Du er her

Økonomiudvalget - 30-11-2015

Økonomiudvalget - 30-11-2015

Dato: Mandag den 30. november 2015 Tid: Kl. 17:00
Udvalg/Råd: Økonomiudvalget
Dokument: 132015.docx
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden for mødet den 30. november 2015

  SagsID/Sagsnummer: 14/330
  Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-11-2015

  Godkendt

   

  Ej til stede: Torben Lollike og Daniel Nørhave

 • Punkt 2 Personalegoder i Ringsted Kommune

  SagsID/Sagsnummer: 15/24607
  Sagen afgøres i: Økonomiudvalget
  bilag_1_personalegoder.pptx bilag_2._personalegoder.docx

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

   

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag lægges op til Økonomiudvalgets behandling af forslag fra HovedMED-udvalget (HMU) om principper for personalegoder i Ringsted Kommune.

  Beskrivelse af sagen

  10. juni 2013 vedtog Byrådet den nuværende personalepolitik. Det følger af personalepolitikken, at personalegoder aftales lokalt. Imidlertid må det konstateres, at der er meget store forskelle på, hvad der tilbydes af personalegoder på kommunens arbejdssteder, og der er ikke nødvendigvis tale om en systematisk tilgang, hvor personalegoder fremmer organisationens personalepolitiske mål om trivsel, sundhed, tilstedeværelse og fokus på kerneopgaven.

   

  Pr. 1. januar 2014 overgik Ringsted Kommune til en ny organisationsmodel, som indebar et langt stærkere fokus på tværgående opgaveløsning med borgeren/virksomheden i centrum. Sammen med et stigende behov for tæt økonomistyring, som gør at der skal prioriteres på tværs i organisationen, giver det anledning til overvejelse om at stille medarbejderne mere lige i fordelingen af personalegoder, end det tidligere har været tilfældet – samtidig med, at der bevares et lokalt råderum. Såvel ledere som medarbejdere i HMU oplever jævnligt at blive konfronteret med spørgsmål om retfærdigheden i, at nogle arbejdssteder har flere og bedre personalegoder end andre.

   

  Med denne sag lægges der ikke op til en besparelse, men til fastlæggelse af grundlæggende principper for personalegoder, således at de medvirker til at fremme Ringsted Kommunes personalepolitiske mål. Principperne for fejring af jubilæer foreslås ikke ændret.

   

  Den traditionelle tildeling af personalegoder er desuden på en række områder overhalet af overenskomster og lovgivning om eksempelvis omsorgsdage, som den ansatte har til barnets fyldte 7. år. Ved en korrekt udnyttelse af lovens muligheder for at indgå en aftale jf. § 56 i lov om sygedagpenge, kan en arbejdsplads modtage refusion fra bopælskommunen for udgifter til medarbejdere, som har særlige behov for fravær i forbindelse med egen alvorlige sygdom, og hvis det drejer sig om børns alvorlige sygdom kan indgås en aftale jf. § 42 i lov om social service. I dag gives der i en række tilfælde blot fri uden indgåelse af aftaler, hvorved arbejdsstedet belastes unødigt, hvilket også kan være en psykisk belastning for den ansatte.

   

  På den baggrund har HMU udarbejdet et forslag til et nyt koncept, som er i sammenhæng med de personalepolitiske mål og stiller medarbejderne rimeligt lige uden at fratage muligheden for lokale tilpasninger.

   

  Konceptet bygger på, at opdele personalegoder i fem grupper:

   

  A. Personalegoder og rettigheder der fremgår af overenskomster eller lovgivning – betales af arbejdsgiveren

  B. Personalegoder der understøtter de personalepolitiske mål og betales af arbejdspladsen

  C. Personalegoder der er vigtige for den enkelte, men ikke vedrører arbejdspladsen. Arbejdsgiver accepterer, at der kan afspadseres eller gives fri uden løn. Aftales i HMU.

  D. Personalegoder som aftales lokalt og understøtter specifikke lokale mål. Betales af arbejdsgiveren lokalt og aftales i det lokale MED-udvalg (LMU) eller CenterMED-udvalg (CMU) ud fra en bruttoliste vedtaget i HMU.

  X.   Emner der ikke kan komme på tale som lokale personalegoder i Ringsted Kommune.

   

  Aftalen træder i kraft 1. januar 2016, og evalueres i hele organisationen primo 2017.

   

  Bilag 1 viser en oversigt over kategorierne. Bilag 2 angiver mere specifikt, hvad der er indeholdt i kategorierne, men er dog ikke fuldstændig udtømmende.

  Høring

  Forslaget er udarbejdet af HMU.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Direktionen vurderer, at det foreslåede koncept for personalegoder vil medvirke til at fremme opnåelsen af organisationens personalepolitiske mål. Men netop fordi der i dag er meget store forskelle på udmøntningen af personalegoder, vil der være arbejdssteder, som kan opleve forslaget som tab af vel-erhvervede rettigheder.

   

  Specielt forhold vedrørende rutinemæssige konsultationer hos læge og tandlæge kan give anledning til debat. Tankegangen i forslaget er, at besøg af rent rutinemæssig karakter kan planlægges i god tid, og derfor ikke behøver at betyde fravær fra arbejdspladsen, og således bør håndteres uden for arbejdstiden, eller ved at den ansatte afspadserer eller på anden måde selv betaler for fraværet. Derimod er akutte konsultationer og egentlige behandlinger at sammenligne med sygdom og dermed blandt de forhold, som arbejdsgiveren betaler. En mere konsekvent brug af de såkaldte § 56 og § 42 – aftaler vil skabe bedre forhold for såvel arbejdspladsen som den ansatte.

   

  Der kan senere vise sig behov for at tage stilling til andre personalegoder end de i bilag 2 nævnte, hvorfor det vurderes hensigtsmæssigt, at direktionen kan træffe beslutning herom efter drøftelse i HMU.

   

  Direktionen vil sammen med HMU iværksætte en informationskampagne med fokus på disse aftaler, hvis forslaget vedtages.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

   

  1. at konceptet for personalegoder godkendes
  2. at direktionen fremover kan ændre på de enkelte elementer indenfor kategorierne efter drøftelse i HMU

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-11-2015

  Godkendt efter afstemning med bemærkningen om at der efterfølgende forelægges en sag om fejring af jubilæer indenfor de eksisterende økonomiske rammer.

   

  V
  Henrik Hvidesten (hjhehv) V

  A
  Sadik Topcu (hjsato) A

  V
  Klaus Hansen (hjkh) V

  A
  Lisbeth Andersen (hjlika) A

  O
  Per Nørhave (hjpen) O

  O
  Daniel Nørhave (hjdan) O

  F
  Britta Nielsen (hjbrni) F

  B
  Torben Lollike (tlo) B

  C
  Finn Andersen (hjfian) C

  For

   x

   x

   x

   x

  Ej til stede

  Imod

  Undlod

   x

   x

   

  Ej til stede: Torben Lollike

 • Punkt 3 Orientering om status på organisationsudviklingsprojekter i Teknik- og Miljøcenteret og Vej- og Ejendomscenteret

  SagsID/Sagsnummer: 15/27581
  Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  x

  Indstilling

  Beslutning

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Siden ansættelse af nye centerchefer tidligere på året har begge de tekniske centre i Ringsted Kommune indledt en omfattende organisationsudvikling. Sagen forelægges med henblik på at orientere om udviklingen på baggrund af beslutning i Økonomiudvalget på møde den 3. november 2014, hvor udvalget anmoder om, at der i efteråret 2015 forelægges en orientering om udviklingen på de tekniske områder.

  Beskrivelse af sagen

  De tekniske centre har gennem længere tid været udfordret på en lang række områder relateret til organisation, ledelse, sammenhæng mellem opgaver og ressourcer mv. På den baggrund er der i løbet af 2015 igangsat organisationsudviklingsprojekter i begge centre med de nye centerchefer i spidsen. Projekterne skal bl.a. genopbygge centrene via etablering af en klar mission og vision, afklaring af roller og ansvar samt sætte fokus på at udvikle afstemte procedurer og kvalitetsniveauer i opgaveløsningen – alt sammen med fokus på at udmønte og realisere Byrådets vision for Ringsted Kommune.  Udviklingsprojekterne skal samtidig sikre en de facto implementering af kommunens centerstruktur i de tekniske centre. Der er entreret med relevante proceskonsulenter til opgaven med erfaring fra lignende projekter i andre kommuner.

  Alle medarbejdere i de tekniske centre har været intenst involveret i udviklingsprojekterne, ligesom der har været løbende dialog og retningsafstemning med referencedirektøren for området. Udviklingsforløbene har bl.a. fokus på følgende delelementer:

  · Organisationsudviklingsmæssige fokusområder

  · Eksterne interessenters forventninger

  · Kerneopgaver og kerneprocesser

  · Kvalitets- og serviceniveauer

  · Organisations- og ledelsesstruktur

  · Værdier, holdning og adfærd

  · Snit- og samarbejdsflader til andre centre/enheder

  · Udarbejdelse af fremadrettede st rategiplaner.

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det vurderes, at de igangsatte organisationsudviklingsprojekter er afgørende redskaber frem mod at sikre stabilitet, kvalitet og effektivitet i de løbende leverancer fra de tekniske centre.

   

  Det vurderes endvidere, at udviklingsprojekterne vil understøtte et godt arbejdsmiljø i centrene.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orient eringen tages til efterretning.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-11-2015

  Taget til efterretning

   

  Ej til stede: Torben Lollike

 • Punkt 4 Valg af forsikringer(Lukket)

  SagsID/Sagsnummer: 14/21304
  Sagen afgøres i: Økonomiudvalget
 • Punkt 5 Udbudsplan 2016

  SagsID/Sagsnummer: 15/27094
  Sagen afgøres i: Byrådet
  udbudsplan_2016.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Som en del af Ringsted Kommunes Udbuds- og indkøbspolitik, udarbejdes der hvert år en plan for hvilke områder som skal konkurrenceudsættes i det kommende år.

  Udbudsplanen fremlægges inden årets start til politisk behandling.  

  Beskrivelse af sagen

  Forslag til udbudsplan for 2016, bilag 1, er dannet ud fra en lang række af parametre: Genudbud af aftaler som er løbet ud, nye udbud fra FUS, nye udbud fra SKI samt ikke mindst ønsker til udbud fra hele Ringsted og Sorø Kommunes organisationer.

   

  Udbudsplanen for 2016 indeholder flere udbud end tidligere, særligt fordi at genudbud og gentegning af aftaler fylder meget.

   

  Udbudstyperne er meget forskellige og som udgangspunkt benyttes fælles aftaler når det er praktisk muligt i henhold til et økonomisk og ressourcemæssigt hensyn. Følgende typer udbud benyttes:

  • Eget udbud (EU udbud)
  • Annonceret udbud (Eget udbud som ligger under EU´s udbudsgrænse)
  • Samhandelsaftale (Aftaleområder der dækkes gennem aftaler med flere leverandører) Bruges også på områder hvor udbud endnu ikke er en del af udbudsplanen)
  • FUS udbud (Udbud der gennemføres i samarbejde med Region Sjælland kommuner)
  • SKI udbud (Udbud der gennemføres af SKI)
  • FM udbud (Udbud der gennemføres af Moderniseringsstyrelsen/Finansministeriet)

  Der er ikke lavet gevinstberegninger forud for at et udbudsområde kommer på udbudsplanen. Når udbudsarbejdet igangsættes, laves en egentlige beregning for det pågældende område. Viser det sig at det ikke er økonomisk rentabelt at gennemføre udbuddet, vil der på fremlæggelse af status, blive foreslået en ændring eller aflysning.

   

  Udbudsplanen for 2016 fremlægges med status hvert kvartal for Økonomiudvalget. På statussagerne i 2016, vil der for hvert udbud der gennemføres, blive redegjort for den økonomiske effekt samt for hvilke CSR tiltag (Corporate Social Responsibility), der er foretaget i forbindelse med det enkelte udbud.

   

  På bygge og anlægsområdet, forelægges CSR initiativer i forbindelse med sagsbehandlingen af det enkelte anlægsprojekt.

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssig konsekvens.

  Vurdering

  Med den fremlagte udbudsplan, forventes de politiske mål for besparelserne på Ældreområdet vedr. personlig pleje og praktisk hjælp samt madindkøb være mulige at hente i de i budget 2016 planlagte effektiviseringer. Det er nødvendigt at foretage dette udbud som et EU udbud. Tilsvarende er der prioriteret udbud i forhold til politiske beslutninger i Sorø Kommune.

   

  Der er tale om en omfattende udbudsplan, herunder som følge af de mange genudbud. Der er ikke ressourcemæssig mulighed for at tilføje yderligere nye udbud, medmindre der sker en tidsmæssig omprioritering af nogle af de udbud der fremgår af udbudsplanen.  

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at udbudsplan for 2016 godkendes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-11-2015

  Udsættes til næste møde.

   

  Ej til stede: Torben Lollike

 • Punkt 6 Indgåelse af markedsføringsaftaler med TMS Ringsted og Benløse Floorball Club 2016-2018

  SagsID/Sagsnummer: 15/27407
  Sagen afgøres i: Økonomiudvalget
  aftale_om_markedsfoering_ml._ringsted_kommune_og_benloese_floorball_club.docx aftale_om_markedsfoering_ml._ringsted_kommune_og_tms.docx

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Økonomiudvalget besluttede den 2. november 2015, at der skulle indgås tre-årige markedsføringsaftaler mellem kommunen og helholdsvis TMS Ringsted og Benløse Floorball Club. Markedsføringsaftalerne forelægges nu til politisk drøftelse .

  Beskrivelse af sagen

  Administrationen har i samarbejde med TMS Ringsted og Benløse Floo rball Club udarbejdet oplæg til markedsføringsaftaler mellem kommunen og de to klubber. TMS Ringsted og Benløse Floorball Club har begge tiltrådt de foreliggende aftaler.

   

  Fælles for de to aftaler er det, at aftalegrundlaget tager afsæt i, at

   

  • Ringsted Kommune markedsføres i forlængelse af kommunens markedsføringspolitik og vision og markedsføringen af Ringsted Kommune skal ske ud fra city brandet ”Ringsted – Midt i mulighederne”
  • Der gennemføres aktiviteter, der giver Ringsted Kommune væsentlig eksponering i regionale og landsdækkende medier samt giver mulighed for lokal og regional publikumsmæssig oplevelse på højt professionelt niveau
  • Der udvikles et samarbejde mellem parterne, som bredt set giver begge parter fordele fx ved brug af udøvere i forbindelse med repræsentation, inspiration for unge samt andre opgaver af markedsføringsmæssig værdi

   

  Markedsføringsaftalen med TMS Ringsted (bilag 1) er på kr. 300.000 om året i perioden 2016-2018 og indeholder konkret:

   

  • Eksponering af Ringsted Kommune på bryst af alle trøjer hos
   • Herre 1. division
   • Dame 1. division
   • Ungdom U14-U18
  • Eksponering af Ringsted Kommune på/i:
   • Bander
   • Kampprogram
   • Sponsortavle
   • Reklamevæg ved pressearrangementer
   • TMS Ringsteds hjemmeside
  • TMS Ringsted forpligter sig i øvrigt til, at Ringsted Kommunes logo tydeligt anføres i alle trykte programmer, annoncer, reklamer, plakater og lignende
  • TMS Ringsted forpligter sig til uden beregning og efter nærmere aftale, at spillere, trænere eller ledere deltager i mindst tre særlige arrangementer eller events om året arrangeret af Ringsted Kommune i forhold til kommunens profilering

   

  Markedsføringsaftalen med Benløse Floorball Club (bilag 2) er på kr. 75.000 om året i perioden 2016-2018 og indeholder konkret:

   

  • Eksponering på spilletøj
  • Reklame til ligakampe, herrer
  • Gulvreklamer ligakampe, herrer
  • Bandereklamer
  • Sponsorvæg
  • Live streaming
  • Synlighed i byrummet

   

  I begge kontrakter er der indføjet mulighed for genforhandling ved op- og nedrykning.

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at markedsføringsaftalerne med TMS Ringsted og Benløse Floorball Club understøtter kommunens markedsføringspolitik samt at Ringsted Kommune vil opnå god synlighed via markedsføringsaftalerne.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at markedsføringsaftalerne for 2016-2018 med TMS Ringsted og Benløse Floorball Club godkendes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-11-2015

  Godkendt

   

  Ej til stede: Torben Lollike

 • Punkt 7 Handlingsplan for kommunikation og borgerinddragelse 2016

  SagsID/Sagsnummer: 14/2207
  Sagen afgøres i: Økonomiudvalget
  handlingsplan_kommunikation_og_borgerinddragelse_2016.docx_-_handlingsplan_kommunikation_og_borgerinddragelse_2016.docx.docx strategi_for_kommunal_facebook-side.docx

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Med denne sag fremlægges handlingsplan på området kommunikation og borgerinddragelse for 2016 til drøftelse.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet vedtog en ny kommunikations- og borgerinddragelsespolitik for Ringsted Kommune i november 2014. På økonomiudvalgets dagsorden dags dato er der desuden en sag med tilgang til betjening og inddragelse i Ringsted Kommune, hvor strategien for borgerinddragelsesområdet er udfoldet. Dette danner baggrund for handlingsplanen for kommunikation og borgerinddragelse, der er vedlagt som bilag 1.

   

  Som en del af handlingsplanen for 2016 lægges der desuden op til, at Ringsted Kommune etablerer en Facebook-side i 2016 samt at fokus på kommunens inddragelsesaktiviteter styrkes med en ændring af dagsordensskabelonen for de politiske møder.

   

  I de to foregående år har der været et stærkt fokus på at få udviklet en ny samlet kommunikationsplatform for Ringsted Kommune indeholdende nyt design, ny hjemmeside og nyt intranet. På dette grundlag vil der i 2016 være et yderligere og forstærket fokus på gennemførelse af konkrete kommunikationsaktiviteter særligt omkring de udlagte spor i visionen samt overordnede projekter som eksempelvis Ringsted Oplevelsessti, Torveprojektet, Unicef By 2016 mv.

   

  Indsatsen i forhold til hhv. kommunikationsområdet og borgerinddragelsesområdet kan deles op på tre niveauer, hvor der arbejdes med hhv. 1) nye, strategiske tiltag, 2) udvikling af kultur og værktøjer i og for organisationen samt 3) konkrete hovedaktiviteter. Indhold og aktivitetsmål for disse er udfoldet i handlingsplanen i bilaget.

   

  I 2016 kan de overordnede initiativer i handlingsplanen derfor anskues på denne måde:

   

  Borgerinddragelse

  Kommunikation

  Strategisk

  Etablering af budgetpulje til inddragelsestiltag

  Samtænkning af digital kommunikation – hjemmeside, sociale medier, selvbetjening mm.

  Kultur & Værktøjer

  Etablering af borgerinddragelseskorps

  Drøftelse af inddragelsestiltag i samtlige CMU’ere

  Ændring af dagsordensskabelon, så ”høring” formuleres som ”inddragelse & høring”

  Etablering af internt kommunikationsnetværk

  Kurser

  - Design

  - Pressehåndtering

  - Kommunikationsplanlægning

  - Skriv godt

  Hovedaktiviteter

  Udpeges og gennemføres centervis/projektvis som anvist i borgerinddragelsesstrategien

  Ekstern kommunikation

  - Lancering af Facebook-side

  - Lancering af Linked In-side

  - Formidling af Unicef By 2016

  Intern kommunikation

  - Optimering af Midtpunktet

  En række institutioner og aktiviteter – herunder Ringsted Bibliotek og Borgerservice, Ringsted Musik- og Kulturskole samt Sommer i Ringsted – anvender i dag Facebook i kommunikationen med brugere og borgere. Med handlingsplanen foreslås en kommunal Facebook-side og vedlagt denne sag er derfor en uddybet strategi for Ringsted Kommunes Facebookside (bilag 2), der forventes åbnet den 18. januar 2016.

   

  Med denne sag anbefales det også, at kommunens dagsordensskabelon ændres, så ”høring” formuleres som ”inddragelse & høring”. Formålet med dette er, at sætte fokus på og generere oplæg til politisk stillingtag til inddragelsesaktiviteter i konkrete sager og projekter efter den såkaldte medbestemmelsestrappe, som er formuleret i kommunens borgerinddragelsesstrategi.

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at der med de fremlagte initiativer og handlinger på såvel strategisk, kulturelt som operativt niveau vil udvikles færdigheder og gennemføres aktiviteter, som vil fremme Ringsted Kommunes kommunikation og inddragelsesaktiviteter og at dette sker i overensstemmelse med den vedtagne kommunikations- og borgerinddragelsespolitik.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,  

   

  1. at handlingsplanen for kommunikation og borgerinddragelse for 2016 (bilag 1) godkendes

  2. at Ringsted Kommune etablerer Facebook-side i 2016

  3. at d agsordensskabelon ændres, så ”høring” formuleres som ”inddragelse & høring”

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-11-2015

  Godkendt med bemærkning om vedrørende etablering af en Facebook-side, at det ikke er et formål i sig selv at skabe et bedre omdømme, men et formål om at skabe nem og hurtig adgang til kommunen, samt god og troværdig dialog med borgerne.

   

  Ej til stede: Torben Lollike

 • Punkt 8 Årets tema for 2016 til uddeling af midler fra Temaudviklingspuljen

  SagsID/Sagsnummer: 10/25663
  Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet har i 2016 afsat udviklingsmidler til landområderne under ”Temaudviklingspuljen”. Midlerne uddeles i henhold til et tema godkendt af Økonomiudvalget. Økonomiudvalget skal tage stilling til, om temaet for ”Temaudviklingspuljen” kan videreføres fra 2015 til 2016.

  Beskrivelse af sagen

  Administrationen foreslår, at der kan søges om udviklingsmidler til følgende tema:

  • Aktiviteter, projekter og udviklingsplaner til etablering, udvikling, opretholdelse og styrkelse af landområdernes foreninger, organisationer, institutioner, interessegrupper og borgernetværk, både internt og på tværs af landområder. Med fokus på livskvalitet på landet skal udviklingsmidlerne bidrage til at styrke det lokale engagement og initiativ samt de værdier, ressourcer og identiteter, der er knyttet til at bo på landet.
  • Der kan ikke søges midler til drifts- og anlægsopgaver, større inventar, gaver og forplejning samt udgifter til afholdelse af fester.

  Administrationen foreslår, at temaet fra 2015 videreføres i 2016.

   

  Administrationen oplyser:

  Byrådet har på budget 2016 afsat 174.317 kr. til udviklingsmidler til landområderne. Dette er en forøgelse på 25.000 kr. i forhold til 2015.

