Du er her

Økonomiudvalget - 26-06-2006

Økonomiudvalget - 26-06-2006

Dato: Mandag den 26. juni 2006 Tid: Kl. 19:00
Udvalg/Råd: Økonomiudvalget
Dokument: 82006.doc
 • Punkt 1 Lokalplan 180 (forslag) - grønne områder, institution og boliger i Klosterparken - og kommuneplantillæg 35

  Indledning

  Byrådet besluttede i 1988, at fælles grønne områder i Klosterparken skulle anlægges og vedligeholdes af grundejerne. I private udstykninger er det almindeligvis sådan, at de til området hørende veje, stier og grønne arealer anlægges af udstykker/ bygherre, og at den efterfølgende drift forestås af grundejerne.

  I mellemtiden har en række tekniske og økonomiske forudsætninger ændret sig:

  • Anlægsopgaven er blevet mere kompleks (blandt andet på grund af støjvold og regnvandsbassin)
  • Arealoverdragelsen er ikke som forudsat blevet sikret gennem aftaler mellem de private grundejere
  • Der er opstået behov for at anvende en del af området til offentlige formål
  • Stiftelse af bydelslauget har trukket ud, hvilket har givet problemer for igangværende og planlagte byggeprojekter i Klosterparken.

  På denne baggrund besluttede Byrådet i december 2005 at arbejde videre med en model, hvor kommunen overtager ansvaret for anlæg og drift af de grønne områder. Borgmesteren blev bemyndiget til at optage forhandlinger med ejer af den jord, som ligger mellem motorvejen og de nye erhvervs- og boligområder, der er under opførelse. Samtidig blev det besluttet, at der skulle udarbejdes forslag til en ny lokalplan, som ophæver de tidligere fastlagte bestemmelser om bydelslaug og drift af grønne områder. Grundejernes forpligtelse til at bidrage økonomisk til anlæg af de grønne områder fastholdes.

  I marts 2006 besluttede Byrådet efter forhandling med ejer, at kommunen overtager den første del af de grønne områder for 1 kr plus omkostninger ved udstykning og tinglysning. Det drejer sig om de områder, der i kommuneplanen hedder 2G1 og 2G2 - dog ikke den inderste del, som hører under butiks- og erhvervsbebyggelsen i lokalplan 171, og hvor grundejerforeningen forestår både anlæg og drift. Desuden besluttede Byrådet at købe område 2D2 til børneinstitution.

  Beskrivelse af sagen

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 180 og kommuneplantillæg 35. Forslagene vil inden mødet kunne ses som bilag.

  Lokalplanen fastsætter rammerne for indretning af de grønne områder, åbner mulighed for opførelse af en ny børneinstitution, ændrer anvendelsen af et mindre areal til boligformål og aflyser bestemmelserne om bydelslaug i gældende lokalplaner.

  I forhold til det arealbehov, en institution har i dag, er de udlagte arealer i Klosterparken for små. Til en integreret 0-6 års institution er der behov for et grundareal på ca. 12.000 m2. Byplan- og Boligudvalget besluttede derfor i juni 2005 at afholde forudgående høring om at ændre kommuneplanen, så område 2D2 udvides med et areal i den grønne kile. Områdets afgrænsning var vedlagt som bilag 165/2005.

  Den forudgående kommuneplanhøring fandt sted i perioden 12. juli - 6. september 2005. Der kom ingen bemærkninger eller indsigelser.

  Med forslag til kommuneplantillæg 35 udvides område 2D2 til ca. 12.000 m². Det andet område, der var udlagt til børneinstitution - område 2D1 - er for lille, og da det er omgivet af bebyggelse til begge sider, er der ikke nogen udvidelsesmuligheder. Områdets anvendelse foreslås derfor ændret til boligformål.

  Lokalplanen opdeler området i fire delområder:

  A - Grønne områder

  B - Institution

  C - Nyt boligområde

  D - Planlagte områder

  Grønne områder
  Lokalplanens bestemmelser tager udgangspunkt i Kvalitetsprogram for Klosterparken, der blev vedtaget af Byrådet i april 2005. Lokalplanen skal sikre, at de grønne områder får en landskabelig karakter, og at der kan anlægges en støjvold langs motorvejen. Herudover åbner lokalplanen mulighed for en bakke/høj eller andet landskabselement vest for det sidste boligområde (2B10 - Dalen) samt regnvandsbassiner, mindre, rekreative anlæg så som et shelter til brug for børneinstitutioner og et sammenhængende stinet. Støjvolden og regnvandsbassinerne skal udformes og beplantes, så de indgår som landskabselementer. Områderne får en åben karakter som eng-, græsnings- og slette/ overdrevsarealer, hvori der kan indpasses mindre trægrupper, legepladser, boldbaner, nytte- og frugthaver mv.

  Institution
  Lokalplanen åbner mulighed for, at der opføres en integreret institution til omkring 120 børn. For at sikre arkitektonisk harmoni i Klosterparken skal bebyggelse fremtræde overvejende som muret byggeri. Tage skal udføres med hældning og dækkes med røde teglsten. Lokalplanen udlægger et byggefelt, som sikrer, at byggeriet holdes i en vis afstand fra de planlagte bebyggelser Munkedalen og Volden. Parkering skal placeres i tilknytning til adgangsvejen. Mod Klosterparks Allé og de tilgrænsende boligområder skal der plantes levende hegn, mens beplantningen mod det grønne område skal have en åben karakter, så der opnås visuel kontakt mellem institutionens friareal og de grønne områder.

  Nyt boligområde
  Anvendelsen af område 2D1 ændres til boligformål i form af tæt-lav- eller etageboliger i højst 2 etager og med en bebyggelsesprocent på max. 30. Det betyder, at der kan opføres omkring 14-18 boliger. Bebyggelsen bliver bindeled mellem de nye boligområder Volden og Løngangen og skal arkitektonisk passe sammen med disse, dvs. den skal udføres som muret byggeri med facader og tage i tegl. Bebyggelsen tænkes placeret omkring et fællesareal. Adgang til området sker i grundens nordøstlige hjørne, hvor der anlægges en fælles parkeringsplads. Adgang til de enkelte boliger sker ad en sti på bebyggelsens inderside.

  Planlagte områder
  Lokalplanen ophæver de bestemmelser i lokalplan 73, 80, 116, 137, 171 og 173, der pålægger grundejerne at oprette et bydelslaug, som skal forestå etablering og drift af bydelsparken, samt at tage skøde på arealerne. De tinglyste deklarationer, der pålægger områder omfattet af lokalplan 44 og 106 samme bestemmelser, vil ligeledes blive ophævet. Bestemmelser/ deklarationer om, at nuværende og fremtidige grundejerne via en etableringsfond skal bidrage til anlæggelse af de grønne områder, ændres ikke.

  Derudover fastsættes der ikke bestemmelser for de planlagte områder. 

  Høring

  Et forslag til lokalplan skal ifølge planloven i offentlig høring i mindst 8 uger

  Vurdering

  Ingen.

  Økonomi

  Når lokalplanen er vedtaget, overtager kommunen midlerne i etableringsfonden, og der vil herefter kunne udarbejdes projekt og anlægsbudget.

  Når Klosterparken er fuldt udbygget, vil der være ca. 1,5 mio. kr i etableringsfonden. Herudover forventes der at være indtægter fra de omgivende byggeriers deponering af jord i støjvolden. Regnvandsbassin forudsættes anlagt af kloakforsyningen. Ud over anlægsudgifter til grønne områder, støjvold og rekreative stier må der forventes udgifter til fortsættelse af trafikstien langs den nordlige kant af de bebyggede områder samt udgifter til arealerhvervelse længere mod vest. Anlægget kan etapedeles over en årrække.

  Indstilling

  Teknisk direktør indstiller, at forslag til lokalplan 180 og kommuneplantillæg 35 sendes i offentlig høring i 10 uger.

  Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den 26-06-2006

  Indstillingen anbefales.

  Ej til stede: BJ, YK

  Beslutning i Økonomiudvalget den 26-06-2006

  Indstillingen anbefales.

  Ej til stede: ST

 • Punkt 2 Lokalplan 183 (forslag) - nyt boligområde i Nordrup

  Indledning

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan for et nyt boligområde ved skolen i Nordrup. Forslaget vil inden mødet kunne ses som bilag.

  Forud for udarbejdelsen har der været afholdt to borgermøder. Ud fra en faglig afvejning af de til tider modsatrettede ønsker er indholdet af lokalplanen søgt tilpasset de forslag, der er kommet på møderne.

