Du er her

Økonomiudvalget - 06-03-2006

Økonomiudvalget - 06-03-2006

Dato: Mandag den 6. marts 2006 Tid: Kl. 16:00
Udvalg/Råd: Økonomiudvalget
Dokument: 32006.pdf
 • Punkt 1 Budgetmæssige konsekvenser

  Indledning

  Kommunens samlede kassebeholdning er pr. 26. februar 2006 opgjort til 151,4 mio. kr.

   

  Beskrivelse af sagen

  Grafen - se bilag ´Budgetmæssige konsekvenser - Økonomiudvalgets møde 6/3 2006´ - viser henholdsvis samlet og gennemsnitlig kassebeholdning gennem det seneste år.

   

  Gennemsnitsbeholdning er beregnet over 1 år efter Indenrigsministeriets regler. Opgørelsen omfatter perioden 27. februar 2005 - 26. februar 2006

   

  I opgørelsen er ikke fratrukket 29,3 mio. kr., som Ringsted Kommune  deponerer i perioden 1/10 2005 - 1/1 2007 jf. lov om midlertidig binding af kommunernes overskudslikviditet.

  Høring

  Ingen

  Vurdering

  Ingen

  Økonomi

  De budgetmæssige konsekvenser og ultimobeholdninger er opgjort til:

  Beløb i mio. kr.

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  Budgetmæssige konsekvenser af Byrådets møde 6/2 2006:

  Skattefinansieret:

   

   

   

   

   

  Genåbning budget 2006

   

  9,4

   

   

   

  Budgetmæssige konsekvenser af dette møde:

  Skattefinansieret:

   

   

   

   

   

  Låneramme 2005

   

   

   

   

   

  Tab af lånemulighed

  -2,1

   

   

   

   

  Overførsel til 2006

  -50,3

  50,3

   

   

   

  Dispensation fra låneramme 2006

   

  22,0

   

   

   

  Ydelser på dispensationslån

   

  -1,1

  -1,4

  -1,4

  -1,4

  Ringsted Ny Svømmehal

   

   

  -1,0

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beløb i mio. kr. 2005 2006 2007 2008 2009
  Samlet beholdning ultimo året 18 47 49 50 53
  Forsyningsvirksomhedernes del heraf:  
    Kloak 40 28 10 4  
    Renovation 3 7 12
    Varmeforsyning 12 9  
    Vandforsyning 13 14 14 14 8
  Skattefinansieret
  beholdning ultimo året
  -47 -5 22 25 34
     
  Skattefinansieret beholdnings
  sammensætning:
   
  Forsyningsvirksomhedernes gæld:  
    Kloak -8
    Renovation -6 -1  
    Varmeforsyning -11 -14 -15
  Øvrig skattefinansieret
  beholdning
  -41 -3 34 39 56
  I alt skattefinansieret
  beholdning
  -47 -5 22 25 34
     
  Skattefinansieret beholdning
  oprindelig budget 2006
  -4 -23 4 3 13

  Restgæld på kommunens lån (excl. selvejende institutioner) er opgjort til:

  Restgæld i mio kr. ult. året 2005 2006 2007 2008 2009
  Kommunelån 291,7 347,8 354,2 367,3 372,3
  Lån til ældre- og handicapboliger 68,2 65,4 62,2 58,8 55,2
  I alt restgæld ult. året 359,9 413,2 416,4 426,1 427,5

  Indstilling

  Ingen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2006

  Til efterretning. 
 • Punkt 2 Procedure ved ansættelse af ny kommunaldirektør(Lukket)

 • Punkt 3 Validering af budget 2006 for Sundhed og ældre

  Indledning

  Økonomiudvalget besluttede den 30. august 2005, at igangsætte en økonomisk analyse på baggrund af en forventet større budgetoverskridelse. Denne analyse er nu udarbejdet og foreligger i form af et valideret budget for budget 2006 for politikområdet Sundhed og ældre.

  Der vil på mødet blive orienteret om det validerede budget.

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2006

  Der blev givet en orientering om valideret budget for 2006. Herefter blev kommunaldirektørens indstilling om at tage orienteringen til efterretning tiltrådt.

   

  Udvalget vedtog endvidere:

  1. at den aktivitetsbaserede ressourcetildelingsmodel videreudvikles
  2. at administrationen - med ekstern konsulentbistand - udarbejder tre scenarier til brug for budgetseminar.
 • Punkt 4 Budget 2007

  Indledning

  Der vil som opstart på budgetlægningen for 2007 på mødet blive forelagt foreløbigt regnskab for 2005 samt dettes gennemslag for årene 2006 til 2009.

  Indstilling

  Økonomichefen indstiller, at orienteringen om foreløbigt regnskab 2005 tages til efterretning.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2006

  Der blev uddelt bilag: "Opgørelse af strukturel ubalance som konsekvens af a) foreløbigt regnskab 2005´s gennemslag på budget 2006 til 2009 samt b) udligningsreform. Bilaget blev gennemgået, hvorefter indstillingen blev tiltrådt.  
 • Punkt 5 Tids- aktivitetsplan for Byrådets arbejde med budget og regnskab i 2006

  Indledning

  Der vil til mødet foreligge forslag til tids- og aktivitetsplan.

  Indstilling

  Økonomichefen indstiller, at tids- og aktivitetsplan drøftes og godkendes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2006

  Der blev uddelt oplæg af 6. marts 2006 om budgetlægningen 2007 til drøftelse.

  Oplægget blev godkendt.

   

 • Punkt 6 Optagelse af lån

  Indledning

  Ringsted Kommunes låneramme for 2005 er nu opgjort og giver mulighed for at optage lån på 43,3 mio. kr. Hvis lånemuligheden ikke skal fortabes, skal lån være optaget senest med udgangen af marts måned 2006.

  Beskrivelse af sagen

       
    Låneramme 2005: Mio. kr.
    Energibesparende foranstaltninger 0,7
    Byfornyelse og boligforbedring 0,9
    Spildevandsanlæg 20,4
    Varmeforsyningsanlæg 4,7
    Grundkapital almennyttigt boligbyggeri 2,0
    Udlån til betaling af ejendomsskat mv. 1,5
    Skolebyggeri 9,9
    Generel dispensation fra Indenrigsministeriet 3,2
       
    Låneramme 2005 i alt 43,3
       
    Låneramme overført fra 2004 37,8
       
    Provenu af lånoptagelse i 2005 -37,8
       
    Låneramme, hvor lån optages i marts 2006 43,3

  Ud over denne lånemulighed har Indenrigs- og Sundhedsministeriet meddelt dispensation fra lånerammen i 2006 på 12 mio. kr. til vækstrelaterede anlægsprojekter og på 10 mio. kr. til svømmehalsbyggeri.

  Høring

  KommuneKredit har udarbejdet rapport om evaluering af Ringsted Kommunes lånepolitik.

  Vurdering

  På baggrund af denne rapport vil et lån med en 25-årig løbetid kunne anbefales optaget på basis af konverterbare obligationer for dermed at udnytte muligheden for at fastlåse den lave rente i lånets løbetid.

  Den effektive rente er for tiden ca. 4,1 % for et 25-årigt obligationslån og forventes at være svagt stigende over de næste 1 – 1½ år. Derfor kan det vise sig fordelagtigt samtidig at hjemtage lån på de 22 mio. kr., som dispensationerne til 2006 lyder på.

  Som bilag ses: ´Låneforslag på 2 obligationslån fra Kommunekredit´

  Økonomi

  I 2005 mistes låneadgang på 2,1 mio. kr. Der overføres låneindtægt på 43,3 mio kr. fra 2005 til 2006.

  I 2006 forøges indtægterne med 22,0 mio. kr. som følge af lånedispensationen. Samtidig optages udgift til ydelser på lån med 1,1 mio. kr. i 2006 og 1,4 mio .kr. i hvert af de følgende år.

  Indstilling

  Økonomichefen indstiller, at der nu optages 25-årige konvertible obligationslån på 43,3 mio. kr. til opfyldelse af låneramme 2005 og på 22 mio kr. til vækstrelaterede anlægsprojekter og svømmehalsbyggeri.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2006

  Indstillingen anbefales. 

