Du er her

Kultur- og Fritidsudvalget - 20-04-2021

Kultur- og Fritidsudvalget - 20-04-2021

Dato: Tirsdag den 20. april 2021 Tid: Kl. 17:30
Udvalg/Råd: Kultur- og Fritidsudvalget
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

  Beslutning

  Godkendt

 • Punkt 2 Koncept for endelig disponering af udearealerne ved Ringsted Sport Center (RSC).

  SagsID/Sagsnummer: 21-000437
  Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget
  rammebeskrivelse_af_udviklingsplan_for_udearealerne_ved_ringsted_sport_center.pdf ringsted_sport_center_skitse_25.03.2021.pdf

  Indhold

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

  x

  Indstilling

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Beskrivelse af sagen

  I følge projekts tidsplan skal Kultur- og Fritidsudvalget på udvalgsmødet i april forelægges forslag til koncept for endelig disponering af udearealerne ved RSC. Kultur- og Fritidsudvalget har på udvalgsmødet den 15/12-20 bedt om projektstatus med deltagelse af repræsentanter fra følgegruppen og DGI til udvalgsmødet i april.

  I det følgende beskrives de elementer, der samlet set tegner konceptet, som interessenterne med ideer og forslag har peget på, og som sammenholdt med empiri, vurdering, udmøntning af politisk opdrag og adressering af vilkår skal danne afsæt for beslutning om koncept for endelig disponering af projektområdet. Hvis forslaget godkendes vil Kultur- og Fritidsudvalget få færdigt materiale til beslutning til udvalgsmødet den 15. juni (Se rammebeskrivelse af leverance i bilag 1).

  Koncept
  I forlængelse af en grundig involveringsproces er der indleveret hele 94 ideer og forslag fra et bredt spektre af anlæggets nuværende- og potentielt nye interessenter. Forslag og ideer er kategoriseret i 6 spor, som samtidig er aktivitetsområderne i forslaget til konceptet for områdets disponering: Bold, sand, asfalt, løb/styrke/OCR, ketcher og vand. Interessenter fra sporene har været samlet til dialog med projektgruppe, og ideer og forslag er drøftet og kvalificeret yderligere.  

  Der er desuden fremkommet ikke-aktivitetsspecifikke ønsker om rammer for fællesskab, hænge-ud-steder, legepladser, rekvisitrum og etablering af stibelysning på anlægget. Dette vil også indgå i den endelige udviklingsplan.

  Blandt interessenterne spores et stort fokus på egen idræt og tilhørende facilitet og her har opgaven bl.a. været, at drøfte flerfunktionelle facilitetsmuligheder med interessenter fra sporene, så flest mulige idrætsaktive og borgere kan få glæde af de faciliteter, der med tiden etableres.

  I det foreløbige tegningsmateriale (bilag 2) fremgår placering af faciliteter bl.a. med udgangspunkt i overvejelser om:

  • at skabe en hovedakse, der forbinder faciliteterne og forbinder anlægget med bydelene i flere retninger.
  • sammenhængen til Helhedsplanen, så man får oplevelsen af et sammenhængende sportscenter – ude som inde, så der dermed opnås synergi i udviklingen og tilblivelsen af faciliteterne.
  • at udbygge væsentlige funktioner i umiddelbar nærhed af sportscentret.  
  • at udbygge infrastrukturen og lave et meget mere åbent anlæg med stibelysning.
  • at skabe mødesteder, der kan virke som inspiration og motivation til træning og motion.
  • at liv, mangfoldighed af segmenter og aktivitet skaber tryghed.

  Gevinsten ved at borgere i højere grad anvender stisystemet som transportvej er, at man kan blive inspireret af de aktiviteter, man møder på sin vej, og et ønske om at indgå i det fællesskab man passerer, og som man bliver nysgerrig efter at udforske nærmere.

  Vilkår og byudviklingsperspektiv
  Visionen for området er beskrevet i Ringsted Kommunes Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed. Afsættet i denne er, at der skal udvikles rammer og vilkår for både det organiserede og selvorganiserede fritidsliv. Hertil blandt andet plads til det sunde, det skæve, det sjove og det sublime. Antallet af- og kvaliteten i oplevelser og events skal udvikles til glæde for borgere i Ringsted Kommune samt for at understøtte tiltrækningen af nye.

  En af grundstenene i udviklingen af udearealerne er at øge muligheden for, at flere borgere i kommunen kan være fysisk aktive. Faciliteterne skal både være anvendelige for det stærke og forankrede foreningsliv ved RSC, men skal også være attraktive for institutioner, selvorganiserede grupper og/eller enkeltpersoner. Området skal udvikles til at være en endnu mere integreret del at Ringsted By, og et aktiv for borgere der ønsker at være fysisk aktive. Her har akse og øvrig infrastruktur i tegningsmaterialet en væsentlig funktion.

  Det vil i planen blive prioriteret højt, at adgangsforhold og stiforløb er sammenhængende med området udenfor RSC. Det vil skabe et naturligt flow af mennesker, både dem der skal til RSC for at anvende faciliteterne, eller fordi man kan anvende stisystemet som transportvej fra en bydel til en anden bydel i Ringsted. Dette flow af mennesker har flere positive effekter.

