Du er her

Økonomiudvalget - 28-03-2006

Økonomiudvalget - 28-03-2006

Dato: Tirsdag den 28. marts 2006 Tid: Kl. 16:00
Udvalg/Råd: Økonomiudvalget
Dokument: 42006.pdf
 • Punkt 1 Ansættelse af ny kommunaldirektør

  Beskrivelse af sagen

  I fortsættelse af Økonomiudvalgsmøde den 6. marts 2006 indstilles at bedømmelsesudvalget sammensættes med følgende personer:

  Borgmester Niels Ulrik Hermansen
  Viceborgmester Tulle Olsen
  Økonomiudvalgsmedlem Svend-Erik Jakobsen
  Konstitueret kommunaldirektør Karsten Kongstad
  Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen, Torben Lyster
  Leder i ældreområdet Birgit Wehlast
  Miljøchef Anne Lise Dahl
  Overlærer Karl Ernst Schefferling
  Overassistent Ane Ansbjerg

  Personalechef Mogens Halby deltager som intern konsulent.

  Udkast til annonce og stillingsprofil eftersendes fredag den 24. marts 2006.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at bedømmelsesudvalgets endelige sammensætning, annonce og stillingsprofil godkendes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-03-2006

  Indstillingen om bedømmelsesudvalgets sammensætning blev tiltrådt. Annonce og stillingsprofil blev godkendt med mindre redaktionelle ændringer.

   

 • Punkt 2 Budgetmæssige konsekvenser

  Indledning

  Kommunens samlede kassebeholdning er pr. 8. marts 2006 opgjort til 136,6 mio. kr.

  Beskrivelse af sagen

  Grafen - se bilag "Budgetmæssige konsekvenser - Økonomiudvalgets møde 28. marts 2006" -viser henholdsvis samlet og gennemsnitlig kassebeholdning gennem det seneste år.

  Gennemsnitsbeholdning er beregnet over 1 år efter Indenrigsministeriets regler. Opgørelsen omfatter perioden 9/3 2005 - 8/3 2006.

  I opgørelsen er ikke fratrukket 29,3 mio. kr., som Ringsted Kommune deponerer i perioden 1/10 2005 - 1/1 2007 jf. lov om midlertidig binding af kommunernes overskudslikviditet.

  Høring

  Ingen.

  Vurdering

  Ingen

  Økonomi

  De budgetmæssige konsekvenser og ultimobeholdninger er opgjort til:

   

  Beløb i mio. kr.

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  Budgetmæssige konsekvenser af dette møde:

  Skattefinansieret:

   

   

   

   

   

  Inventar og montering til Tinsoldaten

   

   

  -0,115

   

   

   

   

   

  Restgæld på kommunens lån (excl. selvejende institutioner) er opgjort til:

  Restgæld i mio kr. ult. året

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  Kommunelån

  291,7

  347,8

  354,2

  367,3

  372,3

  Lån til ældre- og handicapboliger

  68,2

  65,4

  62,2

  58,8

  55,2

  I alt restgæld ult. året

  359,9

  413,2

  416,4

  426,1

  427,5

   

   

   

  Indstilling

  Ingen.

 • Punkt 3 Lokalplan 185 (forslag) - jordbrugsparceller i Skee - og kommuneplantillæg 34

  Indledning

  På baggrund af ønske fra en ejer om at udstykke jordbrugsparceller ved Skeevej besluttede Byplan- og Boligudvalget i december 2004, at:

  • der udarbejdes oplæg til mulige placeringer af jordbrugsparceller i Skee
  • oplægget drøftes på et borgermøde
  • på baggrund heraf udarbejdes lokalplanforslag for Skee

  I marts 2005 holdt kommunen et borgermøde, hvor stemningen overvejende var imod udstykning af jordbrugsparceller de foreslåede steder. På det tidspunkt var der ikke et lokalråd i området. Da der kort efter blev oprettet et lokalråd, blev sagen sendt til udtalelse her, og det nyoprettede lokalråd holdt også et borgermøde. Lokalrådet udtalte sig positivt om muligheden for udstykning af jordbrugsparceller i Skee, men ønskede ikke at kommentere de konkrete forslag.

  Den 19. september 2005 besluttede Byplan- og Boligudvalget, at:

  • der udarbejdes lokalplan for jordbrugsparceller i Skee, i princippet som vist på bilag 235/2005
  • eksisterende landskabsværdier og udsigtsforhold skal i videst muligt omfang sikres gennem bestemmelser m bygningers placering, beplantningens højde m.v.

  Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet lokalplanforslag og kommuneplantillæg, der muliggør udstykning af 6-7 jordbrugsparceller og et grønt område/ græsningsareal i Skee.

  Beskrivelse af sagen

  For at sikre en sammenhængende planlægning, hvor den eksisterende landsby og de nye udstykninger ses i en helhed, omfatter lokalplanen hele Skee. For den eksisterende bebyggelse indeholder lokalplanen kun bestemmelser for de fem bevaringsværdige ejendomme, der er udpeget i kommuneplanen. Lokalplanen sikrer, at om- og tilbygning af disse skal ske i overensstemmelse med bygningernes oprindelige udseende. Herudover muliggør lokalplanen, at der kan opføres enkelte nye boliger som huludfyldning, uden at det kræver landzonetilladelse. Ny bebyggelse skal opføres under hensyntagen til lokal byggeskik, det vil sige som længehuse i tegl med symmetriske saddeltage, som skal dækkes med tagsten.

  Lokalplanen udlægger to nye områder på i alt ca. 4,1 ha til boligformål. Der bliver mulighed for udstykning af tre jordbrugsparceller ved Skeevej. Herudover åbner lokalplanen mulighed for fire jordbrugsparceller mellem Skeevej og Stestrupvej og med vejadgang enten direkte fra de eksisterende veje eller fra en ny forbindelsesvej mellem dem. Ved åen udlægges et areal til grønt område/græsningsareal. Jordbrugsparcellernes landbrugs- og havedel placeres og indrettes sådan, at de får en åben karakter, så der fortsat vil være udsigt for de nuværende beboere på Skeevej og Stestrupvej. Efter nærmere godkendelse vil der være mulighed for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold.

  Jordbrugsparcellerne danner den endelige afgrænsning mod det åbne land. Til de øvrige sider er landsbyen omgivet af forskellige beskyttelseslinjer omkring å, fortidsminde mv. Efter udstykning af de parceller, som lokalplanen giver mulighed for, vil Skee således være fuldt udbygget.

