Du er her

Økonomiudvalget - 04-05-2015

Økonomiudvalget - 04-05-2015

Dato: Mandag den 4. maj 2015 Tid: Kl. 17:00
Udvalg/Råd: Økonomiudvalget
Dokument: 72015.docx
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden for mødet den 4. maj 2015

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2015

  Godkendt.

 • Punkt 2 Valg til Huslejenævnet for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2018

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Da valgperioden for medlemmerne af Huslejenævnet udløber den 30. juni 2015, skal Byrådet udpege medlemmer og indstille en formand til direktøren for Statsforvaltningen for en ny valgperiode.

  Beskrivelse af sagen

  Huslejenævnet bestå i indeværende valgperiode af følgende medlemmer:

   

  • Formand Flemming Marquard
  • Ole Nielsen, repræsentant for udlejerforeningerne
  • Jan Sylvest, repræsentant for lejerforeningerne

   

  Derudover er Eva Daugbjerg Christensen udpeget som social sagkyndig.

   

  Det fremgår af Boligreguleringslovens § 36, at Huslejenævnet skal bestå af en formand og to andre medlemmer.

   

  Formanden beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra Byrådet. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen og må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.

   

  De to andre medlemmer vælges af Byrådet efter indstilling af henholdsvis de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen. De skal begge være kendt med huslejeforhold.

   

  I sager om tvister efter §§ 79a – 79c i lov om leje tiltrædes Huslejenævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Den socialt sagkyndige udpeges af Byrådet.

   

  Der skal vælges en suppleant for hvert af medlemmerne og den socialt sagkyndige.

   

  Udnævnelsen af formand, medlemmer og suppleanter sker for en periode indtil 4 år.

   

  Den 11. marts 2015 er de større udlejerforeninger og lejerforeninger i Ringsted Kommune anmodet om, at indstille kandidater og suppleanter til den kommende valgperiode i Huslejenævnet.

   

  Følgende indstilling er fremkommet fra de større udlejerforeninger:

   

  • Ringsted Grundejerforening har indstillet Ole Nielsen som medlem og Kirsten Hermanns som suppleant

   

  Følgende indstilling er fremkommet fra de større lejerforeninger:

   

  • Roskilde Lejerforening har indstillet Jan Sylvest som medlem og Bodil Kjærrum som suppleant.

   

  Huslejenævnets nuværende formand Flemming Marquard er villig til at fortsætte som formand for en ny periode. Flemming Marquard indstiller, at Sofie Svarre Müller beskikkes som suppleant for formanden. Sofie Svarre Müller er villig til at lade sig beskikke som suppleant for formanden.

   

  Administrationen indstiller, at Eva Daugbjerg Christensen udpeges som socialt sagkyndig med Birgitte Høeg som suppleant.

  Økonomi

  Det fremgår af Boligreguleringslovens § 38, at Byrådet kan tillægge formanden, øvrige medlemmer, den social sagkyndige og deres suppleanter vederlag for deres virksomhed.

   

  Hidtil er der ydet et årligt honorar på 42.600 kr. til formanden samt befordringsgodtgørelse efter gældende regler.

   

  Byrådet vedtog den 9. marts 2015 at give de menige medlemmer af Huslejenævnet dobbeltdiæt. Herudover får de befordringsgodtgørelse efter gældende regler.

  Vurdering

  Det vil af hensyn til kontinuiteten i Huslejenævnets arbejde være hensigtsmæssigt at udpege og indstille medlemmer og suppleanter for en periode på 4 år.

   

  Ligeledes vurderes det af hensyn til kontinuiteten hensigtsmæssigt, at de indstillede kandidater genvælges.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

   

  1. at Byrådet udpeger Ole Nielsen som medlem og Kirsten Hermanns som suppleant fra udlejerforeningerne
  2. at Byrådet udpeger Jan Sylvest som medlem og Bodil Kjærum som suppleant fra lejerforeningerne
  3. at Flemming Marquard indstilles som formand for Huslejenævnet
  4. at Sofie Svarre Müller indstilles som suppleant for formanden
  5. at Eva Daugbjerg Christensen udpeges som social sagkyndig med Birgitte Høeg som suppleant
  6. at udnævnelsen af formand, medlemmer og suppleanter sker for en periode på 4 år
  7. at formandens vederlag fastholdes på 42.600 kr. årligt i hele perioden

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2015

  Anbefales godkendt.

 • Punkt 3 Nyt kommissorium for Fællesudbud Sjælland

  kommissorium_fus_2015-2018.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Ringsted Kommune indtrådte i 2008 i K17 indkøbssamarbejdet. I 2010 stod 16 kommuner bag et fortsættelse af samarbejdet, som på dette tidspunkt blev omdøbt til Fælles Udbud Sjælland – i daglig tale FUS. Da det gældende FUS kommissorium udløb ved udgangen af 2014, har K17 igangsat en proces for at få et nyt kommissorium. Det nye kommissorium fremlægges til godkendelse.

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted Kommune udfører i dag en mængde udbud på forskellige faglige områder. En del af disse udbud udføres i samarbejde med andre offentlige myndigheder. På udbudsområdet samarbejdes der med SKI (Statens og Kommunernes indkøb), Statens indkøb, FUS, OS2 (fællesoffentligt digitaliserings og indkøbssamarbejde), samt ikke mindst et meget tæt samarbejde med Sorø Kommune.

   

  Det tidligere kommissorium for FUS udløb med udgangen af 2014 og derfor havde K17 igangsat et arbejde, men at finde en ny vej for FUS samarbejdet. Resultatet er blevet et nyt kommissorium som er vedlagt som bilag til sagen.

   

  Væsentlige punkter i det nye FUS kommissorium:

   

  FUS skal rykke sig fra potentialer til rationaler. FUS har indtil nu kun påtaget sig ansvaret for selv udbuddet, hvilket har betydet at den enkelte kommune selv har været ansvarlig for implementering og gevinster. I fremtiden skal FUS støtte alle kommuner i at sikre at implementering reelt sker og at gevinster realiseres.

   

  Opgør med konsensusdemokrati. Indtil nu har alle kommuner skulle være enige om et udbud eller et samarbejde før det kunne igangsættes. Det nye kommissorie giver mulighed for mindre samarbejde i klynger, for de kommuner som det giver mening for.

   

  Mere udadrettet aktivitet. FUS dækker 1/6 af Danmarks befolkning. Det er en størrelse som kan bruges til at søge indflydelse med. FUS skal derfor være en mere aktiv forhandlingspart i forhold til SKI, KL, m.fl. i forhold til at skabe de bedste rammer for kommunernes indkøb og økonomi. Denne strategiændring betyder at FUS er repræsenteret i alle SKI forpligtende udbud samt i alle KL arbejdsgrupper omkring indkøb.

   

  Styring via ledelsesinformation og opfølgning. Tidligere var beslutningsprocesser og udbud ikke dokumenteret. FUS skal opbygge processer, så ledelsesinformation bliver en del af grundlaget når der træffes beslutninger. FUS skal have mulighed for at lave opfølgninger på brugen af aftalerne i de enkelte kommuner.

   

  Antal udbud:

  I det tidligere kommissorier skulle hver kommune være tovholder for et udbud hver andet år. I det nye kommissorier, vil hver kommune skulle være tovholder for et udbud om året.

   

  FUS udbudsplan fremgår af Ringsted Kommunes udbudsplan, som findes i en opdateret version på www.ringsted.dk

   

  Man kan ikke præcist uddrage hvilken økonomisk gevinst, det har været for Ringsted Kommune at deltage i FUS samarbejdet. I Rinsted Kommune har antallet af indkøbsaftaler været stigende fra 16 i 2010 til langt over 100 i 2014. Den store stigning i aftaler har kun kunnet lade sig gøre, fordi FUS har påtaget sig de største og tungeste udbud, hvilket har givet Ringsted Kommunes indkøbsfunktion luft til at udføre de mindre konkurrenceudsættelser.

   

  I 2015 vil FUS påbegynde en ledelsesrapportering til K17 og kommunerne, omkring gevinsterne ved samarbejdet

   

  I Ringsted Kommune fremlægges resultaterne af FUS arbejdet, samt prioriteringen af FUS opgaverne, via de kvartalsmæssige fremlæggelser af status på udbud.

  Vurdering

  For en kommune af Ringsteds størrelse, er det helt afgørende at have samarbejdspartnere på indkøbsområdet. Uden en samarbejdspartner som FUS, ville mængden af tilgængelige indkøbsaftaler være væsentlig mindre. Samtidig ville de priser kommunen selv kunne opnå gennem udbud, være væsentlig dårligere end gennem FUS.

   

  Ændringerne i kommissoriet er meget fornuftige idet det medvirker til at effektivisere samarbejdet, herunder sikre smidigere arbejdsgange samt mere indflydelse på nationale indkøbsstrategier.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender det nye kommissorium for FUS.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2015

  Godkendt.

 • Punkt 4 Status på udbudsplan samt revideret udbudsplan

  status_paa_gaeldende_udbudsplan_for_2015.pdf udbudsplan_2015_revideret_pr_1_kvartal_2015.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet godkendte 8. december 2014 Ringsted Kommunes udbudsplan for 2015.

   

  Som en del af udbuds- og indkøbspolitikken, fremlægges efter hvert kvartal en status på de gennemførte udbud til orientering, samt en revideret udbudsplan til godkendelse, i Økonomiudvalget.

  Beskrivelse af sagen

  Første kvartal af 2015 har udbudsmæssigt, været kendetegnet ved færdiggørelsen af udbud som blev påbegyndt i 2014. Herudover er arbejdet med en række fællesaftaler som udarbejdes i FUS og SKI regi påbegyndt.

   

  I 2014 havde indkøbsfunktionen fokus på at skabe bedre compliance, bl.a. ved at følge op på og besøge alle institutioner.

   

  Af vellykkede konkurrenceudsættelser kan nævnes udbud af danskundervisning, som blev udbudt i 3 kvartal 2014. Udbuddet er nu implementeret og der var været en væsentlig besparelse på uddannelsen i forhold til den tidligere kontrakt.

   

  Et andet eksempel er institutionskøb af fødevarer (småkøb). På denne aftale er der 26 leverandører (butikker), hvoraf størstedelen er lokale.

   

  Status på den gældende udbudsplan er vedlagt som bilag 1.

   

  Revideret udbudsplan

   

  På baggrund af de indmeldinger der er kommet fra de faglige områder, så er udbudsplanen nu justeret og tilpasset, således den svarer til de forventninger der er på udbud samt er koordineret i forhold til det mulige ressourcetræk og tidspunkt for gennemførelse.

   

  Forslag til ny revideret udbudsplan er vedlagt sagen som bilag 2.

  Vurdering

  Der er ændringer i den reviderede udbudsplan, forhold til den af Byrådet vedtagne udbudsplan. Ændringerne, som primært er at annonceringstidspunktet rykkes, opstår når udbudsprocessen kommer ind i den praktiske fase.

   

  Den reviderede udbudsplan giver et realistisk billede af hvad det er muligt at gennemføre resten af 2015.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

   

  1. at status på udbudsplan for 2015 godkendes
  2. at revideret udbudsplan for 2015 godkendes

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2015

  Godkendt.

 • Punkt 5 Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2015 (ALLE)

  overfoersel_af_uforbrugte_bevillinget_til_2015.docx

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  I kommunens økonomiske politik er fastsat regler for overførsel (genbevilling) af uforbrugte budgetbeløb i et regnskabsår til det efterfølgende regnskabsår. Denne sag omhandler genbevilling af uforbrugte bevillinger fra 2014 i 2015.

   

  Der vedlægges bilag, der specificerer de enkelte overførsler.

  Beskrivelse af sagen

  I kommunens økonomiske politik fastsættes rammer for overførsel af uforbrugte institutions- og udvalgsbevillinger til efterfølgende år. Som hovedregel kan der ikke overføres uforbrugte bevillinger på udvalgsbevillinger, mens der uden videre kan overføres mer- eller mindreforbrug på institutionsbevillinger, så længe de er inden for visse rammer (2 eller 5 % af bevillingen). Overskrides rammerne skal der særlige omstændigheder til overførsel af mindreforbrug, mens merforbrug som hovedregel overføres fuldt ud.