  Bane 8 (Gamle stadion) placeret ved siden af ridehallen på Teglovnsvej, er i lokalplanen udlagt som rekreativt område. Hvis området skal have anden anvendelse, vil det kræve en ændring af lokalplanen. Både Ringsted IF Herre- og Dameklubbernes formænd peger på, at området ved et eventuelt frasalg kan være medfinansierende til en opgradering af det øvrige anlæg med fokus på at der skabes bane- og lysforhold, der kan give langt større udnyttelsestid, f.eks. hybrid- eller kunstbane med tilhørende lysanlæg. Ved et evt. frasalg vil der desuden skulle anvises et andet areal til camping til Ringsted Festivalen.

  Afklaringspunkter
  Der er områder, der skal afklares inden den endelige udviklingsplan kan realiseres – forventelig politisk behandling til 15. juni. I lokalplanen for området (lokalplan 301) er omfang og placering af parkeringspladser ved eksisterende og ny bebyggelse fastlagt. Såfremt det besluttes i stedet at udnytte disse parkeringsarealer til f.eks. opførelse af idrætsfaciliteter, vil det kræve en ændring af/dispensation til lokalplanen i forbindelse med vedtagelse af udviklingsplanen for udearealerne. Hvis det fremtidige antal p-pladser ønskes ændret i forhold til den nuværende lokalplan, vil dette ligeledes kræve en ændring af/dispensation til lokalplanen.

  Scenarier for øget trafiksikkerhed udarbejdes og tænkes ind i forbindelse med udbygning af faciliteter, der grænser op til af Stadion Allé, hvor der vil komme et større flow af mennesker i takt med udbygningen.

  Ved væsentlige ændrede forhold på anlægget, vil der skulle udarbejdes VVM-redegørelser (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Det må påregnes at forlænge den samlede etableringsperiode ved faciliteter, der skaber væsentlige, ændrede forhold.

  Adressering af udfordringer med støj fra skaterbanen søges løst med anden placering samt udformning i beton. Den lejlighedsvise støj fra højtalere med høj musik søges løst ved tidlig inddragelse af SSP i projektet og efterfølgende, lys på stisystem og ved nye faciliteter, velovervejet infrastruktur og placering af faciliteter og opholdssteder med større flow til følge og generel åbning af hele anlægget. 

  Advisory
  Projektets råmateriale og form er gennemgået af Lokale- og Anlægsfonden (LOA), som bl.a. vurderer, at udviklingsplanen bør være retningsgivende, men også rummelig ift. fremtidige udviklingsmuligheder, så anlægget fremstår smidigt og vågent i relation til idrætternes udvikling og nye tendenser ifm. bevægelse, aktivitet og facilitetsudvikling. Det bør hvile på faglig, funderet empiri som f.eks. konklusionerne fra IDAN rapporten (Idrættens Analyseinstitut), som er bilagsmateriale til projektet (ringsted.dk/rsc).  

  LOA anbefaler også, at anlæggets vision tydeliggøres og omsættes, så det kontinuerligt står klart hvad det særlige er ved at komme og færdes i RSC samt hvem RSC er til for.

  Produkt
  Produktet, som Ringsted Kommune skal stå med efter processen, er en langsigtet, faseopdelt udviklingsplan, som er summen af en grundig, relevant og inddragende proces, der skal give det bedst mulige grundlag for fremtidige dispositioner og politiske beslutninger vedr. udearealerne. Det skal være et overblik over fremtidige indsatsområder og dermed give mulighed for at tilgå udviklingsplanen i etaper. Tekstmateriale er under udarbejdelse, og fremlægges forventeligt i forbindelse med dagsordenen til juni-mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. Rammebeskrivelse for leverance er vedlagt sagsfremstillingen som bilag.

  Inddragelse og høring

  Høj involveringsgrad hvilket bl.a. kommer til udtryk i antallet af indkomne ideer og forslag. Det foreløbige tegningsmaterialet er drøftet i projektets følgegruppe den 24/3. Følgegruppen er endvidere repræsenteret til Kultur- og Fritidsudvalgsmødet.

  Økonomi

  Projektøkonomien er afsat af Byrådet. Fremtidige økonomiske prioriteringer til opførelse af faciliteter anbefales at indgå i fremtidige budgetprocesser samt ved fondssøgning.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at potentialet i de mange forskellige muligheder for at benytte områdets udendørs og indendørs idrætsfaciliteter, potentielt kan gøre RSC til en af de foretrukne destinationer for den aktive familie på Sjælland. Her vil man kunne holde ferie og dyrke en masse idræt. Det er en af fordelene ved at mange af faciliteterne indrettes, så de kan anvendes i en selvorganiseret form (discgolf, padel, fodbold, stisystemer til løb, cykling, rullesport, MTB-spor i den omkringliggende natur, svømme- og sauna-land, skaterfaciliteter, beach-baner og meget mere) og af de etablerede foreninger.

  Administrationen vurderer, at den politiske vision for idræts- og fritidsområdet er overordnet retningsgivende for RSC, som det også fremgår af Brugerrådets mandat for RSC. Det vil sikre synergi mellem udvikling, drift og vision og dermed rummelighed ift. fremtidige beslutninger for anlægget.

  Indstilling

  Direktionen indstiller at, administrationens forslag til koncept for endelig disponering af udearealerne ved RSC godkendes.

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Kultur- og Fritidsudvalget den tir, 20/04/2021 - 17:30
  Plan- og Boligudvalget den man, 26/04/2021 - 17:00

  Beslutning

  Udvalget godkender de overordnede principper og rammer for det videre arbejde. Bane 8 indgår med nuværende anvendelse. Der ønskes et temamøde for Byrådet inden næste fremlæggelse for udvalg og Byråd.

