Du er her

Kultur- og Fritidsudvalget - 16-06-2020

Kultur- og Fritidsudvalget - 16-06-2020

Dato: Tirsdag den 16. juni 2020 Tid: Kl. 17:30
Udvalg/Råd: Kultur- og Fritidsudvalget
Dokument: 72020.pdf
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden for mødet den 16. juni 2020

  SagsID/Sagsnummer: 17/24261
  Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-06-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

 • Punkt 2 Mødekalender 2021 for møder i Kultur- og Fritidsudvalget

  SagsID/Sagsnummer: 17/17984
  Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget
  udkast_moedeplan_2021.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

  X

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til hvornår de skal holde møder i 2021.

  Beskrivelse af sagen

  Udkast til Mødekalender 2021 er vedlagt som bilag.

   

  Som udgangspunkt har:

  • Økonomiudvalget møde hver måned den 1. tirsdag kl. 17.00
  • Byrådet møde hver måned den 2. mandag kl. 19.00
  • I den uge hvor den 3. mandag er i en måned holder:
   • Ældre- og Genoptræningsudvalget mandag kl. 17.30
   • Børne- og Undervisningsudvalget mandag kl. 17.30
   • Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag kl. 17.30
   • Social- og Arbejdsmarkedsudvalget onsdag kl. 17.00
   • Klima- og Miljøudvalget torsdag kl. 18.00
   • Plan- og Boligudvalget den 4. mandag kl. 17.00
  • Juli måned er der ingen møder.

   

  For at tage højde for bl.a. andre politiske arrangementer, ferier mv. giver det nogle forskydninger.

   

  Det giver følgende ændrede mødedatoer for Kultur- og Fritidsudvalget:

  • Møderækken i februar måned er for fagudvalgene rykket en uge pga. vinterferien
  • Møderækken i marts måned er for alle udvalg rykket en uge
  • Møderækken i august måned er for fagudvalgene rykket en uge
  • Møderækken i oktober måned for fagudvalgene er rykket en uge pga. efterårsferien
  • Møderækken i november måned for fagudvalgene er rykket en uge pga. Kommunalvalget

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender mødeplanen for 2021, hvad angår deres møder.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-06-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

 • Punkt 3 Orientering om status på Coronarelaterede tiltag

  SagsID/Sagsnummer: 20/8392
  Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

  X

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag orienterer administrationen om Corona-relaterede tiltag på Kultur- og Fritidsudvalgets område, og der gives mulighed for, at udvalget kan komme med idéer til gennemførelse.

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-06-2020

  Orientering taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

 • Punkt 4 Orientering om børnekulturel indsats i Kulturregion Midt- og Vestsjælland 2020

  SagsID/Sagsnummer: 19/5531
  Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

  x

  x

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Med denne sag gives en orientering om børnekulturel indsats 2020 i Kulturregion Midt- og Vestsjælland, hvor Ringsted Kommune er deltager. Der orienteres om pilotprojekt om billedkunst i skolerne, hvor der arbejdes på tværs af kommuner og faggrænser, så børn og unges kreative kompetencer styrkes i årlige møder med kunst og kultur fx via skolerne. Pilotprojektet skal danne grundlag for beslutning om lignende og evt. udvidede indsatser i regi af Kulturregion Midt- og Vestsjælland i perioden 2021-2024.

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted Kommune er med i Kulturregion Midt- og Vestsjælland sammen med Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommune. Ringsted Kommune er repræsenteret i den tværkommunale politiske kulturgruppe med hhv. formand og næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget.

   

  Kulturregionen har indgået en etårig kulturaftale med Kulturministeriet for 2020 om udviklingen af en fælles børnekulturel indsats på tværs af kommunerne med fokus på kreativitet og skabende processer. Konkret er målet med Kulturaftalen for 2020 er at undersøge, hvordan man med en fælles børnekulturel indsats på tværs af kommuner og faggrænser kan styrke børn og unges kreative kompetencer i årlige møder med kunst og kultur.

   

  Der afprøves og gennemføres i efteråret 2020 derfor et billedkunstforløb i et udvalgt antal 2. klasser i de deltagende seks kommuner, hvor professionelle billedkunstnere med udgangspunkt i deres egen kunstneriske praksis giver eleverne erfaringer med at være kreative og skabende. I alt deltager omkring 2.000 børn, 85 lærere og tre professionelle billedkunstnere i indsatsen. Det forventes, at ni klasser fra Ringsted Kommunes skoler deltager i pilotprojektet.

   

  Alle aktiviteter i billedkunstforløbene er udviklet, så de understøtter kompetencemål inden for fagene billedkunst og dansk samtidig med kompetenceområdet kreativitet inden for det tværgående tema i folkeskolens Fælles Mål: Innovation og entreprenørskab.

   

  Indhold i Billedkunstforløbene
  Tre professionelle billedkunstnere gennemfører billedkunstforløbene i de seks kommuner, hvor de giver eleverne redskaber til at være kreative og kunstnerisk skabende. Eleverne kommer i billedkunstforløbene til at opleve professionel billedkunst og får samtidig med selv fingrene godt ned i kunsten.

  Billedkunstforløbet varer mellem en og to skoledage. Der afprøves forskellige varianter tilpasset de seks kommuner, hvor nogle af billedkunstforløbene udelukkende foregår på skolen og andre inkluderer et besøg på en kulturinstitution. Her samarbejdes der med Sorø Kunstmuseum, Ringsted Galleriet og Slagelse Biblioteker, hvor værker fra kommunens kunstfond udstilles og bruges som inspiration i billedkunstforløbet.

   

  Organisering
  Gennemførelsen af billedkunstforløbet i de enkelte kommuner foregår i et tæt tværgående samarbejde mellem personale fra kulturområdet og personale fra skoleområdet.

  Lejre Kommune er tovholder på indsatsen og er som projektansvarlig bindeled mellem det politiske, ledelsesmæssige og administrative niveau. Koordinering og udvikling af billedkunstforløbene i pilot-forløbet samles i en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra både kultur- og skoleområdet fra hver kommune.

   

  Budget for billedkunstforløbet

  Godkendt budget for 2020 er finansieret 50 % af Kulturregion Midt- og Vestsjælland (de seks deltagende kommuner) og 50 % af Kulturministeriet via kulturaftaletilskuddet.

   

  Udgifter

  2020

  Pilotprojekt i alle kulturregionens kommuner

  500.000 kr. 

  Sekretariat 10 t./ uge

  150.000 kr.

  Transport, ekstern konsulenthjælp og andre uforudset udgifter

  50.000 kr.

  Kick-off konference

  200.000 kr.

  I alt

  900.000 kr.

   

  Konference

  Som afslutning på pilotprojektet arbejdes der hen på at afholde en en konference placeret i Lejre Kommune sidst på året for politikere, ledelse, deltagende lærere og kunstnere. Her præsenteres erfaringerne fra de gennemførte billedkunstforløb og med afsæt i disse oplæg drøftes fortsættelse og udvidelse af indsatsen i kommende kulturaftale 2021-2024 mellem Kulturregionen og Kulturministeriet.

   

  Kulturregionen har defineret et mål om at arbejde hen imod en udvidelse af indsatsen til alle årgange fra 0 år til 9.kl. inspireret af de erfaringer, som Lejre Kommune har med deres børnekulturelle indsats.

   

  Baggrunde er, at der i Lejre Kommune siden 2018 blevet gennemført årlige kulturforløb på alle årgange fra 0 – 15 år i dagtilbud og folkeskoler med målsætningen om at styrke børn og unges kreativitet på måder, som skaber værdi nu og her og senere i livet. Læs evt. mere om indsatsen her: www.dronten.dk.

   

  Administrationen forventer, at aktiviteterne kan gennemføres i 2020 på trods af den aktuelle COVID-19-situation men følger udviklingen og vil tilpasse aktiviteter og program efter behov.

   

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Vurdering

  Pilotprojektet omkring billedkunst vurderes at give flere positive effekter.

   

  For det første giver en fælles børnekulturel indsats af denne størrelse giver mulighed for i samarbejde at løfte opgaver, som hvert enkelt kommune ellers skulle have løftet selv og dermed at dele ressourcer på tværs af kommunegrænser.

