Du er her

Økonomiudvalget - 09-09-2019

Økonomiudvalget - 09-09-2019

Dato: Mandag den 9. september 2019 Tid: Kl. 18:05
Udvalg/Råd: Økonomiudvalget
Dokument: 122019.pdf
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden for mødet den 9. september 2019

  SagsID/Sagsnummer: 17/24254
  Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

  Beslutning i Økonomiudvalget den 09-09-2019

  Godkendt.

   

  Ej tilstede: Klaus Hansen og Mette Ahm-Petersen

 • Punkt 2 Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af loftet i 3 lokaler på Valdemarskolen (PBU, BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/12667
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

  x

   

   

  Indstilling

   

  x

   

  x

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til anlægsbevilling og afsættelse af rådighedsbeløb til udgifter til renovering af 3 lofter på Valdemarskolen

  Beskrivelse af sagen

  Medio maj måned 2019 faldt dele af loftet ned i depotet mellem de to Natur og Tekniklokaler på Valdemarskolen.

   

  Administrationen undersøgte efterfølgende depotet og så, at lofterne i de to Natur og Tekniklokaler fremstod med mange revner.

   

  De tre lokaler blev efterfølgende afspærret indtil lokalerne igen er sikre at opholde sig i.

   

  Administrationen har haft et rådgivende ingeniørfirma til at lave en vurdering af lofterne i de 3 lokaler.

   

  Rådgiverens vurdering er, at lofterne er håndværksmæssigt forkert udført, og at der er umiddelbart fare for nedstyrtning i de to Natur og Teknik lokaler.

   

  Rådgiveren påpeger desuden at der er områder med vandindtrængen i tagfladen over Natur og teknik lokalerne, hvorfor denne anbefales gennemgået og udbedret.

   

  Administrationen har indhentet to tilbud på renovering af loftet i de 3 lokaler samt udarbejdet et overslag over renovering af tagfladen.

   

  Lofterne kan udbedres for 609.000 kr. og taget kan udbedres for 641.250 kr.

   

  Udgifterne til en renovering af lofter og tag koster i alt 1.250.250 kr.

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Der er ikke i budget 2019 afsat midler til renovering af lofterne på Valdemarskolen.

   

  Der er ikke flere midler i anlægsprojekt ”Vedligeholdelsesefterslæb Kommunale skoler 2019”.

   

  Der sker en mellemfinansiering på 1.250.250 kr. via kassen.

   

  Der foreslås, at en mellemfinansieringen på 1.250.250 kr. tilføres kassen i 2020 fra anlægsprojektet ”vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler” eller anlægsprojektet ”Genopretning 2020”.

  Pr. 8. juli 2019 er der 1.439.229 kr. i uforbrugte midler på ”vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler”.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering at med frigivelse af anlægsmidler på 1.250.250 kr. vil lofterne i de tre lokaler samt tagfladen kunne renoveres, så skolen igen kan tilbyde Natur og teknik undervisning i egne lokaler.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at

   

  1. der gives en anlægsbevilling mellemfinansieret via kassen på 1.250.250 kr. og at mellemfinansieringen på 1.250.250 kr. tilføres kassen i 2020 fra anlægsprojektet ”vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler”.
  2. anlægsbevillingen på 1.250.250 kr. mellemfinansieret via kassen frigives.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 19-08-2019

  Orienteringen taget til efterretning med en bemærkning om, at indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 26-08-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Timo Jensen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2019

  Sagen udsættes til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 9. september 2019, med henblik på uddybelse af status på vedligeholdelsesefterslæb på kommunale skoler.

   

  Ej til stede: Klaus Hansen

  Supplerende sagsfremstilling

  Byrådet besluttede i budget 2017 at afsætte 15,0 mio. kr. til Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler i 2020.

   

  Byrådet besluttede i budget 2019 at afsætte 10,0 mio. kr. i hvert af overslagsårene 2021 og 2022 til Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler.

   

  Byrådet besluttede den 25. juni 2019 under dagsordenspunkterne 11 og 45 ” Anlægsbevilling til flytning af Vestervejsskole grundet indeklimaproblemer” samt ” Anlægsbevilling til mekanisk ventilation på Byskovskolen afdeling Asgård” at fremrykke henholdsvis 0,081 mio. kr. og 1,3 mio. kr. fra Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler 2020.