 • Punkt 3 Orientering om status på coronarelaterede tiltag

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

  Indhold

  Indledning
  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

  X

  Indstilling

  Beslutning

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  I denne sag orienterer administrationen om Coronarelaterede tiltag på Kultur- og Fritidsudvalgets område, og der gives mulighed for, at udvalget kan komme med idéer til gennemførelse.

  Indstilling
  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Kultur- og Fritidsudvalget den tir, 20/04/2021 - 17:30

  Beslutning

  Taget til efterretning.

 • Punkt 4 Udbudsplan 2021

  SagsID/Sagsnummer: 21-1470A
  Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

  Indhold

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

  Indstilling

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Med denne sag skal der tages stilling til udbudsplanen for 2021, herunder om udbuddene kan delegeres til administrationen eller de skal behandles politisk samt om nye udbud skal medtages på udbudsplanen.

  Beskrivelse af sagen

  Udbudsplanen for 2021 er udarbejdet i henhold til Ringsted Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik med henblik på at efterleve udbudspligten. Udkast til udbudsplanen er dannet ud fra følgende parametre: Gentegning af aftaler der står overfor at udløbe, nye udbud fra Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI), Fællesudbud Sjælland (FUS) og Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT), samt organisationens ønsker til udbud for den kommende periode. Organisationens ønsker er tilvejebragt og prioriteret på bl.a. dialogmøder med fagcentre og stabe.

  Økonomiudvalget har som udgangspunkt beslutningskompetencen i forhold til udbudsdesign, tildelingskriterier mv. Økonomiudvalget kan uddelegere kompetencen til administrationen, hvorefter administrationen i praksis har beføjelse til at gennemføre udbuddet uden forudgående politisk involvering. Det foreslås at Økonomiudvalget delegerer kompetencen til at gennemføre udbuddene og tilbudsindhentningerne til administrationen.

  Udbudsplanen 2021 fremstilles i fagudvalg for at det politiske niveau har mulighed for at indstille at tildelingskriterier og udbudsdesign behandles politisk, alternativt kan bringe nye udbud ind på udbudsplanen. Hvis det politiske niveau ønsker at have indflydelse på tildelingskriterier og udbudsdesign skal de respektive udbud ikke delegeres til administrationen.   

  Der er tale om en bruttoliste over de planlagte udbud i Ringsted Kommune i 2021 (perioden dækker 2. kvartal 2021 til og med 1. kvartal 2022). Udbud af Bygge- og anlægsopgaver fremgår særskilt af Ringsted Kommunes anlægsplan.

  Udbudsplanen er et dynamisk dokument, hvilket betyder at der henover perioden kan ske ændringer i planen. Ændringer kan ske hvis f.eks. tidsplaner mv. ændrer sig, eller der ekstraordinært bliver behov for at prioritere uplanlagte udbud ind på planen.

  Indkøb har ud fra de afholdte dialogmøder med center- og stabschefer sammensat nedenstående forslag til en udbudsplan for 2021. Der er tale om 11 egne EU-Udbud som gennemføres i samarbejde mellem indkøb og fag- eller stabscentre og eventuelt med fagcentrets egen brug af ekstern konsulent. Udbud af vinduespolering gennemføres alene af Vej- og Ejendomscenter. 

  Tabel 1: Udbudsplan 2. kvt. 2021 til og med 1. kvt. 2022

   Nr.

  Navn

  Kontraktejer

  1

  Vinduespolering

  Vej- og Ejendomscenter

  2

  Sundhedsplatform til Sundhed og Træning

  Social- og Sundhedscenter

  3

  Nødkald og vagtcentral

  Social- og Sundhedscenter

  4

  Skadedyrsbekæmpelse

  Teknik- og Miljøcenter

  5

  Jobcentersystem

  Arbejdsmarkedscenter

  6

  Telefoniløsning

  Jura, Digitalisering og IT

  7

  Opstilling og drift af udstyr på biometrioptag (pas, kørekort mv.)

  Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenter

  8

  Elektronisk låsesystem - hjemmeplejen

  Social- og Sundhedscenter

  9

  Svømmehals- og tandlægekørsel, samt lejlighedskørsel

  Økonomi og Indkøb

  10

  Kørsel til skoler og dagtilbud for pensionister og handicappede i Ringsted Kommune

  Økonomi og Indkøb

  11

  Institutionssystem/ pladsanvisning

  Børnecenter

  12

  Adgangskontrol i administrative bygninger samt sikring af øvrige bygninger*

  Vej- og Ejendomscenter

  *gennemføres alene af VEC uden involvering fra indkøb.

  Ud over de ovenfor anført EU-Udbud er der i kommunen behov for assistance fra indkøb i forbindelse med nogle større tilbudsindhentninger, vist i tabel 2 nedenfor.

  Tabel 2: Større tilbudsindhentninger 2. kvt. 2021 til og med 1. kvt. 2022

   Nr.