   

  Administrationen kan kræve dokumentation efter et arrangement, hvortil der er bevilget midler.

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  I ngen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at det foreslåede tema åbner mulighed for at tilgodese en lang række initiativer, der gavner landområderne. Administrationen kan derfor anbefale, at temaet godkendes.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at temaet for tildeling af udviklingsmidler til landområderne for 2016 godkendes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-11-2015

  Godkendt

   

  Ej til stede: Torben Lollike

 • Punkt 9 Sneslev Sogneforening søger midler fra Temaudviklingspuljen

  SagsID/Sagsnummer: 10/25663
  Sagen afgøres i: Økonomiudvalget
  bilag_1_ansoegningsskema_-_sneslev_bogen.pdf.pdf bilag_2_bilag_til_ansoegning_om_sneslev_bogen.docx.docx

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Sneslev Sogneforening søger om midler fra Temaudviklingspuljen på i alt 33.835 kr. til ”Sneslev bogen”.

   

  Økonomiudvalget bedes tage stilling til, om det ansøgte kan imødekommes.

  Beskrivelse af sagen

  Sneslev Sogneforening søger om midler fra Temaudviklingspuljen til gennemførelse af et projekt ”Sneslev bogen”.

  Formålet med ansøgningen er, at sognets beboere kan få en fællesviden om det sogn, som de bor i. Projektet har nedsat en styregruppe, som skal sikre, at bogen er med til at bygge bro mellem ”indfødte” sognebørn og tilflyttere.

   

  Ansøgningen udgør i alt 33.835 kr. Landsbyforums bestyrelse anbefaler, at der bevilges det fulde beløb til udarbejdelse af Sneslev bogen.

  Baggrund og formål med ansøgningen samt budget er nærmere beskrevet i vedlagte bilag 1 og bilag 2.

   

  Oprindeligt er ansøgningen stillet til ”Helhedsplanpuljen” som det ses af bilag 1. Landsbyforum og Sneslev Sogneforening har dog ved nærmere eftertanke vurderet, at ansøgningen rettelig hører hjemme under ”Temaudviklingspuljen”.

  Udgiften søges afholdt af midler afsat på konto for Landdistriktsudvikling.

  Restsummen udgør før bevilling 62.759 kr. afhængig af rækkefølgen af andre bevillinger på samme møde.

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  I ngen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Udviklingsmidlerne fordeles på baggrund af et tema, som vælges for hvert år.

  Dette års tema er: ”Aktiviteter, projekter og udviklingsplaner til etablering, udvikling, opretholdelse og styrkelse af landområdernes foreninger, organisationer, institutioner, interessegrupper og borgernetværk, både internt og på tværs af landområder. Med fokus på livskvalitet på landet skal udviklingsmidlerne bidrage til at styrke det lokale engagement og initiativ samt de værdier, ressourcer og identiteter, der er knyttet til at bo på landet”.

  Administrationen vurderer, at ansøgningen falder indenfor årets tema.

  Ansøgningen har været behandlet i Landsbyforums bestyrelse, der anbefaler, at ansøgningen imødekommes.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at ansøgningen på i alt 33.835 kr. godkendes
  2. at der fremsendes dokumentation for afholdte udgifter.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-11-2015

  Godkendt

   

  Ej til stede: Torben Lollike

 • Punkt 10 Landsbyforum søger midler fra Temaudviklingspuljen

  SagsID/Sagsnummer: 10/25663
  Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Landsbyforum søger om midler fra Temaudviklingspuljen på i alt 12.000 kr. til afholdelse af administrationsudgifter.

   

  Økonomiudvalget bedes tage stilling til om det ansøgte kan imødekommes.

  Beskrivelse af sagen

  Landsbyforum søger om midler fra Temaudviklingspuljen til afholdelse af administrationsudgifter for 2015.

   

  Ansøgningen udgør i alt 12.000 kr.

  Udgiften søges afholdt af midler afsat på konto for Landdistriktsudvikling - Temaudviklingspuljen.

  Restsummen udgør før bevilling 74.759 kr. afhængig af rækkefølgen af andre bevillinger på samme møde.

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  I ngen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Landsbyforum udfører et stort og uegennyttigt arbejde for udvikling af landdistrikterne i Ringsted Kommune.

   

  I forbindelse med arbejdet er der naturligt en række udgifter til møder, kontormaterialer, telefon, internet, kopiering osv.

   

  Udviklingsmidlerne fordeles på baggrund af et tema, som vælges for hvert år.

  Dette års tema er: ”Aktiviteter, projekter og udviklingsplaner til etablering, udvikling, opretholdelse og styrkelse af landområdernes foreninger, organisationer, institutioner, interessegrupper og borgernetværk, både internt og på tværs af landområder. Med fokus på livskvalitet på landet skal udviklingsmidlerne bidrage til at styrke det lokale engagement og initiativ samt de værdier, ressourcer og identiteter, der er knyttet til at bo på landet”.

  Administrationen vurderer, at ansøgningen falder indenfor årets tema.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at ansøgningen på i alt 12.000 kr. til afholdelse af administrationsudgifter i 2015 godkendes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-11-2015

  Godkendt

   

  Ej til stede: Torben Lollike

 • Punkt 11 Budgetrapport for 3. kvartal 2015 (ALLE)

  SagsID/Sagsnummer: 15/25060
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_rapportdelen_af_budgetrapport_pr._30._september.docx.docx bilag_2_-_specifikationer.pdf.pdf bilag_3_-_forslag_til_budgetomplaceringer.docx.docx bilag_4_-_koeb_og_salg_byudviklingsfond_-_perioden_1._januar_2012_-_30._september_2015.pdf.pdf bilag_5_-_anlaegsoversigt_3._kvartal_2015.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Der fremlægges budget rapport for 3. kvartal 2015.

  Beskrivelse af sagen

  Ved halvårsregnskabet stod Ringsted Kommune overfor store økonomiske udfordringer, som blandt andet skyldtes væsentlige forventede merforbrug på en række udgiftsområder. Hele kommunen har i perioden siden halvårsregnskabet arbejdet på at mindske det samlede merforbrug på den skattefinansierede drift. Der blev i forlængelse af halvårsregnskabet fremlagt forslag til områder, der kunne medvirke til at forbedre resultatet for 2015 på såvel drift som anlæg, og enkelte områders budgetter blev udvidet.

   

  De fleste områder har formået at mindske forventningerne til hele årets forbrug siden halvårsregnskabet. Dog har området for Børn og Unge under Børne- og Undervisningsudvalget, udviklet sig yderligere negativt siden halvårsregnskabet. Denne udvikling er bekymrende på den korte såvel som længere bane. De initiativer, der er igangsat på området forventes at få effekt på den længere bane, men det bliver nødvendigt med skarpt fokus på området helt indtil effekten indfinder sig. Samtidig må det forventes, at det i en periode vil være svært at opnå budgetoverholdelse.

   

  Budgetrapporten med bemærkninger til alle væsentlige forventede afvigelser fremgår af bilag 1. I bilag 2 findes kvartalsopfølgningens tal og i bilag 3 findes detaljer om de budgetændringer, der indstilles godkendt i forbindelse med sagen. Budgetrapporten er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 30. september 2015 og de seneste forventninger til forbruget i resten af 2015.

   

  I tabellen nedenfor vises en opgørelse af kommunens resultat af ordinær drift.

  Hele 1.000 kr.

  Korrigeret budget 2015

  Forbrug
  Jan.-Sep.
  2015

  Forbrugs-pct. pr. 30.09.15

  Forventet afvigelse ved halvår

  Forventet
  regnskab 2015 pr. 30/9

  Forventet afv.
  Regnskab 2015 pr. 30/9

  Forv.
  afv.pct.

  1 Indtægter

  -2.060.753

  -1.585.685

  77%

  21.989

  -2.077.422

  16.669

  1%

  2 Skattefinansieret drift

  1.955.595

  1.460.649

  75%

  -47.647

  1.980.364

  -24.769

  -1%

   Økonomiudvalget

  240.997

  164.939

  68%

  7.406

  230.570

  10.427

  4%

   Klima- og Miljøudvalget

  71.861

  48.211

  67%

  573

  71.089

  772

  1%

   Plan- og Boligudvalget

  53.608

  44.913

  84%

  -1.058

  53.737

  -129

  0%

   Børne- og Undervisningsudvalget

  543.937

  425.215

  78%

  -16.236

  556.299

  -12.363

  -2%

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

  788.215

  570.557

  72%

  -31.957

  808.520

  -20.305

  -3%

   Ældre- og Genoptræningsudvalget

  204.485

  167.401

  82%

  -6.729

  208.614

  -4.129

  -2%

   Kultur- og Trivselsudvalget

  52.493

  39.414

  75%

  354

  51.535

  958

  2%

  3 Renter

  12.683

  5.848

  46%

  5.260

  7.537

  5.146

  41%

  Resultat af ordinær drift 1+2+3

  -92.475

  -119.189

  -

  -20.398

  -89.520

  -2.955

  -3%

  Indtægterne er gået fra et mindreforbrug på 22,0 mio. kr. ved halvårsregnskabet til 16,7 mio. kr. pr. 30. september. Dette skyldes de beløb, der ved Byrådets behandling af halvårsregnskabet, blev besluttet udmøntet til driften.

   

  Økonomiudvalget er der sket en forbedring på 3,0 mio. kr., så der nu ventes mindreforbrug på i alt 10,4 mio. kr. Det er særligt under centrenes administration, der er sket en positiv udvikling siden halvårsregnskabet.

   

  Klima- og Miljøudvalget er forbedret med 0,2 mio. kr. så der nu ventes mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

   

  Plan- og Boligudvalget er forbedret med ca. 1 mio. kr. hvilket skyldes tilførsel af budget til håndtering af betaling på kommunale garantier vedr. konkurs i et ejendomsselskab.

   

  Børne- og Undervisningsudvalgets område er sket en samlet forbedring på 3,9 mio. kr. selvom området siden halvårsregnskabet har fået tilført budget på 7,2 mio. kr. til budgettet for Vidtgående specialtilbud. På skoleområdet, der fik budgettilførslen på 7,2 mio. kr. er sket en forbedring på 4,3 mio. kr. siden halvårsregnskabet. På budgettet for fripladser og søskenderabat er forventningen imidlertid forværret med 3,6 mio. kr.

   

  På dagtilbudsområdet er sket en yderligere forbedring på 2,8 mio. kr. i takt med at børnetallet fortsætter med at falde. Det samlede mindreforbrug ventes at blive 14,4 mio. kr.

   

  På området børn og unge er sket en yderligere forværring af merforbruget på 3,2 mio. kr. så der nu ventes merforbrug på 16,6 mio. kr. Der er sket yderligere 11 anbringelser siden halvårsregnskabet, hvilket medfører store udgifter. Desuden er der en afledt effekt på undervisning på opholdssteder og Vidtgående specialundervisning for anbragte.

  Der er identificeret følgende indsatsområder, der skal bidrage til at få merudgifterne under kontrol i 2016:

  1. Genforhandling af kontrakter, herunder sikring af et ensartet betalingsniveau til de samme leverandører på tværs i kommunen

  2. Opmærksomhed på ensartet serviceniveau vedr. refusion af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

  3. Genforhandling af kontrakter i fht. aflønning for transport

  4. Øget brug af interne tilbud i forhold til dagbehandling, familiebehandling og forældrekompetenceundersøgelser

   

  Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område er der sket en forbedring på 11,7 mio. kr. hvoraf de 5,7 mio. kr. er budgettilførsler i forbindelse med Byrådets behandling af halvårsregnskabet.

   

  På sundhedsområdet er der sket en forbedring med 5,4 mio. kr. hvoraf de 4 mio. kr. er budgettilførsel til den aktivitetsbestemte medfinansiering i forbindelse med halvårsregnskabet. Det forventede forbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering er sænket med ca. 1 mio. kr. siden halvårsregnskabet fordi juli måned blev billigere end ventet. Fra august ser det igen ud som resten af året med højere forbrug end 2014.

   

  På området for handicap, social og psykiatri forventes der merforbrug på 3,7 mio. kr. hvilket er en forværring på 0,7 mio. kr. siden halvårsregnskabet. Det dækker primært over en forventet stigning på hjælperordninger og på kvindekrisecentre og forsorgshjem.

   

  På ungeområdet er forventningen uændret, hvilket dækker over en forøget sagsmængde for de unge under 18 år, hvor der ellers historisk har været mindreforbrug. Der ses nu merforbrug både for de unge under 18 år og de unge over 18 år.

   

  På beskæftigelsesområdet ses en forbedring af det forventede resultat for hele året på ca. 7,0 mio. kr. hvilket primært skyldes en generel forbedret udvikling i ledigheden. Bl.a. blev effekten af afskedigelsesrunden på Danish Crown mindre end først forventet hvilket også er tilfældet for brugen af løntilskud for a-dagpengemodtagere og kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. 

   

  Ældre- og Genoptræningsudvalgets område ses en forbedring på 2,6 mio. kr. siden halvårsregnskabet, hvilket primært skyldes en positiv udvikling på den aktivitetsbaserede budgetramme og i hjemmeplejen. Der ventes fortsat et merforbrug på 4,1 mio. kr.

   

  For Kultur- og Trivselsudvalget forventes samlet set en forbedring på 0,6 mio. kr. siden halvårsregnskabet, hvilket dækker over små forbedringer på flere forskellige bevillinger.

   

  En nærmere gennemgang af tallene kan findes i Bilag 1 og de øvrige bilag.

   

  Serviceudgifter

  Serviceudgifterne i 2015 forventes at udgøre 1.435,7 mio. kr., hvilket vil sige, at Ringsted Kommune ventes at overskride sin del af serviceudgiftsrammen, (1.433,5 mio. kr.) med 2,2 mio. kr. I halvårsregnskabet var forventningen en overholdelse af serviceudgiftsrammen med en margin på 4,1 mio. kr. Desværre var der ved halvårsregnskabet indsneget sig en fejl i beregningen af kommunens serviceudgifter, hvor en post var talt med to gange, så det korrekte tal ved halvåret var en overskridelse af serviceudgiftsrammen på 0,3 mio. kr.

   

  Da forbedringen af det forventede regnskab sker mest på overførselsudgifterne, bidrager det til at serviceudgiftsrammen kommer under pres.

   

  Hvis kommunerne samlet set overskrider serviceudgiftsrammen, sanktioneres dette i form af tilbageholdelse af en del af bloktilskuddet. Som udgangspunkt er sanktionerne kollektive, men sanktionerne kan blive delvist individuelle, såfremt det vurderes, at kommunen ikke har udvist passende økonomisk ansvarlighed.

   

  Budgetomplaceringer m.v.

  Der henstår fortsat puljer på budgettet for indtægter, som kan tilføres de budgetter, der har størst behov herfor.

   

  Det foreslås, at disse puljer udmøntes som beskrevet nedenfor.

   

  Udmøntning af pulje til Børn og Unge: Den afsatte pulje i budgetlægningen for 2015 til håndtering af evt. negativ udvikling på arbejdsmarkedsområdet på 12,5 mio. kr. foreslås udmøntet på området for udsatte børn og unge, der har massive udfordringer i 2015. Der er forventning om et samlet merforbrug på området for udsatte børn fordelt på hhv. Børne- og Undervisningsudvalget med 16,8 mio. kr. og på Social- og Arbejdsmarkedsudvalget med 5,7 mio. kr.  Udmøntningen af puljen sker forholdsmæssigt i forhold til det forventede merforbrug pr. 30. september på hhv. budgetområdet under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget.

   

  Udmøntning af regulering for lavere lønudvikling: I forbindelse med behandlingen af 1. kvartalsrapport 2015 blev alle lønbudgetter reguleret for at tage højde for den lavere end ventede lønudvikling. Der blev reguleret for i alt 5,4 mio. kr. Det var på daværende tidspunkt forventet, at dette beløb skulle afleveres til staten i en midtvejsregulering. Dette blev ikke tilfældet. Desuden blev det i den indgåede kommuneaftale aftalt, at kommunerne frasiger sig midtvejsreguleringen på arbejdsmarkedsområdet på ca. 5,5 mio. kr. For at kompensere arbejdsmarkedsområdet for de fortsatte udfordringer i forhold til fleksjobbere og flygtninge foreslås reguleringen af lønbudgetterne udmøntet til arbejdsmarkedsområdet.

   

  I bilag 3 fremgår ovenstående budgetudmøntninger sammen med rettelse af en omplacering, der blev godkendt sidste budgetrapport. Der er tale om flytning af budget til håndtering af drift af udendørsarealer ved sportscentret, der ved en fejl blev beskrevet som en flytning af budget til Ejendomscentret under Plan- og Boligudvalget, men som skulle have været flyttet til Vej og Park under Klima- og Miljøudvalget.

  Vurdering

  Det vurderes, at kvartalsopfølgningen viser en forbedring af det forventede resultat på en række områder. Andre områder – ikke mindst Skoleområdet og Børne- og Ungeområdet – er dog fortsat ikke i en positiv udvikling og de initiativer, der tages for at rette op på udviklingen bør følges nøje.

   

  Også de områder, hvor udefrakommende hændelser har stor virkning på økonomien – navnlig den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsudgifter og arbejdsmarkedsområdet – bør følges nøje.

   

  Det vurderes endvidere at den hyppigere opfølgning på økonomi har været gavnlig og bør fortsætte.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at budgetrapporten for 3. kvartal 2015 godkendes
  2. at de i bilag 3 nærmere beskrevne budgetændringer godkendes

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 16-11-2015

  Ad 1: Anbefales godkendt

  Ad 2: Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Per Flor, Rikke Hedegaard, Kisser Franciska Lehnert

  Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 17-11-2015

  1) Anbefales godkendt.

  2) Anbefales godkendt.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-11-2015

  Taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Daniel Nørhave

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-11-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Johnny Dahlgaard og Jan Jakobsen

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 23-11-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-11-2015

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Torben Lollike

 • Punkt 12 Budgetomplacering af § 32 midler - Serviceloven fra Børne- og Familieområdet til dagtilbudsområdet (BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 15/18948
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I bestræbelserne på at skabe en mere sammenhængende og fleksibel inklusionsindsats på dagtilbudsområdet, skal Byrådet i denne sag træffe beslutning om budgetomplacering fra Børne- og Familierådgivningen til dagtilbudsområdet, sådan at alle midlerne er samlet under dagtilbudsområdets økonomiske ramme.

  Beskrivelse af sagen

  Med målet om at skabe helhed og en mere sammenhængende og fleksibel inklusionsindsats for de 0-6 årige børn på dagtilbudsområdet, vil det være hensigtsmæssigt at samle de økonomiske midler samme sted. I dag ligger økonomien og visitationen til køb af pladser i specialtilbuddet Sct. Bendts Børnehave i Børne- og Familierådgivningen adskilt fra de øvrige midler til dagtilbudsområdet.

   

  Det foreslås derfor, at omplacere budgettet til køb af pladser i specialbørnehaven til dagtilbudsområdet fra Børne- og Familierådgivningen til dagtilbudsområdet med virkning fra 1. januar 2016. Under dagtilbudsområdet er der allerede midler til inklusionsprojekter, til familiestuer- og familiegrupper og til behandlingsmæssigt fripladstilskud Det foreslås samtidig, at disse budgetposter samles med budgettet til køb af pladser i specialbørnehave under en samlet bevilling – Særlige indsatser. 

   

  Visitationen til pladser i Sct. Bendts Børnehave skal samtidig flyttes fra Børne- og Familierådgivningen, sådan at der kan skabes en sammenhængende og systematiseret ramme for visitation vedrørende alle inklusionsindsatser på dagtilbudsområdet. En arbejdsgruppe er for tiden i gang med at designe forslag til en visitationsprocedure og etablering af et centralt visitationsudvalg. Udvalget vil i december 2015 få forelagt en sag herom.

   

  Sct. Bendts Børnehave er oprettet jf. Servicelovens § 32 og har til formål at tilgodese trivsel og udvikling for børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddet er omfattet af K17 rammeaftale som betyder, at andre kommuner kan købe plads i institutionen. For tiden er der 21 børn i Sct. Bendts Børnehave, hvoraf af de 9 børn kommer fra Sorø Kommune. Antallet af Ringsted-børn i Sct. Bendts Børnehave er steget gennem de senere år. Til august 2016 forventes det, at der vil være 6-8 Ringsted-børn tilbage i børnehaven, når de kommende børnehaveklassebørn er gået ud.    

   

  Der har gennem de sidste år været et merforbrug til pladser i Sct. Bendts Børnehave. Det beløb, der forslås overført til dagtilbudsområdet på 4,1 mio. er et gennemsnit af de sidste 3 års forbrug og forventningen er, at det vil kunne dække udgifterne til nuværende kendte børn i 2016.

   

  På dagtilbudsområdet har vi p.t. ikke mange typer af tilbud til børn der er i udfordringer. I foråret 2016 vil der blive udarbejdet en sag til Børne- og Undervisningsudvalget, hvori forslag til nye tilbud forelægges. De nye tilbud skal i højere grad gøre det muligt at etablere ordninger i børnenes nærmiljøer i de dagtilbud de går i.

  Høring

  Ingen

  Økonomi

  Forslaget indebærer følgende varige budgetomplaceringer fra 1. januar 2016:

   

  Bevilling

   Budgetomplacering

  Børn og Familie, Specialbørnehave

                             -4.100.000

  Dagtilbud, Rammekonto (Familiegrupper og Inklusionsprojekter)

                                 -458.361

  Behandlingsmæssigt fripladstilskud

  -250.000

  Dagtilbud, Særlige indsatser (Ny bevilling)

                               4.808.361

   

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at det vil give bedre muligheder for at målrette en systematiseret og sammenhængende inklusionsindsats ved at samle budgettet til 0-6 årige børn under dagtilbudsområdet. Der vil således være en samlet økonomisk pulje til at etablere tiltag, der på forskellig måde kan håndtere tilbud til børn der er i udfordringer.

   

  Overførsel af midler til dagtilbudsområdet medfører også, at der i højere grad kan etableres fleksible tilbud målrettet mod enkelte børn og den enkelte familie. I dag kan børnene enten være i almentilbud eller i specialtilbud, med begrænsede muligheder for særlige indsatser i almentilbuddet. Ved at flytte og samle midlerne vurderer administrationen, at mulighederne for at etablere nye tilbud i almenmiljøet forbedres.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at der foretages en budgetomplacering fra Børne- og Familierådgivningen til dagtilbudsområdet på 4,1 mio. kr. pr. 1. januar 2016

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 16-11-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Per Flor, Rikke Hedegaard

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-11-2015

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Torben Lollike

 • Punkt 13 Proces for kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet (BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 14/26267
  Sagen afgøres i: Byrådet
  tids-_og_procesplan.pptx notat_udvikling_i_boernetallene_2016-2018.docx tilstandsvurdering_dagsinstitutioner.xlsx

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  På baggrund af beslutning på Børne- og Undervisningsudvalgets møde d. 17. august 2015 har administrationen, i samarbejde med dagtilbudslederne og i dialog med de faglige organisationer, udarbejdet oplæg til proces for kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet.