   

  Med de fremrykkede midler er der 13.619.000 kr. tilbage på Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler 2020.

   

  Der er på til Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler for 2021 og 2022 ikke foretaget nogen dispositioner.

   

   

  2019

  2020

  2021

  2022

  Afsatte midler

  15.000.000

  15.000.000

  10.000.000

  10.000.000

   

   

   

   

   

  BY. 09.04.2018 overført til anlæg 287 – Renoveringsprojekt Byskovskolen, Bygning 64

  - 1.293.000

   

   

   

   

  BY. 13.05.2019 pkt. 15 Anlæg 306 - Udskiftning tag bygning 4, Byskovskolen, Benløse

  - 3.800.000

   

   

   

  BY. 11.12.2017 pkt. 10 Anlæg 306 - Udskiftning tag bygning 4, Byskovskolen, Benløse

  - 10.157.000

   

   

   

  BY. 25.06.2019 pkt. 45 – midler fra anlæg 238 til anlæg 323 - Mekanisk ventilation på Byskovskolen afd. Asgård

  - 470.000

   

   

   

  Overført fra rådighedsbeløb 2018

  824.221

   

   

   

  Disponerede midler

   

   

   

   

  BY. 25.06.2019 pkt. 11 – Mellemfinansiering via kassen – Anlæg 345 - Flytning af vestervejs Skole

   

  -1.300.000

   

   

  BY. 25.06.2019 pkt. 45 – midler fra anlæg 238 til anlæg 323 - Mekanisk ventilation på Byskovskolen afd. Asgård

   

  -81.000

   

   

  Disponible midler i alt

  104.221

  13.619.000

  10.000.000

  10.000.000

   

  Det har vist sig, at der var en fejl i økonomioversigten d. 8. juli 2019. fejlen skyldes at de fremrykkede midler fra Byrådets møde d. 25. juni 2019 var blevet ført over på Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler 2019.

   

  Ved gennemgangen har det vist sig at der står 104.221 kr. tilbage på Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler 2019.

  Økonomi

  De resterende disponible midler på vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler 2019 på 104.221 kr. afsættes til renovering af lofterne på Valdemarskolen.

   

  Der foreslås, at der fremrykkes 1.146.029 kr. fra anlægsprojektet ”Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler” i 2020 eller anlægsprojektet ”Genopretning 2020” til 2019. Mellemfinansiering foretages over kassen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at det resterende rådighedsbeløb på 104.221 kr. på ”Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler” i 2019 overføres til renovering af lofter på Valdemarskolen.
  2. at rådighedsbeløb på 1.146.029 kr. vedrørende ”Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler” i 2020 fremrykkes til 2019 og afsættes til renovering af lofter på Valdemarskolen. Mellemfinansiering foretages via kassen.
  3. at der gives en anlægsbevilling på 1.250.250 kr. til renovering af lofter på Valdemarskolen.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 09-09-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Ej tilstede: Klaus Hansen og Mette Ahm-Petersen

 • Punkt 3 Ansøgning om godkendelse af lånomlægning - Ringsted Almene Boligselskab, afd. Sønderpark (PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/14654
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_kommuneansoegning.pdf.pdf bilag_2_-_laanetilbud_3.053.000.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

  x

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Ved omlægning af lån i en ejendom der tilhører et boligselskab skal kommunalbestyrelsen, ifølge

  Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. § 119, godkende omlægningen og tinglysningen af

  det nye lån. Ringsted Almene Boligselskab, afd. Sønderpark søger om tilladelse til at omlægge

  et ændre lån til et nyt lån i Realkredit Danmark A/S, se ansøgning i bilag 1 og lånetilbud i bilag 2.

  Beskrivelse af sagen

   

  Ringsted Almene Boligselskab, afd. Sønderpark søger om at omlægge et ældre lån på 4,6 mio.

  kr. til et nyt lån på 3,1 mio. kr. med samme restløbetid, intet provenu (udbetaling) og lavere

  ydelse.

