Du er her

Økonomiudvalget - 29-12-2015

Økonomiudvalget - 29-12-2015

Dato: Tirsdag den 29. december 2015 Tid: Kl. 17:00
Udvalg/Råd: Økonomiudvalget
Dokument: 142015.docx
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden for mødet 29. december 2015

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

  Beslutning i Økonomiudvalget den 29-12-2015

  Godkendt

   

  Ej til stede: Torben Lollike

 • Punkt 2 Offentlig høring af VVM-redegørelse for Banedanmarks niveaufri udfletning, Ringsted Øst (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 15/26462
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_udkast_til_politisk_hoeringssvar_til_miljoe.docx bilag_2_-_sammenligningsgrundlagt_for_de_forskellige_loesninger.xlsx

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  Beslutning

  x

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Banedanmark har udsendt Miljøredegørelse med tilhørende fagnotater for den østlige niveaufri udfletning, i høring.

  I denne sag orienteres om projektet, de forskellige løsninger og alternativer sammenlignes. Derudover fremlægges udkast til et politisk høringssvar til Banedanmark.

  Beskrivelse af sagen

  Den nye bane København-Ringsted, der ved anlægslov blev vedtaget af Folketinget i 2010, har bl.a. ambitioner om at øge antallet af tog gennem Ringsted Station. Den forventede kapacitet har efterfølgende vist sig at være utilstrækkelig ud fra nye fremtidsvurderinger, som Banedanmark har udarbejdet. Dette gælder ikke mindst i forhold til ønsket om at implementere ”time-modellen”, dvs. reduktion af rejsetiden til under 1 time mellem landets 5 største byer, samt ved etableringen af en fast forbindelse over Femern bælt. Ved realiseringen af timemodellen er der som udgangspunkt ikke planlagt et togstop i Ringsted.

  På den baggrund blev der i 2013 igangsat et arbejde med at undersøge muligheden for at øge den fremtidige kapacitet. Som led i dette arbejde har Banedanmark vurderet, at der bl.a. skal etableres bedre udfletningsmuligheder omkring Ringsted Station. Ligeledes skal stationen udbygges, så der bliver mulighed for at køre med en øget hastighed gennem Ringsted.

  Derfor blev der i 2014 udarbejdet en VVM undersøgelse for en hastighedsopgradering ved Ringsted Station samt en ”fly-over” vest for stationen. Denne løsning er ikke en del af den oprindelige planlægning, og VVM som blev udarbejdet i forbindelse med anlægsloven fra 2010 for København – Ringsted banens udvidelse. På baggrund af de indkomne protester, høringssvar og forslag til alternative løsninger blev det efterfølgende besluttet at igangsætte en sammenlignelig undersøgelse for en løsning øst for Ringsted.

  Derfor har Banedanmark nu igangsat en VVM-proces for øst-løsningen (niveaufri udfletning), hvor miljøredegørelsen og de tilhørende fagnotater netop er udsendt i 8 ugers høring. Se dette link

   

  Formålet med Miljøredegørelsen er at undersøge de mulige og realistiske konsekvenser af anlægsprojektet. Miljøredegørelsen skal derudover være et beslutningsgrundlag til den efterfølgende politiske behandling af et tillæg til den eksisterende anlægslov for København-Ringsted udvidelsen. På baggrund af miljøredegørelsen med tilhørende fagnotater, har administrationen udarbejdet udkast til et politisk høringssvar til Banedanmark (Bilag 1). Ringsted Kommune anbefaler en løsning øst for stationen, da det vurderes, at vest-løsningen vil have flest væsentlige negative konsekvenser for Ringsteds borgere som helhed. Ligeledes lægges der vægt på, at ”time-modellen” får stop i Ringsted.

  Høring

  Miljøredegørelsen for Banedanmarks østlige løsning af niveaufri udfletning er sendt i høring i perioden 9. november 2015 – 3. januar 2016.

  Banedanmark har afholdt borgermøde i Ringsted om sagen den 1. december 2015.

  Økonomi

  Sagen har i ngen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Banedanmark har i sine 2 miljøredegørelser (for både vest og øst-løsningen) opstillet 5 alternativer:

  1.   Vest-løsningen med en ”Fly-over”/ jernbanebro vest for Ringsted Station ud for Korsevænget.

  2.   Øst-løsningen med en nordlig linjeføring mellem Østre Ringvej og Bedstedvej.

  3.   Øst-løsningen med en sydlig linjeføring mellem Østre Ringvej og Bedstedvej.

  4.   0+-alternativet hvor der ikke bygges en jernbanebro, men hvor sporene gennem Ringsted Station bliver lagt om, så der kan køres hurtigere.

  5.   0-alternativet består af den igangværende etablering af baneudvidelsen København-Ringsted, med 3 mindre justeringer i forhold til eksisterende planlægning.

  For at kunne vurdere projektet og de fremsatte alternativer har administrationen i bilag 2, foretaget en sammenligning af de forskellige løsninger og alternativer. Sammenligningen er udelukkende baseret på oplysninger fra Banedanmarks miljøredegørelser.

