Du er her

Økonomiudvalget - 28-01-2014

Økonomiudvalget - 28-01-2014

Dato: Tirsdag den 28. januar 2014 Tid: Kl. 16:30
Udvalg/Råd: Økonomiudvalget
Dokument: 22014.docx
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden - januar 2014

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-01-2014

  Godkendt.

  Ej til stede: Britta Nielsen og Daniel Nørhave

 • Punkt 2 Budgetmæssige konsekvenser ultimo jaunar 2014

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  X

  X

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og  Arbejdsmarkedsudvalg

  Beskrivelse af sagen

  Grafen viser henholdsvis optalt beholdning og gennemsnitslikviditet gennem det seneste år.

   

  Opgørelsen omfatter perioden 20/1 2013 – 19/1 2014.

   

   

  Der er i ovenstående kurver taget hensyn til kommunens deponering på 8,7 mio. kr. som følge af uforbrugte kvalitetsfondsmidler samt vejbidrag.

   

  Når der er taget højde herfor, kan gennemsnitslikviditeten pr. 19. januar 2014 opgøres til 123,12 mio. kr.

  Økonomi

  De likviditetsmæssige konsekvenser af beslutningerne på seneste Byrådsmøde og de resulterende ultimobeholdninger er opgjort nedenfor.

   

  Likviditetsvirkning af beslutninger på Byrådets møde 13. januar 2014

  Ingen.

   

  Sagen ”Bevilling af midler til fleksjobambassadører 2014 (AMU)” har ikke budgetmæssige konsekvenser, da der er tale om lige store udgifts- og indtægtsbevillinger og således netto giver nul.

   

  Kassebeholdning

  Beløb i mio. kr. ultimo året

  R2012

  B2013

  B2014

  B2015

  B2016

  B2017

  A. Samlet beholdning ultimo året

  27

  -50

  -43

  -54

  -58

  -67

  B. Heraf forsyningsvirksomhedernes andel:

   

      Renovation (kommunens gæld)

  -7

   

  Reelle kassebeholdning (A + B)

  20

  -50

  -43

  -54

  -58

  -67

  Specifikation af reelle kassebeholdning:

   

  Udlæg til forsyningsvirksomheder:

   

     Renovation

  -23

  -21

  -19

  -16

  -12

  Øvrig skattefinansieret
  beholdning

  20

  -28

  -22

  -35

  -42

  -54

   

   

  Restgæld på kommunens lån (excl. selvejende institutioner) er opgjort til:

  Restgæld i mio kr. ult. året

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  Kommunelån

  445,5

  447,9

  417,2

  386,6

  355,2

  333,1

  Lån til ældre- og handicapboliger

  128,9

  124,0

  118,9

  114,4

  110,5

  106,7

  I alt restgæld ult. året

  574,4

  571,9

  536,1

  501,0

  465,7

  439,8

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-01-2014

  Taget til efterretning.

 • Punkt 3 Udpegning af brevstemmemodtagere til valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om EU-patentdomstol

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og  Arbejdsmarkedsudvalg

   

   

  Der er valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om EU-patentdomstolen den 25. maj 2014. Hertil skal Byrådet udpege et antal brevstemmemodtagere, hvis opgave det er, at modtage brevstemmer på plejecentre, i borgernes eget hjem og på krisecentret. Brevstemmemodtagere skal i henhold til europaparlaments-valglovens § 26, jfr. folketingsvalglovens § 55, stk. 2, jfr. § 30 udpeges af Byrådet ved forholdstalsvalg.

  Beskrivelse af sagen

  I Ringsted plejer Byrådet at udpege 6 brevstemmemodtagere fra forskellige partier.

   

  Udgangspunktet for udpegningen er den d´Hondtske metode, foretaget på baggrund af den parti-inddeling, der er i Byrådet i dag. A har 5 medlemmer, V har 7 medlemmer, O har 4 medlemmer og F, B, C, I og Ø har hver ét medlem. Partierne kan vælge at indgå valggruppeaftaler til brug for udpegningen.

   

  Hvis der ikke udpeges valggrupper fører anvendelsen af den d’Hondtske metode til, at V udpeger 3 brevstemmemodtagere, A udpeger 2 og O udpeger 1 brevstemmemodtager

   

  Der er nogle personer, der ikke kan udpeges til at varetage hvervet som stemmemodtager i vælgernes hjem:

  • Kandidater til valget
  • personer, der er ansat i kommunen eller hos en af kommunen antaget privat leverandør til at yde personlig og praktisk hjælp m.v. i hjemmet,
  • hjemmesygeplejersker eller andre aktivt udøvende i hjemmesygeplejerskeordningen

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at der udpeges 6 brevstemmemodtagere. 3 fra V, 2 fra A og 1 fra O.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-01-2014

  Anbefales godkendt.

 • Punkt 4 Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om EU-patentdomstol

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og  Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Der er valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om EU-patentdomstolen den 25. maj 2014. Byrådet skal udpege formænd for de 13 afstemningssteder (valgstyrere) samt et antal tilforordnede vælgere til valget, jfr. herved europaparlaments-valglovens § 16, jfr. §§ 29 og 30 i folketingsvalgsloven.

   

  Udgangspunktet for udpegningen er den d´Hondtske metode på baggrund af den gruppeinddeling (partigruppe) der gælder i Byrådet i dag, hvor A har 5 medlemmer, V har 7 medlemmer, O har 4 medlemmer og F, B, C, I og Ø har hver ét medlem.  Man kan dog vælge at indgå valggruppeaftaler til brug for udpegningen ved hvert valg specifikt, eller man kan vælge at benytte den valggruppeaftale, der lå til grund for konstitueringen.

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted Kommune har 13 afstemningssteder. De 10 små afstemningssteder har hvert 1 valgbord, mens der på afstemningssted Dagmarskolen og Benløse er 3 valgborde og på Nørretorv er de 6 valgborde.

   

  Der afholdes to særskilte valg på valgdagen – henholdsvis valg til europaparlamentet og folkeafstemning om EU-patentdomstolen. Det er ikke præcis den samme personkreds, der har valgret til de to valg, og det følger derfor af lovgivningen, at der skal udarbejdes to valglister, særskilte valgkort, særskilte valgbøger m.v.

   

  Der skal således også være særskilte valgborde til de to valg, hvilket medfører, at der til hvert valgsted skal være dobbelt antal valgborde, hvor man får udleveret 1 stemmeseddel ved hvert bord. Selve afstemningen sker samtidig, hvor man har begge stemmesedler med ind i valgboksen.

   

  Der udpeges til hvert afstemningssted en formand og et antal tilforordnede vælgere, der alle deltager i afviklingen af valgdagen og optællingen. Til hvert afstemningssted deltager der herudover også en administrativt udpeget sekretær og på de 3 store afstemningssteder nogle administrative afløsere. Afløserne deltager i valget mellem kl. 12 og 13 og igen mellem kl. 17 og 18 samt i optællingen kl. 20.

   

  Formænd og tilforordnede vælgere.
  Der skal udpeges 1 formand til hvert af kommunens 13 afstemningssteder.

   

  Der skal derudover udpeges 154 tilforordnede fra partierne, heraf er de 38 afløsere og deltager ikke hele dagen.

   

  Herudover skal der udpeges 61 fra administrationen til sekretærer, afløsning, pakning og valgsekretariat.

   

  Valgsekretariatet er på Rådhuset.

   

  Hvis der ikke er valggrupper giver den d´Hondtske metode følgende fordeling af de i alt 167 politisk udpegede.

   

  Parti

  Valgstyrer/tilforordnede incl afløsere og formænd

  Formænd

   Afløsere

  A

  40

  4

  9

  B

  8

   

  2

  C

  8

   

  2

  F

  8

   

  2

  I

  8

   

  2

  O

  32

  3

  7

  V

  55

  6

  12

  Ø

  8

   

  2

  I alt

  167

  13

  38

  Høring

  Ingen

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller

  1. at der udpeges 13 formænd i henhold til ovenstående skema
  2. at der herudover udpeges 154 tilforordnede vælgere i henhold til ovenstående skema

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-01-2014

  Anbefales godkendt.

 • Punkt 5 Orientering om nyt ledelsesgrundlag

  proces_for_udarbejdelse_af_ledelsesgrundlag.pptx ledelsesgrundlag.pdf personalepolitik_for_ringsted_kommune.pptx

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  x

  Indstilling

  Beslutning

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og  Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I sag 23 på møde i Økonomiudvalget den 2. december 2013 om status for organisationsudviklingen, fremgår det af den overordnede tidsplan, at der udarbejdes et nyt ledelsesgrundlag for Ringsted Kommune i 2. halvår 2013.