  Navn

  Kontraktejer

  13

  Forpagtning af pavillion på torvet

  Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenter

  14

  Cateringydelser Ringsted Kongrescenter

  Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenter

  15

  Bankforretninger

  Økonomi og Indkøb

  16

  Forpagtningskontrakt - café og kiosker under Ringsted Sport center

  Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenter

  Særlig Corporate Social Responsibility (CSR) opfølgning

  I forbindelse med godkendelse af Udbudsplanen 2021 foreslås to udbud udvalgt til særlig CSR opfølgning. Udbuddene er udvalgt, da det er områder, hvor der erfaringsmæssigt kan være udfordringer f.eks. i forhold til ansættelsesvilkår, praktikpladser mv. De to udbud der foreslås til særlig CSR opfølgning er følgende:

  • Vinduespudsning
  • Bankforretninger

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at udbudsplanen, med oplæg til udbud der gennemføres af den centrale indkøbsafdeling, er udarbejdet med udgangspunkt i, hvordan Ringsted Kommune får gennemført flest mulige udbud.

  Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at udbudsdesign og tildelingskriterier ikke behandles politisk, men delegeres til administrationen
  2. at forslag til udbudsplan for 2021 godkendes.
  3. at forslag til udbud med særlig opfølgning på CSR godkendes.

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Ældre- og Genoptræningsudvalget den man, 22/03/2021 - 17:30
  Børne- og Undervisningsudvalget den man, 22/03/2021 - 18:00
  Kultur- og Fritidsudvalget den tir, 23/03/2021 - 17:30
  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den ons, 24/03/2021 - 17:00
  Klima- og Miljøudvalget den tor, 25/03/2021 - 18:00
  Plan- og Boligudvalget den man, 29/03/2021 - 17:00
  Økonomiudvalget den tir, 06/04/2021 - 17:00
  Kultur- og Fritidsudvalget den tir, 20/04/2021 - 17:30
  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den ons, 21/04/2021 - 17:00

  Ældre- og Genoptræningsudvalget den man, 22/03/2021 - 17:30

  Ad 1) Anbefales godkendt

  Ad 2) Anbefales godkendt

  Ad 3) Anbefales godkendt


  Børne- og Undervisningsudvalget den man, 22/03/2021 - 18:00
  Anbefales godkendt.
  Kultur- og Fritidsudvalget den tir, 23/03/2021 - 17:30

  Det indstilles at, der sker en yderligere kvalificering af hvordan den politiske involvering kan ske omkring udbudsprojekter i 2021. Udvalget ønsker sagen genoptages på udvalgets møde i april 2021.


  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den ons, 24/03/2021 - 17:00

  Sagen genoptages, når indholdet i de enkelte udbud er uddybet, så der er et kvalificeret beslutningsgrundlag.


  Klima- og Miljøudvalget den tor, 25/03/2021 - 18:00
  Anbefales godkendt.
  Plan- og Boligudvalget den man, 29/03/2021 - 17:00
  Anbefales godkendt. 
  Økonomiudvalget den tir, 06/04/2021 - 17:00

  Godkendt for de fagudvalg, der anbefaler at udbudsplanen godkendes.

  Udbudsplanen for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget genoptages, når der foreligger en indstilling fra de pågældende udvalg.

  Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalget indskrevet den 09-04-2021

  Den politiske involvering finder sted i forbindelse med designet af udbudskriterier, hvor politikerne kan vælge kriterierne og vægtningen af dem.

  Supplerende sagsfremstilling til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indskrevet den 09-04-2021

  Jobcenter system

  Jobcentrets fagsystem er det system, som anvendes til registrering, sagsbehandling og journalføring over alle tilmeldte borgeres forløb i Jobcentret, ud fra den til enhver tid gældende lovgivning på beskæftigelsesområdet. Der har ikke tidligere været politisk involvering i udbud af fagsystemet, da udbudsprocessen kræver et indgående fagkendskab til funktionaliteten og lovgivningen på beskæftigelsesområdet.

  Da fagsystemet skal kunne håndtere et stort antal data, er der tale om store og komplekse krav til systemets tekniske og sikkerhedsmæssige niveau, og der findes i øjeblikket kun to sådanne fagsystemer på markedet. Disse leveres begge af leverandører af flere typer af større IT-projekter, fagsystemer og informationsløsninger, til såvel private, som stat og kommuner:

  • Fasit, som drives af Schultz, som er det system, Ringsted Kommune aktuelt anvender
  • MOMENTUM, som drives af KMD.

  Der er ikke i øjeblikket kendskab til, at nye systemer er under udvikling, og  det forventes således ikke, at der inden for den nærmeste fremtid vil komme nye til.

  Det er p.t. under afklaring i Administrationen, om fagsystemet skal i udbud, da dette skal ske i et samarbejde mellem flere kommuner. Alternativt vil Ringsted Kommune  kunne benytte sig af gældende SKI aftaler, som omfatter aftaler med begge de eksisterende udbydere.

  Sundhedsplatformen LIVA

  Sundhedsplatformen LIVA giver en digital platform for at arbejde med livsstilsændringer.

  Sundhedsteamet vejleder digitalt, og forskellige data for borgerens aktiviteter og sundhedstilstand kan lægges ind i systemet, så sundhedskonsulenten kan tilgå det, og tage det med i vejledningen.

  Udvalget har allerede bestilt en særskilt sag om udbuddet af sundhedsplatformen.


  Beslutning

  Anbefales godkendt. Udvalget ønsker at se udbud af Torvepavillon samt forpagtning café og kiosker, Ringsted Sport Center.

