Du er her

Økonomiudvalget - 06-06-2006

Økonomiudvalget - 06-06-2006

Dato: Tirsdag den 6. juni 2006 Tid: Kl. 16:00
Udvalg/Råd: Økonomiudvalget
Dokument: 72006.pdf
 • Punkt 1 Budgetmæssige konsekvenser

  Indledning

  Kommunens samlede kassebeholdning er pr. 30. maj 2006 opgjort til 123,3 mio. kr.

  Beskrivelse af sagen

  Grafen viser henholdsvis samlet og gennemsnitlig kassebeholdning gennem det seneste år.

  Gennemsnitsbeholdning er beregnet over 1 år efter Indenrigsministeriets regler. Opgørelsen omfatter perioden 31/5 2005 - 30/5 2006.

  I opgørelsen er ikke fratrukket 29,3 mio. kr., som Ringsted Kommune deponerer i perioden 1/10 2005 - 1/1 2007 jf. lov om midlertidig binding af kommunernes overskudslikviditet.

  Høring

  Ingen

  Vurdering

  Ingen

  Økonomi

  De budgetmæssige konsekvenser og ultimobeholdninger er opgjort til:

  Restgæld på kommunens lån (ekskl. selvejende institutioner) er opgjort til:

  I opgørelsen er ikke indregnet budgetmæssige konsekvenser af:

  • Lokalekabale
  • Sag vedrørende udviklingsdirektør

  Indstilling

  Ingen

 • Punkt 2 Ringsted Kommunes deltagelse i Vesttur

  Indledning

  De sidste mange år har det været drøftet, om hvorvidt Ringsted Kommune skal være med i VestTur eller gå ”egne” veje. Udviklingen er nu nået dertil at Ringsted er den eneste kommune i Vestsjællands Amt der ikke er med i VestTur. VT har samtidig vedtaget en politik om, at afgange og ruter i den almindelige busbetjening, som benyttes meget lidt, udgår. Dette er for Ringsteds vedkommende sket ved køreplan 2006-07, hvorfor behovsstyret kollektiv trafik er blevet endnu mere aktuel.

  Beskrivelse af sagen

  Kort om VestTur
  De 3 brugergrupper i VestTur er:

  • De handicappede brugere, som er deltagere i VT’s handicapkørselsordning, og som mod en egenbetaling har ret til 104 ture om året med VestTur til fritidsformål i Vestsjællands, Roskilde eller den sjællandske del af Storstrøms amt.
  • De visiterede brugere, som får betalt kørsel til læge, speciallæge m.v. af kommunen – ”sygesikringskørslen”. Der er ingen egenbetaling for brugerne.
  • De åbne brugere, som benytter VestTur som almindelig kollektiv trafik. De betaler ca. ½ taxatakst pr. person for en tur. Alle kan køre med VestTur som åbne brugere inden for VestTurs betjeningsområde.

  Af de 23 kommuner i det nuværende Vestsjællands Amt er Ringsted og Sorø Kommune ikke deltagere i VestTur.

  Fremover skal VestTur også varetage de kørsler, der overgår til kommunerne, dvs. siddende patientbefordring, genoptræning, kørsler for de amtslige institutioner mv., alle opgaver, der pr. 1.01.2007 overgår til kommunerne.

  P.t. arbejdes der på at udvide VestTur med de nuværende kommuner i Storstrøms Amt, hvilket forventes at ske i 2007. Der er således truffet beslutning om at foreløbig handicapkørslen i STS-området overgår til VestTur pr. 1.01.2007. På sigt skal også HT-området med, således at tilbuddet gælder for hele det nye regionale trafikselskabs område. 

  VestTur udgør et behovsstyret supplement til den normale rutedrift, og varetager og koordinerer således de kommunale særkørsler (sygesikringskørslen), VT’s handicapkørsel samt kørsel for almindelige brugere ved telebusdrift. Kørsel skal bestilles 2 timer før, og kan for åbne brugere finde sted fra adresse til adresse i VestTurs dækningsområde alle ugens 7 dage mellem kl. 6 og 23.

  Opsummering af eksisterende forhold og fremtid i VestTur.
  Den lovpligtige individuelle handicapkørsel hører under trafikselskabet. Det er altså trafikselskabet, der har ansvaret for indkøb og udførsel af denne kørsel både nu og i den nye struktur. VestTur har siden 2003 udført handicapkørslen (også i Ringsted Kommune), og den vil fortsat blive udført af det nye trafikselskab fra 2007. I dag betaler både kommunen og amtet (via en fordelingsnøgle) for handicapkørslen, men fra 2007 betaler kommunen 100 % af handicapordningen.  Den lovpligtige handicapkørsel er trafikselskabets ansvar, og måden at udføre den på (i VestTur) berøres altså ikke af en beslutning om at deltage eller ikke at deltage i VestTur for Ringsted Kommune.

  Ideen med VestTur er, at kommunen og trafikselskabet koordinerer deres lovpligtige kørsler, og at koordineringen bruges til at skabe et kørselstilbud til alle borgere. I de 20 deltagende kommuner betyder det, at kommunens læge- og speciallægekørsel, kørsel til bandagist m.v. bestilles i samme IT-system som trafikselskabets handicapkørsel. Kommunerne varetager selv bestillingsfunktionen for egne kørsler, mens trafikselskabet varetager bestillingsfunktionen for handicapkørslen. Når kommunen bidrager med sine egne kørsler, tilbyder trafikselskabet, at alle borgere i kommunen (den åbne ordning - teletaxi) kan bestille kørsel i og mellem de deltagende kommuner. Det er trafikselskabet, der modtager bestillinger fra de åbne brugere.

   Kommunen forpligter sig altså i den nuværende struktur til:

  • bestille egne lovpligtige individuelle kørsler via VestTur (efter drøftelse mellem VestTur og Kommunen om, hvilke kørsler der passer ind i VestTur-systemet),
  • at varetage bestillingsfunktionen for disse kørsler,
  • at udbyde kørslen sammen med trafikselskabet - trafikselskabet varetager udbuddet.

  Høring

  Hvis udvalget stiller sig positiv overfor mulig tilslutning til Vesttur sendes sagen til høring i Landdistriktsudvalget, Ældrerådet og i Handicaprådet inden fornyet behandling.

  Vurdering

  Fordele ved VestTur:
  VT har allerede med ikrafttræden af køreplan 2006-2007 reduceret antallet af de meget dårligt benyttet afgang i kommunens landområder. Det har specielt berørt trafikbetjening af lokalområderne i weekender, aftener og skoleferier, hvorfor deltagelse i VestTur vil medføre en væsentlig serviceforbedring for Ringsted kommunes borgere specielt i landdistrikterne og brugere i øvrigt med behov for aften- og weekendkørsel, altså de åbne brugere.

  En intern visitering vil muligvis kunne medføre besparelser på antallet af ture, afhængigt af visiteringsproceduren.

  Ulemper ved VestTur: 
  Ringsted Kommune skal overtage visiteringsfunktionen og den hermed forbundne ressourcemæssige meromkostning.

  Aftale om sygetransport med VestTur vil ifølge VestTur medføre en serviceforringelse for de borgere, som har ret til gratis transport til nærmeste læge/speciallæge. Det skal tages i betragtning, at de borgere, som har ret til denne transport, er en svag gruppe, idet kørselsordningen kun omfatter pensionister, som ikke er i stand til at tage offentlige transportmidler.

  VestTur oplyser, at der i VestTurs transporter kan tildeles op til 150 % omvejskørsel, at afhentningstidspunktet ved både ud og hjem-transport kan veksle op til 20 min., i forhold til det afhentningstidspunkt borgeren har fået oplyst af VestTur, og endelig må borgeren afleveres op til 30 min. før ønsket ankomsttidspunkt på bestemmelsesstedet. Dette kan være belastende for en pensionist, som skal konsultere en læge/speciallæge i forbindelse med én eller anden lidelse, da transporten varer længere og opholdet hos speciallægen bliver længere både før og efter behandlingen.

  I den aktuelle aftale med Falck om at forestå pensionisters kørsel til læge/speciallæge indgår også, at der sker en vis samkørsel med deraf følgende reduktion i udgiften for Ringsted kommune. Det er imidlertid ikke muligt at få oplyst, hvordan prisen p.t. reelt regnes ud. Endvidere indgår der i aftalen og dermed de tidligere nævnte udgifter til Falck også en mindre del af liggende transporter, der også fortsat skal udføres af Falck.

  Deltagelse i VestTur kan muligvis også komme til at betyde en nedskæring i antallet af lokale taxabevillinger, idet mange enkelte kørsler koordineres og udføres i færre vogne.

  Økonomi

  Ringsted Kommune kan ikke umiddelbart forvente besparelser ved deltagelse i VestTur. Der betales fortsat et samlet årligt beløb til kollektiv trafik & handicapkørsel til VT (fra 2007 kun handicapkørsel). Kørsel med visiterede brugere afregnes månedligt til VestTur efter det konkrete forbrug, idet niveauet forventes at ligge som det nuværende. Som følge af koordineringsgevinster samt udbud af VestTurs kørsler er der dog en forventning om at der på længere sigt vil være økonomiske gevinster for både kommuner og trafikselskaber i form af lavere priser. 

  VT sørger for afregning for de visiterede brugere, og fremsender således hver måned en opgørelse over, hvem der har kørt, hvorfra, hvortil, tidspunkt og dato. Ud for hver tur er der en pris. Udgangspunktet er, at kommunen betaler for den kørsel, den får udført, og prisen for turen kan så blive billigere ved at turen deles med andre brugere, og VestTur giver således mulighed for, at kommunens kørsler koordineres med andre kommuners kørsel - det gælder især på de lange ture til speciallæge.