   

  Ledelsesgrundlaget er en del af personalepolitikken, der blev godkendt af Byrådet den 10. juni 2013. Det nye ledelsesgrundlag forelægges hermed til orientering.

   

  Ledelsesgrundlaget udstikker retningen for god ledelse og bidrager til en løbende refleksion over og udvikling af ledelsesopgaven. Sammen fungerer personalepolitikken og ledelsesgrundlaget som aktive redskaber og inspirationskilde for ledelse.

   

  Ringsted Kommune udarbejdede i maj 2009 et ledelsesgrundlag, der dog ikke blev forankret tydeligt i kommunen. Derfor var der behov for at udarbejde et nyt ledelsesgrundlag, der i sin tilblivelse involverede lederne for at skabe ejerskab hertil.

  Beskrivelse af sagen

  Med overgangen fra en forvaltningsmodel til centerstruktur følger også andre krav til ledelse for at understøtte målene om højere grad af tværfaglige sammenhænge, helhedsorientering og øget borgerfokus.

    

  Ledelsesgrundlaget er udarbejdet i løbet af 2. halvår 2013. Der har været tilrettelagt en omfattende proces, der har inddraget såvel ledergruppen, koncernledelsen som MED-organisationen. I bilag 1 er en oversigt over processen. I forbindelse med den brede og involverende proces er der kommet mange forskellige synspunkter på ledelse. Det endelige ledelsesgrundlag er et kompromis mellem de mange synspunkter, hvilket betyder, at ledelsesgrundlaget ikke uden videre kan ændres, hvis der fortsat skal være et ejerskab til det.

   

  Processen har bevirket, at der har været talt om ledelse på tværs af organisationen, og dermed er der dannet et fælles sprog om ledelse – der er på baggrund af dette i ledergruppen skabt en forventning om, at det tværgående samarbejde om ledelse fortsætter efterfølgende.

   

  Ledelsesgrundlaget – der findes i bilag 2 - er bygget op om 5 pejlemærker for god ledelse:

  • Kerneopgaven
  • Helheden
  • tværfagligt samarbejde
  • udvikling
  • tillid

   

  Der er anlagt et klart borgerperspektiv i politikken – understreget af forsidens tekst: ’Borgeren er al tings mål’.

   

  Ledelsesgrundlaget skal læses i en sammenhæng, da de enkelte pejlemærker ikke i sig selv kan være bærende for god ledelse. Det er således summen af pejlemærkerne, der sætter retningen for god ledelse. Der er en indbyrdes relation mellem pejlemærkerne, da pejlemærkerne gensidigt understøtter hinanden.

   

  Hvert af de 5 pejlemærker er i underpunkter uddybet og fortolket i forhold til, hvad det betyder i praksis. Uddybningerne og fortolkningerne er sket i processer på Lederforum. For at medvirke til at gøre ledelsesgrundlaget levende suppleres det med eksempler fra hverdagen – eksempler, som de enkelte arbejdspladser byder ind med i løbet af året, og dermed skaber inspiration andre steder i kommunen.

   

  Det nye ledelsesgrundlag findes i bilag 2.


  Implementering

  Den brede inddragelse i processen har skabt forventninger til implementeringen af ledelsesgrundlaget. Lederne vil i denne del udgøre en væsentlig drivkraft og vil kunne bygge videre på de tværgående netværksdannelser, der fandt sted i processen. Der nedsættes løbende netværksgrupper på Lederforum (2 gange årligt) om temaer i relation til ledelsesgrundlaget (eks. kerneopgaven, tværgående samarbejde, trivsel m.v.).

   

  Koncernledelsen drøfter ledelsesgrundlaget hvert år, ligesom HMU vil igangsætte drøftelser i de lokale MED-udvalg og CenterMED-udvalgene af relevante pejlemærker.

  Høring

  En del af processen er foregået i de lokale MED-udvalg, hvor MED-udvalget har drøftet, hvad det forstår ved god ledelse. HMU har ligeledes været en del af udarbejdelsen og har undervejs bidraget med deres forventninger til god ledelse.

  Økonomi

  Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Vurdering

  Det er vurderingen, at ledelsesgrundlaget er retningsgivende i forhold til, hvad der er god ledelse i Ringsted Kommune, og i sidste ende skaber værdi for borgerne.

   

  Organisationsændringens mål om at skabe en højere grad af tværfaglige sammenhænge og helhedsorientering i organisationen vurderes at blive understøttet af ledelsesgrundlaget.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-01-2014

  Taget til efterretning.

 • Punkt 6 Stillingtagen til søgsmål mod Natur- og Miljøklagenævnet(Lukket)

 • Punkt 7 Tidspunkt for implementering af nyt fag i folkeskolen-Håndværk og design (BUU)

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og  Arbejdsmarkedsudvalg

   

   

  I denne sag skal der tages beslutning om tidspunktet for implementering af det nye fag i folkeskolen; ”Håndværk og design”.

  Beskrivelse af sagen

  Det fremgår af den nye folkeskolereform, - http://www.uvm.dk/Den-nye-folkeskole - at de praktiske/musiske fag skal bidrage til at understøtte den faglige udvikling i folkeskolens øvrige fag, herunder særligt dansk og matematik. Dette gælder også for faget ”Håndværk og design”, som erstatter fagene sløjd og håndarbejde. Som udgangspunkt undervises der i faget på mellemtrinet.

   

  Faget ”Håndværk og design” skal styrke samspillet mellem teori og praksis, idet eleverne skal gå fra idé til færdigt produkt ved at bruge håndværksteknikker, arbejde med design og inddrage omverden i arbejdet.

   

  Ifølge reformen skal faget ”Håndværk og design” også bidrage til at skærpe elevernes interesse for mulighederne i erhvervsuddannelser og videregående uddannelser, der kombinerer håndværk med design. Med det nye fag lægges der endelig vægt på en modernisering og styrkelse af de håndværksmæssige, kreative og innovative kompetencer hos eleverne.

   

  For at give kommunerne og skolerne mulighed for at oparbejde de nødvendige kompetencer og sikre de fysiske lokaliteter til det nye fag, fremgår det af reformen, at det først vil være obligatorisk at udbyde faget fra skoleåret 2016/2017. Der udarbejdes mål for faget, og skolerne kan vælge at undervise i det nye fag allerede fra skoleåret 2014/2015. Målene er dog endnu ikke offentliggjort.

   

  Hvis ikke ”Håndværk og design” implementeres i skoleåret 2014-2015, vil eleverne fortsat skulle undervises i sløjd og håndarbejde i dette skoleår.

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at det nye fag, ”Håndværk og design”, skal implementeres i skoleåret 2015-16. Dermed gives der tid til at iværksætte de nødvendige fysiske rammer, og til at kompetenceudvikle lærere til at varetage fagets mål og indhold. I forhold til de fysiske rammer vil det være en udfordring på nogle skoler, at nuværende sløjd- og håndarbejdslokaler ikke er placeret ved siden af hinanden. Dette understreger behovet for at udskyde implementering af faget.

   

  I forbindelse med arbejdet med at implementere den nye reform, er der nedsat en arbejdsgruppe der afdækker og vurderer skolernes fysiske rammer. Dette gælder både i forhold til lærerarbejdspladser, læringsmiljøer og indførelse af faget ”Håndværk og Design”. Der er afsat midler til lærerarbejdspladser. Gruppens arbejde i forhold til læringsmiljøer og indførelse af nyt fag vil blive forelagt politisk i foråret, og evt. anlægsudgifter i den forbindelse vil indgå som budgetønske til budget 2015.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at faget ”Håndværk og design” implementeres i skoleåret 2015/2016.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 22-01-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-01-2014

  Anbefales godkendt.

 • Punkt 8 Salg af nabobygning til Allindelille Friskole (PBU)(Lukket)

 • Punkt 9 Anmodning om nedslag i pris for areal (PBU)(Lukket)

 • Punkt 10 Lærerarbejdspladser - Frigivelse af bevilling (PBU, BUU)

  bilag_1_-_dl_inspirationsguide.pdf bilag_2_-_tidsplan_januar_2014.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  x

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og  Arbejdsmarkedsudvalg

   

   

  Ved byrådets godkendelse af budget 2014 indgik beslutning om afsættelse af midler til indretning af lærerarbejdspladser som følge af OK 13.