   

  For det andet giver pilotprojektet vedr. billedkunstforløbet mulighed for at få grundlag for at få erfaringer, der kan ligge til grund for fremadrettet beslutning om, hvorvidt indsatsen skal fortsætte og eventuelt udvides som en del af indsatsen i næstkommende kulturaftale for 2021-2024. I den forbindelse kan der i de enkelte kommuner tages stilling til om indsatsen skal skaleres op, så den dækker alle årgange fra 0 år til 9.kl. og dermed i alt ca.  35.000 børn og unge i Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

   

  Endeligt vurderes det, at pilotprojektet samt den tværkommunale indsats styrker muligheden for at søge ekstern fondsstøtte i realiseringen af så målrettet en børnekulturel indsats til alle børn og unge i et område som Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 15-06-2020

  Taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-06-2020

  Orientering taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

 • Punkt 5 Orientering om revideret vejledning til ansøgninger til frivilligt socialt arbejde

  SagsID/Sagsnummer: 19/18234
  Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget
  bilag_1_vejledning_til_ansoegning_om_tilskud_til_frivilligt_socialt_arbejde_28._maj_2020.pdf bilag_2_vejledning_til_ansoegning_om_ss18_tilskud_2018.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

  x

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Med denne sag fremlægges til orientering revideret vejledning til ansøgning om §18 tilskud til frivilligt socialt arbejde. Vejledningen er revideret dels på opfordring fra Frivilligrådet, og dels på baggrund af erfaringer, som  administrationen har indhentet de sidste år, omkring eventuelle misforståelser fra ansøgernes side, beroende på uklarheder i den nuværende vejledning.

   

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted Kommune afsætter hvert år et beløb til tilskud til frivilligt socialt arbejde. Tilskuddet gives som et tilskud under Servicelovens §18 og omtales i det daglige som §18 tilskud.

  Ansøgere er typisk de frivillige sociale foreninger i kommunen, samt en række landsdækkende foreninger, der laver sociale aktiviteter og rådgivning målrettet borgere fra Ringsted.

  Vejledningen til ansøgning om §18 tilskud retter sig mod ansøgere, og formålet med den, er at ansøgerne kan få oplysning, om hvordan de søger §18 tilskud, hvem der kan søge, hvad der kan søges til, samt hvorledes procedure og krav til afrapportering er.

  Den reviderede vejledning (bilag 1) erstatter den tidligere (bilag 2), der blev vedtaget af det daværende Kultur- og Trivselsudvalg i december 2014.

  Der er ikke væsentlige ændringer i den nye vejledning, og der er mest tale om redaktionelle ændringer til gavn for ansøgere.

  Dog er der enkelte ting som adskiller sig i forhold til tidligere. Administrationen har lavet disse ud fra de erfaringer, der er gjort i perioden, samt beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 10. december  2019, om at tilføje yderligere et indsatsområde.

  Disse er:

  • Indsatsområdet ”Sårbare unge” er tilføjet
  • Benævnelsen af indsatsområdet ”Misbrugsområdet ved Cafe Dagmar” er ændret til: ”Kirkens Korshærs værested Café Dagmar for socialt udsatte og sårbare borgere”. Dette er en mere retvisende betegnelse
  • Det er præciseret, hvem der kan søge tilskud
  • Tilskudsloftet er sat til kr. 25.000. Tidligere har der været opereret med to tilskudslofter på kr. 20.000 og kr. 25.000. Dette har givet forvirring for ansøgerne, og det ændres derfor til et beløb. Det er er administrationens vurdering, at det ikke vil give udfordringer i forhold til tildelingen af tilskud
  • Det er præciseret, at der ikke gives tilskud til vederlag til frivillige, hvor den frivilliges udgifter ikke kan dokumenteres med bilag
  • Det er præciseret, at der ikke gives udgifter til aktiviteter, hvor der ikke er involveret frivilligt socialt arbejde i væsentlig grad. Eksempelvis til udgifter til lønninger, hvor dette er den primære aktivitet
  • Der kan indsendes ansøgning hele året, før var det hele året frem til 1. december. Erfaringen er at det ikke har praktisk betydning i forhold til sagsbehandlingen, og at datoen alene skaber forvirring for ansøgere

   

  Øvrige ændringer er redaktionelle og sproglige.

  Ansøgningsskema vil blive tilrettet, så det er i overensstemmelse med vejledningen.

   

  Inddragelse og høring

  Frivilligrådet orienteres på først kommende møde

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at den reviderede vejledning kan give ansøgere et godt overblik over, hvad det er muligt at søge tilskud til, hvordan der søges, hvem der kan søge, hvordan proceduren er, og hvorledes der skal afrapporteres efterfølgende.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-06-2020

  Orientering taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

 • Punkt 6 Orientering om uddeling af §18 tilskud til frivilligt socialt arbejde

  SagsID/Sagsnummer: 19/18234
  Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget
  bilag_1_kfu_16.05.20_oversigt_over_ansoegninger_til_frivilligt_socialt_arbejde.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

  x

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag orienteres udvalget om hvilke ansøgninger om §18 tilskud til frivilligt socialt arbejde der er indkommet og afgjort i perioden fra 1. januar 2020 til 20. maj 2020.

  Beskrivelse af sagen

  Kultur- og Fritidsudvalget uddeler hvert år § 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde. Tilskuddet gives i henhold til de indsatsområder, der er udpeget, og tilskuddet kan ansøges løbende. Afgørelse om § 18 tilskud træffes administrativt  med efterfølgende halvårlig orientering til Kultur- og Fritidsudvalget.

   

  I 2020 er der frem til 20. maj indkommet 16 ansøgninger om § 18 tilskud, hvoraf ingen har fået afslag, da alle  ansøgninger har modtaget helt eller delvist tilskud. Begrundelser for modtagelse af tilskud fremgår af Bilag 1.

   

  Opgørelsen er foretaget pr. 20. maj 2020.

   

  Antal ansøgninger og fordelingen på indsatsområder fremgår af nedenstående skema:

   

  Indsatsområde

  Antal ansøgninger

  Antal tilsagn

  Ældre og ensomme

  8

  8

  Særlig udsatte grupper

  5

  5

  Handicappede

  0

  0

  Patientforeninger

  2

  2

  Integration på tværs af etniske

  grupper

  1

  1

  Sårbare unge

  0

  0

  Uden for indsatsområder

  0

  0

   

  Herudover er der udbetalt kr. 200.000 til Kirkens Korshærs værested Cafe Dagmar, der har fået en bevilling på kr. 400.000 til brug i 2020 fra §18 midlerne. De resterende kr. 200.000 udbetales pr. 1. juli.

   

  Der er uddelt kr. 157.000 i alt.

   

  En følge af corona situationen er, at flere af de planlagte aktiviteter bliver udskudt til efteråret 2020 eller til 2021. Administrationen indgår løbende aftaler med ansøgere om dette. En enkelt ansøger har desuden fået tilladelse til at anvende tilskuddet til corona relaterede udgifter i stedet for det oprindeligt ansøgte, der ikke kunne gennemføres.

   

  Der er 188.000 i puljen til uddeling resten af året.

  Muligheden for at ansøge om § 18 tilskud bliver løbende formidlet af flere forskellige kanaler

  såsom den lokale presse, kommunens hjemmeside, via dialog og opsøgende arbejde samt på

  orienteringsmøder.

  Inddragelse og høring

  Efter udvalgets behandling af sagen, sendes den til orientering i Ældreråd, Handicapråd,

  Integrationsråd og Frivilligråd.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at de uddelte tilskud er omfattet af indsatsområderne for

  uddeling af § 18 tilskud.

  I forhold til de konkrete aktiviteter og projekter, og effekten af den tildelte støtte, ligger der to former for tilbagemeldinger til grund for administrationen vurdering:

  1. Via den dokumentation, ansøgere skal indsende efter at den tilskudsberettigede aktivitet er gennemført. Her peger tilskudsmodtagerne på, at tilskuddene netop gør, at der kan gennemføres fx en udflugt, et foredrag, en sommerlejr, en rådgivning, en ny aktivitet mv.
  2. Via den personlige kontakt med tilskudsmodtagerne. Dette både i forbindelse med den daglige kontakt med foreningerne, kontakten i forbindelse med øvrige arrangementer for foreningerne, og via dialogen i Frivilligrådet.

