020.pdf
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden for mødet den 18. juni 2020

  SagsID/Sagsnummer: 17/24259
  Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 18-06-2020

  Godkendt.

 • Punkt 2 Forsøg med affaldssortering i det offentlige rum

  SagsID/Sagsnummer: 20/7915
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

  x

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I hensigtserklæringerne for Budgetaftale 2020 – 2023, fremgår det af punkt 8, at Byrådet ønsker, at der indføres forsøg med affaldssortering i det offentlige rum. Det kan være i bykernen eller ved kommunale faciliteter, hvor mange borgere samles, fx i sportscenteret. Der indhentes erfaringer fra andre kommuner.

   

  I denne sag skal der træffes beslutning om, hvorvidt der skal produceres et budgetskema på 100.000 kr. til forsøget og hvordan forsøget tilrettelægges.

  Beskrivelse af sagen

  Sammensætningen af affald i det offentlige rum ligner ikke nødvendigvis den sammensætning af affald, som vi har hjemme i husstandene. Det viser erfaringer fra Vejle Kommune, hvor man først sorterede i fire affaldstyper: restaffald, madaffald, plast/metal og papir/pap. Vejle Kommune har efterfølgende besluttet kun at sortere i to affaldstyper: restaffald og plast/metal, da der ikke var ret meget madaffald og papir/pap.

   

  Det stemmer godt overens med vores egne vurderinger om sammensætningen af affald. Det papir og pap, der findes i det offentlige rum, har ofte være i direkte kontakt med fødevarer, og kan derfor ikke genanvendes. Vi ser dog en del glasflasker i affaldet her i Ringsted.

   

  Administrationen foreslår, at man i forsøget sorterer i to beholdere – en til restaffald og en til glas, metal og hård plast. Det vil ligne sorteringen hjemme hos borgerne.

   

  Forsøget

  Administrationen foreslår at forsøget kører i et år og der herefter tages stilling til om ordningen skal indføres generelt.

   

  Der køres forsøg med affaldssortering på 3 af neden for nævnte lokaliteter:

   

  1. Benløseparken
  2. Torvet
  3. Søsportshjørnet
  4. Lystanlægget
  5. Sportsområdet ved Anlægsvej (skaterbane/beachvolley/kunststofbaner)

   

  Udpegningen af lokaliteter til affaldssortering i det offentlige rum er udvalgt efter, hvor vi erfaringsmæssigt kan se, at affaldsspandene bruges meget eller hvor mange mennesker mødes, eksempelvis sportsområdet ved anlægsvej.

   

  Udgifter til materiel

  Der skal indkøbes 6 affaldsspande til forsøget. Prisen for 6 affaldsspande bliver 40.000 kr. Dertil kommer anslået årlig merudgift til tømning og bortskaffelse af affald på 13.000 kr. pr. sted. I alt vil forsøgsordningen koste omkring 100.000 kr.  Der er en leveringstid på beholderne på 3-4 måneder.

   

  Der er ikke budgetteret med denne udgift i administrationens driftsbudget 2020, hvorfor der skal afsættes midler på budget 2021 til forsøgsordningen.

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Udgiften til forsøg med affaldssortering i det offentlige rum på tre lokaliteter, ligger på ca.100.000 kr. til indkøb af materiel samt til tømning og bortskaffelse af affald.

   

  Der er ikke budgetteret med denne udgift i administrationens driftsbudget. Der kan produceres et budgetskema, så det indgår i processen for budget 2021.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at affaldssortering i det offentlige rum vil understøtte den øvrige affaldssortering.

   

  Det anbefales at forsøgsordningen igangsættes ved Søsportshjørnet, Torvet og sportsområdet ved anlægsvej, da der allerede i dag indsamles meget affald her.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. At der iværksættes forsøg med affaldssortering i det offentlige rum i en periode på et år
  2. At der udarbejdes budgetskema til forsøg med affaldssortering i det offentlige rum til budget 2021
  3. At det er Søsportshjørnet, Torvet og sportsområdet ved Anlægsvej der skal være forsøgsområder

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 18-06-2020

  Ad 1-2 anbefales godkendt.

  Ad 3 anbefaler Klima- og Miljøudvalget, at administrationen udpeger tre områder.