  Byplan- og Boligudvalget besluttede i november 2005 en række overordnede principper for udviklingen af det nye boligområde, herunder at

  • Området underopdeles, dels ved at placere boliger i mindre klynger à 10-20 stk., dels ved at indpasse grønne træk i form af en kile eller lignende, som forbinder alle boligklyngerne med det åbne land
  • Det overvejes at differentiere krav til bebyggelsens udseende, så boliger, der får en placering mod de eksisterende huse i Nordrup, udformes under hensyntagen til dette
  • Der skal sikres plads til et regnvandsbassin, hvis det viser sig nødvendigt. Dette kan eventuelt kombineres med skolens ønske om at få etableret et vandhul, som kan bruges i forbindelse med skolens undervisning i natur og teknik
  • Vejadgang skal udformes, så den ikke kommer til at fungere som smutvej for gennemkørende trafik, veje inden for området kan udføres som lege- og opholdsgader, og der skal sikres stiforbindelser til skolen
  • For at sikre et varieret udbud af boliger vil det være hensigtsmæssigt at udlægge en del af området til tæt-lav bebyggelse og en del til parcelhuse.

  Beskrivelse af sagen

  Den 15. september 2003 behandlede Byplan- og Boligudvalget et oplæg fremsendt af lokalrådet. Oplægget beskrev et boligområde med 60-70 boliger, heraf 36 tæt-lav boliger. På daværende tidspunkt var området ikke udlagt som boligområde, men udvalget besluttede, at det skulle indgå i det videre arbejde med revision af regionplan og kommuneplan. Et lokalt boligselskab overvejede dengang at stå for de 36 tæt-lav boliger. Dette er ikke længere aktuelt, da boligselskaberne generelt for tiden ikke ønsker at opføre boliger i Ringsted, fordi man på grund af lovgivningen omkring finansiering af almene boliger har svært ved at konkurrere prismæssigt med nye ejer- og andelsboliger.

  Området i Nordrup omfatter et ca. 7,3 ha stort stykke kommunalt ejet jord i Nordrup, vest for Nordbakkeskolen. Der foreslås en blanding af tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse. Arealet vil fuldt udbygget kunne rumme ca. 70 boliger.

  Den laveste del af området ligger ned mod busvendepladsen ved Nordbakkeskolen. Herfra stiger området svagt mod syd og vest. Omtrent ud for det sydvestlige hjørne af skolens fodboldbane falder området igen ganske svagt mod syd. Derfor får området en ret synlig placering i landskabet set fra Nordrupvej og Farendløsevej. Det betyder samtidig, at mange af de nye boliger i området vil kunne få frit udsyn mod syd, vest og til en vis grad mod nord. I forhold til Nordrup vil placeringen være mere anonym, da området ikke er så synligt fra Nordrups ”bymidte”.

  Der har været afholdt to velbesøgte borgermøder om områdets udformning. På baggrund af input i det første møde blev der udarbejdet en skitse til indretning af området, som dannede grundlag for drøftelserne i møde nr. 2. I dette møde var de væsentligste emner:

  Trafik
  Man ønsker etableret cykelsti og fartregulerende foranstaltninger på Nordrupvej. Der blev også fremsat forslag om, at der i forlængelse af vejen til det nye boligområde anlægges en omfartsvej syd om landsbyen for at forhindre gennemkørende trafik.

  Man ønsker, at der åbnes mulighed for en sti langs eksisterende hegn ved områdets nordvestlige afgrænsning snarere end en stiforbindelse langs områdets vestlige afgrænsning.

  Nogle mente, at det vil være for farligt at etablere en sti langs med boldbanerne, idet der kan ryge bolde over hegnet.

  Der var forslag om, at den interne fordelingsvej i det nye område placeres langs områdets afgrænsning mod Nordbakkeskolen.

  Bemærkninger
  Der er igangsat en trafiktælling, som kan danne grundlag for eventuelle nødvendige foranstaltninger.

  En sti fra Mulstrup til Nordrup står højt på kommunens prioriteringsliste.

  I lokalplanforslaget er sti langs områdets vestgrænse fjernet, og der peges i stedet på eksisterende stiforbindelse/markvej mod nordvest, som fører ud til Stokkemose.

  Internt i boligområdet fastholdes vejstrukturen, idet forvaltningens skitse bedst tilgodeser mulighed for gode naboskaber omkring små veje, ligesom placeringen af den grønne kile midt gennem området lægger op til fællesskab. 

  Det grønne område
  Der er nedsat et grønt udvalg med repræsentanter for skole, idrætsforening, børnehave og lokalråd. Det er dette udvalg, der står bag forslag til områdets udformning.

  Der blev fremsat ønsker om, at der byttes om på kælkebakke og sportsplads, så kælkebakken samtidig kan danne afskærmning af de eksisterende erhverv ved Nordrupvej.

  Der var nogen uenighed om, hvem der skal vedligeholde det grønne område.

  Nogle mente, at de grønne kiler i det nye boligområde burde skæres væk, og at det fælles grønne område i stedet burde være større.

  Bemærkninger
  I lokalplanforslaget er kælkebakken placeret i den nordvestlige del af det grønne område og bålpladsen placeret i tilknytning til regnvandsbassinet.

  De grønne kiler i det nye boligområde er fastholdt for at sikre et grønt præg i boligområdet. 

  Bebyggelsens omfang og placering
  Der var i privat regi foretaget en spørgeskemaundersøgelse. Blandt de adspurgte var der flertal for, at byen kun udbygges med 45 boliger.

  Mange fandt, at den nordligste boligstok kommer for tæt på den eksisterende virksomhed på Nordrupvej.

  Nogle fandt, at det er uheldigt at placere haver tæt på sportspladsen.

  Der var forslag om, at der åbnes mulighed for dobbelthuse i del af området.

  Bemærkninger
  Bebyggelsen forventes opført over en længere årrække. Det forventes, at med en fuld udbygning kan befolkningstallet i Nordrup fastholdes.

  Den nordligste boligstok er i lokalplanforslaget flyttet mod øst.

  Der åbnes mulighed for dobbelthuse i en del af området.

  Bebyggelsens ydre fremtræden
  Der var meget delte meninger om bebyggelsens udseende. Nogle efterlyste mulighed for moderne byggeri, andre fandt, at der i det mindste skal være saddeltag på de nye boliger. Der var forslag om, at der i nogle grupper åbnes mulighed for træhuse og i andre for murede huse.

  Det blev fremhævet, at der er stor variation i den eksisterende bebyggelse i landsbyen, og at der derfor også bør være det i den nye.  

  Bemærkninger
  I lokalplanforslaget er fastsat lidt strammere bestemmelser for den nordlige del af bebyggelsen, som grænser op til eksisterende ejendomme i Nordrup. Her skal boligerne være murede med saddeltage af tegl eller plane tagplader. Der er mulighed for både række- og parcelhuse. I resten af området, som udelukkende er til parcelhuse, kan boligerne opføres både i træ og mur, og der er større valgfrihed med hensyn til tagformer. For at sikre, at bebyggelsen alligevel får et vist helhedspræg, er den maksimale bygningshøjde i hele lokalplanområdet sat til 7,5 m, og tage må ikke udføres med valm.

  Andet
  Der blev fremsat ønsker om at lokalplanen medtager areal til en boldbane, idet det areal, der er udlagt i lokalplan 140, ikke findes stort nok til den type bane, idrætsforeningen ønsker. 

  Bemærkninger
  Ingen.

  Lokalplanforslag 183 er udarbejdet under hensyntagen til den landskabelige placering, sådan at boligområdet ikke kommer til at overdøve karakteren af landsby og åbent land. Der skal udarbejdes en samlet beplantningsplan.

  Det nye boligområde får vejadgang fra Nordrupvej. Der anlægges en nord-sydgående fordelingsvej gennem området med de enkelte boligveje mod vest og øst, og der foreslås etableret en vendeplads i tilknytning til skole og børnehave. Der sikres stiadgang fra Farendløsevej og dermed også stiadgang til Nordbakkeskolen. Veje inden for området kan udføres som lege- og opholdsgader. Lokalplanen fastsætter bestemmelser om, at der skal plantes levende hegn eller hæk langs lokalplanområdets afgrænsninger mod det åbne land og de grønne kiler.

  Høring

  I henhold til planloven skal et lokalplanforslag i offentlig høring i mindst 8 uger.

  Vurdering

  Ingen.

  Økonomi

  Lokalplanområdet omfatter et kommunalt ejet areal. Budget for byggemodning og grundsalgsindtægter vil blive forelagt Byrådet på et senere tidspunkt.

  Indstilling

  Teknisk direktør indstiller, at forslag til lokalplan 183 sendes i offentlig høring i 10 uger.

  Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den 26-06-2006

  Indstillingen anbefales.

  Ej til stede: BJ, YK

  Beslutning i Økonomiudvalget den 26-06-2006

  Indstillingen anbefales.

  Ej til stede: ST

 • Punkt 3 Lokalplan 191 (forslag) - boliger ved Skansen Syd

  Indledning

  Byplan- og Boligudvalget besluttede den 24. april 2006, at der skulle udarbejdes lokalplan for boliger ved Skansen Syd efter følgende principper:

  • Der er forholdsvis frie rammer for facadeudtryk og tagformer, men det skal sikres, at hver boliggruppe fremstår arkitektonisk velproportioneret og helstøbt
  • Bebyggelse skal tilpasses det naturlige terræn
  • Der skal anvendes gedigne materialer, så byggeriet fremstår i høj kvalitet også efter mange års slid.
  • Trapper skal være indvendige, eventuelt placeret i en let mellembygning
  • For at sikre tilpasning til det omgivende landskab skal bebyggelsen holdes i afdæmpede jordfarver i mellem- til mørk farvetone.