  Visitering af sygesikringskørsel
  Ringsted Kommune har i dag kontrakt med Falck, om at de varetager visiteringsfunktionen og kørsel. Ringsted Kommune skal overtage visiteringsfunktionen, som forgår ved at der bookes over Internettet, det vil selvsagt være forbundet med et øget ressourceforbrug for bestillingskontoret. Fra andre kommuner er det anslået at en gennemsnits bestilling tager ca. 5. min. Med det nuværende niveau på ca. 375 bestillinger/måned vil det sige 31,5 timers effektiv tid pr. måned.      

  VT leverer et gratis internetmodul til kørselsbestilling, hvorefter det er VestTurs bestillingskontor der har ansvaret for, at de bestilte kørsler bliver udført. Ved bestilling kan tilføjes ekstra tid f.eks. til hjælp ved ind- og udstigning, ligesom der kan gøre opmærksom på specielle hensyn eller brug af hjælpemidler.

  Lokale vognmænd
  VestTur har allerede kontrakt med lokale vognmænd gennem den lovpligtige handicapkørsel, som de varetager for Ringsted Kommune. Så umiddelbart vil en optagelse i VestTur betyde en udvidelse af dette samarbejde.  

  VestTur udbyder som nævnt jævnlig al kørslen, og opfordrer de lokale vognmænd til at byde. Da VestTur primært satser på at anvende lokale vognmænd til kørslerne i Ringsted kommune, forventes en aktiv indsats fra Ringsted kommune i forbindelse med at sælge ideen til vognmændene.

  Indstilling

  Teknisk Direktør indstiller, at Ringsted Kommune arbejder videre med henblik på tilslutning til VestTur.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 16-05-2006

  Anbefales

  Ej til stede: Benny Christensen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2006

  Anbefales.

 • Punkt 3 Anlægsbevilling 2006 til fortsat byggemodning på kasernen

  Indledning

  Byggemodningen på kasernen fortsætter i 2006 med stor aktivitet omkring detailbyggemodningerne i Parkbyen øst samt færdiggørelsesarbejder i det overordnede vej- og stinet.

  Hele byggemodningen er generelt komprimeret, således at den samlede byggemodning forventes færdiggjort i 2010 mod tidligere 2012, og der er i forhold til tidligere budgetforudsætninger nu i et større omfang planlagt salg af parcelhusgrunde på bekostning af salg af storparceller med henblik på privat detailbyggemodning med tæt-lav bebyggelse i form af almene boliger eller ejerboliger.

  Der er således behov for en generel revision af det samlede kasernebudget, samt et behov for yderligere anlægsbevillinger for at kunne fortsætte den planlagte fremdrift.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet har den 3. marts 2003 pkt. 23 sidst taget stilling til det samlede kasernebudget jf. bilag 32/2004, og har efterfølgende den 11. juni 2004 pkt. 111 taget stilling til Etablering af udenomsarealer i den gamle Kaserneby, samt den 7. marts 2005 pkt. 32 taget stilling til Trafikbetjening af Klosterparken og Kasernebyen.

  Byrådet har desuden taget stilling til kasernebudgettet per ultimo september 2005 den 12. december 2005 pkt. 173 Budgetrapportering jf. bilag 308/2005.

  Det reviderede samlede kasernebudget fremgår i detaljer af bilaget, Statusrapport Kasernen ultimo december 2005/Anlægsbevilling 2006.

  Høring

  Ingen

  Vurdering

  Den komprimerede byggemodningsperiode medfører at projektet stort set afsluttes inden for den gældende investeringsperiode frem til 2009, og der er dermed nu et behov for at få bevillinger og rådighedsbeløb på plads for hele byggemodningen.

  Der er ingen ændringer i budgettet for overordnede veje i forhold til status per ultimo september 2005 jf. bilaget, Statusrapport Kasernen ultimo december 2005/Anlægsbevilling 2006. Udgifterne har kunnet afholdes inden for investeringsplanens rådighedsbeløb, men der er et formelt, og senest i 2007, et reelt behov for anlægsbevilling til ombygning af Kaserne Allés sydlige del mod Køgevej, Kærehavestien/Sti til Skovbrynet og adgangsveje i Parkbyen øst.

  Budgettet for udstykningssagen (Boligveje mv.) indeholdt allerede per ultimo september 2005 øgede detailbyggemodningsudgifter i forbindelse med den stigende grad af parcelhusudstykning i forhold til tidligere budgetforudsætninger. Der er i det reviderede budget ikke indregnet yderligere merudgifter i den forbindelse, men det kan komme senere, såfremt arealanvendelsen samt salgsstrategien ændres for de resterende storparceller.

  Det reviderede budget viser forøgede udgifter til bortskaffelse af forurenet jord og forøgede omkostninger, primært i forbindelse med byggeudstillingen. Budgettet viser samlet et forøget behov på 3,4 mio. kr.

  Udgifterne på udstykningssagen har kunnet afholdes inden for investeringsplanens rådighedsbeløb, men der er et formelt, og senest i 2007, et reelt behov for anlægsbevilling i forbindelse med bortskaffelse af forurenet jord og til detailbyggemodning af byggeudstillingsområdet (P11 nord) og af parcelhusområderne i Parkbyen øst (P7/8, P13, P14 og P15).

  Budgettet for salgsindtægter er på baggrund af de stigende salgspriser forbedret med 41,6 mio. kr.

  Budgettet for finansielle udgifter er i forbindelse med øget tilbagebetaling af moms forringet med 4,0 mio. kr. En del af denne forringelse skulle allerede have været indregnet per ultimo september 2005.

  Budgetterne for de brugerfinansierede områder er berørt af det øgede omfang af parcelhusudstykninger med deraf følgende reduktion i antallet af boliger og behov for flere detailbyggemodninger.

  For kloakforsyningens vedkommende har budgettet i modsætning til fjernvarme- og vandforsyningen ikke indeholdt udgifter til detailledninger på storparcellerne. Forudsætningerne er nu ændret, idet storparcellerne fremover i et eller andet omfang må forudses udstykket i mindre parceller med deraf følgende pligt til at fremføre ledninger til de enkelte parceller. Udgifterne er således steget med 4,0 mio. kr.

  Anlægsudgifterne har indtil nu kunnet holdes inden for investeringsplanens rådighedsbeløb, men i forbindelse med den planlagte detailbyggemodning af P15 (Baretten vest) er der behov for en anlægsbevilling inden sommerferien.

  Kloakforsyningsindtægterne er i lighed med fjernvarme- og vandforsyningsindtægterne reduceret, som følge af det reducerede bolig antal. Derudover er der en mindre indtægt idet plejeboligerne i Knud Lavard Centret i det tidligere budget var vurderet som selvstændige boligenheder, men nu er vurderet som dele af en erhvervsejendom. Der er således tale om et samlet fald i indtægterne på 5,1 mio. kr.

  Budgettet for fjernvarme- og vandforsyning viser ikke større afvigelser på udgiftssiden, mens der på grund af en reduktion i boligantallet må påregnes reduktion i indtægterne. Indtægterne er således reduceret med 1,0 og 0,4 mio. kr. for henholdsvis fjernvarme - og vandforsyningen.

  Det samlede kasernebudget viser en samlet forbedring fra 70,7 til 94,4 mio. kr. - en nettoforbedring på 23,7 mio. kr.

  Økonomi

  Revisionen af kasernebudgettet fremgår overordnet af nedenstående tabel.

  Køb og salg af jord
  Byrådet har tidligere bevilget 80,8 mio. kr. til køb og salg af jord, heraf 34,0 mio. kr. til arealerhvervelse, 3,4 mio. kr. til projektering og 43,4 mio. kr. til anlæg. Det samlede behov for yderligere bevilling er 18,7 mio. kr. 

  Byrådet har tidligere givet indtægtsbevilling på 186,5 mio. kr. Der er behov for en yderligere bruttobevilling på 121,3 mio. kr., svarende til en nettobevilling på kr. 105,3 mio. kr. efter fratrækning af finansielle poster (Renter og tilbagebetaling af moms) på 16,0 mio. kr.

  Skattefinansieret anlæg
  Byrådet har tidligere bevilget 55,2 mio. kr. til overordnede veje, og det samlede behov for yderligere bevillinger er 11,0 mio. kr.

  Byrådet har tidligere bevilget 15,9 mio. kr. til Trafikbetjening af Klosterparken og Kaserneby, benævnt Rdk Nørregade i ovenstående tabel, og der er ikke behov for yderligere bevilling.

  Brugerfinansieret drift
  Indtægter for såvel varme- som vandforsyningsanlæg går ind over driftsbudgetterne, og der er behov for at justere indtægterne ned med 1,0 mio. kr. og 0,4 mio. kr. for henholdsvis varme- og vandforsyning.

  Brugerfinansieret anlæg
  Byrådet har tidligere givet udgiftsbevilling på 22,2 mio. kr. til kloakforsyning, og der behov for yderligere 6,8 mio. kr.

  Byrådet har tidligere givet indtægtsbevilling på 28,8 mio. kr. til kloakforsyning, og der er behov for yderligere bevilling på 6,2 mio. kr.

  Byrådet har tidligere bevilget 19,6 mio. kr. til etablering af varmeforsyningsanlæg, og der er ikke behov for yderligere bevilling.

  Byrådet har tidligere bevilget 2,7 mio. kr. til etablering af varmeforsyningsanlæg, og der er ikke behov for yderligere bevilling. 

  Indstilling

  Teknisk direktør indstiller, at:

  • rådighedsbeløbene i budget 2006 - 2009 ændres i overensstemmelse med ovenstående tabel,
  • der søges om udgiftsbevilling på 18,7 mio. kr. til Køb og salg af jord,
  • der søges om nettoindtægtsbevilling på 105,3 mio. kr. til Køb og salg af jord,
  • der søges om udgiftsbevilling på 11,0 mio. kr. til Skattefinansieret anlæg,
  • der søges om udgiftsbevilling på 6,8 mio. kr. til kloakforsyning,
  • der søges om indtægtsbevilling på 6,2 mio. kr. til kloakforsyning,
  • driftsbudgetter for varme- og vandforsyning justeres med mindreindtægter på henholdsvis 1,0 og 0,4 mio. kr.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 16-05-2006

  Anbefales

  Ej til stede: Benny Christensen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2006

  Anbefales.