 • Punkt 3 AffaldPlus og Alfa Specialaffald, gebyrer for 2021

  SagsID/Sagsnummer: 20/7372
  Sagen afgøres i: Byrådet
  gebyroversigt_for_2021_vedr._toemning_af_olie-benzinudskillere_og_erhvervs_brug_af_genbrugspladsen.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  X

   

   

  X

   

   

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til størrelsen af gebyrerne for 2021, for virksomheders benyttelse af genbrugspladsen, samt gebyrer i den kommunale tømningsordning for olie- og benzinudskillere og sandfang.

  Beskrivelse af sagen

  I henhold til Affaldsaktørbekendtgørelsen og Miljøbeskyttelsesloven, skal Byrådet godkende gebyrer for erhvervs benyttelse af genbrugspladsen og for den kommunale ordning for tømning af olie- og benzinudskillere og sandfang.

   

  Byrådet har ikke indflydelse på selve gebyrfastsættelsen, men kan undlade at godkende denne, såfremt det vurderes, at gebyrerne ikke er i overensstemmelse med loven.

   

  Benyttelse af genbrugspladsen

  Ringsted Kommune har overdraget ejerskab og drift af genbrugspladsen til det fælleskommunale affaldsselskab, AffaldPlus, og det er således AffaldPlus, der fastsætter gebyrerne.

   

  Den 24. april 2020 godkendte bestyrelsen i AffaldPlus gebyrerne for 2021, for hhv. private husejeres og erhvervsvirksomheders benyttelse af genbrugspladsen. Ligeledes godkendte bestyrelsen gebyrerne for erhvervsvirksomheders aflevering af farligt affald på genbrugspladsen. Gebyrerne er herefter sendt til godkendelse i ejerkommunerne. Gebyret for private husejeres benyttelse af genbrugspladsen, bliver vedtaget som en del af det samlede renovationsbudget senere på året.

   

  Benyttelse af genbrugspladsen er en tilvalgsordning for virksomhederne, der afregnes med et enhedsgebyr pr. besøg. Gebyret dækker aflevering af alle affaldsfraktioner, dog med undtagelse af farligt affald, som afregnes med en kilopris. Den økonomiske afregning sker direkte mellem virksomhederne og AffaldPlus.

   

  Som det ses nedenfor, er der fra 2020 til 2021 prisstigninger på enhedsgebyret for virksomhedernes besøg på genbrugspladsen, farligt affald fra biler samt pesticider/gift.

   

  Genbrugspladsen

  2020

  Pris excl. moms

  2021 Ændret/uændret

  Erhverv – betaling pr. besøg

  159,00 kr.

  166,00 kr.

  Farligt affald fra erhverv [kr./kg]

   

   

  Batterier og akkumulatorer

  0,00 kr.

  Uændret

  Opløsningsmidler (herunder kasserede rensevæsker fra renserier)

  9,00 kr.

  Uændret

  Maling, trykfarver, klæbestoffer m.v.

  7,00 kr.

  Uændret

  Farligt affald fra biler (herunder oliefiltre, køle/sprinklervæsker og bremsevæsker)

  7,00 kr.

  8,50 kr.

  Pesticider/gift

  15,00 kr.

  17,50 kr.

  Spildolie, hydraulikolie mv.

  1,00 kr.

  Uændret

  Spraydåser og trykbeholdere

  15,00 kr.

  Uændret

  Syrer og baser

  15,00 kr.

  Uændret

  Skarpe og spidse genstande (klinisk risikoaffald)

  18,00 kr.

  Uændret

  Lægemidler, medicinrester

  15,00 kr.

  Uændret

  Byggeaffald med PCB

  15,00 kr.

  Uændret

  Andet farligt affald, herunder ukendt affald

  35,00 kr.

  Uændret

  Tømt emballage

  15,00 kr.

  Uændret

  Eksplosiver (ex. airbags, selestrammere)

  100,00 kr.

  Uændret

   

   

  Tømning af olie- og benzinudskillere

  Ringsted Kommune har en indsamlingsordning for tømning af olie- og benzinudskillere fra virksomheder i Ringsted Kommune. Indsamlingsordningen er beskrevet i Ringsted Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

   

  Driften af ordningen varetages af AffaldPlus på vegne af Ringsted Kommune. Alfa Specialaffald (herefter omtalt Alfa) er operatør for AffaldPlus på den konkrete opgave. Alfa er ejet af de tre fælleskommunale affaldsselskaber REFA, Norfors og AffaldPlus, og er således i sig selv et kommunalt ejet selskab. Selskabet skal leve op til ”hvile i sig selv-principperne” og derfor ikke indtjene overskud til sine ejere.