 • Punkt 7 Principper for udlejning af overskudskapacitet på IT infrastruktur

  Indledning

  I Ringsted centrale by, Ringsted Syd og Benløse råder kommunen i dag over et moderne fibernetværk som er fremtidssikret. Det betyder i praksis at der i store dele af netværket er en overkapacitet i forhold til hvad der er behov for nu og i den nærmeste fremtid.

  I den forbindelse vil det være fornuftigt udleje overskudskapacitet i de bynære områder og bruge gevinsten til at forstærke IT infrastrukturen og båndbredden til skoler og institutioner i kommunens landdistrikter.

  Beskrivelse af sagen

  Den kabling som er trukket fra 1999-2003 er efterhånden udnyttet fuldt ud. Det skyldes blandt andet, at der anvendes IT til stadig flere opgaver i kommunen, både centralt og decentralt. Endvidere installeres der stadig flere PC`ere på kommunens arbejdspladser.  Endvidere er IT-systemerne blevet langt mere avancerede, hvilket øger belastningen på hele infrastrukturen.

   

  I forbindelse med forstærkningen af lysledere til IT infrastrukturen i 2004 og 2005 er det sikret, at båndbredden til Kommunens administration, skoler og institutioner er dækket mindst 10 år ud i fremtiden for Ringsted centrale by, Ringsted syd og Benløse. Efter de 10 år er det forholdsvis billigt at forstærke med yderligere fiber, idet den nye infrastruktur er lagt i trækrør. Nogle af disse trækrør er dimensioneret, så der er kapacitet til kommunal IT i 10-20 år.

   

  De øgede krav til båndbredden fortsætter. Det er derfor en af de helt store udfordringer i de kommende år løbende at sørge for, at Kommunenettet forstærkes, dels med lysledere hvor det er muligt, og med bedre lejede forbindelser, hvor dette er muligt.

   

  I den forbindelse vil det være fornuftigt udleje overskudskapacitet i de bynære områder og bruge gevinsten til at forstærke IT infrastrukturen og båndbredden til skoler og institutioner i kommunens landdistrikter. Det kan dels ske gennem egne lysledere, gennem partnerskabs aftaler med private udbydere af datanet, og gennem lejede forbindelser.

   

  Forslag om udlejning af ledig plads i rør:

  En aftale laves som leje af retten til plads i rør på en given strækning. Aftalen kan evt. begrænses til en periode (10 -20 år), hvorefter en evt. forlængelse skal genforhandles.  Såfremt en af parterne ikke ønsker forlængelse af en lejeperiode skal aftalen opsiges med mindst 1 års varsel.

  Forslag om udlejning af ledige lyslederfibre:

  En aftale laves som leje af et antal fiberpar for en tidsbegrænset periode på 5 – 10 år, hvorefter evt. forlængelse skal genforhandles. Såfremt en af parterne ikke ønsker forlængelse af en lejeperiode skal aftalen opsiges med mindst 1 års varsel.

  Høring

  Ingen

  Vurdering

  Da overskudskapaciteten er opstået ved varetagelsen af en kommunal opgave, nemlig etablering og udbygning af et datanetværk til brug for data og telefonforbindelser mellem kommunens institutioner, og da overkapaciteten ikke kan afskaffes, vurderes det, at kommunen vil kunne sælge/udleje overskydende kapacitet i dette tilfælde. Dette forudsætter naturligvis, at det sker på markedsvilkår.

  Det skal selvfølgelig være åbenlyst, at der ikke udlejes kapacitet som kommunen selv har brug for i den givne lejeperiode.

  Økonomi

  Indtægter ved udlejning af overskudskapacitet i de bynære områder anvendes til at forstærke IT infrastrukturen og båndbredden til skoler og institutioner i kommunens landdistrikter.

  Indstilling

  Økonomichefen indstiller, at forslagene om udlejning af ledig plads i rør og af ledige lyslederfibre godkendes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2006

  Indstillingen blev tiltrådt. Med den tilføjelse, at Økonomiudvalget modtager årlig orientering om økonomien. 

  Ej til stede: Michel Steen-Hansen.

   

 • Punkt 8 Erhvervsstrategi

  Beskrivelse af sagen

  Økonomiudvalget har gennem længere tid arbejdet på at udforme en erhvervsstrategi/erhvervspolitik for Ringsted kommune. Desuden ville man vurdere METs fremtidige rolle heri.

   

  NIRAS konsulenterne A/S har bidraget til afklaringen med et diskussionsoplæg om fremtidens erhvervs- og turistpolitik, tidligere udsendt som bilag 228/2005.

   

  Og METs bestyrelse er blevet bedt om at bidrage med et oplæg til Økonomiudvalget om METs holdning til spørgsmålet.

   

  Der foreligger nu ´høringssvar fra METs bestyrelse´. 

   

  Økonomiudvalget besluttede den 3. oktober 2005, pkt. 181, at:

  • der stiles mod en løsning med ansættelse af en kommunal udviklingschef/erhvervskoordinator, der samtidig leder erhvervssekretariatet/kontoret.

  • MET anmodes om at fremkomme med forslag til, hvilke opgaver det fremtidige erhvervsrådsarbejde skal løse samt organiseringen af dette med udgangspunkt i NIRAS debatoplæg.

  • NIRAS anmodes om at udforme et forslag til opgaveløsning og stillingsprofil for en fremtidig udviklingschef/erhvervs­koordinator.

  METs bestyrelse har afholdt et stormøde med repræsentanter fra erhvervslivet i Ringsted om spørgsmålet den 11. januar 2006.

   

  Kommunen har bedt NIRAS konsulenterne udforme et forslag til opgaveløsning og stillingsprofil for en fremtidig udviklingschef/erhvervskoordinator. Dette forslag blev udleveret i Økonomiudvalget den 7. november 2005 som bilag 284/2005.

   

  Økonomiudvalget besluttede den 7. november 2005, at oversende dette forslag til stillingsprofil for en fremtidig udviklingschef/erhvervskoordinator til kommentering hos METs bestyrelse, samt at yderligere beslutning om erhvervsstrategi afventer høringssvar fra MET.

   

  Fraværende ved mødet var Svend Erik Jakobsen og Rasmus Kristensen.

  Høring

  Bilag ´høringssvar fra METs bestyrelse´. 

  Vurdering

  Borgmesteren har - sammen med med repræsentanter fra MET´s bestyrelse - arbejdet videre på høringssvaret fra MET. Resultatet af dette arbejde foreligger nu som "Revideret bilag vedr. fremtidig struktur".

  Det er aftalt mellem parterne, at det reviderede bilag behandles på Økonomiudvalgets møde den 6. marts og på bestyrelsesmøde i MET den 7. marts.

  Økonomi

  Ingen

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at Økonomiudvalget tilkendegiver over for MET´s bestyrelse, at kommunen ønsker at gennemføre forslagene beskrevet i "Revideret bilag vedr. fremtidig struktur".

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2006

  Indstillingen blev tiltrådt.

  Ej til stede: Michel Steen-Hansen.

   
 • Punkt 9 Agenda 21 i relation til styrelsesvedtægten

  Indledning

  Det har været overvejet, om det vil være hensigtsmæssigt at lade Agenda 21-projektet henhøre under Økonomiudvalgets ressortområde.

  Beskrivelse af sagen

  Projektet vedr. Agenda 21 har hidtil de facto været placeret i Miljø- og Teknikudvalget.

  Høring

  Ingen.

  Vurdering

  Ud fra en juridisk vurdering kan man godt lade Agenda 21 henhøre under Økonomiudvalget område uden en styrelsesvedtægtsændring, idet der i styrelseslovens § 10, stk. 4 står, at Økonomiudvalget forestår kommunens planlægning, bortset fra lokalplaner. Man kan godt betragte Agenda 21-projektet som en del af kommunens planlægning indenfor mange områder, da det handler om miljømæssig, social og økonomisk bæredygtig udvikling. Og som der står i kommunens Agenda 21-strategi, så er bæredygtig udvikling ét af nøgleordene indenfor planlægning.

  Selvom man således godt kan indfortolke Agenda 21 som hørende under Økonomiudvalgets resortområde, har projektet de facto været placeret i Miljø- og Teknikudvalget.