  Beskrivelse af sagen

  Forvaltningen har nu udarbejdet lokalplan efter ovennævnte principper. Forslag til lokalplan 191 vil inden mødet kunne ses som bilag.

  Fonden Mariehjemmene ønsker at opføre to mindre bogrupper for handicappede, i alt 36 boliger, ved Kaserne Parkvej (den sydlige del af storparcel P11). På den nordlige del af storparcellen er der opført enfamilie- og rækkehuse til den netop afholdte byggeudstilling.

  Foruden handicapboligerne vil der op mod byggeudstillingen være plads til en lille bebyggelse med 16-24 boliger i form af rækkehuse eller etageboliger. I den skitse, der var med som bilag ved igangsætning af lokalplanen, var disse vist som korte stokke i retningen nord-syd. Under den videre skitsering har det vist sig mere hensigtsmæssigt, at de placeres med hovedfacader langs det buede vejforløb. Det giver dels nogle mere afklarede uderum i forhold til nabobebyggelserne, dels plads til nedgravning af en nødvendig kloakledning langs det nordlige skel.

  Høring

  Et forslag til lokalplan skal ifølge planloven i offentlig høring i mindst 8 uger.

  Vurdering

  Ingen.

  Økonomi

  Økonomien vedrørende salg af grunde til de to botilbud for handicappede er beskrevet i sag nr. 17 på Byrådets møde den 3. april 2006. Boligerne tænkes opført efter § 143 b i lov om almene boliger, hvor Fonden Mariehjemmene indskyder grundkapitalen på 7 % af boligernes samlede anskaffelsessum samt finansierer servicearealernes samlede anskaffelsessum. Økonomien vedrørende salg af det resterende areal er beskrevet i kasernebudgettet.

  Indstilling

  Teknisk direktør indstiller, at forslag til lokalplan 191 sendes i offentlig høring i 10 uger.

  Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den 26-06-2006

  Indstillingen anbefales med den tilføjelse, at forvaltningen inden offentlighedsfasen ændrer lokalplanforslaget, så der gennem ensidig taghældning eller anden bebyggelsesplan tilvejebringes mere "luft" til nabobebyggelsen mod nord.

  Ej til stede: BJ, YK

  Beslutning i Økonomiudvalget den 26-06-2006

  Byplan- og Boligudvalgets indstilling anbefales.

  Ej til stede: ST

 • Punkt 4 Lokalplan 192 (forslag) - børneinstitution ved Bastionen i Parkbyen

  Indledning

  Byplan- og Boligudvalget besluttede den 24. april 2006, at der skulle udarbejdes lokalplan for en ny institution ved Bastionen efter følgende principper:

  • Bebyggelsen skal placeres så tæt på Kaserne Parkvej, at den medvirker til at skabe et bymæssigt præg mod vejen.
  • Legepladsen skal udformes med respekt for det naturlige terræn, dvs. at der kan indpasses små jordhøje, boldspilsarealer og lignende, men de skal i størrelse og placering underordne sig helheden i landskabet.
  • Der skal fastsættes præcise bestemmelser om udformningen af hegn omkring legepladsen.
  • Det skal sikres, at der bliver variation i facaderne.
  • Der skal fastsættes præcise bestemmelser om taghældning og tagmaterialer og eventuelt en maksimal størrelse på den enkelte tagflade.
  • Der skal anvendes gedigne materialer, så byggeriet fremstår i høj kvalitet også efter mange års slid.

  Beskrivelse af sagen

  Forvaltningen har nu udarbejdet lokalplan efter ovennævnte principper. Forslag til lokalplan 192 vil inden mødet kunne ses som bilag.

  Lokalplanen bygger på en idéskitse udarbejdet af ONV arkitekter for Børne- og Kulturforvaltningen.

  Institutionen tænkes opført som en integreret institution til cirka 120 børn i alderen 0-6 år. Den bliver ca. 1.050 m² incl. liggehal til de mindste børn. Institutionen tænkes opført som en stor, kvadratisk bygning, der „svæver“ ud over det skrånende terræn.  

  Landskabsplanen for hele kasernen lægger vægt på at sikre udsyn over det grønne område og kig til landskabet mod nord. Derfor er der grønne kiler og hegn i nord-sydgående retning, og det er tanken, at udearealer omkring bygningerne skal glide tæt sammen med det omgivende landskab. Da det kan være nødvendigt at hegne omkring en legeplads, giver lokalplanen mulighed for, at der langs skel kan opsættes trådhegn, eventuelt suppleret med en let, åben beplantning i form af små grupper buske og træer, men ikke sammenhængende hæk eller hegn.

  Høring

  Et forslag til lokalplan skal ifølge planloven i offentlig høring i mindst 8 uger.

  Vurdering

  Ingen.

  Økonomi

  Økonomien i byggeprojektet behandles andetsteds.

  Indstilling

  Teknisk direktør indstiller, at forslag til lokalplan 192 sendes i offentlig høring i 10 uger.

  Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den 26-06-2006

  Indstillingen anbefales.

  Ej til stede: BJ, YK

  Beslutning i Økonomiudvalget den 26-06-2006

  Indstillingen anbefales.

  Ej til stede: ST

 • Punkt 5 Lokalplan 196 (forslag) - boliger ved Bredagervej og Humleorevej

  Indledning

  Byplan- og Boligudvalget besluttede den 24. april 2006 at udarbejde lokalplan for et boligområde øst for Vigersted efter følgende principper:

  • Bebyggelsen placeres i harmoni med det kuperede landskab
  • De eksisterende beplantninger mod vest og øst skal dels afgrænse området, dels indgå som grønne kiler
  • Hovedstrukturen bygges op om en "grøn" adgangsvej mellem Bredagervej og Humleorevej, det vil sige en boligvej, som er omgivet af et grønt friareal. Der skal redegøres for den nærmere indretning af det grønne areal, herunder samspillet mellem leg/ ophold og indkørsler til boligerne på vestsiden
  • Lokalplanen skal indeholde præcise retningslinier for terrænregulering og adgangsforhold for de boliger, der trafikbetjenes fra Bredagervej
  • Materialevalget skal sikre en byafgrænsning mod øst med en ensartethed blandt andet gennem udformningen af tagene. Samtidig skal sikres en fleksibilitet, som giver området karakter af individuelle huse.
  • Lokalplanen skal sikre, at der etableres ca. 10 tæt-lav boliger, evt. i den nordlige ende.

  Beskrivelse af sagen

  Der er nu udarbejdet en lokalplan efter ovennævnte principper. Lokalplanen kan ses som bilag.

  Der gives mulighed for at etablere 35 boliger, hvor 25 er parcelhuse og 10 er tæt-lavboliger, som placeres i den nordlige del af området. Boligerne ligger omkring en grøn kile med en adgangsvej mellem Bredagervej og Humleorevej. Bebyggelsen må højst være i 1½ etage, og der skal være ensartethed i tagudformningen med saddeltag uden valm og med røde tagsten.

  Den vestlige række af parcelhuse får mulighed for vejadgang fra Bredagervej, og lokalplanen fastsætter bestemmelser for adgangens udformning, blandt andet med hensyn til indgravning i skråningen, bevaring af beplantning samt eventuel terrænregulering ved udformning af stiadgang.

  Høring

  Et forslag til lokalplan skal ifølge planloven i offentlig høring i mindst 8 uger.

  Vurdering

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen.

  Indstilling

  Teknisk direktør indstiller, at forslag til lokalplan 196 sendes i offentlig høring i 10 uger.

  Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den 26-06-2006

  Indstillingen anbefales med den ændring, at tage skal være sorte eller mørkegrå og må kun udføres i matte tagsten, naturskifer eller eternitskifer. Der gives mulighed for træhuse i den del af bebyggelsen der ikke vender mod det åbne land.

  Ej til stede: BJ, YK

  Beslutning i Økonomiudvalget den 26-06-2006

  Byplan- og Boligudvalgets indstilling anbefales.

  Ej til stede: ST

 • Punkt 6 Lokalplan 177 (endelig vedtagelse) - boliger i Benløse landsby, Pottemagergården

  Indledning

  Forslag til lokalplan 177 og kommuneplantillæg 28 har været til offentlig høring i perioden 21. marts -16. maj 2006.

  Beskrivelse af sagen

  Lokalplanen åbner mulighed for, at den eksisterende bebyggelse nedrives, og at der i stedet opføres en bebyggelse bestående af 11 rækkehuse i 1½ etage. Bebyggelsesprocenten er fastsat til 40.

