Du er her

Økonomiudvalget - 26-11-2019

Økonomiudvalget - 26-11-2019

Dato: Tirsdag den 26. november 2019 Tid: Kl. 17:00
Udvalg/Råd: Økonomiudvalget
Dokument: 162019.pdf
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden for mødet den 26. november 2019

  SagsID/Sagsnummer: 17/24254
  Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

  Beslutning i Økonomiudvalget den 26-11-2019

  Godkendt. Tillægsdagsorden punkt 1 behandles som det første punkt.

 • Punkt 2 Muligt turismesamarbejde med Wonderful Copenhagen

  SagsID/Sagsnummer: 18/8643
  Sagen afgøres i: Økonomiudvalget
  udkast_til_forstaaelsespapir_om_samarbjde_mellem_wonderful_copenhagen_og_ringsted_kommune.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

  x

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag fremlægges et forslag til forståelsespapir om turismesamarbejde mellem Wonderful Copenhagen og Ringsted Kommune. Forståelsespapiret lægger op til en afdækning af, hvilket potentiale et samarbejde kan have for turismen i Ringsted Kommune som grundlag for en efterfølgende politisk beslutning i 2020 om, hvorvidt parterne skal arbejde videre med et forslag til formalisering af et samarbejde.

  Beskrivelse af sagen

  På baggrund af den nye lovgivning og rammeaftalen mellem Regeringen og KL besluttede Økonomiudvalget i januar 2019, at turismeområdet fremover skal indgå som et område i kommunens erhvervspolitik. Således indgår turisme som et selvstændigt initiativ med overskriften ”Oplevelser og turisme i Ringsted” under temaet ”Gode rammer for at leve og opleve” i den Erhvervspolitik, som Byrådet vedtog i september 2019. Samtidig fravalgte Økonomiudvalget at afsøge muligheden for at indgå i et destinationsselskab.

   

  I den nationale aftale fra 2018 om konsolidering af destinationssamarbejder lægges der op til at destinationsselskaber skal være geografisk sammenhængende. Ringsted Kommune grænser op til destinationsselskaberne Visit Vestsjælland og Visit Sydsjælland og Møn, der begge i høj grad fokuserer på kyst- og ferieturisme. Ringsted Kommunes turismepotentiale knytter sig primært til endags- og erhvervsturisme, og de fleste turister er besøgende, der kommer for at deltage i møder og konferencer, sportsbegivenheder, koncerter og festivaller eller for at handle. Kun en mindre del kommer til Ringsted som egentlige ferieturister uden et specifikt ærinde som deres ”reason to go”.

   

  Administrationen gjorde i sagen fra januar 2019 opmærksom på, at den ville følge arbejdet med udviklingen mod 15-25 destinationsselskaber. Samtidig følger administrationen arbejdet med den samlede Udviklingsplan for turismen i Region Sjælland, der er igangsat i regi af KKR Sjælland, samt projektet ”Styrkelse af sammenhænge mellem by og land”, der gennemføres i regi af Greater Copenhagen med Wonderful Copenhagen som projektleder. Her arbejder Wonderful Copenhagen sammen med kommuner og destinationer på hele Sjælland (og i Skåne) bl.a. med henblik på at sprede turismen i et større geografisk område. Som udgangspunkt har Wonderful Copenhagen til formål at fremme turismen i hovedstadsregionen. Wonderful Copenhagens samarbejder foregår typisk i regi af fælles projekter, hvor parterne går sammen om at definere mål og indsatser samt skaffe finansiering hertil, enten internt og/eller eksternt.

   

  I forbindelse med projektet ”Styrkelse af sammenhænge mellem by og land” har Ringsted Kommune holdt møder med Wonderful Copenhagen om projekts snitflader til turisme i Ringsted Kommune, og i forlængelse heraf drøftet hvilke andre potentielle snitflader og synergier der evt. kan være mellem aktiviteterne i Wonderful Copenhagen og Ringsted Kommune.

   

  Baggrunden for administrationens dialog med Wonderful Copenhagen er desuden, at Turismenetværket i Ringsted i forbindelse med høringsprocessen for Erhvervspolitik 2019 bl.a. gav følgende høringssvar, der peger på, at turismeaktørerne gerne ser et forøget samarbejde med Wonderful Copenhagen:

   

  • Greater Copenhagen bruges som destinationsplatform på turismeområdet
  • Samspillet mellem Oplev Ringsted, VisitRingsted og VisitDanmark øges

   

  Administrationen vurderer, at dialogen med Wonderful Copenhagen åbner for nye muligheder for at udvikle og udnytte potentialet for turisterhvervet i Ringsted Kommune, der honorerer de ønsker turismenetværket gav udtryk for i forbindelse med høringsprocessen for Erhvervspolitik 2019.

   

  På den baggrund har administrationen i samarbejde med Wonderful Copenhagen udarbejdet et oplæg til et forståelsespapir (bilag 1), der kan danne rammen for at afsøge det fælles potentiale mellem Ringsted Kommune og Wonderful Copenhagen i løbet af 2020.

   

  Formålet med forståelsespapiret kan siges at være to-delt:

   

  Strategisk: På den ene side danner det grundlaget for, at Ringsted Kommune og Wonderful Copenhagen i løbet af 2020 kan arbejde med at afklare rammerne for et eventuelt mere formaliseret samarbejde om turisme fremadrettet, hvilket vil blive lagt frem til politisk beslutning senest ultimo 2020. I forståelsespapiret er intentionen formuleret på følgende måde:

   

  ”Parterne har en fælles forståelse om at arbejde hen mod, at Wonderful Copenhagen bliver destinationsselskab for Ringsted/Ringsted bliver medlem af Wonderful Copenhagen. Samarbejdet i 2020 skal afklare rammerne herfor, herunder afsøge mulighederne for at fremme dette med udgangspunkt i en ansøgning til Erhvervsfremmebestyrelsen.”

   

  Operationelt: På den anden side danner forståelsespapiret ramme for afprøvningen af konkrete samarbejder mellem Ringsted Kommune og Wonderful Copenhagen i 2020. I forhold til afprøvningen og deltagelse i konkrete aktiviteter bidrager Ringsted Kommune i 2020 med kr. 50.000 til Wonderful Copenhagen. Det giver Ringsted Kommune og turismeaktørerne her adgang til at deltage i:

   

  • relevante igangsatte projekter, f.eks. aktiviteter hvor der som i ”Styrkelse af sammenhænge mellem Land & By” udvikles dagsture ud af byen
  • synlighed i konkrete kampagne-indsatser, f.eks. Daytrip-kampagne 2020
  • synlighed på Wonderful Copenhagens platforme, f.eks. på visitcopenhagen.com, der vil henvise til udvalgte oplevelser i Ringsted

   

  Med forståelsespapiret forpligter Ringsted Kommunen sig hverken indholdsmæssigt eller økonomisk ud over 2020.

  Inddragelse og høring

  Ingen i forbindelse med sagen, men som påpeget gav turismeaktørerne i Ringsted i forbindelse med høringsprocessen for Erhvervspolitik 2019 bl.a. gav følgende høringssvar, der peger på, at turismeaktørerne gerne ser et forøget samarbejde med Wonderful Copenhagen:

   

  • Greater Copenhagen bruges som destinationsplatform på turismeområdet
  • Samspillet mellem Oplev Ringsted, VisitRingsted og VisitDanmark øges

   

  Turismenetværket vil desuden vil involveret i det konkrete samarbejde med Wonderful Copenhagen i 2020, ligesom turismenetværket vil blive inddraget i arbejdet med at afklare grundlaget og perspektiverne for et eventuelt samarbejde efter 2020.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet bidraget til Wonderful Copenhagen på 50.000 kr. i 2020 finansieres inden for rammerne af budgettet til turisme, der samlet set er kr. 330.000.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at et samarbejde mellem Wonderful Copenhagen og Ringsted Kommune kan skabe værdi for turisterne og generere vækst for turismeerhvervet og således understøtter intentionerne i Erhvervspolitik 2019.

   

  Desuden vurderes et samarbejde at imødekomme Turismenetværkets ønske om et tættere samspil med Hovedstadens turismeindsats, som blev udtrykt i forbindelse med høringen af Erhvervspolitik 2019.

