Du er her

Økonomiudvalget - 03-04-2006

Økonomiudvalget - 03-04-2006

Dato: Mandag den 3. april 2006 Tid: Kl. 19:30
Udvalg/Råd: Økonomiudvalget
Dokument: 52006.pdf
 • Punkt 1 Ny skole på kasernen. Udpegning af rådgiver.

  Indledning

  Børne- og Undervisningsudvalget indstillede den 19. januar 2005, at udbygningen af skolekapaciteten i Ringsted sker ved etablering af en selvstændig skole (0-9. kl.) i Kasernebyen. Byrådet tiltrådte den 7. februar 2005 indstillingen.

  Der blev i september 2005 udskrevet en projektkonkurrence som et EU-udbud for den nye skole i Kasernebyen. Til konkurrencen blev der udpeget 5 rådgiverteams der afleverede deres forslag den 16. december 2005. Ved Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 6. februar 2006 blev den af dommerkomiteen udarbejdede betænkning fremlagt.

  Beskrivelse af sagen

  Betænkningen udpeger forslaget "Regnbueskolen" udarbejdet af JJW Arkitekter, Bystrup Arkitekter, Bisgaard Landskabsarkitekt, Lemming & Eriksson Rådgivende Ingeniører A/S som det forslag der ved en samlet vægtning af funktionalitet, holdbarhed og æstetik løser opgaven bedst.

   

  Der har efter offentliggørelsen af dommerbetænkningen været afholdt 3 møder mellem rådgiverne bag "Regnbueskolen" og den nedsatte styregruppe for skolen. Formålet med møderne har været en granskning af projektet, samt en afklaring af de problemstillinger, der stod i betænkningen.

   

  Dialogen med rådgiverne har været positiv, og der er sket en konstruktiv afklaring omkring momenter i projektet, fx akustik, indretning/rumprogram. Møderne har sandsynliggjort, at de krav, der er formuleret i udbudsmaterialet, kan imødekommes i et endeligt bearbejdet projekt.

   

  Hvis Byrådet beslutter, at det vindende projektforslag ikke skal viderebearbejdes til det endelige skoleprojekt, vil det umiddelbart ikke være muligt at arbejde videre med et af de øvrige 4 projekter, da det af udbuddet fremgår, at der udpeges én vinder. 

  Høring

  Ingen.

  Vurdering

  Det er forvaltningens vurdering,  at projektforslaget "Regnbueskolen" vil kunne bearbejdes til et endeligt projekt, der opfylder de stillede krav til en ny skole på kasernen.

  Økonomi

  Ringsted Kommunes bygherrerådgiver, Birch & Krogboe, vurderer:

  "På baggrund af de fremsendte plantegninger og opstalter er det svært at give et præcist overslag for byggeudgifterne. Det er dog vores umiddelbare vurdering, at håndværkerudgifter til dette projekt ligger lidt over de afsatte beløb - vi vurderer på det spinkle grundlag, at håndværkerudgifter vil være i størrelsesordnen 11 - 13.000 kr./m², ekskl. moms. Dog vurderer vi samtidigt, at det gennem en projektoptimering vil være muligt at nå håndværkerudgifter der kan matche det afsatte budget - uden at forringelse af byggeriets kvaliteter." (det afsatte beløb er 10.776 kr./m²).

  Indstilling

  Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at:

  • det vindende projektforslag bearbejdes til et endeligt projektforslag for ny skole på kasernen
  • projektet optimeres, så den afsatte budgetramme overholdes

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 28-03-2006

   Mødet blev aflyst.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 03-04-2006

  Tiltrådt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2006

  Tiltrådt.