   

  Administrationen vurderer på den baggrund, at de gennemførte aktiviteter i forlængelse af tilskuddene understøtter og videreudvikler det frivillige sociale arbejde i Ringsted Kommune ikke mindst i forhold til at gøre en konkret forskel for målgrupperne.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-06-2020

  Orientering taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

 • Punkt 7 Ringsted Sports Rideklub tilbyder markedsføring

  SagsID/Sagsnummer: 20/157
  Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget
  bilag_tilbud_om_markedsfoering_ringsted_sports_rideklub.pdf.pdf bilag_-_2020-6_-_oekonomioversigt_intern_markedsfoering.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

  X

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

   

  I denne sag skal udvalget tage stilling til, om man ønsker at købe markedsføring i forbindelse med at Ringsted Sports Rideklub afholder landsstævne i dressur og DM for juniorer og youngriders.

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted Sports Rideklub er i år vært ved landsstævnet i dressurridning med afvikling af Danmarksmesterskaberne for juniorer (12-16 år) og ungryttere (17-21 år). Stævnet er pt. planlagt til afvikling den 7.-9. august 2020, men kan flyttes til en endnu ikke kendt dato grundet Covid19.

   

  I den forbindelse tilbyder klubben, at Ringsted Kommune kan købe markedsføring.

   

  Klubben foreslår at Ringsted Kommune promoveres ved:

  • Hjemmeside
  • Sponsorvæg
  • Folder som uddeles til alle deltagerne
  • Sociale meder (Facebook og Instagram)
  • Stævnespeakeren, der løbende nævner samarbejdspartnere

   

  Klubben forventer at arrangementet vil tiltrække 300 besøgende fordelt over de tre dage. Stævnet forventes at ville blive dækket af hestefaglige medier, de regionale medier og på websites.

   

  I 2017, 2018 og 2019 købte udvalget markedsføring for 10.000 kr. ved samme stævne.

   

  Klubben foreslår, at udvalget i år køber markedsføring for 15.000 kr.

   

  Der resterer 65.920 kroner på kontoen for intern markedsføring pr. 1. juni 2020. Ansøgningen og økonomioversigt vedlægges som bilag.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at ansøgningen opfylder kriterierne i retningslinjerne for intern markedsføring. Administrationen vurderer dog, at niveauet for køb af markedsføring bør ligge på 2019-niveau, da arrangement og dermed muligheden for synlighed vurderes at være på niveau med foregående år.

   

  Det er endvidere vurderingen, at markedsføringen udover det nævnte, også skal indeholde opsætning af beachflag, rollups mm. med ”Midt i mulighederne”.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at der købes markedsføring for 10.000 kr.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-06-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

   

 • Punkt 8 Ringsted Svømmeklub tilbyder markedsføring til stævne

  SagsID/Sagsnummer: 20/157
  Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget
  bilag_tilbud_om_markedsfoering_ringsted_svoemmeklub.pdf bilag_-_2020-6_-_oekonomioversigt_intern_markedsfoering.pdf_0.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

  X

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

   

  I denne sag skal udvalget beslutte hvorvidt man ønsker at købe markedsføring af Ringsted Svømmeklub til Mad Wave Challenge Ringsted Cup.

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted Svømmeklub arrangerer for 32. år Ringsted Cup, denne gang under navnet Mad Wave Challenge Ringsted Cup.

   

  Stævnet afholdes i perioden den 19.-20. september 2020, og det forventes at der deltager 400 svømmere.

   

  Klubben forventer desuden, at stævnet overværes af 200 tilskuere, såfremt Covid19-retningslinjerne tillader dette, og ca. 2.000 der følger stævnet på livestream.

   

  Klubben foreslår, at Ringsted Kommune markedsføres på følgende platforme:

  • På relevante hjemmesider
  • På bannere og roll ups der opsættes i og omkring Ringsted Svømmeland
  • På klubbens facebook-side
  • www.kultunaut.dk
  • På Instagram

   

  Klubben forventer, at TV2 Øst dækker begivenheden igen i år.

   

  I forbindelse med et køb af markedsføring, tilbyder klubben endvidere at kommunens logo (Midt i mulighederne) bliver på klubbens hjemmeside og facebook-side resten af sæsonen.

   

  Klubben anmoder om at der købes markedsføring for 20.000 kr.

   

  Udvalget købte i 2019 markedsføring til stævnet for 15.000 kr.

   

  Der resterer 65.920 kroner på kontoen for intern markedsføring pr. 1. juni 2020. Ansøgningen og økonomioversigt vedlægges som bilag.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at ansøgningen opfylder kriterierne i retningslinjerne.

   

  Det er endvidere administrationens vurdering, at stævnet har en markedsføringsmæssig værdi der er på niveau med 2019 svarende til 15.000 kr.

   

  Da man på nuværende tidspunkt ikke kender retningslinjerne for Covid19, det er ligeledes administrationens vurdering, at der er en risiko for at stævnet ikke kan afvikles på den givne dato, hvorfor udvalget kan beslutte at købe markedsføring til stævnet, såfremt det afholdes i løbet af 2020.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at der købes markedsføring for 15.000 kr.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-06-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

 • Punkt 9 Budget 2021

  SagsID/Sagsnummer: 19/19887
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_budgetproces_for_budget_2021-2024_oek.pdf bilag_2_-_budget_2021_-_genbehandling_af_stoerrelse_paa_finansieringspuljen_oek.pdf bilag_3_-_tidsplan_-_budget_2021_version_100620.pdf.pdf bilag_4_-_finansieringsforslag_-_110620.pdf.pdf bilag_5_-_driftsoensker_-_030620.pdf.pdf bilag_6_-_anlaegsoensker_-_030620.pdf.pdf bilag_7_-_investeringsforslag_-_030620.pdf.pdf bilag_8_-_oversigt_med_aendringsforslag_revideret_110620.pdf.pdf bilag_9_-_partiernes_forslag_til_budget_2021_med_administrations_bemaerkninger_revideret_110620.pdf bilag_10_-_bilag_til_finansieringsforslag_administrative_effektiviseringer.pdf.pdf

  Indledning

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Af tidsplanen for budgetprocessen fremgår, at fagudvalgene i juni skal prioritere forslag til budgettet inden for det enkelte fagudvalgs område. Fagudvalgenes prioritering behandles herefter i Byrådet med henblik på at forslagene kan sendes i offentlig høring.

  Beskrivelse af sagen

  For at kunne skabe et budget i balance og et råderum til servicemæssige omprioriteringer har Byrådet besluttet, at fagudvalgene udarbejder finansieringsforslag til en finansieringspulje. Af bilag 1 fremgår sagsfremstilling med Byrådets behandling af budgetprocessen den 13. januar 2020.

   

  På baggrund af den nye aftale om en udligningsreform besluttede Byrådet at ændre finansieringspuljens størrelse fra 2,0 pct. til 0,5 pct. af serviceudgiftspuljen. Af bilag 2 og 3 fremgår henholdsvis sagsfremstilling fra Byrådets behandling af finansieringspuljens størrelse og revideret tidsplan den 11. maj 2020.

   

  Nedenfor fremgår fordeling af målsætning på finansieringspuljen på fagudvalg.

   

  Tabel 1: Fordeling af finansieringspulje på udvalg

   

  Beløb i 1.000 kr. i 2020-priser

  Serviceudgifter

  0,5 %

  Økonomiudvalget

  282.893

  1.414

  Klima- og Miljøudvalget

  69.900

  350

  Plan- og Boligudvalget

  49.804

  249

  Børne- og Undervisningsudvalget

  587.325

  2.937

  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

  329.443

  1.647

  Ældre- og Genoptræningsudvalget

  244.654

  1.223

  Kultur- og Fritidsudvalget

  51.745

  259

  I alt

  1.615.764

  8.079

   

  Alle fremsendte finansieringsforslag skal være realiserbare, have varig karakter og skal kunne effektueres indenfor rammerne af det enkelte fagudvalgsområde. Hvis et forslag har afledte negative økonomiske konsekvenser under et andet fagudvalg, skal disse udgifter medtages i forslaget.