  Beskrivelse af sagen

  Børne- og Undervisningsudvalget supplerede deres beslutning d. 17. august med følgende bemærkninger;

   

  1. Processen skal hele tiden forholde sig til udviklingen i børnetallene.

   

  1. Processen skal sikre det bedst mulige materiale, så de politiske beslutninger kan tages på et fyldestgørende grundlag.

   

  1. Ved beslutning om den videre proces, besluttes også tidsplan for eventuelle tiltag.

   

  Oplægget bygger på ovenstående bemærkninger, ligesom det tager højde for følgende hensigtserklæring for budget 2016;

   

  ”Mulighed for valg for forældrene af forskellige typer af pasning. Her med specielt tanke på landdistrikterne samt udsatte og sensitive børn”.

   

  Dog vil der senere blive udarbejdet yderligere en sag med særligt fokus på tiltag i forhold til udsatte og sensitive børn.

   

  Kapacitet og børnetal

  I nedenstående oversigt er den samlede kapacitet på dagtilbudsområdet og den forventede efterspørgsel til en plads i henholdsvis dagpleje/vuggestue og børnehave beregnet på baggrund af ovenstående forudsætninger. Tallene fra januar 2015 beror på det faktiske børnetal, mens tallene for 2016-2018 er med afsæt i børnetallene fra oktober 2015, som det bedste bud på den fremtidige efterspørgsel.

  Januar
  2015

  Januar
  2016

  Januar
  2017

  Januar
  2018

  Kapacitet 0-2 årige

  654

  654

  654

  654

  Efterspørgsel

  589

  586

  588

  596

  Ledige pladser

  -65

  -68

  -66

  -58

  Kapacitet 3-5 årige

  1333

  1333

  1333

  1333

  Efterspørgsel

  1253

  1225

  1118

  1059

  Efterspørgsel januar til marts

  70

  68

  64

  68

  Kapacitetsbehov marts

  1323

  1293

  1183

  1127

  Ledige pladser

  -10

  -40

  -150

  -206

  Max kap i forårsmåneder

  1476

  1476

  1476

  1476

  Efterspørgsel

  1323

  1293

  1183

  1127

  Efterspørgsel april til juli

  93

  90

  86

  90

  Kapacitetsbehov juli

  1416

  1383

  1269

  1217

  Ledige pladser

  -60

  -93

  -207

  -259

  Note: De røde tal angiver henholdsvis ledige pladser (angivet med minus foran) og manglende pladser.

  Forudsætningerne for beregningerne, beregninger på de enkelte distrikter samt uddybende oplysninger om de tiltag, der tidligere har været gjort fremgår af vedlagte bilag 1.

  Som det fremgår af tabellen vil der i januar 2017 være et stort gab mellem kapacitet og efterspørgsel. Dette gab opstår allerede i august 2016, da flere end 400 børn skal starte i SFO og da de efterfølgende årgange på nuværende tidspunkt ser ud til at være noget mindre, vil der blive overskydende kapacitet. Som det ser ud nu er det hovedsageligt i Ringsted centrum, at der vil være overskydende børnehavepladser.

   

  Forslag til modeller til kapacitetstilpasning, der skal indgå i processen

  Modellerne er udarbejdet ud fra den præmis, at de kan gennemføres uden anlægsudgifter.

   

  Hvis det vælges at lukke institutioner, vil der dog være overgangsomkostninger, idet det er erfaringen, at når det er besluttet at lukke institutioner, så bliver børnene efterfølgende relativt hurtigt meldt ind i andre institutioner. Dermed mangler der økonomi til at dække lønomkostninger til medarbejdere/ledelse i den sidste tid mens institutionen eksisterer.

  Det foreslås, at følgende 3 modeller skal ligge til grund for håndteringen af den overskydende kapacitet;

   

   

  1. Lukke institutioner og reducere antallet af dagplejepladser for at tilpasse antallet af pladser til antallet af børn

   

  1. Nednormere antallet af pladser i daginstitutioner – de store og mellemstore institutioner

   

  1. Kombination af lukning og nednormering

   

  For at vurderingen af de enkelte modeller kan foretages på en fyldestgørende grundlag, foreslås det at anvende følgende parametre;

   

  Fysiske rammers betydning i forhold til;

  Pædagogisk praksis

  inkluderende læringsmiljøer

  organisering

  Trivsel – hos børn og medarbejdere

  sygdom, støj – herunder børnenes sproglig udvikling

   

  Økonomi

  bygningers stand og funktionalitet

  ressourcer til ledelse, administration og bygningsdrift

   

  Det kommunale landskab og dagtilbud

  Geografisk spredning

  Mangfoldighed af tilbud – politisk hensigtserklæring i budget 2016

  Daginstitutionens betydning i lokalområdet

   

   

  I alle modeller vil der blive taget højde for hensigtserklæringen for budget 2016, ved at nuværende mangfoldighed af dagtilbud i hvert distrikt vil blive bevaret.

   

   

  Proces for beslutning om kapacitetstilpasning

   

  I proces- og tidsplanen (Bilag 2) foreslås det at anvende ”medbestemmelsestrappen” som ramme og værktøj for inddragelse af relevante aktører.

   

  · Information

  I forbindelse med publicering af denne sag er bestyrelserne på ormrådet og de faglige organisationer blevet informeret om sagen, således at de har mulighed for at orientere sig om indhold og forløb.

  Efter beslutning d. 16. november i Børne- og Undervisningsudvalget vil bestyrelserne og de faglige organisationer blive informeret om den videre proces.

  Når høringsmaterialet er udarbejdet og politisk vedtaget, vil det blive udsendt vil bestyrelserne, de faglige organisationer og relevante råd og fora.

  Efter politisk beslutning d. 9. maj om håndtering af overkapacitet vil direkte berørte institutioner/dagplejere blive informeret, ligesom resten af området vil blive det.

   

  · Høring

  Der lægges op til, at der igangsættes en 8 ugers høring fra d. 19. januar 2016. Høringsparter er bestyrelser, faglige organisationer og relevante råd og fora.

   

  · Dialog og indflydelse

  Undervejs i høringsperioden lægges der op til afholdelse af Børneforum, hvor bestyrelser og faglige organisationer kan være i dialog med Børne- og Undervisningsudvalget, for dermed at gøre deres indflydelse gældende.

  Høring

  Ingen høring.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at det er hensigtsmæssigt at rammesætte processen med håndtering af overkapacitet på dagtilbudsområdet, således at forslag til løsninger ikke medfører afledte anlægsudgifter. Dette skyldes, at anlægsmidlerne i overslagsårene i stort omfang allerede er disponeret.

   

  Administrationen vurderer, at processen både tager højde for bruger- og medarbejderinvolvering undervejs, og for at etablere en relativ kort tidshorisont fra igangsættelse af høring til politisk beslutning. Sidstnævnte vurderer administrationen er relevant, fordi det er erfaringen, at lange processer uden afklaring kan skabe usikkerhed og frustration blandt såvel brugere som medarbejdere.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at proces for kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet, indeholdende de 3 skitserede modeller, vedtages.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 16-11-2015

  Anbefales godkendt med følgende bemærkninger:

   

  At det kun foreslås, at undersøge mulighederne for at lukke institutioner i Valdemardistriktet og Dagmardistriktet

   

  At det foreslås, at undersøge muligheden for at lave distriktsledelse i Nordbakkedistriktet.

   

  Ej til stede: Per Flor

  Supplerende sagsfremstilling

  På Børne- og Undervisningsudvalgets møde d. 16. november 2015 blev der vist en oversigt over dagtilbudsbygningers bygningsstandard. Det blev aftalt, at oversigt skulle vedlægges referatet.

   

  Desværre var der en fejl i bilaget i forhold til daginstitution Tinsoldaten. Dette er nu rettet.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-11-2015

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Torben Lollike

 • Punkt 14 Beslutning om børnenormering i Kastaniehaven (BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 12/5958
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet skal i denne sag træffe beslutning om revurdering af børnenormeringen i Kastaniehaven.

  Beskrivelse af sagen

  I forbindelse med Byrådets beslutning d. 25. juni 2013 om kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet blev følgende besluttet:

  ”Kastaniehaven bevares, men at pavillonen nedlægges, hvilket betyder, at institutionen reduceres med 20 børnehavepladser:

  Kastaniehaven blev i takt med mangel på pladser for år tilbage opnormeret fra 90 børn til 110 børn. Institutionen har for tiden ingen ledige pladser og desuden er der flere søskende på venteliste dertil. Institutionen nednormeres igen til 90 børn (35 vuggestuebørn og 55 børnehavebørn)”.

  Beslutningen om alene at tilpasse kapaciteten i Kastaniehaven ved at nednormere antallet af børn i institutionen med 20 børnehavepladser har vist sig at være uhensigtsmæssigt, idet det giver en skæv fordeling af optaget af hhv. vuggestuebørn og børnehavebørn. Dette medfører, at det er en udfordring at få plads til, at alle vuggestuebørn kan overgå til børnehaveafdelingen i Kastaniehaven.

   

  Det foreslås derfor, at den besluttede normering på 90 børn fastholdes, men at fordelingen mellem vuggestuebørn og børnehavebørn ændres så normeringen i stedet fremover er 30 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn. Alle øvrige 0-6 års institutioner har en fordeling af børnene, så der er 1/3 vuggestuebørn og 2/3 børnehavebørn, sådan at der ved visitering af børn bliver et naturligt flow i institutionen.

  Høring

  Ingen

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser

  Vurdering

  Administrationen anbefaler, at normeringen i Kastaniehaven justeres, så sammensætningen fremover er 1/3 vuggestuebørn og 2/3 børnehavebørn lige som i de øvrige 0-6 års institutioner. Der vil fortsat være mulighed for at veksle mellem pladserne, hvis det i perioder viser sig nødvendigt af hensyn til efterspørgslen i området. 

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at normeringen i Kastaniehaven pr. 1. december 2015 justeres, så der fremover kan optages 30 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn i institutionen

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 16-11-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Per Flor, Rikke Hedegaard

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-11-2015

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Torben Lollike

 • Punkt 15 Budget til elever på den pædagogiske assistentuddannelse (BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 15/25336
  Sagen afgøres i: Byrådet
  referat_kkr.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Der skal politisk tages stilling til om det nuværende antal elever på den pædagogiske assistent uddannelse skal fastholdes eller nedjusteres i årene fremover, da budgettet til eleverne ikke er tilstrækkeligt til at dække omkostningerne til det tidligere besluttede antal elever.

  Beskrivelse af sagen

  Uddannelsen til pædagogisk assistent er en erhvervsuddannelse, som startede i 2008.

  Ringsted Kommune er oprindelig dimensioneret 7 elever årligt, som ansættes i kommunen på en uddannelsesaftale. Budgettet til eleverne blev fastsat, så størstedelen af eleverne skulle være unge under 25 år jf. regeringens målsætning om uddannelse til 95 % af de unge. 

   

  I 2011 besluttede Byrådet, at der skulle ansættes yderligere 4 PA-elever under 25 år og budgettet blev øget på baggrund af en forventet gennemsnitlig udgift pr. elev. Efterfølgende er midlertidig bonusordning til elever udfaset og desuden har det vist sig, at den gennemsnitlige udgift til eleverne er højere end forudsat. Desuden bliver refusionerne udbetalt forskudt. Dette betyder alt i alt, at der er genereret et merforbrug på udgifterne til PA-elever

   

  Pr. 1. august 2015 er den nye EUD-reform trådt i kraft. Det betyder bl.a. at kommunerne fra januar 2016 skal rekruttere og ansætte eleverne og at dimensioneringen ophører med udgangen af 2015. Den pædagogiske assistentuddannelse er tillige blevet revideret. Der er indført et grundforløb 2 og samtidig er hovedforløbet blevet afkortet med 7 ugers teori, så hovedforløbet på uddannelsen fremover varer 2 år og 1½ måned i en vekselvirkning mellem praktik og teori. Eleverne ansættes hhv. i januar og i august på elevløn og kommunen modtager refusion for elevernes teoriforløb på SOSU-skolen. 

   

  Selv om trepartsaftalen om dimensionering af bl.a. PA-elever ophører med udgangen af 2015 forventes denne afløst af en form for styringsaftale, der fremover skal ligge til grund for uddannelseskapaciteten i kommunerne. KL har i brev til kommunernes borgmestre ultimo september 2015 anbefalet et uændret optag af PA-elever i 2016 jf. den oprindelige dimensionering på 7 elever årligt. KL anbefaler, at kommunerne i 2016 planlægger under hensyn til, at et meget stort antal elever allerede er startet på grundforløbet, og derfor skal have mulighed for at få en uddannelsesaftale.

  Dimensioneringsudvalget for SOSU-uddannelserne (SSH, SSA og PA) anbefaler, at dimensioneringen på PA-uddannelsen i 2016 er den samme som i 2015. Dette primært for at undgå, at elever på nuværende grundforløb ikke lander i en uddannelsesmæssig blindgyde.

  Dimensioneringsudvalget har indstillet til KKR Sjælland at efterleve KL’s anbefaling. KKR behandler sagen sidst i november måned.  

   

  Det nuværende budget på knapt 1,8 mio. til PA-elever er ikke tilstrækkeligt til at dække udgifterne til fortsat at ansætte 11 elever om året, og derfor er der nu behov for enten at tilpasse antallet af elever til det nuværende budget eller alternativt øge budgettet.

   

  I 2016 vil udgiften til de nuværende ansatte elever stort set svare til det afsatte beløb til elever. Hvis der skal ansættes elever jf. den oprindelige dimensionering på 7 elever, sådan som KL anbefaler, vil merudgiften blive på ca. 577.000 kr. i 2016 og ca. 123.000 kr. i 2017, mens der i 2018, når uddannelsen jf. den nye EUD-reform er fuldt indfaset koste 1,5 mio. og der vil således være en anslået mindre udgift på ca. 284.000 kr.

   

  Hvis der i stedet ansættes 11 elever årligt vil det i 2016 betyde et merforbrug på 738.000 kr., i 2017 et merforbrug på knapt 720.000 kr. og i 2018 et merforbrug på ca. 575.000 kr.

  Høring

  Ingen

  Økonomi

  Her ses det økonomiske estimat for udgiften for pædagogisk assistent-elever i årene fremover:

   

  Økonomi PA-elever

  Udgifter
  2016

  Udgifter
  2017

  Udgifter
  2018

  Nuværende ansatte
  elever

                 1.781.089

                    643.497

  Nuværende ansatte
  elever + 11 nye elever årligt

                 2.528.885

                 2.510.057

                 2.366.617

  Merudgift v/11 elever årligt

                    738.018

                    719.190

                    575.750

  Nuværende ansatte
  elever + 7 nye elever årligt

                 2.367.861

                 1.913.536

                 1.506.601

  Merudgift v/7 elever årligt

                    576.994

                    122.669

                   -284.266

   

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at følge KL’s anbefaling om at ansætte pædagogisk assistent-elever svarende til den oprindelige dimensionering på 7 elever årligt.

   

  Der er og har hele tiden været stor søgning til den pædagogiske assistentuddannelse. De pædagogiske assistenter kan yde en mere kvalificeret indsats end uuddannede medarbejdere på det pædagogiske område. Uddannelsen giver adgang til optagelse på pædagogseminariet og der er for tiden ca. 30 %, der bevidst vælger den vej for at videreuddanne sig som pædagog.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

   

  1. at der i 2016 og i 2017 ansættes 7 nye PA-elever årligt og at budgettet til elever øges med et beløb svarende til 577.000 kr. i 2016 og 123.000 i 2017
  2. at financieringen til merudgifterne for hovedforløb til PA-elever sker fra rammekontoen på dagtilbudsområdet

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 16-11-2015

  Ad 1: Anbefales godkendt

  Ad 2: Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Per Flor, Rikke Hedegaard

  Supplerende sagsfremstilling

  På KKR-mødet d. 23. november (bilag) besluttede KKR, at dimensioneringen på pædagogisk assistentuddannelsen i 2016 er den samme som 2015. Dvs. at Ringsted Kommune skal uddanne 7 pædagogiske assistenter.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-11-2015

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Torben Lollike

 • Punkt 16 Skolernes medfinansiering af vidtgående specialundervisningstilbud (BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 15/7366
  Sagen afgøres i: Byrådet
  hoeringssvar.pdf.pdf bilag_2._model_a_b_og_c.docx

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Med denne sag skal det besluttes, om der skal etableres en ny ressourcetildelingsmodel til skolernes betaling for elever, der modtager vidtgående specialundervisning og for elever der modtager kommunal specialtilbud.

   

  Sagen blev behandlet i Børne- og Undervisningsudvalget d. 13. april 2015, hvor udvalget besluttede at genbehandle sagen efter høring i skolebestyrelserne.

  Beskrivelse af sagen

  Som beskrevet i sagen d. 13. april er der i dag forskellig medfinansiering for skolerne, når elever modtager specialundervisning.

  For de kommunale specialtilbud, som er etableret på skolerne, har skolerne den fulde finansiering. Der er blandt skolerne etableret en finansieringsmodel, hvor elevens skoledistrikt er bestemmende for hvilken skole, der skal betale for det kommunale specialtilbud. En plads på et kommunalt specialtilbud koster ca. 166.000 kr. om året.

  For vidtgående specialundervisning, har skolerne som udgangspunkt ingen medfinansiering.

  Betalingen sker fra den centrale bevilling ’Vidtgående specialundervisning’. I 2015 koster et vidtgående specialundervisningstilbud i gennemsnit ca. 340.000 kr. om året.

  Som finansieringen er sammensat i dag, er det således omkostningsfrit for skolerne at have elever i skoledistriktet, som modtager vidtgående specialundervisning, hvorimod det koster ca. 166.000 kr. pr. år at have en elev i et kommunalt specialtilbud. Der er således i dag ikke økonomisk incitament for på skolerne at prioritere mellem typerne af specialtilbud.

  Med denne sag fremlægges en ny model for skolernes medfinansiering af vidtgående specialundervisning og kommunale specialtilbud. Hensigten med modellen er at give skolerne økonomisk mulighed for at prioritere mellem de nødvendige indsatser, når en elev har behov for enten et særligt specialundervisningstilbud eller en særlig indsats i et almentilbud. Dette kan opnås ved, at skolerne skal betale den samme pris uanset typen af specialundervisning og samtidig tilføre budget til skolerne fra den centrale bevilling til betaling for vidtgående specialundervisning.

  Som alternativ til en ny model fremlægges ligeledes model, hvor budget og visitation til kommunale specialtilbud samles centralt. Budgettet og visitationen til kommunale specialtilbud er i dag placeret på de enkelte skoler. Ved at samle visitation og økonomi til kommunale specialtilbud med visitation og økonomi til vidtgående specialundervisning, gives den centrale visitation større mulighed for at prioritere det rette tilbud til den enkelte elev. Dette forslag er udarbejdet på baggrund af de tilkendegivelser der fremgår af høringssvarene fra skolebestyrelserne (Bilag 1).

   

  Status for forbruget på ’Vidtgående specialundervisning’

  Siden sagen blev fremlagt for udvalget i april, er de økonomiske forudsætninger ændret.

  Ved halvårsregnskabet stod det klart, at der på den centrale bevilling til betaling for vidtgående specialundervisning forventes et merforbrug på 7,2 mio. kr. i 2015. I tidligere år har der været mindreforbrug. Årsagen til merforbruget er en stor stigning i antallet af elever, der modtager vidtgående specialundervisning. Således er antallet af helårselever steget fra 82,7 elever i 2014 til 95,5 elever i 2015, hvilket er en stigning på 12,8 helårselever.

  I 2015 er op til 7,2 mio. kr. af merforbruget blevet dækket ved omdisponering af konto jf. Byrådsbeslutning d. 5. oktober 2015.

  I 2016 må eventuelt merforbrug forventes at skulle finansieres af skolerne jf. beslutning i Byrådet d. 11. marts 2013. Her blev det besluttet, at den centrale 100 % finansiering af vidtgående specialundervisning, fremover afhænger af et eventuelt merforbrug på kontoen for vidtgående specialundervisning. Dvs. at et eventuelt merforbrug medfører en tilsvarende medfinansiering fra skolerne.

  I 2016 forventes et merforbrug, idet de elever som allerede er visiteret til vidtgående specialundervisningstilbud, også i stort omfang må forventes at modtage vidtgående specialundervisning i 2016. Efter at have foretaget en gennemgang af elever i vidtgående specialtilbud, er det administrationens bedste bud lige nu, at merforbruget i 2016 vil falde til 5 mio. kr.

  På baggrund af beslutningen om at skolerne skal være medfinansierende ved overskridelse af budgettet til vidtgående specialundervisning, vil skolerne i 2016 opleve en finansieringsbyrde. Dette er tilfældet, uanset om den nuværende centrale finansieringsmodel bevares, eller om udvalget beslutter en ny finansieringsmodel.

  For at skabe et tæt økonomisk overblik, og for at kvalitetssikre visitationer fremadrettet har administrationen besluttet, at ændre visitationsprocedure med virkning fra august 2015.  Ind til da var visitationsretten uddelegeret til lederen af den specialskole, som barnet søges visiteret til, som således har disponeret over den centrale pulje, der betaler for vidtgående specialundervisning. Det har vist sig svært at styre på kvalitet og økonomi, når flere ledere har visiteret fra puljen.
  Ved skolestart august 2015 er visitationsproceduren ændret således, at der er nedsat et visitationsudvalg, som fremadrettet håndterer visitationsansøgninger.
  Visitationsudvalget består af lederen af Kompetenceenheden, lederen af Børne- og Familierådgivningen, en specialpædagogisk konsulent og en psykolog. Visitationsudvalget ledes af lederen af Kompetenceenheden.

   

   

  Modeller for skolernes medfinansiering af vidtgående specialundervisning

  Nedenfor præsenteret tre modeller.

  Model A og B er decentrale modeller, hvor der fastsættes en enhedspris for skolernes betaling for vidtgående specialundervisning.

  Model C er en udvidelse af den centrale model, hvor den centrale pulje udover at betale for vidtgående specialundervisning også betaler for elever i kommunale specialtilbud.

  Model C indebærer, at skolernes budgetter til kommunale specialtilbud samles i den centrale pulje.

