Du er her

Økonomiudvalget - 02-05-2006

Økonomiudvalget - 02-05-2006

Dato: Tirsdag den 2. maj 2006 Tid: Kl. 16:00
Udvalg/Råd: Økonomiudvalget
Dokument: 62006_0.doc
 • Punkt 1 Budgetmæssige konsekvenser

  Indledning

  Kommunens samlede kassebeholdning er pr. 25. april 2006 opgjort til 168,5 mio. kr.

  Beskrivelse af sagen

  Grafen viser henholdsvis samlet og gennemsnitlig kassebeholdning gennem det seneste år.

  Gennemsnitsbeholdning er beregnet over 1 år efter Indenrigsministeriets regler. Opgørelsen omfatter perioden 26/4 2005 - 25/4 2006.

  I opgørelsen er ikke fratrukket 29,3 mio. kr., som Ringsted Kommune deponerer i perioden 1/10 2005 - 1/1 2007 jf. lov om midlertidig binding af kommunernes overskudslikviditet.

  Høring

  Ingen

  Vurdering

  Ingen

  Økonomi

  De budgetmæssige konsekvenser og ultimobeholdninger er opgjort til:

  Beløb i mio. kr.

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  Budgetmæssige konsekvenser af Byrådets møde 3/4 2006:

  Skattefinansieret:

   

   

   

   

   

  Køb af arealer i Klostermarken

  -1,4

   

   

   

   

  Institutionsbyggeri på Kasernegrunden

  -0,1

   

   

   

   

  Budgetmæssige konsekvenser af dette møde:

  Skattefinansieret:

   

   

   

   

   

  Regnskab 2005:

   

   

   

   

   

  Skatter og tilskud

  2,2

  -1,8

   

   

   

  Skattefinansieret drift

  18,5

  -24,2

   

   

   

  Renter

  -1,3

   

   

   

   

  Skattefinansieret anlæg

  11,0

  -10,5

   

   

   

  Køb og salg af jord

  -15,0

  15,3

   

   

   

  Almene boliger

  -0,2

  0,2

   

   

   

  Øvrige finansforskydninger

  5,4

  -5,0

   

   

   

  Optagne lån

  156,2

  6,9

   

   

   

  Afdrag på lån

  -156,5

   

   

   

   

  Kursregulering obligationsbeholdning (urealiseret)

  -0,6

   

   

   

   

  Brugerfinansieret:

   

   

   

   

   

  Spildevandsanlæg

  12,2

  -7,5

   

   

   

  Renovation

  1,0

   

   

   

   

  Varmeforsyning

  2,8

  0,6

   

   

   

  Vandforsyning

  4,1

  0,1

   

   

   

  Restgæld på kommunens lån (excl. selvejende institutioner) er opgjort til:

   

  Indstilling

  Ingen

 • Punkt 2 Lokalplan 174 (endelig vedtagelse) - boliger i den nordlige del af Sneslev - og kommuneplantillæg 25

  Indledning

  Forslag til lokalplan 174 og kommuneplantillæg nr. 25 har været til offentlig høring i perioden 20. december 2005 til 14. februar 2006. Lokalplanforslaget er tidligere udsendt som bilag 292/2005.

  Høring

  Der er kommet indsigelser fra:

  1. Eva Møllkær, Haslevvej 276
  2. Steffen og Rita Nielsen, Haslevvej 278
  3. Torben Stryhn, Haslevvej 274
  4. Sneslev Vandværk ved Erik Larsen, Lillevang 38, Haslev

  Indsigerne er indbudt til udvalgets møde kl. 17.30.

  Vurdering

  I bilag ´indsigelser til lokalplan 174´ gennemgår forvaltningen indsigelserne og kommer med forslag til behandling af dem. Indsigelserne kommer fra brugere af den eksisterende private fællesvej, som ønsker vejen udtaget af planen, idet de frygter at blive forpligtet til at deltage i den kommende grundejerforening. Vandværket ønsker en lidt større grund. Forvaltningen forslår, at det i lokalplanen præciseres, at den eksisterende private fællesvej fortsat skal fungere som adgangsvej for de hidtidige brugere, og at den nye grundejerforening, som kommer til at bestå af de nye parcelhuse, kun skal drive og vedligeholde den nye adgangsvej. Det foreslås, at vandværkets ændringsforslag imødekommes.

  Desuden foreslår forvaltningen, at det præciseres, at det område, der er udlagt til regnvandsbassin, ikke skal deltage i grundejerforeningen, ligesom arealet ikke skal drives eller ejes af denne.

  Økonomi

  Ingen.

  Indstilling

  Teknisk direktør indstiller, at lokalplan 174 og kommuneplantillæg nr. 25 vedtages endeligt med den i bilaget foreslåede ændring af vandværkets areal samt præcisering af, at den private fællesvej, vandværkets areal og areal til regnvandsbassin holdes uden for den kommende grundejerforening.

  Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den 20-03-2006

  Anbefales med den tilføjelse, at vej D-E udlægges i en bredde på 5 m. Endvidere henstilles at der etableres et vejlav.

  Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert

  Supplerende sagsfremstilling

  Ejer har efterfølgende accepteret de foreslåede ændringer fremsat i Byplan- og Boligudvalget den 20. marts 2006.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2006

  Indstillingen anbefales.

  Ej til stede: SEJ, HH og TO

 • Punkt 3 Lokalplan 193 (forslag) - butik og boliger i Jyllandsgade - og kommuneplantillæg 36

  Indledning

  Et forslag til ny bebyggelse med butik og boliger/ eventuelt erhverv i Jyllandsgade 7-9 blev forelagt Byplan- og Boligudvalget den 20. marts 2006. Udvalget besluttede, at der skulle udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg efter følgende principper:

  • Der gives mulighed for bebyggelse af hjørnet af Jyllandsgade og Brogade
  • Bebyggelse skal opføres i mindst 2 og højst 3 etager
  • Facader, herunder eventuelle altaner i gadefacaden, skal udformes på en måde, som respekterer de byarkitektoniske træk i bymidten og sikrer god indpasning i gadebilledet.
  • Stueetagen skal overvejende have en åben karakter med udstillingsvinduer.
  • Parkeringsarealer skal være beplantet, så de får en grøn karakter, og der skal sikres en klar markering af gadelinien langs parkeringsarealerne.
  • Der skal sikres opholdsarealer af god kvalitet til boligerne.

  Beskrivelse af sagen

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan efter ovennævnte principper. Forslag til lokalplan 193 og kommuneplantillæg 36 ses som bilag.

  Bygherren har nu tilkendegivet, at der ønskes indrettet boliger både på 1. og 2. sal. I lokalplanen er således fastsat retningslinier, der sikrer opholdsarealer - både som fælles tagterrasse og et fælles grønt område på terræn.

  Der er lagt vægt på at sikre en arkitektur, som markerer de stramme linier langs Brogade og Jyllandsgade. De stramme linier videreføres med beplantning langs parkeringspladsen. Altaner skal indbygges i facaden og trappeopgang/elevatortårn placeres indvendigt på gavlen af bygningen. Facaden skal udføres som blank mur i røde tegl ligesom bebyggelsen i Brogade. Altaner skal fremstå i metal, evt. med glas i værnet. Bygningen opføres med fladt tag og kommer på den måde til at fremstå som en moderne bygning. I stueetagen er der vinduespartier på hjørnet og ved indgangspartiet. I den øvrige stueetage etableres højtsiddende vinduer, som følger facaderytmen i 1. og 2. sals altan- og viduespartier.