  Forslag til lokalplan 185 ses som bilag.

  Høring

  Et forslag til lokalplan skal ifølge planloven i offentlig høring i mindst 8 uger.

  Vurdering

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen.

  Indstilling

  Teknisk direktør indstiller, at forslag til lokalplan 185 og kommuneplantillæg 34 sendes i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den 20-03-2006

  Anbefales

  Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-03-2006

  Anbefales.
 • Punkt 4 Lokalplan 188 (forslag) - boliger, erhverv og butikker ved Køgevej/ Sct. Hansgade - og kommuneplantillæg 32

  Indledning

  Et forslag til omdannelse af Christian Petersens gård på hjørnet af Sct. Hansgade og Køgevej blev forelagt Byplan- og Boligudvalget den 19. september 2005. Udvalget tilsluttede sig hovedprincipperne i forslaget:

  • siloerne, de gamle magasin- og lagerbygninger samt lægeklinikken nedrives
  • der opføres ny randbebyggelse i 3 etager og tilføjes en ekstra etage på den gamle købmandsgård
  • friareal til boligerne tilvejebringes som tagterrasser og altaner

  Udvalget ønskede forslaget yderligere bearbejdet for så vidt angår bagarealer og parkering. Den 19. december 2005 behandlede udvalget et revideret forslag, hvor den nye sidebygning var mindre, og der kun var én dagligvarebutik. Dermed blev der plads til den nødvendige parkering, og der blev også mulighed for at indrette en del af friarealet på terræn. Udvalget besluttede, at der skulle udarbejdes en lokalplan, som blandt andet skal sikre, at:

  • ny bebyggelse opdeles i flere selvstændige bygninger, og projektet skal med hensyn til facadeudformning og materialer udføres i høj kvalitet og arkitektonisk tilpasses stedets karakter
  • hjørneejendommen skal ombygges med respekt for den nuværende rytme og proportionering af facader, vindueshuller mv.
  • terrænspring skal optages i bygninger og udearealer på en harmonisk måde, hvorved det blandt andet skal sikres, at facaden mod Køgevej ikke kommer til at fremtræde lukket i gadeniveau
  • parkeringsarealet skal udarbejdes efter en samlet plan, som omfatter belægning og beplantning, herunder at parkeringsarealet opdeles i mindre enheder, og at beplantning indgår i denne opdeling
  • der stilles høje krav til design og overflader på udvendige trapper og altaner/ altangange.

  Beskrivelse af sagen

  Forvaltningen har nu udarbejdet lokalplan efter ovennævnte principper. Forslag til lokalplan 188 ses som bilag .

  Ifølge lokalplanen skal hjørneejendommen bevares, og ombygning skal ske med respekt for det oprindelige udtryk og bygningsdetaljer. For den nye bebyggelse er der krav om gedigne materialer. Mod gaden skal facader opføres i murværk af tegl og kan enten pudses eller stå som blank mur i blødstrøgne sten. Samtidig med, at der skal være mulighed for et moderne arkitektonisk udtryk, fastsætter lokalplanen bestemmelser, blandt andet om rytme og bredde på kviste og tagvinduer, med henblik på at bebyggelsen respekterer de grundlæggende proportioner i området. Altangangene på gårdsiden skal fremstå som spinkle konstruktioner, så de ikke virker dominerende. Side- og baghuse kan enten opføres i murværk eller i en let konstruktion af stål og glas.

  Lokalplanen sikrer friarealer, dels i form af tagterrasser på taget af den nuværende Irma og på taget af et nyt sidehus mod Køgevej, dels i form af et opholdsareal på terræn. Der er krav om beplantning af parkeringsarealerne.

  Da projektet afviger lidt fra kommuneplanens rammer for så vidt angår byggefelterne, er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen.

  Høring

  Et forslag til lokalplan skal ifølge planloven i offentlig høring i mindst 8 uger.

  Vurdering

  I forbindelse med behandling af skitseforslaget i december oplyste bygherren på forespørgsel fra forvaltningen, at parkeringsbåsene var 2,5 m brede. Det har efterfølgende vist sig ikke at være tilfældet. Forvaltningen vurderer, at en bredde på 2,5 m er minimum for at opnå en hensigtsmæssig indretning og brug af parkeringspladser. Med denne bredde vil der kun kunne etableres 86 pladser i området.

  Bygherren har foreslået, at det liberale erhverv i hjørneejendommen ændres til tre boliger, så det samlede parkeringsbehov bliver ca. 96 pladser.

  Udvalget har tidligere accepteret, at der i projektet var et underskud på 4 pladser, som kunne indbetales til parkeringsfonden. Det er nu ændret til et underskud på 10 pladser. Forvaltningen vurderer, at der i området som helhed er tilstrækkelig fleksibilitet til, at parkeringsbehovet kan dækkes ind. Dels er der med en blanding af boliger og serviceerhverv mulighed for at dobbeltudnytte nogle af pladserne, dels er der en offentlig parkeringsplads på naboejendommen. Hvis der skal tilvejebringes yderligere parkering på grunden, vil det være nødvendigt at reducere etagearealet, hvilket kan gå ud over bygningshøjden - og dermed helheden i gadebilledet - eller størrelsen på tagterrasserne. For at muliggøre den samlede omdannelse, som kan give stedet et kvalitetsmæssigt løft, kan forvaltningen anbefale, at der gives mulighed for indbetaling til parkeringsfonden for op til 10 pladser.

  Økonomi

  Ingen.

  Indstilling

  Teknisk direktør indstiller, at:

  • forslag til lokalplan 188 og kommuneplantillæg 32 sendes i offentlig høring
  • kommunen er indstillet på at tillade, at der indbetales et beløb til parkeringsfonden svarende til 10 p-pladser.

   

  Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den 20-03-2006

  Anbefales med den tilføjelse, at der etableres en gavlkvist mod Sct. Hansgade.

  Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-03-2006

  Anbefales.
 • Punkt 5 Lokalplan 189 (forslag) - boliger i Ørslevvester

  Indledning

  Efter ønske fra ejer besluttede Byplan- og Boligudvalget den 22. august 2005, at der skulle udarbejdes lokalplan for fire nye parceller i Ørslevvester efter følgende principper:

  • Området må anvendes til åben-lav boligbebyggelse i form af parcelhuse og/ eller jordbrugsparceller. Der må opføres højst 4 boliger.
  • Mod det åbne land skal området afgrænses med tæt, afskærmende beplantning.
  • Der skal fastsættes bestemmelser, som sikrer, at bebyggelsen med hensyn til bygningsproportioner, materiale- og farvevalg mv. tilpasses landsbyen.