   

  Endeligt vurderes det, at Ringsted Kommune med fordel kan tænkes ind i de oplevelsessammenhænge og kampagneaktiviteter, der allerede er iværksat i regi af projektet ”Styrkelse af sammenhænge mellem Land & By” der er finansieret af Vækstforum Sjælland, lige som der kan være gode samarbejdsmuligheder i forhold til Wonderful Copenhagens indsatser for iværksætteri i turismebranchen og kulturturisme. Eksempelvis kan der skabes synergier gennem et styrket fokus på dagsture, hvor Ringsted indgår som destination, herunder shopping, samt kultur- og mødeturisme, og forslaget til forståelsespapir lægger op til at undersøge det fælles potentiale i et samarbejde.

   

  Alternativt skal Ringsted Kommune ikke indgå en aftale med Wonderful Copenhagen i regi af forståelsespapiret, og turismearbejdet i kommunen vil derved fortsætte i det hidtidige spor med fokus på turismebetjening via visitringsted.dk samt turismebetjeningen placeret hos Ringsted Kongrescenter samt understøttelse af det eksisterende turismenetværk.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Ringsted Kommune i samarbejde med Wonderful Copenhagen afsøger det fælles potentiale for turismesamarbejde inden for rammerne af forståelsespapiret samt indgår i konkrete samarbejder i 2020 (bilag 1)

  Beslutning i Økonomiudvalget den 26-11-2019

  Godkendt.

 • Punkt 3 Afklaring af forhold forud for udbud af privat etablering af digitale infoskærme

  SagsID/Sagsnummer: 19/18638
  Sagen afgøres i: Økonomiudvalget
  bilag_1_reklame-_og_sponsorregulativ_12012015.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

  X

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling afklaring af praktiske og udbudsrelaterede forhold inden udbud af privat etablering og drift af digitale infoskærme ved indfaldsveje og i byrummet kan igangsættes. I sagen skal der endvidere tages stilling til, om kommunens gældende Reklame- og sponsorregulativ skal lægges til grund for et kommende udbud.

  Beskrivelse af sagen

  Økonomiudvalget besluttede på Økonomiudvalgsmøde den 1. oktober 2019 (punkt 3), at der skulle gennemføres et udbud på privat etablering og drift af digitale infoskærme ved indfaldsveje og i byrummet. Økonomiudvalget vedtog endvidere, at der over for Økonomiudvalget skulle fremlægges en sag med oplæg til udbudskriterier.

   

  Aftaleform

  En konstellation, hvor en privat aktør gives mulighed for at etablere én eller flere digitale infoskærme på Ringsted Kommunes ejendom, og Ringsted Kommune som modydelse opnår ret til at foretage digital reklamering for kommunale budskaber inden for eksempelvis kultur, foreningsliv mv., vil som udgangspunkt være at betragte som en koncession.

   

  En koncession adskiller sig fra øvrige aftaleformer ved, at ordregiver ikke yder (fuld) betaling for ydelsen eller bygge- og anlægsarbejdet. Derimod giver ordregiver aktøren mulighed for at udnytte anlægget (i dette tilfælde digitale infoskærme) til kommercielle budskaber, herunder salg af varer, tilbudskampagner for detailhandel mv.

   

  Koncessionsdirektivet finder anvendelse, når den samlede værdi af en koncessionskontrakt er mere end kr. 39,9 mio. Er værdien af en koncessionskontrakt mindre end kr. 39,9, så foreligger der ikke udbudspligt. Værdien af en koncessionskontrakt defineres som koncessionshaverens samlede omsætning i kontraktens løbetid.

   

  Rammerne for reklamering

  Ringsted Kommune er omfattet af Lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre. Af lovens § 2 fremgår, at ”Kommunalbestyrelser … kan anvende fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre, såfremt reklameringen er i overensstemmelse med markedsføringsloven og anden lovgivning.”

   

  Med henvisningen til markedsføringsloven sikres det bl.a., at der i forbindelse med reklamering ikke må anvendes urigtige, vildledende eller urimeligt mangelfulde budskaber. Der må heller ikke anvendes budskaber, som appellerer til udøvelse af farlig, hensynsløs eller utilbørlig adfærd. Endvidere er der i markedsføringsloven et krav om, at en reklame skal fremstå på en sådan måde, at den klart opfattes som en reklame. Overordnet tilsiger markedsføringsloven, at erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugere, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser.

   

  Med anden lovgivning henvises til lovgivning, som regulerer reklamering af et bestemt indhold (eksempelvis kønsrelateret indhold). Særlovgivning kan også stille krav om forbud mod diskrimination, forbud mod tobaksreklamer eller forbud mod etnisk forskelsbehandling.

   

  Ringsted Kommune er som ejer af de faste ejendomme, hvor digitale infoskærme etableres, forpligtet til at sikre, at en privat aktørs reklamering ikke sker i uoverensstemmelse med gældende lovgivning for reklamering. Dette kan sikres ved, at der i kontrakten med den private aktør tilføjes en bestemmelse om, at reklamering ikke må være i strid med markedsføringsloven og anden lovgivning, herunder at aftalen kan opsiges med omgående varsel, såfremt reklamering viser sig at være i strid hermed.

   

  Ringsted Kommunes reklame- og sponsorregulativ

  Som ordregiver har Ringsted Kommune mulighed for at stille specifikke krav til, hvilke former for reklame en privat aktør må vise på digitale infoskærme. Kravene kan være mere restriktive end de bestemmelser, der fremgår af gældende lovgivning.

   

  Ringsted Kommune vedtog den 12. januar 2015 revideret Reklame- og sponsorregulativ. Reklame- og sponsorregulativet er vedlagt som bilag 1. I regulativets punkt II, 1) er det bl.a. anført, at kommunen kan ”modtage fast ejendom eller løsøre som gave (vederlagsfrit) mod at disse anvendes til brug for reklamering for andre. Ydelse (gaven) og modydelse (reklameværdien) skal dog have et passende rimeligt forhold til hinanden.”

   

  Det er endvidere i regulativets punkt II, 3) angivet, at ”Det er et grundvilkår for kommunen, at den bør agere neutralt og sagligt i sin opgavevaretagelse. Ringsted Kommune vil derfor ikke reklamere for … Religiøse bevægelser, politiske partier og bevægelser, valgte medlemmer eller opstillede kandidater … og Ringsted Kommune vil ikke reklamere for sundhedsskadelige produkter eller produkter, som kan medvirke til en usund livsstil. Det kan f.eks. være: Alkohol og tobak, sukkerholdige læskedrikke og slik”. Endeligt er det anført, at ”Ringsted Kommune vil ikke acceptere reklamer med et sprogbrug eller signaler, som kan virke stødende.”

   

  Aftalevarighed og visningsret

  Af punkt 3 fra Økonomiudvalgsmøde den 1. oktober 2019 fremgår, at en etablerings- og driftsaftale typisk vil have en varighed på ca. 15 år. Det er endvidere anført, at kommunen kan forvente en dispositionsret til ca. 15 % af visningstiden. Oplysningerne beror på administrationens dialog med to kommercielle operatører på markedet for digitale infoskærme.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Afklaring af forhold og varighed

  Det er administrationens vurdering, at der bør foretages en afdækning af, hvor mange digitale infoskærme, der skal opstilles ved indfaldsveje og i byrummet. Det er endvidere administrationens vurdering, at der bør tages stilling til, hvor lang en aftalevarighed Ringsted Kommune ønsker at binde sig til. Administrationen vurderer videre, at der bør forholdes til i hvilket omfang der ønskes en dispositionsret til at kunne reklamere for kommunale budskaber, herunder om der ønskes dispositionsret på bestemte tidspunkter af døgnet.

   

  Udbudspligtige koncessioner, der varer mere end fem år, må maksimalt have en varighed, der anslås at være nødvendig for, at koncessionshaveren kan tjene de foretagne investeringer, herunder reinvesteringer, ind sammen med et afkast på den investerede kapital. Det er administrationens vurdering, at det bør bero på en konkret vurdering af den private aktørs business case, når aftalevarighed skal fastsættes. Administrationen vurderer samtidig, at en relativ kort aftalevarighed vil kunne bevirke, at koncessionen er mindre attraktiv for private aktører.

   

  Udbudspligt eller ej

  Med afsæt i afdækningen af ovenstående forhold kan der beregnes et estimat over den forventede samlede kontraktværdi. Ligger kontraktværdien under kr. 39,9 mio., falder kontrakten uden for Koncessionsdirektivets anvendelsesområde og er således ikke udbudspligtig. I praksis betyder det, at Ringsted Kommune under overholdelse af de forvaltningsretlige principper frit kan forhandle med flere private aktører, og på baggrund heraf indgå kontrakt med en privat aktør om etablering og drift af infoskærme. Falder kontrakten uden for Koncessionsdirektivets området, så betyder det samtidig, at aftaleforholdet ikke vil være underlagt en maksimal aftalevarighed.