  Området er i dag omfattet af lokalplan 2, som ved vedtagelse af denne lokalplan vil blive aflyst for dette område. Lokalplanerne 93 og 170 for henholdsvis skilte og butiksfacader og anvendelse af stueetager i bymidten vil forsat være gældende.

  Området indgår i kommuneplanens afgrænsede bykerneområde, hvor der kan placeres detailhandel med udvalgsvareenheder med et bruttoetageareal op til 1.000 m2 og dagligvarebutikker med et bruttoetageareal op til 3.000 m2.

  Høring

  Et forslag til lokalplan skal ifølge planloven i offentlig høring i mindst 8 uger.

  Vurdering

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen.

  Indstilling

  Teknisk direktør indstiller, at forslag til lokalplan 193 og kommuneplantillæg 36 sendes i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den 24-04-2006

  Anbefales med den tilføjelse, at bygningen skal "sænkes" og tilpasses nabobebyggelsen i Brogade og udføres med saddeltag med røde tegl eller mansardlignende tag.

  Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert 

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2006

  Sagen tilbagesendes til Byplan- og Boligudvalget.

  Ej til stede: SEJ, HH og TO.

 • Punkt 4 Servicebygning på Torvet

  Indledning

  På baggrund af udsættelsen i forrige møde besluttede udvalget at tage sagen op.

  Beskrivelse af sagen

  Byplan- og Boligudvalget blev i februar præsenteret for en ideskitse til Service- og Cafebygning ved Torvet - på plænen mellem Rådhuset og "Børsen" - bilag ´Skitseforslag til cafe ved Torvet i Ringsted fra MAPT´.

  Ideskitsen er tænkt som et oplæg til debat, idet udvalgsformanden vurderer, at der ikke længere er flertal for den af Byrådet den 4. oktober 2004 vedtagne bygning (Loggia) på Torvet.

  Oplægget er tænkt som inspiration til alternative muligheder, og udvalgsformanden foreslår derfor, at der afholdes et åbent dialogmøde, hvor interesserede borgere kan få mulighed for at komme med alternative ideer.

  Teknisk direktør indstillede at sagen drøftes.

  Byplan- og Boligudvalget besluttede den 20-03-2006, at udsætte sagen.

  Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert

  Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den 24-04-2006

  Udvalget fremsender sagen til Byrådet med henblik på stillingtagen til den videre proces.

  Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert 

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2006

  Sagen videresendes til Byrådet.

  Ej til stede: SEJ, HH og TO

 • Punkt 5 Revision af betalingsvedtægt for kloakforsyningen

  Indledning

  Gældende betalingsvedtægt er fra januar 2002, og der har vist sig nogle uhensigtsmæssigheder i administrationen heraf. Det foreslås, at tidspunktet for opkrævning af tilslutningsbidrag ændres til det tidspunkt hvor der rent faktisk sker en tilslutning (udstedes byggetilladelse).

  Beskrivelse af sagen

  Lov om betalingsregler giver mulighed for at fastsætte tidspunktet for opkrævning af tilslutningsbidrag til enten når der er mulighed for tilslutning, eller når der rent faktisk sker en tilslutning.

  I den gældende betalingsvedtægt er forfaldstidspunktet når ejendommen fysisk kan tilsluttes spildevandsanlægget, hvilket er fastlagt ud fra at det ikke skulle være kloakforsyningen, der står i forskud med investeringerne ved byggemodninger, men at forsyningen kan opkræve tilslutningsbidrag allerede når anlægget er etableret.

  Det har imidlertid vist sig svært at administrere opkrævningen, idet det ikke altid er fastlagt hvad der skal bygges, og hvor langt i detaljen der skal kloakeres. Der er en fordel i at opkræve tilslutningsbidraget når kendskabet til bebyggelsen og udnyttelsen er præcist, idet der ikke er mulighed for ændring eller tilpasning af det opkrævede tilslutningsbidrag når der én gang er opkrævet tilslutningsbidrag. Derfor foreslås forfaldstidspunktet ændret til når ejendommen fysisk tilsluttes spildevandsanlægget.

  I gældende betalingsvedtægt er fastlagt at tilslutningsbidraget skal prisfremskrives efter reguleringsindeks for boligbyggeri pr. 1. juli i det forgangne år. Dette indeks beregnes ikke mere af Danmarks Statistik. Danmarks Statistik anbefaler at anvende Byggeomkostningsindeks for boliger som erstatning, med opgørelse pr. 15. august.

  De foreslåede ændringer er angivet med kursiv i forslaget til betalingsvedtægt.

  Høring

  Ingen

  Vurdering

  Som under beskrivelse af sagen.

  Økonomi

  Den foreslåede ændring betyder at kloakforsyningen får et udlæg i kortere ellere længere tid - indtil der bliver bygget på ejendommen.

  Indstilling

  Teknisk direktør indstiller at:

  • forfaldstidspunktet for tilslutningsbidrag fastsættes til når ejendommen fysisk tilsluttes
  • byggeomkostningsindeks for boliger pr. 15. august anvendes til pristalsregulering af tilslutningsbidraget.
  • betalingsvedtægt for spildevandsanlæg i Ringsted Kommune, Maj 2006 vedtages

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 25-04-2006

  Anbefales

  Ej til stede: Finn Andersen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2006

  Anbefales.

  Ej til stede: SEJ, HH og TO.

 • Punkt 6 Fraskrivning af forkøbsret til fjernvarmenettet i Ørslev Terslev

  Indledning

  Ørslev Terslev Kraftvarmeforsyning a.m.b.a (efterfølgende benævnt ØTKV), har over en lang periode forhandlet med et andet energiselskab ved navn E.ON om salg af kraftvarmeværket og fjernvarmenettet. ØTKV er nu i gang med de afsluttende forhandlinger i den forbindelse.

  Lov om varmeforsyning foreskriver dog, at et fjernvarmenet, som ejes af forbrugerne og som ønskes afhændet til andre, inden afhændelsen først skal tilbydes kommunen til markedspris.

  ØTKV har på denne baggrund ved brev forespurgt, om Ringsted Kommune har ønske om at udnytte denne forkøbsret.  

  Beskrivelse af sagen

  På en ordinær generalforsamling den 27. oktober 2005 blev det med meget stort flertal stemt for et salg af kraftvarmeværket og fjernvarmenettet til E.ON

  Da dette kræver godkendelse på 2 generalforsamlinger, blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling den 17. november 2005, hvor salget blev besluttet med endnu større flertal. Samtidigt blev der på denne generalforsamling stemt 1. gang om opløsning af det nuværende a.m.b.a.. Også dette blev besluttet med et lige så stort flertal.

  Da også en opløsning af selskabet kræves godkendt på 2 generalforsamlinger, blev der afholdt endnu en ekstraordinær generalforsamling den 12. december 2005. Her blev en opløsning af selskabet enstemmigt vedtaget.

  På ovennævnte grundlag er det nu muligt for bestyrelsen at opløse selskabet, under forudsætning af at lånet, som kommunerne Haslev og Ringsted stillede kommunegaranti for i forbindelse med værkets finansiering i 1995, bliver indfriet, hvorved kommunegarantien kan bortfalde. 

  ØTKV har meddelt at aftalen med E.ON betyder at restgælden på lånet indfries og at den af kommunen stillede kommunegaranti for lånet kan bortfalde. 

  Høring

  Ingen høring er nødvendig.