   

  Det oprindelige lån har en restløbetid på 8 år og 9 måneder med en årlig ydelse på 384 t.kr. Det nye lån har en restløbetid på 8 år og 9 måneder med en årlig ydelse på 354 t.kr.

  Kommunen garantere ikke for lånet.

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering at lånoplægningen vil sikre afdeling Sønderpark en

  lavere låneomkostning som i sidste ende vil komme beboerne til gode i form af billigere husleje

  pga. princippet om balanceleje.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at låneomlægningen, herunder tinglysningen af det nye lån, godkendes.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 09-09-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Ej tilstede: Lars Tegl Rasmussen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 09-09-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Ej tilstede: Klaus Hansen og Mette Ahm-Petersen

 • Punkt 4 Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til færdiggørelse af hele Torveprojektet herunder Nørregade og Markedspladsen samt belægning omkring Pavillonen (PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/12989
  Sagen afgøres i: Byrådet
  tegn._5501-6_torvet_med_bowler_og_gennemgaaende_vej_ved_banker.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

  X

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Sagen fremlægges med henblik på at tage stilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til færdiggørelse af hele Torveprojektet herunder Nørregade og markedspladsen samt belægning omkring Pavillonen.

  Beskrivelse af sagen

  På baggrund af udeståender og færdiggørelse af det oprindelige Torveprojekt, med tillæg og tilkøb, herunder omprojektering med efterfølgende omlægning af vej over for banken jf. beslutning i Byrådet den 07.03.2016, og flytning af rundkørslen. Der har desuden været ekstra udgifter til vinterforanstaltninger i ugerne 2 – 14, tidsfristforlængelse med forlængelse af funktionærer på byggepladsen, ny afvanding i rundkørsel, steler til bro og plantning af træer m.m. Hvorfor Torveprojektet med Nørregade, Markedspladsen og området omkring den kommende Pavillon ”Optionsområdet” er vanskelig at afslutte, og forbinde de enkelte arealer, som skaber helheden for området.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Skitseforslag vedr. vejforløb fra sagen

  Der er et mindre antal projekter, som ikke har været indeholdt i tidligere bevillinger eller oplæg, men er medtaget for at synliggøre og informere om vigtigheden af, at afslutte områderne med de sidste detaljer og finish.  Pkt. A – J:

   

  På Torvet og Markedspladsen er det forholdsvis små tiltag, der skal til for at færdiggøre området.

  Der er bestilt og leveret messingbogstaver til bowlerne (A) og 4 stk. numre pr. stadeplads til 23 stadepladser i alt på henholdsvis Torvet og Markedspladsen (C). Montering og befæstelse i granitten af tal og bogstaver mangler.

   

  Genopsætning af busskur (B) over for banken er en mere praktisk foranstaltning ift. vejrlig, men er formentlig også bundet op af kontraktmæssig aftale i forhold reklamepladsen.

   

  Etablering af 2 stk. 400 V elstik (D) på Markedspladsen er en praktisk foranstaltning, når der er marked m.v. for stadeholdere der har brug for strøm, men også udvide mulighederne for brugen af området fremadrettet.

   

  Fjernelse af 3 stk. lyspullerter ved restauranten Meatery (E), på hjørnet af Nørregade og Sct. Knudsgade, er både en praktisk og en æstetisk foranstaltning. Dog forudsættes det at næste pkt. – opsætning af 2 stk. lysmaster bliver et tilvalg.

   

  Opsætning af 2 stk. belysningsmaster (F), magen til dem der er opsat på Torvet, skaber en sammenhæng, og betragtes som en klar forbedring af markedspladsen, hvad angår aktiviteter på alle tider af året. Der ud over kan borgerne føle sig mere trygge og sikre med en oplyst plads.

   

  Lægning af 5 stk. opmærksomhedsfelter (G) i forhold til handicaptilgængelighed i Nørregade. De specielle ”nubrede” granitsten er indkøbt, og ligger på kaserne Parkvej.

   

  Opsætning af cykelstativer, skraldespande og bænke (H) er en del af 3. Etape på Nørregade, men har ikke været indeholdt i entreprisen for området. Det vil skabe den sidste finish for området med tanke på ophold og renholdelse.