   

  Ringsted Kommunes mulighed for at stille krav til den private aktørs reklamering

  Administrationen vurderer, at kommunen under hensyntagen til den gældende lovgivning vil have mulighed for at kunne påvirke den private aktørs reklamering mht. art og indhold. I forlængelse heraf vurderer administrationen, at det gældende reklame- og sponsorregulativ bør lægges til grund for aftaleindgåelsen med en privat aktør.

   

  Kapitalisering af værdi af digitale infoskærme og reklameværdi

  I reklame- og sponsorregulativet er det angivet, at ydelsen (dvs. det at en privat aktør stiller digitale infoskærme til rådighed) og modydelsen (dvs. værdien af den potentielle reklameindtægt de digitale infoskærme kan generere, fratrukket værdien af den reklametid Ringsted Kommune kan disponere over) skal have et passende og rimeligt forhold til hinanden. Administrationen vurderer, at værdien af ydelse og modydelse i forbindelse med aftaleindgåelse bør kapitaliseres, således at det sikres, at ydelserne står i et rimeligt forhold til hinanden.

   

  Administrationen vurderer endvidere, at det i forbindelse med kapitaliseringen af værdierne kan overvejes, om ejerskabet af de digitale infoskærme som et kontraktvilkår vederlagsfrit skal overgå til Ringsted Kommune ved kontraktophør. En sådan præmis vil også skulle kapitaliseres.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at administrationen gives bemyndigelse til at foretage en afdækning af, hvor mange digitale infoskærme der er behov for.
  2. at administrationen gives bemyndigelse til at afdække, om indgåelse af aftale med en privat aktør vil være udbudspligtigt.
  3. at administrationen gives bemyndigelse til at kapitalisere værdien af ydelser og modydelser, således at det sikres, at ydelserne står i et rimeligt forhold til hinanden.
  4. at Ringsted Kommunes Reklame- og sponsorregulativ gøres gældende over for den private aktør.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 26-11-2019

  Ad 1-3. Godkendt

  Ad 4. Godkendt, idet der ikke tillades reklamer for online bettingspil, og at det tillades at reklamere for sukkerholdige drikke og slik. Der igangsættes endvidere en proces med at revidere Reklame- og Sponsorregulativet.

 • Punkt 4 Orientering om iværksatte tiltag til forbedring af trivslen

  SagsID/Sagsnummer: 17/1854
  Sagen afgøres i: Økonomiudvalget
  fravaer_overordnede_rapporter_-_september_2019.pdf.pdf trio-dag_3._sep_program.pptx.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

  X

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag orienteres Økonomiudvalget om iværksatte tiltag til forbedring af trivslen i perioden 1.

  april til 30. september 2019.

  Beskrivelse af sagen

  Dette er den tilbagevendende redegørelse til Økonomiudvalget om de forskellige tiltag, der hver især er med til at forbedre trivslen på kommunens arbejdspladser. Det sker med henblik på at sikre, at Ringsted kommune er en attraktiv arbejdsplads for såvel nuværende som kommende

  medarbejdere.

   

  Dette er en orientering om de centralt gennemførte tiltag til forbedring af trivslen i perioden 1. april til 30. september 2019.

   

  Der har været en nedgang i sygefraværet over sommeren, men det er nu på samme niveau som sidste år på samme tid og ligger på 5,25%. Bilag 1. Der er udviklet et nyt værktøj med ledelsesinformationer, som kan hjælpe den enkelte leder til at få et bedre overblik over, hvordan sygefraværet er på deres arbejdsplads. Der er afholdt et kursus om forebyggelse og håndtering af sygefraværet for ledere, hvor indholdet omfattede introduktion til sygefraværsstatistik, det juridiske og samtalen om sygefravær.

   

  I den nævnte periode er der henvist i alt 44 medarbejdere til samtale med trivselskoordinatoren internt i Ringsted Kommune. De fordeler sig således mellem centrene:

   

  Center

  Antal medarbejdere henvist til samtale

  Arbejdsmarkedscenter

   2

  Skolecenter

  26

  Erhverv-, fritids- og kommunikationscenter

   1

  Børnecenter

   8

  Social- og sundhedscenter

   5

  Vej- og Ejendomscenter

   1

  Teknik- og Miljøcenter

   1

   

  Mange medarbejdere er henvist på grund af stress, belastningsreaktioner, samt forskellige udfordringer på arbejdspladsen.

   

  Der har været gennemført APV (arbejdspladsvurdering) på alle kommunens arbejdspladser. APV’en har indeholdt flere indsatser - dels en spørgeskemaundersøgelse, hvor det psykiske arbejdsmiljø blev afdækket.

  Herefter en dialog med alle medarbejdere om resultatet. Dialogprocesserne har været faciliteret af HR-konsulenter inden sommerferien. Efterfølgende har de enkelte arbejdspladser udarbejdet handleplaner for hvilke indsatser, der var behov for at iværksætte, ligesom den enkelte arbejdsplads selv har afdækket, om der er forhold i det fysiske arbejdsmiljø, der påvirker trivslen.

   

  Den 3. september blev der afholdt TRIO-dag (Trioen består af leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant) om kommunikation og samarbejde på den gode arbejdsplads og præsentation af redskab til at samarbejdet i TRIO’erne. Bilag 2. Nogle arbejdspladser har efterfølgende fortsat arbejdet med værktøjerne, og dermed arbejdet med samarbejdet og kommunikationen samt kompetencerne på arbejdspladsen.

   

  Arbejdstilsynet har besøgt 5 arbejdspladser i perioden.

   

  Hvornår

  Hvor

  Konsekvens

  Handlinger

  9. april og 13. maj

  Byskovskolen, afd. Benløse

  Påbud om at sikre skolens tagkonstruktion mod indtrængende vand

   

  Påbud om at undersøge forekomst af sundhedsskadelige mikroorganismer

  Arbejdet med udskiftning af taget pågår aktuelt.

   

   

  To af lokalerne havde let forhøjet forekomst af fugtskimmel – Der er blevet saneret og rengjort efter forskrifterne

  9. april

  Vestervejs Skole, Vestervej 27

  Påbud om at sikre passende indeklima med tilførsel af frisk luft

  Skolen er flyttet til ny adresse

  12. juni  og 16. september

  Nebs Møllegård

  Strakspåbud om brug af øjenværn ved skift af dunke med faremærkning

   

  En skriftlig vejledning om forebyggelse af vold og trusler, hvilket betyder, at Arbejdstilsynet har vurderet, at loven overholdes, men at Arbejdstilsynet gerne vil bidrage med pointer til det igangværende forebyggelsesarbejde

  Egnede øjenværn er indkøbt samt instruktion i brugen er i værksat.

  8. august

  Idrætsbørnehuset Springfidusen

  Påbud om at udarbejde arbejdspladsvurdering på det fysiske arbejdsmiljø

   

  Strakspåbud om at udbedre faldrisiko ved flisebelægning

  Er udarbejdet

   

   

   

  Blev udbedret umiddelbart efter

  6. og september

  Cafe Ingeborg

  Grøn smiley

   

   

  Denne sag er en status frem til 30. september, derfor fremgår ulykken på Byskovskolen ikke i ovenstående oversigt, men vil være fremgå, når Økonomiudvalget orienteres om perioden 1. oktober – 31. december 2019.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at det er nødvendigt kontinuerligt at have fokus på sygefraværet og arbejde med at nedbringe det. Det vurderes, at det nye værktøj med ledelsesinformationerne kan være med til at styrke dette fokus.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 26-11-2019

  Orienteringen taget til efterretning.

   

  Økonomiudvalget forelægges på næste møde en sag med en beskrivelse af iværksatte tiltag samt uddybende statistik i forhold til fraværet.

 • Punkt 5 Tema for udbetaling af midler fra Temaudviklingspuljen 2020

  SagsID/Sagsnummer: 19/16770
  Sagen afgøres i: Økonomiudvalget
  retningslinjer_for_udbetaling_af_midler_fra_temaudviklingspuljen.pdf.pdf udbetalingsoversigt_tup_2019.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

  X

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til tema for udbetaling af midler fra Temaudviklingspuljen 2020, samt forslag til ændring af retningslinjerne for udbetaling af midler fra Temaudviklingspuljen

  Beskrivelse af sagen

  Midlerne fra Temaudviklingspuljen skal styrke det gode liv på landet og kan økonomisk støtte landdistriktsudviklende formål.