   

  Det gebyr som Alfa opkræver af kommunerne, er det samme gebyr, som kommunerne opkræver hos virksomhederne. Den økonomiske afregning sker direkte mellem virksomhederne og Alfa. Gebyrerne er vedtaget i AffaldPlus´s bestyrelse 24. april 2020. Gebyrerne er uændret fra 2020 til 2021.

   

  Det skal understreges, at tømning af sandfang ikke er indeholdt i Ringsted Kommunes indsamlingsordning, men kan tilkøbes af den enkelte virksomhed.

   

  OBU-ordning

  2020

  Pris excl. moms

  2021

  Ændret/uændret

  Tømning af olie- og benzinudskillere:

  Første udskiller på én adresse

  725,00 kr.

  Uændret

  Følgende udskillere på adressen

  510,00 kr.

  Uændret

  Udskillere over 8 m3

  2.175,00 kr.

  Uændret

  Tillæg for ekstratømning uden for planlagt rute

  755,00 kr.

  Uændret

  Tømning på fast tidspunkt eller uden normal arbejdstid

  2.275,00 kr.

  Uændret

  300-600 liter sand/slam i udskiller

  591,00 kr.

  595,00 kr.

  Mere end 600 liter sand/slam i udskiller

  930,00 kr.

  950,00 kr.

  Forgæves tømning

  405,00 kr.

  Uændret

  Tømning af sandfang: 

  Sandfang op til 1 m3

  604,00 kr.

  Uændret

  Sandfang fra 1 m3 op til 2 m3

  899,00 kr.

  Uændret

  Sandfang fra 2 m3 op til 3 m3

  1.187,00 kr.

  Uændret

  Sandfang fra 3 m3 op til 4 m3

  1.485,00 kr.

  Uændret

  Sandfang fra 4 m3 op til 5 m3

  1.768,00 kr.

  Uændret

  Sandfang større end 5 m3 – timepris

  1.700,00 kr.

  Uændret

  Bortskaffelse af sand til godkendt anlæg pr. ton

  995,00 kr.

  1.100,00 kr.

  Forgæves tømning

  405,00 kr.

  Uændret

   

  Gebyrernes størrelse fremgår ligeledes af de to oversigter, som er angivet i bilaget, og hvor gebyrerne for 2021 sammenlignes med gebyrerne for 2020.

  Inddragelse og høring

  Ingen høring

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at både AffaldPlus og Alfa har fastsat gebyrerne i overensstemmelse med loven, samt tilpasset driftsøkonomien i de pågældende ordninger således, at gebyrerne stort set kan fastholde niveauet fra året før.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at gebyrerne for erhvervs benyttelse af genbrugspladsen samt gebyrerne i tømningsordningen for olie- og benzinudskillere og sandfang for 2021, vedtages.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 18-06-2020

  Anbefales godkendt.

 • Punkt 4 Overdragelse af driftsopgaver til AffaldPlus

  SagsID/Sagsnummer: 20/7840
  Sagen afgøres i: Byrådet
  notat_om_fordeling_af_affaldsopgaver.pdf tilbud_fra_affaldplus_vedr._loesning_af_affaldsopgaver_for_ringsted_kommune.pdf aftaleudkast_fra_affaldplus_vedr._varetagelse_af_opgaver_paa_affaldsomraadet.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  X

   

   

  X

   

   

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I hensigtserklæringerne i Budgetaftale 2020-2023 fremgår det af punkt 1, at Byrådet ønsker, at der arbejdes videre med en samarbejdsmodel, hvor driftsopgaver på affaldsområdet (ca. 2 årsværk) overdrages til AffaldPlus med henblik på at der kan forelægges sag i 2020, samtidig drøftes eventuelle besparelser.

  Beskrivelse af sagen

  I 2014 fremsendte AffaldPlus et tilbud til alle seks ejerkommuner vedrørende overtagelse af administrationen af affaldsdriften i kommunerne. Sorø og Ringsted valgte på daværende tidspunkt at arbejde videre med tilbuddet, mens de øvrige fire kommuner valgte at takke nej. Sorø Kommune besluttede i 2015 at benytte sig af tilbuddet med ikrafttrædelse 1. januar 2016. I Ringsted behandlede Byrådet sagen på mødet i juni 2015, og det resulterede i, at kommunen takkede nej til tilbuddet.