   

  Uforudsete udgifter (I) og Interne projektledertimer (J) til Torvet og Markedspladsen har ikke været indeholdt i entreprisen for området.

   

  Belægning omkring pavillonen - ”Optionsområdet” – dvs. arealet fra den i dag nye torvebelægning og op mod kirkeplænen mod vest og fra den lille bro mod syd og op til Valdemar den Store mod nord. Et areal på godt 1500 m² fratrukket grundplanet fra den kommende Pavillon på i alt 215 m².

   

  De afsatte midler til dette arbejde er forbrugt på tilkøb af andre ydelser i processen, hvorfor økonomien mangler til denne opgave. Der har ikke tidligere været afsat midler til ekstern rådgiver samt interne projektledertimer.

   

  Der er ikke udarbejdet et afklarings/projektforslag og ej heller en realiserings/detailprojektering af området, hvilket bør ske i tæt dialog og samarbejde med Gottlieb Paludan Architects, hvorfor en ekstern rådgiver bør inddrages i dette.

   

  Arbejderne med opførelse af pavillon på Torvet og belægningen af det resterende område skal koordineres, og stiller store krav til planlægningen og samarbejdet.

  Belægning (K), Uforudsete udgifter (L), Ekstern rådgiverhonorar (M) og Interne projektledertimer (N) er at betragte som en nødvendighed for udførslen for det resterende område, som endnu ikke har været berørt af det samlede torveprojekt.

   

  Færdiggørelse af Etape 3, Byfornyelse (O) og Etape 3, Klimatilpasning (P) på Nørregade m.v..

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Der har været ekstra udgifter forbundet med tillæg, tilkøb og vinterforanstaltninger m.v., herunder Byrådsbeslutning den 07.03.2016 om projektering og ændring af vejforløb over torvet.

  Udgifterne som både er en del af Byfornyelsen, Klimatilpasningen og Ringsted Forsyning, fordeler sig på følgende måde:

  Tilkøb

              2,098 mio. kr.

  Vinterforanstaltninger

                0,88 mio. kr.

  Mangler i udbud

                1,64 mio. kr.

  Tidsfristforlængelser

                1,40 mio. kr.

  Tillæg

                1,40 mio. kr.

   

   Der søges en anlægsbevilling til udgifter på 1,95 mio. kr.

       

  Opgave:

  Økonomi:   

  Tidsplan:

  Torvet

   

   

  A. Opsætning af messingbogstaver på bowler

     10.000 kr.

  Udføres 2019   

  B. Genopsætning af busskur overfor Danske Bank

     20.000 kr.

  Udføres 2019    

  C. Montering af numre til stadepladser på Torvet/

  Markedspladsen

     30.000 kr.

  Udføres 2019   

  Markedspladsen

   

   

  D. Etablering af 2 stk. 400 V el-stik til brug ved markeder

  m.v.

     15.000 kr.

  Udføres 2019   

  E. Fjernelse af 3 stk. lyspullerter ved Restauranten

   Meatery

     10.000 kr.

  Udføres 2019  

  F. Opsætning af 2 stk. belysningsmaster

  (magen til dem på Torvet)

    100.000 kr.

  Udføres 2019   

  G. Lægning af 5 stk. opmærksomhedsfelter

   (handicaptilgængelighed)

      10.000 kr.

  Udføres 2019    

  H. Opsætning af cykelstativer, skraldespande og bænke

      90.000 kr.

  Udføres 2019    

  l.   Uforudsete udgifter 

      50.000 kr.

  Udføres 2019   

  J. Interne projektledertimer, anslået

  (Torvet og Markedspladsen)

      20.000 kr.

  Udføres 2019  

  Belægning omkring Pavillon - Optionsområdet

   

   

  K. Belægning

  1.772.000 kr.

  Budget 2020

  L. Uforudsete udgifter – 10% af belægning

     177.200 kr.

  Budget 2020

  M. Rådgiverhonorar, Fase 1 Projektering og

  Fase 2 Udførsel

     276.000 kr.

  55% / 2019

  45% / 2020   

  N. Interne projektledertimer, anslået

  (belægning omkring Pavillon)

       40.000 kr.