  Sagen bliver derfor hermed forelagt Økonomiudvalget m.h.p. på en vurdering af, hvorvidt opgaven skal flyttes "tilbage" til Økonomiudvalget.

  Økonomi

  Ingen

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at opgaven vedr. Agenda 21 fremover henhører under Økonomiudvalget.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2006

  Indstillingen blev tiltrådt.

  Ej til stede: Michel Steen-Hansen.

   
 • Punkt 10 Kompetencefordeling - Delegation fra politisk niveau til administrativt niveau

  Indledning

  Borgmesteren har anmodet om at få optaget en sag på dagsordenen, som beskriver den generelle delegation, der aktuelt er gældende mellem det politiske niveau og forvaltningen/administrationen, forstået som hele den kommunale administration.

  Sagen udsat til næste møde.

  Beskrivelse af sagen

  Delegation betyder, at en overordnet, f.eks. kommunalbestyrelsen eller et udvalg, overlader handlefrihed og beslutningskompetence til medarbejderne.

  At delegere til en medarbejder betyder, at de ansatte skal træffe beslutning på kommunalbestyrelsens vegne. Det vil sige, at de principielt skal træffe den afgørelse, kommunalbestyrelsen ville have truffet, hvis den fik sagen forelagt.

  Delegation sker f.eks. gennem beslutning om kompetencefordelingsplan, konkret delegation, organisationsplan og stillingsbeskrivelser.

  Gældende lovgrundlag for Byrådets og udvalgenes delegation samt beskrivelse af den aktuelle delegation mellem politisk niveau og administrativt niveau ses af bilag "Notat om generelle delegationer pr 1. januar 2006".

  Notatet er opdelt i følgende hovedpunkter:

  • Lovgrundlag som bestemmer, hvad der kan eller ikke kan delegeres.

  • Generel delegation, som vedrører hele forvaltningens virke, vedtaget af Byrådet.

  • Delegation, som har fundet sted mellem det enkelte stående udvalg og forvaltningen.

  Høring

  Efter behandling i Økonomiudvalget sendes sagen til behandling i fagudvalgene med henblik på drøftelse af status og evt. ønske om ændringer.

  Vurdering

  Notatet er udtryk for gældende delegation. Det kan ikke udelukkes, at der kan foreligge delegation af ældre dato, som ikke er med, ligesom der kan være tale om sædvaner, som aldrig er vedtaget udtrykkeligt.

  Økonomi

  Ingen

  Indstilling

  Økonomiudvalget vedtog den 30. januar 2006, at oversende sagen til fagudvalgene til behandling med henblik på at drøfte, om man ønsker ændringer i den eksisterende kompetencefordeling.

   

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 21-02-2006

  Sagen drøftet.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 22-02-2006

  Forvaltningen udarbejder forslag til kompetenceplan med udgangspunkt i gældende budget til behandling på udvalgets næste møde.

  Ej til stede: SEJ

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-02-2006

  Med udgangspunkt i det gældende budgets bevillingsoversigt udarbejdes forslag til kompetenceplan til behandling på udvalgets næste møde.

  Supplerende sagsfremstilling

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 20-02-2006

  Afgørelser om hjælp til frivilligt socialt arbejde orienteres i udvalget under orientering fra forvaltningen.

  Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 27-02-2006

  Udvalget får udarbejdet en aktuel kompetenceplan for udvalgets ansvarsområder.

  Ej til stede: Bent Pedersen

  Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den 27-02-2006

  Udvalget anmodede forvaltningen om at komme med konkrete forslag til delegering.

  Ej til stede: BJ

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2006

  Til efterretning.

   

 • Punkt 11 Anbringelsesreform, temadrøftelse

  Indledning

  Den 14. april 2004 indgik en lang række partier i Folketinget forlig om anbringelsesreformen.

  Beskrivelse af sagen

  Forliget er efterfølgende blevet udmøntet i en række lovændringer, og anbringelsesreformen skal implementeres i kommunerne således, at den er fuldt gennemført ved starten af 2007.

  De væsentlige punkter i forliget er:

  • tidlig indsats
  • bedre kvalitet og kontinuitet for udsatte børn
  • bedre sagsbehandling
  • bedre uddannelse af sagsbehandlere
  • mere fokus på anbragte børns skolegang
  • børns retssikkerhed styrkes
  • øget efterværn
  • ny aflønningsmodel
  • økonomi og faglighed
  • stærkere kontrol med kommunerne
  • implementering, opfølgning, proces og finansiering.

  Forvaltningen vil i mødet give en orientering om anbringelsesreformens indhold og konsekvenser.

  Høring

  Ingen

  Vurdering

  Ingen

  Økonomi

  Kommunerne er kompenseret for merudgifterne via de generelle tilskud. Denne kompensation er ikke overført til Børne- og Undervisningsudvalgets budget.

  Indstilling

  Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 22-02-2006

  Orienteringen taget til efterretning. Det anbefales at den økonomiske kompensation Ringsted Kommune har modtaget over de generelle tilskud tilgår området. Punktet videresendes til behandling i Økonomiudvalget.

   

  Punktet genoptages på Børne- og Undervisningsudvalgets martsmøde.

  Ej til stede: SEJ

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2006

  Indstillingen tiltrædes. 

  Ej til stede: Michel Steen-Hansen. 

 • Punkt 12 Ringsted Kongrescenter, vedligeholdelse

  Indledning

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 22. december 2005, at sagen vedr. vedligeholdelsesplan for Ringsted Kongrescenter skulle genoptages.

  Beskrivelse af sagen

  Af det vedtagne regnskab for 2003 fremgår det, at ”en del af restbudget på husleje (1 mio. kr.) skal anvendes til vedligeholdelse af Kongrescenteret. Beløbet overføres til 2005 og afventer udarbejdelse af driftsplan.”

  Kultur- og Serviceudvalget havde den 21. april 2005 anbefalet, at hele beløbet blev overført til Kongrescenterets institutionsbevilling for 2005.

  Ved købet af Ringsted Kongrescenter blev spørgsmålet om fejl og mangler ved bygningen behandlet. Der blev ikke fastsat et endeligt beløb, men det fremgår af forhandlingerne, at det skønnes at udgøre et beløb på mellem 150.000 og 350.000 kr.. Den største enkeltpost, der blev behandlet, var tilstanden af gulvet i kongressalen, idet sælger anførte, at den problematiske tilstand af gulvet først og fremmest skyldtes brugeradfærden og ikke skyldtes almindeligt slid.

  I lighed med øvrige institutioner er der nu foretaget en gennemgang af bygningen med henblik på at sikre en fremtidig vedligeholdelse, der sikrer bygningen mod nedbrydning. Der har i lighed med øvrige bygninger været tale om en visuel gennemgang, dvs. at der ikke er taget højde for skjulte installationer, fast inventar og lignende.

  Det fremgår af driftsplanen, at der vil være tale om et årligt vedligeholdelsesbehov på 323.000 kr. svarende til en kvadratmeterpris på 87 kr. Til genopretning anbefales afsat 257.000 kr.

  Der er i 2005 blevet gennemført en række vedligeholdelsesarbejder, bl.a. er der blevet lagt nyt gulv i kongressalen. Vedligeholdelsesmæssigt var det kun påtrængende at udskifte halvdelen af gulvet her og nu. Tribunen har gennemgået en meget gennemgribende reparation, nødlys m.m. er blevet opdateret, gardiner i banketsal er udskiftet, og der er gennemført nødvendige malerarbejder/farveskift. Dette skal bl.a. ses i lyset af tidligere udarbejdet rapport fra Nellemannkonsulenterne, hvilken konkluderede, at Kongrescenteret generelt fremstod som nedslidt. Der kan i de kommende år forventes væsentlige udskiftninger af inventar.

  Høring

  Ingen

  Vurdering

  Det er forvaltningens vurdering, at det, hvis Kongrescenteret i fremtiden skal fremstå som et attraktivt kursus- og koncertsted, vil være nødvendigt at opprioritere den løbende vedligeholdelse og udskiftning af inventar. Og at dette finansieres af det beløb, der udgør differencen på den tidligere husleje og de nuværende renter og afdrag.

  Økonomi

  Forvaltningen anbefaler, at der for 2006 og efterfølgende år afsættes mindst 350.000 kr. til vedligeholdelse af Kongrescenteret jf. vedligeholdelsesplan udarbejdet af KE-Rådgivning.