 • Punkt 5 Status på ansøgninger til Udviklingspulje 2021 til den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler)

  SagsID/Sagsnummer: 20-16127A
  Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget
  bilag_1_notat_telefonsamtale_med_bent_christiansen.pdf

  Indhold

   

  Indledning

  Sagsgang: 

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

  x

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Byrådet har afsat kr. 100.000 til en udviklingspulje til aftenskoler. Puljen løber i 2021, og fristen for at indsende ansøgninger var den 15. marts 2021. Puljen er forankret i Kultur- og Fritidsudvalget, der beslutter fordeling af tilskuddet.

  Da der ikke er indkommet nogen ansøgning, kan udvalget ikke tage stilling til fordeling af puljen.

  Med denne sag skal udvalget derfor beslutte om puljen ikke skal udmøntes, eller om den skal udbydes igen.  

  Beskrivelse af sagen

  Byrådets har afsat kr. 100.000 kr. på budget 2021 til en udviklingspulje til aftenskolerne. Formålet med puljen er at give aftenskolerne økonomisk mulighed for at udvide deres eksisterende tilbud og kurser.

  På Kultur- og Fritidsudvalgets møde i december 2020, blev retningslinjer for puljen besluttet. Af retningslinjerne fremgår det blandt andet:

  • at der er en ansøgningsfrist for puljen den 15. marts. 
  • at aktiviteterne skal gennemføres i 2021
  • at tilskuddet udbetales når, der indsendes dokumentation for at aktiviteten er igangsat

  Intentionen med dette var:

  • at aftenskolerne kunne nå at igangsætte nye aktiviteter i 2021.
  • at tilskuddet kunne nå at blive udbetalt i regnskabsåret 2021.

   

  Formidling og information om puljen

   Puljen er målrettet aftenskolerne i Ringsted Kommune, som alle er blevet direkte kontaktet med oplysninger om retningslinjer og ansøgningsfrist. Puljen er endvidere forelagt Samrådet for den folkeoplysende voksenundervisning, hvor alle aftenskoler er repræsenteret. Aftenskolerne har således kendt til puljen siden medio december 2020.

   

  Inddragelse og høring

  Administrationen har haft telefonisk kontakt med formanden for Samrådet for den folkeoplysende voksenundervisning omkring de manglende ansøgninger til udviklingspuljen. Formanden er af den opfattelse, at alle skoler i de sidste mange måneder har været optaget af at enten gennemføre eller aflyse skolernes almindelige aktiviteter. Coronarestriktionerne har givet ekstra arbejde for skolerne, og der har derfor ikke været udviklingsmuligheder på dagsordenen. Det er formandens helt klare opfattelse at skolerne er interesseret i en udviklingspulje. Formanden foreslår derfor at puljen overføres til 2022. Notat fra telefonsamtale med formanden er vedlagt som bilag 1.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at en af årsagerne til at aftenskolerne ikke har ansøgt puljen, er den nuværende coronasituation. Restriktionerne har i længere perioder lukket de almindelige aftenskoler aktiviteter. Aftenskolerne har derfor skullet planlægge og gennemføre aktiviteter på andre måder, samt sikre overlevelse af deres skoler. Dette har krævet kræfter og energi, og det er derfor administrationens vurdering, at der ikke har været en fornødne tid og energi til at udbygge eksisterende tilbud og kurser. Dette svarer godt sammen med formanden for Samrådet for den folkeoplysende voksenundervisnings vurdering.

  Administrationen foreslår på den baggrund følgende to modeller:

  Model A: Puljen udmøntes ikke, og pengene tilbageføres. Denne model har den konsekvens at aftenskolerne ikke får mulighed for at søge tilskud til nye aktiviteter i 2021.

  Model B: Puljen udbydes igen under budget 2022. Denne model giver aftenskolerne tid og kræfter til udvikling, planlægning og gennemførelse af udviklingsprojekter i 2022

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at model B vælges.

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Kultur- og Fritidsudvalget den tir, 20/04/2021 - 17:30

  Beslutning

  Godkendt.

 • Punkt 6 Dansk Politihundeforening, Ringsted afdelingen tilbyder markedsføring til DM

  SagsID/Sagsnummer: 21-1026A
  Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget
  bilag_ansoegning_fra_dansk_politihundeforening_afd._ringsted.pdf 2021-04_-_oekonomioversigt_intern_markedsfoering.pdf

  Indhold

  Indledning

  Sagsgang:

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  I denne sag skal udvalget beslutte om man vil købe markedsføring til DM i Politihunde.

   

  Beskrivelse af sagen

  Dansk Politihundeforening, Ringsted afdelingen er en godkendt forening i Ringsted Kommune. Foreningen afholder den 24.-26. september 2021 DM for politihunde.

  Der forventes ca. 250 deltagere, officials, hjælpere og figuranter til DMét.

  DMét er for både aktive tjenestehunde og civile, og afvikles i tre kategorier. Indmarchen der åbner DMét sker med politiorkester og deltagere, og vil ske fra Scandic Hotels, igennem Ringsted Outlet og til hovedpladsen ved Falck-stationen.

  Der forventes 5.000 tilskuere hen over weekenden.

  DMét vil have "hovedkvarter" ved Falck-stationen ved Ringsted Outlet.

  Foreningen tilbyder følgende markedsføring:

  • markedsføring via Facebook
  • markedsføring via www.danskpolitihundeforening.dk
  • markedsføring via beachflag, bannere og andet udstyr som Ringsted Kommune kan stille til rådighed
  • markedsføring i program/katalog
  • pressemeddelelser der sendes til lokalemedier (TV2 øst, aviser og radio)

  Foreningen oplyser, at Scandic Hotels er reserveret til bl.a. officials.