  Budget 2020 

  Nørregade

   

   

  O. Færdiggørelse af Etape 3, Byfornyelse –

  Merforbrug og Tillægsarbejder

     690.000 kr.

  Udføres 2019  

  P. Færdiggørelse af Etape 3, Klimatilpasning –

  Merforbrug og Tillægsarbejder

     750.000 kr.

  Udføres 2019

  I alt

  4.060.200 kr.

   

       (4,06 mio. kr.)

   

  Økonomital markeret med fed udgør 1,95 mio. kr. og bør udføres i 2019.

  Pkt. A – J udgør samlet 0.355 mio. kr. og er indeholdt i de 1,95 mio. kr.

   

  Øvrige poster udgør 2.11 mio. kr., som fremsættes som budgetforslag til Budgetforhandling 2020.

  Vurdering

  Administrationen vurderer på baggrund af stadet og fremdriften på Nørregade og Markedspladsen, at færdiggøre de sidste arbejder i indeværende år, inden evt. vinterforanstaltninger træder i kraft, og få afsluttet de sidste arbejder i forbindelse med etape 3 for området.

   

  Administrationen vurderer på baggrund af gennemgang af pkt. A – J, at anbefale udførslen af arbejderne, da det er en forholdsvis lille udgift i det samlede Torveprojekt, og der stadig er ”mænd og maskiner” på pladsen til at udføre opgaverne. Et senere tilvalg efter rømning af pladsen, vil fordyre arbejderne i høj grad.

   

  Administrationen vurderer at det finansieres fra Renovering af fortove - ramme, som er i overensstemmelse med dets formål.

   

  Administrationen vurderer på grundlag af en sammenfattet beskrivelse og økonomisk oversigt, at arbejdet med belægningen på ”Optionsområdet” skal koordineres og nøje planlægges med opførelse af Pavillon på Torvet, hvorfor det anbefales at efterkomme den ønskede anlægsbevilling og rådighedsbeløb og lægge det ind som budgetforslag for den kommende budgetforhandling for 2020.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der gives et yderligere rådighedsbeløb på 1,95 mio. kr. Rådighedsbeløbet finansieres ved at overføre 1,95 mio. kr. fra Renovering af fortove – ramme.
  2. at der gives en anlægsbevilling på 1,95 mio. kr. til færdiggørelse af 2019 arbejder.
  3. at de resterende 2,11 mio. kr. til færdiggørelse af Torveprojektet 2020 arbejder, lægges ind som budgetforslag til den kommende budgetforhandling for 2020.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 26-08-2019

  Anbefales ikke vedtaget.

   

   

  A

  Per Flor

  A

  Lisbeth Andersen

  V

  Timo Jensen

  V

  Line Lynnerup

  O

  Daniel Nørhave

  R

  Lars Tegl Rasmussen

  Ø

  Henrik Kjær

  For

   

   

  Ej til stede

  X

  X

   

  X

  Imod

  X

  X

   

   

  X

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

  Ej til stede: Timo Jensen

  Supplerende sagsfremstilling

  Beskrivelse af sagen

  Opgaven vedr. Pavillon på Torvet i Ringsted, blev udbudt 1. gang efterår 2018, hvor der kun var 1 tilbudsgiver, som lå meget langt fra overslaget i konkurrenceforslaget. Projektet blev genudbudt i underhåndsbud, jf. tilbudsloven i løbet af sommeren 2019, hvor 3 tilbudsgivere blev indbudt til afgivelse af tilbud. Opgaven bliver udbudt til en tilbudssum på 6,1 mio.kr., hvor tilbudsgivere ikke havde afgivet et konditionsmæssigt tilbud, da budgetrammen på 6,1 mio. kr. var overskredet.

  Projektet har været skåret så meget til som det overhovedet har været muligt, hvilket var dét der var opgaven for Gottlieb Paludan Architects (GPA) i forbindelse med genudbuddet.

  I forbindelse med genudbuddet har der været anvendt og afsat midler til detailprojektering fra GPA ´s side, som har været betydelig højere end først antaget

  I ydelserne fra GPA indgik der ikke PSS – Plan for Sikkerhed og Sundhed, byggeledelse og fagtilsyn, som skal tilkøbes eksternt.