 • Punkt 4 Bevilling til kloakrenovering af Kløvermarken

  Indledning

  I forbindelse med driftsproblemer med kloakledningen på Kløvermarken, søges om en bevilling til renovering af kloakanlægget.

  Beskrivelse af sagen

  Kloakledningen på Kløvermarken er blevet TV-inspiceret og indmålt. En del at ledningen ligger med bagfald. Hvilket gennem tiden også har medført driftsproblemer.

  Den del det ligger med bagfald foreslås omlagt, og spildevandet fra 4 ejendomme føres til pumpestationen der betjener de nye jordbrugsparceller.

  Den øvrige ledning i Kløvermarken og et ledningsstræk i Farenløsevej renoveres med en strømpeforing.

  Høring

  Der er ikke foretaget høringer.

  Vurdering

  Som anført under "Beskrivelse af sagen".

  Økonomi

  Udgifterne til renovering af kloakledning forventes at beløbe sig til 450.000 kr.

  Udgifterne vil kunne afholdes under det i budgettet for 2006 afsatte rådighedsbeløb "Renovering af kloaker".

  Indstilling

  Teknisk direktør indstiller, at der gives anlægsbevilling på 450.000 kr. til kloakrenovering på Kløvermarken, finansieret af det i budgettet for 2006 afsatte rådighedsbeløb til "Renovering af kloaker".

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 16-05-2006

  Anbefales

  Ej til stede: Benny Christensen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2006

  Anbefales.

 • Punkt 5 Lokalplan 193 (forslag) - butik og boliger i Jyllandsgade - og kommuneplantillæg 36

  Indledning

  Byplan- og Boligudvalget besluttede den 24. april 2006 nogle ændringer af lokalplanforslaget, idet man ønskede en anden udformning af facaden mod Brogade samt en anden tagform. Bygherren har udarbejdet et revideret projekt, som han ønsker, at lokalplanen giver mulighed for. Sagen forelægges derfor udvalget på ny.

  I det reviderede projekt er bygningshøjden sænket, så forskellen til naboejendommen på Brogade er minimeret. Samtidig er vinduer i den underste del af facaden ført længere ned, der er lavet nicher i murværket, og facadeudkragningen er reduceret. Derved får facaden mod Brogade en mere åben karakter og en mere harmonisk udformning. Der foreslås et sort tag med lav taghældning (ca. 10 grader) og et udhæng på ca. 50 cm. Denne løsning passer arkitektonisk til huset. Et tegltag med større hældning vil komme til at virke tungt og voldsomt, og tagryggen vil ligge højere end på naboejendommen.

  For at undgå, at huset kommer til at virke for tungt, foreslås en grågul teglsten til facaderne. Den lyse facade og det mørke tag passer godt sammen og giver hele bebyggelsen en lethed.

  De reviderede facadetegninger og et referencefoto, der viser karakteren af de foreslåede mursten til facaden, ses som bilag

  Beskrivelse af sagen

  Et forslag til ny bebyggelse med butik og boliger/ eventuelt erhverv i Jyllandsgade 7-9 blev forelagt Byplan- og Boligudvalget den 20. marts 2006. Udvalget besluttede, at der skulle udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg efter følgende principper:

  • Der gives mulighed for bebyggelse af hjørnet af Jyllandsgade og Brogade
  • Bebyggelse skal opføres i mindst 2 og højst 3 etager
  • Facader, herunder eventuelle altaner i gadefacaden, skal udformes på en måde, som respekterer de byarkitektoniske træk i bymidten og sikrer god indpasning i gadebilledet.
  • Stueetagen skal overvejende have en åben karakter med udstillingsvinduer.
  • Parkeringsarealer skal være beplantet, så de får en grøn karakter, og der skal sikres en klar markering af gadelinien langs parkeringsarealerne.
  • Der skal sikres opholdsarealer af god kvalitet til boligerne.

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan efter ovennævnte principper. Forslag til lokalplan 193 og kommuneplantillæg 36 ses som bilag ´Lokalplan 193´.

  Bygherren har nu tilkendegivet, at der ønskes indrettet boliger både på 1. og 2. sal. I lokalplanen er således fastsat retningslinier, der sikrer opholdsarealer - både som fælles tagterrasse og et fælles grønt område på terræn.

  Der er lagt vægt på at sikre en arkitektur, som markerer de stramme linier langs Brogade og Jyllandsgade. De stramme linier videreføres med beplantning langs parkeringspladsen. Altaner skal indbygges i facaden og trappeopgang/elevatortårn placeres indvendigt på gavlen af bygningen. Facaden skal udføres som blank mur i røde tegl ligesom bebyggelsen i Brogade. Altaner skal fremstå i metal, evt. med glas i værnet. Bygningen opføres med fladt tag og kommer på den måde til at fremstå som en moderne bygning. I stueetagen er der vinduespartier på hjørnet og ved indgangspartiet. I den øvrige stueetage etableres højtsiddende vinduer, som følger facaderytmen i 1. og 2. sals altan- og vinduespartier.

  Området er i dag omfattet af lokalplan 2, som ved vedtagelse af denne lokalplan vil blive aflyst for dette område. Lokalplanerne 93 og 170 for henholdsvis skilte og butiksfacader og anvendelse af stueetager i bymidten vil forsat være gældende.

  Området indgår i kommuneplanens afgrænsede bykerneområde, hvor der kan placeres detailhandel med udvalgsvareenheder med et bruttoetageareal op til 1.000 m2 og dagligvarebutikker med et bruttoetageareal op til 3.000 m2.

  Høring

  Et forslag til lokalplan skal ifølge planloven i offentlig høring i mindst 8 uger.

  Vurdering

  Forvaltningen vurderer, at det reviderede projekt giver en god tilpasning til nabobebyggelsen i Brogade, og at en lav taghældning arkitektonisk er at foretrække. Forvaltningen foreslår, at lokalplanforslaget ændres, så det muliggør det skitserede byggeri, dvs. følgende bestemmelser ændres:

  • farve på murværk: der tilføjes mulighed for blank mur i en grågul nuance (§ 7.1)
  • tagform og tagmaterialer: taghældning 10-15 grader, udhæng max. 50 cm, tagmateriale skal være sort eller mørkegrå eternitskifer, teglskifer eller tagpap lagt i faldretningen (§ 7.3)

  Økonomi

  Ingen.

  Indstilling

  Teknisk direktør indstiller, at: 

  • forslag til lokalplan 193 ændres som beskrevet ovenfor,
  • lokalplanforslaget og kommuneplantillægget sendes i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den 24-04-2006

  Anbefales med den tilføjelse, at bygningen skal "sænkes" og tilpasses nabobebyggelsen i Brogade og udføres med saddeltag med røde tegl eller mansardlignende tag.

  Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert 

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2006

  Sagen tilbagesendes til Byplan- og Boligudvalget.

  Ej til stede: SEJ, HH og TO.

  Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den 22-05-2006

  På mødet blev nye illustrationer fremvist - bilag ´Set fra Jyllandsgade med 10 graders taghældning, ´Set fra Jyllandsgade med 15 graders taghældning, ´Set fra Brogade´.

  Anbefales med den ændring at:

  • § 6,1 ændres til "Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 85",
  • Taghældningen skal være 15 grader,
  • Facadefarven skal være så tæt på referencebillederne som muligt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2006

  Anbefales.

 • Punkt 6 Lokalplan 194 (forslag) - boliger ved Odinsvej

  Indledning

  Byplan- og Boligudvalget besluttede den 20. marts 2006, at der skulle udarbejdes lokalplan for ca. 73 boliger ved Odinsvej.

  Udgangspunktet for lokalplanen er de skitser af bebyggelsesplan og facader, som bygherren havde udarbejdet i samarbejde med forvaltningen. Lokalplanen skal blandt andet sikre, at

  • området sikres mod støj
  • bebyggelsen opdeles i adskilte enheder og placeres, så der opstår afskærmede opholdsarealer
  • boligerne udføres i robuste materialer, der også på lang sigt fremstår i høj kvalitet
  • området indpasses i forhold til omkringliggende områder med hensyn til fremtidige stiforbindelser, pladser og grønne områder
  • ubebyggede arealer anlægges efter en samlet plan, der omfatter beplantning, belægning og belysning.

  Beskrivelse af sagen

  Forslag til lokalplan 194 ses som bilag ´Lokalplan 194 (forslag).

  Området mellem Næstvedvej, Thorsvej og Haslevvej er i kommuneplanen udpeget til byomdannelsesområde. Det er tanken, at det over en årrække skal udvikle sig til en attraktiv bydel med boliger, kontor, kulturinstitutioner, serviceerhverv mv.

  Lokalplanforslaget åbner mulighed for, at der på Odinsvej 4-8 kan opføres ca. 73 boliger i form af moderne rækkehuse og lejligheder i 2-3 etager. Boligerne placeres i tre grupper, der hver omkranser et fælles opholdsareal. Herudover er der til hver bolig en lille terrasse/ have på terræn. Der er to fælles parkeringspladser, en langs Odinsvej og en inde i bebyggelsen. Der er mulighed for at køre til den enkelte bolig for at aflæsse varer mv., men selve parkeringen skal ske på de fælles pladser, sådan at de nære arealer omkring boligerne er bilfrie.

  Bebyggelsen var oprindeligt skitseret sådan, at alle boliger havde indgang fra de fælles gårdrum. Bygherren har imidlertid ønsket og ændre dette, så indgang sker fra nord. Det betyder, at gårdrummet ikke bliver fælles ankomstareal for alle beboere i en boliggruppe, men det giver en bedre disponering af boligerne i de nordlige rækker.