   

  Overførsel af positive budgetbeløb giver mulighed for at forbruge mere end der er afsat i det vedtagne budget. Omvendt skal områder der har fået overført negative budgetbeløb forbruge mindre, end der er afsat i det vedtagne budget. Negative overførsler er således med til at finansiere positive overførsler.

   

  Overførselsadgangen har en virkning på kommunens kassebeholdning: Mindreforbrug ligger som uforbrugte midler i kommunekassen og overførsler bliver i det følgende år finansieret derfra. Den påvirker også de givne bevillinger, fordi adgangen til overførsler medfører at en del af kommunens kassebeholdning er disponeret til overførte budgetbeløb, og at en del af eventuelle bevillingsændringer kan modsvares af opsparede mer- eller mindreforbrug.

   

  Overførsel af budgetbeløb bliver desuden problematiseret i Budgetloven efter hvilken kommunerne bliver målt på de faktiske serviceudgifter i forhold til de vedtagne budgetter til service i det enkelte regnskabsår. Budgetloven er udformet således, at hvis de kommunale regnskaber viser, at kommunerne under ét har overskredet deres budgetter, nedsættes bloktilskuddet tilsvarende. 40 pct. af nedsættelsen fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter.

   

  Serviceudgiftsrammen bliver ikke forøget, uanset om en kommune har haft et samlet mindreforbrug i foregående år og ønsker at overføre disse midler til det efterfølgende år. Konsekvensen af et merforbrug i et regnskabsår er, at kommunen i efterfølgende år kan risikere at få en ”bøde” af staten på et beløb på op til budgetoverskridelsen, afhængigt af om den enkelte kommune og kommunerne under et har overholdt den aftalte ramme for serviceudgifter.

   

  Det er derfor vigtigt, at de overførte budgetbeløb fra foregående år ikke giver mulighed for væsentlige ændringer af den samlede aktivitet i kommunens institutioner.

   

  Der foreslås overført i alt netto 12,3 mio. kr. vedrørende serviceudgifter til 2015.

   

  De 12,3 mio. kroner vil altså isoleret set forøge Ringsted Kommunes serviceudgifter i 2015. For at imødegå, at kommunen bliver omfattet af sanktionslovgivningen, er der imidlertid i budgettet for 2015 indarbejdet et såkaldt teknisk serviceramme på 14,2 mio. kr. som der ikke må disponeres over. Serviceudgifterne i regnskabet må således højst udgøre 14,2 mio. kr. mere end i det vedtagne budget. Det foreslås at puljen tilbageføres kassen, idet den nu har opfyldt sit formål – og dermed er kommunens budgetterede serviceudgifter i 2015 netto mindsket med 1,9 mio. kr.

   

  Samlet foreslås disse overførsler, fordelt efter udgifts- og udvalgsområde. De øvrige poster beskrives nedenfor:

   

   

  Alle overførsler vedrørende skattefinansieret drift er serviceudgifter.

   

  Den likviditetsmæssige virkning af overførslerne er, at der i 2015 er i alt 45,4 mio. kr. til disposition udover det vedtagne budget. Heraf vedrører 12,3 mio. kr. serviceudgifter, 8,7 mio. kr. vedrører beskæftigelsesområdet og 24,2 mio. kr. vedrører anlæg.

   

  Overførsler til 2016 indarbejdes i budgetforslaget for 2016.

   

  Anlæg

  Et eventuelt uforbrugt rådighedsbeløb til et planlagt anlægsarbejde i et regn­skabs­år foreslås overført til det efterfølgende års budget, hvis anlægsarbejdet ik­ke er afsluttet. I 2014 var der afsat et rådighedsbeløb på 7,1 mio. kr. til sundhedscenter. Dette rådighedsbeløb er i budgetaftalen for 2015 aftalt overført til finansiering af torveprojekt i 2015.

   

  Beskæftigelsesområdet

  Området bliver udover kommunale skatter finansieret af statsrefusioner, budgetgaranti og beskæftigelsestilskud. Det er ikke omfattet af serviceudgiftsrammen bortset fra løntilskud og øvrige sociale formål. Budgetgaranti og beskæftigelsestilskud bliver reguleret efterfølgende, når regnskaberne for alle kommuner er opgjort. Efterreguleringernes omfang bliver udmeldt fra staten i løbet af 2015. Et væsentligt mer- eller mindreforbrug på området vil derfor ikke nødvendigvis påvirke kommunens økonomi på sigt.

   

  Til imødegåelse af en forventet efterregulering af budgetgaranti og beskæftigelsestilskud overføres 8,7 mio. kr. Overførslen placeres budgetmæssigt i en pulje under Økonomiudvalget under ”Skatter, tilskud og udligning”. Den samlede pulje vil herefter udgør 20,7 mio. kr. idet der i budget 2015 er afsat en pulje på 12 mio. kr.

   

  Som hovedregel sker overførsel af bevillinger mellem årene i forbindelse med afslutningen af regnskabet. Der har dog i starten af 2015 været enkelte sager, hvor det af forskellige grunde har været nødvendigt at foretage en overførsel tidligere: Kultur- og Trivselsudvalget har 17. marts 2015 anmodet om overførsel af uforbrugte driftsmidler på 0,2 mio. kr. til dækning af tilsagn om teaterforestillinger i forbindelse med ”Sommer i Ringsted”. Byrådet har 9.marts 2015 bevilget overførsel af en række uforbrugte beløb til igangværende anlægsopgaver for i alt 23,5 mio. kr. og dertil 0,2 mio. kr. i forbindelse med behandling af sag om etablering af specialskoletilbud den 9. februar 2015. Disse bevillinger er ikke medtaget i ovenstående oversigt.

   

  Specifikationer og forklaringer fremgår af bilag.

  Økonomi

  Der henvises til bilag.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at uforbrugte bevillinger i 2014 genbevilges som anført.
  2. at 7,1 mio. kr. afsat til sundhedscenter i 2014 overføres til finansiering af torveprojekt i 2015.
  3. at den afsatte tekniske servicepulje i 2015 på 14,2 mio. kr. tilbageføres kassen.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 13-04-2015

  Anbefales godkendt med bemærkning om, at Børne- og Undervisningsudvalget ønsker den ikke forbrugte pulje på 1.4 mio. kr. afsat til lærerarbejdspladser overføres til 2015 med henblik på at sikre tid til kompetenceudvikling på skoleområdet.

   

  Ej til stede: Per Flor og Rikke Hedegaard

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14-04-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Rikke Hedegaard, Jan Jakobsen

  Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 14-04-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 15-04-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 16-04-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Britta Nielsen, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 20-04-2015

  Anbefales godkendt med bemærkning om, at uforbrugt bevilling til landsbypedeller på 0,2 mio. kr. anbefales flyttet til Klima- og Miljøudvalget (Vej og Park).

  Supplerende sagsfremstilling

  I forbindelse med fagudvalgenes behandling af sagen er administrationen blevet opmærksom på følgende fejl i det udsendte bilag.

   

  De specielle bemærkninger for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget var opdelt efter den tidligere udvalgsstruktur. Afsnittene er nu samlet i et afsnit. Endvidere er udvalgsbetegnelsen for ”Ældre- og Genoptræningsudvalget” korrigeret fra ”Ældreudvalget” til ”Ældre- og Genoptræningsudvalget”. Der er ikke foretaget indholdsmæssige ændringer i afsnittene.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2015

  Anbefales godkendt med fagudvalgenes bemærkninger samt med bemærkningen om, at der overføres 3,5 mio. kr. med henblik på at sikre overholdelsen af den økonomiske politik i relation til gældsafvikling.

   

  Økonomiudvalget bemærker endvidere, at af den ikke forbrugte pulje til lærerarbejdspladser på 1,4 mio. kr. reserveres midler til at dække udgifter til etablering af obligatorisk lektiecafe i 2015.

 • Punkt 6 Regnskab 2014 (ALLE)

  regnskab_2014_korrigeret_244_2015.docx

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

   

  I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets procedureregler for kommuners regnskabsaflæggelse skal Byrådet oversende kommunens regnskab til revisionen. Herefter revideres regnskabet og revisionen afgiver beretning derom. Byrådet behandler herefter revisionens bemærkninger og regnskabet endeligt på mødet i september 2014.

   

  Kommunens regnskab for 2014 foreligger som bilag til dagsordenen.

  Beskrivelse af sagen

  Kommunens regnskab for 2014 i sammendrag:

   

   

  Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 133 mio. kr., hvilket er 37 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

   

  I kommunens økonomiske politik er det målet, at overskud på den ordinære drift skal udgøre 125 mio. kr. fra 2017. Målet er således allerede nået for 2014.

   

  Afvigelsen skyldes primært at der har været færre udgifter til skattefinansieret drift. I 3. budgetopfølgning for 2014 var et forventet mindreforbrug på skattefinansieret drift på 23 mio. kr. Resultatet er således blevet 14 mio. kr. bedre end forventet, hvilket primært skyldes at der har været færre nettoudgifter til beskæftigelsesområdet end forventet i forbindelse med budgetopfølgningen. Til gengæld har kommune modtaget 5 mio. kr. mindre i skatter, som vedrører reguleringer af ejendomskatter.

   

  Under skattefinansieret drift er der mindre udgifter end forudsat i budgettet på områderne Ledelse og Personale, Miljø og Natur, Trafik, vej og park, Dagtilbud, Sundhed, Beskæftigelse, Kultur og Fritid.  På Miljø- og Naturområdet er en række opgaver vedrørende indsatsplanlægning og agenda 21 ikke blevet løst som forudsat.

   

  Mindreforbruget på Trafik- vej og parkområdet vedrører primært kollektiv trafik, hvor budgettet har udgjort mere end betalingerne til Movia. For så vidt angår dagtilbud har mindreudgiften ikke påvirket serviceniveauet idet institutionernes service fastsættes i tildelingen til institutionerne. Mindreforbruget skyldes derfor, at der er passet færre børn end forventet. På Sundhedsområdet skyldes mindreforbruget færre udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, hvorfor serviceniveauet ikke er påvirket af mindreforbruget.

   

  Borgere på offentlig forsørgelse har i 2014 fået den service, de tilbud og de rettigheder, som de har krav på i henhold til lovgivningen, og de af Byrådet fastsatte standarder og tilbudsmuligheder. Mindreforbruget på beskæftigelsesområdet skyldes derfor ikke en forringelse af serviceniveauet, men er udtryk for, at kommunen har udbetalt færre ydelser, som skyldes et generelt fald i antallet af borgere på offentlig forsørgelse.

   

  Mindreforbruget under kultur- og fritidsområdet er af teknisk karakter og har således ikke påvirket serviceniveauet på områderne.

   

  Til gengæld er der forbrugt mere end forudsat i budgettet til Skoler, Børn og Unge samt Ældreliv.

   

  I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et overskud på 80 mio. kr. hvilket er 90 mio. kr. mere end forudsat i det korrigerede budget.

   

  Resultatet af Renovationsområdet (brugerfinansieret) er en nettoindtægt på 2 mio. kr., hvilket er 4 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

   

  Regnskabet giver samlet set en likviditetsforbedring der er 106 mio. kr. større end forudsat i det korrigerede budget.

   

  I forlængelse af regnskabsafslutningen indstilles i en særskilt sag overført i alt 45 mio. kr. til forbrug i 2015. Herudover har Byrådet tidligere besluttet at overføre 24 mio. kr. vedrørende uforbrugte anlægsmidler, således at der samlet set overføres 69 mio. kr. Likviditetsvirkningen af regnskabet er derfor på 37 mio. kr. (106 minus 69).

   

  Det skal bemærkes, at der som udgangspunkt skal være tilstrækkelig likviditet som tilføres kassen med henblik på at modsvare og dermed finansiere merforbrug i 2014. I modsat fald ville det medføre en likviditetsreduktion i kommunen. Der har således samlet set været merforbrug på Børne- og Ungeområdet, Skoleområdet og Ældreområdet som finansieres af de midler som tilføres kassen.    

   

  Serviceudgifterne – som er en del af de skattefinansierede driftsudgifter – har udgjort 1.381 mio. kr. hvilket er 15 mio. kr. under det vedtagne budget og 26 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Kommunen har således overholdt servicerammen for 2014, selv om der blev overført overbrugte bevillinger til serviceudgifter på 22,3 mio. kr. fra 2013 til 2014, udover det vedtagne budget til serviceudgifter.

