Du er her

Økonomiudvalget - 03-09-2019

Økonomiudvalget - 03-09-2019

Dato: Tirsdag den 3. september 2019 Tid: Kl. 17:00
Udvalg/Råd: Økonomiudvalget
Dokument: 112019_0.pdf
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden for mødet den 3. september 2019

  SagsID/Sagsnummer: 17/24254
  Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2019

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Klaus Hansen

 • Punkt 2 Borgerrådgiverens årsberetning 18/19

  SagsID/Sagsnummer: 19/14475
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_borgerraadgiverens_aarsberetning_18-19.pdf_0.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

  x

  x

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag orienteres Økonomiudvalget og Byrådet om borgerrådgiverens årsberetning 18/19.

  Beskrivelse af sagen

  Ifølge funktionsbeskrivelsen for borgerrådgiverfunktionen udarbejder borgerrådgiveren hvert år en årsberetning, der har til formål at støtte byrådets i dets tilsyn med den kommunale forvaltning. Det er desuden formålet at give kommunens politikere og ledelsen viden om den del af den kommunale praksis, der ikke fungerer efter hensigten og komme med forslag til, hvordan sagsbehandlingen kan forbedres. Byrådet kan på baggrund af årsberetningen pålægge borgerrådgiveren at iværksætte en nærmere undersøgelse af relevante emner.

   

  I overensstemmelse med funktionsbeskrivelsen afgiver borgerrådgiveren hermed årsberetning for perioden 1. august 2018 – 31. juli 2019.

   

  I perioden har 142 borgere og brugere henvendt sig til borgerrådgiveren, og der er således sket en stigning på 58% i antallet af henvendelser siden afgivelsen af borgerrådgiverens halvårsstatus i januar 2019.

   

  I perioden blev modtaget henvendelser om 242 klageforhold fra borgere og brugere af Ringsted Kommune. Forholdene vedrører i hovedtræk de samme, og fordeler sig på tilsvarende vis, som kunne konstateres ved afgivelsen af borgerrådgiverens halvårsstatus 2019.

   

  På baggrund af borgerrådgiverens erfaringer i dette beretningsår er det borgerrådgiverens anbefaling, at Ringsted Kommune generelt arbejder med at forbedre sine skriftlige svar til borgere, og at hvert center i arbejdet hermed særligt inddrager de betragtninger om udfordringerne med svarene, som borgerrådgiveren kan konstatere.

   

  Borgerrådgiveren anbefaler, at hvert center inddrager borgerrådgiveren i arbejdet med at forbedre de skriftlige svar.

   

  Borgerrådgiveren anbefaler, at ledelsen i alle centre sikrer, at alle relevante medarbejdere har den fornødne viden om, hvordan vi sender personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne, hvordan vi håndterer sikkerhedsbrud og hvordan vi orienterer borgeren herom.

   

  Borgerrådgiveren vil senest følge op på disse anbefalinger ved afgivelsen af næste årsberetning forventeligt til september måned 2020.

  Inddragelse og høring

  Borgerrådgiverens årsberetning 18/19 har ikke været i høring.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Ingen.

  Indstilling

  Borgerrådgiveren indstiller, at borgerrådgiverens årsberetning 18/19 tages til efterretning.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2019

  Borgerrådgiverens årsberetning anbefales godkendt med en tilføjelse om, at Byrådet tilslutter sig Borgerrådgiverens anbefalinger.

   

  Administrationen anmodes om, at udarbejde en redegørelse for, hvordan der følges op på Borgerrådgiverens anbefalinger i fagcentrene.

   

  På et kommende møde i Økonomiudvalget, ønskes en sag vedr. retningslinjer for optagelse af samtaler med borgere, som opfølgning på anbefaling fra Borgerrådgiveren. Fremadrettet ønskes sager, som Borgerrådgiveren har taget op af egen drift, fremlagt som sag for Økonomiudvalget og Byrådet.

   

  Ej til stede: Klaus Hansen

 • Punkt 3 Mødekalender 2020 for møder i Økonomiudvalget

  SagsID/Sagsnummer: 17/17984
  Sagen afgøres i: Økonomiudvalget
  udkast_moedeplan_2020.xlsx_0.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

  X

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til hvornår de holder møder i 2020.

  Beskrivelse af sagen

  Udkast til Mødekalender 2020 er vedlagt som bilag.

  Som udgangspunkt har:

  • Økonomiudvalget møde hver måned den 1. tirsdag kl. 17.00
  • Byrådet møde hver måned den 2. mandag kl. 19.00
  • I den uge hvor den 3. mandag er i en måned holder:
   • Ældre- og Genoptræningsudvalget mandag kl. 17.30
   • Børne- og Undervisningsudvalget mandag kl. 18.00
   • Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag kl. 17.30
   • Social- og Arbejdsmarkedsudvalget onsdag kl. 17.00
   • Ældre- og Genoptræningsudvalget torsdag kl. 16.30
   • Klima- og Miljøudvalget samme torsdag kl. 17.30
  • Plan- og Boligudvalget den 4. mandag kl. 17.00
  • Juli måned er der ingen møder.

  Så er der pga. helligdage nogle forskydninger.  Det giver følgende ændrede mødedatoer for Økonomiudvalget:

  • Den 28. januar pga. vinterferie i uge 7
  • Den 31. marts pga. Påsken
  • Der holdes møde 24. juni og derfor ikke møde i august
  • Den 29. september pga. efterårsferie uge 42

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Økonomiudvalgets godkender mødeplan for 2020, hvad angår deres møder

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2019

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Klaus Hansen

 • Punkt 4 Orientering om status på retssager - september 2019(Lukket)

  SagsID/Sagsnummer: 13/21144
  Sagen afgøres i: Økonomiudvalget
 • Punkt 5 Revideret ejerstrategi for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

  SagsID/Sagsnummer: 19/14250
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_interessentskabskontrakt_for_midt-_og_sydsjaellands_brand_redning_endelig_version_med_underskrifter.pdf_0.pdf bilag_2_-_ejerstrategi_for_faelleskommunalt_ss_60_selskab_midt-_og_sydsjaellands_brand_redning_-_2019.pdf_0.pdf bilag_3_-_protokoludskrift_fra_beredskabskommissionen_-_revision_af_ejerstrategi_0.pdf

  Indledning

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  X

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til en revideret version af ejerstrategien for Midt- og

  Sydsjællands Brand & Redning.

  Beskrivelse af sagen

  Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner har etableret Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR). MSBR varetager ejerkommunernes opgaver, forpligtigelser og myndighedsudøvelse i henhold til beredskabslov, fyrværkerilov, lov om beskyttelsesrum og byggelov med tilhørende retsforskrifter.

   

  I henhold til interessentskabskontrakten for MSBR (Bilag 1) udarbejdes en ejerstrategi, som skal forelægges ejerne. Ejerstrategien skal blandt andet indeholde planer for håndtering af uforudsete hændelser som påvirker selskabets drift og økonomi, effektiviseringer af driften og udarbejdelse af risikobaserede dimensionering for den enkelte kommune.

   

  For at ejerstrategien bevarer sin aktualitet i forhold til udviklingen i ejerkommunerne og inden for redningsberedskabet revideres strategien løbende og mindst en gang i hver valgperiode.

   

  Beredskabskommissionen, som er nedsat til at varetage forvaltningen af det fælles redningsberedskab, har godkendt forslaget til revideret ejerstrategi på møde den 27. juni med henblik på at strategien fremsendes til ejerkommunerne til endelig godkendelse. Vedlagt sagen er forslag til revidering af ejerstrategi (bilag 2) og protokoludskrift fra Beredskabskommission (bilag 3).

   

  Ud over ændringer i layout vedrører ændringerne en række præciseringer af indhold og fokus. Af ændringer til ejerstrategien kan nævnes:
   

  • Opmærksomhed på lovændringer der kan føre til en udvidelse af

  kerneopgaverne

  • Mere fokus på ansattes og frivilliges ansættelsesvilkår og arbejdsmiljø, samt

  rekrutteringsopgaven ved erhvervslivet

  • Beskrivelse af opdelingen af de operative opgaver mellem ansatte og frivillige
  • Samarbejdet med ejerkommunerne er udvidet med eksempler
  • Udbygget med eksempler på årsager der kan påvirke daglig drift i en negativ
  • retning
  • Enigheden mellem ejerkommunerne om muligheden for forskellige

  serviceniveauer er tydeliggjort

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at den reviderede ejerstrategi sikrer at ejerstrategien bevarer sin aktualitet og kan udgøre et godt grundlag for samarbejdet og opgaveløsningen i regi af MSBR.

   

  Den reviderede ejerstrategi medfører ikke væsentlige ændringer i rammerne for det fælles beredskab, idet der er tale om præciseringer af tidligere indhold.  

   

  Det vurderes at den reviderede ejerstrategi både opfylder betingelserne fra interessentskabskontrakten og afspejler ejerkommunernes intentioner med MSBR.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at den reviderede ejerstrategi for for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning godkendes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Klaus Hansen

 • Punkt 6 Status på fundraiserfunktionen

  SagsID/Sagsnummer: 19/9068
  Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

  X

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag forelægges Økonomiudvalget årlig status på fundraiserfunktionen.

  Beskrivelse af sagen

  Med vedtagelsen af budget 2018 besluttede Byrådet at der skulle ansættes en fundraiser i Ringsted Kommune. Der er blev ansat en medarbejder i funktionen pr. 1. juni 2018. I forbindelse med etablering af funktionen er det besluttet, at der skal gives en årlig status og en evaluering af ordningen efter år 3. I denne sag fremlægges årlig status.

   

  I fundraiserfunktionens første år, har der dels været et fokus på at oparbejde et stærkt samarbejde på tværs af kommunens centre, med henblik på at skabe kendskab til den nye funktion. Sideløbende er der oparbejdet samarbejdsrelationer i centrene, der er nødvendige for at funktionen kan blive en succes. I løbet af funktionens første år har der været samarbejder med alle centre omkring projekter. Fra funktionens side har involveringen varieret fra sparring, til forløb hvor funktionen har stået for størstedelen af ansøgningsforløbet. Fælles for alle projekterne er at fundraiserfunktionen har haft en tæt dialog med centerledelse og fagpersoner i centrene, for at sikre lokal forankring af projekterne og for at få tilført den nødvendige fagekspertise til ansøgningerne.

   

  Ud over opgaven med at understøtte centrenes arbejde med fundraising til projekter, har fundraiserfunktionens også løftet andre typer opgaver ad hoc såsom:

   

  • Indgået i arbejdsgruppen for den sociale investeringsfond
  • Fungeret som EU-koordinator i relation til Greater Copenhagen EU Office
  • Indgået i arbejdsgruppen om ”Internet til Alle”, herunder vejledning af borgere i relation til bredbåndspuljen.

   

  Status i tal:

  I alt er der det første år modtaget ca. 21.760.735 kr. i ekstern finansiering med hjælp fra fundraiserfunktionen, og der er pt. indsendt ansøgninger for yderligere ca. 18.084.750 hvor der afventes tilbagemelding. Herudover arbejdes der pt. projekter til en værdi af minimum 10.000.000, hvilket løbende justeres ift. de projekter til tilløber/udgår af fundraiserporteføljen.

  I perioden er der påbegyndt 60 projekter, heraf er:

   

  • 8 endte med tilsagn om bevilling
  • 7 til vurdering hos fond/pulje
  • 15 under udarbejdelse
  • 1 afvist af fond/pulje
  • 16 i en tidlig udviklingsfase
  • 14 stoppet/afbrudt i udviklingsfasen

   

  Tabellen nedenfor viser relevante kategorier fordelt på centerniveau.

   

  Center

  Antal projekter i alt

  Under udarbejdelse

  Til vurdering hos fond/pulje

  Tilsagn om bevilling

  Social- og Sundhedscenter

  15

  6

  3

  3

  Arbejdsmarkedscenter

  10

  0

  1

  0

  Erhvervs,- Fritid- og kommunikationscenter

  9

  5

  1

  1

  Koncerncenter

  2

  0

  0

  0

  Skolecenter

  5

  2

  0

  1

  Børnecenter

  2

  0

  1

  0

  Teknik- og Miljøcenter

  8

  2

  1

  0

  Vej- og Ejendomscenter

  9

  0

  0

  3

   

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Vurdering

  Det vurderes at etableringen af fundraiserfunktionen har medført et øget fokus i Ringsted Kommunes centre på, at søge de projektmidler, som understøtter kommunens opgaver. Særligt vurderes det at det har ført til øget fokus i de centre/enheder der i mindre grad har haft tradition for at fundraise på egen hånd. Som konsekvens vurderes det, at der i dag søges flere fonde/puljer, end før fundraiserfunktionen blev etableret. Det vurderes at denne tendens vil styrkes i fremtiden, i takt med at fundraiserfunktionen forankres yderligere i Ringsted Kommune.

   

  Det vurderes at der stadig er rum for udvikling af fundraiserfunktionen i relation til den øvrige administration, eksempelvis via en oplysningskampagne, hvor der bliver skabt opmærksomhed omkring funktionen og muligheden for at fundraise. Dette vil ske via interne kanaler såsom Midtpunktet og RIKO. Gennem dialog med kommunens projektledere og ledere, vil der være fokus på at styrke samarbejdet mellem funktionen og den øvrige administration.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2019

  Orientering taget til efterretning.

   

  Fundraiseren indbydes til det kommende møde i Økonomiudvalget, hvor der ønskes en nærmere redegørelse for de enkelte projekter samt overblik over økonomien. Sagen vedlægges et bilag, hvor oplysningerne fremgår.

   

  Ej til stede: Klaus Hansen

 • Punkt 7 Erhvervspolitik 2018-2021 (Genoptaget) (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 18/16679
  Sagen afgøres i: Byrådet
  erhvervspolitik_2015.pdf_0.pdf hovedindsatser_2015-2018_-_erhvervspolitik.docx_-_hovedindsatser_2015-2018_-_erhvervspolitik.docx_0.pdf udkast_til_erhvervspolitik_0.docx bilag_4_-_referat_fra_moede_i_bestyrelsen_for_ringsted_erhvervsforum_1104-2019_0.docx bilag_5_-_referat_fra_moede_i_planlaegningsgruppen_for_netvaerk_om_erhvervsudvikling_1204-2019_0.docx bilag_7_-_strategi_2019_-_2020_0.docx bilag_8_-_hoeringssvar_fra_det_konservative_folkeparti_0.docx bilag_9_-_hoeringssvar_fra_turismenetvaerket_0.docx bilag_10_-_hoeringssvar_fra_ringsted_erhvervsforum_0.pdf bilag_6_-_hvidbog_over_hoeringssvar_0.docx bilag_11_-_strategi_2019_-_2020_0.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

  x

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I forlængelse af Byrådets beslutning i september 2018 om at Ringsted Kommunes erhvervspolitik 2018 - 2021 skal gennem en ny proces, fremlægges der i denne sag en procesplan for arbejdet med udgangspunkt i Ringsted Kommunes styrings- og politikkoncept.