  Lokalplanen indeholder forholdsvis detaljerede bestemmelser om facadeudformning for at sikre det arkitektoniske helhedspræg, som var vist i projektskitserne. Desuden er der krav om en blanding af 2- og 3-etages bygninger for at opnå det spil og variation i bebyggelsen, som bygherren tidligere har skitseret. Alle bygninger opføres med flade tage, og en del af boligerne får tagterrasse.

  Ifølge kommuneplanen skal byomdannelsen ske efter en samlet plan, som sikrer de omdannede områder mod genevirkninger fra det resterende erhvervsområde. Forvaltningen har i samarbejde med bygherren igangsat en dialog med ejere af de virksomheder, der er nabo til det nye boligområde, især med henblik på kortlægning af støj og eventuelle initiativer til at imødegå støjproblemer. Kortlægning af miljøforhold i resten af byomdannelsesområdet vil ske senere.

  I lokalplanen er der taget højde for fremtidige stiforbindelser, og der er fastlagt bestemmelser om grøn afgrænsning af området. Det grønne princip med en kombination af højstammede træer og grønne hække/ hegn omkring hver ejendom tænkes videreført i en rammelokalplan for resten af byomdannelsesområdet. For så vidt angår afskærmning mod vejstøj indeholder lokalplanen bestemmelser om, at eventuelle støjhegn skal udformes, så de visuelt bliver en del af den grønne afgrænsning.

  Høring

  Et forslag til lokalplan skal ifølge planloven i offentlig høring i mindst 8 uger.

  Vurdering

  Ingen.

  Økonomi

  Lokalplanen indebærer ikke nogen udgifter for kommunen. Det er hensigten, at der senere skal oprettes en grundejerforening for hele byomdannelsesområdet, som skal forestå etablering, drift og vedligeholdelse af nye torve, stier mv. For at sikre, at Odinsvej 4-8 bidrager til etablering af sådanne anlæg, skal bygherren tinglyse en deklaration på ejendommen. Desuden har grundejerforeningen for Odinsvej 4-8 ifølge lokalplanforslaget pligt til at tilslutte sig den samlede grundejerforening, der senere stiftes for byomdannelsesområdet som helhed.

  Indstilling

  Teknisk direktør indstiller, at forslag til lokalplan 194 sendes i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den 22-05-2006

  Anbefales

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2006

  Anbefales.

 • Punkt 7 Lokalplan 195 (forslag) - boliger i Dampmøllen - og kommuneplantillæg 37

  Indledning

  Byplan- og Boligudvalget besluttede den 21. november 2005 på baggrund af et fremsendt skitseprojekt at udarbejde lokalplan for boliger i Dampmøllen. Den ene af de to siloer forudsættes nedrevet. Den østlige silo (den, der ligger længst væk fra villabebyggelsen ved Hovmarksvej og Harhoffs Allé) ombygges til boliger i moderne arkitektur med altaner og karnapper, der er med til at give bygningen et varieret udtryk. De gamle rødstensbygninger mod Møllegade og Næstvedvej indrettes ligeledes til boligformål, mens alle mellembygninger og baghuse nedrives. Mellem boligerne indrettes et gårdrum, og haven med de gamle træer bevares.

  Lokalplanen skulle udarbejdes efter følgende principper:

  • Med kommuneplantillæg åbnes der mulighed for ombygning af siloen til boliger i 10 etager, en bebyggelsesprocent på max. 115 og friarealer som beskrevet i projektskitsen
  • I den videre bearbejdning af projektet skal det tilstræbes at nedbringe antallet af boliger, hvorved der bliver behov for mindre parkeringsudlæg
  • Lokalplanen skal sikre, at de eksisterende bygninger mod Næstvedvej og Møllegade ombygges med stor respekt for den oprindelige arkitektur, og den skal sikre de bevaringsværdige træer på grunden
  • Det skal sikres, at facadematerialer og detaljering af de udvendige bygningssider på siloen bliver i høj kvalitet, og der skal tages nøje stilling til farvevalg
  • Der skal tages stilling til, hvordan der sikres gode læforhold på altaner
  • Lokalplanen skal sikre høj kvalitet i belægninger og indretning af uderummene i øvrigt.

  Beskrivelse af sagen

  Der er nu udarbejdet lokalplan efter ovennævnte principper. Forslag til lokalplan 195 og kommuneplantillæg 37 kan ses som bilag ´Lokalplan 195 (forslag).

  Der er taget udgangspunkt i et revideret projekt, som har nedbragt antallet af boliger til 43. Det betyder, at en parkeringsnorm på 1,5 p-plads pr. bolig kan overholdes samtidig med, at den sydlige del af ejendommen kan fastholdes som opholdsareal.

  Facadematerialer er fastsat til fibercement eller metal i grå nuancer, som ikke skifter karakter ved patinering. De lette påbygninger skal udføres i glas og aluminium, og altaner opbygges i vinkelstål og hærdet glas. Basen på bygningen skal fremstå i et mørkere materiale af natursten. De bevaringsværdige bygninger på hjørnet af Næstvedvej og Møllegade samt langs Næstvedvej skal ombygges under maksimal hensyntagen til oprindelig arkitektur og materialevalg. 

  Der bliver to fælles opholdsarealer. I midten af boligbebyggelsen anlægges et gårdrum med belægninger opdelt af mindre grupper med højstammede træer. Syd for boligerne ned mod Hovmarksvej anlægges et fælles have- og opholdsareal, blandt andet med udgangspunkt i de bevaringsværdige træer. Dette område skal afskærmes med en mur i blank mur af røde teglsten på maksimalt 1,80 m mod Næstvedvej og Hovmarksvej. Muren skal sammen med kirkemuren på den anden side af vejen skabe et harmonisk gadeforløb langs Næstvedvej.

  Adgang til området og den fælles parkeringsplads vil ske fra Møllegade, og der vil blive etableret en stiforbindelse gennem området fra Hovmarksvej til Møllegade.

  Samtidig med lokalplanforslaget offentliggøres forslag til kommuneplantillæg nr. 37, som åbner mulighed for at indrette boliger i de eksisterende, tomme erhvervsbygninger.

  Høring

  Et forslag til lokalplan skal ifølge planloven i høring i mindst 8 uger.

  Vurdering

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen.

  Indstilling

  Teknisk direktør indstiller, at forslag til lokalplan 195 og kommuneplantillæg 35 sendes i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den 22-05-2006

  Anbefales med de ændringer at:

  • § 8.18 Tag skal udføres med naturskiffer eller som tagpap med en hældning på mellem 15 og 20 grader,
  • § 8.17 Facaderne mod Næstvedvej og Møllegade samt gavlpartierne skal fremstå som blankt mur i røde tegl. Ved genopførelse af disse facader eller dele af disse facader, skal så vidt muligt anvendes samme type og farve tagsten som de oprindelige,
  • Facaderne mod gårdrummet kan desuden fremstå som pudset mur i jordfarver i lyse grå, brune og røde nuancer.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2006

  Anbefales.

 • Punkt 8 Lokalplan 145 (endelig vedtagelse) - erhvervsområde ved Langemosevej

  Indledning

  Forslag til lokalplan 145 erhvervsområde ved Langemosevej og kommuneplantillæg nr. 30 har været til offentlig høring i perioden 14. februar 2006 til 11. april 2006 - bilag ´Lokalplanforslag 145´.

  Høring

  Der er kommet en indsigelse fra:

  1. Henning Samson, Sdr. Parkvej 103, og Lise Madsen, Tjørnehaven 20, 2630 Taastrup

  Herudover har Vestsjællands Amt fremsat nogle bemærkninger af teknisk karakter.

  Indsigerne er indbudt til udvalgets møde kl. 17.30.

  Vurdering

  Et resume af indsigelser og bemærkninger samt forvaltningens forslag til behandling af dem ses som bilag ´Lokalplan 145 - Erhvervsområde ved Langemosevej - og kommuneplantillæg nr. 30´.

  Indsigelsen vedrørende plantebæltet foreslås ikke imødekommet, idet højden er fastsat med henblik på at sikre visuel afskærmning af bebyggelsen, og der er god afstand til nabobebyggelse. Bemærkningerne fra amtet foreslås indarbejdet i redegørelsen samt i § 8 vedr. skiltning.

  Økonomi

  Ingen.

  Indstilling

  Teknisk direktør indstiller, at lokalplan 145 og kommuneplantillæg nr. 30 vedtages endeligt med de i bilaget foreslåede mindre præciseringer vedrørende vejbyggelinje, gravearbejder og skiltning langs vej.

  Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den 22-05-2006

  Anbefales med den ændring at beplantningsbæltet omkring områderne D og del af C pålægges en sluthøjde på ca. 4 m.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2006

  Anbefales.

 • Punkt 9 Lokalplan 182 (endelig vedtagelse) - boligområde ved Kærup - og kommuneplantillæg 31

  Beskrivelse af sagen

  Forslag til lokalplan 182 og kommuneplantillæg 31 har været i offentlig høring i perioden 14. februar til 11. april 2006.

  Høring

  Der er kommet en indsigelse fra PBI Holding (ejeren af området).

  Sideløbende med den offentlige høring har NCC Enfamiliehuse A/S udarbejdet en mere detaljeret bebyggelsesplan, hvor der blandt andet foreslås buede vejforløb i parcelhusudstykningen. På baggrund af de nye skitser foreslår forvaltningen en række mindre ændringer og præciseringer af lokalplanens tekst og kortbilag.

  Vurdering

  I bilag ´Indsigelser til lokalplan 182´ gennemgår forvaltningen ændringsforslagene og kommer med forslag til behandling af dem.

  PBI Holding ønsker nogle præciseringer af vejadgang til børneinstitutionen og boligerne langs Roskildevej samt nogle tekniske ændringer. Forvaltningen anbefaler, at forslaget imødekommes.