  Sagen forelægges med anmodning om frigivelse af en bevilling på 0,5 mio. kr. af de på budget 2014 i alt afsatte midler på 5,2 mio. kr. til etablering af lærerarbejdspladser. Midlerne søges anvendt til dækning af rådgiver ydelser.

  Beskrivelse af sagen

  Med vedtagelsen af den nye folkeskolereform skal der på alle skoler, fra starten af skoleåret 14/15, være adgang til arbejdspladser for lærerne på skolerne.

   

  I august 2013 startede Børn – og Kulturforvaltningen sammen med Ejendomsstaben arbejdet med etablering af lærerarbejdspladser. Der er foretaget en registrering af eksisterende lærerarbejdspladser, og i samarbejde med de respektive skoler er der foretaget en afsøgning af muligheder for etablering af nye arbejdspladser.

  Overordnet gælder at etablering af nye lærerarbejdspladser skal foregå indenfor de eksisterende fysiske rammer.

   

   I oktober 2013 udsender Danmarks Lærerforeningen en inspirationsguide med forslag til indretningsprincipper. Guiden anviser 6 forskellige principper der relaterer til indretningen af arbejdspladser. Bilag 1

  Medio oktober informerer Børne- og Kulturforvaltningen skolerne om hovedtankerne for indretningen og der starter en høringsperiode. Lærerforeningens guide indgår, som hjælp og inspiration til det videre forløb. Skolerne har herefter frem til 15. december for afgivelse af et høringsvar igennem de respektive MED-udvalg.

   

  Høringssvarene bliver nærmere vurderet og indarbejdet i muligt, hensigtsmæssigt omfang i den videre projektering. Ud fra de fremsendte høringssvar og de foretagne registreringer, er der i øjeblikket 2 niveauer, hvor på skolerne befinder sig i processen.

   

  A

  Skoler hvor der kan arbejdes videre på grundlag af de fremsendte høringssvar:

  Campusskolen

  Kildeskolen

  Nebs Møllegård

  Nordbakkeskolen

  Søholmskolen

  Valdemarskolen

  Vigersted skole

  B

  Skoler hvor det vil det være nødvendigt med en dybere analyse af muligheder, ud fra de eksisterende fysiske rammer:

  Byskovskolen

  Dagmarskolen

  Ådalsskolen

   

  I forhold til tidsplanen vil gruppe A kunne være klar til skolestart i august.

   

  For gruppe B foregår processen med programmering endnu og der kan ikke gives en præcist slutdato.

   

  Tidsplanen for en færdiggørelse til august er meget stram.  Da der for tre skoler endnu ikke er fundet en løsning og omfanget af projekterne og dermed også deres karakter er ukendt, vil en rammebevilling til eventuel ekstern rådgiver give mulighed for at holde fremdrift i processen. Bilag 2.

  Høring

  Ingen

  Økonomi

  På anlægsbudgettet for 2014 er der afsat 5,2 mio. kr. til indretning af lærerarbejdspladser. Der søges om frigivelse af en bevilling på 0,5 mio. kr. til dækning af eventuelt kommende rådgiverydelser.

  Vurdering

  Vej & Ejendomscenteret vurderer, at med en bevilling på 0,5 mio. kr. til rådgiverydelser, kan projektet holde fremdrift i forhold til den overordnede tidsplan.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at bevillingen til rådgiverydelser på 0,5 mio. kr. frigives.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 21-01-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 22-01-2014

  Orienteringen taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Johnny Dahlgaard

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-01-2014

  Anbefales godkendt

 • Punkt 11 Lokalplan 274 - Dagligvarebutik mv. ved Roskildevej 148-152 - Endelig vedtagelse (PBU)

  bilag_1_forslag_lp_274.pdf bilag_2_indsigelse_fra_holmehave_28.tif bilag_3_indsigelse_fra_teilgaardsvej_8.tif bilag_4_indsigelser_fra_teilgaardsvej_123456789_og_10.pdf bilag_5_indsigelse_fra_roskildevej_154.msg bilag_6_indsigelser_og_forvaltningens_bemaerkninger.docx bilag_7_tekniske_rettelser_og_aendringsforslag.docx bilag_8_aendret_bilag_3_i_lokalplan_274.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SU

  AMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet godkendte i møde den 9. september 2013 forslag til Lokalplan 274 – Dagligvarebutik mv. ved Roskildevej 148-152 (Bilag 1).

   

  Forslaget har været i høring i perioden fra den 18. september – 14. november 2013. Der blev afholdt borgermøde den 31. oktober.

   

  Forslag til lokalplan forelægges til endelig vedtagelse.

  Beskrivelse af sagen

  Lokalplanen er udarbejdet for at skabe grundlag for nedrivning af eksisterende boliger og erhvervsbygningerne på ejendommene Roskildevej 148 – 152, Benløse med henblik på opførelse af 1.000 m² dagligvarebutik med tilhørende parkeringsarealer og personalefaciliteter.

   

  Lokalplanområdet omfatter 3 ejendomme, Roskildevej 148, 150 og 152, med et samlet areal på 4.280 m² samt et areal udlagt til privat fællesvej mellem ejendommene og Teilgårdsvej.

   

  Området er beliggende på den syd/østlige side af Roskildevej, på strækningen mellem Østervej/Fredensvej og rundkørslen ved Eilekiersvej. Området omfatter 2 ældre boliger samt en erhvervsejendom, Ringsted Auto & Karrosserifirma. Al eksisterende bebyggelse forudsættes nedrevet. Området omgives af boligområder på begge sider af

  Roskildevej. Bebyggelsen består hovedsageligt af ældre villaer i 1½ - 2 plan samt enkelte erhvervsvirksomheder og butikker langs den gamle hovedlandevej og af 1 – 1½ plans parcelhus i de nyere boligområder.

   

  Bebyggelsesprocenten for området er fastlagt til 50 svarende til maksimalt 2.140 m² bruttoetageareal. Heraf kan maksimalt 1.000 m² anvendes til dagligvarebutik.

   

  Lokalplanområdet vejbetjenes ved overkørsel fra Roskildevej, idet der ved forbindelse til eksisterende privat fællesvej etableres bomme, således at adgang til og fra Teilgårdsvej udelukkende er forbeholdt bløde trafikanter. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for ny bebyggelses placering og udformning, således at butikken ikke virker dominerende i forhold til

  eksisterende omgivende bebyggelse, samt for anlæg af parkerings- og udenomsarealer. 

  Høring

  Der er i høringsperioden indkommet 4 indsigelser fra i alt 12 ejendomme: (Bilag 2-5).

   

  Der er sammenfaldende emner i indsigelserne, og hovedtrækkene er:

  1. Naboerne ønsker ikke stien mellem dagligvarebutikken og Teilgårdsvej.  
  2. Uro over forventede støjgener i forbindelse med vareindlevering og anden trafik omkring dagligvarebutikken.
  3. Uro over den øgede trafik ved ind/udkørsel til Roskildevej.
  4. Uro over kommende opsætning og vedligeholdelse af hegn mod naboer.
  5. Uro over at der på området eventuelt bliver hyggekrog for druk.

  Der har i høringsperioden været afholdt et borgermøde. Tilstede var 23 borgene.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Teknisk Forvaltning vurderer,  at der bør foretages mindre rettelser i lokalplanen på baggrund af naboindsigelserne samt mindre tekniske rettelser, som det fremgår af vedlagte indsigerskema (Bilag 6) og rettelsesskema (Bilag 7).

  Rettelserne vedrører præcisering af stien mellem dagligvarebutikken og Teilgårdsvej, placering af kundevogne, præcisering af paragraf omkring støjhegn rundt om ejendommen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at lokalplanforslag 274 vedtages med de i rettelsesskemaet foreslåede ændringer.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 17-12-2013

  Anbefales godkendt, med evt. supplerende sagsfremstilling omkring varelevering.

   

  Ej tilstede Torben Lundsgaard

  Supplerende sagsfremstilling

  På fagudvalgsmødet var der spørgsmål til varetilkørslen og det at de skulle bakke for at kunne levere varer.

   

  Varetilkørslen forudsættes at foregå uden at bakke enten ved højre- eller venstresving direkte fra Roskildevej og ind på den private parkeringsplads på egen grund.

  Vending af sættevognen sker på egen grund, ved højrebakning op langs butikkens sydlige facade, på hvilket område der hverken forefindes gående eller andre trafikanter. Det primære parkeringsareal for personbiler berøres ikke af sættevognskørsel.

   

  Bygherren har haft forelagt den projekterede trafikløsning for trafikrevisor Larus Augustsson fra COWI, som oplyser, at løsningen er fuldt lovlig og rimelig.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-01-2014

  Anbefales godkendt efter afstemning.