   

  Administrationen har i foråret 2020 arbejdet videre med sagen, hvor der bl.a. er blevet arbejdet med tidsregistreringerne fra 2017-19 og er blevet indhentet nyt tilbud fra AffaldPlus. Administrationen har endvidere været i dialog med Sorø Kommune for at høre om deres erfaringer.

   

  Juridiske forhold i forbindelse med overdragelsen af opgaver

  En overdragelse af opgaver til AffaldPlus kan ifølge en juridisk vurdering fra 2015 ske uden et forudgående udbud.

   

  Overdragelsen vil ske på kontraktslig basis, som sikrer, at Ringsted Kommune fortsat vil have indflydelse på opgaveløsningen på området (serviceniveau og gebyrudvikling), ligesom det vil være muligt for Ringsted Kommune at hjemtage driften igen på et tidspunkt. Varigheden af en sådan kontrakt forventes at blive 4-6 år, og vil blive endeligt fastsat i forbindelse med kontraktindgåelsen.

   

  Myndighedsopgaver, som at udføre tilsyn samt at træffe afgørelser i form af forbud, påbud, tilladelser og henstillinger, kan ikke overdrages. Vedtagelse af eksempelvis planer, regulativer og gebyrer kan heller ikke overdrages fra Byrådet.

   

  Fordeling af opgaver mellem Ringsted Kommune og AffaldPlus

  Administrationen har udarbejdet en model, hvor ordningsspecifikke driftsopgaver i videst muligt omfang overdrages til AffaldPlus. De væsentligste overvejelser ved fordelingen af opgaverne mellem AffaldPlus og Ringsted Kommune er at sikre, at

   

  • delingen ikke strider mod lovgivningen på området.
  • det kun er gebyrfinansierede opgaver, der overdrages.
  • mest muligt driftsrelateret arbejde placeres hos AffaldPlus.
  • de opgaver, der forbliver i Ringsted Kommune, fortsat kan varetages på et forsvarligt sagligt og fagligt grundlag, bl.a. set i relation til samarbejdet med de øvrige drifts- og myndighedsfunktioner i Ringsted Kommune og i samarbejdet med AffaldPlus.
  • de opgaver, som skal løses af AffaldPlus og Ringsted Kommune i samarbejde, deles på en måde således, at snitfladerne giver anledning til mindst muligt dobbeltarbejde og størst mulig vidensdeling.

   

  Dette indebærer, at følgende opgaver kan overdrages til AffaldPlus:

   

  • Den daglige kontakt med borgere og virksomheder om håndtering og afhentning af affald.
  • Det daglige samarbejde med vognmænd om affaldsindsamling.
  • Lagerstyring og samarbejde med leverandører om levering af materiel.
  • Sagsforberedende arbejde forud for Ringsted Kommunes myndighedsafgørelser vedr. adgangsveje, kapacitet m.m., dog ikke tilsyn.
  • Generel information til borgere og virksomheder.
  • Udbud af indsamlingsopgaver, systemer m.m.
  • Forarbejde til affaldsplanlægning og regulativudarbejdelse.

   

  bilaget ses en nærmere beskrivelse af opgaverne.

   

  De beskrevne opgaver udgør pt. ca. 2.300 timer om året, svarende til 1,6 årsværk og ca. 800.000 kr. Dette skal relateres til, at der i dag er ansat 3 medarbejdere på affaldsområdet.

   

  Til sammenligning kan det oplyses, at Sorø Kommune har en lignende fordeling af opgaver mellem kommunen og AffaldPlus. Sorø Kommune havde også tidligere 3 medarbejdere ansat på affaldsområdet. De overdrog i første omgang 1,6 årsværk til AffaldPlus. Det er siden blevet reguleret ned til 1,5 årsværk som følge af præcisering af snitflader og dermed ændring i opgavefordelingen.

   

  Med ovennævnte opgavefordeling vil placering af budget og gebyropkrævning samt driftsregnskab og balance forblive i Ringsted Kommune. AffaldPlus vil fremstå som en leverandør til kommunen, og der sker som udgangspunkt ingen påvirkning af kommunens likviditet. Samtidig sikrer Ringsted Kommune sig kontrol med gebyrpolitik og gebyrudvikling.

   

  Økonomiske konsekvenser af overdragelsen af opgaver til AffaldPlus

  Tilbuddet fra AffaldPlus lyder på 1 mio. kr. om året. AffaldPlus oplyser, at de i tilbuddet har taget højde for den synergieffekt, der måtte være ved, at de har driftsopgaven for to ejerkommuner. De har indregnet denne synergieffekt til at være 10 %.