  Beskrivelse af sagen

  Forvaltningen har nu udarbejdet forslag til lokalplan 189, der ses som bilag.

  Lokalplanen omfatter et område på ca. 7.500 m² i den sydøstlige ende af landsbyen, umiddelbart syd for Ørslevvestervej.

  Med Byrådets vedtagelse af boligtemaplanen i december 2005 (revision af kommuneplan 2001-2012) er landsbyafgrænsningen ændret, så hele området nu ligger inden for landsbyen. I landzonelandsbyer kan der under respekt for kulturmiljøer, kirkeomgivelser, øvrige bevaringsinteresser mv. planlægges for begrænset byggeri til helårsboliger, der understøtter livet i landsbyen og sigter på en afrunding og udfyldning af landsbyen.

  Oprindelig ønskede ejer mulighed for én jordbrugsparcel og tre parcelhusgrunde. Ifølge kommuneplanen skal en jordbrugsparcel være mindst 4.000 m² for at sikre en rimelig mulighed for dyrehold. Hvis der i lokalplanområdet udlægges en jordbrugsparcel, vil det resterende areal blive opdelt i så smalle grunde, at de bliver svære at udnytte. Efter aftale med ejer giver lokalplanen i stedet mulighed for 4 parcelhusgrunde, som til gengæld bliver noget større.

  Lokalplanen indeholder kun få bestemmelser om bebyggelsens ydre fremtræden, idet Ørslevvester er karakteriseret ved at rumme mange forskellige former for bebyggelse, lige fra gamle, velbevarede huse til meget ombyggede ejendomme, nyere parcelhuse, jordbrugsparceller og mindre erhvervsvirksomheder. Bestemmelserne vedrørende den ydre fremtræden begrænser sig således til at sikre proportioner og farvevalg.

  Mod det åbne land skal der etableres et tæt beplantningsbælte, som når en sluthøjde på mindst 4 meter. Lokalplanen åbner mulighed for, at der efter en konkret vurdering kan tillades åbninger, som giver udkig til det åbne land.

  I det nordøstlige hjørne af lokalplanområdet står en gammel, muret transformatorstation med rødt tegltag. Denne bygning er et karakteristisk element i landskabet og har kulturhistorisk fortælleværdi. Derfor indeholder lokalplanen en bestemmelse om, at bygningen ikke kan rives ned eller ændres væsentligt uden Byrådets tilladelse.

  Høring

  Et forslag til lokalplan skal ifølge planloven i offentlig høring i mindst 8 uger.

  Vurdering

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen.

  Indstilling

  Teknisk direktør indstiller, at forslag til lokalplan 189 sendes i offentlig høring i 8 uger

  Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den 20-03-2006

  Anbefales

  Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-03-2006

  Anbefales.
 • Punkt 6 Lokalplan 186 (endelig vedtagelse) - erhvervsområde ved Jættevej - og kommuneplantillæg 31

  Beskrivelse af sagen

  Forslag til lokalplan 186 og kommuneplantillæg 31 har været i offentlig høring i perioden 3. januar til 28. februar 2006.

  Høring

  Der er kommet indsigelser fra:

  1. Steen Hansen, Jættevej 13
  2. Danish Crown AmbA

  Indsigerne er indbudt til udvalgets møde kl. 18.00.

  Vurdering

  I bilag ´indsigelser til lokalplan 186´ gennemgår forvaltningen indsigelserne og kommer med forslag til behandling af dem.

  Begge indsigere udtrykker bekymring for, at de vil blive pålagt yderligere miljøkrav ved en ændring til mere følsom anvendelse i lokalplanområdet. Forvaltningen vurderer, at lokalplan 186 ikke vil ændre miljøkravene til de pågældende virksomheder, og at indsigelserne derfor ikke giver anledning til ændringer i den endelige plan.

  Økonomi

  Ingen.

  Indstilling

  Teknisk direktør indstiller, at lokalplan 186 og kommuneplantillæg 31 vedtages endeligt uden ændringer.

  Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den 20-03-2006

  Indstilling anbefales idet det er oplyst, at legelandet indrettes indendørs. Endvidere sender forvaltningen et brev til ansøgeren og oplyser om mulige lugtgener.

  Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-03-2006

  Anbefales.
 • Punkt 7 Genudbud af storparcel P1 - Ringsted Kaserne(Lukket)

 • Punkt 8 Gågader med ændret status

  Indledning

  På Miljø- og Teknikudvalgsmødet den 21. februar 2005 blev:

  1. Den lovmæssige mulighed for gågader med funktion "sivegader" belyst.
  2. Mulig parkeringsrestriktion i gågaden som "sivegade" fremført.
  3. Gågader uden kørsel overhovedet ved særlige lejligheder blev belyst i forhold til lovmæssig vejadgang til gadens ejendomme.

  Udvalget traf ingen endelig beslutning om den fremtidige gågadeløsning, men bad forvaltningen undersøge et muligt grundlag for valg af kørselsretning i gågaderne ved valg af "sivegade" som gågadeløsning.

  Anmodningen var baseret på en vurderet risiko for øget gennemkørsel i gågaderne når gågaderne måtte blive ændret til "gågade med kørsel tilladt for alle hele døgnet" fra nuværende "gågader med tilladt ærindekørsel om formiddagen". Samtidig skulle forvaltningen gennemgå den tidligere proces vedr. trafikplanen.

  Beskrivelse af sagen

  Ved at se i forarbejdet til gældende trafikplanen for bymidten, kan det konstateres at der forud for vedtagelse af trafikplanen lå et meget grundigt forarbejde med efterfølgende vurderinger, debatoplæg, temamøder, høringer, mv.

  Et debatoplæg til trafikplan (tidligere bilag 22/2002) blev drøftet på udvalgsmøde den 18. februar 2002. Debatoplægget blev udarbejdet af Trafikgruppen, hvori der er en meget bred repræsentation af interesseorganisationer i Ringsted samt af Miljø- og Teknikudvalget, Byplan- og Boligudvalget, Teknisk Forvaltning og konsulentfirmaet Sv. Allan Jensen A/S.