  Indstilling

  Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at:

  • udvalget tager stilling til hvor stort beløb, der skal overføres fra 2004 til 2005, jf. bemærkning i regnskabet,

  • der afsættes 350.000 kr. til bygningsvedligeholdelse i 2005 og efterfølgende år, finansieret af differencen mellem den tidligere leje  og  nuværende renter/afdrag.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-02-2006

  Udvalget anbefaler, at det fulde beløb (jf. afsnit 5.1.2, Regnskab 2004) overføres.

  Udvalget anbefaler, at der afsættes 350.000 kr. årligt til løbende bygningsvedligeholdelse.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2006

  Tiltrådt.

  Ej til stede: Michel Steen-Hansen

   
 • Punkt 13 Ringsted Ny Svømmehal(Lukket)

 • Punkt 14 Tiltrædelser og fratrædelser 4. kvartal 2005

  Indledning

  Oversigt over tiltrædelser og fratrædelser i 4. kvartal 2005 (1. oktober - 31. december) kan ses i bilagene ´Lister tiltrådt´ og ´Lister fratrådte´. Kopier af breve vedr. uansøgt afsked er i sagen i sagsvognen.

  Indstilling

  Personalechefen indstiller, at oversigten tages til efterretning.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2006

  Indstillingen blev tiltrådt.

  Ej til stede: Michel Steen-Hansen.

   

   
 • Punkt 15 Udbud af ejendommen Sct. Bendtsgade 6(Lukket)

 • Punkt 16 Godkendelse af videresalg af erhvervsgrund - del af matr.nr. 40 ac Ringsted Markjorder(Lukket)

 • Punkt 17 Kloakering af jordbrugsparceller ved Kløvermarken

  Indledning

  I forbindelse med forestående byggemodning af lokalplan 164 området: Jordbrugsparceller i Farendløse ved Kløvermarken og Farendløsevej, ansøges om bevilling til udførelse af kloakanlæg.

  Beskrivelse af sagen

  Lokalplanforslag 164, som muliggør udstykning af 8 jordbrugsparceller, forventes vedtaget i Byrådet den 13. marts 2006.

  I umiddelbar tilslutning til vedtagelsen forventer ejeren af arealet at påbegynde byggemodningen. Kloakforsyningen, som har forsyningspligt, skal i denne forbindelse fremføre kloak til de enkelte jordbrugsparceller.

  Med henblik på en nødvendig og rationel koordinering af byggemodningsarbejderne, vil der blive søgt indgået en entrepriseaftale med ”byggemodneren”, baseret på tidligere licitationsresultater.

  Høring

  Der er ikke foretaget høringer.

  Vurdering

  Som anført under ”beskrivelse af sagen”.

  Økonomi

  Udgifterne til kloak forventes at beløbe sig til 170.000 kr.

  Udgifterne vil kunne afholdes under de i budgettet afsatte rådighedsbeløb ”kloakering anden byudvikling og åbent land”.

  Tilslutningsbidrag til kloak er optaget som nettobeløb, hvorfor nettopåvirkningen vil være en udgift på 8.680 kr.

  Indstilling

  Teknisk direktør indstiller, at der bevilges anlægsmidler på 170.000 kr. til kloak samt indtægtsbevilling på 178.680 kr. til kloak

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 21-02-2006

  Anbefales

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2006

  Anbefales.

  Ej til stede:  Michel Steen-Hansen.

   
 • Punkt 18 Kloakprojekt Jystrup

  Indledning

  Der er planlagt og tidligere bevilliget midler til renovering af kloakledning mellem Jystrup Bygade og trixanlægget ved Avnsbjergvej, og til tilslutning til offentlig kloak af 4 ejendomme nord for Jystrup. I forbindelse med forestående byggemodning af lokalplan 150 - Boliger ved Avnsbjergvej i Jystrup og tilslutning af denne samles projekterne under et, og der søges om anlægsbevilling/tillægsbevilling til disse projekter.

  Beskrivelse af sagen

  Med den nye udstykning - Bymarken - skal der etableres detailkloak til 30 parceller. Området separatkloakeres, og for at få fordel af det i form af reduktion af overløbsmængderne fra fællessystemet til Jystrup sø anlægges en ca. 200 meter ny regnvandsledning fra den nye udstykning  til trixanlægget. Det eksisterende udløb i form af en ældre betonledning forventes benyttet. Der etableres olieudskiller med sandfang inden udløb til Jystrup sø.

  Nord for området er 4 boliger, som tidligere er besluttet tilsluttet offentlig kloak, idet Byrådet den 9. april 2001, har bevilget 110.000 kr. til etablering af kloakanlæg i Avnsbjergvej for tilslutning af Slettebjergvej 21 og 3 boliger mere. Som følge af spildevandsplan 2005, inddrages nu yderligere 3 ejendomme (Avnsbjergvej 31, 30, 24) længere nord for Jystrup by. Der anlægges ca. 450 meter ny hovedkloakledning langs Avnsbjergvej. Spildevandsledningen udføres dels som tryksat system med små pumpestationer og dels som gravitationsledning

  Byrådet har desuden den 11.september 2000 bevilget 300.000 kr. til ny kloakledning mellem trixanlægget og Jystrup Bygade 13/14 til aflastning af en gammel ledning beliggende mellem husene og søbredden. Ledningsanlægget er ikke udført og planlægges nu etableret sammen med de øvrige anlægsarbejder 

  Høring

  Der er ikke foretaget høringer.

  Vurdering

  Som anført under "beskrivelse af sagen".

  Økonomi

  De samlede udgifter anslås til 2,3 mio. kr. og de foreslås finansieret dels ved tidligere givne anlægsbevillinger på 110.000 kr. til etablering af kloakanlæg i Avnsbjergvej samt 300.000 kr. til ny kloakledning mellem trixanlægget og Jystrup Bygade 13/14. Resten 1,9 mio. kr. finansieres af det på investeringsoversigten for 2006 afsatte rådighedsbeløb/budget til kloakering, anden byudvikling og åbent land. Rest udgør herefter 11,7 mio. kr.

  Den samlede indtægt anslås til 1,2 mio.kr., og foreslås finansieret af det for 2006 afsatte rådighedsbeløb/budget til kloakering, anden byudvikling og åbent land. Rest udgør herefter 0,1 mio. kr.

  Indstilling

  Teknisk direktør indstiller, at der gives en anlægsbevilling på udgifter på 2,3 mio. kr. til diverse kloakanlæg i Jystrup, og indtægter på 1,2 mio. kr. for tilslutningsbidrag, samt at det finansieres som beskrevet.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 21-02-2006

  Anbefales.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2006

  Anbefales.

  Ej til stede:  Michel Steen-Hansen.

   
 • Punkt 19 Kloakering af Volden

  Indledning

  I forbindelse med forestående byggemodning af område B9 i lokalplan 80, Klosterparken, ansøges om anlægsbevilling til udførelse af kloakanlæg.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet har den 12. september 2005 godkendt anlægsbevillinger til vand- og fjernvarme, og på det tidspunkt havde grundejeren ikke planer om yderligere udstykning. Forudsætningerne er nu ændret, og der udstykkes 75 ejerboliger. På grund af udstykningen i ejerboliger, er det kloakforsyningen, der skal forestå detailkloakeringen frem til de enkelte grundgrænser.

  Høring

  Der er ikke foretaget nogen høring.

  Vurdering

  Som anført under "beskrivelse af sagen".

  Økonomi

  Detailkloakeringen forventes at koste 1,0 mio. kr. Tilslutningsbidraget for 75 boliger andrager 2,8 mio. kr. Såvel udgifter som indtægter kan finansieres af det på investeringsoversigten for 2006 afsatte budget til kloakering anden byudvikling og åbent land. Rest udgør herefter 13,6 mio. kr. i udgifter og 1,3 mio. kr. i indtægter.

  Indstilling

  Teknisk direktør indstiller, at der søges en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. i udgift og 2,8 mio. kr. i indtægt finansieret som foreslået.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 21-02-2006

  Anbefales.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2006

  Anbefales.

  Ej til stede:  Michel Steen-Hansen.