   

  V
  Henrik Hvidesten (HHV) V

  A
  Sadik Topcu (ST) A

  V
  Klaus Hansen (KH) V

  A
  Lisbeth Andersen (LA) A

  O
  Per Nørhave (PEN) O

  O
  Daniel Nørhave (DN) O

  F
  Britta Nielsen (BN) F

  B
  Torben Lollike (TLO) B

  C
  Finn Andersen (FA) C

  For

   x

   x

   x

   x

   

   

  Imod

   

   

   

   

   

   

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning i Byrådet den 13-01-2014

  Sagen tilbagesendes til behandling i Plan- og Boligudvalget.

   

  Ej til stede: Torben Lollike

  Supplerende sagsfremstilling

  På Byrådsmødet den 13. januar 2014 blev der udtrykt usikkerhed om lovligheden og sikkerheden af færdsel med lastbil på parkeringsarealet i forbindelse med varelevering til dagligvarebutikken.

   

  Der er efterfølgende rettet henvendelse til Midt- & Vestsjællands Politi afdeling for vejsager, der i mail af den 14. januar 2014 oplyser:

   

  ”Jeg kan oplyse vedr. politiets regulering af trafik på privat grund, at vi alene skal inddrages, hvis man på grunden opsætter skiltning eller foretager afmærkning efter færdselslovens retningslinjer.

  Politiet har ikke nogen ret eller pligt til at bestemme, hvordan færdsel skal/kan afvikles på privat grund.”

   

  Kommunen som vejmyndighed har ikke lovhjemmel til at regulere eller ændre færdsel på privat grund. Det er alene et privatretsligt spørgsmål.

   

  For at højne sikkerheden i forbindelse med varelevering foreslås det, at den viste cykelparkering ved dagligvarebutikkens vestlige hjørne fjernes (Bilag 8).

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 21-01-2014

  Anbefales godkendt efter afstemning.

   

   

  V
  Per Roos (PR) V

  A
  Lisbeth Andersen (LA) A


  Per Flor (PEF) A


  Timo Jensen (TJ) V


  Anders Weber (AW) O

  B
  Torben Lollike (TLO) B


  Kisser Franciska Lehnert (KFL) I

  For

   X

   X

   

  Imod

   

   

   

   

   

   X

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-01-2014

   

  V
  Henrik Hvidesten (HHV) V

  A
  Sadik Topcu (ST) A

  V
  Klaus Hansen (KH) V

  A
  Lisbeth Andersen (LA) A

  O
  Per Nørhave (PEN) O

  O
  Daniel Nørhave (DN) O

  F
  Britta Nielsen (BN) F

  B
  Torben Lollike (TLO) B

  C
  Finn Andersen (FA) C

  For

   x

   x

   x

   

   

   x

  Imod

   

   

   

   

   

   

   x

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Anbefales godkendt efter afstemning.

 • Punkt 12 Ekspropriation til spildevandsanlæg (KMU)

  bilag_4_-_kongstedvej_4.docx bilag_3_-_kongstedvej_66.docx bilag_2_-_langemosevej_7.docx bilag_1_-_snekkerupvej_83.docx

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og  Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet vedtog den 16. april 2012, at såfremt det ikke var muligt at indgå frivillige aftaler, skulle der eksproprieres til spildevandstekniske anlæg.

   

  De 4 ejendomme, der skal eksproprieres, ligger alle i et kloakopland, der er vedtaget i spildevandsplanen. Det er derfor ikke muligt, at etablere andre løsninger. Der skal på alle ejendomme etableres en pumpebrønd og et dertilhørende elskab.

   

  Dette har været nødvendigt for en række ejendomme. Efter afholdelse af åstedsforretning, har ejerne haft 3 uger til at fremkomme med yderligere bemærkninger i sagen. Der skal derfor nu foretages endelig beslutning om ekspropriation, herunder erstatningens størrelse og udbetaling.

   

  Sagen fremlægges med henblik på, at gennemfører ekspropriation på de pågældende ejendomme.

  Beskrivelse af sagen

  I forlængelse af manglende mulighed for indgåelse af frivillige aftaler på 4 ejendomme har der den 14. november 2013 været afholdt åstedsforretning. Byrådsmedlem Per Roos deltog ved samtlige ekspropriationer.

   

  Alle grundejere mødte op. Overordnet var alle grundejere imod kloakeringsprojekterne og dermed beslutningen i Ringsted Kommunes Spildevandsplan 2005, om at deres ejendom skal kloakeres.

   

  Det var dog muligt hos samtlige grundejere at blive enige om en placering af pumpebrønden, såfremt en ekspropriering ikke kan undgås.

   

  Grundejer på Langemosevej 7 ønskede servituttens ordlyd om uanmeldt besøg ændret.

   

  Flere grundejere var desuden utilfredse med erstatningernes størrelse.

   

  Der henvises til bilag 1-4 for uddybning af bemærkningerne fra den enkelte ejendom.

  Det er Ringsted Forsyning, der udreder erstatningerne. Der udbetales 1000 kr. i erstatning, for placering af minipumpestation med dertil hørende styreskab og elkabel. Herudover betales der for brug af el til minipumpestationen. Erstatningernes størrelse er fastsat efter principper i DONG Energys retningslinjer for erstatningsaftaler, som er vedtaget i Byrådet den 14. marts 2011.

   

  Når den politiske godkendelse af ekspropriationerne foreligger, bliver beslutningen sendt til grundejerne. Grundejerne har herefter 4 ugers frist for eventuel klage til Natur- og Miljøklagenævnet, samt 4 ugers ankefrist til taksationskommissionen i forhold til erstatningens størrelse.

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er Ringsted Kommunes vurdering, at der i § 58 i Miljøbeskyttelsesloven er hjemmel til at foretage ekspropriation af de nødvendige arealer og rettigheder.

   

  Det vurderes, at indsigelser mod projekternes gennemførelse ikke kan imødekommes, idet det er besluttet i Spildevandsplan 2005 og dermed gældende lovgrundlag.

   

  Ifølge vedledning nr. 3 fra Miljøstyrelsen om ”Betalingsregler for spildevand” er snitfladen mellem offentlig og privat ledning den matrikulære grundgrænse. Ringsted Forsyning må derfor ikke etablere ledninger på privat ejendom. Indsigelser herom må derfor afvises.

  Ringsted forsyning vil så vidt muligt forsøge at varsle planlagte tilsyn på pumpestationer. Ved akut tilsyn vil dette sjældent være muligt. Ringsted Forsyning ønsker ikke at ændre ordlyd i servitut, da den bør være enslydende for samtlige grundejere. Indsigelser herom bør afvises.

  Indsigelser vedrørende erstatningernes størrelse bør afvises.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at det i henhold til § 58 i Miljøbeskyttelsesloven skal besluttes, om der skal eksproprieres de nødvendige arealer og rettigheder i overensstemmelse med det grundlag, som blev forelagt på åstedsforretningerne.
  2. at de fremsatte forligstilbud skal godkendes, og om alle øvrige indsigelser vedrørende erstatningens størrelse mv. skal afvises.
  3. at det i medfør af Lov om offentlige veje § 64 stk. 2 skal vedtages, om erstatningerne til ejere skal udbetales med fri rådighed uden indhentning af samtykke fra panthavere og andre rådighedsindehavere, idet det skønnes, at ekspropriationen i forhold til de enkelte ejendommes størrelse og værdi er ubetydelig og ikke indebærer fare for pantsikkerheden.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 20-01-2014

  Anbefales godkendt med den tilføjelse, at forholdet omkring adgang til berørte ejendomme/huse undersøges nærmere.

  Supplerende sagsfremstilling

  Der er blevet bedt om en nærmere undersøgelser og beskrivelse af en forholdet omkring adgang til berørte ejendomme/huse undersøges nærmere.

   

  Ringsted Forsyning udfører service ca. 1 gang om året på deres pumpestationer og tilhørende styreskab, som er placeret udendørs på matriklen i umiddelbar nærhed af hinanden. Ved opstart af nye pumpestationer/tilslutning kan der dog forekomme flere tilsyn/service indtil pumpen kører optimalt.

   

  Ringsted Forsyning har bedt deres servicefolk om, at de banker på og giver sig tilkende hos grundejer, når de er på besøg på en ejendom. Der bliver desuden lagt en seddel i postkassen om, at de har været der, såfremt der ikke er nogen hjemme.