  Foreningen anmoder om at udvalget køber markedsføring for 15.000 kroner.

  Der er afsat i alt 113.310 kroner på budgettet for 2021. Der resterer 88.310 kroner. Oversigt over allerede købt markedsføring vedlægges som bilag.

  Ansøgningen vedlægges også som bilag.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at ansøgningen opfylder kriterierne i retningslinjerne.

  Det er endvidere administrationens vurdering, at et eventuelt tilsagn vil være gældende i hele 2021, såfremt det viser sig at DMét må flyttes til anden dato grundet Covid19. 

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at der købes markedsføring for 15.000 kroner, og at tilsagnet vil være gældende i hele 2021.

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Kultur- og Fritidsudvalget den tir, 20/04/2021 - 17:30

  Beslutning

  Godkendt.

 • Punkt 7 Økonomisk støtte til Ringsted Kommunes forsamlingshuse

  SagsID/Sagsnummer: 21-002668
  Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget
  bilag_1_-_oversigt_over_tilbagemeldinger_fra_ringsted_kommunes_forsamlingshuse_paa_baggrund_af_henvendelse_fra_administratio.pdf

  Indhold

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  I forlængelse af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 23. februar 2021 følger denne sag op på administrationens henvendelse til Forsamlingshusene i Ringsted Kommune. Sagen lægger op til drøftelse af Ringsted Kommunes muligheder for at støtte Forsamlingshuse, der har mistet indtægt som følge af corona-restriktionerne.

  Beskrivelse af sagen

  På baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning på udvalgsmødet i februar 2021, skrev administrationen til forsamlingshusene i Ringsted Kommune og gjorde dem opmærksom på at de kan søge støtte gennem regeringens hjælpepakker på samme betingelser som andre, og inviterede til dialog om deres aktuelle situation hvis de har behov for det.

  Efterfølgende har flere forsamlingshuse taget kontakt til administrationen, og tilbagemeldingerne er kort opsummeret i Bilag 1.

  Ingen af de forsamlingshuse der har henvendt sig, har pt. opnået støtte fra hjælpepakkerne, men flere af dem skriver at de vil ansøge. Der ud over rummer henvendelserne ønsker om økonomisk støtte og om fritagelse eller nedsættelse af ejendomsskat.

  I det følgende beskriver administrationen mulighederne for at støtte forsamlingshusene og muligheden for at fritage forsamlingshusene for ejendomsskat.

  Generelt om kommunens mulighed for at støtte forsamlingshuse

  Generelt kan Ringsted Kommune give støtte til forsamlingshusene efter reglerne i kommunalfuldmagten, hvis kommunen selv kan varetage de opgaver, som forsamlingshusene udfører, og der er lige adgang til aktiviteterne. Desuden skal et kommunalt tilskud være øremærket til støtteberettigede aktiviteter.

  I Ringsted Kommune er forsamlingshusene organiseret forskelligt, og kan både rumme foreningsdrevne og kommercielle aktiviteter, som fx udlejning til beboelse og bortforpagtning af køkken. Kommunen må ikke støtte enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder, og det er derfor en forudsætning for lovlig støtte at:

  • Forsamlingshuset fortrinsvist bruges til formål som kommunen lovligt må støtte
  • Øvrig virksomhed der drives i eller fra forsamlingshusets lokaler er adskilt og sker på markedsvilkår, så der ikke gives støtte til enkeltvirksomheder eller enkeltpersoner

  Det er ikke muligt for administrationen at vurderer forsamlingshusenes økonomiske situation på baggrund af henvendelserne, dels fordi deres adgang til støtte fra hjælpepakkerne endnu ikke er endeligt afklaret og dels fordi flere af forsamlingshusene er organiseret som en blanding af forening og privat virksomhed. En vurdering af forsamlingshusenes økonomiske situation forudsætter et revisorpåtegnet regnskab og en redegørelse der viser adskillelsen mellem forening og evt. privat virksomhedsdrift på ejendommen og som godtgør at den private virksomhedsdrift sker på markedsvilkår.

  Økonomisk støtte via eksisterende puljer

  Administrationen har undersøgt muligheden for at give støtte til forsamlingshusene fra eksisterende puljer. Følgende puljer er undersøgt:

  • Helhedsplanspuljen

  Helhedsplanspuljen hører under Økonomiudvalget. Puljen administreres af Landsbyforum, og støtter projekter i overensstemmelse med lokalområdets helhedsplan.

   

  • Temaudviklingspuljen

  Temaudviklingspuljen hører under Økonomiudvalget. Puljen administreres af Landsbyforum, og støtter projekter inden for et overordnet tema, der besluttes årligt i Økonomiudvalget.

   

  • Kultur i Landområderne

  Puljen til Kultur i Landområderne hører under Kultur- og Fritidsudvalget. Puljen administreres af Landsbyforum, og støtter kulturelle aktiviteter, primært foredrag, teaterforestillinger og koncerter, hvor der som udgangspunkt også forekommer entreindtægter.