   

  Såfremt der kan gennemføres effektiviseringer med afledt økonomisk gevinst uafhængigt af budgetprocessen medregnes disse i finansieringspuljen for det fagudvalg, som effektiviseringen vedrører.

   

  Ud over finansieringsforslag kan det enkelte fagudvalg udarbejde anlægs- og driftsønsker samt investeringsforslag.

   

  Til prioriteringen af anlægsønsker henstår i det tekniske budget et udisponeret anlægsbudget på 2,0 mio. kr. i 2021, 28,3 mio. kr. i 2022 og 30,9 mio. kr. i 2023.   
   

  Til udarbejdelse af investeringsforslag er der er i driftsbudgettet afsat en investerings- og effektiviseringspulje på 4,2 mio. kr. i 2021 og 4,5 mio. kr. i efterfølgende år. Puljen skal understøtte arbejdet med realisering af effektiviseringsgevinster, og er afsat under driftsbudgettet. Det er en forudsætning, at puljen skal genopbygges så hurtigt som muligt. Der kan ikke bevilges midler til investeringer, medmindre forslaget har en positiv effektiviseringsgevinst i overslagsårene.

   

  I bilag 4 – 8 er vedlagt ændringsforslag til behandling i fagudvalgene.

   

  I bilag 9 fremgår forslag fra partierne med bemærkninger fra administrationen. Bilaget opdateres i efter deadline for partiernes forslag d. 5. juni.

  Inddragelse og høring

  Efter prioritering af forslag fra fagudvalgene afholdes budgetseminar med Byrådet og HMU onsdag den 24. juni.

   

  Byrådet behandler efterfølgende det samlede katalog med forslag til budgettet til høring på byrådsmødet den 24. juni.

   

  Ultimo juni justeres det tekniske budget på baggrund af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL.

   

  Økonomiudvalgets 1. behandling af det tekniske budgetforslag sker på et ekstraordinært møde torsdag den 18. august. Herefter gennemføres offentlig høring frem til den 8. september, hvor både ændringsforslag til budgettet og det tekniske budgetforslag er i høring. I perioden afholdes dialogmøde med HMU, borgermøde og Facebook budgetdialog.

   

  Budgettet 2. behandles i Økonomiudvalget og Byrådet den 8. oktober.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at der på baggrund af den nye aftale om en udligningsreform samt de foreliggende finansieringsforslag til budget 2021 er det nødvendige grundlag for, at Byrådet kan sikre et budget i balance og råderum for servicemæssige omprioriteringer.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager stilling til, hvilke af fagudvalgets egne forslag, der skal sendes videre til behandling i Byrådet.

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 15-06-2020

  Anbefaler alle forslag på udvalgets område godkendt.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 15-06-2020

  Tidligere fremsendte bemærkninger fastholdes.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-06-2020

  Anbefales godkendt. Finansieringsforslag 71 justeres til 60.000 kr.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

 • Punkt 10 Torben Lollike ønsker en sag i Kultur- og Fritidsudvalget vedr. svømmebaner i Haraldsted Sø

  SagsID/Sagsnummer: 20/8565
  Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget
  henvendelse_vedr_initiativretten_fra_torben_lollike.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   X

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Torben Lollike har brugt initiativretten til at få et punkt på dagsordenen.

  Beskrivelse af sagen

  Af henvendelsen fremgår:

   

  Forslag om at undersøge mulighederne for opsætning af en svømmebane i Haraldsted Sø til Langdistancesvømning.

   

  Open Water boomer i disse år og særligt under coronakrisen har mange borgere benyttet sig af den mere fritid til at hoppe i bølgen blå og svømme langt.

   

  En del borgere bruger allerede Haraldsted Sø til at dyrke langdistance-svømning (typisk 1.000 3.000 meter). Jeg vil derfor gerne forslå, at vi undersøger muligheden for at opsætte en bane/baner fra den offentlige isætningsbro og ud til ’betonmolen’. En bane dedikeret til svømmerne vil nemlig kunne forhindre flere farlige situationer, hvor kaproernes ledsagebåde kommer ind i samme farvand som svømmerne.

   

  Med sagen kunne det undersøges, hvad det vil koste at opsætte en bane, hvor den præcis kunne placeres og endelig, hvad de øvrige interessenter i området vil sige til det.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at sagen drøftes

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-06-2020

  Udvalget ønsker, at administrationen udarbejder et oplæg til opsætning af en svømmebane i Haraldsted Sø til langdistancesvømning ift. pris, placering samt visuelt udtryk. Brugerrådet for Haraldsted Sø inddrages i udarbejdelsen af oplægget.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

   

 • Punkt 11 Anlægsregnskab Ringsted Kulturhus

  SagsID/Sagsnummer: 18/14224
  Sagen afgøres i: Byrådet
  anlaegsregnskab_ringsted_kulturhus.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

  x

   

  Indstilling

   

  x

   

  x

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag fremlægges anlægsregnskab for skimmelrenovering af kælderen og koncertsalen på Ringsted Kulturhus, med et mindreforbrug på 670.382 kr. som søges overført til anlægsfonden.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet har den 10. december 2018 besluttet, at skimmelrenovere Ringsted Kulturhus. Til dette formål var der afsat 1.791.000 kr. Beløbet er bevilliget den 10. december 2018 under punkt 21.

   

  Den samlede opgave har været at skimmelrenovere kælder, samt vægge og lofter i koncertsalen.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Da afvigelsen udgør mere end 10% skal der jf Kasse – og regnskabsregulativet aflægges særskilt anlægsregnskab.

   

  Anlægsregnskabet fremgår af bilag. Der har været et mindreforbrug på 670.382 kr., hvilket skyldes, at der blev givet en god pris fra en udenbys entreprenør.

   

  Administrationen foreslår, at mindreforbruget overføres til anlægsfonden.

   

  Saldo i anlægsfonden er den 3. maj 2020 på ca. 4,7 mio. kr.

  Vurdering

  Ad ingen

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at mindre forbruget på 670.382 kr. overføres til anlægsfonden.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-06-2020

  Orienteringen taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

   

 • Punkt 12 Etablering af stier ved kunstgræsbanen i Benløse

  SagsID/Sagsnummer: 20/6105
  Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget
  bilag_-_forslag_fra_benloese_if_og_byskovskolen.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

  x

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

  x

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag orienteres om en vurdering af omkostninger ved etablering af stier ved kunstgræsbanen i Benløse, samt der skal tages stilling til et anlægsforslag til budget 2021.

  Beskrivelse af sagen

  Plan- og Boligudvalget bestilte på mødet den 27. januar 2020, pkt. 4 en vurdering af omkostninger ved ”Etablering af stier ved kunstgræsbanen i Benløse”. Denne sag omhandler etablering af tre oplyste stier i Benløse Idrætsanlæg. Stierne skal forbinde den nye kunstgræsbane med Byskovskolen afd. Benløse og afd. Asgård. Samtidig er der et stort ønske fra Byskovskolen afd. Asgård, at der etableres en oplyst sti til Benløsegårdens SFO, så elever fra afd. Asgård ikke skal gå/køre i kørestol ad Smålodsvej og Roskildevej frem til Benløsegårdens SFO.

  Stierne A, B og C udgør tilsammen ca. 500 m sti.

   

  Der foreslås to typer oplyste stier, én med flisebelægning og én med leret vejgrus.

  1. 500 m sti med leret vejgrus i alt 500.000 kr.
  2. 500 m sti med flisebelægning i alt 715.000 kr.

  Forventet årlig afledt drift for sti og belysning 90.000 kr.