  Debatoplægget blev behandlet på et Temamøde den 4. marts 2002 og på dette grundlag blev der udarbejdet et revideret debatoplæg, som blev udsendt som bilag 56/2002.

  Debatoplægget indeholdte 3 forskellige forslag til trafikal løsning for bymidten:

  A)    ”Dæmpet gennemkørsel – bilerne kan fortsat sive gennem”
  B)     ”Ensrettede gader – i sløjfer”
  C)    ”Gågader – mere plads til fodgængere og cyklister”

  Debatoplægget blev sendt i offentlig høring frem til slutningen af maj 2002, hvorunder der var borgermøde den 7. maj 2002 om debatoplægget. Efter høringsperiden afholdte Byrådet endnu et temamøde.

  Herefter blev der udarbejdet et Forslag til Trafikplan (for bymidten), som var i offentlig høring fra den 10. december 2002 til den 1. februar 2003. Forslaget tog i vid udstrækning udgangspunkt i løsning C)    ”Gågader – mere plads til fodgængere og cyklister” - fra debatoplægget. Der indkom 17 indsigelser og bemærkninger i høringsperioden, som blev indarbejdet i en endelig trafikplan, i den udstrækning de ikke ændrede væsentligt ved den fremlagte plan.

  Denne endelige trafikplan blev herefter godkendt af Byrådet den 12. maj 2003.

  Ingen af de ovennævnte løsningsmodeller hverken A), B) eller C) indebar gågader med "sivegade-funktion".

  Forslag A)    ”Dæmpet gennemkørsel – bilerne kan fortsat sive gennem” - omfattede dobbeltrettede trafik i både Søgade, Sct. Hansgade og Tinggade. Løsningen bygger groft sagt på lav hastighed p.g.a. trafikkaos. Analysen af forslag A) pegede på komplicerede udformning af kryds som hidtil var ensrettet, besværlig færdsel for fodgængere, cyklister og busser, begrænset opholdsarealer langs gaderne. Forslag A) blev sandsynligvis fravalgt af denne årsag.

  Forslag B)     ”Ensrettede gader – i sløjfer” - byggede på en idé om at tillade bilerne frit at køre ind i bymidten men på en sådan måde at det bliver vanskeligt at køre i gennem bymidten . Dermed skulle biltrafikken i bymidten begrænses effektivt. Der var dog ikke tale om gågader.

  Forsalg C)    ”Gågader – mere plads til fodgængere og cyklister”- blev p.g.a. kompromiser gennemført med en række lempelser. 

  Høring

  Ved ændring af kørselsrestriktioner skal politiet høres.

  Vurdering

  Hvis man tillader kørsel i gågaderne alle ugens timer, er det i realiteten gader, hvor bilister kan køre frit, men blot skal udvise meget stort hensyn til de gående. Tidligere vurderinger pegede på, at en løsning med ensrettede gader i sløjfer, var den bedste løsning, hvis man vil undgå den gennemkørende trafik og minimere den uvedkomne trafik.

  Forvaltningen vil derfor foreslå ændret kørselsretning i  ”Stumpen”, resten af Sct. Hansgade samt Tinggade. Denne løsning ligger tæt op af debatoplægget punkt B) Ensrettede gader – i sløjfer.

  Tilkørsel til gågaderne vil derved kun kunne ske fra Jyllandsgade gennem Søgade til ”Stumpen” og videre gennem Tinggade med udkørsel igen til Jyllandsgade. Alternativt fra ”Møllekrydset” ad Sct. Hansgade til Tinggade med udkørsel til Jyllandsgade (ca. 180 meter fra ”Møllekrydset”). Dermed ville man ikke kunne anvende gågaderne som genvej, da man i begge tilfælde ender næsten samme sted som man begyndte. Der skal foretages mindre skiltmæssige justeringer, ligesom kørsel fra torveparkeringspladsen til "Stumpen" skal forhindres.

  Forvaltningens indstilling er baseret på et politisk ønske om, at der skal være kørende trafik i gågaderne.

  Økonomi

  Ikke vurderet.

  Indstilling

  Teknisk direktør indstiller, at:

  • gågaderne ændres til "gågader med kørsel tilladt",
  • Sct. Hansgade ensrettes med retning fra apoteket til Tinggade,
  • Sct. Hansgade (Stumpen) ensrettes med retning fra Søgade til Tinggade,
  • Tinggade ensrettes med retning fra Sct. Hansgade til Jyllandsgade,
  • Pileborggade ensrettes med retning fra Sct.Hansgade til Dagmarsgade
  • der etableres 30 min p-zone i gågaderne i forretningernes normale åbningstider
  • der kan herudover foretages skiltemæssige og andre mindre reguleringer der er nødvendige for ensretningernes funktion.

   

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 21-03-2006

  Formanden foreslog at:

  - "Stumpens" status forbliver uændret

  - Øvrige gågader ændres til alm. veje med 30 km hastighedsbegrænsning

  - Kørselsretninger forbliver uændret

  Forslaget anbefales med 4 for og 3 imod (BC, SEJ, TP). Modstanderne ønsker gågaderne opretholdt og ønsker den gennemkørende trafik minimeret, og ønsker i øvrigt den samlede trafikplan revideret. 

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-03-2006

  Borgmesteren stillede forslaget fra Miljø- og Teknikudvalget til afstemning med følgende tilføjelse:

  • at der etableres 1-times parkering i Tinggade og Sct. Hansgade og
  • at "stumpen" ændrer status til gågade med tilladt vare- og beboerkørsel.

  Forslaget blev anbefalet med 5 for og 4 (SEJ, ST, BC og MSH). Mindretallet ønsker gågaderne opretholdt og ønsker den gennemkørende trafik minimeret, og ønsker i øvrigt den samlede trafikplan revideret.

 • Punkt 9 Afskæring af pumpestation i Ortved

  Indledning

  En del af det gamle ledningsanlæg i Ortved, ved det oprindelige renseanlæg, er indrettet uhensigtsmæssigt, og da både en pumpestation og ledninger over engen står over for en nødvendig sanering, foreslås en samlet løsning.

  Beskrivelse af sagen

  I Ortved er kloakken bygget videre på eksisterende ledningsanlæg omkring det oprindelige renseanlæg, og dermed er der hen ad vejen opstået nogle uhensigtsmæssigheder. Bl.a. kan pumpestationen  ved Roskildevej undværes, idet det meste af vandet kan løbe selv, hvis der anlægges ca.500 meter gravitationsledning.