   

  Merforbrug er som nævnt forbrugt af kassen, men samtidig har mindreforbrug bevirket, at kassen er blevet styrket. Såvel positive som negative regnskabsafvigelser finansieres således af kassen. Med godkendelse af regnskabet godkender Byrådet samtidigt kassefinansiering af merforbrug.

  Likviditet

   

  Regnskabet har forbedret kommunens likviditet med 55 mio. kr., således at likvide aktiver ultimo 2014 udgjorde 100 mio. kr. Målet i den økonomiske politik er, at likviditeten ultimo 2017 skal være minimum 0, og at gennemsnitslikviditeten i 2017 skal være minimum 120 mio. kr. Den faktiske gennemsnitslikviditet i 2014 er opgjort til 186 mio. kr.

   

  De likviditetsmæssige mål for 2017 er således nået allerede i 2014.

  Opmærksomhedspunkter

  Regnskabet giver anledning til særlig opmærksomhed på enkelte områder, hvor der i 2015 vil være behov for tæt opfølgning. Det handler om følgende:

   

  Skoler: Enkelte skoler har i 2014 haft et merforbrug på trods af, at der blev overført 8 mio. kr. fra 2013. Der er aftalt genopretningsplaner for fire skoler, således at underskuddene vil blive afviklet over de næste 2-3 år. Skolerne vil i 2015 blive fulgt tæt med henblik på overholdelse af de indgåede genopretningsaftaler samt generel budgetoverholdelse på området.

   

  Børn og unge: Der er i 2014 et merforbrug på 9,1 mio. kr. Børne- og Ressourcecentret vil i et samarbejde udarbejde en redegørelse med henblik på forslag til initiativer der kan medvirke til håndteringen af det store merforbrug på området.

   

  Beskæftigelsesområdet: I forbindelse med de omlægninger, der finder sted på området – senest en omlægning af refusionssystemet – skal administrationen følge udviklingen på området tæt.

  Økonomi

  Der henvises til bilag.

  Vurdering

  Administrationen vurderer at regnskabsresultatet samlet set styrker kommunens økonomiske stilling. Til trods for mindreforbrug på en række områder vurderes det, at de vedtagne serviceniveauer er overholdt. Enkelte udgiftsområder (skoler, børn og unge samt beskæftigelsesområdet) vil blive fuldt meget tæt i det kommende år.

   

  Administrationen vurderer, at Ringsted Kommunes økonomiske politik på de væsentligste punkter er overholdt. På nogle punkter har kommunens økonomi udviklet sig bedre end forudsat i den økonomiske politik.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at regnskabet, inkl. bemærkninger, godkendes til oversendelse til revisionen.
  2. at afsluttede anlægsregnskaber godkendes.
  3. at afvigelser mellem budget og regnskab finansieres af kassebeholdningen.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 13-04-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Per Flor og Rikke Hedegaard

  Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 14-04-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14-04-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Rikke Hedegaard, Jan Jakobsen

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 15-04-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 16-04-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Britta Nielsen, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 20-04-2015

  Anbefales godkendt.

  Supplerende sagsfremstilling

  I forbindelse med fagudvalgenes behandling af regnskabet er administrationen blevet opmærksom på følgende fejl i det udsendte regnskab:

   

  I regnskabstabellerne i de specielle bemærkninger var afvigelsesprocenten ikke i alle tilfælde beregnet korrekt. Tabellerne er korrigeret.

   

  De specielle bemærkninger for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget var opdelt efter den tidligere udvalgsstruktur. Afsnittene er nu samlet i et afsnit. Endvidere er udvalgsbetegnelsen for ”Ældre- og Genoptræningsudvalget” korrigeret fra ”Ældreudvalget” til ”Ældre- og Genoptræningsudvalget”. Der er ikke foretaget indholdsmæssige ændringer i afsnittene.

   

  Under fagudvalgsbehandlingen er der blevet spurgt om gældsafdragene. Der har ikke været passende muligheder for at foretage ekstraordinære afdrag på kommunens gæld uden relativt store meromkostninger. Det er baggrunden for at der kun er afdraget 36,5 mio. kr. i 2014. Kommunen har således kun kortfristede lån i CHF og kommunen ville i givet fald forøge kurstabet såfremt der på nuværende tidspunkt blev afdraget ekstraordinært på disse lån.

   

  Såfremt ikke andre forhold, herunder kursændringer, øger kommunens afdrag, kan der i de kommende år blive søgt foretaget ekstraordinære afdrag, således at den økonomiske politiks måltal om årlige afdrag på ca. 40 mio. kr. overholdes. Det vil dog forudsætte, at der blev foretaget en overførsel af differencen. Det har kommunen ikke haft som praksis tidligere og en overførsel i relation til dette område indgår således ikke i overførselssagen..

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2015

  Anbefales godkendt med den bemærkning, at der fremlægges forslag til revideret økonomisk politik, hvor afdragene på gælden ses over en 4 årig periode.  

 • Punkt 7 Budgetproces vedr. Budget 2016 (ALLE)

  opsamling_af_budgetforslag_fra_byraad_og_fagudvalg_budget_2016-2019.docx supplerende_budgetforslag_til_opsamling_af_budgetforslag_fra_byraad_og_fagudvalg.docx

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Indstilling

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet vedtog den 12. januar 2015 budgetprocessen for Budget 2016 – 2019.

  Jf. vedtagne budgetproces udarbejder fagudvalgene budgetforslag indenfor eget område. I denne sag forelægges fagudvalgene færdige budgetforslag med henblik på stillingtagen til, hvilke af fagudvalgets egne forslag, der skal sendes videre til Byrådet.

   

  På Byrådsmøde den 11. maj beslutter Byrådet, hvilke forslag som sendes i høring.

  Beskrivelse af sagen

  Af den vedtagne budgetproces fremgår, at processen kører i tre spor: ét spor med budget- og benchmarkinganalyser, ét spor med udarbejdelse af budgetforslag på baggrund af drøftelser i Byrådet, og ét med udarbejdelse af budgetforslag på baggrund af drøftelser i fagudvalgene.

  Administrationen har udarbejdet en række budgetforslag på baggrund af de forslag og idéer til omprioriteringer, som Byrådet pegede på ved budgetseminaret den 31. januar 2015.

   

  Herudover er der igangsat tre tværgående benchmarking-analyser med henblik på at understøtte arbejdet med omprioriteringsforslag. Analyserne omhandler henholdsvis sygefravær, arbejdstilrettelæggelse og produktivitet samt ejendomsområdet. Konsulentfirmaet BDO varetager arbejdet med benchmarkinganalyserne.

  I fagudvalgssporet udarbejder fagudvalgene konkrete budgetønsker, omprioriteringsforslag, investeringsforslag og anlægsønsker på baggrund af drøftelser i udvalget, dialog med administrationen og CMU´er samt de ideer og forslag, der er indhentet fra interessenter.

   

  På fagudvalgsmøder i april tager fagudvalgene endelig stilling til, hvilke af udvalgets egne forslag, der skal sendes videre til Byrådet.

   

  I maj afholder fagudvalgene tematiserede interessentmøder med udgangspunkt i de budgetforslag som Byrådet vælger at sende i høring. Tidspunktet for afholdelse af mødet og hvem der skal inviteres afklares med udvalgsformaden. Administrationen anbefaler, at interessentmøderne afholdes i forbindelse med de ordinære fagudvalgsmøder i maj 2015.

   

  Som grundlag for fagudvalgenes valg af budgetforslag, der skal indgå i den videre proces foreligger et samlet katalog med budgetforslag.

  Administrationen arbejder intenst på, at færdiggøre alle budgetforslag fra Byråd og fagudvalg. De budgetforslag, som endnu ikke er færdige eftersendes senest ved genpublicering af dagsorden i uge 15. I forbindelse med de seneste fagudvalgsmøder - specielt på de tekniske områder - er der dog generet så mange nye forslag som skal kvalificeres, at det kan blive meget svært at nå at færdiggøre dem alle til fagudvalgsmøderne. I givet fald færdiggøres de frem til budgetseminaret den 30. april.

   

  Der arbejdes ikke med en på forhånd fastsat omprioriteringspulje, herunder at der ikke er nogen økonomisk målsætning hverken samlet eller for de enkelte fagudvalg. I forbindelse med den vedtagne budgetproces fremgår, at det ønskes at der skabes et økonomisk råderum, der skal anvendes til at træffe omprioriteringer, der peger frem mod realiseringen af Ringsted Kommunes vision. Der er derfor en forventning om, at det enkelte fagudvalg forholder sig til både budgetønsker og behovet for omprioriteringsforslag, der kan ligge til grund for finansiering af budgetønsker.

    
  Både administrationens konkretisering af udpegede budgetforslag og idéer fra Byrådet, benchmarking-analyser, og budgetforslag fra fagudvalgene drøftes på Byrådets budgetseminar den 29. april. Byrådet beslutter den 11. maj, hvilke forslag som sendes i høring.

   

  Omprioriteringsforslag:

  Omprioriteringsforslag tematiseres i forhold til:

  • Produktivitetsforbedringer – det overvejes, hvordan der kan arbejdes med produktivitetsforbedringer.
  • Servicetilpasninger – det overvejes, hvordan et serviceniveau kan/bør defineres på et givent område og om der eventuelt kan tilpasses i forhold til fx regions- og landsgennemsnit. 
  • Opgaveprioritering – det overvejes om der kan ske bortfald af ydelser eller delydelser.

  I relation til budgetprocessen og udarbejdelse og kvalificering af omprioriteringsforslag i fagudvalgene skal udvalgene som minimum arbejde på baggrund af disse temaer og herunder forholde dem op imod de dele af ydelseskataloget, der omhandler de respektive udvalgsområder.

   

  Såfremt et område fuldt ud er omfattet af budget- og benchmarkinganalyser forventes området ikke omfattet af budgetproces i fagudvalget. 

   

  Driftsinvesteringsforslag:

  Der er i budgettet afsat en investeringspulje på 4,6 mio. kr. målrettet it- og driftsinvesteringer i 2016 og i overslagsår. Puljen skal understøtte arbejdet med omprioriteringer og realiseringen af effektiviseringsgevinster, og er afsat under driftsbudgettet.


  Ved udarbejdelse af driftsinvesteringsforslag er det en forudsætning at investeringspuljen skal genopbygges så hurtigt som muligt. Derfor gives der som udgangspunkt kun 1-2 årige investeringsbevillinger, medmindre særlige forhold taler for andet. Herefter tilbageføres bevillingerne til investeringspuljen via den tekniske budgetlægning.

   

  Budgetønsker:

  Byrådets vision for Ringsted Kommune og realiseringen af visionen danner ramme for udarbejdelsen af budgetønsker. Alle budgetønske forslag skal motiveres i forhold til realiseringen af visionen.


  Anlægsønsker:
  Anlægsønsker skal ligesom budgetønsker motiveres i forhold til realiseringen af visionen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager stilling til, hvilke af fagudvalgets egne forslag der skal sendes videre til Byrådet.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 13-04-2015

  Udvalget ønsker alle udvalgets budgetforslag ført videre.

   

  Ej til stede: Per Flor og Rikke Hedegaard

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14-04-2015

  Drøftet og udvalget besluttede, at fjerne forslaget om bærbare pc’er til hjemmevejledere. Øvrige forslag oversendes til den videre budgetproces og drøftelse på byrådsseminar.

   

  Ej til stede: Rikke Hedegaard, Jan Jakobsen

  Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 14-04-2015

  Udvalget ønsker alle udvalgets budgetforslag ført videre.

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 15-04-2015

  Sagen blev drøftet og udvalget besluttede, at oversende forslagene til den videre budgetproces, med undtagelse af forslaget vedr. procedurer i relation til afskedigelser.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 16-04-2015

  Sagen blev drøftet og udvalget besluttede, at oversende forslagene til den videre budgetproces, idet forslag KMU5/KMU5A angående bortsalg af ubrugte/brugbare arealer og landbrugsjord inkl. drift skal vurderes nærmere og indtil videre fremgå uden beløb i 2016 og overslagsår.