  Inddragelse og høring

  Benløse Idrætsforening, Byskovskolen afd. Benløse og Asgård samt Benløse SFO er positive over muligheden for stier, se bilag - forslag fra Benløse IF og Byskovskolen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at projektet med etablering af de nævnte stier vil øge tilgængeligheden for området, og forbinde Benløse- og Asgårdsskole, samt Benløse Børnegårds SFO sammen med kunstgræsbanen og Benløse Idrætsanlæg. En sådan sti vurderes at gøre det mere sikkert, at komme frem til Benløsegårdens SFO. Det vurderes som minimum at stierne B & C udføres med flisebelægning, da kørsel med kørestole vil forekomme.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at orienteringen tages til efterretning
  2. at der udarbejdes anlægsskema til budget 2021.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-06-2020

  Orienteringen taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

   

 • Punkt 13 Mål i strategi og handleplan for Sundhedspolitikken

  SagsID/Sagsnummer: 19/20916
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_status_paa_maal_i_strategi_og_handleplan_for_sundhedspolitikken.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

  x

  x

   

  x

  x

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

  x

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  På Byrådets møde d. 15. januar 2018 blev strategi og handleplan for sundhedspolitikken godkendt. I denne sag orienteres Byrådet om status på arbejdet med målene. Der skulle udarbejdes en status på målene i november 2018, dette er der desværre ikke blevet, hvorfor Byrådet først orienteres om status på arbejdet med målene nu. Derudover præsenteres Byrådet for forslag om at enkelte mål udgår samt omformulering af to mål.

  Beskrivelse af sagen

  Strategi og handleplan for Sundhedspolitikken (herefter Sundhedsstrategien) indeholder eksempler på initiativer og aktiviteter som understøtter Sundhedspolitikkens intentioner om at fremme og forbedre tilbud og rammer for det sunde liv i Ringsted Kommune. Strategien er gældende for perioden 2018-2021. Strategien indeholder fire temaer med eksempler på mål. Derudover er der udarbejdet et bilag (bilag 2 fra sagen d. 15. januar 2018) som indeholder en længere række mindre beskrevet målsætninger/initiativer. I Sundhedsstrategien er målene beskrevet med henholdsvis et årige og fireårige mål for arbejdet. I denne sag orienteres om status på de et årige mål. Endelig status forventes at blive præsenteret i 2022.

   

  I grafen nedenfor fremgår hvor mange mål der er igangsat og hvor mange mål der afventer fordelt på de fire temaer. I bilag 1 fremgår konkret status på alle mål og initiativer fra sagen d. 15. januar 2018. 

   

   

  Tema 1: Sundhedstilbud og sunde rammer.

  Tema 1 har fokus på sundhedstilbud og sunde rammer for borgere i Ringsted Kommune. Der har i perioden været ekstra fokus på borgerrettet kommunikation på kommunens hjemmeside, med optimering af beskrivelserne af de enkelte tilbud, både af de faste tilbud, men også om løbende events eksempelvis i naturen. Derudover har der været forskellige informationskampagner rettet mod borgerne, eksempelvis med information til borgerne om KRAM faktorer (Kost Rygning Alkohol Motion). For ansatte i Ringsted Kommune har der været fokus på ”sundheden” i de kommunale ejendomme, bl.a. ved at måle indeklimaet. I perioden er der endvidere etableret tilbud om motionsvejledning til motionsuvante borger.

   

  Målet om at kompetenceudvikle kommunens frontpersonale til at spørge systematisk ind til alkoholvaner forventes igangsat i 4 kvartal 2020, ved at frontpersonale introduceres til en spørgeguide. Der gennemføres introduktionsmøder om brug af spørgeguiden i 4 kvartal 2020.

   

  Derudover foreslås to mål, som endnu ikke er sat i gang, udgået:

   

  1.1  Vi vil sikre kortere vej fra udredning til handling (bilag 2)

  Foreslås udgået: Der arbejdes altid med at sikre, den korteste vej i sagsbehandlingen, men udredning vil oftest ligge hos almen praksis eller regionalt.

  1.2  Samlet tilbudskatalog med kommunale, frivillige og foreningsindsatser og udbrede informationen om de eksisterende tilbud (bilag 2)

  Foreslås udgået: Da et sådan tilbudskatalog meget hurtigt vil blive forældet. Der findes allerede forskellige oversigter over eksempelvis Ringsted Kommunes sundhedstilbud, som kan ses på hjemmesiden og sundhed.dk. Her ligger blandt andet også Motionslisten, der henviser til tilbud i foreningslivet.

   

  Tema 2: Det sunde liv for børn og unge:

  I tema 2 er der fokus på det sunde liv for børn og unge, hvor der bl.a. har været fokus på den mentale sundhed. I folkeskolerne er der tilbud til forældre og deres børn om samtaler med sundhedsplejen med fokus på at understøtte børn og unges trivsel. For de unge over 15 år, er kurset ”Lær at tackle angst og depression” blevet en del af de tilbud som Ringsted Kommune kan tilbyde. Derudover arbejdes der fortsat på at sikre flere attraktive cykelstier, for at motivere flere til at vælge cyklen som transportmiddel. Der vil blive arbejdet med rygeforebyggelse i grundskolen gennem projekt Ind med mad og ud med røg, som forventes at løbe i skoleåret 2020-2021, og ved at der på ungdomsuddannelserne tilbydes årlige informationsindsatser.

   

  Derudover foreslås 2 mål, som ikke er igangsat, omformuleret:

  2.1  Udarbejdelse af en folder om den sunde madpakke (bilag 2)

  Foreslås omformuleret til:

  Der sættes fokus på den sunde madpakke i daginstitutioner og skoler, og emnet sættes på dagsorden på møde i de lokale bestyrelser i daginstitutioner og skoler.

  Foreslås omformuleret fordi: Der udarbejdes ikke foldere af Ringsted Kommune, men der anvendes materialer fra Sundhedsstyrelsen. Beslutningskompetencen på området ligger hos den enkelte bestyrelse i daginstitutioner og skoler. Omformulering af målet skal sætte fokus på den sunde madpakke og understøtte at den enkelte bestyrelse tager stilling til emnet.

  2.2  Forældre-emnebank med ideer og inspiration til den gode madpakke (bilag 2)

  Foreslås omformuleret til:

  Materialer om sund kost og den sunde madpakke fra eksempelvis sundhedsstyrelsen sættes på dagsorden på møde i de lokale bestyrelser i daginstitutioner og skoler med henblik på omdeling af materialer lokalt.

  Foreslået omformuleret fordi: da der ikke arbejdes med dette i Ringsted Kommune, men der anvendes materialer fra Sundhedsstyrelsen. Beslutningskompetencen ligger hos den enkelte bestyrelse i daginstitutioner og skoler.

   

  Derudover foreslås 3 mål, som ikke er igangsat, udgået:

   

  2.3  Screeningsmodeller skal på sigt forenes (bilag 2)

  Foreslås udgået, da målet ikke kan understøttes ud fra en faglig vurdering.

  2.4  Øgede indsatser over for børn og unge med særlige behov med fokus på den fysiske motion (bilag 2)

  Foreslås udgået, da der i alle indsatser tages udgangspunkt i det enkelte barns individuelle behov – herunder motion.

  2.5  Få overblik over hvad vi allerede gør af sundhedsmæssige tiltag primært i forhold til Børn og Unge (bilag 2)

  Foreslås udgået: Da et sådan overblik meget hurtigt vil blive forældet. Der arbejdes løbende med erfaringsudveksling og ny viden på området.

   

  Tema 3: Det sunde arbejdsliv.

  Under tema 3 er der både arbejdet med det sunde arbejdsliv for ansatte – og borgere i Ringsted Kommune. For borgere som bor i Ringsted Kommune har der været fokus på sammenhængen mellem fysisk sundhed og jobparathed bl.a. via vejledning om tilbud som misbrugsbehandling og psykologisk rådgivning. Derudover har der været fokus på motion og sunde vaner ved implementering af LIVA sundheds app og ved at borgere med eksempelvis mentorkontakt har fået tilbudt samtaler som ”walk and talk”. For ansatte i Ringsted Kommune har der været fokus på mulighederne for motion i arbejdstiden og røgfri arbejdstid som der fortsat arbejdes på.

   

  Der arbejdes pt på hensigtserklæringen fra budget 2020 om øget brug af økologiske råvarer, og forslaget forventes politisk fremlagt i efteråret 2020.

   

  Tema 4: Rehabilitering, træning og behandling.

