Du er her

Kultur- og Fritidsudvalget - 23-06-2020

Kultur- og Fritidsudvalget - 23-06-2020

Dato: Tirsdag den 23. juni 2020 Tid: Kl. 16:00
Udvalg/Råd: Kultur- og Fritidsudvalget
Dokument: 82020.pdf
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden for mødet 23. juni 2020

  SagsID/Sagsnummer: 17/24261
  Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-06-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Mazlum Øz

 • Punkt 2 Pulje til sommeraktivitet for børn og unge i 2020 som følge af COVID-19

  SagsID/Sagsnummer: 20/9173
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_2_-_vejledning_sommeraktiviteter_for_boern_og_unge_i_2020.pdf bilag_1_-_underskrevet_tilkendegivelse_fra_ringsted_kommune.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

  x

  x

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Med denne sag skal der tages stilling til indtægtsbevilling samt frigivelse af midler til aktiviteter i forbindelse med ”Pulje til sommeraktivitet for børn og unge i 2020 som følge af COVID-19”.

  Beskrivelse af sagen

  Regeringen har indgået aftale om initiativer, der skal sikre et bredt udbud af sommeraktiviteter for børn og unge i skolernes sommerferie. I aftalen afsættes i alt 200 mio. kr. i 2020 til landets 98 kommuner.

   

  Ringsted Kommune er blevet tildelt et tilskud på 1.269.000.

   

  Tilskuddet er fordelt til kommunerne efter den enkelte kommunes antal unge i alderen 6-17 år, som det fremgik af Danmark Statistik i 1. kvartal 2020.

   

  Midlerne skal anvendes til udvikling af sommeraktivitetsforløb i skolernes sommerferie 2020 samt i direkte forlængelse af den. Aktiviteterne skal falde inden for følgende formål:

   

  1. De skal bidrage til at lukke de faglige huller, der kan være opstået hos nogle børn og unge som følge af skolelukningen
  2. De skal understøtte er socialt/trivselsmæssigt formål med fokus på børn og unges deltagelse i fællesskaber samt understøtte et socialt /trivselsmæssigt formål med fokus på børn og unges deltagelse i fællesskaber samt understøtte deres interesser i øvrigt og udfordre dem til at prøve nye og anderledes aktiviteter

  Begge formål vil kunne understøtte et kriminalpræventivt sigte.

   

  Målgruppen for sommeraktivitetsforløbene er børn og unge og kan inddeles i tre grupperinger:

  1. Børn og unge, hvor deltagelse i sommeraktiviteter af kommunen vurderes at have en kriminalpræventiv effekt.
  2. Børn og unge, hvor kommuner af sociale eller faglige årsager vurderer et særligt behov for deltagelse i sommeraktiviteter.
  3. Øvrige børn og unge.


  Der er mulighed for at målgruppens aldersspænd på 6-17 år udvides efter lokal beslutning. Administrationen anbefaler, at målgruppens aldersspænd udvides til 0-17 år, således at også de yngste børn 0-5 års behov tilgodeses.

   

  Administrationen løser opgaven i et tværgående og hurtigt arbejdende samarbejde mellem Erhvervs-, Fritids-og Kommunikationscenter, Skolecenter og Børnecenter. Der samarbejdes og inddrages kultur- og fritidsaktører, kommunale aktører og andre aktører i aktiviteterne.

  Følgende aktiviteter planlægges:

   

  Erhverv-, Fritids- og Kommunikationscenter:
   

  Overskrift

  Aktør

  Økonomi

  1. Sommerlæsning for børn

  Kampagne for mere læsning hos børn og unge. Udstilling/formidling i biblioteksrummet samt digitalt

  Bibliotek

  150.000

  2. Sommer i Musik- og Kulturskolen
  a) 5 dages ”Stjerne for en aften”
  b) Folkedans på afstand
  c)Velkommen tilbage tilbage til skole - koncerter

  Musik- og Kulturskolen

  90.000

  3. Middelaldersommerskole omkring Sct. Bendts Kirke

  Museum Vestsjælland

  55.000

  4. Nye sommeraktiviteter (Ansøgningspulje)

  Foreninger og events

  100.000

  5. Sommer-aktivitetsmiljø i midtbyen målrettet børn og unge

  Foreninger og events

  25.000

  6. Sommerkoncerter i børne- og ungehøjde i juli og august på Torvet ved aktivitetsmiljø

  Foreninger og events

  55.000

  Erhverv-, Fritids- og Kommunikationscenter i alt

   

  475.000

   

  Skolecenter:

  Overskrift

  Aktør

  Økonomi

  7. Tilskud til aktiviteter initieret af SSP og Klub

  Sommeraktiviteter for unge i alderen 13-17 år

  Ung i Ringsted

  89.000

  8.Sommeraktiviteter for børn i SFO

  Skolecenter

  89.000

  9. Sommerforløb for fagligt udsatte børn og unge

  UU

  89.000

  Skolecenter i alt

   

  267.000

   

  Børnecenter:

  Overskrift

  Aktør

  Økonomi

  10. ”Unge mødre”
  Tilskud til ekstra indsats i sommeren for de yngste børn

  Sundhedstjenesten

  32.000

  11. Naturlejr i 2 dage

  Tilbud for børn/forældre i anden etniske familier hvor et eller flere børn er over 6 år. 8-10 børn i alderen 0-17 år plus 3-6 forældre.