   

  Udbetaling af midlerne fra Temaudviklingspuljen sker på baggrund af et overordnet tema, der vælges af Økonomiudvalget for hvert år. Nuværende tema er formuleret i samarbejde med Landsbyforum, der også vurderer hvilke ansøgninger, der skal indstilles til at modtage støtte fra Temaudviklingspuljen.

   

  Foruden det overordnet tema, skal udbetalingen være i overensstemmelse med de retningslinjer, som Økonomiudvalget har vedtaget på udvalgsmøde 26. juni 2018. Retningslinjerne er vedlagt som Bilag 1.

   

  Landsbyforum har ikke fundet anledning til at foreslå en ændring af det overordnede tema og derfor foreslår administrationen, at temaet for Temaudviklingspuljen i 2019 videreføres i 2020.

   

  Det betyder, at der kan tildeles midler fra Temaudviklingspuljen i 2020 inden for nedenstående tema:

  • Aktiviteter, projekter og udviklingsplaner til etablering, udvikling, opretholdelse og styrkelse af landområdernes foreninger, organisationer, institutioner, interessegrupper og borgernetværk, både internt og på tværs af landområderne. Med fokus på livskvalitet på landet skal udviklingsmidlerne bidrage til at styrke det lokale engagement og initiativ, samt de værdier, ressourcer og identiteter, der er knyttet til at bo på landet.

   

  Ovenstående tema er udviklet, så det inkluderer mange forskellige typer af arrangementer og projekter, der kan styrkes igennem midler fra Temaudviklingspuljen.

   

  Landsbyforum har derudover forslået at ændre i retningslinjerne for udbetaling af midler fra Temaudviklingspuljen.

   

  Landsbyforum foreslår, at der under ”krav til ansøgning” tilføjes:

  -          Budget skal vedlægges ansøgning

  -          Oplysning om tidsamme for projektets gennemførelse

  Og under ”øvrige forhold” tilføjes:

  -          Tilskud til udstyr og inventar må kun udgøre 50 % af en samlet ansøgning og maksimalt 8.000 kr.

  -          Der kan ikke gives tilskud til kommercielle aktører, der søger om midler til indkøb af udstyr eller inventar.

  -          Udstyr eller inventar indkøbt med midler fra Temaudviklingspuljen må ikke sælges videre.

   

  Byrådet har i budget 2020 afsat 187.560 kroner, hvilket er på samme niveau som i 2019, når der tages højde for prisregulering.

   

  På grund af uforbrugte midler i 2018, var den samlede pulje i 2019 på 192.402 kroner, hvor af der pr. 29. oktober 2019 er udbetalt 127.784 kroner. En samlet udbetalingsoversigt for 2019 er vedlagt som bilag 2.

  Inddragelse og høring

  forbindelse med udarbejdelse af dagsordenspunktet er Landsbyforum blevet hørt. Landsbyforum har ingen bemærkninger til det foreslåede tema, men ønsker at foretage ændringer til retningslinjerne for udbetaling fra Temaudviklingspuljen. Ændringsforslagene

   er beskrevet under beskrivelse af sagen

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Vurdering

  Administrationen anbefaler, at det foreslåede tema videreføres i 2020.

   

  Det er administrationens vurdering, at det foreslåede tema åbner op for at støtte en lang række arrangementer og projekter i landdistrikterne. Det er endvidere administrationens vurdering, at et bredt formulereret tema kan understøtte de forskellige lokale initiativer og ideer.

   

  Det er endvidere administrationens vurdering, at de foreslåede ændringer af retningslinjerne for udbetaling af midler fra Temaudviklingspuljen, vil lette Landsbyforums behandling af ansøgningerne, ved at opstille defineret rammer for, hvor meget tilskud til udstyr, der kan søges via Temaudviklingspuljen. Samtidig er der opstillet retningslinjer for at sikre, at Temaudviklingspuljen ikke bruges til indkøb af udstyr, men i højere grad arrangementer, hvor tilkøb af udstyr kan være nødvendigt.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1)      at nuværende tema for udbetaling af midler fra temaudviklingspuljen videreføres i 2020.

  2)      At der i retningslinjerne for udbetaling, under krav til ansøgning tilføjes:

  1. Budget skal vedlægges ansøgning
  2. Oplysning om tidsramme for projektets gennemførelse

  3)      At der i retningslinjerne for udbetaling, under øvrige forhold tilføjes

  1. Tilskud til udstyr og inventar må kun udgøre 50 % af en samlet ansøgning og maksimalt 8.000 kr.
  2. Der kan ikke gives tilskud til kommercielle aktører, der søger om midler til indkøb af udstyr eller inventar.

  Udstyr eller inventar indkøbt med midler fra Temaudviklingspuljen må ikke sælges videre.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 26-11-2019

  Godkendt.

 • Punkt 6 Budgetrapport 3 - pr. 30. september 2019 (ALLE)

  SagsID/Sagsnummer: 19/18479
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_budgetrapport_3_-_2019.pdf.pdf bilag_2_-_skattefinansieret_drift.pdf.pdf bilag_3_-_foreslaaede_budgetaendringer_3._kvt.pdf.pdf bilag_4_-_byudvikling_september_19.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Hermed forelægges kommunens budgetrapport for 3. kvartal 2019. Rapporten dækker perioden 1. juli til 30. september.

   

  Budgetrapport 3 bygger på det faktiske forbrug for de første 9 måneder af året. Der rapporteres om de enkelte udvalgs forventede rengskab for hele året, og den forventede afvigelse er beregnet i forhold til det korrigerede budget 2019, inkl. Overførsler fra 2018.

   

  Ud over rapportering på drift, renter og anlæg rapporteres der også på kommunens likviditet, samt kommunens låne- og investeringsportefølje, se bilag 1.

  Beskrivelse af sagen

  Selve afrapporteringen på tabelform fremgår på laveste bevillingsniveau delt i indtægter og udgifter i bilag 2. I bilag 3 fremgår detaljerne vedr. de tekniske budgetændringer, der nævnes i rapporten, og som søges godkendt i forbindelse med sagen. Detaljer vedr. køb og salg i Byudviklingsfonden fremgår af bilag 4.

   

  Den specificerede anlægsoversigt er ikke med i budgetopfølgningen efter 3. kvartal, fordi administrationen vurdere at oversigten indeholder en række fejl som kan skabe forvirring. Der arbejdes på en ny og mere brugervenlig udgave som indgår i næste budgetopfølgning.

   

  Resultat af ordinær drift

  Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 31,6 mio. kr. efter indarbejdelse af driftsoverførsler fra 2018 og andre reguleringer. Forventningerne til den ordinære drift viser et driftsoverskud på 69,8 mio. kr. hvilket er 38,3 mio. kr. højere end budgetteret.

   

  Det bemærkes at mindreforbrug på 28,7 mio. kr. i den skattefinansierede drift reelt er 13,2

  mio. kr. lavere, fordi det inkludere et mindreforbrug på 13,2 mio. kr. til aktivitetsbestemt

  medfinansiering vedr. 2019 med betaling i 2020. De 13,2 mio. kr. er derfor ikke et mindreforbrug,

  men en udskudt betaling. Det reelle mindreforbrug på den skattefinansierede drift er således 15,5

  mio. kr. og den reelle forventede afvigelse på det ordinære resultat er således 26,1 mio. kr.

   

   

  Serviceudgifter

  Der forventes serviceudgifter i 2019 på 1.578,0 mio. kr., hvilket er 9,6 mio. kr. under servicerammen, der udgør 1.587,6 mio. kr.

   

  Servicerammen opgøres som det oprindeligt vedtagne budget for skattefinansierede drift excl. udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, ældreboliger, overførsler til personer samt indtægter vedrørende statsrefusioner.

   

  Såfremt kommunerne samlet set overskrider servicerammen, vil der dels blive en kollektiv sanktion og dels en individuel sanktion. Den kollektive sanktion udgør 40 % af rammeoverskridelsen og vil ramme alle kommuner også dem der overholder deres andel af servicerammen. Den individuelle sanktion udgør de resterende 60 % af rammeoverskridelsen. Den endelige sanktion afhænger af, i hvilket omfang den samlede serviceramme bliver overskredet.

   

  Finansiering

  Kommunens finansieringsindtægt forventes samlet set at blive 2,253 mia. kr. i 2019, hvilket er 0,7 mio. kr. mere end budgetteret.

   

   

  Skattefinansieret drift

  For den skattefinansierede drift er det samlede korrigerede budget 2,200 mia. kr., og der forventes et samlet mindreforbrug på 28,7 mio. kr. Som tidligere nævnt bemærkes det at mindreforbruget reelt er 13,2 mio. kr. lavere, fordi det inkludere et mindreforbrug på 13,2 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering vedr. 2019 med betaling i 2020.