  En mindre mængde (9 ejendomme) skal dog stadig pumpes. Det kan gøres med en meget mindre pumpestation, og en kortere trykledning. En del af den oprindelige ledningsføring til de store vandmængder ligger over et blødbundsareal, og disse ledninger skal renoveres nu, idet de på flere steder er faldet sammen. Med etablering af den lille pumpestation kan disse ledninger derfor nedlægges.

  Adgangsforholdene til pumpestationen ved Roskildevej er meget vanskelige og arbejdsmiljøforholdene utidssvarende for driftspersonalet, idet pumpestationen ikke kan nås med driftsbiler på sædvanlig vis, desuden skal der ske en gennemgribende renovering af denne hvis ikke den nedlægges.

  Etablering af de 500 m gravitationsledning vil kræve ekspropriation af landbrugsarealer, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler. Den nye trykledning kan etableres i samme tracé som eksisterende ledning.

  Høring

  Der er ikke foretaget høring.

  Vurdering

  Som anført under "Beskrivelse af sagen".

  Økonomi

  Udgifter til anlægget forventes at beløbe sig til 2.6 mio kr..

  Udgiften forslås financieret af det på investeringsoversigten for 2006 afsatte rådgihedsbeløb til renovering af kloakker. Rest udgør herefter 5.6 mio. kr.

  Indstilling

  Teknisk direktør indstiller, at:

  • der bevilges anlægsmidler på 2.6 mio. kr. til kloakken som financieres som nævnt,
  • det udarbejdede projekt godkendes,
  • de nødvendige rådigheds- og arealerhvervelser sikres ved ekspropriation.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 21-03-2006

  Anbefales

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-03-2006

  Anbefales.
 • Punkt 10 Bevilling til separatkloakering af Nordrup

  Indledning

  Dele af kloaksystemet i Nordrup er nedslidt, af ældre dato og efter princippet om fællessystem. Det er i Spildevandsplan revision 1990 forudsat nykloakeret i 1990. Spildevandsplan 2005 ændrer tidsplanen til 2005-2006, og der søges nu en bevilling til projektering og udførelse af separatkloakering og samling af kloaksystemet.

  Beskrivelse af sagen

  Dele af kloaksystemet i Nordrup er etableret som fællessystem med sandfangsbrønde, hvilket er utidssvarende. Spildevandet og en del af regnvandet pumpes ind på Sneslev Renseanlæg. Der er problemer med kapaciteten i de gamle ledninger i Nordrup i regnvejrssituationer, hvor der dels sker overløb med spildevand til Stokkemosegrøften og der sker kælderoversvømmelser et par steder. Projektet skal desuden gennemføres for at skabe kapacitet til den nye udstykning vest for byen.

  Ejendommene på Gisegårdsvej er pt. ikke tilsluttet offentlig kloak, og de vil blive kloakeret med projektet. De nyere udstykninger er kloakeret efter separatsystem, og vil ikke blive berørt direkte.

  Ejendomme i det fælleskloakerede område skal for egen regning skille regn- og spildevand inde på grunden, og tilslutte de offentlige ledninger når de er lagt.

  Hovedledninger mod pumpestation og vandløb forventes igangsat i 2006, og den del der omfatter de fleste detailledninger udføres i 2007.

  Høring

  Ingen

  Vurdering

  Som under "Beskrivelse af sagen".

  Økonomi

  Det samlede projekt anslås til 12,5 mio. kr., og med den nævnte etapeopdeling skal frigives 5 mio. kr. i 2006 og 7,5 mio. kr. i 2007.

  Der opkræves 0,3 mio. kr. i tilslutningsbidrag fra ejendomme der i dag ikke er tilsluttet offentlig kloak.

  Udgiften foreslås financierer med 5 mio. kr. af det på investeringsoversigten for 2006 afsatte rådighedsbeløb til kloakering, anden byudvikling og åbent land. Rest udgør herefter 6,7 mio. kr. Og 7,5 mio. kr. af det på investeringsoversigten for 2007 afsatte rådighedsbeløb til kloakering, anden byudvikling og åbent land. Rest udgør herefter 6,9 mio. kr.

  Indtægten foreslås finansieret med 0,3 mio. kr. af det på investeringsoversigten for 2007 afsatte rådighedsbeløb til kloakering, anden byudvikling og åbent land. Rest udgør herefter 3,8 mio. kr.

  Indstilling

  Teknisk direktør indstiller, at der bevilliges 12,5 mio. kr. i udgift og 0,3 mio. kr. i indtægt til separatkloakering af Nordrup, samt at finansieringen sker som beskrevet.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 21-03-2006

  Anbefales

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-03-2006

  Anbefales.
 • Punkt 11 Nye vedtægter for I/S FASAN

  Indledning

  I/S FASAN har på ordinært bestyrelsesmøde den 24. februar 2006 fremlagt et forslag til nye vedtægter for selskabet. Vedtægterne er tilrettet som følge af kommunalreformen. Der er primært tale om redaktionelle ændringer med undtagelse af bestemmelserne omkring repræsentantskabs- og bestyrelsessammensætning samt muligheden for udtrædelse af selskabet. Ved bestyrelsesmødet den 24. februar blev det besluttet, at vedtægterne skulle ændres yderligere, således at repræsentantskabet udelades, og bestyrelsen fremover sammensættes ud fra repræsentantskabsmodellen.

  Sagen behandles igen på bestyrelsesmøde den 10. marts 2006. Forslag til nye vedtægter kan ses af bilaget "Forslag til vedtægter for I/S Fasan". Endeligt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på I/S FASAN´s repræsentantskabsmøde i maj.

  På den baggrund fremlægges forslag til vedtægtsændring til drøftelse i Miljø- og Teknikudvalget . 

  Beskrivelse af sagen

  Som følge af kommunalreformen ændres antallet af interessenter i I/S FASAN fra 13 til 5 kommuner pr. 1. januar 2007. Der har derfor været behov for at tilrette vedtægterne for selskabet. Der er forslag om tre væsentlige ændringer:

  §7 Nedlæggelse af repræsentantskabet.
  I dag er selskabets øverste ledelse repræsentantskabet, som består af 28 medlemmer, heraf 4 fra Ringsted Kommune. Repræsentantskabet mødes mindst 1 gang årligt i maj måned, hvor blandt andet regnskab og budget bliver godkendt. Det nye forslag til vedtægter betyder, at repræsentantskabet nedlægges. Øverste ledelse bliver fremover bestyrelsen.