   

  Den nuværende administration af den del af driften, som vil kunne overdrages, koster ca. 800.000 kr. i lønudgifter om året.

   

  Da affaldsområdet er gebyrfinansieret, vil en øget udgift til administration betyde en forøgelse af renovationsgebyret.

   

  En evt. overdragelse af opgaver til AffaldPlus vil ikke påvirke det skattefinansierede område.

   

  Sorø Kommunes erfaringer med overdragelse af driftsopgaver til AffaldPlus

   

  Sorø Kommune oplyser, at driften går fint, og at der er et godt samspil mellem kommunens medarbejder og medarbejderne hos AffaldPlus. Ligeledes er det oplevelsen, at AffaldPlus leverer kvalitet i opgaveudførelsen og en god kommunikation.

   

  I starten af samarbejdet blev der brugt en del tid på præcisering af snitflader og praksis f.eks. i forbindelse med sager om adgangsforhold hos grundejere.

   

  Sorø Kommune oplyser endvidere, at AffaldPlus i forbindelse med opgaveløsningen er blevet skarpere på myndighedsopgaver, og for de lovgivningsmæssige krav i forhold til økonomien i de kommunale affaldsordninger, hvor udgifterne skal fordeles på de enkelte ordninger, og ordningerne skal hvile i sig selv.

   

  Endelig oplyste repræsentanten fra Sorø Kommune, at det er blevet sværere at få de regnskabsmæssige data på plads i forhold til de månedlige budgetopfølgninger i kommunen, da der er indskudt et ekstra led i håndteringen af fakturaer.

  Inddragelse og høring

  Ingen høring.

   

  Ved en eventuel overdragelse af driftsopgaver samt tilknyttede medarbejdere, vil MED-organisationen blive inddraget for at sikre, at reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven bliver efterlevet.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  En eventuel overdragelse af administrationen af driften til AffaldPlus er mulig ud fra et juridisk, økonomisk og praktisk synspunkt.

   

  Administrationen vurderer, at en overdragelse ikke er økonomisk hensigtsmæssig, idet tilbuddet fra AffaldPlus er dyrere end nuværende praksis, hvor Ringsted Kommunes ansatte løfter opgaven. Endvidere vil dobbeltarbejde i en eller anden grad ikke kunne undgås i forhold til eksempelvis håndtering af fakturaer, budgetopfølgning mv.

   

  Det skal påregnes, at der ved en overdragelse, vil skulle bruges en del timer i starten på afklaring af grænseflader, dialog om serviceniveau over for kunderne, dialog i øvrigt i forhold til samarbejdet mv.

   

  Administrationen vurderer, at det mest optimale er at beholde administrationen af driften i kommunen.

   

  I løsning af driftsopgaverne på affaldsområdet har Ringsted Kommunes medarbejdere et nært samarbejde med kommunens boligselskaber og kommunens øvrige enheder. Opgaver, der løses optimalt ved disse nære samarbejder, er f.eks. koordinering i forhold til gravearbejder, rettidig planlægning af affaldsordninger ved nybyggeri, rettelser som følge af ændringer i BBR og hele samarbejdet omkring opkrævning af renovation med ejendomsskatten.

   

  En eventuel overdragelse af opgaverne vil afstedkomme en virksomhedsoverdragelse af 1-2 fagmedarbejdere, og dermed vil administrationen miste faglige kompetencer og viden på affaldsområdet. Efter en overdragelse vil der imidlertid stadig være affaldskompetence i administrationen således, at alle relevante affaldsopgaver kan løses, dog vil der opstå en vis sårbarhed, idet opgaverne vil blive samlet hos færre ansatte.  

   

  Hvis det besluttes at overdrage opgaver til AffaldPlus, er den beskrevne opgavefordeling mellem kommunerne og AffaldPlus den bedste løsning, idet den giver begge parter det mest optimale samarbejde på drifts- og planlægningsområdet samtidig med, at den giver Ringsted Kommune mulighed for fortsat at være en aktiv del af samarbejdet med de øvrige ejerkommuner i AffaldPlus om den generelle affaldsplanlægning m.m.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at der ikke arbejdes videre med en samarbejdsmodel, hvor driftsopgaver på affaldsområdet (ca. 2 årsværk) overdrages til AffaldPlus

  Supplerende sagsfremstilling

  Tilbuddet fra AffaldPlus og aftaleudkastet fra AffaldPlus er vedhæftet som henholdsvis bilag 2 og 3.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 18-06-2020

  Efter afstemning anbefaler Klima- og Miljøudvalget, at der indgås aftale om overdragelse af driftsopgaver til AffaldPlus.