   

   

  Økonomiudvalget

  På økonomiudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til et merforbrug på 3,9 mio. kr. på Ledelse og Personale og et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på den Sociale Investeringsfond.

   

  Klima- og Miljøudvalget

  På Klima- og Miljøudvalgets område ventes et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til et forventet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på Skadedyrsbekæmpelse, et forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på Vejvedligeholdelse. Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. på Vejafvandingsbidrag.

   

  Plan- og Boligudvalget

  På Plan- og Boligudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. Merforbruget kan henføres til et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr. på Ejendomsstaben.

   

  Børne- og Undervisningsudvalget

  På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes der et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr. På området Skoler forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., på området Dagtilbud til børn forventes der et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. På Børn og unge forventes der et merforbrug på 3,4 mio. kr.

   

  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

  På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes samlet set et mindreforbrug på 23,3 mio. kr. Heraf kan de 13,2 mio. kr. henføres til aktivitetsbestemt medfinansiering, som betales i forhold til borgernes forbrug af de sundhedsydelser som regionerne stiller til rådighed. Hvis der korrigeres for aktivitetsbestemt medfinansiering er det forventede mindreforbrug 13,1 mio. kr.

   

  På sundhedsområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 15,4 mio. kr. inklusiv 13,2 mio. kr. fra aktivitetsbestemt medfinansiering. Korrigeres der for aktivitetsbestem medfinansiering er det forventede mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

   

  På Handicap, social og psykiatri forventes et samlet merforbrug på 1,4 mio. kr. På udvalgsbevilling – Myndighedsenheden er der et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr. som primært kan henføres til et merforbrug på 3,0 mio. kr. på Botilbud og et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på Personlig støtte og ledsagerordninger.

   

  På Beskæftigelsesområdet forventes et mindreforbrug på 9,9 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med 7,0 mio. kr. på Beskæftigelse Voksne og 2,9 mio. kr. på Beskæftigelse Unge.

   

  Ældre- og Genoptræningsudvalget

  På Ældre- og Genoptræningsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 6,1 mio. kr., heraf 4,7 mio. kr. på institutionsbevillingerne.

   

  Kultur og Fritidsudvalget

  På Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

   

  Anlæg

  Forbruget på de skattefinansierede anlæg pr. 30. september er 69,4 mio. kr. ud af det budget på 248,1 mio. kr. svarende til en forbrugs-% på 28 %.

   

  Likviditet

  Kommunens gennemsnitlige likviditet over de seneste 365 dage er pr. 30. september 305,6 mio. kr. På samme tidspunkt sidste år var den gennemsnitlige likviditet 324,1 mio. kr.

   

  Finansiel strategi

  Kommunen har p.t. lån for i alt 410,7 mio. kr. Heraf udgør støttede lån til ældreboliger 95,0 mio. kr.

  og lån vedr. klimatilpasningsprojekter 31,7 mio. kr.

  Kommunens andel af fastforrentede lån udgør p.t. ca. 56 %. Det er en overholdelse af den

  finansielle strategi, der tilsiger, at fastrenteandelen til enhver tid mindst skal udgøre 50 %. Andelen

  af gæld i CHF udgør p.t. ca. 35 %, hvilket er i overensstemmelse med den finansielle strategi, der

  fastsætter maksimum til 50 %.

   

  Investering

  Kommunen har pr. 30.09.19 investeret 357,3 mio. kr. i danske obligationer. Investeringen har givet et afkast på 1,10 % på årets 9 første måneder.

   

  Kommunens tilgodehavender

  Pr. 30. september 2019 udgør kommunens samlede tilgodehavende til inddrivelse 45,6 mio. kr. De

  samlede restancer udegjorde pr. 31. december 2018 47,8 mio. kr. Altså er kommunens samlede

  tilgodehavender faldet med ca. 2,2 mio. kr. i 2019.

   

  Foreslåede budgetændringer

  Budgetændringer der søges godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen og er nærmere

  beskrevet i bilag 3

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 3, hvortil der henvises

  Vurdering

  I forhold til det politisk bestemte serviceniveau er vurdering at det overholdes.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at budgetrapport, jf. bilag 1, tages til efterretning
  2. at de i bilag 3 nærmere beskrevne budgetændringer godkendes

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 18-11-2019

  1. Taget til efterretning.
  2. Anbefales godkendt.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 18-11-2019

  Indstillingen tiltrådt.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-11-2019

  Indstillingen tiltrådt.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 20-11-2019

  1. Anbefales taget til efterretning.
  2. Anbefales godkendt.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 21-11-2019

  Ad 1. Taget til efterretning

  Ad 2. Anbefales godkendt

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 25-11-2019

  Ad 1: Taget til efterretning.

  Ad 2: Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 26-11-2019

  Ad 1. Taget til efterretning. Det undersøges, om den Sociale Investeringsfond regnskabsteknisk kan udskilles fra opgørelsen.

   

  Ad 2. Anbefales godkendt.

 • Punkt 7 Salg af navneret til Hal A i Ringsted Sportscenter (KFU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/16895
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_3_sponsor-_og_reklameregulativ.pdf.pdf udbudsbetingelser_navnerettigheder_hal_a_ringsted_sportscenter.pdf.pdf tilbud_-_dansk_kabel_tv_-_tilbud_paa_navnerettighed_til_hal_a_ringsted_sportscenter_-_sdevelop_in19100413570.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

  x

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Navneretten til Hal A i Ringsted Sportscenter har været udbudt til salg og med denne sag skal der træffes beslutning om eventuelt salg.

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted Kommunes sponsor- og reklameregulativ regulerer bl.a. salg af navneret til en kommunal institution og det fremgår det, at ”salg af større og markante reklameflader skal behandles og besluttes i fagudvalg og byråd.”

   

  Ringsted Kommune har de seneste fem år haft solgt navnretten til Hal A på Ringsted Sportscenter i forlængelse af politisk vedtaget sponsor- og reklameregulativ (bilag 1).

   

  Den eksisterende aftale kan ikke længere forlænges, og derfor har navneretten igen været udbudt til salg. Udbudsbeskrivelsen er vedlagt som bilag 2.

   

  Af udbudsmaterialet fremgår det, at køber med navneretten vil opnå følgende synlighed og eksponering:

   

  • Navn og logo på Hal A’s ydergavl ud mod Sportscentrets hovedindgang. Disponibelt format: bredde 350 cm, højde 750 cm. Formatet kan suppleres med vimpel på toppen af gavlen.
  • Navn og logo på øst og vest gavl inde i Hal A. Disponibelt format pr. gavl: bredde 325 cm, højde 220 cm
  • Navn og logo på alle trykte tavler og elektroniske info skærme i Ringsted Sportscenter, hvor Hal A indgår som navn.
  • Navn og logo over de 3 indgangsdøre til Hal A fra Foyer. Disponibelt format pr. dør: bredde 240 cm, højde 30 cm.
  • Navn på Ringsted Sportscenters hjemmeside, hvor Hal A indgår som navn.

   

  Køber skal overholde bestemmelserne i Ringsted Kommunens reklame- og sponsorregulativ, markedsføringsloven og anden lovgivning i sin udmøntning af navneretten.

  Køber afholder alle udgifter forbundet med produktion, opsætning og implementering af navneretten og skal efterfølgende afholde alle udgifter til vedligeholdelse, nedtagning, renovering, når aftalen udløber.

   

  Køber kan anvende navneretten i virksomhedens PR- og markedsføring og tilkøbe yderligere synlighed (bander mm.) i henhold til gældende retningslinjer for markedsføring i forbindelse med arrangementer i Ringsted Sportscenter. 

   

  Provenuet fra salget vil blive udloddet i henhold til Ringsted Kommunes reklame – og sponsorregulativ. Såfremt købet sker i samarbejde med en forening vil minimum 80 % af salgsprovenuet tilfalde den pågældende forening.

   

  Ved tilbudsfristens udløb fredag den 26. oktober 2019 kl. 12.00 er der indkommet 1 købstilbud (bilag 3). Købstilbuddet er:

   

  Tilbudsgiver

  Pris pr. år

  Forenings-

  Samarbejde

  Dansk Kabel TV

  75.000 kr.