  Beskrivelse af sagen

  Den gældende erhvervspolitik (bilag 1) blev vedtaget i juni 2015, og er bygget op omkring 4 temaer og 8 initiativer. Temaerne har deres udspring i visionssporet ”Ringsted – en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet”, og det overordnede mål er at gøre det nemt for virksomheder at komme i gang og komme videre med deres udvikling i Ringsted Kommune. Siden erhvervspolitikken blev vedtaget er der arbejdet med en række initiativer, og hovedresultaterne blev præsenteret i mødesagen fra september 2018 og er opsummeret i bilag 2.

   

  Den 13. december 2018 vedtog Folketinget en ny lov om erhvervsfremme som er trådt i kraft pr. 1. januar 2019. Med loven er der etableret nye tværkommunale erhvervshuse og en national erhvervsfremmebestyrelse, der bl.a. skal udarbejde en strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats som indeholder regionale kapitler og skal være rammesættende for den kommunale erhvervsudvikling. De tværkommunale erhvervshuses bestyrelser skal bidrage til strategien, herunder i formuleringen af regionale kapitler, for at underbygge den lokale forankring. Kommunerne har fortsat en nøglerolle i den lokale erhvervsfremme, men forventes at tilpasse sine indsatser i forhold til den nationale strategi, og således at der ikke bliver overlap mellem kommunernes og Erhvervshusenes ydelser.

   

  Det samlede erhvervsfremmesystem står således netop nu overfor at skulle gentænke både opgaver og arbejdsdeling mellem systemets aktører. Et af målene med forenklingen af erhvervsfremmesystemet er at sikre, at tilbuddene bliver mere efterspørgselsdrevne, og dermed i højere grad end tidligere imødekommer virksomhedernes ønsker og behov. På den baggrund lægges der op til følgende proces for ny erhvervspolitik, hvor det lokale erhvervsliv inddrages flere gange undervej i arbejdet:

   

  Proces for erhvervspolitik:

   

  Januar 2019

  Politisk beslutning om proces for ny erhvervspolitik

  Februar 2019

  Inddragelse af erhvervslivets parter om erhvervspolitikken på møde i Netværk for erhvervsudvikling

  Marts 2019

  Politisk (ØU) drøftelse af input til politikprocessen

  Administrationen udarbejder udkast til ny erhvervspolitik

  April 2019

  Drøftelse af udkast til erhvervspolitikken i planlægningsgruppen for Netværk for erhvervsudvikling samt REF’s bestyrelse

  Maj 2019

  Politisk behandling (ØU/BYR) af udkast til erhvervspolitik med indstilling om at sende udkastet i høring

  Maj/juni 2019

  Høring af erhvervspolitik

  Juni

  Erhvervspolitik indstilles til endelig politisk godkendelse (ØU/BYR)

   

  Inddragelse og høring

  I procesplanen lægges der op til at erhvervslivet inddrages, og kan komme med input og ønsker til erhvervspolitikken ved møde i det nye Netværk om erhvervsudvikling (februar). Desuden lægges der op til en drøftelse af forslag til ny erhvervspolitik i Netværkets planlægningsgruppe og bestyrelsen for Ringsted Erhvervsforum  (april) inden den politiske behandling af forslaget til ny erhvervspolitik (maj), og endelig gennemføres en åben høring af forslaget til politik inden det behandles politisk med indstilling til endelig godkendelse (juni).

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer at en politikproces på erhvervsområdet vil kunne bruges til at afdække det lokale erhvervslivs behov og forventninger til det nye erhvervsfremmesystem, og på den baggrund skabe et lokalt, politisk grundlag for det kommende samarbejde med det nye Erhvervshus og det forenklede erhvervsfremmesystems øvrige aktører. Den foreslåede proces sikrer mulighed for en bred inddragelse af erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter, idet alle virksomheder i Ringsted Kommune kan deltage i Netværket om erhvervsudvikling.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at processen for ny erhvervspolitik godkendes
  2. at Økonomiudvalget kommer med input til temaer i politikken

  Beslutning i Økonomiudvalget den 08-01-2019

  Punkt 1 godkendt med bemærkningen om, at processen skal indeholde en bred inddragelse af interessenter

   

  Punkt 2. Økonomiudvalget peger på følgende temaer:

  • Cirkulær økonomi
  • FN´s 17 verdensmål
  • Turisme
  • Rammevilkår for fremtidens erhvervsliv.

  Supplerende sagsfremstilling

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I forlængelse af den besluttede procesplan fremlægges udkast til Erhvervspolitik (bilag 3) til politisk drøftelse med henblik på at sende udkastet i offentlig høring i fire uger. Udkastet er udarbejdet på baggrund af input fra Økonomiudvalget, Netværk om erhvervsudvikling og Turismenetværket.

   

  Det administrative udkast til Erhvervspolitik har været drøftet med bestyrelsen for Ringsted Erhvervsforum og med planlægningsgruppen for Netværk om erhvervsudvikling. Referat fra møderne vedlagt som bilag 4 og 5.

   

  Administrationen vurderer at udkast til Erhvervspolitik giver et godt grundlag for Ringsted Kommunes erhvervspolitiske arbejde i den kommende fire år, og imødekommer de ønsker og behov som erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter er fremkommet med i løbet af processen. Samtidig vil udkastet til erhvervspolitik være et godt og tydeligt udgangspunkt for samarbejdet med det nye tværkommunale erhvervshus.

   

  I ”for-høringen” af udkastet til Erhvervspolitik har flere af erhvervslivets repræsentanter efterspurgt resultatmål i politikken. Administrationen lægger derfor op til at forslag til resultatmål drøftes med bestyrelsen for Ringsted Erhvervsforum i høringsperioden, med henblik på at kunne fremlægge forslag til resultatmål i forbindelse med den politiske behandling af Erhvervspolitikken i juni 2019.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2019

  Det anbefales, at Erhvervspolitikken sendes i høring i 4 uger.

  Beslutning i Byrådet den 13-05-2019

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

  Supplerende sagsfremstilling

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I forlængelse af procesplanens offentlige høring af udkastet til Erhvervspolitik (bilag 3) fremlægges høringssvarene til drøftelse med henblik på endelig behandling og vedtagelse. Høringssvarene er opsummeret i Hvidbog over høringssvar (bilag 6)

   

  Samtidig fremlægges udkast til strategi for 2019 og 2020 (bilag 7), der beskriver de særlige handlinger administrationen foreslår at igangsætte for at realisere Erhvervspolitikken.

   

  Byrådet besluttede den 13. maj 2019 at sende udkast til Erhvervspolitik i offentlig høring i fire uger, og der er modtaget 3 høringssvar:

   

  Det Konservative Folkeparti (bilag 8)

  Høringssvaret indeholder seks forslag til en ny erhvervspolitik i Ringsted Kommune, der bl.a. sætter mål for Ringsted Kommunes placering i DIs årlige undersøgelse af det lokale erhvervsklima, svarfrist på henvendelser ift. sagsbehandling og kontakt til alle lokale virksomheder.

   

  Turismenetværket (bilag 9)

  Høringssvaret fokuserer på afsnittene under temaet ”Gode rammer for at leve og opleve”, og er overordnet tilfreds med at der sættes selvstændigt fokus på turisme. Konkret foreslås det:

  • at overskriften ”Oplev Ringsted” ændres til ”Turisme i Ringsted”
  • at Greater Copenhagen bruges som destinationsplatform på turismeområdet
  • at der sættes øget fokus på overnatningsmuligheder
  • at samspillet mellem Oplev Ringsted, VisitRingsted og VisitDanmark øges
  • at netværket er positiv over for LED infoskærme der synliggør events og foreningslivets arrangementer

   

  Ringsted Erhvervsforum (bilag 10)

  Høringssvaret kvittere for en god og konstruktiv dialog i forbindelse med udarbejdelsen af erhvervspolitikken, der har resulteret i en god videreudvikling af politikken og tilføjelse af nye fokusområder. Desuden understreges, at hvis erhvervspolitikken skal give værdi skal den understøttes af klare og ambitiøse handlingsplaner med konkrete, prioriterede indsatser, veldefinerede målsætninger og fastlagte succeskriterier.

   

  Udkastet til strategi for 2019 – 2020 indeholder forslag til handlinger inden for hver af erhvervspolitikkens fire temaer og otte initiativer, og desuden forslag til hvilke handlingsmål der kan bruges til at følge op på resultaterne. Strategiens handlinger supplerer de driftsaktiviteter, der er grundstammen i Ringsted Kommunes erhvervsservice, og som er opridset i indledningen til udkastet til strategi 2019 – 2020. Erhvervspolitikken sigter fire år frem, og der vil således blive arbejdet på flere konkrete handlinger i de kommende år ligesom fokus og intensitet i arbejdet med at realisere erhvervspolitikken kan tilpasses løbende.

   

  På baggrund af høringssvarene vurderer administrationen at en ændring af overskriften ”Oplev Ringsted” til ”Oplevelser og turisme i Ringsted” i højere grad vil kunne rumme både de oplevelsesorienterede aktiviteter samt turisme i kommunen. Der ud over vurderer administrationen at udkastet til erhvervspolitik og Strategi for 2019 – 2020 er et godt og ambitiøst grundlag for Ringsted Kommunes erhvervspolitiske arbejde i de kommende fire år, og imødekommer de behov og forventninger som erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter har fremsat i processen.

   

  Direktionen indstiller, at:

  1. Erhvervspolitik 2019 godkendes, idet overskriften ”Oplev Ringsted” ændres til ”Oplevelser og turisme i Ringsted”
  2. Strategi 2019-2020 godkendes

  Beslutning i Økonomiudvalget den 25-06-2019

  Sagen udsættes med henblik på at strategien uddybes hvad angår servicekonceptet og kommunens kontakt med bestående virksomheder.

  Supplerende sagsfremstilling

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning den 25. juni 2019 genfremsendes sag om Erhvervspolitik 2018 – 2021 med henblik på endelig behandling og vedtagelse.

   

  Der fremlægges et revideret udkast til strategi 2019 – 2020 (bilag 11), der er suppleret med følgende:

   

  • Driftsaktiviteter, der supplerer strategien. Driftsaktiviteterne er grundstammen i kommunens erhvervsservice, og bidrager ligeledes til at gennemføre intentionerne i kommunens erhvervspolitik
  • Det administrative servicekoncept for virksomhedssager, der blev implementeret i 2016
  • Yderligere 2 konkrete handlinger, der understøtter realiseringen af initiativet ”Service og samarbejde” under temaet ”Kommunal service i virksomhedshøjde”:
   • Styrke den tværfaglige, proaktive kontakt til virksomhederne ifm. tilsyn og andre ordinære besøg
   • Skærpe servicemål for sagsbehandlingstider for byggesager ift. den landsdækkende aftale mellem KL og kommunerne samtidig med at tilfredsheden med sagsbehandlingen øges

   

  På baggrund af høringssvarene fra den offentlige høring af udkastet til Erhvervspolitik, som blev fremlagt i dagsordenen til økonomiudvalgets møde i juni 2019, vurderer administrationen at en ændring af erhvervspolitikkens overskriften ”Oplev Ringsted” til ”Oplevelser og turisme i Ringsted” i højere grad vil kunne rumme både de oplevelsesorienterede aktiviteter samt turisme i kommunen. Der ud over vurderer administrationen at udkastet til Erhvervspolitik (Bilag 3) og det reviderede udkast til Strategi for 2019 – 2020 (bilag 11) er et godt og ambitiøst grundlag for Ringsted Kommunes erhvervspolitiske arbejde i de kommende fire år, og imødekommer de behov og forventninger som erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter har fremsat i processen.

   

  Direktionen indstiller,

  1. at Erhvervspolitik 2019 godkendes, idet overskriften ”Oplev Ringsted” ændres til ”Oplevelser og turisme i Ringsted”
  2. at revideret Strategi 2019-2020 godkendes

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2019

  Finn Andersen stillede forslag om, at der er en målsætning om, at Ringsted Kommune placeres blandt top 25 i DI`s lokale erhvervsklimamåling.

   

   

  V

  Henrik Hvidesten

  V

  Klaus Hansen

  O

  Per Nørhave

  A

  Per Flor

  A

  Mette Ahm-Petersen

  B

  Torben Lollike

  F

  Britta Nielsen

  Ø

  Henrik Kjær

  C

  Finn Andersen

  For

   

  Ej til stede

   

   

   

   

   

   

  X

  Imod

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Herefter blev indstillingen anbefalet godkendt efter afstemning

   

   

  V

  Henrik Hvidesten

  V

  Klaus Hansen

  O

  Per Nørhave

  A

  Per Flor

  A

  Mette Ahm-Petersen

  B

  Torben Lollike

  F

  Britta Nielsen

  Ø

  Henrik Kjær

  C

  Finn Andersen

  For

  x

  Ej til stede

  X

  X

  X

  X

  X

  X

   

  Imod

   

   

   

   

   

   

   

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

  X

   

  Ej til stede: Klaus Hansen

 • Punkt 8 Udvalgstur med fokus på erhvervsfremme og detailhandel

  SagsID/Sagsnummer: 19/14293
  Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

  x

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet besluttede den 11. april 2016, at budget for udvalgsture skal godkendes i fagudvalg. I denne sag skal økonomiudvalget taget stilling til forslag om udvalgstur med fokus på erhvervsfremme og detailhandel samt budgettet for turen torsdag den 3. – fredag den 4. oktober 2019.

  Beskrivelse af sagen

  Udkast til ny erhvervspolitik samt udkast handlingsplan 2019-2020 er pt. under behandling i økonomiudvalget. To af temaerne i udkastet til erhvervspolitik er ”Gode rammer for at leve og opleve” og ”Kommunalservice i virksomhedshøjde”.

   

  Temaer i og program for udvalgstur for Økonomiudvalget ligger i forlængelse af disse områder med særligt fokus på udvikling i detailhandlen samt kommunens rolle i erhvervsfremme og erhvervsservice.

   

  Hovedindholdet i udvalgsturen er derfor lagt på at få inspiration fra Ikast-Brande samt Vejle Kommune. Ikast-Brande Kommune er gennem flere år kåret til Danmarks mest erhvervsvenlige kommune, og Vejle er kåret til Danmarks bedste handelsby.

   

  Det overordnede program for udvalgsturen er:

   

  Tid

  Program

  Sted

  3. oktober

   

   

  Kl. 8.30

  Morgenmad og introduktion til programmet

   

  Ringsted Rådhuset

  Kl. 9.00

  Detailhandlens fremtid i Ringsted – set fra et lokalt mægler-perspektiv

   

  EDC

   

  Ringsted, Rådhuset

  Kl. 10.00

  Afgang med bus

   

  Kørsel

  Kl. 12.00

  Frokost

   

   

  Kl. 13.00

  Erhvervskommune nr. 1 – Hvad gør de for at holde placeringen år efter år?

   

  Ikast-Brande Kommune

  Kl. 15.00

  Afgang med bus

   

  Kl. 16.00

  Bymidteudvikling og detailhandel

  Hvilken udvikling kan vi forvente? Hvilke roller og samarbejde ml. private og kommunen kan der være?

   

  COWI

   

  Vejle, COWI

  Kl. 17.30

  Afgang til hotel

   

  Kl. 19.00

  Spisning

   

  4. oktober

   

   

  Kl. 8.30

  Afgang med bus

   

  Kl. 9.00

  Vejle Kommunes erhvervschef –

  Hvordan servicerer vi erhvervslivet?

   

  Vejle Kommune

  Kl. 10.00

  Vejle Kommunes borgmester

  Hvad og hvordan prioriterer vi erhvervspolitik i Vejle Kommune?

   

  Vejle Kommune

  Kl. 11.00

  Rundvisning Fjordenhus

  Kort rundvisning i den nye signaturbygning i Vejle Fjord skabt af kunstneren Olafur Eliassons

   

  Vejle Kommune

  Kl. 12.30

  Frokost

   

   

  Kl. 13.30

  Vejles citychef

  Hvordan er Vejle blevet Danmarks bedste handelsby – og hvad skal der til i samarbejdet mellem butikker, det samlede handelsliv og kommunen

   

  Vejle City

  Kl. 15.00

  Afgang med bus mod Ringsted

   

  Kørsel

  Kl. 17.00

  Forventet ankomst Ringsted

   

   

   

   

  Administrationen anbefaler, at kommunaldirektøren, centerchefen for Erhverv, Fritid og Kommunikation samt teamkoordinator for Team Erhverv deltager i udvalgsturen sammen med økonomiudvalget.

   

  Budget – priserne er ex. moms

   

   

  Samlet pris for 12 deltagere

  Pris pr. person

  Transport – bro og benzin – 2 af kommunens busser

  3.000 kr.

  250 kr.

  Ophold – hotel – 1 overnatninger

  12.000 kr.

  1.000 kr.

  Forplejning

  12.000 kr.

   

  1.000 kr.

  Gaver mv. til besøgssteder og oplægsholdere

  2.000 kr.

  167 kr.

  I alt

  29.000 kr.

  2.417 kr.

   

   

   

   

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at programmet vil kunne give inspiration til det videre arbejde med centrale dele af den nye erhvervspolitik

  Indstilling

  Direktionen indstiller,  

  1. at program med budget for økonomiudvalgets tur godkendes
  2. at udvalgsturen er et tilbud til Økonomiudvalgets medlemmer, kommunaldirektør, centerchef for Erhverv, Fritid og Kommunikation og teamkoordinator for team Erhverv

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2019

  Det blev besluttet, at

  1. Program og budget godkendes.
  2. Deltagerkredsen godkendes med en tilføjelse af Teknisk Direktør.
  3. Der findes mulige datoer i 1. halvdel af 2020.

   

  Ej til stede: Klaus Hansen

 • Punkt 9 Vækstfabrik Ringsted - Samarbejdsaftale 2020

  SagsID/Sagsnummer: 19/14289
  Sagen afgøres i: Økonomiudvalget
  henvendelse_fra_erhvervshus_sjaelland_om_fortsat_samarbejdsaftale_om_vaekstfabrik_i_ringsted_0.pdf samarbejdsaftale_mellem_erhvervshus_sjaelland_og_ringsted_kommune_om_vaekstfabrik_ringsted_0.pdf vaekstfabrikkernes_tilfredshedsmaaling_2019_januar_ringsted.pdf_0.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

  x

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Med sagen lægges der op til beslutning om hvorvidt der skal indgås aftale med Erhvervshus Sjælland om videreførelse af konceptet Vækstfabrik i Ringsted, idet den gældende aftale udløber den 31. december 2019.

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted Kommune har siden 2012 samarbejdet med Væksthus Sjælland (siden 1. januar 2019 Erhvervshus Sjælland) om drift af konceptet Vækstfabrik i Ringsted. Den gældende samarbejdsaftale blev godkendt af Økonomiudvalget i november 2018, og udløber den 31. december 2019. Samarbejdsaftalen blev 1-årig af hensyn til afklaring af rammerne i den nye lov om erhvervsfremme og Erhvervshusenes rolle i erhvervsfremmesystemet. Rammerne i den nye lov er nu på plads, og Erhvervshus Sjælland lægger op til at revitalisere Vækstfabrik-konceptet og vil gerne videreføre Vækstfabrikken i Ringsted, hvis Ringsted Kommune fortsat leverer den daglige ledelse på samme niveau som hidtil (henvendelse fra Erhvervshus Sjælland bilag 1). Oplæg til samarbejdsaftale er vedlagt som bilag 2.

   

  Vækstfabrikken i Ringsted er et inkubationsmiljø for iværksættere med vækstambitioner, der kobler tilbud om en kontorplads med en række tilbud om sparring, netværk og faglige arrangementer. Vækstfabrikken i Ringsted er dimensioneret til ca. 15 iværksættere fordelt mellem faste kontorer og mere løst tilknyttede flyverpladser. I øjeblikket er 15 faste pladser og 2 flyverpladser besat, og den nyeste tilfredshedsmåling fra januar 2019 (bilag 3) viser stor tilfredshed med indholdet i konceptet og den daglige ledelse fra alle de vækstfabrikanter, der har deltaget i målingen. Vækstfabrikken i Ringsted fungere desuden som et fysisk samlingssted for arrangementer, kurser og lignende tilbud rettet mod iværksættere. Ringsted Kommune har siden starten i 2012 fungeret som daglig leder på Vækstfabrikken, og opgaverne i forbindelse med dette fylder ca. ½ stilling. Vækstfabrikkens faglige indhold leveres primært af Erhvervshusets specialiserede konsulenter i tæt samspil med den daglige leder, der sikre koordinering og kontinuitet i forløbet for den enkelte iværksætter.

   

  Vækstfabrikken i Ringsted er lejer hos den private kontorejendom ”Den Kreative Matrikel”, og det er Erhvervshus Sjælland der indgår den samlede lejeaftale med bygningens ejer. Denne lejeaftale har ikke været i udbud siden opstarten af Vækstfabrikken i Ringsted i 2012, og i sammenhæng med ændringen fra Væksthus til Erhvervshus lægger Erhvervshus Sjælland op til at lejeaftalen sættes i udbud, hvis Ringsted Kommune vælger at forsætte samarbejdet om Vækstfabrikken.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at samarbejdet med det tidligere Væksthus Sjælland om drift af Vækstfabrikken i Ringsted har bidraget til en positiv udvikling for Vækstfabrikkens iværksættere, og at det revitaliserede Vækstfabrik-koncept i regi af Erhvervshus Sjælland også vil være et godt tilbud til lokale iværksættere fremover. Desuden har Vækstfabrikken været en god fysisk ramme om Ringsted Kommunes øvrige tilbud til iværksættere, og denne funktion som samlingssted vurderes også at have værdi fremover.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Ringsted Kommune indgår samarbejdsaftale (bilag 2) med Erhvervshus Sjælland om videreførelse af konceptet Vækstfabrik i Ringsted for perioden 1. januar 2020 til 1. januar 2024

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2019

  Det godkendes at, Ringsted Kommune indgår samarbejdsaftale med Erhvervshus Sjælland for perioden 1. januar 2020 – 1. januar 2024. Det forudsætte , at der indføjes et opsigelsesvarsel på 6 måneder.

   

  Ej til stede: Klaus Hansen

 • Punkt 10 Markedsføringsaftaler med TMS Ringsted – selskab og forening

  SagsID/Sagsnummer: 19/13628
  Sagen afgøres i: Økonomiudvalget
  sv_aftale_om_markedsfoering_ml._ringsted_kommune_o_dok_168670-18_v1.pdf_-_sv_aftale_om_markedsfoering_ml._ringsted_kommune_o_dok_168670-18_v1.pdf_0.pdf ansoegning_kommune_2020-2023selskab1.docx_0.pdf ansoegning_kommune_2020-2023forening1.docx_0.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

  x

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Med denne sag fremlægges forslag fra TMS Ringsted A/S og foreningen TMS Ringsted vedr. markedsføringsaftaler for perioden 2020-2022 (tre år) med henblik på, at de indgår i forhandlingerne vedr. budget 2020.

  Beskrivelse af sagen

  Økonomiudvalget besluttede i november 2018, at Ringsted Kommune skulle indgå en markedsføringsaftale med foreningen TMS Ringsted for perioden 2019-2021 til kr. 700.000 årligt. Efterfølgende har administrationen indgået den konkrete markedsføringsaftale (bilag 1). En forudsætning for den eksisterende markedsføringsaftale er, at TMS Ringsted har et herrehold i håndboldligaen og ellers kan markedsføringsaftalen genforhandles, hvilket også er sket tidligere.

   

  TMS Ringsted har nu henvendt sig med forslag til ændrede markedsføringsaftaler for perioden 2020-2022. Baggrunden for TMS Ringsteds henvendelse er dels at klubbens Herre 1. hold er rykket ned fra Herreligaen til 1. division samt at TMS Ringsted har ændret virksomhedsstruktur, således at TMS Ringsted i dag består af

   

  1. Selskabet TMS Ringsted A/S for Herre 1, Herre 2 og U19 Herre
  2. Foreningen TMS Ringsted for øvrige hold og aktiviteter

   

  Selskabet TMS Ringsted A/S foreslår i sin henvendelse, at Ringsted Kommune i perioden 2020-2022 (tre år) køber markedsføring hos selskabet for kr. 700.000 årligt (bilag 2).

   

  Foreningen TMS Ringsted foreslår i sin henvendelse, at Ringsted Kommune i perioden 2020-2022 (tre år) køber markedsføring hos foreningen for kr. 200.000 årligt (bilag 3).

   

  Ringsted Kommune har i perioden 2019-2021 afsat kr. 700.000 til den eksisterende markedsføringsaftale med foreningen TMS Ringsted.

   

  Byrådet vedtog med budget 2019 at forhøje kommunens markedsføringsbudget med kr. 425.000 for perioden 2019-2021 til merfinansiering af nye aftaler med TMS Ringsted samt Benløse Floorball Club. Såfremt der skal indgås en markedsføringsaftale med hhv. selskabet TMS Ringsted og foreningen TMS Ringsted som foreslået af de to parter mangler der følgende finansiering på kommunens markedsføringsbudget:

   

  2020: 200.000

  2021: 200.000

  2022: 600.000

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da indstillingen går på, at sagen sendes til budgetforhandlingerne.

  Vurdering

  Selskabet TMS Ringsted A/S tilbyder markedsføring fra 2020 og frem omkring holdene Herre 1, Herre 2 og U19 Herre for kr. 700.000, der er det samme beløb som Ringsted Kommune i dag har en samlet markedsføringsaftale med TMS Ringsted om ift. alle foreningens hold og aktiviteter inkl. et herrehold i ligaen.

   

  Administrationen vurderer, at en markedsføringsaftale med selskabet TMS Ringsted A/S med Herre 1 i 1. division samt Herre 2 og U19 Herre ligger under kr. 700.000 og derimod bør være på niveau med tidligere aftaler, hvor klubben herrehold har spillet i 1. division.

   

  Foreningen TMS Ringsted tilbyder markedsføring fra 2020 og frem for øvrige hold og aktiviteter i foreningen TMS Ringsted, herunder dameholdene, for kr. 200.000.

   

  Administrationen vurderer, at en aftale med foreningen TMS Ringsted uden et herrehold i ligaen/1. division ligger under kr. 200.000 årligt som foreslået. men derimod at værdien udgør ca. kr. 100.000 eller 1/3 af tidligere aftaler, hvor TMS Ringsted ikke har haft et herrehold i håndboldligaen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at der udarbejdes

  1. forslag til budget 2020-2022 vedr. markedsføringsaftale med selskabet TMS Ringsted
  2. forslag til budget 2020-2022 vedr. markedsføringsaftale med foreningen TMS Ringsted.

   

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2019

  Der udarbejdes ikke forslag til budget 2020 vedr. øget bevilling til TMS.

   

  Den nuværende budgetramme i 2020 og 2021 på 500.000 kr. indstilles fordelt med 350.000 kr. til selskabet TMS og 150.000 kr. til foreningen TMS

   

   

  V

  Henrik Hvidesten

  V

  Klaus Hansen

  O

  Per Nørhave

  A

  Per Flor

  A

  Mette Ahm-Petersen

  B

  Torben Lollike

  F

  Britta Nielsen

  Ø

  Henrik Kjær

  C

  Finn Andersen

  For

  x

  Ej til stede

  x

  x

  x

  x

  x

   

  x

  Imod

   

   

   

   

   

   

   

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

  x

   

   

  Ej til stede: Klaus Hansen

 • Punkt 11 Revision af regnskabet for 2018

  SagsID/Sagsnummer: 19/4415
  Sagen afgøres i: Byrådet
  aarsberetning_2018_0.pdf revideret_regnskab_for_2018_0.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, har fremsendt beretning om revision af Kommunens regnskab for 2018. Beretningen er den 7. juni 2019 udsendt til Byrådets medlemmer via Byrådsportalen til orientering.

   

  Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

   

  Styrelseslovens § 45, stk. 2 foreskriver, at Byrådet i et møde træffer afgørelse med hensyn til revisionens eventuelle bemærkninger og godkender regnskabet endeligt.

  Beskrivelse af sagen

  Den fremsendte beretning og kommunens endelige regnskab for 2018 vedlægges som bilag til denne dagsorden.

   

  Selv om der ikke er egentlige revisionsbemærkninger, forekommer der i beretningen kommentarer og anbefalinger til enkelte områder fra revisionen. Der er nedenfor redegjort for disse anbefalinger samt direktionens bemærkninger hertil.

   

  Borgerstyret Personlig assistance

  Revisionen har i 2018 udvalgt området ”Borgerstyret personlig assistance” som et område hvor der er udført forvaltningsrevision og juridisk kritisk revision.

   

  Revisionen har i forbindelse med gennemgangengen konstateret, at Ringsted Kommune ikke har fastsat procedurer og serviceniveau for udmålingen til direkte afledte udgifter, og der kan på den baggrund være store forskelle på niveauet for udmålingen til direkte afledte udgifter. Revisionen anbefaler derfor, at der fastsættes rammer herfor.

   

  Endvidere anbefales det, at der etableres en procedure, som sikrer, at et årligt personrettet tilsyn udføres.

   

   

  Direktionens kommentar

  Byrådet behandlede den 25. juni 2019 en revideret version af BPA-håndbogen. I håndbogens afsnit om ”Afledte udgifter ved at have hjælpere i hjemmet” er de efterlyste procedurer beskrevet.

   

  Der har været en del udskiftning af medarbejdere i teamet, hvorfor det ikke har været muligt at udføre årlige opfølgninger. Der er nu lagt en plan for opfølgning på disse sager, som vil være afsluttet inden udgangen af oktober måned 2019, og efterfølgende vil der blive fulgt op minimum en gang årligt. Vi har p.t. 6 borgere, der er omfattet af ordningen.

   

   

  Decentrale besøg

  Revisionen har efter aftale foretaget besøg på i alt 10 decentrale enheder, med det formål at vurdere enhedernes styring og det udførte ledelsestilsyn.

   

  Der er enkelte enheder hvor det udførte ledelsestilsyn ikke fuldt ud er i overensstemmelse med den foreliggende ledelsesbeskrivelse, for så vidt angår dokumentation for budgetopfølgning, kontrol/vurdering af lønudbetalinger samt inventarlister.

   

  Herudover anbefaler revisionen, at den bilagskontrol der udføres i skolecenteret for flere decentrale enheder udvides til at omfatte en kontrol af om varen eller ydelsen er leveret og relevant for enheden.

   

  Direktionens kommentar

  Det vil blive indskærpet overfor budgetansvarlige ledere, at der skal foreligge dokumentation for den foretagne opfølgning, herunder en vurdering af lønudbetalinger. Vedligeholdelse af inventarfortegnelser har i 2019 været udført som en del af ledelsestilsynet.

   

  Endvidere vil kontrollen i Skolecenteret blive udvidet således, at der stikprøvevist vil blive rettet henvendelse til lederne med henblik på at foretage kontrol af om varen eller ydelsen er leveret og relevansen for enheden.

   

  Forsyningsområdet

  Revisionen har konstateret, at udgifter til kontorhold og lokaler som indgår i administrationsbidraget, ikke er prisreguleret fra 2017 til 2018. 

   

  Direktionens kommentar

  Forholdet vil blive berigtiget i forbindelse med udarbejdelse af regnskab for 2019.

   

   

  Foretagne ændringer i regnskabet vedrørende balancen

   

  I forhold til det regnskab der blev forelagt Byrådet i april 2019, er der på revisionens foranledning, foretaget følgende korrektioner i det endelige regnskab:

   

  Hensatte pensionsforpligtelser er nedreguleret med 20,5 mio. kr. med modpost på egenkapitalen.

   

  Herudover er der som følge af registreringsfejl flyttet i alt 30,1 mio. kr. fra obligationsbeholdning til posten ”Kortfristet gæld” samt 15,9 mio. kr. fra langfristet gæld til ”Kortfristet gæld”.

   

  Det skal anføres, at fejlregistreringerne alene vedrører balanceposter, og således ikke har påvirket kommunens regnskabsresultat for 2018.

  Vurdering

  Administrationen tager revisionens kommentarer og anbefalinger til efterretning. Det vurderes, at revisionens anbefalinger vil være efterkommet med de tiltag, der er beskrevet ovenfor.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at beretningen tages til efterretning.
  2. at regnskabet for 2018 (bestående af Generelle bemærkninger, Specielle bemærkninger samt bilag) godkendes endeligt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Klaus Hansen

 • Punkt 12 Budget 2020 - revideret tidsplan

  SagsID/Sagsnummer: 18/21489
  Sagen afgøres i: Økonomiudvalget
  bilag_1_-_orientering_fra_social-_og_indenrigsministeriet_vedr._budgetlaegningsproces_for_2020_0.pdf bilag_2_-_orienteringsbrev_om_49._omgang_rettelsessider_vedr._budget-_og_regnskabssystem_for_kommuner.pdf_0.pdf

  Indledning

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

  X

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Økonomiudvalget forelægges forslag til revideret tidsplan for udarbejdelsen af budget 2020 – 2023 til behandling.

  Beskrivelse af sagen

  I skrivelse af den 4. juli har Indenrigsminister Astrid Krag meddelt, at Regeringen først i sidste halvdel af august vil indlede økonomiforhandlinger med hhv. KL og Danske Regioner om de økonomiske rammer for kommuner og regioner for 2020, se bilag 1. Fristerne for udarbejdelsen af kommunernes budget for 2020 er ændret således, at budgetlægningen kan afsluttes senest den 5. november. Ændringer af frister og rammer for budgetlægningen af budget 2020 fremgår af bilag 2.

   

  På baggrund af de ændrede frister har administrationen udarbejdet et forslag til ny tidsplan for udarbejdelsen af budget 2020 – 2023 for Ringsted Kommune.

   

  Revideret tidsplan for perioden september til december 2019 fremgår nedenfor.
   

  September

  Det tekniske budget justeres på baggrund af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kl og Lov- og Cirkulæreprogrammet.

  Mandag den 30. september

  Budgetseminar for Byrådet kl. 19 - 22

  Torsdag den 1. oktober

  (høring)

   

  Økonomiudvalget 1. behandler det tekniske budgetforslag.

  Forslag til budgettet og teknisk budgetforslag sendes i offentlig høring. Høringsfrist onsdag den 21. oktober kl. 12.

  Lørdag den 5. oktober

  Budgetforhandlinger – gruppeformænd kl. 13-18

  Mandag den 7. oktober

  Byrådet 1. behandler det tekniske budgetforslag.

  Onsdag den 9. oktober

  Budgetforhandlinger – gruppeformænd kl. 16 – 17.30

  Onsdag den 9. oktober
  (dialog)

  Facebook budgetdialog kl. 19 - 21

  Torsdag den 10. oktober
  (dialog)

  Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og HMU vedrørende det samlede budgetforslag.

  Mandag den 21. oktober kl. 12.00 (høring)

  Frist for indsendelse af høringssvar

  Tirsdag den 22. oktober

  Budgetforhandlinger – gruppeformænd (Efter KFU)

  Torsdag den 24. oktober

  Budgetforhandlinger – gruppeformænd (Efter KMU)

  Søndag den 27. oktober

  Budgetforhandlinger afslutning – gruppeformænd kl. 13

  Tirsdag den 29. oktober kl. 12.00

  Frist for ændringsforslag

  Torsdag den 31. oktober kl. 12.00

  Frist for underændringsforslag

  Tirsdag den 5. november

  Økonomiudvalget 2. behandler budgetforslaget

  Tirsdag den 5. november 

  Byrådet 2. behandler budget 2020 på ekstraordinært møde

  December 2019

   

  Evaluering af budgetprocessen og drøftelse af den kommende budgetproces

   

  Inddragelse og høring

  På baggrund af beslutning på Økonomiudvalgets møde den 4. juni er der i tidsplanen indarbejdet Facebook dialog den 9. oktober i forbindelse med offentlig høring.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer at der med den nye tidsplan kan udarbejdes et budget for 2020-2023 i overensstemmelse med de retningslinjer for udarbejdelsen af kommunens budget, der er defineret i Styrelsesloven.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at den reviderede tidsplan for udarbejdelsen af budget 2020-2023 godkendes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2019

  Sagen fremsendes til Byrådet med anbefaling om godkendelse.

   

  Ej til stede: Klaus Hansen

 • Punkt 13 Ændring af Kasse- og Regnskabsregulativet - Oprettelse af Anlægsfond

  SagsID/Sagsnummer: 19/14174
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_-_udkast_kasse-_og_regnskabsregulativ_for_ringsted_kommune_27.08.19_anlaegsfond.pdf_0.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Ændringer til Ringsted Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ skal godkendes af Byrådet. I sagen fremlægges forslag til etablering af en anlægsfond og som konsekvens heraf ændring af Kasse- og Regnskabsregulativet, se bilag, afsnit 3.4.

  Beskrivelse af sagen

  Kasse- og Regnskabsregulativet er Ringsted Kommunes regelsæt for økonomistyring og

  regnskabsvæsen. Det er et regelsæt, der beskriver kommunens organisatoriske- og

  styringsmæssige principper for, hvordan økonomistyringen skal tilrettelægges i praksis.

   

  Det foreslås at der etableres en anlægsfond med et rådighedsbeløb til udgifter på 5 mio. kr., og at nedenstående afsnit tilføjes Ringsted Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ, se bilag, afsnit 3.4.

   

  Teksten der ønskes indsat i kasse- regnskabsregulativer er, jf. bilag afsnit 3.4:

   

  ”Anlægsfonden er en fond hvor overskyende rådighedsbeløb (både udgifter og indtægter) fra skattefinansierede anlægsprojekter samles. Anlægsfonden er ved opstart bevilliget mulighed for en negativ saldo på op til 5 mio. kr.

   

  Formålet med anlægsfonden er at sikre et samlet overblik over mindre forbrug på anlægssager, så råderummet kan prioriteres politisk.

   

  Økonomien i kommunens anlægsprojekter skal løbende vurderes.

   

  Så snart det vurderes at et projekt med stor sandsynlighed ikke kommer til at udnytte det fulde rådighedsbeløb (både udgifter og indtægter) skal der fremlægges en politisk sag om reduktion af bevillingen og overførsel af det resterende rådighedsbeløb til anlægsfonden. Det bemærkes dog at rådighedsbeløb der er tilknyttet en ramme eller pulje ikke kan indgå i anlægsfonden.

   

  Så snart det vurderes at et projekt med stor sandsynlighed ikke har et tilstrækkeligt rådighedsbeløb til færdiggørelse af anlægsprojektet skal der fremlægges en politisk sag om forøgelse af bevillingen og administrationen kan pege på anlægsfonden som en mulig finansieringskilde.

   

  Anlægsfondens saldo opgøres kvartalsvist og indgår i rapporteringen via budgetrapporterne.”

  Økonomi

  Det foreslås at der til opstart af anlægsfonden afsættes et rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til anlægsudgifter.

  Vurdering

  Administrationen vurdere at etableringen af en anlægsfond, som selvstændigt anlægsprojekt, vil sikre et samlet overblik over mindreforbrug på anlægssager som vil understøtte politisk prioritering af råderummet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der afsættes et rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til opstart af en anlægsfond.
  2. at den foreslåede ændring af kasse- og regnskabsregulativet godkedes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Klaus Hansen

 • Punkt 14 Beslutning om erhvervsklasse (BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/11573
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_-_fakta_ark_0.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

  x

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Med denne sag skal der tages beslutning om UngRingsteds forslag til en modernisering af erhvervsklasse (et tilbud til elever i udskolingen, som har brug for et anderledes undervisningstilbud end folkeskolen).

  Beskrivelse af sagen

  Børne- og Undervisningsudvalget besluttede den 20-08-2018 at de resurser, der ikke anvendes i Erhvervsklassen i skoleåret 2018/2019 i stedet anvendes på Byskovskolen og Dagmarskolen, som er de skoler, hvor der aktuelt er størst behov for en specialpædagogisk indsats og at der gennemføres en undersøgelse, hvor det samlede behov for et tilbud til målgruppen i Ringsted Kommune afdækkes. Analysen skal være færdig inden udgangen af 2018 med henblik på implementering i 2019. Med baggrund i den analyse forelægges forslag til modernisering af erhvervsklassen.

   

  UngRingsted (Ungdomsskolen) har i en årrække drevet en erhvervsklasse normeret til 11 udskolingselever. Lovgrundlaget for dette er henholdsvis ungdomsskoleloven og folkeskoleloven:

   

  Uddrag af ungdomsskoleloven:

  § 2 stk. 3 ”Ungdomsskolen indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med kommunens folkeskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af såvel ungdomsskolens som folkeskolens formål og folkeskolens mål for fag og obligatoriske emner”.

  § 3 stk. 2 ” Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at ungdomsskoletilbuddet desuden skal omfatte:… heltidsundervisning… undervisning i folkeskolens fag og obligatoriske emner samt valgfag på 7.-10. klassetrin… .”

   

  Uddrag af folkeskoleloven:

  § 3 stk. 4 ” Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med virksomheder, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler, med lokale fritids- og klubtilbud og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner.”

   

  Eleverne har modtaget undervisning 3 dage om ugen i ungdomsskolens lokaler og været i praktik i 2 dage om ugen. Eleverne har været indskrevet på UngRingsted og har typisk været i tilbuddet 1-3 år.

   

  Eleverne har afsluttet forløbet med at gå til afgangsprøve på UngRingsted.

  I skoleåret 18/19 har der ikke været visiteret unge til erhvervsklassen, hvorfor nogle af ungdomsskolens medarbejdere i stedet har assisteret ved inklusionsopgaver på Dagmarskolen og Byskovskolen.

   

  Der er hen over skoleåret været arbejdet med at udvikle et tilbud, der er mere tidssvarende og som i højere grad dækker det behov, folkeskolerne oplever i dag.

  UngRingsted har således lavet et moderniseret forslag, der tager det bedste med fra det gamle ”erhvervsklassekoncept”, og samtidig tager højde for det aktuelle behov i folkeskolerne.

   

  Det nye tilbud er et supplement til skolerne i deres inklusionsindsats, der understøtter den unge til at lykkes hjemme på distriktsskolen såvel fagligt som socialt. Den unge forbliver således i fællesskabet i sin klasse samtidigt med at eleven deltager i et intensivt forløb på ungdomsskolen.

   

  Målgruppen er unge i 7.-9. kl. som ikke forventes eller som ikke er erklæret uddannelsesparate. Ungdommens Uddannelsesvejlednings tal for 2019 viser at 42,9% af eleverne i 8. kl. og 29,8% i 9. kl. ikke er erklæret uddannelsesparate.

   

  Den unge indstilles af skolelederen på distriktsskolen direkte til ungdomsskolen, hvorefter ungdomsskolen sammensætter holdene. Eleven fortsætter med at være indskrevet på egen skole.

   

  Der tilbydes 3 intensive forløb á 11 uger på et skoleår:

  De første 8 uger:

  • 3 dage på folkeskolen, hvor den unge bliver i fællesskabet i klassen og følger den faglige undervisning.
  • 2 dage på ungdomsskolen, hvor den unge arbejder med sine personlige og sociale kompetencer. Der arbejdes med de faglige kompetencer, når de er en del af den individuelle handleplan. Alternativt kan der suppleres med lektiehjælp i ungdomsskolens fritidsundervisning, ‘buddyordning’ i klassen mm.

  De sidste 3 uger:

  • Efterværn/opfølgning på skolen både fagligt og socialt.

   

  Efterværnets formål er at optimere forløbet fagligt og socialt, sikre den unge en god tilbagevenden til almenmiljøet, samt følge op på den individuelle handlingsplan.

  • Den unge tilbydes individuelle samtaler på hjemskolen i det omfang, der vurderes at være behov. Dette foregår efter aftale med skole, forældre og den unge.
  • Klassen tilbydes forløb med classbuilding eller lignende. Dette foregår efter aftale med klasselæreren.
  • Den unge tilbydes deltagelse i ungdomsskolens fritidsundervisning i f.eks. dansk, engelsk og matematik, og der sikres en overgang til dette.
  • Ungdomsskolens medarbejdere kan deltage i timer på skolen for at lette tilbagevenden, støtte op om det faglige og det sociale, samt følge op på den individuelle handlingsplan.

   

  I efterværnet vil relevante medarbejdere i ungdomsskolen kunne inddrages, f.eks. SSP, klubmedarbejdere, undervisere, koordinatorer.

   

  Der arbejdes med Individuelle handleplaner:

  • Afklaring af hvilke udfordringer den unge har, hvilke drømme og ønsker der er for fremtiden i forhold til personlig udvikling, faglig progression og uddannelse. Ud fra dette laves en individuel plan for, hvordan den unge kommer derhen.
  • Medarbejderne støtter den unge i handleplanen i nødvendigt omfang, og de kan følge med den unge tilbage på skolen på de almindelige skoledage, så der også kan arbejdes med klassen som helhed, hvis det understøtter den unges udvikling og handleplan.
  • For nogle elever vil en handleplan omfatte praktikforløb, hvor ungdomsskolen sørger for det praktiske ift. dette.

   

  Tilbuddet er normeret til 10-12 elever pr. kursus.

   

  Forslag til den moderne version af erhvervsklasser er nærmere beskrevet i fakta ark, der ligger som bilag.

   

  Forslaget vil kunne implementeres efter følgende tidsplan:

  August/september 2019: politisk behandling

  November - december 2019: medarbejdere videreudvikler konceptet/undervisningstilbuddet, unge visiteres, møder med relevant unge og deres forældre, samarbejdsaftaler med relevante skoler m.v.

  Januar – marts 2020: første kursus afvikles

  April – juni 2020: andet kursus afvikles

  Ultimo juni 2020: evaluering sammen med overbygningsskolelederne

  Inddragelse og høring

  Ingen høring.

   

  Forslaget er udarbejdet i et samarbejde mellem lederen af UngRingsted, skolelederne på de tre overbygningsskoler og skolecenterchefen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Undervisningstilbuddet kan etableres inden for UngRingsteds eksisterende økonomiske bevilling til at drive erhvervsklassen for.

  Vurdering

  Med baggrund i Ungdommens Uddannelsesvejlednings tal for ikke uddannelsesparate elever, vurderer administrationen, at der er behov for et anderledes tilbud til en gruppe unge, som har svært ved at lykkes i folkeskoleregi.

   

  Administrationen vurderer, at det beskrevne tilbud tager afsæt i et aktuelt behov og vurderes relevant og hensigtsmæssigt for at understøtte den enkelte ung i at lykkes på skolen og blive i det lokale fællesskab.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Skolecentret etablerer den beskrevne erhvervsklasse i henhold til den beskrevne tidsplan.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 19-08-2019

  Sagen fremsendes til Byrådet med en anbefaling om at sagen godkendes. Udvalget ønsker en evaluering til junimødet 2020.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2019

  Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Klaus Hansen

 • Punkt 15 Orientering om udmøntning af pulje på 2 mio. kr. til styrkelse af den faglige udvikling i folkeskolerne (BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/2012
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_-_indkomne_ansoegninger_samlet_0.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

  x

  x

   

   

   

  x

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag orienteres om administrationens fordeling af de kr. 2. mio, som blev afsat årligt i forbindelse med budgetaftalen for 2019 til styrkelse af den faglige udvikling i folkeskolerne.

  Beskrivelse af sagen

  Med det formål, at øge de faglige resultater på den enkelte skole inden for følgende fire hovedområder: 1) styrkelse af den almene undervisnings, 2) samarbejde med foreninger og erhvervsliv, 3) turboforløb og 4) to-lærerordninger samt specifikke indsatser – har skolerne indsendt ansøgninger der beskriver hvordan det ansøgte skal bruges samt hvordan det understøtter skolernes virksomhedsstrategier.

   

  Byrådet besluttede på møde den 11-3-2019, at midlerne skulle fordeles inden for de fire nævnte hovedområder med henholdsvis kr. 500.00 til styrkelse af den almene undervisning, kr. 250.00 til samarbejde med foreninger og erhvervsliv, kr. 250.000 til turboforløb i udskolingen og kr. 1. mio. til to-lærerordninger og andre specifikke indsatser.

   

  Administrationen har indsamlet og vurderet ansøgningerne med baggrund i ovennævnte kriterier herunder, at det vægtes, at midler til den ansøgte aktivitet skal styrke elevers mulighed for at opnå en bedre karakter ved afgangseksamen og at der er en god kobling til skolens virksomhedsstrategi. Ansøgninger til IT-hardware er henvist til IT-puljen.

  Inddragelse og høring

  Ingen høring.

  Økonomi

  Der er indsendt ansøgninger for et samlet beløb på kr. 3.172.000.

   

  Fordelt på indsatsområder er der allokeret

  Kr. 500.000 til indsatsområde 1: til styrkelse af den almene undervisning i fagene dansk og matematik

  Kr. 250.000 til indsatsområde 2: til åben skole projekter (understøttelse af samarbejdet med lokale foreninger og virksomheder)

  Kr. 250.000 til indsatsområde 3: til turboforløb i udskolingen

  Kr. 1.000.000 til indsatsområde 4: til styrkelse af muligheden for at lave to-lærerordninger (co-teaching) og andre specifikke indsatser

   

  Med baggrund i de nævnte kriterier og tildelingsnøgle, har administrationen tildelt skolerne således:

  Byskovskolen kr. 482.000

  Campusskolen kr. 474.000

  Dagmarskolen kr. 200.000

  Kildeskolen  kr. 121.800

  Nordbakkeskolen kr. 100.000

  Søholmskolen kr. 100.000

  Valdemarskolen kr. 152.200

  Vigersted skole kr. 370.000

  I alt  kr. 2.000.000

   

  Skolernes tildeling på indsatsområder er fordelt således:

   

  Skole

  Tildeling i kr.

  indsatsområde

  Byskovskolen

  200.000

  1

  Byskovskolen

  48.000

  2

  Byskovskolen

  75.000

  3

  Byskovskolen

  159.000

  4

  Campusskolen

  157.000

  3

  Campusskolen

  317.000

  4

  Dagmarskolen

  200.000

  1

  Kildeskolen

  74.800

  1

  Kildeskolen

  47.000

  2

  Nordbakkeskolen

  50.000

  1

  Nordbakkeskolen

  50.000

  4

  Søholmskolen

  60.000

  2

  Søholmskolen

  40.000

  4

  Valdemarskolen

  152.200

  4

  Vigersted skole

  107.000

  1

  Vigersted skole

  50.000

  2

  Vigersted skole

  54.000

  3

  Vigersted skole

  159.000

  4

  Sum

  2.000.000

   

   

  Ansøgningerne er samlet i bilag hvori en beskrivelse af den konkrete specifikke anvendelse fremgår.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at fordelingen af midlerne understøtter skolernes arbejde med at indfri de politiske mål ved at styrke den almene undervisning i fagene dansk og matematik, ved at skolerne laver projekter, der understøtter samarbejdet med lokale foreninger og virksomheder for at skabe en mere varieret skoledag (jævnfør folkeskolelovens krav om ”åben skole”), ved at der tilbydes turboforløb i udskolingen for elever, som vurderes at være i fare for ikke at få minimum 2 i dansk og matematik ved afgangseksamen og ved at øge muligheden for at lave to-lærerordninger.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 19-08-2019

  Taget til efterretning.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2019

  Taget til efterretning

   

  Ej til stede: Klaus Hansen

 • Punkt 16 Udvikling i børnetal på dagtilbuds- og skoleområdet jf. befolkningsprognose for 2020 og frem (BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/13177
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_notat_kapacitet_og_efterspoergsel_paa_dagtilbudsomraadet_august_2019_0.pdf bilag_2_notat_prognose_for_skoleomraadet_19-23_0.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

  x

  x

   

   

   

  x

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag fremlægges den aktuelle udvikling i børnetallene for dagtilbud og skoler jf. COWI-rapporten med befolkningsprognosen for 2020 og overslagsår som besluttet i Byrådets møde d. 11. juni 2019.

  Beskrivelse af sagen

  COWI-rapporten med den nyeste befolkningsprognose for Ringsted Kommune for 2020 og årene fremover ligger til grund for beskrivelsen af udviklingen af børnetallet samt vurdering af det fremtidige kapacitetsbehov på dagtilbuds- og skoleområdet.

   

  Dagtilbudsområdet

  Udvikling i børnetal og kapacitetsbehov på kommuneniveau

  Den nyeste befolkningsprognose for 2020 og årene fremover peger på en yderligere tilvækst af 0-5 årige småbørn i kommunen på ca. 200 børn, som det ses af oversigten herunder. Tallene for januar 2019 og august 2019 er faktisk bosiddende børn i kommunen, mens tallene for 2020-2023 er det forventede antal børn pr. 1. januar i de enkelte år. 

   

  Prognosen viser, at børnetallet vil stige med ca. 50 flere 0-2 årige børn og ca.150 flere 3-5 årige børn i perioden fra 1. januar 2019 til 1. januar 2023. 

   

  Januar
  2019

  August
  2019

  Januar
  2020

  Januar
  2021

  Januar
  2022

  Januar
  2023

  0 år

  357

  326

  360

  370

  378

  385

  1 år

  387

  381

  369

  378

  387

  395

  2 år

  384

  401

  395

  382

  391

  399

  3 år

  358

  355

  389

  406

  392

  401

  4 år

  338

  348

  365

  397

  415

  401

  5 år

  370

  345

  341

  371

  402

  419

  0-5 årige børn i alt

  2194

  2156

  2218

  2304

  2365

  2400

   

  Pr. 1. august 2019 er ca. 67 % af alle 0-2 årige børn og ca. 100 % af alle 3-5 årige børn indmeldt i et dagtilbud eller en anden form for pasningsordning.

   

  Andelen af 0-2 årige børn, der passes med tilskud til pasning af egne børn eller tilskud til private pasningsordninger, udgør ca. 5 %. Hvis denne tendens ændrer sig, så færre ønsker at benytte disse tilskudsformer, vil der være behov for tilsvarende mere kapacitet i dagtilbuddene. Derfor er der i nedenstående efterspørgsel forudsat, at 65 % af alle 0-2 årige børn passes i dagtilbud.

   

  Det samlede behov for pladser i kommunal dagpleje og i kommunale, selvejende og private dagtilbud ser således ud:

   

  Januar
  2019

  August
  2019

  Januar
  2020

  Januar
  2021

  Januar
  2022

  Januar
  2023

  0 år til 2 år og 10 måneder

  692

  677

  688

  693

  709

  723

  2 år og 10 måneder til 5 år

  1.144

  1.129

  1.174

  1.251

  1.288

  1.301

   

  Tallene er udtryk for et øjebliksbillede den 1. i den nævnte måned på kommuneniveau. I forhold til befolkningsprognosen fra foråret 2019 er stigningen af 0-2 årige børn ikke så stor, mens antallet af 3-5 årige børn til gengæld stiger væsentlig mere.

   

  Den nyeste efterspørgselsoversigt fra august 2019 viser, at der vil være 671 0-2 årige og 1160 3-5 årige børn i dagtilbud til januar 2020. Det stemmer nogenlunde overens med behovet for pladser jf. prognosen og den forventede efterspørgsel. 

   

  Kapacitet og efterspørgsel på dagtilbudsområdet

  Hen over det seneste år er dagtilbuddenes fysiske rammer blevet opmålt, så alle m2 kan udnyttes optimalt. I fire institutioner har det været muligt at omdanne ledige m2 til børnehavebørn til vuggestuepladser.

   

  Som følge af den løbende tilvækst af småbørn varierer og/eller stiger behovet for pladser hen over et år. Til eksempel vil der være færre børnehavebørn i maj måned, når de ældste børnehavebørn starter i Spireforløb på skolerne. Fra maj måned og frem til maj året efter, vil der løbende komme flere børnehavebørn svarende til en årgang. I forhold til det viste kapacitetsbehov for børnehavebørn ved årets start, skal der herudover indregnes plads til flere børnehavebørn i årenes første 4 måneder.  

   

  I oversigten er der fra august 2019 og fremefter indregnet den nuværende maksimale kapacitet i dagtilbuddene. Oversigten viser kapaciteten på kommuneniveau og den forventede efterspørgsel.

   

   

  Januar
  2019

  August
  2019

  Januar
  2020

  Januar
  2021

  Januar
  2022

  Januar
  2023

  Kapacitet 0-2 årige

   

  691

  756

  756

  756

  756

  756

  Efterspørgsel

   

  692

  677

  688

  693

  709

  723

  Plus/minus pladser

   

  -1

  79

  68

  63

  47

  33

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kapacitet 3-5 årige

   

  1356

  1289

  1289

  1289

  1289

  1289

  Efterspørgsel

   

  1144

  1129

  1174

  1251

  1288

  1301

  Plus/minus pladser

   

  212

  160

  115

  38

  1

  -12

   

  Udviklingen i børnetallene samt den forventede efterspørgsel sammenholdt med den nuværende kapacitet viser, at der på kommuneniveau er tilstrækkeligt med pladser frem til efteråret 2021.

   

  Befolkningsprognosen for 2020 og frem baserer sig på et forventet boligbyggeprogram i Ringsted Kommune for de kommende år. Hvis forudsætningerne i boligprogrammet ændrer sig, vil det få betydning for børnetallene og kapacitetsbehovet i kommunen. 

   

  Selv om der på kommuneniveau ser ud til at være tilstrækkeligt med pladser til at efterleve den forventede efterspørgsel frem til efteråret 2021, dækker dette dog over lokale variationer i de enkelte distrikter.

   

  Størstedelen af alle forældre ønsker plads i deres nærområde, men der er også forældre, særligt fra kommunens yderområder, som har plads andre steder, især i midtbyen.

   

  Beskrivelse af udviklingen i børnetallene på distriktsniveau fremgår af bilag 1.

   

  Efterspørgsel og kapacitet på distriktsniveau

   

  Benløse

  Den nuværende kapacitet til 0-2 årige børn i Benløse passer til den forventede efterspørgsel nu og i årene fremover, mens der allerede nu er mangel på børnehavepladser. Der er allerede indskrevet flere børnehavebørn i de tre institutioner og frem til maj 2020 må børnehavepladser anvises andre steder i Ringsted Kommune.

  Samlet set er der flere børn fra Benløse området, der passes andre steder, end der er børn fra andre områder, der er indskrevet i dagtilbud i Benløse. Spørgsmålet er om Benløse-borgere ville have valgt institution i Benløse, hvis pladserne havde været dér.  

   

  I overslagsårene vil der være behov for flere børnehavepladser i Benløse i forhold til den nuværende kapacitet. Der kan skabes lidt mere kapacitet til børnehavebørn ved at veksle vuggestuepladser til børnehavepladser. Da der kun er relativ lidt overkapacitet af 0-2 års pladser samtidig med, at efterspørgslen hurtigt kan ændre sig, vil denne løsning ikke være tilstrækkelig. 

   

  Forslag til Lokalplan 302 for Langeagerområdet i Benløse er p.t. i høring. Området er det næststørste boligområde i Ringsted Kommune, som skal udvikles og giver mulighed for 125-150 nye boliger. Boligerne indgår i COWI-rapportens boligprogram med 14 -15 boliger om året fra 2022 -2030. Prognosen forudsætter, at der i 2025-2026 vil være ca. 80 0-5 årige børn mere i Benløse end i 2019 (42 børn mere end prognosen for 2023).  

  Der vil således på sigt være behov for flere dagtilbudspladser i Benløse, og det kan ikke udelukkes, at denne udstykning kommer i gang hurtigere end ventet, - måske allerede i slutningen af 2020.

   

  Mulighederne for udvidelse af kapaciteten i Benløse, både på kort og på langt sigt, skal afdækkes og undersøges nærmere. Der kan fx være følgende midlertidige eller permanente løsninger:

  • Bygge ny daginstitution. I en lokalplan for Benløse, er der afsat et areal til brug for offentlige formål, som fx kan anvendes til ny daginstitution.
  • Udbygge begge eller én af de eksisterende daginstitutioner, hvis der er tilstrækkelig med plads på gundene
  • Midlertidigt opsætning af pavillon ved én af institutionerne
  • Midlertidig udflyttergruppe for de ældste børnehavebørn til Bøgely i Giesegårdskoven.

   

  Valde-Dagmar

  Samlet set vil der umiddelbart være tilstrækkelig kapacitet de kommende år til børn bosiddende i Valde-distriktet, under forudsætning af, at der veksles mellem vuggestue- og børnehavepladser fra efteråret 2021. I Valde-området er der aktuelt 80 børnehavebørn mere indmeldt end prognosen viser. 

  I COWI-rapportens befolkningsprognose, ser det ud til, at udbygningen af boliger i midtbyen hovedsageligt er tillagt befolkningsprognosen for Valdemar-distriktet, selv om en del af boligerne reelt hører til Dagmar-distriktet.

  Ses Valde- og Dagmardistrikterne under ét viser prognosen, at der i 2025/2026 være mellem 170 og 195 0-5 årige børn mere end i 2019 (og ca. 65 børn mere end i prognosen for 2023). Selv om prognosen bliver mere usikker jo længere ud i fremtiden man ser, vil det være nødvendigt at følge udbygningen af boliger og udviklingen i børnetallene på dagtilbudsområdet tæt. Samtidig skal der tages højde for at en del borgere fra kommunens yderområder givet vis fortsat vil ønske plads i midtbys-institutioner, og at borgere fra de dele af Kildeskolens distrikt, der støder op mod Valde- og Dagmardistrikterne, vil ønske plads i midtbyen.

  Mulighederne for udvidelse af kapaciteten i midtbyen, både på kort og på langt sigt, skal afdækkes og undersøges nærmere. Der kan bl.a. være tale om følgende:

  • Den nye Kastaniehave-institution udvides med 30 pladser
  • Hvis Den Frie Børnehave renoveres og udbygges vil det give 10 pladser
  • Stakhavegården vil kunne genetableres som daginstitution til 20 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn
  • Klostermarkens Børnehus vil kunne udvides til ca. dobbelt størrelse med fx 25 vuggestuepladser og 50 børnehavepladser
  • Udvide Bøgely i Giesegårdskoven.

   

  Vigersted-Kværkeby

  Den faktiske efterspørgsel til plads i Vigersted-Kværkeby området er lidt lavere for både 0-2 årige og 3-5 årige børn. Det forudsættes derfor, at der vil være tilstrækkelig kapacitet i området de kommende år. 

   

  Jystrup

  Den faktiske efterspørgsel til plads i Jystrup-området er væsentlig lavere for både 0-2 årige og 3-5 årige børn. Det viser sig, at en del af børnene bosiddende i Jystrup passes i andre tilbud i kommunen eller i andre kommuner. 

  I COWI-rapportens boligprogram forudsættes det, at der i Jystrup bygges i omegnen af 170 nye boliger i perioden fra 2021-2025. Det forudsættes dermed, at børnetallet i 2025/2026 stiger med ca. 70 0-5 årige børn i området i forhold til børnetallet i 2019. Hvis den forventede udbygning gennemføres, vil der blive behov for udvidelse af kapaciteten af dagtilbudspladser i Jystrup.

  Det er derfor nødvendigt at følge udviklingen i boligbyggeriet og børnetallene løbende i Jystrup-området.

   

  Nordbakke

  Kapacitet og efterspørgsel stemmer lige nu overens i området. Til januar 2020 er der indskrevet 100 børnehavebørn i områdets institutioner, hvilket er næsten 20 børn mere end prognosen viser. De 20 børn kommer fra andre områder i kommunen, hvoraf de fleste børn er indskrevet i Bøgely.

  Da der ikke længere er dagtilbudspladser i Kværkeby og borgere fra andre områder i kommunen ønsker plads i Bøgely, kunne muligheden for at udvide Bøgely permanent undersøges nærmere.

   

  Kilde- og Allindelille

  Efterspørgslen til plads i Kildeskolens område er lidt misvisende, da der reelt passes færre børn i området end dem, der bor dér. På 0-2 års området er de lokale private pasningsordninger medvirkende til at efterleve efterspørgslen. En relativ stor del af borgerne bor tættere på Benløse-, Valde- og Dagmardistrikterne og benytter derfor dagtilbud i de områder.

  Der skal derfor indregnes ekstra kapacitet primært i Valde- og Dagmardistrikterne til børn fra Kildeskolens område.

   

  Skoleområdet

  På baggrund af elever indskrevet i kommunens folkeskoler i skolåret 19/20 og befolkningsprognosen, er der udarbejdet prognose for antallet af elever og klasser i skolerne for skoleårene 19/20 til 23/24.

   

  Elever og klasser for skoleåret 19/20 er videreført til efterfølgende år. For skoleårene 20/21 til 23/24 er antallet af elever i 0. klasse baseret på befolkningsprognosen i de enkelte skoledistrikter og andelen af elever i distriktet, der vælger distriktsskolen. Antallet af klasser er beregnet på baggrund af at en klassedeling ved 28 elever. Det skal bemærkes, at der er tale om en prognose baseret på dels eksisterende elever i skolerne og dels at søgningen til kommunens folkeskoler er uændret i perioden.

   

  I nedenstående tabeller ses den samlede prognose for elevtal og klassetal for hele kommunen.

  Samlet prognose for hele kommunen

  Klassetrin/
  Elever

  Skoleår

  19/20

  20/21

  21/22

  22/23

  23/24

  0.

  238

  222

  235

  260

  271

  1.

  242

  238

  222

  235

  260

  2.

  241

  242

  238

  222

  235

  3.

  288

  241

  242

  238

  222

  4.

  288

  288

  241

  242

  238

  5.

  299

  288

  288

  241

  242

  6.

  276

  299

  288

  288

  241

  7.

  335

  276

  299

  288

  288

  8.

  299

  335

  276

  299

  288

  9.

  284

  299

  335

  276

  299

  Elever i alt

  2.790

  2.728

  2.665

  2.589

  2.585

   

   

   

   

   

   

  Klassetrin/
  klasser

  Skoleår

  19/20

  20/21

  21/22

  22/23

  23/24

  0.

  12

  11

  12

  12

  12

  1.

  11

  12

  11

  12

  12

  2.

  11

  11

  12

  11

  12

  3.

  13

  11

  11

  12

  11

  4.

  15

  13

  11

  11

  12

  5.

  14

  15

  13

  11

  11

  6.

  13

  14

  15

  13

  11

  7.

  13

  11

  12

  12

  12

  8.

  12

  13

  11

  12

  12

  9.

  12

  12

  13

  11

  12

  Klasser i alt

  126

  123

  121

  117

  117

  Gns. Klassekvotient

  22

  22

  22

  22

  22

   

  Som det ses af tabellen, forventes det samlede antal af elever på skolerne af falde med ca. 200 elever i perioden, og tilsvarende falder antallet af klasser med 9.

  Det samme mønster ses for de enkelte skoledistrikter, hvor der ligeledes er et fald både i antallet af elever og klasser i prognoseperioden.

  Antallet af klasser og elever for de enkelte skoler kan ses i bilag 2.

   

  På baggrund af prognosen for antal elever og klasser, må det forventes, at kapaciteten på skoleområdet ikke vil være presset de kommende år. Dette gælder både for kommunen som helhed, men også for det enkelte skoledistrikt.

  Inddragelse og høring

  Ingen inddragelse og høring.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Dagtilbudsområdet

  Befolkningsprognosen viser, at der de kommende år vil blive behov for at udvide kapaciteten på dagtilbudsområdet. Såfremt forudsætningerne i COWI-rapportens boligprogram holder, vil der blive behov for at udvide kapaciteten både i Benløse, Valde, Dagmar og Jystrupområdet.

   

  Administrationen vurderer, at boligudbygningen og udviklingen i børnetallene fortsat skal følges tæt. Administrationen vurderer tillige, at der allerede i efteråret 2019 kan blive behov for at finde midlertidige løsninger i Benløse-området. Der skal desuden arbejdes videre med forslag til at imødekomme tilvæksten af småbørn i midtbyen, hvor der nu ser ud til at være behov for flere pladser fra efteråret 2021. 

   

  Skoleområdet

  Det er administrationens vurdering, at prognosen for antal klasser og elever - på trods af, at der er tale om en prognose - med stor sikkerhed understøtter konklusionen om, at der på skoleområdet ikke vil være pres på kapaciteten i de kommende år.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 19-08-2019

  Orienteringen taget til efterretning.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2019

  Taget til efterretning

   

  Ej til stede: Klaus Hansen

 • Punkt 17 Den Frie Børnehave ønsker renovering og udvidelse af institutionen (BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/9667
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

  x

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Børne- og Undervisningsudvalget skal i denne sag tage stilling til en henvendelse fra bestyrelsen i Den Frie Børnehave, som ønsker tilladelse til renovering og udvidelse af institutionen med huslejestigning til følge. Der skal politisk tages stilling til, hvorvidt kommunen ønsker at arbejde videre med denne sag.

  Beskrivelse af sagen

  Bestyrelsen for den selvejende daginstitution Den Frie Børnehave henvender sig i brev d.d. 15. maj 2019 med ønsket om renovering og udvidelse af institutionen. Institutionen har til huse i lejede lokaler på adressen Prinsessevænget 2, 4100 Ringsted.

   

  Der er i efteråret 2018 indgået ny driftsaftale mellem Ringsted Kommune og den selvejende institution Den Frie Børnehave, hvor der i § 18 står, at ”Institutionen kan ikke uden kommunens forudgående godkendelse træffe beslutning om optagelse eller overtagelse af lån eller ej heller indgå leasingaftaler”. En renovering og udbygning af institutionen med en huslejestigning til følge skal således forelægges til politisk godkendelse forud for iværksættelse.  

   

  Den eksisterende bygning er på i alt 208 m2. Bestyrelsen ønsker renovering og udvidelse af institutionen med 72 m2. Om- og udbygningen har dels til formål at opgradere personalefaciliteterne, sådan at de lever op til nutidens lovgivning og krav, og dels at skabe plads til lidt flere børn. Ønsket er at få forbedret indgangspartiet, personalefaciliteter, toilet- og badeforhold samt at få etableret et ekstra grupperum til børn på ca. 20 m2. Det ekstra grupperum vil kunne give plads til ca. 10 børnehavebørn eller ca. 6 vuggestuebørn, afhængigt af, hvad der måtte være behov for.

   

  Andelsboligforeningen af 1941 oplyser over for bestyrelsen, at der er foretaget miljøanalyse af bygningen uden fund af PCB, tungmetaller eller lignende.

   

  Bestyrelsen oplyser, at Andelsboligforeningen af 1941 har tilbudt at forestå udvidelsen mod en mindre stigning i huslejen. Den månedlige husleje vil stige fra 21.549 kr. til 25.700 kr. pr. mdr. svarende til knapt 50.000 kr. på årsbasis. Huslejestigningen vil kunne rummes inden for det tildelte budget til husleje, som i 2019 er på 310.000 kr. Årsagen til dette er, at huslejen er er steget mindre end budgettets fremskrivning.

   

  Bestyrelsen oplyser tillige, at Andelsboligforeningen af 1941 vil søge byggetilladelse umiddelbart efter politisk godkendelse, og at om- og tilbygningen kan ske i efteråret 2019.   

   

  Lejekontrakten mellem bestyrelsen for den selvejende institution er tilbage i 1970 indgået med Andelsboligforeningen af 1941. Administrationen har bedt bestyrelsen om at indhente garanti hos Andelsboligforeningen af 1941 for at huslejen ikke stiger mere end det oplyste. Administrationen har tillige anmodet bestyrelsen om at få udarbejdet et tillæg til den eksisterende lejekontrakt, med angivelse af m2 samt præcisering af, hvilke udgifter der er indeholdt i huslejen og hvilke der betales særskilt. 

   

  Udvidelsen af institutionen med 72 m2 vil medføre afledte udgifter til el, vand, varme og rengøring. Den Frie Børnehave forventer umiddelbart, at de afledte udgifter bør kunne afholdes inden for det tildelte budget. 

   

  Den Frie Børnehave oplyser, at boligselskabet forventer, at den samlede udgift bliver på 1.800.000 kr. for renovering / tilbygning.

  Når ombygningen er gennemført, skal Den Frie Børnehave fremsende et regnskab, der viser de faktiske udgifter til ombygningen, til brug for deponering af beløb inden for kommunens låneramme.

  Inddragelse og høring

  Ingen inddragelse og høring.