  Høring

  Der er kommet indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag fra

  1. Advokat Steen Hvidt for Niels A. Olsen, Benløse By 28
  2. Roskilde Stiftsøvrighed vedlagt udtalelser fra:
  • Benløse Menighedsråd ved Jørgen Henriksen, Fredensvej 1 A,
  • Kgl. Bygningsinspektør Gunilla M. Rønnow
  1. Gl. Benløse by´s Beboerforening ved Carl Peter Frederiksen, Præstevej 7

  Indsigelserne drejer sig om gruspladsen ved gadekæret, som man ønsker forbeholdt til parkering for kirken og sognegården. Endvidere gøres der indsigelse mod den tilladte bebyggelsesprocent og bygningshøjde i skel. Sagen er indklaget til Naturklagenævnet for så vidt angår bygningshøjde i skel mod nabo. Naturklagenævnet har meddelt, at klagen ikke kan behandles, før lokalplanen er vedtaget. Herefter kan retslige spørgsmål påklages.

  Herudover har Vestsjællands Amt fremsat en bemærkning af teknisk karakter angående jordforurening på grunden.

  Indsigerne er indbudt til udvalgets møde kl. 18.00.

  Vurdering

  I bilag gennemgår forvaltningen de indkomne indsigelser og kommer med forslag til behandling af dem. Forvaltningen indstiller, at indsigelserne ikke giver anledning til ændring af lokalplanen.

  Ejer har kommenteret indsigelserne og oplyser, at

  • Matr. nr. 67b, 75a, og 8g i alt 3677 m² blev erhvervet i 1964. I 1978 blev den kommunevej, der gennemskar grunden, udskilt og købt af kommunen. Kommunen valgte ikke at købe parkeringspladsen ved gadekæret.
  • Parkeringspladsen blev benyttet af de ansatte på Desirée, men har jævnligt været lånt ud til forskellige arrangementer. Ejer tilbageviser, at meninghedsrådet skulle have vundet hævd på benyttelse af arealet, idet kriterierne for hævd ikke er opfyldt.
  • Der er indgået aftale mellem de tidligere ejere af matr. nr. 75b og 48b om, at ejeren og efterfølgende ejere af matr. nr. 67b, 75 og 8d har ret til at bygge helt ind mod skellet (til matr. nr. 48b). Aftalen er tinglyst, og der indgår ikke i denne forbehold hvad angår periode, arten af byggeri eller et bestemt projekt.

  Økonomi

  Ingen.

  Indstilling

  Teknisk direktør indstiller, at lokalplan 177 og kommuneplantillæg nr. 28 vedtages endeligt uden ændringer.

  Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den 26-06-2006

  Indstillingen anbefales.

  Ej til stede: BJ, YK

  Beslutning i Økonomiudvalget den 26-06-2006

  Indstillingen anbefales.

  Ej til stede: ST

 • Punkt 7 Lokalplan 187 (endelig vedtagelse) - boliger ved Baretten i Parkbyen

  Indledning

   

  Beskrivelse af sagen

  Forslag til lokalplan 187 (bilag) har været i offentlig høring i perioden 21. marts -16. maj 2006.

  Høring

  Der er kommet én indsigelse:

  1. Bjarne Kaastrup, Østre Parkvej 35.

  Vurdering

  I bilag gennemgår forvaltningen indsigelser/ bemærkninger og kommer med forslag til behandling af dem.

  Indsigelsen fra Bjarne Kaastrup foreslås imødekommet på det punkt, der drejer sig om at udelade fortov langs Kærehavestien på strækningen langs lokalplanområdet. Ændringsforslaget er sendt i nabohøring.

  Indsigeren er indbudt til Byplan- og Boligudvalgets møde kl. 17.30.

  Økonomi

  Ingen

  Indstilling

  Teknisk direktør indstiller, at lokalplan 187 vedtages endeligt uden ændringer, men at det i lokalplan 129 planlagte fortov udelades på strækningen langs lokalplanområdet - forudsat, at der under nabohøring ikke kommer væsentlige indsigelser mod dette.

  Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den 26-06-2006

  Indstillingen anbefales.

  Ej til stede: BJ, YK

  Beslutning i Økonomiudvalget den 26-06-2006

  Indstillingen anbefales.

  Ej til stede: ST

 • Punkt 8 Vejstatus for Tinggade og Sct. Hansgade

  Indledning

  Byrådet besluttede 3. april 2006 en ny trafikal løsningsmodel for gågaderne, som Ringsted Politi efterfølgende har udtrykt deres betænkelighed ved.

  Udvalget for Miljø og Teknik anmodede derfor den 16. maj 2006 Teknisk Forvaltning foretage en vurdering af alternative løsningsmodeller, og drøfte disse med politiet med henblik på fornyet diskussion i udvalget.

  Beskrivelse af sagen

  Teknisk Forvaltning har nu udarbejdet et notat med en beskrivelse af alternative løsningsmodeller og foretaget en vurdering af de trafikale konsekvenser.

  Notatet er vedlagt som bilag.

  Høring

  Inden ændrede kørselsrestriktioner gennemføres, skal politiets samtykke indhentes.

  Forvaltningens notat med alternativer er drøftet med Ringsted Politi, og politiets holdning til de enkelte alternativer er beskrevet i notatet.

  Vurdering

  Teknisk Forvaltning er enig med politiet i at man bør vælge mellem alternativerne 5B, 3B og 2B.

  Ringsted Politi  har udtrykt særlig tilfredshed med alternativ 5B.

  Der henvises i øvrigt til notatet.

  Økonomi

  Ud over omkostninger til ændret skiltning vurderes det formålstjeneligt ved alternativerne 5B og 3B at afsætte 100.000 kr. til en ombygning af Møllekrydset, som muliggøre en venstresvingsbane fra Møllegade. Dette for at reduceret presset på "Stumpen" og lette kørselen til øvre del af Sct. Hansgade for bilister vest fra. 

  Indstilling

  Teknisk direktør anbefaler løsningerne i nedenstående prioriteret rækkefølge.

  Hvis Alternativ 3B eller 5B vælges indstilles, at Møllekrydset ombygges med venstresvingningsbane fra Møllegade. Da alle afsatte rådigshedsbeløb for Vej og Park er disponeret, indstilles det også at der gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. til ombygning af Møllekrydset, hvis Alternativ 3B eller 5B vælges. 

  1. Alternativ 5B
  2. Alternativ 2C
  3. Alternativ 3B
  4. Alternativ 2B

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 20-06-2006

  Forslag fra Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Land og By og Konservative :

  Tinggade og Sct. Hansgade, bortset fra "Stumpen":

  • der etableres gågade med al kørsel tilladt
  • kørselsretningen fastholdes som nu
  • der etableres ½ time parkering i perioden fra kl. 8 til kl. 18 på hverdage og kl. 8 til kl. 13 på lørdage (som de øvrige p-pladser i bymidten).
  • ved særlige lejligheder skal gaderne helt kunne aflukkes

  "Stumpen":

  • kørselsretningen ændres så den ensrettes fra Torvet mod Tinggade
  • adgang til "Stumpen" kan alene ske fra Søgade
  • der etableres skiltning med "Indkørsel Forbudt" til "Stumpens" fra Sct.  Hansgade og Tinggade
  • der etableres skiltning med "Indkørsel Forbudt" , suppleret med undertavle "Vare- og beboerkørsel tilladt"(eller anden lignende skiltning der kan godkendes af myndighederne)
  • der etableres standsning og parkeringsforbud med undertavle "Af- og pålæsning tilladt" i "Stumpen"
  • og endelig ændres belægningen i hele "Stumpen", så den fremtræder som en del af Torvet 

  - bortfaldt med afstemningsresultatet 3 for (BJ, TM og ML) og 3 imod.

  BJ begærede sagen i Byrådet.

  Ej til stede: FA

  Beslutning i Økonomiudvalget den 26-06-2006

  Borgmesteren uddelte forslag til justeret indstilling efter drøftelse med politiet:

   

  "Tinggade og Sct. Hansgade, bortset fra "Stumpen":

  • der etableres gågade med al kørsel tilladt
  • kørselsretningen fastholdes som nu
  • der etableres ½ time parkering i perioden fra kl. 8 til kl. 18 på hverdage og kl. 8 til kl. 13 på lørdage (som de øvrige p-pladser i bymidten).
  • ved særlige lejligheder skal gaderne helt kunne aflukkes

  "Stumpen":

  • kørselsretningen ændres så den ensrettes fra Torvet mod Tinggade
  • adgang til "Stumpen" kan alene ske fra Søgade
  • "Stumpen" gøres til gågade med kun beboer- og varekørsel tilladt
  • der etableres skiltning med "Indkørsel forbudt" til "Stumpen" fra Sct.  Hansgade og Tinggade. Der kan etableres gadeinventar. som gør det næsten umuligt at svinge til venstre fra Tinggade til "Stumpen".
  • belægningen ændres i hele "Stumpen", så den fremtræder som en del af Torvet, men pga. leveringstid på belægningsmaterialer og projekteringsbehov udføres der midlertidigt kun gennemgående kantsten med fortov  fra Søgades østlige fortov forbi Stumpens udmunding og frem til Torvets belægning. Ved "Stumpens" tilslutning til Søgade anlægges blot en meget kort (stejl) rampe til passage af kantstenen. 
  • der etableres standsning og parkeringsforbud med undertavle "Af- og pålæsning tilladt" i "Stumpen""

  Forslaget blev anbefalet med 5 stemmer for og 3 imod (SEJ, BC, BN)

  Ej til stede: ST

   

 • Punkt 9 Målsætninger og indsatsområder for beskæftigelse 2006 - 2008

  Indledning

  Sundheds og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede i 2003 en målsætning for beskæftigelsesindsatsen for 2003 til 2005.