  TMS Håndbold

   

  Et salg af navneretten til Hal A i Ringsted Sportscenter skal ske til markedspris. Markedsprisen er vanskelig at opgøre idet varen (halnavnet) er svær at sammenligne med andre varer. Markedsprisen kan dog også siges at være den højest opnåelige pris ved et udbud. Den eksisterende aftale andrager ligeledes kr. 75.000 årligt.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at tilbuddet fra Dansk Kabel TV lever op til konditionerne angivet i udbudsbeskrivelsen samt kommunens reklame- og sponsorregulativ. På den baggrund vurderer administrationen, at købstilbuddet fra Dansk Kabel TV skal imødekommes.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at der indgås en 3-årig aftale med Dansk Kabel TV med mulighed for at forlænge aftalen med 2 x 1 år.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-11-2019

  Indstillingen anbefales godkendt med bemærkning om, at eventuel forlængelse i 2 x 1 år skal godkendes af Byrådet.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 26-11-2019

  Anbefales godkendt med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkninger.

 • Punkt 8 Ansvar og økonomi for øvecontainer og koncertaktiviteter (KFU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/18861
  Sagen afgøres i: Byrådet
  metro_musik_-_metros_vedtaegter_godkendes_med_faa_kommentarer_dok_65654-18_v1.tif.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

  x

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Med denne sag skal der træffes beslutning om, hvorvidt ansvar og økonomi for øvecontainer og koncerter fremover skal håndteres af Ringsted Musik- og Kulturskole.

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted Kommune har gennem en lang årrække haft en aftale med Foreningen Metro Musik på to områder:

   

  1. Driften og koordineringen af anvendelsen af Ringsted Kommunes øvecontainer ved Ringsted Kulturhus, herunder administration af brugerne, vedligehold af grej og udstyr og markedsføring af tilbuddet
  2. Koncertaktiviteter i regi af Foreningen Metro Musik hovedsageligt afviklet i Ringsted Kulturhus

   

  Aftalen mellem Ringsted Kommune og Foreningen Metro Musik har været reguleret af årlige aftaler. Budgetmæssigt er der et budget til aftalen med Foreningen Metro Musik på årligt kr. 99.210 (2019-tal).

   

  Foreningen Metro Musik er godkendt som forening under Folkeoplysningsloven og foreningens formål er bl.a. (bilag 1) formuleret som:

  • At skaffe medlemmerne de bedste øvefaciliteter
  • At afholde koncerter ift. at skaffe midler til forbedring af øvelokaler mv.
  • At fremme vilkår og udfoldelsesmuligheder for rytmiske amatørmusikaktiviteter
  • Mv.

   

  I vedtægterne fremgår det desuden, at foreningen ”især vil lægge vægt på amatørmusikere i valget af ’navne’ til koncerter”.

   

  Ringsted Kommune har gentagne gange i løbet af 2019 henvendt sig til Foreningen Metro Musik ift. at indgå aftale om udbetaling af driftstilskud for 2019 både ift. øvecontainer samt aktiviteter herunder foreslået møde ift. fremadrettet drift. Foreningen Metro Musik er ikke vendt tilbage ift. fornyet aftale.

   

  I forhold til drift og koordinering af øvecontaineren har administrationen derfor bedt Foreningen Metro Musik om at tømme øvecontaineren for udstyr, hvorfor den nu fremstår uden udstyr og i en stand, der kræver en grundig rengøring og renovering.

   

  I forhold til koncertaktiviteter har Ringsted Kommune udbedt sig regnskab for 2018 samt aktivitetsprogram for 2019 i forhold til at kunne udbetale tilskud. Ringsted Kommune har ikke modtaget svar fra Metro Musik. Ringsted Kommune har dermed ikke udbetalt driftstilskud til Foreningen Metro Musik for 2019 og har ikke længere en aftale med foreningen vedr. drift af øvecontaineren samt koncertaktiviteter i bl.a. Ringsted Kulturhus.

   

  Administrationen foreslår derfor, at ansvaret for drift af øvecontaineren samt aktiviteter med fokus på rytmisk amatørmusik overgår til Ringsted Musik- og Kulturskole, der også driver Kulturhuset.

   

  Øvecontainer

  Det foreslås derfor at øvecontaineren reetableres med fortsat placering ved Kulturhuset, så den kan genaktiveres, samt at Musik- og Kulturskolen i første omgang overtager driften med det mål at afsøge muligheden for, at driftsdelen på sigt helt eller delvist kan overgå til en anden relevant forening.

   

  Musik- og Kulturskolen kan selv forestå den nødvendige rengøring og indvendige istandsættelse af containeren, men kan ikke dække omkostninger til nyindkøb af udstyr/instrumenter samt etablering af elektronisk låsesystem, som er en forudsætning for at kunne administrere øve-containerens anvendelse.

   

  Ringsted Musik- og Kulturskole kan reetablere øvecontaineren for kr. kr. 56.400,- i henhold til dette budget:

   

    

   Brutto

  Netto

  Montering af nye låse

                             12.500,00 kr.

                             10.000,00 kr.

  Trommesæt incl. Bækkener

                             10.000,00 kr.

                               8.000,00 kr.

  Elklaver + stativ

                             10.000,00 kr.

                               8.000,00 kr.

  Basforstærker

                               7.000,00 kr.

                               5.600,00 kr.

  2 Guitarforstærkere

                               8.000,00 kr.

                               6.400,00 kr.

  Powermixer

                               7.000,00 kr.

                               5.600,00 kr.

  PA-højtalere

                               6.000,00 kr.

                               4.800,00 kr.

  4 mikrofoner + stativ

                               6.000,00 kr.

                               4.800,00 kr.

  2 monitors

                               4.000,00 kr.

                               3.200,00 kr.

  I alt

   

                             56.400,00 kr.

   

  Reetableringen forventes at kunne gennemføres i løbet af vinteren 2019/2020.

   

  Koncertaktiviteter

  Det foreslås ligeledes, at det hidtidige tilskud til Foreningen Metro Musik overgår til Ringsted Musik & Kulturskole, som dermed overtager ansvar og økonomi ift. at understøtte følgende formål:

  • At fremme vilkår for det rytmiske amatørmusikmiljø i Ringsted gennem at afvikle kultur-, netværk-, og koncertaktiviteter inden for dette område i Ringsted.
  • At afvikle kultur- og koncertaktiviteter i Ringsted med fokus på bred præsentation af genrer inden for rytmisk musik.
  • At understøtte initiativer med fokus på ovenstående områder fra musikforeninger med tilknytning til Ringsted.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Sagen lægger op til, at budget på kr. 99.210 afsat til aftale med Foreningen Metro Musik overføres fra udvalgsbevillingen til kulturelle opgaver og arrangementer til institutionsbevillingen for Ringsted Musik- og Kulturskole, fælles formål.

  Vurdering

  Det vurderes, at øvecontaineren fortsat kan være et værdifuldt aktiv for Ringsteds unge amatørmusikere, og at den kan bidrage positivt til udviklingen af Ringsted Kulturhus og til at understøtte kulturlivet i Ringsted.

  Det vurderes, at der fortsat er behov for at understøtte og styrke Ringsteds rytmiske amatørmusikmiljø og at dette med fordel kan ske gennem målrettede kultur- og koncertaktiviteter med dette fokus – herunder oplagt bl.a. i Ringsted Kulturhus qua dets format og en naturlig synergi med aktiviteter i Kulturhusets øvecontainer. Dette vurderes at kunne bidrage positivt til såvel udviklingen af Kulturhuset som til unge- og kulturlivet i Ringsted.

  Det vurderes endvidere at en række nyere og/eller lidt smallere genrer inden for rytmisk musik for nuværende er underrepræsenteret i det samlede udbud af kultur i Ringsted og at en understøttelse af koncertaktiviteter med dette fokus kan berige og bidrage positivt til det samlede kulturudbud i Ringsted Kommune samt bidrage positivt til udviklingen af nye vækstlag inden for rytmisk musik.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at Ringsted Musik- og Kulturskole overtager ansvar for drift af øvecontainer samt kulturelle/koncertaktiviteter som beskrevet i sagen
  2. at budget på kr. 99.210 afsat til aftale med Foreningen Metro Musik fra 2019 og fremover overføres fra udvalgsbevillingen til kulturelle opgaver og arrangementer til institutionsbevillingen for Ringsted Musik- og Kulturskole, fælles formål

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-11-2019

  Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler indstillingerne godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 26-11-2019

  Anbefales godkendt.