  Fritagelse eller nedsættelse af ejendomsskat

  Ifølge Ejendomsskattelovens § 7 e) kan Forsamlingshuse fritages for grundskyld(ejendomsskat), hvis de ikke drives erhvervsmæssigt. Denne mulighed for fritagelse finder allerede anvendelse for seks af forsamlingshusene, og de to (Vigersted Forsamlingshus og Landsbyhuset Gyrstinge) der endnu ikke er fritaget vil kunne søge om fritagelse. Fritagelse opnås ved ansøgning til Ringsted Kommune og gives administrativt. Fritagelsen gælder kun selve grundskylden, og forsamlingshusene skal således fortsat betale for renovation og rottebekæmpelse. Administrationen orienterer Vigersted Forsamlingshus og Landsbyhuset Gyrstinge om muligheden for at søge om fritagelse for grundskyld i henhold til Ejendomsskattelovens § 7 e).

  Inddragelse og høring

  Henvendelsen fra administrationen er sendt til Ringsted Kommunes otte forsamlingshuse.

  Økonomi

  Der er ikke afsat midler i budgettet til støtte til forsamlingshuse.

  Vurdering

  Administrationen vurderer at forsamlingshusene lovligt vil kunne støttes, hvis støtten gives til øremærkede støtteberettigede aktiviteter, og det sikres at der ikke gives støtte til enkeltvirksomheder eller enkeltpersoner. Da der ikke er afsat midler i budget 2021 til støtte til forsamlingshusene foreslår administrationen at forsamlingshusene henvises til at søge støtte inden for rammerne af eksisterende puljer.

  Sagen vurderes ikke at have særskilte konsekvenser for handicapområdet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at forsamlingshusene henvises til at søge støtte inden for rammerne af eksisterende puljer.

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Kultur- og Fritidsudvalget den tir, 20/04/2021 - 17:30

  Beslutning

  Godkendt.

  Andreas Karlsen stiller forslag om, at det tilføjes, at udvalget anbefaler en økonomiske prioritering af forsamlingshusene til Byrådets forhandlinger om en lokal corona hjælpepakke.

  Forslaget faldt efter afstemning.

  Navn Liste For Imod Undlod
  Sadik Topcu A X
  Torben Lollike B X
  Andreas Karlsen C X
  Daniel Nørhave O X
  Line Lynnerup V X
  Mazlum Øz V X
  Jan Jakobsen Ø X

  Et enigt Kultur- og Fritidsudvalg opfordrer til, at forsamlingshusenes vilkår indgår i Byrådets drøftelser om lokal corona-pakke.

 • Punkt 8 Ændringsforslag til budget 2022

  SagsID/Sagsnummer: 20-18238A
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_tidsplan_-_budget_2022.pdf bilag_2_-_oekonomiudvalget_aendringsforslag_til_budget_2022.pdf bilag_3_-_aeldre-_og_genoptraeningsudvalget_-_aendringsforslag_til_budget_2022_-_2025_v.160421.pdf bilag_4_-_social-_og_arbejdsmarkedsudvalget_aendringsforslag_til_budget_2022.pdf bilag_5_-_plan-_og_boligudvalget_aendringsforslag_til_budget_2022.pdf bilag_6_-_klima-_og_miljoeudvalget_-_aendringsforslag_til_budget_2022_-_2025_v.160421.pdf bilag_7_-_kultur-_og_fritidsudvalget_-_aendringsforslag_til_budget_2022_-_2025_v.160421.pdf bilag_8_-_boerne-_og_undervisningsudvalget_aendringsforslag_til_budget_2022.pdf bilag_9_-_forslag_fra_partierne_til_budget_2022_-_2025_v._160421.pdf

  Indhold

  Sagsgang:

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Indledning

  Af tidsplanen for budgetprocessen fremgår, at fagudvalgene i april skal prioritere forslag til budgettet inden for det enkelte fagudvalgs område.

  Fagudvalgenes prioritering behandles herefter i Byrådet med henblik på at forslagene kan sendes i offentlig høring.

  Beskrivelse af sagen

  For at kunne skabe et budget i balance og et råderum til servicemæssige omprioriteringer har Byrådet besluttet, at fagudvalgene udarbejder finansieringsforslag til en finansieringspulje svarende til 0,5 pct. af kommunens serviceudgifter. Nedenfor fremgår fordeling af målsætning på finansieringspuljen på fagudvalg.

  Tabel 1: Fordeling af finansieringspulje på udvalg

  Beløb i 1.000 kr. i 2020-priser

  Serviceudgifter

  0,5 %

  Økonomiudvalget

  266.483

  1.332

  Klima- og Miljøudvalget

  73.779

  369

  Plan- og Boligudvalget

  57.954

  290

  Børne- og Undervisningsudvalget

  605.258

  3.026

  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

  344.736

  1.724

  Ældre- og Genoptræningsudvalget

  253.685

  1.268

  Kultur- og Fritidsudvalget

  50.910

  255

  I alt

  1.652.805

  8.264

  Alle fremsendte finansieringsforslag skal være realiserbare, have varig karakter og skal kunne effektueres inden for rammerne af det enkelte fagudvalgsområde. Hvis et forslag har afledte negative økonomiske konsekvenser under et andet fagudvalg, skal disse udgifter medtages i forslaget.

  Ud over finansieringsforslag kan det enkelte fagudvalg ligeledes udarbejde anlægs- og driftsønsker samt investeringsforslag.

  Den afsatte anlægsramme for 2022 og 2023 er fuldt ud disponeret. Til prioriteringen af anlægsønsker henstår således først udisponeret anlægsramme på 16,6 mio. kr. i 2024.