  Vurdering

  ØTKV har i forbindelse med kontraktforhandling med E.ON og i forbindelse med selskabsopløsning selv haft tilknyttet rådgivere i form af advokat og revisor. Ringsted Kommune vurdere derfor at ØTKV har gjort sig de nødvendige overvejelser i forbindelse med salg af værket og opløsning af selskabet.

  Kommunen har tilbudt ØTKV et møde for gennemgang af økonomiske aspekter i forbindelse med aftalen med E.ON, men ØTKV har ved svar fra deres advokat ladet kommunen forstå, at ØTKV ikke har brug for en sådan gennemgang.

  Økonomi

  Da kommunens forpligtigelse, i form af kommunegaranti, kan tilbagekaldes ved indfrielse af lånet, vil kommunen ikke have nogen økonomisk byrde ved den planlagte ændring. 

  Indstilling

  Teknisk direktør indstiller, at Ringsted Kommunen fraskriver sig forkøbsretten til fjernvarmenettet under betingelse af at

  1. ØTKV´s lån indfries og den tilknyttet kommunegaranti frigives fra Kommune Kredit.
  2. Der etableres et nyt selskab for fjernvarmenettet i h. t. Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning §§ 23 g og h 

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 25-04-2006

  Anbefales

  Ej til stede: Finn Andersen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2006

  Anbefales.

  Ej til stede: SEJ, TO og HH.

 • Punkt 7 Henvendelse fra Privathospitalet Valdemar A/S vedr. køb af pladser på Knud Lavard Centret

  Indledning

  Økonomiudvalget har den 28.3.2006 tilbagesendt sagen til Social- og Sundhedsudvalget.

  Privathospitalet Valdemar A/S og Social- og Sundhedsforvaltningen har gennem længere tid haft samarbejde i forskelligt omfang bl.a. indenfor afklaring vedr. sygedagpengeområdet.

  Som en del af dette samarbejde har Privathospitalet forespurgt til muligheden for køb af "plejesenge" ved Knud Lavard Centret. Privathospitalet vil selv bibeholde det lægelige ansvar.

  Beskrivelse af sagen

  På Knud Lavard Centret er 9 af boligerne etableret som midlertidige pladser, som kan anvendes som akutstuer, aflastningspladser, o. lign.

  Det er i disse 9 boliger, der vil kunne tilbydes Privathospitalet Valdemar A/S pladser på døgnbasis.

  Fordelene for Ringsted Kommune ved at indgå aftalen vil både være økonomiske og personalemæssige.

  Økonomisk vil fordel være, at personaleressourcerne tilknyttet de midlertidige pladser umiddelbart vil kunne anvendes optimalt gennem en øget anvendelsesgrad af pladserne.

  Karakteristisk for midlertidige boliger er at anvendelsen af dem vil variere. P.t. er alle boligerne i anvendelse som akutstuer og aflastningspladser. Sidste år var søgningen til akutstuerne imidlertid mere begrænset ud af 52 patientforløb - aftalt med amtet - gennemførtes kun 32 (60 %), forventningen er dog en større anvendelse fremover. Den varierende anvendelse af midlertidige pladser fremgik også af erfaringerne fra forsøgsprojektet med akutstuer. I forsøgsprojektet indgik der 3 kommuner - Fuglebjerg, Kalundborg og Sorø Kommuner. Efter forsøgsperiodens afslutning den 31. august 2002 viste det sig at belægningsprocenten gik fra 31 % i Fuglebjerg - over 43 % i Sorø - til 68 % i Kalundborg Kommune.

  Personalemæssigt vil fordelene af aftalen både kunne være den kompetenceudvikling, der følger af opgavevaretagelsen for Privathospitalet Valdemar A/S. Det kan desuden vise sig at være en rekrutteringsmæssig fordel, at kunne tilbyde opgaver der afviger fra de normale på kommunernes ældreområde

  For at sikre den rette anvendelse af de midlertidige boliger vil det være en fordel, at det er den stedlige ledelse - af de midlertidige boliger - der løbende afgør hvornår der er ledig kapacitet, der kan sælges til Privathospitalet Valdemar A/S.

  Høring

  Ældrerådet indstilling vil foreligge til mødet.

  Vurdering

  Det er en vigtig forudsætning for en succesfuld drift af akutstuer, at de er tilgængelige når behov opstår, modsat er det vigtigt at anvendelsesgrad ikke bliver for lav, idet personaleressourcerne derved ikke anvendes optimalt.

  Det er derfor vurderingen, at det vil være en fordel for Ringsted Kommune at indgå aftale med Privathospitalet Valdemar A/S, således der kan sælges pladser, i perioder hvor anvendelsesgraden af de midlertidige pladser er lav. Det følger heraf, at kommunens eget behov for anvendelse af plejekapaciteten går forud for salg af pladser.

  Der vil kunne forekomme situationer, hvor ikke alle kan tilbydes enestue.

  Økonomi

  Den opgjorte døgnudgift for en midlertidig plads er på 1.429 kr. Inkluderet i disse udgifter er personale (plejepersonale, husassistenter, teknisk-service og ledelse), administration og anden overhead, husleje og forbrug samt fuldkost, vask, m.v.

  Til sammenligning skal kommunerne i 2006 betale op til 800 kr. pr. sengedag for færdigbehandlede patienter under 67 år - og op til 1.600 kr. for over 67-årige færdigbehandlede patienter - der afventer udskrivning.

  Indstilling

  Socialdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget bemyndiger socialdirektøren til at indgå en aftale med Privathospitalet Valdemar A/S om salg af pladser - med en pris svarende til døgnudgiften.

  Beslutning i Ældrerådet den 20-03-2006

  Et flertal i Ældrerådet kan ikke anbefale socialdirektørens indstilling, pga. følgende:

  • Kompetence- og ansvarsfordeling er ikke tilstrækkeligt belyst i forslaget
  • Der foreligger ikke faglige vurderinger eller anbefalinger vedrørende forslaget
  • Der mangler tilstrækkelig erfaring med akutstuer

  Ældrerådet foreslår på denne baggrund, at Social- og Sundhedsudvalget venter med at træffe beslutning, før der foreligger en evaluering af akutstuerne. Ældrerådet ønsker, at drøfte dette punkt på det førstkommende fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget.    

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 20-03-2006

  Anbefales.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-03-2006

  Tilbagesendes til udvalget.

  Beslutning i Ældrerådet den 19-04-2006

  Ældrerådet anbefaler indstillingen.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 24-04-2006

  Anbefales

  Ej til stede: Lisbeth Kildegaard Andersen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2006

  Anbefales.

  Ej til stede: SEJ, HH og TO.

 • Punkt 8 Godkendelseskriterier for oprettelse af private daginstitutioner efter servicelovens § 11a

  Indledning

  Loven om private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, L25 er vedtaget den 17. maj 2005 og er trådt i kraft den 1. oktober 2005. Loven kan hentes på www.minff.dk.

  Beskrivelse af sagen

  Loven betyder, at kommunalbestyrelsen skal godkende privatinstitutioner, hvis de lever op til lovgivningen og kommunens betingelser for godkendelse af dagtilbud.

  Den private leverandør skal opfylde gældende bekendtgørelser og vejledninger på børneområdet (Familie- og Forbrugerministeriet, Socialministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Undervisningsministeriet).