  § 7 Ændring af sammensætning af bestyrelsen.
  I dag består bestyrelsen af 13 medlemmer, 1 fra hver kommune. I det nye forslag til vedtægter fastholdes bestyrelsen på 13 medlemmer. Fordelingen bliver således, at kommuner med en fast indbyggertal under 40.000 disponerer over 2 medlemmer. Kommuner mellem 40.000 og 60.000 disponerer over 3 medlemmer. Kommuner over 60.000 disponerer over 4 medlemmer. I praksis betyder det, at Næstved Kommune vil få 4 medlemmer af bestyrelsen, Vordingborg 3 mens Stevns, Faxe og Ringsted Kommune hver får 2 medlemmer.

  §17 Ændring af muligheden for udtrædelse.
  I dag har hver enkelt interessent mulighed for at udtræde af selskabet med 1 års varsel. I de nye vedtægter er der lagt op til, at eventuel udtræden af selskabet tidligst kan ske pr. 1. januar 2026. Herefter kan udtræden ske med 1 års varsel. I praksis betyder det, at Ringsted Kommune bindes til I/S FASAN for yderligere en periode på 20 år. Bindingsperioden er sat til 20 år fordi FASAN i forbindelse med opførelse af ny ovnlinie 4 har sat en afskrivning på denne investering på 20 år. Interessenterne har i forbindelse med godkendelse af dette projekt accepteret, at FASAN foretog denne investering, og derfor forventes interessenterne også at ville forlænge bindingsperioden.

  Høring

  Ingen.

  Vurdering

  Det er forvaltningens vurdering, at de nye vedtægter vil være med til forenkle ledelsen af I/S FASAN. Ved at nedlægge repræsentantskabet og udvide antallet af repræsentanter fra de enkelte interessenter i bestyrelsen får selskabet en mere direkte ledelse, end tidligere. Den fremtidige organisering vil i højere grad afspejle den virkelighed, som selskabet skal kunne fungere i til dagligt.

  Forvaltningen har haft telefonisk kontakt til Tilsynsrådet for at få en vurdering af den lange bindingsperiode. Det er tilsynets vurdering er der ikke noget kommmunalretligt, der umiddelbart er til hinder for en lang bindingsperiode for medlemskommunerne. Men kommunalbestyrelsen skal forvalte kommunens midler bedst muligt. Der skal derfor være en eller anden form for gevinst/fordel ved den lange bindingsperiode. I dette tilfælde er fordelen, at FASAN gennem etablering af ny ovnlinie 4 opfylder de fremtidige miljømæssige krav til et forbrændingsanlæg samtidig med at der er sikret tilstrækkelig med forbrændingskapacitet i området. Interessenterne har gennem deltagelse i selskabet fordel af denne investering

  Økonomi

  Ringsted Kommune har ved indtræden i selskabet indskudt en startkapital. Beløbet er i dag opgjort til 12.230.219 kr. ud af et samlet kommunalt indskud på 82.353.614 kr.

  Interessenterne hæfter solidarisk og ubegrænset overfor tredjemand. Indbyrdes hæfter interessenterne i forhold til de respektive indskud i selskabet. Det betyder, at Ringsted Kommune hæfter for ca. 15 % af de forpligtelser, som I/S Fasan har. Pr. 31.december 2005 har Fasan optaget lån på 536,4 mio. kr.

  Indstilling

  Teknisk direktør indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 21-03-2006

  Udvalget anbefaler de foreslåede ændringer, og at der udpeges 2 medlemmer til den nye bestyrelse

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-03-2006

  Anbefales.
 • Punkt 12 Forslag til muligt institutionsbyggeri på Kasernegrunden

  Indledning

  I forbindelse med udbygningsplanerne for Klostermarken og Kasernegrunden er der i begge områder disponeret arealer til daginstitutionsbrug. I øjeblikket arbejdes der med lokalplansforslag for institution placeret ved Munkedalen i Klostermarken og ved Bastionen på Kasernegrunden.

  Beskrivelse af sagen

  Børne- og Kulturforvaltningen og KE-Rådgivning har løbende drøftet institutionsbyggeriet ved Bastionen på Kasernearealet (P10 i rammelokalplan 129). I forlængelse heraf har udvalgets formand samt repræsentanter for forvaltning og KE-Rådgivning haft kontakt med ONV-Arkitekterne v. indehaveren Søren Rasmussen og været i København for at se eksempler på firmaets institutionsbyggeri. Baggrunden for kontakten var, at ONV Arkitekterne, da Københavns Kommune i 2003 udskrev en konkurrence om opførelsen af 10 institutioner, der skulle kunne opføres hurtigt og til en konkurrencedygtig pris, vandt 5 af de 10 udbudte byggerier. Grundkonceptet i firmaets opgaveløsninger er præfabrikerede, rumstore moduler, der på plads kan beklædes med forskellige facadetyper.

  Efterfølgende er ONV Arkitekterne bedt om at udarbejde skitse til dispositionsplansforslag for en institution til 120 børn på arealet til præsentation på Børne- og Undervisningsudvalgets møde.

  ONV Arkitekterne v. Søren Rasmussen deltager i behandlingen af dette punkt.

  Høring

  Ingen

  Vurdering

  Forslaget kan danne grundlag for udarbejdelsen af lokalplanen, og give et godt samlet løsningsforslag for disponeringen af arealet

  Økonomi

  Forslaget skønnes i pris og byggetid at være konkurrencedygtigt i forhold til konventionelt byggeri. Der er i budgettet afsat 6,5 mio. kr. til ny institution i Klostermarken (udvidelse af Klostermarkens Børnehus). Yderligere institutionsbyggeri er if.  investeringsoversigten budgetlagt i 2008.

  Indstilling

  Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at:

  • administrationen arbejder videre med forslaget
  • der gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. til udarbejdelse af endeligt skitseforslag
  • anlægsbudgettet for dagtilbud revurderes, således at det bliver muligt at opretholde pasningsgarantien

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 22-03-2006

  Indstilling anbefales

  Ej til stede: KFL, JBLD

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-03-2006

  Anbefales.
 • Punkt 13 Pavillon ved Højbohus

  Indledning

  Pavillonen ved Højbohus blev etableret i sommeren 2004 som en midlertidig løsning, indtil den første institution på kasernearealet var bygget færdig. Siden er udbygningen af bl.a. Kaserneområdet fremskyndet, hvilket betyder, at der også i de kommende år vil være behov for de 20 pladser, som pavillonen er indrettet til.  