  En lang række mål fra tema 4 sættes i fokus sammen med arbejdet med den rehabiliterende organisation, med konkrete mål for antal rehabiliteringsforløb og fokus på borgernes involvering i mål for rehabiliteringen. Derudover er der arbejdet med tidlig opsporing i hjemmeplejen og på plejecentrene, hvor de bl.a. scorer borgernes sundhed. Endelig har der været fokus på samarbejdet og faglig sparring på tværs i kommunen og mellem kommunen og eksempelvis praktiserende læger.

   

  Der er et delmål under tema 4 som foreslås udgået:

  4.1  Udvikle samarbejdet med sundhedsregionen omkring klinisk funktion omkring borgere med komplekse helbredsproblemer (bilag 1)

  Det 4-årige mål om at indkalde flere medicinske afdelinger til dialogmøder i Ringsted Kommune foreslås udgået, da det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet organiseres med udgangspunkt i Sundhedsaftalen med Region Sjælland.

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at der er sat en lang række relevante indsatser i gang, som understøtter målene i Sundhedsstrategien enten direkte eller indirekte. Det vurderes positivt, at arbejdet med næsten alle mål er sat i gang, og at der, med undtagelse af de mål der foreslås udgået, er en plan for hvornår eller hvordan der kan arbejdes med de resterende mål.

   

  Derudover er det administrationens vurdering, at de mål der foreslås udgået og omformuleret, gør at Sundhedsstrategien vil fremstå som mere relevant og fokuseret. Derudover vurderes det også, at Sundhedsstrategien, ved at lade de foreslåede mål udgå og omformuleret, vil være mere retvisende i forhold til de kommunale indsatser.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at forslag til omformulering af mål 1 og 2 i tema 2 godkendes.
  2. at forslag til mål der udgår i tema 1, 2 og 4 godkendes.
  3. at orientering om status på arbejdet med mål og indsatser i strategi og handleplan for Sundhedspolitikken tages til efterretning.

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 15-06-2020

  Taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 15-06-2020

  Taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-06-2020

  Taget til efterretning

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

 • Punkt 14 Orientering fra formand og direktør juni 2020

  SagsID/Sagsnummer: 17/26456
  Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-06-2020

  Intet

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

 • Punkt 15 Videre forløb for Ringsted Sport Center, helhedsplan etape 2 (Genoptaget)

  SagsID/Sagsnummer: 19/10755
  Sagen afgøres i: Byrådet
  ringsted_sport_center_-_helhedsplan_af_15._februar_2017.pdf 2020-06-08_foelgegruppemoede_udvidelsen_af_ringsted_sportscenter_08.06.2020.pdf.pdf

  Indledning

   

  lSagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

  x

   

  Indstilling

   

  x

   

  x

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til hvorledes der skal arbejdes videre med Ringsted Sport Center, helhedsplan etape 2, efter afholdt omvendt licitation.

  Beskrivelse af sagen

  Som grundlag for arbejdet med udviklingen af Ringsted Sport Center er der udarbejdet en helhedsplan (bilag) for området. Helhedsplanen for Ringsted Sport Center indeholder i sin oprindelige form fire overordnede etaper. Etape 1 er gennemført med gymnastikhuset. Etape 2 vedrører foyerbygning der sammenbygger hallerne, kaldet Rambla, samt opførelse af en multihal mv.

   

  Administrationen har med afsæt i byrådets beslutning om at udbyde udførelsen af helhedsplan, etape 2, senest den 11. november 2019, haft opgaven udbudt i en omvendt begrænset licitation uden prækvalifikation med en fast pris på kr. 28,7 mio. kr. Udbuddet blev afsluttet den 10. januar 2020.

   

  Fem virksomheder blev den 2. december 2019 indbudt til at afgive tilbud på opgaven.

   

  Ved tilbudsfristens udløb den 10. januar 2020 kunne administrationen konstatere, at alene Tømrer- og snedkermester Niels Lien samt SB Entreprise havde afgivet tilbud.

   

  Tilbud fra Tømrer- og snedkermester Niels Lien lød på kr. 36.449.794, svarende til en prisoverskridelse på kr. 7.749.794. Tilbuddet fra SB Entreprise løb på kr. 36.844.723, svarende til en prisoverskridelse på kr. 8.144.723. Bortset fra prisoverskridelserne indeholdt ingen af de to tilbud forbehold.

   

  Da ingen af de indkomne tilbud er konditionsmæssige, kan administrationen ikke gå i forhandling med de pågældende tilbudsgivere, hvorfor licitationsforretningen annulleres.

   

  Administrationen gør i øvrigt opmærksom på, at Byrådet den 11. november 2019 besluttede, at en række optioner til hovedprojektet ikke skulle udbydes, før resultatet af licitation var kendt. Der er således ikke på nuværende tidspunkt finansiering i det afsatte budget til nedenstående optioner.

   

  Beskrivelse af option

  Beregnet tillæg for option

  Facaderenovering ved syd-indgang

  200.000

  Ventilation i hal A

  2.500.000

  Depot ved gymnastikhus

  800.000

  Løst inventar

  450.000

  Omkostninger til byggeplads, uforudsete udgifter, administrationsudgifter mv. ved samtlige optioner

  1.075.250

  Optioner i alt

  7.275.250

   

   

   Administrationen vurderer nedenstående muligheder for helhedsplanen, etape 2.

  1. Byrådet bevilliger yderligere midler til gennemførelse af projektet samt tager stilling til, hvilke optioner der skal indgå i det samlede projekt.
  2. Projektet sættes i bero med mulighed for senere genoptagelse, sagen afsluttes og rådighedsbeløbet føres tilbage i kassen.
  3. Projektet omprojekteres, for samlet at komme ned på det afsatte beløb og der udfærdiges et nyt udbud med de dertil kommende følgeomkostninger.
  4. Der udfærdiges et nyt projekt med fokus på understøttelse af de aktiviteter der er i sport centeret i dag inden for de afsatte midler, med den betydning at der ændres på helhedsplanen.

  Inddragelse og høring

  Ingen inddragelse

  Økonomi

  Der er afsat et rådighedsbeløb på 37,4 mio. kr. til helhedsplanen, etape 2.

  Der er i alt givet anlægsbevillinger på 4,32 mio. kr.

   

  Model A: yderligere rådighedsbeløb på10,5 mio. kr. og 0 - 7,28 mio. kr. afhængigt af valgte optioner.

  Beløbet fremkommer således:

  Merpris i forhold til licitation

  7.749.794

  Udgifter til genudbud

  150.000

  Risiko ved genudbud - forhøjelse af priser

  1.000.000

  Ekstra rådgiver + 10 % af merpris

  774.979

  Forhøjede UFO + 10 % af merpris

  774.979

  Internt  honorar

  50.000

  i alt

  10.499.753

   

  Model B: rådighedsbeløb på 33,34 mio. kr. ligges tilbage i kassen.

   

  Model C: Der gives en anlægsbevilling til udgifter på 0,5 mio. kr. til omprojektering og nyt udbud. Anlægsbevillingen foreslås finansieret af det allerede afsatte rådighedsbeløb.

   

  Model D: Der gives en anlægsbevilling til udgifter på 0,3 mio. kr. til udarbejdelse af nyt projekt. Anlægsbevillingen foreslås finansieret af det allerede afsatte rådighedsbeløb.

  Vurdering

  Administrationens vurdering er opdelt på de fire modeller, der er skitseret i sagen:

   

  Model A: Yderligere midler til gennemførelse af projektet samt optioner

  Administrationen vurderer, at model A kan anbefales, såfremt den eksisterende samlede plan for etape 2 og den øvrige helhedsplan for udviklingen af Ringsted Sports Center, ønskes fulgt hurtigst muligt.

   

  Model B: Projektet sættes i bero med mulighed for senere genoptagelse

  Administrationen vurderer, at model B kan anbefales, såfremt den eksisterende samlede plan for etape 2 og den øvrige helhedsplan for udviklingen af Ringsted Sportscenter, ønskes fulgt på et senere tidspunkt

   

  Model C: Projektet omprojekteres for samlet at komme ned på det afsatte beløb

  Administrationen vurderer, at model C kan gennemføres, men at projektet vil forandres væsentligt i forhold til indhold, udtryk og funktionalitet. Rammen her vil fortsat være at opnå mest muligt af det eksisterende etape 2-projekt, herunder foyer. En omprojektering vurderes desuden at have konsekvenser for den samlede helhedsplan for Ringsted Sports Center, da man ved en minimering får svært ved at få en sammenhæng med de næste etaper.