  Nu hører indsatsen under Beskæftigelsesudvalget, og da vi nu skriver 2006 er der behov for en revidering af målsætningerne på beskæftigelsesområdet.

  Det er i særlig grad indsatsmålene der er behov for at revidere. Forvaltningen kom på mødet den 22. maj 2006 med oplæg til arbejdet med nye indsatsmål.

  Målsætningen på beskæftigelsesområdet bør have en nøje sammenhæng med den beskæftigelsesplan for 2007, der skal udarbejdes for Jobcentret. Dette arbejde har taget sin begyndelse på Beskæftigelsesrådets konference den 5. og 6. maj 2006.

  Efterfølgende gengives målsætningen på beskæftigelsesområdet for 2003 til 2005. 

  Beskrivelse af sagen

  Målsætning for arbejdsmarkedsindsatsen i Ringsted Kommune i årene 2003 – 2005.

  Mål for beskæftigelsesindsatsen Ringsted Kommune:

  Indsatsen skal ydes under hovedoverskriften ”Et fælles ansvar og en personlig indsats”.

  Med et fælles ansvar menes, at ansvaret for en effektiv og aktiv beskæftigelsesindsats er et fælles ansvar for lokalsamfundet. Det er både kommunens, borgernes, virksomhedernes og samarbejdspartnernes ansvar at skabe et lokalt rummeligt arbejdsmarked med plads til alle.

  Med den personlige indsats menes, at alle, der har et medansvar også kan og skal yde en personlig indsats, og at det i sidste ende er den personlige indsats, fra borgeren selv, kollegaer, sagsbehandlere, virksomhedsledere m.m. der gør en forskel.

  Ringsted Kommunes mål i arbejdsmarkedsindsatsen er udtrykt ved, at:

  • alle borgere har krav på en aktiv tilværelse,
  • alle borgere har pligt til og krav på at kunne udvikle og udnytte deres arbejdsevne,
  • alle borgere kan modtage en hurtig, effektiv og individuel rådgivning,
  • indsatsen overfor borgeren sigter på den kortest mulige og mest holdbare vej til arbejdsmarkedet og selvforsørgelse,
  • borgere der ikke kan fastholdes på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår tilbydes fastholdelse på støttede eller beskyttede vilkår,
  • arbejdsmarkedet rummer alle borgere, uanset etnisk oprindelse,
  • kommunen har et tæt samarbejde med virksomhederne og at virksomhederne har nem adgang til kommunen,
  • kommunen i særlig grad udvikler et tæt samarbejde med virksomheder i forhold til sygemeldte borgere,
  • kommunen også udvikler utraditionelle samarbejder og nye initiativer på området.

   I forhold til kommunens primære opgaver prioriteres følgende generelle indsatsområder:

  • at der løbende fastsættes måltal for indsatsen,
  • at kerneydelsen, den kommunale sagsbehandling, styrkes og opkvalificeres,
  • at sagsbehandlingen tager et aktivt udgangspunkt i borgerens ressourcer og arbejdsevne, også selv om arbejdsevnen ikke er 100 %,
  • at der arbejdes på at nedbringe antallet af ledige forsørgede borgere,
  • at det fortsat prioriteres at ledige arbejdsmarkedsparate borgere ikke bliver til ”sager” på langvarig forsørgelse, men hurtigst muligt sikres et arbejde,
  • at der arbejdes på en optimal koordinering og optimal anvendelse af de ressourcer der er hos kommunens samarbejdspartnere,
  • at der arbejdes på at udvikle partnerskaber med virksomheder i forhold til nedbringelse af sygefravær, fastholdes af udstødningstruede medarbejdere og integration af langvarigt ledige på virksomhederne.

   Frem til 31. december 2005 arbejdes med følgende konkrete indsatsmål:

  • kommunens ressourcer anvendes i videst muligt omfang der, hvor de kan gavne, og der hvor borgeren selv ønsker at medvirke, dvs. personer, der kun har ledighed som problem skal hurtigt i arbejde
  • integrationsindsatsen opprioriteres,
  • indsatsen for borgere, der er berettiget til støttede eller beskyttede ansættelser (løntilskud, fleksjob, skånejob m.m.) opprioriteres,
  • indsatsen for at fastholde udstødningstruede sygemeldte via en tidlig indsats, revalidering og beskyttet beskæftigelse forstærkes,
  • indsatsen for at nedbringe antallet af meget langvarige sygemeldinger (over 52 uger), og indsatsen for at nedbringe den gennemsnitlige varighed af sygemeldinger, forstærkes,
  • indsatsen for unge ledige under 25 år opprioriteres for at forhindre en yderligere udstødning fra arbejdsmarkedet.

  Indsatsen skal resultere i at:

  • der flyttes mindst 200 sager fra passiv (kontanthjælp) til aktiv (revalidering og aktivering, uddannelse) forsørgelse,
  • antallet af forsørgede borgere på kontanthjælp nedbringes med 100,
  • gennemsnitlig varighed på samtlige sygedagpengesager nedbringes til max. 20 dage,
  • antallet af sygedagpengemodtagere med varighed over 52 uger er reduceret til max. 10-15 sager.

  Indsatsområder/mål vil blive konkretiseret i institutionernes og forvaltningens virksomhedsplaner.

  Vedtaget af Sundhedsudvalget november 2003.

  Høring

  Det lokale Beskæftigelsesråd er høringspart.

  Vurdering

  Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for at sætte en række nye indsatsmål.

  Det er vigtigt at disse indsatsmål er opperationelle, det vil sige at de både udtrykker en fremadrettet, og en realistisk / opnåelig målsætning for områderne.

  Der er behov for at udpege indsatsområder og indsatsmål indenfor Sygedagpenge, Det rummelige arbejdsmarked, Kontanthjælp / aktivering og Integration.

  Der kan i disse indsatsmål indarbejdes tværgående målsætninger for f.eks. unge.

  Økonomi

  Ingen

  Indstilling

  Socialdirektøren indstiller, at målsætningerne på beskæftigelsesområdet drøftes på de kommende møder, med henblik på at vedtage en ny / revideret målsætning for beskæftigelsesområdet 2006 til 2008.

  Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 02-05-2006

  Udskydes til den 22. maj 2006

  Ej til stede: Henrik Hvidesten, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard

  Supplerende sagsfremstilling

  Beskæftigelsesudvalget har sammen med Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) deltaget i konference den 5. og 6. maj 2006.

  Denne konference handlede bl.a. om målsætningerne på det beskæftigelsespolitiske område.

  Konklusionerne fra denne konference vil blive udsendt efterfølgende, og indgå som supplerende materiale i drøftelserne om en målsætning for området.

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen gennemgik opsamlingen på Beskæftigelsesrådets konference 5. og 6. maj. Heri indgår en række visioner og målsætninger. Opsamlingen blev udleveret i form af plancher fra konsulent Mploy (bilag "Rapport 12-12 konference 2006"). Forvaltningen gennemgik samtidig de væsentligste kommunale indsatsområder i plancher (bilag "Beskæftigelse indsatsområder 2006"der også blev udleveret). Derudover indgik også grundlaget for målsætningerne for 2003 til 2005 i udvalgets drøftelser.

  Konstitueret socialdirektør indstiller at forvaltningen til udvalgets møde i juni laver et samlet oplæg til visioner og målsætninger for den kommunale indsats i 2006 til 2008. Dette samlede oplæg bygger på målsætningerne for arbejdsmarkedsindsatsen for 2003 til 2005, suppleret med de aktuelle indsatsområder, og de visioner som er udtalt fra Beskæftigelsesudvalget og Beskæftigelsesrådet om det kommende jobcenter.

  Det er en afgørende del af målsætningerne, at:

  • Antallet af langvarigt ledige, og ledige integranter nedsættes væsentligt
  • Andelen af de ledige kontanthjælpsmodtager der er aktiverede øges væsentligt
  • Antallet af borgere på ledighedsydelse nedsættes væsentligt ved etablering af fleksjob
  • Varigheden af sygedagpengesager afkortes væsentligt

  Det er Beskæftigelsesudvalgets målsætning, at færre borgere på forsørgelse, og kortere forsørgelsesperioder både skal forøge velfærden hos den enkelte berørte ledige eller syge, der hermed kommer tilbage på arbejdsmarkedet, og resulterer i væsentligt mindre udgifter til forsørgelse på kommunens budget for 2007 og fremefter.

  Det oplæg udvalget vedtager på mødet i juni, fremsendes til Byrådet, og danner grundlag for forvaltningens udarbejdelse af forslag til indsatsområder og indsatsmål i 2006 til 2008. Herefter danner visioner og målsætninger og indsatsmål tilsammen grundlaget for udarbejdelse af beskæftigelsesplan for 2007, således at beskæftigelsesplanen kan vedtages sammen med budgettet.

  Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 22-05-2006

  Indstillingen blev tiltrådt.

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen fremsender forslag til målsætninger på beskæftigelsesområdet inden mødet.

  Konstitueret direktør for socialdirektøren indstiller, at forslaget til målsætninger tiltrædes og fremsendes til Byrådet.

  Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 26-06-2006

  Indstillingen anbefales, idet der indføjedes følgende ændringer i bilag ’Oplæg til Målsætninger for Arbejdsmarkedsindsatsen - 2006 – 2008’:

  PUNKT 6 side 3:

  • Jobcentret i særlig grad udvikler et tæt samarbejde med virksomheder i forhold til sygemeldte borgere,

  Ændres til:

  • Jobcentret i særlig grad udvikler et tæt og opsøgende samarbejde med virksomheder i forhold til sygemeldte borgere, herunder også med henblik på at fastholde virksomhedens medarbejdere,

  PUNKT 2 side 4

  • Kerneydelsen, Jobcentrets sagsbehandling, styrkes og opkvalificeres,

  Ændres til:

  • Kerneydelsen, Jobcentrets sagsbehandling, styrkes og opkvalificeres, Herunder også, at der løbende fastholdes et fokus hos den enkelte medarbejder for den målsætning der er for indsatsen,

  Side 6 - for alle indsatsområder gælder at de angivne må er mindste mål, hvorfor der tilføjes mindst før hvert måltal.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 26-06-2006

  Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales.

  Ej til stede: ST

 • Punkt 10 Fleksjob og ledighedsydelse

  Indledning

  Beskæftigelsesudvalget har besluttet at behandle et tema på hvert møde. Temaet for dette møde er Fleksjob og Ledighedsydelse.

  Dette tema er aktualiseret af, at et bredt flertal i folketinget har indgået forlig om nye regler for fleksjobområdet, disse regler træder i kraft 1. juli 2006, og stiller betydelige krav til øget kvalificering af den kommunale sagsbehandling på området.

  Forvaltningen vil redegøre for Fleksjobområdet, og betydningen af de nye regler på området.

  Beskrivelse af sagen

  Forvaltningen vil redegøre på mødet.

  Høring

  Der er ikke foretaget høring.

  Vurdering

  Det er forvaltningens vurdering at der vil være behov for en øget kommunal indsats på området.

  Økonomi

  Forvaltningen vurderer at der er stor risiko for at miste betydelige andele af statsrefusionen af de kommunale udgifter til fleksjob og ledighedsydelse. 

  Indstilling

  Konstitueret direktør for socialdirektøren indstiller, at forslag om forøget indsats på fleksjobområdet indgår i Byrådets drøftelser af budget for 2007.

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen fremsætter konkret forslag til forøget indsats på området Ledighedsydelse.

  Forslaget er vedlagt som bilag ’Besparelse 2007-2009 Ledighedsydelse’.

  Forslaget bygger på en forøget aktiv indsats overfor borgere på ledighedsydelse, ved at afsætte øgede jobkonsulentresurser til indsatsen for denne gruppe borgere.

  Forslaget betyder at antallet af borgere på ledighedsydelse nedbringes til mindre end 50, og at borgere på ledighedsydelse har fået fleksjob, eller er afklaret til anden forsørgelse inden 18 måneder.

  Det forventes, at der herved kan opnås en samlet besparelse på udgifter til forsørgelse på 2.000.000 kr. Denne besparelse vil slå fuld igennem i 2009.

  Besparelsen indgår i et samlet forslag til besparelse på Arbejdsmarkedsområdet på 13.200.000 kr., som vil slå fuldt igennem i 2009. Den samlede besparelse i 2007 forventes at være 7.200.000 kr..  

   

  Konstitueret Socialdirektør indstiller at udvalget tiltræder forslaget, og videresender forslaget til vedtagelse i Byrådet, idet aktiviteten igangsættes allerede i 2. halvår 2006 for at have størst mulig effekt i 2007.

  Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 26-06-2006

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 26-06-2006

  Indstillingen anbefales.

  Ej til stede: ST

 • Punkt 11 Ledighed blandt visse grupper integranter

  Indledning

  Beskæftigelsesudvalget behandlede den 2 maj 2006 en analyse af ledigheden blandt visse grupper af flygtninge og integranter.

  Beskæftigelsesudvalget sendte analysen til høring i Integrationsrådet.

  Integrationsrådet behandlede analysen den 23. maj 2006. 

  Beskrivelse af sagen

  En analyse af ledigheden blandt de tre største indvandrergrupper i 2004 viste, at ledigheden blandt den tyrkiske indvandrer gruppe er 35,3 %, ledigheden blandt den Libanesiske gruppe er 40 %, og ledigheden blandt den irakiske gruppe 93 % (Tallet for den irakiske gruppe er dog faldet til 77 % i 2005).

  Som det fremgår, er der altså en ikke ubetydelig overledighed blandt indvandrergrupperne fra Tyrkiet, Libanon og Irak. Heraf klarer indvandrere og efterkommere fra Tyrkiet sig dog nogenlunde på arbejdsmarkedet, mens indvandrergruppen fra Irak klarer sig meget dårligt på arbejdsmarkedet.

  I forhold til indvandrergrupperne fra Libanon og Tyrkiet, er der tale om kvoteflygtninge, der alle har en meget kompliceret flygtningebaggrund, og hvoraf en stor del er meget traumatiserede. Dette gælder i særlig grad flygtningene fra Irak, der også er den flygtningegruppe der er ankommet til landet senest.

  Høring

  På mødet den 23. maj udtalte Integrationsrådet at:

  Integrationsrådet anbefaler, at der for de svageste grupper af integranter også udarbejdes anderledes – langsigtede – integrations aktiviteter, hvor arbejdsmarkedsperspektivet kombineres med sociale og kulturelle aktiviteter, meget gerne i samarbejde med integranternes egne netværk og foreninger.

  Vurdering

  Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for en ekstraordinær indsats overfor ledige fra ikke vestlige lande. Dette gælder i nogen grad for indvandrere og efterkommere fra Tyrkiet, i større grad for indvandrere fra Libanon og i særlig grad for indvandrere fra Irak.

  Forvaltningen har i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp ansøgt Integrationsministeriet om midler til at koordinere den professionelle og den frivillige integrationsindsats, samt udføre en analyse af den øgede ledighed blandt integranter, og hvad der kan gøres for at nedbringe denne ledighed mere effektivt.

  Forvaltningen er blevet kontaktet af Sdr. Park skole og af Sdr. Park rådet, der begge har opfordret forvaltningen til at indgå samarbejder, der involver lokal aktivering af integranter fra særligt de arabisktalende lande.

  Forvaltningen vurderer at der med fordel vil kunne skabes værdifuld aktivering af integranter i lokalområdet Sdr. Park.

  Forvaltningen lægger vægt på, at integranter og efterkommere af integranter i særlig grad vil indgå i den øgede aktivering i forbindelse med En Ny chance til Alle.

  Endelig vil Forvaltningen anbefale, at der gennemføres særligt målrettede virksomhedsaktiveringer og kursusforløb med henblik på at få en større gruppe af de arabisktalende flygtninge tilknyttet arbejdsmarkedet og i egentlig beskæftigelse. Et sådant projekt vil kunne finansieres for den kontanthjælp og starthjælp kommunen sparer ved at borgerne kommer i beskæftigelse. Forvaltningen anbefaler at de konsulenter der knyttes til en sådan indsats er fokuseret på arbejdsmarkedet, og gerne at de selv har indvandrerbaggrund og derigennem også kan fungere som rollemodeller.

  Forvaltningen er i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp ved at afdække behovet for evt., at iværksætte særlige ungdomsprojekter i samarbejde med f.eks. UU og Produktionshøjskolen evt. finansieret via socialfondsmidler.

  Endelig anbefaler forvaltningen, at Byrådet reviderer kommunens målsætning for integrationsområdet da disse målsætninger sidst er revideret i 2001.

  Økonomi

  Forvaltningen vurderer, at der kan spares på udgifterne til forsørgelse ved en forøget indsats for at bringe integranter i beskæftigelse. Dette gælder i særlig grad for gruppen af Irakiske flygtninge. En sådan indsats vil imidlertid stille krav om forøgede resurser på området, og evt. anvendelse af eksterne konsulenter.

  Indstilling

  Konstitueret direktør for Socialdirektøren indstiller, at

  • Forvaltningen arbejder videre med de skitserede forslag til aktiviteter på  integrationsområdet.
  • Byrådet inddrager overvejelser om en forøget indsats for at bringe integranter og flygtninge i beskæftigelse i forbindelse med budgettet for 2007.
  • Beskæftigelsesudvalget på sit møde i august tager integration på som tema, og her også behandler en revision af kommunens målsætninger på integrationsområdet.

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen fremsætter konkret forslag til forøget indsats for at skaffe flere integranter / flygtninge i arbejde eller uddannelse.