   
 • Punkt 20 Dispensation til fastsættelse af lavere tilslutningsbidrag - Dyssegårdsvej.

  Indledning

  En ny erhvervsejendom, som er under etablering på Dyssegårdsvej, har på møde anmodet om at lovens muligheder for fastsættelse af et lavere tilslutningsbidrag tages i anvendelse, idet man finder at udgifterne ved kloakeringen vil være ude af proportioner med indtægten, og at spildevandssystemet langt fra belastes som der ville være mulighed for.

  Beskrivelse af sagen

  Lov om betalingsvedtægter giver mulighed for at der kan fastsættes et lavere tilslutningsbidrag, hvis at standardtilslutningsbidraget er ude af proportioner med de faktisk afholdte udgifter og den faktiske afledning. Der er ikke tale om en generel dispensationsadgang, hvorfor der i hvert enkelt tilfælde skal foretages en konkret vurdering.

  Byrådet har tidligere vedtaget et generelt administrationsgrundlag til anvendelse i forbindelse med anmodning om fastsættelse af et lavere tilslutningsbidrag. Det er bl.a. bestemt at sager om dispensation kun tages op i tilfælde af, at tilslutningsbidraget overstiger anlægsudgifterne tillagt 50%.

  Området der ønskes dispenseret for er et ca. 8,9 ha. stort område af erhvervsarealet ved Dyssegårdsvej. Et overslag over forventede udgifter og indtægter viser en samlet anlægsudgift på 6,1 mio.kr., og en samlet indtægt på 14,0 mio.kr. (2006-tal), hvilket indebærer at 50 % forudsætningen er tilstede. Med anvendelse af standardtilslutningsbidraget skal der for erhvervsgrunden betales et samlet tilslutningsbidrag på 4,17 mio.kr. De nødvendige anlæg er etableret, og med den ansøgte udstykning undgår kloakforsyningen at skulle etablere detailledninger for ca. 1,5 mio. kr.

  Den fra ejendommen afledte spildevandsmængde består af regnvand fra de befæstede arealer, og sanitært spildevand fra mandskabsbygninger, og evt. procesvand fra afvoksning af biler. Regnvandsdelen belaster systemet fuldt ud, og der kan ikke dispenseres for dette. Det årlige vandforbrug fra ejendommen forventes at være ca. 1200 m², hvilket svarer til blot 1-2 % af den tilladelige afløbsmængde.

  Tilslutningsbidraget opdeles i en spildevandsdel og en regnvandsdel i forholdet 40/60 % som groft set afspejler anlægsudgifternes fordeling, og spildevandsandelen kan reduceres til 1 - 2 %, men Byrådet har tidligere besluttet at standardtilslutningsbidraget maksimalt kan fraviges med 35 %, hvilket i dette tilfælde er 1,46 mio. kr.

  Med en udmatrikulering af den bebyggede del og et tillæg til spildevandsplanen, hvori der gives tilladelse til udtræden af kloakopland for spildevand kan der opnås en større reduktion af tilslutningsbidraget (op til 60 %). På forespørgsel oplyser Slagelse, Kalundborg, Holbæk og Roskilde kommuner at de ikke har gjort anvendelse af denne mulighed, men at de ville overveje at tage individuelle hensyn når der er tale om så store p-arealer uden spildevandsafløb.

  Reglen om udtræden af kloakforsyningen er indført i lovgivningen af hensyn til at give f.eks. virksomheder med specielt sammensat spildevand mulighed for at udtræde af kloakforsyningen og selv stå for håndteringen af deres spildevand, men den kan lovligt anvendes her hvis det ønskes. Det vil dog danne præcedens, og at alle fremtidige erhvervsudstykninger vil bede om det samme. Det må forudses at der foretages specielle matrikulære dispositioner for at kunne udnytte denne regel. 

  Det anses ikke for hensigtsmæssigt at åbne muligheden for udtræden af kloakopland i et tillæg i spildevandsplanen idet kloakforsyningen har forsyningspligt når området i planen  er udlagt med offentlig kloak. Anlægsmæssigt og dimensioneringsmæssigt skal kloakforsyningen tage højde for at den store ejendom kan ønskes anvendt til andet, og udstykket i op til 50 parceller, som hver især kan anmode om tilslutning.

  Høring

  Der er ikke foretaget nogen høring.

  Vurdering

  Som under "beskrivelse af sagen".

  Økonomi

  Intet til aktuelle budgetter. Ellers som under "beskrivelse af sagen".

  Indstilling

  Teknisk direktør indstiller, at der gives dispensation til at fravige standardtilslutningsbidraget samt at dette nedsættes i overensstemmelse med det tidligere fastsatte maksimum på 35%, svarende til 1,46 mio. kr.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 21-02-2006

  Anbefales.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2006

  Anbefales.

  Ej til stede:  Michel Steen-Hansen.

   
 • Punkt 21 Dispensation til fastsættelse af lavere tilslutningsbidrag - Klosterparken

  Indledning

  I forbindelse med etablering af indkøbscenter på Klosterparken har ejer af arealet og kommende bygherre anmodet om, at lovens muligheder for fastsættelse af et lavere tilslutningsbidrag tages i anvendelse, idet man finder at udgifterne ved kloakeringen vil være ude af proportioner med indtægten. Blandt andet peges der på, at en væsentlig del af udgifterne vil komme til at ligge i udførelse af interne private kloakker inde på grunden.

  Beskrivelse af sagen

  For at dispensere skal der være tale om at standardtilslutningsbidraget er ude af proportioner med de faktisk afholdte udgifter og den faktiske afledning. Der er ikke er tale om en generel dispensationsadgang, hvorfor der i hvert enkelt tilfælde skal foretages en konkret vurdering.

  Byrådet har tidligere vedtaget et generelt administrationsgrundlag til anvendelse i forbindelse med anmodning om fastsættelse af et lavere tilslutningsbidrag. Det er bl.a. bestemt at sager om dispensation kun tages op i tilfælde af, at tilslutningsbidraget overstiger anlægsudgifterne tillagt 50 %.

  Områderne der ønskes dispenseret for er i kommuneplanen benævnt som område 2B7 og 2C1 og har i alt et nettoareal på 65.000 m². Da områderne er dele af et betydelig større areal må dispensationsmuligheden som udgangspunkt ses i forhold til områdets samlede kloakudgifter og indtægter, da der ikke kan gives større nedslag i tilslutningsbidraget end de faktisk afholdte udgifter.

  Et overslag over forventede udgifter og indtægter viser en samlet anlægsudgift på 18,8 mio. kr. og en samlet indtægt på 31,1 mio.kr., hvilket indebærer at 50 % forudsætningen er til stede (2003-priser). Med anvendelse af standardtilslutningsbidraget skal der for erhvervsarealet betales et samlet tilslutningsbidrag på 3,05 mio. kr. De nødvendige ledningsanlæg er etableret, bortset fra stikledninger, og det vil ikke blive nødvendigt med yderligere anlæg - med mindre der udstykkes erhvervsdele.

  Den afledte spildevandsmængde består af det sanitære spildevand og regnvand fra befæstede flader.

  Afledningen fra de befæstede arealer svarer til det der er forudsat ved dimensioneringen. Det årlige vandforbrug, svarende til det sanitære spildevand forventes at blive 3.800 m³, hvilket er 9 % af den mængde der er dimensioneret for.  

  Ved at opdele tilslutningsbidraget i en spildevandsdel og en regnvandsdel i forholdet 40/60 % som groft set også afspejler anlægsudgifternes fordeling udgør spildevandsdelen af tilslutningsbidraget ca. 1,22 mio.kr. Ved at reducere dette med 91 % vil spildevandsbidraget kunne sænkes med 1,11 mio. kr.

  Set i forhold til tilslutningsbidraget på 3,05 mio.kr. er der tale om en reduktion på 36 % af standardtilslutningsbidraget. Byrådet har tidligere besluttet at standardtilslutningsbidraget maksimal kan fraviges med 35 %. Hvilket er 1,07 mio. kr.

  Høring

  Der er ikke foretaget nogen høring.

  Vurdering

  Som under "beskrivelse af sagen".

  Økonomi

  Intet til aktuelle budgetter. Ellers som under "beskrivelse af sagen".