   

   

  B
  Torben Lollike

  A
  Lisbeth Andersen

  A
  Benny Christensen

  V
  Johnny Dahlgaard

  V
  Klaus Hansen

  O
  Per Nørhave

  K
  Finn Andersen

  For

  x

  x

  x

  x

  x

  x

   

  Imod

   

   

   

   

   

   

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

  x

   

 • Punkt 5 Godkendelse af ekstra projekt til jordplan

  SagsID/Sagsnummer: 19/16758
  Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget
  handlekatalog_pr._25_maj_2020.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

  x

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til at der tilføjes et ekstra projekt i jordplanen, som tidligere bestilt af udvalget.

  Beskrivelse af sagen

  Da Byrådet godkendte jordplanen den 9. marts 2020, blev der bedt om et ekstra projekt i jordplanen. Der skal i denne sag tages beslutning om, at det er det ønskede område, som nu er tilføjet handlekataloget i jordplanen. Forslag til revideret handlekataloget er vedlagt i bilaget.

   

  Projektet, der tilføres jordplanen, er på nordsiden af motorvejen øst for afkørsel 36.

  Boligområderne på nordsiden af motorvejen øst for afkørsel 36, er belastet af støj fra motorvejen. Der er opført støjvold i området. Støjen fra motorvejen er steget og volden er derfor ikke høj nok til, at støjdæmpe området. På Figur 1 ses støjudbredelsen i området. Den grønne streg markerer ca. 58 dB, der er grænseværdi ved planlægning for nye boligområder.

   

  Der skal udarbejdes en foranalyse for området, for at vurdere, om det er muligt at forhøje voldene.


  Figur 1: Støjudbredelsen fra motorvejen på nordsiden af motorvejen øst for afkørsel 36. Den grønne streg marker ca. 58 dB.

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at området på nordsiden af motorvejen øst for afkørsel 36 skal undersøges efter principperne i plan for håndtering af overskudsjord. Derefter vil det være muligt at vurdere, om der kan nyttiggøres overskudsjord til støjdæmpning i dette område.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at området på nordsiden af motorvejen øst for afkørsel 36 bliver påført handlekataloget og undersøgt efter principperne i jordplanen.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 18-06-2020

  Godkendt.

 • Punkt 6 Hensigtserklæring om større biodiversitet på kommunalt ejede arealer

  SagsID/Sagsnummer: 20/7948
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1._idekatalog_til_fremme_af_biodiversitet_i_ringsted_kommune.pdf.pdf bilag_2._kommunale_arealer_hvor_plejen_allerede_er_aendret_saa_biodiversiteten_bliver_stoerre.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

  x

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I hensigtserklæringerne for budgetaftale 2020 - 2023 fremgår det af punkt 16, at Ringsted Kommune ønsker en større biodiversitet på kommunalt ejede arealer, som ikke benyttes til f.eks. boldspil og andre konkrete formål.

   

  I denne sag fremlægges et idekatalog til fremme af biodiversiteten på udvalgte steder i Ringsted Kommune. Der skal desuden tages stilling til om der skal udarbejdes et budgetønske til budget 2021, til finansiering af merudgifterne ved omlægning til drift som i højere grad tilgodeser biodiversiteten i Ringsted Kommune.

  Beskrivelse af sagen

  I kraft af rollen som forvaltere af offentlige naturarealer, er Ringsted Kommune bidragsyder i indsatsen for at stoppe tabet af biodiversitet. Biodiversitet handler om, at sikre variation i arter for alle organismegrupper, dvs. både dyr, planter, svampe og mikroorganismer.

   

  Ved at ændre på den nuværende drifts og plejepraksis, kan Ringsted Kommune medvirke til at bevare og forøge kvaliteten af kommunens grønne arealer med hensyn til områdernes biologiske mangfoldighed.

   

  Som inspiration har administrationen udarbejdet et katalog over 12 kommunale arealer, hvor der kan arbejdes med en ændret plejepraksis, så der opnås øget biodiversitet. Her er der skelet til lignende arbejde i Sorø og Ålborg kommune bilag 1.