  Forslaget er vedlagt som bilag ’Besparelser 2007-2009 Integrationsydelse/starthjælp/kontakthjælp’.

  Forslaget bygger på en forøget aktiv indsats overfor især den arabisk talende gruppe af indvandrere/flygtninge på forsørgelse. Den forøgede indsats fås ved at sætte ekstern konsulentbistand på at skaffe integranter i arbejde, den eksterne konsulentbistand understøttes af en intern konsulent, som efter en 2årig periode overtager den fastholdende indsats overfor målgruppen.

  Forslaget betyder at antallet af arabisktalende indvandrere på forsørgelse skal nedbringes med mindst 40 personer, ud over forventningerne til den ordinære indsats.

  Det forventes, at der herved kan opnås en samlet besparelse på udgifter til forsørgelse på 1.800.000 kr. Denne besparelse vil slå fuld igennem i 2009. Det må forventes, at der er en igangsætningsperiode på mere end et år.

  Besparelsen indgår i et samlet forslag til besparelse på Arbejdsmarkedsområdet på 13.200.000 kr., som vil slå fuldt igennem i 2009. Den samlede besparelse i 2007 forventes at være 7.200.000 kr.  

   

  Konstitueret socialdirektør indstiller, at udvalget tiltræder forslaget, og videresender forslaget til vedtagelse i Byrådet, idet aktiviteten igangsættes allerede i 2. halvår 2006 for at have størst mulig effekt i 2007.

  Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 26-06-2006

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 26-06-2006

  Indstillingen anbefales.

  Ej til stede: ST

 • Punkt 12 Ny chance til Alle - øget aktiveringsindsats

  Indledning

  Med vedtagelsen af Ny chance til Alle, har regeringen og Dansk Folkeparti ønsket at styrke den kommunale aktiveringsindsats af ledige kontanthjælpsmodtagere. Hensigten er at betydeligt flere kontanhjælpsmodtagere skal aktiveres, for herigennem at komme nærmere arbejdsmarkedet.

  Beskrivelse af sagen

  En ny chance til Alle bygger på princippet om, at langvarigt ledige kontanthjælpsmodtagere skal aktiveres for at komme tættere på arbejdsmarkedet.

  Ved aktivering forstås i denne sammenhæng også revalidering, forrevalidering og virksomhedspraktik - alle ydelser hvor borgeren er i aktivitet.

  Folketinget sætter derfor 480 mio. af som ekstraordinære tilskud til den kommunale aktivering i 2 år fra 1. juli 2006.

  Dette betyder et tilskud til Ringsted kommune på 3.2 mio. kr. over de 2 år.

  Samtidig ændres den statslige refusion af de kommunale udgifter til kontanthjælp og aktiveringsydelse. I dag er der 50% refusion af begge ydelser. Fra 1. juli 2006 er der kun 35% refusion af kontanthjælp, og 65 % refusion af aktiveringsydelse (og revalidering og andre "aktive" ydelser).

  På denne måde kan det blive dyrt for en kommune ikke at aktivere kontanthjælpsmodtagere, mens der til gengæld kan indhentes en betydelig øget refusion ved at aktivere.

  I en Ny chance til Alle lægges der vægt på, at aktiveringen fører til at kontanthjælpsmodtagere kommer i arbejde. Baggrunden for dette er en analyse regeringen fik foretaget i 2004, som hed "på kanten af arbejdsmarkedet". Denne analyse påviste, at det faktisk kan lade sig gøre at bringe selv meget langvarigt ledige nærmere arbejdsmarkedet ved at aktivere.

  Samtidig er aktivering af langvarigt ledige ofte et tilbud om en mere indholdsrig hverdag for deltagerne, og på denne måde et tilbud om forbedrede livsvilkår for både deltageren og dennes familie.

  I Ringsted vil den forøgede aktivering skulle ske i forbindelse med kommunens aktiveringscentret "Midtsjællands Aktiveringscentret".

  Målsætningen vil være at aktivere 200 kontanthjælpsmodtagere mere end i dag. Dette vil naturligvis forudsætte at kommunens kapacitet omkring aktivering forøges væsentligt. En stor del af de 200 der skal aktiveres yderligere er meget svage ledige. Derfor vil der for mange være tale om en aktivering, der kan være langvarig, og som kun gradvis kan gennemføres på fuld tid, således at den aktiverede starter med at være aktiveret på nedsat timetal.

  Den øgede aktivering vil også lægge et yderligere arbejdspres på den kommunale sagsbehandling, idet den vil medføre forøgede aktiviteter i forbindelse med visiteringer og opfølgninger og kontaktforløb for den aktiverede.

  Høring

  Der er ikke foretaget høring.

  Vurdering

  Det er forvaltningens vurdering at en forøget aktivering vil gavne kommunens ledige. Både i kraft af et forøget tilbud til den enkelte om et bedre livsindshold, og i kraft af den ekeltes forbedrede mulighed for at komme i beskæftigelse.

  Økonomi

  Det er samtidig forvaltningens vurdering, at udgifterne til forsørgelse kan nedbringes væsentligt ved en forøget aktivering, idet dette medfører en højere statsrefusion af udgiften. Her skal der dog tages højde for, at der også er øgede udgifter forbundet med den forøgede aktivering.

  Det er nødvendigt at igangsætte den forøgede indsats allerede fra 1. juli 2006, for at imødegå den nedsatte refusion for passiv kontanthjælp.

  Indstilling

  Konstitueret direktør for socialdirektøren indstiller, at der iværksættes en forøget aktivereing allerede fra 1. juli 2006, idet der hertil frigives de statslige tilskud til kommunen i forbindelse med "en ny chance til Alle". Direktøren indstiller yderligere, at spørgsmålet om en forøget aktivering indgår i byrådets overvejelser vedrørende budgettet for 2007.

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen fremsætter konkret forslag til forøget indsats på aktiveringsområdet.

  Forslaget er vedlagt som bilag ’Besparelser 2007-2009 Aktivering’.

  Forslaget bygger på en forøget aktiv indsats overfor borgere på kontanthjælp, ved at afsætte øgede resurser til indsatsen for denne gruppe borgere. Den øgede resurse er såvel til sagsbehandling som til at håndtere den konkrete aktivering.

  Forslaget betyder at antallet af aktiverede kontanthjælpsmodtagere skal forøges med 200 borgere. Heraf kommer en afledt effekt, at 20 borgere om året kommer i beskæftigelse, ud over de borgere der beskæftiges via den ordinære indsats. Det må forventes, at der vil være et stort frafald, og tilbagefald i forhold til denne målgruppe. Derfor er det nødvendigt at den aktive indsats hele tiden opretholdes for at samle op på antallet af aktiverede borgere.

  Forslaget betyder at der opnås en forøget statsrefusion af den kommunale forsørgelsesudgift frem for det der forventes i dag. Dette skyldes primært, at Refusionssatserne ændres, således at kommunen fremover kun opnår 35 % refusion af udgifter til passive ydelser, mens der opnås 65 % refusion til aktive ydelser.

  De statslige ændringer træder i kraft allerede 1. juli 2006.

  Staten yder et tilskud til kommunerne i perioden 01.07.2006 til 30.06.2008 for at hjælpe kommunerne til at igangsætte indsatsen, som er en del af forliget "En ny chance til Alle" 

  Det forventes, at der herved kan opnås en samlet besparelse på udgifter til forsørgelse på 4.300.000 kr. Denne besparelse vil slå fuld igennem i 2009.

  Besparelsen indgår i et samlet forslag til besparelse på Arbejdsmarkedsområdet på 13.200.000 kr., som vil slå fuldt igennem i 2009. Den samlede besparelse i 2007 forventes at være 7.200.000 kr.  

   

  Konstitueret socialdirektør indstiller at udvalget tiltræder forslaget, og videresender forslaget til vedtagelse i Byrådet, idet aktiviteten igangsættes allerede i 2. halvår 2006 da lovændringerne træder i kraft her, og indsatsen hermed også kan have størst mulig effekt i 2007.

  Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 26-06-2006

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 26-06-2006

  Indstillingen anbefales.

  Ej til stede: ST

 • Punkt 13 Øget indsats på Sygedagpengeområdet

  Indledning

  Der har gennem det sidste år været en stigning i antallet af sygedagpengesager i Ringsted Kommune. Dermed har der også været en stigning i udgifterne til sygedagpenge og de afledte områder fleksjob / ledighedsydelse og førtidspension.

  Denne udvikling skyldes primært en stor tilgang af sygedagpengesager. Der har aldrig før været så mange sygemeldte som i vinteren 2005/2006. Det øgede antal sygemeldinger er en tendens der gælder på landsplan.

  Der er samtidig sket en lang række stramninger af sygedagpenge lovgivningen, hvor kommunerne forpligtes til mere omfattende sagsbehandling, samtidig med at kommunerne taber satsrefusion af udgifterne til sygedagpenge såfremt kommunerne ikke overholder disse forpligtelser.