  Indstilling

  Teknisk direktør indstiller, at der gives dispensation til at fravige standardtilslutningsbidraget samt at dette nedsættes med 1,07 mio.kr.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 21-02-2006

  Anbefales.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2006

  Anbefales.  
 • Punkt 22 Principbeslutning om forsøg med salg af almene boliger

  Indledning

  En beboer på Prinsessevænget, afdeling 12 har ønske om at købe sin egen almene bolig. Derfor spørges om kommunens holdning til deltagelse i den forsøgsordning med salg af almene boliger, som startede 1. januar 2005 og løber til 31. december 2007.

  Denne sag skal ses i sammenhæng med en anden sag på dagsordenen: "DAB ønsker at sælge 3 boliger i Munksøparken".

  Beskrivelse af sagen

  Forespørgslen lægger op til en principiel stillingtagen til Ringsted Kommunes deltagelse i forsøget. Hvis kommunen vil deltage, skal der udarbejdes en ansøgning til Socialministeriet, hvor de afdelinger, som skal deltage i forsøget, udpeges. Efterfølgende skal det konstateres, om der er flertal i den enkelte afdeling for at deltage, hvilket er en forudsætning. ´Bilaget 291/2005´ beskriver principperne i forsøget samt fordele og ulemper ved at deltage.

  Høring

  Ingen

  Vurdering

  Forvaltningen vurderer, at det vil være de billige udlejningsboliger tæt på byen, hvor der vil være størst interesse for at købe boligen. Det vil sige afdelinger, hvor der ikke er behov for at ændre ejerform med henblik på at løse boligsociale problemer. Konsekvensen af salg vil være, at  antallet af centralt beliggende lejeboliger reduceres, og at prisniveauet på lejeboliger generelt vil stige, da huslejen i nybyggeri er væsentligt højere end i de ældre afdelinger.

  Økonomi

  De økonomiske principper for salg af almene boliger er beskrevet i ´bilag 291/2005´

  Indstilling

  Teknisk direktør indstiller, at Ringsted Kommune ikke deltager i forsøg med salg af almene familieboliger.

  Byplan- og Boligudvalget anbefalede den tekniske direktørs indstilling den 21. november 2005 med stemmerne 6 for og 1 imod Rasmus Kristensen).

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2006

  Anbefales.

  Ej til stede:  Michel Steen-Hansen.

   
 • Punkt 23 DAB ønsker at sælge 3 boliger i Munksøparken

  Indledning

  Ringsted Kommune har fået henvendelse fra DAB vedr. ønske om salg af 3 almene boliger

  Beskrivelse af sagen

  Boligselskabet Munksøparken består af 25 enkelt huse beliggende i forskellige vestsjællandske kommuner. Boligerne har oprindeligt været administreret af De Vanføres Boligselskab som handicapegnede boliger. I henhold til "Lov om forsøg med salg af almene boliger" kræver salg af denne type boliger kommunens godkendelse.

  3 boliger er placeret i Ringsted:

  Korsevænget 32: Boligen er på 100 m². Der er foretaget en tilbygning til boligen – etableret af Ringsted Kommune. Der er aftalt retableringspligt ved fraflytning. Boligen er i øvrigt i god stand og tilgodeser handicappede. I husstanden er et handicappet barn.

  Bregnebjergvej 34: Boligen er på 91 m² og i middel stand. Køkken og bad er af ældre dato. Til boligen er tilknyttet udhus/garage. Boligerne tilgodeser ikke handicappede, og beboerne er ikke handicappede.

  Nyvej 8: Boligen er på 93 m² og er i ringe stand på grund af lejers misrøgt. Der opvarmes med el. Boligen er ikke handicapvenlig og ingen i husstanden er handicappede.

  Grunden til, at Boligselskabet Munksøparken ønsker at åbne mulighed for salg til lejerne er, at:

  • boligernes store geografiske spredning gør, at der ikke er noget fællesskab eller fungerende beboerdemokrati
  • overblikket over boligernes indvendige og udvendige vedligeholdelsesstandart besværliggøres af store afstande

  Høring

  Ingen

  Vurdering

  Socialministeriet har igangsat en forsøgsordning med salg af almene boliger, som startede 1. januar 2005 og løber til 31. december 2007. Byplan og Boligudvalget har behandlet sagen på det principielle niveau, og de har anbefalet Økonomiudvalget:

  "at Ringsted Kommune ikke deltager i forsøg med salg af almene familieboliger".

  Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges denne konkrete sag til udtalelse inden Økonomiudvalgets behandling på grund af boligernes særlige karakter. Visitationen bemærker, at der ikke i øjeblikket er behov for flere handicapegnede familieboliger som kommunen skal udleje, idet der er indgået aftale med Socialfilantropisk Boligselskab om 4 boliger i Korsevænget og Andelsboligforeningen af 1941 om 2 boliger på Eksercerpladsen.

  Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 15. december 2005, at udvalget ikke har nogen interesse i de tre boliger i Munksøparken.

  Økonomi

  Ingen

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller, at DAB meddeles, at Ringsted Kommune er positiv overfor salg af 3 boliger i Munksøparken, grundet afdelingens særlige karakter.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2006

  Anbefales.

  Ej til stede:  Michel Steen-Hansen.

   
 • Punkt 24 Lokalplan 177 (forslag) - boliger i Benløse landsby - og kommuneplantillæg 28

  Indledning

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for ejendommen Benløse By 30. Forslaget ses som bilag.

  Ejendommen Benløse By 30, som også omfatter et lille areal ved gadekæret, har siden 1960erne dannet ramme om Porcelænsfabrikken Désirée. Produktionen flyttede i 2004, og ejer ønsker nu at nedrive de eksisterende bygninger for i stedet at opføre en boligbebyggelse.  

  Byplan- og Boligudvalget besluttede den 15. marts 2004, at

  -     der udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg, som muliggør opførelse af tæt-lave boliger

  -     bebyggelsesplanen justeres i samarbejde med forvaltningen med henblik på reduktion i bebyggelsens tæthed

  -    der udlægges areal til 1½ parkeringsplads pr. bolig på den del af grunden, der ligger nord for Benløse By

  -    den arkitektoniske og landskabelige sammenhæng med omgivelserne belyses nærmere gennem skitser

  og den 18. april 2005, at

  -     der tillades en bebyggelsesprocent på 40

  -     arealet ved gadekæret kan indgå i parkeringsberegningen og udføres med en ”grøn karakter”.

  Beskrivelse af sagen

  Området afgrænses mod nord af det åbne land, mod vest af Ejlstrupvej, mod syd af Benløse By og det grønne område omkring gadekæret og mod øst af eksisterende parcelhuse. Området ligger højt i landskabet, og der er en storslået udsigt mod nord til Haraldsted sø og kirke. De ældste bygninger fra 1932 blev oprindeligt anvendt til skole. Senere er de ombygget og har sammen med en række nyere bygninger været indrettet til porcelænsfabrik. Bygningerne står tomme. Ejer har undersøgt mulighederne for istandsættelse og genanvendelse til f.eks. boligformål, men dette har ikke været realisabelt.

  Lokalplan 177 åbner mulighed for, at de eksisterende bygninger nedrives, og at der i stedet opføres 11 rækkehuse i 1 ½ etage. Kommuneplantillæg 28 sikrer, at byggemuligheden øges fra 25 til 40 %. Der bliver tale om huse tilpasset den eksisterende landsby i proportioner, materialer og udformning. Vejadgang til området skal ske fra Benløse By mod syd, mens der bliver stiadgang både fra Benløse By og fra Ejlstrupvej mod vest. Der skal anlægges parkering til boligerne inden for området, mens gæsteparkering kan indrettes på den eksisterende parkeringsplads ved gadekæret.

  Høring

  Ifølge planloven skal et lokalplanforslag i offentlig høring i mindst 8 uger.

  Vurdering

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen.

  Indstilling

  Teknisk direktør indstiller, at forslag til lokalplan 177 og kommuneplantillæg 28 sendes i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den 27-02-2006

  Anbefales

  Ej til stede: BJ

   

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2006

  Anbefales.

  Ej til stede:  Michel Steen-Hansen.