  Til udarbejdelse af investeringsforslag er der er i driftsbudgettet afsat en investerings- og effektiviseringspulje på 6,6 mio. kr. i 2022, 7,5 mio. kr. i 2023 og 7,8 mio. kr. i 2024. Puljen skal understøtte arbejdet med realisering af effektiviseringsgevinster. Puljen skal understøtte arbejdet med realisering af effektiviseringsgevinster, og er afsat under driftsbudgettet. Det er en forudsætning, at puljen skal genopbygges så hurtigt som muligt. Der kan ikke bevilges midler til investeringer, medmindre forslaget har en positiv effektiviseringsgevinst i overslagsårene.

  Partierne har pr. 15. marts indsendt forslag til budget 2022. Administrationen har efterfølgende kvalificeret forslagene. Forslag fra partierne med kvalificering er vedlagt sagen.

  I bilag 2 – 8 er vedlagt ændringsforslag til behandling. I bilag 9 fremgår samlet oversigt med forslag fra partierne med bemærkninger fra administrationen.

  Inddragelse og høring

  Efter behandling i Byrådet sendes ændringsforslagene til budget 2022 i offentlig høring med frist for høringssvar den 1. juni.

  I forbindelse med høringen afholdes Facebook budgetdialog den 19. maj kl. 19:30-21:00 og borgermøde på torvet den 29. maj kl. 11:00-13:00.

  Efter høringen afholdes et budgetseminar med dialog mellem Byrådet, HMU og koncernledelsen den 15. juni.

  Tidsplan for budgetprocessen fremgår af bilag 1.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. 

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at der på baggrund af de foreliggende finansieringsforslag til budget 2022 er det nødvendige grundlag for, at Byrådet kan sikre et budget i balance og råderum for servicemæssige omprioriteringer.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til fagudvalgene,

  1. at udvalgene tager stilling til, hvilke af fagudvalgets egne forslag, der skal sendes videre til behandling i Byrådet.

  Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

  1. at udvalget tager stilling til, hvilke af udvalgets egne forslag, der skal sendes videre til behandling i Byrådet.
  2. at ændringsforslag fra fagudvalgene sendes i offentlig høring

  Direktionen indstiller til Byrådet,

  1. at ændringsforslag fra fagudvalgene sendes i offentlig høring

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Ældre- og Genoptræningsudvalget den man, 19/04/2021 - 17:30
  Børne- og Undervisningsudvalget den man, 19/04/2021 - 18:00
  Kultur- og Fritidsudvalget den tir, 20/04/2021 - 17:30
  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den ons, 21/04/2021 - 17:00
  Klima- og Miljøudvalget den tor, 22/04/2021 - 18:00
  Plan- og Boligudvalget den man, 26/04/2021 - 17:00
  Økonomiudvalget den man, 03/05/2021 - 17:00

  Ældre- og Genoptræningsudvalget den man, 19/04/2021 - 17:30
  Forslag 63, 64, 65 og 66 sendes ikke videre. Øvrige forslag oversendes til den fortsatte budgetproces.
  Børne- og Undervisningsudvalget den man, 19/04/2021 - 18:00

  Alle forslag sendes videre, dog udgår forslag 48) Koordinator Ringsted Syd.


  Beslutning

  Alle forslag sendes videre, dog udgår finansieringsforslag 13) brugerrettede arrangementer på Ringsted Bibliotek.

 • Punkt 9 Dialog med centre og stabes MED-udvalg om budget 2022

  SagsID/Sagsnummer: 20-18238A
  Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

  Indhold

  Sagsgang:

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Indstilling

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Indledning

  Byrådet traf den 15. marts beslutning om at der afholdes dialogmøder mellem fagudvalg og relevante CMU/SMU´er om budget 2022.

  Beskrivelse af sagen

  Møderne afholdes som videomøder i forbindelse med fagudvalgsmøderne i april og er berammet til at vare en time.

  På møderne redegør MED-udvalgene for deres synspunkter i relation til ændringsforslag på udvalgets område og har mulighed for at kommentere eller orientere om andre temaer, som har relevans for budgettet. 

  For at sikre en smidig dialog på videomødet er CMU/SMU blevet om at udpege en eller flere talspersoner forud for mødet, som gør rede for MED-udvalgets synspunkter og bemærkninger over for fagudvalget.

  Fagudvalgsmedlemmer har efter præsentation fra MED-udvalget mulighed for at stille spørgsmål.

  Inddragelse og høring

  Ingen bemærkninger. 

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. 

  Vurdering

  Ingen bemærkninger.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at dialog med MED-udvalgene tages til efterretning.

  Behandlingsplan

  Behandlingsplan:
  Ældre- og Genoptræningsudvalget den man, 19/04/2021 - 17:30
  Børne- og Undervisningsudvalget den man, 19/04/2021 - 18:00
  Kultur- og Fritidsudvalget den tir, 20/04/2021 - 17:30
  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den ons, 21/04/2021 - 17:00
  Klima- og Miljøudvalget den tor, 22/04/2021 - 18:00
  Plan- og Boligudvalget den man, 26/04/2021 - 17:00
  Økonomiudvalget den man, 03/05/2021 - 17:00

  Ældre- og Genoptræningsudvalget den man, 19/04/2021 - 17:30

  Taget til efterretning.

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen


  Børne- og Undervisningsudvalget den man, 19/04/2021 - 18:00
  Taget til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

 • Punkt 10 Orientering fra formand og direktør

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

  Beslutning

  Intet