   

  Ved mere akutte situationer, hvor fx pumpen er i stykker, er det oftest folk selv, der kontakter Forsyningen. Husstands-pumpestationer er udstyret med rød lampe, som viser om pumpestationen er i normal drift. En pumpestation er endvidere indrettet med en pumpesump, som giver en ”buffer”-periode/responstid på ca. 20 timer for en pumpestation til en enkelt hustand. Når pumpesumpen er ”fyldt op”, vil grundejeren bemærke driftsproblemer f.eks. at der ikke kan trækkes i toilettet pga. tilbagestuvning. Det er derfor i grundejerens egen interesse at få udført service på stationen hurtigst muligt.

   

  Som udgangspunkt tiltvinger Forsyningen sig ikke adgang til folks ejendom. De fleste service-arbejder vil foregå i pumpebrønden eller styreskabet udendørs. Det vil være yderst sjældent, at der ønskes adgang til folks bolig, også selvom eltilslutningen er placeret indenfor, idet det meget sjældent er selve eltavlen, der er gået i stykker. I disse tilfælde laves en aftale på forhånd med grundejer og der sendes en elektriker og ikke det sædvanlige mandskab, som servicerer pumper og styreskabe.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-01-2014

  Anbefales godkendt med nedenstående præcisering af indstillingspunkterne:

  1. at der eksproprieres de nødvendige arealer og rettigheder i overensstemmelse med det grundlag, som blev forelagt på åstedsforretningerne.
  2. at de fremsatte forligstilbud godkendes, og at alle øvrige indsigelser vedrørende erstatningens størrelse mv. afvises.
  3. at erstatningerne til ejere skal udbetales med fri rådighed uden indhentning af samtykke fra panthavere og andre rådighedsindehavere.

  .

 • Punkt 13 Godkendelse af takster for Ringsted Forsyning (KMU)

  takster_for_ringsted_forsyning_2014.xlsx

  Indledning

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og  Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Bestyrelsen for Ringsted Forsyning har d. 3. december 2013 drøftet og godkendt budgetter for 2014 for Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S, Ringsted Centralrenseanlæg A/S, Ringsted Fjernvarme A/S og Ringsted Kraftvarme A/S.

   

  Bestyrelsen besluttede at fremsende taksterne til godkendelse hos Byrådet med tilbagevirkende kraft, så de godkendes med virkning fra 1. januar 2014.

   

  Taksterne er vedlagt som bilag.

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted Forsynings oplæg til takster for vand og afledning af spildevand for 2014, gældende for borgere og virksomheder i Ringsted Kommune, fremgår af bilag.

   

  Takstfastsættelsen for 2014 tager udgangspunkt i Forsyningssekretariatets prisloftsafgørelser for 2013 for Ringsted Vand A/S, Ringsted Centralrenseanlæg A/S, Ringsted Spildevand A/S, Ringsted Fjernvarme A/S og Ringsted Kraftvarme A/S. Prisloftet for 2014 fastsættes med udgangspunkt i selskabernes almindelige driftsomkostninger, som beregnet i prisloftet for 2013, korrigeret for omkostningsudviklingen samt et generelt og individuelt effektiviseringskrav. Prisloftet er med til at fastsætte en ramme for de maksimale indtægter et vandselskab må opkræve for selskabets primære aktiviteter.

   

  Princippet for forbrugstakstfastsættelsen tager afsæt i en udmeldt indtægtsramme og de leverede og håndterede vand- og spildevandsmængder to år forud for det aktuelle år. Indtægtsrammen skal indeholde alle forsyningsselskabets indtægter, beregnet ud fra vand- og spildevandsmængderne to år forinden, samt det aktuelle års takster.

   

  Ringsted Kommunes godkendelse af taksterne er en såkaldt legalitetsgodkendelse i henhold til lovgivningen. Kommunen skal ved sin godkendelse tilse, at de af Forsyningssekretariatet udmeldte principper for takstfastsættelsen er overholdt, og at taksterne er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningsloven og betalingsloven.

   

  I forhold til takstbehandlingen for 2013 er der via lovgivningen på spildevandsområdet indført en ”Trappemodel”, som giver et variabelt vandafledningsbidraget for ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår. Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Lovgivningen fastsætter, at den variable del af vandafledningsbidraget skal opkræves efter differentierede takster, der gælder for vandforbrug til og med 500 m3/år (takst 1), vandforbrug på over 500 og til og med 20.000 m3/år (takst 2) samt vandforbrug på over 20.000 m3/år (takst 3). Den variable del af vandafledningsbidraget skal herefter af spildevandsforsynings-selskabet beregnes som vandforbruget på de enkelte trin multipliceret med den kubikmetertakst, der er fastsat for det pågældende trin. Trappemodellen er således implementeret i Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S takster.

   

  Tilsvarende er der udarbejdet budgetter for Ringsted Fjernvarme A/S og Ringsted Kraftvarme A/S. Med vedtagelsen af den politiske energiaftale sidste forår blev en ny afgift introduceret herhjemme, nemlig den såkaldte forsyningssikkerhedsafgift. Afgiften er et nyt element i det danske energiafgiftssystem og pålægges brændsler til opvarmning, uanset om den kommer fra fossile brændsler eller biomasse. Det betyder bl.a., at der for første gang kommer afgift på biomasse fra år 2014, hvilket betyder at Ringsted Fjernvarme A/S er mødt med en markant stigning fra 300.000 2013 til 5,0 mio. kr. i 2014.

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen finder, at takstfastsættelserne er sket i overensstemmelse med vandforsyningslovens bestemmelser. Det vurderes, at Ringsted Spildevand A/S, Ringsted Centralrenseanlæg A/S og Ringsted Vand med en rimelig økonomi, har midler til at dække forventede kommende udgifter og samtidig tilgodese det økonomiske ”hvile-i-sig-selv-princip”.

   

  Begge budgetter for Ringsted Fjernvarme A/S og Ringsted Kraftvarme A/S overholder Varmeforsyningsloven. Budgetterne tilgodeser ligeledes det økonomiske ”hvile-i-sig-selv-princip”, ligesom de skal anmeldes til Energitilsynet. Det er således administrationens vurdering, at begge selskaber har rimelig midler til at dække de forventede kommende udgifter.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at taksterne for de 5 selskaber Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S, Ringsted centralrenseanlæg A/S, Ringsted Kraftvarme A/S og Ringsted Fjernvarme A/S godkendes.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 20-01-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-01-2014

  Anbefales godkendt.

 • Punkt 14 Bevilling af midler til metodeudvikling (SAMU)

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og  Arbejdsmarkedsudvalg

   

   

  Under førtidspension- og fleksjobreformen har Arbejdsmarkedsstyrelsen udmeldt en pulje til metodeudvikling af den tværfaglige forankring af rehabiliteringsindsatsen i kommunerne. Ringsted Kommune har modtaget tilsagn om i alt 442.000 kr. til metodeudvikling i 2013-2014, som indstilles til Byrådets godkendelse.

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted Kommune har søgt midler til projektet ”Flere ressourcer – bedre ressourceforløb”, hvor formålet dels var at sætte fokus på dels at skabe det bedst mulige grundlag for planlægning af ressourceforløbene dels fokus på at etablere en funktion i rehabiliteringsindsatsen, der skaber afsæt for en sammenhængende indsats, der understøtter reel udvikling for borgere i ressourceforløb.

  Der blev søgt støtte til udvikling af modulopbygget indgang for borgere i ressourceforløb, for at sætte gang i den udviklingsproces, som skal bringe borgeren tættere på at kunne forsørge og klare sig selv. Desuden blev der søgt støtte til processen med løbende koordinering og opfølgning af den tværfaglige rehabiliterende indsats i kommunen. Indsatsen fungerer på tværs af Socialcenter, Sundheds- og omsorgscenter, Arbejdsmarkedscenter samt ift. Børnecenteret, hvis borgeren har en børnesag.

   

  Ansøgningen var på i alt 1.373.000 kr., men blev kun delvist imødekommet.

   

  Der er alene bevilget midler til processtøtten til følgende 3 områder:

  • Udvikle og implementere styringsværktøj til dimensionering og koordination af den tværgående indsats
  • Gennemføre tværgående workshop for sagsbehandlere og aktører under rehabiliteringsindsatsen med det formål at erfaringsudveksle, bearbejde og videreudvikle den hidtidige tværgående indsats og styrke forankringen i de involverede forvaltninger.
  • Videreudvikle det progressionsmålingsværktøj, som anvendes i parallelindsatsen.

  Derimod blev der ikke givet midler til udvikling af nye kurser under ressourceforløbs-indsatsen eller til konsulentbistand til forankring af den tværgående indsats i de involverede centre.