   
 • Punkt 25 Lokalplan 187 (forslag) - boliger ved Baretten i Parkbyen

  Indledning

  Byplan- og Boligudvalget besluttede den 19. december 2005, at der skulle udarbejdes en lokalplan for boliger ved Baretten i Parkbyen på grundlag af den skitse, der var vist i bilag 326/2005, samt følgende principper:

  • Der gives ret frie rammer for facadeudformning, mens bebyggelsen gives et arkitektonisk fællespræg gennem fælles bestemmelser for tagform og/eller tagmateriale.
  • Det sydlige hjørne mellem Lille Kærehaveskov og Signalet friholdes for bebyggelse og udlægges til fælles friareal. Der skal fastsættes nærmere bestemmelser om den eksisterende beplantning.

  Beskrivelse af sagen

  Forvaltningen har nu udarbejdet en lokalplan efter ovennævnt principper. Forslag til lokalplan 187 ses som bilag.

  Området vil kunne udstykkes til ca. 31 grunde à 700 -1100 m². Den eksisterende bygning, Præstemarken 7 (Skyttehuset) kan enten genanvendes, eller der kan bygges 1-2 nye boliger på den 2.000 m² store grund.

  Da området ligger på den flade del af terrænet og delvis afskærmet af den eksisterende Lille Kærehaveskov, åbner lokalplan 187 mulighed for en traditionel indretning med individuelt hegnede grunde. Det vil sige, at rammelokalplanen fraviges på dette punkt. Ifølge rammelokalplanen skulle åben-lav bebyggelse opføres på en fælles grønning, hvor der ikke hegnes omkring den enkelte grund, men kun omkring terrasse eller lignende næropholdsareal ved boligen samt om fælles friarealer.

  Området er i 2005 renset for en jordforurening, som hidrører fra en tidligere flugtskydebane. I den forbindelse har det været nødvendigt at fjerne hovedparten af træerne omkring skydebanen. I det sydlige hjørne er beplantningen bevaret. I forbindelse med vedtagelse af lokalplan 167 for Signalet blev det nævnt som en mulighed, at dette hjørne af storparcel P15 kunne friholdes for bebyggelse og i stedet anvendes som friareal i sammenhæng med det sydlige hjørne af området ved Signalet. Lokalplanforslaget sikrer, at hovedparten af den eksisterende beplantning bevares. Den markerede beplantning må ikke fældes eller beskæres væsentligt, men der er mulighed for i mindre omfang at foretage udtynding/ udskiftning.

  Den nord-sydgående adgangsvej Baretten ligger uden for lokalplanens område og anlægges som del af den overordnede byggemodning i henhold til lokalplan 129.

  Øst for Baretten plantes et af de grønne hegn, som er et bærende træk i planen for hele kaserneområdet. Mod syd går Baretten over i en sti, der fører ud til Kærehavestien. Mellem den nye udstykning og Signalet er der en smal, grøn kile, som ligeledes er fastlagt i rammelokalplanen.

  Som arkitektonisk fællestræk fastlægger lokalplanen, at tage skal udføres med en taghældning på 25-45 grader og beklædes med uglaserede tagsten i tegl eller beton. Tagets farve kan være rød eller sort.

  Veje inden for lokalplanområdet anlægges af kommunen som led i byggemodningen, men skal efterfølgende overtages og vedligeholdes som privat fællesvej.

  Høring

  Ifølge planloven skal et lokalplanforslag i offentlig høring i mindst 8 uger.

  Vurdering

  Ingen.

  Økonomi

  Økonomien i forbindelse med grundsalg og byggemodning er beskrevet i budgettet for kasernen.

  Indstilling

  Teknisk direktør indstiller, at forslag til lokalplan 187 fremlægges til offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den 27-02-2006

  Anbefales

  Ej til stede: BJ

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2006

  Anbefales.

  Ej til stede:  Michel Steen-Hansen.

   
 • Punkt 26 Lokalplan 175 (endelig vedtagelse) - boliger på Bjergbakken - og kommuneplantillæg 26

  Indledning

  Se "Beskrivelse af sagen".

  Beskrivelse af sagen

  Forslag til lokalplan 175 og kommuneplantillæg 26 har været i offentlig høring i perioden 22. november 2005 - 18. januar 2006.

  Høring

  Der er kommet én indsigelse:

  1. Holgaard arkitekter (repræsentant for bygherren)

  Herudover har Vestsjællands Amt og Sydvestsjællands Museum fremsat nogle bemærkninger af teknisk karakter.

   

  Vurdering

  I bilag ´Indsigelser til lokalplan 175´ gennemgår forvaltningen indsigelser/ bemærkninger og kommer med forslag til behandling af dem.

  Indsigelsen fra bygherren foreslås imødekommet med nogle mindre ændringer af byggefelterne. Bemærkninger fra amt og museum foreslås indarbejdet i lokalplanens redegørelse.

  Indsigeren var indbudt til Byplan- og Boligudvalgets møde den 27. februar 2006.

  Økonomi

  Ingen.

  Indstilling

  Teknisk direktør indstiller, at lokalplan 175 og kommuneplantillæg 26 vedtages endeligt med den i bilaget fore­slåede ændring af byggefelterne samt tilføjelser i lokalplanens redegørelse om vejbyggelinjer og arkæologiske forhold.

  Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den 27-02-2006

  Anbefales

  Ej til stede: BJ

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2006

  Anbefales.

  Ej til stede:  Michel Steen-Hansen.  

 • Punkt 27 Lokalplaner(Lukket)

 • Punkt 28 Servicebygning på Torvet

  Indledning

  Med vedtagelse af lokalplan 155 den 4. oktober 2004, og anlægsbevilling til projektering og projektforberedelse den 7. februar 2005, er arbejdet med realiseringen af vinderprojektet fra 2002 vedr. en bygning på Torvet med caféfunktion samt offentlige toiletter (Servicebygning) igangsat.

  Projektering er nu afsluttet og udbudsmateriale er forberedt.

  Udvalgsformanden har anmodet om at sagen kommer til drøftelse på udvalgets februarmøde.

  Beskrivelse af sagen

  Etablering af en bygning med div. servicefaciliteter på Torvet blev behandlet af Byrådet 8. marts 2004, hvor det blev vedtaget, at kommunen opfører "Servicebygningen" og udlejer caféen til en privat driftsherre.

  Byrådet vedtog samtidig at udsende forslag til lokalplan nr. 155 – Servicebygning på Torvet – til offentlig høring i perioden 16. marts 2004 til 11. maj 2004.

  Den 4. oktober 2004 blev lokalplan nr. 155 endelig vedtaget (med visse justeringer).

  Lokalplanen muliggør opførelse af en bygning på torvet. Bestemmelserne i lokalplanen er tilpasset vinderprojektet fra idékonkurrencen i 2002, (Servicebygning)

  Med Byrådets vedtagelse af budget 2005 blev der afsat en økonomisk ramme til opførelse af en Servicebygning med offentlige toiletter og caféfunktion på torvet, og med henblik på at igangsætte projekteringen samt udbyde caféfunktionen blev der givet anlægsbevilling på 700.000 kr. finansieret af den afsatte ramme i budget 05

  Høring

  Ingen.

  Vurdering

  Ingen.

  Økonomi

  I budget 2006 er afsat 5 mio. kr. til anlægsopgaven.

  Indstilling

  Teknisk direktør indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den 27-02-2006

  Forslag fra formanden om at det tidligere forslag til servicebygning på Torvet erstattes af en bygning på græsarealet på baggrund af MAPT’s skitseforslag af 23/2-06 anbefales med 3 stemmer for og 3 der undlader at stemme (Benny Christensen, Yusuf Kocak, Gunnar Christiansen).

  Se notat: ´Skitseforslag til cafe ved Torvet i Ringsted fra MAPT´

  Ej til stede: BJ

   

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2006

  Sagen udsat.

  Ej til stede: Michel Steen-Hansen.

   
 • Punkt 29 Nabohøring om Temaplan for boligudbygning

  Indledning

  Byrådet vedtog den 22. december 2006 temaplan for boligudbygning. Det blev vedtaget at landsbyafgrænsningerne ved Bringstrup, Sigersted, Ørslev under skoven samt Tolstrup skulle ændres under forudsætning af positiv naboorientering.