   

  Model D: Der udfærdiges et nyt projekt med fokus på understøttelse af aktiviteter

  I model 2 udarbejdes der et helt nyt forslag til udvikling af Ringsted Sportscenter inden for den afsatte økonomiske ramme, men der tages ikke udelukkende hensyn til den udarbejdede helhedsplan for Ringsted Sportscenter. Der vil blive udarbejdet et helt nyt projektforlag bl.a. inkl. involvering af følgegruppe for brugerne samt foreningsliv. Nuværende etape 2 samt helhedsplan vil ikke være gældende længere. Det er administrationens vurdering, at der for de afsatte midler alternativt kan udfærdiges nogle gode projekter til understøttelse af de eksisterende aktiviteter i sportcenteret.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at, mulighed B vælges og projektet afsluttes og rådighedsbeløb på 33,34 mio. kr. ligges tilbage i kassen

   

  eller…

   

  1. at mulighed D vælges og der gives en anlægsbevillig på 0,3 mio. kr. som finansers af rådighedsbeløbet, til arbejdet med nyt projektforslag.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-02-2020

  Orienteringen tages til efterretning med bemærkning om, at udvalget ønsker, at der arbejdes videre med udviklingen af Ringsted Sport Center.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 24-02-2020

  Henrik Kjær foreslår model A med den bemærkning, at sagen sendes i udbud igen på en måde som giver større frihed i materialevalg, eks. funktionsudbud.

   

  Forslaget faldt efter afstemning

   

   

  A

  Per Flor

  A

  Lisbeth Andersen

  V

  Timo Jensen

  V

  Line Lynnerup

  O

  Daniel Nørhave

  R

  Lars Tegl Rasmussen

  Ø

  Henrik Kjær

  For

  X

  X

   

   

   

   

  X

  Imod

   

   

  X

  X

  X

  X

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstillingens ad 2 anbefales godkendt efter afstemning.

   

   

  A

  Per Flor

  A

  Lisbeth Andersen

  V

  Timo Jensen

  V

  Line Lynnerup

  O

  Daniel Nørhave

  R

  Lars Tegl Rasmussen

  Ø

  Henrik Kjær

  For

  X

  X

  X

  X

  X

  X

   

  Imod

   

   

   

   

   

   

  X

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

  Henrik Kjær stemmer imod med den begrundelse, at en ændring af projektet enten kan føre til en væsentlig forringelse af projektet eller en fordyrelse af projektet.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-03-2020

  Sendes tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på at inddrage følgegrupper og Sportscentrets bestyrelse og præcisere den økonomiske ramme.

  Supplerende sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede den 3. marts 2020 at sende dagsordenen tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på at inddrage følgegrupper og Sportscentrets bestyrelse og præcisere den økonomiske ramme.

   

  Der har den 8. juni 2020 være afholdt møde med følgegruppen og Sportscenterets bestyrelse, referat se bilag 2. Mødet var planlagt i marts, men blev udskudt pga. coronanedlukning og forsamlingsforbud.

   

  På mødet var konklusionen hos følgegruppen, at der er fuld opbakning til en realisering af Helhedsplanens etape 2. Tilbagemeldingen var, at model A er første prioritet (dvs Byrådet bevilliger yderligere midler til gennemførelse af projektet samt tager stilling til, hvilke optioner der skal indgå i det samlede projekt.). Ingen af de øvrige modeller anses for attraktive for følgegruppen. Hvis model A ikke besluttes, ønsker følgegruppen en ny dialog.

   

  Hvis model A vælges, skal der besluttes en tillægsbevillig på 10,5 mio. kr, eventuelt i budget 2021.  Herudover anbefaler administrationen, at der også bevilliges 0,5 mio. kr. til løst inventar, som i oplægget fremgår som en option, i alt 11 mio. kr. 

  Administrationen anbefaler at der også tages stilling til, om øvrige optioner skal indgå i en evt. model A.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-06-2020

  Taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

 • Punkt 16 Modeller for biblioteksbetjening i lokalområder

  SagsID/Sagsnummer: 20/8889
  Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget
  bilag_1_mobib_sag_-_afsluttende_rapport.doc.pdf_-_mobib_sag_-_afsluttende_rapport.doc.pdf.pdf bilag_3_oekonomi_for_etablering_og_drift_af_lokalbibliotek_i_et_selvstaendigt_lokale_og_uden_sammenlaegning_af_materialer4.docx.pdf bilag_2_oekonomi_for_etablering_og_drift_af_faelles_bibliotek_mellem_skole_og_ringsted_bibliotek4.docx.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

  x

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

  x

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Med denne sag fremlægges et oplæg med princip-modeller for biblioteksdækning i lokalområderne fx på det lokale skolebibliotek som bestilt af Kultur- og Fritidsudvalget i februar 2020. Sagen fremlægges med henblik på, at der træffes beslutning om, hvilken princip-model der skal arbejdes videre med ift., at denne princip-model kan indgå i budgetproces for 2021.

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted Bibliotek ansøgte i 2017 Udviklingspuljen for Folkebiblioteker og Pædagogiske Læringscentre under Slots- og Kulturstyrelsen om midler til projekt ”Bib-to-go”. Projektet blev udvalgt og fik tildelt i alt kr. 175.000. Projektet, der erstattede bogbussen med et mobilt containerbibliotek – Mobibben – i fire landområder, løb frem til oktober 2019, hvorefter der blev evalueret og afrapporteret til styrelsen. Evalueringen viste, at der på alle stoppesteder var en væsentlig stigning i antal besøgende. Samlet set var der over 4 gange flere besøgende (430%) i Mobibben end i bogbussen (evalueringsrapport i bilag 1).

   

  I marts 2020 besluttede Byrådet, at det eksisterende Mobib-tilbud skulle fortsætte. I forbindelse med sagsbehandlingen bestilte Kultur- og Fritidsudvalget ”et yderligere oplæg til biblioteksdækning i lokalområderne fx på det lokale skolebibliotek til budget 2021”.

   

  Administrationen kan pege på fire princip-modeller for biblioteksdækning i lokalområderne. Baggrunden for, at der er tale om princip-modeller er, at der ikke er gennemført besigtigelse af de enkelte lokalområder og skoler fx i forhold til, om der er plads til lokal bibliotekstilbud, ligesom der er tale om generelt beregnede modeller.

   

  De fire princip-modeller er:

   

  1. Et bibliotekstilbud, hvor Ringsted Bibliotek og et skolebibliotek laver et kombi-bibliotek med fælles samling i fælles lokaler
  2. Et bibliotekstilbud, hvor Ringsted Bibliotek etablerer bibliotek i selvstændigt lokale på skole eller anden lokalitet
  3. En fast placering af en Mobib på en egnet lokation
  4. En Mobib, der hver 4. uge er placeret på en egnet lokation

   

  For alle de fire princip-modeller gælder, at samlingen af ekstra materialer som Ringsted Bibliotek bidrager med, bliver en del af hele bibliotekets samling, og at man derfor lokalt vil drage fordel af en løbende rotation og fornyelse i det lokale tilbud af materialer. Dertil vil man kunne bestille materialer både fra hovedbiblioteket i Ringsted og fra andre biblioteker i landet.

   

  For alle fire princip-modeller gælder desuden, at der vil blive arbejdet på at tilknytte lokalråd og frivillige i landområdet til løsningen.

   

  Ad. 1 – Kombi-bibliotek ml. skolebibliotek og bibliotek
  Et kombi-bibliotek kan etableres i mange former og med forskellige ambitionsniveauer. Nogle har en forholdsvis stor samling af materialer og fungerer samtidig som lokalt kulturhus med gode opholdsmuligheder og supplerende kulturtilbud til skolebørn og lokalområde. Andre kombi-biblioteker er baseret på en ”grundpakke”, hvor skolens samling udvides for at fastholde en lokal kapacitet ved indtræden i det nationale lånesamarbejde, og hvor folkebiblioteket særligt bidrager med en mindre samling af ungdoms- og voksenmaterialer. Der ombygges/tilbygges lokaler til den større fælles samling, og adgangsforhold og teknologi etableres således, at biblioteket kan fungere selvbetjent.