  Administrationen vurderer, på baggrund af sammenligningen af miljøredegørelsernes løsninger og alternativer i bilag 3, at alle løsninger vil have væsentlige konsekvenser, både for naboer til banen men i høj grad også for bløde trafikanter og skolebørnene. Dette gælder særligt for vest-løsningen, da banebroen udføres omkring Dagmarskolen og de omkringliggende boligområder, hvilket bevirker, at der skal laves arbejdspladser omkring skolen med kørsel af tunge lastbiler, samt at skolestier i perioder lukkes. Desuden vil der for alle løsninger være gener særligt i forbindelse med anlægsfasen, hvor en del af arbejdet vil blive udført i weekender og aften/nattetimer for at minimere ulemperne for togtrafikken. Dog vil nogle af de varige gener afhjælpes gennem afværgende foranstaltninger herunder støjreducerende facaderenoveringer af beboelser og opsætning af støjskærme, hvor støjniveauet overskrider en fastsat grænse eller særlige hensyn i forhold til etablering af spunsvægge m.m. Støjbelastningen håndteres således gennem de afværgende foranstaltninger på en sådan måde, at støjbelastningen bliver så lille som muligt. I forhold til de to miljøredegørelser for henholdsvis vest- og øst-løsningen ser støjudbredelsesbillederne relativt ens ud. Det er således i høj grad de samme boliger, der bliver udsat for støj i Ringsted By. Derudover vurderes det også, at en stor del af den øgede støjbelastning vil komme som en del af den øgede trafik og højere hastighed på banen, og vil således være et vilkår ved den samfundsmæssige udvikling, der er i forbindelse med udvidelserne af banesystemet. 

   

  I forhold til de visuelle gener og det areal, der skal bruges til baneudvidelsen, vil både øst- og vest-løsningen have væsentlige visuelle påvirkninger. Påvirkningerne i forhold til landskabet og kulturmiljøet vil være størst i de østlige løsninger. Dette skal dog holdes op imod de store og mere væsentlige påvirkninger en vest-løsning vil have på begge sider af jernbanen herunder ikke mindst boligområdet ved Korsevænget, der vil få en væsentlig højere og meget synlig banedæmning umiddelbart syd for deres boliger.

   

  Administrationen gør opmærksom på, at der ved både 0- og 0+-alternativet skal etableres et vendespor, der betyder, at banen mod Dagmarskolen skal udvides. Dette vil dog ikke direkte berøre skolens boldbaner. Banedanmark har derudover vurderet, at 0+-alternativet ikke er nok til at understøtte en øget trafik på banen på sigt, og at det derfor kan blive nødvendigt med udbyggelse af en udfletning på sigt.

   

  Administrationen vurderer på den baggrund, at en løsning øst for Ringsted vil være den mest skånsomme løsning for Ringsted og dens borgere som helhed – både i anlægs- og driftsfasen. Der er som udgangspunkt ikke meget forskel på de to linjeføringer øst for Ringsted. Den sydlige linjeføring vil dog kræve færre totalekspropriationer af boliger end den nordlige, der dog vil påvirke kulturmiljøet på Adamshøj Gods i højere grad.

   

  Ved realiseringen af ”time-modellen” er der som udgangspunkt ikke indlagt et stop på Ringsted Station. Dette vurderes ikke at harmonere med kommunens Vision og aktuelle planstrategi, der arbejder for, at Ringsted Kommune skal være erhvervsvenlig og en attraktiv bosætningskommune. Dette er derfor indarbejdet i forslaget til det politiske høringssvar.

   

  Derfor anbefaler administrationen, at det besluttes at anbefale Folketinget at arbejde videre med en løsning øst for Ringsted samt at arbejde for, at der kommer et stop for lyntogene i ”timemodellen” på Ringsted Station.

  Indstilling

  Direktionen indstiller:

  1. at Ringsted Kommune anbefaler Banedanmark at implementere en løsning øst for Ringsted.
  2. at Ringsted Kommune anbefaler Banedanmark, at der sikres et stop på Ringsted Station i forbindelse med implementeringen af ”time-modellen”.
  3. at bilag 2, (Høringssvar til miljøredegørelsen) fra Ringsted Kommune sendes til Banedanmark.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-12-2015

  Punktet ønskes behandlet i Økonomiudvalget og i Byrådet.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 29-12-2015

  Økonomiudalget behandlede udkast til høringssvar .

   

  Følgende ændringer til høringssvaret blev anbefalet godkendt:

   

  Andet afsnit ændres fra:

  Klima- og Miljøudvalget i Ringsted Kommune har på mødet den 17. december 2015 behandlet Miljøredegørelsen for projektet og har følgende bemærkninger:

   

  Til:

  Byrådet i Ringsted Kommune har på mødet den 29. december 2015 behandlet Miljøredegørelsen for projektet og har følgende bemærkninger:

   

  Konklusionen ændres fra:

  1. at en fremtidig udfletning ved Ringsted placeres øst for Ringsted,
  2. at togene i ”time-modellen” skal stoppe ved Ringsted Station.

   

  Til:

  1. at der ikke etableres en vestlig fly-over.
  2. at togene i ”time-modellen” skal stoppe ved Ringsted Station.
  3. at en udfletning placeres øst for Ringsted uanset om den er i niveau eller niveaufri, dvs. enten som ”0-alternativet”, ”0+-alternativet”, ”Øst løsningen-nord” eller ”Øst løsningen-syd”.

   

  Ej til stede: Torben Lollike