  Beskrivelse af sagen

  Ingen

  Høring

  Forslag til ændring af afgrænsningen af Bringstrup, Sigersted, Ørslev under skoven samt Tolstrup har været sendt til naboorientering i januar 2006. Der er kommet 4 bemærkninger.

  1. Jytte Christoffersen, Englerupvej 121, Sigersted foreslår at afgrænsningen af landsbyen udvides yderligere, de fremsendte bemærkninger viser hvor (jvf. bilag ændring til landsbyafgrænsningen i Sigersted)
  2. Signe Andersen Ørslevuderskovvej 3 foreslår, at den foreslåede udvidelse af landsbyafgrænsningen i Bringstrup tages ud. Hun mener ikke, at der på borgermøde i Bringstrup d. 4. november 2004 var enighed om at inddrage dette område.
  3. Erik Christensen, Skovagervej 6 kommer med samme indsigelse.
  4. Larus Agustsson, Bringstrup - Sigersted lokalråd kommer med samme indsigelse og foreslår: "at der i Bringstrup kun vil være mulighed for huludfyldning inden for den nuværende afgrænsning."

  Vurdering

  Teknisk Forvaltning har følgende bemærkninger til indsigelserne:

   

  1.
  Forslag til temaplan for boligudbygning har været i offentlig høring i 2005. Det må forventes at forslag til nye boligområder fremkommer i den periode, så planen - efter en eventuel naboorientering - kan vedtages endeligt. Herudover er det forvaltningens vurdering, at afgrænsningerne skal give mulighed for huludfyldning med højst 2 - 3 boliger, da det ikke er intentionen, at der skal ske yderligere udbygning i landzonelandsbyerne. Forvaltningen vurderer derfor, at landsbyafgrænsningen ikke udvides yderligere.

   

  2. 3. og 4.
  Forslagene til ændrede afgrænsninger er blevet til på en række dialogmøder med de lokale sogneforeninger og lokalråd. Der har ikke på møderne været afstemning eller lignende. Landsbyafgrænsningerne er udtryk for forvaltningens fortolkning af møderne. Forvaltningen vurdere derfor, at den foreslåede udvidelse af Bringstrups landsbygrænse tages ud af den endelige plan.

  Økonomi

  Ingen

  Indstilling

  Teknisk Direktør indstiller, at Landsbyafgrænsningen af Sigersted ikke udvides yderligere, og at den foreslåede udvidelse af landsbyafgrænsning i Bringstrup udtages af den endelige Temaplan for boligudbygning. 

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2006

  Anbefales.

  Ej til stede:  Michel Steen-Hansen.

 • Punkt 30 SF´s forslag om madordning i folkeskoler og daginstitutioner

  Indledning

  SF-Ringsted byrådsgruppe har fremsendt følgende forslag til dagsordenen:

   

  SF-Ringsted foreslår, at man straks igangsætter en undersøgelse med henblik på at få indført en madordning, der sikrer alle børn i vuggestuer, børnehaver og folkeskoler et mættende, økologisk måltid mad midt på dagen, hvortil egenbetalingen ikke må være højere end prisen på en god sund madpakke.

  Beskrivelse af sagen

  I valgkampen talte et stort flertal af de valgte politikere for en madordning i de kommunalebørn- og ungeinstitutioner. Derfor finder SF-Ringsted det naturligt, at Byrådet sammen finder penge til at finansiere forslaget.

   

  En madordning med sund, økologisk mad har mange fordele. For det første er det et stigende problem, at elever i skolen spiser junkfood eller slik til frokost, og det er en stor del af årsagen til den fedmeepidemi, som skyller ind over hele den vestlige verden. Hvis man kan forhindre den i at ramme Ringsted, vil man i fremtiden kunne spare mange penge i sundhedssektoren. Det samme vil være konsekvensen af, at maden er økologisk, da færre pesticidrester vil blive ophobet i kroppen.

   

  Ud over det sundhedsmæssige perspektiv er det flere gange påvist, at sund mad øger indlæringsevnen. Nogle mener endda, at usund eller manglende frokost er hovedårsagen til de danske skoleelevers utilfredsstillende testresultater i såvel PISA som OECD-undersøgelserne. Finland, som er kendt for gode resultater i disse tests, har madordning til alle elever i skolerne.

  Høring

  Ingen

  Vurdering

  Ingen

  Økonomi

  Ikke undersøgt

  Indstilling

  Ingen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2006

  Sagen tilbagesendes til behandling i fagudvalget.

  Ej til stede: Michel Steen-Hansen.

   
 • Punkt 31 Forslag om igangsættelse af projekt for Byrådet

  Indledning

  Michel Steen-Hansen stiller forslag om, at Økonomiudvalgsmøde iværksætter en proces, der fører frem til at Byrådet:

  • igangsætter projekt bedre samarbejde. Der inddrages en proceskonsulent, der i samarbejde med Økonomiudvalget udarbejder et oplæg til et projekt der har fokus på det gode samarbejde. Det bør starte i Økonomiudvalget, men udvikle sig til at omfatte hele Byrådet og resten af organisationen.

  • der igangsættes en proces, hvor Byrådet i fællesskab udarbejder en fælles mødeetik.

  • med udgangspunkt i det tidligere Byråds oplæg til en fælles vision for Ringsted Kommune, påbegyndes en diskussion af hvordan vi skal udforme denne og få inddraget borgerne i den fælles vision for hele kommunen. 

  Beskrivelse af sagen

  Som bilag er Michel Steen-Hansens forslag ´Oplæg til Økonomiudvalget - forslag til etik´

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2006

  Sagen blev drøftet.

  Ej til stede:  Michel Steen-Hansen.

   
 • Punkt 32 Eventuelt(Lukket)

 • Punkt 33 Forslag til beslutning i Økonomiudvalgsmøde

  Indledning

  Borgmesteren foreslår, at Byrådet anmoder KLs afdeling for jura og lønpolitik, Personalejuridisk Kontor, om at fremkomme med forslag til bistand til gennemførelse af en undersøgelse vedrørende:

  • budgetunderskudssagen i Hjemmeplejen i foråret og sommeren 2005, hvor Byrådet måtte konstatere en budgetoverskridelse på kr. 17 mio.,
  • den administrative af håndtering af sag 263 Organisationsjustering, jf. Økonomiudvalgets møde den 22. december 2005,
  • den administrative håndtering af sagen om vicekontorchef Benny Christensens tilbagevenden til administrationen efter endt borgmesterorlov.

  Resultatet af undersøgelsen skal udmøntes i en skriftlig rapport, der med spejling i de omtalte sager skal indeholde vurderinger af, om det vil være hensigtsmæssigt at ændre på kompetencefordelingen i budget- og/eller personalesager eller/og arbejdsgange på budget- og personaleområdet og i bekræftende fald komme med anbefalinger hertil.

  Undersøgelsens nærmere kommissorium og de med undersøgelsen forbundne omkostninger skal godkendes af Byrådet, inden undersøgelsen iværksættes.

  Beskrivelse af sagen

  Økonomiudvalget anbefaler den 30. januar 2006 med 5 stemmer for og 3 imod (Michel Steen-Hansen, Benny Christensen, Sadik Zeki Topcu). Der udarbejdes et notat til Økonomiudvalget vedr. pind 3.
  Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen

  Byrådet tiltrådt den 6. februar 2006 med 11 stemmer for og 9 imod (Benny Christensen, Gunnar Christiansen, Sadik Topcu, Lisbeth Andersen, Teddy Pedersen, Sven-Erik Jakobsen, Yusuf Kocak, Michel Steen-Hansen, Jan Jakobsen).
  Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2006

  Efter forelæggelse af notater vedr. punkterne i Økonomiudvalgets dagsordenspunkt nr. 21 af den 6.2.2006 konstaterer Økonomiudvalget at der ikke er behov for videre undersøgelser.  

  Ved ansættelse af en ny kommunaldirektør skal samarbejdet i den øverste administrative ledelse opprioriteres.

  Sagen fremsendes til byrådets orientering.

  5 stemmer for og 3 stemmer imod ( BC, SEJ og ST), med den begrundelse af der efter drøftelse i Økonomiudvalget findes der ikke grundlag for videre behandling af sagen.

  Ej til stede: Michel Steen-Hansen.