   

  • Model A Skolerne betaler enhedspris på 166.000 kr. om året – svarende til betaling for kommunale specialtilbud. Skolernes tildeles budget fra central pulje til betaling af enhedspris.

   

  • Model B Skolerne betaler enhedspris på 110.000 kr. om året – lavere betaling end for kommunale specialtilbud. Skolernes tildeles budget fra central pulje til betaling af enhedspris.

   

  • Model C Central model, hvor budgettet bevares centralt, og skolerne er kun medfinansierende i det omfang, der er merforbrug på den centrale bevilling. Skolernes økonomi til kommunale specialtilbud samles i den centrale pulje, og visitation til kommunale specialtilbud sker fra det centrale visitationsudvalg.

   

  I model A og B opdeles den centrale bevilling, således at der centralt bevares budget til betaling af vidtgående specialundervisning udover enhedsprisen, kørsel og betaling for elever over 16 år mm. Det resterende budget fordeles til skolerne, og skolerne skal til gengæld betale en enhedspris, når en elev fra skoledistriktet modtager vidtgående specialundervisning. I model C bevares den nuværende ordning med central betaling af alle udgifter til vidtgående specialundervisning og samtidig udbredes ordningen til også at omfatte kommunale specialtilbud.

  På skolerne er der i dag ca. 74 elever i kommunale specialtilbud. Ved en pris på 166.000 kr. pr. elev, svarer det til at 12,3 mio. kr. anvendes af skolerne til at betale for undervisning i kommunale specialtilbud. I model C vil budgettet, der skal indgå i den centrale pulje, derfor udgøre 12,3 mio. kr.

  I budget 2015 er der under bevillingen til vidtgående specialundervisning afsat et budget på 2,4 mio. kr. i en Inklusionspulje, som skolerne efter ansøgning har fået tildelt midler fra. I lyset af det forventede merforbrug i 2016 foreslås det, at beløbet på 2,4 mio. kr. indgår i puljen til betaling for vidtgående specialundervisning.

  Skolerne får som grundmodel tildelt budget efter antallet af elever og klasser. Det foreslås, at budget til skolerne i model A og B sker efter denne tildelingsmodel.

  På samme måde foreslås det i model C, at skolernes bidrag til central pulje til betaling for elever i kommunale specialtilbud sker efter samme princip.

  For alle tre modeller gælder, at budgetlægningen af de centrale puljer sker på baggrund af skøn over mængde og pris for det kommende kalenderår. Dette gælder både for kommunale specialtilbud og vidtgående undervisningstilbud. Størrelsen af de centrale puljer har direkte indflydelse på skolernes budgetter.

   

  Hvis de centrale puljer viser sig ikke at være store nok, vil det have den konsekvens, at skolerne vil blive afkrævet en ekstra finansiering jf. beslutning i Byrådet d. 11. marts 2013 – som omtalt tidligere.

   

  Hvis de centrale puljer omvendt viser sig at være for store, vil det have den konsekvens, at skolerne er blevet pålagt en for stor finansieringsbyrde.

   

  For at sikre, at skolernes medfinansiering svarer til det faktiske behov, forslås det derfor, at Byrådets beslutning af 11. marts 2013 udvides til også at omfatte mindreforbrug på de centrale puljer til betaling for vidtgående specialundervisning og kommunale specialtilbud. I praksis vil det betyde, at i en situation hvor forbruget på de centrale puljer har været mindre end det budgetlagte, vil mindreforbruget indgå i puljerne for kommende budgetår.

   

  Implementering af ny model for skolernes medfinansiering

  I dag er elever der modtager vidtgående specialundervisning ikke fordelt jævnt på skoledistrikterne. Der er således skoledistrikter, der i dag har en forholdsmæssig stor andel af elever med vidtgående specialundervisning, og omvendt skoledistrikter, der har en forholdsmæssig lav andel.

   

  For at sikre, at skolerne får den nødvendige tid til at omstille økonomien og mønstrene for anvendelse af specialtilbud til den foreslåede model, foreslås en implementeringsperiode for fordelingen af budget til skolerne. Implementeringsperioden foreslås at være tre år.

  Det første år – dvs. i 2016 – fordeles 2/3 af finansierings-budgettet efter skolernes faktiske udgifter til medfinansiering og 1/3 efter skolernes grundlæggende budgetmodel. 

  Det andet år – dvs. i 2017 – fordeles 1/3 af finansierings-budgettet efter skolernes faktiske udgifter til medfinansiering og 2/3 efter skolernes grundlæggende budgetmodel

  Det tredje år- dvs. i 2018 – fordeles hele finansierings-budgettet efter skolernes grundlæggende budgetmodel.

   

  For model C foreslås skolernes finansieringsbidrag fuldt implementeret i 2016. I bilag 2 er model A og B vist for hver enkelt skole - for hvert af implementeringsårene. For model C er der ikke en tilsvarende implementeringsperiode.

  Høring

  Forslag til model for skolernes medfinansiering af vidtgående specialundervisningstilbud har været sendt til høring i skolebestyrelserne. Alle kommunens folkeskoler og Ådalsskolen har afgivet høringssvar. Høringssvar fremgår af bilag 1.

   

  Af høringssvarene fremgår det, at langt størstedelen af skolerne - i forlængelse af den centrale visitation - foretrækker en central pulje til betaling for vidtgående specialundervisning. Samtidig udtrykkes der bekymring for merforbruget til vidtgående specialundervisning, og den betydning dette kan have for den økonomi, der er til rådighed til at udføre den almene undervisning.

   

  Én skole anbefaler at udover central visitation og betaling for vidtgående specialundervisning, bør også visitationen til kommunale specialtilbud ske via det centrale visitationsudvalg, ligesom betalingen for dette skal ske fra en central pulje, som skolerne har indbetalt til.

  En enkelt skole forholder sig positivt til, at budgettet og en delvist betaling for vidtgående specialundervisning flyttes til skolerne, men påpeger samtidig, at skolerne i en sådan situation har brug for en større adgang til at overføre mindreforbrug mellem årene, for på den måde at kunne polstre sig økonomisk til udsving i finansieringsbyrden.

  Økonomi

  Model A og B indebærer en omplacering af budgetter fra udvalgsbevillingen Vidtgående specialundervisning under Skolecenteret til skolernes institutionsbudgetter.

   

  Model C indebærer en omplacering af bugetter fra skolernes institutionsbevillinger til udvalgsbevillingen Vidtgående specialundervisning under Skolecenteret.

   

  De budgetmæssige konsekvenser vist i bilag 2.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at ændre på ressourcetildelingsmodellen for specialtilbud på skoleområdet. Dels for at skabe et økonomisk incitament til at arbejde inkluderende, og dels for at skabe økonomisk lighed i forhold til udgiftsniveau for skolerne mellem de forskellige typer af specialtilbud.

   

  Administrationen vurderer, at model A og B lever bedst op til begge intentioner. Model A skaber dog i højere grad end model B økonomisk incitament til etablering af inkluderende tilbud. Model C skaber ikke økonomisk incitament til at skolerne kan iværksætte inkluderende tilbud på egne skoler, da de ikke kan skabe økonomisk råderum til dette qua sparede udgifter til specialtilbud.

   

  Administrationen vurderer, at det vil være en økonomisk udfordring i varierende grad for skolerne i 2016, at der fortsat vil være merforbrug for specialundervisningsområdet. Derfor vil administrationen nedsætte en taskforce-gruppe som et yderligere tiltag til skolerne. Gruppen skal støtte og rådgive skolerne i at etablere inkluderende tilbud for elever som er i udfordringer. Tilbud som eleverne trives og profiterer af at være i, og hvor klassen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at model A vælges som model til ressourcetildeling til vidtgående specialundervisning og til kommunal specialundervisning.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 16-11-2015

  A
  Sadik Topcu (hjsato) A

  O
  Daniel Nørhave (hjdan) O

  V
  Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (hjjoda) V


  Rikke Hedegaard (rho) V


  Per Flor (pefl) A

  F
  Britta Nielsen (hjbrni) F


  Kisser Franciska Lehnert (hjkile)

  For

   X

  Imod

   X

  Undlod

   X

   

  Sadik Topcu, Johnny Dahlgaard og Britta Nielsen anbefaler indstillingen godkendt med bemærkning om, at administrationen skal udarbejde budgetønskeforslag til budget 2017 om en central pulje, der kan søges af skoler, der er særligt udfordret af udgifter til vidtgående specialundervisning og kommunale specialtilbud.

   

  Ej til stede: Per Flor

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-11-2015

  Anbefales godkendt efter afstemning med Børne- og Undervisningensudvalgets bemærkninger.

   

  V
  Henrik Hvidesten (hjhehv) V

  A
  Sadik Topcu (hjsato) A

  V
  Klaus Hansen (hjkh) V

  A
  Lisbeth Andersen (hjlika) A

  O
  Per Nørhave (hjpen) O

  O
  Daniel Nørhave (hjdan) O

  F
  Britta Nielsen (hjbrni) F

  B
  Torben Lollike (tlo) B

  C
  Finn Andersen (hjfian) C

  For

   x

   x

   x

   x

  Ej til stede

  Imod

  Undlod

   x

   

  Ej til stede: Torben Lollike

 • Punkt 17 Tilslutning vedr. fælleskommunalt udbud af samarbejdsplatform til folkeskoler og dagtilbud (BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 15/26089
  Sagen afgøres i: Byrådet
  biag_1_tilslutningsaftale_samarbejdsplatformen.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der træffes beslutning om, hvorvidt Ringsted Kommune skal gå med i et fælleskommunalt udbud vedr. en samarbejdsplatform til folkeskoler og dagtilbud.

  Beskrivelse af sagen

  Regeringen og KL indgik i 2014 en aftale om et fælles brugerportalsinitiativ på folkeskoleområdet. Initiativet skal understøtte målene i folkeskolereformen og understøtte den digitale udvikling af fremtidens folkeskole. Dette skal ske igennem etablering af tidssvarende og fremtidssikrede digitale løsninger, som kan understøtte kommunikation, læring og trivsel i folkeskolen. KL har bedt om kommunernes tilslutning til et fælleskommunalt udbud af en samarbejdsplatform til folkeskoler og dagtilbud.

  Aftalen vil betyde, at kommunerne frem mod skolestart 2016-2017 skal anskaffe brugervenlige løsninger, der understøtter kommunikations- og læreprocesser i folkeskolen. Det omfatter dels en Samarbejdsarbejdsplatform, som er tiltænkt at afløse det eksisterende SkoleIntra og dels en Læringsplatform, som skal understøtte folkeskolens kerneopgaver i form af elevernes læring og det pædagogiske personales tilrettelæggelse, gennemførelse og evalueringsforløb af læringsaktiviteter.

  KL har udelukkende bedt om kommunens tilslutning til Samarbejdsplatformen. (Bilag 1)
  For så vidt angår Læringsplatformen har Ringsted Kommune indgået aftale med ITslearning og har allerede implementeret denne på både skoleområdet og dagtilbudsområdet.

  Samarbejdsplatformen – den nationale løsning
  Samarbejdsplatformen skal sikre kommunikation mellem skolens medarbejdere, elever og forældre – og gøre det nemt for alle parter at finde relevant information.

  Den nye Samarbejdsplatform vil derfor i vid udstrækning være en erstatning for SkoleIntra, som alle kommuner benytter i dag. I tråd med mange kommunernes tilkendegivelsser har KL besluttet, at en løsning på dagtilbudsområdet indgår som en del af udbuddet af samarbejdsplatformen.
  En løsning som allerede er udviklet og implementeret i Ringsted Kommune, hvor SkoleIntra og Intradagtilbud er et fællesintegreret system. Det er altså dette system der søges erstattet af et nyt nationalt fællessystem. Intentionerne er at børn, unge og deres forældre oplever, at kommunen stiller en sammenhængende kommunikationskanal til rådighed på tværs af de tilbud som familien anvender i dagligdagen. Samtidig giver dette fælles system unikke muligheder i overgangen fra dagtilbud til skole. Kommunerne kan eventuelt vælge udelukkende at tilslutte sig skoledelen i udbuddet.

  Tidsplan
  For skoledelen er den forventede tidsplan, at løsningen vil være udviklet og stillet tilrådighed for alle kommuner efter sommerferien 2018, såfremt samarbejdsaftalen indgås inden den 20. november 2015. I Ringsted Kommune vil vi give et foreløbigt svar på baggrund af udvalgsbehandling i Børne- og Undervisningudvalgets behandling af sagen d. 16. november, og et endeligt svar på baggrund af beslutning i Byrådet d. 9. decemeber 2015.

  Implementeringen på dagtilbudsområdet forventes påbegyndt umiddelbart efter, at Samarbejdsplatformen er udbredt og i stabil drift på alle folkeskoler.

  KL og KOMBIT søger alligevel allerede nu tilslutning til løsningen på såvel dagtilbudsområdet som på skoleområdet.

  Økonomiske konsekvenser

  Der er en række usikkerheder i forbindelse med økonomien.
  Det antages i beregningen af den samlede udgift for det nye Brugerprotalsinittiv, at 90% af landets kommuner tislutter sig aftalen.

  Det forventes, at folkeskolerne, samt de kommunale og selvejende institutioner samt dagplejen på dagtilbudsområdet har de nøvendige IT-opkoblinger til at drive systemet allerede i dag, hvorfor der ikke vil ære ekstraudgifter forbundet med opkobling til systemet.

  Idet kravspecifikationer endnu ikke er udarbejdet kan der ikke redegøres for den endelige økonomi.
  Det forventes dog, at den årlige driftsudgift i Ringsted Kommune som minimum vil beløbe sig til;

  Folkeskoleområdet     240.000 kr.

  Dagtilbudsområdet      135.000 kr.

  Hertil vil komme et endnu ikke kendt beløb til tilkøbsydelser til systemet, idet ovenstående priser udelukkende angiver minimumsmodellen i Samarbejdsplatformen.

  Den årlige driftsudgidt dækker betaling for selve brugerportalsinitiativet, samt projektudgifter, anskaffelsesomkostninger, udgifter til drift og forvaltning, leverandørstyring, videreudvikling og support hos KOMBIT. Desuden dækker betalingen over uddannelse af kommunale superbrugere. Eventuelle kommunale workshops i den nye brugerportal til alle medarbejdere på skole- og dgtilbudsområdet er ikke inkluderet i betalingen.

  Til sammenligning betaler Ringsted Kommune samlet set ca.300.000,- kr. for de nuværende platforme (SkoleIntra og Intra Dagtilbud). Det er administrationens vurdering, at Samarbejdsplatformen samlet set vil være dyrere end de nuværende løsninger.

  Det forvetnes, at en del af løsningen (på skoleområdet) vil blive finansieret i kommunernes bloktilskud, mens løsningen på dagtilbudsområdet skal finansieres af kommunerne selv.

  Høring

  In gen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrataionen vurderer, at kommunerne skal afgive tilsagn til udbud på et spinkelt grundlag.


  Der er endnu ikke udarbejdet kravspecifikationer og økonomien i projektet er usikker.

  Administrationen har været i dialog med de omkringliggende kommuner, KL og KOMBIT, hvor administrationen har stillet en række sprøgsmål til processen, økonomien og systemet.
  Administrationen har gjort såvel KL som KOMBIT opmærksom på, at processen ikke har været tilfredsstillende.

  Det er dog administrationens vurdering, at Ringsted Kommune skal medgå i et fælles udbud.
  Det er administrationens vurdering, at Ringsted Kommune vil stå i en udsat position ved at stå uden for et fælleskommunalt udbud. Såfremt Ringsted Kommune vælger at stå uden for det fælleskommunale udbud vil SkoleIntra fortsat være det system, som kommunen benytter sig af. Såfremt en række andre kommuner opsiger samarbejdet med SkoleIntra er det administrationens vurdering, at der ikke i tilstrækkelig grad vil blive driftet, udviklet og supporteret i SkoleIntra.

  Samtidig tilslutter Ringsted Kommune sig intentionerne i det nye brugerportalsinitiativ, som flugter godt med allerede eksisterende indsatser på skole- og dagtilbudsområdet i Ringsetd Kommune.

  Det skal bemærkes, at administrationen – for at tilgodese tidsfristen for tilmelding til det fælleskommunale udbud den 20. november – har meddelt KL, at Ringsted Kommune ønsker at medgå i det fælleskommunaleudbud. Dette dog under forudsætning af, at Byrådet godkender indstillingen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at Ringsted Kommune tilslutter det fælleskommunale udbud af en samarbejdsplatform til både skoler og dagtilbud
  2. at eventuel merfinansiering til drift af samarbejdsplatformen indgår i budgetforhandlingerne for 2017.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 16-11-2015

  Ad 1: Anbefales godkendt med den bemærkning at udvalget finder processen uhensigtsmæssig.

   

  Ad 2: Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Per Flor, Rikke Hedegaard, Kisser Franciska Lehnert

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-11-2015

  Anbefales godkendt med Børne og Undervisningsudvalgets bemærkninger.

   

  Ej til stede: Torben Lollike

 • Punkt 18 Leje af bygning i 2016 til vuggestuedelen af Søholmen daginstitution (BUU, PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 15/26628
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_2_tillaeg_til_lejekontrakt.doc bilag_1_lejekontrakt_for_aalbaekvej_2.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  X

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  I denne sag skal Byrådet tage stilling til en midlertidig lejeaftale for en bygning på adressen Ålbækvej 2, 4174 Jystrup gældende for hele 2016. Bygningen skal anvendes til vuggestuedelen af Søholmen daginstitution indtil udbygning af Søholmen er etableret.

  Beskrivelse af sagen

  I forbindelse med budgetvedtagelse for 2015 vedtog Byrådet at ombygge Søholmen Børnehave til et dagtilbud for 0-6 årige børn. Samtidigt afsatte Byrådet midler til etablering af en tilbygning, for at gøre plads til den nye vuggestueafdeling.

   

  Søholmen omdannes til at være en 0-6 års institution d. 1. januar 2016. Men 

  tilbygningen forventes først at være færdig med udgangen af 2016. Det er derfor ikke muligt, at have plads til vuggestuebørn i nuværende bygning før i 2017.

   

  Efter at Byrådet havde truffet beslutning om omdannelse af Søholmen børnehave, tog administrationen kontakt til den private vuggestue, som er beliggende i Jystrup tæt på Søholmens børnehave. Administrationen indgik i dialog med vuggestuens bestyrelse og ledelse med henblik på at de nedlagde sig selv, og at medarbejderne blev virksomhedsoverdraget til Søholmen daginstitution. Dialogen har resulteret i, at vuggestuen er nedlagt fra d. 1. januar 2016, at medarbejderne bliver virksomhedsoverdraget, og at børnene bliver overført til Søholmen daginstitution. I den forbindelse har der været afholdt møder med medarbejdere og de kommende forældre.

   

  For at få plads til vuggestuebørnene i Søholmen daginstitution i 2016, kan en løsning være, at vuggestuebørnene bliver i deres nuværende bygning, som er lejet. Bygningen er lejet af firmaet Egen Vinding og Datter og er på 150 kvm. (Bilag 1: Lejekontrakt) (Bilag 2: Allonge til Lejekontrakt)

  Alternativt kan der opsættes pavilloner i Søholmens daginstitution.

  Høring

  Ingen

  Økonomi

  Leje af bygningen på Ålbækvej 2, 4174 Jystrup for 2016 udgør 206.592 kr. Derudover udgør udgifter til faktisk forbrug til el, vand og varme 28.000 kr. årligt. Samt udgiften til rengøring 79.000 kr. årligt.

  I alt vil udgiften til leje af bygning for 2016 udgøre 313.592 kr.

   

  En overslagspris for leje af pavillon, inkl. opsætning og nedtagning, på 150 kvm, indeholdende vådrum i 2016 er 540.000 kr. Derudover kommer forbrug til el, vand, varme og rengøring som vil være i samme størrelsesorden som angivet oven for i løsningen med lejet bygning.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at den bedste løsning til at gøre plads til vuggestuebørn i Søholmens daginstitution vil være, at lade børnene blive i deres nuværende kendte rammer i den lejede bygning . Dette vil give de bedste muligheder for at skabe et godt tilbud til børnene og gode arbejdsforhold for medarbejderne. Bygningen er beliggende i gåafstand fra Søholmens bygning og det vil derfor være muligt at etablere relationer og aktiviteter på tværs af de to matrikler. Endelig er løsningen også den klart billigste.

   

  En pavillon-løsning vil ikke give samme gode rammer for børn og medarbejdere, og en opsætning på legepladsarealet vil skabe udfordringer i forhold til brugen af legepladsen, idet pavillonen dels vil tage plads, og dels vil være svær at placere hensigtsmæssig på grund af niveauforskelle på legepladsen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller;

  1. at Ålbækvej 2, Jystrup lejes i 2016 for at huse vuggestueafdeling i Søholmens daginstitution
  2. at financieringen til udgifterne på 313.592 kr. for leje af Ålbækvej 2, Jystrup i 2016 sker fra rammekontoen på dagtilbudsområdet og tildeles budgettet til Søholmen daginstitution

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 16-11-2015

  Udvalget besluttede, at Britta Nielsen var inhabil

   

  Ad 1: Anbefales godkendt

  Ad 2: Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Per Flor, Rikke Hedegaard – Britta Nielsen var inhabil

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 23-11-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-11-2015

  Britta Nielsen erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen.

   

  Sagen blev anbefalet godkendt.

   

  Ej til stede: Torben Lollike og Britta Nielsen

 • Punkt 19 Klimatilpasning på Roskildevej (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 15/12365
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_aftale_om_roskildevej.pdf bilag_2_-_skitseprojekt_roskildevej.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Sagen fremlægges med henblik på stillingtagen til indgåelse af aftale mellem Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning vedrørende klimatilpasningsprojektet Roskildevej samt fastsættelse af servicemål for projektet.

   

  Endvidere skal der tages stilling til finansiering af projektet i henhold til gældende medfinansieringsregler.

  Beskrivelse af sagen

  Klima- og Miljøudvalget blev på mødet den 16. juni 2015 orienteret om, at der inden udgangen af 2015 ønskes indgået en aftale mellem Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning omkring klimatilpasningsprojektet Roskildevej (bilag 1).

  Hvis aftalen indgås i 2015 vil det i forhold til gældende regler være muligt at opnå 100 % finansiering via spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag – og overfladevand.

  Klimatilpasningsprojektet ”Roskildevej” indgår i kommunens handleplan for klimatilpasning som indsatsområde 1.28.

   

  Formål

  Formålet med projektet er at klimatilpasse og skybrudssikre området ved hjælp af overfladeløsninger.