  Emnaus

  36.000

  12. Foto safari

  Tilbud for forældre/børn i familier i sårbare livssituationer/relationer. 10-12 børn i alderen 0-17 år samt 4-8 forældre

  Emnaus

  27.000

  13. Skovly Camping

  Tilbud for børn i alderen 0-17 år, hvis forældre har diagnoser/angstproblematikker, hvilket både udfordrer relationen barn/voksen og begrænser børnenes udadrettede sociale liv og relationer. 4-8 børn samt forældre.

  Emnaus

  26.200

  14. Dags-Højskole for børn på Emmaus i Haslev. (Bedsteforældre – højskole)
  40 børn i alderen 7-11 år.

  Emnaus

  190.000

  15. Sommersjov i Ringsted – Bisseruplejren i uge 29
  Fem særligt udvalgte børn får mulighed for at deltage med fuld forplejning og overnatning.

  Sundhedstjenesten

  2.950

  16. Tivolitur for udsatte børn og unge

  Dagstur for 50 udsatte børn og unge i alderen 12-17 år

  Familiehuset

  32.000

  17. Skovtur for udsatte børn og unge
  Dagstur for 50 udsatte børn og unge

  Familiehuset

  2.500

  18. Familietur til sporvejsmuseet

  Dagstur for 60 familier med udsatte børn og unge

  Familiehuset

  27.600

  19. Sommeraktiviteter for børn i udsatte positioner i dagtilbud, i samspil med deres kammerater.

  Hvert dagtilbud får 5.000 kr. til særlige aktiviteter i sommerferie, som skal understøtte et socialt/trivselsmæssigt formål.

  Dagtilbudsledere

  120.000

  20. Hvervning af unge til ”Højskole uden mure” i sommerferien.
  Projektledelsen i HMU tager deres bus, finder og henter og henter unge, på torvet, i Misbrugsafdelingen etc, så de kan komme ind i projektet i sommerferien.

  ”Højskole uden mure”

  30.000

  Børnecenter i alt

   

  526.250

   

   

  Undervisningsministeriets tilskud gives under forudsætning af, at kommunen tilkendegiver ønske om at modtage midler fra puljen og indsender en accept af anvendelsen af midlerne efter de vilkår for tilskud, der gælder jf. vejledningen (Bilag 2). Administrationen har i denne forbindelse meddelt Undervisningsministeriet, at Ringsted Kommune ønsker at modtage det tildelte tilskud på 1.269.000. med forbehold for Byrådets godkendelse (Bilag 1.)

  Økonomi

  Ringsted Kommune modtager 1.269.000 kr. til udvikling af sommeraktivitetsforløb i skolernes sommerferie 2020 samt i direkte forlængelse af den jf. angivne vilkår.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at børn i alderen 0-17 år samlet set vil profitere af de opstillede aktiviteter.

   

  Aktiviteterne oplistet i sagen er mulige aktiviteter og søges gennemført i videst mulige omfang, men henset til den korte planlægningsfrist samt den korte frist for, at børn og unge skal tilmelde sig til flere af aktiviteterne vurderer administrationen også, at nogle af aktiviteterne ikke kan gennemføres fx pga. manglende tilslutning fra børn og unge, foreningsliv mv.

   

  Tilskud til de enkelte aktiviteter udbetales under forudsætning af, at aktiviteten gennemføres

  Indstilling

  Direktionen indstiller at

   

  1. Byrådet godkender en indtægtsbevilling på 1.269.000 kr.

  2. Byrådet frigiver op til 1.269.000 kr. til aktiviteter indenfor ”Pulje til sommeraktivitet for børn og unge i 2020 som følge af COVID-19”

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 23-06-2020

  Indstillingen anbefales godkendt med følgende ændringer:

   

  • Punkt 1. ændres til 100.000 kr. og 4. ændres til 150.000 kr.
  • Punkt 11.-14. præciseres med, at aktør er Børnesundhed
  • Der gives administrationen mulighed for fleksibilitet til fordeling mellem de besluttede aktiviteter.

   

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-06-2020

  Indstillingen anbefales godkendt med følgende ændringer:

   

  • Punkt 1. ændres til 100.000 kr. og 4. ændres til 150.000 kr.
  • Punkt 11.-14. præciseres med, at aktør er Børnesundhed
  • Der gives administrationen mulighed for fleksibilitet til fordeling mellem de besluttede aktiviteter.

   

  Ej til stede: Mazlum Øz