   

  Udgangspunktet for denne vurdering er en ”grundpakke”-løsning.

   

  Fordelene ved denne løsning frem for ikke fuldt skoleintegrerede løsninger er, at landområdernes borgere får adgang til at låne skolebibliotekets materialer med hjem, og for skolen bliver det en lettere adgang til de ekstra materialer fra Ringsted Bibliotek.

   

  Ulemperne ved denne løsning er, at dele af skolens samling kan være udlånt til andre biblioteker i landet – eller udlånt lokalt til borgere i landområdet. Det kræver derfor ekstra planlægning for lærere eller pædagogisk personale, der skal sikre at bestemte materialer er hjemme. Denne løsning er også en dyrere løsning end de øvrige beskrevne muligheder. I forhold til et lignende selvstændigt bibliotekstilbud, så bliver der særligt øgede udgifter til styring af samlingerne, indkøb til samlingerne og samarbejde om det fælles tilbud. Endelig forudsætter denne løsning, at skolen har ledige kvadratmetre i tilknytning til skolebiblioteket, og at der kan gives adgang for offentligheden, hvilket i praksis kan vise sig at være en udfordring.


  Ad. 2 – Bibliotek i selvstændigt lokale i lokalområdet
  Et bibliotekstilbud etableret i et selvstændigt lokale er ikke bundet ift. at skulle tilpasses til fysiske rammer omkring et skolebibliotek. Det kan derfor være lettere at finde et egnet lokale enten på eller uden for en skole. Et sådan tilbud er også mere enkelt at drifte, og det giver ikke skolerne ekstra etablerings- og driftsudgifter eller behov for omorganisering. Desuden beholder skolen fuld rådighed over sin samling. Til gengæld opnår landområdet ikke adgang til skolens samling, og skolens brug af det selvstændige bibliotekstilbud bliver sidestillet andre borgere.


  Ad. 3 – Fast placering af mobib i lokalområdet
  Mobibben kan anvendes i en fast placering som alternativ til istandsættelse og indretning af et lokale. Fordelen er, at Mobibben er afprøvet og udviklet til biblioteksbrug, og at den ikke kræver særlige forberedelser eller afprøvninger i sin indretning og funktion. Ved udbredelsen af flere Mobib’er vil den også blive et kendt og genkendt varemærke, der let kommunikerer, at ”her er et bibliotekstilbud”. Driften er enkel og skulle der efter en periode være behov for at justere på bibliotekets placering i landområdet, så gøres det forholdsvist enkelt. Placering af en permanent Mobib vil skulle godkendes på samme måde som opførelsen af en bygning, og lige som den eksisterende Mobib, så skal en egnet placering i forhold til adgang, strøm m.m. findes. Øvrige forhold ligner mulighed nr. 2 ”bibliotekstilbud i et selvstændigt lokale”.

   

  Ad. 4 – Mobib hver 4. uge som i dag

  En Mobib, der kan dække fire landområder med et stop hver 4. uge. Denne løsning blev afprøvet i 1 år og evalueret i oktober 2019. Der var stor tilfredshed med denne løsning og i forhold til bogbussen steg udlån og besøg væsentligt. Konceptet er afprøvet og vil let kunne iværksættes. Da bogbus og Mobibben i dag dækker 10 landområder, så vil indkøb af yderligere to Mobibber give en overkapacitet på to uger pr. runde – da tre Mobibber i alt vil kunne dække 12 landområder. Beregningerne er imidlertid lavet til dækningen af de 10 områder, og yderligere brug af Mobibben vil kræve ekstra ressource ift. flytning, samarbejdsrelationer, rengøring og udskiftning af materialer. At anvende Mobibben til placering ved andre lokationer/begivenheder er en ekstra mulighed ved denne løsning, der vil dog skulle bruges ekstra midler til dette.

  Inddragelse og høring

  I forhold til sagen er der ikke sket inddragelse, men der er i dag et samarbejde med Landsbyforum og de enkelte lokalråd om den nuværende Mobib-løsning. Ved dækning af flere områder med Mobibben eller ved etablering af kombi-bibliotek eller selvstændigt bibliotekstilbud vil lignende samarbejder skulle startes op med relevante parter i lokalområderne.

  Økonomi

  I forhold til mulighed 1 og 2, der omfatter integration i eksisterende bygninger og skolebibliotek (1), kan der ikke gives et endeligt økonomioplæg uden at lave konkrete byggetekniske vurderinger og beregninger på bestemte lokationer. Dette er et omfattende arbejde, der ikke er igangsat i denne fase. Det vurderes dog, at denne integration generelt vil udgøre en væsentlig del af etableringsomkostningerne.

   

  Etableringsudgifterne for anlægsdelen er for principmodel 1 og 2 estimeret af administrationen, hvor der er opsat en række forudsætninger for etableringen, som der herefter er anvendt standardpriser på (bilag 2 og bilag 3).

   

  Den eksisterende Mobib dækker 4 landområder/stoppesteder. De resterende 6 landområder/stoppesteder dækkes med en bogbusrute, der koster kr. 169.344 i årlige driftsudgifter.

   

  Nedenfor er anvist nettoudgifter i de fire princip-modeller fratrukket besparelsen fra en nedlæggelse af bogbusruten. Forudsætningen er en fuld nedlæggelse af bogbusruten, da en delvis nedlæggelse af de resterende stop vil fastholde en række grundudgifter til bogbusruten.

   

  Tabellen viser udgifter ved 1 tilbud i 1 landområde (kr.) ved samtidig nedlæggelse af bogbusrute:

   

   

  *Det forudsættes, at der købes i alt 3 stk Mobib, og at rabatten fordeles lige mellem de tre

  **Det forudsættes, at denne Mobib dækker 4 stop/landområder, og at der kun købes 1 stk. Mobib

  ***Det forudsættes, at denne Mobib dækker de to sidste landområder, at der i alt købes 2 stk. Mobib, og at rabatten tilskrives dette køb

   

  Bogbussen dækker i dag 6 lokalområder – Jystrup, Valsømagle, Fjellebro, Kværkeby, Vigersted og Høm.

   

  En Mobib kan maksimalt dække 4 lokalområder. Den skal have et rul med 1 uge i hvert lokalområde hver 4. uge. Dette skyldes logistik ift. bl.a. reserveringer, udlånsperioder og mulighed for at aflevere rettidigt. Dette betyder, at en Mobib maksimalt kan dække 4 stoppesteder. Mobibben kan derfor heller ikke løbende skifte stoppesteder ud, og den kan derfor heller ikke over en periode dække 5 eller 6 stoppesteder.

   

  Forudsætningen for at etablere stoppesteder for Mobibben er, at lokalområderne bidrager til opsyn og oprydning ift. Mobibben. Desuden skal der være mulighed for en egnet placering ift. strøm, internetdækning, aflæsserplads og diverse godkendelser fra Teknik og Miljø.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at alle de fire beskrevne princip-modeller kan gennemføres, og at alle modeller vil give en bedre biblioteksbetjening i lokalområderne.

  Administrationen vurderer, at hvis der skal arbejdes videre med principmodel 1 og 2, vil det kræve, at der sker et konkret valg af lokation, og der vil herefter skulle ske konkrete beregninger af udgiften til etablering og drift på denne/disse lokationer.

  Administrationen vurderer endeligt, at evalueringen af projektet med Mobibben har vist en væsentlig stigning i antal besøgende med samlet set over 4 gange flere besøgende (430%) i Mobibben end i bogbussen, og at en mobib-løsning dermed har vist sig at være et godt tilbud som lokal biblioteksbetjening og med stor borgeranvendelse.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at en mobib-løsning som model 3, 4a eller 4b indgår i budgetproces 2021.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 15-06-2020

  Taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-06-2020

  Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at model 3, 4a og 4b indgår i budgetproces 2021.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu