Du er her

Økonomiudvalget - 04-01-2016

Økonomiudvalget - 04-01-2016

Dato: Mandag den 4. januar 2016 Tid: Kl. 17:00
Udvalg/Råd: Økonomiudvalget
Dokument: 12016.docx
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden for mødet den 4. januar 2016

  SagsID/Sagsnummer: 14/330
  Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-01-2016

  Godkendt

   

  Ej til stede: Per Nørhave

 • Punkt 2 Ringsted Kommunes profil for Corporate Social Responsibilty (CSR)

  SagsID/Sagsnummer: 15/906
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  I denne sag lægges op til principbeslutning om model for udarbejdelse af CSR-profil for Ringsted Kommune .

  Beskrivelse af sagen

  Den 7. april 2015 besluttede Byrådet at ”igangsætte en proces for udarbejdelse af en CSR-profil for kommunen som arbejdsplads, med henblik på at øge mangfoldigheden”. Med udgangspunkt i denne beslutning blev der udarbejdet en CSR-profil for Ringsted Kommune. CSR-profilen har til hensigt både at øge mangfoldigheden og samtidigt sikre, at Ringsted Kommune selv kan leve op til de krav, der stilles til samarbejdspartnere jf. kommunens Udbuds- og indkøbspolitik.

   

  På Økonomiudvalgsmødet d. 30. november besluttede Økonomiudvalget, at ”Sagen sendes tilbage med henblik på, at CSR-profilen konkretiseres”.

  Corporate Social Responsibility (CSR) er ofte oversat til virksomhedernes sociale ansvar. Grundlæggende handler CSR om, at virksomheder (private såvel som offentlige) handler globalt og samfundsmæssigt ansvarligt, for eksempel ved at tage hensyn til menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold, miljø, klima etc. Ringsted Kommune bærer i kraft af organisationens natur et væsentligt socialt og samfundsmæssigt ansvar som offentlig arbejdsplads og som kommunens største arbejdsgiver. Byrådets vision og en lang række af de vedtagne politikker har derfor allerede et socialt og samfundsmæssigt sigte, og i kraft heraf iboende CSR målsætninger/ambitioner. Ved udarbejdelse af en CSR-profil for Ringsted Kommune er det derfor vigtigt at undgå, at der kommer overlappende eller sågar modstridende målsætninger.

  En CSR-profil kan udarbejdes på mange forskellige måder og i en række forskellige formater afhængigt af, hvad der er formålet, og i hvilket omfang interessenter skal inddrages i processen. Direktionen vurderer, at der er to relevante modeller, som kan understøtte Byrådets ønske om at styrke mangfoldigheden i kommunen og understøtte, at Ringsted Kommune selv lever op til de krav der stilles til samhandelspartnere jf. kommunens Udbuds- og indkøbspolitik. Byrådet skal træffe beslutning om en af de to relevante modeller:

  Model 1- (CSR-politik): Der udarbejdes en CSR-politik efter de vedtagne principper for politikprocesser og politikformulering jf. Kodeks for politisk arbejde i Ringsted Kommune. Politikken udarbejdes i tråd med ”Plan for politikproces”, som den er beskrevet i ”Principper for politikprocesser og politikformulering i Ringsted Kommune”.

  Formålet med denne tilgang er, at formulere egentlig politik på området, hvor der formuleres politiske hensigter og målsætninger for Ringsted Kommunes sociale ansvar, herunder de vigtigste virkemidler.

  Fordelene ved model 1 er:

  • At den sikrer bred inddragelse.
  • At politikken og de politiske hensigter og målsætninger revideres ud fra en kendt proces i hver byrådsperiode på lige fod med øvrige politikker
  • At det bliver muligt at arbejde med CSR som et samlet selvstændigt indsatsområde

  Ulempen ved model 1 er:

  • At det vil kræve en særlig indsats at undgå, at mål i CSR-politikken overlapper med mål i andre politikker, og således skaber forvirring om hvad, der er gældende.

  Model 2-(CSR-profil): Der udarbejdes en CSR-profil, som redegør for alle politiske hensigter, mål og visioner for kommunens sociale og samfundsmæssige ansvar, i allerede vedtagne politiker. Principper for politikprocesser og politikformulering i Ringsted Kommune skal samtidigt suppleres med, at det hver gang der formuleres en ny politik skal overvejes, hvilke sociale og samfundsmæssige hensyn, som bør indgå i politikken. Hver politik skal således indeholde et særligt afsnit om CSR. 

  Formålet med denne tilgang er at skabe et samlet overblik over kommunens mål og politiske hensigter, og aktiviteter, vedrørende kommunens social og samfundsmæssige ansvar.

  Fordelen ved model 2 er:

  • At der ikke er risiko for konflikter med allerede vedtagne politikker.

  Ulemperne ved model 2 er:

  • At CSR-profilen bliver en ny type styringsdokument, som skal have sin egen proces for løbende revision i takt med, at andre politikker ændres.
  • At det vil være vanskeligt at s kabe en samlet tilgang til CSR-området i Ringsted Kommune.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Vurdering

  Ønsker Byrådet at sætte Ringsted Kommune på danmarkskortet, som en kommune der skiller sig ud, som særligt so cialt- og samfundsmæssigt ansvarlig, så kan model 1 med fordel vælges. Muligheden for at skille sig ud kræver imidlertid, at der formuleres mål, som ligger ud over det, der normalt forventes af kommuner.

  På den anden side er det vurderingen, at model 2 bedst understøtter en klar politisk linje uden risiko for uklarhed om, hvor Byrådets målsætninger fremgår, og i takt med at de forskellige politikker revideres, kommer kommunens CSR-profil til at fremstå tydeligt.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at model 2 godkendes

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-01-2016

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Per Nørhave

 • Punkt 3 Udbudsplan 2016

  SagsID/Sagsnummer: 15/27094
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Som en del af Ringsted Kommunes Udbuds- og indkøbspolitik, udarbejdes der hvert år en plan for hvilke områder som skal konkurrenceudsættes i det kommende år.

  Udbudsplanen fremlægges inden årets start til politisk behandling.  

  Beskrivelse af sagen

  Forslag til udbudsplan for 2016, bilag 1, er dannet ud fra en lang række af parametre: Genudbud af aftaler som er løbet ud, nye udbud fra FUS, nye udbud fra SKI samt ikke mindst ønsker til udbud fra hele Ringsted og Sorø Kommunes organisationer.

  Udbudsplanen for 2016 indeholder flere udbud end tidligere, særligt fordi at genudbud og gentegning af aftaler fylder meget.

  Udbudstyperne er meget forskellige og som udgangspunkt benyttes fælles aftaler når det er praktisk muligt i henhold til et økonomisk og ressourcemæssigt hensyn. Følgende typer udbud benyttes:

  • Eget udbud (EU udbud)
  • Annonceret udbud (Eget udbud som ligger under EU´s udbudsgrænse)
  • Samhandelsaftale (Aftaleområder der dækkes gennem aftaler med flere leverandører) Bruges også på områder hvor udbud endnu ikke er en del af udbudsplanen)
  • FUS udbud (Udbud der gennemføres i samarbejde med Region Sjælland kommuner)
  • SKI udbud (Udbud der gennemføres af SKI)
  • FM udbud (Udbud der gennemføres af Moderniseringsstyrelsen/Finansministeriet)

  Der er ikke lavet gevinstberegninger forud for at et udbudsområde kommer på udbudsplanen. Når udbudsarbejdet igangsættes, laves en egentlige beregning for det pågældende område. Viser det sig at det ikke er økonomisk rentabelt at gennemføre udbuddet, vil der på fremlæggelse af status, blive foreslået en ændring eller aflysning.

  Udbudsplanen for 2016 fremlægges med status hvert kvartal for Økonomiudvalget. På statussagerne i 2016, vil der for hvert udbud der gennemføres, blive redegjort for den økonomiske effekt samt for hvilke CSR tiltag (Corporate Social Responsibility), der er foretaget i forbindelse med det enkelte udbud.

  På bygge og anlægsområdet, forelægges CSR initiativer i forbindelse med sagsbehandlingen af det enkelte anlægsprojekt.

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssig konsekvens.

  Vurdering

  Med den fremlagte udbudsplan, forventes de politiske mål for besparelserne på Ældreområdet vedr. personlig pleje og praktisk hjælp samt madindkøb være mulige at hente i de i budget 2016 planlagte effektiviseringer. Det er nødvendigt at foretage dette udbud som et EU udbud. Tilsvarende er der prioriteret udbud i forhold til politiske beslutninger i Sorø Kommune.

   

  Der er tale om en omfattende udbudsplan, herunder som følge af de mange genudbud. Der er ikke ressourcemæssig mulighed for at tilføje yderligere nye udbud, medmindre der sker en tidsmæssig omprioritering af nogle af de udbud der fremgår af udbudsplanen.  

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at udbudsplan for 2016 godkendes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-11-2015

  Udsættes til næste møde.

   

  Ej til stede: Torben Lollike

  Supplerende sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har valgt at udsætte punktet, idet der blev efterlyst en uddybning og præcisering af håndteringen af CSR (Corporate Social Responsibility) i udbuddene.

   

  Udbudsplanen er en dynamisk plan som kan ændre sig i takt med at der måtte ske ændringer af eksterne eller interne årsager. De angivne kon trakt start tidspunkter er således fastlagt i forhold til nuværende kendte planer. Det sker således hyppigt at f.eks. SKI eller FUS ændrer i tidsplaner. Det kan skyldes en række faktorer, f.eks. hvis man opdager fejl som følge af forcerede processer etc. Det kan således betyde, at udbud der på den oprindelige godkendte udbudsplan, evt. vil blive ændret på den reviderede plan som fremlægges halvårligt som statussag for Økonomiudvalget.

   

  Udbudsplanen udarbejdes i et tæt samarbejde med Sorø Kommune, herunder søges der taget højde for eventuelle politiske beslutninger i de respektive kommuner. Sorø Kommune har således besluttet at der skal følges op generelt i alle udbudssager i relation til CSR og herunder skal der laves en særlig tæt opfølgning på 2 udvalgte sager.

   

  Udbudsplanen er blevet præciseret således, at det kun er udbud der er relevante for Ringsted Kommune som er taget med. Nedenstående er således udtryk for hvorledes CSR håndteres i Ringsted Kommune.   

   

  Der indarbejdes CSR krav i alle udbud hvor Ringsted Kommune deltager. Herunder søger administrationen, at fremme inkorporering af CSR krav jf. kommunens udbudspolitik i så stort et omfang som muligt i fælles udbud.  

   

  På statussagerne i 2016, vil der for hvert udbud der gennemføres, blive angivet den økonomiske effekt, samt hvilke CSR krav, der er indarbejdet i kontrakten.

   

  På varer- og tjenesteydelseskontrakter, som er indgået på baggrund af egne udbud, følges der op på CSR ved statusmøder med leverandørerne. Det er kontraktejer der er ansvarlig for opfølgningen. Ved tværfaglige kontrakter, er det Team Indkøb der er ansvarlig for at initiere opfølgningen. Der udarbejdes et tjekskema som leverandøren skal udarbejde og opfølgningen tager således udgangspunkt i en formaliseret form. 

   

  Bygge og anlægsområdet.

   

  CSR krav indskrives i udbudsmaterialet således, at det bliver et krav til de bydende håndværkere/entreprenører. For at sikre dette udarbejdes der en udbudsskabelon. Der arbejdes p.t. på at få oprettet en digital dynamisk udbudsportal, og et af kravene for at kunne blive tilmeldt portalen vil være, at håndværkeren skal opfylde kommunens krav vedr. CSR. Ang. kommunens rammeaftale indskrives det ligeledes, som et krav for at kunne byde på arbejdet.

  I relation til håndværkere, som kommunen har rammeaftaler med foretages der fremadrettet stikprøvekontrol 1-2 gange om året med henblik på kontrol af at de lever op deres CSR kontraktlige forpligtigelser. 

   

  I relation til alle øvrige anlægssager bliver det projektlederens ansvar at foretage en opfølgning i forhold til om CSR kravene overholdes. Det skal ligeledes ske på en formaliseret måde jf. ovenfor.

   

  Ejendomscentret har ansvaret for al opfølgning i relation til alle bygge og anlægsudbud.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-01-2016

  Anbefales godkendt med den tilføjelse at Økonomiudvalget tilsvarende Sorø Kommune ønsker en yderligere opfølgning i relation til CSR i 2 udbud årligt.

   

  Ej til stede: Per Nørhave

 • Punkt 4 Orientering om status på budgetvedtagelse 2015

  SagsID/Sagsnummer: 15/29281
  Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  x

  x

  Indstilling

  Beslutning

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Sagen er en orienteringssag, som er en opfølgning på hensigtserklæringerne for 2015 – 2018 og på anlægsbudget 2015, som Byrådet vedtog den 6. oktober 2014 i forbindelse 2. behandling af budgettet for 2015.

  Beskrivelse af sagen

  De fleste af hensigtserklæringerne for 2015-2018 og anlægsbudgettet for 2015 er effektueret eller iværksat. Der er nogle af hensigtserklæringerne, der afventer afgørelser eller skal genbehandles i fagudvalg eller økonomiudvalg, disse fremgår af bilag 1. Punktet vedrørende afbureaukratisering arbejder koncernledelsen videre med primo 2016.

  Inddragelse og høring

  Sagen har været behandlet i koncernledelsen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Indstilling

  Direktionen indstiller; at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-01-2016

  Taget til efterretning

   

  Ej til stede: Per Nørhave

 • Punkt 5 Budgetproces for Budget 2017 - 2020

  SagsID/Sagsnummer: 15/29830
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_evaluering_af_budgetproces_i_2015_-_byraadet.pdf bilag_2_evaluering_af_budgetproces_i_2015_-_hmu_og_cmuer.pdf bilag_3_evaluering_af_budgetproces_i_2015_-_centerchefer_og_direktion.pdf bilag_4_-_tidsplan_for_budgetproces_til_budget_2017.docx.docx

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  Beslutning

   x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  I henhold til Styrelsesloven fastlægger Økonomiudvalget budgetprocessen og formkrav vedrørende udarbejdelsen af budgettet. Det har dog været praksis, at Byrådet godkender den konkrete budgetproces. Hermed forelægges forslag til budgetproces for Budget 2017-2020 til behandling.

  Beskrivelse af sagen

  Med forslaget til budgetproces søges der taget højde for både at tilvejebringe Folketingets omprioriteringsbidrag og at sikre et lokalt råderum for økonomisk prioritering i budgetforhandlingerne. Den foreslåede budgetproces kører i to parallelle spor: ét spor, hvor der arbejdes med konsekvenserne af folketingets omprioriteringsbidrag, og ét hvor der arbejdes med kommunens egne prioriteringer.

   

  Sagen falder i tre dele: Evalueringen af budgetprocessen 2015, den foreslåede proces for Byrådets egen prioritering og proces om konsekvenserne af Folketingets omprioriteringsbidrag.

   

  Evaluering af budgetprocessen i 2015 og justering af processen i 2016

  Ved evaluering af budgetprocessen er der sendt spørgeskema ud til både Byrådet, centerchefer og direktion samt MED-organisation. Af evalueringen fremgår at der generelt er tilfredshed med de forskellige elementer i budgetprocessen og processen som helhed. Evalueringen peger dog på flere områder, hvor processen kan forbedres.

   

  Der tilkendegives således fra Byrådets side tilfredshed med det materiale, der blev udarbejdet til Budgetprocessen for 2016 (nulbase-budget). Materialet kan med fordel anvendes til inspiration for fagudvalgenes arbejde med budgetforslag. Der kan evt. efter behov ske en opdatering af materialet, men der planlægges ikke en central, samlet opdatering af materialet.

   

  Der er flere respondenter fra Byrådet, der tilkendegiver utilfredshed med kommunikationen på hjemmeside og midtpunkt og i pressen. Der er ikke angivet nærmere begrundelse i besvarelserne, men det vurderes, at utilfredsheden især skal ses i sammenhæng med dels fejl i annonceringen i pressen i forbindelse med borgermøder i fagudvalg og dels med en generelt manglende synlighed og omtale i pressen og på hjemmesiden af budgetprocessen, sammenholdt med en lav borgerdeltagelse på borgermøder.

   

  Desuden har en forholdsvis stor del af respondenterne udtrykt utilfredshed i forbindelse med involvering af borgere og interessenter ved høring samt på dialog-og borgermøder. Der er ikke angivet nærmere begrundelse i besvarelserne, men det vurderes, at utilfredsheden bunder i den meget lave borgerdeltagelse, især på fagudvalgenes borgermøder i maj og juni måned, men også på borgermødet i september. 

   

  På baggrund af evalueringen er der i den foreslåede proces kun lagt op til at afholde et enkelt borgermøde. Borgermødet afholdes sidst i juni med deltagelse af HMU. Administrationen vil i den forbindelse have ekstra fokus på at sikre synlighed og omtale i de lokale medier og på hjemmesiden. Det overvejes i den forbindelse, hvordan især kommunens elektroniske kommunikationskanaler (herunder fx facebook) kan anvendes effektivt til information og eventuelt andre former for inddragelse. Herudover kan der planlægges direkte dialog med borgere ved stande på torvet eller lignende. Dette er der dog ikke lagt op til i nærværende forslag til budgetproces. 

  Resultaterne af evalueringen er vedlagt sagen i følgende bilag bilagene:

  1.   Evaluering af budgetproces i 2015 – Byrådet (Bilag 1)

  2.   Evaluering af budgetproces i 2015 – CMU´er og HMU (Bilag 2)

  3.   Evaluering af budgetproces i 2015 – centerchefer og direktion (Bilag 3)

   

  Proces for Byrådets egen prioritering

  Der samles forslag til en omprioriteringspulje. Det forventes, at der ikke tilføres kommunerne ny finansiering fra staten. Nye tiltag og initiativer må derfor i alt overvejende grad forventes finansieret via omprioriteringer.


  Til Budget 2017 - 2020 foreslås det, at der i fagudvalgene udarbejdes omprioriteringsforslag svarende til 1,25 procent af serviceudgiftsrammen svarende til 18,5 mio. kr. i 2017. Det er i den forbindelse målsætningen, at der omprioriteres for 0,75 procent af serviceudgiftsrammen, svarende til 11,1 mio. kr. i 2017. Fordelingen mellem fagudvalgene fremgår af nedenstående tabel:

   

  Beløb i 1.000 kr. i 2017-priser

  Serviceudgifter

  0,75%

  1,25%

  Økonomiudvalget

  261.518

  1.961

  3.269

  Klima- og Miljøudvalget

  73.675

  553

  921

  Plan- og Boligudvalget

  51.653

  387

  646

  Børne- og Undervisningsudvalget

  549.574

  4.122

  6.870

  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

  267.345

  2.005

  3.342

  Ældre- og Genoptræningsudvalget

  223.907

  1.679

  2.799

  Kultur- og Trivselsudvalget

  50.488

  379

  631

  I alt

  1.478.162

  11.086

  18.477

  Fagudvalgene skal således, understøttet af de relevante centre, udarbejde omprioriteringsforslag, og fagudvalgene får således selv mulighed for at prioritere forslagene inden de oversendes til Økonomiudvalget. Prioriteringen er en hjælp til Byrådet, idet prioriteringen tilkendegiver det enkelte fagudvalgs præferencer i forhold til de afgivne forslag. Det er dog op til det enkelte fagudvalg, selv at bestemme om det ønsker at prioritere forslagene.

  Alle fremsendte omprioriteringsforslag skal være realiserbare, have varig karakter og skal kunne effektueres indenfor rammerne af det enkelte fagudvalgs område. Hvis et forslag har afledte negative økonomiske konsekvenser under et andet fagudvalg, skal disse udgifter medtages i forslaget.

  Udover omprioriteringsforslag kan det enkelte fagudvalg ligeledes udarbejde anlægs- og driftsønsker samt investeringsforslag.

  Der er desuden afsat en investerings- og effektiviseringspulje på 1,8 mio. kr. i 2017, 4,0 mio. kr. i 2018 og 8,1 mio. kr. i 2019. Puljen skal understøtte arbejdet med realisering af effektiviseringsgevinster, og er afsat under driftsbudgettet.

  Det er en forudsætning, at puljen skal genopbygges så hurtigt som muligt. Derfor gives der som udgangspunkt kun 1-2 årige investeringsbevillinger, medmindre særlige forhold taler for andet. Der kan ikke bevilges midler til investeringer, medmindre forslaget har en positiv effektiviseringsgevinst i overslagsårene.

  Byrådet har i forlængelse af den økonomiske politik og i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 besluttet at hæve anlægsbudgettet varigt over nogle år til i alt 65 mio. kr. I budgettet henstår udisponeret anlægsramme på 0,1 mio. kr. i 2017, 2,0 mio. kr. i 2018 og 30,6 mio. kr. i 2019.     

  Generelt om tidsplanen: Økonomiudvalget behandler det samlede budget i juni og i september. I juni behandles de økonomiske rammer med henblik på indarbejdelse af økonomiske konsekvenser af revideret demografiberegning, baseret på den nye befolkningsprognose.

  I juli og august indarbejdes resultatet af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, og der redegøres for Folketingets lov og cirkulæreprogram (DUT – sager) og evt. ændrede økonomiske rammebetingelser som følge af aftalen. Det finansielle råderum, det vil sige balancen mellem indtægter og udgifter, opgøres på baggrund af økonomiaftalen. Øvrige budgetbidrag indarbejdes.

  I september 1. behandler Økonomiudvalget det tekniske budgetforslag, som herefter sendes i offentlig høring og oversendes til behandling i Byrådet.

  Det tekniske budgetforslag og det samlede katalog med omprioriterings-, ønske-, anlægs- og investeringsforslag samt høringssvar danner herefter udgangspunkt for de endelige politiske budgetprioriteringer.

  De politiske forhandlinger indledes i september med et byrådsseminar af en hel dags varighed. Herefter færdiggøres de politiske forhandlinger på 3 møder blandt gruppeformændene. 

  Proces om konsekvenser af Folketingets omprioriteringsbidrag

   

  I økonomiaftalen for 2016 mellem regeringen og KL er der lagt op til at kommunerne skal skære én procent af udgifterne hvert år fra 2017 til 2019. De årlige omprioriteringsbidrag forudsættes i aftale om Finanslov 2016 trukket ud af de kommunale serviceudgifter til prioritering efter Folketingets ønske.

  For Ringsted Kommune vil det betyde, at bloktilskuddet reduceres med 14,5 mio. kr. i 2017, med yderligere 14,5 mio. kr. i henholdsvis 2018 og 2019. I alt skal der således findes 43,5 mio. kr. i perioden 2017 - 2019.

   

  I forbindelse med Budgetaftale 2016 besluttede Byrådet en hensigtserklæring om, at udarbejde forslag til en strategi for tilpasning af aktivitetsniveauet i Ringsted Kommune til Folketingets omprioriteringsbidrag, som fremlægges for Byrådet.

  På baggrund af de særlige omstændigheder og usikkerheden omkring Folketingets omprioriteringsbidrag indstilles det, at arbejdet med strategien for tilpasning af aktivitetsniveauet, gennemføres som en separat proces sideløbende med budgetprocessen.

  Administrationen vil i forbindelse med strategien udarbejde et katalog af tilpasningsforslag, som præsenteres første gang for Byrådet på byrådsseminar den 2. marts. Det må forventes, at forslagene kan indebære servicereduktioner, og i nogle tilfælde have lang indløbstid. Det kan for eksempel dreje sig om forslag, der tager sigte på ændring af strukturelle forhold, radikale ændringer af måden, service produceres på – eller konkrete ændringer af serviceniveauet.  

   

  Forslagene produceres på baggrund af en benchmark-analyse hvor udgiftsniveauer i Ringsted Kommune sammenholdes med niveauerne i andre af regionens kommuner.

   

  Provenu i overslagsår af forslag, der indgår i strategien og vedtages, reserveres til håndtering af Folketingets omprioriteringsbidrag i 2018 og 2019.

  Forslagene behandles på Byrådsmøde i maj måned, samtidig med de øvrige forslag fra budgetprocessen, hvorefter kataloget sendes i offentlig høring sammen med det øvrige budgetmateriale.

   

  Forslagene i de to spor vil løbende blive koordineret i forbindelse med budgetprocessen.

  Den endelige størrelse af omprioriteringsbidraget i 2017 vil først være kendt i forbindelse med indgåelse af økonomiaftale mellem regeringen og KL, ultimo juni 2016. Det er indtil da usikkert, hvorvidt dele af Folketingets omprioriteringsbidrag vil blive tilbageført til kommunerne på baggrund af forhandlinger mellem regeringen og KL, og om det i givet fald vil ske som prioriterede indsatser på særlige serviceområder.

  Økonomiudvalget vil derfor blive forelagt en sag i august med henblik på politisk stillingtagen til, hvorvidt eventuelle ændringer jf. økonomiaftalen mellem regeringen og KL og udmøntning af Folketingets omprioriteringsbidrag skal have betydning for det videre budgetforløb.

  Tidsplan for budgetprocessen er uddybet i bilaget - Tidsplan for budgetproces - Budget 2017-2020 (Bilag 4)

  Inddragelse og høring

  I vedlagte procesplan fremgår hvilke elementer af medbestemmelsestrappen der arbejdes med i herværende forslag.

   

  Med forslaget til budgetproces lægges op til at kommunens interessenter inviteres til at bidrage med forslag og ideer i starten af processen.

   

  HMU inddrages i foråret, sommer såvel som efter sommerferien, idet udvalget inviteres til at deltage i drøftelser på Byrådets budgetseminar i april, hvor HMU og koncernledelsen også er inviteret, samt på særskilt møde med Byrådet i juni og i september til dialogmøde mellem HMU og Økonomiudvalget. 

  Der gennemføres to høringsforløb.  I maj og juni gennemføres, som tidligere år, interessenthøring, og i september gennemføres offentlig høring målrettet centrale interessenter samt offentligheden generelt.

   

  I forbindelse med evalueringen efterlyses en yderligere borger involvering i processen, f.eks. via sociale medier. Kommunen går den 18. januar 2016 i luften med en kommunal facebook side. Det er umiddelbart en oplagt mulighed for yderligere borgerinddragelse i budgetprocessen. Der kan være mange måder/metoder og med forskellige konsekvenser, inddragelse af borgerne kan gennemføres.

   

  På baggrund af ovenstående forelægges Økonomiudvalget i februar en sag hvor der kan tages stilling yderligere initiativer i relation til borger inddragelsen i budgetprocessen.  

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at forslaget til budgetproces for Budget 2017 - 2020 imødekommer behovet for en tilpasningsplan i forhold til Folketingets omprioriteringsbidrag jf. økonomiaftale 2016 og dels behovet for at sikre et lokalt økonomisk råderum der giver Byrådet mulighed for at foretage lokale prioriteringer.  

   

  Der lægges ikke op til nogen fordelingsnøgle på forhånd i relation til tilpasningsstrategien i forhold til folketingets omprioriteringsbidrag. Med herværende budgetproces forslag, lægges der op til at der skal udarbejdes relativt flere finansierings forslag end tidligere. Det vurderes nødvendigt i et vist omfang at arbejde med en fordelingsnøgle, der tager højde for budgetternes størrelse under de respektive udvalg af hensyn til en rimelig og realiserbar balance. Hertil kommer, at det vurderes at en fordelingsnøgle tillige er vigtigt, hvis der skal være sikkerhed for, at der kommer tilstrækkeligt med forslag i sidste ende , der kan håndtere de nye økonomiske rammevilkår.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at forslag til budgetproces for Budget 2017 – 2020 godkendes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-01-2016

  Anbefales godkendt med bemærkningen om at Byrådets egen prioritering sker via en omprioriteringspulje med forslag for 0,5 % af serviceudgiftsrammen og med en målsætning om omstilles for mindst 5 mio. kr. Der fastsættes ikke en målsætning pr. fagudvalg.

   

  Ej til stede: Per Nørhave

 • Punkt 6 Årets foreningsleder (KTU)(Lukket)

  SagsID/Sagsnummer: 08/22516
  Sagen afgøres i: Byrådet
 • Punkt 7 Udpegning af modtager af Frivilligprisen 2016 (KTU)(Lukket)

  SagsID/Sagsnummer: 15/24347
  Sagen afgøres i: Byrådet
 • Punkt 8 Fremgangsmåde i forhold til opgørelse af medlemstal på foreningsområdet (KTU)

  SagsID/Sagsnummer: 15/28683
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_svar_fra_kl_vedr._foreningsbasseret_fitness.pdf bilag_2_svar_fra_kulturministeriet_vedr._foreningsbasseret_fitness.pdf bilag_3_svar_fra_kls_dialogportal_om_medlemstilskud.pdf bilag_4_brev_fra_dif_og_dgi_vedr._foreningsfitness-ringsted_kommune_-_folkeoplysningslov.pdf bilag_5_konkurrence-_og_forbrugerstyrelsen_vedr._offentlig_stoette_til_foreninger.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Med denne sag fremlægges på baggrund af ønske fra Kultur- og Trivselsudvalget den 20. oktober 2015 redegørelse for fremgangsmåde i forhold til opgørelse af medlemstal på foreningsområdet.

  Der lægges desuden op til, at Byrådet træffer beslutning om fremadrettet håndtering af medlemsopgørelse efter Folkeoplysningsloven.

  Beskrivelse af sagen

  Kultur- og Trivselsudvalget fik på mødet den 20. oktober 2015 en orientering om, hvordan administrationen håndterer medlemstilskud og lokaletilskud i forhold til foreningsbaseret fitness.

  Administrationen udbetaler medlemstilskud til foreningers aktive medlemmer under 25 år efter Byrådets model for udbetaling af medlemstilskud. Der udbetales kun medlemstilskud til de medlemmer som deltager i aktiviteter, hvor der er undervisning/læring. Et medlem som udelukkende selvtræner, vil således ikke udløse medlemstilskud.

  Kultur- og Trivselsudvalget har ønsket en vurdering af denne praksis, og har derfor ønsket en ny sag med afklaring af fremgangsmåde i forhold til opgørelse af medlemstal på foreningsområdet efter folkeoplysningsloven.

  Administrationen har søgt rådgivning hos KL (bilag 1), Kulturministeriet (bilag 2) samt en række andre kommuner (bilag 3). DGI/DIF har desuden sendt kommunen et brev, hvor de to foreningers opfattelse af tolkningen af folkeoplysningsloven fremgår (bilag 4), ligesom Konkurrencestyrelsen har fremsendt en vejledning til alle kommuner om fortolkningen af støtte til kommerciel/ikke-kommerciel fitness (bilag 5).

  I denne sag har administrationen især lagt vægt på Kulturministeriets og Konkurrencestyrelsens udtalelser.

  Tilskud til forenings-fitness adskiller sig ikke fra tilskud til andre foreninger. Der skal altså administreres og besluttes på samme vis, som hvis det havde været en lokal badmintonklub, gymnastikforeningen mv. Når konkurrencemyndighederne er ekstra opmærksomme på forenings-fitness, er det fordi der er tale om et marked, som i høj grad også er præget af private erhvervsdrivende.

  Konkurrencemyndighederne henstiller derfor til, at byrådene – selv om støtten til fitness-foreningerne er lovlig – stadig påser, at der tages konkurrencemæssige hensyn, så det sikres, at der ikke med støtten sker en konkurrenceforvridning eller unødig belastning af de erhvervsdrivende virksomheder, som udbyder aktiviteter i konkurrence med de støttede foreninger.

  Konkurrencemyndighederne lægger i den forbindelse op til, at byrådet skal tage udgangspunkt i det udbud af aktiviteter, som er i kommunen i forvejen og foretage en nærmere overvejelse/analyse af, hvorvidt der er et reelt behov for at yde støtte til en given aktivitetsform – eller om der allerede på rimelige vilkår er adgang til denne aktivitet.

  Det er dermed op til byrådet, at beslutte om og i givet fald, hvordan der skal ydes tilskud til forenings-fitness. Tanken med folkeoplysningslovens støtteregler er bl.a., at tildelingen af støtte skal ske ud fra lokale hensyn. Rammerne sættes af folkeoplysningsloven, men hvis aktiviteterne og foreningen som sådan er i overensstemmelse med lovens betingelser og formålet/intentionen med loven og tankerne bag loven påses, er der meget vide rammer. Det er et krav, at tilskud ydes og afslås på et sagligt og objektivt grundlag og at lighedsbetragtninger imødegås.

  Hvis man som hidtidig praksis i Ringsted Kommune begrænser støtten til kun at gives på baggrund af medlemmer, som er tilmeldt en holdaktivitet, påser man i højere grad formålet omkring fællesskab end ved at give støtte i forhold til alle aktive medlemmer. Men formålet omkring fællesskab kan opfyldes på anden vis end ved holdaktivitet – det afhænger af den enkelte forening og de aktiviteter, som den udbyder. Men i og med, at kriterierne skal være objektive, er kravet om holddeltagelse anvendt af Ringsted Kommune og en række andre kommuner som praksis for at sikre en overskuelig måde at administrere området på og for særligt at efterleve lovens formål om fællesskab.

  Fremadrettet er der for administrationen at se dermed to muligheder for at udbetale medlemsstøtte til foreningerne under folkeoplysningsloven:

  1: At medlemstilskud som hidtil tildeles til aktive medlemmer under 25 år, som er tilmeldt en holdaktivitet i en forening, der er berettiget til tilskud efter folkeoplysningsloven

  2: At medlemstilskud tildeles alle medlemmer under 25 år af en forening, som er berettiget til tilskud efter folkeoplysningsloven

  Høring

  Folkeoplysningsrådet skal jf. delegationsplanen høres og indstille i forhold omkring retningslinjer for tilskud på området. Folkeoplysningsrådet høres på sit møde den 8. december 2015.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet modellen for tildeling af medlemsskud beregnes ud fra antallet af oplyste aktive medlemmer, som herefter divideres med den budgetramme der er afsat til medlemstilskud.

  Vurdering

  Den måde medlemsstøtten i dag ydes på ift. medlemmer der deltager i en holdaktivitet og dermed den administrative praksis, der hidtidig har været, vurderes at være i overensstemmelse med loven, men det er ikke den eneste lovlige løsning.

  Byrådet kan med andre ord opfylde folkeoplysningsloven ved også at yde medlemsstøtte til medlemmer, der ikke er tilknyttet en holdaktivitet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Byrådet fastlægger fremadrettet praksis i forhold til administration af medlemstilskud efter en af de to modeller foreslået i sagen.

  Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 08-12-2015

  Folkeoplysningsrådet anbefaler,

  1. at den hidtidige praksis, hvor det kun er medlemmer, der også er tilmeldt hold, der er berettiget til medlemstilskud med baggrund i det forpligtende fællesskab.
  2. at praksis synliggøres overfor foreningerne.

   

   

  Ej til stede: Mogens Larsen og Palle Rasmussen.

  Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 15-12-2015

  Torben Lollike stillede forslag om at medlemstilskud tildeles alle medlemmer under 25 år af en forening, som er berettiget til tilskud efter folkeoplysningsloven

   

  O
  Per Nørhave (hjpen) O

  B
  Torben Lollike (tlo) B


  Line Lynnerup (lily) V

  V
  Per Roos (hjpero) V


  Pia Fussing (piaf) O

  C
  Finn Andersen (hjfian) C

  For

  Imod

   X

  Undlod

   

  Dansk Folkeparti og Venstre stillede forslag om at medlemstilskud som hidtil tildeles til aktive medlemmer under 25 år, som er tilmeldt en holdaktivitet i en forening, der er berettiget til tilskud efter folkeoplysningsloven

   

  O
  Per Nørhave (hjpen) O

  B
  Torben Lollike (tlo) B


  Line Lynnerup (lily) V

  V
  Per Roos (hjpero) V


  Pia Fussing (piaf) O

  C
  Finn Andersen (hjfian) C

  For

  Imod

  Undlod

   

  Torben Lollike stemte imod pga. forskelsbehandling blandt foreningerne. Endvidere er modellen sværere at administrere i praksis for både foreninger og administration.

   

  Ej til stede: Mette Ahm-Petersen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-01-2016

  Sagen sendes tilbage med henblik på yderligere belysning af økonomien.

   

  Ej til stede: Per Nørhave

 • Punkt 9 Anlægsbevilling til fodgængerfelt m.m. på Præstevej (KMU, BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 15/21607
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_referat_fra_byraadsmoede_10112015.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  X

  Indstilling

  X

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet vedtog den 10. november 2014 at etablere fodgængerfelter ved fem skoler, så eksisterende skolepatruljer kunne operere tilfredsstillende (se punkt 8 i bilag 1). Byskovskolen, afdeling Benløse havde på dette tidspunkt ikke en skolepatrulje, men har efterfølgende udtrykt ønske om at oprette en. Sagen fremlægges med henblik på stillingtagen til anlægsbevilling til ændringer på Præstevej, til gavn for skolepatrulje og trafiksikkerhe den generelt.

  Beskrivelse af sagen

  Siden vedtagelsen af Trafiksikkerhedsplan 2010 har der været fokus på trafikforholdene omkring daværende Benløse Skole (nu Byskovskolen, afdeling Benløse) og Præstevej, dog uden at det er blevet udmøntet i konkrete tiltag.

   

  Administrationen foretog besigtigelse af trafiksituationen omkring skolen den 18. marts 2015. Besigtigelsen blev gennemført sammen med repræsentanter fra politi, skoleledelse og skolebestyrelse. Der blev opnået enighed om at arbejde videre med en samlet løsning med flytning af det nordlige stoppested, ny buslomme, nyt fodgængerfelt samt skolepatruljeblink.

   

  På grund af de smalle vejforhold, den begrænsede plads mellem kørebane og cykelsti samt terrænforskellen mellem vej og cykelsti, er buslommen projekteret som en ”halv” buslomme, hvor bussen stadig vil holde lidt ude på kørebanen. Samtidig er der forudsat en ny platform til buspassagerne, med rækværk mod cykelstien på grund af terrænforskellen (se skitse i bilag 2).

   

  Anlægsarbejdet forventes at blive i skolernes sommerferie 2016 med aflevering inden skolestart, for at minimere generne.

   

  På Trafiksikkerhedsrådets møde den 21. oktober 2015 blev problemstillingen omkring Byskovskolen drøftet. Trafiksikkerhedsrådet ønskede en vurdering af muligheden for at busserne kunne omlægges på Præstevej, så alle passagerer blev sat af på skolesiden.

   

  Administrationen har drøftet det alternative forslag med Movia, med henblik på at få belyst fordele og ulemper ved en omlægning af busruterne.

   

  Movia oplyser, at en omlægning af busruterne vil have en direkte indflydelse på ruter og køretider for ruterne 415 og 465 og indirekte på andre busruter i kommunen. Bussen vil komme til at bruge unødig køretid, da det vurderes, at der vil forekomme omkørsel på ruterne, og de derved vil få ineffektiv køretid.

   

  Busdriften er, som den er nu, optimeret og tilpasset de behov, der er på skolerne og i forhold til stationsbetjeningen på Ringsted Station. En omlægning af busruterne kan altså betyde, at ringetiderne skal ændres på nogle af skolerne, og at der kan blive problemer med at nå toget på stationen. Et mere præcist svar på de reelle konsekvenser vil kræve, at der laves en fuld analyse hos Movia af samtlige busruter i Ringsted Kommune.

   

  Økonomiske konsekvenser for en ensretning af busserne ved Byskovskolen, afdeling Benløse, vurderes at blive mellem 200.000 og 300.000 kr. årligt.

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Der skal tages stilling til en anlægsbevilling til udgifter på 0,5 mio. kr. Bevillingen ønskes finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 2,372 mio. kr. til Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger. Det resterende rådighedsbeløb vil herefter være på 1,872 mio. kr.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at ændre på bussernes retning. Busserne i Ringsted er tilpasset hinanden, og der vil være uhensigtsmæssige afledte konsekvenser for andre busruter.

   

  Det vurderes også, at projektet, sammen med oprettelsen af en skolepatrulje, vil løfte trafiksikkerheden markant på Præstevej.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 0,5 mio. kr. til anlæg af nyt fodgængerfelt, buslomme og skolepatruljeblink,
  2. at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 14-12-2015

  Til efterretning.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-12-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-01-2016

   Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Per Nørhave

 • Punkt 10 Anlægsbevilling til projektering af krydset Næstvedvej/Jernbanevej (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 15/25301
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_referat_af_kmu-moede_nr._5-2013.pdf.pdf bilag_2_-_trafiksikkerhedsplan_2010.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Det meste af Næstvedvej mellem Køgevej og Godsbanevej blev trafiksaneret i 2012, mens strækningen ud for Netto og krydset med Jernbanevej afventede en ny lokalplan for supermarkedet (punkt 6 i Bilag 1). Lokalplanforslaget foreligger nu til endelig vedtagelse, og derfor fremlægges denne sag med henblik på, at der tages stilling til anlægsbevilling til projektering af krydset.

  Beskrivelse af sagen

  I forbindelse med Trafiksikkerhedsplan 2010 (Bilag 2) blev der vedtaget en prioriteringsliste med projekter til udførsel. Nummer 2 og 16 på listen vedrører krydset Næstvedvej/Jernbanevej, populært kaldet Shell-krydset.

   

  Ombygning af krydset forventes blandt andet at omfatte en ekstra svingbane på Næstvedvej, tilpasning af kørebanebredderne og bedre forhold for cyklister.

   

  På baggrund af det indkomne tilbud, tillagt bl.a. udgifter til intern projektledelse vurderes de samlede projekteringsudgifter til 0,5 mio. kr.

   

  Det samlede anlægsprojekt forventes at koste ca. 5,0 mio. kr., og disse midler er disponeret i anlægsplanen. Anlægsperioden forventes at vare 2-3 måneder med aflevering i sensommeren 2016.

  Høring

  Shell er blevet hørt om tilkørselsforhold og den trafikale løsning i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen for Netto. Shell lægger vægt på en venstresvingsbane på Næstvedvej i det nordlige ben af krydset samt mulighed for, at tankbilerne fortsat kan komme til anlægget. Shells bemærkninger bliver indarbejdet i projekteringen.

  Økonomi

  Der skal tages stilling til en anlægsbevilling til udgifter på 0,5 mio. kr. til projektering af Shell-krydset. Bevillingen ønskes finansieret af det resterende rådighedsbeløb på 1,872 mio. kr. til Trafiksikkerhed.

   

  Det resterende rådighedsbeløb vil herefter være på 1,372 mio. kr.

  Vurdering

  Den samlede løsning forventes at give væsentlige trafiksikkerhedsmæssige forbedringer samt en mere smidig trafikafvikling i krydset. Derudover vurderes det, at projektet med fordel kan udføres, så det står færdig samtidig med Nettos nye butik.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 0,5 mio. kr. til projektering af anlægsprojekt ved Shell-krydset,
  2. at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til Trafiksikkerhed.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-12-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-01-2016

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Per Nørhave

 • Punkt 11 Udbygning af Børnehaven Søholmen - forventet øget anlægssum (PBU, BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 15/11616
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Byrådet vedtog med budget 2015 at afsætte midler til at omdanne Søholmens Børnehave til en 0-6 års institution, og i den forbindelse at afsøge mulighederne for en sammenlægning af Søholmen og den private vuggestue i Jystrup.

   

  Den 24. juni 2015 godkendte Byrådet en funktionsbeskrivelse, et yderligere rådighedsbeløb på 256.000 kr. og en anlægsbevilling til projektering.


  Med denne sag skal der tages stilling til en forventet øget anlægssum.

  Beskrivelse af sagen

  Med baggrund i den vedtagne funktionsbeskrivelse er der udarbejdet flere forskellige skitseforslag for at imødekomme ønsket om, at sikre et godt institutionstilbud i Jystrup.

  Skitseforslag 1 Bilag 1
  Der etableres en tilbygning på 70 m2 og en delvis ombygning af udvalgte grupperum og toiletter. Tilbygningen er placeret på legepladen og står delvis på pæle. Tilbygningen inviterer til at lege under bygningen og tilfører samtidig legepladsen et sted til at holde samling.
  Skitseforslag 1 overskrider rådighedsbeløbet med 0,750 mio. kr.

  Skitseforslag 2 Bilag 2
  Der etableres en vuggestueafdeling med egen indgang og med direkte udgang til liggehal mod vest. Vuggestueafdelingen etableres i et eksisterende grupperum og i en tilbygning på 34 m2. Der etableres vinduer i børnehøjde med udsyn til legepladsen og transparens mellem grupperum.

  Der etableres endvidere et udetoilet og en ”grov-garderobe”.

  ”Grov-garderoben” anvendes til beskidte flyverdragter og fodtøj. Ved etablering af en ”grov-garderobe” frigøres en tidligere mindre garderobe til et mindre grupperum til børnehaveafdelingen. En ”grov-garderobe” vil endvidere reducere mængden af mudder og vand på gulvet i børnehave-afdelingen væsentligt.

  Et udetoilet er et stort ønske fra institutionen og er i god tråd med institutionens ønskede profil om fokus på natur og udeliv.

  Skitseforslag 2 overskrider rådighedsbeløbet med 0,404 mio. kr.
  Hvis ”grov-garderoben” ikke etableres overskrides rådighedsbeløbet med 0,300 mio. kr.

  Økonomi:

  Der er oprindeligt afsat et rådighedsbeløb på 2,184 mio. kr. på budget 2015 til udbygning af Børnehaven Søholmen.

  Der blev den 24.juni 2015 givet en tillægsbevilling på 0,256 mio. kr. til rådighedsbeløbet. Herefter et samlet rådighedsbeløb på 2,440 mio. kr.

  I forbindelse med udarbejdelse af skitseforslag har det vist sig, at det ikke er muligt at holde sig inden for det afsatte rådighedsbeløb.

  Dette skyldes blandt andet,

  • at ved en hensigtsmæssig placering af vuggestueafdelingen i forhold til eksisterende indretning af Søholmen, så er det nødvendigt at etablere en rampe fra parkeringsarealet på grund af det skrående terræn
  • at der skal etableres ekstra stabilisering af en gavlvæg i forbindelse med etablering af dørhul i gavlvæg,

  Der er på nuværende tidspunkt ikke kendskab til, om der bliver behov for at håndtere miljøskadelige stoffer, som PCB, asbest og bly i forbindelse med byggeriet.

  Der er ikke afsat et beløb i budgettet til håndtering af miljøskadelige stoffer.

  Det forventede underskud kan dækkes ved en af de 3 nedenstående økonomiske modeller:

  1) projektet tilføres flere penge inden det sendes i udbud

  2) projektet udbydes i totalentreprise i omvendt licitation

  3) projektet afventer afholdt licitation

  Ad 1

  Det forventede underskud dækkes ved, at der anvises anden finansiering. Det vil give fremdrift i projektet og arbejdsro i processen. Efter udbud i hovedentreprise er der en risiko for, at byggeriet bliver dyre end forventet, og det kan blive nødvendigt efter licitationen at anvise yderligere finansiering eller give en tillægsbevilling.

  Ad 2

  Ved totalentreprise i omvendt licitation, aftales der et fast beløb med en totalentreprenør for udarbejdelse af projektering og opførelse af byggeriet.

  Totalentreprenøren udvælges på baggrund af et meget detaljeret byggeprogram og udbudsmateriale, som er udarbejdet af en rådgiver.

  Når kontrakten med totalentreprenøren er underskrevet til en fast pris, er det svært og dyrt at få ændret noget i projektet.
  Det betyder, at bygherre vil have begrænset indflydelse på valg af løsninger og kvalitet af materialer, der vælges til byggeriet.

  Der er risiko for, at der vælges ringere tekniske løsninger og materialekvalitet, som kan resultere i øgede driftsudgifter.

  Fordelen er, at anlægssummen ikke overskrides, idet prisen ligger fast. Det kan endvidere være en fordel at inddrage entreprenøren tidligt i processen for dermed at sikre optimering af blandt andet tekniske løsninger.

  Ved udbygning af Børnehaven Søholmen er der brug for en tæt dialog med en rådgiver omkring endelig udformning af løsninger, dels fordi det er en kompliceret sag og dels fordi styregruppen er blevet lovet indflydelse på valg af byggeriets udformning og indretning.

  På nuværende tidspunkt er der udarbejdet skitseforslag. Hvis omvendt licitation i totalentreprise vælges, så vil det være spildt arbejde. Det vil betyde øget omkostninger og øget tidsforbrug.

  Ad 3
  Projektet udbydes i hovedentreprise. Bygherre har fuld indflydelse på valg af løsninger og kvalitet af materialer. Efter afholdt licitation er byggeriets pris kendt. Herefter kan der anvises finasiering af underskud eller søges tillægsbevilling. Det forudsætter, at der er en positiv politisk tilkendegivelse af, at der kan gives en evt. tillægsbevilling.

  Det vil give fremdrift i projektet og arbejdsro i processen, hvis det reelle underskud kan dækkes via anvist finansiering eller tillægsbevilling.

  Budget for udbygning af Børnehaven Søholmen, incl. ”grov-garderobe”:

  Budget

  Håndværkerudgifter

  2,037 mio. kr.

  Ekstern rådgivning

  0,414 mio. kr.

  Intern rådgivning

  0,094 mio. kr.

  Uforudsete udgifter

  0,299 mio. kr.

  SUM

  2,844 mio. kr.

  Tidsplan

  Tidsplanen afhænger af, hvilken økonomisk model der vælges.

  Ad 1) og 3)

  Efter prisindhentning og politisk behandlet anlægsbevilling, kan byggeriet igangsættes. Det forventes at byggeriet vil være klar til aflevering medio november 2016.

  I forbindelse med myndighedsbehandlingen skal der søges om dispensation for både søbeskyttelseslinje og skovbyggelinje – forventet sagsbehandlingstid er ca. 12 uger. Hvis dispensationen påklages til Natur og Miljø klagenævnet har det opsættende virkning.

  Ad 2)

  Det vurderes, at tidsplanen forlænges med ca. 3 måneder og at byggeriet vil stå færdig primo 2017. Det vil betyde udgifter til leje af pavillon, da vuggestuens nuværende lokaler er opsagt pr. 1. januar 2017.

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Der er oprindeligt afsat et rådighedsbeløb på 2,184 mio. kr. på budget 2015, til udbygning af Børnehaven Søholmen.

   

  Der blev den 24. juni 2015 givet en tillægsbevilling på 0,256 mio. kr. til rådighedsbeløbet. Herefter et samlet rådighedsbeløb på 2,440 mio. kr.

  Der kan anvises finasiering af det øgede rådighedsbeløb på 0,404 mio. kr. fra udisponeret rådighedsbeløb på anlægsprojektet ”Lærerarbejdspladser”.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at en ”grov-garderobe” vil tilføre Søholmen et ekstra grupperum og dermed kompensere lidt for de kvadratmeter der anvendes til den nye vuggestueafdeling.

  Det vurderes endvidere, at det giver god mening at have et sted til opbevaring af beskidt udetøj i en institution, som profilerer sig på natur og udeliv.

  Administrationen vurderer, at der arbejdes videre med model 1) for at skabe størst mulig fremdrift og arbejdsro i processen og en sikkerhed omkring økonomien.

  Administrationen vurderer, at der ved godkendelse af den økonomiske model kan holdes fremdrift i projektet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,  

  1. at skitseforslag 2 vælges, incl. ”grov-garderobe”
  2. at den økonomiske model 1) vedtages
  3. at der overføres 0,404 mio. kr. fra anlægget ”Lærerarbejdspladser”, til anlægget ”Søholm Børnehave udvidelse til 0-6års institution”

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 14-12-2015

  Anbefales godkendt efter afstemning

   

   

  A
  Sadik Topcu (hjsato) A

  O
  Daniel Nørhave (hjdan) O

  V
  Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (hjjoda) V


  Rikke Hedegaard (rho) V


  Per Flor (pefl) A

  F
  Britta Nielsen (hjbrni) F


  Kisser Franciska Lehnert (hjkile)

  For

   X

   X

  Imod

  Undlod

   

  Kisser Franciska Lehnert stemte imod med den bemærkning, at hun finder processen omkring rådgivning og økonomisk overslag mangelfuld, men hun anerkender behovet for en tilbygning.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 21-12-2015

  Anbefales godkendt efter afstemning.

   

  V
  Per Roos (hjpero) V

  A
  Lisbeth Andersen (hjlika) A


  Per Flor (pefl) A


  Timo Jensen (tije) V


  Anders Weber (anwe) O

  B
  Torben Lollike (tlo) B


  Kisser Franciska Lehnert (hjkile)

  For

   X

  Ej til stede

  Ej til stede

  Imod

  Undlod

   

  Kisser Franciska Lehnert stemte imod med den bemærkning, at hun finder processen omkring rådgivning og økonomisk overslag mangelfuld, men hun anerkender behovet for en tilbygning.

   

  Ej til stede: Timo Jensen og Torben Lollike

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-01-2016

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Per Nørhave

 • Punkt 12 Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til ESCO for-analysen og stillingtagen til det videre forløb (PBU, KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 15/11553
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  x

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  På baggrund af et temamøde med PBU, KMU og en ESCO leverandører fra Schneider, samt orienteringssag på KMU og PBU i juni 2015, blev der igangsat en ESCO for-analyse i Ringsted Kommune. ESCO fremgangsmodel fremgår af Bilag 1.

  I denne sag skal der tages stilling til igangsætning af et EU-udbud til en ESCO-leverandør. Der skal endvidere tages stilling til anlægsbevillinger og afsættelse af rådighedsbeløb til gennemførelsen af EU-udbud og til en hovedanalyse, som belyses under beskrivelsen i denne sag.

  Beskrivelse af sagen

  I forbindelse med udarbejdelse af for-analysen er 20 % af bygningsmassen gennemgået for potentielle energiprojekter.

  For-analysen viser, at der er anslået et energibesparelsespotentiale på 18-21 %, hvilket svarer til en årlig besparelse på 2 - 2,4 mio. kr. i nutidige energipriser. For at realisere disse besparelser, kræves der en investering på 40 - 45 mio. kr. Den simple tilbagebetalingstid, dvs. investering divideret med besparelsen i nutidskroner, vil være ca. 18 år.

  For-analysen viser endvidere, at en del af efterslæbet på bygningsvedligeholdelsen kan løftes med en udvidet ESCO-model. Se scenarie 2 i for-analysen Bilag 1.

  Investeringen til energibesparende foranstaltninger kan lånefinansieres ud over kommunes normale låneramme, jf. § 2 i lånebekendtgørelse Bilag 2. Lånet kan finansieres af de opnåede energibesparelser.

  Det næste skridt vil i givet fald være, at vælge en bygherrerådgiver til at udarbejde et EU-udbud. Omkostningerne til en bygherrerådgiver vurderes at udgøre 0,4 mio. kr.


  I EU-udbuddet konkurrerer 5 ESCO-leverandører om at vinde retten til at foretage en hovedanalyse af hele bygningsmassen i Ringsted Kommune. Det vurderes, at en hovedanalyse kan gennemføres for 0,5 mio. kr.

  Hovedanalysen vil indeholde en detaljeret kortlægning af alle rentable energiprojekter og relevante efterslæbsprojekter i hele bygningsmassen, som kan indgå i et ESCO-projekt.

  Efter udarbejdelse af hovedanalysen skal der tages politisk stilling til, hvorvidt Ringsted Kommune ønsker at gennemføre ESCO-projekterne, som ESCO-leverandøren har kortlagt. I den forbindelse vil der blive fremlagt flere forskellige modeller for finansiering af ESCO-projekterne og de forbundne renteudgifter hertil.

  Hvis Ringsted Kommune ønsker at gennemføre ESCO-projekterne, så vil omkostningerne for hovedanalysen (0,5 mio. kr.) kunne indregnes i den samlede økonomi og dermed finansieres af energibesparelserne.

  Hvis Ringsted Kommune vælger at stoppe ESCO-projektet, efter hovedanalysen er gennemført, honoreres ESCO-leverandøren med 0,5 mio. kr. for sit arbejde.

  Ringsted kommunen står herefter med et detaljeret grundlag for selv at kunne igangsætte de energibesparende tiltag.

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Der søges en anlægsbevilling til udgifter på 0,4 mio. kr. til en bygherrerådgiver.

   

  Der søges endvidere en anlægsbevilling til udgifter på 0,5 mio. kr. til gennemførelse af hovedanalysen.

   

  Der er afsat 3,0 mio. kr. til investeringer i Energipulje 2016 på driften. Det foreslås, at dette budget overføres til anlæg som rådighedsbeløb, og at de 0,9 mio.kr. heraf finansierer ovenstående anlægsbevillinger.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at for-analysen viser, at der er potentiale for at arbejde videre med ESCO-projektet og dermed igangsætte et EU-udbud.

  Administrationen vurderer endvidere, at der med resultatet af en hovedanalyse vil være grundlag for at beslutte, hvor stor en andel af vedligeholdelsesefterslæbet, der kan løftes af ESCO-projektet.  

   

  Administrationen vurderer, at der skal afsættes minimum et årsværk fra administrationen til at servicere bygherrerådgiver og ESCO-leverandør gennem hele forløbet, forudsat en positiv politisk stillingtagen til gennemførelse af hele ESCO projektet. Det vil være muligt at finansiere årsværket af ESCO-projekterne.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at for-analysen tages til efterretning,
  2. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 0,4 mio. kr. til anlægsprojektet Energipulje 2016 til bygherrerådgiver
  3. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 0,5 mio. kr. til anlægsprojektet Energipulje 2016 til hovedanalyse af ESCO-projekt
  4. at der overføres 3,0 mio. kr. i 2016 fra driftspuljen til investeringer under Økonomiudvalget til rådighedsbeløb i 2016 i anlægsprojektet Energipulje 2016
  5. at anlægsbevillingerne finansieres af de overførte rådighedsbeløb i anlægsprojektet Energipulje 2016

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-12-2015

  Punktet ændret fra Indstillingssag til Orienteringssag.  

   

  Orienteringen taget til efterretning.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 21-12-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Timo Jensen og Torben Lollike

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-01-2016

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Per Nørhave

 • Punkt 13 Lokalplan 283 - Dagligvarebutik ved Næstvedvej og Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013-25 (PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 12/25539
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_forslag_til_lokalplan_283_-_dagligvarebutik_ved_naestvedvej.pdf.pdf bilag_2_-_forslag_til_tillaeg_nr._3_til_kommuneplan_2013-25.pdf.pdf bilag_3_-_projektmappe.pdf.pdf bilag_4_-_lokalplan_69_-_trekantkarreen.pdf.pdf bilag_5_-_udbygningsaftale.pdf.pdf bilag_6_-_hoeringssvar_fra_midt-_og_vestjaellands_politi.pdf.pdf bilag_7_-_opdateret_projektmappe.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Sagen fremlægges for at tage stilling til Lokalplan 283 – Dagligvarebutik ved Næstvedvej og T illæg nr. 3 til Kommuneplan 2013-25. (Bilag 1 og 2)

  Baggrunden for udarbejdelsen af lokalplanen er et ønske om at modernisere den allerede eksisterende dagligvarebutik på Næstvedvej 15.

  Beskrivelse af sagen

  Dansk Supermarked har kontaktet Ringsted Kommune med ønske om at modernisere den eksisterende Netto-butik, på Næstvedvej 15 i Ringsted by. Det ønskede projekt omfatter opførelse af en ny butik samtidig med, at den eksisterende butik stadig er åben. Efter den nye butik er færdigopført, nedrives den eksisterende butik og de resterende parkeringsarealer, butikstorv og beplantninger anlægges. (Bilag 3)

   

  Projektet indbefatter, at den nye butik opføres som en afslutning af den eksisterende randbebyggelse ud mod Næstvedvej, i stedet for en fritliggende butik. Området er omfattet af eksisterende Lokalplan 69 – Trekantkarréen, der udlægger arealet mod Næstvedvej til blandt andet butikker. (Bilag 4) Det er imidlertid blevet nødvendigt at udfærdige ny lokalplan, da den nye bebyggelse blandt andet overskrider de udlagte byggefelter, og der også er tale om en større nedrivning. Lokalplanforslaget åbner derfor mulighed for nedrivning af den eksisterende butik.

   

  Lokalplan 69 aflyses ved denne lokalplans endelige vedtagelse, for det areal der er omfattet af lokalplanen. Der er også udarbejdet kommuneplantillæg for at bringe kommuneplanens rammedel ajour med den nye planlægning.

   

  Lokalplanforslaget fastsætter blandt andet bestemmelser for bebyggelsens placering og udseende, at der maksimalt må opføres bebyggelse i 1 etage med fladt tag, bestemmelser for skiltning, at der skal være vinduesåbninger mod Næstvedvej og det nye butikstorv, og bestemmelser om støjbeskyttelse. For udearealerne er der blandt andet fastsat bestemmelser om ind- og udkørselsforhold, placering af skiltning mod Næstvedvej og fællesvejen, parkeringspladsernes placering og begrønning af parkeringsarealerne med beplantningsbælter.

   

  Administrationen blev i forbindelse med screeningen af forslaget, i forhold til om der skulle udarbejdes miljøvurdering, opmærksom på, at lukningen af den nordlige udkørsel ville bevirke, at trafiksikkerheden på Næstvedvej ville blive forringet. Det skyldtes den resulterende større trafikbelastning fra fællesvejen, specifikt i forhold til den skråtliggende ind- og udkørsel fra Shell-tanken. Der er i samarbejde med Shell og entreprenøren bag projektet udarbejdet en udbygningsaftale (Bilag 5). Aftalen indbefatter, at Shell-tankens udkørsel fremtidigt sker via fællesvejen. Indkørsel til Shell-tanken fra nord kan fortsat ske via en nyanlagt indkørsel, der tilsluttes til fællesvejen.

   

  Plan- og Boligudvalget besluttede i møde den 24. august 2015 at udsende forslaget til lokalplan og forslaget til kommuneplantillæg i offentlig høring.

  Høring

  Forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg var udsendt i offentlig høring i perioden fra den 8. september til den 3. november 2015. I løbet af høringsperioden indkom 1 indsigelse, fra Færdselsafdelingen ved Midt- og Vestsjællands Politi. (Bilag 6)

   

  Der er på baggrund politiets høringssvar udarbejdet et tilrettet projektforslag, der imødekommer politiets bemærkninger ved at sløjfe de to omtalte parkeringspladser, og som anbefales indarbejdet i lokalplanforslaget. (Bilag 7)

   

  Administrationen har følgende konkrete bemærkninger til høringssvaret:

   

  Høringssvar:

  Administrationens bemærkning:

  ”Allerførst skal vi bemærke, at kørekurver for et sættevogntog skal være afprøvet/indtegnet i forhold til manøvrering ved vareindlevering.”

  Kørekurverne er beregnede kørekurver og er altså ikke skønsmæssigt indtegnet.

  1. Hjørnet ved p-plads skal muligvis anlægges, som overkørbart område afhængig af kørekurveforhold.

  Det har hele tiden været meningen, at dette areal skulle anlægges som overkørbart areal. Dette er klargjort yderligere i det tilrettede projektforslag.

  2. Man bør flytte disse 2 pladser hen til punkt 3 på tegningen, igen for at sikre bredere manøvreareal for sættevogntog.

  I det tilrettede projektforslag er de to omtalte parkeringspladser sløjfet, så det sikres, at der er større manøvrerum ved vareindlevering.

   

  Det er ved en mindre omrokering af parkeringspladserne, langs med dagligvarebutikkens facade, sikret, at der kun mistes én parkeringsplads. Ringsted Kommunes normering for parkeringspladser ved detailhandel overholdes fortsat.

  3. De 2 pladser fra punkt 2 kan formentlig anlægges her, uden at indretningen af torvet og cykelparkeringen bliver væsentlig forringet.

   

  På den måde vil man også få en tydeligere afgrænsning af p-plads og torv, idet hækken rundt om p-pladserne vil sætte en naturlig begrænsning langs med belægningen på torvet.

  Da de 2 pladser er sløjfet, er dette punkt ikke relevant.

   

  Det skal dog bemærkes, at overgangen mellem parkeringspladsen og torvet vil blive markeret ved belægningsskift og ved butikkens udendørs torveudstilling.

   

  Det er yderligere ikke administrationens opfattelse, at der kan indplaceres 2 ekstra parkeringspladser som foreslået, uden at indretningen af torvet bliver væsentligt forringet.

   

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at lokalplanforslaget med tilhørende forslag til kommuneplantillæg, muliggør en modernisering af den eksisterende Netto-butik på Næstvedvej, samt de tilknyttede parkerings- og friarealer.

   

  Det vurderes samtidig, at Midt- og Vestsjællands bemærkninger er imødekommet, og det anbefales, at forslaget til lokalplan vedtages med den nye plan for parkering indarbejdet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at Lokalplan 283 – Dagligvarebutik ved Næstvedvej vedtages endeligt, med den tilrettede plan for parkering indarbejdet,
  2. at Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013-25 vedtages endeligt,
  3. at Lokalplan 69 – Trekantkarreen delaflyses, for det område, der er omfattet af Lokalplan 283.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 21-12-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Timo Jensen og Torben Lollike

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-01-2016

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Per Nørhave

 • Punkt 14 Omprioritering af indsatsområder i ”Områdefornyelsen i Ringsted Bymidte”, samt udsættelse af slutdato (PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 15/18175
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_program_for_omraadefornyelse_i_ringsted_bymidte_november_2010.pdf.pdf bilag_2_ansoegning_til_ministeriet_om_slutdato_samt_omprioritering_i_omraadefornyelsen_2015.pdf.pdf bilag_3_forslag_til_prioritering_af_indsatsomraader_i_omraadefornyelsen_november_2015_.pdf.pdf bilag_4_forslag_til_prioritering_2015_grafisk_oversigt.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Sagen fremlægges med henblik på stillingtagen til revideret udkast til program for områdefornyelsen.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet godkendte den 10. januar 2011 program for ”Områdefornyelse i Ringsted Bymidte”, der ifølge tidsplanen skal afsluttes den 16. januar 2016. ”Områdefornyelsen i Ringsted Bymidte” er fordelt på 11 poster eller indsatsområder.  (Bilag 1)

   

  Der planlægges med i alt 9,0 mio. kr. til realisering af programmet, hvoraf 3,0 mio. kr. er forventet statslig refusion. Områdefornyelse er et kommunalt projekt om udvikling af nedslidte byområder, nyere boligområder med sociale problemer og ældre erhvervs- og havneområder.

  Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets refusion af midler til områdefornyelse kan bruges til fysiske tiltag, f.eks. forbedring af torve og pladser, trafikale foranstaltninger samt sociale og kulturelle indsatser. Et af kriterierne for at søge refusion hos ministeriet er, at områdefornyelsens fysiske projekter anlægges og afsluttes indenfor den femårige projektperiode.

   

  ’Områdefornyelse i Ringsted Bymidte’ er tæt forbundet med ’Torveprojektet’, Ringsted Forsynings projekter med kloakering, samt klimatilpasningsprojekter i Bymidten. Derfor er der behov for en revidering af programmet, samt en forlængelse af projektperioden, således at disse projekter kan følges ad og understøtte hinanden. Administrationen har i november 2015, efter ministeriets opfordring, fremlagt en ansøgning til forlængelse af projektperioden, samt plan for omfordeling af områdefornyelsens midler til ministeriet. (Bilag 2)

  Administrationen har modtaget en forhåndsgodkendelse fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet til forlængelse af projektperioden og omprioritering af indsatsområderne i ’Områdefornyelsen i Ringsted Bymidte’, dog under forudsætning af byrådets godkendelse. Med dette forslag skabes færre, men større projekter, der kan styres effektivt. Prioriteringerne af de enkelte indsatser samt kort status er nærmere beskrevet i bilag 3.

   

  Følgende skema viser administrationens forslag til en fremadrettet prioritering af indsatsområderne i områdefornyelsens resterende projektperiode:

   

  Ny opdeling af indsatsområder / delprojekter

  Prioriteringsforslag

  A. Pladsen foran Sct. Bendts kirke og Torvet

  3,25 mio. kr.

  B. Sct. Hansgade - Haven ved Vandtårnet

  0,75  mio. kr.

  C. Fornyelse af Kulturhuset

  3,00  mio. kr.

  D. Byens Bånd og Forbindelser

  2,00 mio. kr.

  I alt

  9,00  mio. kr.

  Beskrivelse af delprojekterne i områdefornyelsen:

  1. Delprojektet ”Pladsen foran Sct. Bendt kirke og Torvet”:
   Indsatsområdet indgår som en del af kommunens store ’Torveprojekt’, der både omfatter områdefornyelsesmidler, kommunale midler og klimatilpasningsmidler fra Ringsted Forsyning A/S. Projektet er derfor tæt forbundet med og afhængigt af Torveprojektets tidsplan. Dette delprojekt har fået 2 mio. kr. mere end det fremgår af det oprindelige budget, efter ’Dobbeltretning af Nørregade’ blev udtaget af områdefornyelsen. Skitseprojektet, der danner grundlag for ’Torveprojektet’ er udført af Gehl Arkitekter. De første anlægsfaser af ’Torveprojektet’ bliver igangsat i 2017. Dette delprojekt medfinansierer således det store ’Torveprojekt’.
  2. Delprojektet ”Sct. Hansgade – Haven ved Vandtårnet”:
   Indsatsområdet har været sat på pause, da Ringsted Forsyning A/S planlægger renovering af kloakeringen i området. Det betyder, at store dele af Sct. Hansgade vil blive gravet op om ca. 2-3 år. ’Haven ved Vandtårnet’ har stort behov for fornyelse, og markerer området ved ’Vandtårnet’, som er en af de mest markante bygninger i Ringsted.
   Charlotte Skibsted Landskabsarkitekter har vundet projektet med et skitseprojekt, hvor haven bliver integreret i byens øvrige rum. Administrationen anbefaler at udtage fornyelsen af fortovet i Sct. Hansgade, og i stedet reducere projektet til fornyelse af haven, samt inkludere arealet omkring ’Radiohuset’ og ’Vandtårnet’. Administrations anbefaling er begrundet i, at projektet skal være færdiganlagt indenfor områdefornyelsens tidsramme (2016-17) med henblik på statslig refusion. Fornyelsen af Sct. Hansgade vil først kunne realiseres om 3-5 år.
  3. Delprojektet ”Fornyelse af Kulturhuset”:
   Indsatsområdet er tæt på at være afsluttet. Projektet forventes at være færdiganlagt i slutningen af 2015.
  4. Delprojektet ”Byens Bånd og Forbindelser”:
   Indsatsområdet er sat sammen af de øvrige poster i områdefornyelses-programmet, som kan danne grundlag for et projekt, der understøtter ’Torveprojektet’. Projektet er oprindeligt tænkt til at forbinde byen fra den nordlige del mod ’Ringsted Outlet’ ned igennem ’Nørretorv’ mod Torvet, samt at trække forbindelsen mellem ’Ringsted Station’ op mod ’Torvet’ gennem ’Sjællandsgade’. Ved at kombinere posterne ’Kunst i byen’, ’Aktivitetsskabende Elementer’ samt ’Program og Proces’ skabes større synergi mellem disse elementer.  Projektet kan desuden integrere områderne omkring ’Amstue Allé’ og ’Magrethegården’, hvor man kan fokusere på at skabe attraktive forbindelser til ’Torvet’ fra ’Ringsted Outlet’. Endeligt vil resultaterne af SBS bygningsanalyse blive integreret i projektet. Projektets idéudviklingsfase vil inddrage beboerne langs ’Byens Bånd’, og en egentlig projektbeskrivelse kan udarbejdes i foråret 2016.

  Bilag 4 viser delprojekternes fysiske placering, og hvilke geografiske områder der er i fokus ved realisering af programmet for ’Områdefornyelse i Ringsted Bymidte’. (Bilag 4)

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  På baggrund af de endelige indsatsområder vil der efterfølgende blive fremlagt en sag for Byrådet, hvor der kan tages stilling til de resterende bevillinger til anlæggets delprojekter såvel som til afsættelse af rådighedsbeløb vedrørende den endelige refusion.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at der er behov for at revitalisere og styrke styringen af områdefornyelsesprojektet, således at områdefornyelsesprogrammet kan realiseres indenfor de fastlagte rammer for at opnå den statslige refusion på 3,0 mio. kr. Områdefornyelsesprogram kan med en tilpasset og justeret projektplan realiseres i løbet af 2016 og 2017.

  En succesfuld realisering af områdefornyelsen kan bl.a. bidrage positivt til ’Torveprojektet’.

  Fornyelsen af fortovene under delprojektet ’Opgradering af Sct. Hansgade’ kan på grund af Ringsted Forsynings fremtidige planer ikke realiseres i løbet af 2016 og 2017. Da områdefornyelsen kun kan søge om refusion hos staten, hvis projektet er anlagt i løbet projektperioden, vurderer administrationen, at denne del skal tages ud af projektet.

  Fornyelsen af ’Haven ved Vandtårnet’ under delprojektet ’Opgradering af Sct. Hansgade’ kan realiseres i løbet af 2016 med et budget på 0,75 mio. kr.

  Områdefornyelsens delprojekt ’Byens Bånd og Forbindelser’ kan understøtte ’Torveprojektet’ og kan gennemføres i løbet af 2016 og 2017 for omkring 2,0 mio. kr.

  Med omprioritering af indsatsområdernes skabes færre, men større projekter, der kan styres effektivt. Der vil samlet set skabes overskuelighed og bedre fokus i programmets enkelte indsatsområder.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at den reviderede projektplan for ’Områdefornyelsen i Ringsted Bymidte’ med færre og større delprojekter godkendes,
  2. at slutdato for gennemførelse af områdefornyelsen i Ringsted Bymidte ændres fra d. 16. januar 2016 til d. 16. januar 2018,
  3. at fornyelsen af fortovet i Sct. Hansgade udtages fra indsatsområdet ’Sct. Hansgade – Haven ved Vandtårnet’.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 21-12-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Timo Jensen og Torben Lollike

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-01-2016

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Per Nørhave

 • Punkt 15 Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til et konkret delprojekt på genopretning af bygninger (PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 15/27717
  Sagen afgøres i: Byrådet
  genopretningsliste_2015_og_2016_gaeldende_24112015_til_dagsorden_for_jan_2016.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Sagen fremlægges med henblik på at tage stilling til anlægsbevilling samt omprioritering af delprojekter i ”Genopretning af bygninger 2016”, samt til omprioritering af delprojekter i ”Genopretning af bygninger 2015”.

  Beskrivelse af sagen

  Administrationen foretager løbende opdatering af driftsplanerne for kommunens ejendomme, herunder også behovet for beløb til genopretning af ejendommene.

  Af sag godkendt i byrådet den 24. juni 2015 fremgår det, at delprojektet vedrørende udskiftning af vinduer på Prinsensvej 10. er planlagt til udførelse i 2015.

  Grundet udbudstidsfrister, produktion samt levering, er det først muligt at udskifte disse vinduer i marts 2016.

  Administrationen forslår derfor at udskyde delprojektet på Prinsensvej 10 pålydende 1,2 mio. kr. til 2016, samt at dette projekt finansieres af en del af det resterende beløb på ”Genopretningspuljen 2016”. Det vil ikke have betydning for bygningens tilstand at udskiftning af vinduer udskydes til udførelse i foråret 2016, da det vurderes at nuværende vinduer vil kunne holde indtil udskiftningen. Af budget 2015 fremgår det, at lejestigningen først kan gennemføres, når projektet er gennemført. Kommunen vil derfor ikke opnå den forventede indtægt på 50.000 kr. i 2015, og afhængig af gennemførelsestidspunktet vil der også kunne forventes lavere indtægt i 2016. Den manglende indtægt vil fremgå under området for administreret boliger. Det samlede resultat for dette området kan først opgøres ved årsregnskabet når endelige regnskaber fra DAB er modtaget.

   

  I stedet forslås det, at den allerede givne anlægsbevilling i 2015 til udskiftning af vinduerne på Prinsensvej 10, bruges til finansiering af en større vandskade på plejecenter Solbakken, som har medført en udgift på 1,2 mio.

   

  Vandskaden på Solbakken opstod på grund af gennemtærede vandrør i flere af husene på adressen. Skaden er opstået grundet en forkert sammensætning af forskellige typer af vandrør.

  Skaden blev først opdaget i bygning 16. Da udbedringen af skaden begyndte, viste det sig at omfanget af skaden var betydelig større end først antaget. I en periode var det nødvendig at genhuse flere af beboerne. I hus 16, 18 og 20 har det været nødvendigt at udskifte dele af gulvene.

   

  Den omtalte vandskade vil ikke have indflydelse på huslejeopkrævningerne på plejecenter Solbakken, da det udførte arbejde betragtes som en almindelig vedligeholdelsesomkostning. For at kunne have medført en huslejestigning skal det medføre en forøget brugsværdi for lejeren, som eksempelvis nye vinduer med flere lag glas, nyt køkken eller bad, indlæggelse af fjernvarme mv.

  I 2016 er der afsat et beløb til genopretning af bygninger på 8 mio. kr. Der er fremlagt en anden sag med henblik på stillingtagen til anlægsbevilling på 6,06 mio. kr.  

  Som det fremgår af det vedlagte bilag er opgaverne prioriteret udført efter behov.

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Da delprojektet vedrørende Prinsensvej 2015 oprindeligt var medtaget og finansieret af ”Genopretningspuljen 2015”, søges der hermed om en anlægsbevilling til udgifter på 1,2 mio. kr. til ”Genopretning af bygninger 2016”, til delprojekt vedrørende udskiftning af vinduer på Prinsensvej 10, finansieret af det allerede afsatte rådighedsbeløb.

   

  Det afsatte beløb til udskiftning af vinduer på Prinsensvej 10 fra ”Genopretningspuljen 2015”, vil i så fald finansiere vandskaden på Solbakken.

  Vurdering

  Administrationen vurderer at finansieringen af den akutte vandskade på Solbakken over ”Genopretningspuljen 2015” ikke vil få indflydelse på allerede planlagte delprojekter ud over udskydning af udskiftning af vinduerne på Prinsensvej 10.

  Da hele rådighedsbeløbet på 8,0 mio. kr. i 2016 vil være næsten fuldt ud disponeret kan det betyde at såfremt der opstår akutte og uforudsete genopretningsarbejder af betydeligt omfang, har administration ikke umiddelbart mulighed for at finansiere sådanne arbejder uden det kan betyde en omprioritering af allerede planlagte delprojekter. 

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at udskyde det planlagte delprojekt vedrørende udskiftning af vinduer på Prinsensvej 10 til udførsel i foråret 2016, for i stedet at udføre arbejdet vedrørende vandskade på Solbakken i 2015

  2. at der gives en anlægsbevilling til udgiften på 1,2 mio. kr. til delprojektet udskiftning af vinduer på Prinsensvej 10

  3. at anlægsbevillingen finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløbet på ”Genopretning af bygninger 2016”

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 21-12-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Timo Jensen og Torben Lollike

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-01-2016

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Per Nørhave

 • Punkt 16 Landdistriktspolitik (PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 10/12296
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_2_hoeringssvar_til_landdistriktpolitikken_fra_radikale_venstre.pdf bilag_3_hoeringssvar_til_landdistriktspolitikken_fra_gyrstinge_oerslevvester_lokalraad.doc bilag_4_hoeringssvar_til_landdistriktspolitikken_fra_landsbyforum.pdf bilag_5_hoeringssvar_fra_landsbyforum_-_billeder.pdf.pdf bilag_6_hoeringssvar_fra_landsbyforum_-_kommuneplan.pdf.pdf bilag_7_behandling_af_hoeringssvar_vedroerende_landdistriktspolitik.docx.docx

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet vedtog i møde den 6. oktober 2014 at sende forslag til Landdistriktspolitik i offentlig høring. Høringsperioden er afsluttet med 3 indkomne høringssvar.

  Landdistriktspolitikken fremlægges derfor med henblik på endelig stillingtagen til politikken .

  Beskrivelse af sagen

  Den gældende landdistriktspolitik fra 2004 er et overordnet dokument, der dels indeholder en vision og dels overordnede politiske mål.

  Den ny landdistriktspolitik (bilag 1) har en form, som vil implementere Byrådets visioner og vedtagne politikker knyttet sammen med l andområdernes visioner, herunder input fra Landsbyforums 2 afholdte borgermøder, samt administrationens besøg hos alle 10 lokalråd i forbindelse med udarbejdelse af faktablade i projektet ”Landsbyidentitet”.

  Administrationen har haft en temadrøftelse med Plan- og Boligudvalget den 22. april 2014. Temadrøftelsen afdækkede de politiske ønsker samt temaer, der skal indgå i den ny landdistriktspolitik.

   

  Landdistriktspolitikken har været længe undervejs. Det skyldes primært, at det har været nødvendigt, at prioritere andre områder såsom landzonesager, Ringsted Oplevelsessti samt arbejdet med helhedsplanerne for landdistrikterne. 

  Høring

  Landdistriktspolitikken har været i offentlig høring i perioden fra den 28. oktober 2014 til den 23. december 2014.

   

  Ved høringsperiodens udløb er der indkommet 3 høringssvar (bilag 2-6).

  Økonomi

  I ngen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at endelig vedtagelse af ny landdistriktspolitik skaber det nødvendige grundlag for at sikre rammer for den fremtidige udvikling i landområderne.

   

  Høringssvarene har ikke givet grundlag til større ændringer i landdistriktspolitikken, dog er der sket visse tilretninger på baggrund af høringssvarene.

   

  Det er administrationens vurdering, at landdistriktspolitikken sætter en god ramme for den fremtidige udvikling for landdistrikterne i Ringsted Kommune.

   

  Administrationen anbefaler derfor, at landdistriktspolitikken vedtages med de ændringer i ”Forslag til handling”, der fremgår af høringssvarskemaet (bilag 7).

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at landdistriktspolitikken vedtages endeligt med de foreslåede ændringer i ”Forslag til handling”.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 23-11-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-11-2015

  Sendes tilbage til Plan- og Boligudvalget med henblik på at politikken bliver konsekvens rettet i relation til helhedsplanerne.

   

  Ej til stede: Torben Lollike

  Supplerende sagsfremstilling

  Landdistriktspolitikken er blevet konsekvensrettet i forhold til helhedsplanerne, har fået opdateret billeder samt tilført borgmesterens forord (bilag 8).

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 21-12-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Timo Jensen og Torben Lollike

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-01-2016

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Per Nørhave

 • Punkt 17 Koncept for sundhedshus (SAMU, ÆGU, BUU, KTU, PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 13/24802
  Sagen afgøres i: Byrådet
  den_videre_proces_for_sundhedshus.docx

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I budgetaftalerne for henholdsvis 2014 og 2015 har Byrådet afsat i alt 34 mio. kr. til etablering af et sundhedshus på Knud Lavard Center.

   

  Der har været arbejdet på et koncept som indeholder ideer til de fremtidige borgerrettede tilbud i sundhedshuset. Koncept og forslag til ”de næste skridt” er nu klar til at blive godkendt af Byrådet.

  Beskrivelse af sagen

  I marts 2014 blev der nedsat en styregruppe, som har haft til opgave at styre arbejdet med at udarbejde et koncept for et kommende sundhedshus. Styregruppen består af repræsentanter fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Genoptræningsudvalget, Kultur- og Trivselsudvalget, formanden for Ældrerådet, formanden for Handicaprådet samt relevante embedsmænd.

  Derudover fik Region Sjælland tilbudt en plads i styregruppen, men de afstod fra at benytte den med henvisning til manglende ressourcer.

  Processen frem til nu

  I 2012 vedtog Byrådet en revideret rammeplan for det videre arbejde med sundhedscentertanken. Rammeplanen blev til på baggrund af blandt andet en række møder med Region Sjælland, hvor visioner for en fælles sundhedsindsats herunder muligheder og rammer i forhold til et sundhedscenter blev drøftet.

  Visionerne lægger op til at skabe rum for- og fokus på fælles projekter til gavn for borgerne. Det overordnede mål er; at skabe mest mulig sundhed tæt på borgerne i Ringsted.

  De fælles visioner er:

  • ”De sektorielle overgange for borgerne skal mindskes. Lettere at bevæge sig fra sektor til sektor.
  • Behandlingstilbuddene skal opleves som sammenhængende for borgerne. Behandling skal forløbe kontinuerligt og uden stop.
  • Sundhedstilbud skal være let tilgængelige, borgernært og fleksibelt støtte op om borgernes konkrete behandlingsbehov.

  Sundhedsindsatsen skal både rettes mod behandling og på forebyggelse og sundhedsfremme.

  • Der skal fortsat være en række sygehusfunktioner tæt på borgerne.
  • Region Sjælland og Ringsted Kommune skal samarbejde omkring udnyttelse af lokaler, IT, personale og fælles kompetenceudvikling skal styrkes.
  • Telemedicinske løsninger skal udbygges på udvalgte områder.
  • Fokus på brugerinddragelse af patient og pårørende.
  • Samarbejdet med frivillige og patientforeninger skal udbygges og styrkes.”

  De fælles visioner har i høj grad været bærende i forhold til de konkrete tilbud, der er indeholdt i konceptet. 

  Fra marts 2014 til nu er der arbejdet frem mod et kvalificeret og underbygget koncept, hvor der præsenteres ideer til sundhedshusets fremtidige borgerrettede tilbud og funktioner inden for både somatik og psykiatri. 

  Det er blandt andet sket ved at:

  • Afdække borgernes ønsker og behov ved hjælp af fokusgruppeinterview og analyser af tværsektorielle borgerforløb. 
  • Afdække relevante interne og eksterne parters ønsker og behov ved hjælp af interviews.
  • Undersøge og inddrage erfaringer fra andre kommuner ved hjælp af studiebesøg og desk research.

  I konceptet afdækkes udfordringer og forslag til løsninger på syv forskellige områder (jf. bilag 1):

  1. Vi guider borgene hele vejen
  2. Sammen skaber vi sundhed – borgere, virksomheder, foreninger og frivillige
  3. Sundhed tæt på borgerne - Regionale indsatser lokalt
  4. Høj kvalitet i de kommunale sundhedsydelser – vi forebygger indlæggelser og genindlæggelser
  5. Vi satser på evidens og høj faglighed – rehabilitering, genoptræning og træning
  6. Teknologi giver muligheder – telemedicin og virtuelle løsninger
  7. Psykiatriområdet

  Nogle af de udfordringer, løsninger og indsatser i de 7 områder kan kommunen beslutte at arbejde videre med selv. For de fleste af disse udfordringer og indsatser er det dog en forudsætning, at de fysiske rammer udvides. En række af indsatserne vil desuden kræve flere driftsressourcer (jf. bilag 2).

  For hvert af de 7 områder er der desuden udfordringer, løsninger og indsatser, som kræver dialog og samarbejde med Region Sjælland, almen praksis og privatpraktiserende sundhedsudbydere med flere (jf. bilag 2).

  Den videre proces

  Næste skridt frem mod etablering af et sundhedshus er at få udarbejdet en kommunikationsstrategi samt at invitere Region Sjælland og andre eksterne interessenter til dialog om samarbejde (jf. bilag 2). Styregruppen har besluttet, at indgå aftale med Kommunikationshuset Operate om at udarbejde kommunikationsstrategi samt materiale til brug for dialogen.

  Når der er indgået aftale om fremtidigt samarbejde, og konceptet er justeret med udgangspunkt i de fremtidige samarbejdspartneres ønsker og behov, er der mulighed for at gå videre med en yderligere projektering af sundhedshuset.

  Sagen forelægges i Byrådet igen med henblik på godkendelse af eventuelle forslag til samarbejdsaftaler. Endvidere forelægges sagen i forbindelse med den konkrete anlægssag.

  Derudover skal der laves en lanceringsstrategi rettet mod brugerne af sundhedshuset. Strategien kan omfatte lokal pressedækning, plakater, foldere og Facebook med flere.

  Høring

  Ingen høring.

  Vurdering

  Det vurderes, at det foreliggende forslag til koncept er loyalt overfor de visioner, der blev udarbejdet i samarbejde med Region Sjælland. De konkrete indsatser i konceptet er således vurderet i forhold til, om de tilvejebringer merværdi for borgerne herunder i forhold til at give sammenhængende forløb. Derudover er der fokus på områder og emner, der har betydning for borgerne i forhold til det nære sundhedsvæsen.

   

  Dette bekræftes af, at der i høj grad er sammenfald mellem kommunens forslag til koncept, og det der beskrives i KL´s seneste udspil om det nære sundhedsvæsen ”Sammen om sundhed”

   

  Det vurderes videre, at det er vigtigt hurtigst muligt at invitere Region Sjælland og øvrige eksterne interessenter til dialog og samarbejde på politisk niveau. I forbindelse med forhandlingerne må det forventes, at der vil blive behov for at tilpasse og justere konceptet.

   

  Der er endnu ikke foretaget beregninger af de økonomiske konsekvenser af de forskellige forslag i konceptet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at Konceptet godkendes jf. bilag 1 Koncept for sundhedshus i Ringsted
  2. at Plan for den videre proces godkendes jf. bilag 2 Den videre proces for sundhedshus

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 14-12-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15-12-2015

  Anbefales godkendt

  Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 15-12-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Mette Ahm-Petersen

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 16-12-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 21-12-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Timo Jensen og Torben Lollike

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-01-2016

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Per Nørhave

 • Punkt 18 Opfølgning på og stillingtagen til boligsocialindsats (SAMU, BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 15/19
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  x

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Det blev i 2014 besluttet at omlægge den boligsociale indsats, så halvdelen af midlerne fremover anvendes til aktiviteter i Ringsted Syd og den anden halvdel kan ansøges af alle boligforeninger i kommunen. Sagen fremlægges til opfølgning på baggrund af beslutning i Økonomiudvalget den 1. december 2014, samt til stillingtagen om forslag fra administrationen om boligsocial indsats for 2016.

  Beskrivelse af sagen

  I budgetaftale 2013 er der afsat kr. 300.000 til boligsocialt arbejde hvert år i perioden 2013-2016.

  Den nuværende ordning har fungeret i knapt et år ved at alle boligforeninger, der ønsker at søge om midler til boligsociale indsatser, skal anvende et ansøgningsskema, og der kan ansøges en gang om året. For Ringsted Syds vedkommende kan der søges 2 gange om året.

  Halvdelen af de afsatte midler til boligsocialindsats i 2015 kan ansøges af Ringsted Syd til børn- og unge indsatser, den anden halvdel af midlerne kan Ringsted Syd og øvrige boligforeninger ansøge om til indsatser i boligområderne, dog max. 3 ansøgninger pr. boligforening. Ringsted Syd kan søge til mere end 3 forskellige formål, som følge af at de modtager halvdelen af budgettet.

  Tildelingen af midler foregår i samarbejde mellem Social- og Skolecenter inden for de politisk vedtagne rammer.

  I ansøgningsrunden for 2015 er alle ansøgere blevet imødekommet, en enkelt ansøgning er reduceret med 7.000 kr., for at overholde beløbet for puljen. Hele puljen var uddelt efter første ansøgningsrunde og derfor har der ikke været en 2. runde i 2015.

  Der er i 2015 bevilliget midler til:

  Ringsted Syd Puljen på 150.000 kr.

  • ”Aktiviteter for børn og unge i Ringsted Syd”, 150.000 kr. til økonomisk støtte til tidligere etablerede klubaktiviteter og gadefodbold samt til nye aktiviteter for børn og unge.

  Den almene pulje, der kan søges af alle boligforeninger, på 150.000 kr

  • ”Ansøgning om 60.000 kr. til Sdr. Park – Ringsted Syd til boligsocialt arbejde i 2015”, bevilliget 53.000 kr. til sommerfest, sommerferieaktiviteter og et multietnisk arrangement.
  • Ansøgning til projekt ”+nabo”, Afdeling Kristoffersvej, 77.000 kr. til inddragelse af beboerne i aktiviteter for at skabe nye, stærke fællesskaber. Mere end 22 pct. af beboerne har oprindelse i andre lande end Danmark og boligforeningen ønsker at tilbyde aktiviteter, der skaber og styrker sammenhold på tværs af religion, alder, etnicitet og nationalitet.
  • Ansøgning til projekt ”Aktivering af ensomme ældre, Afdeling Møllevænget – Hyldegårdsvej – Kongensgade”, 20.000 kr. til at få de ensomme ældre og dem, som ikke har kræfter til selv at skabe nye kontakter med andre, til at mødes med andre i boligforeningen for at lære deres naboer bedre at kende.

  Evaluering

  Den største ændring i omlægningen af puljen er for Boligforeningerne i Ringsted Syd. Tidligere var der en styregruppe, der traf beslutning om anvendelse af hele puljen. I 2015 har Ringsted Syd modtaget knapt 70 pct. af puljen.


  For så vidt angår projekterne benævnt Multietnisk arrangement i Ringsted Syd, Sommerferieaktiviteter for børn og unge i Ringsted Syd, Sommerfest i uge 24, RB Klub Tværs, RB fodbold, Drengeklub og Nye aktiviteter, vurderes det sammenfattende, at de nævnte succeskriterier er opnået, idet der har været stor deltagelse til arrangementerne, at børn og unge i området er blevet udfordret/mødt nye aktiviteter og at nye relationer er skabt. Der er endvidere skabt netværk mellem de forskellige organisationer og foreninger i området, der også fremadrettet kan være basis for iværksættelse af nye projekter.

  Der foreligger ikke kvantitative effektmålinger for samtlige projekter, men det kan oplyses, at Klub Tværs har haft ca. 45 fremmødte hver åbningsdag, at der til RB-fodbold/Street Soccer har mødt ca. 35 unge frem til træningspassene, at Drengeklubben har 21 tilmeldte. Som noget nyt i Ringsted Syd er følgende iværksat i 2015: Multibanen (med lys) ved Ahornhallen har været brugt af 21 unge fra hele Ringsted Syd, den samme gruppe har ”lørdag-aften-sportsaktivitet” i sportshallen i Ahornhallen, der er åbnet en pigeklub i Ahornhallen og at der som noget nyt har været dans for unge fra Sdr. Parkområdet 2 aftner om ugen i november.

  Boligforeningerne i Ringsted Syd giver udtryk for, at der opleves et stort behov for en tværgående indsats, ikke kun boligsocialt, men også i forbindelse med uddannelse og forebyggende indsats i forhold til de unge.

  De øvrige boligforeninger udtrykker tilfredshed med, at der nu er en pulje, de kan søge til boligsociale indsatser, men havde hellere set at Ringsted Kommune havde udarbejdet en egentlig boligsocial helhedsplan, jfr. Almenboligloven §91a.

  Projekt ”+nabo” er endnu ikke afsluttet, men afdelingen oplever allerede nu en større fællesskabsfølelse, med et stigende deltagerantal i forbindelse med arbejdsdage og beboermøder. Desuden er børnene blevet inddraget i projektet, hvor der er afholdt separate børnemøder, med fokus på korrekt og ikke korrekt adfærd. Bestyrelsen vurderer, at dette har givet børnene en bevidsthed om konsekvenserne af forskellig adfærd. Indtil nu er der brugt kr. 71.300.

  Projekt ”Aktivering af ensomme ældre, Afdeling Møllevænget – Hyldegårdsvej – Kongensgade” har afholdt fælles beboerarrangement. Da målgruppen er ensomme ældre stillede det ikke andre krav end at man skulle møde op. Afdelingsbestyrelsen vurderer at arrangementet har medvirket til et værdifuldt fællesskab blandt beboerne. Der deltog 50 beboere og der er brugt kr. 15.206.

  Der fortsættes uændret med den nuværende fordelingsmetode i 2016. Der er indkommet to ansøgninger fra boligforeningerne, for puljen i 2016, fra Kildemarken (75.000 kr.) og Benediktegården (77.000 kr.). Desuden har Sdr. Park - Ringsted Syd indsendt et høringssvar til Ringsted Kommunes budgethøring for 2016 på 225.000 kr.

  Høring

  Ingen

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Fordelingen af mider til boligsocial indsats i 2016 tager udgangspunkt i det tidligere vedtagende, som var gældende fra 2015.

  Skolecentret vurderer det er hensigtsmæssigt, at der fra puljen har været givet støtte til de nævnte projekter blandt børn og unge i Ringsted Syd, idet disse bevillinger har understøttet relationsskabende aktiviteter samt forstærket netværksdannelsen i lokalområdet


  Hovedparten af de afsatte midler er fortsat gået til Ringsted Syd og hovedsagligt til fritidsaktiviteter og integration. Man kan anlægge en vurdering, at der er behov for en bredere boligsocialindsats, der især arbejder med integration og som omfatter alle de nytilkomne flygtninge i hele kommunen. De ansøgninger, der kom fra andre boligforeninger, handlede dels om integration og om ensomme ældre. Ensomme ældre har eget projekt: Forebyggelse af isolation og ensomhed blandt ældre, mens en øget boligsocial integrationsindsats er indtænkt i forslag 3.

  Forslag til den boligsociale indsats for 2016

  Forslag 1: Ordningen fortsætter som nu og der afsættes fast 300.000 kr. til den boligsociale indsats. De 150.000 kr. til Ringsted Syd, mens resten kan søges af alle boligforeninger inkl. Ringsted Syd.


  Forslag 2:
  Der afsættes fortsat 300.000 kr./år til den boligsociale indsats. De 200.000 kr. tildeles Ringsted Syd til boligsocial indsats og der aflægges regnskab for de forbrugte midler en gang om året. De 100.000 kr. kan søges af alle boligforeninger i Ringsted Kommune (inkl. Ringsted Syd).


  Forslag 3:
  Der ansættes en integrations- og aktivitetskoordinator på deltid (kr. 200.000 svarende til 20 timer/uge). Koordinatoren skal i samarbejde med boligforeningerne bistå med særlige modtageinitiativer, som skal afværge misforståelser mellem eksisterende beboere og nytilflyttede flygtninge. Koordinatoren skal vejlede om tekniske faciliteter, rengøring, affaldssortering, fællesvaskeri m.v, samt være behjælpelig med at gøre lejekontrakt og vedligeholdelsesreglerne forståelig og informere om mulighederne i lokalområdet. Målet er at medvirke til en vellykket integration af flygtninge i boligområdet og lokalsamfundet.

  Koordinatoren tildeles en pulje på 100.000 kr. til aktiviteter. Anslået 300.000 kr. i alt.

  Der er indkommet ansøgninger til 2016-puljen, men i det omfang man ønsker at ændre betingelserne for 2016, vil boligforeningerne blive bedt om at indsende ny ansøgning.

  Nogle af ansøgningerne til midlerne for 2015 har haft diffuse mål, derfor vil det være en forudsætning for ansøgningerne for 2016, at disse indeholder klare mål der kan evalueres på. Administrationen er evt. behjælpelig med opstilling af mål. Evalueringen af målene skal foreligge i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at evalueringen tages til efterretning
  2. at der tages stilling til, hvilken en af de tre foreslåede modeller der skal anvendes til udmøntning af midlerne for 2016.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 14-12-2015

  Til efterretning.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15-12-2015

  Pk. 1 tages til efterretning.

  Pk. 2 Udvalget peger på model 1 med en bemærkning om, at udvalget gerne ser at den boligsociale indsats tages op i forbindelse med budgetforhandlingerne vedrørende 2017.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-01-2016

  Anbefales godkendt med Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets bemærkninger.

   

  Ej til stede: Per Nørhave

 • Punkt 19 Indstilling af nyt medlem til § 17, stk. 4 udvalget (SAMU)

  SagsID/Sagsnummer: 14/21741
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  § 17, stk. 4 udvalget har afholdt deres første møde den 20. oktober 2015. På mødet forslog Udvalget at udpege Elinstallatør Leif Nielsen som en yderligere repræsentant fra erhvervslivet.

   

  Teknic har nu meddelt deres indstilling af Autoriseret el-installatør Leif Nielsen

  i § 17, stk. 4 udvalget for perioden 20. oktober 2015 og frem til den 31. maj 2018.

   

  I henhold til det godkendte kommissorium for udvalget skal Byrådet tage stilling til den indstillede repræsentant.

  Beskrivelse af sagen

  I henhold til Byrådets beslutning den 17. april 2015 om nedsættelse af et § 17, stk. 4 udvalg på beskæftigelsesområdet er det muligt at opstille 1-3 repræsentanter fra Erhvervslivet.

   

  Ved behandlingen af sagen om stilling af repræsentanter i udvalget i Byrådet den 5. oktober 2015 blev der godkendt én indstillet repræsentant for erhvervslivet via Erhvervsforum.

   

  Udvalget har efterfølgende på mødet den 20. oktober 2015 ønsket at styrke erhvervslivets repræsentation i udvalget og har derfor peget på Leif Nielsen som et medlem af udvalget.

   

  Teknic’s indstilling samt kommissorium for udvalget er vedhæftet som bilag.

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det vurderes, at indstillingen vi l styrke erhvervslivets repræsentation i udvalget.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at den indstillede repræsentant til § 17, stk. 4 udvalget godkendes.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15-12-2015

  Godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-01-2016

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Per Nørhave

 • Punkt 20 Kapacitetstilpasning af socialpsykiatrien (SAMU)

  SagsID/Sagsnummer: 15/13849
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der træffes beslutning om kapacitetstilpasning af § 85 støtte (socialpædagogisk støtte) på grund af stigende aktivitet.

  Beskrivelse af sagen

  Der skal ske en kapacitetstilpasning i Socialpsykiatrien og Myndighedsenheden i forhold til budgetaftalen for 2016. Der blev ansøgt om budget til udvidelser af socialpædagogisk støtte og tilpasning af Myndighedsenheden på baggrund af et stærkt stigende antal borgere/patienter med behov for hjælp. Byrådet har i budget for 2016, besluttet at øge budgetrammen for § 85 socialpsykiatrien med kr. 663.000. Såfremt borgerne fortsat skulle visiteres til socialpædagogisk støtte i samme omfang som hidtil, ville det forudsætte en udvidelse med det dobbelte beløb som beskrevet i ønskeforslaget til budget 2016 (kr. 1.326.000).

   

  Der har i år været arbejdet med en effektivisering af det samlede § 85 område for social støtte. Sammenlægningen af socialvejlederne fra Socialpsykiatrien og Voksen/handicap samt flytning af Støtte- og Aktivitetscentret til Østre Parkvej 2 F har været vellykket. De planlagte budgetreduktioner på kr. 503.000 for 2015 er implementeret.

   

  Den, i budget 2016 besluttede § 85 udvidelse med kr. 543.000 i Socialpsykiatrien (kr. 120.000 i Myndighedsenheden), vil overvejende imødekomme udvikling af tilbud til behov hos borgere med psykiske lidelser, hvor der siden 2011 har været en øget efterspørgsel på socialpædagogisk støtte.  

   

  I Ringsted er efterspørgslen på § 85 ydelser steget med 49 % siden 2011. Det har været forsøgt at efterkomme efterspørgslen ved, bl.a. at ændre støtten fra individuel til gruppetilbud, hvor det har været muligt, samt ved at et mindreforbrug på misbrugsområdet har dækket underskuddet på budgettet for socialpædagogisk støtte.

   


  Venstre: antal borgerforløb i Ringsted Kommune. Højre: Landstendens for psykiatrien.

   

  Der er flere grunde til stigningen:

  · Der er behov for intensiv støtte, eks. i forbindelse med, at målgruppen bor i egen bolig fremfor i botilbud, samt tidligere udskrivelse fra sygehusene.

  · Ændringer i behandlingsmønstret i Regionens psykiatri med bl.a. mere vægt på udredning og mindre på behandling.

  · Øget krav om rehabilitering i forbindelse med ændringer i tilkendelse af førtidspension, og flere skal i fleksjob.

  · Anvendelse af flere timer til enkelte i målgruppen pga. truende adfærd, mhp at forhindrer risiko for vold.

  · Der er hjemtaget nogle omkostningstunge borgere, som har været på institutioner uden for kommunen.

   

  Som følge af budgetbeslutningen for 2016 og manglende budgetoverholdelse det sidste år og indeværende år er det, på grund af den stigende tilgang, nødvendig at gennemføre en tilpasning af serviceniveauet.

  Tilpasning af serviceniveauet gennemføres ved den re-visitering, der gennemføres ved implementeringen af den nye tildelingsmodel, hvor borgere, der kan klare sig med mindre hjælp, vil blive sat ned i hjælp ud fra en individuel faglig vurdering af den enkelte sag og borgere der har behov for mere hjælp, vil få tildelt flere timer. Der vil fremover være et større fokus på varigheden af hjælpen og indfrielse af mål med den socialpædagogiske støtte. Dette vil kunne indfries, fordi medarbejderne er blevet opkvalificeret til at gennemføre kortere, mere målrettede gruppeforløb.

  Høring

  Til høring i Handicaprådet

  Økonomi

  Ingen bevillings mæssige konsekvenser

  Vurdering

  Ved den re-visitering, der gennemføres i forbindelse med implementeringen af den ny tildelingsmodel, vurderes det, at der fremover vil være færre borgere, der modtager socialpædagogik støtte. Desuden at støttebehov og varighed af støtten reduceres, samt at flere borgere vil modtage gruppetilbud fremfor individuel støtte. Re-visiteringen tager udgangspunkt i en konkret tværfaglig individuel vurdering. Gruppetilbuddene er som udgangspunkt tidsbegrænsede, hvor der er opstillet mål for den ønskede effekt af tilbuddet. Hvis målet ikke nås vil der foretages en konkret vurdering mhp hvilken indsats der efterfølgende skal tilbydes.


  Re-visiteringen vil medføre ændret serviceniveau for en del af borgerne, der i dag modtager socialpædagogisk støtte, men det er svært at forudse, konkret hvad det vil betyde for den enkelte borger, da der bliver taget individuelle hensyn i visiteringen. Der er dog en øget risiko for at ændringen vil medføre flere korttidsindlæggelser.

   

  Flere borgere vil forventeligt kunne drage nytte af de mere tidseffektive gruppetilbud, og det vil nedsætte den gennemsnitlige visiterede tid uden det nødvendigvis vil føles som en forringelse for den enkelte borger. I re-visiteringen foretages en individuel vurdering af borgerens behov af såvel ydelse som tid. Sagsbehandleren foretager en tværfaglig vurdering af borgerens funktionsevne på baggrund af en samtale med borgeren samt udtalelser indhentet fra interne og eksterne samarbejdspartnere, herunder andre afdelinger i kommunen, læger, hospitaler m.v. I vurderingen indgår også en vurdering af de ressourcer som findes i borgerens netværk.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at forslag til kapacitetstilpasning godkendes.

  Beslutning i Handicaprådet den 09-12-2015

  DH-siden afgiver høringsvar.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15-12-2015

  Anbefales godkendt med en bemærkning om at udvalget ønsker at se sagen igen til maj med henblik på en nærmere vurdering af konsekvenserne af tilpasningen.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-01-2016

  Anbefales godkendt med Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets bemærkning.

   

  Ej til stede: Per Nørhave

 • Punkt 21 Disponering af Ældrepuljemidler i 2016 på baggrund af evaluering (ÆGU, SAMU)

  SagsID/Sagsnummer: 14/1210
  Sagen afgøres i: Byrådet
  evaluering_af_indsatser_under_aeldrepuljen.docx forslag_til_at_styrke_indsatsen_paa_aeldreomraadet_i_2016_maalsaetninger.docx

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  x

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Kommunen har i 2014 og 2015 fået midler fra Ældrepuljen til at løfte ældreområdet. Fra 2016 omlægges puljen til bloktilskud. I kommunens budget 2016 indgår midlerne på ældreområdet.

   

  Evaluering af indsatserne i 2014 og 2015 samt Forslag til at styrke indsatsen på Ældreområdet i 2016 fremlægges til orientering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, indstilling i Ældre- og Genoptræningsudvalget og Økonomiudvalget samt til stillingtagen i Byrådet, da forslaget indeholder en udvidelse af målgruppen for Inkontinensindsatsen.

  Beskrivelse af sagen

  Der er for Ældrepuljemidler gennemført otte forskellige indsatser. To indsatser er gennemført i sidste halvdel af 2015 for midler der ikke blev brugt i 2014. Bilag 1 ”Evaluering af indsatser under Ældrepuljen” beskriver erfaringer og resultater i indsatsperioden.

   

  Evaluering af indsatser under Ældrepuljen 2014 og 2015

  1) Ekstra bad

  120 af de 230 borgere der var visiteret til ét ugentligt bad ved start af indsatsen, har takket ja til et ekstra ugentligt bad. I hele perioden er der er i gennemsnit leveret ét ekstra ugentligt bad til 112 personer hver måned.

   

  2) Hverdagsrehabilitering

  Indsatsen har givet mulighed for rehabiliteringsforløb for 33 borgere, der ikke tidligere havde mulighed for at deltage i rehabilitering. Samtidig er den eksisterende rehabiliteringsindsats styrket med to ekstra medarbejdere. Det har gjort det muligt at øge fokus på den rehabiliterede arbejdsform i alle Hjemmeplejens teams og hos private leverandører og begynde implementeringen af Servicelovens §83A, hvor borgeren skal tilbydes et kortere, tidsafgrænset rehabiliteringsforløb før bevilling af personlig pleje og/eller praktisk hjælp efter Servicelovens §83, stk. 1. Herunder er der gennemført uddannelsesforløb med knap 80 social- og sundhedshjælpere.

   

  3) Indsats for borgere med inkontinens

  Der er etableret en velfungerende klinik med konsultation efter aftale. 50 borgere med en gennemsnitsalder på 75 år har gennemført et forløb i klinikken. Heraf har 34 borgere fuldt fået afhjulpet deres problem. Derudover er der blandt andet arbejdet med at forbedre interne arbejdsgange og alle kateterbevillinger og blebevillinger med stort eller ændret forbrug er gennemgået. 

   

  Der forventes en fortsat stigning i udgifterne til hjælpemidler og pleje forbundet med inkontinens.

   

  4) Koordinering af udskrivning, træning, pleje og rehabilitering

  Der er i perioden etableret en tværfaglig indsats, der sikrer fagligt gode og trygge udskrivelsesforløb for borgerne. 128 borgere er perioden marts 2014- august 2015 blevet tilbudt indsatsen. I forlængelse af disse er der skabt generelt bedre interne arbejdsgange og et systematisk samarbejde med sygehusene om de fejl der kan opstå, når borger udskrives. Borgerne oplever deres udskrivelse som koordineret og planlagt. Herunder at medicinen er afstemt, deres personlige pleje, praktiske hjælp og hjælpemidler fungerer med det samme. Det tilstræbes at alle hjemmeboende borgere besøges dagen efter udskrivelsen (undtaget er enkelte borgere, der vurderes at få et bedre forløb med personale som borgeren kender). 

   

  5) Tidlig, intensiv genoptræning og pleje

  Sygdom blandt personalet har betydet forsinkelser i indsatsen. Midlerne fra 2014 er overført til 2015.

   

  Der er i perioden alligevel afprøvet forskellige modeller for indsatsen. Den træningsfaglige konklusion er, at få borgere er fysisk og mentalt klar til at deltage i en tidligere eller mere intensiv træningsindsats, hvilket det nuværende serviceniveau kan rumme. 

   

  6) Støtte til frivilliges indsats

  I perioden er antallet af frivillige på de tre plejecentre øget fra cirka 45 til 85 personer. De frivillige har sat nye aktiviteter i gang for og med borgerne og der er indkøbt blandt andet sangbøger og gymnastikredskaber. Beboerne har deltaget i udflugter til blandt andet Birkegårdens haver og der har været penge til at øge budgettet til at udvikle årstidens fester.  

   

  7) Opsøgende arbejde blandt borgere over 65 år, der er udsatte i forhold til ensomhed

  Indsatsen er gennemført for uforbrugte midler fra 2014 i perioden juni til december 2015

  I den korte projektperiode er der fokuseret på kortlægning af eksisterende tilbud og skabt kontakt mellem ti borgere og eksisterende tilbud samt etableret seks nye, lokale netværk. Det har vist sig, at målgruppen helst vil indgå i meget små, lokale netværk. Som eksempelvis at begynde at ses med et par naboer. Borgerne har brug for hjælp til at etablere kontakten. Hjemmeplejens kendskab til borgerne er en god indgangsvinkel i forhold til de borgere der modtager hjemmeplejeydelser. Der er afholdt et temamøde om forebyggelse af ensomhed blandt ældre, hvor 50 personer fra foreninger og aktive lokalmiljøer deltog.

   

  8) Forsøg med døgngenoptrænings-/ rehabiliteringsforløb på de midlertidige pladser og akutpladserne på Knud Lavard Center

  Indsatsen er gennemført for uforbrugte midler fra 2014 i perioden juni til december 2015 med en forventet volumen på ti borgere. På nuværende tidspunkt er seks borgere blevet tilbudt døgngenoptræning. Borgerne har haft meget forskellige forudsætninger og udbytte af indsatsen. Indsatsen har øget plejepersonalets opmærksomhed på, hvordan borgerne kan træne i flere hverdagsaktiviteter. 

   

  9) Projektledelse 

  For uforbrugte midler i 2014 blev der afsat 250.000 i 2015 til projektledelse.

   

  Disponering af midler i 2016

  Forslaget består af en fortsættelse og udvikling af indsatserne Ekstra bad, Hverdagsrehabilitering, Indsats for borgere med inkontinens, Koordinering af udskrivelser, Støtte til frivillighed og Forebyggelse af ensomhed blandt ældre. 

   

  Tidlig, intensiv genoptræning og Forsøg med døgngenoptræning foreslås afsluttet.

   

  Tabellen viser fordeling af Ældrepuljemidler i 2014, 2015 og forslag til disponering i 2016.

   

  Indsats

  2014

  2015

  2016

  1

  Ekstra bad

  0,8

  0,85

  0,9

  2

  Hverdagsrehabilitering

  1,8

  1,294

  1,127

  3

  Indsats for borgere med inkontinens

  0,0

  0,745

  0,745

  4

  Tværgående koordinering af udskrivning, træning, pleje og rehabilitering

  0,9

  1,864

  2,2

  5

  Tidlig intensiv genoptræning

  1,7

  0,519

  0,0

  6

  Støtte til frivillighed

  0,2

  0,200

  0,1

  7

  Forebyggelse af ensomhed blandt ældre (for overførte restmidler fra 2014)

  0,0

  0,250

  0,2

  8

  Forsøg med døgngenoptrænings-/ rehabiliteringsforløb (for overførte restmidler fra 2014)

  0,0

  0,375

  0,0

  9

  Projektledelse (i 2015 for overførte restmidler fra 2014)

  0,0

  0,25

  0,2

  I alt

  5,4

  6,347

  5,472

   

  Der er ikke sket ændringer i prioriteringer af indsatser i 2014 og 2015. Budgetforskelle er udtryk for to forskellige måder at stille fordeling af midlerne op på: ministeriets fordeling på områder og kommunens fordeling på konkrete indsatser/projekter. Eksempelvis er Indsats for borgere med inkontinens i 2014 en del af budgettet og beskrivelsen af indsatsen Hverdagsrehabilitering, men defineres som en selvstændig indsats i 2015. På samme måde er en væsentlig del af budgettet for 2014 for Tidlig og intensiv genoptræning en del af i budget og beskrivelse af indsatsen Tværgående koordinering af udskrivning, træning, pleje og rehabilitering i 2015.

   

  Se i øvrigt bilag 2 ”Forslag til at styrke indsatsen på Ældreområdet i 2016”, der indeholder en beskrivelse af alle indsatser. Herunder forslag til ændringer samt mål for alle indsatser i.

  Høring

  Orientering i Ældrerådet

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at Forslag til at styrke indsatsen på Ældreområdet i 2016 er udtryk for målrettede indsatser, der giver bedre pleje og forhold for ældre borgere.

   

  Projekterne har hver især bidraget med løft af den samlede indsats på ældreområdet inden for puljens tre formål: styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats, bedre praktisk hjælp og personlig pleje og bedre forhold for de svageste ældre. Særligt positive har resultaterne af indsatserne Hverdagsrehabilitering, Indsats for borgere med inkontinens, Koordinering af udskrivelser, Støtte til frivillighed og Opsporing af ensomhed blandt ældre været.

   

  Projekterne understøtter kommunens vision og Ældrepolitik ved at fokusere på de borgere der har det største behov og levere gode, fagligt solide ydelser med fokus på værdighed, livskvalitet og hjælp til selvhjælp.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at orienteringen tages til efterretning
  2. at Forslag til at styrke indsatsen på Ældreområdet i 2016 godkendes

  Beslutning i Ældrerådet den 14-12-2015

  Mona van Gaever Larsen gennemgik og orienterede om ældrepuljemidlerne. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning med den kommentar, at indsatsområde 4: tværgående koordinering af udskrivning, træning, pleje og rehabilitering, på sigt bør overgå til drift.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15-12-2015

  Taget til efterretning.

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 16-12-2015

   Pk. 1. tages til efterretning.

   Pk. 2. anbefales godkendt

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-01-2016

  Punkt 1 tages til efterretning

  Punkt 2 anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Per Nørhave

 • Punkt 22 Samlet anlægsbevilling til Småanlæg (ALLE)

  SagsID/Sagsnummer: 15/27368
  Sagen afgøres i: Byrådet
  beskrivelse_af_smaaanlaeg.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I henhold til Ringsted Kommunes kasse- og Regnskabsregulativ fremlægges sagen med henblik på at tage stilling til anlægsbevillinger til anlægsprojekter for Småanlæg, det vil sige ukomplicerede anlæg på under 2 mio. kr.

  Beskrivelse af sagen

  Den 5. oktober 2015 vedtog Byrådet en ændring af kommunens ”Kasse- og regnskabsregulativ”. Som en følge heraf, skal der fremlægges en samlet sag til bevilling af anlægsmidler til Småanlæg.

   

  Småanlæg er defineret som anlægsprojekter, hvor både de samlede bruttoudgifter og bruttoindtægter er under 2 mio. kr., og som er karakteriseret ved dels at være ukompliceret og dels at kræve en meget begrænset forudgående projektering og planlægning.

   

  Såfremt der forekommer uventede forhold i forbindelse med en af anlægssagerne, vil dette blive fremlagt i en selvstændig politisk sag.

   

  Ansøgningen om anlægsbevilling drejer sig om følgende sager:

   

  - ”Læringsmiljø til skoler”

  - ”Renovering af varmtvandsbassin på Byskovskolen afd. Asgård”

  - ”Revitalisering af Anlægspavillonen”

  - ”ABA på kommunale skoler”

  - ”Rekreative områder, søerne/helhedsplan”

  - ”Træningsredskaber i det offentlige rum”

   

  Der fremlægges en særskilt sag, hvor ovenstående projekter er omfattet af den samlede anlægsplan for udførelsen af de forskellige projekter.

   

  Anlægsprojekterne er nærmere beskrevet i vedlagte Bilag.

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Der er afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i år 2016 til anlægsprojekt ”Læringsmiljø til skoler”.

   

  Der er afsat et rådighedsbeløb på 750.000 kr. i år 2016 til anlægsprojekt ”Renovering af varmtvandsbassin på Byskovskolen afd. Asgård”.

   

  Der er afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. i år 2016 til anlægsprojekt ”Revitalisering af Anlægspavillonen”.

   

  Der er afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. i år 2016 til anlægsprojekt ”ABA på kommunale skoler”.

   

  Der er afsat et rådighedsbeløb på 300.000 kr. i år 2016 til anlægsprojekt ”Rekreative områder, søerne/helhedsplan”.

   

  Der er afsat et rådighedsbeløb på 150.000 kr. i år 2016 til anlægsprojekt ”Træningsredskaber i det offentlige rum”.

   

  Der søges om en anlægsbevilling for hvert projekt.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at de 6 fremførte anlægsprojekter følger definitionen i Kasse- og Regnskabsregulativet for Småanlæg, og at de beskrevne anlægsprojekter med denne sag, vil kunne gennemføres med en mere smidig sagsgang. Sagen vil derved hjælpe tidsplanerne i de enkelte anlægsprojekter, hvilket betyder, at anlægsprojekternes udførelsesperiode forventeligt vil blive kortere.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 1 mio. kr. til anlægsprojekt ”Læringsmiljø til skoler”
  2. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 750.000 kr. til anlægsprojekt ”Renovering af varmtvandsbassin på Byskovskolen afd. Asgård”
  3. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 500.000 kr. til anlægsprojekt ”Revitalisering af Anlægspavillonen”
  4. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 500.000 kr. til anlægsprojekt ”ABA på kommunale skoler”
  5. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 300.000 kr. til anlægsprojekt ”Rekreative områder, søerne/helhedsplan”
  6. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 150.000 kr. til anlægsprojekt ”Træningsredskaber i det offentlige rum”
  7. at anlægsbevillingerne til ovenstående anlæg finansieres af de allerede afsatte rådighedsbeløb til samme formål.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 14-12-2015

  Ad 1. Anbefales godkendt

  Ad 2. Anbefales godkendt

  Ad 4. Anbefales godkendt

  Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 15-12-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Mette Ahm-Petersen

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15-12-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 16-12-2015

  Tages til efterretning med bemærkningen om at etablering af daghjem på plejecenter O rtved og så skal med i planlægningen i ejendomscentret.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-12-2015

  Ad 5)   Anbefales godkendt med bemærkning om, at tiltag skal være i overensstemmelse med og først må implementeres, når der foreligger en godkendt Helhedsplan for søerne i 2016.

  Ad 7)   Anbefales godkendt.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 21-12-2015

  Ad 4)   Anbefales godkendt.

  Ad 7)   Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Timo Jensen og Torben Lollike

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-01-2016

  Anbefales godkendt med fagudvalgenes bemærkninger.

   

  Ej til stede: Per Nørhave

 • Punkt 23 Anlægsplan for 2016 (ALLE)

  SagsID/Sagsnummer: 15/27267
  Sagen afgøres i: Byrådet
  anlaegsplan_-_2016.xlsx

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Den 5. oktober 2015 vedtog Byrådet et nyt Kasse- og Regnskabsregulativ for Ringsted Kommune.

  Det fremgår af Kasse-og Regnskabsregulativet, at der som noget nyt skal fremlægges et administrativt forslag til en tidsplan for, hvornår de enkelte anlægsprojekter gennemføres og afsluttes.
  Sagen fremlægges med henblik på stillingstagen til Anlægsplanen .

  Beskrivelse af sagen

  Umiddelbart efter budgetvedtagelsen og inden det nye budgetårs begyndelse, skal der fremlægges en anlægsplan. Anlægsplanen skal dække alle kommunens anlægsprojekter og tage hensyn til såvel politiske bestillinger og ønsker i de enkelte anlægsønsker, som til planlægning af de administrative ressourcer.

   

  Opfølgning på og eventuelle ændringer til Anlægsplanen i løbet af regnskabsåret, vil ske som en integreret del af kvartalsopfølgningen på anlægsprojekter.

   

  Det fremgår af Anlægsplanen, hvilke anlægssager der arbejdes på i 2016. Bilag

  Anlægsplanen dækker anlægssager, som er påbegyndt før 2016, men som der stadig arbejdes på i 2016. Anlægsplanen dækker endvidere anlægssager, som påbegyndes i 2016 og færdiggøres i 2016 eller fortsætter efter år 2016.

   

  I anlægsplanen er der markeret med krydser, i hvilke kvartaler i 2016 anlægssagerne gennemføres.

   

  Tidsangivelserne for anlægssagerne er vurderet ud fra den viden, der er til rådighed om de pågældende sager på nuværende tidspunkt, de administrative ressourcer der er til rådighed og brugen af eksterne rådgivere.

   

  For ”Småanlæg” fremsendes der en separat bevillingssag ”Samlet anlægsbevilling for Småanlæg”, og der vil løbende fremsendes bevillingssager i løbet af 2016, på større anlægssager.

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at der med fremlæggelse af en anlægsplan skabes et overblik over, hvilke anlægssager der forventes at opstarte i 2016, hvilke anlægssager der forventes gennemført og afsluttet i 2016 og hvilke anlægssager der fortsætter efter år 2016. 

   

  Med udgangspunkt i den viden, der er til rådighed om de pågældende anlæg på nuværende tidspunkt og de administrative og eksterne ressourcer, der står til rådighed, vurderes det, at anlægsprojekterne kan gennemføres i he nhold til den fremlagte anlægsplan.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at anlægsplanen godkendes.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 14-12-2015

  Anbefales godkendt med bemærkning om at udvalget undrer sig over, at anlægsprojektet med at gøre Benløsegården handicaptilgængelig ikke specifikt er nævnt i anlægsplanen.

  Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 15-12-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Mette Ahm-Petersen

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15-12-2015

  Taget til efterretning

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 16-12-2015

  Taget til efterretning.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-12-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 21-12-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Timo Jensen og Torben Lollike

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-01-2016

  Anbefales godkendt med fagudvalgenes bemærkninger.

   

  Ej til stede: Per Nørhave

 • Punkt 24 Månedlig økonomisk opfølgning oktober 2015 (ALLE)

  SagsID/Sagsnummer: 15/20890
  Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Byrådet besluttede i forbindelse med behandlingen af halvårsregnskabet 2015, at der månedligt udarbejdes en – primært tal-baseret – oversigt over forbruget og ændringer i det forventede mere- eller mindreforbrug

  Beskrivelse af sagen

  Opfølgningen er tænkt som et supplement til den kvartalsvise opfølgning. Det er således ikke meningen, at hele økonomien skal detail gennemlyses, men at der skal følges op på og gøres bemærkninger om ændrede forventninger i forhold til den seneste opfølgning (i dette tilfælde opfølgningen på 3. kvartal 2015). Denne opfølgning erstatter således ikke kvartalsopfølgningerne. Denne opfølgning er udarbejdet i relation til yderligere 2 måneders forbrug og ændringer.

  Det skal bemærkes, at Byrådet i forbindelse med 3. kvartals budgetopfølgning vedtog at udmønte i alt godt 18 mio. kr. af midler der var reserveret under indtægter. Der blev udmøntet midler til Børn og Familie, Ungeenheden og Beskæftigelsesområdet. Udmøntningen reducerer merforbrug på serviceområder jf. nedenfor, men ændrer ikke på kommunens samlede bundlinje, idet indtægterne er blevet tilsvarende mindre. Reelt er den samlede økonomi blevet forbedret med 4,7 mio. kr. 

  En oversigt over forbrug og ændringer i det forventede mere-/mindreforbrug på konti under skattefinansieret drift i forhold til 3. kvartal kan findes i Bilag 1. En samlet oversigt kan ses herunder.

   

  I forhold til opfølgningen ved udgangen af 3. kvartal viser der sig en række ændrede forventninger frem til denne måneds opfølgning – de væsentligste nævnes herunder:

  For Økonomiudvalgets vedkommende ses en forbedring af det forventede regnskab på 1,3 mio. kr. Her er forklaringen primært at finde under Ledelse og Personale, hvor merudgifter i forbindelse med arbejdsskadeforsikringer samt mindreindtægter vedr. vederlag for opkrævning og attester mere end opvejes af yderligere forventede mindreudgifter vedr. administrationens fælleskonti. Hvad det sidste angår, er den væsentligste del af forklaringen, at der nu er lavet en justeret betalingsplan til CSC i forbindelse med implementeringen af nyt IT fagsystemer på socialområdet, hvor en stor del af betalingen til CSC nu falder i 2016. Der er således udelukkende tale om en betalingsmæssig tidsforskydning.

  Børne- og Undervisningsudvalgets område sker en række forskydninger, som alt i alt forværrer forventningerne med 1,9 mio. kr. Samtidig medfører tillægsbevillinger dog, at de samlede forventninger til budgetoverholdelsen i alt er forbedrede med 7,4 mio. kr. På Skoleområdet og Dagtilbud opvejer bedre og ringere forventninger næsten hinanden, men på området Børn og Unge ses en fortsat forværring af forventningerne, hvor udgifter i forbindelse med anbragte børn tilsammen medfører en forværring af regnskabsforventningerne med 1,8 mio. kr. Samtidig forventes ringere regnskabsresultater både på Vestervejs Familie- og Skoletilbud og på Nebs Møllegård. Disse ændringer i forventningerne mere end opvejes dog af at området Børn og Unge i forbindelse med Byrådets behandling af 3. kvartals opfølgning er tilført 9,4 mio. kr. fra udmøntning af pulje til Børn og Unge.

  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget står for en forbedring af forventningerne til regnskabet for den skattefinansierede drift på 13,1 mio. kr.. Der ses en mindre forbedring med hensyn til den aktivitetsbestemte medfinansiering, men det er Beskæftigelsesområdet, der tegner sig for den største forbedring, nemlig omkring 8,4 mio.kr. Forbedringen skyldes dels, at området i forbindelse med Byrådets behandling af 3. kvartals opfølgning er tilført 5,4 mio. kr. fra den afsatte pulje vedr. lavere lønudgifter dels en forbedring af forventningerne til udgifter vedr. forsikrede ledige på ca. 3,0 mio. kr. Afregningen til A-kasser er således forblevet på et relativt lavt niveau i de senere måneder og hvilket skal ses i sammenhæng med den fortsatte lave ledighed. Endelig er Unge-området i forbindelse med behandlingen af 3. kvartals opfølgning tilført 3,2 mio. kr. fra udmøntning af pulje til Børn og Unge.

  Vurdering

  De vedtagne budgetændringer og positive konjekturer har en positiv effekt på kommunens driftsresultat. Samtidig virker den økonomiske opbremsning. Enkelte områder har dog fortsat vanskeligt ved at begrænse udgiftsvæksten.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at fagudvalgene drøfter den økonomiske situation. jf. vedlagte oversigt.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 14-12-2015

  Drøftet.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15-12-2015

  Drøftet og taget til efterretning.

  Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 15-12-2015

  Drøftet.

   

  Ej til stede: Mette Ahm-Petersen

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 16-12-2015

  Drøftet og taget til efterretning

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-12-2015

  Drøftet.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 21-12-2015

  Drøftet.

   

  Ej til stede: Timo Jensen og Torben Lollike

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-01-2016

  Drøftet og taget til efterretning

   

  Ej til stede: Per Nørhave

 • Punkt 25 Orientering fra borgmester og direktion - januar 2016

  SagsID/Sagsnummer: 14/332
  Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-01-2016

  Der blev orienteret om ansættelsen af en ny ressourcecenterchef.

   

  Ej til stede: Per Nørhave