   

  Ej til stede: Britta Nielsen, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 20-04-2015

  Sagen blev drøftet og udvalget besluttede, at oversende forslagene til den videre budgetproces med følgende ændringer:

   

  • PBU 1 angående bedre infrastruktur overgår til KMU og skal alen indeholde forhold omkring gratis kollektiv trafik.
  • PBU 11/11A angående byggemodning af byggegrunde og erhvervsarealer skal vurderes nærmere og indtil videre fremgå uden beløb i 2016 og overslagsår.
  • PBU19 angående konceptet ”rent a cow” udgår, idet udvalget ønsker at få forelagt en enkeltsag med alternative muligheder til nævnte koncept.
  • PBU22 angående landsbypedeller overgår til KMU.

  Supplerende sagsfremstilling

  Ved første publicering af dagsorden til fagudvalgene blev det konstateret, at budgetønske fra Økonomiudvalget vedr. Trivsels- og sundhedskoordinator ikke var medtaget i opsamlingen.

  Som grundlag for Økonomiudvalgets prioritering af egne budgetforslag er der derfor udarbejdet et budgetforslag vedr. trivsels- og sundhedskoordinator, som er vedlagt i nyt supplerende bilag. Bilaget indeholder ligeledes Økonomiudvalgets budgetønske vedr. 2 konsulenter i tilknytning til direktionen samt forslag fra Byrådet på Økonomiudvalgets område, som efterfølgende er færdiggjort.

   

  Byrådets repræsentanter i Integrationsrådet har på møde i rådet den 21. april 2015 stillet forslag om at udbetaling af diæter til de ikke politisk valgte medlemmer i rådet, og at forslaget. kommer med som budgetforslag i budgetprocessen for budget 2016.  Udbetaling af diæter til de ikke politisk valgte medlemmer i rådet vedrører bevilling i regi af Økonomiudvalget og vurderes, at medføre en merudgift på ca. 10.000 kr. årligt. Økonomiudvalget bedes tage stilling, hvorvidt forslaget skal bringes videre til Byrådet.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2015

  Sagen behandles sammen med punktet under tillægsdagsordenen.

 • Punkt 8 Orientering om resultater af tilfredshedsundersøgelse (ALLE)

  borgermonitor_mail_5_-_ringsted_bm_2015_omraaderapport_groenne_omraader_og_miljoeet.pdf.pdf borgermonitor_-_ringsted_bm_2015_omraaderapport_betjening.pdf.pdf borgermonitor_-_ringsted_bm_2015_omraaderapport_information.pdf.pdf borgermonitor_-_ringsted_bm_2015_omraaderapport_kultur.pdf.pdf borgermonitor_-_ringsted_bm_2015_omraaderapport_institutioner_for_boern_0-5_aar.pdf.pdf borgermonitor_-_ringsted_bm_2015_omraaderapport_sundhed.pdf.pdf borgermonitor_-_ringsted_bm_2015_omraaderapport_skole_og_uddannelse.pdf.pdf borgermonitor_-_ringsted_bm_2015_omraaderapport_politik.pdf.pdf borgermonitor_-_ringsted_bm_2015_omraaderapport_ledighed.pdf.pdf borgermonitor_-_ringsted_bm_2015_omraaderapport_oekonomi.pdf.pdf borgermonitor_-_ringsted_bm_2015_omraaderapport_aeldreomraadet.pdf.pdf borgermonitor_-_ringsted_bm_2015_omraaderapport_transport_veje_og_anlaeg.pdf.pdf borgermonitor_-_ringsted_bm_2015_omraaderapport_saerlige_grupper.pdf.pdf bilag_1_borgermonitor_hovedrapport-_ringsted_bm_2015_hovedrapport_final_20.02.2015.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Indstilling

  Beslutning

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet besluttede den 12. januar 2015 at igangsætte tre analyser som grundlag for den kommende planstrategi. En af analyserne var en 360 graders tilfredshedsundersøgelse af kommunen i borgerpanelet. Resultaterne foreligger nu og fremlægges med denne sag til alle udvalg til orientering bl.a. så resultaterne også kan indgå i arbejdet med budget 2016.

  Beskrivelse af sagen

  Medio februar er der gennemført en såkaldt Borgermonitor-undersøgelse af borgernes tilfredshed med kommunens services på et overordnet niveau. Undersøgelsen er gennemført i kommunens borgerpanel og hovedrapport samt del rapporter på 16 udvalgte områder foreligger nu. Undersøgelsen giver et billede af borgernes tilfredshed med serviceområder og aktiviteter, ligesom undersøgelsen giver et billede af, hvor vigtige borgerne mener, at serviceområder og aktiviteter er, og hvordan de prioriterer midler til områderne. En lignende undersøgelse blev gennemført i borgerpanelet i april 2011, og da det er de samme områder, der spørges ind til, er det således muligt at se, hvilken udvikling der har været i tilfredsheden siden 2011.

  Det samlede antal svar i undersøgelsen er ca. 600 personer, og resultaterne i undersøgelsen kan derfor anses for at være meget pålidelige. Resultaterne er i undersøgelsen er omregnet til en række indextal ift. tilfredsheden. Indextallene kan ifølge Promonitor, der har gennemført undersøgelsen, forstås på følgende måde:

   

  Indeks

  Forklaring tilfredshed

  Indeks over 75

  Excellent tilfredshed

  Indeks 65 - 75

  Middel til høj tilfredshed

  Indeks 65

  Middel og typisk servicemål

  Indeks 65 - 50

  Middel til neutral tilfredshed

  Indeks 50 - 30

  Lav tilfredshed

  Indeks under 30

  Meget lav tilfredshed

  Promonitor gør i øvrigt opmærksom på følgende forhold omkring generelle tilfredshedsmålinger i kommunerne:

  • Undersøgelsen er en ”radar”, som belyser den generelle tilfredshed på en række hovedområder.
  • Listen over tilfredshed er ikke en facitliste. Listerne fortæller om tilfredsheden er høj eller lav – men ikke hvorfor.
  • Borgernes tilfredshed er et input til den samlede beslutningsproces. Beslutningsprocessen skal også tage hensyn til lovgivning, budgetter, eksperter, politiske mål m.v.
  • Opfølgning og handling på tilfredsundersøgelsen kan bestå af forskellige indsatser som uddybende belysning, dialog med brugere og ansatte, løsningsplaner, samt politiske og administrative prioriteringer.

  Resultaterne af denne tilfredshedsundersøgelse vil indgå i arbejdet med Ringsted Kommunes planstrategi, men kan også anvendes ift. til at drøfte ønsker og forslag ift. fx budget 2016. Derfor fremlægges hovedrapport (bilag 1) samt delrapporter nu til samtlige udvalgs orientering. Administrationen er i gang med at udarbejde et overbliksnotat på baggrund af tilfredsundersøgelsen, der bl.a. vil kategorisere de forskellige temaer i undersøgelsen i forhold til hovedsporene i kommunens vision. Dette overbliksnotat vil blive præsenteret på Byrådets budgetseminar den 29. april 2015.

  Høring

  Ingen

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at Borgermonitor-tilfredshedsundersøgelsen giver et rigtig godt input til den igangværende proces med udarbejdelsen af planstrategi 2015 samt gode input til budgetproces, dialog om eksisterende indsatser mv.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 13-04-2015

  Taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Per Flor og Rikke Hedegaard

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14-04-2015

  Taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Rikke Hedegaard, Jan Jakobsen

  Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 14-04-2015

  Til efterretning.

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 15-04-2015

  Taget til efterretning.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 16-04-2015

  Til efterretning.

   

  Ej til stede: Britta Nielsen, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 20-04-2015

  Til efterretning.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2015

  Taget til efterretning.

 • Punkt 9 Frigivelse af IT midler på Børne- og Ungeområdet (BUU)

  indkoeb_it_2015.docx

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der træffes beslutning om frigivelse af midler til IT på Børne- og Ungeområdet.

  Beskrivelse af sagen

  I forbindelse med budgetaftalen for 2015 skal der udmøntes 1.5 millioner kr. til IT midler på Børne- og Ungeområdet. Som det fremgår af budgetaftalen, så er der krav om 50 % medfinansiering fra de institutioner og skoler som modtager it via puljen.

   

  Administrationen har sammen med IT vejledere- og ressourcepersoner på Skole- og dagtilbudsområdet foretaget en række undersøgelser af, hvordan IT kan være med til at understøtte børn og unges læring og udvikling. Undersøgelserne har taget afsæt i ICILS`s (International Computer and Information Literacy Study) rapport ”Digitale IT Kompetencer i danske skoler i et internationalt perspektiv”. Af rapporten fremgår blandt andet at international forskning peger på, at danske elever anvender IT meget, set i forhold til jævnaldrende elever i andre lande. Til gengæld er danske elevers IT kompetencer ikke så avanceret, som man kunne forvente. En stor del af eleverne mangler den grundlæggende forståelse for teknologien og anvender som oftest computeren til elementær informationssøgning.

   

  Administrationens forslag til udmøntning af IT midler centrerer således om, at Ringsted Kommune skal skabe de bedst mulige betingelser for, at børn og Unge får endnu bedre forudsætninger for at udvikle deres IT kompetencer. Dette - i kombination med et kompetenceløft til medarbejderne – skaber begrundede forventninger om, at der i 2015 med frigivelsen i  IT midler tages et stort skridt i den rigtige retning. Samtidig skal det bemærkes, at Ringsted Kommune med den forslåede udmøntning vil kunne leve op til kravene i de nye prøveformer på skoleområdet.

   

  Udmøntning på dagtilbudsområdet

  På dagtilbudsområdet anbefaler administrationen, at der bliver foretaget et fælles indkøb, således at alle dagtilbud har de samme teknologiske redskaber stillet til rådighed til anvendelse i den pædagogiske praksis. Dermed bliver der et større grundlag for videndeling blandt dagtilbuddene samt de bedste forudsætninger for kompetenceløft blandt medarbejderne.

  I udmøntningen på dagtilbudsområdet foreslås:

  • 1-2 ekstra pædagogiske computere til hvert dagtilbud
  • Sprog IPads til børn i særlige sproglige udfordringer
  • Indkøb af printere til alle institutioner, som kan kobles til computere og IPads
  • Mikrofoner der kan anvendes til børnenes videoproduktion og lydoptagelser
  • Et konkret program kaldet Osmo – der styrker børnenes mulighed for at kombinere fysisk leg og læring med den virtuelle verden på Ipaden

   

  Administrationen foreslår konkret udmøntning på følgende måde:

   

  Stk.

  pris

  Samlet pris

  Printere alle steder

  24

  4.000

  96.000

  Mikrofoner

  24

  1.000

  24.000

  Easyscop

  24

  350

  8.400

  Osmo + iPad

  24

  8.200

  196.800

  Computere

  48

  3.600

  172.800

  Sprogipad

  50

  4.000

  200.000

  Total forbrug dagtilbudområdet:

   

   

  698.000

   

  Udmøntning på skoleområdet

  På skoleområdet anbefaler administrationen, at udmøntningen sker igennem en markant opgradering af hardware delen og igennem etablering af fire digitale læringsrum. Disse læringsrum er mobile og kan således anvendes i alle dele af skolens dagligdag.

   

  De fire læringsrum tænkes på følgende måde:

   

  1. Aktiv videoproduktion med Go-Pro kamera og tilhørende Ipads.
   Et Go-Pro kamera er et actionkamera af en særdeles god kvalitet. Det giver mulighed for at tage skarpe billeder og filme i høj kvalitet.

   

  1. Studie med videoproduktion.
   Videoproduktion fylder mere og mere i skolerne. Med etableringen af dette læringsrum gives elever og medarbejdere mulighed for, at benytte Green Screen teknologien der anvendes i tv-produktion og nyhedsudsendelser. Videooptagelserne laves foran en grøn skærm. I redigeringen skiftes det grønne ud med billeder og film og giver således et udtryk af den filmede person står et helt andet sted.

   

  1. Innovation i og af IT.
   Fra næste skoleår skal programmering indgå i undervisningen i folkeskolen – dette fremgår af de nye Forenklede Fælles Mål.
   Vi omgiver os med teknologi. Derfor er det vigtigt, at eleverne bliver bekendt med, hvordan teknikken fungerer og forstår, hvor stor en rolle den spiller i vores hverdag.
   I dette læringsrum sættes der fokus på forståelse og anvendelse af IT der går et spadestik dybere. Nysgerrigheden skal styrkes igennem spændende læringsforløb. Der ønskes at skabe et sted, hvor eleverne kan bygge og designe egne ideer – via programmering og innovative designprocesser. Målet er, at eleverne bliver innovative produktudviklere.