  NCC Enfamiliehuse A/S har udarbejdet en mere detaljeret bebyggelsesplan, som følger principperne i den eksisterende lokalplan, men med følgende ændringer:

  • buede vejforløb i parcelhusudstykningen
  • boligstokkene på skråningen mod Jordemodervej drejes mere mod syd
  • der gives mulighed for at benytte en del af overskudsjorden til "jordslanger", der kan indpasses som rekreativt og landskabeligt element i de fælles friarealer
  • der anlægges støjvold mod Roskildevej i stedet for støjskærm

  Forvaltningen foreslår, at ændringsforslagene imødekommes. En revideret illustrationsplan ses som bilag ´Ny illustrationsskitse´. De øvrige kortbilag vil blive revideret, inden lokalplanen behandles i Byrådet. Efter drøftelse med bygherren foreslås desuden tekstændringer, som sikrer, at de enkelte boliggrupper får en overskuelig størrelse, og at der bliver en tilstrækkelig arkitektonisk variation mellem grupperne af rækkehuse. Endelig foreslås nogle mindre tekniske ændringer, som sikrer at støjvolde, fællesveje og fællesarealer kan anlægges i etaper svarende til områdets udbygningstakt.

  Økonomi

  Ingen

  Indstilling

  Teknisk direktør indstiller, at lokalplan 182 og kommuneplantillæg 31 vedtages endeligt med de i bilaget foreslåede ændringer vedrørende præciseringer af kortbilag og tekst, en let revideret bebyggelsesplan og bestemmelser, som sikrer variation i tæt-lavbebyggelsen samt tekniske ændringer, som sikrer mulighed for etapedeling af udbygningen.

  Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den 22-05-2006

  På mødet blev ny illustration fremvist - bilag ´Bebyggelse set fra Roskildevej.

  Anbefales med den tilføjelse at der etableres direkte stiadgang fra alléen til børneinstitutionen.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2006

  Anbefales med tilføjelsen fra Byplan- og Boligudvalget om, at der etableres direkte stiadgang fra Alléen til børneinstitutionen.

 • Punkt 10 Tilsynssag

  Indledning

  Tilsynet med kommunerne i Vestsjællands-, Roskilde- og Storstrøms Amter har i brev af 8. februar 2006 anmodet Ringsted Kommune om en udtalelse i forbindelse med, at Preben Hockerup A/S har rettet henvendelse til Tilsynet vedrørende kommunens behandling af en sag om etablering af en genbrugsplads på Køgevej 251.

  Beskrivelse af sagen

  Se bilag: kort sagsresume

  Vurdering

  Det er forvaltningens vurdering, at sagen har været behandlet i overensstemmelse med gældende regler, og at den er båret af uvildige, saglige og faglige hensyn.

  Indstilling

  Konstituerende kommunaldirektør indstiller, at det korte sagsresume samt sagens akter fremsendes til Tilsynet med bemærkning om, at det er Ringsted Kommunes vurdering, at sagen har været behandlet i overensstemmelse med gældende regler.

  Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den 22-05-2006

  Anbefales

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2006

  Anbefales.

 • Punkt 11 Lokalekabale(Lukket)

 • Punkt 12 Projektering af daginstitution på Bastionen

  Indledning

  Byrådet besluttede den 3. april 2006 vedr. etablering af daginstitution på Kasernen, at:

  • administrationen skulle arbejder videre med forslaget,
  • der gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. til udarbejdelse af endeligt skitseforslag,
  • anlægsbudgettet for dagtilbud revurderes, således at det bliver muligt at opretholde pasningsgarantien.

  Beskrivelse af sagen

  Forslag til lokalplan er under behandling. For at fremskynde processen foreslår direktøren for Børne- og Kulturforvaltningen, at projekteringen af institutionen igangsættes på baggrund af skitseforslaget og de retningslinier, der er beskrevet i forslaget til lokalplan.

  Det forudsættes, at forslaget kan tilrettes til eventuelle ændringer af forslaget til lokalplan ved dennes endelige vedtagelse.

  Høring

  Ingen

  Vurdering

  Af hensyn til en fortsat opretholdelse af pasningsgarantien vil det være nødvendigt at udbygge dagtilbudskapaciteten i Ringsted By.

  Økonomi

  Til rådgiverhonorar m.m. anbefales det, at der bevilges 1,5 mio. kr.

  Indstilling

  Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der gives en bevilling på 1,5 mio. kr. til rådgiverhonorar m.m.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 17-05-2006

  Indstilling anbefales

  Ej til stede: JBLD

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2006

  Anbefales.

 • Punkt 13 Bevilling til rådgiver for ny skole på Kasernen(Lukket)

 • Punkt 14 Aftale med Regionen om Jobcenter

  Indledning

  Sagen genoptages fra udvalgets møde den 27. februar 2006, hvor udvalget besluttede at sende sagen til høring i Det Lokale Beskæftigelsesudvalg.

  Senest 1. januar 2007 åbner det nye jobcenter i Ringsted. Hermed sker der en sammenlægning af den statslige og den kommunale beskæftigelsesindsats.

  Et af de vigtigste elementer frem mod etableringen af jobcentret er indgåelse af etableringstale med Beskæftigelsesregionen for Sjælland og København.

  Der har været kontakt med Beskæftigelsesregionen, og der er udarbejdet et foreløbigt aftaleudkast. Dette udkast lægges hermed frem til drøftelsen i Beskæftigelsesudvalget, således at Beskæftigelsesudvalget kan drøfte grundlaget for en aftale mellem Ringsted Kommune og Beskæftigelsesregion Sjælland om etablering af Ringsted jobcenter.

  Det første udkast til aftalegrundlag fremgår af bilag. Det er vigtigt at understrege, at dette dokument er i stadig udvikling i dialogen mellem Ringsted Kommune og Beskæftigelsesregionen, og der vil således forekomme mange rettelser og tilføjelser, efterhånden som aftalen tager sin endelige form.  

  Beskrivelse af sagen

  Etableringen af jobcentret i Ringsted Kommune sker med baggrund i strukturreformen, regeringens beskæftigelsespolitik, ønsket om at etablere et enstrenget beskæftigelsessystem, og vedtagelsen af lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

  Imidlertid er der i denne omgang i højere grad tale om, at den statslige og den kommunale indsats flytter i samme hus, mere end der egentlig er tale om en sammenlægning af indsatsen.

  I ti af landets kommuner etableres der såkaldte pilotjobcentre, hvor den statslige indsats og resurse til løsning af opgaven overdrages til kommunerne i en egentlig sammenlægning.

  Ringsted Kommune har ønsket at etablere et af disse pilotcentre. I forhold til en etableringsaftale vil Jobcentrets status imidlertid primært have betydning for ledelsen af centret, idet det forvaltningens opfattelse at den faglige drift af centret ikke vil adskille sig nævneværdigt, uanset om centret er et B- eller C-center.

  Jobcenteret har ansvaret for planlægning og udførelse af den kommunale og den statslige beskæftigelsesindsats. Den etableringsaftale der indgås er dermed af stor betydning både som grundlag, for opstart af jobcentret, og for de principper centret / beskæftigelsesindsatsen skal hvile på.

  Etableringsfasen vil i høj grad blive påvirket af sammensmeltningen af de 2 kulturer i den kommunale og den statslige indsats. Derfor er det vigtigt hurtigt at etablere de bærende elementer/grundholdninger i organiseringen.

  Det tilstræbes derfor at arbejde efter følgende grundholdninger:

  • fokus på ordinær beskæftigelse eller uddannelse - fastholdelse så tæt på arbejdsmarkedet som muligt – med rådighed i fokus
  • hurtig og målrettet service til borger og virksomhed med betjening af færrest muligt forskellige medarbejdere, og for virksomhederne som udgangspunkt af én.
  • alle betjenes i forhold til behov – uanset om de tilhører den statslige eller kommunale målgruppe, dvs. størst mulig fællesskab i forhold til løsningen af opgaven
  • fokus på kompetencer og kvalitetsudvikling med fokus på effekt via metodeudvikling - bedst og billigst

  Centrets daglige drift vil så vidt muligt blive tilrettelagt i forhold til borgernes behov / centrets målgrupper, og ikke efter hvad der er borgernes forsørgelsesgrundlag. Arbejdet vil derfor blive teamopdelt i forhold til dette:

  • Visitationsteam
  • Team 1 - Ledige kun med ledighed som problem
  • Team 2 - Ledige med problemer udover ledighed, samt ledige med varige begrænsninger i arbejdsevnen (det rummelige arbejdsmarked) samt indstilling til pension
  • Team 3 - Sygemeldte gr. 1, 2 og 3, herunder sygemeldte med varige begrænsninger i arbejdsevnen (det rummelige arbejdsmarked) samt indstilling til pension
  • Team Virksomhedsservice

  Der henvises i øvrigt til bilag ´Udkast til jobcenteraftale af 06.04.2006´, hvoraf organisationen er mere detaljeret beskrevet.

  Høring

  Sagen har været til høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd, hvis udtalelse fremgår nedenfor.

  Vurdering

  Det er forvaltningens vurdering, at aftaleudkastet giver et godt grundlag for at etablere et effektivt jobcenter. Det er samtidig forvaltningens vurdering, at der er et godt samarbejde og en god gensidig forståelse i forholdet mellem kommunen og Beskæftigelsesregionen.

  Økonomi

  Som udgangspunkt er etableringen af jobcentret ikke forbundet med ekstra statslige eller kommunale bevillinger. Grundlaget for opgave og strukturreformen er, at opgaverne sammenlægges uden ekstra omkostninger.

  Det er dog uomgængeligt, at etableringen af jobcentret vil være forbundet med særlige omkostninger til etablering og eller indretning af bygninger.

  De økonomiske konsekvenser forbundet med aftalen vil derfor blive belyst særskilt, når der er klarhed over især den bygningsmæssige placering af jobcentret.

  Indstilling

  Socialdirektøren indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter det foreløbige aftaleudkast, og at udvalget sender aftaleudkastet til høring i det lokale Beskæftigelsesråd.

  Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 27-02-2006

  Tiltrædes

  Ej til stede: Bent Pedersen

  Supplerende sagsfremstilling

  Aftaleudkastet har været sendt til høring i Det lokale Beskæftigelsesråd, der første gang behandlede sagen 8. marts 2006. På dette møde besluttede Rådet følgende indstilling og afgørelse:

  Indstilling
  Sekretariatet indstiller, at Beskæftigelsesrådet drøfter det foreløbige aftalegrundlag, og Beskæftigelsesrådet anbefaler at det foreløbige aftalegrundlag danner basis for den egentlige aftale mellem Ringsted Kommune og Beskæftigelsesregion Sjælland/København, om etablering af Jobcenter Ringsted.

  LO udtrykker stort ønske om en bredere inddragelse af synspunkter og problemstillinger fra forsikrede ledige og den statslige indsats.

  LO tilbød at deltage i det forberedende arbejde.

  LO kommune og stat går sammen i den videre udarbejdelse af aftalegrundlaget.

  Der afholdes snarest et fælles møde mellem LO / A-kasser og de offentlige parter, hvor det aftales hvorledes LO kan indgå i og / eller give input til arbejdsgrupper og skrivegrupper allerede i marts måned.

  Afgørelse:
  Udvalget ønskede ikke at afgive et høringssvar på dette tidlige tidspunkt i processen, men afventer at aftalegrundlaget er mere uddybet.

  Efterfølgende har der været afholdt møder med både LO, den statslige leder af jobcentret, hvor LO og den statslige leders synspunkter er indarbejdet i udkast til aftale af 30. marts 2006.

  Dette aftaleudkast har igen været forelagt Det Lokale Beskæftigelsesråd den 5. april 2006. Her besluttede Beskæftigelsesrådet efter indstilling at:

  Indstilling
  Sekretariatet indstiller, at Beskæftigelsesrådet drøfter det reviderede foreløbige aftalegrundlag, og at Beskæftigelsesrådet anbefaler at dette foreløbige aftalegrundlag danner basis for den egentlige aftale mellem Ringsted Kommune og Arbejdsmarkedsstyrelsen driftsregion Sjælland/København, om etablering af Jobcenter Ringsted.

  Afgørelse:
  Rådet anbefaler det fremlagte aftalegrundlag, idet rådet havde enkelte kommentarer til formuleringer i aftalegrundlaget som vil blive rettet.

  DA-repræsentant Frode Lauersen havde fremsendt forslag til intern organisering i virksomhedsteamet. Dette forslag vil indgå i den efterfølgende organisering af Jobcentrets teams.

  Supplerende sagsfremstilling
  Efterfølgende har Arbejdsmarkedsstyrelsens Driftsregion for Sjælland og København kommenteret udkastet. Kommentarerne herfra er indarbejdet i en ny version af udkast til aftale, dateret 6. april 2006 der er sendt til høring i Arbejdsmarkedsstyrelsen. Dette forslag var hermed det første forslag til aftale, der sendes til høring i arbejdsmarkedsstyrelsen.

  Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 02-05-2006

  Sagen genoptages den 22. maj 2006.

  Ej til stede: Henrik Hvidesten, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard, Bent Pedersen

  Supplerende sagsfremstilling

  Der har der ikke været kommentarer af betydning fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. På møde mellem driftsregionen og kommunen den 5. maj dette år, har der derfor været enighed om det endelige forslag til driftsaftale. Dette forslag fremlægges hermed for Beskæftigelsesudvalget, idet dette forslag vil blive benævnt forslag af 5. maj 2006.

  Herefter tilbagestår at aftale vilkår for de bilag der knytter sig til aftalen. Det drejer sig om vilkår for Arbejdsmarkedsstyrelsen for husleje og leje af arbejdspladser i det kommunale jobcenter, samt aftale om den nøjagtige personalesammensætning. Begge disse bilag færdigforhandles på administrativt niveau. Begge bilag afventer placering af jobcentret og den endelige udpegning af medarbejdere til jobcentret.

  Endelig skal der også indgås aftale mellem IT afdelingen og Beskæftigelsesministeriets IT driftskontor (kaldet BIT) denne aftale forventes indgået administrativt i løbet af maj / juni 2006.

  Socialdirektøren indstiller, at aftalegrundlaget af 5. maj 2006 anbefales til endelig godkendelse i Byrådet, idet det hermed forudsættes, at dette forslag også kan godkendes af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

  Supplerende sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsstyrelsen har efter fremsendelse af dagsordenen indgivet enkelte kommentarer til aftalen. Kommentarerne er præciseringer, og betyder ikke egentlige indholdsmæssige ændringer.

  Forvaltningen har indarbejdet kommentarerne i bilag ”Aftale om etablering af Jobcenter i Ringsted den.1. januar 2007 mellem Ringsted Kommune og Arbejdsmarkedsstyrelsen – aftale af 22.05.06”, der blev uddelt på mødet.

  Konstitueret socialdirektør indstiller, at udvalget anbefaler den samlede aftale af 22.05.06 til godkendelse i Byrådet. og at aftalen fremsendes til underskrift i Arbejdsmarkedsstyrelsen.

  Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 22-05-2006

  Indstillingen blev tiltrådt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2006

  Anbefales.

 • Punkt 15 Udbygning af musikskolen

  Indledning

  Kultur- og Serviceudvalget har tidligere på en række møder drøftet mulighederne for en udbygning af den eksisterende musikskole eller en flytning af musikskolen til andre lokaler, senest har Kultur- og Fritidsudvalget behandlet sagen den 27. april 2006. Udvalget besluttede at forvaltningen skulle arbejde videre med sagen og at den skulle genoptages på udvalgets maj-møde.

  Beskrivelse af sagen

  Den 18. november 2004 besluttede udvalget, at der skulle arbejdes videre med muligheden for en flytning af musikskolen. Det skulle bl.a. afklares, om det ville være muligt at etablere musikskolefaciliteter i forbindelse med byggeri af ny skole på Kasernen. Der er i udbudsmaterialet for den nye skole på Kasernen ikke indarbejdet forudsætninger om musikskolefaciliteter. En flytning til Anlægspavillonen har også været drøftet. Problemerne med en placering af Musikskolen i Anlægspavillonen er beskrevet i sag 17, behandlet af Kultur- og Serviceudvalget den 17. marts 2005.

  Kultur- og Serviceudvalget besøgte den 17. maj 2005 musikskolerne i Køge og Kalundborg.

  I budgettet for 2005 blev der afsat 1,5 mio. kr. til udbygning af Musikskolen, dvs. erstatte den nedrevne pavillon med en permanent bygning på ca. 100 kvm. Til erstatning for den nedrevne pavillon har musikskolen siden august 2004 benyttet en lejet pavillon. Udgiften til denne forventes at udgøre 400.000 kr. for perioden august 2004 til juni 2006. Finansiering af denne udgift er ikke anvist, men praksis fra tilsvarende sager er, at det afholdes indenfor det afsatte anlægsbudget.

  Der er i budgettet for 2006 ikke sket ændringer i budgetrammen for udbygningen af musikskolen.

  På baggrund af udvalgets tidligere anbefaling af en flytning af musikskolen, er det også vurderet om et af de tidligere plejehjem vil være velegnet til en ny musikskole. Dette vil ikke være en hensigtsmæssig løsning.

  Spørgsmålet har i indeværende år bl.a. været drøftet i et møde mellem formændene for Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Der var i disse drøftelser enighed om, at den en fremtidig musikskole skulle ses i sammenhæng med et børnekulturhus, dvs. at børnekulturhuset skulle rumme faciliteter til musikskolevirksomhed.

  Det vil i praksis betyde, at der etableres et børnekulturhus, der kan danne rammen om musikskolens og Den 10. Muses virksomhed. Det bør overvejes, om børnekulturhuset skal have faciliteter til anden fritidsvirksomhed for børn og unge, fx i form af fritidsklub/sfo. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis der skabes en fælles fysisk ramme for disse aktiviteter, men det kan også tænkes etableret på to forskellige fysiske steder som et børnekulturhus og et ungdomskulturhus.

  Høring

  Hvis udvalget beslutter, at der skal udarbejdes konkret forslag, skal de involverede parter høres.

  Vurdering

  Det er forvaltningens opfattelse, at der er behov for en afklaring af, om der fortsat skal arbejdes videre med en flytning af musikskolen til andre lokaler.  Det er forvaltningens opfattelse, at den mest hensigtsmæssige løsning vil være etableringen af et børnekulturhus, der indeholder de nødvendige faciliteter for musikskolen og Den 10. Muse og gerne samtidig kan benyttes som en kultur-sfo/fritidsklub.

  Det bør samtidigt vurderes i hvilket omfang et børnekulturhus (og evt. ungdomskulturhus) kan fungere som et fagcenter for skolerne (jf. skoleudviklingsprojektet Pampædia).

  Økonomi

  En flytning af musikskolen vil ikke kunne gennemføres indenfor den afsatte anlægsramme. på 1,5 mio. kr.  Ved at indtænke salg af nuværende musikskole, det afsatte beløb til et børnekulturhus og den afsatte anlægsramme til ny musikskole (ekskl. leje af pavillon) vil der være en samlet anlægssum på ca. 10 mio. kr. til rådighed. Det vil derfor være nødvendigt at etablere børnekulturhuset i tilknytning til allerede eksisterende faciliteter.

  Indstilling

  Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget peger på en placering i forbindelse med eksisterende eller fremtidig institution.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 17-05-2006

  Indstilling anbefales

  Ej til stede: JBLD

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-05-2006

  Forvaltningen arbejder videre med at etablere et børnekulturhus på Opalen. Det fremtidige planlægningsarbejde gennemføres i samarbejde med Børne- og Undervisningsudvalget.

  Ej til stede: BP, HHV

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2006

  Økonomiudvalget anbefaler, at forvaltningen arbejder videre med at etablere et børnekulturhus på Opalen og at det fremtidige planlægningsarbejde gennemføres i samarbejde mellem Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

 • Punkt 16 Miljø- og Teknikudvalget Budgetrapport pr. 31. marts 2006

  Indledning

  Budgetrapport pr. 31. marts 2006 for udvalgets område foreligger som bilag ´Miljø- og Teknikudvalget´.