  Intentionen er at sikre at kommunerne sætter de nødvendige ressourcer af til sagsbehandlingen for at sikre kortets mulige sygeforløb.

  Beskrivelse af sagen

  Der er flere kommuner der har taget initiativ til en mere aktiv sagsbehandling i sygedagpengeopfølgningen. Korsør Kommune er bl.a. kendt for dette.

  Den aktive tilgang bygger på 3 hovedelementer.

  1. En aktiv tilgang til sagsbehandlingen. Det vil sige at både opfølgningen gøres mere intensiv, med oftere samtaler og tætte kontaktforløb end loven foreskriver, men også at borgeren hele tiden søges placeret i aktive tilbud eller situationer, f.eks. gennem delvis raskmeldinger eller gennem tilbud om kurser og uddannelse i sygeperioden.
  2. Kortest mulig sagsbehandlingstid, og stop af sager så snart der er et grundlag. Det vil sige at der arbejdes bevidst på at undgå langvariges sagsforløb.
  3. Faglig kompetent sagsbehandling. Sikre at sagerne behandles kvalificeret og uden fejl. Dette betyder samtidig, at det er nødvendigt at sikre de tilstrækkelige og kvalificerede ressourcer til sagsbehandlingen.

  Der er flere kommuner og konsulenter på området, der anbefaler at rådgivere, der arbejder med såkaldte kategori 2 sager, ikke har mere end 35 til 40 sager pr. medarbejder. I Ringsted ligger sagstallet på ca. 55 sygedagpengesager samt 20 til 30 fleksjob/ ledighedsydelses og revalideringssager.

  Samtidig er gruppen af medarbejdere rimelig nyansatte efter flere år med stor udskiftning. Der er derfor også behov for at have fokus på en samlet faglig udvikling og tilegnelse, af de metoder der ligger bag den aktive sagstilgang.

  Forvaltningen vil på mødet redegøre nærmere for en omlagt indsats.

  Høring

  Sagen har ikke været i høring.

  Vurdering

  Det er forvaltningens vurdering, at der vil kunne opnås væsentlige besparelser på udgifterne til sygedagpenge, ved at tilføre sygedagpenge afsnittet ressourcer, og ved at iværksætte en samlet omlægning af sagsbehandlingen frem mod den aktive tilgang.

  Forvaltningen vurderer, at det vil tage op ca. 1,5 år at gennemføre en sådan omlægning fuldt ud. 

  Økonomi

  Det er forvaltningens vurdering, at der kan opnås besparelser på 10 mio. kr. på kommunens udgifter til sygedagpenge.

  Dette vil dog kræve en tilførelse af ressourcer svarende til ca. 2.5 mio., samt etablering af tilbud for ca. 1. mio. kr.

  Det vil samtidig betyde, at en del borgere vil blive "skubbet" over på andre ydelser eller ordninger, som f.eks. Fleksjob/ledighedsydelse eller førtidspension, svarende til andre forsørgelsesudgifter på ca. 1.5 mio. kr.

  Det er således forvaltningens vurdering, at der kan opnås en netto besparelse på ca. 5 mio. kr. ved en forøget og aktiv indsats på sygedagpengeområdet. 

  Indstilling

  Konstitueret direktør for socialdirektøren indstiller, at forslaget indgår i Byrådets drøftelser om budget 2007, idet det anbefales at en forøget indsats igangsættes allerede i løbet af 2006.

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen fremsætter konkret forslag til forøget indsats på Sygedagpengeområdet.

  Forslaget er vedlagt som bilag.

  Forslaget bygger på en forøget aktiv indsats overfor borgere på Sygedagpenge, ved at afsætte øgede resurser til sagsopfølgningen og til tilbud til borgere på sygedagpenge.

  Forslaget betyder at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for afsluttede sager nedbringes. Dermed nedbringes forsørgelsesperioden og den kommunale udgift også. Samtidig sker der en forøget indsats for at nedbringe antallet af meget langvarige sygedagpengesager.

  Det må forventes at denne indsats vi betyde at nogle borgere overgår til fleksjob eller andre kommunale ydelser. Dette er der taget højde for i forslaget.

  Forslaget indebærer at der i en periode på 1,5 år anvende ekstern konsulentbistand til at vejlede i og fastholde en mere aktiv sagsbehandling og en mere aktiv tilgang til borgere på sygedagpenge, for at sikre den hurtigst mulige tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

  Den aktive tilgang er kendt fra andre kommuner, f.eks. Korsør, og anbefales af KL.

  Det forventes, at der herved kan opnås en samlet besparelse på udgifter til forsørgelse på 5.100.000 kr. Denne besparelse vil slå fuld igennem i 2009.

  Besparelsen indgår i et samlet forslag til besparelse på Arbejdsmarkedsområdet på 13.200.000 kr., som vil slå fuldt igennem i 2009. Den samlede besparelse i 2007 forventes at være 7.200.000.  

   

  Konstitueret Socialdirektør indstiller at udvalget tiltræder forslaget, og videresender forslaget til vedtagelse i Byrådet. Idet aktiviteten igangsættes allerede i 2. halvår 2006 for at have størst mulig effekt i 2007.

  Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 26-06-2006

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 26-06-2006

  Indstillingen anbefales.

  Ej til stede: ST

 • Punkt 14 Orientering om ansættelse af kommunaldirektør(Lukket)

 • Punkt 15 Udbud af Køgevej 49A - Møllegårdsgrunden(Lukket)

 • Punkt 16 Orientering om Rovesta-sagen

  Indledning

  Statsamtet Vestsjælland - Tilsynet med kommunerne i Vestsjællands-, Roskilde- og Storstrøms Amter - har i brev af 14. juni 2006 rettet henvendelse til Ringsted Byråd, jf. bilag: "Brev fra Statsamtet Vestsjælland - Tilsynet". Dette sker efter henvendelse fra Rovesta Miljø I/S, som har fremsendt udtalelse af 16. marts 2006 fra Kommunernes Revision om udtrædelsesbalancerne samt regnskab for 2005, der også omfatter justerede udtrædelsesbalancer for 2003 og 2004.

  Statsamtet konstaterer herved, at der foreligger justerede udtrædelsesbalancer i forhold til tidligere, og mener således at Ringsted Kommune herefter er forpligtet til at betale sin andel af nettogælden i selskabet på tidspunktet for sin udtræden.

  Dette har Ringsted Kommune ikke gjort og Tilsynet anmoder således kommunen om at oplyse, om den manglende betaling skyldes, at Tilsynets udtalelse ønskes indbragt for Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 

  Beskrivelse af sagen

  I Økonomiudvalget den 8. august 2005 blev der orienteret om sagen i forløbet op til Tilsynets udtalelse.

  Efterfølgende har der været en omfattende korrespondance imellem de udtrædende kommuner, herunder Ringsted Kommune, og deres advokat, idet det var både kommunernes og advokatens opfattelse, at Tilsynets udtalelse kunne tages som udtryk for, at den af Rovesta udarbejdede udtrædelsesbalance ikke var opgjort efter gældende regler (going concern-princippet).

  Rovesta Miljø I/S har med jævne mellemrum fremsendt faturaer og rykkere herfor, som dog alle er blevet afvist af vores advokat med den begrundelse, at de er i strid med Tilsynets udtalelse.

  Endvidere har vores advokat gentagne gange henvendt sig skriftligt til Rovesta Miljø I/S´s advokat med henblik på at få afsluttet sagen.

  Den 4. april 2006 blev der afholdt et møde imellem Rovestas advokat, Rovestas direktør og de udtrædende kommuners advokat, hvor det blev aftalt, at Rovesta skulle udarbejde en korrigeret udtrædelsesbalance, som skulle forelægges Rovestas bestyrelse samt repræsentantskab. Denne korrigerede udtrædelsesbalance skulle fremsendes snarest mhp. stillingtagen til, om den ville kunne danne grundlag for en endelig aftale.

  Den 23. maj 2006 fremsender de udtrædende kommuners advokat til de udtrædende kommuner en mail om, at han efter anmodning om aktindsigt hos Tilsynet har fået kendskab til udtalelse af 16. marts 2006 fra Kommunernes Revision, men han fortsat er er den opfattelse, at de af Rovesta overfor de udtrædende kommuner rejste krav ikke er i overensstemmelse med de herfor gældende regler.

  I brev af 19. maj 2006 til Rovestas advokat efterlyser de udtrædende kommuners advokat det på mødet af 4. april lovede forslag til afslutning på sagen.

  Den 29. maj 2006 modtager Ringsted Kommune en kreditnota på korrektion for udtræden af Rovesta. Der er dog ikke indgået nogen aftale el.lign som baggrund herfor.

  Herefter modtages brev af 14. maj 2006 fra Tilsynet, jf. bilag:

  De udtrædende kommuners advokat har i brev af 16. juni 2006 til Tilsynet, på vegne de udtrædende kommuner, gjort rede for sagen, jf. bilag: "Brev fra adv. Kønig".

  Indstilling

  Konsti. kommunaldirektør indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 26-06-2006

  Orienteringen taget til efterretning.

  Ej til stede: ST