   

  1. Naturfag og IT.
   Måling, styring, simulering og datafangst er en vigtig del af arbejdet med naturen der omgiver os. Dette læringsrum rummer mange forskellige elementer. Indkøbene tager sit udgangspunkt i det eksisterende materiel på den enkelte skole – og tilfører digitale mikroredskaber, hardware og kamera.

   

  Udover disse fire læringsrum anbefaler administrationen, at beløbet anvendes til indkøb af Ipads og/eller bærbare computere. Dette for at understøtte den generelle anvendelse af IT i undervisningen og pædagogiske aktiviteter – samt understøttelse af udviklingen inden for digitale læremidler.

   

  Administrationen foreslår konkret udmøntning på følgende måde:

   Skoleområdet

   

   

   

  Læringsrum 1

  Antal

  Pris

  Total Pris

  Aktivt videoproduktion

   

   

   

  Go Pro

  32

  3.500

  112.000

  iPad

  32

  3.000

  96.000

   

   

   

   

  Læringsrum 2

   

   

   

  Studie

   

   

   

  Stativ

  16

  1.000

  16.000

  Ipad

  16

  4.000

  64.000

  Green Screen

  16

  300

  4.800

  Mikrofon

  16

  500

  8.000

  Kabler

  8

  400

  3.200

  Øvrigt udstyr

   

   

  38.000

   

   

   

   

  Læringsrum 3

   

   

   

  Innovation

   

   

   

  Little Bits

   

   

   

  Makey Makey

   

   

   

  Cublets

   

   

   

  Samlet

   

   

  184.000

   

   

   

   

  Læringsrum 4

   

   

   

  Natur og teknik

   

   

   

  Forskellige kamera

  5

  10.000

  50.000

  Labmate eller lignende

  20

  2.000

  40.000

  iPad

  50

  3.000

  150.000

   

   

   

   

  Læringsrum 5

   

   

   

  iPad, PC

   

   

  1.435.000

   

   

   

   

   Ungdomsskolen og Vestervej

   

   

       100.000

  Total forbrug skoleområdet:

   

   

  2.301.000

  Samlet set giver det følgende anbefaling til udmøntning;

  Dagtilbudsområdet        698.000 kr.
  Skoleområdet            2.301.000 kr.
  I alt                             2.999.000 kr.

  Af bilag 1 fremgår en yderligere uddybning af administrationens forslag til udmøntning.

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at der med de konkret foreslåede aktiviteter i udmøntningen bliver taget et væsentligt skridt i bestræbelserne på, at øge alle børns læring, udvikling og trivsel.

  Administrationen vurderer, at der med den foreslåede vægtning mellem udviklingsaktiviteter og hardware indkøb bliver skabt yderligere grobund for, at IT kommer til at indgå som et naturligt redskab i den daglige undervisning og pædagogiske praksis.

   

  Administrationen vurderer, at der med forslaget til udmøntning er tilrettelagt en udviklingsproces, som understøtter de politiske intentioner med bevillingen.
   

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at de i budgettet afsatte midler på 1.5 mio. kr. til it-midler dagtilbuds- og skoleområdet frigives.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 13-04-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Per Flor og Rikke Hedegaard

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2015

  Anbefales godkendt.

 • Punkt 10 Bevilling af midler til projekt "Tidlig indsats – livslang effekt" (BUU)

  deltagelse_i_tidlig_effekt.docx.docx puljestyring_-_tilsagnsbrev.tif

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Ringsted Kommune har søgt midler i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds pulje om ”Tidlig indsats – Livslang effekt”.

   

  I forlængelse af ministeriets bevilling skal der gives en udgiftsbevilling til Børne- og Undervisningsudvalget samt en godkendelse af, at projektet sættes i gang.

  Beskrivelse af sagen

  Formålet med Det samlede initiativ Tidlig Indsats – Livslang Effekt under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold er at styrke kommunernes brug af forebyggende indsatser, og sætte fokus på udsatte børns trivsel, udvikling og læring.

   

  Mere konkret skal projektet udvikle og kvalitetssikre metoder til at medarbejdere i skoler og dagtilbud kan identificere børn, der har brug for ekstra støtte, så tidligt som muligt – og give dem nogle værktøjer til at sikre, at der sættes ind med hjælp og støtte.

   

  Modellen for tidlig opsporing er udviklet i samarbejde med KORA (Kommuners og Regioners Analyseinstitut) og en række kommuner – heriblandt Viborg kommune, som administrationen i flere omgange har været i tæt dialog med, omkring erfaringsudveksling, og tilpasning af modellen til Ringsted-forhold.

   

  Puljen vil således understøtte en samlet udviklingsproces i Ringsted, som allerede er i gang. Projektet vil understøtte følgende indsatser i Ringsted kommune;

   

  -      Udvikling og implementering af trivselsvurderingsskemaer.

  Som en del af en samlet udviklingsmodel for 0-16 årsområdet planlægger administrationen at implementere værktøjet skemaer til trivselsvurderinger, som skal bruges til 3 gange om året at vurdere trivslen for alle børn fra 0-16 år.

   

  -      Gode overgange fra dagtilbud til skoler.

   

  Ringsted kommune gik i efteråret i gang med at bruge nogle nye værktøjer i forhold til en ensartet og fagligt kvalificeret overgang fra dagtilbud til skole.

   

  -      Gode tværfaglige møder.

   

  Som en integreret del af arbejdet med tidlig opsporing, planlægger administrationen at implementere en ny mødestruktur fra august 2015, herunder værktøjer til afholdelse af højkvalitetsmøder.

   

  Med støtte fra puljen, vil det dels blive muligt at bruge de værktøjer og redskaber, der er udviklet af ministeriet og KORA, dels vil der blive mulighed for mere kvalificeret at arbejde med implementering og evaluering af de igangsatte aktiviteter.

   

  De redskaber og værktøjer der stilles til rådighed i puljen understøtter således administrationens indsats for at implementere Børne- og ungepolitikken.

   

  Der gøres opmærksom på, at administrationen i kommunikationen med Socialstyrelsen har gjort opmærksom på en række forhold, der skal tages i betragtning, for at kommunen kan indgå i samarbejdet (Bilag). Dette er endnu ikke bekræftet af Socialstyrelsen, og administrationen vurderer at det er afgørende at der er enighed om rammerne for samarbejdet. Derfor indstilles det, at der kun tages imod puljemidlerne, såfremt Socialstyrelsen melder positivt tilbage i forhold til Ringsted kommunes opmærksomhedspunkter.

   

  Ringsted kommunes ansøgning, budget for projektet, samt styrelsens tilsagn om bevilling er vedlagt som bilag. [Eftersendes]

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  De foreslåede indsatser finansieres ved de ansøgte midler. De bevillingsmæssige konsekvenser handler derfor om godkendelse af en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling.

  Vurdering

  Det vurderes, at de redskaber som stilles til rådighed i projektet i høj grad er relevante i forhold til de politiske prioriteter og ønsker på børne- og ungeområdet.

   

  Redskaberne vurderes, at kunne understøtte både medarbejdere og ledelse i forhold til at skabe større gennemsigtig og mere sammenhæng i indsatserne for både borgeren og på tværs af centre og afdelinger.

  Indstilling

  Direktionen indstiller:

  1.    at der gives tilladelse til at projekt ”Tidlig opsporing – livslang effekt” sættes i gang den 1. maj 2015 og stopper med udgangen af 2017.

  2.    at der gives en udgiftsbevilling på kr. 1.000.000 til gennemførelse af projekt ”Tidlig opsporing – livslang effekt”. Udgiftsbevillingen indstilles finansieret af de tildelte projektmidler fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 13-04-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Det præciseres, at projektet hedder ”tidlig indsats – livslang effekt”, og at godkendelsen er betinget af accept fra Socialstyrelsens side af Ringsted kommunes krav til deltagelse

   

  Ej til stede: Per Flor og Rikke Hedegaard

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2015

  Anbefales godkendt med fagudvalgets bemærkning.

 • Punkt 11 Ændring af timer til lektiehjælp i skolerne (BUU)

  bilag_2_oekonomisk_effekt_af_model_a_b_og_c.docx.docx bilag_1.docx.docx bilag_3_udtalelse_fra_skoleledergruppen_i_forbindelse_med_lektiehjaelp_og_faglig_fordybelse.docx.docx bilag_4_udtalelse_fra_skolebestyrelsesformaendene_i_forbindelse_med_den_politiske_behandling_af_lektiehjaelp_og_faglig_fordybelse.docx.docx bilag_5_udtalelse_fra_foa_i_forbindelse_med_den_politiske_behandling_af_lektiehjaelp_og_faglig_fordybelse_i_et_fremadrettet_perspektiv.docx.docx bilag_6_udtalelse_fra_dlf.doc.doc bilag_7_bupls_bemaerkninger_om_faglig_fordybelse_og_reduktion_i_sfo-tildelingen.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Kravene til skolernes organisering og tilbud om lektiehjælp ændres i 2015. Kravet om et fastsat ugentlig antal timer til lektiehjælp ophæves, og samtidig kan elever og forældre ikke længere selv vælge, om eleven skal deltage i timerne med lektiehjælp.

  Med denne sag skal det besluttes, hvor mange ugentlige timers lektiehjælp skolerne skal tilbyde. Udvidelsen af antallet af timer til lektiehjælp skaber mulighed for en reduktion i SFO’ernes åbningstid..

  Beskrivelse af sagen

  Som en del af Folkeskolereformen indgik, at skolerne frem til næste Folketingsvalg ugentlig skal tilbyde to timers lektiehjælp til elever i indskolingen, tre timer til elever på mellemtrinnet og to timer til elever i udskolingen. Det er ikke obligatorisk for eleverne at deltage i timerne med lektiehjælp.

  Efter næste Folketingsvalg ophæves kravet om et fastsat antal timer til lektiehjælp, og samtidig er det ikke længere frivilligt for eleverne at deltage. Se bilag 1fra Undervisningsministeriets hjemmeside.

   

  Der er endnu ikke udskrevet valg til Folketinget, og derfor kendes den præcise dato for hvornår ændringer skal træde i kraft ikke.

  Hvis der afholdes valg til Folketinget inden sommerferien, foreslås det, at der fra skolestart i august og frem til efter efterårsferien, gives en times lektiecafé ugentlige til alle klassetrin.

   

  Efter efterårsferien, hvor Folketingsvalget enten er afholdt eller meget tæt på at skulle afholdes, foreslås en permanent løsning. Denne løsning er nedenfor beskrevet i tre varianter – benævnt model A, model B og model C.

   

  I forbindelse med implementering af Folkeskolereformen blev skolerne tildelt ressourcer til lektiehjælp efter kravene i Skolereformen. Da lektiehjælp er frivilligt for eleverne at deltage i, blev det forudsat, at 1/3 af eleverne ville benytte sig af tilbuddet, hvilket afspejler sig i den økonomi skolerne er blevet tildelt.

  Samtidig blev SFO’ernes åbningstid reduceret som følge af elevernes længere skoledag. Åbningstiden blev tilpasset således, at SFO’erne fortsat kunne have åben, for de elever som fravalgte lektiehjælp.

  Ændringen af antallet af timer til lektiehjælp kan indføres efter nedenstående tre modeller. Ved hver model er opgjort den ekstra udgift til lærerløn:

   

  • Model A – ekstra lønudgift 3,8 mio. kr.    
   Skolerne har skolereformens oprindelige antal timer til lektiehjælp ugentlig – to timer i indskolingen, tre timer på mellemtrinnet og to timer i udskolingen.

   

  • Model B – ekstra lønudgift 0,6 mio. kr.
   Skolerne har en times ugentlig lektiehjælp på alle klassetrin.

   

  • Model C – ekstra lønudgift 3,1 mio. kr.
   Skolerne har to timers ugentlig lektiehjælp på alle klassetrin.