  Den private leverandør skal efterleve samme myndighedskrav og standarder som kommunale institutioner i forbindelse med bygningsforhold, brandværnsmæssige forhold, arbejdsmiljøforhold, sundhedsmæssige forhold, køkkenforhold, bestemmelser vedrørende befordring af børn m.v.

  Den nye type dagtilbud omfatter kun institutioner eller institutionslignende pasningsordninger. Dagpleje er ikke omfattet.

  Høring

  Ingen.

  Vurdering

  Som bilag er administrationens forslag til "Ringsted Kommunes godkendelseskriterier i forbindelse med oprettelse af Privatinstitutioner efter Serviceloven § 11a".

  Tilskud omtalt i pkt. 20 - 24 er "kan" tilskud efter lovens bestemmelser.

  Sikkerhedsstillelse omtalt i pkt. 18 (3 mdrs. drift) og depositum for behandling af ansøgning omtalt i pkt.25 (30.000 kr.) er "kan" bestemmelser til drøftelse. 

  Økonomi

  I princippet er privatinstitutioner udgiftsneutrale for Ringsted Kommune, idet "pengene følger barnet".

  Indstilling

  Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at:

  • udvalget tager stilling til forslag om sikkerhedsstillelse og depositum i pkt. 18 og 25
  • godkendelseskriterierne som beskrevet tages til efterretning

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 26-04-2006

  Udvalget anbefaler det foreslåede i pkt. 18 og 25.

  Udvalget anbefaler godkendelseskriterierne som beskrevet.

  Ej til stede: FA

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2006

  Indstillingen anbefales

  Ej til stede: SEJ, HH og TO.

 • Punkt 9 Kulturskiltning i Ringsted Kommune

  Indledning

  Den 27. oktober 2005 behandlede Kultur- og Serviceudvalget udvalgsformandens forslag om at udarbejde en plan for skiltning og information ved de særlige kulturværdier i Ringsted Kommune.

  Beskrivelse af sagen

  I udvalgets behandling af sagen blev det foreslået, at der i forbindelse med disponeringen af kontoen for borgerinformation i 2006 afsættes et beløb til kulturskiltningen. For at komme videre i sagen er det nødvendigt, at der afsættes en beløbsramme, hvor der indenfor denne kan arbejdes videre med forslaget.

  Høring

  Ingen.

  Vurdering

  Ingen.

  Økonomi

  Forvaltningen anbefaler, at der disponeres 50.000 kr. fra borgerinformationskontoen til bearbejdning af forslag om kulturskiltning.

  Indstilling

  Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anmodes om at disponere 50.000 kr. til kulturskiltning fra kontoen til borgerinformation

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-04-2006

  Anbefales

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2006

  Indstillingen tiltrådt.

  Ej til stede: SEJ, HH og TO.

 • Punkt 10 Team Cycling Ringsted søger tilskud til gade-cykelløb

  Indledning

  I lighed med tidligere år, ansøger Team Cycling Ringsted om tilskud til gennemførelse af gade-cykelløb i forbindelse med Lions sommerfest.

  Cykelløbet afholdes fredag, den 26. maj 2006.

  Beskrivelse af sagen

  Det er 8. gang at cykelløbet afvikles. Cykelløbet får ligesom sidste år deltagelse af danske A-ryttere, bl.a. Jakob Piil.

  Foreningen har forventning om, at cykelløbet i 2006 vil tiltrække mange tilskuere - som det også var tilfældet sidste år.

  Foreningen ansøgte sidste år om 20.000 kr., hvor Kultur- og Serviceudvalget besluttede at tildele 15.000 kr. øremærket markedsføring.

  Høring

  Ingen

  Vurdering

  Forvaltningen vurderer, at initiativet giver et positivt afkast på Ringsted by som helhed, og er derfor indstillet på at yde tilskud til arrangementet.

  Økonomi

  Foreningen ansøger om 15.000 kr. som tilskud til markedsføring i form af annoncering, skiltning, programmer mv.

  Indstilling

  Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at udvalget anbefaler at der ydes et tilskud på 15.000 kr. til markedsføring.

  Beløbet finansieres af kontoen for borgerinformation og markedsføring.

  Beløbet kommer til udbetaling, når regnskab er fremsendt for gade-cykelløbet.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-04-2006

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2006

  Indstillingen tiltrådt.

  Ej til stede: SEJ, HH og TO.

 • Punkt 11 Tiltrådte og fratrådte 1. kvartal 2006(Lukket)

 • Punkt 12 Køb af markedsføring gennem TMS-Ringsted

  Indledning

  TMS-Ringsted fremsender 20. februar 2006 ansøgning om markedsføringstilskud for resten af sæsonen 2005/2006, som løber frem til den 30. juni 2006.

  Beskrivelse af sagen

  Økonomiudvalget besluttede den 3. januar 2005 at købe markedsføring for sæsonen 2005/2006 for i alt 150.000 kr. Hvilket beløb blev udbetalt den 1. juli 2005.

  Endvidere besluttede Økonomiudvalget den 7. november 2005 at købe yderligere markedsføring hos TMS-Ringsted for sæsonen 2005/2006 for i alt 150.000 kr. der blev udbetalt den 24. november 2005.

  Høring

  Ingen.

  Vurdering

  Ingen.

  Økonomi

  På kontoen for Markedsføring er der pr. 24. april 2006 et restbudget på 612.500 kr.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at:

  • der købes markedsføring for 300.000 kr. for resten af sæsonen 2005/2006,
  • beløbet tages fra Markedsføringskontoen.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2006

  Tiltrådt.

  Ej til stede: SEJ og TO.

 • Punkt 13 Afskrivning af uerholdelige tilgodehavender 2005

  Beskrivelse af sagen

  I forbindelse med inddrivelse af restancer bliver der løbende afgangsført og forhåndsafskrevet restancer.

  Opgaven med inddrivelse af restancer har frem til 31. oktober 2005 været delegeret til den fælleskommunale virksomhed SkatMidtsjælland. Fra 1. november 2005 er opkrævning af skatter overgået til SKAT under staten og opkrævning af kommunale krav er overgået til kommunen.

  SkatMidtsjælland har haft bemyndigelse til at afskrive bidrag og kontant­hjælp.

  For så vidt angår afgangsførelse af skatter, er der alene tale om et forhold mellem kommunen og staten. Kommunen tilbagebetaler ved afgangsførelse de af staten forlods udbetalte skatter, men konsekvensen for skatteborgeren er, at restancen forsat søges inddrevet. Renteberegningen sættes dog i bero.

  Høring

  Ingen.

  Vurdering

  Ingen.

  Økonomi

  I 2005 har administrationen løbende afgangsført krav på i alt 2,4 mio. kr. Her­efter er restancesaldoen på 62,5 mio. kr.

   

  I 2005-regnskabet er afgangsførte skatterestancer optaget med i alt 1,7 mio. kr. som vedrører perioden 1991 til 2002.

  Indstilling

  Økonomichefen indstiller, at følgende afskriv­ninger tages til efterretning/godkendes:      

  Til efterretning:

   

  Bidrag

  243.302 kr.

  Kontanthjælp

  1.381.510 kr. 

  Til godkendelse:

   

  Daginstitutioner og regningskrav 

  781.930 kr.

  I alt

   2.406.741 kr.

   

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2006

  Anbefales.

  Ej til stede: SEJ og TO.