   

  Projektet vil derfor begrænse sig til at styrke den løbende koordination og opfølgning af den tværgående indsats, implementere progressionsmålingsværktøjet samt styrke den koordinerede sagsbehandling for borgere under rehabiliteringsindsatsen.

   

  Kommunen medfinansierer metodeudviklingsprocessen ved at finansiere drift af forløb under parallelindsatsen, som også er målrettet borgere i ressourceforløb, som f.eks. gældsrådgivning, stresshåndteringskursus i kognitiv adfærdsterapi, livsstilsforløb i sundhedsbasen, samt et forløb med smertehåndtering. Forløbene skal bidrage til at samle erfaringer med hvordan borgere med komplekse problemer kan styrkes til at genvinde ressourcer og så vidt muligt bibeholde en tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Der er bevilget i alt 442.000 kr. til ansættelse af tværgående koordinator/koordinerende sagsbehandler, etablering af IT arbejdsplads samt midler til tværgående workshops til at understøtte forankring af rehabiliteringsindsatsen.

  Vurdering

  Det vurderes, at projektets formål ikke kan opfyldes med den reducerede bevilling ”Flere ressourcer – bedre ressourceforløb”, men at midlerne til en koordinator med en koordinerende sagsbehandlerfunktion kan bidrage til at styrke den tværfaglige rehabiliterende proces i de involverede centre.

   

  Stillingen som koordinator er tidsbegrænset og udløber ved udgangen af 2014. Fra 2015 regnes det med, at indsatsen er fuldt ud forankret i centrenes daglige drift.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der gives en indtægtsbevilling på 400.000 kr. til dækning af lønudgifter ved ansættelse af koordinator og koordinerende sagsbehandler i 2014.
  2. at der gives en indtægtsbevilling på 17.000 kr. til dækning af IT udstyr til etablering af arbejdsplads
  3. at der gives en indtægtsbevilling på 25.000 kr. til dækning af udgifter til 6 tværgående kompetence- og procesudviklingsworkshops
  4. Der gives en tilsvarende udgiftsbevilling, som anvendes til dækning af samlede udgifter på i alt 442.000 kr. fordelt på de nævnte områder.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 23-01-2014

  Anbefalet godkendt

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-01-2014

  Anbefales godkendt.

 • Punkt 15 Medlemmer til Handicaprådet (SAMU)

  Indledning

   

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

     x

  Indstilling

     x

  Beslutning

     x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og  Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Handicaprådet er nedsat i medfør af retssikkerhedslovens § 37a. Handicaprådet sammensættes ifølge bestemmelsen af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen, udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer, og 3-7 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, heraf et antal af dens medlemmer. De øvrige af kommunalbestyrelsen udpegede medlemmer skal være ansatte i kommunen, ansatte i selvejende institutioner eller ansatte hos andre private leverandører, som udfører relevante opgaver for kommunen, jfr. retssikkerhedsbekendtgørelsens § 51, stk. 3. 

  I henhold til § 52 i retssikkerhedsbekendtgørelsen skal antallet af medlemmer, udpeget af kommunalbestyrelsen, udgøre det samme antal, som medlemmer udpeget af handicaporganisationerne.

  Handicaprådet i Ringsted består af 8 medlemmer (vedtaget Byrådet 11. november 2013). Heraf udpeges de 4 medlemmer af Byrådet hhv. 2 fra Byrådet og på et senere møde 2 fra administrationen med relevant faglig indsigt på henholdsvis børne- og voksenområdet.

  Rådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål vedrørende mennesker med handicap.

  Beskrivelse af sagen

  På Byrådets møde, den 10. december 2013 blev ovennævnte 2 medlemmer af Byrådet udpeget som medlemmer og 2 som stedfortrædere af Handicaprådet.

  Fra administrationen skal Byrådet efterfølgende udpege 2 medlemmer og 2 stedfortrædere med relevant faglig indsigt på henholdsvis børne- og voksenområdet.

   

  Som repræsentanter for administrationen indstiller direktionen

  2 medlemmer

  Stedfortræder

  Socialcenterchef

   

  Specialkonsulent

  Niels Lilholm

   

  Pædagogisk konsulent

  Kirsten Brenøe

  Børnecenterchef

  Rasmus Johnsen

   

  Lars Bøjesen har opsagt sin stilling. Direktør Andreas Jegstrup deltager indtil stillingen er besat.

   

  Danske Handicaporganisationer i Ringsted har fremsendt følgende indstilling af medlemmer og stedfortrædere til Handicaprådet (bilag). Direktionen indstiller at Danske Handicaporganisationers indstilling godkendes.

   

  4 medlemmer

  Stedfortræder

   Lisbeth Balling

  Ib Ipsen

  Mona Williams

  Helle Stærk Hansen

  Christina Wandel

  Bent Bodekær Jacobsen

  Jan Jakobsen 

  Michael Kok

   

   

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssig konsekvens.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at nedenstående udpeges til Handicaprådet:

  1.      Fra Danske Handicaporganisationer i Ringsted:

  a.      Lisbeth Balling som medlem, med Ib Ipsen som stedfortræder

  b.      Mona Williams som medlem, med Helle Stærk Hansen som stedfortræder

  c.      Christina Wandel som medlem, med Bent Bodekær Jacobsen som

           stedfortræder

  d.      Jan Jakobsen som medlem, med Michael Kok som stedfortræder

  2.      Fra administrationen:

  a.      Kirsten Brenøe som medlem, med Rasmus Johnsen som stedfortræder

  b.      Socialcenterchef som medlem, med Niels Lilholm som stedfortræder

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 23-01-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-01-2014

  Anbefales godkendt.

 • Punkt 16 Café Ingeborg ophør af samarbejdsaftale med Glad Fonden vedrørende Glad-Mad (ÆGU, SAMU)

  underskrevet_samarbejdsaftale_vedr-_glad-mad.tif

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og  Arbejdsmarkedsudvalg

   

   

  Glad Mad – Gladere Ældreliv blev etableret i 2011 ved beslutning i Byrådet den 9. maj 2011. I den forbindelse indgik Ringsted Kommune en samarbejdsaftale med Glad Fonden (tidligere benævn TV Glad) om udvikling og implementering af konceptet Glad-Mad i Café Ingeborg på Knud Lavards Centret.

  Beskrivelse af sagen

  I samarbejdsaftalen med Glad Fonden indgik Ringsted Kommune aftale om udvikling og implementering af konceptet Glad-Mad i Café Ingeborg op til perioden og kort efter opstarten, i maj 2011, herefter har det været hensigten, at Glad Fonden tre gange årligt skulle besøge cafeen med det formål at deltage i produktionen, vurdere cafeens kvalitet i forhold til Glad-Mad konceptet og give inspiration til opskrifter og videre udvikling af cafeen.

   

  I løbet af de første år voksede projektet, uden medvirken fra Glad Fonden, til fem dobbelt størrelse og etablerede sig solidt som både mødestedet for byens pensionister i Ringsted Kommune og også som en arbejdsplads for særlige medarbejdere. Der blev udvidet med flere forskellige tiltag herunder eget bageri, grønsagssnitter på plejecenter Ortved, ligesom der laves mad i afdelingerne på alle plejecentre et par gange årligt.

   

  I starten af 2013 overgik Glad Mad – Gladere Ældreliv fra projekt til drift. I den forgangne tid har der ikke fra Glad Fondens side være de aftalebestemte opfølgningsbesøg og Ringsted Kommune har heller ikke efterspurgt disse.

   

  Der har den 4. december 2013 været afholdt møde med Glad Fonden, hvor der var enighed om, at det har været et godt samarbejde, der har handlet om at få en god opstart, og der var enighed om, at aftalen opsiges snarest muligt – gerne med virkning fra 1. februar 2014. Dette indebærer, at Glad navnet ikke bruges mere. Glad Mad/Café Ingeborg har nu sin egen identitet, hvilket gør det mest hensigtsmæssigt, at navnet Glad ikke bruges mere, da det er Glad Fondens navn og Ringsted Kommune ligeledes har behov for adskillelse for at videreudvikle konceptet i mere lokal retning. Ringsted Kommune takkede Glad Fonden for det gode samarbejde. Glad Fonden kvitterede med, at de også fremover vil være til rådighed for rådgivning eller lignende, hvis Ringsted Kommune ønsker det.

   

  Fremadrettet vil Ringsted Kommune have fokus på at cafeen/beskæftigelsestilbuddet bruger navnet Café Ingeborg.