   

  I sammenhæng med de tre modeller A, B og C ændres åbningstiden i SFO. Til hver model er knyttet et antal timer åbningstiden i SFO reduceres med – afhængigt af hvor mange timers lektiecafé skolerne har. For nuværende har SFO I åbningstid fra kl. 13 i alle skoleuger. For SFO II er åbningstiden kl. 13 i tre dage og kl. 14 i to dage. Modellerne og den tilhørende reduktion i SFOérnes åbnings er vist nedenfor:

   

  • Model A
   SFO I: Åbningstiden ændres til kl. 14 alle dage, og reduceres med 5 timer i skoleuger.
   SFO II: Åbningstiden ændres til alle dage fra kl. 14, og reduceres med 3 timer i skoleuger.

   

  • Model B
   SFO I: Åbningstiden ændres til kl. 14 tre dage og til kl. 13 i to dage. Reduktion med 3 timer i skoleuger.
   SFO II: Åbningstiden ændres til kl. 14 i tre dag og til kl. 13 i to dage. Reduktion med 1 time i skoleuger.

   

  • Model C
   SFO I: Åbningstiden ændres til kl. 14 alle dage, og reduceres med 5 timer i skoleuger.
   SFO II: Åbningstiden ændres til kl. 14 alle dage, og reduceres med 3 timer i skoleuger.

   

  Når SFO’ernes åbningstid reduceres medfører det, at budgettildelingen samtidig reduceres. Budgettildelingen til SFO’erne er baseret på en tildeling pr. barn pr. time SFO’erne har åben. Denne reducerede tildeling til SFO’erne – som følge af kortere åbningstid – foreslås anvendt på skolerne til finansiering af det øgede antal timer til lektiehjælp.

   

  I forbindelse med implementering af skolereformen, blev det besluttet, at den reducerede tildeling til SFO skulle resultere i en lavere takst. Forudsætningen var, at forældrebetalingsandelen skulle holdes konstant.

  Det foreslås, at samme model anvendes nu, hvor den kortere åbningstid i SFO og tilhørende mindre budgettildeling, samtidig medfører en reduktion i SFO-taksterne.

  Høring

  Ingen

  Økonomi

   

  I nedenstående tabel er den samlede økonomiske netto-effekt vist for de tre modeller. Af tabellen fremgår effekten i 2015, hvor skolerne fra august og frem til efterårsferien har en times ugentlig Lektiecafé, og efter efterårsferien en af modellerne. Ændringen i åbningstid i SFO’erne er forudsat først at træde i kraft efter efterårsferien.

   

  Økonomisk netto-effekt
   (+ = yderligere finansieringsbehov )

  2015
   (august - efterårsferien, med en times lektiecafé)

  2015
   (efterårsferien - december)

  I alt 2015

  2016 (Helårsniveau)

  A Fuld Lektiecafé

  121.143

  193.216

  314.358

  927.434

  B En times Lektiecafé om ugen

  121.143

  -212.758

  -91.615

  -1.021.237

  C To timers Lektiecafé om ugen

  121.143

  42.087

  163.230

  202.017

   

  I bilag 2 ”Økonomisk effekt for model A, B og C” er de detaljerede beregninger af de økonomiske konsekvenser vist.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at model C med to ugentlige timers lektiecafe bedst imødekommer elevernes behov for lektiecafé.

  Med model C vurderes det, at behovet for faglig fordybelse for alle elever og faglige udfordringer for de dygtigste elever kan tilgodeses, samtidig med at skoledagen stadig har en længde, som kan tilgodese elevernes behov for fritid – både i SFO’en og uden for denne.

  Administrationen vurderer, at der er behov for, at det er lærere, der underviser i timerne i Lektiecafé for at sikre den nødvendige sammenhæng mellem det faglige indhold i undervisningen og i Lektiecaféen.

  Administrationen vurderer, at model C først skal gøres permanent efter efterårsferien, for at sikre at skolernes medarbejdere får den fornødne tid til at planlægge indholdet af Lektiecaféen, og sikre sammenhængen med den faglige undervisning.

  Desuden vil tidspunktet ligeledes give forældre den fornødne tid til at planlægge efter de ændrede tider for skoledagen.

   

  Administrationen gør opmærksom på, at en reduktion af antallet af åbningstimer i SFO kan medfører et fald i antallet af børn indmeldt i SFO.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at:

   

  1. skolerne i Ringsted Kommune, såfremt der afholdes folketingsvalg inden sommerferien, etablerer lektiecafé med én ugentlig time på alle klassetrin fra 0.-9. årgang fra skolestart august 2015 og frem til efterårsferien.  
  2. model C vælges som permanent model for lektiecafé på skolerne efter efterårsferien i 2015
  3. udgiften til obligatorisk lektiecafe fra skolestart august 2015 og frem til årsskiftet til 2016 finansieres af den ikke forbrugte pulje fra 2014 på 1,4 mio. kr. afsat til etablering af lærerarbejdspladser
  4. udgiften til obligatorisk lektiecafe i 2016 og i overslagsårene med en årlig udgift på 202.017 kr. prioriteres i budgetforhandlingerne for budget 2016

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 29-04-2015

  Anbefales godkendt, med bemærkninger om at;

  • Administrationen skal indgå i dialog med BUPL, FOA og DLF inden der afholdes økonomiudvalgsmøde den 4. maj. Dialogen med de faglige organisationer vil blive vedlagt som bilag til økonomiudvalgsmødet.
  • Administrationen skal gøre Undervisningsministeriet opmærksom på, at Ringsted Kommune har fået en urimelig kort tidsfrist til at inddrage relevante interessenter i implementeringen af obligatorisk lektiehjælp.

   

  Ej til stede: Per Flor og Kisser Franciska Lehnert

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2015

  Anbefales godkendt med fagudvalgets bemærkninger samt med en bemærkning om, at KL tillige inddrages i henvendelsen til Undervisningsministeriet.

 • Punkt 12 Frigivelse af anlægsbevilling til ombygning af Bengerds Huse (PBU, SAMU)

  bilag_1_-_ny_stueplan_-_bengerds_alle_22.pdf billag_2._budget_for_ombygning_af_bengerds_huse_hus_22.xlsx

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  x

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Der er i anlægsbudget 2015 afsat 500.000 kr. til at der foretages ombygning af Bo- & Servicecentret, hus 22.

   

  Administrationen søger nu om frigivelse af den resterende anlægsbevilling til gennemførelse af ombygning af Bengerds Huse, hus 22.

  Beskrivelse af sagen

  For at udvide det eksisterende aflastningstilbud fra 1 plads til 2 pladser er det nødvendigt at ombygge hus 22.

   

  Ombygningen vil indeholde udskiftning af døre og vinduer samt indvendig istandsættelse. Derudover vil der være udgifter til at forbedre tilgængeligheden.  

  Se Bilag 1 ny stueplan

   

  Byrådet har d. 9. marts 2015 til rådgivning og projektering frigivet 60.000 kr.

   

  Der er nu indhentet tilbud fra håndværkere og budget for ombygningen som ser således ud:

  Budget for renovering af hus 22

   

  Tømrer

  156.165 kr.

  Loftlift

  50.300 kr.

  El

  43.938 kr.

  Maler

  30.200 kr.

  VVS

  33.766 kr.

  Murer

  33.365 kr.

  Uforudsigelige udgifter

  92.266 kr.

  Sum

  440.000 kr.

   

  Se bilag 2 Udbud Bengerds Alle 22

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Udgiften dækkes, af det på anlægsbudgettet afsatte beløb til ombygning så aflastningstilbud på Bengerds Huse, hus 22 udvides.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at der ved frigivelse af den resterende anlægsbevilling på 440.000 kr. som er afsat på budget, kan udføres det ønskede ombygningsprojekt og der kan blive bestilt materialer bl.a. vinduer og loftslift.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at frigive 440.000 kr. af anlægsbevillingen, for at projektet kan sættes i gang.

  Beslutning i Handicaprådet den 08-04-2015

   

  Orienteringen taget til efterretning.

  Ej til stede: Dorthe Dahlstrup

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14-04-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Rikke Hedegaard, Jan Jakobsen

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 20-04-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2015

  Anbefales godkendt.

 • Punkt 13 Bringstrupvej, godkendelse af udført ekspropriation (KMU)(Lukket)

 • Punkt 14 Kærupstien belysning, udgiftsbevilling (anlæg) (KMU)

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag søges der en anlægsbevilling til brug for etablering af stibelysning langs Kærupstien i Benløse.

  Beskrivelse af sagen

  Kærupstien er placeret mellem Kærup Parkvej og Roskildevej. Stien danner en naturlig landskabsadskillelse mellem Kærup Erhvervspark og det nyere boligområde, som kaldes ”Skrænten”.

   

  Kortudsnit der viser stiens placering:

   

   

  Den ca. 770 meter lange sti, kan i de mørke perioder virke utryg at færdes ad.

  For at gøre stien mere tryg at benytte, så blev der i forbindelse med budgetaftalen for 2015 afsat økonomi til etablering af stibelysning.

   

  I forbindelse med budgetaftalen blev det også besluttet, at stibelysningen skal udføres med 5 meter høje gadelamper, som vil kunne oplyse stien i tilstrækkelig grad til at give den ønskede tryghed, når det er mørkt.

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Der søges om en anlægsbevilling (udgifts) på 0,415 mio. kr. i 2015, finansieret af det på budget 2015 afsatte rådighedsbeløb.

  I budget 2015 er det afsatte beløb anført under posten:

   ”Belysning Kærupstien, program 201”.

   

  I forbindelse med driftsbudget 2015 er der til afholdelse af afledte driftsudgifter afsat et årligt rådighedsbeløb på 0,029 mio. kr. 

  Udgiften er tillagt posten for ”Vejbelysning”.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at etablering af stibelysning langs Kærupstien vil give en øget tryghed i de mørke perioder.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling (udgifts) på 0,415 mio. kr. i 2015, finansieret som foreslået.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 16-04-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Britta Nielsen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2015

  Anbefales godkendt.

 • Punkt 15 Ansøgning om udgiftsbevilling (anlæg) - planlagte større broarbejder i år 2015 (KMU)

  bilag_1_udvikling_i_tilstandskarakter.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag søges om en anlægsbevilling til afholdelse af udgifter i forbindelse med planlagte større broarbejder i år 2015.

  De planlagte broarbejder er en del af en igangværende flerårig renoveringsstrategi, som blev vedtaget tilbage i år 2011.

  Beskrivelse af sagen

  Hvad er tilstanden for kommunens broer:

  Til brug for vurdering af tilstanden for kommunens broer, udføres der hvert 5. år et generaleftersyn for alle broer, dette er senest sket i 2015.

  Hvis der ved et generaleftersyn er behov for et grundigere eftersyn, udføres der et supplerende særeftersyn, hvor der bl.a. udtages prøver af broernes bærende elementer og belægninger.

   

  Alle broer har en skadeskarakter, og disse karakterer opdateres løbende efter udførelse af eftersyn.

  Skadeskaraktererne omregnes til et gennemsnitligt skadesindeks, som angiver en bros aktuelle tilstand.

  Indekset bruges bl.a. til at udpege de broer der skal renoveres eller udskiftes.

   

  Kommunens broindeks er vedlagt som Bilag 1

  Af Bilag 1 ses:

  • tilstanden for kommunes broer fra år 2009 og frem til 2014
  • at strategien tilbage fra år 2011 har stoppet den negative tilstandsudvikling
  • at der for hvert af årene 2015 og 2016 er behov på 3.0 mio. kr. (udover driftsbudget) for at få tilstanden bragt til et niveau nær landsgennemsnittet.
  • tilstandsudvikling

   

  Indekses kan desuden bruges til en sammenligning (benchmarking) med andre kommuner, og til sammenligning med det gennemsnitlige landsindeks.

   

  Det vurderes, at derefter 2016 og nogle år frem, vil det ikke være nødvendigt med større broarbejder.

   

  Planlagte broarbejder for 2015  (Bronr. henviser til kommunens broregister):

  • Kastrupvej (bro nr. 5), underføring af Haraldsted Å

  Forventet omkostning 0.7 mio. kr.

  • Haraldstedvej (bro nr. 6), underføring af Haraldsted Å

  Forventet omkostning 0.7 mio. kr.

  • Nyvangsvej (bro nr. 30), underføring af Slimminge Å

  Forventet omkostning 0.85 mio. kr.