 • Punkt 14 Regnskab 2005 - Byplan og Boligudvalget

  Indledning

  Der vedlægges som bilag regnskabsmateriale for 2005 til behandling i udvalgets aprilmøde. Regnskabsmaterialet indeholder:

  1. Generelle bemærkninger.
  2. Specielle bemærkninger til de enkelte politikområder om regnskab, overførsler og resultat.
  3. Omkostningsregnskab, oversigt over i­gang­væ­ren­de og afsluttede anlægsarbejder samt udstykningsregnskaber, regnskaber for afsluttede anlægsarbejder, balance, fortegnelse over garantiforpligtelser og finansielle forpligtelser, personaleover­sigt, oversigt, der viser udviklingen i budgettet fra det budget, byrådet vedtog i oktober 2004 for 2005, til det korrigerede budget for 2005, virksomhedsregnskab for Vej og Park, kontrol af taktsberegningen på frit valg i hjemmeplejen samt regnskabsoversigt.

  Beskrivelse af sagen

  Ingen.

  Høring

  Ingen.

  Vurdering

  Ingen

  Økonomi

  Hovedtallene for Byplan- og Boligudvalgets politikområder viser:

  Under Byplan og Boligudvalget er følgende anlægsarbejde afsluttet i 2005 jfr. bilag 3 i regnskabsmaterialet:

  • Byfornyelse Sct. Bendtsgade 2-4 og Nørregade 1

  Indstilling

  Teknisk direktør indstiller, at:

  • bemærkningerne til de enkelte politikområder om regnskab, overførsler og resultat godkendes
  • regnskaber for det afsluttede anlægsarbejde godkendes.

  Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den 24-04-2006

  Anbefales med den ændring, at byfornyelsesmidlerne 1,4 mio. overføres til 2006.

  Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2006

  Anbefales.

  Ej tilstede: SEJ og TO.

 • Punkt 15 Regnskab 2005 - Miljø- og Teknikudvalget

  Indledning

  Der vedlægges som bilag regnskabsmateriale for 2005 til behandling i udvalgets april møde. Regnskabsmaterialet indeholder:

  1. Generelle bemærkninger.
  2. Specielle bemærkninger til de enkelte politikområder om regnskab, overførsler og resultat.
  3. Omkostningsregnskab, oversigt over i­gang­væ­ren­de og afsluttede anlægsarbejder samt udstykningsregnskaber, regnskaber for afsluttede anlægsarbejder, balance, fortegnelse over garantiforpligtelser og finansielle forpligtelser, personaleover­sigt, oversigt, der viser udviklingen i budgettet fra det budget, byrådet vedtog i oktober 2004 for 2005, til det korrigerede budget for 2005, virksomhedsregnskab for Vej og Park, kontrol af taktsberegningen på frit valg i hjemmeplejen samt regnskabsoversigt.

  Beskrivelse af sagen

  Ingen.

  Høring

  Ingen.

  Vurdering

  Ingen.

  Økonomi

  Hovedtallene for Miljø- og Teknikudvalgets politikområder viser:

   

  Under Miljø- og Teknikudvalget er følgende anlægsarbejder afsluttet i 2005 jfr. bilag 3 i regnskabsmaterialet:

  • P-pladser ved Sct. Bendts kirke
  • Rasteplads Køgevej
  • Nedbringelse af spildevand til Ringated Å
  • Revision af spildevandsplan
  • Kloakkering, Klosteråsen 2. del
  • Udbygning af slamanlæg
  • Varmeforsyning, Klosteråsen 2. del
  • Varmeforsyning Klosterpark Alle - Remmerstien
  • Vardforsyning Skovgården
  • Vandforsyning Klosteråsen 2. del
  • Vandforsyning Klosterpark Alle - Remmerstien
  • Vandforsyning Degnesvinget

  Indstilling

  Teknisk direktør indstiller, at:

  • bemærkningerne til de enkelte politikområder om regnskab, overførsler og resultat godkendes
  • regnskaber for de afsluttede anlægsarbejder godkendes
  • bilag 8 - Virksomhedsregnskab for Vej og Park godkendes.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 25-04-2006

  Anbefales

  Ej til stede: Finn Andersen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2006

  Anbefales.

  Ej til stede: SEJ, TO

 • Punkt 16 Regnskab 2005 - Børne- og Undervisningsudvalget

  Indledning

  Der vedlægges som bilag regnskabsmateriale for 2005 til behandling i udvalgets aprilmøde.

  Regnskabsmaterialet indeholder:

  1. Generelle bemærkninger.
  2. Specielle bemærkninger til de enkelte politikområder om regnskab, overførsler og resultat.
  3. Omkostningsregnskab, oversigt over i­gang­væ­ren­de og afsluttede anlægsarbejder samt udstykningsregnskaber, regnskaber for afsluttede anlægsarbejder, balance, fortegnelse over garantiforpligtelser og finansielle forpligtelser, personaleover­sigt, oversigt, der viser udviklingen i budgettet fra det budget, byrådet vedtog i oktober 2004 for 2005, til det korrigerede budget for 2005, virksomhedsregnskab for Vej og Park, kontrol af taktsberegningen på frit valg i hjemmeplejen samt regnskabsoversigt.

  Beskrivelse af sagen

  Ingen.

  Høring

  Ingen.

  Vurdering

  Ingen

  Økonomi

  Hovedtallene for Børne- og Undervisningsudvalgets politikområder viser:

  Under Børne- og Undervisningsudvalget er følgende anlægsarbejder afsluttet i 2005 jfr. bilag 3 i regnskabsmaterialet:

  • Pavillon ved Allindelille Skole
  • Indskoling, Sdr. Parkskolen
  • Børnehave i Nordrup
  • Børnehave i Vigersted
  • Skimmelsvampeangreb i børnehaven Søholmen
  • Ombygning af Ringsted Børnehave

  Indstilling

  Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at:

  • bemærkningerne til de enkelte politikområder om regnskab, overførsler og resultat godkendes,
  • regnskaber for de afsluttede anlægsarbejder godkendes.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 26-04-2006

  Indstilling anbefales

  Ej til stede: FA

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2006

  Anbefales.

  Ej til stede: SEJ, TO

 • Punkt 17 Regnskab 2005 - Kultur- og Fritidsudvalget

  Indledning

  Der vedlægges som bilag regnskabsmateriale for 2005 til behandling i udvalgets aprilmøde. Regnskabsmaterialet indeholder:

  1. Generelle bemærkninger.
  2. Specielle bemærkninger til de enkelte politikområder om regnskab, overførsler og resultat.
  3. Omkostningsregnskab, oversigt over i­gang­væ­ren­de og afsluttede anlægsarbejder samt udstykningsregnskaber, regnskaber for afsluttede anlægsarbejder, balance, fortegnelse over garantiforpligtelser og finansielle forpligtelser, personaleover­sigt, oversigt, der viser udviklingen i budgettet fra det budget, byrådet vedtog i oktober 2004 for 2005, til det korrigerede budget for 2005, virksomhedsregnskab for Vej og Park samt kontrol af taktsberegningen på frit valg i hjemmeplejen.

  Beskrivelse af sagen

  Ingen.

  Høring

  Ingen.

  Vurdering

  Ingen.

  Økonomi

  Hovedtallene for Kultur- og Fritidsudvalgets politikområder viser:

  Under Kultur- og Fritidsudvalget er følgende anlægsarbejder afsluttet i 2005 jfr. bilag 3 i regnskabsmaterialet:

  • Renovering af Medborgerhus
  • Overtagelse af Teater- og Kongrescenteret

  Indstilling

  Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at:

  •  bemærkningerne til de enkelte politikområder om regnskab, overførsler og resultat godkendes,
  •  regnskaber for de afsluttede anlægsarbejder godkendes.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-04-2006

  Tiltrådt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2006

  Anbefales.