   

  Ud over budgetrammen på 6,1 mio. kr. var der afsat 0,4 mio. kr. til uforudsete udgifter, som er en kende for lav i forhold til nybyggeri.

   

  På baggrund af dette, har RealDania givet tilsagn om yderligere finansiering, og løfter bevillingen med 1 mio. kr. dvs. 0,8 mio. kr., da beløbet er inkl. moms. RealDania har tidligere givet finansiering  på 5,2 mio. kr. i 2016 og efterfølgende finansiering på 0.375 mio.kr.

   

  RealDania er ligesom Ringsted Kommune meget optaget af, at komme i mål med projektet, hvilket er den væsentligste årsag til den øgede bevilling, dog med den forudsætning at Ringsted Kommune øger sin finansiering med 0,5 mio. kr. til Pavillonbyggeriet.

   

  Inddragelse og høring

  Ingen

   

  Økonomi

  Ringsted Kommunes andel på 0,5 mio. kr. til opstart og færdiggørelse af Pavillonprojektet,  fremsættes som budgetforslag til Budgetforhandling 2020.

   

  Vurdering

  Administrationen vurderer på grundlag af et samlet helhedsbillede af Torvet, Nørregade og Markedspladsen, at opførelsen af Pavillon på Torvet er af afgørende betydning for færdiggørelsen af hele området, hvorfor det anbefales at efterkomme den ønskede indtægtsbevilling fra RealDania, og give en anlægsbevilling og rådighedsbeløb til pavillonen, og lægge det ind som budgetforslag for den kommende budgetforhandling for 2020.

  Administrationen vurderer at det er realistisk at få konditionsmæssige tilbud, ved, at få tilført mere økonomi til projektet, nu hvor vi kender priserne fra tidligere udbud, hæve beløbet til de uforudsete udgifter og indkalkulere økonomi til eksterne rådgivere til byggeledelse og fagtilsyn.

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der gives en indtægtsbevillingen på 0,8 mio. kr. fra RealDania.
  2. at der afsættes et rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,8 mio. kr.
  3. at der gives en indtægtsbevilling på 0.375 mio.kr. fra RealDania
  4. at der afsættes et rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,375 mio. kr.
  5. at Ringsted kommunes øgede finansiering på 0,5 mio. kr. til Pavillonprojektet, lægges ind som budgetforslag til den kommende budgetforhandling for 2020.

   

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2019

  Sagen sendes retur til Plan- og Boligudvalget med henblik på at udarbejde mulige finansieringsforslag for de resterende 2,11 mio. kr. til bymidteprojektet samt yderligere 0,5 mio. kr. til pavillonen.

   

  Ej til stede: Klaus Hansen

  Supplerende sagsfremstilling

  På baggrund af beslutning i Økonomiudvalget har Administrationen udarbejdet og fremkommet med følgende finansieringsforslag til færdiggørelse af bymidteprojektet og til Pavillonen på i alt 2,61 mio. kr.

   

  En del af finansieringen på 1,75 mio. kr. tages fra Renovering af fortove – ramme 2020, som delvist er i overensstemmelse med dets formål.

   

  Der tages 0,4 mio. kr. fra Business Park Ringsted, arkæologi, som kommer fra budget-reservationen for vinterforanstaltninger til de arkæologiske udgravninger. Når Museum Vestsjælland udarbejder budgetter for udgravninger, så skal de afsætte midler til vinterforanstaltninger uagtet, at udgravningerne ikke sker i vinterhalvåret.

   

  Der tages 0,46 mio. kr. Vej & Parks driftsbudget.

   

  Kort beskrevet stammer de 1,30 mio. kr. i indstillingspunkt 2 fra henholdsvis RealDania med 0,8 mio. kr. og 0,5 mio. kr. fra Ringsted kommune.

   

  I indstillingspunkt 9 fremkommer beløbet ud fra ovenstående + 0,375 mio. kr. ligeledes fra RealDania, hvor rådighedsbeløbet har været med på junimødet (0,8 + 0,5 + 0,375 = 1,675).

   

  Indstillingspunkt 10 omhandler kun midler fra RealDania, dvs. 0,8 + 0,375 = 1,175 mio. kr.