  • Gårdstofte (bro nr. 35), underføring af Grønbæksløbet.

  Forventet omkostning 0.35 mio. kr.

  • Haraldstedvej (bro 109), underføring af unavngivet vandløb

  Forventet omkostning 0.35 mio. kr.

   

  Prisen for de forskellige arbejder er estimeret ud fra erfaringstal. Hvis omkostninger til de enkelte arbejder overstiger afsatte beløb, vil mængden af arbejder tilpasses bevilling.

   

  Inden der foretages arbejder ved de forskellige lokaliteter, høres det lokale museum.

  Vandløbsmyndigheden er også altid inddraget i broarbejder, således at der skabes de mest optimale forhold for fisk, dyr og planter.

   

  Supplerende oplysning:

  For broerne på Næstvedvej og Sorøvej er der uklarhed over ejerforhold. Kommunens jurister er ved at undersøge sagen nærmere. Så længe der tvivl om ejerforhold, så indgår disse broer ikke i renoveringsstrategien.

   

  Bemærkning:

  Nærværende ansøgningsprocedure afviger fra givne retningsliner.

  Jævnfør procedure skal der først søges en bevilling til afholdelse af projekteringsomkostninger, dernæst skal der ansøges om en bevilling til afholdelse af udførelsesomkostninger.

  For at reducere tiden fra udbud af projektering og til udbud af entreprise, anbefales det, at der gives accept på en samlet ansøgning.

  En forudsætning for gennemførelse af broarbejder er at de udføres i månederne august til oktober, hvor vandstanden i åer og søer er generel lav.

  Høring

  Ingen

  Økonomi

  Der søges om en anlægsbevilling (udgifts) på 3.0 mio. kr. i 2015, finansieret af det på budgettet 2015 afsatte rådighedsbeløb.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at den igangværende renoveringsstrategi bør forsætte i årene 2015 og 2016, således at den generelle brotilstand som minimum ikke forringes.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at der til formålet gives en anlægsbevilling i 2015 på 3.0 mio. kr. finansieret som foreslået.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 16-04-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Britta Nielsen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2015

  Anbefales godkendt.

 • Punkt 16 Landsbypedelordningen (KMU)

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Den 18. august 2014 besluttede Klima- og Miljøudvalget, at sagen skal tages op igen på udvalgsmødet i januar 2015. Dette er ikke sket, hvorved sagen tages op nu, og udvalget skal tage stilling til forslag om lukning af landsbypedelordningen.

  Beskrivelse af sagen

  Det har vist sig, at være vanskeligt at finde seniorjobbere til landsbypedelordningen. I foråret 2014 blev der annonceret internt, hvilket ikke gav nogen respons. I efteråret 2014 blev der annonceret internt og eksternt i Ringsted Kommune.

   

  Dette afstedkom interesse fra en person, der ikke opfyldte kriterierne for et seniorjob.

   

  Administrationen har den 17. februar 2015 haft kontrakt til landsbyforeningerne og lokalrådene om landsbypedelordningen, om de forsat ønsker ordningen og om de kendte til seniorjobbere, der var interesserede i opgaven. Vetterslev-Høm Borgerforening og Bringstrup-Sigersted Lokalråd har meldt tilbage med opgaver de ønsker en landsbypedel kunne løse, men ingen personer til at udføre dem.

   

  Ordningen har været afsat på budget 2014 med 0,2 mio. kr. Ikke forbrugte midler kr. 0,2 mio. kr.

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det vurderes, at der fortsat findes opbakning til en landsbypedelordning i lokalområderne, ligesom de har en række opgaver, der er behov for bliver løst. 

   

  Eftersom resultatet af det seneste års iværksættelse af ansættelsesprocedure med annoncering internt og eksternt, samt dialogen med lokalområderne og andre centre, ikke har haft den ønskede effekt vurderer administrationen, at landsbypedelordningen bør lukkes ned, idet det ikke har været muligt at finde den forventede kapacitet. 

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at landsbypedelordningen lukkes ned.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 16-04-2015

  Udvalget anbefaler, at landsbypedelordningen opretholdes, idet administrationen anmodes om at undersøge, om ordningen kan omfatte andre målgrupper for rekruttering, og at det afsatte budget på 0,2 mio. kr. overføres til 2015.

   

  Ej til stede: Britta Nielsen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2015

  Anbefales godkendt med fagudvalgets bemærkning.

 • Punkt 17 Indsamling af kildesorteret organisk dagrenovation i Ringsted Kommune (KMU)

  principbeslutning_om_indsamling_af_kod_i_kommunerne.pdf.pdf

  Indledning

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

   

  Indstilling

  X

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældre- og genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Affaldsselskabet AffaldPlus I/S har henvendt sig til de seks ejerkommuner, med henblik på at kommunerne træffer en principbeslutning om, hvorvidt de vil indføre en indsamlingsordning af kildesorteret organisk husholdningsaffald fra private husstande i kommunerne, samt i bekræftende fald, hvornår ordningen bliver etableret. Der skal træffes beslutning om Ringsted Kommunes besvarelse til AffaldPlus.

  Beskrivelse af sagen

  Affaldsselskabet AffaldPlus I/S har sendt en henvendelse til ejerkommunerne, med en anmodning om, at kommunerne træffer en principbeslutning om, hvorvidt der bliver indført en indsamlingsordning for kildesorteret organisk dagrenovation fra husholdninger, og i bekræftende fald hvornår.

   

  På AffaldPlus´ bestyrelsesmøde, den 24. oktober 2014, godkendte bestyrelsen etablering af et forbehandlingsanlæg for kildesorteret organisk dagrenovation, til et budget på ca. 30 mio. kr. For at kunne kvalificere et etableringstidspunkt samt en mængdemæssig kapacitet for forbehandlingsanlægget, besluttede bestyrelsen, på deres møde den 27. februar 2015, at fremsende denne henvendelse til kommunerne. Henvendelsen er vedlagt som bilag 1. AffaldPlus forventer at den samlede etableringsperiode for forbehandlingsanlægget vil være ca. 15 måneder. 

   

  Beslutningen om at etablere forbehandlingsanlægget bygger på indholdet af de kommunale affaldsplaner, som blev vedtaget i 2013 og 2014. Affaldsplanernes målsætninger opererer med at kommunerne, inden 2022, skal genanvende min. 50 % af husholdningsaffaldet. For at medvirke til at sikre de 50 %, er den kildesorterede organiske dagrenovation en vigtig faktor, idet det mængdemæssige potentiale er stort. Samtidig flyttes store mængder fra forbrænding til genanvendelse.

   

  Ringsted Kommune har allerede en indsamlingsordning for kildesorteret organisk dagrenovation i boliger med fællesrenovation, primært etageboliger. Borgerne i enfamilieboliger er omfattet af en obligatorisk ordning for hjemmekompostering af det vegetabilske affald. Ringsted-borgerne er således ikke fremmed for sortering af organisk affald fra husholdninger.

   

  I forbindelse med Ringsted Byråds beslutning om det nye affaldssystem til enfamiliehusstande den 10. januar 2011, var der indbygget et krav om at affaldsstativet, efter en fysisk ”ombygning”, skulle kunne indsamle organisk dagrenovation, hvis en sådan ordning blev indført. Da den nuværende leverandør af affaldsstativerne stadig har garantiforpligtelser overfor Ringsted Kommune, skal der, i første omgang, indledes et samarbejde med leverandøren. Omfanget af ombygningen af affaldsstativerne er endnu ikke kendt, hverken arbejdsmæssigt eller økonomisk.

   

  Ringsted Kommunes aftale med den nuværende renovatør om indsamling af affald fra husholdningerne, udløber den 31. maj 2018. Der er indbygget en option på op til 24 måneder, som Ringsted Kommune ensidigt kan benytte sig af, således at en ny indsamlingsordning, incl. indsamling af kildesorteret organisk dagrenovation senest skal indføres den 1. juni 2020.

   

  Der er endnu ikke udarbejdet en konkret tidsplan for indførelse af et affaldssystem i Ringsted Kommune, incl. indsamling af organisk dagrenovation, hvorfor der på nuværende tidspunkt ikke kan fastlægges et endeligt tidspunkt for idriftsættelsen.

   

  Der er behov for at gennemføre tests af forskellige indretningsmuligheder af affaldsstativerne, ligesom der er behov for at gennemføre indsamlingsforsøg med de ombyggede stativer. Udover dette skal den nye indsamlingsordning politisk vedtages, efterfølgende skal den udbydes, ligesom en evt. ”ombygning” af affaldsstativerne skal udbydes og fysisk gennemføres.  Alle udgifter i forbindelse med de kommunale affaldsordninger er gebyrfinansieret, og vil blive pålagt renovationsgebyret.

   

  Administrationen vurderer, at den samlede proces vil have et samlet tidsforløb på min. 3 år, herunder tests og indsamlingsforsøg (ca. 12 mdr.), politisk beslutning (ca. 6 mdr.), udbud og regulativrevisioner (ca. 9 mdr.), ombygning af stativer og øvrig klargøring (ca. 9 mdr.).

  Høring

  Ingen høring.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at beslutningen om indførelse af indsamling af kildesorteret dagrenovation fra samtlige husstande i Ringsted Kommune, harmonerer med de overordnede målsætninger, der beskrevet i Regeringens Ressourcestrategi samt i Ringsted Kommunes affaldsplan fra 2014.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Ringsted Kommune sender et positivt svar på AffaldPlus´s henvendelse, om at Ringsted Kommune vil indføre en indsamlingsordning af kildesorteret organisk dagrenovation fra samtlige husstande i kommunen, senest maj måned 2020.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 16-04-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Britta Nielsen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2015

  Anbefales godkendt med bemærkningen om, at indførelse af indsamlingsordning søges fremmet mest muligt.

 • Punkt 18 Movia Trafikbestilling 2015-2016 (KMU)

  bilag_1_-_droeftelse_af_movia_trafikbestilling_2015-2016.docx bilag_2_-_oplaeg_til_bedre_busbetjening_af_ringsted-benloese_i_2016.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Ringsted Kommune skal én gang årligt meddele Movia, hvilke ændringer af den lokale kollektive bustrafik, der ønskes gennemført ved førstkommende køreplanskifte. Sagen fremlægges, så der kan træffes en beslutning om de foreslåede ændringer, baseret på ønskerne vedtaget af Klima- og Miljøudvalget den 15. december 2014.

  Beskrivelse af sagen

  Administrationen og Movia har arbejdet videre med følgende ønsker til Trafikbestillingen, som vedtaget af Klima- og Miljøudvalget den 15. december 2014 (Bilag 1):

   

  Trafikbestillingsønske, som forventes at kunne rummes indenfor nuværende budget:

   

  A1 – Bedre sammenhæng mellem lokale buslinjer og togtider på Ringsted Station.

   

  Trafikbestillingsønsker, som ikke kan rummes indenfor nuværende budget:

   

  B1 – Linje 406 (Ringsted – Bringstrup – Gyrstinge) forlænges til Benløse.

  B2 – Natbuskørsel linje 260R (Ringsted – Køge) natten til lørdag og søndag

  B3 – Natbuskørsel linje 401A (Campus–Stationen–Benløse) natten til lørdag og søndag, samt udvidet dækningsområde for linjen.

   

  Efter gennemgående analyser og en række drøftelser med Busnetværket (skolerne og Skolecentret), Busgruppen (Landsbyforum) og Movia, er administrationens oplæg til ændringer således:

   

  A1: Er indarbejdet i oplægget til Trafikbestilling 2015-2016, da en række linjer får tilpasset afgang og ankomst på stationen.

   

  B1: Ønsket om en forlængelse af linje 406 til Benløse strider imod A1, da linje 406 er en pendlerlinje tilpasset pendlere til Ringsted Station. Ønsket kræver derfor en ekstra bus til at udfylde den nuværende særkørsels funktion. Movias pris for dette, vil først kunne blive undersøgt efter afgivelse af Trafikbestilling 2015-2016.

  For dog alligevel at forbedre transportmulighederne mellem Gyrstinge og Benløse foreslås det, at forlænge linje 465 til Byskovskolen. Linje 465 kører i dag mellem Alllindelille-området og Gyrstinge. Passagerer med linje 406 vil kunne skifte til linje 465 i Gyrstinge om morgenen. Ændringen på linje 465 har ingen budgetmæssige konsekvenser og forbedrer samtidig transportmulighederne i både Allindelille- og Gyrstinge-området. Dette vil dog ikke kunne erstatte den nuværende særkørsel, da det ikke kan nås til ringetid på Byskovskolen.