  Ej til stede: SEJ, TO

 • Punkt 18 Regnskab 2005 - Social- og Sundhedsudvalget

  Indledning

  Der vedlægges som bilag regnskabsmateriale for 2005 til behandling i udvalgets aprilmøde. Regnskabsmaterialet indeholder:

  1. Generelle bemærkninger.
  2. Specielle bemærkninger til de enkelte politikområder om regnskab, overførsler og resultat.
  3. Omkostningsregnskab, oversigt over i­gang­væ­ren­de og afsluttede anlægsarbejder samt udstykningsregnskaber, regnskaber for afsluttede anlægsarbejder, balance, fortegnelse over garantiforpligtelser og finansielle forpligtelser, personaleover­sigt, oversigt, der viser udviklingen i budgettet fra det budget, byrådet vedtog i oktober 2004 for 2005, til det korrigerede budget for 2005, virksomhedsregnskab for Vej og Park, kontrol af taktsberegningen på frit valg i hjemmeplejen samt regnskabsoversigt.

  Beskrivelse af sagen

  Ingen.

  Høring

  Ingen.

  Vurdering

  Ingen.

  Økonomi

  Hovedtallene for Social- og Sundhedsudvalgets politikområder viser:

   

  Indstilling

  Socialdirektøren indstiller, at:

  • bemærkningerne til de enkelte politikområder om regnskab, overførsler og resultat godkendes
  • bilag 9 - Kontrol af taktsberegningen på frit valg i hjemmeplejen godkendes

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 24-04-2006

  Anbefales.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2006

  Anbefales.

  Ej til stede: SEJ, TO

  Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 02-05-2006

  Anbefales

  Ej til stede: Henrik Hvidesten, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard

 • Punkt 19 Regnskab 2005 - Beskæftigelsesudvalget

  Indledning

  Der vedlægges som bilag regnskabsmateriale for 2005 til behandling i udvalgets aprilmøde. Regnskabsmaterialet indeholder:

  1. Generelle bemærkninger.
  2. Specielle bemærkninger til de enkelte politikområder om regnskab, overførsler og resultat.
  3. Omkostningsregnskab, oversigt over i­gang­væ­ren­de og afsluttede anlægsarbejder samt udstykningsregnskaber, regnskaber for afsluttede anlægsarbejder, balance, fortegnelse over garantiforpligtelser og finansielle forpligtelser, personaleover­sigt, oversigt, der viser udviklingen i budgettet fra det budget, byrådet vedtog i oktober 2004 for 2005, til det korrigerede budget for 2005, virksomhedsregnskab for Vej og Park, kontrol af taktsberegningen på frit valg i hjemmeplejen samt regnskabsoversigt.

  Beskrivelse af sagen

  Ingen.

  Høring

  Ingen.

  Vurdering

  Ingen.

  Økonomi

  Hovedtallene for Social- og Sundhedsudvalgets politikområder viser:

   

  Indstilling

  Socialdirektøren indstiller, at:

  • bemærkningerne til de enkelte politikområder om regnskab, overførsler og resultat godkendes
  • bilag 9 - Kontrol af taktsberegningen på frit valg i hjemmeplejen godkendes

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 24-04-2006

  Anbefales.

  Supplerende sagsfremstilling

  Regnskab på politikområder under Sundhedsforvaltningen har været forelagt for Social- og Sundhedsudvalget - Områderne Aktivering og indkomstoverførsler skal godkendes i Beskæftigelsesudvalget.

  Socialdirektøren indstiller, at bemærkningerne til de enkelte politikområder om regnskab, overførsler og resultat godkendes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2006

  Anbefales.

  Ej til stede: SEJ, TO

  Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 02-05-2006

  Anbefales

  Ej til stede: Henrik Hvidesten, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard

 • Punkt 20 Regnskab 2005 - Økonomiudvalget

  Indledning

  Der vedlægges som bilag regnskabsmateriale for 2005. Regnskabsmaterialet indeholder:

  1. Generelle bemærkninger.
  2. Specielle bemærkninger til de enkelte politikområder om regnskab, overførsler og resultat.
  3. Omkostningsregnskab, oversigt over i­gang­væ­ren­de og afsluttede anlægsarbejder samt udstykningsregnskaber, regnskaber for afsluttede anlægsarbejder, balance, fortegnelse over garantiforpligtelser og finansielle forpligtelser, personaleover­sigt, oversigt, der viser udviklingen i budgettet fra det budget, byrådet vedtog i oktober 2004 for 2005, til det korrigerede budget for 2005, virksomhedsregnskab for Vej og Park, kontrol af taktsberegningen på frit valg i hjemmeplejen samt regnskabsoversigt.

  Beskrivelse af sagen

  Ingen.

  Høring

  Ingen.

  Vurdering

  Ingen.

  Økonomi

  Hovedtallene for Økonomiudvalgets politikområder viser:

  Under Økonomiudvalget er følgende anlægsarbejder afsluttet i 2005 jfr. bilag 3 i regnskabsmaterialet:

  • Salg af ejendommen, Nordrupvej 134
  • Salg af ejendommen, Giesegårdsvej 9

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller, at:

  • bemærkningerne til de enkelte politikområder om regnskab, overførsler og resultat godkendes
  • regnskaber for de afsluttede anlægsarbejder godkendes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2006

  Anbefales.

  Ej til stede: SEJ, TO

 • Punkt 21 Kompetencefordeling - delegation fra politisk niveau til administrativt niveau

  Indledning

  Byplan- og Boligudvalget behandlede den 27. februar 2006 en sag om delegation fra politisk niveau til administrativt niveau. Udvalget besluttede at anmode forvaltningen om at komme med konkrete forslag til delegering.

  Beskrivelse af sagen

  I ´Notat om generelle delegationer pr. 1. januar 2006´ er tidligere beskrevet gældende delegationer fra de stående udvalg til forvaltningen. Det blev samtidig bemærket, at der kan foreligge delegation af ældre dato, som ikke er med i notatet, ligesom der kan være tale om sædvaner, som aldrig er vedtaget udtrykkeligt.

  Inden for bygge- og planområdet er der blandt andet givet bemyndigelse til at træffe afgørelse om

  • byggesager
  • udstykningssager
  • landzonesager, som ikke kræver dispensation (og som er i overensstemmelse med div. administrationsgrundlag og vejledning)
  • helårsbeboelse i sommerhuse
  • midlertidig beboelse på byggepladser
  • godkendelse af grundejerforeningers vedtægter
  • overskridelse af byggelinier og byggefelter, der administreres af kommunen
  • dispensation fra lokalplan til terrænregulering i skel på op til 0,5 m og inden for den enkelte grund på op til 1 m
  • dispensation fra lokalplan for så vidt angår taghældning samt materialer og farvevalg 
  • visse, nærmere beskrevne typer af facadeændringer og skiltning
  • nedlæggelse af boliger i følgende tilfælde:
   • når nedlæggelse ifølge boligreguleringsloven ikke kan nægtes (sammenlægning til max. 130 m²)
   • mindre lejligheder (under 60 m²) med installationsmangler
   • delvis nedlæggelse, når det resterende areal kan indrettes til en velindrettet bolig med de fornødne faciliteter

  I 1992 besluttede Byrådet at nedsætte Skilte- og Facadeudvalget som rådgivende udvalg for administrationen. Projekter, der afviger fra kommunens vejledning om skilte og butiksfacader, skal forelægges facadeudvalget. I praksis klares langt de fleste sager ved forhandling mellem ansøger og forvaltningen. Hvis ansøger ønsker det, forelægges sagen for Skilte- og Facadeudvalget. Byplan- og Boligudvalget fungerer som "appelmyndighed" i klagesager og ved mindretalsudtalelser fra min. 2 medlemmer af Skilte- og Facadeudvalget.