 • Punkt 9 Kunststrategi for Ringsted Kommune (KFU, PBU, KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 18/5262
  Sagen afgøres i: Byrådet
  opsamling_paa_gruppedroeftelser_borgermoedet_om_kunststrategi_sept_2019.pdf udkast_kunststrategi.pdf udkast_vedtaegter_for_ringsted_kommunes_billedkunstraad.docx.pdf udkast_forretningsorden_for_ringsted_kommunes_billedkunstraad.docx.pdf udkast_retningslinjer_anlaeg.docx.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

  x

  x

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

  x

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Med denne sag fremlægges forslag til kunststrategi, vedtægter og forretningsorden for billedkunstråd samt retningslinjer for kunst i anlægsprojekter.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet har med budget 2019 afsat kr. 250.000 årligt til kunst i det offentlige rum samt kr. 300.000 til kunst i anlægsbyggerier i Ringsted Kommune. Ringsted Kommune ansøgte og fik efterfølgende tildelt støtte fra Statens Kunstfond til udarbejdelse af en kunststrategi for Ringsted Kommune.

  Administrationen har gennemført samarbejdet med den kunstfaglige konsulent og processen for udarbejdelsen af kunststrategien, herunder en mindre kunstfestival som en del af Ringsted Natten samt borgermøde i september 2019 for at få input til udarbejdelsen af kunststrategien (se bilag 1 for overordnet opsamling).

   

  På denne baggrund foreligger der nu oplæg til

  1. Ringsted Kommunes kunststrategi (bilag 2)
  2. Vedtægter (bilag 3) og forretningsorden (bilag 4) for Ringsted Kommunes billedkunstråd
  3. Retningslinjer for kunst ved anlægsbyggerier (bilag 5)

   

  Kunststrategien

  Kunststrategien er udarbejdet i forlængelse af kommunens vision ”midt i mulighederne” samt kultur-, fritids- og frivillighedspolitikkens overskrift om at skabe ”puls, sjæl og samarbejde”.

   

  Kunststrategien indeholder formål og hovedprincipper for arbejdet med kunst i Ringsted Kommune og bærer overskriften ”Kom med på opdagelse i kunstens indflydelsesrum”. Hensigterne er overordnet formuleret, at:

   

  • Kunsten skal gøre, at offentlige rum er mere end kun fysiske rammer
  • Kunsten må godt ’larme’ og ’forstyrre’ øjet lidt
  • Kunsten skal være både event og værk

   

  Hovedprincipperne sætter rammerne for, hvad der skal tages i betragtning ved anskaffelse og etablering af kunst i det offentlige rum.

   

  Vedtægter og forretningsorden for Ringsted Kommunes billedkunstråd

  På det åbne borgermøde i september 2019 blev det angivet, at en ”styregruppe” eller lignende gerne måtte forestå det videre arbejde og udvælgelse af konkrete kunstværker og kunstaktiviteter.

   

  Administrationen foreslår på denne baggrund, at der nedsættes et uafhængigt billedkunstråd som i mange andre kommuner.

   

  Der er derfor udarbejdet vedtægter samt forretningsorden for et billedkunstråd. Vedtægterne indeholder bl.a. formål, kompetencer, sammensætning, valg og økonomi for billedkunstrådet. Det er angivet, at billedkunstrådet arbejder inden for en enhver tid gældende kunststrategi. Desuden er det meningen, at billedkunstrådet selvstændigt kan igangsætte og beslutte kunstneriske opgaver og projekter inden for det afsatte budget på kr. 250.000 årligt til kunst i det offentlige rum samt at driftsudgifterne til billedkunstrådet også håndteres af denne ramme.

   

  Administrationen vil søge støtte til billedkunstrådets arbejde hos Statens Kunstfond, men dette kan først ske fra 2020. Pt. kan der søges kr. 50.000 årligt i støtte til kommunale billedkunstråds arbejde, og forventningen er at denne ramme er mulig til drift af billedkunstrådet.

   

  Retningslinjer for kunst ved anlægsbyggerier

  Der er desuden udarbejdet retningslinjer for puljen på kr. 300.000 årligt til kunst ved anlægsbyggerier. Retningslinjerne angiver, at billedkunstrådet har en rådgivende funktion ift. kunst ved kommunale anlægsbyggerier, men at denne pulje administreres af Ringsted Kommune selv.

  Inddragelse og høring

  Der har været gennemført inddragelse bredt af borgerne omkring Ringsted Natten samt på borgermøde i september 2019.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at processen omkring udarbejdelsen af kunststrategi mv. med gennemførelsen af dels en mini-kunstfestival samt borgermødet har givet gode input til retning for det videre arbejde med kunst i det offentlige rum i Ringsted Kommune. Dette er søgt afspejlet i oplæggene i sagen i forhold til fx et bredere syn på kunst som både værk og event.

   

  Processen vurderes desuden at have givet nyttige erfaringer i forhold til gennemførelsen af kunstevents samt formidlingen af kunst, der kan anvendes i kommunens videre arbejde med udfoldelsen af en kunststrategi.

  Administrationen vurderer i forlængelse heraf, at oplæggene til kunststrategi, vedtægter og forretningsorden for billedkunstråd samt retningslinjer for kunstpulje ved anlægsbyggerier sætter retning for det fremtidige arbejde med kunst i Ringsted Kommune.

   

  Administrationen vurderer desuden, at nedsættelsen af et billedkunstråd vil skabe en fagprofessionel ramme og organisering omkring det videre arbejde der bl.a. også vil være fordelagtig i fremtidige ansøgninger om fx yderligere fondsstøtte til kunstprojekter i kommunen.

   

  Endeligt vurderes det, at retningslinjerne for kunst ved anlægsbyggerier skaber klarhed over rolle- og ansvarsfordeling omkring denne pulje.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at Kunststrategien godkendes
  2. at vedtægter og forretningsorden for billedkunstrådet godkendes
  3. at retningslinjer for puljen til kunst i anlægsbyggerier godkendes

   

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-11-2019

  Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler indstillingerne godkendt med den bemærkning, at billedkunstrådets sammensætning udvides med en borgerrepræsentant. Udvalget ønsker, at der udarbejdes en supplerende sagsfremstilling om, hvordan vedtægterne for billedkunstrådet kan tilpasses dette til Økonomiudvalgets møde.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler desuden, at indledningen ændres til ”Ringsted Kommunes Kunststrategi vil med kunst gøre offentlige rum til mere end kun fysiske rammer. Kunst kan være værker og events, og kunst godt må ’larme’ og ’forstyrre’ lidt og på den måde skabe eftertanke, inspirere og aktivere.

  Supplerende sagsfremstilling

  Administrationen foreslår, at vedtægterne for billedkunstrådet tilrettes i forlængelse af nedenstående:

   

  Billedkunstrådets sammensætning ændres fra fem medlemmer til seks medlemmer. Rådet udvides med en repræsentant for borgerne (bosiddende i kommunen), der indkaldes ved annoncering i dagspressen. I ansøgningen om pladsen som repræsentant for borgerne i Ringsted Kommune skal ansøger kort redegøre for sin interesse for/kendskab til billedkunst, og hvad vedkommende særligt er inspireret af i Ringsted Kommunes kunststrategi. Borgerrepræsentanten kan genvælges, dog ikke mere end to på hinanden følgende gange, dvs. 8 år i alt. Fraflytter borgerrepræsentanten Ringsted Kommune medfører det tab af medlemskab af Billedkunstrådet.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 21-11-2019

  Taget til efterretning

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 25-11-2019

  Taget til efterretning efter afstemning.

   

   

  A

  Per Flor

  A

  Lisbeth Andersen

  V

  Timo Jensen

  V

  Line Lynnerup

  O

  Daniel Nørhave

  R

  Lars Tegl Rasmussen

  Ø

  Henrik Kjær

  For

  X

  X

  X

  X

  X

   

   

  Imod

   

   

   

   

   

  X

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

  X

   

  Lars Tegl Rasmussen stemmer imod p.g.a. sammensætningen af billedkunstrådet, og at billedkunstrådets arbejdsområde er for snævert.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 26-11-2019

  Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

 • Punkt 10 Revideret vedtægt for Dagmarasylets Børnehave (BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/51
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_vedtaegt_for_den_selvejende_institution_dagmarasylet_nov_2019.docx.pdf bilag_2_forretningsorden.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

  x

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Den selvejende daginstitution Dagmarasylets Børnehave har fremsendt revideret vedtægt til godkendelse i Byrådet.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet godkendte i møde d. 8. oktober 2018 nye driftsaftaler for de selvejende daginstitutioner.

  Ifølge Dagtilbudslovens §§ 14-16 skal en selvejende daginstitution have en vedtægt og en forretningsorden, som sammen med driftsaftalen er grundlaget for den selvejende institution. Vedtægter for selvejende daginstitutioner skal godkendes af Byrådet.