  Ringsted Kommune ønsker at gribe samtidigheden med Ringsted Forsynings etablering af en separatkloakering på Roskildevej. Det fremgår af spildevandstillæg 18, at det eksisterende kloaksystem ikke er i stand til at håndtere den fremtidige hverdagsregn uden, at der vil ske terrænoversvømmelser.

   

  Ud over at sikre borgerne mod skybrudshændelser har projektet i overensstemmelse med Lokalplan 133 til formål at forskønne og trafiksikre Roskildevej.

  Skitseprojekt

  Der er udarbejdet et skitseprojekt, hvor de hydrauliske forhold er belyst og hvor foreløbige løsningsforslag er illustreret. Desuden er der foretaget en beregning af anlægs - og driftsudgifter ved et traditionelt kloakprojekt og det alternative klimatilpasningsprojekt (bilag 2).

   

  Den hydrauliske model bekræfter at regnvandet kan føres fra Holbækvej i syd til Præstevej i nord langs Roskildevej og videre ud til boldbanerne ved Byskovskolen.

  Her føres vandet i rør under boldbanerne til udledning ved det gamle Benløse renseanlæg og videre ud i Benløse Bæk. Udledningsforholdene sammentænkes med udledning fra klimatilpasningsprojektet ”Benløse Bypark”.

   

  Figur 1: Principtegning for vandføring på Roskildevej.

   

   

  Tag- og overfladevand ledes til regnvandsbede i begge sider af Roskildevej. Vandet filtreres i regnvandsbedet gennem filtermuld til et dræn rør i bunden af bedet. På denne måde renses vandet, inden det ledes ud til Benløse Bæk.

   

  Den eksisterende fællesledning, som tidligere blev brugt til både regnvand og spildevand, vil blive renoveret ved gravningsfrie metoder, så den fortsat kan bruges til spildevandshåndtering for området.

   

  Et ønske om at inddrage indsatsområde 1.2 ”Benløse idrætsanlæg” i klimatilpasningsprojektet for Roskildevej er undersøgt. Det har ikke vist sig realiserbart, idet rørføringen er for dyb til hensigtsmæssigt at gøre nytte af vandet som et rekreativt element henover boldbanerne.

   

  Servicemål

  Der er i nærværende projekt foreslået et serviceniveau for Roskildevej, der skal kunne håndtere en 50 års regn uden skader på bygninger. Dette serviceniveau er fastlagt på baggrund af værdikortlægningen i Handleplanen for klimatilpasning. Veje er i planen prioriteret som områder, hvor der er mulighed for, at der kan stå vand i perioder. Endvidere rummer Roskildevej ikke højt prioriterede værdier, såsom vigtige tekniske installationer, kulturminder eller stor befolkningstæthed.

   

  Tidsplan

  Projektet forventes projekteret i 2016 med opstart af anlægsfasen i 2017 med forventet afslutning i 2019.

  De omkringliggende beboelser, som skal bidrage med vand til projektet, følger fortsat den gældende tidsplan for kloaksanering i henhold til Spildevandstillæg 18. Projektet kræver derfor ikke, at der bliver udarbejdet et nyt spildevandstillæg.

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  S om projektejer afholder og finansierer Ringsted Kommune alle anlægsudgifter til klimatilpasningsprojektet, og Ringsted Forsyning tilbagebetaler deres andel af udgifterne over en periode på mellem 10 og 25 år. For klimatilpasningsprojekter, som er godkendt inden 1. januar 2016, finansieres alt som vedrører håndtering af tag- og overfladevand 100 % af forsyningsselskabet.

  De samlede anlægsomkostninger til den alternative løsning på Roskildevej er beregnet til 27,1 mio. kr. Anlægsbudgettet for den traditionelle kloakløsning udgør 34,1 mio. kr.

  De samlede årlige driftsudgifter ved en alternativ overfladeløsning er anslået til 125.000 kr. Ringsted Forsyning afholder de udgifter til drift- og vedligeholdelse af anlægget, som er nødvendige for håndtering af tag- og overfladevand. Disse er anslået til 110.000 kr. årligt.

  De resterende 15.000 kr. til drift og vedligeholdelse afholdes af Ringsted Kommune.

  Ringsted Kommune har i dag en driftsudgift til fejning af vej, vedligehold og udskiftning af vejbrønde på 75.000 kr. om året. Med den alternative løsning stiger det årlige driftsbudget til samlet 90.000 kr. De yderligere 15.000 kr. til drift og vedligeholdelse, vurderes at kunne indeholdes i det nuværende budget til drift af grønne områder.

  Det anbefales, at der optages et fast forrentet lån i KommuneKredit på 27,1 mio. kr. med en løbetid på 25 år, hvor Ringsted Forsyning betaler de årlige ydelser, således at lånet er udgifts- og likviditetsneutralt for Ringsted Kommune. Samtidig anbefales, at der optages en byggekredit til mellemfinansiering af anlægsudgifterne, som efterfølgende konverteres til et fast forrentet lån, når anlægsprojektet er afsluttet. Dermed er projektet også likviditetsneutralt for Ringsted Kommune i anlægsfasen.

  Da det er Ringsted Kommune, som afholder anlægsudgifterne, skal der bevilges et anlægsbudget på 27,1 mio. kr. til projektet.

  Vurdering

  Det vurderes, at det foreslåede servicemål med et serviceniveau op til en 50 års regn uden s kader på bygninger er tilstrækkeligt og hensigtsmæssigt. I tilfælde af en regnhændelse over de 50 år er der mulighed for, i henhold til værdikortlægningen, at vejen kan blive periodevis oversvømmet.

   

  Den alternative løsning koster i alt 27,1 mio. kr. Et traditionelt kloaksaneringsprojekt til samme serviceniveau vil koste 34,1 mio. kr. 

   

  Det vurderes, at den alternative overflade løsning på Roskildevej er både billigere og bedre end den traditionelle løsning, og der bør indgås aftale mellem projektejer og forsyningen omkring projektet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at aftale mellem forsyningen og kommunen godkendes (bilag 1).
  2. at der fastsættes et servicemål med et serviceniveau, som sikrer, at der ikke sker skader på bygninger ved en 50 års regn.
  3. at der afsættes et udgiftsbudget på 27,1 mio. kr. til anlægsprojektet Klimatilpasning af Roskildevej samt tilhørende anlægsbevilling.
  4. at der afsættes et indtægtsbudget på 27,1 mio. kr. til projektet samt tilhørende anlægsbevilling.
  5. at der etableres en byggekredit i KommuneKredit til mellemfinansiering af anlægsudgifterne i anlægsfasen.
  6. at byggekreditten konverteres til et lån i KommuneKredit med en levetid på 25 år med fast rente, når projektet er afsluttet.
  7. at der budgetlægges med ydelser til det hjemtagne lån ud fra den faktiske amortisering.
  8. at der budgetlægges med indtægter fra Ringsted Forsyning A/S, under renter og afdrag svarende til den faktiske amortisering.
  9. at der vælges et opsigelsesvarsel svarende på lånets løbetid på 25 år.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-11-2015

  Anbefales godkendt med bemærkning om, at udvalget ønsker fokus på parkeringsforhold, begrønning/beplantning som forskønnelse langs Roskildevej og opmærksomhed på de fremtidige driftsbudgetter.

   

  Ej til stede: Johnny Dahlgaard og Jan Jakobsen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-11-2015

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Torben Lollike

 • Punkt 20 Klimatilpasning på Sjællandsgade og Stationsforpladsen (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 15/12360
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_aftale_om_sjaellandsgade_og_stationsforpladsen.pdf bilag_2_-_skitseprojekt_sjaellandsgade_og_stationsforpladsen.pdf bilag_3_-_fondsstrategi.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Sagen fremlægges med henblik på stillingstagen til indgåelse af aftale mellem Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning vedrørende klimatilpasningsprojektet Sjællandsgade og Stationsforpladsen, samt fastsættelse af servicemål for projektet.

   

  Endvidere skal der tages stilling til finansiering af projekt et i henhold til gældende medfinansieringsregler.

  Beskrivelse af sagen

  Klima- og Miljøudvalget blev på mødet den 16. juni 2015 orienteret om, at der inden udgangen af 2015 ønskes indgået en aftale mellem Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning omkring klimatilpasningsprojektet Sjællandsgade og Stationsområdet (bilag 1).

   

  Hvis aftalen indgås i 2015 vil det i forhold til reglerne være muligt at opnå 100 % finansiering via spildevandsforsyningsselskabets medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand.

   

  Sjællandsgade er en del af handleplanens indsatsområde 1.21 ”Byens Bånd”, som inkluderer det igangværende klimatilpasningsprojekt på Torvet.

  Sjællandsgade er tænkt sammen med indsatsområde 1.4 ”Stationsområdet”, da regnvandet fra Sjællandsgade naturligt ledes ned mod og vil samle sig på Stationsforpladsen og banelegemet.

   

  Fremadrettet vil projektet blive refereret til som klimatilpasningsprojekt Sjællandsgade og Stationsforpladsen.

   

  Formål

  Formålet med projektet er at klimatilpasse og skybrudssikre området ved hjælp af overfladeløsninger.

   

  Ringsted Kommune ønsker at gribe samtidigheden med, at Ringsted Forsyning er i gang med etablering af en separatkloakering i store dele af midtbyen.

   

  Ud over at sikre borgerne mod skybrudshændelser har projektet også til formål at bidrage til byrumsudvikling, samt at synliggøre Byens bånd.

  Dette er i overensstemmelse med Lokalplan 81 for Stationsforpladsen, hvor det angives, at ved Stationsforpladsen skal ankomne passagerer føle, at bymidten begynder her. Endvidere nævnes, at Stationsforpladsen naturligt skal forbindes til Sjællandsgade, og at der er ønsker om at give forpladsen et løft beplantningsmæssigt.

   

  Skitseprojekt

  Der er udarbejdet et skitseprojekt for en overfladeløsning som et alternativ til en traditionel kloakseparering. Her er de hydrauliske forhold belyst og foreløbige løsningsforslag er illustreret (bilag 2).

   

  Der er i skitseprojektet set på hele det hydrauliske vandopland, der naturligt afstrømmer til stationsområdet. Beregningerne viser, at vandoplandet kan deles i tre områder, henholdsvis Fynsgade, Sjællandsgade og Næstvedvej fig. 1.

   

  Det skal understreges, at konkretiseringen af løsninger i dette klimatilpasningsprojekt, samt sigtet med aftalen mellem kommune og forsyning, omhandler selve Sjællandsgade og Stationsforpladsen. Der er dog i løsningsforslaget taget højde for, at Fynsgade og Næstvedvej kan anlægges på et senere tidspunkt, uden at det giver problemer i forhold til det aktuelle klimatilpasningsprojekt.

   

  Figur 1: Afgrænsning af projektområde markeret med rødt. Hydraulisk opland markeret med blåt.

   

  I det skitserede løsningsforslag på Sjællandsgade skabes forsinkelse af regnvandet via regnvandsbede. Regnvandsbedene bidrager desuden til begrønning og til nedsættelse af trafikhastigheden på vejen. Endvidere ønskes at tydeliggøre Byens bånd ved placering af rekreative elementer til ophold, læring og leg, langs Sjællandsgade.

   

  På Stationsforpladsen er skitseret en løsning med et multifunktionelt bassin, som forsinker regnvandet samtidigt med, at det indbyder til ophold og giver arealet et beplantningsmæssigt løft. Fra Stationsforpladsen ledes regnvandet, dels via et underliggende rør og dels via en åben rende, videre ud til en rensepark, før det endeligt udledes til Ringsted å.

   

  Servicemål

  Området omkring Stationsforpladsen er hver dag besøgt af et stort antal mennesker, der rejser til og fra byen med tog og bus. De forventer at kunne færdes frit ved Stationsforpladsen og op gennem Sjællandsgade via byens bånd. Ved en skybrudshændelse i dag, vil regnvandet fra Sjællandsgade og Stationsforpladsen ende på banelegemet til gene for togdriften.

  Serviceniveau for Torveprojektet, som også er en del af indsatsområde 1.21, er af Byrådet, den 7. april 2015, fastsat til at kunne håndtere en 100 års regn uden skader på bygninger. Det foreslås, at der benyttes det samme serviceniveau for dette projekt.

  Samarbejdspartnere

  I projektet er der på nuværende tidspunkt indgået positiv dialog med ”Andelsboligforeningen af 1941” omkring inddragelse af forarealerne ved Brogården, Sjællandsgade 21-35. De øvrige beboelser langs Sjællandsgade ejer ikke forarealer, som kan inddrages til vandhåndtering.

   

  Der har været et indledende møde med DSB i forhold til arealet ved Stationsforpladsen. DSB har tilkendegivet, at de er meget positive i forhold til skitseforslaget, og at de ønsker at indgå i et fremadrettet samarbejde omkring projektet. DSB er i tæt dialog med Banedanmark, som også inddrages i den fremadrettede proces.  

   

  Endeligt er der skabt et tæt samarbejde med projektgruppen for Ringsted Ådal projektet.

   

  Tidsplan

  Projekteringen opstartes i 2016, og anlægsfasen vil i henhold til Ringsted Forsynings nuværende etapeplan foregå i årene 2020-2022.

   

  Der ønskes i projekteringsfasen fokus på en ordentlig og god proces omkring borgerinddragelse.

   

  Desuden ønskes projektet løftet ved hjælp af fundraising. Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet en fondsstrategi for projektet (bilag 3).

   

  Endeligt skal Spildevandstillæg 20 udarbejdes og godkendes inden projektet kan udføres. Dette forventes i 2016.

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Som projektejer afholder og finansierer Ringsted Kommune alle anlægsudgifter til klimatilpasningsprojektet, og Ringsted Forsyning tilbagebetaler deres andel af udgifterne over en periode på mellem 10 og 25 år. For klimatilpasningsprojekter, som er godkendt inden 1. januar 2016, finansieres alt som vedrører håndtering af tag- og overfladevand 100 % af forsyningsselskabet.

   

  De samlede anlægsomkostninger til den alternative løsning på Sjællandsgade og Stationsforpladsen er beregnet til 31,8 mio. kr. Anlægsbudgettet for den traditionelle kloakløsning udgør 50,6 mio. kr.

  De samlede årlige driftsudgifter ved en alternativ overfladeløsning er anslået til 180.000 kr. Ringsted Forsyning afholder de udgifter til drift- og vedligeholdelse af anlægget, som er nødvendige for håndtering af tag- og overfladevand, disse er anslået til 130.000 kr. årligt. Ringsted Kommunes andel af de årlige driftsudgifter er anslået til 50.000 kr.

   

  Udgifter til drift er beregnet på baggrund af en markedspris. Det forventes, at Ringsted Kommunes Vej- og Parkafdeling vil kunne varetage denne opgave for et mindre beløb, hvorved det godt kan indeholdes i det nuværende budget for drift af grønne områder. Skulle der under projekteringen fremkomme ønske om yderligere beplantning eller andre rekreative tiltag, som ikke kan indeholdes i det nuværende driftsbudget, vil sagen blive forelagt politisk.

   

  Det anbefales, at der optages et fast forrentet lån i KommuneKredit på 31,8 mio. kr. med en løbetid på 25 år, hvor Ringsted Forsyning betaler de årlige ydelser, således at lånet er udgifts- og likviditetsneutralt for Ringsted Kommune.

   

  Samtidigt anbefales det, at der optages en byggekredit til mellemfinansiering af anlægsudgifterne, som efterfølgende konverteres til et fastforrentet lån, når anlægsprojektet er afsluttet Dermed er projektet også likviditetsneutralt for Ringsted Kommune i hele anlægsfasen.

   

  Da det er Ringsted Kommune, som afholder anlægsudgifterne, skal der bevilges et anlægsbudget på 31,8 mio. kr. til projektet.

  Vurdering

  Ringsted Forsyning er ved at udarbejde en større kloaksaneringsplan for Ringsted midtby. Her i indgår separering af Sjællandsgade og Stationsforpladsen.

   

  Ved at lave en alternativ overfladeløsning på Sjællandsgade og Stationsforpladsen fremfor en traditionel kloak løsning, er det muligt at styre og lede vandet på terræn til et sted, hvor det gør mindre skade. Samtidig tilføres området en forskønnelse, Byens bånd synliggøres og trafiksikkerheden forbedres.

   

  Det vurderes, at det foreslåede servicemål, med et serviceniveau op til en 100 års regn uden skader på bygninger, er hensigtsmæssigt, idet der er store samfundsmæssige interesser i at sikre Sjællandsgade og Stationsforpladsen, inklusiv banelegemet imod ekstremregn.

   

  Den alternative overfladeløsning koster i alt 31,8 mio. kr. Et traditionelt kloaksaneringsprojekt til samme serviceniveau vil koste 50,6 mio. kr. 

   

  Det vurderes, at den alternative overflade løsning på Sjællandsgade og Stationforpladsen er både billigere og bedre end den traditionelle løsning, og at aftalen mellem Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning bør godkendes under forudsætning af at Spildevandstillæg 20 godkendes.

  I aftalen er indført, at Ringsted Kommune kan nedlægge projektet såfremt S pildevandstillæg 20 mod forventning ikke godkendes.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at aftale mellem forsyningen og kommunen godkendes (bilag 1).
  2. at der fastsættes et servicemål med et serviceniveau, som sikrer, at der ikke sker skader på bygninger ved en 100 års regn.
  3. at der afsættes et udgiftsbudget på 31,8 mio. kr. til anlægsprojektet Klimatilpasning af Sjællandsgade og Stationsforpladsen samt tilhørende anlægsbevilling.
  4. at der afsættes et indtægtsbudget på 31,8 mio. kr. til projektet samt tilhørende anlægsbevilling.
  5. at der etableres en byggekredit i Kommunekredit til mellemfinansiering af anlægsudgifterne i anlægsfasen.
  6. at byggekredit konverteres til et lån i KommuneKredit med en levetid på 25 år med fast rente, når projektet er afsluttet.
  7. at der budgetlægges med ydelser til det hjemtagne lån ud fra den faktiske amortisering.
  8. at der budgetlægges med indtægter fra Ringsted Forsyning under renter og afdrag svarende til den faktiske amortisering.
  9. at der vælges et opsigelsesvarsel svarende på lånets løbetid på 25 år.
  10. at alle ovenstående punkter godkendes, under forudsætning af at Spildevandstillæg 20 godkendes med separat kloakering for området.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-11-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Johnny Dahlgaard og Jan Jakobsen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-11-2015

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Torben Lollike

 • Punkt 21 Anlægsbevilling til projektering af Søndervang og Søndre Parkvej (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 13/4480
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_beslutning_om_trafikplan_for_ringsted_syd_med_tilhoerende_handlingsplan_kmu.docx bilag_2_-_soendre_park_skitseforslag_del_2-1.pdf.pdf bilag_3_-_referat_trafiksikkerhedsmoede_21._oktober_2015.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet godkendte den 10. november 2014 forslaget til handlingsplan for Trafikplan for Ringsted Syd (Bilag 1), der indeholder specifikke tiltag og prioritering. Senest har Byrådet i forbindelse med Budgetaftale 2016 afsat yderligere midler til realisering af trafikplanen.

   

  Sagen fremlægges med henblik på at tage stilling til anlægsbevilling til projektering af de første tiltag i Trafikplan for Ringsted Syd.

  Beskrivelse af sagen

  Trafikplan for Ringsted Syd indeholder 11 prioriterede tiltag på kommunevejene. Af disse 11 er der i budgetårene 2015 og 2016 rådighedsbeløb til de første fem, som omfatter hele forbindelsen fra Næstvedvej over Søndervang og Søndre Parkvej til Ahorn Allé ved Klostermarkskirken:

   

  • Kryds Søndervang og Søndre Parkvej
  • Kryds Ahorn Allé og Søndre Parkvej
  • Kryds Søndervang og Næstvedvej
  • Cykelstier på Søndervang
  • Cykelstier på Søndre Parkvej

   

  De fem tiltag forventes gennemført i samarbejde med Ringsted Forsyning, da trafiksaneringen af Søndre Parkvej er sammenfaldende med forestående ledningsarbejder. Dette medfører både synergieffekter i forhold til økonomien og mindsker generne for trafikanter og beboere, da gravearbejdet derved ikke skal foretages af flere omgange. Rambøll har udarbejdet to skitseforslag til en løsning på Søndre Parkvej (Bilag 2).

  Høring

  Parkrådet (bydelsforum for Ringsted Syd) og Trafiksikkerhedsrådet er blevet hørt om tiltagene på baggrund af foretagne skitseprojekter:

   

  Trafiksikkerhedsrådet anbefaler, at projektet udføres med udgangspunkt i 1. løsning (Hovedforslag), da det anses som det mest trafiksikre med en klar adskillelse af bløde trafikanter fra den øvrige trafik. Se det fulde referat af mødet i rådet i Bilag 3.

   

  Parkrådet anbefaler, at projektet udføres med udgangspunkt i 1. løsning (Hovedforslag), da det anses som det mest trafiksikre. Idé om en dobbeltrettet cykelsti blev drøftet, men forkastet på grund af dårlig trafiksikkerhed med cykel- og knallerttrafik i begge retninger.

  Parkrådet anbefaler samtidig, at man indpasser træer langs Søndre Parkvej, gerne kirsebærtræer, samtidig med, at man tager hensyn til beboerne langs vejen.

  Samtidig er det Parkrådets holdning, at der i forbindelse med udførelsen af projektet bør gennemføres skolevejsundervisning (færdselssikkerhed) på skolerne i Campus-området.

  Parkrådet mener, at man bør omlægge bustrafikken allerede fra 2016, så der etableres et midlertidigt stoppested, som så vil kunne udbygges til en kommende busterminal på Campus (tiltag 6 i Trafikplan for Ringsted Syd).

  Økonomi

  Der skal tages stilling til en anlægsbevilling til udgifter på 0,750 mio. kr. til projektering af de fem første tiltag. Bevillingen ønskes finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. til Trafikplan for Ringsted Syd. Af dette rådighedsbeløb er tidligere (24. juni 2015) bevilget 0,175 mio. kr. til skitseprojekter og overslagsberegning.

   

  Det resterende rådighedsbeløb i 2015 vil herefter være på 2,075 mio. kr. Derudover er der som led i budgetaftalen for 2016 afsat yderligere 6,3 mio. kr. i 2016 samt 4,05 mio. kr. i 2018.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at de ansøgte midler vil være dækkende for udgifterne til projektering.

   

  Administrationen vurderer, ligesom Trafiksikkerhedsrådet og Parkrådet, at 1. løsning (Hovedforslag) med både cyklister og gående adskilt fra kørebanen og med ensrettet cykeltrafik i begge sider, er den bedste løsning.

   

  Det vurderes samtidig

  • at der bør arbejdes videre med Parkrådets bemærkninger om indpasning af træer langs vejen
  • at muligheden for omlægning af bustrafikken [skal konkretiseres] fra august eller december 2016 bør undersøges

   

  Det er administrationens vurdering, at de konkrete tiltag i Trafikplan for Ringsted Syd vil give trafiksikkerheden og infrastrukturen i området et markant løft.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 0,750 mio. kr. til projektering af tiltag 1-5.
  2. at anlægsbevillingen finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb til Trafikplan for Ringsted Syd.
  3. at de modtagne bemærkninger fra Parkrådet og Trafiksikkerhedsrådet indgår i det videre arbejde.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-11-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Johnny Dahlgaard og Jan Jakobsen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-11-2015

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Torben Lollike

 • Punkt 22 Anlægsbevilling til forundersøgelser og beslutningsgrundlag i forbindelse med cykelsti ved Rusgårds Bakke (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 15/15174
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1._stiforslag_rusgaards_bakke.docx bilag_2_indledende_forundersoegelser.pdf bilag_3_del_af_skitseprojekt.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Med denne sag søges der en anlægsbevilling til cykelstiprojektet ved Rusgårds Bakke. Bevillingen skal anvendes til afholdelse af udgifter i forbindelse med indledende forundersøgelser, samt til et beslutningsgrundlag.

  Beskrivelse af sagen

  Der kan ikke umiddelbart peges på en naturlig cykelrute mellem Vigersted og Roskildevej over Rusgårds Bakke. Årsagen hertil skyldes primært, at området er meget kupperet, med store højdeforskelle. Endvidere er der vådområder og vandløb, som der skal tages hensyn til.

  Der er flere mulige placeringsmuligheder for en cykelsti, med hver deres fordele og ulemper.

  Til brug for en senere afgørelse om, hvilken løsning der skal arbejdes videre med, er det nødvendigt at få belyst alle fordele og ulemper, samt økonomi og anlægsrisici ved de forskellige forslag.

  Helhedsplanen for Vigersted bør også indgå i et beslutningsgrundlag.

  En anden overvejelse er også, om stien eventuelt skal indgå i det rekreative stinet, således at stien ikke kun bliver til gavn for primært skoleeleverne mellem Jystrup og Vigersted, men også bliver til gavn for motionister m.fl.

  Det anbefales, at uanset hvilken løsning der vælges, at der skabes sammenhæng med skolen i Jystrup. Hvorvidt cykelstiprojektet skal stoppe ved Roskildevej eller føres helt til Jystrup må bero på en senere afgørelse, når alle forhold er kendte.

  Administrationen har peget på 4 mulige placeringer af stien. De 4 muligheder kan ses i Bilag 1 .

  Det forslås, at når alle forundersøgelserne er udført, fremlægges en ny sag, hvor de forskellige forslag bliver opstillet i skemaform med fordele og ulemper, økonomi og anlægsrisici.

  Den nye sag kan samtidig blive en ansøgning om en projekteringsbevilling.

  Tidsplan:

  År

  2016

  2017

  2018

  Kvartal

  1

  2

  3

  4

  1

  2

  3

  4

  1

  2

  3

  4

  Offentlighedsperiode

  Forundersøgelser

  Detailprojektering

  Udbud anlæg

  Ekspropriation

  Udførelse

  Høring

  I forbindelse med forundersøgelser anbefales det, at der gennemføres en offentlighedsperiode, hvor borgere og interessenter inddrages.

  Økonomi

  Der søges om en anlægsbevilling til:

  • forundersøgelser og beslutningsgrundlag 0.4 mio. kr.
  • internt honorar 0.1 mio. kr.

  I alt 0.5 mio. kr. som finansieres af det på budget 2015 afsatte rådighedsbeløb.

  Rest rådighedsbeløb cykelstipulje, se skema nedenfor:

  2015 herefter 3.1 mio. kr.

  Rest frem til og med 2018 17.5 mio. kr.

  Det skønnes, at de planlagte stiprojekter kan realiseres for resterende rådighedsbeløb.

  Rådighedsbeløb til cykelstiprojekterne Bringstrupvej, Bjergvej, Rusgårds Bakke og Nordrup

  Mio. kr.

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  I alt

  Afsat rådighedsbeløb

  2.0

  4.0

  4.0

  4.0

  6.4

  4.0

  24.4

  Overført fra foregående år

  1.5

  5.5

  Bevilget

  -0.5

  -3.2

  -3.7

  Disponeret beløb Bjergvej

  -1.8

  -1.8

  Disponeret beløb

  Bringstrupvej

  -0.7

  -0.7

  Disponeret beløb

  Nordrupvej

  -0.5

  -0.5

  Disponeret beløb

  stilys Vigersted

  -0.2

  -0.2

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at det er nødvendigt, at der udføres forundersøgelser, og at der udarbejdes et samlet beslutningsgrundlag, til brug for en senere afgørelse af en stiplacering.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der gives en samlet anlægsbevilling til udgifter på 0.5 mio. kr. til udførelse af forundersøgelser, et beslutningsgrundlag og til internt honorar.
  2. at anlægsbevillingen finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb til cykelstier i år 2015.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-11-2015

  Anbefales godkendt med bemærkning om, at tidsplanen søges fremmet mest muligt.

   

  Der udarbejdes forud for Økonomiudvalgets møde den 30. november 2015 en supplerende sagsfremstilling angående frigivelse af 150.000 kr. til skitseprojektering af trafikstier på Rusgårdsbakke og Nordrupvej, jf. Byrådsbeslutning den 10. juni 2013 (Punkt 12).

   

  Ej til stede: Johnny Dahlgaard og Jan Jakobsen

  Supplerende sagsfremstilling

  Byrådet bevilgede den 10. juni 2013 kr.150.000 til skitseprojektering af cykelstierne ved Rusgårds Bakke og Nordrupvej.

   

  Hensigten med bevillingen var at give administrationen et bedre grundlag for at vurdere anlægsomkostningerne til etablering af cykelstierne og dermed en bedre mulighed for at disponere og tilrettelægge det videre forløb.

   

  Efter godkendelse af bevilling blev der entreret med et rådgivende ingeniørfirma, som har udført indledende forundersøgelser og et skitseprojekt.

   

  Undersøgelserne har efterfølgende resulteret i et NOTAT som kan ses på Bilag 2.  Delstrækning af skitseprojekt kan ses på Bilag 3.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-11-2015

  Anbefales godkendt med Klima og Miljøudvalgets bemærkning.

   

  Ej til stede: Torben Lollike

 • Punkt 23 Anlægsbevilling til forundersøgelser og beslutningsgrundlag i forbindelse med cykelsti langs Nordrupvej (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 15/25801
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_deludsnit_skitseprojekt.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Med denne sag søges der en anlægsbevilling til cykelstiprojektet ved Nordrupvej.

  Bevillingen skal anvendes til afholdelse af udgifter i forbindelse med indledende forundersøgelser, samt til et beslutningsgrundlag.

  Beskrivelse af sagen

  På strækningen mellem Nordrup og Haslevvej vil det være naturligt, at anlægge en cykelsti på enten nord eller sydside af Nordrupvej. Der er ikke andre umiddelbare løsningsforslag.

  På strækningen er der en del forhold der er nødvendige at få undersøgt nærmere. Det er forhold som tekniske installationer (pumpestationer), beskyttede vandhuller, afstand til huse og indkørsler, ledninger (kloak, vand, fibernet), oversigtsforhold, stoppesteder til busser mv.

  Den største udfordring med anlæggelse af stien bliver, at få plads til cykelstien, som flere steder kommer til at ligge meget tæt på indkørsler og huse. Det kan også blive nødvendigt at forlægge Nordrupvej enkelte steder.

  For at få et samlet overblik over alle fordele og ulemper ved de 2 foreløbige forslag, herunder økonomi og anlægsrisici, er det nødvendigt at få udført forundersøgelser.

  Forundersøgelserne skal bruges til at udarbejde et beslutningsgrundlag, til brug for en senere afgørelse om, hvor stien skal anlægges.

  Tidsplan:

  År

  2016

  2017

  2018

  Kvartal

  1

  2

  3

  4

  1

  2

  3

  4

  1

  2

  3

  4

  Offentlighedsperiode

  Forundersøgelser

  Detailprojektering

  Udbud anlæg

  Ekspropriation

  Udførelse

  Høring

  I forbindelse med forundersøgelser anbefales det, at der gennemføres en offentlighedsperiode, hvor borgere og interessenter inddrages.

  Økonomi

  Der søges om en anlægsbevilling til:

  • forundersøgelser og beslutningsgrundlag 0.4 mio. kr., se forklaring nederst
  • internt honorar 0.1 mio. kr.

  I alt 0.5 mio. kr. som finansieres af det på budget 2015 afsatte rådighedsbeløb.

  Rest rådighedsbeløb cykelstipulje, se skema nedenfor:

  2015 herefter 3.1 mio. kr.

  Rest frem til og med 2018 17.5 mio. kr.

  Det skønnes, at de planlagte stiprojekter kan realiseres for resterende rådighedsbeløb.

  Rådighedsbeløb til cykelstiprojekterne Bringstrupvej, Bjergvej, Rusgårds Bakke og Nordrupvej

  Mio. kr.

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  I alt

  Afsat rådighedsbeløb

  2.0

  4.0

  4.0

  4.0

  6.4

  4.0

  24.4

  Overført fra foregående år

  1.5

  5.5

  Bevilget

  -0.5

  -3.2

  -3.7

  Disponeret beløb Bjergvej

  -1.8

  -1.8

  Disponeret beløb

  Bringstrupvej

  -0.7

  -0.7

  Disponeret beløb

  Rusgårds Bakke

  -0.5

  -0.5

  Disponeret beløb

  stilys Vigersted

  -0.2

  -0.2

  Forklaring:

  Beløbsstørrelsen på 0.4 mio. kr.  til forundersøgelser er estimeret ud fra tilbud til sagen Rusgård Bakke. Længden på cykelstien ved Nordrup er længere end cykelstien ved Rusgårds Bakke, men vurderes til gengæld at have en lavere sværhedsgrad. Derfor er beløb til forundersøgelser ens på de 2 sager.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at det er nødvendigt, at der udføres forundersøgelser og at der udarbejdes et samlet beslutningsgrundlag, til brug for en senere afgørelse af en stiplacering.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der gives en samlet anlægsbevilling til udgifter på 0.5 mio. kr.  til udførelse af forundersøgelser, et beslutningsgrundlag og til internt honorar
  2. at anlægsbevilling finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb til cykelstier i år 2015

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-11-2015

  Anbefales godkendt med bemærkning om, at tidsplanen fremmes mest muligt.

   

  Ej til stede: Johnny Dahlgaard og Jan Jakobsen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-11-2015

  Anbefales godkendt med Klima og Miljøudvalgets bemærkning.

   

  Ej til stede: Torben Lollike

 • Punkt 24 Anlægsbevilling til cykelsti Bringstrupvej (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 15/11710
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

    

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  I denne sag søges der om yderligere anlægsbevilling til cykelsti Bringstrupvej til dækning af merudgifter til entreprenørudgifter, projektering og uforudsete udgifter/interne styring.

  Beskrivelse af sagen

  I forbindelse med slutafregning fra entreprenøren, er der kommet yderligere udgifter på i alt 0,2 mio. kr. til cykelsti Bringstrupvej. Merudgiften er bl.a. anvendt til forbedring af eksisterende stiforbindelse til boldbane, flytning af pumpestation, ekstra markoverkørsler, ekstra autoværn, flytning af signalanlæg, ekstra landinspektørudgifter. Det oprindelige tilbud fra entreprenør var på 3,2 mio. kr. og de samlede entreprenørudgifter bliver på ca. 3,4 mio. kr. En stigning på godt 6 %.

   

  I sagsbehandling af anlægsbevilling til cykelsti Bringstrupvej i Byrådet den 7. september 2015 blev der søgt en anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. Ved en fejl blev der ikke søgt tilstrækkelig anlægsbevilling til den resterende del af anlægsarbejdet på 0,5 mio. kr. som fordeler sig med 0,2 mio. kr. til projektering mv. og 0,3 mio. kr. til uforudsigelige udgifter, intern styring mv. Dette gøres i denne sag.

   

  Nedenfor er vist en økonomioversigt over cykelsti Bringstrupvej:

   

  Entreprenørudgifter

  3,4

  Erstatninger til lodsejere

  0,2

  Landinspektør

  0,1

  Omprojektering

  0,1

  Internt honorar og diverse

  0,1

  I alt 3,9 mio. kr.

   

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Der søges om en anlægsbevilling til udgifter på 0, 7 mio. kr. til merudgifter til entreprenør, projektering og uforudsete udgifter.

   

  Anlægsbevillingen finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb til cykelstier 2015.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at ekstraudgifterne kan afholdes inden for allerede afsatte rådighedsbeløb.

   

  Det vurderes ligeledes, at der ikke kommer yderligere udgifter til projektet, da udførelse af projektet er afsluttet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 0, 7 mio. kr. til anlægsprojekt cykelsti Bringstrupvej.
  2. at anlægsbevillingen finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb til cykelstier 2015.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-11-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Johnny Dahlgaard og Jan Jakobsen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-11-2015

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Torben Lollike

 • Punkt 25 Anlægsbevilling til stibelysning ved Vigersted Børnehus på Snekkerupvej (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 15/11637
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag søges der en anlægsbevilling til etablering af stibelysning langs ny sti mellem Snekkerupvej og Vigersted Børne hus.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet godkendte den 24. juni 2015 en anlægsbevilling til etablering af en ny sti mellem Snekkerupvej og Vigersted Børnehus. Bevillingen var alene til brug for etablering af sti og ikke til stibelysning.

   

  I førnævnte dagsorden blev det bl.a. nævnt, at der var et ønske fra skole og institution om, at få lys langs den nye sti. Efter igangsætning af anlægsarbejdet, er ønsket om stibelysning også kommet fra lokalråd og naboer. Der er nu indhentet pris på stibelysning fra leverandører.

   

  Administrativt er der taget beslutning om, at klargøring til stibelysning var vigtigt at få gjort, da en evt. udførelse ville være fornuftig og billigst i forbindelse med de øvrige anlægsarbejder. Hvis arbejdet med udførelse af lys blev udsat, ville det have medført, at en del af den nye sti skulle graves op igen, for at gøre plads til kabler og master. P.t. er der klargjort med kabler og master, men lampehoveder og lyskilder mangler.

   

  Med baggrund i ovenstående, fremlægges der nu et ønske om en anlægsbevilling til færdiggørelse af udførelse af stibelysning.

   

  Tidsplan:

  Såfremt der gives en anlægsbevilling i denne sag, færdiggøres stibelysningen umiddelbart herefter og senest med udgangen af 2015. 

   

  Orientering:

  Belægning på stien bliver asfalt. Om udlægning af asfalt kan nås indeværende år er afhængig af, hvordan vejret bliver i november måned.

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Der søges om en anlægsbevilling (tillæg) på 0.2 mio. kr. til afholdelse af udgifter i forbindelse med etablering af stibelysning langs den nye sti mellem Snekkerupvej og Vigersted Børnehus.

  Det foreslås, at det finansieres fra rådighedsbeløb til cykelstier.

   

  Rest rådighedsbeløb cykelstipulje, se skema nedenfor:

  2015 herefter 2.6 mio. kr.

  Rest frem til og med 2018, 17.0 mio. kr.

  Økonomioversigt cykelstiprojekterne Bringstrupvej, Bjergvej, Rusgårds Bakke og Nordrupvej:

  Mio. kr. 

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  I alt

  Afsat rådighedsbeløb

  2.0

  4.0

  4.0

  4.0

  6.4

  4.0

  24.4

  Overført fra foregående år

  1.5

  5.5

  Bevillig et

  -0.5

  -3.2

  -3.7

  Disponerede beløb Bjergvej

  -1.8

  -1.8

  Disponerede beløb til Rusgårds Bakke

  -0.5

  -0.5

  Disponerede beløb til Nordrupvej

  -0.5

  -0.5

  Disponerede beløb til Bringstrupvej

  -0.7

  -0.7

   

  Vurdering

  Administrationen vurderer at den ønskede belysning vil øge trygheden i området, ikke kun for brugere af institutionen og skole, men også for beboerne i lokalområdet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

   

  1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 0.2 mio. kr. til udførelse af stibelysning

  2. at anlægsbevilling finansieres af de allerede afsatte rådighedsbeløb til cykelstier i år 2015

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-11-2015

  Klima- og Miljøudvalget indstiller,

   

  1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 0,2 mio. kr. til udførelse af stibelysning
  2. at anlægsbevilling finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb til Trafiksikkerhed i år 2015.

   

  Ej til stede: Johnny Dahlgaard, Jan Jakobsen og Finn Andersen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-11-2015

  Anbefales godkendt med Klima og Miljøudvalgets bemærkning.

   

  Ej til stede: Torben Lollike

 • Punkt 26 Takster for Ringsted Forsyning 2016 (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 15/22836
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_2_ringsted_spildevand_as.pdf bilag_3_ringsted_vand_as.pdf bilag_4_ringsted_centralrenseanlaeg.pdf bilag_1_takster_2016.xlsx

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Bestyrelsen for Ringsted Forsyning har den 27. oktober 2015 drøftet og godkendt budgetter for 2016 for Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S, Ringsted Centralrenseanlæg A/S, Ringsted Fjernvarme A/S og Ringsted Kraftvarme A/S.

  Bestyrelsen besluttede at fremsende taksterne til Byrådet.

   

  Sagen fremlægges med henblik på stillingtagen til Ringsted Forsynings takster med virkning fra 1. januar 2016.

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted Forsynings oplæg til takster for vand, varme og afledning af spildevand for 2016 gældende for borgere og virksomheder i Ringsted Kommune, fremgår af bilag 1.

  Takstfastsættelsen for 2016 tager udgangspunkt i Forsyningssekretariatets prisloftsafgørelser for 2016 for Ringsted Vand A/S, Ringsted Centralrenseanlæg A/S, Ringsted Spildevand A/S Bilag 2,3 og 4.

  Ringsted Fjernvarme A/S og Ringsted Kraftvarme A/S reguleres i henhold til hvile-i-sig-selv princippet, og det godkendte budget sendes ligeledes til Energitilsynet.

  Prisloftet for 2016 fastsættes med udgangspunkt i selskabernes almindelige driftsomkostninger. Det er beregnet i prisloftet for 2016, korrigeret for omkostningsudviklingen samt et generelt og individuelt effektiviseringskrav. Prisloftet er med til at fastsætte en ramme for de maksimale indtægter, et forsyningsselskab må opkræve for selskabets primære aktiviteter.

  Princippet for forbrugstakstfastsættelsen tager afsæt i en udmeldt indtægtsramme og de leverede og håndterede vand- og spildevandsmængder to år forud for det aktuelle år. Indtægtsrammen skal indeholde alle forsyningsselskabets indtægter, hvilket er beregnet ud fra vand- og spildevandsmængderne to år forinden, samt det aktuelle års takster.

  Ringsted Kommunes godkendelse af taksterne er en såkaldt legalitetsgodkendelse i henhold til lovgivningen. Kommunen skal ved sin godkendelse tilse, at forsyningen har overholdt de udmeldte principper, som Forsyningssekretariatet har udmeldt, og at taksterne er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningsloven og betalingsloven.

  Tilsvarende er der udarbejdet budgetter for Ringsted Fjernvarme A/S og Ringsted Kraftvarme A/S.

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  I ngen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at takstfastsættelserne er sket i overensstemmelse med vandforsyningslovens bestemmelser. Det vurderes, at Ringsted Spildevand A/S, Ringsted Centralrenseanlæg A/S og Ringsted Vand A/S, med en rimelig økonomi, har midler til at dække forventede kommende udgifter og samtidig tilgodeser det økonomiske ”hvile-i-sig-selv-princip”.

  Begge budgetter for Ringsted Fjernvarme A/S og Ringsted Kraftvarme A/S overholder Varmeforsyningsloven. Budgetterne tilgodeser ligeledes det økonomiske ”hvile-i-sig-selv-princip”, ligesom de skal anmeldes til Energitilsynet. Det er således administrationens vurdering, at begge selskaber har rimelige midler til at dække de forventede kommende udgifter.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at taksterne for de 5 selskaber Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S, Ringsted centralrenseanlæg A/S, Ringsted Kraftvarme A/S og Ringsted Fjernvarme A/S godkendes.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-11-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Johnny Dahlgaard, Jan Jakobsen og Finn Andersen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-11-2015

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Torben Lollike

 • Punkt 27 Godkendelse af udført ekspropriation, Bjergvej (KMU)(Lukket)

  SagsID/Sagsnummer: 15/10466
  Sagen afgøres i: Byrådet
 • Punkt 28 Anlægsbevilling til udbedring af mangler Ringsted Svømmehal (PBU, KTU)

  SagsID/Sagsnummer: 12/14951
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_udfoerte_traekproever_af_promenadeklinker.pdf bilag_2_-_noedvendige_opretninger_2016-19_og_fremover.pdf bilag_3_-_mangelliste_opdateret_21-10-2015-oeko.pdf.pdf bilag_4_-_oversigtskort.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  x

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal byrådet tage stilling til en anlægsbevilling til videreførelse af udbedringsarbejderne på Ringsted Svømmehal.

  Beskrivelse af sagen

  I forbindelse med afholdelse af 5-årsgennemgang og Pihl & Søns konkurs blev der udarbejdet og vedtaget en udbedringsplan for afhjælpning af mangler. Der henvises til beslutning i byrådet den 25. juni 2014.

   

  Der blev givet en samlet bevilling for 2014 på 1.420.000 kr. til de nødvendige investeringer, og der blev ved vedtagelse af budgettet for 2015 afsat 471.000 kr. pr. år i rådighedsbeløb, for 2015 og overslagsårene 2016-2018. Byrådet gav en tillægsbevilling på 130.000 kr. i mødet den 7.april 2015 til en opgradering af saunaerne.

   

  Kommunens bygherrerådgiver opstillede i 2014 en forventet samlet investering, til afhjælpning af mangler på 3.300.960 kr. Overslaget var baseret på at 40 % af promenadeklinkerne skulle udskiftes. På daværende tidspunkt var det et skøn, da der ikke var foretaget nogen aftræksprøver. Kommunens bygherrerådgiver har nu foretaget de nødvendige aftræksprøver. Der henvises til bilag 1 og bilag 2. Kommunens bygherrerådgiver anbefaler nu, efter der er foretaget aftræksprøver, at alle klinker skal udskiftes. Begrundelsen for dette er at udførelsen er så mangelfuld, at der er stor risiko for at størsteparten af promenadeklinkerne vil gå løse på sigt. Ikke på en gang, men spredt ud over arealet. En udskiftning af alle promenadeklinker vil give en ekstraudgift på 2.609.528 kr. Dette forventes udført i år 2020.

   

  Rådighedsbeløb 2015/Udførelse 2016

  Rådighedsbeløb 2016/Udførelse 2017

  Rådighedsbeløb 2017/Udførelse 2018

  Rådighedsbeløb 2018/udførelse 2019

  Budgetønske 2019/udførelse 2020

  471.000 kr.

  471.000 kr.

  471.000 kr.

  471.000 kr.

  2.609.528 kr.

   

  Der henvises i øvrigt til bilag 3.

   

  Hovedarbejderne i perioden 2015-2018 var oprindelig udskiftning af 40 % af promenadeklinker samt fastgørelse af gribekantklinker i bassiner. Da det nu anbefales, at der foretages en udskiftning af alle promenadeklinker, der vil kræve lukning af svømme- og undervisning/legebassin i længere periode, foreslås det, at arbejderne først udføres efter 2018.

   

  De øvrige arbejder med udskiftning af promenadeklinker er derfor henlagt til bade-/ omklædningsrum samt familie-/handicapomklædninger, som bedre kan aflukkes i kortere perioder, under hensyntagen til den normale drift. På bilag 4 er indtegnet en foreløbig tidsplan. Tilrettelæggelse af tidsplanen for 2019 og fremover vil efterfølgende blive udarbejdet i samarbejde med Ringsted Sportscenter.

  Der vil ved budgetlægningen for 2017 blive forelagt et budgetønske om et yderligere rådighedsbeløb på 2.609.528 kr.  

   

  Projektering og udførelse vil blive påbegyndt straks efter anlægsbevillingen er givet. Arbejderne forventes først at blive udført i 2016, efter nærmere aftale med Ringsted Sportscenter.

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Der er på investeringsoversigten afsat 471.000 kr. pr år i rådighedsbeløb for 2015 og overslagsårerne 2016-2018, til udbedring af mangler på Ringsted Svømmehal.

  Der søges en anlægsbevilling på 471.000 kr. til videreførelse af udbedringsarbejderne.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, med henvisning til anbefalingen fra kommunens bygherrerådgiver, at mangelafhjælpning videreføres, og der gives en anlægsbevilling på 471.000 kr. til første del. Hvis man alternativt vil afvente at promenadeklinkerne løsner sig, vil det hver gang kræve en omgående udskiftning af de berørte områder, for ikke at de badende skal komme til skade. Dette vil samtidig være stærkt generende for svømmehallens daglige drift og s amlet set vil de samlede udgifter blive større, dog fordelt over en længere årrække. 

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

   

  1. at der gives en anlægsbevilling på 471.000 kr. til videreførelse af udbedringsarbejderne
  2. at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til samme formål
  3. at der ved budgetlægningen for 2017 bliver forelagt et budgetønske om et yderligere rådighedsbeløb på 2.609.528, i overslagsåret 2020.

  Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 17-11-2015

  Til efterretning.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 23-11-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-11-2015

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Torben Lollike

 • Punkt 29 Forslag til Planstrategi 2016 - 28 (PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 15/13279
  Sagen afgøres i: Byrådet
  procesplan.pptx.pptx styringstrekant_for_ringsted_kommune.pptx.pptx fagudvalgenes_bemaerkningerne.docx forslag_til_planstrategi_2016_-_28_-_med_forslag_til_aendringer_paa_baggrund_af_fagudvalgenes_bemaerkninger.docx

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet igangsatte arbejdet med planstrategien i september 2014 med udgangspunkt i visionen ”Ringsted - midt i mulighederne”. Arbejdet med planstrategien er nu så langt, at forslaget til Planstrategi 2016 – 28 fremlægges med henblik på endelig behandling.

  Beskrivelse af sagen

  Ifølge Planloven skal Byrådet inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen samt en strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede.

  Planstrategien har et 12-års sigte, og skal revideres hvert fjerde år. Den skal indeholde oplysninger om:

  • Planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen
  • Byrådets vurdering af og strategi for udviklingen
  • Beslutning om enten at revidere kommuneplanen i sin helhed eller revidere kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen og blot genvedtage den resterende del af kommuneplanen.

  Desuden skal strategien for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede redegøre for Byrådets målsætninger indenfor:

  • Mindskelse af miljøbelastningen
  • Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse
  • Fremme af biologisk mangfoldighed
  • Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde
  • Fremme af et samspil mellem beslutninger vedrørende miljømæssig, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.

  Processen for arbejdet med forslaget til planstrategi har været tilrettelagt med det formål at skabe et bredt politisk og administrativt fundament for at kunne realisere visionens målsætninger, og samtidig indhente inspiration og ideer fra borgerne og erhvervslivet, se bilaget ”Procesplan”.

  Byrådet har været inddraget undervejs i arbejdet ved tre byrådsseminarer. Der er desuden hentet inspiration til arbejdet fra et borgermøde, og der er trukket på erhvervslivets udmeldinger i forbindelse med arbejdet med den nye Erhvervspolitik. Endvidere er der gennemført 3 analyser, som har bidraget til vidensgrundlaget. Senest har alle fagudvalg haft lejlighed til at behandle forslaget, og fagudvalgenes bemærkninger er samlet i bilaget ”Fagudvalgenes bemærkninger”, hvor der desuden er angivet forslag til hvordan bemærkningerne kan imødekommes i forslaget til Planstrategi 2016 – 28.

  Forslaget til planstrategi tager udgangspunkt i Byrådets vision og indeholder et afsnit for hvert af visionens fire fokusområder:

  • Nærhed, medbestemmelse, medansvar og mangfoldighed
  • Lev og vær tilgængelig
  • Uddannelse til alle livet igennem
  • En unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet

  Målet er, at planstrategien skal formidle de kort- og langsigtede initiativer, der bidrager til visionens realisering, og dermed bygge bro til arbejdet med Byrådets fagpolitikker og strategier. Planstrategien indgår således i Ringsted Kommunes styringstrekant som et lag imellem visionen og fagpolitikkerne, se bilaget ”Styringstrekanten”.

  De fire afsnit indledes hver i sær med visionens tekst inden for fokusområdet. Herefter konkretiseres hvorfor og hvordan Byrådet vil arbejde inden for områderne, og hvilke initiativer der vil blive sat i gang for at skubbe udviklingen i den ønskede retning. De konkrete initiativer summes op under overskriften ”Næste skridt”, der trækker tråde fra visionen og videre til arbejdet med fagpolitikker og planer. Til sidst oplistes, hvor det er muligt at læse mere om Ringsted Kommunes arbejde inden for fokusområdet – som inspiration for dem, der er blevet nysgerrige efter at vide mere.

  Forslaget til strategi for Ringsted Kommunes bidrag til en bæredygtig udvikling er integreret i forslaget til planstrategi, og indeholder desuden et bilag, der opridser Byrådets eksisterende politikker og planer inden for de indsatsområder, der er krævet i Planloven.

  Ligeledes indeholder forslaget til planstrategi et bilag, der opsummerer gennemført planlægning siden seneste revision af kommuneplanen.

  Endelig indeholder forslaget til planstrategi et forslag til byrådets beslutning om revision af kommuneplanen. Ifølge Planloven skal Byrådet træffe beslutning om enten

  • at kommuneplanen skal revideres i sin helhed, eller
  • at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen og af, hvilke dele af kommuneplanen der genvedtages for en ny 4-års-periode.

  Den gældende Kommuneplan blev vedtaget i december 2014, og fokuserer som noget nyt på rekreation og udpegning af områder, der har potentiale til etablering af ny natur og økologiske forbindelser. I denne revisionsrunde lægges der op til at arbejde videre inden for den gældende kommuneplans rammer for natur og det åbne land, mens kommuneplanen foreslås revideret inden for planstrategiens fokusområder. Der lægges således op til en delvis revision for følgende emner:

  • Fremme af bosætning, herunder rekreative tiltag
  • Erhvervsudvikling
  • Klimatilpasning
  • Rammer for lokalområderne

  Mens resten af kommuneplanen genvedtages med forbehold for ændringer afstedkommet af ny lovgivning og ændringer af teknisk karakter.

  De to førstnævnte revisionstemaer udspringer af visionens fokus på bosætning og erhvervsudvikling som primære indsatsområder i de kommende år. Planstrategiens emner omkring Klimatilpasning tages med da behovet for tiltag er stærkt stigende, der løbende udvikles nye løsningsmuligheder og igangsættes projekter hvori klimatilpasning indgår som en naturlig del. Rammerne for lokalområderne foreslås revideret i forlængelse af Erhvervspolitikkens fokus på planlagte og prioriterede erhvervsområder og for at opdatere kommunens generelle rammeplanlægning, så denne er klargjort til de kommende års udvikling.

  Beslutningen drejer sig kun om revision af kommuneplanens bindende retningslinjer og udpegninger. Det vil sige at redegørelsestekster, målsætninger og kommuneplanens redaktionelle opbygning kan ændres uagtet denne beslutning. Derudover kan der i den kommende kommuneplanproces lægges op til øvrige ændringer, men før disse kan indføres i den nye kommuneplan skal de i forudgående offentlig høring.

  Høring

  Forslaget til planstrategi 2016-28 skal fremlægges i offentlig høring i 8 uger, når det er vedtaget af Byrådet. Offentliggørelse kan i henhold til Planloven ske udelukkende digitalt.

   

  Under forudsætning af, at forslaget til planstrategi bliver endeligt vedtage på Byrådets møde den 7. december 2015 vil høringen blive annonceret på kommunens hjemmeside den 8. december 2015, og i kommunens annonce i Lokalbladet i uge 51. Desuden udsendes en pressemeddelelse i begyndelsen af januar 2016. Høringsfristen foreslås forlænget med 4 uger frem til den 1. marts 2016, da de første uger af høringsperioden falder i december måned.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Direktionen vurderer, at fagudvalgenes bemærkninger til forslag til Planstrategi 2016- 28 kan imødekommes som vist i bilaget ”Fagudvalgenes bemærkninger”. Med disse ændringer vurderer direktionen at forslaget til planstrategi opfylder Byrådets målsætning om, at planstrategien skal kunne medvirke til at realisere visionens målsætninger inden for de fire fokusområder. Processen for arbejdet har i høj grad bidraget til en tværfaglig og helhedsorienteret planstrategi, der skaber det ønskede grundlag for en bred politisk og administrativ forankring af den efterfølgende realisering af planstrategien.

   

  Desuden vurderes det, at forslaget til planstrategi 2016-28 opfylder Planlovens formelle krav, og vil være et solidt grundlag for arbejdet med revision af kommuneplanen og udviklingen af Ringsted Kommunes øvrige fagpolitikker. Kommuneplanen foreslås delvist revideret med vægt på de emner der fokuseres på i forslaget til planstrategi.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

   

  1. at fagudvalgenes bemærkninger imødekommes som vist i bilaget ”Fagudvalgenes bemærkninger”
  2. at forslag til Planstrategi 2016 – 28 vedtages
  3. at Kommuneplanen revideres delvist, for følgende emner:

  · Fremme af bosætning, herunder rekreative tiltag

  · Erhvervsudvikling

  · Klimatilpasning

  · Rammer for lokalområderne

  Mens resten af kommuneplanen genvedtages med forbehold for ændringer afstedkommet af ny lovgivning og ændringer af teknisk karakter.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 23-11-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-11-2015

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Torben Lollike

 • Punkt 30 Byggesagsgebyrer for 2016 (PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 15/24514
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Som følge af ny lovgivning pr. 1. januar 2015 vedrørende byggesagsgebyrer blev der vedtaget en ny gebyrmodel samt gebyrer gældende for 2015 i Ringsted Kommune i Byrådet den 8. december 2014. Sagen fremlægges med henblik på stillingtagen til nye gebyrsatser gældende for 2016 på baggrund af den vedtagne gebyrmodel.

  Beskrivelse af sagen

  På baggrund af lovændring blev opkrævningen af byggesagsgebyrer ændret fra 1. januar 2015. Der eksisterer 5 kategorier indenfor byggeloven, hvor der kan opkræves gebyrer:

   

  · Simple konstruktioner (herunder carporte, udhuse mv.) 

  · Enfamiliehuse (nye og tilbygninger)

  · Industri- og lagerbebyggelse

  · Andre faste konstruktioner

  · Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri 

  Byrådet besluttede på deres møde den 8. december 2014 (http://ringsted.dk/dagsorden/byraadet-08-12-2014 pkt. 20) en gebyrmodel, hvor der opkræves fast gebyr på simple konstruktioner, og efter medgået tid for de øvrige typer af byggesager med en fastsat timepris. Timeprisen skal beregnes hvert år i forhold til de faktiske udgifter og et estimeret tidsforbrug indenfor byggelovsaktiviteterne for det kommende år.

  På baggrund af erfaringerne fra 2015 er der i estimeringerne for 2016 ændret på fordelingen af sager og omfang, som vil påvirke både timepris og det faste gebyr.

  Ændringerne indebærer, at der for det faste gebyr på simple konstruktioner vil ske en nedsættelse af gebyret. Det sker blandt andet på baggrund af erfaringer fra tidsregistrering, som betyder, at der forventes et lavere tidsforbrug på området i 2016, end det var estimeret for 2015.

  For at indarbejde en økonomisk dækning på alle faser og arbejdsgange på resten af de gebyrbelagte byggesagsområder, vil timeprisen for de øvrige kategorier stige. Det skal blandt andet ses i lyset af, at det vil være tungt administrativt at skulle opkræve gebyrer allerede ved indledende telefonhenvendelser og generelle forespørgsler.

  De konkrete ændringer vil være følgende:

  · Fast gebyr på simple konstruktioner ændres fra 1.400 kr. til 1.000 kr. pr. sag.

  · Timepris på de øvrige byggesager ændres fra 386 kr. til 442 kr. pr. time.

  Gebyrerne er ikke omfattet af lov om merværdiafgift og ej heller af momslove

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at der med ændringerne i gebyrsatserne sker en nødvendig tilpasning i forhold til lovgivningen vedrørende opkrævning af byggesagsgebyrer. Således forventes tilpasningerne også i højere grad at modsvare de mulige fakturerbare udgifter på baggrund af erfaringerne fra 2015. Der må dog tages forbehold for, at der fort sat er tale om estimeringer omkring sagsomfang og ressourceforbrug for det kommende år.

  Indstilling

  Direktionen indstiller følgende byggesagsgebyrer for 2016,

   

  1. at det faste gebyr på simple konstruktioner sættes til 1.000 kr. pr. sag,

  2. at gebyret på de øvrige sager fastsættes til 442 kr. pr. time.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 23-11-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-11-2015

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Torben Lollike

 • Punkt 31 Anlægsbevilling og rådighedsbeløb samt høring i relation til rejsning af erstatningsskov (PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 12/7706
  Sagen afgøres i: Byrådet
  projektbeskrivelse_for_skovrejsning_i_ringsted_kommune.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Ringsted Kommune er i gang med et skovrejsningsprojekt på 3 arealer i kommunen.

   

  Sagen sendes til politisk behandling med henblik på stillingstagen til projektøkonomien, igangsættelse af borgerinddragelsesfasen, samt orientering om projektets videre forløb.

  Beskrivelse af sagen

  Banedanmark har i starten af 2013 tilbudt Ringsted Kommune muligheden for at rejse erstatningsskov i stedet for den fredskov, der måtte fjernes i forbindelse med udvidelsen af banen mellem København og Ringsted. Der blev i Plan- og Boligudvalgsmødet den 14. maj 2013 taget beslutning om at starte planlægningen op for 3 områder. Det drejer sig om ca. 10 ha. ved Jordmodervej, ca. 4 ha. ved Nordrup og ca. 7,3 ha. ved Kærehave. Arealerne er i dag forpagtet og dyrkes som landbrugsjord. Der er udarbejdet et projektoplæg, der beskriver områderne samt skovenes opbygning og træartsvalg. På den baggrund har Banedanmark og Naturstyrelsen i december 2014 endeligt godkendt de tre placeringer, udformningen af skovene og træartsvalget, hvilket er forudsætningen for, at Banedanmark vil finansiere rejsning af erstatningsskov.

   

  Projektoplægget blev fremlagt i Plan- og Boligudvalget den 23. februar 2015, med henblik på en status af projektet. Projektoplægget er vedlagt som bilag til denne dagsorden.

   

  Det foreslås, at projektoplægget sendes i offentlig høring, samt at de lokale institutioner og borgere inddrages i forhold til bruges af skoven, de fremtidige faciliteter m.m. På baggrund af input fra borgerinddragelsesfasen vil der blive indarbejdet en endelig plante- og plejeplan for arealerne i projektbeskrivelsen. Anlæg af faciliteter forventes at blive finansieret gennem budgetønsker samt ved ekstern finansiering gennem fundraising i løbet af de kommende år.

   

  Borgerinddragelsesfasen forventes udført primo 2016, hvorefter etableringen af skovene sendes i udbud foråret 2016, med etablering efter høst samme år.

   

  Banedanmark udbetaler 40.000 kr./ ha., svarende til 856.000 kr., der anvendes til etablering af skovene. Beløbet modtages, når Ringsted Kommune har underskrevet kontrakten, hvorefter kommunen disponerer over midlerne, og forpligtigelsen til at etablere det aftalte antal hektar erstatningsskov overgår til Ringsted Kommune.

   

  Ringsted Kommune sørger således selv for at få tilplantet de aftalte hektar skov og administrerer selv beløbet til beplantning og evt. hegning, stier og pleje, mv., ligesom skoven vil være en kommunalt ejet skov.

   

  Det er vigtigt at bemærke, at Ringsted Kommune har udgifter, som ikke dækkes af Banedanmark i forbindelse med skovrejsningen til pleje i skovens første 3 år, hvor det er vigtigt, at skoven holdes fri for ukrudt, der kan påvirke træernes vækst, samt til etablering af stier. Dette vil i alt beløbe sig til ca. 400.000 samlet for de første 3 år.

  Høring

  Projektet for skovrejsningerne sendes i offentlighedsfase i 8 uger. I den periode vil der blive igangsat en inddragelse af lokale foreninger og borgere, for at kvalificere skovrejsningerne samt at bidrage til forslag til faciliteter og brug af arealerne. Der vil ligeledes blive orienteret bredt i pressen om projekterne.

   

  I offentlighedsfasen vil de lokale landsbyforeninger, og forskellige interesseorganisationer som DN og DOF blive inviteret til at komme med input. Samtidig vil der blive oplyst om projekterne på lokale samlingssteder f.eks. Skolen i Nordrup.

  Økonomi

  Banedanmark udbetaler 40.000 kr./ ha., svarende til 856.000 kr. Det forventes, at udgifter til tilplantning af arealet samt hegningen kan afholdes indenfor det dette beløb.

   

  Der søges en anlægsbevilling til udgifter på 856.000 kr. og en anlægsbevilling til indtægter på 856.000 kr. til skovrejsning af erstatningsskov.

   

  Der er ikke afsat rådighedsbeløb til skovrejsning i budgettet. Anlægsbevillingerne foreslås finansieret ved, at der afsættes rådighedsbeløb på 856.000 kr. i 2016 til både udgifter og indtægter. Nettoudgiften for Ringsted Kommuner er således nul.

   

  Der forventes en kommunal udgift i forbindelse med skovens pleje på ca. 400.000 kr. over 3 år begyndende i 2017. Det foreslås, at denne udgift indgår i budgetlægningen for budget 2017.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at de tre lokaliteter vil kunne bidrage til at øge den bynære rekreative herlighedsværdi, og dermed understøtte ønsket om Ringsted som en attraktiv bosætningskommune.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

   

  1. at projektoplægget for skovrejsningerne sendes i offentlig høring,

  2. at der igangsættes en borgerinddragelsesproces,

  3. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 856.000 kr. og en anlægsbevilling til indtægter på 856.000 kr.,

  4. at anlægsbevillingerne finansieres ved at afsætte rådighedsbeløb på 856.000 kr. til både udgifter og indtægter i 2016 på anlægsprojektet ”Skovrejsning af Erstatningsskov”,

  5. at de afledte udgifter til pleje i etableringsfasen samt til stier på i alt 400.000 kr. over årene 2017 – 2019 indgår i budgetlægningen for budget 2017.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 23-11-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-11-2015

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Torben Lollike

 • Punkt 32 Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til Genopretning af bygninger 2016 (PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 15/25127
  Sagen afgøres i: Byrådet
  genopretningsliste_2015_og_2016_gaeldende_25102015_til_dagsorden_for_dec.pdf_rev_01.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Der er i driftsbudgettet for 2016 afsat 8 mio. kr. til genopretning af bygninger i 2016. Der søges om, at dette beløb overføres til anlæg som rådighedsbeløb, og der søges endvidere om anlægsbevilling til en række konkrete delprojekter under genopretning af bygninger 2016.    

  Beskrivelse af sagen

  Administrationen foretager løbende opdatering af driftsplanerne for kommunens ejendomme, herunder også behovet for beløb til genopretning af ejendommene.

  I 2016 er der afsat et beløb til genopretning af bygninger på 8 mio. kr. Som det fremgår af bilag 1 er opgaverne prioriteret udført efter det behov, der ses ultimo 2015.

             

  Der søges nu om anvendelse af midlerne, og for at sikre en bevillings- og regnskabsmæssig kontinuitet, foreslås puljen flyttet fra drifts- til anlægsbudgettet.

  Genopretningsarbejderne vil blive udført henover året, hvor der tages hensyn til vejrlig og ferieperioder. Administrationen har erfaring for, at der opstår akutopgaver, hvorfor opgaver for knapt 2 mio. kr. først igangsættes i 3. kvartal 2016, efter politisk behandling af delprojekter og anlægsbevilling.

   

  Rådhuset

  Udskiftning af vinduer mod syd

  850.000 kr.

  Søholmskolen

  Udskiftning/renovering af bad og omklædning

  231.000 kr.

  Biblioteket

  2. etape af udskiftning af tagpap

  1.300.000 kr.

  Sportcenter

  Udskiftning/ renovering af bad

  450.000 kr.

  Heimdal Børnehave

  Udskiftning/renovering af ventilation

  450.000 kr.

  Opalen

  Opretning af gulv 2.etape

  300.000 kr.

  Børneinstitutioner

  Læksikringer på fjernvarme

  120.000 kr.

  Anlægspavillonen

  Udskiftning/renovering af vinduer

  250.000 kr.