  Økonomi

  I henhold til reglerne om kommunernes låntagning vil den anlægsudgift, der er forbundet med udvidelsen skulle henregnes til kommunens låntagning, idet udgiften kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Det betyder, at kommunen enten vil skulle reducere en eventuel låneoptagelse med et beløb svarende til anlægsudgiften eller deponere et tilsvarende beløb.

   

  Der forventes en deponeringsforpligtelse/reduktion i lånerammen på ca. 1,8 mio. såfremt projektet gennemføres.

   

  En huslejestigning på ca. 50.000 kr. om året vil kunne rummes inden for det tildelte budget til husleje, som i 2019 er på 310.000 kr. Årsagen til, at huslejestigningen kan rummes inden for institutionens budgetterede beløb til husleje er, at huslejen er steget mindre end budgettets fremskrivning.

   

  De afledte driftsudgifter for el, vand, varme og rengøring forventes at kunne afholdes inden for institutionens tildelte budget.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at opgradering af indgangspartiet og personalefaciliteterne i Den Frie Børnehave er tiltrængt og et længe næret ønske fra personale og forældre i institutionen. Om- og udbygningen øger kapaciteten med 10 ekstra børnehavepladser i Den Frie Børnehave. Administrationen vurderer, at der inden for de kommende par år vil blive behov for ekstra kapacitet til børnehavebørn i Ringsted-midtby.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at der tages stilling til, om Ringsted Kommune skal arbejde videre med det af bestyrelsen i Den Frie Børnehave fremsendte ønske om renovering og udvidelse af institutionen.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 19-08-2019

  Anbefales godendt med bemærkning om, at maks. beløbet på en renovering bliver 1.8 mio. kr.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2019

  Anbefales godkendt med Børne- og Undervisningsudvalgets bemærkning.

   

  Ej til stede: Klaus Hansen

 • Punkt 18 Opfølgning på trafiksikkerhedsforanstaltninger på Gyrstingevej (genoptaget) (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/5530
  Sagen afgøres i: Byrådet
  gyrstingevej_til_miljoeudvalget_0.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  X

   

   

  X

   

   

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal Byrådet træffe beslutning om Gyrstingevej skal behandles særskilt i forhold til de øvrige projekter på Trafikhandlingsplan 2017s projektliste eller om den skal prioriteres på samme vilkår som de øvrige projekter.

  Beskrivelse af sagen

  Klima- og Miljøudvalget besluttede den 26. oktober 2017 – punkt 6, at Trafikhandlingsplan 2017 skulle sendes i høring. Samtidig besluttede udvalget, at der skal arbejdes videre med forslag til trafiksikkerhedsforanstaltninger på Gyrstingevej.
  På Byrådsmødet den 11. juni 2018 – punkt 23, blev Trafikhandlingsplan 2017 godkendt politisk. Efterfølgende skal der foretages en prioritering af Trafikhandlingsplan 2017s projekter. Det er forventet at prioriteringen bliver lagt op til politisk beslutning i sommeren 2019.

  Derudover blev det besluttet, at det skulle undersøges, om der kunne laves nogle midlertidige tiltag på Gyrstingevej, samt en opfølgning på Gyrstingevej skulle fremlægges politisk primo 2019.

   

  I de seneste fem år, er der sket fire uheld på Gyrstingevej, heraf tre personskadeuheld, med to dræbte og en lettere tilskadekommen. Det sidste uheld er et materielskadeuheld, hvor føreren var spirituspåvirket. Det seneste uheld som politiet har kendskab til, er sket den 7. juli 2016.

   

  Gyrstingevej har sit eget afsnit i Trafikhandlingsplan 2017. Dette er gjort, på baggrund af de to dødsulykker. Hovedpunkterne i afsnittet omkring Gyrstingevej er taget fra en trafiksikkerhedsinspektion. En trafiksikkerhedsinspektion laves for at finde ud af hvilke tiltag der erfaringsmæssigt giver den mest effektive trafiksikkerhed, vurderet ud fra forskellige scenarier.

   

  Administrationen har på den baggrund undersøgt muligheden for, at få sat hastigheden ned på Gyrstingevej til 70 km/t. Politiet har meldt tilbage, at de som udgangspunkt ikke vil godkende en hastighedsnedsættelse uden der samtidig laves hastighedsdæmpende tiltag, så som bump, indsnævringer eller lign.

   

  Administrationen har efterfølgende haft en dialog med Lokalrådet i Gyrstinge-Ørslevvester omkring hvilke potentielle muligheder der er på Gyrstingevej. Lokalrådet vil umiddelbart ønske en cykelsti. Uanset hvilken fremtidig udformning Gyrstingevej muligvis måtte få, ønsker lokalrådet vejtræerne bevaret. Lokalrådet gjorde samtidig opmærksom på, at færdsel som blød trafikant på Gyrstingevej i dag, fremgår med en stor utryghed, bl.a. på baggrund af de to dødsuheld.

   

  Den udarbejdede trafiksikkerhedsinspektion, der lå som en af baggrundsdokumenterne for Trafikhandlingsplan 2017, havde tre løsningsforslag, hvoraf de to løsningsforslag ikke vil gøre det mere trygt at færdes på Gyrstingevej som en blød trafikant. Det tredje forslag medførte en etablering af en såkaldt 2-1 vej langs Gyrstingevej. De skønnede overslag til forslagene fremgår herunder med en kort forklarende tekst om hvad de indeholdte.

   

  1. 1,3 mio. kr.
   1. Reducer hastighedsgrænsen til 60 km/t, etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger, fælde træer i kurver samt opsætte autoværn på 250 m af strækningen
  2. 3,1 mio. kr.
   1. Tiltag nævnt ovenfor. Derudover fældes yderligere 25 træer og opsætning af 1 km autoværn på strækningen.
  3. 6,6 mio. kr.
   1. Tiltag nævnt ovenfor samt etablering af en 2-1 vej.

   

  Administrationen ser to mulige løsningsforslag i forhold til anlæggelse af en egentlig cykelsti. Enten som en dobbeltrettet cykelsti på enten nordsiden eller sydsiden af Gyrstingevej. Løsningerne vil dog kræve en ekspropriation.

   

  På strækningen er der en del forhold der er nødvendige at få undersøgt nærmere, så som åløb, afstand til træer, huse og indkørsler, kloakledninger, oversigtsforhold, ekspropriation mv.

  De skønnede overslag, fra den udarbejdede trafiksikkerhedsinspektion, er forbundet med en del usikkerhed, da overslagene ikke tager højde for de forhold.

  Afhængig af en mulig fremtidig løsning, kan det blive nødvendigt at forlægge Gyrstingevej enkelte steder, for at få plads til en cykelsti. Før disse undersøgelser er gennemført er det ikke muligt, at foretage en økonomisk vurdering af de forskellige cykelstisløsningsforslag. Erfaringsmæssigt er etablering af cykelstier dog omkostningstungt.

   

  For at få et samlet overblik over alle fordele og ulemper ved de forskellige forslag, herunder økonomi og anlægsrisici, er det nødvendigt at få udført forundersøgelser.

  Forundersøgelserne skal bruges til at udarbejde et beslutningsgrundlag, til brug for en senere afgørelse om, hvilke løsningsforslag der skal arbejdes videre med.

   

  Gyrstingevej er dog blot et ud af mange projekter på Trafikhandlingsplan 2017s bruttoprojektliste. Gyrstingevej fremstår med følgende på projektlisten, som er:

  • Farlig vejstrækning, generel trafiksikkerhed og tryghed mangler;
  • Cykelforbindelse mellem Holbækvej og Gyrstinge, på Gyrstingevej.

  Inddragelse og høring

  Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd er blevet forespurgt om deres foretrukne løsning langs Gyrstingevej, se afsnittet Beskrivelse af sagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

   

  En forundersøgelse for etablering af cykelsti har en udgift på 0,5 mio. kr. til projektering, internt honorar og interessentinddragelse i hele projekteringsfasen. Fordelingen er med 0,4 mio. kr. til ekstern rådgivningsbistand og 0,1 mio. kr. til internt honorar samt interessentinddragelse.

   

  Cykelstisrammekontiene har et rådighedsbeløb jf. nedenstående skema:

   

  År

  Anlæg 3 (Cykelstier på Rusgårds Bakke, Bjergvej, Nordrupvej og Bringstrupvej

  Anlæg 221 (Cykelstisrammekonto)

  Samlet

  (akkumuleret)

  2019

  0,41 mio. kr.

    4 mio. kr.

    4,41 mio. kr.

  2020

  -

  10 mio. kr.

  14,41 mio. kr.

  2021

  -

  10 mio. kr.

  24,41 mio. kr.

  2022

  -

  10 mio. kr.

  34,41 mio. kr.

   

  Vurdering

  Gyrstingevej har haft to dødsuheld inden for de seneste fem år. På den baggrund har Gyrstingevej haft et øget fokus. Det seneste uheld som politiet har kendskab til er forekommet i 2016, hvorfor der kan være tale om tilfældigheder i forhold til uheldene. Administrationen vurderer, at de to tragiske uheld ligeså godt kunne være sket på en hvilken som helst anden landevej i Danmark, da uheldene ikke er sket på baggrund af Gyrstingevejs udformning.

   

  Administrationen vurderer det generelt er vigtigt, at finde ud af hvordan de økonomiske midler prioriteres bedst muligt. Derfor vurderer administrationen, at Gyrstingevej skal prioriteres på samme vilkår som de øvrige projekter på Trafikhandlingsplan 2017s projektliste.

   

  Såfremt Gyrstingevej besluttes opprioriteret, vil der blive fremlagt en ny dagsorden omkring dette, til politisk godkendelse til sommeren 2019.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Gyrstingevej behandles på samme vilkår som de øvrige projekter på Trafikhandlingsplan 2017s projektliste.

   

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-05-2019

  Sagen udsættes med henblik på en historisk gennemgang af de politiske beslutninger, der er truffet om Gyrstingevej. Samtidig redegøres for Trafiksikkerhedsrådets anbefalinger, der fremkommer af deres møde den 8. maj 2019.

  Supplerende sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget besluttede den 2. maj 2019, at udsætte sagen med henblik på, at få præsenteret en historisk gennemgang af de politiske beslutninger der er truffet om Gyrstingevej. Samtidig vil Klima- og Miljøudvalget gerne have trafiksikkerhedsrådets anbefalinger omkring Gyrstingevejs status fra deres møde den 8. maj 2019.

   

  Administrationen har prøvet, at redegøre for den politiske proces som Gyrstingevej har været igennem. Det er opsat i tabellen nedenfor i kronologisk rækkefølge:

   

  Dato

  Politisk handling

  Note

  Byrådet
  9. maj 2011
  punkt 12
  .

  Trafiksikkerhedsplan 2010 vedtages.

   

  Cykelsti langs Gyrstingevej er et af projekterne på projektlisten.

  Klima- og Miljøudvalget
  15. april 2013
  punkt 4.

  Følgende cykelstiprojekter prioriteres ud af 10 cykelstisprojekter:

  1. Bringstrupvej
  2. Bjergvej
  3. Rusgårds Bakke
  4. Nordrupvej

  Cykelsti langs Gyrstingevej er med på listen over de seks øvrige cykelstiprojekter som i denne omgang ikke er prioriteret. Dette findes i bilag 6 i den daværende sagsfremstilling

  Byrådet
  6. juni 2016
  punkt 11.

  Der gives en anlægsbevilling til udarbejdelse af Trafikhandlingsplanen

  Af anlægsbevillingen er der afsat midler på 50.000 kr. til udarbejdelse af en trafiksikkerhedsinspektion af Gyrstingevej på baggrund af de to dødsulykker.

  Klima- og Miljøudvalget
  26. oktober 2017
  punkt 6.

  Trafikhandlingsplanen sendes i otte ugers høring.

  Det fremgår af sagens indstillingspunkt 4, at der skal arbejdes videre med trafiksikkerhedsforanstaltninger på Gyrstingevej, hvilket også blev vedtaget.

  Trafikhandlingsplanen var i høring i perioden 17. november 2017 – 12. januar 2018.

  Gyrstingevejs trafiksikkerhedsinspektion er vedlagt sagen som bilag 5.

  Byrådet
  11. juni 2018
  punkt 23.

  Trafikhandlingsplanen vedtages.

  Økonomiudvalget anbefaler Trafikhandlingsplanen godkendt, med bemærkning om at processen vedrørende Gyrstingevej fremskyndes mest muligt.

  Bemærkningen godkendes i Byrådet.

  Det fremgår af sagen, at der ikke er nogle midler tilbage til trafiksikkerhed i 2018, hvorfor arbejde med Trafikhandlingsplanen først kan opstartes i 2019.

  Det fremgår ligeledes af  sagen, at forslag til trafiksikkerhedsforanstaltninger på Gyrstingevej vil blive undersøgt efter sommerferieperioden, 2018.

  Klima- og Miljøudvalget
  2. maj 2019
  punkt 2.

  Gyrstingevejs fremtidige status udskydes med henblik på en politisk gennemgang af Gyrstingevej.

   

  Det fremgår af sagen, at en nedsættelse af hastigheden til 70 km/t på Gyrstingevej umiddelbart ikke vil blive godkendt af politiet, uden samtidig at lave hastighedsdæmpende foranstaltninger.

  Byrådet
  25. juni 2019
  punkt 20.

  Der gives en anlægsbevilling til udarbejdelse af en ny cykelstiprioriteringsmodel, som skal danne ramme for cykelstisprojekterne på Trafikhandlingsplanen, for både Ringsted By og Benløse, samt landområderne.

  Det forventes at prioriteringsmodellen er færdig inden ultimo 2019.

  Gyrstingevej nævnes ikke i sagen, men er et af projekterne på trafikhandlingsplanens bruttoprojektliste.

  Cykelstisprioriteringsmodellen vil blive fremlagt politisk så snart den foreligger.

   

  Derudover er Gyrstingevej blevet drøftet på trafiksikkerhedsrådets seneste møde, den 8. maj 2019.