  Beskrivelse af sagen

  Pavillonen er lejet, og der er givet bevilling til lejeudgift frem til sommeren 2006. Pavillonen er hidtil drevet i et samarbejde mellem Højbohus og Søndervang. Lederen af Højbohus er indstillet på, at pavillonen fremover kan  fungere som en integreret del af institutionen.

  Udlejningsfirmaet har tilbudt en prisreduktion på 10% ved yderligere 3-5 års leje og firmaet vil samtidig se bort fra den almindelige pris- og indeksregulering. Den årlige lejeudgift vil herefter udgøre 261.000 kr. incl.  lejeudgift til tørreskabe, elcentral og airmaster (ventilation).

  Det indkøbte inventar og montering til 20 vuggestuebørn i pavillonen er blevet finansieret af midlerne til Tinsoldaten, som de derfor skal godtgøres for. Desuden er der løbende driftsudgifter til el, vand, opvarmning og rengøring af pavillonen. Endelig skal byggetilladelsen forlænges, hvis pavillonen skal blive stående i yderligere en årrække.

  Høring

  Ingen

  Vurdering

  Forvaltningen anbefaler, at lejekontrakten for pavillonen forlænges for en 5 årig periode og drives som en integreret del af Højbohus.  

  Økonomi

  Den årlige lejeudgift af pavillonen beløber sig til 261.000 kr. Hertil kommer løbende driftsudgifter til el, vand, opvarmning, rengøring og forsikring på 82.000 kr. En samlet årlig udgift til pavillonleje og drift på i alt 343.000 kr.

  Tinsoldaten skal godtgøres for et inventar og monteringsbeløb til 20 børn på i alt 115.000 kr.

  Indstilling

  Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at:

  • pavillonen drives som en integreret del af Højbohus
  • der samtidig søges permanent byggetilladelse for pavillonen
  • der indhentes tilbud på køb af pavillon
  • der forhandles en lejekontrakt for 5 årig periode for pavillonen ved Højbohus med henblik på at afklare om det vil være mest fordelagtigt at leje eller eje
  • der gives en tillægsbevilling til inventar og montering til Tinsoldaten på 115.000 kr. 

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 22-03-2006

  Indstilling anbefales

  Ej til stede: KFL, JBLD

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-03-2006

  Anbefales.
 • Punkt 14 Udvikling på politikområdet Sundhed- og Ældre

  Indledning

  Som noget nyt vil den orientering udvalget får om udviklingen indenfor politikområdet Sundhed- og Ældre være opdelt på udvalgsniveau og på institutionsniveau.

  Der er tale om en første udgave. Det forventes, at orienteringen med tiden vil kunne gøres mere overskuelig og i højere grad målrettes informationsbehovet i udvalget.

  Beskrivelse af sagen

  Social- og Sundhedsudvalget vil løbende blive præsenteret for udviklingen i hjemmeplejen i relation til:

  • Annoncering efter medarbejdere
  • Personalefastholdelse
  • Nedbringelse af sygefraværet
  • Nedbringelse af vikarforbruget
  • Økonomi som vil blive præsenteret institutionsvist
  • Desuden vil der i relevante perioder blive givet status på indsatsen for at ansætte tilstrækkelige sommerferievikarer


  Forud for udvalgsmødet fremsendes bilag, der gør status på udviklingen på ovennævnte områder.

  Der vil på udvalgsmødet være en gennemgang af de bilag der blev udleveret til Økonomiudvalget den 6. marts 2006 (bilag "Plancher fra Deloitte vedr. budgetvalidering på ældreområdet" og "Præsentation vedr. Ældreområdet budget".

  Høring

  Ingen

  Vurdering

  Ingen

  Økonomi

  Ingen

  Indstilling

  Socialdirektøren indstiller, at sagen drøftes.

   

   

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 20-03-2006

  Udvalget tager orienteringen til efterretning.

  Der ønskes en nærmere opgørelse over personaleomsætningen fordelt på ansættelsessted og ansættelsesform.

  Der ønskes en redegørelse for afvigelserne i relation til budgettet.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-03-2006

  Til efterretning.
 • Punkt 15 Henvendelse fra Privathospitalet Valdemar A/S vedr. køb af pladser på Knud Lavard Centret

  Indledning

  Privathospitalet Valdemar A/S og Social- og Sundhedsforvaltningen har gennem længere tid haft samarbejde i forskelligt omfang bl.a. indenfor afklaring vedr. sygedagpengeområdet.

  Som en del af dette samarbejde har Privathospitalet forespurgt til muligheden for køb af "plejesenge" ved Knud Lavard Centret. Privathospitalet vil selv bibeholde det lægelige ansvar.

  Beskrivelse af sagen

  På Knud Lavard Centret er 9 af boligerne etableret som midlertidige pladser, som kan anvendes som akutstuer, aflastningspladser, o. lign.

  Det er i disse 9 boliger, der vil kunne tilbydes Privathospitalet Valdemar A/S pladser på døgnbasis.

  Fordelene for Ringsted Kommune ved at indgå aftalen vil både være økonomiske og personalemæssige.

  Økonomisk vil fordel være, at personaleressourcerne tilknyttet de midlertidige pladser umiddelbart vil kunne anvendes optimalt gennem en øget anvendelsesgrad af pladserne.

  Karakteristisk for midlertidige boliger er at anvendelsen af dem vil variere. P.t. er alle boligerne i anvendelse som akutstuer og aflastningspladser. Sidste år var søgningen til akutstuerne imidlertid mere begrænset ud af 52 patientforløb - aftalt med amtet - gennemførtes kun 32 (60 %), forventningen er dog en større anvendelse fremover. Den varierende anvendelse af midlertidige pladser fremgik også af erfaringerne fra forsøgsprojektet med akutstuer. I forsøgsprojektet indgik der 3 kommuner - Fuglebjerg, Kalundborg og Sorø Kommuner. Efter forsøgsperiodens afslutning den 31. august 2002 viste det sig at belægningsprocenten gik fra 31 % i Fuglebjerg - over 43 % i Sorø - til 68 % i Kalundborg Kommune.