  Høring

  Ældreråd og Handicapråd.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det vurderes, at Café Ingeborg er selvstændigt godt fungerende og kan dermed løsgøre sig fra samarbejdsaftalen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at samarbejdsaftalen med Glad Fonden om Glad Mad opsiges snarest muligt.

  Beslutning i Ældrerådet den 23-01-2014

  Anbefales godkendt. Ældrerådet vil opmærksomt følge udviklingen omkring Café Ingeborg.

  Ej til stede: Jørgen Larsen og John Rasmussen

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 23-01-2014

  Anbefales godkendt med den bemærkning, at det forslås at undertitlen – gladere ældreliv - bibeholdes.

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 27-01-2014

  Godkendt med Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets bemærkning.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-01-2014

  Anbefales godkendt med Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets bemærkning.

 • Punkt 17 Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet (ÆGU)

  vejledning_-_loeft_af_aeldreomraadet.docx.docx

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og  Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I forbindelse med ”Aftale om Finanslov for 2014” er der afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et permanent løft af indsatsen på ældreområdet i kommunerne. Det skal fremhæves, at Folketinget kun har afsat midler i 2014 og 2015 – ligesom kommunerne skal sende fornyet ansøgning om midlerne for 2015.  For 2014 har Ringsted Kommune mulighed for at søge kr. 5,4 mio. Ansøgningsfristen er 14. februar 2014.

   

  Nærværende sagsfremstilling indeholder forslag til en overordnet prioritering af de indsatser, der kan sættes i gang for midlerne.  På baggrund af den politiske beslutning om prioritering af indsatser kan administrationen udarbejde en ansøgning og sende den til Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

  Beskrivelse af sagen

  Af finanslovsaftalen fremgår, at det har været afgørende for Aftaleparterne, at midlerne anvendes, så der sikres mest mulig velfærd til den enkelte ældre borger i den enkelte kommune. Af aftalen fremgår endvidere, at god ældrepleje skal sikre, at ældre kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker. Dette gælder både den meget sårbare ældre og den ældre borger, der kan rehabiliteres til stort set at klare sig selv. I aftalen peges der på tre hovedanvendelsesområder: 

  1.    Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

  2.    Bedre praktisk hjælp og personlig pleje

  3.    Bedre forhold for de svageste ældre, for eksempel på plejehjem

   

  Målgruppen for puljen er ældre borgere, som har behov for hjælp. Men alle der modtager eksempelvis personlig pleje eller praktisk hjælp efter serviceloven er omfattet, hvis serviceniveauet hæves.

   

  Puljen har ansøgningsfrist den 14. februar 2014. Midlerne udmøntes den 5. marts 2014, og de skal anvendes i 2014. Primo 1. kvartal 2015 skal der ansøges om midler til brug for indsatserne i 2015. Ansøgninger godkendes kun, hvis der er:

  • En detaljeret beskrivelse af de indsatser, som midlerne ønskes anvendt til
  • Et budget over forventet forbrug måned for måned
  • Dokumentation for kommunens nuværende budget/udgifter. Dette for at godtgøre at midlerne anvendes til en ekstra ordinær indsats

   

  Forslag til indsatser

  Puljens anvendelsesområder passer godt i tråd med hovedsporet i Ringsted Kommunes vision: ”Omsorgskommunen Ringsted: En kommune, der hjælper dem, der ikke kan selv”. Der er mulighed for at igangsætte en række indsatser, som både tilgodeser puljens formål, og samtidig understøtter Ringsted Kommunes ældrepolitik.

   

  Nedenstående forslag til anvendelse af puljemidlerne tager udgangspunkt i, at:

  1. Alle skal støttes til at bevare det højest mulige funktionsniveau længst muligt
  2. Det er vigtigt, at ældre borgere motiveres og støttes til at bevare et højt funktionsniveau, som forudsætning for at leve et selvstændigt og aktivt liv
  3. De der ikke kan selv skal modtage mest hjælp

  Derfor tager de beskrevne indsatser afsæt i en styrkelse af rehabiliteringsindsatsen – fra hverdagsrehabilitering til intensiv genoptræning. De enkelte indsatser beskrives kort i det efterfølgende.

   

  Ekstra bad:

  I den nationale debat om puljen har der været stort fokus på, at alle borgere i målgruppen som minimum tilbydes to bade om ugen. I Ringsted Kommune er ca. 385 brugere visiteret til bad, af disse er ca. 230 brugere visiteret til et ugentligt bad, mens de øvrige kan vælge flere bade ugentligt. Vælges det at tilbyde to bade ugentlig, til de brugere der i dag kun har et bad, vil det potentielt påføre kommunen en årlig udgift på ca. 1,6 mio. kr. Det vurderes imidlertid, at det er usandsynligt, at samtlige brugere ønsker at modtage et ekstra bad om ugen. Skønsmæssigt kan det antages, at ca. halvdelen vil takke ja til det ekstra bad. Det er ensbetydende med, at den årlige udgift vil blive på ca. 0,8 mio. kr.

   

  Hverdagsrehabilitering:

  Mængden af hverdagsrehabilitering øges – hjemme hos borgerne og på plejecentrene. Hverdagsrehabilitering omfatter træning til, at kunne varetage hverdagens ”små” opgaver. Til at løfte opgaven oprettes en funktion som rehabvejleder. Funktionens indhold er, at:

  • Motivere og støtte borgere til at vedligeholde eller øge deres funktionsniveau
  • Være sparring for deres kollegaer i spørgsmål om hverdagsrehabilitering
  • Medvirke til at fastholde hverdagsrehabilitering i en travl hverdag

   

  Funktionen som rehabvejleder er rette mod social- og sundhedshjælpere. Indledningsvis iværksættes et kort kompetenceudviklingsforløb til rehabvejleder for et antal social- og sundhedshjælpere. Til funktionen kobles desuden løbende supervision fra rehabterapeuterne.

   

  Koordinering:

  I konsekvens af stukturreformens hensigt om at kommunerne i højere grad skal deltage i behandlingen af borgere med komplekse forløb, udskrives et større antal  ældre, der ikke er færdigbehandlede. . Det betyder, at kommunen skal blive bedre til at sikre en god og hurtig koordinering, sådan at borgeren får de rette tilbud til rette tid.

  Der ansættes 2 koordinatorer, som skal have fokus på:

  • At koble intensiv genoptræning/hverdagsrehabilitering og sygepleje med den øvrige indsats
  • At sikre tæt samarbejde med kommunens akutstuer
  • At afdække, beskrive og afhjælpe problemstillinger i forbindelse med udskrivning. Eksempelvis ved at etablere et tættere samarbejde med sygehusene

   

   Koordinatorerne tilknyttes Myndighedsenheden.

   

  Intensiv genoptræning og pleje: Der udvikles et helt nyt genoptræningstilbud for borgere  med komplekse problemstillinger. Formålet med tilbuddet er at sikre, at borgen opnår det højest mulige funktionsniveau gennem hurtige og intensive genoptræningsforløb. Samtidig sikres en høj grad af koordination og samarbejde med plejen, således at den samlede indsats får størst mulig effekt.  For at understøtte formålet styrkes såvel træningsområdet som plejeområdet gennem såvel øgede personaleressourcer og øget kompetenceudvikling.  Derudover opnormeres med ekstra sygeplejersker, og samtidig igangsættes et undervisningsforløb, som skal sikre, at syge- og hjemmeplejen har kompetencer til at varetage mere specialiseret pleje.

   

  Brug af frivillige:

  I Ringsted Kommune bidrager frivillige med en stor indsats i forhold til både træning, praktiske og sociale opgaver. Der afsættes et mindre beløb til at understøtte en udbygning af frivlligindsatsen. Midlerne anvendes i samarbejde med de frivillige. Det kan eksempelvis være til koordination eller IT med videre.

   

  Skematisk oversigt

  Med udgangspunkt i ovenstående har administrationen udarbejdet to mulige prioriteringsforslag, som er vist nedenfor. Det ene forslag har alene fokus på rehabilitering og træning, hvilket kan ses som en investering i forhold til fremtiden. Derfor vurderes forslaget til at have en bæredygtighed fremover, også selvom ældrepuljen ikke fortsættes efter 2015. Det andet forslag har ligeledes fokus på rehabilitering og træning, men her er også indlagt en serviceforhøjelse i form af et ekstra ugentligt bad.

   

  Skema: Indsatser i 2014

  Indsats

  Model 1:

  Rehabiliteringsfokus (mio. kr.)

  Model 2:

  Rehabiliterings og serviceniveausfokus (mio. kr.)