  Af referatet fremgår, at ”Gyrstingevej holdes på projektlisten, men vurderes på samme vilkår som øvrige cykelstisprojekter. Rådet anbefaler desuden, at strækningen tilgodeses med penge fra puljen til småprojekter. Se punkt 9”.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Gyrstingevej behandles på samme vilkår som de øvrige projekter på Trafikhandlingsplan 2017s projektliste.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 22-08-2019

  Anbefales godkendt med bemærkning om at brev fra Gyrstinge lokalråd indgår i den videre sag.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2019

  Anbefales godkendt med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning

   

  Ej til stede: Klaus Hansen

 • Punkt 19 Projektforslag for etablering af en el-drevet varmepumpe på Ringsted Kraftvarmeværk (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/5452
  Sagen afgøres i: Byrådet
  projektforslag_8_mw_varmepumpe_v._2018.12.21.pdf_0.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  X

   

   

  X

   

   

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Ringsted Forsyning A/S har ansøgt om at få godkendt et projektforslag, til etablering af en 8 MW varmepumpe på Ringsted Kraftvarmeværk. Klima- og Miljøudvalget traf den 2. maj beslutning om, at sende projektforslaget i 4 ugers høring hos Dansk Gas Distribution. I denne sag skal Klima- og Miljøudvalget træffe beslutning om projektforslaget endeligt skal godkendes.

  Beskrivelse af sagen

  Produktionen af fjernvarme i Ringsted sker i dag primært på Ringsted Halmvarmeværk. I kolde perioder bidrager de to gascentraler i henholdsvis Ringsted Nord og Ringsted Syd. Ringsted Kraftvarmeværk, som producerer el, har også tidligere bidraget til fjernvarmeproduktionen. Når værket producerer el, produceres der samtidig varme, som kan udnyttes i fjernvarmen.

  Grundet den øgede udbygning af vindmølle- og solcellekapacitet, har det imidlertid ikke været rentabelt at producere el i større omfang, på kraftvarmeværket de senere år. Kraftvarmeværket fungerer derfor i dag alene som reserve til el-nettet.

   

  Det betyder, at kraftvarmeværket ikke længere kan bidrage til varmeproduktionen i væsentligt omfang. Ringsted Fjernvarme mangler derfor varmekapacitet, og forsyningssikkerheden er blevet sårbar, i tilfælde af udfald i et af de varmeproducerende anlæg.

   

  Ringsted Forsyning har udarbejdet et projektforslag for etablering af en 8 MW el-drevet Varmepumpe, til forøgelse af fjernvarmens samlede varmekapacitet.

   

  Staten har etableret en tilskudsordning, som betyder, at Ringsted Kraftvarmeværk A/S har fået et anlægstilskud på ca. 5,2 mio. kr. til etablering af varmepumpen.

   

  Det vurderes, at varmepumperne vil kunne dække ca. 33 % af fjernvarmevarmebehovet i Ringsted. Det betyder, at forbruget af naturgas hos Ringsted Forsyning vil reduceres betydeligt. Den største del af varmebehovet vil fortsat dækkes af Halmvarmeværket. Halmvarmeværket vil fortsat kunne aftage mere halm, end der leveres fra områdets halmproducenter.

   

  Samlet set vil projektet således betyde, at Ringsted Fjernvarme øger andelen af varme, der er baseret på vedvarende energikilder, i overensstemmelse med kommunens klimaplan og den nationale strategi på energiområdet.

   

  I henhold til varmeforsyningsloven, skal der foretages samfundsøkonomisk beregning for projektforslaget, herunder skal det samfundsøkonomiske billigste projekt gennemføres. Der er således fortaget beregning for to alternativer, henholdsvis en halmkedel og en gaskedel. 

   

  Over en 20-årig periode viser de samfundsøkonomiske beregninger, at varmepumpen er ca. 194 mio. kr. billigere end en gaskedel, som er den næst billigste løsning. Tilsvarende vil varmepumpen forbrugerøkonomisk bidrage til at fastholde en lav fjernvarmepris og reducere CO2–udledningen med knapt 6.400 tons om året, i forhold til en gaskedel.

   

  Inden anlægget kan etableres, skal det myndighedsbehandles i henhold til miljøvurderingsloven, og det skal miljøgodkendes, samt have en byggetilladelse.

   

  Projektforslaget fra Ringsted Forsyning fremgår af bilaget.

  Inddragelse og høring

  Projektforslaget har været sendt i 4 ugers høring hos Dansk Gas Distribution (DGD), som vurderes at være eneste høringsberettiget efter varmeforsyningslovens regler. DGD har meddelt administrationen, at de ikke har nogen bemærkninger til projektforslaget.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at Ringsted Fjernvarme A/S har behov for yderligere varmekapacitet bl.a. som følge af, at kraftvarmeværket ikke længere bidrager væsentligt til fjernvarmeproduktionen. Det er endvidere administrationens vurdering, at dette vil kunne opfyldes ved etablering af en varmepumpe, som beskrevet i projektforslaget.

   

  Anlægsløsningen i projektforslaget vurderes:

   

  • At opfylde behovet for nødvendig ekstra varmeeffekt til forsyning af fjernvarmeforbrugerne.
  • At opfylde varmeforsyningslovens krav om etablering af den samfundsøkonomiske bedste løsning.
  • At medvirke til fastholdelse af en lav fjernvarmepris.
  • At understøtte Ringsted Kommunes klimamål og den nationale strategi på energiområdet.

   

  Det er endvidere administrationens vurdering, at projektet kan etableres i overensstemmelse med gældende lokal-, kommune- og varmeforsyningsplan.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at projektforslaget godkendes.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 22-08-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Klaus Hansen

 • Punkt 20 Gebyrer fra I/S AffaldPlus og I/S Alfa Specialaffald (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/8746
  Sagen afgøres i: Byrådet
  gebyroversigt_obu-ordning_og_genbrugsplads.pdf_0.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

  x

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til størrelsen af gebyrerne for 2020, for den kommunale ordning for tømning af olie- og benzinudskillere, sandfang, samt for erhvervsvirksomheders benyttelse af genbrugspladsen.

  Beskrivelse af sagen

  I henhold til Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. og Miljøbeskyttelsesloven, er det Byrådet, som skal godkende gebyret for den kommunale ordning for tømning af olie- og benzinudskillere, sandfang, samt for erhvervsvirksomheders benyttelse af genbrugspladsen. Byrådet har ikke indflydelse på selve gebyrfastsættelsen, men kan undlade at godkende denne såfremt det vurderes, at gebyrerne ikke er i overensstemmelse med loven.

   

  Tømning af olie- og benzinudskillere

  Ringsted Kommune har en indsamlingsordning for tømning af olie- og benzinudskillere fra virksomheder i Ringsted Kommune. Indsamlingsordningen er beskrevet i Ringsted Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

   

  Driften af ordningen varetages af det fælleskommunale affaldsselskab I/S AffaldPlus, på vegne af Ringsted Kommune. I/S Alfa Specialaffald (herefter omtalt Alfa) er operatør for AffaldPlus på den konkrete opgave. Alfa er ejet af de tre fælleskommunale affaldsselskaber I/S REFA, I/S Norfors og I/S AffaldPlus og er således – i sig selv – et kommunalt ejet selskab. Selskabet skal leve op til ”hvile i sig selv-principperne” og derfor ikke indtjene overskud til sine ejere.

   

  Det gebyr som Alfa opkræver af kommunerne, er det samme gebyr, som kommunerne opkræver hos virksomhederne. Den økonomiske afregning sker direkte mellem virksomhederne og Alfa. Gebyrerne er vedtaget i Alfa´s bestyrelse 6. marts 2019. Gebyrerne er uændret fra 2019 til 2020.

   

  Det skal understreges, at tømning af sandfang ikke er indeholdt i Ringsted Kommunes indsamlingsordning, men kan tilkøbes af den enkelte virksomhed.

   

  OBU-ordning

  2019

  Pris excl. moms

  2020

  Ændret/uændret

  Tømning af olie- og benzinudskillere:

  Første udskiller på én adresse

  725,00 kr.

  Uændret

  Følgende udskillere på adressen

  510,00 kr.

  Uændret

  Udskillere over 8 m3

  2.175,00 kr.

  Uændret

  Tillæg for ekstratømning udenfor normal rute

  755,00 kr.

  Uændret

  Tømning på fast tidspunkt eller udenfor normal arbejdstid

  2.275,00 kr.

  Uændret

  300-600 liter sand/slam i udskiller

  591,00 kr.

  Uændret

  Mere end 600 liter sand/slam i udskiller

  930,00 kr.

  Uændret

  Forgæves tømning

  405,00 kr.

  Uændret

  Tømning af sandfang: 

  Sandfang op til 1 m3

  604,00 kr.

  Uændret

  Sandfang fra 1 m3 op til 2 m3

  899,00 kr.

  Uændret

  Sandfang fra 2 m3 op til 3 m3

  1.187,00 kr.

  Uændret

  Sandfang fra 3 m3 op til 4 m3

  1.485,00 kr.

  Uændret

  Sandfang fra 4 m3 op til 5 m3

  1.768,00 kr.

  Uændret

  Sandfang større end 5 m3 – timepris

  1.700,00 kr.

  Uændret

  Bortskaffelse af sand til godkendt anlæg

  975,00 kr.

  Uændret

  Forgæves tømning

  405,00 kr.

  Uændret

   

  Benyttelse af genbrugspladsen

  Ringsted Kommune har overdraget ejerskab og drift af genbrugspladsen til AffaldPlus. Den 26. april 2018 godkendte bestyrelsen i AffaldPlus gebyrerne for 2020, for hhv. private husejeres og erhvervsvirksomheders benyttelse af genbrugspladsen. Ligeledes godkendte bestyrelsen gebyrerne for erhvervsvirksomheders aflevering af farligt affald. Gebyrerne er herefter sendt til godkendelse i ejerkommunerne. Gebyret for private husejeres benyttelse af genbrugspladsen bliver vedtaget, som en del af det samlede renovationsbudget.

   

  Benyttelsen af genbrugspladsen er en tilvalgsordning for virksomhederne i Ringsted Kommune og afregnes med et enhedsgebyr pr. besøg. Gebyret dækker aflevering af alle affaldsfraktioner, dog med undtagelse af farligt affald, som afregnes med en kilopris. Den økonomiske afregning sker direkte mellem virksomhederne og AffaldPlus. Med en enkelt undtagelse, er gebyrerne i 2020 uændret i frohold til 2019. Enhedsgebyret for virksomhedernes besøg på genbrugspladsen er steget fra 153 til 159 kr.

   

  Genbrugspladsen

  2019

  Pris excl. moms

  2020 Ændret/uændret

  Erhverv – betaling pr. besøg

  153,00 kr.

  159,00 kr.

  Farligt affald fra erhverv [kr./kg]

   

   

  Batterier og akkumulatorer

  0,00 kr.

  Uændret

  Opløsningsmidler (herunder kasserede rensevæsker fra renserier)

  9,00 kr.

  Uændret

  Maling, trykfarver, klæbestoffer m.v.

  7,00 kr.

  Uændret

  Farligt affald fra biler (herunder oliefiltre, køle/sprinklervæsker og bremsevæsker)

  7,00 kr.

  Uændret

  Pesticider/gift

  15,00 kr.

  Uændret

  Spildolie, hydraulikolie mv.

  1,00 kr.

  Uændret

  Spraydåser og trykbeholdere

  15,00 kr.

  Uændret

  Syrer og baser

  15,00 kr.

  Uændret

  Skarpe og spidse genstande (klinisk risikoaffald)

  18,00 kr.

  Uændret

  Lægemidler, medicinrester

  15,00 kr.

  Uændret

  Byggeaffald med PCB

  15,00 kr.

  Uændret

  Andet farligt affald, herunder ukendt affald

  35,00 kr.

  Uændret

  Tømt emballage

  15,00 kr.

  Uændret

  Eksplosiver (ex. airbags, selestrammere)

  100,00 kr.

  Uændret

   

  Gebyrernes størrelse fremgår ligeledes af de to oversigter, som er angivet i bilaget, og hvor gebyrerne for 2020 sammenlignes med gebyrerne for 2019.

  Inddragelse og høring

  Ingen høring.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at både AffaldPlus og Alfa har fastsat gebyrerne i overensstemmelse med loven, samt tilpasset driftsøkonomien i de pågældende ordninger således, at gebyrerne stort set kan fastholde niveauet fra året før.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at gebyrerne vedtages.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 22-08-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Klaus Hansen

 • Punkt 21 Valg af støjskærm ved Ringsted Station (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 18/23117
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

  x

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der træffes beslutning om hvilken type støjskærm, der skal etableres ved Ringsted Station.

  Beskrivelse af sagen

  I forbindelse med opgradering af jernbanen med bl.a. den nye København – Ringsted-forbindelse vil der komme mere og hurtigere togtrafik med øget støjbelastning til følge. Banedanmark (BDK) er derfor forpligtet til at opføre div. støjskærme langs banestrækningen – bl.a. fra krydset Næstvedvej/Jernbanevej til stationsbygningen.

   

  cid:image007.png@01D492E8.EF596C30

  Forløb af støjskærm vest for stationsbygningen langs Jernbanevej (rød linje)

   

  BDK har imidlertid gjort kommunen opmærksom på, at den standardskærm, som BDK er forpligtiget til at opsætte, vil betyde, at støjen fra vejtrafikken vil stige lidt (1,5 – 2 dB) ved boligerne grundet refleksioner fra skærmen (trafikstøjen kastes mod skærmen og tilbage mod boligerne langs Jernbanevej). Støjen fra vejtrafikken er i dag langt over støjgrænsen og vil altså forhøjes yderligere, hvis der opstilles en standardskærm.

   

  For at imødegå dette, har BDK foreslået at opsætte en anden type støjskærm, som Vejdirektoratet benytter. Det er en type, som er støjabsorberende på begge sider, og derfor ikke reflekterer støjen fra vejtrafikken. Denne type er dyrere, men da støjskærmen foran busparkeringen ved stationen er udgået, har BDK tilbudt at bruge pengene herfra til skærmen langs Jernbanevej.

   

  BDK vil varetage den almindelige vedligeholdelse, der sikre skærmens funktionalitet. Men idet den dobbeltabsorberende skærm kun forventes at have en levetid på 25 - 30 år mod 50 år for standardskærmen, betinger BDK sig, at Ringsted Kommune afholder 50 % af udgifterne forbundet med hovedistandsættelse eller udskiftning af støjskærmen, som evt. skal foretages af levetidsmæssige årsager. Kommunen skal også bidrage med 50 % af udgifterne, i tilfælde af skade på skærmen af ukendt skadevolder, f.eks. påkørsel.

   

  Skærmens enhedspris er ca. 25.000 kr./m og med en længde på 285 m, vil dette svare til en estimeret omkostning for Ringsted Kommune på ca. 3,5 mio. kr. når/hvis hele skærmen skal udskiftes (2019-priser).

   

  Ud over at den dobbeltabsorberende skærm er bedre støjmæssigt, kan den også opføres med en form for transparente felter, der gør den mindre bastand, f.eks. i f.t. udsynet fra boligerne langs Jernbanevej. Eksempler på standardskærm og dobbeltabsorberende støjskærm er vist på nedenstående billeder.

   

  Eksempel på BDK’s standardskærm