   

  Indstilling

   

  Direktionen indstiller,

  1. at der afsættes yderligere rådighedsbeløb på 4,06 mio. kr. til Torveprojektet.
  2. at der afsættes rådighedsbeløb på 1,30 mio. kr. til udgifter vedrørende bygning på torvet
  3. at der afsættes rådighedsbeløb på 0,80 mio. kr. til indtægter vedrørende bygning på torvet
  4. at rådighedsbeløb vedrørende renovering af fortove i 2019 reduceres med 1,95 mio. kr.
  5. at rådighedsbeløb vedrørende renovering af fortove i 2020 reduceres med 1,75 mio. kr.  (Mellemfinansieres over likvide aktiver.)
  6. at rådighedsbeløb vedrørende Business Park Ringsted reduceres med 0,40 mio. kr.
  7. at driftsbudgettet for Vej og Park reduceres med 0,46 mio. kr. i 2019.
  8. at der gives anlægsbevilling til Torveprojektet på 4,06 mio. kr.
  9. at der gives anlægsbevilling på 1,675 mio. kr. til udgifter vedrørende bygning på torvet.
  10. at der gives anlægsbevilling på 1,175 mio. kr. til indtægter vedrørende bygning på torvet.
  11. at tidligere givet anlægsbevilling vedrørende Business Park Ringsted reduceres med 0,40 mio.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 09-09-2019

  Timo Jensen og Line Lynnerup stillede forslag om at punkterne: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 og 11 anbefales godkendt og at resterende rådighedsbeløb på 1,75 mio. kr. afsættes i Byudviklingsfonden.

   

  Forslaget blev anbefalet godkendt efter afstemning:

   

  A

  Per Flor

  A

  Lisbeth Andersen

  V

  Timo Jensen

  V

  Line Lynnerup

  O

  Daniel Nørhave

  R

  Lars Tegl Rasmussen

  Ø

  Henrik Kjær

  For

   

   

  x

  x

  x

  Ej til stede

  x

  Imod

   

   

   

   

   

   

  Undlod

  x

  x

   

   

   

   

   

  Ej tilstede: Lars Tegl Rasmussen

   

  Beslutning i Økonomiudvalget den 09-09-2019

  Punkterne 2, 3, 9 og 10 - Anbefales godkendt efter afstemning:

   

   

  V

  Henrik Hvidesten

  V

  Klaus Hansen

  O

  Per Nørhave

  A

  Per Flor

  A

  Mette Ahm-Petersen

  B

  Torben Lollike

  F

  Britta Nielsen

  Ø

  Henrik Kjær

  C

  Finn Andersen

  For

  x

  Ej til stede

  x

  x

  Ej til stede

  x

  x

  x

  x

  Imod

   

   

   

   

   

   

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstillingen punkt 5 erstattes af en indstilling om, at resterende rådighedsbeløb på 1,75 mio. kr. afsættes i Byudviklingsfonden. Anbefales godkendt efter afstemning.

   

   

  V

  Henrik Hvidesten

  V

  Klaus Hansen

  O

  Per Nørhave

  A

  Per Flor

  A

  Mette Ahm-Petersen

  B

  Torben Lollike

  F

  Britta Nielsen

  Ø

  Henrik Kjær

  C

  Finn Andersen

  For

  x

  Ej til stede

  x

  x

  Ej til stede

  x

  x

  x

   

  Imod

   

   

   

   

   

   

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

  x

   

   

  Punkterne 1, 4, 6, 7, 8 og 11 - Anbefales godkendt efter afstemning:

   

   

  V

  Henrik Hvidesten

  V

  Klaus Hansen

  O

  Per Nørhave

  A

  Per Flor

  A

  Mette Ahm-Petersen

  B

  Torben Lollike

  F

  Britta Nielsen

  Ø

  Henrik Kjær

  C

  Finn Andersen

  For

  x

  Ej til stede

  x

   

  Ej til stede

  x

  x

  x

   

  Imod

   

   

   

   

   

   

  x

  Undlod

   

   

  x

   

   

   

   

   

  Ej tilstede: Klaus Hansen og Mette Ahm-Petersen