   

  B2: Skrives ind i trafikbestillingen som et ønske til Region Sjælland (260R er en regional linje). Movia vurderer, at natbuskørslen vil betyde en beskeden merudgift for Regionen, da der i forvejen køres om natten på Køge-siden af kommunegrænsen. Hvis Regionen alligevel kræver øget tilskud fra kommunen, vil dette indgå som et budgetønske til 2016.

   

  B3: Omkostninger til natkørsel på linje 401A fredag og lørdag skønner Movia til at være 0,14 mio. kr. Beslutningen om at undersøge et udvidet dækningsområde for linje 401A er blevet tolket som en forlængelse til Byskovskolen i Benløse, hvilket Movia skønner, kan gøres for en merbevilling på 0,9 mio. kr. Dette er dels på baggrund af flere ønsker, blandt andet fra Byskovskolen og Lægehuset ved Roskildevej, og dels fordi Movia ikke vurderer en forlængelse til Høm som særlig fordelagtig. Uddrag af Movias vurdering:

   

  ”Benløse-området […] har ca. 5.000 indbyggere/brugere af skolerne. Dette ikke uvæsentlige buskundepotentiale i Benløse giver anledning til at foreslå en forlængelse af 401A og tro på en mere positiv passager- og indtægtsudvikling.

  En udvidet 401A vil kunne holdes på marginale omkostninger, idet de nødvendige busser til opgaven allerede er i drift på linjen”.

   

  Hele Movias vurdering af ændringer på linje 401A kan findes i Bilag 2. Økonomiske konsekvenser ved forlængelse af 401A til Høm, er ikke undersøgt på nuværende tidspunkt, men kan indgå i budgetprocessen for 2016. Dermed giver det to scenarier for forslag B3:

   

  B3 Scenarie 1: Forlængelse af 401A til Byskovskolen + natkørsel.

  B3 Scenarie 2: Forlængelse af 401A til Byskovskolen og Høm + natkørsel.

   

  NB: Et emne, der ikke indgår i denne trafikbestilling, er, at ændrede fysiske forhold på linje 467’s rute har medført særkørsel til visse elever. Det bliver der løbende taget hånd om i samarbejde med Skolecentret. Det har indgået i processen vedrørende trafikbestillingen, men det har ikke været muligt at løse ved den ordinære linjekørsel.

  Høring

  Ændringsforslagene har været drøftet i flere omgange på møder mellem administrationen, Movia, Busgruppen (Landsbyforum) og Busnetværket (skolerne og Skolecentret). Busgruppen og Busnetværket bakker op om ændringsforslagene.

  Økonomi

  Sagen kan have budgetmæssige konsekvenser fra 2016. Oprindeligt ønske B1 vil kræve en ekstra bus og dermed øgede midler i puljen til kollektiv transport. Beløbet er ukendt, men beregning foretages efter afgivelse af Trafikbestilling 2015-2016 og kan dermed stadig indgå i budgetprocessen for 2016.

  Forslag B3 (natkørsel og udvidet dækningsområde for linje 401A) kræver øgede midler i puljen til kollektiv transport:

   

  B3 Scenarie 1: Forlængelse af 401A til Byskovskolen + natkørsel. Ca. 1,04 (0,9+0,14) mio. kr.

  B3 Scenarie 2: Forlængelse af 401A til Byskovskolen og Høm + natkørsel (over 1,04 mio. kr.)

   

  Et udvidet dækningsområde på linje 401A, der også omfatter Høm, har Movia ikke haft mulighed for at lave økonomiske beregninger på, men vurderer, at det er økonomisk ufordelagtigt at forlænge linjen til Høm. Scenarie 2 vil kræve en merbevilling på væsentligt mere end de 1,04 mio. kr. En mere kvalificeret beregning foretages efter afgivelse af Trafikbestilling 2015-2016 og kan dermed stadig indgå i budgetprocessen for 2016.

   

  De øvrige forslag (forlængelse af linje 465 samt forslag A1 og B2) har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at med oplægget til Trafikbestilling 2015-2016, får ingen brugere lavere serviceniveau i forhold til i dag. Derimod får pendlere i kommunen højere serviceniveau. Brugere, særligt i Allindelille, Skee og Gyrstinge, får flere transportmuligheder.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at Trafikbestillingens forslag A1 godkendes,
  2. at Trafikbestillingens forslag B1 godkendes og indgår i budgetprocessen for 2016,
  3. at Trafikbestillingens forslag B2 godkendes og indgår i budgetprocessen for 2016,
  4. at Trafikbestillingens forslag B3 Scenarie 1 godkendes og den nødvendige ekstrabevilling på 1,04 mio. kr. indgår i budgetprocessen for 2016.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 16-04-2015

  Klima- og Miljøudvalget anbefaler:

   

  1. at Trafikbestillingens forslag A1 godkendes,

   

  1. at Trafikbestillingens forslag B1 godkendes for så vidt angår forlængelse af linje 465 til Byskovskolen, og ekstra bus til erstatning for nuværende særkørsel indgår i budgetprocessen for 2016,

   

  1. at Trafikbestillingens forslag B2 indgår i budgetprocessen for 2016,

   

  1. at øvrige punkter indgår i budgetprocessen for 2016.

   

   

   

  Ej til stede: Britta Nielsen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2015

  Klima- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

 • Punkt 19 Tilbud på ejendom på kasernen (PBU)(Lukket)

 • Punkt 20 Orientering fra borgmester og direktion - maj 2015

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2015

  Orientering om, at trivselsundersøgelsen er gennemført med en meget flot svarprocent på

  84 %.

 • Punkt 21 Budget 2016 - budgetforslag til høring

  bilag_3_oversigt_med_tilkendegivelser_paa_budgetforslag_ved_budgetseminar_den_29._april_2015.docx bilag_1_opsamling_af_oenskeforslag_investeringsforslag_og_anlaegsoensker_til_budget_2016_240415.docx.docx bilag_2_opsamling_af_omprioriteringsforslag_til_budget_2016_240415.docx bilag_4_plan_for_gennemfoersel_af_temabaserede_borgermoeder_vedr._budget_2016.docx

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

   

   

  Indstilling

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet vedtog den 12. januar 2015 budgetprocessen for Budget 2016 – 2019.

  I denne sag forelægges budgetforslagene fra byråd og fagudvalg samt oversigt med tilkendegivelser fra budgetseminaret den 29. april med henblik på, at der tages stilling til, hvilke budgetforslag der skal sendes i interessenthøring.

   

  Herudover fremlægges plan for gennemførsel af temabaserede borgermøder i forbindelse med interessenthøring med henblik på politisk stillingtagen til formen for borgermøderne.

  Beskrivelse af sagen

  Af den vedtagne budgetproces fremgår, at processen kører i tre spor: ét spor med budget- og benchmarkinganalyser, ét spor med udarbejdelse af budgetforslag på baggrund af drøftelser i Byrådet, og ét med udarbejdelse af budgetforslag på baggrund af drøftelser i fagudvalgene.

  Administrationen har udarbejdet en række budgetforslag på baggrund af de forslag og idéer til omprioriteringer, som Byrådet pegede på ved budgetseminaret den 31. januar 2015.

   

  Herudover er der igangsat tre tværgående benchmarking-analyser med henblik på at understøtte arbejdet med omprioriteringsforslag. Analyserne omhandler henholdsvis sygefravær, arbejdstilrettelæggelse og produktivitet samt ejendomsområdet. På nuværende tidspunkt har det ikke været muligt, at udarbejde analysen på ejendomsområdet, som følge af manglende data fra sammenligningskommuner.

  I fagudvalgssporet har fagudvalgene udarbejdet konkrete budgetønsker, omprioriteringsforslag, investeringsforslag og anlægsønsker på baggrund af drøftelser i udvalget, dialog med administrationen og CMU´er samt de ideer og forslag, der er indhentet fra interessenter.

   

  På budgetseminar den 29. april har Byrådet drøftet prioritering af budgetforslag, benchmarkinganalyser vedr. sygefravær og produktivitet og i forlængelse heraf behovet for udarbejdelse af nye budgetforslag. Af bilag 3 fremgår oversigt med tilkendegivelser vedr. budgetforslag fra byråd og fagudvalg i forbindelse med gruppearbejdet på budgetseminaret.

   

  Alle grupper tilkendegav ønske om, at administrationen arbejder videre med benchmarkinganalyserne, herunder om det kan føre til konkrete budgetforslag.

   

  Herudover blev der rejst følgende spørgsmål og idéer:

   

  • Der blev rejst idé om, at der arbejdes videre med mulige perspektiver ved områdeledelse og netværksledelse på børne- og ungeområdet.

  Svar: Der arbejdes i øjeblikket med emnet i selvstændig sag, som forelægges i maj måned.

  • Der blev rejst idé om, at se på praksis for fastlæggelse af udgifter til rådgivnings vedr. anlægssager.

  Svar: Der er vedtaget ny model for fastlæggelse af udgifter til rådgivning. Modellen sikrer sammenhæng mellem udgiften og den konkrete tid anvendt på rådgivning. Det betyder at det fremadrettet vil variere hvilke udgifter en given anlægssag har til bl.a. rådgivning.

  • Der blev rejst idé om, at der ses på mulighederne ved fælles retningslinjer for kompetenceudvikling. Herunder ensretning og bedre koordinering af kompetenceudviklingstilbud.

  Svar: Administrationen vil se på udarbejdelse af et konkret forslag.

  • Fokus på håndtering af stigende antal flygtninge ifm. budgettet. Herunder boliger.

  Svar: Administrationen er opmærksom på problemstillingen og er i gang med at analysere det nærmere. Det vil evt. blive adresseret i forbindelse med den tekniske budgetlægning og herunder blive forelagt til politisk stillingtagen.

  • Ønsker uddybning af sammenligning i økonomi ved hhv. dagpleje og institutioner.

  Svar: Et svar på spørgsmålet vil blive lagt på portalen.

   

  Vurdering

  Direktionen vurderer, at administrationen med inspiration fra benchmarkinganalyse vedr. sygefravær kan udarbejde et konkret budgetforslag. Det vil dog være en forudsætning, at et budgetforslag kombineres med en investeringstankegang, hvor der ses på, hvor der er behov for en investering for at reducere sygefraværet og dermed behovet for at anvende vikarer.”

   

  Direktionen vil vurdere jf. de politiske tilkendegivelser om benchmarkinganalysen vedr. produktivitet giver mulighed for at arbejde videre med de analyserede områder for at finde konkrete budgetforslag.

   

  Borgermøder

  Der afholdes interessenthøring i maj og juni. Som led i interessenthøring afholder fagudvalgene tematiserede borgermøder i forbindelse med de ordinære fagudvalgsmøder i maj 2015. Der er vedlagt plan for gennemførelse af borgermøderne (bilag 4). For at sikre borgere og interessenter tilstrækkelig tid til at forholde sig til det omfattende høringsmateriale anbefales det, at materialet publiceres allerede efter møde i økonomiudvalget den 4. maj med forbehold for Byrådets efterfølgende behandling.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Indstilling

  Direktionen indstiller:

  1. at administrationen bemyndiges til at udarbejde forslag i relation til sygefravær mhp. at forslag indarbejdes i høringsmaterialet.
  2. at administrationen bemyndiges til at arbejde videre på basis af benchmarkinganalyser med henblik på eventuel udarbejdelse af budgetforslag.
  3. at høringsmaterialet publiceres efter økonomiudvalgsmødet med forbehold for Byrådets behandling
  4. at plan for gennemførelse af borgermøder godkendes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2015

  Indstillingen anbefales godkendt med bemærkning om, at omprioriteringsforslag ØUA1 og ØUB1 erstattes af nyt forslag ØUC1 indeholdende regulering af lønsum på konto 6 ved tvungen vakancetid. Herudover udgår omprioriteringsforslagene ØU2, ØU4, PBU2, PBU4, ÆGU1, SAMU3 og SAMU4 samt budgetforslagene BUU1, BUU2, KTU1 og KMU1.