  Når et vej- og friarealprojekt eller lignende ifølge en lokalplan skal godkendes af Byrådet, har det gennem mange år været praksis, at det sker administrativt. Et uddybende notat om dette ses som bilag.

  Høring

  Ingen.

  Vurdering

  For at muliggøre en hurtigere og enklere sagsgang til gavn for borgerne foreslås, at forvaltningen får bemyndigelse til at afgøre en række mindre sager som beskrevet i indstillingen. Det drejer sig om bolignedlæggelse, forbud efter planlovens § 12 samt forskellige mindre dispensationer fra lokalplaner.

  Planlovens § 12 giver Byrådet pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse. Den giver samtidig Byrådet mulighed for at nedlægge forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse, der er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, dvs. de konkrete bestemmelser om anvendelse, tæthed osv. § 12 kan ikke anvendes, hvis ejendommen er omfattet af lokalplan eller byplanvedtægt, er udlagt til offentligt formål eller ligger i landzone. Det foreslås, at forvaltningen bemyndiges til at nedlægge forbud mod bebyggelse/ anvendelse, som er i strid med kommuneplanens afgrænsning af detailhandelsområder eller er i strid med bestemmelserne om tagdækning i de centrale dele af byen (området med de røde tage). I andre tilfælde, hvor der ønskes en fravigelse fra kommuneplanens rammer, for eksempel til højere bebyggelsesprocent eller ændret anvendelse, vil det typisk være i forbindelse med et projektforslag, hvor Byplan- og Boligudvalget skal tage stilling til, om man ønsker at ændre rammerne med et kommuneplantillæg.

  Ansøgninger om hel eller delvis nedlæggelse af en bolig behandles efter Boligreguleringsloven. Formålet med loven er at sikre, at kommunernes boligbestand udnyttes på en effektiv måde og ikke formindskes. Når nogen søger om at nedlægge en bolig, er det op til kommunen at afveje på den ene side de grunde, der taler for at imødekomme ønsket, på den anden side hensynet til boligudnyttelsen i kommunen. Ved behandling af den enkelte sag skal man naturligvis samtidig se på, hvordan andre, tilsvarende sager er blevet afgjort, idet myndigheden har pligt til at sikre borgerne lige behandling. Kommunens afgørelse er endelig og kan ikke påklages til anden myndighed.

  Forvaltningen har udarbejdet et bilag med forslag til administrationsgrundlag for sager efter boligreguleringslovens § 46. Forslaget er baseret på hidtidig praksis. Det foreslås, at forvaltningen bemyndiges til at afgøre sager om bolignedlæggelse efter de beskrevne retningslinjer. Hvis der meddeles afslag til bolignedlæggelse, og Byplan- og Boligudvalget vurderer, at sagen har principiel karakter, kan sagen forelægges til udvalgets behandling.

  Økonomi

  Ingen.

  Indstilling

  Teknisk direktør indstiller, at:

  • forvaltningen bemyndiges til at træffe afgørelse i henhold til boligreguleringsloven (nedlæggelse af boliger) efter retningslinjerne beskrevet i bilag
  • forvaltningen bemyndiges til i henhold til planlovens § 12 at meddele afslag til bebyggelse eller ændret anvendelse, der er i strid med kommuneplanens bestemmelser om detailhandel
  • forvaltningen bemyndiges til i henhold til planlovens § 12 at meddele afslag til bebyggelse, der er i strid med kommuneplanens bestemmelser om tagdækning (området med de røde tage)
  • forvaltningen bemyndiges til at træffe afgørelse om dispensation fra lokalplaner og byplanvedtægter for så vidt angår:
   • bestemmelser om mindste/ største grundstørrelse
   • bestemmelser om vej- og stibredder samt placering af vejadgange (mindre afvigelser)
   • overskridelse af bebyggelsesprocenten med op til 2 % (f.eks. fra 25 til 27)
   • bygningers nærmere beliggenhed på grunden (f.eks. bestemmelse om, at bygning skal være placeret vinkelret på vej) 
   • udformning af hæk/ hegn i skel mod nabo, vej og sti
  • Jf. gældende praksis træffer forvaltningen afgørelse i sager, hvor det i lokalplan er fastlagt, at Byrådet skal godkende:
   • vej- og stiprojekt
   • tidspunkt for anlæg af parkeringspladser, cykelparkering, stier og grønne områder 
   • udendørs belysning
   • en samlet plan for beplantning, belægning, belysning, terrænregulering mv.
   • facadeudformning, herunder farver
   • skiltning og reklamering
   • tidspunkt for oprettelse af grundejerforening

  Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den 24-04-2006

  Tiltrådt idet der over hele kommunen delegeres op til 170 m². Endvidere orienteres udvalgets medlemmer ved afslag.

  Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2006

  Til efterretning.

  Ej til stede: SEJ, TO

 • Punkt 22 Delegation af kompetence - Børne- og Undervisningsudvalget

  Indledning

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 22. februar 2006, at der med udgangspunkt i det gældende budgets bevillingsoversigt skulle udarbejdes forslag til kompetenceplan.

  Beskrivelse af sagen

  Delegation af kompetence vedr. institutionsbevillinger fremgår af de generelle retningslinier for selvforvaltning.

  Delegation af kompetence på området Børn & Unge fremgår af godkendt kompetenceplan.

  Kultur- og Fritidsudvalgets udvalgsbevilling fremgår af afsnit 6.1.4 i Budget 2006 s. 104f (skoler) og 6.2.4 s. 112f.

  Børne- og Undervisningsudvalgets bevilling er i budgettet kategoriseret som en institutionsbevilling.

  I overensstemmelse med gældende praksis foreslår Direktøren for Børne- og Kulturforvaltningen at kompetencen til at disponere budgettet vedr.:

  skoler:

  • Bidrag til statslige og private skoler
  • Efterskoler
  • Betaling til og fra andre kommuner vedr. undervisning af plejebørn
  • Undervisningsudgifter på opholdssteder m.v.
  • Vidtgående specialundervisning
  • Betaling fra Antet vedr. centerskoler
  • Befordring til og fra folkeskolerne
  • Erhvervsgrunduddannelserne
  • Øvrige fælleskonti
  • Pensioner
  • Skatter og forsikringer
  • Forældrebetaling i sfo
  • Fripladser og søskenderabat
  • Rammekonto, sfo
  • Betaling for center-sfo
  • Energibesparende foranstaltninger

  dagtilbud:

  • Forældrebetaling
  • Fripladser og søskenderabat
  • Rammekonto for dagtilbud
  • Regnskabsføring og revision
  • Betaling til og fra andre kommuner
  • Skatter og forsikringer
  • Huslejer
  • Øvrige fælleskonti
  • Bygningsvedligeholdelse
  • IT
  • Energibesparende foranstaltninger

  delegeres til direktøren for Børne- og Kulturforvaltningen, da der er tale om afholdelse af udgifter på baggrund af gældende lovgivning, indgåede aftaler eller byrådsbeslutninger.