  Beskrivelse af sagen

  Ingen

  Høring

  Ingen

  Vurdering

  Ingen

  Økonomi

  Ingen

  Indstilling

  Indstillingen vil foreligge til mødet.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 16-05-2006

  Anbefales

  Ej til stede: Benny Christensen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2006

  Anbefales.

  Ej til stede: HH

 • Punkt 17 Byplan- og Boligudvalget Budgetrapport pr. 31. marts 2006

  Indledning

  Budgetrapport pr. 31. marts 2006 for udvalgets område fremlægges som bilag ´Byplan- og Boligudvalget´.

  Beskrivelse af sagen

  Ingen.

  Høring

  Ingen.

  Vurdering

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen.

  Indstilling

  Indstillingen vil foreligge til mødet.

  Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den 22-05-2006

  Rapporten tages til efterretning

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2006

  Anbefales.

  Ej til stede: HH

 • Punkt 18 Børne- og Undervisningsudvalget Budgetrapport pr. 31. marts 2006

  Indledning

  Budgetrapport pr. 31. marts 2006 for udvalgets område foreligger som bilag ´Børne- og Undervisningsudvalget´

  Beskrivelse af sagen

  Ingen.

  Høring

  Ingen.

  Vurdering

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen.

  Indstilling

  Indstillingen vil foreligge til mødet.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 17-05-2006

  Budgetrapporten tages til efterretning

  Ej til stede: JBLD

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2006

  Anbefales.

  Ej til stede: HH

 • Punkt 19 Kultur- og Fritidsudvalget Budgetrapport pr. 31. marts 2006

  Indledning

  Budgetrapport pr. 31. marts 2006 for udvalgets område foreligger som bilag ´Kultur- og Fritidsudvalget´.

  Beskrivelse af sagen

  Ingen.

  Høring

  Ingen.

  Vurdering

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen.

  Indstilling

  Indstillingen vil foreligge til mødet.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-05-2006

  Taget til efterretning.

  Ej til stede: BP, HHV

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2006

  Anbefales.

  Ej til stede: HH

 • Punkt 20 Beskæftigelsesudvalget Budgetrapport pr. 31. marts 2006

  Indledning

  Budgetrapport pr. 31. marts 2006 for udvalgets område vil foreligge til mødet.

  Beskrivelse af sagen

  Ingen.

  Høring

  Ingen.

  Vurdering

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen.

  Indstilling

  Indstillingen vil foreligge til mødet.

  Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 22-05-2006

  Der var til udvalget inden mødet udsendt bilag: "Beskæftigelsesudvalget - Budgetrapport pr. 31. marts 2006". Materialet blev gennemgået på mødet.

  Konstitueret socialdirektør indstiller, at der søges en tillægsbevilling på 12,5 mio. kr. i 2006.

  Direktøren indstiller samtidig, at forvaltningen allerede fra nu arbejder aktivt på at imødegå udgiftsstigningerne til især sygedagpenge, og at forvaltningen til mødet i juni fremkommer med forslag til aktiviteter der kan imødegå stigningerne i udgifter forsørgelse og i særlig grad til sygedagpenge.

  Indstillingen blev tiltrådt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2006

  Anbefales.

  Det forventes, at kommunen vil modtage indtægter i størrelsesordenen 7,8 mio. kr. i budgetgaranti m.m. Indtægterne er ikke medtaget i opgørelsen af de budgetmæssige konsekvenser.

  Ej til stede: HH

   

 • Punkt 21 Social- og Sundhedsudvalget Budgetrapport pr. 31. marts 2006

  Indledning

  Budgetrapport pr. 31. marts 2006 for udvalgets område forelægges som bilag ´Social- og Sundhedsudvalget´

  Beskrivelse af sagen

  Ingen.

  Høring

  Ingen.

  Vurdering

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen.

  Indstilling

  Sagen fremsendes til økonomiudvalget med anbefaling af, at arbejdet med budgettilpasningen på ældreområdet fortsætter, samt at arbejdet med udbud på eksterne vikarer igangsættes.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 15-05-2006

  Tiltrædes.

  Social- og Sundhedsudvalget vil arbejde på en nedsættelse af forbruget af eksterne vikarer med 15 % om året svarende til ca. 2 mio. kr. om året.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2006

  Anbefales.

 • Punkt 22 Økonomiudvalget - Budgetrapport pr. 31. marts 2006

  Indledning

  Budgetrapport pr. 31. marts 2006 for udvalgets område kan ses som bilag ´Budgetrapport pr. 31. marts 2006 - Økonomiudvalget´.

  Beskrivelse af sagen

  Ingen

  Høring

  Ingen

  Vurdering

  Ingen

  Økonomi

  Ingen

  Indstilling

  Konstitueret kommunaldirektør at budgetrapporten tages til efterretning.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2006

  Anbefales.

 • Punkt 23 Revisionsberetning nr. 154

  Indledning

  Kommunernes Revision har fremsendt beretning nr. 154 om revisionsbesøg i perioden fra oktober 2005 til februar 2006 - bilag ´Revisionsberetning nr. 154´ . Beretningen er den 19. april 2006 udsendt pr. mail til Byrådets medlemmer.

  Beskrivelse af sagen

  Revisionen har haft følgende bemærkninger:

  Lov om offentlige betalinger - elektroniske bilag
  Vi vurderer, at kommunen generelt har gode forretningsgange i bogføringsprocessen. Vi har dog bemærket:

  • At kommunens kasse- og regnskabsregulativ ikke er ajourført, således at det fastlægger de nye rutiner på området, der er nødvendige efter overgang til web-betalinger
  • At der generelt ikke foreligger forretningsgangsbeskrivelser, der fastlægger rutiner for bilagsbehandlingen og niveauet for interne kontroller
  • At “påtegningsberettigede” som hovedregel både kan kvittere, attestere og anvise bilag

  Det anbefales, at der snarest sker en ajourføring af kommunens kasse- og regnskabsregulativ, samt at forretningsgangen beskrives, herunder at niveauet for de interne kontroller fastlægges.

  Det er af kommunen oplyst, at ovenstående arbejde snarest påbegyndes.

  Sagsrevision på det sociale område
  Ved vores gennemgang af områderne vedrørende kontanthjælp, aktivering, revalidering, sygedagpenge og integration har vi generelt konstateret, at udbetalingerne foretages korrekt, men i henhold til regnskabsbekendtgørelsens bestemmelser omkring sagernes indhold, opfølgning og anvendelse af Arbejdsmarkedsportalen forekommer der følgende systematiske fejl og mangler i sagerne:

  Arbejdsmarkedsportalen
  Vi har konstateret, at en lang række personer, som modtager kontanthjælp, ikke er indberettet til Arbejdsmarkedsportalen, jf. bekendtgørelse nr. 1101 af 6. november 2004. Vi har fået oplyst, at der nu er iværksat tiltag, der sikrer, at der foretages korrekt indberetning til Arbejdsmarkedsportalen.

  Kontering
  Det er i flere tilfælde konstateret, at revalideringsydelse ikke konteres korrekt. Vi har efterfølgende påset, at der er foretaget korrektion vedrørende de konstaterede fejlkonteringer. Vi skal henstille, at kommunen fremover sikrer sig, at der foretages korrekt kontering, således at korrekt refusion hjemtages.

  Opfølgning
  Det er ved sagsgennemgangen vedrørende kontanthjælp og aktivering mv. konstateret, at der ikke foretages korrekt opfølgning på det individuelle kontraktforløb, jf. LAB § 16 og 17. Vi har fået oplyst, at kommunen har besluttet at iværksætte yderligere tiltag, således at opfølgningen fremadrettet foretages rettidigt.

  Sygedagpenge
  Vi har konstateret, at opfølgning i henhold til dagpengelovens § 24 b ikke i alle tilfælde foretages rettidigt. Vi har fået oplyst, at der er fokus på området, og der er iværksat tiltag, der fremadrettet skal sikre, at opfølgningen foretages rettidigt.

  Integration
  Vi har konstateret, at der generelt ikke er foretaget rettidig opfølgning på det individuelle kontraktforløb i integrationssagerne.

  Vi skal henstille, at kommunen fremadrettet indfører forretningsgang, således at det sikres, at opfølgningen foretages rettidigt.

  Sammenfattende konklusion
  Det er vores vurdering, at fejlniveauet i sagerne fortsat forekommer at være højt. Vi er bekendt med, at forvaltningen har fokus på de konstaterede fejl/fejltyper, og at der på en række områder er iværksat tiltag med henblik på at nedsætte fejlniveauet. Vi skal anbefale, at dette arbejde fortsættes, herunder at der sker en skærpelse af den interne kvalitetskontrol og ledelsestilsynet på de områder, hvor vi har beskrevet systematiske fejl og mangler. Vi vil i forbindelse med den afsluttende revision for året 2005 foretage en opfølgning på, om de iværksatte tiltag er implementeret fuldt ud i sagsadministrationen.

  Høring

  Ingen

  Vurdering

  Administrationen foreslår følgende besvarelse af de anførte bemærkninger:

  Lov om offentlige betalinger - elektroniske bilag
  Økonomisk Afdeling er i samarbejde med Kommunernes Revision ved at udarbejde retningslinier for rutiner og interne kontroller i forbindelse med betaling af elektroniske fakturaer.

  Arbejdet forventes færdiggjort i andet halvår af 2006.

  Sagsrevision på det sociale område
  Det er korrekt, at der fortsat har været et højt fejlniveau i sagsbehandlingen vedrørende særligt kontaktforløb og opfølgning. Dette har hængt sammen med afdelingens langvarige problemer med at opbygge en stabil bemanding. Fejlniveauet er dog forbedret væsentligt i 2005 frem for tidligere år, i takt med at bemandingen i afdelingen er stabiliseret.