  Ekstra ugentligt bad *

  0

  0,5

  Myndighedsopgaver ved ændring til ugentligt bad

  0

  0,3

  Hverdagsrehabilitering og opfølgning

  1,9

  1,9

  Koordinering af udskrivning, træning, pleje og rehabilitering

  1,0

  0,9

  Intensiv genoptræning og pleje

  2,3

  1,8

  Ekstra støtte til frivilliges indsats i forhold til social kontakt, træning og rehabilitering

  0,2

  0

  I alt

  5,4

  5,4

  *Udgiften til et ekstra bad er fastsat ud fra en forventning om, at halvdelen vælger et ekstra bad. Bemærk at beløbet er nedjusteret, da der ikke opnås helårsvirkning i 2014. Til gengæld er der afsat midler til myndighedsopgaver forbundet med ændret serviceniveau i forhold til ekstra bad i 2014. Ønsker mere end halvdelen et ekstra ugentligt bad, vil det få budgetmæssige konsekvenser for de øvrige indsatser i model 2. Hvis den situation opstår sendes sagen til fornyet politisk behandling.

  Høring

  På grund af den korte ansøgningsfrist sendes sagen ikke i høring. I stedet drøftes indsatsområderne med Ældrerådsformanden, og sagen sendes til orientering i både Ældre- og Handicapråd. Rådene inviteres til at komme med høringssvar til sagen. Svarene vil blive anvendt i forbindelse med forberedelsen til den fornyede ansøgning i 2015. Der gennemføres desuden en høring i Ældre- og Handicapråd ultimo 2014, inden ansøgning til puljen i 2015 udarbejdes.

  Økonomi

  De foreslåede indsatser kan finansieres ved de ansøgte midler. De bevillingsmæssige konsekvenser handler derfor alene om godkendelse af en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling.

  Vurdering

  Det vurderes, at begge prioriteringsforslag tilgodeser et ønske om i højere grad at gøre borgerne selvhjulpne. Dermed vil de begge have en grad af langtidseffekt både på borgenes livskvalitet og på udgifterne til ældreområdet. I prioriteringsforslag 2 afsættes midler til et ekstra ugentligt bad, og derfor kan rehabiliterings- og træningsindsatsen ikke blive lige så intensiv her. Hertil kommer, at model 2 vil udgøre en særlig budgetmæssig udfordring, hvis Folketinget vælger ikke at videreføre ældrepuljen efter 2015.

  Indstilling

  Direktionen indstiller:

  1.    at der træffes afgørelse om prioriteringen af indsatserne med udgangspunkt i administrationens prioriteringsforslag

  2.    at administrationen bemyndiges til at fremsende ansøgning til Social-, Børne- og Integrationsministeriet på baggrund af den vedtagne prioritering

  3.    at der, under forudsætning af at ansøgningen imødekommes, gives en udgiftsbevilling på 5,4 mio. kr. til gennemførelse af de prioriterede indsatser. Udgiftsbevillingen indstilles finansieret af indtægtsbevillingen fra Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 27-01-2014

  Ad. 1 Udvalget anbefaler at model 2 vælges med følgende ændringer, at der afsættes 0,2 mio. kr. til frivillighedsområdet og at hverdagsrehabilitering og intensiv genoptræning hver reduceres med 0,1 mio. kr.

  Ad 2. anbefales godkendt

  Ad.3. anbefales godkendt

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-01-2014

  Anbefales godkendt efter afstemning med Ældre- og Genoptræningsudvalgets bemærkning.

   

   

  V
  Henrik Hvidesten (HHV) V

  A
  Sadik Topcu (ST) A

  V
  Klaus Hansen (KH) V

  A
  Lisbeth Andersen (LA) A

  O
  Per Nørhave (PEN) O

  O
  Daniel Nørhave (DN) O

  F
  Britta Nielsen (BN) F

  B
  Torben Lollike (TLO) B

  C
  Finn Andersen (FA) C

  For

   x

   x

   x

   

  Imod

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   x

   

 • Punkt 18 Webcast fra byrådsmøder(Lukket)

 • Punkt 19 Økonomisk politik 2014-2017

  oekonomisk_politik_-_oekonomisk_politik_2014-2017.docx oekonomisk_politik_-bilag_med_sammenligning.docx

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

   

   X

   

  Beslutning

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og  Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Der forelægges hermed forslag til økonomisk politik for Ringsted Kommune 2014-2017 (bilag). Den økonomiske politik justeres i medfør af planen for politikudvikling i byrådsperioden. Da den økonomiske politik er central for den økonomiske styring, behandles den tidligt i perioden.

  Beskrivelse af sagen

  Der er truffet aftale om justering af kommunens politikker på en række områder i byrådsperioden. Samtidig er der valgt og konstitueret et nyt Byråd, hvorfor den økonomiske politik skal revideres. Byrådet har i den forrige periode og i den nuværende truffet beslutninger, som har konsekvenser for målsætninger i den økonomiske politik.  Endelig er den økonomiske situation anderledes end ved starten af den seneste byrådsperiode. Tekst og målsætninger er søgt præciseret og enkelte målsætninger der relaterede sig til forrige byrådsperiode er slettet eller fremskrevet i relation til den nuværende byrådsperiode.

   

  Det overordnede formål med den økonomiske politik er uændret. Politikken skal medvirke til at sikre en stabil og konsolideret økonomi på den korte og lange bane, der kan håndtere eventuelle uforudsete og uundgåelige merudgifter. Hertil kommer, at den økonomiske politik skal være med til at tilvejebringe et større råderum til service- og anlægsudgifter, vækstinitiativer eller ændringer i udskrivningsprocenterne.

   

  De væsentligste ændringer vedrørende målsætninger i politikken er følgende:

  • På baggrund af vedtagelsen af budget 2014 forøges anlægsniveauet varigt til 65 mio. kr. fra 2017. Som konsekvens skal målene vedrørende overskud på den ordinære drift og niveau for anlægsrammen opjusteres tilsvarende.
  • På baggrund af Folketingets indførelse af Budgetloven er rammerne for den tekniske serviceudgiftspulje revideret, således at puljen sættes til lovens maksimum. Dette er p.t. én procent af kommunens serviceudgiftsramme eller ca. 14 mio. kr.
  • Efter Byrådets beslutning om budgetproces for 2015 skal der i forbindelse med budgettet for 2016 ske en gennemgribende revision af budgetlægningsmetoden. Som konsekvens præciseres dette i afsnittene om det tekniske budget (tidligere benævnt budgetmodeller) og afsnittet om servicemæssige omprioriteringer.
  • Den likviditetsmæssige situation er gradvis blevet forbedret de seneste år. Som konsekvens er målsætninger for udviklingen af likviditeten de kommende år blevet opjusteret.
  • Der er tilføjet et nyt afsnit der præciserer, at der systematisk skal følges op i relation til målsætninger i den økonomiske politik via budgetrapporterne og regnskabet.

   

  Det skal bemærkes, at der lægges op til at den månedlige orientering om likviditeten ophører. Den likviditetsmæssige situation er blevet forbedret i løbet af de seneste år. Hertil kommer, at orienteringen om den økonomiske politik i budgetrapporter og regnskab i givet fald tillige vil

  indeholde et uddybet afsnit om den likviditetsmæssige udvikling. På den baggrund vurderes det unødvendigt at fortsætte den månedlige orientering om likviditetsudviklingen. 

   

  For en nærmere uddybning af ændringer i målsætningerne skal der henvises til vedlagte bilag hvor målene i den tidligere politik er stillet op overfor målsætningerne i herværende forslag.

  Høring

  Ikke relevant.

  Vurdering

  Den økonomiske politik sætter rammerne for de kommende års budgetarbejde og vil dermed være et bindeled i de forskellige parters økonomiske dialog. Det sætter en klar ramme for økonomistyringen og politikken er endvidere en væsentlig politisk hensigtserklæring.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at forslaget til økonomisk politik vedtages. jf. vedlagte bilag ”Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017.”

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-01-2014

  Anbefales godkendt.

 • Punkt 20 Orientering fra borgmester og direktion - januar 2014

  Beskrivelse af sagen

  .

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-01-2014

  Borgmesteren orienterede om arbejdet med at ændre Folketingets lovforslag vedr. placering af ”fly-over”.

   

  Der blev orienteret om status og drøftelser vedrørende indgåelse af lejekontrakt med Ringsted Festivalen.  Endvidere blev der orienteret om forhandlinger vedrørende indgåelse af aftale om Kærhave skoven.