  Udvalget orienteres halvårligt om den konkrete disponering af "Øvrige fælleskonti" for henholdsvis skole- og dagtilbudsområdet.

  Høring

  Ingen

  Økonomi

  Ingen

  Indstilling

  Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at kompetence delegeres som beskrevet i afsnittet "Beskrivelse af sagen".

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 26-04-2006

  Indstilling tiltrådt

  Ej til stede: FA

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2006

  Til efterretning.

  Ej til stede: SEJ, TO

 • Punkt 23 Delegation af kompetence - Kultur- og Fritidsudvalget

  Indledning

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 23. februar 2006, at der med udgangspunkt i det gældende budgets bevillingsoversigt skulle udarbejdes forslag til kompetenceplan.

  Beskrivelse af sagen

  Delegation af kompetence vedr. institutionsbevillinger fremgår af de generelle retningslinier for selvforvaltning.

  Kultur- og Fritidsudvalgets udvalgsbevilling  fremgår af afsnit 5.1.4 i Budget 2006 s. 89.

  Folkeoplysningsudvalgets bevilling er i budgettet kategoriseret som en institutionsbevilling.

  I overensstemmelse med gældende praksis foreslår direktør for Børne- og Kulturforvaltningen at kompetencen til at disponere budgettet vedr.:

  • Fritidsfaciliteter
  • Skatter og forsikringer
  • Refusion vedr. musikskolen
  • Energibesparende foranstaltninger

  delegeres til direktør for Børne- og Kulturforvaltningen da der er tale om faste udgifter til drift af bygninger m.v.

  Kultur- og Fritidsudvalget fastsætter årligt rammerne for disponeringen af:

  • Kulturelle arrangementer og opgaver
  • Folkeoplysning

  Høring

  Ingen

  Økonomi

  Ingen

  Indstilling

  Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at kompetence delegeres som beskrevet i afsnittet "Beskrivelse af sagen".

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-04-2006

  Indstilling godkendt

   

   

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2006

  Til efterretning.

  Ej til stede: SEJ, TO

 • Punkt 24 Kompetenceplan personsager - Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget

  Indledning

  Økonomiudvalget vedtog den 30. januar 2006, at oversende sagen om Kompetencefordeling - Delegation fra politisk niveau til administrativt niveau til fagudvalgene til behandling med henblik på at drøfte, om man ønsker ændringer i den eksisterende kompetencefordeling.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 20-02-2006
  Afgørelser om hjælp til frivilligt socialt arbejde orienteres i udvalget under orientering fra forvaltningen.

  Der foreligger nu en revideret kompetenceplan for Sundhedsforvaltningen. Kompetenceplanen indeholder primært afgørelser vedr. personsager og dækker både Beskæftigelsesudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområder.

  Beskrivelse af sagen

  Afgørelser i personsager er henlagt til forvaltningen efter delegation fra de politiske udvalg. Ved udvalgenes behandling af delegationssagen på februarmøderne blev det aftalt, at forvaltningen skulle udarbejde en revideret og ajourført kompetenceplan. Denne foreligger nu og vil blive enslydende i såvel Beskæftigelsesudvalget som Social- og Sundhedsudvalget idet kompetenceplanen dækker begge udvalg.

  Følgende ansvarsområder er henlagt til Beskæftigelsesudvalget:

  • Lov om aktiv Socialpolitik
  • Lom om integration af udlændinge
  • Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel
  • Lov om social pension
  • Lov om aktiv beskæftigelsesindsats
  • Udlændingeloven
  • Repatrieringsloven
  • Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

  Følgende ansvarsområder er henlagt til Social- og Sundhedsudvalget:

  • Lov om social service
  • Boliglovgivningen
  • Lov om individuel boligstøtte / beboerindskud
  • Lov om hjemmesygepleje/Sundhedsloven
  • Lov om en børnefamilieydelse
  • Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
  • Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

  Opgaverne for de enkelte stående udvalg fremgår af styrelsesvedtægten for Ringsted Byråd.

  I forhold til den tidligere kompetenceplan er der foretaget enkelte ændringer, hvor kompetencen er flyttet fra sagsbehandleren til et lederniveau. Flytningen er foretaget for at sikre ensartethed i afgørelserne og fordi der er tale om større bevillinger.

  Ophold i botilbud udenfor Ringsted Kommune er fastholdt hos socialdirektøren.

  Endelig er der vedr. tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde - Servicelovens § 115 - tilføjet, som besluttet af Social- og sundhedsudvalget, at disse sager kommer til orientering i udvalget umiddelbart efter, der er truffet afgørelse om tildeling.

  Høring

  Der foretages ikke høring i sagen.

  Vurdering

  Det er forvaltningens vurdering, at den foreliggende kompetenceplan udgør et fornuftigt og overskueligt administrationsgrundlag for sagsbehandlere og ledere i Sundhedsforvaltningen.

  Økonomi

  Ingen.

  Indstilling

  Socialdirektøren indstiller, at den foreliggende kompetenceplan godkendes.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 24-04-2006

  Tiltrædes. Udvalget ønsker en tilbagemelding om et år.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2006

  Til efterretning.

  Ej til stede: SEJ, TO

  Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 02-05-2006

   Tiltrædes.

  Ej til stede: Henrik Hvidesten, Johnny Brown Lundberg Dahlga

   

 • Punkt 25 Delegation af kompetence - Økonomiudvalget

  Indledning

  Økonomiudvalget vedtog den 30. januar 2006, at oversende sagen om Kompetencefordeling - Delegation fra politisk niveau til administrativt niveau til fagudvalgene til behandling med henblik på at drøfte, om man ønsker ændringer i den eksisterende kompetencefordeling.

  Økonomiudvalget skal således også tage stilling til, om man ønsker ændringer i den eksisterende kompetencefordeling mellem Økonomiudvalget og administrationen.

  Beskrivelse af sagen

  Se bilag: "notat om kompetencefordeling", der beskriver den nuværende delegation af kompetence fra bl.a. Økonomiudvalget.

  Høring

  Ingen

  Vurdering

  Ingen

  Økonomi

  Ingen

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at det drøftes, om der ønskes ændringer i den eksisterende delegation af kompetence.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2006

  Udsat.

  Ej til stede: SEJ, TO

 • Punkt 26 Salg af Dagmarsgade 3(Lukket)

 • Punkt 27 Eventuelt 2. maj 2006(Lukket)

 • Punkt 28 Konstituering i stillingen som socialdirektør

  Indledning

  Socialdirektør Erik Jensen har opsagt sin stilling til fratrædelse med udgangen af maj 2006.

   

  Da det ikke skønnes hensigtsmæssigt at slå stillingen som socialdirektør op, før en ny kommunaldirektør er tiltrådt, ønskes der derfor etableret en midlertidig organisation, som må forventes at skulle virke frem til ultimo 2006.

  Beskrivelse af sagen

  Det ønskes at direktør for Børne- og Kulturforvaltningen, Torben Lyster, overtager det overordnede ansvar for ældre- og handicapområdet, mens konstitueret kommunaldirektør, økonomichef Karsten Kongstad, overtager det overordnede ansvar for arbejdsmarkedsområdet samt borgerservice.

  Vurdering

   

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at de 2 forvaltningschefer konstitueres til at varetage ansvaret for Sundhedsforvaltningens område.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2006

  Borgmesterens indstilling med den tilføjelse at Birgit Wehlast konstitueres i stillingen som Ældrechef blev anbefalet.

  Ej til stede: SEJ og TO.