  Derudover har afdelingen - som revisionen fremfører - iværksat en række interne procedurer med henblik på at sikre lov opfyldelsen i kommunens sagsbehandling.

  Disse tiltag skal i særlig grad sikre, at den lovpligtige opfølgning og kontaktforløb i sagsbehandlingen overholdes. Tiltagene er overvejende implementeret og for enkeltes vedkommende stadig under implementering.

  Det er forvaltningen vurdering, at de administrative procedurer og det forøgede fokus på ledelsestilsynet har den ønskede effekt, og at fejlniveauet dermed nedbringes tilfredsstillende.

  Angående implementeringen af registreringer i Arbejdsmarkedsportalen (der blev lovpligtig med udgangen af 2005) har dette været gennemført i januar 2006, og der er efterfølgende fokus på, at Arbejdsmarkedsportalen løbende anvendes som registreringsværktøj i forbindelse med den lovpligtige opfølgning i sagsbehandlingen.

  Det er Arbejdsmarkedsafdelingens samlede vurdering at der er sket - og fortsat sker en markant nedbringelse af fejlniveauet i personsagsbehandlingen på det sociale område, som følge af stabiliseringen af personalesituationen i afdelingen, og som følge af de administrative procedurer der er etableret omkring sagsbehandlingen.

  Økonomi

  Ingen

  Indstilling

  Konstitueret kommunaldirektør indstiller, at administrationens forslag til besvarelse godkendes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2006

  Anbefales.

  Delegationer medtages fremover i det årlige budget.

 • Punkt 24 Gebyr for udkørsel til blinde alarmer.

  Indledning

  Brandvæsenet er interesseret i at nedbringe antallet af blinde alarmer, da det beredskabsmæssigt belaster brandvæsenet. Det ville jo være uheldigt, at brandvæsenet rykkede ud til en brand med en massiv og slagkraftig styrke, og efterfølgende viser det sig at være en blind alarm, og kort tid efter får man en alvorlig brand et andet sted i slukningsområdet, og her kan man kun stille med anden udrykning og dermed en noget mindre slagkraftig udrykning.  Hvad enten brandvæsenet modtager en melding om brand via et ABA-anlæg eller fra alarmcentralen, vil det altid være den samme brandudrykning med hensyn til mandskab og materiel, som begiver sig af sted mod brandstedet. Fra brandvæsenets side skelner man ikke mellem en brandmelding fra et ABA-anlæg eller fra alarmcentralen.

  Beskrivelse af sagen

  Antallet af blinde alarmer har gennem de sidste 5 år været meget konstant, og det har ikke været muligt at bringe antallet af blinde alarmer ned. Ringsted Brandvæsen mangler en mulighed for at kunne lægge et økonomisk pres på anlægsejeren, en mulighed man har ved landets andre brandvæsener og med god effekt. Muligheden for at kunne kræve gebyr vil hurtigt blive kendt og dermed have en forebyggende effekt overfor anlægsejerne.

  Se bilag: ´Notat om gebyr for udkørsel til blinde alarmer´.

  Indstilling

  Det indstilles at anbefale overfor Byrådet, at der ved udkørsel til blinde alarmer kan opkræves et gebyr i overensstemmelse med de takster, der er fastlagt af Forsvarsministeren – bilag ´Bekendtgørelse om gebyr for redningsberedskabets udtrykning til blinde alarmer´.

  Beredskabskommissionens møde den 23. maj 2006, pkt. 6

  Anbefales overfor Byrådet.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2006

  Anbefales.

 • Punkt 25 Ny hjemmeside i Ringsted Kommune

  Indledning

  KMD - Kommunedata har meddelt, at det program der anvendes til drift af Ringsted Kommunes hjemmeside www.ringsted.dk opsiges med virkning fra 31. marts 2007.

  Beskrivelse af sagen

  I konsekvens af opsigelsen fra KMD skal Ringsted Kommunes hjemmeside snarest omlægges til en ny teknologi.

  Den nye hjemmeside skal i udbud efter sommerferien 2006, med henblik på etablering inden udgangen af 2006. I første kvartal 2007 er der således tid til at gennemføre flytning af det omfattende materiale, som er på hjemmesiden i dag.

  Hjemmesiden spiller en central rolle i kommunens formidling og kommunikation. Besøgene på kommunens hjemmeside er mere end fordoblet de seneste tre år. Det månedlige antal besøgende er i 2006 steget til 57.000.

  Samtidig med den tekniske omlægning er der en naturlig anledning til at vurdere hjemmesidens indhold.

  Projekt ny hjemmeside er administrativt forankret i Chefgruppen. Da tidsplanen er presset har Chefgruppen i maj nedsat en hurtigt arbejdende projektgruppe, der skal sikre en bred forankring af hjemmesiden i forhold til kommunens mange aktiviteter.

  Udbud af ny hjemmeside gennemføres med assistance fra ekstern konsulent, der er leverandør uafhængig.

  Vurdering

  Arbejdet med ny hjemmeside skal tage afsæt i følgende:

  • Kommunens IT strategi fra 2001, hvor en lang række målsætninger stadig er gældende.
  • Fælles offentlige strategier og aftaler om digital betjening af borgerne.
  • Sikre størst mulig integration og tilgængelighed for selvbetjening og ydelser på de fælles offentlige portaler, eks. www.borger.dk (fra 2007 jfr. aftale mellem KL og Videnskabsministeriet), og erhvervsrettede ydelser på www.virk.dk. Det samme gælder i forhold til en lang række mere specialiserede offentlige portaler.
  • Den nye hjemmeside skal opfylde flest mulige krav om brugervenlighed, nytteværdi, åbenhed og tilgængelighed. Disse kriterier er vurderet i Benchmark 2005 fra http://bedstpaanettet.dk 
  • Den nye hjemmeside skal teknologisk forberedes til lokal selvbetjening. Altså borgerens adgang til egen sag. Det betyder at der skal skabes mulighed for sammenhæng og integration til Ringsted Kommunes ESDH-system, GIS-system og Skole-Intra m.fl.,
  • Den nye digitale løsning understøtter en højere grad af automatisering og effektivisering af arbejdsprocesser. Der skal skabes mulighed for, at alle kommunens hjemmesider kan samles under den samme platform og designes med en ensartet identitet. Det skal entydigt fremgå, at man befinder sig på Ringsted Kommunes hjemmeside.
  • Udformningen af den digitale løsning tager afsæt i strukturreformens målsætning om, at kommunen er borgerens indgang til det offentlige.

  Alt efter projektets fremdrift vil der på Økonomiudvalgets møde i september, eller oktober 2006 blive fremlagt status på ny hjemmeside. Samtidig vil der blive fremlagt oplæg til nyt indhold og design på hjemmesiden.

  Økonomi

  Udbud og anskaffelse af den tekniske platform til ny hjemmeside forudsættes finansieret inden for det eksisterende budget.

  Indstilling

  Konstitueret kommunaldirektør indstiller, at planen for ny hjemmeside tages til orientering.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2006

  Økonomiudvalget tog planen for ny hjemmeside til efterretning.

 • Punkt 26 Afdelingsleder for ældreområdet, oprettelse af stilling

  Indledning

  I forbindelse med etableringen af Knud Lavard Centret og overtagelsen af nye opgaver fra Amtet den 1. januar 2007 har den fremtidige organisering af ældreområdet været vurderet.

  Beskrivelse af sagen

  Tidligere socialdirektør Erik Jensen har udarbejdet notat om en mulig fremtidig organisering af området. Notatet: Social- og sundhedsforvaltningen - nye opgaver, nye veje, ses som bilag.

  Høring

  Ingen

  Vurdering

  For at optimere den fremtidige drift af området gennem en mere entydig fastlæggelse af kompetencer og ansvar vil det være hensigtsmæssigt at tilrette den nuværende organisation. Det er vurderingen, at denne større grad af entydighed vil tydeliggøre beslutningsgangene og dermed kunne bidrage til yderligere gennemskuelighed i organisationen.

  Der bør derfor arbejdes videre med en tilretning af organisationen, bl.a. på baggrund af det notat Erik Jensen har udarbejdet.

  Det er samtidigt opfattelsen, at det vil være hensigtsmæssigt allerede nu, at besætte stillingen som afdelingsleder for ældreområdet (ældrechef) for at styrke den centrale ledelsesmæssige funktion på området.

  Stillingen som afdelingsleder erstatter den tidligere stilling som driftschef på ældreområdet.

  Forslag til stillingsbeskrivelse for afdelingslederen for ældreområdet kan ses i bilag ´Afdelingsleder - ældreområdet´.

  Økonomi

  Udgifterne til stillingen som afdelingsleder for ældreområdet finansieres af sparede resurser ved nedlæggelse af driftschefstillingen.

  Indstilling

   Konstitueret direktør for Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

  1. der arbejdes videre med en justering af organisationen (bl.a. på baggrund af Erik Jensens notat: Social- og Sundhedsforvaltningen - nye opgaver, nye veje), så kompetence- og ansvarsfordelingen bliver mere entydigt fastlagt,
  2. stillingen som driftschef nedlægges, og der oprettes en ny stilling som afdelingsleder for ældreområdet (ældrechef),
  3. der under forudsætning af godkendelse af oprettelsen af en stilling som afdelingsleder for ældreområdet, besættelse af stillingen som afdelingsleder for ældreområdet sker ved offentligt opslag,
  4. sparede udgifter til driftschefen finansierer udgifterne til stillingen som afdelingsleder for ældreområdet.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2006

  Indstillingen anbefales.

 • Punkt 27 Tilbud om køb af ca. 100 m² af Næstvedvej 392(Lukket)

 • Punkt 28 Orientering om ansættelse af kommunal direktør(Lukket)

 • Punkt 29 Udviklingsdirektør(Lukket)

 • Punkt 30 Eventuelt 6. juni 2006(Lukket)