   

  Bestyrelsen for den selvejende daginstitution Dagmarasylets Børnehave har nu revideret deres vedtægt fra 1995 i forlængelse af den nye driftsaftale og fremsender den hermed til godkendelse i Byrådet.

   

  Bestyrelsen i et selvejende dagtilbud har jf. Dagtilbudsloven samme indflydelse som bestyrelser i kommunale dagtilbud fx med hensyn til fastsættelse af principper for dagtilbuddets arbejde, anvendelse af en budgetramme, samarbejde mellem hjem og dagtilbud, ligesom bestyrelsen skal inddrages i udarbejdelse, evaluering og opfølgning på den pædagogiske læreplan. Derudover har den selvejende daginstitutions bestyrelse et selvstændigt arbejdsgiveransvar for de ansatte og et selvstændigt ansvar for økonomien i institutionen. 

   

  Af Dagtilbudsloven og den tilhørende vejledning fremgår det, at vedtægten for et selvejende dagtilbud som minimum:

  • Skal være i overensstemmelse med de fastsatte mål og rammer for dagtilbudsområdet
  • Kan beskrive institutionens formål og idegrundlag
  • Skal beskrive forældrenes ret til indflydelse gennem en forældrebestyrelse
  • Skal beskrive bestyrelsens sammensætning, herunder om medarbejderrepræsentant kan vælges til bestyrelsen
  • Skal beskrive om eventuelle medarbejderrepræsentanter har stemmeret
  • Skal beskrive, hvorvidt der skal være kvalificeret flertal i bestyrelsen i visse spørgsmål og med hvor mange stemmers overvægt
  • Skal beskrive om der er visse spørgsmå, der kræver enighed i bestyrelsen

   

  Bestyrelsen for Dagmarasylet har i overensstemmelse med de gældende regler på området fremsent revideret vedtægt og en forretningsorden. Den reviderede vedtægt for Dagmarasylets Børnehave er vedlagt sagen som bilag 1 og forretningsordenen, med beskrivelse af retningslinjerne for bestyrelsens arbejde er vedlagt sagen som bilag 2.

   

  Den reviderede vedtægt beskriver institutionens overordnede mål og formål, samt beskriver bestyrelsens sammensætning, med et flertal af valgte forældre, medarbejderrepræsentation, valg, stemmeret og valgbarhed. Det fremgår af vedtægten, at bestyrelsen altid vil have et flertal af forældre til børn indskrevet i institutionen, samt at bestyrelsen derudover kan udpege 1-2 udefrakommende medlemmer til bestyrelsen. Disse medlemmer skal have en særlig interesse i institutionen og vil have stemmeret.

  Valg til bestyrelsen afholdes i august/september, mens de kommunale dagtilbud afholder valg til bestyrelser i april måned.

  Af forretningsordenen fremgår det, at medarbejderrepræsentanten ikke har stemmeret i bestyrelsen for Dagmarasylets Børnehave, hvorimod medarbejderrepræsentanter i kommunale dagtilbud har stemmeret.

  Vedtægten beskriver tillige bestyrelsens arbejde, tavshedspligt, ansvar og kompetence, - herunder bestyrelsens kompetence til ansættelse og afskedigelse af hhv. leder og personale, bestyrelsens forpligtelse og hæftelse i forhold til institutionens dispositioner samt bestyrelsens beslutning om institutionens nedlæggelse/ophør.

  Inddragelse og høring

  Ingen inddragelse og høring.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at Dagmarasylets reviderede vedtægt og forretningsorden opfylder de formelle rammer for indholdet jf. Dagtilbudslovens bestemmelser og er tillige i overensstemmelse med Driftsaftalen mellem Ringsted Byråd og den selvejende daginstitution Dagmarasylet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at den reviderede vedtægt for den selvejende daginstitution Dagmarasylet godkendes

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 18-11-2019

  Anbefales godkendt

  Beslutning i Økonomiudvalget den 26-11-2019

  Sagen tilbagesendes til Børne- og Undervisningsudvalget.

 • Punkt 11 Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til forundersøgelse af fosforvådområde Gørlev Mose (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/14635
  Sagen afgøres i: Byrådet
  baggrundsnotat_-_indhold_forundersoegelse_og_andel_i_hovedvandoplandet_goerlev_mose.docx.pdf kopi_af_skabelon_til_oekonomiafsnit_anlaeg_vaadomraade_goerlev_v2.xlsx.xlsx

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

  x

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til anlægsbevilling til forundersøgelse at et muligt fosforvådområde i oplandet til Haraldsted Lillesø. Det er kun såfremt Landbrugsstyrelsen giver tilsagn om midler til forundersøgelsen, at forundersøgelsen blive igangsat.

  Beskrivelse af sagen

  Baggrund:

   

  Etablering af et fosforvådområde er et af flere tiltag i de statslige Vandområdeplaner med det overordnede mål at forbedre det danske vandmiljø.

   

  Et fosfor-vådområde betyder, at der etableres arealer langs vandløb opstrøms søer, hvor der er behov for at reducere udledningen af fosfor. Ved periodevis at oversvømme arealer langs vandløb, vil der deponeres og tilbageholdes en stor del af den fosfor, der er bundet til partikler, som derved fjernes fra vandløbet inden udløb i en sø.

   

  Vandområdeplanerne er Danmarks instrument til at nå målet i EU's vandrammedirektiv, der skal beskytte vandmiljøet i alle EU-lande. Disse statslige vandområdeplaner fastsætter miljømål for de målsatte vandområder og indsatsprogrammerne angiver, hvordan miljømålene nås.

  I praksis er det kommunernes opgave og ansvar at udmønte hovedparten af indsatsprogrammerne, hvorfor Ringsted kommune, som en del af hovedvandoplandet Smålandsfarvandet, er forpligtiget til at forundersøge og efterfølgende realisere egnede projekter fra indsatsprogrammet, der er beliggende i Ringsted kommune.

   

  Ringsted Kommune har i den forbindelse, i samarbejde med de øvrige kommuner i hovedvandoplandet, udpeget mulige projektområder til forundersøgelse i hovedvandoplandet, der med størst sandsynlighed vil kunne opfylde de fastlagte mål fra staten, om fosforfjernelse til søer med indsatsbehov. 

   

  Planlægningen af indsatser i hovedvandopland er er løbende proces, dvs. hvis et undersøgt område opgives, skal kommunerne inden for et hovedvandopland, pege på nye potentielle områder der skal undersøges, så det samlede mål kan nås.  Siden vandplanperiodens start i 2016, er to projekter i hhv. Ringsted og Næstved kommuner blevet forundersøgt og realisering opgivet, med baggrund i hhv. en for lav fosforreduktion (Vigersdal Å i Ringsted Kommune) og tekniske forhold (Næstved Kommune).

   

  I arbejdet med udpegning af nye potentielle fosforvådområder, har administrationen i Ringsted kommune bl.a. peget på dette ca. 80 ha store projekt, der vil kunne føre til en fosforfjernelse på ca. 400 kg/år i oplandet til Haraldsted Lillesø der har et indsatsbehov på 1626 kg/år.

   

  For Gørlev Mose er der tale om en strækning af Ringsted Å, hvor vandløbet er udrettet i en ådal/moseområde, hvor det vurderes at en retablering af vandløbet med slyngninger, vil kunne skabe de ønskede vådområder og dermed fosforfjernelse fra vandet i vandløbet, inden vandet lede ud i de nærliggende næringsbelastede søer Gørlev Sø og Haraldsted Lillesø.

   

  Indholdet af en forundersøgelse, samt beskrivelse af Ringsted Kommune som part i hovedvandoplandet Smålandsfarvandet, er nærmere beskrevet i bilag 1.

   

  Ringsted Kommune har den 2. september 2019 ansøgt om midler til at få forundersøgt et muligt fosforvådområde Gørlev Mose.

   

  Omkostningerne dækker udgifter til konsulentydelse, samt interne honorarer. Landbrugsstyrelsen har en forventet sagsbehandlingstid på ca. 3 måneder, hvilket betyder at forundersøgelsen vil kunne gennemføres i løbet af 2020, såfremt Landbrugsstyrelsen giver tilsagn til det ansøgte.

   

  Kommunen kan opnå finansiering af projekter under vandområdeplanerne via tilskudsordninger der administreres af Landbrugsstyrelsen.

   

  Kommunen forventer at få ét år til at gennemføre forundersøgelsen fra tilsagn gives. Derfor fremlægges sagen nu, så forundersøgelsen kan igangsættes umiddelbart efter modtagelse af tilsagn.