  Rengbuen

  Genopretning af lofter

  75.000 kr.

  Valdemarskolen

  Fugt/vandskade

  1.800.000 kr.

  Dagmarskolen

  Udskiftning/renovering af varmeinstallation

  235.000 kr.

  Samlet

  6.061.000 kr.

   

  I bilag 1 er opstillet både en status for opgaver i 2015 og en samlet prioriteret genopretningsliste for alle 8 mio. i 2016. Listen er udarbejdet ud fra de tidligere udarbejdede driftsplaner for bygningerne, samt teamkoordinatorens observationer.

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Der søges om afsættelse af rådighedsbeløb til genoprettelse af kommunale ejendomme på 8,0 mio. kr. til udgifter i 2016, finansieret af de driftsmidler, der er afsat til samme formål i budgettet for 2016.

   

  Der søges en anlægsbevilling til udgifter på 6,06 mio. kr. til de foreslåede delprojekter under anlægsprojektet ”Genopretning af bygninger 2016.”

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at arbejderne bør igangsættes hurtigst muligt, så de kan være tilendebragt inden årets udgang i 2016 .

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 6,06 mio. kr. til anlægsprojektet ”Genopretning af bygninger 2016”, til de i sagen beskrevne delprojekter
  2. at anlægsbevillingen finansieres ved at der afsættes rådighedsbeløb i 2016 til udgifter på 8,0 mio. kr. til anlægsprojektet ”Genopretning af bygninger 2016” og tilsvarende nedskrive driftsbevillingen til samme formål i 2016.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 23-11-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-11-2015

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Torben Lollike

 • Punkt 33 Landdistriktspolitik (PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 10/12296
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_ny_landdistriktspolitik.pdf.pdf bilag_2_hoeringssvar_til_landdistriktpolitikken_fra_radikale_venstre.pdf bilag_3_hoeringssvar_til_landdistriktspolitikken_fra_gyrstinge_oerslevvester_lokalraad.doc bilag_4_hoeringssvar_til_landdistriktspolitikken_fra_landsbyforum.pdf bilag_5_hoeringssvar_fra_landsbyforum_-_billeder.pdf.pdf bilag_6_hoeringssvar_fra_landsbyforum_-_kommuneplan.pdf.pdf bilag_7_behandling_af_hoeringssvar_vedroerende_landdistriktspolitik.docx.docx

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet vedtog i møde den 6. oktober 2014 at sende forslag til Landdistriktspolitik i offentlig høring. Høringsperioden er afsluttet med 3 indkomne høringssvar.

  Landdistriktspolitikken fremlægges derfor med henblik på endelig stillingtagen til politikken .

  Beskrivelse af sagen

  Den gældende landdistriktspolitik fra 2004 er et overordnet dokument, der dels indeholder en vision og dels overordnede politiske mål.

  Den ny landdistriktspolitik (bilag 1) har en form, som vil implementere Byrådets visioner og vedtagne politikker knyttet sammen med l andområdernes visioner, herunder input fra Landsbyforums 2 afholdte borgermøder, samt administrationens besøg hos alle 10 lokalråd i forbindelse med udarbejdelse af faktablade i projektet ”Landsbyidentitet”.

  Administrationen har haft en temadrøftelse med Plan- og Boligudvalget den 22. april 2014. Temadrøftelsen afdækkede de politiske ønsker samt temaer, der skal indgå i den ny landdistriktspolitik.

   

  Landdistriktspolitikken har været længe undervejs. Det skyldes primært, at det har været nødvendigt, at prioritere andre områder såsom landzonesager, Ringsted Oplevelsessti samt arbejdet med helhedsplanerne for landdistrikterne. 

  Høring

  Landdistriktspolitikken har været i offentlig høring i perioden fra den 28. oktober 2014 til den 23. december 2014.

   

  Ved høringsperiodens udløb er der indkommet 3 høringssvar (bilag 2-6).

  Økonomi

  I ngen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at endelig vedtagelse af ny landdistriktspolitik skaber det nødvendige grundlag for at sikre rammer for den fremtidige udvikling i landområderne.

   

  Høringssvarene har ikke givet grundlag til større ændringer i landdistriktspolitikken, dog er der sket visse tilretninger på baggrund af høringssvarene.

   

  Det er administrationens vurdering, at landdistriktspolitikken sætter en god ramme for den fremtidige udvikling for landdistrikterne i Ringsted Kommune.

   

  Administrationen anbefaler derfor, at landdistriktspolitikken vedtages med de ændringer i ”Forslag til handling”, der fremgår af høringssvarskemaet (bilag 7).

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at landdistriktspolitikken vedtages endeligt med de foreslåede ændringer i ”Forslag til handling”.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 23-11-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-11-2015

  Sendes tilbage til Plan- og Boligudvalget med henblik på at politikken bliver konsekvens rettet i relation til helhedsplanerne.

   

  Ej til stede: Torben Lollike

 • Punkt 34 Evt. salg af parcel på kasernen (PBU)(Lukket)

  SagsID/Sagsnummer: 15/24812
  Sagen afgøres i: Byrådet
 • Punkt 35 Strategi for beskæftigelsesindsatsen 2016 (SAMU)

  SagsID/Sagsnummer: 15/5480
  Sagen afgøres i: Byrådet
  strategi_for_beskaeftigelsesindsatsen_2016.docx notat_fra_moede_den_20.10.2015.docx

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I henhold til Lov om organisering og understøtning af beskæftigelsesindsatsen skal kommunen årligt senest den 31. januar godkende en plan for årets beskæftigelsesindsats med udgangspunkt i de udmeldte ministermål samt fremsende den til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering.

   

  Udkast til strategi for beskæftigelsesindsatsen (Beskæftigelsesplan 2016) fremlægges således til politisk behandling.

  Beskrivelse af sagen

  I Ringsted har Byrådet på møde den 8. oktober 2012 godkendt en samlet 4-årig beskæftigelsespolitik. Herunder skal der i henhold til byrådets beslutning godkendes en årlig strategi. Lovkravet om udarbejdelse af en årlig beskæftigelsesplan er derfor imødekommet ved at udarbejdet nærværende strategi for beskæftigelsesindsatsen.

   

  Det fremgår ligeledes af loven, at der i sammenhæng med den årlige plan skal udarbejdes en resultatrevision for jobcentrets resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i det forudgående år. Resultatrevision for 2014 er derfor tilføjet i strategien for 2016. Resultatrevisionen viser, at 2 ud af 4 mål er nået i 2014, men samtidig viser udviklingen siden 2014, at der er kommet effekt på alle målområder i løbet af 2015. Jf. Strategiens Bilag 2.

   

  Processen er for strategien for beskæftigelsesindsatsen 2016 er blevet drøftet med det nyetablerede § 17, stk. 4 udvalg på beskæftigelsesområdet. Udvalgets bemærkninger er indarbejdet i strategien, hvorefter det fremsættes til politisk behandling.

   

  Beskæftigelsesministeren har for 2016 valgt at videreføre de udmeldte ministermål fra 2015, som fortsat er relevante på beskæftigelsesområdet. Ministermålene er fra 2016 henhold til lov alene vejledende mål, men de matcher de områder, som strategien i Ringsted har fokus på:

   

  Vejledende ministermål 2016:

   

  1. Flere unge skal have en uddannelse

  2. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere på eller ind på arbejdsmarkedet, bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats

  3. Langtidsledigheden skal bekæmpes

  4. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes

   

  Strategien beskriver udfordringer samt fokusområder i forhold til de enkelte ministermål, og der er opsat lokale mål som understøtning af indsatsen på ministerens målområder:

   

  · Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse vil samlet falde med 20 pct. fra december 2014 til december 2016.

  · Antallet af borgere, som er blevet visiteret til tilbud om ressourceforløb vil stige til 120 fuldtidspersoner i 2016.

  ·  Antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere og a-dagpengemodtagere vil samlet falde med 25 pct. fra december 2014 til december 2016.

  · Der vil blive etableret mindst 5 samarbejdsaftaler med virksomheder med fokus på jobafklaring af sygemeldte inden december 2016.

  · At antallet af flygtninge under integrationsprogrammet på kontanthjælp og integrationsydelse er begrænset til 123 fuldtidspersoner i 2016

  · 25 pct. af flygtningene bliver selvforsørgende i job eller uddannelse inden for to år efter ankomsten til Ringsted

  · Voksne udlændinge består danskuddannelsesprøven inden for den treårige integrationsperiode

   

  Strategien er fastlagt, så der fremover vil være et styrket fokus på en tidlig forebyggende indsats med hyppige samtaler. Denne metode er indført i 2015 til langtidsledige med gode resultater, og foreslås nu udvidet til borgere i alle ydelsesgrupper. Samtalerne er et redskab i den systemisk coachende tilgang, som skal bidrage til at borgeren får fokus på egne ressourcer og muligheder for at komme i job eller uddannelse.

   

  For borgere, som er i risiko for- eller er på langvarig forsørgelse fortsættes strategien fra førtidspensions- og fleksjobreformen med at afklare og styrke borgerens ressourcer i en tværgående indsats.

   

  Det strategiske fokus i virksomhedssamarbejde er fremover at yde en effektiv opsøgende virksomhedskontakt samt servicere virksomhederne i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Desuden målrettes indsatsen på etablering af virksomhedspraktik som et afklarende og opkvalificerende redskab, samt fremskaffelse af jobs til borgere med skånebehov i samarbejde med virksomhederne.

   

  Strategien er drøftet i kommunens § 17, stk. 4 udvalg og udvalgets bemærkninger er inddraget i udarbejdelsen af strategien. Notat fra møde i § 17, stk. 4 udvalget er vedhæftet som bilag.

  Høring

  Er drøftet i § 17, stk. 4. udvalget.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  På baggrund af de positive resultater med hyppige samtaler med langtidsledige vurderes det, at strategiens styrkede fokus på en tidlig tidsats overfor alle målgrupper vil give gode resultater af beskæftigelsesindsatsen i 2016 og bidrage til et styrket fokus på mulighederne for selvforsørgelse for alle målgrupper.

   

  Udviklingen vurderes yderligere at blive styrket af den stigende beskæftigelse, som er iagttaget i løbet af 2015, og som forventes at fortsætte i 2016. Ligeledes vurderes det, at situationen på arbejdsmarkedet vil danne afsæt for nye jobåbninger for en bredere gruppe af borgere i 2016, så den positive udvikling for de jobparate ledige også breder sig til de øvrige målgrupper, som med evt. støtte vil opleve at de får øgede ressourcer til at komme ind på arbejdsmarkedet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at udkast til Strategi for beskæftigelsesindsatsen 2016 godkendes.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-11-2015

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Rikke Hedegaard og Daniel Nørhave

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-11-2015

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Torben Lollike

 • Punkt 36 Takster på Bengerds Huse 2016 samt udmøntning af takstforhøjelsen (SAMU)

  SagsID/Sagsnummer: 15/15409
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I forbindelse med budgetaftalen for 2015 blev det besluttet at gennemføre en takstforhøjelse og brug af differentierede takster på Bengerds Huse med henblik på, at give beboerne på Bengerds Huse et serviceløft. Dette er et forslag til differentierede takster for 2016, samt udmøntning af serviceløft for beboerne.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet godkendte den 6. oktober 2014 en budgetforøgelse på handicapområdet på i alt kr. 875.000 (775.000 + 100.000 til ledsagerordningen) i 2015 og fremadrettet.

  Den 12. januar 2015 besluttede Byrådet en helhedstakst for 2015, og at der skulle foreligge et forslag til differentierede takster for 2016 inden udgang af 2015. Desuden blev det besluttet at udmønte et serviceløft for 2015.

   

  Medregnes økonomidelen fra andre kommuners andel af borgere i tilbuddet er der tale om en samlet budgetforøgelse på 2 mio.kr. i 2015. 

   

  Takstforhøjelsen byggede på forudsætningen om et serviceløft for borgerne i form af øget kvalitet i eksisterende ydelser eller flere/nye ydelser. Ved de gennemførte socialtilsyn i 2013 og 2014 blev der konstateret et behov for en øget indsats for at sikre implementering af handleplaner vedr. et fælles fagligt fundament i det pædagogiske arbejde med beboerne, herunder gennemførelse af den fornødne kompetenceudvikling af medarbejderne.

   

  Byrådet godkendte, at der kunne anvendes en differentieret takst på handicapområdet, som afspejler forskelle i beboernes støttebehov og dermed forskelle i serviceniveau og forbrug af personaleressourcer. Realisering af brugen af differentierede takster har krævet yderligere udviklingsarbejde, der bl.a. betød kvalificering af 3 målgruppekategorier med forskellige støttebehov, fastlæggelse af nye visitationskriterier knyttet til disse kategorier samt faglig vurdering og indplacering af borgerne i disse nye kategorier. Der blev gennemført en generel forhøjelse af taksten pr. 1. januar 2015, så den steg fra 1.651 kr. i 2014 til 1.881 kr. i 2015, en stigning på 229 kr. pr. dag. Som tidligere besluttet af Byrådet gennemføres en differentiering af taksten pr. 1. januar 2016 og der foreslås følgende takster:

  • Takst 1 for borgere med moderat støttebehov: 1.582 kr.pr. dag – 6 beboere (1 Ringsted-borger og 5 fra andre kommuner)
  • Takst 2 for borgere med svært og omfattende støttebehov: 1.802 kr.pr. dag – 26 beboere (13 Ringsted-borgere og 13 fra andre kommuner)
  • Takst 3 for borgere med totalt og fuldstændigt støttebehov: 2.481 kr.pr. dag – 6 beboere (3 Ringsted-borgere og 3 fra andre kommuner)

   

  Der er 38 beboere p.t, dvs en belægningsprocent på 97 pct., svarende til en ledig plads.

   

  Evaluering

  Budgetaftalen er delvist udmøntet og effektueret i en styrkelse i form af ansættelse af to nattevagter, samt en pædagog i dag/aftentimerne. Styring- og kompetenceudviklingen er endnu ikke gennemført.

  En udvidelse af nattevagter til i alt tre nattevagter, hvor den ene nu er faglært har medført øget tryghed for både beboere, pårørende og personalet. Beboerne får nu hurtigere hjælp i nattetimerne, og der er altid minimum en nattevagt tilstede i hver enhed.

  Desuden blev der afsat midler til styring- og kompetenceudvikling. Det konkrete behov for kompetenceudvikling er nu afdækket og vil blive igangsat af den nye leder, der tiltræder primo november. Kompetenceudviklingen forventes derfor først igangsat i løbet af 1. kvartal 2016.

   

  Der har været nogle ledelses- og styringsmæssige udfordringer, som gør at Bengerds Huse vil få et underskud i 2015. Problemerne med overholdelse af budgettet skyldes blandt andet, at vi er blevet opmærksom på en sag, hvor vi må erkende der er disponeret forkert, med det resultat, at betalingskommunen har et relevant krav overfor Ringsted kommune, hvilket medfører et økonomisk pres på Bengerds Huses drift. Den pågældende sag medfører, at de midler der skulle have været anvendt til kompetenceudvikling i 2015, ikke kan overføres til 2016.

  Der foreslås derfor, at der til næste år reserveres et tilsvarende beløb til kompetenceudvikling også set i lyset af, at der kommer en ny leder, der kan implementere denne og sikre at man får størst udbytte af kompetenceudviklingen.

   

  Ved at udskyde kompetenceudviklingen til 2016, forventes at merforbruget for 2015 vil være mellem kr. 150.000 og kr. 650.000 afhængigt af sagens udfald.

  Fremadrettet vil udviklingen på området fremgå af årsredegørelsen vedrørende Voksen/handicapområdet.

   

  Sagen foreligges udvalget om et år m.h.p hvorledes udmøntningen skal foregå i 2017.

  Høring

  Til orientering i Handicaprådet.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er vurderingen, at opnormeringen af nattevagter med en faglært nattevagt har medført øget tryghed for beboere, pårørende og ansatte.

   

  Den planlagte kompetenceudvikling afvikles først i det nye år, når den nye leder er tiltrådt, hvilket vurderes hensigtsmæssigt så den nye leder implementerer kompetenceudviklingsprocessen og den efterfølgende opfølgning. Det vurderes at der er behov for en strammere styring, som beskriver klar kompetence- og ansvarsfordeling samt procedurebeskrivelser.

   

  Det vurderes at den manglende styring i 2015 medfører at der først i 2017 vil være et reelt serviceløft for beboerne på Bengerds Huse.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at udmøntningen af ekstraudgifterne til kompetenceudvikling i 2016 godkendes

  2. at taksterne for 2016 godkendes

  Beslutning i Handicaprådet den 11-11-2015

  Handicaprådet tager indstillingen til efterretning.

  Handicaprådet ser frem til, at der sker en løbende tæt opfølgning, ligesom Handicaprådet ønsker løbende orientering om forløbet på Bengerds Huse.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-11-2015

  Anbefales godkendt med den præcisering, at der allerede fra 2015 er sket et serviceløft på Bengerds Huse. Udvalget tilslutter sig endvidere Handicaprådets bemærkninger.

   

  Ej til stede: Rikke Hedegaard og Daniel Nørhave

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-11-2015

  Anbefales godkendt med Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets bemærkninger.

   

  Ej til stede: Torben Lollike

 • Punkt 37 Fritvalgstakster på Ældreområdet 2016 (ÆGU)

  SagsID/Sagsnummer: 15/25428
  Sagen afgøres i: Byrådet
  frit_valg_paa_aeldreomraadet_-_takster_2015_i_2016_priser.xlsx frit_valg_paa_aeldreomraadet_-_takster_2016.xlsx

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  På baggrund af lov om social service (§§ 91-93) beslutttede Byrådet den 9. december 2002 at indføre godkendelsesmodellen på fritvalgsområdet for hjemmehjælp samt at udbyde madservice efter modellen for prissættende hovedleverandør den 17. april 2007.

   

  Derfor skal Byrådet som minimum en gang årligt fastsætte priskrav til leverandører af personlig- og praktisk hjælp samt madordning (fritvalgstakster).

  Beskrivelse af sagen

  Taksterne anvendes både til afregning af private og offentlige leverandører af hjemmehjælpsydelser, samt den private leverandør af madservice.

  Hjemmehjælp: Fritvalgstaksterne for hjemmehjælp er opgjort på baggrund af detaljerede gennemgange af forbruget i det indeværende år kombineret med en undersøgelse af brugertidsprocenten i Hjemmeplejen. Taksterne er opdelt i følgende takstområder:

   

  1. Praktisk hjælp.
  2. Personlig pleje hverdage om dagen.
  3. Personlig pleje hverdage aften og nat.
  4. Personlig pleje weekender om dagen.
  5. Personlig pleje weekender aften og nat.

   

  Madservice: Taksterne for madservice anvendes til afregning af private leverandører og er baseret på kontrakt med Din private kok, der er privat prissættende hovedleverandør. At være prissættende hovedleverandør indebærer, at private leverandører - på linje med offentlige leverandører - skal tåle, at andre private leverandører godkendes i henhold til Fritvalgsbestemmelserne. Taksterne er opdelt i følgende takstområder:

   

  1. Madservice: hovedret - med og uden udbringning. 
  2. Biret i forbindelse med hovedret.

   

  Taksterne fremgår af bilag.

   

  Fra 2013 trådte nye regler i kraft for frit valg på ældreområdet, som betyder at det frie valg på Ældreområdet - udover den nuværende model - også kan tilbydes på baggrund af udbud efter de almindeligt gældende regler eller ved tildeling af fritvalgsbeviser.

  Høring

  Orientering i Ældrerådet.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det vurderes, at taksterne afspejler omkostningsniveauet hos den kommunale leverandør af hjemmehjælp og den prissættende hovedleverandør af madservice.

  Desuden er betalingen til den prissættende hovedleverandør af madservice fastsat på et niveau, hvor reglerne for borgernes maksimale betaling for en hovedret på 50 kr. (2015 pris) overholdes uden kommunen behøver at yde tilskud.

   

  I forbindelse med budgetbehandlingen for 2016 har Byrådet besluttet at gennemføre udbud af den praktiske hjælp og personlige pleje som forventes at få indflydelse på ovenstående takster sidste halvår af 2016.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at fritvalgstaksterne for 2016 godkendes.

  Beslutning i Ældrerådet den 16-11-2015

  Taget til efterretning. Ældrerådet vil dog gerne høre hvordan udbringningstaksten er fremkommet.

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 18-11-2015

  Anbefales godkendt

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-11-2015

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Torben Lollike

 • Punkt 38 Orientering fra borgmester og direktion - november 2015

  SagsID/Sagsnummer: 14/332
  Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-11-2015

  Der blev orienteret om ansættelsen af en ny ressourcecenterchef samt status på forskellige retssager.

   

  Ej til stede: Torben Lollike

 • Punkt 39 Personalesag(Lukket)

  SagsID/Sagsnummer: 10/18778
  Sagen afgøres i: Byrådet
 • Punkt 40 Revideret intressentskabskontrakt, Midt- og Sydsjællands Brand og Redning

  SagsID/Sagsnummer: 15/7611
  Sagen afgøres i: Byrådet
  betinget_godkendelse.pdf.pdf bilag_sag_nr._8_-_interessentskabskontrakt_msbr_2015.11.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet godkendte den 9. marts 2015 interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning. Statsforvaltningen har meddelt en betinget godkendelsen af kontrakten og der skal derfor tages stilling til den reviderede interessentskabskontrakt.

  Beskrivelse af sagen

  Efter de deltagende kommuners godkendelse af interessentskabskontrakten for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning blev kontrakten i overensstemmelse med lovkravet fremsendt til Statsforvaltningens godkendelse. Kontrakten blev fremsendt den 31. marts 2015.

   

  Statsforvaltningen har den 27. oktober 2015 truffet afgørelse om en betinget godkendelse af kontrakten. Betingelserne er af redaktionel og formel karakter. Godkendelsen vedlægges som bilag 1.

   

  På baggrund af betingelserne i Statsforvaltningens godkendelse, er der blevet udarbejdet en revideret interessentskabskontrakt. Den vedlægges som bilag 2 Kontrakten er godkendt af beredskabskommissionen den 23. november 2015.

  Høring

  Ingen høring

  Økonomi

  Sagen har i ngen bevillingsmæssige konsekvenser

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at ændringerne i interessentskabskontrakten alene er af redaktionel og formel karakter og videre, at den er i overensstemmelse med de krav som Statsforvaltningen har stillet for en endelig godkendelse. Det vurderes derudover at ændringerne ikke vil have nogen indflydelse på Midt- og Sydsjællands Brand & Rednings daglige virke og drift

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at den reviderede interessentskabskontrakten godkendes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-11-2015

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Torben Lollike