  Personalemæssigt vil fordelene af aftalen både kunne være den kompetenceudvikling, der følger af opgavevaretagelsen for Privathospitalet Valdemar A/S. Det kan desuden vise sig at være en rekrutteringsmæssig fordel, at kunne tilbyde opgaver der afviger fra de normale på kommunernes ældreområde

  For at sikre den rette anvendelse af de midlertidige boliger vil det være en fordel, at det er den stedlige ledelse - af de midlertidige boliger - der løbende afgør hvornår der er ledig kapacitet, der kan sælges til Privathospitalet Valdemar A/S.

  Høring

  Ældrerådet indstilling vil foreligge til mødet.

  Vurdering

  Det er en vigtig forudsætning for en succesfuld drift af akutstuer, at de er tilgængelige når behov opstår, modsat er det vigtigt at anvendelsesgrad ikke bliver for lav, idet personaleressourcerne derved ikke anvendes optimalt.

  Det er derfor vurderingen, at det vil være en fordel for Ringsted Kommune at indgå aftale med Privathospitalet Valdemar A/S, således der kan sælges pladser, i perioder hvor anvendelsesgraden af de midlertidige pladser er lav. Det følger heraf, at kommunens eget behov for anvendelse af plejekapasiteten går forud for salg af pladser.

  Der vil i  kunne forekomme situationer, hvor ikke alle kan tilbydes enestue.

  Økonomi

  Den opgjorte døgnudgift for en midlertidig plads er på 1.429 kr. Inkluderet i disse udgifter er personale (plejepersonale, husassistenter, teknisk-service og ledelse), administration og anden overhead, husleje og forbrug samt fuldkost, vask, m.v.

  Til sammenligning skal kommunerne i 2006 betale op til 800 kr. pr. sengedag for færdigbehandlede patienter under 67 år - og op til 1.600 kr. for over 67-årige færdigbehandlede patienter - der afventer udskrivning.

  Indstilling

  Socialdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget bemyndiger socialdirektøren til at indgå en aftale med Privathospitalet Valdemar A/S om salg af pladser - med en pris svarende til døgnudgiften.

  Beslutning i Ældrerådet den 20-03-2006

  Et flertal i Ældrerådet kan ikke anbefale socialdirektørens indstilling, pga. følgende:

  • Kompetence- og ansvarsfordeling er ikke tilstrækkeligt belyst i forslaget
  • Der foreligger ikke faglige vurderinger eller anbefalinger vedrørende forslaget
  • Der mangler tilstrækkelig erfaring med akutstuer

  Ældrerådet foreslår på denne baggrund, at Social- og Sundhedsudvalget venter med at træffe beslutning, før der foreligger en evaluering af akutstuerne. Ældrerådet ønsker, at drøfte dette punkt på det førstkommende fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget.    

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 20-03-2006

  Anbefales.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-03-2006

  Tilbagesendes til udvalget.
 • Punkt 16 Orientering om Haslev Kommunes udtræden af samarbejdet om det fælleskommunale Beboerklagenævn

  Indledning

  Ringsted Kommune har i en årrække haft et samarbejde med Haslev Kommune om et fælleskommunalt Beboerklagenævn, og det har været Ringsted Kommune, som har varetaget sekretariatsfunktionen. Haslev Kommune har ønsket at træde ud af aftalen, hvilket Ringsted Kommune har accepteret, på trods af at opsigelsesvarslet ikke er overholdt.

  Beskrivelse af sagen

  Sidste år udløb samarbejdsaftalen om det fælleskommunale Beboerklagenævn, og man valgte derfor at forlænge denne for perioden fra den 1. juli 2005 til den 31. december 2006, hvilket også blev den nye valgperiode, jf. bilag "Underskrevet aftale". Normalt vælger man ellers nævnsmedlemmer for 4 år ad gangen, men da Haslev Kommune skal lægges sammen med to andre kommuner pr. 1/1-07, var dette det mest praktiske. Samarbejdsaftalen blev godkendt af økonomiudvalgene i begge kommuner.

  Ifølge samarbejdsaftalen blev borgmestrene bemyndiget til at foretage indstilling af formand til Statsamtet og til udpege de almindelige medlemmer efter indstilling fra hhv. boligorganisationerne og lejerforeningerne i kommunerne. Og dette skete også, således at de nye medlemmer blev valgt for perioden 1. juli 2005 til 31. december 2006.

  Men i slutningen af december/begyndelsen af januar meddeler Haslev Kommune, at de ønsker at træde ud af aftalen pr. 1/3-06, da de allerede nu ønsker at etablere et fælles Beboerklagenævn med de kommuner, de skal lægges sammen med. Dette blev accepteret, selvom opsigelsesvarslet ikke var overholdt.

  Dette betyder rent praktisk, at Ringsted Kommune blot kører videre med "eget Beboerklagenævn" med de valgte medlemmer resten af valgperioden, hvilket vil sige indtil 31/12-06.

  Høring

  Da Ringsted Kommune begænser valget af medlemmerne af det fælleskommunale beboerklagenævn med virkning fra 1. marts 2006, således at de fra denne dato udelukkende er medlem af Beboerklagenævnet for Ringsted Kommune, har medlemmerne haft lejlighed til at fremkomme med eventuelle bemærkninger i denne anledning. Medlemmerne er ikke fremkommet med bemærkninger hertil.

  Vurdering

  Ingen.

  Økonomi

  Det er i samarbejdsaftalen med Haslev Kommune aftalt, at formandshonoar udgør 24.000 kr årligt. Der har i 2005 kun været 3 sager fra Haslev, mens antallet af sager fra Ringsted var 14. Så arbejdsbyrden for formanden vurderes ikke at mindskes væsentligt ved, at Haslev Kommune udtræder af samarbejdet.

  Det anbefales derfor, at formanden bibeholder honoraret på 24.000 kr. indtil udløbet af valgperioden den 31. december 2006. Derefter kan honorarets størrelse tages op igen.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at orienteringen tages til efterretning, og at formandshonoraret på 24.000 kr. fastholdes indtil udgangen af valgperioden.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-03-2006

  Til efterretning.
 • Punkt 17 Salg af to parceller til Fonden Mariehjemmene(Lukket)

 • Punkt 18 Orientering(Lukket)

 • Punkt 19 Køb af arealer i Klosterparken til børneinstitution og grønne områder(Lukket)